KEYBOARD AND TABLET

Document Sample
KEYBOARD AND TABLET Powered By Docstoc
					                              1


            รายงาน

             เรื่อง
       KEYBOARD และ TABLET             เสนอ
         อ. อภิศักดิ์ พัฒนจักร


            จัดทาโดย
        นางสาว สุจารีรัตน์ วริวรรณ
นางสาว สุนันทา   เหล่าเนตร 503021021 – 1   SC-ICT
 นางสาว สุภาวดี   เชี้อสาวะถี 503021022 – 9 SC-ICT

      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 322162 INTRODUCTION TO
  COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITURE
   ( องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นแนะนา )

         มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                          2

                   คานา
    รายงานเลํมนี้เป็นสํวนหนึ่งของวิชา Introduction To Computer
Organization And Architecture 333162
(องค๑ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร๑ขั้นแนะนา) จัดทาขึ้นเกี่ยวกับเรื่อง Keyboard
และ tablet เพื่อให๎ผู๎ที่ต๎องการศึกษาหาความรู๎เกี่ยวกับเรื่องดังกลําว
และเพื่อให๎ผู๎ที่สนใจนาไปศึกษาเพิ่มเติมได๎ความรู๎จากรายงานเลํนนี้
            ่
ทางกลุํมหวังเป็นอยํางยิงวําผู๎ที่ศึกษาหาความรู๎
หรือผู๎ที่สนใจจะได๎รับความรู๎จากรายงานเลํมนี้ไมํมากก็น๎อย
                      จัดทาโดย
                      18/12/50
                           3
                   สารบัญ
                       หน๎า
KEYBOARD                    1
ประวัติ                    1
ความหมายของคีย๑บอร๑ดคอมพิวเตอร๑        1
ลักษณะของคีย๑บอร๑ด               3
ประเภทของคีย๑บอร๑ดที่ใช๎ในปัจจุบัน
               4
TABLET                     8
ข๎อมูลเฉพาะและคุณสมบัติเดํน          10
การเปิด                    13
โครงสร๎างการทางาน               18
ระบบปฏิบัติการสาหรับ Tablet PC         19
คุณสมบัติของ Tablet ที่คุณต๎องรู๎       23
อ๎างอิง                    28
                                                      4
                      Keyboard

ประวัติ
     คีย๑บอร๑ดของไมโครคอมพิวเตอร๑ตระกูล IBM ในรุํนแรกๆ ประมาณปี ค.ศ. 1981 จะมีแป้นทั้งหมด 83
แป้น ซึ่งมีชื่อเรียกวํา คีย์บอร์ด PC-X และในปี ค.ศ. 1984 ก็ได๎พัฒนาแป้นพิมพ๑เพิ่มขึ้นเป็น 84
แป้นพิมพ๑มีชื่อเรียกวํา คีย์บอร์ด PC-AT ตํอจากนั้นก็ได๎พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ตามความต๎องการของผู๎ใช๎เรียกวํา
คีย์บอร์ด AT และพัฒนามาเป็นรุํน PS/2 โดยมีแป้นพิมพ๑เพิ่มขึ้นอีก 17 แป้นพิมพ๑รวมแล๎วก็เป็น 101 แป้นพิมพ๑ความหมายของคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์
     คียบอร์ด หรือ แป้นพิมพ์ (ศัพท๑บัญญัติใช๎วํา แผงแป้นอักขระ)
เป็นอุปกรณคอมพิวเตอร๑ที่ทุกเครื่องจาเป็นต๎องมี โดยปกติมักจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ๎าหรือใกล๎เคียง
มีแป้นตํางๆ ประมาณร๎อยแป้นอยูํบนคีย๑บอร๑ด (ขึ้นอยูํกับผังแป้นพิมพ๑) ซึ่งถอดแบบมาจากเครื่องพิมพ๑ดีด
ออกแบบมาเพื่อใช๎สาหรับรับข๎อมูลที่เป็นตัวอักขระ แล๎วทาการเปลี่ยนเป็นรหัส 7 หรือ 8 บิต
จากนั้นจึงสํงให๎คอมพิวเตอร๑ประมวลผล หรือใช๎ควบคุมฟังก๑ชันการทางานบางอยํางของคอมพิวเตอร๑
และเพื่อให๎การป้อนข๎อมูลที่เป็นอักขระและตัวเลขทาได๎งํายและสะดวกขึ้น
คีย๑บอร๑ดจึงแยกแผงที่เป็นแป้นอักขระกับแป้นตัวเลขแยกไว๎ตํางหาก
                                                   5
คีย์บอร์ด
เป็นอุปกรณ๑รับเข๎าพื้นฐานที่ต๎องมีในคอมพิวเตอร๑ทุกเครื่องจะรับข๎อมูลจากการกดแป้นแล๎วทาการเปลี่ยนเป็นร
หัสเพื่อสํงตํอไปให๎กับคอมพิวเตอร๑ แป้นพิมพ๑ที่ใช๎ในการป้อนข๎อมูลจะมีจานวนตั้งแตํ 50 แป้นขึ้นไป
แผงแป้นอักขระสํวนใหญํมีแป้นตัวเลขแยกไว๎ตํางหาก เพื่อทาให๎การป้อนข๎อมูลตัวเลขทาได๎งํายและสะดวกขึ้น

การวางตาแหนํงแป้นอักขระ จะเป็นไปตามมาตรฐานของระบบพิมพ๑สัมผัสของเครื่องพิมพ๑ดีด
ที่มีการใช๎แป้นยกแครํ (shift)
เพื่อทาให๎สามารถใช๎พิมพ๑ได๎ทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ๑ใหญํและตัวพิมพ๑เล็ก
ซึ่งระบบรับรหัสตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช๎ในทางคอมพิวเตอร๑สํวนใหญํจะเป็นรหัส 7 หรือ 8 บิต กลําวคือ
เมื่อมีการกดแป้นพิมพ๑ แผงแป้นอักขระจะสํงรหัสขนาด 7 หรือ 8 บิต นี้เข๎าไปในระบบคอมพิวเตอร๑

เมื่อนาเครื่องคอมพิวเตอร๑มาใช๎งานพิมพ๑ภาษาไทยจึงต๎องมีการดัดแปลงแผงแป้นอักขระให๎สามารถใช๎งานได๎ทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย กลุํมแป้นที่ใช๎พิมพ๑ตัวอักษรภาษาไทยจะเป็นกลุํมแป้นเดียวกับภาษาอังกฤษ
แตํจะใช๎แป้นพิเศษแป้นหนึ่งทาหน๎าที่สลับเปลี่ยนการพิมพ๑ภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษภายใต๎การควบคุมของซอฟต๑แวร๑อีกชั้นหนึ่ง

แผงแป้นอักขระสาหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร๑ตระกูลไอบีเอ็มที่ผลิตออามารุํนแรก ๆ ตั้งแตํ พ.ศ. 2524
จะเป็นแป้นรวมทั้งหมด 83 แป้น ซึ่งเรียกวํา แผงแป้นอักขระพีซีเอ็กซ๑ที ตํอมาในปี พ.ศ. 2527 มี 101 แป้น

การเลือกซื้อแผงแป้นอักขระควรพิจารณารุํนใหมํที่เป็นมาตรฐานและสามารถใช๎ได๎กับเครื่องคอมพิวเตอร๑ที่มีอยูํ

สาหรับเครื่องขนาดกระเป๋าหิ้วไมํวําจะเป็นแล็ปท็อปหรือโน๎ตบุ๏ค
ขนาดของแผงแป้นอักขระยังไมํมีการกาหนดมาตรฐาน
เพราะผู๎ผลิตต๎องการพัฒนาให๎เครื่องมีขนาดเล็กลงโดยลดจานวนแป้นลง
แล๎วใช๎แป้นหลายแป้นพร๎อมกันเพื่อทางานได๎เหมือนแป้นเดียว
                                                      6
แบบทางกลเป็นแบบที่ใช้ลูกกลิ้งกลม ที่มีน้าหนักและแรงเสียดทานพอดี
                        ่
เมื่อเลื่อนเมาส์ไปในทิศทางใดจะท้าให้ลูกกลิ้งเคลือนไปมาในทิศทางนั้น
ลูกกลิ้งจะท้าให้กลไกซึ่งท้าหน้าที่ปรับแกนหมุนในแกน X และแกน Y
                                    ่
แล้วส่งผลไปเลื่อนต้าแหน่งตัวชี้บนจอภาพ เมาส์แบบทางกลนี้มีโครงสร้างทีออกแบบได้ง่าย
มีรูปร่างพอเหมาะมือ ส่วนลูกกลิ้งจะต้องออกแบบให้กลิ้งได้ง่ายและไม่ลื่นไถล
สามารถควบคุมความเร็วได้อย่างต่อเนื่องสัมพันธ์ระหว่างทางเดินของเมาส์และจอภาพ
เมาส์แบบใช้แสงอาศัยหลักการส่งแสงจากเมาส์ลงไปบนแผ่นรองเมาส์ (mouse pad)
                ลักษณะของคีย์บอร์ด
คีย๑บอร๑ด (Keyboard) เป็นอุปกรณ๑สาหรับรับข๎อมูลจากผู๎ใช๎อีกชนิดหนึ่ง
มีลักษณะเป็นแป้นพิมพ๑เชํนเดียวกับแป้นพิมพ๑ดีด ซึ่งปุ่มที่อยูํบนคีย๑บอร๑ดจะเรียกวํา "คีย๑" (Key)
คีย๑บอร๑ดในปัจจุบันนี้
จะได๎รับการออกแบบให๎มีความโค๎งมนซึ่งทาให๎เหมาะสาหรับการวางมือและใช๎งานตามหลักสรีระศาสตร๑
(Ergonomics) โดยบางรุํนก็จะมีปุ่มพิเศษใช๎สาหรับเปิดดูหนัง ฟังเพลง เข๎าเว็บ หรือเช็คอีเมล๑ได๎
เรียกวําความบันเทิงพร๎อมสรรพเลยทีเดียว แตํคีย๑บอร๑ดชนิดนี้จะมีราคาสูงกวําแบบปกติเล็กน๎อย
คีย๑บอร๑ดจัดเป็นอุปกรณ๑ที่ไมํคํอยมีปัญหาในการใช๎งานและราคาไมํแพงจนเกินไป

