Lamdag Nov Dec 10 by James_Sia

VIEWS: 791 PAGES: 8

									Volume 3, Number 1                                                     November - December 2010
                                                                        Photos by Eldon Bravo
                                                                                     RH Bills forum
                                                                                    gipahigayon sa XU
                                                                                    By Maris Stela Camaddo

                                                                                      Cagayan de Oro City – Ang Philippine
                                                                                    Misereor Partnership (PMP) CABUSTAM
                                                                                    Cluster, uban sa pagbulig sa Arkidiyosesis
                                                                                    sa Cagayan de Oro ug sa Xavier University,
                                                                                    mipahigayon ug usa ka Dialogue/Forum
                                                                                    mahitungod sa Reproductive Health Bills.
                                                                                    Kini nga panagtigom gihimo didto sa Xavier
                                                                                    University Chapel niadtong Nobyembre 29,
                                                                                    2010. Ang maong panagtigom gitambongan
                                                                                    sa mga nagkalain-laing pundok sa atong
                                                                                    simbahan ug katilingban sa dakbayan, lakip
                                                                                    na ang mga kaparian ug kamadrehan.
                                                                                      Ang mibatbat sa baruganan sa Simbahan
                                                                                    ug sa Catholic Bishops’ Conference sa Pilipinas
                                                                                    kon CBCP tali sa Reproductive Health Bills
                                                                                    mao ang atong talahurong Arsobispo sa
                                                                                    Cagayan de Oro, si Most Rev. Antonio J.
                                                                                    Ledesma, S.J., D.D. Si Rev. Fr. Eric Genilo, S.J.,
                                                                                    magtutudlo sa Moral Theology sa Ateneo
                                                                                    de Manila, ang misunod nga mipahayag
                                                                                    mahitungod sa mga hisgutanan alang sa
                                                                                    Dialogue tali sa RH Bills. Mahinumduman
                                                                                    nga kining mga mga hisgutan for dialogue
                                                                                    tali sa RH Bills gisulat sa tulo ka mga paring
The five new deacons during their respective or-                                                            Heswita ug hiniusang gihanyagsa sa Loyola
dination days. Above: Rev. Alvin Pobar of the                                                             School of Theology ug ang John J. Carroll
Diocese of Talibon, Rev. James Cervantes of the                                                            Institute on Church and Social Issues. Si Fr.
Society of Mary, and Rev. Lino Macatol of the                                                             Genilo usa sa tulo ka mga pari nga misulat
Archdiocese of Cagayan de Oro. Below: Vice-                                                              niini nga mga hisgutanan sa pagkulokabildo.
                                                                                    Ang duha pa ka mga magsusulat mao sila
Chancellor Rev. Erdman Pandero and Rev. Noel                                                              si Rev. Fr. Joaquin Bernas, S.J., ug si Rev. Fr.
Carbayas, both also of this archdiocese. (Story &                                                           John J. Carroll, S.J.
additional photos on page 5)                                                                        Ang katapusang mipaambit sa maong Pope: “Lack of Religious
                                                                                    kulokabildo mao si Ms. Fely Rixhon, ang
                                                                                    Executive Director sa Philippine Commission
                                                                                    on Population and Development. Si Ms.
                                                                                    Rixhon mipaambit mahitungod sa Consensus
                                                                                    Bill nga gipanday usab sa tulo (3) ka dagkongFreedom Is Unacceptable”
                                                                                    mga pundok pangnegosyo nga mao ang
                                                                                    Management Association of the Philippines
                                                                                    (MAP), ang Makati Business Club (MBC)
                                                                                    ug ang Bishops-Businessmen’s Conference
                                                                                    (BBC), isip hulip sa kasamtangang mga
  VATICAN (ZENIT) - The Pope stated this     continues to be a theatre of violence and   among the fundamental rights and                   balaudnon mahitungod sa reproductive
in a message released for the 44th World      strife as it makes its way towards a future  freedoms rooted in the dignity of the                health nga buot ipalusot sa atong mga
Day of Peace. This day is observed every      of stability and reconciliation.”       person, religious freedom enjoys a special              magbabalaod sa Kongreso.
Jan. 1, which is also the Solemnity of the        “This situation is unacceptable,” the  status.                                  Ang tulo ka mga mipaambit gisundan
Mother of God. The theme for 2011 is        Holy Father said, “since it represents      “When   religious  freedom   is              usab sa tulo (3) ka mga reactors, sila si
“Religious Freedom, the Path to Peace.”       an insult to God and to human dignity;    acknowledged, the dignity of the human                Ms. Tessie B. Fernandez sa PMP Technical
  “At present, Christians are the religious    furthermore, it is a threat to security    person is respected at its root, and the               Working Group on Family Life and Gender,
group which suffers most from persecution      and peace, and an obstacle to the       ethos and institutions of peoples are                si Mr. Ariel Hernandez sa Balay Mindanao
on account of its faith,” the Pontiff noted.    achievement of authentic and integral     strengthened.”                            Foundation, Inc. ug International Center for
  He mentioned in particular recent        human development.”                The Pope noted that religious freedom              Peace, ug si Dr. Rodrigo Alenton, M.D., usa
attacks on Christians in Iraq, “which          He affirmed: “It could be said that                                      ka cardiologist ug kasamtangang nangulo
                                                                    POPE/3             sa Northern Mindanao Association of
                                                                                    Cardiologists.
 ORO CLERGY, AWRACO Advent Recollection and Christmas Party                                                        Matud sa tigpasiugda, ang Dialogue/
                                                                                    Forum gipahigayon tungod sa nagka-
By Mary Anne Padilla, FSP             Mass and Christmas party at St. John      relationship with Jesus. To conclude, he
                         Vianney Seminary last Dec. 14, 2010.      said, “Christmas season is a festival, a fiesta                              RH BILLS/3
  The Oro Clergy and the Association        Fr. Celerino Reyes, SJ, recollection    of love, God becoming a human person, to
of Women Religious of Cagayan de Oro facilitator and rector of St. John Vianney
(AWRACO) held a joint advent recollection, Seminary gave two important points
                                                 show in word and deed how He loves us. Is
                                                 this real to you?”
                                                                                     First Archdiocesan
                               to ponder on during the
                               preparation for Christmas:
                                                   The half-day recollection ended with
                                                 a con-celebrated Mass with Archbishop                  Pastoral Council
                               First, “The Long Loving and     Antonio J. Ledesma, SJ, DD, as main
                               Grateful Look at the year 2010”,  presider. Fr. Reyes, in his homily, said that              meeting convened
                               where each participant during    advent gives us the opportunity to pause                 Abp. Antonio J. Ledesma, S.J. has gathered
                               the groupings by districts     and look into our relationship with God               thedirectorsofthesixarchdiocesancommissions
                               shared his/her experiences     who patiently waits for our response. Like
                               of blessings received in 2010,   any human relationship, it takes time to               as well as heads of key apostolates and ministries
                               worth thanking the Lord for, as   grow and develop. During advent, we do                for the first meeting of the Archdiocesan
                               well as the things they found    not only wait for God to come, He also                Pastoral Council (APC) at the Archbishop’s
                               difficult to be grateful for.    waits for us so he can share his joy and               Residence on December 15, 2010, to review the
                               Second, “A Long Loving Look     love for us.                             current archdiocesan organizational structure.
                               at Advent.” Fr. Reyes stressed     At around 1:30 p.m. the Christmas                A letter from the archbishop dated December 8,
                               the importance of growth in     party opened with a welcome remark                  2010 suggested that the agenda of the meeting
                               spiritual life, if weaknesses    by Fr. Reyes. Games and raffle draws                 also include the composition and objectives
                               does not take over. He went on   with valuable prizes followed. The joyful              of the APC and general reports from the six
                               to say, that the key to spiritual  celebration ended at 3:00 p.m. with the               commissions.
                               growth is fidelity nourished by   exchange of gifts using the Right Family                 Besides Abp. Ledesma, those present
Priests and sisters attend the Eucharistic Celebration during establishing a personal, loving   Christmas Story. n
the joint Recollection/Christmas party.                                                                             COUNCIL MEETING/2
2                                 Editorial                                        LAMDAG
                                                                                   Nov - Dec 2010   Message for Christmas ‘10                             Pastoral guidelines and core
                                             values in NFP promotion
                       Dear friends of Cagayan de Oro
                       Archdiocese,

                         Over the past month, we have     By Abp. Antonio J. Ledesma, S.J.         by God,” cite the Council Fathers. “His digni-
                       been blessed with three ordinations                             ty lies in observing this law, and by it he will
                       to the diaconate for the Archdio-            (last in a series)         be judged... By conscience in a wonderful
                       cese of Cagayan de Oro. During this                             way, that law is made known...” (Gaudium
                       year 2010, we are also celebrating    IV. We are for enabling couples to make an    et Spes, 16). Thus the individual assumes
                       the 25th anniversary of St. John Vi-   Informed and Morally Responsible Choice,     personal responsibility for all his human acts
                       anney Theological Seminary. SJVTS     according to the dictates of a Right Con-     that are knowingly and willingly done, heed-
                       is the major seminary set up by the    science.                     ing the dictates of his conscience.
                       bishops in the CABUSTAM sub-re-        “The education of an authentic free-        However, conscience itself needs to be
                       gion (i.e., Cagayan de Oro – Butuan    dom” constitutes our fourth pastoral guide-    formed and guided by the objective norms
                       – Surigao – Tandag – Malaybalay).     line. Within the context of a pluralistic so-   of moral conduct. Ignorance or sinful hab-
                         One highlight of the seminary’s    ciety, the government’s focus is to refrain    its pose as obstacles to the formation of a
                       celebration was the episcopal or-     from coercion and to provide information     right conscience. It is in this light that values
                       dination last April of one of its first  on all family planning methods that it deems   formation is an integral part of our All-NFP
                       graduates, Fr. Jose Cabantan, as the   necessary for couples to make an informed     program – to enable parents as well as their
                       fourth bishop of Malaybalay. He      choice. On the other hand, the Church’s      children to acquire “a truly responsible free-
                       succeeds Bishop Honesto Pacana,      focus should be to provide information on     dom” (Familiaris Consortio, 21).
