Docstoc

Lamdag Nov Dec 10

Document Sample
Lamdag Nov Dec 10 Powered By Docstoc
					Volume 3, Number 1                                                                                                          November - December 2010
                                                                                                                                               Photos by Eldon Bravo
                                                                                                                                                                          RH Bills forum
                                                                                                                                                                        gipahigayon sa XU
                                                                                                                                                                       By Maris Stela Camaddo

                                                                                                                                                                            Cagayan de Oro City – Ang Philippine
                                                                                                                                                                       Misereor Partnership (PMP) CABUSTAM
                                                                                                                                                                       Cluster, uban sa pagbulig sa Arkidiyosesis
                                                                                                                                                                       sa Cagayan de Oro ug sa Xavier University,
                                                                                                                                                                       mipahigayon ug usa ka Dialogue/Forum
                                                                                                                                                                       mahitungod sa Reproductive Health Bills.
                                                                                                                                                                       Kini nga panagtigom gihimo didto sa Xavier
                                                                                                                                                                       University Chapel niadtong Nobyembre 29,
                                                                                                                                                                       2010. Ang maong panagtigom gitambongan
                                                                                                                                                                       sa mga nagkalain-laing pundok sa atong
                                                                                                                                                                       simbahan ug katilingban sa dakbayan, lakip
                                                                                                                                                                       na ang mga kaparian ug kamadrehan.
                                                                                                                                                                            Ang mibatbat sa baruganan sa Simbahan
                                                                                                                                                                       ug sa Catholic Bishops’ Conference sa Pilipinas
                                                                                                                                                                       kon CBCP tali sa Reproductive Health Bills
                                                                                                                                                                       mao ang atong talahurong Arsobispo sa
                                                                                                                                                                       Cagayan de Oro, si Most Rev. Antonio J.
                                                                                                                                                                       Ledesma, S.J., D.D. Si Rev. Fr. Eric Genilo, S.J.,
                                                                                                                                                                       magtutudlo sa Moral Theology sa Ateneo
                                                                                                                                                                       de Manila, ang misunod nga mipahayag
                                                                                                                                                                       mahitungod sa mga hisgutanan alang sa
                                                                                                                                                                       Dialogue tali sa RH Bills. Mahinumduman
                                                                                                                                                                       nga kining mga mga hisgutan for dialogue
                                                                                                                                                                       tali sa RH Bills gisulat sa tulo ka mga paring
The five new deacons during their respective or-                                                                                                                       Heswita ug hiniusang gihanyagsa sa Loyola
dination days. Above: Rev. Alvin Pobar of the                                                                                                                          School of Theology ug ang John J. Carroll
Diocese of Talibon, Rev. James Cervantes of the                                                                                                                        Institute on Church and Social Issues. Si Fr.
Society of Mary, and Rev. Lino Macatol of the                                                                                                                          Genilo usa sa tulo ka mga pari nga misulat
Archdiocese of Cagayan de Oro. Below: Vice-                                                                                                                            niini nga mga hisgutanan sa pagkulokabildo.
                                                                                                                                                                       Ang duha pa ka mga magsusulat mao sila
Chancellor Rev. Erdman Pandero and Rev. Noel                                                                                                                           si Rev. Fr. Joaquin Bernas, S.J., ug si Rev. Fr.
Carbayas, both also of this archdiocese. (Story &                                                                                                                      John J. Carroll, S.J.
additional photos on page 5)                                                                                                                                                Ang katapusang mipaambit sa maong Pope: “Lack of Religious
                                                                                                                                                                       kulokabildo mao si Ms. Fely Rixhon, ang
                                                                                                                                                                       Executive Director sa Philippine Commission
                                                                                                                                                                       on Population and Development. Si Ms.
