Contract De Prestari Servicii Turistice Nr Data by tuu14556

VIEWS: 586 PAGES: 80

More Info
									   SUSTINEREA AGRICULTURII SI
     DEZVOLTARII RURALE
     Se realizeaza prin :
I. PLATI DIRECTE PE HECTAR (SAPS) – fonduri
   UE
II. PLATI NATIONALE COMPLEMENTARE: pe
   hectarul cultivat, pe cap de animal – fonduri UE
   si bugetul national
III. FONDURI PENTRU DEZVOLTARE RURALA –
   fonduri UE si bugetul MADR
IV. AJUTOARE DE STAT – fonduri MADR
V. MECANISME DE PIATA – fonduri UE
           IMPORTANT !
 Pentru anul 2007 se acorda producatorilor
     agricoli urmatoarele plati:
 Plata unica pe suprafata: 50.55 Euro/ha pentru terenuri
 arabile cultivate, pajisti permanente, pomi si arbusti fructiferi,
 pepiniere, vii
 Plati nationale directe complementare- decuplate de
 productie: 47 Euro/ha pentru terenuri arabile cultivate
 Plata separata pentru zahar si sfecla de zahar: 77.20
 Euro/ha + 192 Euro/ha + 30 Ron/tona contract cu unit.
 de procesare sfecla zahar
 Plati nationale directe complementare- cuplate de
 productie: 41.71 Euro/ha pentru in, canepa, tutun
 Plati pentru culturi energetice: 45 Euro/ha pentru
 porumb, floarea soarelui, rapita, soia

NOTA: PT. 2008 PLATILE VOR CRESTE CU 5-10%
Categoriile de teren pentru
   care se fac plati:

 1.teren arabil
 2.pajisti permanente
 3.vii
 4.culturi permanente
 5.gradini familiale
 BENEFICIARI
 Persoanele fizice si/sau persoanele
 juridice care exploateaza terenul agricol
 pt. care solicita plata, in calitate de
 proprietari, arendasi, concesionari,
 asociati administratori, locatori sau alte
 asemenea
 Arendatorul, concendentul si/sau
 locatorul nu beneficiaza de plati directe
 pentru terenul arendat, concesionat
 si/sau inchiriat
   CONDITII
 Solicitantii trebuie inscrisi in Registrul fermierilor
 Sa depuna cerere de solicitare a platilor la termen
 Sa indeplineasca urmatoarele conditii generale :
1. suprafata teren agricol exploatat > 1 ha ; suprafata parcelei >
  0.3 ha ; pentru vii, livezi, legume, flori, plante ornamentale
  suprafata parcelei > 0.1 ha
2. sa declare toate parcelele agricole
3. sa inscrie date reale in formularul de cerere de plata directa
4. sa fie de acord ca datele din formularul de cerere de plata sa fie
  introduse in baza de date IACS
5. sa respecte bunele conditii agricole si de mediu
6. sa prezinte documentele care atesta dreptul de folosinta
7. sa furnizeze toate inf. solicitate de APIA
8. sa permita efectuarea controalelor de catre APIA
9. sa marcheze limitele parcelei utilizate daca si vecinii au aceeasi
  cultura
10. sa comunice in termen de 10 zile, in scris la APIA orice modificare
          ATENTIE!
Documentele doveditoare ale producatorului
        agricol:
1. Titlul de proprietate
2. Contract de arendare
3. Contract de concesiune
4. Contract de inchiriere
5. Adeverinta de la primaria locala care sa ateste
  inscrierea in Registrul Agricol ca utilizator al
  terenului respectiv
6. Contract de pasunat si dupa caz adeverinta
  eliberata de consiliul local privind suprafata
  utilizata pt. pasunat
7. Chitanta/bon fiscal pt. achitarea taxei de pasunat
  Sunt necesare numai la solicitarea APIA
    SPRIJIN FINANCIAR 2008
            LAPTE DE VACA
  Se acorda:
 0.30 LEI/ litru
 Conditii:
 Pentru laptele de vaca conform
 Detine cota de lapte
            CARNE BOVINE
  Se acorda:
 100 LEI/ carcasa
 Conditii:
 Livreaza animalele in abatoare autorizate
 Carcasele sunt clasificate conform sistemului de clasificare
 EUROP
   SPRIJIN FINANCIAR 2008
    CARNE DE PASARE – PUI BROILER
  Se acorda:
 1.6 LEI/ cap
  Conditii:
 Pui livrati la abatoare autorizate cu o greutate
 minima la livrare de 1.95 kg
          OUA CONSUM
 0,05 lei/buc.
 categorii de greutate: M, L, XL
    SPRIJIN FINANCIAR 2008
              CARNE PORC
  Se acorda:

 120 LEI/ carcasa clasificata E
 100 LEI/ carcasa clasificata U
 Conditii:
 Livreaza animalele la abatoare autorizate
         SCROFITE DE REPRODUCTIE
  Se acorda:
 150 LEI/ cap
  Conditii:
  La prima fatare in fermele comerciale
  Provenite din rase pure sau hibride
   SPRIJIN FINANCIAR 2008

         ALBINE
  Se acorda:
20 LEI/familia de albine la livrarea
 minima de 10 kg miere/familie la o unitate
 de procesare
     CUANTUMUL platilor nationale directe
     complementare in sectorul zootehnic, pe
        specii, pentru anul 2007
                            Transa I          Transa II
  Prima de exploatatie, in
functie de efectivul de bovine          240 Lei/cap          250 Lei/cap
inregistrat in Registrul
national al exploatatiilor
la data de 31 ianuarie 2007
Conditii: a)exploatatia sa fie de minimum 3 capete de bovine;
     b)varsta bovinelor sa fie de minimum 6 luni;
     c)exploatatia sa fie inregistrata in Registrul national al exploatatiilor la data solicitarii
   primei;
     d)sa nu aiba datorii la bugetul de stat si la bugetul local
  Prima pe cap de animal
pentru  ovine/caprine               25 lei/cap          10 lei/cap
care au fatat in anul 2007
Conditii:a)efectivul din exploatatie sa fie de minimum 50 de capete de ovine/25 de capete de
   caprine, care au fatat in anul pentru care se face solicitarea primei;
     b)efectivul de ovine/caprine pentru care se solicita prima este inscris in Registrul agricol la
   data de 31 decembrie a anului anterior solicitarii primei;
     c)efectivul de ovine/caprine pentru care se solicita prima sa fie mentinut in exploatatie in
   perioada de control, 1 iunie - 31 august, la adresa mentionata in cerere;
     d)sa nu aiba datorii la bugetul de stat si la bugetul local.
       AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU
        AGRICULTURA - Centrul judetean Bacau

   Probleme           •Verificarile cererilor si a numarului de
 intampinate in anul            animale au relevat la:
                   -Bovine 83% cereri eligibile cu 81% animale
    2007:
                   -Ovine/caprine 91% cereri eligibile cu 81% animale

