BB lay mau thiet ke cap phoi roi by quangphongl

VIEWS: 148 PAGES: 2

									        CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                 ……….o0o………

    BIEÂN BAÛN LAÁY MAÃU THIEÁT KEÁ CAÁP PHOÁI BEÂ
            TOÂNG

Công trình: CẢI TẠO, NÂNG CẤP KÊNH CHÍNH ĐÔNG
       HỆ THỐNG THỦY LỢI SÔNG PHA
Hạng mục: ( GÓI THẦU SỐ 21 ) Thi công xây lắp kênh và công trình trên kênh
đoạn từ K11+426 ÷ K12+930

  Hôm nay, ngày 05 tháng 04 năm 2010, tại công trình chúng tôi gồm có:
 I/ Đại diện đơn vị giám sát: Công ty Cổ phần Phan Rang Thành.
  Ông : …………………………………Chức vụ:……………………….
  Ông : …………………………………Chức vụ:……………………….
 II/ Đại diện đơn vị thi công: C.ty TNHH khai thác KS và XD Trân Trân .
  Ông : …………………………………Chức vụ:……………………….
  Ông : …………………………………Chức vụ:……………………….
 III/ Đại diện đơn vị thí nghiệm : ………………………………………………..
  Ông : …………………………………Chức vụ:……………………….
  Chúng tôi cùng tiến hành lấy mẫu vật liệu như sau:

    STT       Tên vật tƣ       Số lƣợng     Nơi lấy
    1        Đá 1 x 2        20 kg      Đèo cậu
    2    Xi măng PCB40 Kim Đỉnh     50 kg     Phan rang
    3        Cát vàng        50 kg     Sông Than

 Toàn bộ số lượng vật liệu lấy mẫu trên được đem đến Trung tâm kiểm định thí
nghiệm vật liệu xây dựng để thí nghiệm thiết kế cấp phối bê tông .
  Yêu cầu thiết kế cấp phối bê tông :
  - Bê tông đá 1x2 M200
  Các bên thống nhất những nội dung trên và nhất trí ký tên .

ĐẠI DIỆN TƢ VẤN GIÁM SÁT          ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
           ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM
         CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                  ……….o0o………

         BIÊN BẢN LẤY MẪU THIẾT KẾ VỮA XÂY

Công trình: ĐƢỜNG PHƢỚC ĐẠI – PHƢỚC TRUNG ( GIAI ĐOẠN II ).
(GÓI THẦU SỐ 14 : ĐOẠN TỪ KM 12+00 ĐẾN KM 15+500 )
Hạng mục: XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƢỜNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƢỜNG
          ( PHÂN ĐOẠN TỪ KM 14 + 400 ĐẾN KM 15 + 500.)

  Hôm nay, ngày...…tháng…năm 2008, tại công trình chúng tôi gồm có:
 I/ Đại diện đơn vị giám sát: Công ty TNHH Tƣ vấn xây dựng Đức Thuận.
  Ông : …………………………………Chức vụ:……………………….
  Ông : Lê Ngọc Hải .          Chức vụ: Giám sát thường xuyên .
 II/ Đại diện đơn vị thi công: Liên danh C.ty CPXD Thủy lợi NT & C.ty TNHH
khai thác KS và XD Trân Trân .
  Ông : …………………………………Chức vụ:……………………….
  Ông : Nguyễn Đăng Tuấn .       Chức vụ: Kỹ thuật B .
 III/ Đại diện đơn vị thí nghiệm : C.ty TNHH Nam Miền Trung
  Ông : Nguyễn Đức Hiếu .        Chức vụ: Thí nghiệm viên .
  Chúng tôi cùng tiến hành lấy mẫu vật liệu để thiết kế vữa xây mác 100 với nội dung
như sau:

    STT     Tên vật tư       Số lượng      Nơi lấy
     1 Xi măng PCB40 Sông Gianh     50 kg       Phan rang
     2      Cát vàng         50 kg      Lương cang


 Toàn bộ số lượng vật liệu lấy mẫu trên được đem đến Trung tâm kiểm định thí
nghiệm vật liệu xây dựng Nam Miền Trung để tiến hành thí nghiệm thiết kế mẫu vữa
xây mác 100.
  Các bên thống nhất những nội dung trên và nhất trí ký tên .

ĐẠI DIỆN TƢ VẤN GIÁM SÁT            ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
            ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM

								
To top