Contract De Constructii Sapard - DOC by vrm37889

VIEWS: 361 PAGES: 28

Contract De Constructii Sapard document sample

More Info
									 MODEL DE COMPLETARE AL FORMULARELOR DIN DOSARUL CERERII DE PLATA
              MASURA 1.1                                                 FORMULARUL P0.3 - M.1.1

                DECLARATIA DE ESALONARE A PLATILOR
                          Masura/Submasura M 1.1/2
Beneficiar: SC MeatRom SRL
Cod/data contract de finantare: C 1121031000010 / 13.03.2003
Valoarea* totala eligibila a contractului: 9.451.810.006 lei
Rata ajutorului financiar nerambursabil: 50% (a se completa procentajul din contractul
de finantare)
Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 4.725.905.003 lei

Module de transe de plata:
Modul 1 transa de plata:
I plata:   Data(luna anul) **………. Valoare totala***………..……/ Valoare ajutor financiar ……….…..

Modul 2 transe de plata
I plata:   Data(luna anul)………. …Valoare totala………..….……/ Valoare ajutor financiar ……….…..…
II plata:   Data(luna anul) ………. …Valoare totala………..….……/ Valoare ajutor financiar ……….…..…

Modul 3 transe de plata                
I plata: Data(luna anul) Iun. 2003 Valoare totala 3.308.133.502/ Valoare ajutor financiar 1.654.066.751
II plata: Data(luna anul) Sep. 2003 Valoare totala 3.780.724.002/ Valoare ajutor financiar 1.890.362.001
III plata: Data(luna anul) Ian. 2004 Valoare totala 2.362.952.502/ Valoare ajutor financiar 1.181.476.251

Modul 4 transe de plata
I plata:   Data(luna anul)………. …Valoare totala………..….……/ Valoare ajutor financiar ……….…..…
II plata:   Data(luna anul) ………. …Valoare totala………..….……/ Valoare ajutor financiar ……….…..…
III plata:  Data(luna anul)………. …Valoare totala………..….……/ Valoare ajutor financiar ……….…..…
IV plata:   Data(luna anul)………. …Valoare totala………..….……/ Valoare ajutor financiar ……….…..…

Modul 5 transe de plata:
I plata:   Data(luna anul)………. …Valoare totala………..….……/ Valoare ajutor financiar ……….…..…
II plata:   Data(luna anul) ………. …Valoare totala………..….……/ Valoare ajutor financiar ……….…..…
III plata:  Data(luna anul)………. …Valoare totala………..….……/ Valoare ajutor financiar ……….…..…
IV plata:   Data(luna anul)………. …Valoare totala………..….……/ Valoare ajutor financiar ……….…..…
V plata:   Data(luna anul)………. …Valoare totala………..….……/ Valoare ajutor financiar ……….…..…

Beneficiar (reprezentant legal)
Nume si prenume Popescu Ion
Semnatura si ştampila (ptr. persoane juridice) ……..Semnatura autorizata (pentru persoane
fizice)
Data 10.05.2003
 * toate valorile se completeaza in lei
 ** se va completa cu data previzionata pentru depunerea cererii de plata -
*** se va completa cu valoarea totala a cheltuielilor eligibile (valoarea contributiei publice plus valoarea contributiei proprii)
                                                                   1
previzionate a fi efectuate pentru transa respectiva si cu valoarea ajutorului financiar solicitat pentru transa respectiva de plata
                                                                    2
                                  FORMULARUL P1.2-M 1.1

ANTET BENEFICIAR
                  RAPORT DE EXECUTIE

                     DATA 15.06.2003

Subsemnatul: Popescu Ion
in calitate de beneficiar al contractului nr C 1121031000010,
semnat cu Agenţia SAPARD la data 13.03.2003, pentru proiectul Extindere si modernizare
Fabrica de preparare din carne SC MeatRom SRL, Com Popesti, Jud Prahova, la data
depunerii Cererii de plata nr P 1121031000010 / transa I realizările in cadrul proiectului se
prezintă astfel:

1. Realizări fizice

1.1 Lucrări achiziţionate
Lucrari de constructii
  Lucrarile de amenajarea terenului, constand in ………………. (scurta descriere a lucrarilor si
  valoarea fiecarei lucrari);
  Lucrarile de captare apa, constand in ………………….. (scurta descriere a lucrarilor si valoarea
  fiecarei lucrari);
  Lucrarile de aductiune apa, constand in …………………. (scurta descriere a lucrarilor si valoarea
  fiecarei lucrari);
  Lucrarile de executie, constand in …………………. (scurta descriere a lucrarilor si valoarea
  fiecarei lucrari);
  Lucrari de organizare de santier, constand in …………………. (scurta descriere a lucrarilor si
  valoarea fiecarei lucrari);
  Lucrari diverse si neprevazute, constand in ……………………..(scurta descriere a lucrarilor si
  valoarea fiecarei lucrari).

1.2 Bunuri achiziţionate
Utilaje pregatire si procesare:
  Masina de umplut sub vid
  Celula de fierbere si afumare cu 2 carucioare

Utilaje refrigerare si congelare:
 Uzina frigorifica cu 5 compresoare si agregat frigorific pentru congelare

1.3 Servicii achiziţionate: -

2. Realizări financiare

2.1 Cheltuielile eligibile efectuate
Din valoarea totala eligibila a proiectului de 9.451.810.006 lei, pana la data de 15.06.2003,
totalul cheltuielilor eligibile efectuate este de 3.308.133.502 lei, respectiv pentru prezenta
cerere de plata de 3.308.133.502 lei, reprezentând 35% din valoarea totala eligibila a
proiectului.
                                                3
2.2 Actualizarea preturilor din ofertele castigatoare

Acest tabel se va completa doar daca sunt prevăzute in buget cheltuieli de actualizare si este prevăzuta in
contractele de achiziţie clauza privind actualizarea preturilor din ofertele castigatoare
Nr.    Tipul de   Denumirea                                     Motivaţia
Crt    achiziţie*  lucrării/       Preţ unitar          Valoare totala
            bunului/
            serviciului     in oferta    actualizat   in oferta  actualizata

  0     1        2            3                4           5
1     Bunuri    Masina   de  500.000.000    519.479.612  500.000.000    519.479.612  Cresterea
            umplut   sub                                  pretului de
            vid                                        livrare

2

3

.......

Total                  500.000.000    519.479.612  500.000.000    519.479.612
* lucrări/ bunuri/ servicii

3. Descrierea acţiunilor de publicitate întreprinse:
S-au afisat Panouri publicitare care mentioneaza ca investitia se realizeaza cu fonduri primite de la
U.E. prin programul SAPARD.