                                                                                                                                                                       Rixhon mipaambit mahitungod sa Consensus
                                                                                                                                                                       Bill nga gipanday usab sa tulo (3) ka dagkongFreedom Is Unacceptable”
                                                                                                                                                                       mga pundok pangnegosyo nga mao ang
                                                                                                                                                                       Management Association of the Philippines
                                                                                                                                                                       (MAP), ang Makati Business Club (MBC)
                                                                                                                                                                       ug ang Bishops-Businessmen’s Conference
                                                                                                                                                                       (BBC), isip hulip sa kasamtangang mga
    VATICAN (ZENIT) - The Pope stated this          continues to be a theatre of violence and     among the fundamental rights and                                     balaudnon mahitungod sa reproductive
in a message released for the 44th World            strife as it makes its way towards a future   freedoms rooted in the dignity of the                                health nga buot ipalusot sa atong mga
Day of Peace. This day is observed every            of stability and reconciliation.”             person, religious freedom enjoys a special                           magbabalaod sa Kongreso.
Jan. 1, which is also the Solemnity of the               “This situation is unacceptable,” the    status.                                                                   Ang tulo ka mga mipaambit gisundan
Mother of God. The theme for 2011 is                Holy Father said, “since it represents            “When      religious    freedom     is                           usab sa tulo (3) ka mga reactors, sila si
“Religious Freedom, the Path to Peace.”             an insult to God and to human dignity;        acknowledged, the dignity of the human                               Ms. Tessie B. Fernandez sa PMP Technical
    “At present, Christians are the religious       furthermore, it is a threat to security       person is respected at its root, and the                             Working Group on Family Life and Gender,
group which suffers most from persecution           and peace, and an obstacle to the             ethos and institutions of peoples are                                si Mr. Ariel Hernandez sa Balay Mindanao
on account of its faith,” the Pontiff noted.        achievement of authentic and integral         strengthened.”                                                       Foundation, Inc. ug International Center for
    He mentioned in particular recent               human development.”                               The Pope noted that religious freedom                            Peace, ug si Dr. Rodrigo Alenton, M.D., usa
attacks on Christians in Iraq, “which                    He affirmed: “It could be said that                                                                           ka cardiologist ug kasamtangang nangulo
                                                                                                                                       POPE/3                          sa Northern Mindanao Association of
                                                                                                                                                                       Cardiologists.
  ORO CLERGY, AWRACO Advent Recollection and Christmas Party                                                                                                                Matud sa tigpasiugda, ang Dialogue/
                                                                                                                                                                       Forum gipahigayon tungod sa nagka-
By Mary Anne Padilla, FSP                         Mass and Christmas party at St. John            relationship with Jesus. To conclude, he
                                                  Vianney Seminary last Dec. 14, 2010.            said, “Christmas season is a festival, a fiesta                                                           RH BILLS/3
    The Oro Clergy and the Association                Fr. Celerino Reyes, SJ, recollection        of love, God becoming a human person, to
of Women Religious of Cagayan de Oro facilitator and rector of St. John Vianney
(AWRACO) held a joint advent recollection, Seminary gave two important points
                                                                                                  show in word and deed how He loves us. Is
                                                                                                  this real to you?”
                                                                                                                                                                          First Archdiocesan
                                                              to ponder on during the
                                                              preparation for Christmas:
                                                                                                      The half-day recollection ended with
                                                                                                  a con-celebrated Mass with Archbishop                                    Pastoral Council
                                                              First, “The Long Loving and         Antonio J. Ledesma, SJ, DD, as main
                                                              Grateful Look at the year 2010”,    presider. Fr. Reyes, in his homily, said that                           meeting convened
                                                              where each participant during       advent gives us the opportunity to pause                                 Abp. Antonio J. Ledesma, S.J. has gathered
                                                              the groupings by districts          and look into our relationship with God                              thedirectorsofthesixarchdiocesancommissions
                                                              shared his/her experiences          who patiently waits for our response. Like
                                                              of blessings received in 2010,      any human relationship, it takes time to                             as well as heads of key apostolates and ministries
                                                              worth thanking the Lord for, as     grow and develop. During advent, we do                               for the first meeting of the Archdiocesan
                                                              well as the things they found       not only wait for God to come, He also                               Pastoral Council (APC) at the Archbishop’s
                                                              difficult to be grateful for.       waits for us so he can share his joy and                             Residence on December 15, 2010, to review the
                                                              Second, “A Long Loving Look         love for us.                                                         current archdiocesan organizational structure.