                       S.J., a former Rector of SJVTS. Over   all NFP methods and to help couples form        This includes providing information on
the years, the seminary has produced around 350 priests now serving in prac-      a right conscience so that they are able to    all scientifically-based NFP methods as a pas-
tically all the 21 arch/dioceses of Mindanao and parts of the Visayas. At pres-     make not only an informed but also a mor-     toral imperative. Corollary to this would be
ent the seminary is undertaking a 25M – for 25 years endowment fund drive        ally responsible choice.             presenting the positive the positive motiva-
to provide scholarship support for our major seminarians.                  Three kinds of freedom are implied in     tions for NFP and its integral attractiveness,
  On another front, in the light of the current issue on the Reproductive       this pastoral guideline. There is first the on-  instead of simply attacking the agencies
Health bills, the All – Natural Family Planning Program of the archdiocese has     tological freedom of every human person,     promoting contraceptives. “Proclamation is
been receiving heightened interest. Last week our NFP team was invited by the      endowed with reason and free will. Innate     always more important than denunciation,”
Hapag Asa program of Assisi Foundation to give a trainors’ training seminar in     in his human dignity is the person’s freedom   notes Pope John Paul II, “and the latter can-
Tagaytay to delegates from 16 dioceses in Luzon. Many of the participants en-      to choose good or evil – even to say “no” to   not ignore the former, which gives it true
thusiastically pointed out how this NFP program addressed to parents comple-      his Creator, or to go against his very nature   solidity and the force of higher motivation”
ments the feeding program of Hapag Asa for undernourished children.           by doing what would be considered human      (Solicitudo Rei Socialis, 41).
  Indeed, in a recent Forum on the RH Bill co-sponsored by the archdiocese,      acts.                         In summary, these four pastoral guide-
we pointed out that the four pastoral guidelines for our All – NFP program also       From the societal perspective, govern-    lines provide the core values for our All-NFP
explicitate the local church’s core values vis-à-vis some legislators’ proposals    ments promote the civil and political free-    ministry. Couples, indeed, have to consider
on RH:                                         doms of their citizens by safeguarding the    several crucial factors: the good of their
  (1) We are Pro-Life, as our first principle;                    exercise of their rights and duties within the  children already born or yet to come, their
  (2) We are for Responsible Parenthood, as our goal;                 bounds of public order. Thus the freedoms of   own situation at the material and spiritual
  (3) We are for Natural Family Planning, as our means; and              speech, of assembly, of religion, of economic   level, and the over-all good of their family,
  (4) We are for enabling couples to make an Informed and Responsible         enterprise, of responsible parenthood itself,   of society, and of the Church. “It is the mar-
Choice, according to the Formation of a Right Conscience.                etc. are hallmarks of a democratic society. A   ried couple themselves,” not the Council Fa-
                                            dictatorial government, on the other hand,    thers, “who must in the last analysis arrive
  In many ways, these core values are exemplified in the Christmas story of      suppresses by superior force the basic free-   at these judgments before God” (Gaudium
the Holy Family. May their message of love and life be ours to share through-      doms of its citizens.               et Spes, 50).
out the coming year (which also marks the 60th anniversary of Cagayan de Oro        A third kind of freedom is what we call      For its part, the local church can carry
as an archdiocese).                                   authentic freedom – i.e., the freedom to do    out its servant role by reaching out to as
                                            what ought to be done. “Man’s dignity,” ac-    many couples as possible with the good
                                            cording to the Vatican II Council Fathers, “de-  news of various natural family planning
                               With God’s blessings,   mands that he act according to a knowing     methods today that are proven to be safe,
                                            and free choice that is personally motivated   reliable, practicable and adaptable to the
                                            and prompted from within...” (Gaudium et     various circumstances of family life. Instead
                                            Spes, 17). This inner prompting is what we    of resorting to condemnation or confronta-
                                            mean by conscience which calls the person     tion, we find that for concerned couples,
                                            to acknowledge the natural moral law given    authentic values can best be formed with
                  Archbishop Antonio J. Ledesma, S.J.         by God.                      charity, compassion, and the formation of
                                              “For man has in his heart a law inscribed   conscience. n


New Year’s Message of Peace                               Council meeting from p. 1             covered a wide range of topics, especially
                                                                     the inclusion of Parish Pastoral Council (PPC)
                                                                     and Parish Finance Council (PFC) heads in
                                            were: Fr. Perseus Cabunoc, Director of Ad Intra
                                                                     the APC board. The proposal to encourage
  On behalf of the Commission on Interreligious Dialogue of the Catholic       Ministries; Fr. Lando Gabutera, Superintendent
                                                                     lay participation in APC gatherings was
Bishops’ Conference of the Philippines, I would like to convey our message       oftheCommissiononCatholicEducation;Fr.Joel
                                                                     unanimously agreed upon, especially the
of concern and solidarity with the victims of the Christmas Day bombing of a      Lasutaz, SSS, representing men religious within
                                                                     inclusion of leaders of lay movements and
                                            the archdiocese; Fr. Nathaniel Lerio, Director
Catholic chapel in Jolo.                                of Ad Extra Ministries; Msgr. Rey Monsanto,
                                                                     organizations recognized by the archdiocese.
  We condole in particular with Fr. Romeo Villanueva, OMI, the main cele-                                  Preparations were also being made during
                                            head of the Society of St. John Vianney; Mr.
brant of the aborted Mass. Fr. Villanueva has been a long-time advocate for                                the meeting for next year’s highlights, namely
                                            Adrian C. Pabayo, representing the lay ecclesial
                                                                     the Archdiocesan Synod, Cagayan de Oro’s
justice and peace in the Sulu archipelago.                       movements; Atty. Rene Pacana, as legal
                                                                     60th anniverary as an archdiocese, and the
  We also express our sympathies with Fr. Ricky Bacolcol, his assistant, who     counsel; Sr. Mary Anne Padilla, FSP, Directress
                                                                     20th year of the Second Plenary Council of the
was slightly injured in the bombing. Fr. Ricky comes from Mambajao, Camiguin,      of Social Communication; Ms. Ann Pielago,
                                                                     Philippines (PCP II). n
and was ordained only last November 10th in Jolo by Bishop A. Lampon. He is a      NFP    coordinator;
                                            Fr. Othelo Polinar,
graduate of St. John Vianney Theological Seminary in Cagayan de Oro.          Director of the
  But, even as we condemn the senseless bombings of innocent church-goers       Commission      on
by some extremists, we wish to express our message of peace and hope to all       Clergy Formation; Fr.
peoples of various cultures and religious traditions.                  Florencio Salvador,
  The angelic message of Peace to all men and women of good will was given      Director of the
not only to the shepherds but also to the wise men and everyone today work-       Commission on Lay
ing for a just and lasting peace in our land.                      Ecclesial Movements
                                            and Organizations;
  May the Christmas blessings of Light, Love, and Life, especially for the lowly,   Ms. Myrna Siose,
be ours to share throughout the coming year.                      facilitator of the
                                            Archdiocesan
                                            Center of Concern,
                                            Empowerment
                                            and Social Services
                                            (ACCESS)     Office,
                                            and Msgr. Ursicino
                          + Antonio J. Ledesma, SJ      Columbus Villamil,
                      Archbishop of Cagayan de Oro &       Director of the
                     Chairman, Episcopal Commission on       Commission      on
                           Interreligious Dialogue      Temporalities.      Archdiocesan leaders gather at the Archbishop’s Residence to formulate
                             27 December 2010          The discussion plans for the Archdiocesan Pastoral Council.
LAMDAG
Nov - Dec 2010                                    News                                                   3
Pope from p. 1                   RH Bills from p. 1                sa mga bag-o pang
                                                   nahimugsong    mga
is “an achievement of a sound political and     anam nga kainit nga panag-dibati karon      bata, sa gidaghanon sa
juridical culture.”                 mahitungod niining mga reproductive       mgakamatayonsamga
                          health bills nga buot ipalusot sa Kongreso.   bag-ong   nanganak
Essential
                          Ang maong panag-bangi sa huna-huna        nga mga kababayen-
  “It is an essential good,” he added. “Each                            an ug sa nagkaanam
person must be able freely to exercise the     ug baruganan sa daghang mga relihiyoso
                          ug sibikong pundok sa atong katilingban     pagkadaghan sa mga
right to profess and manifest, individually                             kaso sa aborsiyon
                          nahimo na nga tinubdan sa pagkadiskurahe
or in community, his or her own religion or     ug pagkadiskontento sa katawhan – ilabi     sa atong nasud.
faith, in public and in private, in teaching, in  na sa daghanang mga katoliko. Matud       Usa ka moral nga
practice, in publications, in worship and in    sa tulo ka mga magsusulat sa Talking       katungdanan    ang
ritual observances.”                Points for Dialogue sa RH Bills, makasubo    paglantaw nga ang
  “Religious freedom is not the exclusive     palandungon nga ang pagbinayloay sa mga     mga     nasangpit
patrimony of believers,” the Pontiff stated,    hunahuna nakapunting lamang sa kon        nga   kasamtangang
“but of the whole family of the earth’s       angay ba nga ipalusot ang mga nasangpit     hulagway kahataga’g
peoples.”                      nga mga balaudnon sa reproductive health     kasulbaran.
