guia

Document Sample
guia Powered By Docstoc
					La Unió Europea


  Guia didàctica
Introducció
 Alumnat
 Objectius
 Procés
 Recursos
 Avaluació
Conclusió
Referències
           INTRODUCCIÓAquesta WebQuest ha estat dissenyada com a part del projecte final del curs
“Eines i aplicacions informàtiques en l’educació” que organitzen l’Associació de
Mestres de Rosa Sensat i la Universitat Oberta de Catalunya.
Té com a objectiu que l’alumnat conegui la Unió Europea: els seus objectius, els
països que la formen, quina és la seva moneda, quines són les seves institucions
i els seus organismes.
La raó d’escollir aquest tema és desenvolupar en l’alumnat l’interès per la
construcció de la unitat d’Europa, tot destacant que la Unió Europea és un fòrum
de països democràtics.
             ALUMNATAquesta WebQuest s’adreça a l’alumnat de sisè curs de Primària.
Per aconseguir els objectius utilitzaran la xarxa com a font d’informació. La
WebQuest és una eina de reforç i ampliació dels coneixements que han treballat
a l’aula i es planteja com un treball col·laboratiu.
Per dur a terme la WebQuest cal que l’alumnat tingui uns coneixements mínims
de les TIC:
-Saber utilitzar un navegador.
-Tenir coneixements bàsics del processador de textos Word.
-Capturar imatges a Internet.
-Inserir imatges en els documents.
-Tenir coneixements bàsics del programa de dibuix Paint Shop Pro
-Saber imprimir documents.
  OBJECTIUS CURRICULARS
     ÀREA: CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL


CONCEPTUALS:

      Conèixer la Unió Europea, les seves institucions i funcionament.

PROCEDIMENTALS:

      Recollir informació i organitzar-la en mapes conceptuals,
     quadres i esquemes.
      Adquirir destreses d’ordenació temporal i representar la
     successió en cronologies.
      Interpretar i construir mapes.

ACTITUDINALS:

       Valorar i respectar totes les persones i cultures.
       Reconèixer-se membre actiu d’una comunitat amb identitat
     pròpia.
       Desenvolupar hàbits de convivència i participació democràtica a
     tots els nivells.
              PROCÉS

Aquesta WebQuest consisteix en elaborar:
   Una cronologia històrica (en format Word) on quedin reflectits els fets
  més rellevants de la construcció de la Unió Europea.
   La composició d’un mural amb:
        Un document amb els objectius de la UE.
        Un document amb les institucions de la UE i les seves funcions,
       així com els seus organismes.
        Un document amb tota la informació sobre l’euro.
        Imatges en color dels bitllets i monedes d’euro.
   Un mapa (fet amb Paint Shop Pro) amb els països de la UE i una llegenda
  amb la data d’incorporació.
               PROCÉS En l’apartat Procés de la pàgina de l’alumnat hi han els recursos necessaris
per dur a terme aquesta tasca.
 L’objectiu de la WQ és que els alumnes siguin autònoms en el procés
d’elaboració del treball, però el/la mestre/a cal que sigui present per tal de donar
suport a l’alumnat.
 Cal saber el nivell de competència TIC de l’alumnat abans de començar a
treballar.
 Cal que el/la mestre/a previament a l’inici de la WQ conegui bé les diferents
activitats i comprovi el bon funcionament dels recursos informàtics.
              PROCÉS


                TEMPORITZACIÓ

Aquesta temporització plantejada és flexible i dependrà en gran mesura de les
habilitats i els interessos dels diferents grups, que seran els que marcaran el
ritme de treball.
               PROCÉS


                 TEMPORITZACIÓ

Sessió 1:
Constitució dels diferents grups: 3 o 4 alumnes per grup. El/La mestre/a explica
la tasca a realitzar. Així mateix explica els criteris d’avaluació perquè l’alumnat
conegui quins aspectes de la seva tasca es valoraran.
A continuació comencen a treballar fent l’activitat 1. L’alumnat ha de cercar,
seleccionar i processar la informació que obtindrà dels enllaços proposats.
               PROCÉS


                 TEMPORITZACIÓ

Sessió 2:
La primera part de la sessió serveix per acabar l’activitat 1 i donar-li forma
definitiva a la cronologia.
Després inicien l’activitat 2: primer s’han de repartir els diferents rols ja que és
un treball cooperatiu.
Un cop definits els rols dels components de cada grup han de començar ha
treballar de forma individualitzada.
              PROCÉS


                TEMPORITZACIÓ

Sessió 3:
En aquesta sessió cada alumne/a aportarà el seu treball i faran una posta en
comú interna de cada grup. Després pasaran a elaborar el mural amb la
informació obtinguda i els penjarem a l’aula ordinària.
Serà una sessió on l’alumnat dedicarà molt de temps a utilitzar la impressora de
color, cosa que cal tenir en compte. Per tant donarem per acabada l’activitat 2.
               PROCÉS


                 TEMPORITZACIÓ

Sessió 4:
Realitzaran l’activitat 3. Cal pintar el mapa amb l’ajuda del Paint Shop Pro, posar
el nom dels països i incloure una llegenda amb la data d’incorporació a la UE.
Amb aquesta activitat es dona per acabada la WQ, per tant els diferents grups
faran la darrera revisió de tots els materials elaborats.
          RECURSOS

Per dur a terme aquesta WebQuest necessitem els següents recursos:
     Maquinari:
          Un ordinador per a cada grup (per dur a terme l’activitat 2
         seria bo tenir més ordinadors)
          Els ordinadors han de tenir connexió ràpida a Internet
          Impressora en color
     Programari:
          Processador de textos (Word)
          Paint Shop Pro
          Navegador d’internet
           RECURSOS

Recursos utilitzats per a elaborar la WQ:
        De mestr@ a mestre/a. Recursos per a l’aula
        Comunitat Catalana de WebQuest
        The WebQuest Page de Bernie Dodge
        http://www.xtec.es/recursos/webquests
        http://www.gifmania.com/
            AVALUACIÓ


Per avaluar el procés tenim la rúbrica que ens servirà per a comprovar fins a quin
punt l’alumnat ha assolit els objectius que ens havíem marcat.
Cal que l’alumnat conegui quins seran aquests criteris d’avaluació abans de
començar el treball.
La rúbrica es troba a la pàgina de l’alumnat a l’apartat d’avaluació.
           CONCLUSIÓ
Ara els vostres alumnes tenen un bon coneixement de molts aspectes d'aquesta
comunitat europea a la qual pertanyen. Coneixen els països que la formen, la
seva moneda, les seves institucions i organismes, els seus objectius,...
També amb aquesta WQ han millorat les seves habilitats amb les TIC i han
utilitzat diferent programari per a obtenir el seu treball.
           REFERÈNCIESAquesta WebQuest ha estat dissenyada per Isidor Alberich Torruella, mestre i
alumne del postgrau "Eines i aplicacions informàtiques en l'educació" que
organitzen l'associació catalana de mestres Rosa Sensat i la UOC.
El meu agraïment a tots els tutors d'aquest postgrau i molt especialment a la
coordinadora Tona Castell, pels seus coneixements i el seu suport.
Algunes de les imatges utilitzades en aquesta WQ han estat extretes de diverses
pàgines web i d'altres han estat escanejades de llibres de text.
El meu agraïment a l'autor de les WQ, el senyor Bernie Dodge
(http://webquest.sdsu.edu/) per la seva aportació al món de l'ensenyament.

				
DOCUMENT INFO