                                                              at Advent.” Fr. Reyes stressed          At around 1:30 p.m. the Christmas                                A letter from the archbishop dated December 8,
                                                              the importance of growth in         party opened with a welcome remark                                   2010 suggested that the agenda of the meeting
                                                              spiritual life, if weaknesses       by Fr. Reyes. Games and raffle draws                                 also include the composition and objectives
                                                              does not take over. He went on      with valuable prizes followed. The joyful                            of the APC and general reports from the six
                                                              to say, that the key to spiritual   celebration ended at 3:00 p.m. with the                              commissions.
                                                              growth is fidelity nourished by     exchange of gifts using the Right Family                                 Besides Abp. Ledesma, those present
Priests and sisters attend the Eucharistic Celebration during establishing a personal, loving     Christmas Story. n
the joint Recollection/Christmas party.                                                                                                                                                          COUNCIL MEETING/2
2                                                                  Editorial                                                                                LAMDAG
                                                                                                                                                                     Nov - Dec 2010     Message for Christmas ‘10                                                          Pastoral guidelines and core
                                                                                         values in NFP promotion
                                              Dear friends of Cagayan de Oro
                                              Archdiocese,

                                                  Over the past month, we have          By Abp. Antonio J. Ledesma, S.J.                  by God,” cite the Council Fathers. “His digni-
                                              been blessed with three ordinations                                                         ty lies in observing this law, and by it he will
                                              to the diaconate for the Archdio-                       (last in a series)                  be judged... By conscience in a wonderful
                                              cese of Cagayan de Oro. During this                                                         way, that law is made known...” (Gaudium
                                              year 2010, we are also celebrating        IV. We are for enabling couples to make an        et Spes, 16). Thus the individual assumes
                                              the 25th anniversary of St. John Vi-      Informed and Morally Responsible Choice,          personal responsibility for all his human acts
                                              anney Theological Seminary. SJVTS         according to the dictates of a Right Con-         that are knowingly and willingly done, heed-
                                              is the major seminary set up by the       science.                                          ing the dictates of his conscience.
                                              bishops in the CABUSTAM sub-re-               “The education of an authentic free-               However, conscience itself needs to be
                                              gion (i.e., Cagayan de Oro – Butuan       dom” constitutes our fourth pastoral guide-       formed and guided by the objective norms
                                              – Surigao – Tandag – Malaybalay).         line. Within the context of a pluralistic so-     of moral conduct. Ignorance or sinful hab-
                                                  One highlight of the seminary’s       ciety, the government’s focus is to refrain       its pose as obstacles to the formation of a
                                              celebration was the episcopal or-         from coercion and to provide information          right conscience. It is in this light that values
                                              dination last April of one of its first   on all family planning methods that it deems      formation is an integral part of our All-NFP
                                              graduates, Fr. Jose Cabantan, as the      necessary for couples to make an informed         program – to enable parents as well as their
                                              fourth bishop of Malaybalay. He           choice. On the other hand, the Church’s           children to acquire “a truly responsible free-
                                              succeeds Bishop Honesto Pacana,           focus should be to provide information on         dom” (Familiaris Consortio, 21).
