แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้า by handbillmania

VIEWS: 22,667 PAGES: 4

									             แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยที่ 4 เรื่อง พลังงานไฟฟ้า
วิชาวิทยาศาสตร์               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6           โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
จานวน 30 ข้อ                คะแนนเต็ม 30 คะแนน         ผู้ออกข้อสอบ นายคารม พลีดี


มาตรฐานตัวชี้วัดที่ต้องการประเมิน
ว 5.1 ป.6/1 ทดลองและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ว 5.1 ป.6/2 ทดลองและอธิบายตัวนาไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า
ว 5.1 ป.6/3 ทดลองและอธิบายการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว 5.1 ป.6/4 ทดลองและอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว 5.1 ป.6/5 ทดลองและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

คาชี้แจง จงทาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว
1. การไหลของกระแสไฟฟ้าครบวงจรมีส่วนสาคัญ 3         ง. ตามแนวรั้วบ้าน
  ส่วนยกเว้นข้อใด                   5. เมื่อต่อวงจรเรียบร้อยแล้วไฟสว่าง
  ก. สวิตซ์                        ข้อใดเป็นข้อสรุปที่ถูกต้อง
  ข. สายไฟ                        ก. แรงดันไฟมีเพียงพอ
  ค. เซลล์ไฟฟ้า                      ข. หลอดไฟมีคุณภาพสูง
  ง. อุปกรณ์ไฟฟ้า                     ค. สายไฟที่ใช้มีความยาวพอดี
2. วงจรไฟฟ้าปิดเป็นอย่างไร                 ง. มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอด
  ก. กระแสไฟฟ้าลัดวงจร                 6. แหล่งกาเนิดกระแสไฟฟ้าชนิดใดที่ไม่ทาให้เกิดมล
  ข. กระแสไฟฟ้าไม่เคลื่อนที่               ภาวะ
  ค. กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้ครบวงจร            ก. ไดนาโม
  ง. กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้ไม่ครบวงจร          ข. เซลล์สุริยะ
3. การต่อวงจรแบบอนุกรมมีข้อเสียอย่างไร           ค. ถ่านไฟฉาย
  ก. ไม่ค่อยปลอดภัย                    ง. แบตเตอรี่รถยนต์
  ข. ไฟฟ้าในวงจรเดินไม่สะดวก              7. แรงดันไฟฟ้าตามบ้านมีค่าเท่าไร
  ค. ต้องใช้อุปกรณ์ในการต่อมาก              ก. 220 V
  ง. ถ้าสายไฟขาดจะทาให้วงจรเปิดทั้งวงจร          ข. 220 A
4. สายไฟบริเวณใดควรเป็นสายที่มีฉนวนหุ้มหนาเป็       ค. 220 W
  นพิเศษ                         ง. 220 mA
  ก. บริเวณบันได                    8. วัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านเรียกว่าอะไร
  ข. ใต้ชายคาบ้าน                     ก. ตัวนาไฟฟ้า
  ค. ภายในห้องน้า                     ข. ฉนวนไฟฟ้า
  ค. ตัวช่วยไฟฟ้า                 15. สิ่งใดถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยหลักการของแม่เหล็กไ
  ง. ตัวละลายไฟฟ้า                  ฟฟ้า
9. การติดตั้งเต้าเสียบให้สูงไว้เพื่อป้องกันสิ่งใด    ก. โคมไฟฟ้า
  ก. อุทกภัย                     ข. นาฬิกาปลุก
  ข. มดเข้าไปทารัง                  ค. กระดิ่งไฟฟ้า
  ค. สุนัขปัสสาวะรด                  ง. นาฬิกาทราย
  ง. เด็กเล็กเอานิ้วแหย่             16. ข้อใดไม่ก่อให้เกิดอันตราย
10. ข้อใดเป็นการทาเหล็กธรรมดาให้เป็นแม่เหล็ก      ก. ใช้วัสดุอื่นแทนฟิวส์
  ก. นาตะปูมาถูกับเหล็ก                ข. ใช้ฟิวส์ขนาดเล็กเกินไป
  ข. นาเหล็กไปต่อกับวงจรไฟฟ้า             ค. ใช้ฟิวส์ขนาดใหญ่เกินไป
  ค. ปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวด             ง. ต่อสายตรงโดยไม่ผ่านฟิวส์
  ง. นาผงเหล็กไปโรยที่ขดลวดทองแดง         17. วัตถุชนิดใดยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้มากที่
11. เมื่อใดไม่ควรสัมผัสกับสวิตซ์ไฟฟ้า          สุด
  ก. เมื่อมือเปียก                  ก. เงิน
  ข. เมื่อร่างกายอ่อนเพลีย              ข. ดีบุก
  ค. เมื่อยกสะพานไฟขึ้นแล้ว              ค. เหล็ก
  ง. เมื่อกาลังมีการซ่อมสายไฟ             ง. ทองแดง
12. สิ่งของในข้อใดไม่มีแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ปร  18. ข้อใดคือหน่วยของกระแสไฟฟ้า
  ะกอบ                        ก. วัตต์
  ก. วิทยุ                      ข. โวลต์
  ข. ตู้เย็น                     ค. โอห์ม
  ค. ตู้กับข้าว                    ง. แอมแปร์
  ง. โทรทัศน์                   19. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ย
