GRAMATIKA E ANGLISHTES - ZGJEDHJA E FOLJEVE

					         Gramatika e Gjuhës
           Angleze


                                 Mbledhur nga:
                                 Marjan DODAJ
         GJUHA ANGLEZE
        ZGJEDHIMET E FOLJEVE

I. Conjugate the auxiliary verbs with respective translation in Albanian in the
following tenses and in the affirmative, interrogative and negative:
 1.  Simple Present Tense - Koha e Tashme e Thjeshte ose Prezenti
 2.  Simple Past Tense - Koha e Kryer e Thjeshte ose Preteriti
 3.  Present Perfect Tense – Koha e Kryer e Plote ose Perfekti
 4.  Past Perfect Tense – Koha e Kryer e Tejshkuar ose Pluskvamperfekti
 5.  Future Tense - Koha e Ardhme ose Futuri
                                      Faqe 1 nga 24
              Simple Present Tense – Koha e Tashme e Thjeshte
                  a. to be - me qene


Pohuese             Mohuese              Pyetese

I am - une jam         I am not – une nuk jam       am I – a jam une?
you are – ti je         you are not – ti nuk je      are you – a je ti?
s-he is – ai, ajo eshte     s-he is not – ai, ajo nuk eshte  is s-he – a eshte ai?

we are – na jemi        we are not – na nuk jemi      are we - a jemi ne?
you are - ju jeni        you are not – ju nuk jeni     are you – a jeni ju?
they are – ata, ato jane    they are not – ata, ato nuk jane  are they – a jane ata?


               Simple Past Tense – Koha e Kryer e Thjeshte

I was – une isha        I was not – une nuk isha      was I – a isha une?
you were – ti ishe       you were not – ti nuk ishe     were you – a ishe ti?
s-he was – ai, ajo ishte    s-he was not – ai, ajo nuk ishte  was s-he – a ishte ai?

we were – na ishim       we were not – na nuk ishim     were we – a ishim na?
you were – ju ishit       you were not – ju nuk ishit    were you – a ishit ju?
they were – ata, ato ishin   they were not – ata nuk ishin   were they – a ishin ata?


          Present Perfect Tense – Koha e Kryer e Plote (ose Perfekti)

I have been –kam qene      I have not been – nuk kam qene    have I been – a kam qene?
you have been –ke qene     you have not been – nuk ke qene   have you been –a keqene?
she has been –ka qene      she has not been – nuk ka qene   has she been – a ka qene?

we have been –kemi qene we have not been – nuk kemi qene        have we been – a kemi?
you have been –keni qene you have not been – nuk keni qene       have you been – a keni?
they have been –kane qene they have not been – nuk kane qene      have they been – a kane?


        Past Perfect Tense – Koha e Kryer e Tejshkuar ose Pluskvamperfekti

I had been – une kam pase qene        had I been – a kam pase qene une?
you had been – ti ke pase qene        had you been – a ke pase qene ti?
she had been – ajo ka pase qene        had he been – a ka pase qene ai?

we had been – na kemi pase qene        had we been – a kemi pase qene ne?
you had been – na kemi pase qene       had you been – a keni pase qene you?
they had been – ata kane pase qene         had they been – a kane pase qene ata?

             I had not been – une nuk kam pase qene
             you had not been – ti nuk ke pase qene
             she had not been – ai nuk ka pase qene

             we had not been – na nuk kemi pase qene
             you had not been – ju nuk keni pase qene
             they had not been – ata nuk kane pase qene
                                               Faqe 2 nga 24
                Future Tense - Koha e Ardhme ose Futuri

I will be – une do te jem    I will not be – nuk do te jem     will I be – a do te jem
you will be – ti do te jesh   you will not be – nuk do te jeshe    will you be – a do te jesh
she will be – ajo do te jete   she will not be – nuk do te jete      will she be – a do te jete


we will be – na do te jemi  we will not be – nuk do te jemi      will we be – a do jemi
you will be – ju do te jeni  you will not be – nuk do te jeni      will you be – a do te jeni
they will be – ata do te jene they will not be – nuk do te jane     will they be – a do te jane

                  b. to have – me pase

            Simple Present Tense – Koha e Tashme e Thjeshte

I have – une kam        I have not – une nuk kam       have I – a kam une
you have – ti ke        you have not – ti nuk ke       have you – a ke ti
s-he has – ai, ajo ka      s-he has not – ai, ajo nuk ka    has s-he – a ka ai, ajo

we have – na kemi        we have not – na nuk kemi      have we - a kemi na
you have – ju keni       you have not – ju nuk keni      have you – a keni ju
they have – ata, ato kane    they have not – ata nuk kane     have they – a kane ata


    ( to have as main verb, in this case by means of the auxiliary verb to do )

                I do not have -           do I have -
                you do not have -          do you have –
                s-he does not have -         does s-he have

                we do not have -           do we have –
                you do not have           do you have –
                they do not have -          do they have –

              Simple Past Tense – Koha e Kaluar e Thjeshte

I had – une kisha        I had not – une nuk kasha      had I – a kisha une
you had – ti kishe       you had not – ti nuk kishe      had you – a kishe ti
she had – ajo kishte      she had not – ajo nuk kishte        had she – a kishte ajo

we had – na kishim       we had not – na nuk kishim      had we – a kishim na
you had – ju kishit       you had not – ju nuk kishit     had you – a kishit ju
they had – ato kishin      they had not – ata nuk kishin    had they – a kishin ata


      ( to have as main verb in this case by means of the auxiliary verb to do )

                I did not have -           did I have -
                you did not have –          did you have -
                she did not have –          did she have -

                we did not have –          did we have -
                you did not have –          did we have -
                they did not have -         did they have –
                                                Faqe 3 nga 24
          Present Perfect Tense – Koha e Kryer e Plote ose Perfekti


I have had – une kam pase I have not had – nuk kam pase       have I had – a kam pase
you have had – ti ke pase you have not had – nuk ke pase      have you had – a ke pase
she has had – ajo ka pase she has not had – nuk ka pase       has she had – a ka pase

we have had–na kemi pase we have not had–nuk kemi pase have we had – a kemi pase
you have had–ju keni pase  you have not had-nuk keni pase have you had–a keni pase
they have had–ata kane pase they have not had–nuk kane pase have they had-a kane pase