•Greseli la completarea            •Motive de neeligibilitate:
cererii privind declaratia de  -Animale cu varsta mai mica
suprafata            -Animale identificate dupa data impusa
•Greseli privind identificarea  -Animale identificate dar declarate in exploatatie dupa data
parcelelor in cadrul       de referinta
blocurilor fizice        -Solicitari de subventie pentru animale care au parasit
                 exploatatia sau dupa data depunerii cererii
•Supradeclarari ale
parcelelor in cadrul       •La control, 17 exploatatii au fost declarate ca
blocurilor fizice               neeligibile pentru:
                   -Refuzul controlului de catre proprietar
•Probleme referitoare la
                   -Lipsa existentei efectivului in exploatatie la momentul
deschiderea conturilor        controlului
pentru virarea sumelor ce
                   -Efective identificate cu alte numere matricole
reprezinta sprijin financiar
                   -Efective prezente in exploatatie sub limita prevazuta
    AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU
     AGRICULTURA - Centrul judetean Bacau

ATENTIONARI 2008 !!!
  •Cererea de sprijin se completeaza de
  fermier
  •Cererea este depusa numai de fermierii
  care utilizeaza suprafata de teren declarata
  in solicitarea de sprijin
  •Este necesara identificarea corecta a
  parcelei in cadrul blocurilor fizice pentru a
  nu fi sanctionati
  •Cererea se depune in fiecare an
                       Jud. BACAU
           Sprijin financiar suplimentar: 50 Euro/haZonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice           Sprijin financiar suplimentar: 60 Euro/ha


Zone Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală


          Sprijin financiar suplimentar: 124 Euro/ha
          Practici agricole traditionale: 58 Euro/ha
         Jud. BACĂU      Zona Montană
                    Defavorizată

                   1)  Agăş
                   2)  Asău
                   3)  Balcani
                   4)  Berzunţi
                   5)  Brusturoasa
                   6)  Comăneşti
                   7)  Dărmăneşti
                   8)  Dofteana
                   9)  Ghimeş-Făget
                   10)  Mănăstirea Caşin
                   11)  Oituz
                   12)  Palanca
                   13)  Slănic-Moldova
                   14)  Solonţ
                   15)  Târgu Ocna
                   16)  Zemes


Sprijin financiar suplimentar: 50  Euro/ha
Măsura 211 - Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată

                      Sprijinul financiar
      BENEFICIARI:          acordat fermelor
  Fermierii care desfăşoară activităţi  din Zona Montană
agricole pe terenurile agricole situate  Defavorizată (ZMD)
                       compensează
în Zona Montană Defavorizată.        diferenţele de
 Sunt eligibile numai parcelele cu     venituri şi costuri
suprafaţa minimă de cel puţin 0.3     faţă de condiţiile
                     naturale prezente în
hectare,  iar  suprafaţa  agricolă     alte zone
aparţinând unei ferme să fie de minim
1 hectar.
 Beneficiarii trebuie să se angajeze
că vor continua activităţile agricole
timp de 5 ani de la data efectuării
primei plăţi şi că vor respecta Bunele
Condiţii Agricole şi de Mediu.
            Jud. BACĂU
                          Zona Defavorizată de
                           condiţii naturale
                            Specifice
                             1)  Cleja
                             2)  Coloneşti
                             3)  Corbasca
                             4)  Dealu Morii
                             5)  Găiceana
                             6)  Gioseni
                             7)  Glăvăneşti
                             8)  Gura Văii
                             9)  Helegiu
                             10)  Livezi
                             11)  Motoşeni
                             12)  Orbeni
          VALOAREA
                             13)  Plopana
SUPRAFATA(HA)                      14)  Răchitoasa
         PLATII LEI/HA    Sprijin financiar
        100% din plati pt.
                             15)  Stănişeşti
  1--50               suplimentar:
         fiecare hectar

  51--100    75% din plata    60 Euro/ha
  101--300    50% din plata
 Peste 300    35% din plata
   Măsura 212- Sprijin pentru zone defavorizate–
       altele decât zona montană
     Zonele defavorizate -           Forma şi mărimea
   altele   decât  zona           sprijinului:
     montană      sunt
   clasificate  în  două            Sprijinul financiar este
   categorii:                  oferit sub forma unei plăţi
                          anuale fixe pe hectar de
A.  Zona       Semnificativ         teren agricol utilizat, situat
   Defavorizată - cuprinde            în    cadrul    zonelor
   acele unităţi-administrativ          defavorizate – altele decât
   teritoriale care se suprapun         zona montană.
   în totalitate sau parţial cu
   Rezervaţia Biosferei “Delta           Aceste   plăţi  sunt
   Dunării”,                   condiţionate de respectarea
                          Bunelor Condiţii Agricole şi
B.  Zonele Defavorizate de            de Mediu pe toată suprafaţa
   Condiţii Naturale Specifice          fermei
   - cuprind acele areale
   continue unde nota de
   bonitare  nu   depăşeşte     SUNT ELIGIBILE numai parcelele
   valoarea de 28 de puncte şi   cu suprafaţa minimă de cel puţin 0.3
   care prezintă caracteristici  hectare,  iar  suprafaţa  agricolă
   naturale particulare.      aparţinând unei ferme, trebuie să fie
                   de minim 1 hectar.
                 Zone Pajişti cu Înaltă
                  Valoare Naturală
    Jud. BACĂU
                Agăş       Măgireşti
                Ardeoani     Mănăstirea Caşin
                Asău       Moineşti
                Balcani      Oituz
                Bârsăneşti    Palanca
                Bereşti-Tazlău  Pârgăreşti
                Berzunţi     Pârjol
                Bogdăneşti    Poduri
                Brusturoasa    Sănduleni
                Caşin       Scorţeni
                Comăneşti     Slănic-Moldova
                Dărmăneşti    Solonţ
                Dofteana     Strugari
                Ghimeş-Făget   Târgu Ocna
                Helegiu     Târgu Trotuş
                Livezi      Zemeş


Sprijin financiar suplimentar: 124 Euro/ha
Practici agricole traditionale: 58 Euro/ha
        Măsura 214 - Plăţi de agro-mediu
   „Pajişti cu Înaltă            „Practici Agricole   “Culturi Verzi”
   Valoare Naturală”              Traditionale”
 - Utilizarea fertilizanţilor chimici este                 Semănarea culturilor
 interzisă.                  LUCRĂRILE CU
                                  verzi trebuie realizată până la
 - Utilizarea tradiţională a gunoiului de    UTILAJE      sfârşitul lunii septembrie; pot
 grajd   este  permisă   până   în  MECANIZATE     fi utilizate: rapiţa, mazărea,
 echivalentul a maxim 30kg. N s.a./ha               măzărichea, muştarul,
                         NU SUNT
 - Utilizarea pesticidelor este interzisă             lupinul, sulfina;
 - Cositul poate începe doar după data     PERMISE
                                      Doar fertilizanţii
 de 1 iulie.                            organici pot fi utilizaţi
 - Masa vegetală cosită trebuie adunată              înaintea înfiinţării culturilor
 nu mai târziu de două săptămâni de la               verzi. Utilizarea fertilizanţilor
 efectuarea cositului;                       chimici pentru culturile verzi
 - Păşunatul se efectuează cu maxim 1               este interzisă;
 UVM pe hectar                               Biomasa formată
 - Păşunile inundate nu vor fi păşunate              trebuie să fie incorporată în
 mai devreme de două săptămâni de la                sol cel târziu până la finalul
 retragerea apelor;                        lunii Martie. Lucrările agricole
 - Este interzis aratul sau discuitul               necesare pentru următoarea
 pajiştilor.                            cultură pot începe doar după
 - Nu vor fi realizate însămânţări de               ce s-a realizat această
 suprafaţă sau supraînsămânţări.                  acţiune.
-Posibilitatea de a face “Culturi Verzi” (este disponibil pentru terenul arabil pe
întreg teritoriul naţional).
-Plată compensatorie la hectar =          130 Euro
 Exemplu: Sprijin   Financiar Ferma 5 HA si 3 Bovine
           1740 EURO
    5 Ha
    din care:
    3 Ha arabil       SAPS= 5 x 50.55 Euro
    2 Ha pajisti