คียบอร๑ดในปัจจุบันจะใช๎หัวตํอแบบ PS/2 ซึ่งเป็นหัวตํอแบบกลมๆขนาดเล็ก
สาหรับหัวตํอกลมใหญํซึ่งใช๎กับเมนบอร๑ดแบบ AT ปัจจุบันนี้ไมํคํอยมีใช๎งานแล๎ว
ถ๎าต๎องการนามาใช๎กับเมนบอร๑ดแบบ ATX ซึ่งเป็นพอร๑ต PS/2 ก็ให๎ใช๎หัวแปลงสายมาเชื่อมตํอได๎
สํวนคีย๑บอร๑ดที่เป็นพอร๑ต USB ใช๎เสียบกับพอร๑ต USB ที่อยูํด๎านหลังหรือด๎านหน๎าก็ได๎ ถ๎าเครื่องไมํมีพอร๑ต
USB ก็ให๎ใช๎ตัวแปลงหัวเป็น PS/2 ซึ่งจะมีมาให๎พร๎อมกับอุปกรณ๑ที่ซื้อหรือหาซื้อได๎ตามร๎านทั่วไป
                                              7
                ประเภทของคีย์บอร์ดที่ใช้ในปัจจุบัน
Logitech - G15 Keyboard

    หน๎าจอ LCD ที่แสดงผล ตํางๆได๎ถึงสาม
    ระดับ
    สามารถตั้งปุ่มมาโครได๎ถึง 18 ปุ่ม ของเกมส๑ที่กาลังเลํนอยูํ
    และยังสามารถเลือกความสวํางคีย๑บอร๑ดออกแบบมาสาหรับการเลํนเกมส๑โดยเฉพาะ
    ปุ่มกดเรืองแสง สามารถใช๎งานได๎แม๎งในที่มืด
Microsoft - Micorsoft natural ergonomic keyboard 4000

    กึ่งกลางคีย๑บอร๑ด แยกออก 12 องศา เพื่อรองรับกับธรรมชาติการวางมือของมนุษย๑
    ตัวคีย๑บอร๑ดออกแบบมาให๎มีความลาดเอียง 14 องศา เพื่อลดอาการเมื่อยล๎าระหวํางการพิมพ๑
    มีแถบยํอขยายภาพเพื่อความสะดวกในการดูภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร๑
    มีปุ่ม My Favorite Key เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเรียกใช๎ปุ่มที่ใช๎งานบํอยครั้ง
    เป็นคีย๑บอร๑ดที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่ง
                                                8
Logitech - Cordless Desktop EX 110

    Reliable Wireless - รับสํงสัญญาณไวเลสความเร็วสูงถึง 27 MHz
    One-Touch Controls - สามารถเรียกใช๎งานโปรแกรม ฟังเพลง รับชมภาพยนตร๑ เพิ่มหรือลดเสียง อีเมล
    หรือใช๎อินเตอร๑ได๎ในทันที
    Programmable F-Keys - ฟีเจอร๑พิเศษที่จะสามารถตั้งให๎เปิด โปรแกรมที่ใช๎งานบํอย
    Spill-Resistant Design - คีบอร๑ดถูกออกแบบมามีความแข็งแรงทนทานตํอการตก
    หรือรับแรงกระแทกได๎เป็นอยํางดี
Logitech - diNovo Edge

    คีย๑บอร๑ดถูกออกแบบมาบางเฉียบ เหมาะสาหรับการใช๎งานในโฮมออฟฟิศ หรือห๎องนั่งเลํน
    รับสํงข๎อมูลด๎วยบลูทูธ 2.0 สามารถใช๎งานได๎เป็นระยะทางไกลถึง 10 เมตร จากตัวรับสํงสัญญาณ
    หมดกังวลเรื่องแบตเตอรี่ใหมํ ระหวํางใช๎งาน เนื่องจากสามารถชาร๑จไฟได๎อยํางรวดเร็ว
    สามารถควบคุมเคอเซอร๑เมาส๑ผําน TouchDisc ได๎ทันที
                                                    9
Microsoft - Wireless Optical Desktop Executive Edition

    เป็นคีย๑บอร๑ดในแบบไร๎สายที่เพียบพร๎อมไปด๎วยปุ่มฟังก๑ชั่นพิเศษเพื่อการเรียกโปรแกรมไปใช๎งานได๎อยํ
    างรวดเร็ว มาพร๎อมกับเมาส๑ออฟติคัลไร๎สาย
    ด๎วยดีไซน๑ที่แปลกใหมํ ของทั้งคูํเมาส๑และคีย๑บอร๑ด ซึ่งจะมาด๎วยพื้นผิวสีดาที่แฝงด๎วยเอกลักณ๑เฉพาะตัว
    ทาให๎ผู๎ใช๎ดูมีรสนิยมในการใช๎งานมากขึ้น
    โดยเมาส๑จะเป็นเมาส๑ออติคัลแบบไร๎สายแบบ 5 ปุ่ม ที่ใช๎เทคโนโลยีTilt Wheel จะชํวยให๎ปุ่ม Scroll
    Wheel สามารถใช๎งานไปในด๎านข๎างได๎ นอกเหนือจากที่การเลื่อนขึ้นเลื่อนลง
    พร๎อมเป็นปุ่มที่มีขนาดใหญํใช๎งานได๎งําย
    โดยเฉพาะบริเวณที่จับจะมีหนังหุ๎มเอาไว๎เพื่อให๎สามารถจับเมาส๑ได๎ถนัดและนุํมนวล
    นอกจากบนเมนบอร๑ดจะโดดเดํนตรงที่มี Scroll Wheel ในตัวแล๎ว
    บนที่พักข๎อมือที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให๎สามารถรองรับกับสรีระของมือก็ทาได๎อยํางดี
    ซึ่งจะทาให๎การใช๎งานเป็นเวลานานๆไมํเกิดการเมื่อยล๎า
    ทางด๎านปุ่มคีย๑ตํางๆจะถูกจัดวางให๎รองรับกับสรีระของมือได๎อยํางดี
  Microsoft - Internet Keyboard

    Internet Keyboard ของ Microsoft มี 10 ปุ่ม Hot Keys เพื่อสะดวกตํอการใช๎งาน
    มีที่พักมือซึ่งสามารถถอดออกได๎
    สัมผัสเพียงปุ่มเดียวก็สามารถเข๎า Internet ได๎
    มีปุ่มกดเพื่อ check e-mail
    มีปุ่ม Sleep Hot Key เมื่อไมํได๎ใช๎งาน
                                              10
Logitech - Cordless Desktop MX 5000

  สามารถใช๎งานทันทีหลังจากการเชื่อมตํอ ด๎วยเทคโนโลยี SecureConnect
  ตัวรับสํงข๎อมูลบลูทูธ สามารถทางานเป็น Hub รับสํงข๎อมูลระหวํางอุปกรณ๑อื่นๆ เชํน
  โทรศัพท๑เคลื่อนที่ หูฟัง หรือ VoIP
  ฟีเจอร๑เพื่อควบคุม โปรแกรมมัลติมีเดียตํางๆ
  หน๎าจอ LCD ที่ถูกติดตั้งมากับตัวคีย๑บอร๑ด ที่จะแสดง วัน เดือน ปี และการรับสํง E-mail
  คีย๑บอร๑ดถูกออกแบบด๎วยเทคโนโลยี Zero-Degree Tilt ที่จะลดการลาดชันของแป้นพิมพ๑
  ทาให๎สามารถใช๎งานได๎ยาวนานตํอเนื่องมากยิ่งขึ้น
                                                  11

                        TABLET

     Tablet คอมพิวเตอร๑นั้น มีมานานแล๎ว แตํก็ยังไมํโดนใจผู๎ใช๎สํวนใหญํเสียเลยทีเดียว
ด๎วยที่มีราคาสูง และตํอมาเมื่อมีแบบพกพา และราคาถูกลง ทาให๎หลายๆ
คนที่ต๎องทางานในแตํละวันต๎องจดบันทึกในขณะยืนอยูํหันมาใช๎ เชํน แพทย๑ พนักงานต๎อนรับ
แตํประโยชน๑ไมํได๎อยูํแคํนั้น Tablet ยังเหมาะสาหรับในการนาเสนองานของคุณอีกด๎วย