4. Alte raportări

Realizările de mai sus au fost obţinute in condiţiile respectării obligaţiunilor asumate prin
contractul de finanţare si a anexelor acestuia precum si a contractelor de achiziţie încheiate,
astfel:
1. toate bunurile achiziţionate de la începutul derulării investiţiei sunt montate si puse in
  funcţiune;
2. toate bunurile si operaţiunile sunt înregistrate in evidenta contabila a societatii/asociaţiei
  in mod distinct pentru acest proiect.
3. bunurile, serviciile si lucrările de construcţii montaj achiziţionate sunt conforme cu datele
  din Cererea de finanţare, Studiul de fezabilitate, Planul de afaceri si Proiectul tehnic de
  execuţie.
4. toate achiziţiile respecta regula de origine, potrivit Acordului Multianual de Finanţare
  pentru Programul SAPARD – Secţiunea A art. 14 punctul 2.7.Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume Popescu Ion
Semnătura si ştampila (pentru persoane juridice) ……….Semnătura autorizata (pentru
persoane fizice)
Data 15.06.2003
                                                         4
                               FORMULARUL P1.2.1 –M 1.1

ANTET BENEFICIAR


      SUMARUL CERTIFICATELOR DE ORIGINE A BUNURILOR                               Certificat de origine
Nr.  Denumirea achiziţiei   Tara de origine     Eliberat de      Număr    Data
 0        1           2           3          4     5

 1 Masina de umplut sub vid     Germania   Camera de comert din Hamburg TH 204206 01.06.2003
Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume Popescu Ion
Semnătura si ştampila (pentru persoane juridice) .........Semnătura autorizata (pentru persoane
fizice)
Data 15.06.2003
                                                 5
                                                            FORMULARUL P1.2.2 – M 1.1

ANTET BENEFICIAR
                                     DECLARATIA DE CHELTUIELINr.    TIPURI DE                       FACTURA                  DOCUMENT DE PLATA     EXTRAS DE CONT
crt.   CHELTUIELI
       *       Numărul     Data    Obiectul Furnizorul     Valoarea (fara taxe  Tip si  Data plaţii**  Număr   Data
               facturii   facturii   facturii            recuperabile)    număr
 0       1        2       3       4       5         6        7      8      9     10
 1     Lucrări      1.254   15.04.2003   Lucrări de     SC     1.134.217.200    OP 105   04.05.2003   871   05.05.2003
                             construcţii  Conimpuls
                                      SRL
 2      Bunuri      836    26.04.2003   Maşina de   Turbogewert   519.479.612    OP 120   16.05.2003   886   17.05.2003
                            umplut sub   Industries
                              vid      GMBH
 3      Bunuri      1529   04.05.2003   Celula de    SC Instal   753.215.341    OP 127   20.05.2003   898   21.05.2003
                            fierbere si   Prod SRL
                             afumare
 4      Bunuri      637    11.05.2003    Uzina    SC Frigocom   901.221.349    OP 143   20.05.2003   899   21.05.2003
                            frigorifica    SRL

TOTAL                                         3.308.133.502
   *achiziţii de bunuri/servicii/lucrări/diverse si neprevăzute
   ** se va menţiona data acceptării ordinului de plata de bancaBeneficiar (reprezentant legal)
Nume si prenume: Popescu Ion
Semnătura si ştampila (pentru persoane juridice) ………................................... Semnătura autorizata (pentru persoane fizice) ………..
Data 15.06.2003
                                                                            6
                                               FORMULARUL P1.1- M1.1
                          CERERE DE PLATA*
I a fi completat doar de expert
BRIPS 3 Sud Muntenia Biroul Pre Autorizare Plaţi
Cod cerere de plata: P 1121031000010
Data înregistrării:/....../......./...............                          Stampila
                                                    BRIPS
Întocmit: Expert                     Verificat : Sef BPP
     Nume/Semnătura                 Nume/Semnătura :
II. a fi completat doar de beneficiar
Nume beneficiar: SC MeatRom SRL
Adresa sediu central:Str. Libertatii nr. 3, Com. Popesti
             Jud . Prahova Tel . 0244145236 Fax. 0244145236
Banca beneficiarului: BCR
Cont bancar: 123456
Locul de realizare al proiectului: Com Popesti, Jud. Prahova
Codul contractului de finanţare: C 1121031000010
Titlul proiectului Extindere si modernizare fabrica de preparare din carne SC MeatRom SRL
Modulul I     Modulul II         Modulul III         Modulul IV         Modulul V
(1 transa)    (2 transe)         (3 transe)         (4 transe)         (5 transe)
O transa .      Prima transa  .     Prima transa .X.      Prima transa  □     Prima transa  □
           A doua transa .     A doua transa        A doua transa □      A doua transa □
                       A treia transa       A treia transa □     A treia transa □
                                     A patra transa □     A patra transa □
                                               A cincea transa □
In calitate de beneficiar al Programului SAPARD solicit autorizarea cheltuielilor in valoare de 3.308.133.502 (Lei) si plaţii
sumei de 1.654.066.751 (Lei) reprezentând 50% din suma cheltuielilor eligibile efectuate.

                                                          Da Nu  Nu este  Pag.
Ataşez la Cererea de plata următoarele documente:                                      cazul

1. Raportul de execuţie - P1.2                                          x           1
  1.1. Sumarul certificatelor de origine a achiziţiilor (pentru bunuri din import) - P1.2.1           x           2
     1.1.1. Copiile certificatelor de origine a bunurilor (pentru bunuri din import)
Certificat de origine a bunurilor nr TH 204206.din data 1.06.2003.aferent fact. 836/26.04.2003           x           3
Certificat de origine a bunurilor nr………..…….din data ………….aferent facturii………..…
Se va completa pentru toate documentele depuse

     1.1.2. Copii după Declaraţiile vamale (pentru bunurile din import)
Declaraţia vamala nr. 356 ............... din data 1.06.2003.aferenta facturii 836/26.04.2003           x         5
Declaraţia vamala nr……….…..……din data ……....…..…..aferenta facturii………..………
Se va completa pentru toate documentele depuse
  1.2. Declaraţia de cheltuieli - P1.2.2                                     x           8
     1.2.1. Copiile facturilor
Factura nr AGF 256654 din data 11.05.2003                                     x         10
Factura nr AGF 256954 din data 26.04.2003                                     x         11
Se va completa pentru toate facturile depuse
    1.2.2 Devizele centralizatoare de cheltuieli aferente transei de plata (pentru fiecare tip de achiziţie
    servicii-bunuri-lucrari) însoţite de situaţiile de plata pentru lucrări .
Deviz/Situaţia de plata nr 859 din data ….…..…..aferenta facturii AGF 256654                    x         12
Deviz/Situaţia de plata nr 873 din data ….…..…..aferenta facturii AGF 256954                    x         14
Se va completa pentru toate documentele

   1.2.3 Copiile documentelor de plata
Document de plata nr OP 120 .din data 16.05.2003..……..                               x         15
Document de plata nr OP 143 din data 20.05.2003..……..                               x         16
……………………………………………………….……….…..……..

                                                                   7
     1.2.4. Copiile documentelor de confirmare a plaţilor (extrase de cont)
Extras de cont nr 886 ..din data 17.05.2003…..……..                                 x  25
Extras de cont nr 899 .din data 21.05.2003.…..……..                                 x  26
……………………………………………………….……….…....
1.3 Autorizaţia de construire (achiziţii de lucrări la prima cerere de plată)                    x  27
Autorizaţie nr…25 din data 08.01.2003……….…..……..
1.4 Procesul verbal de predare primire a amplasamentului si a bornelor de repere achiziţii de lucrări        x  28
Procesul verbal nr...................din data.........................