13. วัตถุในข้อใดที่ต่อเชื่อมกับวงจรไฟฟ้าจะทาให้หล    วนาจากการหมุนขดลวดทองแดงตัดกับสนามแม่เ
  อดไฟสว่าง                      หล็ก
  ก. คลิป                       ก. มีการเปลี่ยนรูปพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า
  ข. เชือก                      ข. หากยังไม่หมุนขดลวด
  ค. ดินสอ                         จะไม่เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น
  ง. หนังยาง                     ค. เมื่อหมุนขดลวดเร็วขึ้น
14. สวิตซ์ ทาหน้าที่อะไร                   กระแสไฟฟ้าจะเกิดน้อยลง
  ก. ปรับค่าแรงดันไฟฟ้า                ง. เมื่อหมุนขดลวดเร็วขึ้น
  ข. เพิ่มกระแสไฟฟ้าให้เซลล์ไฟฟ้า             กระแสไฟฟ้าจะเกิดมากขึ้น
  ค. ควบคุมความสว่างของหลอดไฟ
  ง. ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า
20. สายไฟที่ต่อเข้ากับบ้านเรือนต้องผ่านอุปกรณ์ชนิด  26. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ใดตามลาดับ                      ก. สารเคมีทาให้เกิดไฟฟ้าในแบตเตอรี่
  ก. สะพานไฟ ฟิวส์ มิเตอร์               ข. การขัดถูวัตถุ 2 ชนิดทาให้เกิดไฟฟ้ากระแส
  ข. มิเตอร์ สะพานไฟ ฟิวส์               ค. โรงไฟฟ้าไอน้าจะใช้ไอน้าเป็นตัวทาให้ขดลว
  ค. มิเตอร์ ฟิวส์ สะพานไฟ                  ดเคลื่อนที่ผ่านขั้วแม่เหล็ก
  ง. สะพานไฟ มิเตอร์ ฟิวส์               ง. การเคลื่อนที่ของขดลวดทองแดงผ่านขั้วแม่เห
21. เมื่อจะซ่อมไฟฟ้าในบ้านควรทาอะไรเป็นสิ่งแรก         ล็กทาให้เกิดไฟฟ้าในไดนาโม
  ก. ปิดสวิตซ์                   27. การที่เรามักเห็นสายไฟฟ้าหย่อน ไม่ขึงตึง
  ข. ถอดฟิวส์ออก                    ข้อใดอธิบายถูกต้อง
  ค. ยกสะพานไฟขึ้น                   ก. สายไฟฟ้ามีน้าหนัก
  ง. ปลดสายไฟออกจากมาตรวัดไฟ              ข. ไม่รั้งให้เสาไฟฟ้าล้ม
22. ข้อใดน่าจะทาให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรมากที่สุด       ค. เมื่อลมพัดมามีแรงทาให้หย่อน
  ก. สายไฟถูกสัตว์กัดแทะ                ง. ความร้อนทาให้อากาศรอบๆ
  ข. การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นเวลานาน              สายไฟฟ้าขยายตัว
  ค. การนาพลาสติกแหย่เต้ารับหรือปลั๊กตัวเมีย    28. การจ่ายค่าไฟฟ้าทุกเดือน จะคิดตามยูนิตที่ใช้ไป
  ง. ไม่ดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกหลังจากใช้งานเ    ยูนิตเป็นหน่วยของปริมาณใด
     สร็จ                      ก. กาลังไฟฟ้า
23. ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่            ข. กระแสไฟฟ้า
  ก.                          ค. พลังงานไฟฟ้า
  ข.                          ง. ความต่างศักย์ไฟฟ้า
  ค.                        29. เตารีดมีฉลากดังนี้ 200 V 600 W เมื่อใช้เตารีดนาน
  ง.                          2 ชั่วโมง เสียค่าไฟเท่าไร เมื่อค่าไฟยูนิตละ 2 บาท
24. สถานที่ใดไม่จาเป็นต้องมีสายล่อฟ้า          ก. 2.40 บาท
  ก. บ้านกลางวัน                    ข. 5.28 บาท
  ข. สถานีเรดาร์บนภูเขา                ค. 24.00 บาท
  ค. บ้านชั้นเดียวกลางกรุง               ง. 52.80 บาท
  ง. สถานีวิทยุกระจายเสียง             30. เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งทาให้สิ้นเปลืองพลังง
25. เมื่อจุ่มขั้วไฟฟ้าที่ต่อกับหลอดไฟลงในสายละลาย    านไฟฟ้า 0.66 หน่วย ในเวลา 6 ชั่วโมง
  ชนิดใด หลอดไฟจะสว่าง                 เครื่องไฟฟ้านี้มีกาลังกี่วัตต์
  ก. สารละลายเกลือ                   ก. 110 วัตต์
  ข. สารละลายน้าตาล                  ข. 220 วัตต์
  ค. สารละลายแอลกอฮอล์                 ค. 240 วัตต์
  ง. หลอดไฟสว่างทุกข้อ                 ง. 660 วัตต์
               เฉลย
   แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยที่ 4 เรื่อง พลังงานไฟฟ้า

1.   ก                         16.  ข
2.   ข                         17.  ก
3.   ง                         18.  ก
4.   ค                         19.  ค
5.   ง                         20.  ข
6.   ค                         21.  ค
7.   ก                         22.  ข
8.   ก                         23.  ก
9.   ง                         24.  ค
10.  ก                         25.  ก
11.  ก                         26.  ข
12.  ค                         27.  ง
13.  ก                         28.  ค
14.  ง                         29.  ก
15.  ง                         30.  ก

								
To top