  “It is an essential element of a        o dili. Ang duha ka mga baruganan matud     Gikinahanglan
constitutional state,” he said. “It cannot     pa, dili makaayo sa kinatibuk-ang Pilipinhon.  ang     mapanuki
be denied without at the same time         Daghan ang mga salawayon nga mga puntos     ug     matukurong
encroaching on all fundamental rights and      sa nagkalain-laing RH bills nga buot ipalusot.  pagbinayloay    sa
freedoms, since it is their synthesis and      Kini nga mga puntos tataw nga nakalapas sa    hunahuna     aron Ateneo de Manila professor Fr. Eric Genilo, S.J. gives a blow-by-blow
keystone.”                     balaod sa Diyos ug Kinaiyahan. Sa laing bahin,  mahatagan ug hustong explanation of the controversial Reproductive Health Bills.
                          ang pagsalikway sa maong nga balaudnon sa    impormasyon    ang            mahitungod niining nagkalain-laing mga
  “While it favors the exercise of our most
                          ilang kinatibuk-an dili usab makapakgang sa   katawhan, matabangan sila pagkab-ot sa reproductive health bills nga buot ipalusot
specifically human faculties, it creates the                             maalampuong pagsabot sa mga puntos aron sa atong Kongreso. n
necessary premises for the attainment of      kasamtangang gidaghanon sa kamatayon
                                                   makahimo sila’g Diyosnong pagdesisyon
an integral development which concerns

                                                           Program to combat
the whole of the person in every single
dimension,” the Pontiff pointed out.
  He warned that “the exploitation
                             Archdiocese
of religious freedom to disguise hidden
interests, such as the subversion of the
                            to implement                         child malnutrition
established order, the hoarding of resources
or the grip on power of a single group, can
                            HAPAG-ASA, PCC                By Louise Dumas                 to continue the nutrition practices even
                                                                           after funding, after the initial support of
cause enormous harm to societies.”           Two feeding programs for under-          CAGAYAN DE ORO CITY – A cheap solution   the church.”
  “Fanaticism, fundamentalism and         nourished young children are currently      for malnutrition has been introduced with      The food supplement developed by
practices contrary to human dignity can       being considered by Abp. Antonio J.       the possible expansion of the Pastoral Care   PCC-Daet consists only of bran from newly-
never be justified, even less so in the name    Ledesma, S.J. and Ad Extra Ministries      for Children (PCC) Program in the city.     milled rice. First it is sieved and then toasted
of religion,” the Holy Father said.                                    The PCC and its malnutrition program is   immediately, because after 24 hours, the
                          heads led by Fr. Nathaniel Lerio.
  He urged, “States and the various                                being introduced to Cagayan de Oro after     bran would no longer be edible for humans
                            The first of these two, the HAPAG-
human communities must never forget that                               rural workers in the province of Bukidnon    if not cooked. Aside from rice bran, soya
religious freedom is the condition for the     ASA Integrated Nutrition Program, is       saw the malnutrition situation of the      beans, mung beans (monggo), and moringa
pursuit of truth, and truth does not impose     the flagship program of the Pondo ng       Higaonons, an Indigenous Peoples group in    (malunggay) powder could also be used
itself by violence but by the force of its own   Pinoy Community Foundation, a charity      Region 10. Launched in São Paulo, Brazil,    for supplements although these could be
truth.”                       headed by Manila Archbishop Gauden-       the Pastoral Care for Children was first     more expensive. For deworming, the PCC
  Benedict XVI stated, “A society that      cio Cardinal Rosales and twelve other      introduced in the Philippines in the Diocese   distributes squash seeds and for diarrhea,
would violently impose or, on the contrary,     bishops. The program aims to reduce       of Daet, Camarines Norte in 2004.        a simple combination of salt and sugar is
reject religion is not only unjust to individuals  malnutrition among children aged 6          After its introduction in the Archdiocese  recommended for immediate remedy.
and to God, but also to itself. God beckons     months to 12 years from poor families      in Cagayan de Oro at a date to be announced,     PCC also makes use of traditional herbal
humanity with a loving plan that, while       by implementing a special diet made of      the program, funded by Pondo ng Pinoy,      medicines available locally. “In one of our
engaging the whole person in his or her       Vitameal (a rice and lentil food supple-     would then be conducting poverty mapping     poor barangays in Metro Manila, we have
natural and spiritual dimensions, calls for a                            in a selected area. A volunteer would then    taught the poor families how to make the
                          ment) and Fortified Rice (rice mixed
free and responsible answer which engages                              be assigned to monitor around 10 families    medicines and supplements so that they
                          with soya and other dried vegetables).      to ensure there is improvement after the     could sell these and earn enough money
the whole heart and being, individual and
                          Both food supplements are manufac-        program is introduced.              to be able to return to their provinces,” Sr.
communitarian.”
                          tured in the United States and provided        In previous areas, PCC was able to     Kunen said. “There is also the polvoron
Gift of God                     by generous American donors. Besides       achieve weight gain for children and parents   which is mixed with food supplements
  “Peace is a gift of God and at the same     feeding undernourished children, the       in just six weeks. “The difference with other  – children love it and at the same time it
time a task which is never fully completed,”    program also seeks to educate poor        programs is that the project is planned to    improves their nutrition. Additionally, to
he affirmed.                    parents of enrolled children on better      be sustainable,” said Sr. Terezinha Kunen of   further improve the livelihood of families,
  “A society reconciled with God is closer    parenting and livelihood skills develop-     PCC-Daet. “With others, normally, after the   we supported their malunggay planting so
to peace,” the Pope stated, “which is not      ment.                      time span of the project, they leave. But    that they could supply the ingredients for
the mere absence of war or the result of        The second program, Pastoral Care      here, we find ways to allow the community    the supplement and capsules.” n
military or economic supremacy, much less      for Children (PCC), does not provide in-
deceptive ploys or clever manipulation.”
                                                   Pag-ampo alang sa kinabuhi
                          gredients but recipes and training. (See
  “Rather, peace is the result of a process    related article above for more details.)
of purification and of cultural, moral and       To gauge the effectiveness of each
spiritual elevation involving each individual    program, Abp. Ledesma suggested that
and people, a process in which human                                 O Maria kahayag sa kagabihon
                          either one of the two feeding programs      Ang mga nahisalaag sa kahayag imo untang
dignity is fully respected,” he said.
                          (but not both simultaneously) be imple-     pakit-on
  The Pontiff exhorted, “I invite all those                            Mga Inahan nga nagmasalaypon
who wish to be peacemakers, especially       mented in select Cagayan de Oro City       Batang gisabak dili unta pagapatyon
the young, to heed the voice speaking        parishes as an experiment, and to work
                          closely with existing DOH, DSWD, and       Nga unta sila makasabot na
within their hearts and thus to find in God                             Batang gisabak sila dili tag-iya
the stable point of reference for attaining     barangay nutrition programs, if appli-      Sa Dios hukman sila
authentic freedom, the inexhaustible force     cable.                      Kon ngano ang inosenting Anghel gipatay nila
which can give the world a new direction        The list of parishes to receive train-                            Bisan pag ang tawo sama na kadaghan sa
                                                   Ikaw nagtawag sa paghimugso gayod sa       balas sa kabaybayonan
and spirit, and overcome the mistakes of      ing and supplies is currently under de-     gisamkon                     Usa ra ang gikinahanglan
the past.”n                     liberation. n                  Aron ang bata sa ikaduhang kinabuhi ma-     Magpaambit lang sa kaigsoonan
                                                   kaangkon                     Kon adunay gutom karon
                                                   Kay ang makasulod sa kinabuhing dayon      Tungod kay kami dili Kristohanon
                                                   Kadto lamang nahimugso ang pagabanhawon     Hakog magpaambit sa among igsoon
  The Popes and the World Day of Peace (background)                         Ang tawag sa paghimugso
                                                                           Nagpuyog kinabuhi nga madaugdaugon ug
                                                                           yawan-on
                                                   Sobra pa kini sa pagbuhi o pagpadako
   On January 1, 2011 the Church com-      librium may dominate the development       Nga kami makaamgo                Sa kawad-on, si kahakog ang hinungdan
 memorated the 44th World Day of          of events to come.”               Kinabuhing ikaduha mao ang isyo         Dili pasanginlan ang pagdaghan sa katawhan
 Peace. In his message for the 1st World        The Catechism of the Catholic Church                             O tabangi kami among Inahan
                                                   Usba ang mga gobierno sa kalibutan        Aron sa sayop nga pagtulun-an dili na malim-
 Day of Peace, Pope Paul VI wrote, “We       summarizes Catholic teaching on peace      Nga gusto ang popolasyon pagamyan o       bongan
 address Ourselves to all men of good will     and just war in its treatment of the Fifth    kutohan
                                                   Kay kuno ang pagkaon dili paigo kon       Ug karon ikaw kanunay naghilak among
 to exhort them to celebrate ‘The Day        Commandment; the Compendium of the        modaghan                     Inahan
 of Peace,’ throughout the world, on the      Social Doctrine of the Church discusses     Sa pagsalig sa Dios ang tawo nawad-an      Tungod sa wala pagpahimugso pagpatay sa
 first day of the year, January 1, 1968. It     Catholic teaching on peace in Chapter                               bata sa sabakan
                                                   Dili man unta bugok ang Ginoo          Himoa nga mokurog ang among kaunoran
 is Our desire that then, every year, this     11. Between 1914 and 1968, five popes      Nga magbuhat og kalibutan di paigo sa iyang   Sa dakong krimen nga ania sa kalibutan
 commemoration be repeated as a hope        wrote 21 encyclicals on peace. Since       mga tawo
                                                   Sayod kami inahan, ang kalibutan bastante    Maundang na unta kining paghunos sa kinab-
 and as a promise, at the beginning of       1968, papal teaching on peace has pri-      kaayo                      uhi
 the calendar which measures and out-        marily been expressed in the messages      Ang katawhan nagkulang lang sa pagsalig ug    Ang pagpahimugso dili na imakuli
                                                   pagtoo                      Sa kahayag kami na mopili
 lines the path of human life in time, that     for the World Day of Peace. (Catholic Cul-
                                                                           Pakatawhon na ang batang hamili ug putli;
 Peace with its just and beneficent equi-      ture)n                      Nga kami moila, wala gayoy moabot na gutom    Amen. n
                                                   sa kalibutan
 4                                                                                      LAMDAG
                                                                                            Nov - Dec 2010 CDO River Basin Protection Workshop convened
By James Sia                  groups and institutions gathered at the       including business owners, industrialists,        Fr. Villarin concluded that “The river
                        Harbor Lights Hotel in Gusa, Cagayan de Oro     journalists, NGO workers, water distillers,     is a barometer, a thermometer... of
  At the request of Cagayan de Oro City on November 16 and 17, 2010 for the            tribal chiefs, university professors, people     where we are as a society. The dirtier the
Archbishop Antonio J. Ledesma, S.J., Multi-stakeholders Dialogue/Workshop              from localities upstream of the river basin,     river, the more worrisome is our state.
