แบบทดสอบร่างกายมนุษย์

					            แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยที่ 1 เรื่อง ร่างกายมนุษย์
วิชาวิทยาศาสตร์              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6            โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
จานวน 30 ข้อ               คะแนนเต็ม 30 คะแนน          ผู้ออกข้อสอบ นายคารม พลีดี


มาตรฐานตัวชี้วัดที่ต้องการประเมิน
รหั ส ตั ว ชี้ วั ด ว 1.1 ป.6/2 อธิ บ ายการท างานที่ สั ม พั น ธ์ กั น ของระบบย่ อ ยอาหาร ระบบหายใจ
และระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์
คาชี้แจง จงทาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว
1. ข้อใดคืออวัยวะส่วนแรกของการย่อยอาหาร        5. พฤติกรรมการกินของใครมีโอกาสเป็นโรคกระเพา
  ก ปาก                         ะ
  ข กระเพาะ                       ก รัฐภูมิชอบรับประทานผักผลไม้
  ค ลาไส้เล็ก                      ข เรืองศักดิ์เคี้ยวอาหารละเอียดก่อนกลืน
  ง ลาไส้ใหญ่                      ค ชูศักดิ์รับประทานอาหารช้าๆและเป็นเวลา
2. ข้อใดคือสิ่งที่มีหน้าที่ในการช่วยบดคลุกเคล้าอาหา    ง เพชรทายชอบรับประทานอาหารที่รสจัดและเ
  รในการย่อยอาหารครั้งแรก                   ร่งรีบ
  ก น้าดี                       6. ตับมีหน้าที่สร้างสารใด
  ข เลือด                        ก น้าดี
  ค ไขมัน                        ข เลือด
  ง น้าลาย                        ค น้าลาย
3. เมื่อฟันบดเคี้ยวอาหารแล้วจะส่งต่อไปที่อวัยวะส่ว    ง น้ามันไขข้อ
  นใด                         7. น้าดีมีส่วนช่วยย่อยอาหารในข้อใด
  ก กระเพาะ                       ก อาหารที่มีน้ามาก
  ข ลาไส้เล็ก                      ข อาหารที่มีแป้งมาก
  ค ลาไส้ใหญ่                      ค อาหารที่มีไขมันมาก
  ง หลอดอาหาร                      ง อาหารที่มีโปรตีนมาก
4. ข้อใดไม่ใช่ระบบย่อยอาหาร              8. อวัยวะส่วนใดที่ทาหน้าที่สร้างน้าย่อยได้หลายชนิ
  ก ปาก                         ดที่สุด
  ข หัวใจ                        ก ตับ
  ค กระเพาะ                       ข ปาก
  ง หลอดอาหาร                      ค ตับอ่อน
                             ง กระเพาะ
9. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเป็นโรคกระเพาะอาหาร     ข ฟองน้า
  ก รับประทานอย่างเร่งรีบ              ค ดอกบัวตูม
  ข รับประทานอาหารที่ไม่มีรสจัด           ง เมล็ดถั่วแดง
  ค การรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา        16. กากอาหารที่ถูกขับถ่ายออกจากลาไส้ใหญ่คืออะไร
  ง รับประทานอาหารเฉพาะเวลาหิวเท่านั้น       ก เหงื่อ
10. โลหิตดาจะถูกฟอกเป็นโลหิตแดงโดยแก๊สชนิดใด     ข ไขมัน
  ก ออกซิเจน                    ค อุจจาระ
  ข ไนโตรเจน                    ง ปัสสาวะ
  ค ไฮโดรเจน                  17. สภาวะในกระเพาะอาหารมีสภาพเป็นอย่างไร
  ง คาร์บอนไดออกไซด์                ก เป็นด่าง
11. สารอาหารที่ถูกย่อยแล้วจะถูกลาเลียงไปกับอะไร    ข เป็นกรด
  ก น้าดี                      ค เป็นกลาง
  ข ไขมัน                      ง เป็นกรดและด่าง
  ค เลือด                    18. ถ้าลิ้นหัวใจรั่ว
  ง เส้นเอ็น                    จะเกิดผลต่อการทางานของร่างกายในระบบใดมา
12. การเต้นของหัวใจของคนปกติมีการเต้นในอัตราเท่    กที่สุด
  าใด                        ก ระบบหายใจ
  ก 62 ครั้ง/นาที                  ข ระบบขับถ่าย
  ข 70 ครั้ง/นาที                  ค ระบบย่อยอาหาร
  ค 82 ครั้ง/นาที                  ง ระบบหมุนเวียนโลหิต