                                              S.J., a former Rector of SJVTS. Over      all NFP methods and to help couples form               This includes providing information on
the years, the seminary has produced around 350 priests now serving in prac-            a right conscience so that they are able to       all scientifically-based NFP methods as a pas-
tically all the 21 arch/dioceses of Mindanao and parts of the Visayas. At pres-         make not only an informed but also a mor-         toral imperative. Corollary to this would be
ent the seminary is undertaking a 25M – for 25 years endowment fund drive               ally responsible choice.                          presenting the positive the positive motiva-
to provide scholarship support for our major seminarians.                                   Three kinds of freedom are implied in         tions for NFP and its integral attractiveness,
    On another front, in the light of the current issue on the Reproductive             this pastoral guideline. There is first the on-   instead of simply attacking the agencies
Health bills, the All – Natural Family Planning Program of the archdiocese has          tological freedom of every human person,          promoting contraceptives. “Proclamation is
been receiving heightened interest. Last week our NFP team was invited by the           endowed with reason and free will. Innate         always more important than denunciation,”
Hapag Asa program of Assisi Foundation to give a trainors’ training seminar in          in his human dignity is the person’s freedom      notes Pope John Paul II, “and the latter can-
Tagaytay to delegates from 16 dioceses in Luzon. Many of the participants en-           to choose good or evil – even to say “no” to      not ignore the former, which gives it true
thusiastically pointed out how this NFP program addressed to parents comple-            his Creator, or to go against his very nature     solidity and the force of higher motivation”
ments the feeding program of Hapag Asa for undernourished children.                     by doing what would be considered human           (Solicitudo Rei Socialis, 41).
    Indeed, in a recent Forum on the RH Bill co-sponsored by the archdiocese,           acts.                                                  In summary, these four pastoral guide-
we pointed out that the four pastoral guidelines for our All – NFP program also             From the societal perspective, govern-        lines provide the core values for our All-NFP
explicitate the local church’s core values vis-à-vis some legislators’ proposals        ments promote the civil and political free-       ministry. Couples, indeed, have to consider
on RH:                                                                                  doms of their citizens by safeguarding the        several crucial factors: the good of their
    (1) We are Pro-Life, as our first principle;                                        exercise of their rights and duties within the    children already born or yet to come, their
    (2) We are for Responsible Parenthood, as our goal;                                 bounds of public order. Thus the freedoms of      own situation at the material and spiritual
    (3) We are for Natural Family Planning, as our means; and                           speech, of assembly, of religion, of economic     level, and the over-all good of their family,
    (4) We are for enabling couples to make an Informed and Responsible                 enterprise, of responsible parenthood itself,     of society, and of the Church. “It is the mar-
Choice, according to the Formation of a Right Conscience.                               etc. are hallmarks of a democratic society. A     ried couple themselves,” not the Council Fa-
                                                                                        dictatorial government, on the other hand,        thers, “who must in the last analysis arrive
   In many ways, these core values are exemplified in the Christmas story of            suppresses by superior force the basic free-      at these judgments before God” (Gaudium
the Holy Family. May their message of love and life be ours to share through-           doms of its citizens.                             et Spes, 50).
out the coming year (which also marks the 60th anniversary of Cagayan de Oro                A third kind of freedom is what we call            For its part, the local church can carry
as an archdiocese).                                                                     authentic freedom – i.e., the freedom to do       out its servant role by reaching out to as
                                                                                        what ought to be done. “Man’s dignity,” ac-       many couples as possible with the good
                                                                                        cording to the Vatican II Council Fathers, “de-   news of various natural family planning
                                                             With God’s blessings,      mands that he act according to a knowing          methods today that are proven to be safe,
                                                                                        and free choice that is personally motivated      reliable, practicable and adaptable to the
                                                                                        and prompted from within...” (Gaudium et          various circumstances of family life. Instead
                                                                                        Spes, 17). This inner prompting is what we        of resorting to condemnation or confronta-
                                                                                        mean by conscience which calls the person         tion, we find that for concerned couples,
                                                                                        to acknowledge the natural moral law given        authentic values can best be formed with
                                    Archbishop Antonio J. Ledesma, S.J.                 by God.                                           charity, compassion, and the formation of
                                                                                            “For man has in his heart a law inscribed     conscience. n


New Year’s Message of Peace                                                             Council meeting from p. 1                         covered a wide range of topics, especially
                                                                                                                                          the inclusion of Parish Pastoral Council (PPC)
                                                                                                                                          and Parish Finance Council (PFC) heads in
                                                                                        were: Fr. Perseus Cabunoc, Director of Ad Intra
                                                                                                                                          the APC board. The proposal to encourage
    On behalf of the Commission on Interreligious Dialogue of the Catholic              Ministries; Fr. Lando Gabutera, Superintendent
                                                                                                                                          lay participation in APC gatherings was
Bishops’ Conference of the Philippines, I would like to convey our message              oftheCommissiononCatholicEducation;Fr.Joel
                                                                                                                                          unanimously agreed upon, especially the
of concern and solidarity with the victims of the Christmas Day bombing of a            Lasutaz, SSS, representing men religious within
                                                                                                                                          inclusion of leaders of lay movements and
                                                                                        the archdiocese; Fr. Nathaniel Lerio, Director
Catholic chapel in Jolo.                                                                of Ad Extra Ministries; Msgr. Rey Monsanto,
                                                                                                                                          organizations recognized by the archdiocese.