       Past Perfect Tense – Koha e Kryer e Tejshkuar ose Pluskvamperfekti


I had had–une kisha pase   I had not had–nuk kisha pase     had I had–a kisha pase
(une kam pase pase)     (nuk kam pase pase)         ( a kam pase pase une)
you had had–ti kishe pase  you had not had–nuk kishe pase    had you had–a ke pase
she had had–ajo kishte pase     she has not had – nuk kishte pase  has she had–a ka
pase

we had had–na kishim pase we had not had–nuk kishim pase         had we had–a kemi pase
you had had–ju kishit pase  you had not had-nuk kishit pase       had you had–a keni pase
they had had–ata kishin pase they had not had–nuk kishin pase       had they had-a kane pase               Future Tense - Koha e Ardhme ose Futuri


I will have–une do te kem    I will not have–nuk do te kem    will I have–a do te jem
you will have–ti do te kesh    you will not have–nuk do te keshe    will you have–a do te
kesh
she will have–ajo do te jete   she will not have–nuk do te jete    will she have – a do te kete


we will have–na do te kemi we will not have–nuk do te kemi will we have–a do jemi
you will have–ju do te keni  you will not have–nuk do te keni will you have–a do te jeni
they will have–ata do te kene they will not have–nuk do te kane will they have–a dote jane


             Simple Present Tense – Koha e Tashme e Thjeshte


                  c. to do – me bë

I do - une bej         I do not – une nuk bej        do I – a bej une
you do – ti ben        you do not – ti nuk ben       do you – a ben ti
s-he does – ai, ajo ben    s-he does not – ai, ajo nuk ben   does s-he – a ben ai

we do – na bejme        we do not – na nuk bejme       do we – a bejme ne
you do – ju beni        you do not – na nuk bejme      do you – a beni ju
they do – ata, ato bejne    they do not – ata, ato nuk bejne   do they – a bejne ata

                                                Faqe 4 nga 24
    (to do as main verb, also in this case by means of the auxiliary verb to do )

               I do not do -           do I do –
               you do not do -          do you do –
               s-he does not do -         does s-he do –

               we do not do -           do we do –
               you do not do -          do you do –
               they do not do -          do they do –


              Simple Past Tense – Koha e Kaluar e Thjeshte

I did – une bera       I did not – une nuk bera      did I – a bera une
you did – ti bere       you did not – ti nuk bere     did you – a bere ti
she did – ajo beri      she did not – ajo nuk beri     did he – a beri ai

we did – na beme       we did not – na nuk beme      did we – a beme na
you did – ju bete       you did not – ju nuk bete     did you – a bete ju
they did – ata bene      they did not – ata nuk bene    did they – a bene ata

    (to do as main verb, also in this case by means of the auxiliary verb to do )


               I did not do -           did I do -
               you did not do -          did you do –
               she did not do -          did she do –

               we did not do -          did we do –
               you did not do -          did you do –
               they did not do -         did they do -

           Present Perfect Tense – Koha e Kryer e Plote ose Perfekti


I have done–une kam bere I have not done–nuk kam bere have I done–a kam bere
you have done–ti ke bere you have not done–nuk ke bere have you done–a ke bere
she has done–ajo ka bere she has not done–nuk ka bere has she done–a ka bere

we have done–na kemi bere we have not done–nuk kemi bere have we done–a kemi bere
you have done–ju keni bere you have not done-nuk keni bere have you done–a keni bere
they have done–ata kane ber they have not done–nuk kane ber have they done-a kane ber

       Past Perfect Tense – Koha e Kryer e Tejshkuar ose Pluskvamperfekti

I had done–une kam pase bere            had I done–a kam pase bere
you had done–ti ke pase bere            had you done–a ke pase bere
she had done–ajo ka pase bere           has she done–a ka pase bere

we had done–na kemi pase bere           had we done–a kemi pase bere
you had done–ju keni pase bere           had you done–a keni pase bere
they had done –ata kane pase bere         had they done-a kane pase bere

                                             Faqe 5 nga 24
               I had not done–nuk kam pase bere
               you had not done–nuk ke pase bere
               she had not done– nuk ka pase bere

               we had not done–nuk kemi pase bere
               you had not done-nuk keni pase bere
               they had not done –nuk kane pase bere


               Future Tense - Koha e Ardhme ose Futuri

I will do –une do te bej    I will not do –nuk do te bej       will I do–a do te bej
you will do –ti do te besh   you will not do –nuk do te besh   will you do –a do te ben ti
she will do–ajo do te beje   she will not do–nuk do te beje    will she do– a do te ben ajo


we will do –na do te bejme we will not do –nuk do te bejme     will we do –a dote bejme
you will do –ju do te beni  you will not do –nuk do te beni   will you do–a do te beni
they will do –ata do te bejne they will not do–nuk do te bejne   will they do–a dote bejne
                                             Faqe 6 nga 24
  II.    Conjugate with respective translation in Albanian the regular verb in
       Active Form:
                 to visit – me vizitue

in the following tenses and in the affirmative, interrogative and negative:

  6.  Simple Present Tense - Koha e Tashme e Thjeshte ose Prezenti
  7.  Simple Past Tense - Koha e Kaluar e Thjeshte ose Preteriti
  8.  Present Perfect Tense – Koha e Kryer e Plote ose Perfekti
  9.  Past Perfect Tense – Koha e Kryer e Tejshkuar ose Pluskvamperfekti
  10.  Present Continous Tense - Koha e Tashme e Vazhdueshme
  11.  Past Continous Tense – Koha e Kaluar e Vazhdueshme
  12.  Future Tense – Koha e Ardhme ose Futuri


             Simple Present Tense – Koha e Tashme e Thjeshte

      Pohuese             Mohuese           Pyetese

     I visit – une vizitoj    I do not visit – nuk vizitoj    do I visit – a vizitoj une
     you visit - ti viziton   you do not visit – nuk viziton   do you visit – a viziton ti

     he visits – ai viziton   he does not visit – nuk viziton  does he visit – a visiton ai

     we visit – na vizitojme we do not visit – nuk vizitojme     do we visit – a vizitojme na
     you visit – ju visitoni you do not visit – nuk vizitoni     do you visit – a vizitoni ju
     they visit –ata vizitojne they do not visit – nuk vizitojne   do they visit – a vizitojne ata
               Simple Past Tense – Koha e Kaluar e Thjeshte


I visited – une vizitova    I did not visit – nuk vizitova  did I visit – a vizitova une
you visited - ti vizitove   you did not visit – nuk vizitove did you visit – a vizitove ti
he visited – ai vizitoi   he did not visit – nuk vizitoi  did he visit – a visitoi ai

we visited – na vizituam we did not visit – nuk vizituam did we visit – a vizituam na
you visited – ju visituat you did not visit – nuk vizituat did you visit – a vizituat ju
they visited –ata vizituan they did not visit – nuk vizituan did they visit – a vizituan ata