1.5 Copii după Buletinele de analiză a materialelor incorporate sau certificatelor de
calitate a materialelor folosite(unde este cazul);
Buletin de analiză nr……….…..……..din data ……….…..……..
Buletin de analiză nr……….…..……..din data ……….…..……..
Buletin de analiză nr……….…..……..din data ……….…..……..
……………………………………………………….……….…....

1.6 Procesul verbal de lucrări ce devin ascunse (achiziţii de lucrări)                       x  31
Procesul verbal nr 1147 din data 25 05 2003
1.7 Procesul verbal pe faze determinante (achiziţii de lucrări)                           x  32
Procesul verbal nr1149 din data 25 05 2003
1.8 Procesul verbal de recepţie a achiziţiei pana la momentul transei aferente cererii de plata           x  33
Procesul verbal nr1154 din data 25 05 2003
1.9 Procesele –verbale de recepţie la terminarea lucrărilor (la ultima cerere de plată)                 34
Procesul verbal nr 2564 din data 25 05 2003
1.10 Procesele verbale de predare primire a bunurilor/serviciilor achiziţionate
Procesul verbal nr 856 din data25 05 2003
                                                          x  35
Procesul verbal nr 458 din data25 05 2003
Procesul verbal nr...................din data............................                      x  36
……………………………………………………………………

1.11 Certificate de calitate pentru bunurile (echipamentele) achiziţionate
Certificat de calitate nr 5698 din data 25 05 2003                                 x  40
Certificat de calitate nr 2158 din data25 05 2003                                  x  41
Certificat de calitate nr..............................din data......................................
.................................................................................................................
1.12 Autorizaţia de funcţionare (la ultima cerere de plată)
Autorizaţie nr……….…..……..din data ……….…..……..
1.13 Alte documente justificative (se vor specifica după caz)
1.13.1 ……………………………………………………….…..…………….
1.13.2 ……………………………………………………….…..…………….
2.  Certificat de atestare a pregătirii profesionale (la prima cerere de plată) sau certificat de formare     x  45
   profesionala (la ultima cerere de plata) pentru .reprezentantul legal/tehnic sau un angajat al
   beneficiarului ;
3.  Declaraţia pe proprie răspundere a beneficiarului ca nu beneficiază de alt ajutor financiar public      x  46
   nerambursabil pentru acelaşi proiect

Beneficiar (reprezentant legal)
Nume si prenume Popescu Ion
Semnătura si ştampila (ptr. persoane juridice) ……….Semnătura autorizata (pentru persoane fizice)
Data ………                                                            8
     MODEL DE COMPLETARE AL FORMULARELOR DIN DOSARUL CERERII DE PLATA
                              MASURA 2.1   DEPUNEREA DOSARULUI DE ACHIZITII SI A DECLARATIEI DE ESALONARE A PLATILOR


In maxim 8 luni de la incheierea contractului de finantare cu Agentia SAPARD, dar nu mai tarziu de 30
de zile de la incheierea procedurilor de achizitii publice, beneficiarul va depune la Biroul Pre-autorizare
Plati – BRIPS urmatoarele documente:
 Fisa de avizare a procedurii de achizitii publice-formularul G3-ACP 08 (pentru achizitii de bunuri
  /lucrari) cu specificatia ,,AVIZAT’’ din partea Serviciului de achizitii publice din Agentia SAPARD (in
  copie);
  si dupa caz
  Fisa/fisele de avizare a procedurii de achizitii publice-formularul G3-ACP 081 (pentru achizitii de
  servicii) cu specificatia ,,AVIZAT’’ din partea Serviciului de achizitii publice din Agentia SAPARD (in
  copie);
 Toate contractele de achizitii incheiate pe parcursul procedurii de achizitii publice (in copie);
 Proiectul Tehnic de executie care contine caietele de sarcini pe specialitati si detaliile de executie (in
  copie);
 Ofertele castigatoare pentru fiecare tip de achizitie (in copie);
 O copie a Bugetului final al proiectului cu valorile rezultate in urma procedurii de achiziţie, avizat de
  Serviciul Contractare – Directia Selectare Contractare, buget care va fi utilizat pentru autorizarea
  platilor, (daca bugetul indicativ din contractul de finantare a suferit modificari rezultate in urma
  incheierii procedurilor de achizitii) ;
 Declaratia de esalonare a platilor-formularul P0.3 - disponibil la BRIPS.


Daca pe parcursul implementării proiectului datele din Declaraţia de eşalonare a plaţilor se
modifica, este necesara redepunerea acestora, cu cel puţin 30 de zile înainte de depunerea
unei alte cereri de plata ulterioare.

Dupa incheierea procedurii de achizitii publice, beneficiarul poate solicita rambursarea cheltuielilor de
proiectare. Beneficiarul va depune la BRIPS o Cerere pentru plata cheltuielilor de proiectare -
Formularul P07 va fi disponibil la BRIPS. Cererea pentru plata cheltuielilor de proiectare se va
depune intr-un singur exemplar.

Cererea pentru plata cheltuielilor de proiectare impreuna cu documentele solicitate, alcatuiesc ,,Dosarul
cererii pentru plata cheltuielilor de proiectare’’ al beneficiarului. Dosarul cererii de plata a cheltuielilor de
proiectare va cuprinde un Opis al tuturor documentelor incluse.
Cheltuielile care fac obiectul cererii de plata a cheltuielilor de proiectare trebuie sa fie eligibile pentru Programul SAPARD (vezi Ghidul
Beneficiarului).


Fiecare pagina din dosar va fi numerotata si se va mentiona pe ea ,,PROGRAM SAPARD”.

Fiecare pagina din dosarul cererii pentru plata cheltuielilor de proiectare va fi semnata de reprezentantul
legal al proiectului, va fi numerotata si stampilata.

Pe fiecare copie a unui document original se va mentiona „Conform cu originalul”.

Toate documentele din dosarul cererii pentru plata cheltuielilor de proiectare care au regim de document
tipizat vor fi in conformitate cu prevederile legale.


                                                                     9
                                      FORMULARUL P0.3 – M2.1DECLARATIA DE ESALONARE A PLATILOR

Beneficiar: Consiliul Local…………… Com. …… Jud…………..
Cod contract de finantare / Data: C2.1.2.1/0.4.25.00003/20.02.2003
Valoarea* totala eligibila a contractului:  25.861.816.506 lei
Rata ajutorului financiar nerambursabil:          100%
Valoarea ajutorului financiar nerambursabil 25.861.816.506   lei


Transa de plata preliminara ptr. cheltuieli de proiectare:
Data(luna, anul) Aprilie 2003
       Valoare 866.250.000 lei


Modul 1 transa de plata                   . .

I plata:   Data (luna, anul)………. ………. Valoare…………………..Modul 2 transe de plata                   .X.

I plata:   Data (luna, anul) 23 Sep.- 2003    Valoare = 8.585.560.006 LEI
II plata:  Data (luna, anul) 25 Nov. –2003    Valoare = 16.410.006.500 LEI


Modul 3 transe de plata

I plata: Data (luna, anul)…………………Valoare…………………..
II plata: Data(luna, anul)………………….Valoare…………………..
III plata: Data (luna, anul)…………………Valoare…………………..