    We condole in particular with Fr. Romeo Villanueva, OMI, the main cele-                                                                    Preparations were also being made during
                                                                                        head of the Society of St. John Vianney; Mr.
brant of the aborted Mass. Fr. Villanueva has been a long-time advocate for                                                               the meeting for next year’s highlights, namely
                                                                                        Adrian C. Pabayo, representing the lay ecclesial
                                                                                                                                          the Archdiocesan Synod, Cagayan de Oro’s
justice and peace in the Sulu archipelago.                                              movements; Atty. Rene Pacana, as legal
                                                                                                                                          60th anniverary as an archdiocese, and the
    We also express our sympathies with Fr. Ricky Bacolcol, his assistant, who          counsel; Sr. Mary Anne Padilla, FSP, Directress
                                                                                                                                          20th year of the Second Plenary Council of the
was slightly injured in the bombing. Fr. Ricky comes from Mambajao, Camiguin,           of Social Communication; Ms. Ann Pielago,
                                                                                                                                          Philippines (PCP II). n
and was ordained only last November 10th in Jolo by Bishop A. Lampon. He is a           NFP        coordinator;
                                                                                        Fr. Othelo Polinar,
graduate of St. John Vianney Theological Seminary in Cagayan de Oro.                    Director of the
    But, even as we condemn the senseless bombings of innocent church-goers             Commission           on
by some extremists, we wish to express our message of peace and hope to all             Clergy Formation; Fr.
peoples of various cultures and religious traditions.                                   Florencio Salvador,
    The angelic message of Peace to all men and women of good will was given            Director of the
not only to the shepherds but also to the wise men and everyone today work-             Commission on Lay
ing for a just and lasting peace in our land.                                           Ecclesial Movements
                                                                                        and Organizations;
    May the Christmas blessings of Light, Love, and Life, especially for the lowly,     Ms. Myrna Siose,
be ours to share throughout the coming year.                                            facilitator of the
                                                                                        Archdiocesan
                                                                                        Center of Concern,
                                                                                        Empowerment
                                                                                        and Social Services
                                                                                        (ACCESS)         Office,
                                                                                        and Msgr. Ursicino
                                                    + Antonio J. Ledesma, SJ            Columbus Villamil,
                                            Archbishop of Cagayan de Oro &              Director of the
                                         Chairman, Episcopal Commission on              Commission           on
                                                      Interreligious Dialogue           Temporalities.           Archdiocesan leaders gather at the Archbishop’s Residence to formulate
                                                          27 December 2010                   The discussion plans for the Archdiocesan Pastoral Council.
LAMDAG
Nov - Dec 2010                                                                       News                                                                                                      3
Pope from p. 1                                      RH Bills from p. 1                               sa mga bag-o pang
                                                                                                     nahimugsong       mga
is “an achievement of a sound political and         anam nga kainit nga panag-dibati karon           bata, sa gidaghanon sa
juridical culture.”                                 mahitungod niining mga reproductive              mgakamatayonsamga
                                                    health bills nga buot ipalusot sa Kongreso.      bag-ong      nanganak
Essential
                                                    Ang maong panag-bangi sa huna-huna               nga mga kababayen-
    “It is an essential good,” he added. “Each                                                       an ug sa nagkaanam
person must be able freely to exercise the          ug baruganan sa daghang mga relihiyoso
                                                    ug sibikong pundok sa atong katilingban          pagkadaghan sa mga
right to profess and manifest, individually                                                          kaso sa aborsiyon
                                                    nahimo na nga tinubdan sa pagkadiskurahe
or in community, his or her own religion or         ug pagkadiskontento sa katawhan – ilabi          sa atong nasud.