            Present Perfect Tense – Koha e Kryer e Plote ose Perfekti

 I have visited – une kam vizituar       have I visited – a kam vizituar une
you have visited – ti ke vizituar        have you visited – a ke vizituar ti
she has visited – ajo ka vizituar        has she visited – a ka vizituar ai

we have visited – na kemi vizituar       have we visited – a kemi vizituar ne
you have visited – na kemi vizituar       have you visited – a keni vizituar you
                                                Faqe 7 nga 24
they have visited – ata kane vizituar    have they visited – a kane vizituar ata


           I have not visited – une nuk kam vizituar
           you have not visited – ti nuk ke vizituar
           she has not visited – ai nuk ka vizituar

           we have not visited – na nuk kemi vizituar
           you have not visited – ju nuk keni vizituar
           they have not visited – ata nuk kane vizituar


       Past Perfect Tense – Koha e Kryer e Tejshkuar ose Pluskvamperfekti


I had visited – une kam pase vizituar    had I visited – a kam pase vizituar une
you had visited – ti ke pase vizituar       had you visited – a ke pase vizituar ti
she had visited – ajo ka pase vizituar   had he visited – a ka pase vizituar ai

we had visited – na kemi pase vizituar  had we visited – a kemi pase vizituar ne
you had visited – na kemi pase vizituar had you visited – a keni pase vizituar you
they had visited – ata kane pase vizituar had they visited – a kane pase vizituar ata


           I had not visited – une nuk kam pase vizituar
           you had not visited – ti nuk ke pase vizituar
           she had not visited – ai nuk ka pase vizituar

           we had not visited – na nuk kemi pase vizituar
           you had not visited – ju nuk keni pase vizituar
           they had not visited – ata nuk kane pase vizituar

          Present Continous Tense - Koha e Tashme e Vazhdueshme

I am visiting – une po vizitoj    am I visiting – a po vizitoj une
you are visiting – ti po viziton   are you visiting – a po viziton ti
she is visiting – ajo po viziton   is he visiting – a po viziton ai
we are visiting – na po vizitojme are we visiting – a po vizitojme ne
you are visiting – ju po vizitoni   are you visiting – a po vizitoni ju
they are visiting – ata    po vizitojne are they visiting – a po vizitojne ata

           I am not visiting – une nuk po vizitoj
           you are not visiting – ti nuk po vizitoj
           she not visiting – ai nuk po viziton

           we are not visiting – na nuk po vizitojme
           you are not visiting – ju nuk po vizitoni
           they are not visiting – ata nuk po vizitojne


           Past Continous Tense - Koha e Kaluar e Vazhdueshme

I was visiting – une vizitoja        was I visiting – a vizitoja une
you were visiting – ti vizitoje       were you visiting – a vizitoje ti
                                               Faqe 8 nga 24
she was visiting – ajo vizitonte       was he visiting – a vizitonte ai
we were visiting – na vizitonim       were we visiting – a vizitonim ne
you were visiting – ju    vizitonit       were you visiting – a vizitonit ju
they were visiting – ata vizitonin      were they visiting – a vizitonin ata


            I was not visiting – une nuk vizitoja
            you were not visiting – ti nuk vizitoje
            she was not visiting – ai nuk vizitonte

            we were not visiting – na nuk vizitonim
            you were not visiting – ju nuk vizitonit
            they were not visiting – ata nuk vizitonin

               Future Tense - Koha e Ardhme ose Futuri

I will visit – une do te vizitoje      will I visit – a do te vizitoj une
you will visit – ti do te viziton      will you visit – a do te viziton ti
she will visit – ajo do te viziton      will she visit – a do te viziton ajo

we will visit – na do te vizitojme      will we visit– a do te vizitojme ne
you will visit – ju do te vizitoni      will you visit– a do te vizitoni ju
they will visit – ata do te vizitojne    will they visit– a do te vizitojne ata


            I will not visit – une nuk do te vizitoj
            you will not visit – ti nuk do te viziton
            she will not visit – ai nuk do te vizitoje

            we will not visit – na nuk do te vizitojme
            you will not visit – ju nuk do te vizitoni
            they will not visit – ata nuk do te vizitojne
                                             Faqe 9 nga 24
   II.a. Conjugate with respective translation in Albanian the irregular verb:
              to give – me dhene

in the following tenses and in the affirmative, interrogative and negative in Active Form:

  13. Simple Past Tense - Koha e Kaluar e Thjeshte ose Preteriti
  14. Present Perfect Tense – Koha e Kryer e Plote ose Perfekti
  15. Past Perfect Tense – Koha e Kryer e Tejshkuar ose Pluskvamperfekti


             Simple Past Tense – Koha e Kaluar e Thjeshte

      ( the irregular verb ! to give – gave – given - me dhene )

I gave – une dhashe I did not give – une nuk dhashe  did I give – a dhashe une
you gave - ti dha  you did not give – ti nuk dha did you give – a dha ti
he gave – ai dha  he did not give – ai nuk dha  did he give – a dha ai

we gave – na dhame we did not give – na nuk dhame   did we give – a dhame na
you gave – ju dhate you did not give – ju nuk dhate  did you give – a dhate ju
they gave –ata dhane they did not give – ata nuk dhane did they give – a dhane ata


          Present Perfect Tense – Koha e Kryer e Plote ose Perfekti

       ( the irregular verb ! to give – gave – given - me dhene )I have given – une kam dhene       have I given – a kam dhene une
you have given – ti ke dhene           have you given – a ke dhene ti
he has given – ai ka dhene        has he given – a ka dhene ai

we have given – na kemi dhene       have we given – a kemi dhene ne
you have given – na kemi dhene      have you given – a keni dhene you
they have given – ata kane dhene     have they given – a kane dhene ata


           I have not given – une nuk kam dhene
           you have not given – ti nuk ke dhene
           she has not given – ai nuk ka dhene

           we have not given – na nuk kemi dhene
           you have not given – ju nuk keni dhene
           they have not given – ata nuk kane dhene
                                             Faqe 10 nga 24
       Past Perfect Tense – Koha e Kryer e Tejshkuar ose Pluskvamperfekti


I had given – une kam pase dhene    had I given – a kam pase dhene une
you had given – ti ke pase dhene    had you given – a ke pase dhene ti
he had given – ai ka pase dhene     had he given – a ka pase dhene ai

we had given – na kemi pase dhene       had we given – a kemi pase dhene ne
you had given – na kemi pase dhene   had you given – a keni pase dhene you
they had given – ata kane pase dhene  had they given – a kane pase dhene ata


          I had not given – une nuk kam pase dhene
          you had not given – ti nuk ke pase dhene
          she had not given – ai nuk ka pase dhene

          we had not given – na nuk kemi pase dhene
          you had not given – ju nuk keni pase dhene
          they had not given – ata nuk kane pase dhene
                                           Faqe 11 nga 24
III.   Conjugate with respective translation in Albanian the regular verb
     in Passive Voice:
               to visit – me vizitue

    in the following tenses and in the affirmative, interrogative and negative:

16.  Simple Present Tense - Koha e Tashme e Thjeshte ose Prezenti
17.  Simple Past Tense - Koha e Kaluar e Thjeshte ose Preteriti
18.  Present Perfect Tense – Koha e Kryer e Plote ose Perfekti
19.  Future Tense – Koha e Ardhme ose Futuri


               PASSIVE VOICE – TRAJTA PASIVE            Simple Present Tense – Koha e Tashme e Thjeshte               Passive Voice - Trajta Pasive – Pesorja !