รู้จักกับ Tablet PC
     TabletPC นั้น จริงๆ แล๎ว ก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร๑ แบบไร๎สาย ( Wireless Personal Computer )
ที่ให๎ผู๎ใช๎ สามารถบันทึกข๎อมูลตํางๆ หรือ ป้อนคาสั่งในการใช๎งานตํางๆ ผํานทาง Stylus หรือ
ปากกา Digital บนหน๎าจอ Touch Screen ได๎เลย โดยในการบันทึกนั้น ก็สามารถจดด๎วยลายมือ หรือ
วาดภาพลงบนหน๎าจอได๎เลยโดยตรง
     TabletPC นี้ จะวําใหมํก็ใชํ จะวําเกํา ก็ไมํผิด เพราะวํา จริงๆ แล๎ว แนวคิดของ TabletPC
ก็มาจากนาย Alan Kay ของ Xerox ตั้งแตํสมัยปี ค.ศ. 1971 หรือเมื่อ 30 กวําปีที่แล๎ว แล๎วละครับ
โดยเครื่องคอมพิวเตอร๑ในแนวคิดแบบ Tablet Computing เครื่องแรกของโลก คือเครื่องจากทาง Apple
นั่นเอง ด๎วยรุํน Newton แตํไมํประสบความสาเร็จ ทาให๎เรื่องนี้ เงียบหายไป และแนวคิดของ Tablet
Computer ก็เงียบหายตามไปด๎วย
    เกือบ 30 ปี ผํานไป ทาง Microsoft ก็ได๎ขุดของเกํา มาปัดฝุ่น พร๎อมปรับแตํง ขยายแนวคิด
เพิ่มเติมให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น ที่แนํๆ ก็คือ ระบบปฏิบัติการที่ใช๎ ก็ต๎องเป็น Windows พร๎อม Application
หลักๆ จากทาง Microsoft พวก Office Application ทั้งหลาย ได๎แกํ Word, Excel, PowerPoint
อีกทั้งยังได๎เพิ่ม Port สาหรับการตํอพํวงตํางๆ หรือ การตํอเข๎ากับ Internet แบบไร๎สาย
หน๎าจอที่มีความละเอียดสูงขึ้น โปรแกรม Handwriting Recognition ที่รู๎จักลายมือเขียน
หนํวยความจาขนาดใหญํ และ อื่นๆ อีกมากมาย แล๎วเรียกวําเป็น Tablet PC .. ดังนั้น ในปัจจุบัน
ถ๎ากลําวถึง Tablet PC ก็จะหมายถึง Tablet Computer ในแบบของ Microsoft
                                                12

    นาย Bill Gates ( Chairman ของ Microsoft Corp. ) ก็ได๎นาตัว Prototype ของ Tablet PC
ตัวแรกของทาง Microsoft ไปโชว๑ตัวที่งาน COMDEX fall 2000 ที่ Las Vegas สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน ค.ศ. 2000 ซึ่งในตอนนั้น นาย Bill Gates ก็คาดวําจะมาเป็นเครื่อง PC ในอนาคต
ที่เรียกวําเป็น Tablet-Based Computing


    สาหรับ Tablet PC รุํนที่นามาทดสอบนั้น คือ COMPAQ รุํน TC1000 มีรหัส Model ของรุํนนี้คือ
    CTC1000T100X030825T ซึ่งก็มี Spec ครําวๆ ตาม Model ของมัน ดังนี้ครับ
และรุํนนี้ ก็ได๎รับรางวัล T3 Gold Award ประจาฉบับที่ 81 ตั้งแตํเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2003 เอาละ
พอจะรู๎จักกับ Tablet PC กันครําวๆ แล๎วนะ ทีนี้ ลองของจริง กับเจ๎าตัว TC1000 กันเลยดีกวํา
                                                    13

ข้อมูลเฉพาะ และ คุณสมบัติเด่น
คุณสมบัติเด่น
      o   สามารถใช๎งานได๎เหมือนเครื่อง PC / Notebook ด๎วยระบบปฏิบัติการ Windows XP
         Tablet PC edition ที่ถือวําเป็น Super-Set ของ Windows XP Professional ... เรียกงํายๆ
         ก็คือ มีอะไรๆ ที่เหนือกวํา XP Pro ทั่วๆไปนั่นเองง
      o   อายุการใช๎งานของ Battery ที่ใช๎งานได๎นานกวํา Notebook ที่มี Spec ใกล๎เคียงกัน
      o   สามารถนาไปใช๎งานได๎ทั่วๆไป เหมือน Notebook แตํเบา และ สะดวกกวํา
         ไมํจาเป็นต๎องตํอสายพํวงระโยงระยาง
      o   การออกแบบที่สวยงาม และสามารถนาไปใช๎งานได๎งําย
      o   สามารถหมุนหน๎าจอ เพื่อให๎ใช๎งานได๎ตามถนัด และ
         เหมาะกับลักษณะของงานที่หลากหลาย
      o   ตํอพํวงกับจอ Monitor อื่น เป็นแบบ Multi-Monitor ได๎
      o   สามารถวาด เขียน หรือ แตํงแต๎ม Document ได๎งําย เหมือนเขียนลงบนสมุดจด
      o   High-Light Document จาก Word เพื่อเพิ่มสีสันและความนําสนใจของเอกสาร Word
         เดิมๆ
      o   ตํอพํวงเข๎า Internet หรือเชื่อมกับ Network ได๎งําย ผําน Network ไร๎สาย

         ข้อมูลเฉพาะ เชิงเทคนิคของรุ่นที่นามาทดสอบ
   หน่วยประมวผล           Transmeta Crusoe 5800
   ความเร็ว             1 GHz
   ระบบปฏิบัติการ          Microsoft Windows XP Tablet PC edition
   หน่วยความจ้า           SDRAM 256 MB ( แต่จะถูกจองโดย CPU ไป 24 MB )
   ขนาดหน้าจอ            10.4 นิ้ว XGA แสดงผลสูงสุด 1024x768
   หน่วยประมวลผลด้าน Graphics    nVidia GeForce2Go SDRAM 16 MB
   การเชื่อมต่อ Network       Internal Modem 56K ( V.90 ) + WLAN 802.11b
   Keyboard             ขนาด 95% ของ Keyboard ปกติ เป็นแบบ 101 ปุ่ม
   Slot ส้าหรับ PC Card       PC Card Slot Type-II รองรับทั้ง 16 Bit และ 32 Bit 1 Slot
   ขนาดของ Harddisk         30 GB
   น้้าหนักตัวเครื่อง        3 ปอนด์ ( 1.36 Kg )
   แบตเตอร์รี่           Lighium-Ion 6 Cell
                                             14

Tablet PC ปฏิวัติการใช้งานคอมพิวเตอร์สู่ยุคใหม่

แม๎วําจะเพิ่งประกาศตัวไป แตํความจริงแล๎ว Tablet PC มีแนวคิดในพัฒนามาตั้งแตํปี 1980
หรือยี่สิบกวําปีมาแล๎ว แตํขณะนั้นยังไมํเกิดความสาเร็จ เพราะด๎วยเทคโนโลยีในขณะนั้น
ยังไมํสามารถทาได๎สมบูรณ๑แบบร๎อยเปอร๑เซ็นต๑ โดยเฉพาะกับการอํานข๎อมูลจากลายมือแล๎ว
แปลงเป็นตัวอักษร เพื่อบันทึกลงในคอมพิวเตอร๑ได๎อยํางถูกต๎อง
ซึ่งแม๎วําขณะนั้นการป้อนข๎อมูลเข๎าสูํพีซีโดยใช๎ปากกานั้นจะไมํประสบกับความสาเร็จ
แตํเทคโนโลยีเหลํานั้นก็ได๎นามาพัฒนาตํอลงในบรรดาเหลําพีดีเอหรือคอมพิวเตอร๑มือถือยุคใหมํ
เพื่อใช๎ในการป้อนข๎อมูลเก็บลงในเครื่องจากการเขียนลงบนหน๎าจอ
ซึ่งเราจะเห็นวําคอมพิวเตอร๑มือถือ เชํน ปาล๑มหรือวําพ็อกเก็ตพีซีนั้น
ตํางก็อาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีในครั้งนั้น เป็นรากฐานในการใช๎งานถัดมานั่นเอง