 3 Ha teren           PNDC= 3 x 47 Euro
agricol cultivat

   3 Bovine         Prima de exploatatie=  3 x 490 LEI
                    Sprijin financiar=
   3 Vaci          7500 litri lapte conform x 0.3 LEI
   de lapte             2500 litri/ vaca/ an

  Pt. pachetul culturi verzi: 80% x (3    x 130 Euro)
            Exemplu: Sprijin Financiar Ferma 5 HA si 3 Bovine
        ZONA MONTANA DEFAVORIZATA CU PAJISTI CU INALTA VALOARE
           NATURALA SI PRACTICI AGRICOLE TRADITIONALE

                     2350 EURO
         5 Ha, din care:
           3 Ha arabil        SAPS= 5 x 50.55 Euro
           2 Ha pajisti

           3 Ha teren          PNDC= 3 x 47 Euro
          agricol cultivat

    Altitudine>400 m
                         Sprijin= 5 x 50 Euro
      Panta> 15%

2 ha Pajisti cu inalta valoare naturala      Sprijin=2 x 124 Euro
  Practici agricole traditionale
                         Sprijin= 2 x 58 Euro
         3 Bovine          Prima de exploatatie=  3 x 490 LEI
                          Sprijin financiar=
    3 Vaci de lapte           7500 litri lapte conform x 0.3 LEI
                         2500 litri/ vaca/ an

           Pt. pachetul culturi verzi: 80% x (3 x 130 Euro)
   Exemplu: Sprijin Financiar Ferma 5 HA si 3 Bovine
    ZONE DEFAVORIZATE DE CONDITII NATURALE SPECIFICE

             2040 EURO
      5 Ha
      din care:
      3 Ha arabil     SAPS= 5 x 50.55 Euro
      2 Ha pajisti

    3 Ha teren         PNDC= 3 x 47 Euro
   agricol cultivat
 Zone defavorizate
de conditii naturale       Sprijin= 5 x 60 Euro
   specifice

   3 Bovine         Prima de exploatatie=  3 x 490 LEI
                   Sprijin financiar=
    3 Vaci         7500 litri lapte conform x 0.3 LEI
   de lapte            2500 litri/ vaca/ an

   Pt. pachetul culturi verzi: 80% x (3   x 130 Euro)
             Exemplu: Sprijin Financiar Ferma 5 HA si 3 Bovine
          ZONE DEFAVORIZATE DE CONDITII NATURALE SPECIFICE CU
         PAJISTI CU INALTA VALOARE NATURALA SI PRACTICI AGRICOLE
                    TRADITIONALE

                     2400 EURO
         5 Ha, din care:
           3 Ha arabil         SAPS= 5 x 50.55 Euro
           2 Ha pajisti

           3 Ha teren          PNDC= 3 x 47 Euro
          agricol cultivat
     Zone defavorizate
    de conditii naturale            Sprijin= 5 x 60 Euro
       specifice

2 ha Pajisti cu inalta valoare naturala       Sprijin=2 x 124 Euro
  Practici agricole traditionale
                          Sprijin= 2 x 58 Euro
         3 Bovine           Prima de exploatatie=  3 x 490 LEI
                           Sprijin financiar=
    3 Vaci de lapte            7500 litri lapte conform x 0.3 LEI
                          2500 litri/ vaca/ an

           Pt. pachetul culturi verzi: 80% x (3 x 130 Euro)
    Exemplu: Sprijin Financiar Ferma 5 HA si 3 Vaci
       PAJISTI CU INALTA VALOARE NATURALA

               2100 EURO
     5 Ha, din care:
       3 Ha arabil       SAPS= 5 x 50.55 Euro
       2 Ha pajisti

      3 Ha teren         PNDC= 3 x 47 Euro
      agricol cultivat

2 ha Pajisti cu inalta         Sprijin= 2 x 124 Euro
 valoare naturala


   Practici agricole
    traditionale
                    Sprijin= 2 x 58 Euro

     3 Bovine         Prima de exploatatie=  3 x 490 LEI
                      Sprijin financiar=
                 7500 litri lapte conform x 0.3 LEI
   3  Vaci de lapte
                     2500 litri/ vaca/ an
      Pt. pachetul culturi verzi: 80% x (3 x 130 Euro)
Bune conditii agricole si de mediu
        GAEC
 Trebuie respectate de fermierii care
solicită plăţi directe pe suprafaţă, din
fonduri europene sau din bugetul
national, precum şi alte tipuri de
sprijin (pentru zona montană
defavorizată, pentru zonele defavorizate–
altele decât zona montană defavorizată,
plăţi de agromediu), începând cu data de
01.01.2008
  1. Standarde pentru evitarea
    eroziunii solului

GAEC 1 Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să
 fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să
 rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin
 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei
GAEC 2 Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta
 mai mare de 12%, cultivat cu plante prasitoare, se
 efectueaza de-a lungul curbei de nivel
GAEC 3 Se mentin terasele existente pe terenul
 agricol la data de 1 ian. 2007
2.  Standarde pentru menţinerea conţinutului
   de materie organică în sol, prin aplicarea
   unor practici agricole corespunzătoare


GAEC 4 Floarea soarelui nu se cultiva pe
 aceeasi parcela mai mult de 2 ani
 consecutivi
GAEC 5 Arderea miristilor si a resturilor
 vegetale pe terenul arabil este permisa
 numai cu acordul autoritatilor competente
 pentru protectia mediului
3. Standarde pentru mentinerea
  structurii solului


GAEC 6 Lucrarile solului pe terenul
 arabil cu panta mai mare de 12%,
 cultivat cu plante prasitoare, se
 efectueaza de-a lungul curbei de
 nivel
  4. Standarde pentru mentinerea unui
    nivel minim de intretinere a solului
GAEC 7 Menţinerea pajistilor permanente prin
 asigurarea unui nivel minim de păşunat sau prin
 cosirea lor cel puţin o dată pe an
GAEC 8 Arderea pajistilor permanente este permisa
 numai cu acordul autoritatii competente pentru
 protectia mediului
GAEC 9 Nu este permisa taierea arborilor solitari
 si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile
 agricole
GAEC 10 Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe
 terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu
 mai sunt exploatate pentru producţie
  5. Standarde pentru mentinerea
 suprafetei existente de pajisti
 permanente
GAEC 11 Mentinerea suprafetei de
 pajisti permanente la nivel national,
 existente la data de 1 ianuarie 2007
 Aceste conditii sunt obligatorii pentru toate
 parcelele agricole din cadrul exploatatiei,
 inclusiv pe cele neeligibile
 Controlul respectării de către fermieri a
 bunelor condiţii agricole şi de mediu se face
 prin Sistemul integrat de administrare şi
 control - IACS
     ORDIN NR. 75
PRIVIND PROTECTIA ANIMALELOR DE
       FERMA