                     Regular Verb – to visit


        Pohuese                 Pyetese

    I am visited – une vizitohem         am I visited – a vizitohem une
    you are visited – ti vizitohesh        are you visited – a vizitohesh ti
    she is visited – ajo vizitohet        is she visited – a vizitohet ai

    we are visited – na vizitohemi        are we visited – a vizitohemi ne
    you are visited – ju vizitoheni        are you visited – a vizitoheni ju
    they are visited – ata vizitohen       are they visited – a vizitohen ata


               Mohuese

               I am not visited – une nuk vizitohem
               you are not visited – ti nuk vizitohesh
               she is not visited – ai nuk vizitohet

               we are not visited – na nuk vizitohemi
               you are not visited – ju nuk vizitoheni
               they are not visited – ata nuk vizitohen
                                             Faqe 12 nga 24
            Simple Present Tense – Koha e Tashme e Thjeshte


               Passive Voice - Trajta Pasive – Pesorja !
             Irregular Verb !  to see – saw – seen – me pa

         Pohuese        Mohuese         Pyetese

    I am seen – une shihem               am I seen – a shihem une
    you are seen – ti shihesh             are you seen – a shiesh ti
    she is seen – ajo shihet              is she seen – a shihet ajo

    we are seen – na shihemi              are we seen – a shihemi ne
    you are seen – ju shiheni             are you seen – a shiheni ju
    they are seen – ata shihen             are they seen – a shihen ata

               I am not seen – une nuk shihem
               you are not seen – ti nuk shihesh
               she is not seen – ajo nuk shihet

               we are not seen – na nuk shihemi
               you are not seen – ju nuk shiheni
               they are not seen – ata nuk shihen


           Simple Past Tense – Koha e Kaluar e Thjeshte

               Passive Voice - Trajta Pasive – Pesorja !

                   Regular Verb – to visit

     Pohuese                        Pyetese
I was visited – une u vizitova           was I visited – a u vizitova une
you were visited – ti u vizitove          are you visited – a u vizitove ti
she was visited – ajo u vizitue          was she visited – a u vizitue ai

we were visited – na u vizituam          were we visited – a u vizituem ne
you were visited – ju u vizituat          were you visited – a u vizituat ju
they were visited – ata u vizituan         were they visited – a u vizituan ata

                   Mohuese

           I was not visited – une nuk u vizitova
           you were not visited – ti nuk u vizitove
           she was not visited – ai nuk u vizitue

           we were not visited – na nuk u vizituam
           you were not visited – ju nuk u vizituat
           they were not visited – ata nuk u vizituan
                                             Faqe 13 nga 24
               Passive Voice - Trajta Pasive – Pesorja !

             Irregular Verb !   to see – saw – seen – me pa

     Pohuese         Mohuese             Pyetese

I was seen – une u pashe               was I seen – a u pashe une
you were seen – ti u pa               were you seen – a u pa ti
she was seen – ajo u pa               was she seen – a u pa ai
we were seen – na u pame               were we seen – a u pame na
you were seen – ju u pate              were you seen – a u pate ju
they were seen – ata u pane                 were they seen – a u pane ata

            I was not seen – une nuk u pashe
            you were not seen – ti nuk u pa
           she was not seen – ai nuk u pa
           we were not seen – na nuk u pame
           you were not seen – ju nuk u pate
           they were not seen – ata nuk u pane


          Present Perfect Tense – Koha e Kryer e Plote ose Perfekti

               Passive Voice - Trajta Pasive – Pesorja !

                   Regular Verb – to visit

               Pohuese

        I have been visited–une kam qene i vizituar
       you have been visited–ti ke qene i vizituar ti
       he has been visited– ajo ka qene i vizituar

       we have been visited–na kemi te vizituar
       you have been visited–na kemi te vizituar
       they have been visited–ata kane te vizituar

                           Mohuese

              I have not been visited – une nuk kam qene i vizituar
              you have not been visited – ti nuk ke qene i vizituar
              she has not been visited – ai nuk ka qene i vizituar
              we have not been visited – na nuk kemi qene te vizituar
              you have not been visited – ju nuk keni qene te vizituar
              they have not been visited – ata nuk kane qene te vizituar

       Pyetese

have I been visited – a kam qene i vizituar une
have you been visited – a ke qene i vizituar ti
has she been visited – a ka qene i vizituar ai
have we been visited – a kemi qene te vizituar ne
have you been visited – a keni qene te vizituar ju
                                              Faqe 14 nga 24
have they been visited – a kane qene te vizituar at

          Present Perfect Tense – Koha e Kryer e Plote ose Perfekti

               Passive Voice - Trajta Pasive – Pesorja !

             Irregular Verb !  to see – saw – seen – me pa

        Pohuese

I have been seen – une kam qene pare
you have been seen – ti ke qene pare
he has been seen – ai ka qene pare

we have been seen – na kemi qene pare
you have been seen – na kemi qene pare
they have been seen – ata kane qene pare


                   Mohuese

           I have not been seen – une nuk kam qene pare
           you have not been seen – ti nuk ke qene pare
           she has not been seen – ai nuk ka qene pare

           we have not been seen – na nuk kemi qene pare
           you have not been seen – ju nuk keni qene pare
           they have not been seen – ata nuk kane qene pare


        Pyetese

have I been seen – a kam qene pare une
have you been seen – a ke qene pare ti
has he been seen – a ka qene pare ai

have we been seen – a kemi qene pare ne
have you been seen – a keni qene pare ju
have they been seen – a kane qene pare ata

                Future Tense - Koha e Ardhme ose Futuri

               Passive Voice - Trajta Pasive – Pesorja !