    ในปี 2002 คราวนี้ Pen Computer ได๎กลับมาอีกครั้งกับความสามารถที่เหนือกวําเดิม
และคราวนี้กลับประสบความสาเร็จได๎อยํางสุดหรูและงดงาม จากการเก็บโครงการเกําๆ
มาปัดฝุ่นของไมโครซอฟท๑ พร๎อมด๎วยเทคโนโลยีสมัยใหมํที่มีประสิทธิภาพสมบูรณ๑แบบมากยิ่งขึ้น
และเพนคอมพิวเตอร๑ยุคใหมํ ไมํเพียงใช๎คอนเซ็ปต๑แบบเดิมๆ
คือใช๎การบันทึกข๎อมูลลงสูํเครื่องคอมพิวเตอร๑ด๎วยการเขียนลงบนหน๎าจอเทํานั้น
แตํยังผนวกความสามารถของการเป็นเดสก๑ทอปหรือวําโน๎ตบุ๏กอยูํในตัว
และสามารถใช๎งานได๎เหมือนกับพีซีคอมพิวเตอร๑ที่เราคุ๎นเคยกัน
เพราะโครงสร๎างการทางานของมันก็คือพีซีคอมพิวเตอร๑ดีๆ นี่เอง
    การพัฒนาของไมโครซอฟท๑ครั้งนี้
จะวําไปแล๎วก็เหมือนกับการวางรากฐานของคอมพิวเตอร๑มือถือที่เรียกวําแฮนด๑เฮลพีซี
และพัฒนามาเป็นพ็อกเก็ตพีซีในปัจจุบัน
เนื่องด๎วยไมโครซอฟท๑เป็นเพียงผู๎วางรูปแบบของการพัฒนาทางด๎านฮาร๑ดแวร๑เอาไว๎ให๎ผู๎ผลิตพีซีฮา
ร๑ดแวร๑รายตํางๆ ได๎นาไปพัฒนาเป็น Tablet PC ของตน
และไมโครซอฟท๑เป็นผู๎ออกแบบโอเอสสาหรับรองรับการทางาน ซึ่งก็คล๎ายๆ กับพ็อกเก็ตพีซี 2002
ที่ไมโครซอฟท๑เป็นเพียงผู๎พัฒนาซอฟต๑แวร๑และขายไลเซนต๑
สํวนฮาร๑ดแวร๑นั้นผู๎ผลิตคอมพิวเตอร๑แตํละรายตํางก็พากันผลิตกันขึ้นมาเองตามรูปแบบที่ไมโครซอ
ฟท๑ได๎วางเอาไว๎
    โอเอสสาหรับใช๎งานรํวมกับ Tablet PC นี้ แม๎จะเป็นโอเอสสาหรับ Tablet PC โดยเฉพาะ
                                               15

แตํก็ไมํต๎องหํวงวําจะต๎องทาความคุ๎นเคยกันใหมํเหมือนกับการใช๎งานพ็อกเก็ตพีซี
เพราะมันเป็นการพัฒนาตํอมาจากโอเอสวินโดวส๑เอ็กซ๑พีที่เราคุ๎นเคยกันนั่นเอง
     ี่
เพียงแตํทพิเศษของโอเอสสาหรับ Tablet PC นี้
ก็คือการออกแบบมาให๎รองรับกับฟังก๑ชันของการเขียนลงบนหน๎าจอ โดยตรง
และแปลงข๎อมูลที่เขียนลงไปนั้น เป็นข๎อมูลดิจิตอลเก็บลงในเครื่องได๎เหมือนกับเท็กซ๑ไฟล๑ธรรมดา
หรือจะทาหน๎าที่เป็นกระดานอิเล็กทรอนิกส๑ ที่เก็บรูปแบบของการเขียนทั้งหมดเอาไว๎
โดยแปลงให๎อยูํในรูปแบบของกราฟิกแทน
    รูปแบบของ Tablet PC นั้น เปรียบไปแล๎วก็พัฒนามาจากการผสมผสานคอมพิวเตอร๑แบบ Pen
Computer ที่มีแตํหน๎าจอและใช๎วิธีการเขียนข๎อมูลลงไปบนหน๎าจอโดยตรง
เข๎ากับคอมพิวเตอร๑แบบโน๎ตบุ๏ก
คือสามารถใช๎งานได๎ทั้งรูปแบบเดียวกันกับโน๎ตบุ๏กและกรณีเดียวกันก็สามารถปรับหน๎าจอเพื่อให๎ใ
ช๎งานแบบเดียวกับ Pen Computer ได๎ เพื่ออานวยความสะดวกในการใช๎งานให๎มากขึ้น
นอกจากนั้นตัวเครื่องยังมีด็อกกิงสเตชัน มาให๎ด๎วย
ซึ่งสามารถใช๎งานแบบเดสก๑ทอปยุคใหมํได๎เชํนเดียวกัน

    แตํ Tablet PC ก็ไมํได๎มีเฉพาะรูปแบบของการใช๎งานในลักษณะของโน๎ตบุ๏กเพียงอยํางเดียว
เพราะหากจะนับกันตามรูปแบบของ Tablet PC นั้นก็จะแบํงออกได๎เป็นสองแบบด๎วยกัน คือแบบ
Convertible และ Slate ซึ่งความแตกตํางของแตํละแบบนั้น Convertible
นี้จะเป็นรูปแบบที่เราคุ๎นเคยกันมากกวํา เนื่องจากสามารถเป็นได๎ทั้งโน๎ตบุ๏ก และ Tablet ได๎ในตัวเอง
เชํน Acer TravelMate C100 ที่ปกติสามารถใช๎เป็นโน๎ตบุ๏กได๎ และเมื่อปลดล็อกหน๎าจอ
ก็สามารถหมุนกลับไปใช๎เป็น Tablet PC ได๎เลย สํวน Slate นั้น จะอยูํในรูปแบบของ Tablet PC
เป็นหลักในการใช๎งานโดยทั่วๆ ไป
แตํสาหรับการใช๎งานในลักษณะของเดสก๑ทอปนั้นจะต๎องใช๎อุปกรณ๑เสริมเชํน ด็อกกิ้งสเตชัน
เพื่อให๎สามารถนามาใช๎งานบนโต๏ะได๎เหมือนกับเดสก๑ทอปคอมพิวเตอร๑
แตํก็ไมํได๎มีกฎตายตัวนะครับ เพราะบางครั้งเจ๎าตัว Slate นี้อาจจะสามารถหมุน
พร๎อมกับใช๎ได๎ในรูปแบบคล๎ายๆ กับ โน๎ตบุ๏ก ก็ได๎ เชํน Compaq PC1000
ที่ทาออกมาในรูปแบบของการหมุนหน๎าจอทางานได๎ ซึ่งหากจะดูหน๎าตาแล๎วก็คล๎ายๆ
กับโน๎ตบุ๏กอยูํเหมือนกัน
แตํยังไงก็ตามรูปแบบการใช๎งานนั้นจะเหมือนกับเดสก๑ทอปมากวําที่จะเป็นโน๎ตบุ๏ก
                                                          16
การเปิด
 ปุ่ม Power นั้น อยู่ตรงมุมบนด้านขวาครับ ใช้การเลื่อนเพื่อเปิด-ปิด ซึ่งเมื่อเปิด จะมีไฟสีเหลืองอมเขียวติดที่ปุ่ม
    Power ด้วย และพอเปิดเครื่อง ก็จะ Boot เข้าระบบปฏิบัติการ Windows XP รุ่น Tablet PC Edition
     ที่เพิ่มเติมคุณสมบัติ และโปรแกรมอีก นอกเหนือจากรุ่นที่ใช้กับเครื่อง PC หรือ Notebook ทั่วๆไป
                                                     17
      ก็เหมือนๆ กับ Windows XP ปกติละครับ ที่พอเปิดขึ้นมา ก็จะให้ Logon เข้าใช้งาน
       โดยสามารถปรับแต่งคุณสมบัติของผู้ใช้แต่ละคน ให้แตกต่างกันได้ ตามความถนัด
และความต้องการในการใช้งานแต่ละคนครับ โดยการป้อนข้อมูล หรือ เลื่อน Cursor นั้น ก็ใช้ผ่านทาง Stylus Pen
              นั่นเอง โดยสามารถลากไปมา บนหน้าจอได้เลย
  แต่ถ้าไม่ถนัด หรือยังไม่ชินกับการใช้งาน Stylus Pen ก็ยังสามารถใช้งานผ่านทาง Keyboard ที่มีปุ่มเลื่อน
                   อยู่ตรงกลาง Keyboard ได้อีกด้วย
       ในการใช้งานนั้น ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น ก็สามารถเรียนรู้การใช้งานได้โดยง่าย ผ่านทาง Tutor
ที่มาพร้อมกับตัวระบบปฏิบัติการ และรูปทางขวา ก็คือรายละเอียดของระบบปฏิบัติการ จากหน้า Control Panel ->
                        System -> General ครับ
                                                    18
   ในการใช้งาน ก็แล้วแต่ความถนัดครับ ว่าแต่ละท่าน จะถนัดใช้กับ Keyboard หรือ ถนัดใช้ Stylus Pen ..
     โดยสามารถถอดออกจากตัว Keyboard และปรับหน้าจอ ให้เป็นในแนวตั้ง เหมือน PDA ได้
   ในส่วนของ Input แบบใช้ Stylus Pen นั้น ก็สามารถใช้ Virtual Keyboard ซึ่งเป็น Keyboard บนหน้าจอ
ให้ท่านสามารถกด Key ต่างๆ ได้ บนหน้าจอ ผ่านทาง Stylus หรือ ใช้แบบ Graffiti คือ เขียนตัวอักษรลงไป แล้วให้
 Windows ท้าความรู้จักเอาเอง ว่าเป็นตัวอะไร แบบเดียวกับที่ใช้ใน PDA ละครับ แต่ดูเหมือนว่า จะฉลาดกว่า ...
        คงเพราะใช้ฐานข้อมูลที่ใหญ่กว่า เนื่องจากเนื้อที่ที่ใหญ่ และ CPU เร็วกว่านั่นเอง
                                                       19
        โดยทั่วๆไปแล้ว อะไรๆ ต่างๆ ของระบบปฏิบัติการ Windows XP TabletPC Edition นี้
 ก็แทบไม่แตกต่างจากที่เราใช้กันทั่วๆไปเลย จะเพิ่มเข้ามา ก็ในส่วนของภาครับ Input และ เจ้าตัวนี้ครับ Windows
 Journal ที่ผมชอบมาก เพราะสามารถขีดๆ เขียนๆ อะไรๆ ต่าง ลงไปบนหน้าจอได้โดยตรง ไม่ต้องพะวงกับการใช้
Graffiti ให้โปรแกรมรู้ว่าเป็นตัวอะไร อยากเขียนก็เขียน อยากวาด ก็วาด ท้าได้เหมือนเป็นสมุดจดจริงๆ ได้เลยทีเดียว
           อีกทั้งยัง Load เอา ข้อมูล Word มาแก้ไข หรือท้า High-Light ได้อีกด้วย
ที่แตกต่างกันเห็นได้ชัด ระหว่าง Graffiti ( ทางซ้าย ) กับ Windows Journal ( ทางขวา ) ก็ตรงนี้ละครับ คือ Graffiti
       นั้น ต้องเขียนลงในช่อง Input แล้วระบบจะท้าการเรียนรู้เอง แต่ Windows Journal นั้น
  เขียนได้ในกรอบของหน้าจอโปรแกรมเต็มๆ เลย โดยไม่ต้องห่วงว่าระบบจะเรียนรู้ แปลตัวอักษรได้ถูกต้องหรือไม่
           จะเขียนตัวหนังสือหวัดแค่ไหน หรืออยากวาดอะไรๆ ก็ท้าได้สบายๆ เลยครับ
                                               20
   ถึงวันนี้เราก็มีคอมพิวเตอร๑แบบใหมํเกิดขึ้นมาแล๎ว
แถมเรียกได๎วําวางตลาดด๎วยความนําสนใจเป็นอยํางยิ่ง ด๎วยการเป็นทั้งคอมพิวเตอร๑แบบพกพา
พร๎อมกับการป้อนข๎อมูลเข๎าสูํคอมพิวเตอร๑ได๎โดยใช๎ปากกา ซึ่งเราเรียกกันวํา Tablet PC นั่นเอง