  VERIFICAREA ANIMALELOR
  LIBERTATEA DE MISCARE
  ADAPOSTURI SI CAZARE
  HRANA PENTRU ANIMALE SI ALTE
  SUBSTANTE
   VERIFICAREA ANIMALELOR
 Toate animalele tinute in sisteme de crestere in care
 bunastarea acestora depinde de ingrijirea umana, trebuie
 verificate cel putin o data pe zi. Animalele crescute sau tinute
 in alte sisteme trebuie verificate la intervale de timp suficiente
 pt. a se evita orice suferinta.
 Trebuie sa fie disponibile surse de iluminat adecvate (fixe sau
 mobile) pt. a permite o verificare amanuntita a animalelor in
 orice moment
 Orice animal care pare bolnav sau ranit trebuie sa fie ingrijit
 imediat, iar atunci cand animalul nu raspunde la aceste
 ingrijiri, trebuie sa se consulte un medic veterinar
  LIBERTATEA DE MISCARE
 Libertatea de miscare a unui animal nu
 trebuie sa fie ingradita de o asemenea
 maniera incat sa i se cauzeze acestuia
 suferinte sau vatamari inutile
 Atunci cand un animal este legat sau are
 miscarile limitate permanent, trebuie sa i
 se asigure spatiu suficient pt. necesitatile
 fiziologice si etologice
    ADAPOSTURI SI CAZARE
 Materialele utilizate pt. constructia adaposturilor nu trebuie sa
 fie daunatoare pt. animale si sa fie curate
 Adaposturile si accesoriile pt. legarea animalelor trebuie sa fie
 construite si intretinute astel incat sa nu aiba margini ascutite
 sau proeminente, care pot rani animalele
 Circulatia aerului, nivelul de pulberi, temperatura, umiditatea
 si concentratia gazelor trebuie mentinute in limite care sa nu
 fie daunatoare animalelor
 Animalele tinute in adaposturi nu trebuie mentinute in
 permanenta in intuneric
 Animalele care nu sunt tinute in adaposturi trebuie sa li se
 asigure protectia necesara impotriva intemperiilor, animalelor
 de prada si riscurilor privind sanatatea lor
    HRANA PENTRU ANIMALE SI
      ALTE SUBSTANTE
 Nici un animal nu trebuie hranit sau adapat intr-un mod care
 sa produca suferinte sau vatamari, iar hrana sau lichidele nu
 trebuie sa contina nici o substanta ce ar putea produce
 suferinte sau vatamari
 Toate animalele trebuie sa aiba acces la hrana la intervale de
 timp corespunzatoare necesitatilor fiziologice
 Toate animalele trebuie sa aiba acces la o sursa de apa
 adecvata
 Instalatiile de furajare si adapare trebuie sa fie proiectate,
 construite si amplasate astfel incat sa fie redus la minim riscul
 de contaminare a hranei si apei si efectele daunatoare ale
 competitiei dintre animale
      PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ
                            2007-2013
               AXA 1                        AXA 2
 Cresterea competitivitatii sectorului             Gospodarirea terenurilor agricole
     agricol si forestier                      si forestiere

111 - Formare profesională, informare şi difuzare de    211 - Plăţi pentru fermieri din zonele montane cu
cunoştinţe                            handicap natural
112 - Instalarea tinerilor fermieri             212 - Plăţi pentru fermierii din zonele cu handicap,
                                 altele decât cele montane
121 - Modernizarea exploataţiilor agricole         213 - Plăţi Natura 2000 şi plăţi legate de Directiva
122 - Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii         2000/60/EC (WFD)
123 - Creşterea valorii adăugate a produselor        214 - Plăţi de agro-mediu
agricole şi forestiere                   216 - Investiţii neproductive
125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii     221 - Prima împădurire a terenurilor agricole
                              222 - Prima înfiinţare de sisteme agrosilvice pe
legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi        terenuri agricole
silviculturii                        223 - Prima împădurire de terenuri neagricole
141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă   224 - Plăţi Natura 2000
142 - Înfiinţarea grupurilor de producători         225 - Plăţi de silvo-mediu
143 – Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă  227 - Investiţii neproductive
pentru agricultori.

            AXA 3
     Calitatea vieţii în zonele rurale şi               AXA 4 – LEADER
     diversificarea economiei rurale           4.1 Implementarea strategiilor locale de dezvoltare
312–Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-      411.- Competitivitate
          întreprinderi               412.- Gestionarea mediului/terenurilor
    313-Încurajarea activităţilor turistice        413.- Calitatea vieţii/diversificare
                               4.21 Implementarea proiectelor de cooperare
322–Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea       4.31 Conducerea grupului local de acţiune, obţinerea
 servicilor de bază pentru economia şi populaţia       de abilităţi şi animarea teritoriului
 rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale
Măsura 121- Modernizarea exploataţiilor agricole
           CHELTUIELI ELIGIBILE
i. Clădiri
ii. Infrastructură rutieră internă sau de acces
iii. Ferme de taurine pentru producţia de lapte
iv. Sere, inclusiv centrale termice şi instalaţii de irigat
v. Tractoare noi, combine de recoltat, maşini,utilaje,
vi. Mijloace de transport specializate
vii. Plantaţii viticole pentru struguri de masă
viii. Plantaţii de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni
ix. Pepiniere de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori
x. Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei
   din surse regenerabile în cadrul fermei;
xi. Înfiinţarea de culturi de specii forestiere
   în scopul producerii de energie regenerabilă;
xii. Apicultură
xiii. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei
xiv. Costurile generale ale proiectului
xv. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura
   ecologică;
xvi. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele
   comunitare.
Beneficiari:

•  Persoane   fizice autorizate, asociaţii familiale
   autorizate  şi persoane juridice, cu excepţia
   exploataţiilor de subzistenţă de sub       2
   UDE(Unitate de Dimensiune Economica)
• 1 UDE = 1200 Euro/an
• 2 UDE~5 Ha teren agricol + 4 vaci pentru
 lapte
•  Grupurile de producători şi cooperativele pot fi
   beneficiari ai măsurii cu condiţia ca investiţiile
   realizate să deservească interesele propriilor
   membri.
•  Persoanele fizice neautorizate încă vor fi acceptate
   ca beneficiari potenţiali dacă se angajează să se
   autorizeze până la data încheierii contractului de
   finanaţare.