                    Regular Verb – to visit

        Pohuese                  Pyetese
I will be visited – une do te vizitohem  will I be visited – a do te vizitohem une
you will be visited – ti do te vizitohesh will you be visited – a do te vizitohesh ti
she has be visiteded – ajo do te vizitohet will she be visited – a do te vizitohet ajo

we will be visited – na do te vizitohemi   will we be visited– a do te vizitohemi ne
you will be visited – na do te vizitoheni  will you be visited– a do te vizitoheni ju
they will be visited – ata do te vizitohen  will they be visited– a do te vizitohen ata
                                              Faqe 15 nga 24
                  Mohuese
           I will not be visited – une nuk do te vizitohem
           you will not be visited – ti nuk do te vizitohesh
           she will not be visited – ai nuk do te vizitohet

           we will not be visited – na nuk do te vizitohemi
           you will not be visited – ju nuk do te vizitoheni
           they will not be visited – ata nuk do te vizitohen


                Future Tense - Koha e Ardhme ose Futuri

               Passive Voice - Trajta Pasive – Pesorja !

             Irregular Verb !   to see – saw – seen – me pa

       Pohuese                Pyetese

I will be seen – une do te shihem     will I be seen – a do te shihem une
you will be seen – ti do te shihesh    will you be seen – a do te shihesh ti
she has be seen – ajo do te shihet    will she be seen – a do te shihet ajo

we will be seen – na do te shihemi    will we be seen– a do te shihemi ne
you will be seen – na do te shiheni    will you be seen– a do te shiheni ju
they will be seen – ata do te shihen       will they be seen– a do te shihen ata

                    Mohuese

           I will not be seen – une nuk do te shihem
           you will not be seen – ti nuk do te shihesh
           she will not be seen – ai nuk do te shihet

           we will not be seen – na nuk do te shihemi
           you will not be seen – ju nuk do te shiheni
           they will not be seen – ata nuk do te shihen
                                             Faqe 16 nga 24
  IV.   Conjugate with respective translation in Albanian the modal verb:
          to can – me munde, me dijte
  20. Simple Present Tense - Koha e Tashme e Thjeshte ose Prezenti
  21. Simple Past Tense - Koha e Kaluar e Thjeshte ose Preteriti
  22. Future Tense – Koha e Ardhme ose Futuri


            Simple Present Tense – Koha e Tashme e Thjeshte

            Defective Verb – to can – me munde

     Pohuese        Mohuese              Pyetese

I can - une mundem    I can not – une nuk mundem      can I –a mundem une
you can -        you can not -            can you -
she can    -     she can not -            can she –

we can- na mundemi    we can not – na nuk mundemi      can we – a mundemi ne
you can -        you can not -            can you -
they can -        they can not -            can they –

             Simple Past Tense – Koha e Kaluar e Thjeshte

I could - une munda   I could not – une nuk munda      could I –a munda une
you could -       you could not -            could you -
she could -       she could not -            could she –

we could - na mundem   we could not – na nuk mundem     could we – a mundem ne
you could -        you could not -           could you -
they could -       they could not -              could they –


             Future Tense - Koha e Ardhme ose Futuri

              Defective Verb – to can

     Pohuese          Mohuese           Pyetese

I will be able to –     I will not be able to –     will I be able to –
(une do te mundem)     (une nuk do te mundem)      (a do te mundem une)
you will be able to     you will not be able to     will you be able to
she will be able to     she will not be able to     will she be able to

we will be able to     we will not be able to    will we be able to
you will be able to     you will not be able to   will you be able to
they will be able to    they will not be able to   will they be able to
                                            Faqe 17 nga 24
              Zgjedhimi i foljes ndihmëseKAM     / JAM
             Conjugation of the auxiliary verb TO HAVE / TO BE
                Conditionel mood - Mënyra kushtore
 Present         E tashme           Imperfect       E pakryer

I have          Unë kam            I had         Unë kisha
You have         Ti ke             You had        Ti kishe
He (She) has       Ai (Ajo) ka          He (She) had     Ai (Ajo) kishte

We have         Ne kemi           We had         Ne kishim
You have         Ju keni           You had        Ju kishit
They have        Ata (Ato) kanë        They had        Ata (Ato) kishin
                           Present perfect or
Simple past tense    E kryer e thjeshtë                 E kryer
                           past indefinite

I had          Unë pata           I have had      Unë kam pasur
You had         Ti pate            You have had     Ti ke pasur
He (She) had       Ai (Ajo) pati         He (She) has had   Ai (Ajo) ka pasur

We had          Ne patëm           We have had      Ne kemi pasur
You had         Ju patët           You have had     Ju keni pasur
They had         Ata (ato) patën        They have had     Ata (Ato) kanë pasur
Pluperfect or past
             E kryer e plotë        Future        E ardhme
perfect

I had had        Unë kisha pasur        I shall have     Unë do të kem
You had had       Ti kishe pasur        You will have     Ti do të kesh
He (She) had had     Ai (Ajo) kishte pasur     He (She) will have  Ai (Ajo) do të ketë

We had had        Ne kishim pasur        We shall have     Ne do të kemi
You had had       Ju kishit pasur        You will have     Ju do të keni
They had had       Ata (Ato) kishin pasur    They will have    Ata (Ato) do të kenë
Future perfect      E ardhme e përparme        Optative mood - Mënyra dëshirore
                            Present        E tashme
I shall have had
             Unë do të kem pasur      May I have      Paça
You will have had
             Ti do të kesh pasur      May you have     Paç
He (She) will have had
             Ai (Ajo) do të ketë pasur   May he (she) have   Pastë
We shall have had
             Ne do të kemi pasur      May we have      Paçim
You will have had
             Ju do të keni pasur      May you have     Paçi
They will have had
             Ata (Ato) do të kenë pasur  May they have     Paçin

    Conditionel mood - Mënyra kushtore         Optative mood - Mënyra dëshirore
E tashme         Present            Past tense      E kryer

                                       Unë do të kisha pasur
                                       Ti do të kishe pasur
                            I should have had   Ai (Ajo) do të kishte
I should have      Unë do të kisha
                            You would have had  pasur
You would have      Ti do të kishe
                            He (she) would have
He (She) would have   Ai (Ajo) do të kishte
                           had           Ne do të kishim pasur
We would have      Ne do të kishim                   Ju do të kishit pasur
                            We should have had   Ata (Ato) do të
You would have      Ju do të kishit
                            You would have had  kishin pasur
They would have     Ata (Ato) do të kishin
                            They would have had                                              Faqe 18 nga 24
        Subjunctive mood - Mënyra lidhore           Imperative mood - Mënyra urdhërore
Present      have    E tashme    Të kem      Present          E tashme
Imperfect     had     E pakryer    Të kisha
Present perfect  have had  E kryer     Të kem pasur
                                have !           ki !
Past perfect    have had  E kryer e plotë Të kisha pasur               kini !
        Participle mood - Mënyra pjesore             Infinitive mood - Mënyra paskajore
Present            E tashme             Present          E tashme
had              pasur               to have          për të pasur
Past             E kryer                  Gerund mood - Mënyra përcjellore
had had            pasë pasur            Present          E tashme
                                having           duke pasur
                                Past            E kryer
                                having had         duke pasë pasur
                                                     Faqe 19 nga 24
               Zgjedhimi i foljes ndihmëseJAM     / KAM
              Conjugation of the auxiliary verb TO BE / TO HAVE
                  Indicative mood - Mënyra dëftore
Present         E tashme             Imperfect       E pakryer