คอมพิวเตอร๑แบบใหมํนี้เป็นการออกแบบที่เรียกวําปฏิวัติการใช๎งานคอมพิวเตอร๑ได๎รับดับหนึ่งเลยที
เดียว เพราะมันออกแบบให๎ใช๎งานแบบป้อนข๎อมูลเข๎าสูํตัวเครื่องโดยใช๎การเขียนลงบนหน๎าจอ
และสามารถป้อนข๎อมูลเข๎าสูํตัวเครื่องโดยใช๎เสียงสั่งการได๎อีกทางหนึ่ง
และที่พิเศษไปกวํานั้นก็คือการหมุนหน๎าจอเพื่อใช๎งานเป็นโน๎ตบุ๏กหรือคอมพิวเตอร๑แบบเดสก๑ทอป
ได๎อีกด๎วย ซึ่งคอมพิวเตอร๑แบบใหมํนี้ได๎สร๎างอนาคตให๎กับรูปแบบการใช๎งานคอมพิวเตอร๑อีกครั้ง
แตํแนํนอนวําด๎วยคุณสมบัติของตัวมันเองนั้น ทาให๎ราคาคําตัวของมันได๎กระฉูด
เกินกวําโน๎ตบุ๏กธรรมดามาก มาดูกันดีกวําครับวํา หาเทียบความสามารถกันหมัดตํอหมัดแล๎ว
ตัวไหน จะเจ๐งกวํากัน และ Tablet PC
จะเหมาะสาหรับการนามาเป็นคอมพิวเตอร๑คูํใจตัวใหมํของคุณหรือไมํ
                                            21
โครงสร้างการทางาน
คุณสมบัติของ Tablet PC นั้น
เรียกวําอเนกประสงค๑ในการใช๎งานมาก
ซึ่งก็ด๎วยคุณสมบัติหลายๆ ประการ
นอกจากการเขียนลงบนหน๎าจอเพียงอยํางเดียว โดยจุดแรกนั้น
ก็จะเห็นเป็นเรื่องของการใช๎พลังงานนั่นเอง
ซึ่งคุณสมบัติการทางานของ Tablet PC ก็คือสามารถใช๎งานได๎อยํางน๎อยกวํา 4 ชั่วโมง
ในการเปิดทางานแบบตํอเนื่อง เรียกวําให๎ประสิทธิภาพในการทางานสูงกวําโน๎ตบุ๏กนั่นเอง
(ในฐานะของการเป็นคอมพิวเตอร๑แบบโมบายนะครับ)
โดยข๎อแรกสุดก็คือการใช๎โพรเซสเซอร๑ที่มีการใช๎พลังงานที่คํอนข๎างต่า
คือสํวนมากมักจะหันไปคบกับซีพียูตระกูล Transmeta เป็นหลัก
ซึ่งนอกจากจะให๎ประสิทธิภาพการทางานคํอนข๎างสูงแล๎ว ยังมีความร๎อนในการทางานต่าด๎วย
เป็นสาเหตุที่ไมํต๎องใช๎พัดลมระบายความร๎อน ซึ่งจะเป็นตัวผลาญพลังงานแบตเตอรี่ได๎เป็นอยํางดี
หรืออีกรูปแบบหนึ่งก็คือการใช๎ซีพียูเพนเทียมทรี แบบโมบายที่ใช๎พลังงานต่า
ซึ่งก็ชํวยเพิ่มความสามารถในการใช๎งานได๎ทั้งประสิทธิภาพและระยะเวลาในการใช๎งานแบตเตอรี่
สํวนที่สองก็คือเรื่องของขนาดหน๎าจอ ที่ออกมามาให๎มีขนาดใหญํเพียง 10.4 เทํานั้น
ซึ่งหากเทียบกับโน๎ตบุ๏กแล๎ว ก็จะเล็กกวํากันมาก
เพราะหน๎าจอของโน๎ตบุ๏กเล็กสุดก็เป็นจะเป็นขนาด 12.1 เข๎าไปแล๎วซึ่งด๎วยหน๎าจอที่เล็กขนาดนี้
ก็ชํวยในการลดการใช๎พลังงานลงไปได๎อยํางมากเลยทีเดียว
แตํแม๎วําจะดูเล็กไปหนํอยสาหรับหน๎าจอขนาด 10.4 นิ้ว แตํ Tablet PC
ก็สามารถใช๎งานได๎โดยสะดวก เพราะการออกแบบนั้น
เหมาะสาหรับการเป็นกระดานอิเล็กทรอนิกส๑มากกวํา ดังนั้นในเรื่องของการทางาน
หากจะนามาเปรียบเทียบกับโน๎ตบุ๏กจึงดูเหมือนวําจะเทียบกันได๎ลาบาก
แม๎วําโครงสร๎างการทางานนั้นออกจะคล๎ายๆ กันก็ตาม
ก็เลือกเอา วําใครต๎องการ Tablet PC แบบไหน แตํทั้งสองแบบก็สามารถใช๎งานได๎เหมือนๆ กันครับ
เพียงแตํจะมีรูปแบบและวัตถุประสงค๑ในการใช๎งานที่แตกตํางกันออกไปหนํอยเทํานั้น ...
                                               22
ระบบปฏิบัติการสาหรับ Tablet PC
มาขยายความกันถึงระบบปฏิบัติการที่จะใช๎สาหรับ Tablet PC แนํนอนวําการจะใช๎งานเจ๎า Tablet PC
นี้ ยํอมต๎องขึ้นอยูํกับเจ๎าตัวโอเอสสาหรับจัดการทางานเกี่ยวกับเครื่องด๎วย
ซึ่งอยํางที่บอกลํะครับวําไมโครซอฟท๑เป็นผู๎วางแนวทางไว๎
ก็ต๎องเป็นผู๎พัฒนาโอเอสให๎ด๎วยเหมือนกัน ซึ่งระบบปฏิบัติการสาหรับเจ๎า Tablet PC นี้ก็คือวินโดวส๑
XP ที่เราคุ๎นเคยกันนี่เอง (แตํเป็นเวอร๑ชันพิเศษสาหรับ Tablet PC โดยเฉพาะ)
ไมํใชํวําจะเอาวินโดวส๑เอ็กซ๑พีทั่วๆ ไป มาลงได๎