          Volumul sprijinului

  Perioada 2007-2009:
  • Valoarea maximă nu va depăşi 2.000.000 Euro (nerambursabil
   50%)
  • Valoarea minima 5.000 Euro (nerambursabil 50%)
Măsura 123-Creşterea valorii adãugate a produselor
       agricole şi forestiere
            INVESTIŢII CORPORALE
  Pentru produsele agricole     Pentru produsele forestiere

a) Clădiri folosite pentru procesul  a) Construcţii /modernizare
  de producţie,infrastructură      spaţii şi încăperi pentru
                     producerea şi stocarea
  internă şi utilităţi,         produselor forestiere
b) Clădiri pentru depozitarea
  produselor, inclusiv depozite   b) Achiziţionarea noi instalaţii,
  frigorifice en-gross;         maşini şi echipamente
c) Utilaje noi, instalaţii,        pentru recoltarea,
  echipamente, aparate şi costuri    transportul şi procesarea
                     primară a produselor
  de instalare;             forestiere
d) Investiţii pentru îmbunătăţirea
  controlului intern al calităţii  c)investiţii pentru modernizarea
e) Producerea şi utilizarea energiei    şi retehnologizarea
  din surse regenerabile;        capacităţilor existente
f) Achiziţionare a noi mijloace de
  transport specializate
Beneficiari:
Pentru produsele agricole:
   • Micro-întreprinderi şi
     Întreprinderi Mici şi Mijlocii
   • Alte întreprinderi care nu sunt
     micro-întreprinderi, întreprinderi
     mici şi mijlocii.
Pentru produsele forestiere:
     - Micro-întreprinderi *

              Volumul sprijinului
 •  Sprijinul public nerambursabil de 2.000.000 euro/proiect (50% din valoarea
   totală, intre 5.000 si 4.000.000 euro ) pentru microintreprinderi
 •  Sprijinul public nerambursabil de 3.000.000 euro/proiect (50% din valoarea
   totală, de max. 6.000.000 euro) cu un plafon maxim al sprijinului pentru
   investiţiile care aparţin unei forme asociative şi care deservesc membrii
   acesteia.
 •  Sprijinul public nerambursabil de 2.000.000 euro/proiect (25% din valoarea
   totală, intre 5.000 si 4.000.000 euro), cu un plafon maxim al sprijinului pentru
   alte întreprinderi.
  Măsura 322- Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea
serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea
          în valoare a moştenirii rurale
    Domeniul de         Investiţii eligibile
    aplicabilitate şi      a.  Infrastructura
    acţiuni             Drumuri, reţele publice de apă, staţii de
    prevăzute             epurare, reţele publice de joasă tensiune/
                     iluminat; alimentare cu gaz, staţii de transfer
                     pentru deşeuri
 a)   Crearea şi         b.  Servicii de bază
     modernizarea
     infrastructurii        Spatii publice de recreere; renovarea
     fizice de bază;         clădirilor publice şi amenajări, producere şi
                     furnizare de energie din surse regenerabile,
                     centrele de îngrijire; grădiniţe noi;
 b)   Crearea şi           microbuze; utilaje şi echipamente pentru
     dezvoltarea
     serviciilor publice       serviciile publice; renovare, modernizarea şi
     de bază pentru         dotarea aferentă a aşezămintelor culturale,
     populaţia rurală;        echipamente hardware, software.
                  c.  Patrimoniu
 c)   Protejarea           Restaurarea, consolidarea şi conservarea
     patrimoniului          obiectivelor de patrimoniu cultural - (peşteri,
     cultural de interes       arbori seculari, cascade etc.);
     local şi natural din
     spaţiul rural.         Studii privind patrimoniul cultural (material şi
                     imaterial);
                    Achiziţionare de echipamente pentru
                     expunerea şi protecţia patrimoniului cultural.
Intensitatea sprijinului               Beneficiari:
a)      de până la 100% din totalul       •  Comunele prin reprezentanţii
   cheltuielilor eligibile pentru proiectele de    lor legali;
   utilitate publică, negeneratoare de profit,
   dar de max.:                  •  Autorităţile locale (comune)
      1 milion Euro/proiect de investiţii în     sau asociaţii de dezvoltare
      infrastructura de bază -beneficiar       intercomunitare;
      Consiliu Local;              •  Asociaţiile   de   dezvoltare
      3 milioane Euro/proiect de investiţii în    intercomunitare realizate între
      infrastructura de bază -beneficiar o      două sau mai multe comune
      asociaţie de dezvoltare            înfiinţate  conform   legislaţiei
      intercomunitară;                naţionale în vigoare;
      2,5 milioane Euro/proiect integrat -    •  ONG-uri, aşezăminte culturale
      beneficiar Consiliu Local;           şi instituţii de cult definite
      6 milioane Euro/proiect integrat -       conform legislaţiei;
      beneficiar o asociaţie de dezvoltare    •  Persoane fizice şi juridice care
      intercomunitară;                deţin   în  proprietate  sau
      500.000 Euro/proiect pentru celelalte     administrează    obiective   de
      tipuri de acţiuni.               patrimoniu cultural/natural de
b)  de până la 70% din totalul cheltuielilor      interes local şi care aplică pentru
   eligibile pentru proiectele generatoare de     componenta „c”.
   profit.
 Măsura 111 - Formare profesională, informare
     şi difuzare de cunoştinţe
Beneficiarii
•   Beneficiarii
 finali sunt persoane
 adulte care activează
 în       domeniile
 agriculturii,       NIVELUL DE SPRIJIN
 silviculturii.       – Ajutorul public acordat în
•   Beneficiarii     cadrul acestei măsuri este de
 direcţi, furnizori ai   100% din totalul cheltuielilor
 acţiunilor de formare   eligibile
 profesională,
 informare şi difuzare
 a cunoştinţelor
  Măsura 143-Furnizarea de servicii de
consiliere şi consultanţã pentru agricultori
                 DEFINIŢIA        Mãsura sprijinã
BENEFICIARI                        Perioada 2007-2009
                  FERMIERULUI
 Beneficiarii direcţi ai      Fermierul este:
                             •Fermieri care deţin ferme de
                             semi-subzistenţã;
acestui sprijin sunt       “o persoanã fizicã    •Tineri fermieri şi instalarea
furnizorii de consiliere şi     sau juridicã, a    acestora;
consultanţã respectiv        cãrei exploataţie   •Fermieri care aplicã pentru
                  este situatã pe    mãsura 214 ”Plãţi pentru agro
entitãţi publice sau        teritoriul ţãrii şi  – mediu”;
private, care îndeplinesc      are dimensiunea    •Fermieri (persoane fizice)
                  mai mare de 2     care aplicã „Prima
criteriile de calificare şi de   UDE, care       împãdurire a terenurilor
selecţie.              practicã în      agricole”;
                  principal       •Alţi fermieri (ferme
 Beneficiarii finali ai
                  activitãţi      comerciale, membri ai unor
acestui sprijin sunt        agricole”.      grupuri de producãtori sau
                             altor forme asociative) pentru
fermierii.                        acţiunile de
                             consiliere/consultanţã
                             generalã prevãzute la punctele
                             B) şi C) din cadrul mãsurii.

                  –Volumul sprijinului este de 100%
                  cheltuieli eligibile.
Măsura 112 - INSTALAREA TINERILOR FERMIERI


        BENEFICIARI

     - Sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în
     exploataţiile agricole, ca şi conducători (şefi) ai
     exploataţiei;

     -Sunt lucrători agricoli familiali cu cel puţin 12 luni
     înaintea solicitării sprijinului.

     -Deţin sau se angajează să dobândească competenţe
     şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe
     care urmează să o desfăşoare.