delegates from the Department of for the Management and Protection of the              and the Social Action Ministries.          A river is actually just an above-ground
Environment and Natural Resources Cagayan de Oro River Basin.                      After recounting how the Northern        manifestation of what is underground;
(DENR), Xavier University (XU), the        Abp. Ledesma was joined by outgoing       Mindanao region was twice hit by massive       therefore, it is very important to remember
Archdiocese of Cagayan de Oro, and other XU President Fr. Jose Ramon Villarin, S.J.,        flooding in January 2009, Abp. Ledesma        that by protecting our river, we also protect
                                     Dr. Esteban Celeste    remarked: “I think the cumulative effect       our water supply underground.”
                                     Godilano of the      of all this flooding was our awareness that       Dr. Tudao, Dir. Dichoso, and Dr.
                                     Climate Change      climate change is not something in the        Godilano explained at length the
                                     Commission (CCC),     future, but something that is happening       technicalities involving river basin control
                                     Dr. Vicente Tudao,    at this time.” He concluded by urging        (see related article “River Basin FAQs”),
                                     Jr. of the DENR      participants to heed Pope Benedict XVI’s       complemented by additional explanations
                                     Central Office, and    exhortation to be responsible stewards        and maps provided by Engr. Dexter Lo of
                                     DENR Region X       of God’s creation as articulated in his       Xavier University.
                                     Executive Director    most recent encyclical Caritas in Veritate        The rest of the event was devoted to
                                     Maximo Dichoso.      (Charity in Truth).                 intense discussion, drawing up resolutions,
                                     Also invited to        For his part, Fr. Jose Ramon Villarin,      presentation of output, questions from
                                     the two-day event     S.J. told a tale of two rivers, which he       the audience, and a formalization of
                                     were participants     began by sharing how in 2003 he was very       the resolutions into a co-management
                                     from    various    saddened to find the mighty Chico River       agreement, facilitated by Atty. Florenda
                                     sectors    with    in the Cordilleras reduced to “a thin sliver     L. Yap, in which various sectors are
                                     varying degrees      of a river” by human activities upstream.      tasked with doing their share to keep the
Outgoing XU president Fr. Jose Ramon Villarin, S.J. (left) gives a speech of involvement in     He then compared this incident with the       CDO River Basin in a pristine state. The
during the Multi-stakeholders Dialogue/Workshop for the Management the Cagayan de          Hudson River in New York, which was         memorandum’s final version was signed
and Protection of the Cagayan de Oro River Basin.             Oro River Basin,     successfully resuscitated.              on November 17. n  CFC, Archdiocese hold 1st  Facebook generation suffers
CABUSTAM Clergy-Lay Congress information withdrawal syndrome
By John Banaynal                  on “Integrity of Creation and Peace-Build-                By Richard Gray       were missing out by not using Facebook, it
                          ing”, followed by Bro. Joe Tale, Chairman of                             was abstinence from music that caused them
  In an effort to carry out its expanded mis- the CFC International Council, with his video                  The    scientists  the most difficulty, Dr Gerodimos said.
sion of “oneness with the Catholic Church” presentation of the updates on CFC’s work                     asked volunteers to       “A lot of them said they found the silence
in building the Church of the Home and the in 163 countries. The concelebrated Holy                     stay away from all     quite uncomfortable and awkward,” he said.
Church of the Poor, the Couples for Christ Mass led by Abp. Ledesma and Bp. Caban-                      emails, text messages,   “But as they got used to it they began to no-
in Misamis Oriental, through the Provincial tan capped the first formal portion of the                    Facebook and Twitter    tice more things around them like birds sing-
Council headed by Bro. Jun Waga, collabo- Conference.                                    updates for 24 hours.    ing or hearing what their neighbours were
rated with the Archdiocese of Cagayan de        In the presentation of his keynote mes-               They found that the par-   doing.
Oro and Abp. Antonio J. Ledesma, S.J., D.D., sage, Abp. Ledesma highlighted two main                  ticipants began to develop      “In their reflections on what they had
in hosting the First Conference on Clergy-Lay points: first, man’s stewardship over nature,     symptoms typically seen in smokers attempt-     been through, people freely admitted that
Relations in Northeastern Mindanao, which over the environment as a common good           ing to give up.                   they were experiencing symptoms of with-
is the CABUSTAM ecclesiastical sub-region - because the globe is like a garden, and in          Some of those taking part said they felt    drawal. The students likened the experience
consisting of the Dioceses of Cagayan de Oro, biodiversity man finds the goodness of God,      like they were undergoing “cold turkey” to      to going on a diet, giving up smoking and go-
Butuan, Surigao, Tandag, and Malaybalay on whereas the Church also has responsibility        break a hard drug habit, while others said it    ing cold turkey. The words addiction kept re-
Friday, November 19, 2010, in Cagayan de towards creation, towards the integral hu-         felt like going on a diet. The condition is now   curring.
Oro City at the Grand Caprice Restaurant in man development, respect for human digni-        being described as Information Deprivation        “Some people didn’t find it hard, while a
Lim Ket Kai Center.                ty, protection of human ecology and respect   Disorder.                      minority hated it. The majority struggled at
  Held as part of CFC Misamis Oriental’s for the environment; second, on peace-build-         Dr Roman Gerodimos, a lecturer in com-     first, experiencing these symptoms, before
celebration of its 23rd Anniversary on No- ing through the exercise of religious freedom      munication who led the UK section of the in-     they developed coping mechanisms that
vember 20, 2010, the seven-hour dialogue- and interreligious dialogue, on peace and         ternational study, said: “We were not just see-   helped to distract them.
cum-fellowship among Abp. Ledesma, Bp. dialogue with the world, themes that have          ing psychological symptoms, but also physical       “If we become a bit more aware how we
Jose A. Cabantan, D.D. of the Diocese of been stressed by the Catholic Church for 45        symptoms.”                      are using this technology, it might help us to
Malaybalay and his predecessor Bishop- years after Vatican II (in documents such as           The findings will fuel concerns raised by    control the effect it has on us. Perhaps every-
emeritus Honesto Ch. Pacana, S.J., D.D. – to- Gaudium Et Spes and Nostra Aetate and the       neurologists and psychologists about the im-     one should try going without it for a day every
gether with 56 priests, members of the CFC encyclical Humanae Vitae).                pact that excessive use of the internet, com-    year.” (The Telegraph) n
                                                  puter games and social networking sites are
International Council and 210 CFC Mission        Bro. Joe Tale discussed how CFC has
                                                  having on the so-called “Net Generation” of
Core from Misamis Oriental, Camiguin, Agu- grown in numbers and in mission since          teenagers and young adults.              Bag-ong
san del Norte, Agusan del Sur, Surigao del 1981, transforming hearts and lives, con-           In the experiment, called Unplugged, vol-

                                                                              LAMDAG
Norte, Bukidnon, brought about significant ducting evangelization missions throughout        unteers at 12 universities around the world
discourses relevant to evangelization.       the world, and standing firm with the Catho-   - including 125 students Bournemouth Uni-
  Abp. Ledesma gave his keynote message lic Church in defense of life, all for the glory     versity - spent 24 hours without access to
                                     of God.          computers, mobile phones, iPods, televsion,             Contributors
                                        The event con-    radio and even newspapers.                      John Banaynal
                                     cluded with CFC Mi-                                     Maris Stela Camaddo
                                                     They were allowed to use landline tele-             Louise Dumas
                                     sOr’s 23rd Anniversary  phones or read books.                       Mark Harvey Elloren
                                     celebrations the fol-     Participants were asked to keep diaries
                                     lowing day, with the   about their experience. Entries in the diaries
                                     sub-theme    “BUILD  showed that many recorded feeling fidgety,         Rev. Fr. Rufino Cabatingan, SSJV
                                     ON CHRIST,” displayed   anxious or isolated.                    Rev. Fr. Manuel Montesclaros, SJ
                                     onstage and providing                                Rev. Fr. Florencio Salvador, SSJV, SLD
                                                     The research was led by the University of          Rev. Fr. Alberto Uy, STD
                                     the final and continu-  Maryland’s International Centre for Media
                                     ing exhortation, as it  and the Public Agenda.                     Cebuano translator
                                     is integral to the Con-    Dr Gerodimos, of Bournemouth Univer-                Boy Oliveros
                                     gress’ main theme,    sity, said: “The extent to which we are using         Marketing & Circulation
                                     “Fullness of Life in   some of this modern technology and new
                                                                                     Albert Camaddo
                                     Christ”, taken from Co-  media is changing us.                 Grace Fernan, Association of Pauline Cooperators
                                     lossians 2:6-7.        “Participants described feeling fidgety              Gloria Lagura
                                        Two CABUSTAM     and kept reaching for their mobile phones
                                                  even when they weren’t there.               Lay-out and graphic design
                                     bishops were unable
                                                     “There were also some good effects as             James Sia
                                     to attend: Bishop Juan
                                     de Dios Pueblos, D.D.,  people developed coping mechanisms they             Senior consultants
The CFC Leaders with Most Rev. Antonio J. Ledesma (L-R from the of the Diocese of Butu-       went out for walks and visited friends rather        Abp. Antonio J. Ledesma, SJ, DD
                                                  than sitting in front of a computer.               Mary Anne Padilla, FSP
top): Bro. Jun Fabela, Sis Nene Fabela, Bro. Jinggoy Acebu, Bro. Boie an who was stalled by
                                                     “What was amazing for us was how de-
Sescon, Sis. Bing Acebu, Sis. Angging Sescon, Bro. Bing Porsuelo, all traffic, and CBCP Presi-   pendent people now are on their technology.      Bag-ong Lamdag is a newsletter published
members of the MisOr CFC Provinaial Council; Sis. Inday Banaynal dent Bishop Nereo P.        People often don’t own watches or alarm        monthly by the Social Communications Apostolate
and Bro. Dodong Banaynal, Area Head for Northeastern Mindanao, Odchimar, D.D. of the        clocks because they rely upon their mobile      of the Archdiocese of Cagayan de Oro, whose
Bro. Jun Waga Council Head and Provincial Area Director of Misamis Diocese of Tandag,        phones to wake themselves up.”            aim is to link the various parishes, ministries, and
Oriental, Bro. Joey Arguelles, IC member and MisOr Area Head, Sis who was busy with di-         While most participants in the study strug-   apostolates within this archdiocese. For inquiries
Blessie Porsuelo, Bro. Joe and Sis Baby Lou Tale, and Sis Tess Arguelles. ocesan meetings. n    gled without their mobile phones and felt they    and feedback, send us an email at ascacdo@gmail.