faith, in public and in private, in teaching, in    na sa daghanang mga katoliko. Matud              Usa ka moral nga
practice, in publications, in worship and in        sa tulo ka mga magsusulat sa Talking             katungdanan       ang
ritual observances.”                                Points for Dialogue sa RH Bills, makasubo        paglantaw nga ang
    “Religious freedom is not the exclusive         palandungon nga ang pagbinayloay sa mga          mga          nasangpit
patrimony of believers,” the Pontiff stated,        hunahuna nakapunting lamang sa kon               nga      kasamtangang
“but of the whole family of the earth’s             angay ba nga ipalusot ang mga nasangpit          hulagway kahataga’g
peoples.”                                           nga mga balaudnon sa reproductive health         kasulbaran.
    “It is an essential element of a                o dili. Ang duha ka mga baruganan matud          Gikinahanglan
constitutional state,” he said. “It cannot          pa, dili makaayo sa kinatibuk-ang Pilipinhon.    ang          mapanuki
be denied without at the same time                  Daghan ang mga salawayon nga mga puntos          ug         matukurong
encroaching on all fundamental rights and           sa nagkalain-laing RH bills nga buot ipalusot.   pagbinayloay        sa
freedoms, since it is their synthesis and           Kini nga mga puntos tataw nga nakalapas sa       hunahuna         aron Ateneo de Manila professor Fr. Eric Genilo, S.J. gives a blow-by-blow
keystone.”                                          balaod sa Diyos ug Kinaiyahan. Sa laing bahin,   mahatagan ug hustong explanation of the controversial Reproductive Health Bills.
                                                    ang pagsalikway sa maong nga balaudnon sa        impormasyon       ang                        mahitungod niining nagkalain-laing mga
    “While it favors the exercise of our most
                                                    ilang kinatibuk-an dili usab makapakgang sa      katawhan, matabangan sila pagkab-ot sa reproductive health bills nga buot ipalusot
specifically human faculties, it creates the                                                         maalampuong pagsabot sa mga puntos aron sa atong Kongreso. n
necessary premises for the attainment of            kasamtangang gidaghanon sa kamatayon
                                                                                                     makahimo sila’g Diyosnong pagdesisyon
an integral development which concerns

                                                                                                                      Program to combat
the whole of the person in every single
dimension,” the Pontiff pointed out.
    He warned that “the exploitation
                                                         Archdiocese
of religious freedom to disguise hidden
interests, such as the subversion of the
                                                        to implement                                                  child malnutrition
established order, the hoarding of resources
or the grip on power of a single group, can
                                                       HAPAG-ASA, PCC                                By Louise Dumas                                  to continue the nutrition practices even
                                                                                                                                                      after funding, after the initial support of
cause enormous harm to societies.”                      Two feeding programs for under-                   CAGAYAN DE ORO CITY – A cheap solution      the church.”
    “Fanaticism, fundamentalism and                 nourished young children are currently           for malnutrition has been introduced with            The food supplement developed by
practices contrary to human dignity can             being considered by Abp. Antonio J.              the possible expansion of the Pastoral Care      PCC-Daet consists only of bran from newly-
never be justified, even less so in the name        Ledesma, S.J. and Ad Extra Ministries            for Children (PCC) Program in the city.          milled rice. First it is sieved and then toasted
of religion,” the Holy Father said.                                                                       The PCC and its malnutrition program is     immediately, because after 24 hours, the
                                                    heads led by Fr. Nathaniel Lerio.