     -Prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea
     activităţilor din cadrul exploataţiei.
            VOLUMUL SPRIJINULUI
         Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri:
     -va fi acordat sub formă de primă, în două tranşe
     -va viza forţa de muncă deja activă în agricultură
• Prima tranşă se va
acorda la data aprobării                •Sprijinul pentru
de   către APDRP    a                instalare este de
solicitării    pentru                 10.000 Euro
acordarea sprijinului şi va               pentru o exploataţie
fi de 60% din valoarea                    agricolă cu
sprijinului    pentru                dimensiunea minimă
instalare;
                             de 6 UDE, iar peste
                             această dimensiune
• A doua tranşă, de 40%
                              sprijinul pentru
din valoarea sprijinului
                            instalare poate creşte
pentru instalare se va
                            cu 2.000 Euro/1 UDE
acorda la îndeplinirea
                            dar nu va putea depăşi
acţiunilor prevăzute în
Planul de afaceri.                     25.000
                            euro/exploataţie
    Măsura 141-Sprijinirea fermelor agricole de
          semi-subzistenţã

    Definiţia fermei de semi-subzistenţã
  ţinând cont de dimensiunea minimã şi/sau maximã a acesteia, procentul
      producţiei vândute şi/sau nivelul de venit al fermelor
 Ferma de semi-subzistenţã este ferma care produce, în principal,
 pentru consumul propriu, dar care comercializeazã şi o parte din
 producţia realizatã. Dimensiunea economicã a fermelor de semi-
 subzistenţã poate varia între 2-8 UDE.
 Unitatea de dimensiune economicã (UDE) reprezintã unitatea prin care
 se exprimã dimensiunea    economicã a unei exploataţii agricole
 determinatã pe baza marjei brute standard a exploataţiei. Valoarea
 unei unitãţi de dimensiune economicã este de 1.200 Euro.
BENEFICIARI
• Persoane fizice şi
 persoane fizice
 autorizate


Volumul sprijinului
Sprijinul acordat în
 cadrul acestei mãsuri    Durata sprijinului
 este de 1.500 de      Sprijinul  se  acordã
 euro/ an/ fermã de  pentru o perioadã de maxim 5
            ani pentru cererile aprobate
 semi-subzistenţã.
             înainte de 31 decembrie 2013.
       Măsura 142- Înfiinţarea grupurilor de
            producãtori
Tipul sprijinului

  În cadrul acestei mãsuri se    Sprijinul nu va putea depãşi
  acordã   sprijin   public
  nerambursabil   de  100%,     urmãtoarele plafoane
  conform        anexei   100.000   Euro     - Anul I
  Regulamentului   (CE)  nr.
  1698/2005.            100.000   Euro     - Anul II
                   80.000    Euro    - Anul III
  Suma acordatã prin aceastã    60.000    Euro    - Anul IV
  mãsurã se calculeazã anual
  în  funcţie  de  valoarea  50.000    Euro     - Anul V
  producţiei       anuale
  comercializate  de   cãtre
  grupul   de   producãtori
  recunoscut; în rate anuale
  acordate în primii 5 ani de la
  data recunoaşterii grupului
  de producãtori.
Beneficiari
  Grupuri de producãtori recunoscute oficial începând cu 1 ianuarie
  2007 pânã la 31 decembrie 2013, conform prevederilor legislaţiei în
  vigoare.
  *   Se exclud grupurile de producãtori, recunoscute preliminar, cele care au
  benficiat de Programul SAPARD, precum şi organizaţiile de producãtori din sectorul
  legume-fructe, precum şi organizaţiile de producãtori de hamei.

               SECTOARE VIZATE

1.Sectorul agricol:                2.Sectorul forestier:
•Culturi de câmp (cereale,
oleaginoase, culturi proteice,
tehnice, culturi rãdãcinoase câmp);
•Horticulturã ( flori, plante           Produse lemnoase;
ornamentale);
•Viticulturã (viţã de vie pentru vin );
•Creşterea animalelor pentru lapte;
•Creşterea animalelor (excluzând
laptele);                     Produse nelemnoase.
•Granivore (porci şi pãsãri);
•Mixt (creşterea animalelor pentru
lapte şi carne/culturi vegetale şi
creşterea animalelor).
  Masura 125 - Îmbunãtãţirea infrastructurii legate de
  dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii
              Submãsura 125a "Îmbunãtãţirea şi
                 infrastructurii pt. dezvoltarea şi adaptarea
                 agriculturii”
              -construirea, extinderea şi modernizarea
                infrastructurii de exploatare şi de
                acces a exploataţiilor agricole;
              -modernizarea sistemelor existente de
                irigaţii aflate în propritetea şi/sau
                administrarea OUAI/ FOUAI şi a altor
                lucrãri de îmbunãtãţiri funciare;
              -lucrãri de corectarea torenţilor situate în
                fondul funciar agricol.
Submãsura 125 b    "Îmbunãtãţirea şi dezvoltarea infrastructurii pt.
 dezvoltarea şi adaptarea silviculturii”
- construirea, modernizarea drumurilor de acces, poduri şi podeţe,
  lucrãri de apãrare - consolidare
  Descrierea tipului de beneficiari

• Organizaţii/ federaţii de utilitate
 publicã, ale proprietarilor/ deţinãtorilor
 de terenuri agricole constituite în
 conformitate cu legislaţia în vigoare;
• CONSILII LOCALE    şi  asociaţii  ale
 acestora;
Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat este de:

  • 100%  din totalul cheltuielilor eligibile pentru
investiţiile de utilitate publică care deservesc întreaga
comunitate.

Ajutorul public acordat pentru un proiect de investiţie nu
va putea depăşi 1.000.000 euro/proiect, iar pentru
drumurile forestiere şi lucrările de corectare a torenţilor,
situate în fondul agricol şi forestier nu va putea depăşi
1.500.000 euro/proiect.

  • 75% din totalul cheltuielilor eligibile pentru
investiţiile de utilitate publică, care deservesc o parte din
comunitate.

În acest caz, ajutorul public acordat nu va putea depăşi
750.000 euro/proiect.
  Mas 221 - Prima împădurire a terenurilor agricole
Suprafaţa terenului agricol propus pentru împădurire va fi de min. 0,5 ha
                    SPRIJINUL se referă la:
                    • Primă de înfiinţare a plantaţiilor
                      forestiere: 1560 – 1900 Euro/ha
                    • O primă anuală pentru lucrările de
                      completări şi întreţinere pe o
                      perioadă de 5 ani: ~1160 Euro
                      (total pentru toti cei 5 ani)
                    • O primă anuală fixă – pt a
                      acoperi pierderea de venit ca
                      urmare a împăduririi, pe o
                      durata de 15 ani: 215 Euro/ha/an

               •  Sprijinul public acordat nu va depăşi 70%
                 din totalul cheltuielilor eligibile pentru
                 înfiinţarea plantaţiei.
               •  Pentru întreţinerea plantaţiilor pe o perioadă
                 de până la 5 ani şi cele pentru compensarea
                 pierderilor de venit pe o perioadă de 15 ani,
                 vor de 100% din fonduri publice.
   Măsura 312-Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de
          micro-întreprinderi