I am           Unë jam              I was         Unë isha
You are         Ti je               You were       Ti ishe
He (She) is       Ai (Ajo) është          He (she) was     Ai (Ajo) ishte

We are          Ne jemi             We were        Ne ishim
You are         Ju jeni             You were        Ju ishit
they are         Ata (Ato) janë          They were       Ata (Ato) ishin
                             Present perfect or
Simple past tense    E kryer e thjeshtë                   E kryer
                             past indefinite

I was          Unë qeshë             I have been      Unë kam qenë
You were         Ti qe               You have been     Ti ke qenë
He (She) was       Ai (Ajo) qe            He (She) has been   Ai (Ajo) ka qenë

We were         Ne qemë              We have been     Ne kemi qenë
You were         Ju qetë              You have been     Ju keni qenë
They were        Ata (Ato) qenë          They have been    Ata (Ato) kanë qenë
Pluperfect or past
             E kryer e plotë          Futur         E ardhme
perfect

I had been        Unë kisha qenë          I shall be      Unë do të jem
You had been       Ti kishe qenë           You will be      Ti do të jesh
He (She) had been    Ai (Ajo) kishte qenë       He (She) will be   Ai (Ajo) do të jetë

We had been       Ne kishim qenë          We shall be      Ne do të jemi
You had been       Ju kishit qenë          You will be      Ju do të jeni
They had been      Ata (Ato) kishin qenë       They will be     Ata (Ato) do të jenë
Future perfect      E ardhme e përparme          Optative mood - Mënyra dëshirore
                              Present        E tashme
I shall have been    Unë do të kem qenë         May I be       Qofsha
You will have      Ti do të kesh qenë         May you be      Qofsh
He (She) will have been Ai (ajo) do të ketë qenë      May he (she) be    Qoftë

We shall have been    Ne do të kemi qenë        May we be       Qofshim
You will have been    Ju do të keni qenë        May you be       Qofshi
They will have been   Ata (Ato) do të kenë qenë    May they be      Qofshin
                 Conditionel mood - Mënyra kushtore
Present         E tashme             Past tense       E kryer

                              I should have been   Unë do të kisha qenë
I should be       Unë do të isha          You would have been  Ti do të kishe qenë
You would be       Ti do të ishe           He (She) would have  Ai (Ajo) do të kishte
He (She) would be    Ai (Ajo) do të ishte       been          qenë

We should be       Ne do të ishim          We should have been Ne do të kishim qenë
You would be       Ju do të ishit          You would have been Ju do të kishit qenë
They would be      Ata (Ato) do të ishin       They would have   Ata (Ato) do të kishin
                             been         qenë
      Subjunctive mood - Mënyra lidhore         Imperative mood - Mënyra urdhërore
Present         E tashme             Present        E tashme                                                  Faqe 20 nga 24
 be             të jem
 Imperfect         E pakryer            be !            ji !
 were            të isha                           jini !
 Present perfect      E kryer
 were            të kam qenë
 Past perfect        E kryer e plotë
 had been          të kisha qenë

       Participle mood - Mënyra pjesore            Infinitive mood - Mënyra paskajore
 Present        E tashme               Present          E tashme
 been          qenë                 to be           për të qenë
 Past          E kryer                   Gerund mood - Mënyra përcjellore
 had been        pasë qenë              Present          E tashme
                               being           duke qenë
                               Past            E kryer
                               having been        duke pas qenë
                English: (207) Irregular verbs
                  Anglisht: (207) folje të parregullta
English                                Albanian (Shqip)
Infinitive   Simple Past     Past Participle
 ABIDE     ABODE        ABODE               QËNDROJ, DUROJ
 ARISE     AROSE        ARISEN               NGRITEM
 AWAKE     AWAKED (AWOKE)   AWAKED (AWOKE)           ZGJOHEM
 BE      WAS         BEEN                JAM
 BEAR     BORE        BORNE               MBAJ
 BEAR     BORE        BORN                LIND
 BEAT     BEAT        BEATEN               RRAH, GODAS
 BECOME    BECAME       BECOME               BËHEM
 BEFALL    BEFELL       BEFALLEN              NDODH, MË NDODHET, NGJAN
 BEGET     BEGOT        BEGOTTEN              KRIJOJ, PËRFTOJ, BËJ, SHKAKTOJ
 BEGIN     BEGAN        BEGUN               FILLOJ
 BEHOLD    BEHELD       BEHELD               SHOH, VË RE
 BEND     BENT        BENT                PËRKUL
 BEREAVE    BEREFT       BEREFT               HEQ, LË PA
 BESEECH    BESOUGHT      BESOUGHT              LUT
 BESTRIDE   BESTRODE      BESTRIDDEN             I HIPI, SHALOJ
 BET      BET         BET                VË BAST
 BID      BID         BID                JAP ÇMIMIN
 BIND     BOUND        BOUND               LIDH
 BITE     BIT         BITTEN               KAFSHOJ
 BLEED     BLED        BLED                MË SHKON GJAK
 BLOW     BLEW        BLOWN               FRYJ
 BREAK     BROKE        BROKEN               THYEJ
 BREED     BRED        BRED                RRIT
 BRING     BROUGHT       BROUGHT              SJELL
 BROADCAST   BROADCAST(ED)    BROADCAST(ED)           TRANSMETOJ, SHPËRNDAJ
 BUILD     BUILT        BUILT               NDËRTOJ
 BURN     BURNED (BURNT)   BURNED (BURNT)           DJEG, DIGJEM
 BURST     BURST        BURST               PËLCAS, PLAS
 BUY      BOUGHT       BOUGHT               BLEJ

