Bien ban nghiem thu mẫu (DOC) by quangphongl

VIEWS: 299 PAGES: 15

									          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


          BIÊN BẢN SỐ -----------
      NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH: ĐƢỜNG QUỐC LỘ 1A - PHƢỚC THUẬN – ĐƢỜNG TỈNH 703.
HẠNG MỤC: (GÓI THẦU SỐ 08) THI CÔNG XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƯỜNG VÀ
  CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG (PHÂN ĐOẠN TỪ KM0 + 000 ÷ KM3 + 750)
Địa điểm xây dựng: Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

1. Đối tƣợng nghiệm thu : ……………………………………………………………
  - Tên công việc nghiệm thu…………………………………………………………….
   …………………………………………………………………………………………
   …………………………………………………………………………………………
  - Vị trí xây dựng trên công trình : ……………………………………………………..
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu :
  2.1 Đại diện Công ty:
    - Ông: Phùng Văn Thắng         Chức vụ : Đ/D Phòng kỹ thuật
    - Ông: …………………………….. Chức vụ : Đ/D Quản lý chất lượng
  2.2 Thi công công trình:
    - Ông : …………………………….. Chức vụ : Chỉ huy công trường .
    - Ông : Thiên Công Dinh        Chức vụ : Kỹ thuật thi công .
    - Ông : …………………………… Chức vụ : Tổ trưởng tổ nhân công.
3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu :
    Bắt đầu ………………………ngày…………tháng …………năm 2011
    Kết thúc .………………..……ngày…………tháng …………năm 2011
    Tại công trình: Đƣờng Quốc lộ 1A - Phƣớc Thuận – Đƣờng tỉnh 703.
4. Đánh giá công việc đã thực hiện :
  a. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu :
    - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt: Quyết định số 361/QĐ-
SGTVT ngày 03/8/2010 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận.
    - Quy chuẩn , tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
    - Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng :
    Hợp đồng thi công xây dựng số: 40/HĐ – XD, ngày 09 tháng 8 năm 2010.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
  b. Chất lƣợng công việc xây dựng : .
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
  c. Các ý kiến khác :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
  d. Ý kiến của ngƣời phụ trách quản lý chất lƣợng của nhà thầu thi công công trình:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Kết luận :…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


 ĐẠI DIỆN CÔNG TY              THI CÔNG CÔNG TRÌNH


PHÕNG KỸ THUẬT          CHỈ HUY TRƯỞNG        KỸ THUẬT THI CÔNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG             TỔ TRƯỞNG TỔ NHÂN CÔNG
          CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                -----o0o-----
                   Phước Thuận, ngày………..tháng……năm 2011

                BIÊN BẢN SỐ: …………
         NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH: ĐƢỜNG QUỐC LỘ 1A - PHƢỚC THUẬN – ĐƢỜNG TỈNH 703.
HẠNG MỤC: (GÓI THẦU SỐ 08) THI CÔNG XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƯỜNG VÀ
  CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG (PHÂN ĐOẠN TỪ KM0 + 000 ÷ KM3 + 750)
Địa điểm xây dựng: Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

1/ Đối tƣợng nghiệm thu:…………………………………………………………………
 - Tên công việc được nghiệm thu:…………………………………………........................
………………………………………………………………………………………………….
.….…………………………………………………………………………….………………
…..……………………………………………………………………………………..
- Vị trí xây dựng trên công trình:………………………………………………………….
2/ Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:
 a/ Đại diện đơn vị giám sát: Công ty TNHH Tƣ vấn xây dựng Hƣng Thịnh.
    Ông : …………………………………Chức vụ: Giám sát chính
    Ông :………………………………… Chức vụ: Giám sát thường xuyên.
 b/ Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Khai thác khoáng sản và XD Trân Trân.
    Ông : ……………………………….. Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trình
    Ông : Thiên Công Dinh        Chức vụ: Kỹ thuật thi công .
3/ Thời gian và địa điểm nghiệm thu:
    Bắt đầu: ………….………… ngày ………….. tháng ……….năm 2011
    Kết thúc: ……… . …………. ngày ………….. tháng ……… năm 2011
    Tại công trình: Đƣờng Quốc lộ 1A - Phƣớc Thuận – Đƣờng tỉnh 703.
4/ Căn cứ nghiệm thu:
  a) Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng:
    Số: ……../YCNT, ngày ……..tháng……năm 2011
  b) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế
đã được chấp thuận: Quyết định số 361/QĐ-SGTVT ngày 03/8/2010 của Giám đốc Sở Giao
thông vận tải Ninh Thuận
   + Số hiệu bản vẽ: ……………………………………………………………………
 c) Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
   ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 d) Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;
   Hợp đồng thi công xây dựng số: 40/HĐ – XD, ngày 09 tháng 8 năm 2010.
   .
  đ) Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá
trình xây dựng………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
  e) Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của Chủ đầu tư và các văn bản khác có liên quan
đến đối tượng nghiệm thu;
………………………………………………………………………………………………
  g) Biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng;
    Số: ……../NTNB, ngày ……..tháng……năm 2011.
5/ Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
  a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
  b) Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu
cầu kỹ thuật của công trình xây dựng):
………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………….………………
….……..……………………………………………………………………………….
  c) Các ý kiến khác (nếu có):………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
  d) Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư về công tác
nghiệm thu công việc xây dựng:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
6/ Kết luận:
   - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây
dựng tiếp theo:
………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………….………..……
….……………………………………………………………………………………..
  - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu
có:…………………………………………...........................................................................