                                                                             com. You may visit us online and leave a comment
 NOTE: The series on vermicomposting, hograising and effective communication will resume next issue.                           at lamdagcdo.blogspot.com.
LAMDAG
Nov - Dec 2010                    Special Section                                                             5
          Washing of the Feet                                    Photos from the
              Homily by        Through Ignatian Contemplation and
              Fr. Manuel
            Montesclaros, S.J.
                        the grace-filled use of the power of your
                        imagination, enter yourself devotedly into         diaconal ordinations
            during the diaconal   the depth of the Washing of the Feet, with
            ordination of Rev.   God’s grace, recreate it constantly in your
             Noel Carbayas     lives.
            and Rev. Erdman       Let me share with you the fruit of one
               Pandero      priest’s Ignatian contemplation on the
                        Washing of the Feet.
                                                                                                  Photos by Eldon Bravo
   In the Gospel according to St. John,
we could not find the institution of the    • “When it was my turn to be washed by
Eucharist at the Last Supper. Instead,     the Lord, I just closed my eyes, dwelling
St. John replaces the Eucharist with the    fully at the unfathomable experience I was
Washing of the feet.              so privileged to be a part of. Here was my
   Why is the Washing of the Feet the     Lord and my King, my Creator and Savior,
Eucharist Itself for St. John?         my Master and my God washing my feet!
   At the Washing of the Feet, we have in   I marveled at this so incomprehensible an
Jesus, the Almighty and All-powerful God,    experience of being blest to be a favored
King of kings, Lord of lords, showing the    recipient of this supreme act of humble
essence of true and genuine greatness.     and loving service done by my God – with
   True and genuine greatness is in the    utmost reverence and humility, full of love
loving and humble act of service. And      and devotion. I felt humbled yet exalted.
this is what the Eucharist is all about:    Deep within me was a profound sense that     Prior to being ordained deacons, (L-R) Rev. Macatol, Rev. Cervantes, and Rev. Pobar kneel
the unsurpassable, supreme act of the      I have now a fuller share with Jesus (‘If I   before Bp. Nereo Odchimar (far right, seated).
whole Church, in union with Christ, giving   do not wash you, you can have no share
Himself in loving, humble and cleansing     with me,’ Jn. 13:8). I deeply felt I now fully
service, if you wish, refreshing and life-   belong to Him. He and I are one!”
giving service… even unto death.        • “I now understand. The Eucharist is all
   My brothers and sisters, Dodong and    about giving myself in humble, reverent
Noel, our Holy Mother the Church has      and loving service… even unto death, IN
deemed it but fitting that the Ordination    UNION WITH JESUS!”
to the Diaconate should be made during
the celebration of the Eucharist. As        Dodong and Noel, as deacons, your
deacons, Dodong and Noel, your primary     primary identity is servants of the Eucharist
identity is to be a servant of the Eucharist.  and you main task is to serve at the Table
Your main task is to serve at the Table of   of the Word and to minister at the Table of
the Word and to minister at the Table of    the Eucharist. Know and do realize deeply
the Eucharist.                 not just in the mind but more importantly
   Yet, I invite you that each time you    in your inmost self that this identity and
serve at Mass, be always reminded at how    this ministry are given to you when our
St. John understands the Eucharist. Here    Lord Jesus washes your feet.
in the Eucharist, we have in Jesus, the       My brothers and sisters, let us pray for
Almighty and All-powerful God, washing     Noel and Dodong,
our feet!                      “Lord Jesus, let Noel and Dodong love
   Thus, let yourself be a privileged     and serve the way You do – forgetful of     Abp. Ledesma lays his hands on Rev. Carbayas (left) and Rev. Pandero (right), effectively
participant of the unfathomable mystery     self, humble, reverent, full of devotion and   ordaining them to the office of deacon.
of our Lord Jesus washing His disciples’    tenderness.
feet.                        Let them be a favored and blest
   St. Ignatius of Loyola has given as a   recipient of Your self-emptying and loving
way. In his Ignatian Contemplation, he     service.
exhorts retreatants to use their power of      That they may have a fuller share of
imagination.                  Yourself and of Your ministry.
   Last Wednesday, as part of the on-       With St. Paul, may they proclaim,
going formation of the spiritual directors of  either in the silence of their solitude or
our seminarians, our Rector Fr. Cel Reyes,   in the busyness of their daily activities, ‘I
S.J., gave us a conference on “Fostering a   have been crucified with Christ; and it is
Contemplative Attitude in Doing Spiritual    no longer I who live, but Christ lives in me;
Direction.” There he described that       and the life which I now live in the flesh I
Imagination is not to be equated with what   live by faith in the Son of God, who loved
is Imaginary or Fantasy. Imaginary and     me and gave Himself up for me’ (Galatians
Fantasy is not real and not true. Whereas,   2:20).
Imagination is a power within each of us      So that they may deeply understand
which equips us to make present what is     that they now fully belong to You, our
not present. Quoting Fr. Adolfo Nicolas,    God, solely to You and Your Church.
the Superior General of the Jesuits, he said    Let no one and let nothing ever
that “Ignatian imagination is a creative    separate them from You! You who live and
process that goes to the depth of reality    reign with the Father and the Holy Spirit,    Rev. Carbayas (far left) and Rev. Pandero (far right) participate as deacons for the first time
and begins recreating it.”           one God forever and ever Amen!” n        in the celebration of the Holy Eucharist.
 Tulo ka diyakono sa arkidiyosesis giordenahan
Ni Mark Harvey Elloren                     Cervantes nga sakop sa Society of Mary, nga naa sa        S.J., Arsobispo sa Cagayan de Oro. Si Fr. Manuel
                                El Salvador, Misamis Oriental. Sila giordenahan ni        Montesclaros S.J., formator sa SJVTS, ang naghatag
  Dakong kalipay sa Arkidiyosesis sa Cagayan de Oro      Most Rev. Nereo Odchimar, Obispo sa Tandag ug           sa homiliya ug gipasabot niya ang kamahinundanon
ang pagdawat sa tulo ka mga seminarista sa orden        presidente sa CBCP. Sa iyahang homiliya, gipasabot        sa diyakono diha sa Eukaristiya.
sa pagkadiyakono nga sila: Rev. Lino Macatol sa San      sa Obispo ang tahas sa usa ka diyakono mao ang            Si Rev. Lino Macatol moalagad sa seminary; si Rev.
Roque Chapel, Patag; Rev. Erdman Pandero sa Our        sulugoon sa katawhan sa Diyos ug magsisilbi sa mga        Pandero sa Chancery isip Vice-Chancellor, ug si Rev.
Lady of Guadalupe Parish, Villanueva; and Rev. Noel      sakramento. Si Rev. Macatol ug Rev. Pobar nagtuon sa       Carbayas sa Aluba Parish.
Carbayas sa Camaman-an.                    St. John Vianney Theological Seminary (SJVTS) ug naa         Ang diyakono mao ang usa ka ang-ang padulong
  Si Rev. Lino Macatol giordenahan niadtong          na sa katapusang ang-ang sa ilahang pormasyon.          sa orden sa pagkapari. Sila magsilbi isip mga kaabag
Nobyembre 17, 2010 sa St. Augustine Metropolitan          Si Rev. Erdman Pandero ug Rev. Noel Carbayas         sa mga pari sa paghatag sa mga sakramento sama
Cathedral. Uban niya ang duha ka mga seminarista        giordenahan niadtong Disyembre 6, 2010 didto           sa pagbunyag, pagkasal, pagpanalangin sa mga
nga taga laing diyosesis ug kongregasyon nga sila: Rev.    gihapon sa St. Augustine Metropolitan Cathedral.         material nga butang ug paghatag homiliya sa Santos
Alvin Pobar sa Diyosesis sa Talibon ug si Rev. James      Sila giordenahan ni Most Rev. Antonio Ledesma,          nga Misa. n
 6                                                                                LAMDAG
                                                                                     Nov - Dec 2010  AYD 2010 celebrated                                      Basura sa dakbayan
                                                 Social Comm Desk

    in Alubijid                                         Ang Cagayan de Oro
                                                 anaa karon sa kausbawan sa
                                                 ekonomiya. Nagkadaghan
                                                 ang mga balay-patigayon
                                                 nga gitukod nga makadapit
                                                 og    daghang    mga
                                                 tigpamuhunan sa atong
                                                 dakbayan.