    He urged, “States and the various                                                                being introduced to Cagayan de Oro after         bran would no longer be edible for humans
                                                        The first of these two, the HAPAG-
human communities must never forget that                                                             rural workers in the province of Bukidnon        if not cooked. Aside from rice bran, soya
religious freedom is the condition for the          ASA Integrated Nutrition Program, is             saw the malnutrition situation of the            beans, mung beans (monggo), and moringa
pursuit of truth, and truth does not impose         the flagship program of the Pondo ng             Higaonons, an Indigenous Peoples group in        (malunggay) powder could also be used
itself by violence but by the force of its own      Pinoy Community Foundation, a charity            Region 10. Launched in São Paulo, Brazil,        for supplements although these could be
truth.”                                             headed by Manila Archbishop Gauden-              the Pastoral Care for Children was first         more expensive. For deworming, the PCC
    Benedict XVI stated, “A society that            cio Cardinal Rosales and twelve other            introduced in the Philippines in the Diocese     distributes squash seeds and for diarrhea,
would violently impose or, on the contrary,         bishops. The program aims to reduce              of Daet, Camarines Norte in 2004.                a simple combination of salt and sugar is
reject religion is not only unjust to individuals   malnutrition among children aged 6                    After its introduction in the Archdiocese   recommended for immediate remedy.
and to God, but also to itself. God beckons         months to 12 years from poor families            in Cagayan de Oro at a date to be announced,         PCC also makes use of traditional herbal
humanity with a loving plan that, while             by implementing a special diet made of           the program, funded by Pondo ng Pinoy,           medicines available locally. “In one of our
engaging the whole person in his or her             Vitameal (a rice and lentil food supple-         would then be conducting poverty mapping         poor barangays in Metro Manila, we have
natural and spiritual dimensions, calls for a                                                        in a selected area. A volunteer would then       taught the poor families how to make the
                                                    ment) and Fortified Rice (rice mixed
free and responsible answer which engages                                                            be assigned to monitor around 10 families        medicines and supplements so that they
                                                    with soya and other dried vegetables).           to ensure there is improvement after the         could sell these and earn enough money
the whole heart and being, individual and
                                                    Both food supplements are manufac-               program is introduced.                           to be able to return to their provinces,” Sr.
communitarian.”
                                                    tured in the United States and provided               In previous areas, PCC was able to          Kunen said. “There is also the polvoron
Gift of God                                         by generous American donors. Besides             achieve weight gain for children and parents     which is mixed with food supplements
    “Peace is a gift of God and at the same         feeding undernourished children, the             in just six weeks. “The difference with other    – children love it and at the same time it
time a task which is never fully completed,”        program also seeks to educate poor               programs is that the project is planned to       improves their nutrition. Additionally, to
he affirmed.                                        parents of enrolled children on better           be sustainable,” said Sr. Terezinha Kunen of     further improve the livelihood of families,
    “A society reconciled with God is closer        parenting and livelihood skills develop-         PCC-Daet. “With others, normally, after the      we supported their malunggay planting so
to peace,” the Pope stated, “which is not           ment.                                            time span of the project, they leave. But        that they could supply the ingredients for
the mere absence of war or the result of                The second program, Pastoral Care            here, we find ways to allow the community        the supplement and capsules.” n
military or economic supremacy, much less           for Children (PCC), does not provide in-
deceptive ploys or clever manipulation.”
                                                                                                     Pag-ampo alang sa kinabuhi
                                                    gredients but recipes and training. (See
    “Rather, peace is the result of a process       related article above for more details.)
of purification and of cultural, moral and              To gauge the effectiveness of each
spiritual elevation involving each individual       program, Abp. Ledesma suggested that
and people, a process in which human                                                                 O Maria kahayag sa kagabihon
                                                    either one of the two feeding programs           Ang mga nahisalaag sa kahayag imo untang
dignity is fully respected,” he said.