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG            KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     Phước Thuận, ngày …… tháng…… năm 2010

               BIÊN BẢN SỐ -----------
        NGHIỆM THU VẬT LIỆU, THIẾT BỊ
     SẢN PHẨM CHẾ TẠO SẴN TRƢỚC KHI SỬ DỤNG
CÔNG TRÌNH: ĐƢỜNG QUỐC LỘ 1A - PHƢỚC THUẬN – ĐƢỜNG TỈNH 703.
HẠNG MỤC: (GÓI THẦU SỐ 08) THI CÔNG XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƯỜNG VÀ
  CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG (PHÂN ĐOẠN TỪ KM0 + 000 ÷ KM3 + 750)
Địa điểm xây dựng: Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

1. Đối tƣợng nghiệm thu: ……………………………………………………………
  Tên vật liệu, sản phẩm chế tạo đúc sẵn cần nghiệm thu: ……………………………..
..……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
2/ Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:
 a/ Đại diện đơn vị giám sát: Công ty TNHH Tƣ vấn xây dựng Hƣng Thịnh.
   Ông : …………………………………Chức vụ: Giám sát chính
   Ông :………………………………… Chức vụ: Giám sát thường xuyên.
 b/ Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Khai thác khoáng sản và XD Trân Trân.
   Ông : Huỳnh Khánh Hồng        Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trình
   Ông : Thiên Công Dinh        Chức vụ: Kỹ thuật thi công .
3/ Thời gian và địa điểm nghiệm thu:
   Bắt đầu: ………….………… ngày ………….. tháng ……….năm 2010
   Kết thúc: ……… . …………. ngày ………….. tháng ……… năm 2010
   Tại công trình: Đƣờng Quốc lộ 1A - Phƣớc Thuận – Đƣờng tỉnh 703.
4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
 a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
 - Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng:
   Số: ……../YCNT, ngày ……..tháng……năm 2010
……………………………………………………………………………………………
   - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt: Quyết định số 361/QĐ-
SGTVT ngày 03/8/2010 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận
   + Số hiệu bản vẽ:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:
   +………………………………………………………………………………………
   +………………………………………………………………………………………
   +………………………………………………………………………………………
   +………………………………………………………………………………………
  - Hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng:
   Hợp đồng thi công xây dựng số: 40/HĐ – XD, ngày 09 tháng 8 năm 2010.
…………………………………………………………………………………………………
   - Hồ sơ xuất xứ, Chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng, kết quả thí nghiệm mẫu kiểm
nghiệm chất lượng; ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
  - Danh mục tính năng kỹ thuật của các đối tượng nghiệm thu: ………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

  - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các văn bản khác có liên quan đến
đối tượng nghiệm thu:
    Nhật ký công trình quyển số: …………………………………………………………
  - Biên bản nghiệm thu nội bộ đối tượng nghiệm thu:
    Số: ……../NTNB, ngày ……..tháng……năm 2010
……………………………………………………………………………………………
  b.Về chất lƣợng vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn:
  - Nội dung kỹ thuật cần kiểm tra:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
  - Đánh giá chất lượng đối tượng nghiệm thu:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
  c. Các ý kiến khác nếu có:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Kết luận:
 - Nghiệm thu:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 - Tên và số lượng các đối tượng không chấp nhận nghiệm thu:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG                 Đ/D ĐƠN VỊ THI CÔNG
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     Phước Thuận, ngày …….. tháng…… năm 2010.