                                                    Faqe 21 nga 24
CAST        CAST         CAST                   HEDH, FLAKË
CATCH       CAUGHT        CAUGHT                  KAP, RROK, ZË
CHIDE       CHID         CHIDE (CHIDDEN)              QORTOJ
CHOOSE       CHOSE         CHOSEN                  ZGJEDHË
CLEAVE       CLOVE (CLEFT)     CLOVEN (CLEFT)              ÇAJ, NDAJ ME DYSH
CLING       CLUNG         CLUNG                   KAPEM
CLOTHE       CLAD (CLOTHED)    CLAD (CLOTHED)              VESH, MBULOJ
COME        CAME         COME                   VIJ
COST        COST         COST                   KUSHTON
CREEP       CREPT         CREPT                   ZVARRITËM
CROSSBREED CROSSBRED           CROSSBRED                 KRYQËZOJ, TAKOJ
CUT        CUT          CUT                    PRES
DEAL        DEALT         DEALT                   MERREM ME, SHQYRTOJ, BËJ TREGËTI
DIG        DUG          DUG                    GËRMOJ, RRËMIH
DO         DID          DONE                   BËJ
DRAW        DREW         DRAWN                   TËRHEQ, VIZATOJ
DREAM       DREAMED        DREAMED                  ËNDËRROJ
DRINK       DRANK         DRUNK                   PI
DRIVE       DROVE         DRIVEN                  NGAS, NDJEK
DWELL       DWELT         DWELT                   JETOJ, BANOJ
EAT        ATE          EATEN                   HA
FALL        FELL         FALLEN                  BIE
FEED        FED          FED                    USHQEJ, USHQEHEM
FEEL        FELT         FELT                   NDIEJ, NDIHËM
FIGHT       FOUGHT        FOUGHT                  LUFTOJ
FIND        FOUND         FOUND                   GJEJ, ZBULOJ
FLEE        FLED         FLED                   IKI
FLING       FLUNG         FLUNG                   HEDHEM, VËRSULEM
FLY        FLEW         FLOWN                   FLUTUROJ, DREJTOJ
FORBEAR      FORBORE        FORBORNE                 STEPEM, PËRMBAHEM, ABSTENOJ
FORBID       FORBADE        FORBIDDEN                 NDALOJ, NUK LEJOJ
FORECAST      FORECAST       FORECAST                 PARASHIKOJ, PARALAJMËROJ
FOREGO       FOREWENT       FOREGONE                 PRIJ
FORESEE      FORESAW        FORESEEN                 PARASHOH
FORETELL      FORETOLD       FORETOLD                 PARATHEM
FORGET       FORGOT        FORGOTTEN                 HARROJ
FORGIVE      FORGAVE        FORGIVEN                 FAL, NDJEJ
FORSAKE      FORSOOK        FORSAKEN                 BRAKTIS, HEQ DORË
FREEZE       FROZE         FROZEN                  BËN NGRICË, NGRIJ, MËRDHIJ
GAINSAY      GAINSAID       GAINSAID                 MOHOJ, KUNDËRSHTOJ
GET        GOT          GOT (GOTTEN)               MARR, GJEJ, ARRIJ
GILD        GILT (GILDED)     GILT (GILDED)               PRAROJ, SHKËLQEJ, LYEJ ME AR
GIRD        GIRT (GIRDED)     GIRT (GIRDED)               MBËRTHEJ ME RRIP, GATITEM PËR VEPRIM
GIVE        GAVE         GIVEN                   JAP
GO         WENT         GONE                   SHKOJ, ECI, UDHËTOJ
GRIND       GROUND        GROUND                  BLUAJ, THËRMOJ
GROW        GREW         GROWN                   RRITEM, RRIT
HANG*       HANGED (HUNG)     HANGED (HUNG)               VAR, VAREM
Trajta e regullt HANGED përdoret kur është fjala për varjen e një personi nga xhelati, kurse trajta e parregullt HUNG përdoret kur
flasim për sende.
HAVE        HAD            HAD                 KAM
HEAR        HEARD           HEARD                DËGJOJ
HEAVE       HOVE (HEAVED)       HOVE (HEAVED)            HEDH, GUFON, ULET E NGRITET
HEW        HEWED           HEWN, HEWED             LATOJ (GURË), GDHEND
HIDE        HID            HID                 FSHEH
HIT        HIT            HIT                 BIE, GODIT, QËLLOJ NË SHENJË
HOLD        HELD            HELD                 MBAJ, ZOTROJ, KAM
HURT        HURT            HURT                 BËMTOJ,SHKAKTOJ DHEMBJE
INLAY       INLAID           INLAID                LARZOJ, ZBUKUROJ, VESH
KEEP        KEPT            KEPT                 MBAJ, RUAJ

                                                             Faqe 22 nga 24
KNEEL   KNELT       KNELT        GJUNJËZOHEM
KNIT    KNITTED (KNIT)   KNITTED (KNIT)   THUR, GËRSHETOJ, BASHKOJ
KNOW    KNEW        KNOWN        DI, NJOH
LADE    LADED       LADEN        NGARKOJ, NGARKOHEM, ZBRAZ
LAY    LAID        LAID        VË,VENDOS, SHTROJ
LEAD    LED        LED         UDHËHEQ, PRIJ, KRYESOJ
LEAN    LEANT (LEANED)   LEANT (LEANED)   ANOHEM, ANOJ, PRIREM
LEAP    LEAOED (LEAPT)   LEAPED (LEAPT)   KËRCEJ
LEARN   LEARNED (LEARNT)  LEARNED (LEARNT)  MËSOJ
LEAVE   LEFT        LEFT        NISEM, SHKOJ, LË
LEND    LENT        LENT        JAP HUA
LET    LET        LET         LEJOJ, LË, JAP ME QIRA
LIE    LAY        LAIN        SHTRIHEM
LIGHT   LIT (LIGHTED)   LIT (LIGHTED)    NDEZ, NDRIÇOJ
LOSE    LOST        LOST        HUMBAS
MAKE    MADE        MADE        BËJ, PRODHOJ
MEAN    MEANT       MEANT        KAM PËR QËLLIM
MEET    MET        MET         TAKOJ, MBLIDHEN
MISLAY   MISLAID      MISLAID       HUTOJ, HUMB MENDJEN, HUMB
MISLEAD  MISLED       MISLED       ÇORIENTOJ, MASHTROJ
MOW    MOWED       MOWN        KOSIT
OVERCOME  OVERCAME      OVERCOME      MUND, MPOSHT
PAY    PAID        PAID        PAGUAJ
PUT    PUT        PUT         VENDOS
QUIT    QUIT (QUITTED)   QUIT (QUITTED)   LË, PUSHOJ, NXJERR NGA PUNA
READ    READ        READ        LEXOJ
REND    RENT        RENT        SHQJEJ, GRIS, PËRÇAJ
RID    RIDDED (RID)    RID         LIROHEM , E HEQ QAFE
RIDE    RODE        RIDDEN       UDHËTOJ
RING    RANG        RUNG        TELEFONOJ
RISE    ROSE        RISEN        NGRITEM, LIND DIELLI
RIVE    RIVED       RIVEN        ÇAJ, COPËTOJ, ÇAHEM
RUN    RUN        RUN         VRAPOJ
SAW    SAWED       SAWN (SAWED)    SHARROJ
SAY    SAID        SAID        THEM
SEE    SAW        SEEN        SHOH
SEEK    SOUGHT       SOUGHT       KËRKOJ
SELL    SOLD        SOLD        SHES
SEND    SENT        SENT        DËRGOJ
SET    SET        SET         VË, VENDOS, NISEM
SEW    SEWED       SEWN (SAWED)    QEP
SHAKE   SHOOK       SHAKEN       TUND, SHKUND
SHAVE   SHAVED       SHAVED (SHAVEN)   RRUAJ, GDHEND
SHEAR   SHEARED      SHEARED (SHORN)   QETH DELE
SHED    SHED        SHED        HUMB, HEQ, MË BIE, DERDH, LËSHOJ,
SHINE   SHONE       SHONE        NDRIÇON, SHKËLQEN
SHOOT   SHOT        SHOT        QËLLOJ, SHTIE ME PUSHK
SHOW    SHOWED       SHOWN (SHUWED)   TREGOJ
SHRINK   SHRUNK       SHRUNK       TKURREM
SHRIVE   SHROVE (SHRIVED)  SHRIVEN (SHRIVED)  RRËFEHEM
SHUT    SHUT        SHUT        MBYLL
SING    SANG        SUNG        KËNDOJ
SINK    SANK        SUNK        ZHYTEM, FUNDOS
SIT    SAT        SAT         RRI, ULEM
SLAY    SLEW        SLAIN        VRAS
SLEEP   SLEPT       SLEPT        FLEJ
SLIDE   SLID        SLID        RRËSHQAS
SLING   SLUNG       SLUNG        GJUAJ, HEDH
SLINK   SLUNK       SLUNK        HIDHEM VJEDHURAZI
SLIT    SLIT        SLIT        ÇAJ, PRES PËR SË GJATI