Modul 4 transe de plata

I plata:   Data (luna, anul)………. ………. Valoare…………………..
II plata:  Data (luna, anul)………. ………. Valoare…………………..
III plata:  Data (luna, anul)………. ………. Valoare…………………..
IV plata:  Data (luna, anul)………. ………. Valoare…………………..Modul 5 transe de plata

I plata:   Data (luna, anul)………. ………. Valoare…………………..
II plata:  Data (luna, anul)………. ………. Valoare…………………..
III plata:  Data (luna, anul)………. ………. Valoare…………………..
IV plata:  Data (luna, anul)………. ………. Valoare…………………..
V plata:   Data (luna, anul)………. ………. Valoare…………………..

Responsabil legal de proiect / responsabil tehnic de proiect
Nume, POPESCU ION
Semnatura………………………                Stampila
22 August 2003                    CL

                                                10
Ex. CERERE PENTRU PLATA CHELTUIELILOR DE PROIECTARE*
I completat doar de expert


Biroul Pre Autorizare Plati din cadrul BRIPS ..........................………
Cod cerere de plata: P ............................................................................
Data inregistrarii:/....../......./...............
                          Stampila
Intocmit: Expert                   BRIPS
                                                   Verificat : Sef BPP
     Nume/Semnatura

     Nume/Semnatura

II. completat de beneficiar
Nume beneficiar: Consiliul Local ……..….. Com……..….. Jud…..……..
Adresa sediu central :.Str......................Nr.............................
Banca beneficiarului :.Banca ……… filiala ..........................................
Cont bancar :. 000000000000000
Locul de realizare al proiectului:.............................................
Codul contractului de finantare: C2.1.2.1/0.4.25.00003/20.02.2003
Titlul proiectului Modernizare Alimentare cu Apa a comunei ................ - judetul ...............

In calitate de beneficiar al Programului SAPARD solicit autorizarea cheltuielilor in valoare de
866.250.000 Lei si plaţii sumei de 866.250.000 Lei, 3,35%** din valoarea totala eligibila a
proiectului, reprezentând cheltuieli de proiectare eligibile (cf. pct 3.1.1 si 3.1.4 din Bugetul
Indicativ din Cererea de finantare).


1. Declaratia de cheltuieli - P1.2.2                                      Da Nu
                                                              Pag.

    1.1.1. Copiile facturilor                                              15
Factura nr AGF 256654 din data ……….…..……..
                                                              16
Factura nr AGF 256695 din data ……….…..……..
Se va completa pentru toate facturile platite
    1.2.2 Copiile documentelor de plata                                         25
Document de plata nr…3569 .din data ……….…..……..                                       26
Document de plata nr 3869 din data ……….…..……..
Se va completa pentru toate documentele de plata

    1.2.3 Copiile documentelor de confirmare a platii (extrase de cont)                         31
Extras de cont nr xxxxxx din data ……….…..……..                                        33
Extras de cont nr xxxx din data ……….…..……..
Se va completa pentru toate documentele de confirmare a platii documentelor depuse

2. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului ca nu beneficiaza de alt ajutor                    44
  financiar public nerambursabil pentru plata cheltuielilor de proiectare


Beneficiar (reprezentant legal)
POPESCU ION
Semnatura si ştampila……….
Data……………..
* Agentia SAPARD isi rezerva dreptul de a cere documente sau informatii suplimentare referitoare la
conformitatea Cererii de plata.
                                                               11
** Maxim 12 % din valoarea totala a cheltuielilor eligibile
                               12
                          DEPUNEREA CERERII DE PLATA

Beneficiarul trebuie sa depună Cererea de plata - formularul P1.1 –formular disponibil la BRIPS ,
respectând termenul de depunere (data) si suma (valoarea) din Declaraţia de eşalonare.

Cererea pentru plata se va depune intr-un singur exemplar.

Cererea de plata impreuna cu documentele justificative alcatuiesc ,,Dosarul cererii de plata’’ al
beneficiarului.

Cererea de plata va fi insotita de toate documentele justificative, ataşate de beneficiar la cererea de
plata.

Dosarul cererii de plata va cuprinde un Opis al tuturor documentelor incluse.

Fiecare pagina din dosar va fi numerotata si se va mentiona pe ea ,,PROGRAM SAPARD”.

Pe fiecare copie a unui document original se va mentiona „Conform cu originalul”.

Toate documentele din dosarul cererii de plata care au regim de document tipizat vor fi in conformitate
cu prevederile legale.

Cererile de plata se primesc zilnic la BRIPS.
Cererea de plata trebuie depusa cu cel putin 30 de zile dupa depunerea Declaratiei de esalonare a platilor.

Cheltuielile care fac obiectul cererii de plata trebuie sa fie efectiv efectuate si sa se refere la servicii/bunuri/lucrari efectiv achizitionate.

Cheltuielile care fac obiectul cererii de plata trebuie sa fie eligibile pentru Programul SAPARD (vezi Ghidul Beneficiarului).

Pentru prima cerere de plata beneficiarul contractului de finantare cu Agentia SAPARD trebuie sa faca dovada platii a cel putin 20% din
valoarea eligibila a proiectului.

Ultima cerere de plata trebuie depusa inainte de data limita (3 luni inainte de perioada de expirare – 31 decembrie al celui de–al doilea an de
finantare ce urmeaza anului de alocare).
                                                                           13
Ex. CERERE DE PLATA

                                   FORMULARUL P1.1- M2.1I Aceasta sectiune va fi completata de expert BRIPS
Biroul Pre Autorizare Plati din cadrul BRIPS :4 SUD VEST
Cod cerere de plata: P 2.1.2.1/0.4.25.00003
Data inregistrarii: /__/__/____
Intocmit: Expert: ____________________Verificat Sef BPP: ________________
                nume/semnatura:
                            nume/semnatura:
Birou...........................Stampila BRIPS:
  II.   completat de beneficiar
Nume beneficiar: Consiliul Local ……..….. Com……..….. Jud…..……..
Adresa sediu central :...........................................................…
Banca beneficiarului : Banca ............ filiala ..............................................…
Cont bancar : 000000000000000000
Locul de realizare al proiectului:.............................................
Codul contractului de finantare: C2.1.2.1/0.4.25.00003/20.02.2003
Titlul proiectului: Modernizare Alimentare cu Apa a comunei ................ - judetul ...............
Modulul I                       Modulul II                     Modulul III
                Modulul IV                   Modulul V
(1 transa)                       (2 transe)                       (3 transe)
                   (4 transe)                        (5 transe)
O transa □         Prima transa x    Prima transa □         Prima transa □    Prima transa □
              A doua transa □   A doua transa □         A doua transa □   A doua transa □
                         A treia transa □        A treia transa □   A treia transa □
                                         A patra transa □   A patra transa □                  A cincea transa □

In calitate de beneficiar al Programului SAPARD solicit autorizarea cheltuielilor in valoare de
8.585.560.006 Lei si plaţii sumei de 8.585.560.006 Lei, 33.2%** din valoarea totala eligibila a
proiectului, reprezentând cheltuieli de proiectare eligibile (cf. pct 3.1.1 si 3.1.4 din Bugetul
Indicativ din Cererea de finantare).