       BIÊN BẢN LẤY MẪU BÊ TÔNG THÍ NGHIỆM
1. Thành phần trực tiếp lấy mẫu :
a- Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tƣ vấn xây dựng Hƣng Thịnh.
   - Ông : …………………………………Chức vụ: Giám sát chính
   - Ông :………………………………… Chức vụ: Giám sát thường xuyên.
b- Đại diện Đơn vị thi công: Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản và XD Trân Trân.
   - Ông :…………………………..          Chức vụ : Chỉ huy trưởng công trường.
    - Ông : ………………………….    Chức vụ : Cán bộ kỹ thuật .
c/ Ñaïi dieän ñôn vò thí nghieäm:
…………………………………..…………………………
   - Ông :…………………………..          Chức vụ : …………………………………..
   - Ông :…………………………..          Chức vụ : …………………………………..
2. Thời gian tiến hành lấy mẫu :
   Bắt đầu …………………… ngày…………tháng …………năm 2010
   Kết thúc .……………………ngày…………tháng …………năm 2010
   Tại công trình: Đƣờng Quốc lộ 1A - Phƣớc Thuận – Đƣờng tỉnh 703.

3. Các thông số lấy mẫu :
   - Vị trí lấy mẫu trên công trình:
……………………………………………………………………………………………….
  - Kích thước mẫu : (15 x 15 x 15)cm
………………………………………………………………………………………………..
  - Ký hiệu mẫu :
………………………………………………………………………………………………..
  - Mác thiết kế :
………………………………………………………………………………………………..
  - Số lượng mẫu :
…………………………………………………………………………………………………

GIÁM SÁT THI CÔNG        KỸ THUẬT THI CÔNG       ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    Phước Thuận, ngày ……… tháng……… năm 2010

   BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU TẠI HIỆN TRƢỜNG

CÔNG TRÌNH: ĐƢỜNG QUỐC LỘ 1A - PHƢỚC THUẬN – ĐƢỜNG TỈNH 703.
HẠNG MỤC: (GÓI THẦU SỐ 08) THI CÔNG XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƯỜNG VÀ
  CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG (PHÂN ĐOẠN TỪ KM0 + 000 ÷ KM3 + 750)
Địa điểm xây dựng: Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

1. Thành phần trực tiếp nghiệm thu :
a- Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tƣ vấn xây dựng Hƣng Thịnh.
   - Ông : …………………………………Chức vụ: Giám sát chính
   - Ông :………………………………… Chức vụ: Giám sát thường xuyên.
b- Đại diện Đơn vị thi công: Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản và XD Trân Trân.
   - Ông :…………………………..         Chức vụ : Chỉ huy trưởng công trường.
   - Ông : ………………………….         Chức vụ : Cán bộ kỹ thuật .
2. Thời gian tiến hành nghiệm thu tại hiện trƣờng :
   Bắt đầu …………………… ngày…………tháng …………năm 2010
   Kết thúc .……………………ngày…………tháng …………năm 2010
   Tại công trình: Đƣờng Quốc lộ 1A - Phƣớc Thuận – Đƣờng tỉnh 703.
3. Các loại vật liệu nghiệm thu tại hiện trƣờng :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Kết luận :
.…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG           KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     Phước Thuận, ngày …….. tháng…… năm 2010