คุณสมบัติของโอเอสตัวใหมํนี้ จะวําไปแล๎วก็ไมํแตกตํางไปจากเจ๎าเอ็กซ๑พีที่ลงในเครื่องคอมพ๑ทั่วๆ
ไปหรอกครับ เพราะพัฒนากันบนพื้นฐานของวินโดวส๑เอ็กซ๑พี โปรเฟสชันแนลอิดิชัน
เพียงแตํเพิ่มสํวนที่เรียกวํา Advanced handwriting และ Speech Recognition เข๎ามาเสริม
ทาให๎ผู๎ใช๎สามารถบันทึกข๎อมูลลงใน Tablet PC ได๎อยํางอเนกประสงค๑มากขึ้น
ไมํต๎องใช๎คีย๑บอร๑ดพิมพ๑ข๎อความเข๎าไปอยํางเดียว ซึ่งระบบใหมํนี้มีความแตกตํางไปจากระบบ
Handwriting บนวินโดวส๑เอ็กซ๑พีตัวเดิม เพราะคุณสมบัติของการเขียนลงบนหน๎าจอได๎เลย
ทาให๎ไมํสามารถนาโอเอสตัวเกํามาติดตั้งลงบน Tablet PCได๎ ซึ่งคุณสมบัติของ Windows XP Tablet
Editionนี้มีดังนี้

  ทางานในคุณสมบัติแบบเดียวกับ Windows XP Professional Edition จึงมีคุณสมบัติหลายๆ
อยํางเหมือนกัน เชํนความเสถียรภาพ ระบบรักษาความปลอดภัย แถมด๎วยฟังก๑ชันของ Handwriting
และ Speech Recognition ในตัว

  สามารถรองรับกับแอพพลิเคชันที่ทางานได๎บนวินโดวส๑เอ็กซ๑พีทุกประการ

  รองรับการใช๎งานเชํนเดียวกับคอมพิวเตอร๑แบบเดสก๑ทอป เพราะตัว Tablet PC
นั้นมีอุปกรณ๑ที่เรียกวําด็อกกิ้งสเตชัน ซึ่งสามารถรองรับกับอุปกรณ๑รอบๆ ข๎างได๎
ไมํวําจะเป็นการตํอใช๎งานรํวมกับเมาส๑ คีย๑บอร๑ด หรืออุปกรณ๑อื่นๆ ซึ่งสามารถใช๎งานได๎ทันที
                                               23

  สามารถใช๎งานโปรแกรมไมโครซอฟท๑ออฟฟิศเอ็กซ๑พีได๎เหมือนกัน และเมื่อดาวน๑โหลด Office
Pack for tablet PC มาติดตั้ง ก็จะทาให๎ออฟฟิศเอ็กซ๑พีนั้นรองรับการเขียนข๎อมูลลงบนหน๎าจอได๎ด๎วย

   สามารถใช๎ปากกาอิเล็กทรอนิกส๑ รํวมกับหน๎าจอการทางานแบบ Touch Screen
เพื่อใช๎ในการสั่งงานโปรแกรมวินโดวส๑ได๎เหมือนกับการใช๎เมาส๑หรือวําคีย๑บอร๑ด

   มี Input Panel ซึ่งเปรียบเหมือนกับคีย๑บอร๑ดออนสกรีน (Keyboard on Screen)
ในการป้อนข๎อมูลเข๎าสูํโปรแกรม ซึ่ง Input Panel นี้รองรับการเปลี่ยนลายมือให๎เป็นข๎อความด๎วย
เพื่อบันทึกลงในไฟล๑เอกสารได๎

  ด๎วย Microsoft Journal สามารถเปลี่ยน Tablet PC ให๎เป็น Digital writing Note
ในการเก็บข๎อมูลรูปแบบเดียวกับลายมือ และเก็บลงใน Tablet PC
ได๎เหมือนกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส๑

  มีระบบ Handwriting Recognition เพื่อแปลงลายมือที่เขียนไปนั้น ให๎กลายเป็นข๎อความ Text ได๎

   รองรับระบบสั่งงานด๎วยเสียง เพื่อสั่งงานให๎ Tablet PC ทางานได๎ตามเสียงที่สั่ง
นอกจากนั้นยังป้อนข๎อความลงเป็นเสียง
เพื่อให๎โปรแกรมสามารถเปลี่ยนเสียงให๎กลายเป็นข๎อความได๎ ซึ่งปัจจุบัน Tablet PC
รองรับคุณสมบัตินี้ได๎เพียงสามภาษาเทํานั้น ก็คืออังกฤษ จีน และญี่ปุ่น

   หน๎าจอคมชันอํานข๎อความได๎งํายด๎วยเทคโนโลยี CleatType
ซึ่งชํวยให๎ข๎อความบนหน๎าจอนั้นคมชัด สามารถอํานได๎อยํางสะดวก

  คุณสมบัติของการหมุนหน๎าจอได๎ในตัว
ชํวยให๎งํายตํอการใช๎งานเอกสารหรือวําอํานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส๑ในรูปแบบตํางๆ ได๎สะดวก

  สามารถใช๎ปากกาอิเล็กทรอนิกส๑ ควบคุมการทางานได๎เหมือนกับเมาส๑
ไมํวําจะเป็นการเรียกใช๎โปรแกรมการใช๎เป็นพอยน๑เตอร๑ หรือวําการลากแล๎ววางก็ตาม

  ติดตั้งและรองรับระบบไวร๑เลสเน็ตเวิร๑กในตัว
ชํวยให๎สะดวกในการใช๎งานและสามารถเคลื่อนที่ได๎โดยสะดวก

  รองรับฟังก๑ชันการทางานแบบ Hot Docking คือสามารถติดตั้ง หรือประกอบ Tablet PC
เข๎ากับตัวด็อกกิ้งได๎ โดยไมํจาเป็นต๎องปิดเครื่องกํอน
                                                    24

  น้าหนักเบา พกพาได๎สะดวก เพราะสํวนใหญํ Tablet PC นั้นมีน้าหนักเพียงสามปอนด๑
หรือกิโลนิดๆ ทาให๎งํายตํอการโยกย๎าย หรือพกพาไปมา ซึ่งน้าหนักเพียง 3 ปอนด๑นี้
ถือวําเบามากเมื่อเทียบกับโน๎ตบุ๏กซึ่งสํวนใหญํจะมีน้าหนักประมาณ 5

  อนด๑ หรือ 2 กิโลกรัมขึ้นไป

   แบตเตอรี่สามารถใช๎งานได๎ทนนานกวํา เนื่องจากใช๎ซีพียูประสิทธิภาพสูง และใช๎พลังงานต่า
เมื่อเทียบกับความสามารถของโน๎ตบุ๏กในปัจจุบัน ทาให๎ตัว tablet PC นั้น ใช๎งานจากแบตเตอรี่เพียวๆ
ได๎นานกวํา ซึ่งต๎องนับรวมถึงคุณสมบัติของ Power Management ในวินโดวส๑เอ็กซ๑พีด๎วย
โดยจะใช๎งานได๎ประมาณ 4 ชั่วโมง สาหรับการใช๎งานแบบทั่วๆ ไป

       มีคุณสมบัติที่เรียกวํา Fast Standby resume ซึ่งชํวยให๎ Tablet PC ที่เข๎าสูํโหมด Standby
เพื่อประหยัดพลังงานสามารถกลับมาสูํโหมด Ready เพื่อเตรียมสาหรับการใช๎งานได๎เร็ว ภายใน 5
วินาที ซึ่งทาให๎การทางานไมํติดขัด

ทั้งหมดนี้ก็คือคุณสมบัติครําวๆ ของ Tablet PC ยุคใหมํ
ที่ใช๎การทางานของวินโดวส๑เอ็กซ๑พีเวอร๑ชันสาหรับ Tablet PC โดยเฉพาะครับ
ก็เรียกวําเปรียบเทียบกันแล๎ว นําใช๎กวําโน๎ตบุ๏กเยอะ
เว๎นแตํวําคุณสมบัติอยํางหนึ่งที่ยังทาให๎ผมไมํอยากใช๎ Tablet PC ก็คือราคาที่สูงลิบของมันนั่นเอง
เพราะเปรียบกันแล๎ว มันสามารถซื้อโน๎ตบุ๏กดีๆ ระดับเพนเทียม โฟร๑ ได๎ถึงสองตัวเลยทีเดียว
                                             25
                ถึงเวลาของการใช้ Tablet PC รึยัง

                  หากดูจากตัวอยํางโปรแกรมที่ผมยกมาให๎ดูนั้น
                  แม๎จะยังคงมีไมํมาก แตํนับไปแล๎ว
                  โปรแกรมบนวินโดวส๑สํวนใหญํจะสามารถนามาใช๎รํวมกับ Tablet
                  PC ได๎เลย เพียงแตํอาจจะขาดคุณสมบัติบางประการไปเทํานั้นเอง
                  ซึ่งหากเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสาหรับ Tablet PC
โดยเฉพาะจะมีคุณสมบัติในการใช๎งานที่เหนือกวํา ดังเชํน Corel Grafigo
ที่สามารถใช๎ปากกาในการวาดภาพลงไปบนหน๎าจอ แล๎วระบบ Digital Ink
สามารถรับรู๎และแสดงศักยภาพได๎เห็นกันอยํางเดํนชัด
สํวนโปรแกรมที่ยังไมํได๎ออกแบบมาให๎ใช๎งานรํวมกับ Tablet PC โดยตรง
แม๎วําจะสามารถใช๎งานได๎ แตํก็ไมได๎ดึงความสามารถของ Tablet PC ออกมาได๎อยํางชัดเจน เชํน
AutoDesk Architectural Studio ที่สามารถใช๎งานได๎
เพราะออกแบบมาให๎รองรับกับคอมพิวเตอร๑ประเภท Pen อยูํแล๎ว
เพียงแตํที่ขาดไปก็คือการรับรู๎เรื่องการเขียนตัวอักษรลงไปเทํานั้นเอง