  III.
Atasez urmatoarele documente la cererea de plata (1.):
2. Raportul de executie P1.2
  2.1.Sumarul certificatelor de origine a bunurilor P 1.2.1
                2.1.1. Copiile certificatelor de origine a bunurilor (pentru bunuri din import)
        2.1.2. Copii dupa Declaratiile vamale (pentru bunurile din import) atasate la      facturi
   2.2.Declaratia de cheltuieli P1.2.2
      2.2.1. Autorizatia de construire (la prima plata)
      2.2.2. Procesul verbal de predare a amplasamentului impreuna cu coordonatele
                    bornelor topografice si planul de amplasament al investitiei (la prima
  plata)
                    2.2.3.Copiile facturilor si documentelor de confirmare a platii
                            2.2.3.1. Situatia de lucrari cu devizul aferent transei
                            2.2.3.2. Copii după Buletinele de analiză a
   materialelor incorporate sau certificatelor de calitate a
                        materialelor folosite(unde este cazul);
                            2.2.3.3. Procesul verbal de lucrari ce devin ascunse

                                                              14
  (unde este cazul)
                           2.2.3.4. Procesul verbal pe faze determinante (unde
  este cazul);
                            2.2.3.5. Procesul verbal de receptie a chizitiei pana la
  momentul transei aferente cererii de plata.
3. Certificat de atestare a pregătirii profesionale (decizie de numire diriginta de santier);
4. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului ca nu beneficiaza de alt ajutor financiar public
nerambursabil pentru acelasi proiect ;
Reprezentant Legal                                   Stampila
POPESCU ION                                     Consiliului
                                            Local
Semnatura
Data 30.05.2003
                                                      15
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

2.Raportul de executie (formularul P1.2).
Acest formular are ca scop descrierea generala a stadiului fizic de realizare al investitiei, in el fiind
prezentate lucrarile realizate si echipamentele achizitionate, care sunt solicitate la plata in transa
respectiva. Lucrarile si echipamentele trebuie receptionate de beneficiarul lucrarii (Consiliul Local) si sa
aiba avizul favorabil al Inspectiei de Stat in Constructii.

Exemplu de RAPORT DE EXECUTIE:
                                    Formular P1.2 – Raport de Executie

                     RAPORT DE EXECUTIE:

Consiliul Local al Comunei……………, Jud……………..

               RAPORTUL DE EXECUTIE din data. 29.05.2003

1. Codul contractului de finantare: C 2.1.2.1/0.4.25.00003
2. Descrierea generala a stadiului fizic de realizare al investitiei (beneficiarul va detalia pe obiecte stadiul
lucrarilor):
S-au executat serviciile:
Proiectare studii teren, PT Caiete de sarcini in valoare de 778.750.000 lei
Taxa verificator autorizat de proiect 87.500.000 lei

S-au executat lucrarile :
 Lucrarile de amenjarea terenului, in proportie de 100% din valoarea contractului cu Agentia
  SAPARD, constand in (scurta descriere a parametrilor si valorii fiecarei lucrari):
1. Defrişări:………………….. .
2. Vezi HG. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general Anexa II Partea I. Cap. 1
 Construirea de reţele exterioare ptr. conectare la utilităţi, in proportie de 50% din valoarea
  contractului cu Agentia SAPARD, constand in (scurta descriere a parametrilor si valorii fiecarei
  lucrari):
1. Drum de acces :…………………………..
2 Vezi HG. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general Anexa II Partea I. Cap. 2 .
 Lucrarile de captare, in proportie de 100% din valoarea contractului cu Agentia SAPARD constand
  in (scurta descriere a parametrilor si valorii fiecarei lucrari):
1. 6 foraje cu cabinele aferente utilate………………………...
2. Vezi HG. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general Anexa II Partea I. Cap. 4
 Lucrarile de aductiune, in proportie de 100% din valoarea contractului cu Agentia SAPARD,
  constand in (scurta descriere a parametrilor si valorii fiecarei lucrari):
1. Lucrari de aductiune grup foraj – camine vane ……………………………….
2 Vezi HG. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general Anexa II Partea I. Cap. 4
 Lucrarile la statia de tratare, in proportie de 50% din valoarea contractului cu Agentia SAPARD,
  constand in (scurta descriere a parametrilor si valorii fiecarei lucrari):
1. ……………………………….
2. Vezi HG. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general Anexa II Partea I. Cap.4
 Lucrarile de executie a rezervorului, in proportie de 50% din valoarea contractului cu Agentia
  SAPARD, constand in (scurta descriere a parametrilor si valorii fiecarei lucrari):
1 ……………………………….
2. Vezi HG. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general Anexa II Partea I. Cap. 4
 Lucrari de organizare de santier, in proportie de 85% din valoarea contractului cu Agentia SAPARD,
  constand in (scurta descriere a parametrilor si valorii fiecarei lucrari):
1. Construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
2. Vezi HG. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general Anexa II Partea I. Cap. 5
 Lucrari diverse si neprevazute, in proportie de 20% din valoarea contractului cu Agentia SAPARD,
  constand in din valoarea contractului cu Agentia SAPARD, constand in (scurta descriere a
  parametrilor si valorii fiecarei lucrari):
1. Lucrări de consolidare…………….
2. Vezi HG. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general Anexa II Partea I. Cap. 5
                                                       16
Au fost achizitionate urmatoarele echipamente pentru :
 Captarea apei, in proportie de 100% din valoarea contractului cu Agentia SAPARD, constand in
  (scurta descriere a parametrilor si valorii fiecarui echipament):
1 ……………………………….
2 ………………………………. etc.
   Reteaua de aductiune, in proportie de 100%, din valoarea contractului cu Agentia SAPARD,
constand in (scurta descriere a parametrilor si valorii fiecarui echipament):
1 ……………………………….
2 ……………………………….etc.

In ansamblu investitia de baza se afla in stadiul de realizare de 36.55% din valoarea contractului cu
Agentia SAPARD. (se ataseaza formularul P1.2.1 Sumarul certificatelor de origine a bunurilor)

3. Cheltuieli efectuate: 9.451.810.006 Lei
(se atasaza formularul P1.2.2 Declaratia de cheltuieli)
4. Descrierea actiunilor de publicitate intreprinse:
S-au afisat
 Panouri publicitare in zona captarii care mentioneaza ca investitia se realizeaza cu fonduri primite de
  la U.E. prin programul SAPARD.
 Panouri publicitare privind lucrarea, beneficiarul, proiectantul, executantul si termenul de executie

5. Actualizarea preturilor din oferta de achizitii

   Nr.   Tipul de                     Pret unitar         Valoare totala
   Crt          Denumirea lucrarii/
                   bunului/
       achizitie       serviciului     in oferta   actualizata   in oferta  actualizata
1     Bunuri     ELECTROPOMPA        3.000.000   3.100.000     9.000.000   9.300.000
              SUBMERSIBILA
              P=3.7KW
2
3
.......
Total                         3.000.000   3.100.000     9.000.000   9.300.000

6. Pentru ultima Cerere de plata:

5.  toate bunurile achizitionate de la inceputul derularii investitiei sunt montate si puse in functiune;
6.  investitia realizata este inregistrata in evidenta contabila a societatii/asociatiei.
7.  investitia realizata este conforma cu Proiect tehnic de executie.
8.  investitia respecta cerintele legislatiei in vigoare; Legea 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor -
   pentru submasura drumuri, Legea apelor 107/1996 - pentru submasura apa si canalizare.Intocmit de
Reprezentant legal
Semnatura si stampila
               Stampila
             Consiliului Local
                                                       17
RAPORTUL DE EXECUTIE trebuie insotit de:

2.1. Sumarul certificatelor de origine a bunurilor - FORMULARUL P 1.2.1

Exemplu: sumar al certificatelor de origine a bunurilor*:
                                          FORMULARUL P 1.2.1
Consiliul Local al Comunei……………, Jud……………..