   DOMENIUL DE APLICABILITATE               BENEFICIARI
    ŞI ACŢIUNI PREVĂZUTE

• Investiţii în activităţi non-agricole productive:     Micro-întreprinderile
      1. Industria uşoară               (<10 angajaţi, cifră de afaceri anuală
                              netă/active totale având o valoare
      2. procesare industrială a produselor      de până la 2,0 milioane Euro);
        lemnoase
      3. Mecanică fină, asamblare maşini,
      4. unelte şi obiecte casnice,
      5. producerea de ambalaje etc.
                               Persoane fizice
                              (neînregistrate ca agenţi economici)
• Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor
  meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor         care se vor angaja ca
  activităţi tradiţionale non-agricole cu specific    până la data semnării
  local, precum şi marketingul acestora.         contractului de finanţare
• Servicii pentru populaţia rurală cum ar fi:       să se autorizeze cu un
 1. croitorie, frizerie, cizmărie;             statut minim de
 2. conectare şi difuzare internet;            persoană fizică
 3. mecanizare, transport (altele decât achiziţia     autorizată şi să
  mijloacelor de transport)               funcţioneze ca micro-
 4. protecţie fitosanitară,                întreprindere.
 5. însămânţare artificială a animalelor;
 6. reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice.
Intensitatea sprijinului

 Intensitatea ajutorului public
 nerambursabil va fi de până la
 70% din totalul cheltuielilor
 eligibile şi nu va depăşi:

  50.000 Euro/proiect
  pentru persoane fizice
  autorizate;

  100.000 Euro/proiect
  pentru micro-
  întreprinderile care îşi
  desfăşoară activitatea în
  sectorul transportului
  rutier;
     Măsura 313- Încurajarea activităţilor turistice
                          Domeniul de
Beneficiari                   aplicabilitate şi acţiuni
                           prevăzute
•  Micro-întreprinderile ;

•  Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi  Sprijinul prin acesta măsură
  economici) - care se vor angaja ca     vizează:
  până la data semnării contractului
  de finanţare să se autorizeze cu
  un statut minim de persoană          a) Investiţii în infrastructura
  fizică    autorizată   şi    să      de primire turistică;
  funcţioneze     ca    micro-
  întreprindere;                 b) Investiţii în activităţi
                            recreaţionale;

•  Comunele prin reprezentanţii lor        c) Investiţii în infrastructura la
  legali conform legislaţiei naţionale        scară mică precum
  în vigoare, precum şi asociaţiile         centrele de informare,
  de dezvoltare intercomunitară           amenajarea de marcaje
  realizate doar între comune şi           turistice, etc.;
  înfiinţate  conform   legislaţiei
  naţionale în vigoare;             d) Dezvoltarea şi/sau
                            marketingul serviciilor
                            turistice legate de
•  ONG-uri.                      turismul rural.
     Intensitatea sprijinului


i.  Pentru investiţiile în interes
   public negeneratoare de profit,
   intensitatea sprijinului public
   nerambursabil va fi de până la
   100% din totalul cheltuielilor
   eligibile;

ii.  Pentru investiţiile generatoare de
   profit, intensitatea ajutorului
   public nerambursabil va fi de
   până   la  70%   din  totalul
   cheltuielilor eligibile şi va fi de
   până la:

     70.000 Euro/proiect pentru
      proiectele de investiţii în
      agroturism;
     200.000 Euro/proiect pentru
      alte tipuri de investiţii.
 Vanzari directe de produse
      primare
PENTRU A DESFASURA ACTIVITATI
   DE VANZARE DIRECTA A
  PRODUSELOR PRIMARE, MICII
 PRODUCATORI SE INREGISTREAZA
LA DIRECTIA SANITAR-VETERINARA
      JUDETEANA
   Se aplica incepand cu
   1 Ianuarie 2009
    Vanzari directe de produse
         primare
   Inregistrarea sanitara veterinara a micilor
   producatori care desfasoara activitati de
   vanzare directa a produselor primare se
   efectueaza de directia sanitara veterinara
   judeteana, in baza unei cereri scrise, formulata
   de proprietar, care trebuie sa cuprinda:
1.  Denumirea/adresa micului producator
2.  Activitatea desfasurata
3.  Tipurile si cantitatile de produse supuse vanzarii
   directe
4.  Locurile de vanzare directa a produselor
   primare
 Vanzari directe de produse
      primare


  Productia primara – producerea,
 cresterea animalelor domestice sau
obtinerea produselor primare , incluzand
   animalele crescute premergator
sacrificarii, productia de lapte, precum si
     vanatoarea sau pescuitul
    Vanzari directe de produse
         primare
   Produse primare - produse rezultate din
  productia primara:
  Carnea de pasare sau iepure
  Vanatul in blana sau pene
  Pestele si produsele provenite din pescuit
  Laptele materie prima colectat direct din ferma
  Ouale obtinute in ferme proprii, fara activitatile de
  marcare sau ambalare a acestora
  Mierea de albine extrasa si alte produse apicole
   Vanzari directe de produse
        primare
Cantitati mici:
 Lapte materie prima- pana la 1000
 l/saptamana
 Peste proaspat- pana la 100 kg/transport
 pt. pestele capturat in mare si 10 kg pt.
 pestele capturat in ape dulci
 Carne de pasare obtinuta in ferma pana la
 2000 capete pasari si 1000 iepuri pe an
 Oua- provenind din fermele cu cel mult 50
 gaini
DIRECTIA DE INSPECTII

