Docstoc

แบบทดสอบเรื่องหิน

Document Sample
แบบทดสอบเรื่องหิน Powered By Docstoc
					           แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยที่ 5 เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง
วิชาวิทยาศาสตร์              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6            โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
จานวน 30 ข้อ               คะแนนเต็ม 30 คะแนน          ผู้ออกข้อสอบ นายคารม พลีดี


มาตรฐานตัวชี้วัดที่ต้องการประเมิน
ว 6.1 ป. 6/1 อธิบาย จาแนกประเภทของหิน โดยใช้ลักษณะของหิน สมบัติของหินเป็นเกณฑ์และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว 6.1 ป. 6/2 สารวจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของหิน
ว 6.1 ป. 6/3 สืบค้นและอธิบายธรณีพิบัติภัยที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น

คาชี้แจง จงทาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว
1. หินแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่คือ               ข หินอัคนี
  ก หินอ่อน หินทราย หินปูน                ค หินแปร
  ข หินชั้น หินตะกอน หินแปร                ง หินควอร์ตไซต์
  ค หินอัคนี หินตะกอน หินแปร              6. หินชนิดใดเปลี่ยนแปลงมาจากหินปูนซึ่งได้รับควา
  ง หินอัคนี หินตะกอน หินดินดาน              มร้อนและความดันสูง
2. หินชนิดใดไม่จัดเป็นหินแปร                ก หินอ่อน
  ก หินอ่อน                        ข หินชนวน
  ข หินแกรนิต                       ค หินแกรนิต
  ค หินควอร์ตไซต์                     ง หินดินดาน
  ง หินออบซิเดียน                   7. ดินลูกรังเกิดจากการผุพังของหินชนิดใด
3. หินชนิดใดนิยมนามาทาครก เนื่องจากทนทาน          ก หินปูน
  ก หินปูน                        ข ศิลาแลง
  ข หินไนส์                        ค หินดินดาน
  ค หินทราย                        ง หินกรวดมน
  ง หินออบซิเดียน                   8. วัสดุในข้อใดไม่ควรทาด้วยหินอ่อน
4. นักธรณีวิทยาค้นพบซากไดโนเสาร์ได้ในหินประเ        ก พื้นบ้าน
  ภทใด                          ข ผนังอาคาร
  ก หินปูน                        ค โต๊ะรับแขก
  ข หินพัมมิส                       ง โต๊ะทดลองวิทยาศาสตร์
  ค หินแกรนิต                     9. ในการผสมคอนกรีต ใช้ทราย
  ง หินบะซอลต์                      ปูนซีเมนต์และน้าผสมกัน
5. หินชนิดใดเกิดจากลาวาเย็นตัวลง              การประสานของวัตถุในคอนกรีตเหมือนการเกิดหิ
  ก หินชั้น                        นประเภทใดในธรรมชาติ
  ก หินอัคนี
  ข หินแปร                 16. ดินขาวมีประโยชน์อย่างไร
  ค หินอ่อน                   ก ทาปูนขาว
  ง หินตะกอน                  ข ทาภาชนะดินเผา
10. หินที่มักพบฟอสซิลคือหินชนิดใด         ค ก และ ข
  ก ศิลาแลง                   ง ผิดทั้ง 2 ข้อ
  ข หินดินดาน                17. ข้อใดไม่ใช่แร่ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
  ค หินบะซอลต์                 ก ทองคา
  ง หินออบซิเดียน                ข ปูนซีเมนต์
11. การใช้ประโยชน์จากหินแร่ ข้อใดไม่ถูกต้อง    ค ดินสอพอง
  ก หินปูน ก่อสร้าง               ง แก๊สธรรมชาติ
  ข หินอ่อน แกะสลัก             18. แร่ชนิดใดนาไปใช้ได้โดยไม่ต้องผ่านการนาไปถลุ
  ค หินแกรนิต อาคาร               งก่อน
  ง หินทราย หินลับมีด              ก ตะกั่ว
12. หินในข้อใดจัดอยู่ในพวกเดียวกัน        ข เหล็ก
  ก หินทราย หินอ่อน ศิลาแลง           ค ทองแดง
  ข หินดินดาน หินทราย หินกรวด          ง แกรไฟต์
  ค หินปูน หินไนส์ หินควอร์ตไซต์      19. จากตารางการทดสอบความแข็งของแร่
  ง หินแกรนิต หินบะซอลต์ หินควอร์ตไซต์     จงตอบคาถาม แร่ชนิดใดมีเนื้ออ่อนที่สุด
13. ชอล์กเขียนกระดานดาทาด้วยแร่ชนิดใด         ชนิดของแร่         ผลการทดสอบ
  ก พลวง                         1         ใช้ตะไบขีดไม่เป็นรอย
  ข ยิปซั่ม                        2          ใช้เล็บขีดไม่เป็นรอย
  ค เกาลิน                        3          ใช้เหล็กขีดเป็นรอย
  ง ฟลูออไรด์                       4           ใช้เล็บขีดเป็นรอย
14. ข้อใดคือแร่โลหะทุกชนิด            ก 1
  ก เงิน ตะกั่ว ยิปซั่ม             ข 2