       Denumirea achizitiei        Tara de origine  Eliberat de   Numar    Data
0            1                 2      3        4     5
1 ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA                     GRUNFOS
  P=15KW                    ROMANIA              2356   10.04.2003
  ………………………….……………………
6 ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA                     GRUNFOS
  P=3.7KW                   ROMANIA              2357   10.04. 2003
7 APOMETRU                   ROMANIA       GRUNFOS    2358   10. 04. 2003
8 CONDUCTA PE-HD                          ROMSTAL
  PE 80,PN 6,DE=160X9.1            ROMANIA              1196   11. 04. 2003
9 CONDUCTA PE-HD                          DANEX
  PE 80,PN 6,DE=280X15.9            ROMANIA              1197   11. 04. 2003
10 CONDUCTA PE-HD                          DANEX
  PE 80,PN 6,DE=225X12.8            ROMANIA              1198   11. 04. 2003
  ………………………….……………………
n ………………………….……………………


* Pentru bunurile din productia interna se va prezenta agrementul tehnic


    Intocmit de
    Responsabil legal / tehnic al proiectului
                                    Stampila
    POPESCU ION                          Consiliului Local
    Semnatura si stampila
    Data 29.05.2003
                                                     18
2.1.1. COPIILE CERTIFICATELOR DE ORIGINE A BUNURILOR (PENTRU BUNURI DIN IMPORT)
2.1.2. COPII DUPA DECLARATIILE VAMALE (PENTRU BUNURILE DIN IMPORT) ATASATE LA
FACTURI
Aceste documente se vor prezenta doar pentru bunurile achizitionate din import. Formularul certificatului
de oruigine utilizat de tarile UE are urmatorul model:
Copiile vor fi stampilate de Consiliul Local, semnate de responsabilul legal cu mentiunea “Conform cu
originalul “
                                                   19
    2.2.DECLARATIA DE CHELTUIELI (FORMULARUL P1.2.2)

Pentru Cheltuieli de proiectare

Consiliul Local al Comunei……………, Jud……………..

DECLARATIA DE CHELTUIELI
                                      FACTURA                        DOCUMENT DE PLATA

 Nr                                                        Valoarea    Tip si  Data
       TIPURI DE
 crt               Numarul Data facturii     Obiectul facturii        Furnizorul    (fara taxe   numar  efectuarii
       CHELTUIELI
                  facturii                                   recuperabile) document  platii
                                                                de plata
  0       1         2     3            4              5        6       7     8
     ACHIZITII SERVICII  632     15.03.2003   Proiectare studii teren,    PT SC …….. SRL/SA….   778.750.000  OP 100 16.03.2003
1                             Caiete de sarcini

     ACHIZITII SERVICII  637     25.03.2003   Taxa verificator autorizat de               87.500.000   OP 101  26.03.2003
2                             proiect

     TOTAL                                                   866.250.000     Intocmit de
     Responsabil legal / tehnic al proiectului
                                     Stampila
     POPESCU ION                         Consiliului Local
     Semnatura si stampila
                                                                          20
Consiliul Local al Comunei……………, Jud……………..

DECLARATIA DE CHELTUIELI
                                       FACTURA                      DOCUMENT DE PLATA

Nr                                                        Valoarea   Tip si    Data
       TIPURI DE
crt               Numarul   Data facturii     Obiectul facturii     Furnizorul     (fara taxe  numar    efectuarii
      CHELTUIELI
                 facturii                                   recuperabile) document    platii
                                                               de plata
  0       1         2       3             4           5        6      7       8
    ACHIZITII LUCRARI        199 17.04.2003   Diverse si neprevazute    SC      ……..   183.092.506  OP 102   18.04.2003
2
                                             SRL/SA….
    ACHIZITII SERVICII       4244 19.04.2003   Autorizatia …………………..    CJ/ISC/Inspectorat    10.500.000   OP 103  16.04.2002
3
                                             de mediu etc.
    ACHIZITII SERVICII        730 15.04.2003   Asistenta tehnica      SC      ……..   211.750.000   OP 101  20.04.2003
4                                             SRL/SA….

    ACHIZITII LUCRARI        200 20.05.2003   Lucrari   Captarea   apei, SC     ……..   2.753.117.500   OP 104  21.05.2003
                               Aducţiune, Staţii de tratare, SRL/SA….
                               Înmagazinare,    Pompare,
5
                               Construirea   de   reţele
                               exterioare,  Amenajare  de
                               santier,
    ACHIZITII Echipament 201      20.05.2004    Echipament Captarea apei, SC       ……..   5.484.850.000   OP 105  21.05.2004
6
                               Aducţiune           SRL/SA….
    TOTAL                                                  8.643.310.006


     Intocmit de
     Responsabil legal / tehnic al proiectului
                                       Stampila
     POPESCU ION                            Consiliului
     Semnatura si stampila                        Local
                                                                          21
Mod de completare:

Coloana 1 : Tipuri de cheltuieli – cheltuieli pentru achizitia de bunuri/servicii/lucrari
Coloana 2 : Numarul facturii
Coloana 3 : Data facturii trebuie sa fie anterioara datei cererii de plata dar ulterioara datei semnarii
contractului cu Agentia     SAPARD cu exceptia facturii pentru achitarea Studiului de fezabilitate care
trebuie sa fie ulterioara datei de acreditare a Agentiei SAPARD
Coloana 4 : Obiectul facturii trebuie sa fie acelasi cu un obiect al devizului general. Situatiile de plata
trebuie centralizate pe     obiectele devizului general. Sumele de plata din facturi trebuie sa coincida
cu sumele corespondente din      centralizatoarele situatiilor de plata
Coloana 5 : Furnizorul de bunuri/servicii/lucrari trebuie sa fie acelasi cu castigatorul licitatiei de
bunuri/servicii/lucrari
Coloana 6 : Valoarea facturii – In cazul in care se obtine un certificat de cota de TVA zero modelul de
factura va fi fara TVA
Coloana 7 : Document de plata se va mentiona tipul (ordin de plata) si numarul acestui document
Coloana 8 : Data platii – trebuie sa fie aceeasi sau ulterioara datei facturii

2.2.3.COPIILE FACTURILOR SI DOCUMENTELOR DE CONFIRMARE A PLATII

Facturile si documentele de confirmare a platii trebuie emise de furnizorii de servicii/bunuri/lucrari catre
Consiliul Local beneficiar al finantarii prin Programul SAPARD.
Furnizorul de bunuri/servicii/lucrari trebuie sa fie acelasi cu castigatorul licitatiei de bunuri/servicii/lucrari.

Fiecare factura, respectiv fiecare copie a acesteia, trebuie sa aiba stampila Consiliului Local, viza
controlului financiar preventiv al acestuia (contabil sef) si mentiunea PROGRAM SAPARD.