                                                   Apan luyo sa kauswagan,
                                                 ang kaanindot sa kinaiyahan
                                                 nausab. Diha sa atong
                                                 pagsuroy-suroy nakita nato
                                                 ang nagkadaghang basura
                                                 sa mga kadalanan ug mga
                                                 kanal. Nasayod kita nga
                                                 ang pagsinagbot bisan asa
                                                 usa sa dili maayo nga talan-
                                                 awon nga makadaot dili
                                                 lamang sa kinaiyahan apan
                                                 sa kinatibuk-ang palibot ug
                                                 sa atong panglawas. Dugang
                                                 pa niini, ang pagsinagbot sa
                                                 atong palibot nakapahugaw
                                                 man gayud sa atong
                                                 katubigan, ilabi na nga ang
                                                 siyudad sa Cagayan de Oro
                                                 nahimutang sikbit sa usa ka Garbage along Velez St. (top) and in Macajalar, Camaman-an (bot-
  Young people huddle together for heart-to-heart group discussions during this year’s AYD.   dakong suba kansang baba tom), among others all over Cagayan de Oro City and beyond, are not
                                                               only eyesores, but are also environmental and health hazards.
                                                 haduol ra usab sa Macajalar
                                                 Bay.                        sakit sa lawas sa tawo.
  Two thousand young people from the      regard amongst themselves and their
                                                   Apan nganong ingon man niini ang          Kini ang hulagway karon sa atong
different parishes of the Archdiocese of     peers. After each input, the participants
                                                 atong makita karon sa atong palibot?        siyudad ug panubigan tungod sa atong
Cagayan de Oro gathered together to       formed smaller groups for sharing and
celebrate Archdiocesan Youth Day 2010      reflection.                     Ang tanan natong gipanghulog sa yuta, pagpasagad sa atong paglabay sa atong
(AYD 2010). “You have to be grateful for       To respond the call for ecological     tubig panglimpiyo man o pangkaligo, mga nga sagbot ug basura. Nakatagamtam na
attending this event among millions of      concerns, the Archdiocesan Youth Apos-     plastic containers ug bulseta, mga upos kita ug pipila ka mga kalit nga pagsaka
young people in the Archdiocese,” re-      tolate (AYA), the organizers of AYD 2010,    sa sigarilyo, mga buak nga bildo, mga sa tubig sa mga kasapaan tungod sa
marked Ms. Venus Guibone to young        incorporated EcoCare in the program       lata, ug uban pa mopaingon gayud sa nasongsongan nga mga dagkong kanal.
people who attended the celebration in      wherein participants were asked to       atong Cagayan River. Kini nga mga basura Kanus-a nato hatagan og pagtagad ang
Holy Cross Parish, Alubijid, Misamis Ori-    plant seedlings along the riverbanks of     maka-songsong man gayud sa atong mga problema sa atong dakbayan, tali sa atong
ental on October 28-31, 2010.          the Alubijid River.               kanal panghabwa. Mao man gani kini pagdumala sa atong mga hugaw ug mga
  This year’s theme, “What must I do        One of the highlights of the celebra-    ang kasagarang hinungdan sa hilabihan basura?
                                                 kapaspas nga pagsaka sa tubig sa daghang        Mahimo kitang mopunting sa atong
to inherit eternal life?” is also that of    tion was the turnover ceremony dur-                                mga tudlo sa mga barangay leaders nga
                                                 lugar sa atong siyudad panahon sa kusog
the 25th World Youth Day celebrated       ing the Solidarity night. Fr. Nathaniel
                                                 nga ulan, baha ug bagyo. Sa pipila na ka angay molihok pag-una sa pag mentenar
on March 28, 2010 in Rome. AYD 2010       Lerio, the outgoing Youth Director, of-
                                                 mga higayon, daghang mga pananum, sa kalimpiyo sa atong kadalanan, kasapaan
is also the commemoration of the 25th      ficially handed over the responsibility
                                                 kabtangan ug mga kinabuhi ang nadaut ug ug mga kanal. Apan matag usa kanato
anniversary of the Youth Ministry in the     to the new Youth Director, Fr. Remel
                                                 nakalas tungod sa kapaspas sa pagsaka sa adunay kaakuhan sa pagsulbad sa maong
Archdiocese of Cagayan de Oro, as it       Mag-usara. After the turn-over, presen-                              problema. Sugdan kini nato diha sa atong
                                                 tubig dinhi sa atong siyudad.
was founded in 1985.               tations such as dance, animations and        Sayud usab kita nga ang mga hugaw panimalay, pinaagi sa ensaktong pag-
  Fr. Raul B. Dael, SSJV, the first speak-   songs were performed by each district.     usab makapahilo sa mga isda, dili lamang atiman sa atong mga hugaw ug basura.
er, gave an inspirational talk entitled       Another highlight was the video pre-    sa mismong suba kun dili hasta sa tubig sa       Tudloan nato ang tanang miyembro sa
“Come and follow me: finding a plan in      sentation of the presence of the Youth     atong kabaybayonan ug kadagatan. Mao        atong panimalay ensaktong pamaagi sa
life”, encouraging young people to in-      Ministry in the Archdiocese for 25 years.    kini ang hinungdan usab sa pagkanihit paglabaw sa mga hugaw ug basura. Ang
clude God in their daily endeavors. Bro.     The presentation remembers the histo-      na sa mga isda sa higad, matud pa sa atong gagmay’ng mga bata tudloan usab
Karl M. Gasper, CSsR, a religious writer,    ry of the youth ministry, the past youth    mga mangingisda sa atong haduol nga nato sa pagrespeto sa palibot pinaagi sa
presented the Ten Commandments as        directors and youth leaders, and the      kabaybayonan. Kung aduna may mabuhi pag-amping sa kalimpiyo niini, pinaagi sa
way of authentic love and eternal life.     previous AYDs.                 nga mga isda ug uban pang mga produkto paglabay sa mga basura ug hugaw sa mga
Finally, as the final speaker, Ms. Venus       The host parish for the next AYD      sa tubig, kini aduna nay nga kemiko basurahan, ug dili sa bisan asa lamang.
Guibone showed the young participants      was not announced and is still to be ar-    nga makaon usab sa mga katawhan ug           Sa pagkatinuod, ang problema nato sa
the importance of having good self-       ranged by the organizer. n           makahatag og mga nagkalain-laing mga        kahugaw sa palibot ug ang kasulbaran niini
                                                                          magsugod gayud sa atong kaugalingon. n


 CDO Christians, Lumads, Muslims
 observe Mindanao Week of Peace
  Members of Christian, Lumad, and      Governance Apostolate (AGGAp) gave a talk
Muslim communities and members of gov-     on good governance and why it matters to-
ernment have gathered to celebrate the     day and to everyone regardless of religious
Mindanao Week of Peace, which began       persuasion; this was followed by Christian,
November 25, 2010 and ended December      Lumad, and Muslim youth representatives
1, 2010. The theme for this year was: “Re-   sharing their dreams of a better society in
sponsive and responsible governance: key    Mindanao.
to peace, development and sustainability.”     Abp. Antonio J. Ledesma, S.J. was pres-
  The week-long celebration began with    ent to share a message from the Bishops-
the “Walk for Peace” at 5:30 am, which was   Ulama Conference, which states: “While ev-
preceded by prayers by a Muslim imam, a     ery citizen must participate actively in these
Lumad leader, and a Protestant pastor. The   processes as active supporters, the weight
walk began at the Provincial Capitol and    and bulk of responsibility depends on gov-
ended at the City Kiosk in Divisoria, Ca-    ernance, that is, responsive and responsible
gayan de Oro City with welcoming remarks    governance. “
from Msgr. Rey Monsanto, followed by the      Msgr. Monsanto was present to read the
community singing “Let There Be Peace on    message of Cong. Rufus Rodriguez announc-
Earth.”                     ing his filing “an act declaring a national
  On December 1, the event concluded     peace policy thereby creating a commission
at the Provincial Capitol, during which Fr.   on peace”, as he believes “there should be
Nathaniel Lerio of the Archdiocesan Good    peace and unity in the whole country”. n       Participants walk along Velez St. while carrying the Mindanao Week of Peace banner.
LAMDAG
Nov - Dec 2010                              Columns                                                   7
   Ang pulong sa Diyos diha sa kinabuhi
      ug misyon sa Simbahan
                                                      Moralidad sa Paghikog
                                                  Pasiuna
                         an ngadto sa umaabot pang kaliwatan; ang       Matag karon ug unya, adunay mga
                         mga kadayeganan sa Ginoo, ang iyang gahum,    tawo nga mangutana mahitungod sa mor-
                         mga katingalahang buhat… Masugilon gayud     alidad sa paghikog. Usa ba kini ka salang
                         nila kini sa ilang mga anak” (Ps 78:3-4.6).    mortal? Pwede ba nga isulod sa Simbahan
                            Busa, ang matag balay magbaton gayud     ang patay’ng lawas sa naghikog aron ma-
                         unta og kaugalingong Bibliya, mag-amping     misahan? Aduna pa bay bili ang atong mga
                         niini sa dayag ug pinasidunggang paagi, mag-   pag-ampo para sa tawo nga naghikog?