 INFORMATII UTILE
 PROPRIETARILOR CARE
 CULTIVA LEGUME SAU
 SUNT DETINATORI DE
PLANTATII POMICOLE SI
ARBUSTI FRUCTIFERI SAU
 PLANTATII VITICOLE
     Sectorul Legume-Fructe
     Controlul de conformitate
    NU se aplica urmatoarelor categorii:
 La legumele si fructele care sunt oferite spre
  comercializare de catre micii producatori prin vanzare
  directa la pret cu amanuntul
 In pietele locale situate in zonele de productie
 - Legumele si fructele livrate catre spatiile de depozitare si
  sortare-ambalare
 Livrarile de legume-fructe pentru unitatile de prelucrare
 Produsele destinate consumului propriu
Nota: Micii producatori pot comercializa direct in baza
  certificatelor emise de primarii, legume si fructe proaspete
  cu respectarea modului de etichetare si ambalare.
  Sectorul Legume-Fructe
  Operatorii care produc sau comercializeaza legume
 sau fructe pentru care sunt adoptate standarde de
 comercializare nu pot sa expuna aceste produse spre
 vanzare fara o minima sortare si etichetare, fiind
 direct raspunzatori de aceasta.
 La legume si fructe inspectorii indruma si verifica
 prin sondaj:
 Aplicarea si respectarea tehnologiilor de cultura
 Actele de provenienta a semintelor
 Graficul tratamentelor efectuate,substantele si
 dozele folosite si periodicitatea de efectuare a
 acestora
 Producatorii au obligatia sa detina un registru in care
 sa-si faca aceste consemnari.
   Sectorul Legume-Fructe
   Pentru vanzarea la piata micii producatori au
 obligatia:
 Sa aiba certificatul de producator, vizat la zi
 Sa afiseze la loc vizibil pretul de vanzare, calitatea,
 specia, zona de provenienta, numele producatorului
  Fiecare persoana care are in cultura o suprafata de
 legume sau arbusti fructiferi mai mare de 1500 mp
 sau 5000 mp plantatie pomicola trebuie luat in
 evidenta inspectorului de la sectorul legume-fructe si
 va fi inscris in baza de date (registru de evidenta).
  Inspectorul de la sectorul legume-fructe verifica,
 avizeaza si elibereaza autorizatiile de defrisare sau
 plantare in cazul plantatiilor pomicole sau de arbusti
 fructiferi.
   Sectorul Legume-Fructe
   Controlul de conformitate se efectueaza in:
  Centrele de conditionare si depozitare
  Depozitele agroalimentare de gros
  Pietele agroalimentare care au sector de gros
  Pe platformele marii distributii
  Centrele de vanzare organizate (tip hipermarket,
  supermarket, market)
  Pietele agroalimentare traditionale
  Exploatatii agricole
      SECTORUL VITIVINICOL
    REGISTRUL PLANTATIILOR VITICOLE
 Pentru suprafete mai mari de 100 mp proprietarii trebuie sa fie
 inscrisi in registrul plantatiilor
 Suprafetele plantate cu soiuri interzise, sau cele cu hibrizi direct
 producatori, situate in arealele viticole si in extravilanul
 localitatilor din afara arealelor se supun defrisarii intr-un interval
 de 15 ani de la data aparitiei Legii nr. 244/2002
 Pentru suprafete mai mari de 100 mp este necesara autorizatie
 de plantare eliberata de directia inspectii din cadrul DADR
 In intravilanul localitatilor se pot planta hibrizi interspecifici
 pe suprafete de cel mult 1000 mp de familie
 Cand se defriseaza o suprafata de vie, proprietarul trebuie
 sa solicite in scris printr-o cerere aceasta, la nivelul localitatii
 de domiciliu unde va gasi si formularul tip
     SECTORUL VITIVINICOL
   Este interzis a se proceda la falsificarea sau substituirea
  vinurilor prin:
  Diluarea cu apa
  Adaos de zahar
  de alcool
  glicerol
  acid citric
  Folosirea de indulcitori, coloranti, aromatizanti
  Folosirea drojdiei si tescovinei
   Falsificarea sau substituirea se sanctioneaza ca
  infractiune conform Codului Penal
      SECTORUL VEGETAL
 Spatiile amenajate pentru depozitarea cerealelor
 in vederea comercializarii si/sau procesarii
 trebuie autorizate conform OG nr.12/2006 si OM
 222/2006
 Operatorii de pe filiera cerealelor care desfasoara
 activitati de procesare trebuie sa evidentieze
 cantitatile de materie prima utilizata
 Prestarile de servicii din sectorul morarit se
 efectueaza pe baza de tarif, iar cantitatile de
 cereale care reprezinta plata in natura a
 contravalorii serviciilor se evidentiaza distinct in
 facturi fiscale, conform bonurilor de macinis
       SECTORUL ANIMAL
  In sectorul zootehnic, pentru buna desfasurare a activitatii
  si pastrarea sanatatii animalelor, se impun a fi respectate
  urmatoarele conditii:
  Sa se asigure conditii minime de microclimat, in functie de
  specie, in adaposturi
  Sa fie asigurata o alimentatie diversificata dupa tipurile de
  ratii furajere pentru fiecare specie si categorie.
  Circuitul produselor animaliere din ferma spre unitatile de
  depozitare, procesare, comercializare, sa respecte
  conditiile de igiena impuse de legislatie
  Producatorii agricoli detinatori de animale trebuie sa le
  aiba inscrise in registrul agricol de la nivelul primariilor si
  in registrul exploatatiilor pentru a putea beneficia de
  sprijinul acordat conform legislatiei in vigoare.
               ACTIVITĂŢILE
     pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor
        agricoli din sectorul vegetal în anul 2008Legume- fructe


Sector viticol


Hamei

Cartof

Plante medicinale şi aromatice


Flori, plante dendrologice şi ornamentale
     UNITATEA FITOSANITARA
         BACAU
 Stabileste oportunitatea aplicarii tratamentelor fitosanitare
 Intocmeste si difuzeaza buletine de avertizare pentru
 principalele microorganisme de daunare pe culturi
 Efectueaza sondaje la culturile agricole, in scopul determinarii
 arealului de raspandire a organismelor de daunare
 Indruma agentii economici si producatorii agricoli individuali cu
 privire la executarea tratamentelor fitosanitare, respectiv,
 manipularea produselor, prepararea solutiilor
 Organizeaza periodic instruirea teoretica si practica a agentilor
 economici si a producatorilor agricoli
 Emite certificate de atestare profesionala pt. utilizatori,
 prestatori de servicii si comercianti de produse pentru
 protectia plantelor
 Emite autorizatii de comert, prestari servicii si de utilizare a
 produselor pentru protectia plantelor
   UNITATEA FITOSANITARA
       BACAU
  Activitatile se desfasoara de catre personalul cu pregatire
 de specialitate prin:
 Laboratorul zonal de bacteriologie, Bacau, str.
 Soimului nr 5
 Laboratorul de prognoza si avertizare, Bacau, str.
 Barati, nr 1
 Statiile de prognoza, diagnoza si avertizare din
 localitatile:
   - Bacau, str. Barati nr 1, tel 211176
   - Moinesti, str. Stadionului, nr 1, tel 361107
   - Sascut, str. Principala, nr 486, tel 280627
   - Tg. Ocna, str. Galean, nr 5 ,tel 340579
   - Podu Turcului, nr 146, tel 0723144181
      OFICIUL JUDETEAN DE CONSULTANTA
           AGRICOLA BACAU
       str. George Bacovia, nr. 20, tel./fax: 0234/588932, 514294, cod. 5500


     organizează cursuri de instruire şi pregătire profesională
               în meseriile de:
         lucrător calificat în creşterea animalelor;
         lucrător calificat în cultivarea plantelor de câmp;
         lucrător în gospodărie agroturistică;
         apicultor; legumicultor; floricultor; pomicultor;
         ciupercar; piscicultor;
         tractorist – (cu carnet de condus în brazdă);
         preparator produse lactate;
         brutar – patiser
şi oricare altă calificare prevăzută în Nomenclatorul de profesii, cursul având
o durată de trei luni cu o taxă de înscriere de 20 Ron şi la absolvire o taxă de
              eliberare certificat de 40 Ron.
Menţiune:
 Nr.minim de solicitanţi este de 25 şi în situaţia în care solicitanţii sunt din
     aceeaşi localitate, OJCA asigură deplasarea lectorilor acolo.
   CENTRELE LOCALE DE CONSULTANŢĂ
     AGRICOLĂ din cadrul OJCA Bacău

Nr.
crt.      CLC-URI      SPECIALISTII
1.   Asău        Negrea Victor
2.   Comăneşti     Calu George
3.   Oneşti       Oiţă Petrică
4.   Ardeoani      Atănăsoaei Ioan
5.   Bârsăneşti     Popa Eacovache
6.   Măgura       Cernat Elena
7.   Săuceşti      Timoftescu Constantin
8.   Secuieni      Antohi Doina
9.   Odobeşti      Pîslaru Gică
10.  Iz.Berheciului   Trandabăţ Mihaela
11.  Glăvăneşti     Costea Viorica
12.  Pd.Turcului    Coman Neculai
13.  Răcăciuni     Năstase Lucica
14.  Racova       Hîrţescu Dorin
15.  Oituz       Anton Lucica
       Vă mulţumim pentru atenţie!

    DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI
       DEZVOLTARE RURALA
          BACAU

  TELEFON:  0234 576419
        0234 576500
  FAX:    0234 576420
  E-mail:   dadr@dadrbacau.ro
  Site:    www.dadrbacau.ro

								
To top