ดังนั้นการใช๎งาน Tablet PC จึงไมํเป็นปัญหาแตํอยํางใด
และอีกอยํางหนึ่งก็คือบรรดาเหลําซอฟต๑แวร๑ตํางๆ นัน ้
เตรียมตัวพัฒนาลงสูํแพลตฟอร๑มใหมํนี้กันมากขึ้นแล๎ว ทั้งโปรแกรมในใช๎งานธุรกิจ งานเอกสาร
                   ้
งานออกแบบประเภท CAD ตําง รวมทังเกมก็มีการพัฒนาออกมาด๎วยเชํนกัน

แนํนอนวําคุณสมบัติของ Tablet PC นั้น สามารถใช๎งานได๎เชํนเดียวกับเดสก๑ทอปคอมพิวเตอร๑ได๎เลย
และอยําทาไปเปรียบเทียบกับบรรดาเหลําพ็อกเก็ตพีซีเป็นอันขาด
เพราะนอกจากจะเป็นคนละแพลตฟอร๑มแล๎ว วัตถุประสงค๑ในการใช๎งานยังเป็นคนละประเภทกัน
                                                 26
คุณสมบัติของ Tablet PC ที่คุณต้องรู้

คาถาม 8 ข้อของการเลือกใช้งาน Tablet PC ที่ต้องรู้

1. ทางานด้วยระบบปฏิบัติการจากไมโครซอฟท์ :
ระบบปฏิบัติการสาหรับ Tablet PC
ถูกพัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานของวินโดวส๑เอ็กซ๑พีโปรเฟสชันแนลเอดิชัน
ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทางานสูง พร๎อมกับความเสถียรที่อยูํในระดับที่นําเชื่อถือได๎
ผสานกับคุณสมบัติใหมํๆ ที่พัฒนามาจาก Pen Computing ซึ่งการใช๎วินโดวส๑เอ็กซ๑พีนี้ ทาให๎ Tablet
PC สามารถใช๎แอพพลิเคชันที่รองรับกับวินโดวส๑เอ็กซ๑พีได๎อยํางสมบูรณ๑
แลในปัจจุบันยังไมํสามารถใช๎งานรํวมกับลินุกซ๑ได๎ ดังนั้นแฟนๆ ลีนุกซ๑ที่ต๎องการใช๎งาน Tablet PC
ก็ต๎องรอกันไปกํอน

2. เพิ่มหนทางการใช้งานพีซีให้มากขึ้น :
คุณสามารถบันทึกข๎อมูลและใช๎งานอินเทอร๑เน็ตได๎เหมือนกับโน๎ตบุ๏ก
หรือวําเดสก๑ทอปคอมพิวเตอร๑ แตํด๎วยการใช๎งานในรูปแบบของ Pen-Base Computing
ทาให๎รูปแบบของการใช๎งานปากกาและกระดาษดิจิตอลถูกเพิ่มลงไปในการใช๎งานพีซี
ซึ่งจากการใช๎งานปากกาดิจิตอลที่มาพร๎อมกับตัว Tablet PC รํวมกับ Tablet PC Input Panel Utilities
(เปรียบเหมือนกับคีย๑บอร๑ดออนสกรีน) ชํวยให๎ผู๎ใช๎สามารถเขียนข๎อมูลลงบนหน๎าจอได๎โดยตรง
                                                27

และสามารถบันทึกข๎อมูลในรูปแบบลายมือของคุณนั้นเก็บเป็นกระดาษโน๎ต
หรือวําจะแปลงข๎อมูลนั้นให๎อยูํในรูปของไฟล๑ข๎อความได๎
นอกจากนั้นยังสามารถใช๎ปากกาดิจิตอลเป็นพอยต๑เตอร๑แทนเมาส๑ในการเลื่อนตาแหนํงเคอร๑เซอร๑ไ
ปทั่วๆ หน๎าจออีกด๎วย

3. กระดาษโน้ตในรูปแบบดิจิตอล :
ใน Windows XP Tablet PC Edition มาพร๎อมกับโปรแกรมโน๎ตยูทิลิตี้ ที่เรียกวํา Microsoft Windows
Journal
ซึ่งโปรแกรมตัวนี้จะชํวยให๎ผู๎ใช๎สามารถสร๎างและจัดการกับกระดาษโน๎ตในรูปแบบของลายมือได๎
ซึ่งเมื่อเก็บลงใน Windows Journal แล๎ว ใน Tablet PC จะมีเทคโนโลยีจดจาลายมือ
ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎ใช๎สามารถค๎นหาข๎อมูลในรูปแบบของลายมือได๎เร็วตามที่ต๎องการ

4. ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา :
ในบางบริษัทได๎มีข๎อกาหนดวํา ห๎ามนาโน๎ตบุกเข๎าใช๎งานระหวํางการประชุม
เพราะโน๎ตบุ๏กหรือเครื่องแลปทอปนั้น จะให๎ทาให๎ผู๎เข๎ารํวมการประชุม
ต๎องจดจํอกับการพิมพ๑บนแป้นคีย๑บอร๑ด ไมํได๎สนใจกับการประชุม หรือผู๎บรรยาย
แตํสาหรับการใช๎งาน Tablet PC นี้ จะใช๎การเขียนข๎อมูลลงบนหน๎าจอ
ทาให๎สามารถบันทึกข๎อมูลลงใน Tablet PC ได๎เหมือนกับการบันทึกลงในบนกระดาษโน๎ตธรรมดา
นอกจากนั้นยังสามารถเช็กอีเมล๑และใช๎งานอินเทอร๑เน็ตไปพร๎อมๆ กันได๎ เพราะ Tablet PC นั้น
ได๎ติดตั้งระบบไวร๑เลสเอาไว๎ในตัวอยูํแล๎ว นอกจากนั้นยังชํวยให๎ผู๎ใช๎สามารถนาไปใช๎งานในที่ตํางๆ
                         ่
ได๎สะดวกมากขึ้น ไมํวําจะเป็นการใช๎งานในคอฟฟีชอป ในห๎องเรียน หรือบนที่ตํางๆ ได๎สะดวก

5. ใช้เป็นเครื่องพีซีหลักประจาตัวได้ :
ความสามารถของ Tablet PC นั้น จะวําไปแล๎วก็คือพีซีตัวหนึ่งนะครับ
เพราะดูจากโครงสร๎างแล๎วมันแตกตํางไปจากเหลําพีดีเอทั้งหลายอยูํมาก เพราะหากเป็นโมเดลแบบ
Convertible แล๎ว ก็สามารถใช๎งานในรูปแบบของโน๎ตบุ๏กได๎เลย หรือหากเป็นแบบ Slate
ก็สามารถใช๎งานแบบเดสก๑ทอป โดยผํานทางด็อกกิ้งสเตชัน ซึ่งสามารถเชื่อมตํอคีย๑บอร๑ด
และเมาส๑กับตัว Tablet PC เพื่อใช๎งานได๎เหมือนกับเดสก๑ทอปนั่นเอง จึงไมํแปลกที่จะมีการใช๎งาน
Tablet PC เป็นเครื่องคอมพิวเตอร๑หลักประจากาย
                                              28

6. ใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชันอื่นๆ ได้อย่างไม่เป็นปัญหา :
หากดูกันถึงการใช๎งานปกติ เราจะเห็นวําผู๎ใช๎งานคอมพิวเตอร๑นั้น
สํวนมากมักจะใช๎โปรแกรมออฟฟิศ เชํน ไมโครซอฟท๑ออฟฟิศเอ็กซ๑พีในการทางาน แตํสาหรับ
Tablet PC นั้น เพื่อให๎ใช๎งานคุณสมบัติของการใช๎งานแบบ Tablet PC เต็มที่
แอพพลิเคชันที่นามาใช๎รํวมกับ Tablet PC จึงต๎องอัพเกรดเพื่อใช๎ความสามารถได๎อยํางเต็มที่ เชํน
ไมโครซอฟท๑ออฟฟิศเอ็กซ๑พี ก็สามารถดาวน๑โหลด Office XP Pack for Tablet PC มาติดตั้งเพิ่มเติมได๎
เพื่อให๎การเขียนข๎อความเอกสาร หรือวําวาดภาพลงในเวิร๑ดได๎เลย
หรือสร๎างภาพพรีเซนเทชันบนเพาเวอร๑พอยต๑ รวมทั้งสามารถแปลงข๎อความที่เขียนลงไปนั้น
                         ๎
ให๎เป็นไฟล๑ข๎อความได๎เลย และสามารถแชร๑ไฟล๑ขอมูลรํวมกับผู๎อื่นได๎อีกด๎วย
เพียงแตํสาหรับโปรแกรมบางตัว จะไมํได๎รองรับคุณสมบัติการใช๎งาน Tablet PC
ได๎อยํางเต็มที่เทํานั้นเอง (ดูเพิ่มเติมในสํวนของซอฟต๑แวร๑สาหรับ Tablet PC)