                         basa ug mag-ampo uban niini. Aron ang “mga    May kaluwasan pa ba nga nagpaabot sa
                         batan-on, tigulang ug kabataan” (Ps 148:12)    tawo nga naghikog? Kining mga pangutana
       (fourth in a series)         makadungog, makasabot ug magkinabuhi sa      maoy nagtuklod kanako sa pagsulat niin-    be denied to the following, unless they
                         pulong sa Diyos, ang pamilya magpahigayon     ing hamubong katesismo kalabot sa salang   gave some signs of repentance before
IV. Ang mga Dalan sa Pulong: ang Mi-       unta og mga matang sa pag-ampo, katesismo     paghikog.                   death: (1) notorious apostates, heretics
syon                       ug pagtuon sa paggamit sa Kasulatan.                              and schismatics; (2) those who for anti-
                            Sa talagsaong paagi, ang mga bag-ong     I. Moralidad                 christian motives chose that their bodies
A. Ang Pulong alang sa Kalibutan nga Giuhaw    tubo makadawat unta og haum nga por-         Diha sa pagtimbang-timbang sa mor-    be cremated; and (3) other manifest sin-
Niini                       masyon sa Bibliya nga maoy magtultol kanila    alidad sa usa ka tawhanong lihok, tulo ka   ners to whom a Church funeral could not
   “Ang Balaod magsumikad gikan sa Sion,    sa pagsinati kang Kristo, ug magbukas sa ilang  butang ang angay tan-awon: Una mao ang    be granted without public scandal to the
ug ang pulong sa Ginoo gikan sa Jerusalem”    mga hunahuna ug kasingkasing. Magiyahan      lihok mismo (object of the act); ikaduha   faithful. If any doubt occurs, the local or-
(Is 2:3). Ang Pulong sa Diyos nga nahimong    unta sila diha sa pakiglambigit sa mga ham-    mao ang tumong sa tawo nga nagbuhat      dinary is to be consulted and his judgment
lawas milakat “gikan sa iyang balay, sa tem-   tung, ingon man sa matuod nga pagsaksi ug     (intention); ug ikatulo mao ang kahimtang   followed.
plo, ngadto sa kadalanan sa kalibutan aron    maayong panig-ingnan sa ilang kahigalaan ug    nga nagpalibot sa tawo nga nagbuhat        Gitoohan nga kining maong kausaban
paghimamat sa katawhan nga nangita sa ka-     sa simbahanong katilingban.            (circumstances). Gawas sa lihok, impor-    tinuklod sa mga tukmang kahibalo nga
matuoran, kaangayan ug kalinaw. Bisan diha                             tante kaayo nga susihon ang tumong ug     nagagikan sa sikolohiya sama pananglit
sa mga dapit nga daw giharian sa kawala nay    D. “Batuon nga Dalan”               kahimtang sa tawo tungod kay kini maka-    sa pagkawala sa saktong panghunahuna
pagtuo ug pagpakabana, diin ang kadautan       Diha sa sambingay sa magpupugas, si Jesus   pausab sa moralidad sa maong buhat.      ug kagawasan sa kadaghanang maghikog.
daw mipatigbabaw sa kaayo, diin ang Babilo-    mipahinumdum kanato sa mga yutang uga,      Puwede kining makapadako sa kaayo o sa    Ang paghikog giisip gihapon nga salaway-
nia daw midaug sa Jerusalem, mamatikdan pa    puno sa mga bato ug tunok (cf. Mt 13:3-7).    sala, ug puwede usab kining makapagamay    ong buhat, apan giwala na ang hiniusang
gihapon ang tinagong pangandoy, ug nagpabil-   Sa atong paglakat sa mga dalan sa kalibutan,   o gani makapawala sa kaayo o sa sala [CCC,  pagdumili og funeral rites sa mga tawong
ing paglaum. “Moabot ang panahon”, matud     atong masud-ong ang mga kasakitan, kapobre-    no. 1750].                  naghikog. Bisan gani sa mga mapamatud-
pa ni Amos (8:11), “kanus-a ipadala ko ang hu-  hon, kalisdanan, pagpihig, balatian, kamingaw.    Sa moralidad, ang usa ka buhat isipon   an nga dagkong makasasala, ang Simbah-
waw sa yuta, ang kagutom dili sa pagkaon, ang   Ang mga bato sa kadalanan nahimong duguon     nga salang mortal kon anaa kining tulo    an nagpabilin nga mapasayloon ug mang-
kauhaw dili sa tubig, kondili sa pagpaminaw sa  gumikan sa kabangis ug gubat; diha sa mga     ka kinahanglanon (conditions): Una, nga    giloloy-on tungod kay diha sa iyang balaod
pulong sa Ginoo”. Ang ebanghelikanhong mi-    palasyo sa gahum, ang pangurakot nakigtagbo    kini usa ka seryoso ug ngil-ad nga buhat   naghatag kini og usa ka kondisyon: “Ang
syon sa Simbahan mao ang pagtagbaw niining    sa inhustisya. Ang mga tingog sa mga gilutos   (grave matter); ikaduha, nga kini gibuhat   lagda ipatuman gawas kon ang tawong
maong kagutom ug kauhaw. “Lakat kamo, ug     gipalanog tungod sa ilang pagmatinud-anon     uban sa kahibalo sa kadaotan ug sangpu-    nagtubok nagpakita og timaan sa pagbasol
himoa ang tanang katawhan nga akong mga      sa konsiyensiya ug pagtuo. Madunggan ang     tanan sa maong lihok (full knowledge); ug   sa sala nga iyang nabuhat.”
tinun-an… ug tudlo-i sila sa tanan nga akong   danguyngoy sa mga kalag nga nangita’g kahu-    ikatulo, nga kini gihimo sa gawasnon nga     Tungod ning maong kabag-ohan sa
gisugo kaninyo” (Mt. 28:19-20), matud ni Je-   logan sa kinabuhi, sama sa tuaw sa Salmista    paagi (full consent). Ang sala dili maisip  panglantaw sa Simbahan, ang kaso sa
sus ngadto sa iyang mga apostoles. Kanunay    (13:1): “Hangtud kanus-a ikaw mahikalimot     nga salang mortal kon usa niining tulo ang  hikog karon pagasusihon na og maayo kaso
gibalik-balik sa Bibliya ang sugo nga kinahang-  kanako Ginoo? Hangtud kanus-a ilihay mo ka-    wala diha [CCC, no. 1857]. Kining maong    por kaso (case to case). Ang mga kapar-
lang “dili magpakahilum”, kondili “ipadayag”   nako ang imong panagway?”             prinsipyong moral (moral principle) mahi-   ian, pinangulohan sa ilang Obispo, adunay
ug “imantala ang pulong sa tanang panahon”,      Sa katapusan, ang misteryo sa kamatayon    nungdanon sa atong pagtimbang-timbang     mahinungdanong papel sa pagtimbang-
dawaton man o dili”. Ang mga dalan nga nab-    moharung kanato. Ang mga panid sa Bibliya     sa moralidad sa paghikog.           timbang sa matag kaso sa hikog nga mah-
uklad atubangan nato dili lamang kadtong     usab napatikan sa mga kabangis ug panlupig;      Sa walay pagduhaduha, ang pagtubok    itabo sa ilang parokya. Kon mapamatud-an
gibaktas ni San Pablo ug sa unang mga misy-    mabati gikan niini ang mapait ug mapaday-     usa ka seryoso ug salawayong lihok tungod   nga ang naghikog nakapakita og timaan sa
onero, kondili usab sa tanang mga misyonero    onong pagbakho ni Job, ang walay puas nga     kay kini usa man ka pagpatay sa kaugalin-   pagbasol sa wala pa kini mamatay, o kon
human nila nga mitadlas ngadto sa katawhan    pangaliya sa mga Salmo, ang halawom nga      gon, buhat nga gidili sa Dios. Ang tukionon  mapamatud-an nga ang naghikog nawad-
sa lagyong kayutaan.               kabalisa sulod sa kahiladman ni Qohelet, ang   mao ang tumong ug kahimtang sa tawo      an sa iyang saktong panghunahuna ug
                         mga makusganong tingog sa mga propeta ba-     nga naghikog. Gibuhat ba niya kini aron    kabubut-on, o kon ang church funeral dili
B. Mga “Sakyanan” sa Pulong            tok sa katilingbanong kawalay-kaangayan. Ang   sa pagpasipala sa Dios o aron sa paghatag   makahatag og eskandalo sa publiko, wala
   Ang pagsangyaw karon mahimo na sa pa-    sangpotan sa sala nga giasoy sa Genesis (c.3)   og daotang panig-ingnan? Unsa man ang     nay rason nga dili hatagan ang naghikog
agi nga malangkob sa tibuok kalibutan ug ang   nagpabilin ingon og “misteryo sa kadautan”    kahimtang nga nagtuklod kaniya sa pag-    og funeral rites sa Simbahan. Ang maala-
tawag ni Kristo nakabaton og bag-ong kahulo-   nga nagalihok sa tawhanong kasaysayan.      tubok? Sakto ba ang iyang panghunahuna    mong pari angay nga mokonsulta una sa
gan: “Ang akong gisulti kaninyo sa mangitngit,                           ug gawasnon ba siya sa iyang pagbuhat     iyang obispo kon ugaling modumili siya
ipadayag sa kahayag; ang akong gihunghong     E. Ang Dalan sa Tawo Gilaktan sa Diyos      sa ingon? Sumala sa mga sikolohista, ang   paghatag og funeral rites sa usa ka tawo
kaninyo isangyaw sa gikan sa mga atop” (Mt       Tadlas niining mga kasinatian diha sa    labing daghang kaso sa pagtubok nahimo    nga naghikog.