  ง 90 ครั้ง/นาที                19. หัวใจเป็นอวัยวะสาคัญต่อระบบใดของร่างกาย
13. น้าดี ผลิตจากอวัยวะใด               ก ระบบหายใจ
  ก ไต                       ข ระบบขับถ่าย
  ข ตับ                       ค ระบบย่อยอาหาร
  ค ปอด                       ง ระบบหมุนเวียนโลหิต
  ง ลาไส้                    20. โลหิตดาจะมีแก๊สอะไรอยู่มาก
14. ถ้าเรามีปัญหาเรื่องท้องผูก            ก ออกซิเจน
  ควรเลือกกินอาหารในข้อใด              ข ไฮโดรเจน
  ก ไก่ย่าง                     ค ไนโตรเจน
  ข สลัดผัก                     ง คาร์บอนไดออกไซด์
  ค ไข่เจียว                  21. ข้อใดไม่เกี่ยวกับระบบลาเลียงเลือด
  ง หมูทอด                     ก ไต
15. ปอด มีลักษณะคล้ายกับอะไร             ข ปอด
  ก ไข่                       ค หัวใจ
  ง หลอดเลือด
22. อวัยวะในข้อใดทาหน้าที่ฟอกโลหิตดาให้เป็นโลหิ   28. ข้อใดคือหน้าที่ของลาไส้เล็ก
  ตแดง                         ก ย่อยอาหารทุกประเภท
  ก ไต                         ข ย่อยอาหารประเภทไขมัน
  ข ตับ                        ค ลาเลียงอาหารลงสู่กระเพาะ
  ค ปอด                        ง ย่อยอาหารที่เป็นประเภทโปรตีน
  ง หัวใจ                     29. ใครที่มีโอกาสเป็นโรคถุงลมโป่งพองมากที่สุด
23. อวัยวะใดทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับโลหิตดาโดยตรง     ก กบดื่มสุราเป็นประจา
  ก ไต                         ข กุ้งดมยาดมเป็นประจา
  ข ตับ                        ค นิลสูบบุหรี่เป็นประจา
  ค ปอด                        ง ดุกเสพยาบ้าเป็นประจา
  ง ตับอ่อน                    30. พฤติกรรมของใครอยู่ในสภาพที่มีผลดีต่อปอดมาก
24. ห้องหัวใจที่มีหน้าที่ส่งโลหิตดาไปยังปอดคือห้อง    ที่สุด
  หัวใจใด                       ก ไชยาเกี่ยวข้าวในนา
  ก หัวใจห้องบนขวา                   ข สุทธิราชขายไก่ย่างส้มตา
  ข หัวใจห้องบนซ้าย                  ค พงศธรทางานในโรงงานทอผ้า
  ค หัวใจห้องล่างขวา                  ง เอกชัยทางานในโรงงานถลุงเหล็ก
  ง หัวใจห้องล่างซ้าย
25. ห้องหัวใจที่มีหน้าที่รับโลหิตจากส่วนต่างๆ
  ของร่างกายคือห้องหัวใจใด
  ก หัวใจห้องบนขวา
  ข หัวใจห้องบนซ้าย
                                 ขอให้ทุกคนทำ
  ค หัวใจห้องล่างขวา                      ข้อสอบได้มำก
  ง หัวใจห้องล่างซ้าย                       ๆ นะคะ
26. เวลาหายใจเข้าจะทาให้ถุงลมในปอดเป็นอย่างไร
  ก ยุบตัว
  ข พองตัว
  ค เท่าเดิม
  ง หยุดการทางานชั่วคราว
27. ไตของคนเราเปรียบเสมือนอะไร
  ก พัดลม
  ข สวิตซ์ไฟฟ้า
  ค เครื่องสูบน้า
  ง เครื่องกรองน้า
               เฉลย
   แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยที่ 1 เรื่อง ร่างกายมนุษย์

1.  ก                          16.  ค
2.  ง                          17.  ข
3.  ง                          18.  ง
4.  ข                          19.  ง
5.  ง                          20.  ง
6.  ก                          21.  ก
7.  ค                          22.  ค
8.  ค                          23.  ก
9.  ข                          24.  ค
10.  ก                          25.  ก
11.  ค                          26.  ข
12.  ข                          27.  ง
13.  ข                          28.  ก
14.  ข                          29.  ค
15.  ข                          30.  ก

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:14026
posted:1/10/2011
language:Thai
pages:4