  ข พลวง เหล็ก ตะกั่ว              ค 3
  ค เกาลิน ดีบุก ลิกไนส์            ง 4
  ง พลวง วุลแฟรม เฟลด์สปาร์         20. แร่ชนิดใดเป็นส่วนประกอบในถ่านไฟฉาย
15. แร่ลิกไนส์ถูกนามาใช้ประโยชน์ในด้านใด     ก ดีบุก
  ก ซีเมนต์                   ข นิกเกิล
  ข โลหะผสม                   ค ทองแดง
  ค ไส้หลอดไฟฟ้า                ง แมงกานีส
  ง เชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า
                             ง ดินในกระถาง 2, 3 เป็นดินเหนียว
21. น้ามันปิโตรเลียมมักพบในหินชนิดใด         25. ธาตุใดเป็นองค์ประกอบหลักของชั้นเปลือกโลก
  ก หินแปร                       ก เหล็ก
  ข หินอัคนี                      ข ซิลิกอน
  ค หินตะกอน                      ค คาร์บอน
  ง ถูกทุกข้อ                     ง ไนโตรเจน
22. ดินต่างจากหินเนื่องจากองค์ประกอบของดินมีสาร   26. ข้อใดต้องเกี่ยวกับน้าบาดาล(น้าใต้ดิน)
  ใดต่อไปนี้มากกว่าหิน                 1. ชั้นดินและหินช่วยกรองน้าให้ใส
  1. ซิลิกา                      2. สูบน้าใต้ดินไปใช้มากๆ ทาให้ดินทรุด
  2. อะลูมิเนียม                    3. ธาตุอาหารบางชนิดในปุ๋ยที่ให้แก่พืชอาจปนเปื้
  3. น้า                          อนน้าใต้ดิน
  4. ฮิวมัส                      4. น้าใต้ดินมีสิ่งปนเปื้อนมากกว่าน้าคลอง
  ข้อใดถูกต้อง                     ก 1, 4
  ก 1 3                        ข 2, 3
  ข 1 4                        ค 1, 2, 3
  ค 2 3                        ง 2, 3, 4
  ง 3 4                      27. ดินตะกอนทับถมตามก้นแม่น้าลาคลองเป็นแหล่ง
23. ดินที่เป็นกรด                    สะสมสารพิษจากน้า
  สามารถปรับปรุงเพื่อใช้ในการเกษตรได้โดยการเติ     สัตว์ในข้อใดอาจใช้เป็นตัวบ่งชี้แสดงมลภาวะของ
  มสารชนิดใด                      ดินตะกอนได้ดีกว่าสัตว์อื่น
  ก ทราย                        ก กุ้ง
  ข ปุ๋ยเคมี                      ข กบ
  ค ปุ๋ยคอม                      ค ปลา
  ง ดินมาร์ล                      ง หอย
24. เมื่อนากระถางชนิดเดียวกันมา 3 ใบ ใส่ดิน 3 ชนิด  28. ภูเขาหัวโล้นอาจก่อความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมอย่
  เพื่อปลูกพืชชนิดเดียวกันมีอายุเท่ากัน        างไรบ้าง
  โดยให้ปัจจัยอื่น                   1. ไฟไหม้ป่าง่ายเพราะปราศจากกาบัง
  ที่มีผลต่ออัตราการเจริญของพืชเหมือนกันทุกอย่าง    2. น้าท่วมฉับพลัน
  ทิ้งไว้ 2 สัปดาห์                  3. ดินพังทลาย
  พบว่าพืชในกระถางใบแรกมีอัตราการเจริญสูงสุด      ก 1
  ข้อสรุปใดเป็นไปได้มากที่สุด             ข 2
  ก ดินในกระถาง 1 เป็นดินร่วน             ค 1, 2
  ข ดินในกระถาง 2 เป็นดินร่วน             ง 2, 3
  ค ดินในกระถาง 2, 3 เป็นดินร่วน
                              อ่านต่อ ข้อ 29
29. น้ามันรถยนต์ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมซึ่งมีกาเนิดตามข้อใด
  ก ดินเปลี่ยนเป็นปิโตรเลียมโดยจุลินทรีย์ในดิน
  ข แร่ธาตุต่างๆ ในหินรวมตัวกันเป็นปิโตรเลียม
  ค น้าใต้ดินเปลี่ยนเป็นปิโตรเลียมโดยปฏิกิริยาเคมี
                  ่
  ง ซากพืชและสัตว์ทับถมกันอยูใต้ชั้นดินนับล้านปี
30. เหตุการณ์ที่เกิดกับชาวอาเภอลับแล ในปี พ.ศ. 2549 เป็นภัยพิบัติที่มีชื่อเรียกว่าอะไร
  ก น้าท่วม
  ข โคลนถล่ม
  ค แผ่นดินไหว
  ง แผ่นดินเลื่อน
              เฉลย
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยที่ 5 เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง

 1.  ค                        16.  ข
 2.  ง                        17.  ข
 3.  ข                        18.  ง
 4.  ก                        19.  ง
 5.  ข                        20.  ง
 6.  ก                        21.  ค
 7.  ข                        22.  ง
 8.  ง                        23.  ง
 9.  ง                        24.  ก
 10.  ข                        25.  ข
 11.  ก                        26.  ค
 12.  ข                        27.  ง
 13.  ข                        28.  ง
 14.  ก                        29.  ง
 15.  ง                        30.  ง

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:32441
posted:1/10/2011
language:Thai
pages:5