Obiectul fiecarei facturi trebuie sa corespunda unui obiect din devizul general al investitiei.
Ex. “Lucrari de terasamente”, “Lucrari aductiune”, “Echipamente statie de tratare”

Fiecare factura trebuie sa corespunda ca valoare unui obiect din centralizatorul pe obiecte al situatiilor
de plata.
Ex. Suma din factura pentru obiectul “Lucrari de terasamente” trebuie sa fie aceeasi cu suma din
centralizatorul situatiilor de plata (lucrari) pentru obiectul “Lucrari de terasamente”.
                                                        22
2.2.3.1.SITUATIA DE LUCRARI (DE PLATA FORMULARUL C5.1- ORD NR. 1014-874/2001) CU DEVIZUL CENTRALIZATOR AFERENT TRANSEI
 ( FORMULARELE C2 SI C3 ORD NR. 1014-874/2001)
Exemplu: CENTRALIZATOR SITUATIE DE PLATA - FORMULARUL C2 - ORD NR. 1014-874/2001

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR
Nr. Grupa de obiecte/ denumirea Valoarea          din                     din care (după caz):
crt     obiectului      (exclusiv         care:    contractantul/    Asociatul*   Asociatul Subcontractantul* Subcontractantul
                T.V.A.) (mii        C+M     conducătorul       1       ...      1       ...
                  lei)               (liderul asociaţiei)
                                    total   C+M  total C+M total C+M          total      C+M total  C+M
 0              1          2      3     4     5    6   7   8      9      10       11 12   13
1   Amenajarea terenului
   1.1. ........................
   Ex.Amenajări pentru protecţia
   mediului,      inclusiv    pentru
   refacerea cadrului natural după
   terminarea lucrărilor
2   Realizarea infrastructurii (reţele
   de racord, utilităţi exterioare
   incintei)
3.  2.1........................
   3.Proiectare (numai în cazul în
   care    obiectul     contractului
   cuprinde atât proiectarea, cât şi
4.  execuţia lucrării)
   3.1..........................
5.  Investiţia (lucrarea) de bază
6.  4.1 Obiect 01 ...............etc
   Organizare de şantier
   Probe
Total valoare (fara T.V.A.) mii lei
Euro
Taxa pe valoarea adăugată (mii lei)            Procentul1) Lucrarea se încadrează în grupa: ......................................|
Total (inclusiv T.V.A.)(mii lei)              (Se precizează grupa IIA sau IIB, după caz.)
 Responsabil legal       POPESCU ION (semnătura autorizată si stampila)      Executantul lucrarii (semnătura autorizată si stampila)
 Responsabil legal tehnic /Diriginte de santier (semnătura autorizată)
*Se vor pastra numai coloanele care corespund situatiei reale


                                                                               23
FORMULARUL C3 ORD nr. 1014-874/2001
CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI
Devizul-ofertă al obiectului ...........
Nr.       Categoria de lucrări   Valoarea                       din care (după caz):
crt                   (exclusiv
                     T.V.A.)
                                contractantul/  Asociatul*   Asociatul*   Subcontractantul* Subcontractantul*
                                conducătorul     1       ...         1         ...
                                 (liderul
                                 asociaţiei)
 0                1         2        3       4        5          6          7
I.   Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii
    aferente construcţiilor şi reţele de
    utilităţi în incintă
1.   Ts Terasamente
2.   C Construcţii
...  ... ......................
n   M Montaj utilaje tehnologice, inclusiv
    reţelele aferente
    TOTAL I
    Procurare
II   -Utilaje şi echipamente tehnologice, cu
    montaj
    -Utilaje şi echipamente de transport
    -Dotări, inclusiv utilaje şi echipamente
    independente cu durată mare de
    serviciu
    TOTAL II
Total valoare
(exclusiv T.V.A.) mii lei
             euro
Taxa pe valoarea adăugată (mii lei)
Total (inclusiv T.V.A.)(mii lei)

 Responsabil legal POPESCU ION (semnătura autorizată si stampila)          Executantul lucrarii (semnătura autorizată si stampila)
 Responsabil legal tehnic /Diriginte de santier (semnătura autorizată)
*Se vor pastra numai coloanele care corespund situatiei reale
                                                                         24
FORMULAR C51)
LISTA CUPRINZÂND CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI
Obiectul ..........................……..
Categoria de lucrări ................
                          Preţul unitar
                          a) materiale                                                    Total =(3x4)
Nr.  Capitolul de        U.M. Cantitatea b) manoperă| Material Manoperă       Utilaj                       Transport         sau
crt.    lucrări                  c) utilaj  (3x4a) (3x4b)       (3x4c)                         (3x4d)      Total=(5+6+7+8)
                          d) transport
                          Total=a+b+c+d
  SECŢIUNEA TEHNICĂ                             SECŢIUNEA FINANCIARĂ
 0       1          2    3       4     5    6         7                            8          9
1  Capitol de lucrare
   1.1.     Subcapitol
   1.2.     Subcapitol
   ..........................
   Capitol de lucrare
2
   2.1. Subcapitol
   2.2. Subcapitol
Cheltuieli directe:                            M      m        U din care:                t        T
                                                    V(ut termice) (valoarea aferentă
                                                    pentru utilaje termice)
                                                    V(ut electrice) (valoarea aferentă
                                                    pentru utilaje electrice)
                                                    U = V(ut termice) +(Vut electrice)
Alte cheltuieli directe:
- CAS:
- - şomaj:
- - sănătate:
- - fond de risc:
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:                         M(o)     m(o)      U(o)                   t(o)      T(o)

Cheltuieli indirecte = T(o) x %                                                                  I(o) P(o)
Profit = (T(o) + I(o)) x %
TOTAL GENERAL:                                                                      V(o)=T(o)+I(o)+P(o)
 Responsabil legal POPESCU ION (semnătura autorizată si stampila)                    Executantul lucrarii (semnătura autorizatăsi stampila)
 Responsabil legal tehnic /Diriginte de santier (semnătura autorizată)
1) Acest formular se va utiliza şi pentru întocmirea situaţiilor de plată în cazul utilizării Modelului 2 aferent formulei de actualizare prevăzute la F.3.2 din Fişa de date a achiziţiei
ORD nr. 1014-874/2001 publicat în M.Of. nr. 357 din data: 07/04/2001

                                                                                            25
2.2.3.2. Copii după Buletinele de analiză a materialelor incorporate sau certificatelor de calitate a materialelor folosite (unde este cazul);
La lucrările de construcţii care trebuie să asigure nivelul de calitate conform cerinţelor se vor folosi produse, procedee şi echipamente tradiţionale, precum
şi altele noi pentru care există agremente tehnice corespunzătoare. (Art 12 Legea 10 / 1995 privind calitatea în construcţii). Copiile prezentate trebuie sa
certifice asigurarea acestor cerinte legale.

2.2.3.3. PROCESUL VERBAL DE LUCRARI CE DEVIN ASCUNSE (UNDE ESTE CAZUL)
Documentul va fi intocmit conform unui model utilizat in practica.