10:27). Dayag na lang, ang nasulat nga pulong   batuon nga dalan sa tawo mao ang pulong      sa mga tawo nga apektado ang pangutok
kinahanglan 1) ihubad ngadto sa nagkalainla-   sa Diyos nga nagahatag og kasegurohan sa     ug balatian. Tungod niini, maingon nato    IV. Kaluwasan
ing pinulongan sa tanang katawhan. Apan ki-    kadaugan sa kaayo ibabaw sa kadautan, diha    nga kadaghanan sa mga naghikog wala        Ang Katesismo nag-aghat kanato nga
nahanglan usab kini 2) ipadayag diha sa radio,  ni Kristo. Siya “ang gidihogan aron sa pagdala  makasala sa salang mortal. Bisan ang Kate-  dili mawad-an og paglaum para sa kalu-
TV, movie screens, press, sa Internet, CD, DVD,  sa Maayong Balita ngadto sa mga nanag-an-     sismo midawat ning maong kamatuoran      wasan sa kalag sa tawo nga naghikog. Sa
podcast, ug uban pang mga pamaagi sa bag-     tus, sa kagawasan ngadto sa binilanggo, pan-   diha sa pag-ingon: “Grave psychological    mga paagi nga Iya lamang sa Dios, ang
ong teknolohiya. Sa panahon ni Jesus, migamit   an-aw ngadto sa mga buta, ug sa pagpahibalo    disturbances, anguish, or grave fear of    tawo nga magtubok adunay puruhan nga
siya og mga sambingay “ug wala gayud siya     sa tuig sa grasya gikan sa Ginoo” (Lk 4:18-19).  hardship, suffering or torture can diminish  mahatagan og kahigayonan sa pagpangayo
makigsulti kanila kondili pinaagi sa mga samb-  Ang iyang mga pulong nagsangyaw sa kaan-     the responsibility of the one committing   og kapasayloan sa sala nga iyang nahimo.
ingay” (Mt 13:3.34). Wala makigsulti si Jesus   gayan, naghatag og kadasig sa mga naguol     suicide” [CCC, no 2282]. Atong masabot    Ang Kristohanong katilingban gidapit nga
sa paagi nga labaw sa masabtan sa mga tawo;    ug pasaylo sa mga makasasala. Siya mismo     ning maong pagtulun-an nga ang kawad-on    mag-ampo sa kanunay alang sa mga tawo
3) migamit siya sa “pinulongan” nila, sa ilang  mipahiubos sa iyang kaugalingon, mihikling sa   sa saktong panghunahuna ug kagawasan     nga naghikog ug sa ilang tagsa-tagsa ka
adlaw-adlaw nga kasinatian, sa ilang mga     iyang himaya, ug “misul-ob sa kinaiya sa usa ka  makapagamay o dili man gani makapawa-     pamilya nga labing apektado sa maong
sugilanon. Nakigtagbo siya kanila sa dapit diin  suloguon”, mihimo sa iyang kaugalingon nga    la sa gibug-aton sa sala. Hinoon, dili nato  hitabo [CCC, no. 2283].
sila nagabarug. Ang mga sundalo nga gisugo    “sama gayud kanato… hangtud na sa pagda-     walaon ang posibilidad nga adunay tawo
sa mga Pariseo sa pagdakop kaniya miingon:    wat sa kamatayon, sa kamatayon sa krus” (Phil   nga maghikog uban sa igong salabotan ug    V. Panapos
“Wala pa’y tawo nga misulti sama kaniya” (Jn   2:7-8).Nakasinati siya sa kahadlok sa kama-    kagawasan. Kon aduna man gani, kanang       Ang usa ka tawo nga naghikog paga-
7:44-46).                     tayon (“Amahan, kung buot ka, kuhaa kining    maong tawo makasala sa salang mortal.     tawgon og “suicide victim” tungod kay
                         kupa gikan kanako!”). Mi-agi siya sa kamingaw                          kadaghanan sa mga maghikog biktima sa
C. Ang Pamilya                  gumikan sa pagtalikod ug pagbudhi sa iyang    II. Pagdumili sa Kristohanong Paglubong    pait ug lisud nga sitwasyon sa kinabuhi.
   Si Kristo mipadayon pagbaktas sa atong    mga higala. Iyang nasudlan ang kangitngit sa      Sa 1917 Code of Canon Law, ang Sim-   Kon aduna may tawo nga angay kaloy-an
mga kadalanan ug mihunong ug nagapanuk-      labing mapait nga kasakit ug kamatayon, bisan   bahan adunay balaod nga nagdumili sa     ug luwason, kini ang tawo nga nagplano sa
tok sa matag pultahan sa atong mga pinuy-an-   ang pagkabiniyaan sa Amahan (“Amahan ko,     paghatag og Ecclesiastical burial sa usa ka  pagkutlo sa iyang kaugalingong kinabuhi.
an: “Kung usa kaninyo makadungog sa akong     nganong gibiyaan mo ako?”) (Mk 15:34). Ang    tawo nga naghikog [CIC, 1240, par. 1, no.   Kon aduna may tawo nga angay sabton ug
tingog ug buksan niya ang pultahan, modayon    atong Diyos dili estranyo sa atong tawhanong   3]. Kini nagpasabut nga ang naghikog dili   i-ampo, kini ang tawo nga nagpakamatay.
ako ug makigsalo kaniya sa talad kan-anan”    kahuyang ug kaalaut.               mamisahan nga anaa ang iyang patay’ng     Kon aduna may pamilya nga angay supor-
(Rev 3:20). 4) Ang pamilya, sulod sa paril sa     Bisan pa man niining tanang katalagman    lawas (in corpore presente). Ang pagpatay   tahan ug tabangan, kini ang pamilya sa
ilang mga kalipayan ug kagul-anan, mao man    nga iyang naagi-an, nagpabilin siyang Anak    sa kaugalingon giisip nga dakong pana-    tawo nga nagtubok.
ang sukaranang dapit diin ang pulong sa Diyos   sa Diyos; Sa iyang gugma ug pagsakripisyo sa   mastamas sa Dios nga Magbubuhat, ug        Adunay kamatuoran ang gisulti sa usa
angay nga pasudlon ug dawaton. Ang Bibliya    kaugalingon, iyang gipugas ang binhi sa pagka-  tungod niini, ang Simbahan naghatag og    ka magsusulat nga ang matag kaso sa hikog
puno man sa mga gagmay ug dagku nga mga      Diyosnon diha pagpig-ot ug kadautan sa pag-    bug-at nga silot sa tawo nga nagtubok. Ki-  magpakita lamang sa dakong kapakyasan
sugilanon sa banay. Ang Salmista mihatag og    katawhanon. Iyang gitisok ang prinsipyo sa    ning maong lagda wala gitumong sa pag-    sa katilingban sa paghatag og pagtagad ug
buhing larawan sa malinawong banay: ang      kagawasan ug kaluwasan. Sa iyang paghalad     sira sa pultahan sa langit para sa tawong   pagtabang sa mga tawo nga nagkalisud.
amahan milingkod diha sa talad, gialirungan    sa kaugalingon, iyang gipabuhagay nganhi ka-   naghikog kondili sa pagpakita sa kangil-ad  Ang Simbahan giisip nga pinakamang-
sa iyang asawa sama’g mabungahon nga       nato ang katubsanan sa kasakit ug kamatayon;   sa salang pagpakamatay aron nga kini dili   giloloy-on nga institusyon sa katilingban.
bagon, ug mga anak sama’g “mga salinsing sa    iyang gipagitib alang kanato ang kaadlawon sa   sundon sa mga tawo. Bisan tuod bug-at     Ug angay lamang nga siya gayud maoy
kahoy’ng olibo” (Ps 128). Ngani, ingon nga ang  kabanhawan. Busa, ang Kristiyano adunay mi-    kaayo ang maong silot, gihimo kini sa Sim-  mag-una sa pagtabang ug pagluwas
kasaulogan sa Pagsaylo (Passover) gisaulog sa   syon sa pagmantala niining diyosnong pulong    bahan aron kapanalipdan ang kaayohan sa    sa tawo nga nagplano         n g a
mga Israelita diha sa panimalay (cf. Ex 12:21-  sa paglaum, pinaagi sa pakig-ambit uban sa    katilingban.                 maghikog o naghikog
27), ang unang mga Kristiyano usab misaulog    mga kabus ug nanag-antus, pinaagi sa pagsak-                          na. Ipakita niya
sa liturhiya diha sa adlaw-adlaw nga kinabuhi   si sa kamatuoran ug kinabuhi, sa kabalaan ug   III. Kabag-ohan sa Balaod           kini diha sa iyang
sa panimalay. Ang pagsangyaw sa pulong sa Di-   grasya, sa kaangayan, gugma ug kalinaw.        Ang kasamtangang Balaod sa Simba-    mga pagtulun-
yos gibilin sa mga kaliwatan, sa ingon nga ang     Ang mga makahupay nga pulong ni Kristo    han (1983 Code of Canon Law) nagpakita    an, patakaran ug
mga ginikanan maoy mahimong “unang mga      maoy mag-agak kanato: “Umari kamo kanako,     og mahinungdanong kausaban sa iyang      apostolado para
magtutudlo sa pagtuo” (Lumen Gentium 11).     kamong tanan nga nabug-atan, ug papahu-      pagsabot kabahin sa mga naghikog. Ang     sa iyang mga
Midugang ang Salmista sa pag-ingon” “Ang     layon ko kamo” (Mt 11:28). Ang iyang pulong    tawong nagtubok wala na hinganli sa lis-   sakop dinhi sa
among nadungog ug nahibaloan, ang gisulti     tinubdan sa paglaum, kahayag, kusog, ug giya   tahan sa mga makasasala nga dili ma-     kalibutan karon ug
sa among katigulangan, dili namo ililong sa    sa atong paglakat niining walog nga luhaan.    hatagan og funeral rites. Ang canon 1184   hangtud sa kahang-
among mga sumusunod; hinooa, among itug-                    (To be continued)  nag-ingon: “Church funeral rites are to    turan! n

								
To top