7. ปรับการทางานให้เข้าได้กับทุกสรีระ :
Tablet PC สามารถชํวยให๎ผู๎ใช๎สามารถปรับการทางานให๎เข๎าได๎ผู๎ถนัดซ๎ายหรือวําถนัดขวา
นอกจากนั้นยังสามารถปรับปุ่มการทางานให๎สามารถเรียกใช๎งาน เชํน เรียกใช๎โปรแกรม
หรือปรับเปลี่ยนหน๎าจอการแสดงผลให๎เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนได๎เอง
โดยไมํต๎องกังวลเรื่องของความไมํถนัดอีก เชํน การใช๎คีย๑บอร๑ดหรือวําเมาส๑นั่นเอง นอกจากนั้น
Windows XP Tablet PC Edition สามารถรองรับการใช๎งานได๎หลายๆ ภาษา เชํน อังกฤษ เยอรมัน
ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน เกาหลี รวมทั้งถึงภาษาไทยด๎วย ซึ่งนอกจากการรองรับการใช๎งานภาษาแล๎ว
ยังสามารถเปลี่ยนอินเทอร๑เฟซของการใช๎งานให๎เป็นภาษาตามที่ต๎องการได๎อีกด๎วย
(อาจจะยกเว๎นเรื่องของภาษาไทยเอาไว๎หนํอยก็แล๎วกันนะครับสาหรับเรื่องอินเทอร๑เฟซ
เพราะแม๎แตํวินโดวส๑เอ็กซ๑พีปัจจุบัน ยังใช๎ไมํได๎เหมือนกัน)

8. ปลอดภัยในเรื่องของข้อมูล :
ในการใช๎งาน Windows XP Tablet PC Edition ได๎มีความสามารถเชํนเดียวกับ Windows XP Professional
Edition ในการปกป้องข๎อมูล เชํน การเข๎ารหัสรักษาความปลอดภัยให๎กับไฟล๑ระบบ
และยังรองรับการล็อกอินโดยใช๎ปุ่ม CTRL+ALT+DEL ซึ่งใน Tablet PC
นี้ได๎รวมเอาไว๎ในการทางานเพียงปุ่มเดียว ทาให๎ไมํต๎องพะวงในเรื่องของการกดปุ่มสามปุ่มพร๎อมๆ
กันวําจะกดได๎อยํางไร
                                            29
ASUS R1F Tablet PC ประสิทธิภาพเยี่ยม ทันสมัย พร๎อมสาหรับพกพา

เดอะแวลลูซิสเตมส๑ แนะนา ASUS R1F แท็บเล็ทพีซีขนาดกะทัดรัด
ที่อัดแนํนไปด๎วยประสิทธิภาพการใช๎งานบนความทันสมัยของแพลตฟอร๑ม ซีพียู อินเทล เซ็นทริโน
ดูโอ โมบาย เทคโนโลยี พร๎อมความสะดวกสบายด๎วยจอภาพที่หมุนรอบได๎

ASUS R1F มาพร๎อมประสิทธิภาพการทางานที่โดดเดํนของ Intel Centrino Core 2 Duo T7200 2GHz
มีหนํวยความจาขนาด 1 กิกะไบท๑ แบบ DDR2 เพิ่มเติมได๎ 2 กิกะไบท๑
จึงทาให๎ประสิทธิภาพความเร็วสูงขึ้น ฮาร๑ดดิสก๑ขนาด 120 กิกะไบต๑ แบบ SATA และใช๎ชิฟกราฟิก
Mobile Intel 945GM Express Chipset ทางานผํานหน๎าจอขนาด 13.3 นิ้ว มีความละเอียดสูงถึงระดับ
WXGA (1280 X 800)

หน๎าจอของ ASUS R1F Tablet PC
สามารถใช๎ปากกาดิจิตอลในการควบคุมเครื่องและป้อนข๎อมูลบนจอภาพแบบ LCD ขนาด 13.3 นิ้ว
มีพื้นที่สาหรับเขียนและให๎มุมมองขนาดใหญํคล๎ายกับขนาดกระดาษของสมุดบันทึกด๎วยลายมือหรื
อวาดภาพด๎วยหมึกดิจิตอล อีกทั้งจอภาพยังสามารถหมุนรอบได๎และเพียบพร๎อมทุกด๎านการใช๎งาน
ไมํวําจะเป็นความบันเทิงด๎านภาพและเสียง การบันทึกข๎อมูล การเลํนเกม การใช๎งานด๎าน IM
และการใช๎งานด๎านอินเทอร๑เน็ต และยังได๎เพิ่มประสิทธิภาพเป็น 2 เทํา จากเทคโนโลยีดูอัลคอร๑
เพื่อการจัดการข๎อมูลด๎านมัลติมีเดีย หรือข๎อมูล ดิจิตอล
การสร๎างคอนเท๎นท๑ดิจิตอลก็ทาได๎อยํางงํายดายและรวดเร็ว
                                               30

ASUS R1F Tablet PC ได๎รับการออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและงํายตํอการใช๎งาน
ด๎วยระบบยืนยันความเป็นเจ๎าของด๎วยชื่อผู๎ใช๎และรหัสผําน
กับโปรแกรมการจัดการด๎านความปลอดภัยของอัสซุส (ASUS Security Protect Manager)
ซึ่งข๎อมูลสาคัญจะแสดงให๎เห็นเฉพาะเจ๎าของเครื่องเทํานั้น นอกจากนี้ R1F
รองรับการอํานด๎วยนิ้วจากหัวอํานข๎อมูลแบบ RF biometric
ซึ่งที่หัวอํานจะอํานลายมือของผู๎ใช๎เพื่อเทียบกับรหัสหรือลายมือต๎นแบบ

ด๎วยคุณสมบัติที่โดดเดํนของ R1F ชํวยอานวยความสะดวกตํอผู๎ใช๎งานได๎เป็นอยํางดีคือ
ชํองตํอไดรฟ์ที่สามารถถอดออกและปรับเปลี่ยนอุปกรณ๑ตําง ๆ ได๎อยํางงํายดาย
ไมํวําจะเป็นฮาร๑ดดิสก๑ไดร๑ฟ คอมโบไดร๑ฟ ดีวีดี ดูอัลไดร๑ฟ หรือแม๎แตํแบตเตอรี่สารองตัวที่สอง
ซึ่งชํวยให๎สะดวกสบายตํอการใช๎งาน มีฟังก๑ชันการทางานที่ครบถ๎วน
ซึ่งการถอดเปลี่ยนนี้สามารถทาได๎แม๎ในระหวํางที่เครื่องกาลังเปิดอยูํก็ตามโดยไมํต๎องปิดเครื่องอีกตํ
อไป รวมถึงการโอนถํายข๎อมูลในระบบดิจิตอลด๎วย ExpressCard
การ๑ดมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพชํวยให๎การเพิ่มการ๑ดเมมโมรีโดยการเสียบการ๑ดหนํวยความจาเพิ่มเ
ติมเข๎าไปในชํองโมดูลของ ExpressCard ในรุํน R1F ทาได๎งํายขึ้นและมีประสิทธิภาพ

ASUS R1F มีคีย๑ลัดสาหรับการเรียกใช๎โปรแกรมได๎อยํางรวดเร็ว ได๎แกํ โปรแกรมด๎านความบันเทิง
การเชื่อมตํออินเทอร๑เน็ต การจัดการพลังงานของเครื่อง และการปรับแตํงสี
ซึ่งจะอยูํบนตาแหนํงด๎านบนสุดของคีย๑บอร๑ด ซึ่งจะทาให๎การใช๎งานทาได๎งํายยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของเครื่อง
• ซีพียูและหนํวยความจาแคช : Intel Core 2 Duo Processor T7600/T7400/T7200/T5600/T5500: 2.33GHZ-
1.66GHz, 667MHz, 4MB/2MB L2 cache
• ระบบปฏิบัติการ : Windows XP Professional
• ชิพเซ็ต : Mobile Intel 945GM Express Chipset
• หนํวยความจาหลัก : DDRII 667MHz, up to 2 GB
• หน๎าจอแสดงผล : 13.3" WXGA (1280x800) Color Shine LCD, ASUS Splendid Video Intelligence
Technology
• หนํวยความจาการ๑ดจอ : Integrated Intel 945GM
• ฮาร๑ดดิสก๑ : - SATA 80 / 100 /120 GB - 2nd HDD available
- Swappable hard-disk supports
                                      31

• ไดร๑ฟ บันทึกข๎อมูล :
- DVD-Super Multi
- Hot Swappable Optical Drive Module
• การ๑ด : Reader MMC/SD/Mini-SD/XD/Memory Stick/MS Pro/MS-Duo/MS-Pro-Duo
• แฟกซ๑ / โมเด็ม / แลน / แลนไร๎สาย :
- Integrated V.92 MDC Fax/ Modem, with Azalia-Link Compliant
- 10/10/1000 Ethernet
- Integrated 802.11a/b/g
- Built-in Bluetooth V2.0+EDR (optional)
                       อ้างอิง
http://www.compaq.com
http://www.bangkokbiznews.com
http://www.sipa.or.th
http://www.arip.co.th
http://www.land.arch.ckula.ac.th
http://www.weloveshopping.com
http://www.electoday.com
และขอขอบคุณร๎าน HARDWARE HOUSE ที่ตึกคอม

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:227
posted:1/12/2011
language:Thai
pages:31