2.2.3.4. PROCESUL VERBAL PE FAZE DETERMINANTE
Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului răspunde de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară
a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii (Art 30 Legea 10 / 1995 privind
calitatea în construcţii).
In Proiectului Tehnic al investitiei trebuie prezentat “Programul de control al calitatii lucrarilor conform legii 10/1995 si Ord 31/N 2.10.1995”( in cazul in care
acesta nu se gaseste in Proiectul Tehnic, se va solicita in momentul depunerii Declaratiei de esalonare a platilor). Toate lucrarile si echipamentele solicitate
la plata trebuie sa aiba avizul Inspecţiei de stat în construcţii

Ex de Programul de control al calitatii lucrarilor
Nr   Faza de lucrare supusa controlului     Metoda de control              Participa la control             Observatii   Data
crt.                                     Proiectant   Beneficiar        Executant     ISC
  0            1                 2          3       4       7       5     6     7
1    Predare amplasament             Observatie directa   DA       DA      Proces    DA          Proces
2    ………………………………………               Observatie directa   DA       DA      Proces
                                                     verbal    DA          Proces
                                                                       verbal
3    ………………………………………               Observatie directa   DA       DA      Proces
                                                     verbal    DA          Proces
                                                                       verbal
4    ………………………………………               Observatie directa   DA       DA      Proces
                                                     verbal    DA       DA   Proces
                                                                       verbal
5    Receptie foraj                Observatie directa   DA       DA      Proces
                                                     verbal    DA       DA   Proces
                                                                       verbal    Mai
6    ………………………………………               Observatie directa   DA       DA      Proces
                                                     verbal    DA          Proces
                                                                       verbal    2003
7    ………………………………………               Observatie directa   DA       DA      Proces
                                                     verbal    DA       DA   Proces
                                                                       verbal
    ………………………………………               Observatie directa   DA       DA      Proces
                                                     verbal    DA          Proces
                                                                       verbal
    Receptie aductiune              Observatie directa   DA       DA      Proces
                                                     verbal    DA       DA   Proces
                                                                       verbal    Mai
    ………………………………………               Observatie directa   DA       DA      Proces
                                                     verbal    DA          Proces
                                                                       verbal    2003
    ………………………………………               Observatie directa   DA       DA      Proces
                                                     verbal    DA          Proces
                                                                       verbal
    Receptie statie de tratare          Observatie directa   DA       DA      Proces
                                                     verbal    DA       DA   Proces
                                                                       verbal
    ………………………………………               Observatie directa   DA       DA      Proces
                                                     verbal    DA       DA   Proces
                                                                       verbal
    ………………………………………               Observatie directa   DA       DA      Proces
                                                     verbal    DA          Proces
                                                                       verbal
    ………………………………………               Observatie directa   DA       DA      Proces
                                                     verbal    DA          Proces
                                                                       verbal
    Receptie rezervor              Observatie directa   DA       DA      Proces
                                                     verbal    DA       DA   Proces
                                                                       verbal
    ………………………………………               Observatie directa   DA       DA      Proces
                                                     verbal    DA       DA   Proces
                                                                       verbal
    ………………………………………               Observatie directa   DA       DA      Proces
                                                     verbal    DA          Proces
                                                                       verbal
    Receptia finala                                          verbal               verbal


                                                                                26
2.2.3.5. PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE A ACHIZITIEI PANA LA MOMENTUL
TRANSEI AFERENTE CERERII DE PLATA.
Conform Anexei 5 din HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora se vor prezenta:
 Pentru transele de plata intermediare : Procesul verbal de receptie achizitiei pana la
  momentul transei aferente cererii de plata care este “actul prin care investitorul
  certifica (atesta) realizarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, in
  conformitate cu prevederile contractuale (documentatii tehnice de executie, caiete de
  sarcini, specificatii tehnice etc.) si cu cerintele documentelor oficiale (autorizatia de
  construire, avize ale organelor autorizate, reglementari tehnice aplicabile, cartea tehnica
  a constructiei etc.) si declara ca accepta sa preia lucrarile executate si ca acestea pot fi
  date in folosinta”.
 Documentul trebuie semnat si stampilat de reprezentantul legal si reprezentantul
  tehnic/dirigintele de santier din parte consiliului local si de reprezentantul executantului
 Pentru ultima transa de plata: Procesul verbal de receptie achizitiei la terminarea
  lucrarilor care este “receptia efectuata la terminarea completa a lucrarilor unui obiect
  sau unei parti din constructie, independenta, care poate fi utilizata separat”.
 Documentul trebuie semnat si stampilat de :
   o reprezentantii CL: reprezentantul legal si reprezentantul tehnic/dirigintele de santier
      din partea Consiliuluii Local.
   o specialisti in domeniu.

3. DECIZIE DE NUMIRE A DIRIGINTELUI DE SANTIER SI O COPIE A AUTORIZATIEI
ACESTUIA

Conform Art 13 din Legea 10 / 1995 privind calitatea în construcţii, verificarea calităţii
execuţiei construcţiilor este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de
specialitate sau prin agenţi economici de consultanţă specializaţi. Consiliul Local beneficiar
al finantarii prin programul SAPARD are obligatia sa numeasca un diriginte de santier care
va raspunde de calitatea executiei investitiei. In cazul in care responsabilul tehnic al
proiectului detine un atestat de diriginte de santier, atunci atunci acesta va indeplini simultan
cele doua atributii. In caz contrar trebuie numit un diriginte de santier atestat care va fi
responsabil fata de Consiliul Local privind calitatea executiei lucrarilor. Toate documentele
de natura tehnica atasate la cererea de plata trebuie semnate si stampilate de responsabilul
legal si semnate de persoana/persoanele responsabile din punt de vedere tehnic tehnic
(responsabilul legal si dirigintele de santier).

Atentie ! Prin Programul SAPARD nu se accepta plati in numerar. Din aceasta cauza
pentru plata dirigintelui de santier sau a altor persoane particulare este necesara
plata printr-un cont bancar,pe baza de factura. Reprezentantul legal sau orice alt
functionar public, angajat sau nu al Consiliului Local, nu pot fi platiti oprin Programul
SAPARD.

4. DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE A BENEFICIARULUI CA NU
BENEFICIAZA DE ALT AJUTOR FINANCIAR PUBLIC NERAMBURSABIL PENTRU
ACELASI PROIECT ;
Acest document trebuie depus pentru fiecare transa de plata solicitata.

Exemplu : DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE REFERITOARE LA FINANŢAREA
DIN ALTE PROGRAME DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ PENTRU TRANSA DE
PLATA NR…….
                                               27
Prin această declaraţie, subsemnatul POPESCU ION reprezentant legal al solicitantului
Consiliul Local ……………care solicită asistenţă financiară nerambursabilă prin programul
SAPARD pentru proiectul intitulat Modernizare Alimentare cu Apa a comunei ................ -
judetul ...............declar pe propria răspundere că pentru transa de plata nr I solicitata spre
rambursare prin Programul SAPARD nu am beneficiat de altă finanţare prin programe de
finanţare nerambursabilă (de la U.E.: SAPARD, ISPA, PHARE, Banca Europeană de
Investiţii sau alte instrumente financiare internaţionale).De asemenea, mă angajez ca nu voi
solicita rambursarea acestor cheltuieli pentru o perioada de cinci ani prin nici un alt program
de finanţare nerambursabilă la care proiectul poate fi în întregime sau parţial eligibil pentru
asistenţă financiara.
Reprezentant Legal
POPESCU ION
Semnătura si Ştampila           Data
                                                28

								
To top