                                         Faqe 23 nga 24
SMELL    SMELT       SMELT        NUHAS, MARR ERË
SMITE    SMOTE       SMITTEN       GODIT, QËLLOJ
SOW     SOWED       SOWN (SOWED)    MBJELL
SPEAK    SPOKE       SPOKEN       FLAS
SPEED    SPED        SPED        SHPEJTOJ
SPELL    SPELT (SPELLED)  SPELT (SPELLED)   SHQIPTOJ
SPEND    SPENT       SPENT        SHPENZOJ, KALOJ
SPILL    SPILT       SPILT        DERDH, ZBRAZË
SPIN     SPUN        SPUN        TJERR, DERDH, RROTULLOJ
SPIT     SPAT (SPIT )    SPAT (SPIT )    PSHTYEJ
SPLIT    SPLIT       SPLIT        ÇAJ, COPTOJ
SPOIL    SPOILT       SPOILT       LLASTOJ, PRISH
SPREAD    SPREAD       SPREAD       PËRHAP, LYEJ, SHTRIHET
SPRING    SPRANG       SPRUNG       KËCEJ, HIDHEM, BURON
STAND    STOOD       STOOD        QËNDROJ NË KËMBË
STAVE    STOVE (STAVED)   STOVE (STAVED)   HAP VRIMË, VRIMOJ
STEAL    STOLE       STOLEN       VJEDH
STICK    STUCK       STUCK        NGJITEM, NGUL
STING    STUNG       STUNG        THUMBOJ, THER, KAFSHOJ
STINK    STANK       STUNK        KA ERË TË KEQE
STREW    STREWED      STREWED (STREWN)  SHKABËRDERDH, HALLAKAT, DERDH
STRIDE    STRODE       STRIDDEN (STRID)  ECI ME HAPA TË MËDHENJ, KAPËRCEJ
STRIKE    STRUCK       STRUCK       BËJ GREV, SHTRAJKOJ
STRING    STRUNG       STRUNG       LIDH, TËRHEQ, NGRE
STRIVE    STROVE       STRIVEN       PËRPIQEM
SUBLET    SUBLET       SUBLET       LËSHOJ ME NËNQIRA
SWEAR    SWORE       SWORN        BETOHEM
SWEAT    SWEAT       SWEAT        DIRSEM
SWEEP    SWEPT       SWEPT        FSHIJ
SWELL    SWELLED      SWOLLEN       MUFATEM, FRYEJ
SWIM     SWAM        SWUM        NOTOJ
SWING    SWUNG       SWUNG        LËKUND
TAKE     TOOK        TAKEN        MARR, KAP, ÇOJ
TEACH    TAUGHT       TAUGHT       MËSOJ
TEAR     TORE        TORN        GRIS, SHQYEJ
TELL     TOLD        TOLD        TREGOJ, THEM
THINK    THOUGHT      THOUGHT       MENDOJ
THRIVE    THROVE (THRIVED)  THRIVEN (THRIVED)  LULËZOJ
THROW    THREW       THROWN       HEDH, FLAKOJ,
THRUST    THRUST       THRUST       SHTIE , SHTYEJ, NGUL
TREAD    TROD        TRODDEN       SHKEL
UNDERGO   UNDERWENT     UNDERGONE      VUAJ, DUROJ DHMBJEN
UNDERSTAND  UNDERSTOOD     UNDERSTOOD     KUPTOJ
UNDERTAKE  UNDERTOOK     UNDERTAKEN     MARR PËR SIPËR
UNDO     UNDID       UNDONE       ZGJIDH, PRISH
UPSET    UPSET       UPSET        DERDH, PËRMBYS, RROKULLIS
WAKE     WOKE        WOKEN        ZGJOJ, ZGJOHEM
WAYLAY    WAYLAID      WAYLAID       MËSYJ, SULMOJ, I ZË PRITË
WEAR     WORE        WORN        MBAJ, VESH
WEAVE    WOVE        WOVEN        END
WEEP     WEPT        WEPT        ÇAJ DRU
WET     WET        WET         LAG
WIN     WON        WON         FITOJ
WIND     WOUND       WOUND        MBLEDH, MBËSHTJELL
WITHDRAW   WITHDREW      WITHDRAWN      TËRHIQEM, TËRHEQ, ANULOJ
WITHHOLD   WITHHELD      WITHHELD      MBAJ, REFUZOJ, FSHEH
WITHSTAND  WITHSTOOD     WITHSTOOD      DUROJ, PËRBALLOJ, REZISTOJ
WRING    WRUNG       WRUNG        SHTRYDHË, SHTRËNGOJ
WRITE    WROTE       WRITTEN       SHKRUAJ


                                         Faqe 24 nga 24

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9480
posted:1/11/2011
language:Albanian
pages:24