         BIÊN BẢN LẤY MẪU VỮA THÍ NGHIỆM
1. Thành phần trực tiếp lấy mẫu :
a- Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tƣ vấn xây dựng Hƣng Thịnh.
   - Ông : …………………………………Chức vụ: Giám sát chính
   - Ông :………………………………… Chức vụ: Giám sát thường xuyên.
b- Đại diện Đơn vị thi công: Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản và XD Trân Trân.
   - Ông :…………………………..          Chức vụ : Chỉ huy trưởng công trường.
   - Ông : ………………………….     Chức vụ : Cán bộ kỹ thuật .
c/ Ñaïi dieän ñôn vò thí nghieäm:
…………………………………..…………………………
   - Ông :…………………………..          Chức vụ : …………………………………..
   - Ông :…………………………..          Chức vụ : …………………………………..
2. Thời gian tiến hành lấy mẫu :
   Bắt đầu …………………… ngày…………tháng …………năm 2010
   Kết thúc .……………………ngày…………tháng …………năm 2010
   Tại công trình: Đƣờng Quốc lộ 1A - Phƣớc Thuận – Đƣờng tỉnh 703.
3. Các thông số lấy mẫu :
   - Vị trí lấy mẫu trên công trình:
……………………………………………………………………………………………….
  - Kích thước mẫu : (7.07 x 7.07 x 7.07)cm
………………………………………………………………………………………………..
  - Ký hiệu mẫu :
………………………………………………………………………………………………..
  - Mác thiết kế: Vữa mác
………………………………………………………………………………………………..
  - Số lượng mẫu :
…………………………………………………………………………………………………

GIÁM SÁT THI CÔNG         KỸ THUẬT THI CÔNG      ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     Phước Thuận, ngày ……… tháng…… năm 2010

         BIÊN BẢN SỐ -----------
  NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY
     DỰNG, GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH: ĐƢỜNG QUỐC LỘ 1A - PHƢỚC THUẬN – ĐƢỜNG TỈNH 703.
HẠNG MỤC: (GÓI THẦU SỐ 08) THI CÔNG XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƯỜNG VÀ
  CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG (PHÂN ĐOẠN TỪ KM0 + 000 ÷ KM3 + 750)
Địa điểm xây dựng: Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

1/ Đối tƣợng nghiệm thu:…………………………………………………………………
  - Tên bộ phận công trình xây dựng hoặc giai đoạn thi công xây dựng được nghiệm thu:
………………………………………………………………………………………………….
.….…………………………………………………………………………….………………
…..……………………………………………………………………………………..
  - Vị trí xây dựng trên công trình:………………………………………………………….
2/ Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:
 a/ Đại diện đơn vị giám sát: Công ty TNHH Tƣ vấn xây dựng Hƣng Thịnh.
   Ông : …………………………………Chức vụ: Giám sát chính
   Ông :………………………………… Chức vụ: Giám sát thường xuyên.
 b/ Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Khai thác khoáng sản và XD Trân Trân.
   Ông : Huỳnh Khánh Hồng        Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trình
   Ông : Thiên Công Dinh        Chức vụ: Kỹ thuật thi công .
3/ Thời gian và địa điểm nghiệm thu:
   Bắt đầu: ………….………… ngày ………….. tháng ……….năm 2010
   Kết thúc: ……… . …………. ngày ………….. tháng ……… năm 2010
   Tại công trình: Đƣờng Quốc lộ 1A - Phƣớc Thuận – Đƣờng tỉnh 703.
4. Đánh giá bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện:
 a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
 - Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng:
  Số: ……../YCNT, ngày ……..tháng……năm 2010
…………………………………………………………………………………………………
  - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã
được chấp thuận: Quyết định số 361/QĐ-SGTVT ngày 03/8/2010 của Giám đốc Sở Giao
thông vận tải Ninh Thuận
    + Số hiệu bản vẽ: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
  - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:
    +……………………………………………………………………………………….
    +……………………………………………………………………………………….
    +……………………………………………………………………………………….
    +………………………………………………………………………………………...
    +………………………………………………………………………………………...
  - Hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng:
    Hợp đồng thi công xây dựng số: 40/HĐ – XD, ngày 09 tháng 8 năm 2010
………………………………………………………………………………………………….
  - Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
  - Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có liên quan:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
  - Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc tại hiện trường, kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm
của đối tượng nghiệm thu:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
  - Bản vẽ hoàn công: ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
  - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các văn bản khác có liên quan đến
đối tượng nghiệm thu
    Nhật ký công trình quyển số: ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
  - Biên bản nghiệm thu nội bộ đối tượng nghiệm thu:
    Số: ……../NTNB, ngày ……..tháng……năm 2010.
………………………………………………………………………………………………….
  - Công tác chuẩn bị để triển khai bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng tiếp
theo: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
  b) Về chất lƣợng xây dựng bộ phận công trình hoặc giai đoạn thi công xây dựng::
 - Nội dung kỹ thuật cần kiểm tra: ……………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
 - Đánh giá chất lượng đối tượng nghiệm thu: ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

  c) Các ý kiến khác nếu có: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Kết luận :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
  + Các sai sót còn tồn tại và các khiếm khuyết cần sửa chữa:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
  + Các yêu cầu khác nếu có:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu :

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG             Đ/D ĐƠN VỊ THI CÔNG
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


        BIÊN BẢN LẤY MẪU ĐẤT HIỆN TRƢỜNG

CÔNG TRÌNH: ĐƢỜNG QUỐC LỘ 1A - PHƢỚC THUẬN – ĐƢỜNG TỈNH 703.
HẠNG MỤC: (GÓI THẦU SỐ 08) THI CÔNG XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƯỜNG VÀ
  CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG (PHÂN ĐOẠN TỪ KM0 + 000 ÷ KM3 + 750)
Địa điểm xây dựng: Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
Vị trí lấy mẫu: ……………………………………………………………………………….
Loại mẫu: ……………………………………………………………………………………
   Hôm nay, vào lúc ………. giờ …….. ngày ……… tháng ……. năm 2010. Tại hiện
trường ……………………………………… Chúng tôi gồm có:
a- Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tƣ vấn xây dựng Hƣng Thịnh.
   - Ông : …………………………………Chức vụ: Giám sát chính
   - Ông :………………………………… Chức vụ: Giám sát thường xuyên.
b- Đại diện Đơn vị thi công: Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản và XD Trân Trân.
   - Ông : Huỳnh Khánh Hồng        Chức vụ : Chỉ huy trưởng công trường.
   - Ông : Thiên công Dinh        Chức vụ : Cán bộ kỹ thuật .
c- Đại diện Đơn vị thí nghiệm:
   - Ông :…………………………..          Chức vụ : ………………………………….
   - Ông :………………………….           Chức vụ : ………………………………….
   Cùng tiến hành lấy mẫu vật liệu tại ………………………………………………… để
đem đi thí nghiệm.
   Loại vật liệu: …………………………………………………………………………...
   Yêu cầu thí nghiệm: ……………………………………………………………………
   Tổng số mẫu: …………………………………………………………………………...
    Toàn bộ số mẫu trên được chuyển đến Trung tâm thí nghiệm và kiểm định VLXD để
tiến hành thí nghiệm.
   Các bên thống nhất với nội dung trên và nhất trí ký tên.
Giám sát thi công xây dựng    Đ/D Đơn vị thí nghiệm    Kỹ thuật thi công xây dựng
          CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               -----o0o-----
           BIÊN BẢN ĐO K TẠI HIỆN TRƢỜNG
              (Bằng phương pháp rót cát)

CÔNG TRÌNH: ĐƢỜNG QUỐC LỘ 1A - PHƢỚC THUẬN – ĐƢỜNG TỈNH 703.
HẠNG MỤC: (GÓI THẦU SỐ 08) THI CÔNG XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƯỜNG VÀ
  CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG (PHÂN ĐOẠN TỪ KM0 + 000 ÷ KM3 + 750)
   Hôm nay, ngày…………..tháng……năm 2010, tại công trình thi công xây dựng
chúng tôi gồm có:
a- Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tƣ vấn xây dựng Hƣng Thịnh.
   - Ông : …………………………………Chức vụ: Giám sát chính
   - Ông :………………………………… Chức vụ: Giám sát thường xuyên.
b- Đại diện Đơn vị thi công: Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản và XD Trân Trân.
   - Ông : Huỳnh Khánh Hồng       Chức vụ : Chỉ huy trưởng công trường.
   - Ông : Thiên công Dinh       Chức vụ : Cán bộ kỹ thuật .
c- Đại diện Đơn vị thí nghiệm:
   - Ông :…………………………..          Chức vụ : ………………………………….
  Các bên cùng tiến hành đo độ chặt K với nội dung sau:
              VỊ TRÍ KIỂM TRA                  GHI
  LÝ TRÌNH:                                  CHÚ
  STT         LÝ TRÌNH           VỊ TRÍ   LỚP
  * Tổng số điểm kiểm tra: ……………….mẫu. Độ chặt yêu cầu Ky/c = …………..
  Các bên nhất trí và cùng ký tên, biên bản kết thúc cùng ngày.
Đ/D Đơn vị Giám Sát  Đ/D Đơn vị thí nghiệm  Đ/D Đơn vị thi công

								
To top