                                                    (but not both simultaneously) be imple-          pakit-on
    The Pontiff exhorted, “I invite all those                                                        Mga Inahan nga nagmasalaypon
who wish to be peacemakers, especially              mented in select Cagayan de Oro City             Batang gisabak dili unta pagapatyon
the young, to heed the voice speaking               parishes as an experiment, and to work
                                                    closely with existing DOH, DSWD, and             Nga unta sila makasabot na
within their hearts and thus to find in God                                                          Batang gisabak sila dili tag-iya
the stable point of reference for attaining         barangay nutrition programs, if appli-           Sa Dios hukman sila
authentic freedom, the inexhaustible force          cable.                                           Kon ngano ang inosenting Anghel gipatay nila
which can give the world a new direction                The list of parishes to receive train-                                                        Bisan pag ang tawo sama na kadaghan sa
                                                                                                     Ikaw nagtawag sa paghimugso gayod sa             balas sa kabaybayonan
and spirit, and overcome the mistakes of            ing and supplies is currently under de-          gisamkon                                         Usa ra ang gikinahanglan
the past.”n                                         liberation. n                                    Aron ang bata sa ikaduhang kinabuhi ma-          Magpaambit lang sa kaigsoonan
                                                                                                     kaangkon                                         Kon adunay gutom karon
                                                                                                     Kay ang makasulod sa kinabuhing dayon            Tungod kay kami dili Kristohanon
                                                                                                     Kadto lamang nahimugso ang pagabanhawon          Hakog magpaambit sa among igsoon
   The Popes and the World Day of Peace (background)                                                 Ang tawag sa paghimugso
                                                                                                                                                      Nagpuyog kinabuhi nga madaugdaugon ug
                                                                                                                                                      yawan-on
                                                                                                     Sobra pa kini sa pagbuhi o pagpadako
      On January 1, 2011 the Church com-            librium may dominate the development             Nga kami makaamgo                                Sa kawad-on, si kahakog ang hinungdan
 memorated the 44th World Day of                    of events to come.”                              Kinabuhing ikaduha mao ang isyo                  Dili pasanginlan ang pagdaghan sa katawhan
 Peace. In his message for the 1st World                The Catechism of the Catholic Church                                                          O tabangi kami among Inahan
                                                                                                     Usba ang mga gobierno sa kalibutan               Aron sa sayop nga pagtulun-an dili na malim-
 Day of Peace, Pope Paul VI wrote, “We              summarizes Catholic teaching on peace            Nga gusto ang popolasyon pagamyan o              bongan
 address Ourselves to all men of good will          and just war in its treatment of the Fifth       kutohan
                                                                                                     Kay kuno ang pagkaon dili paigo kon              Ug karon ikaw kanunay naghilak among
 to exhort them to celebrate ‘The Day               Commandment; the Compendium of the               modaghan                                         Inahan
 of Peace,’ throughout the world, on the            Social Doctrine of the Church discusses          Sa pagsalig sa Dios ang tawo nawad-an            Tungod sa wala pagpahimugso pagpatay sa
 first day of the year, January 1, 1968. It         Catholic teaching on peace in Chapter                                                             bata sa sabakan
                                                                                                     Dili man unta bugok ang Ginoo                    Himoa nga mokurog ang among kaunoran
 is Our desire that then, every year, this          11. Between 1914 and 1968, five popes            Nga magbuhat og kalibutan di paigo sa iyang      Sa dakong krimen nga ania sa kalibutan
 commemoration be repeated as a hope                wrote 21 encyclicals on peace. Since             mga tawo
                                                                                                     Sayod kami inahan, ang kalibutan bastante        Maundang na unta kining paghunos sa kinab-
 and as a promise, at the beginning of              1968, papal teaching on peace has pri-           kaayo                                            uhi
 the calendar which measures and out-               marily been expressed in the messages            Ang katawhan nagkulang lang sa pagsalig ug       Ang pagpahimugso dili na imakuli
                                                                                                     pagtoo                                           Sa kahayag kami na mopili
 lines the path of human life in time, that         for the World Day of Peace. (Catholic Cul-
                                                                                                                                                      Pakatawhon na ang batang hamili ug putli;
 Peace with its just and beneficent equi-           ture)n                                           Nga kami moila, wala gayoy moabot na gutom       Amen. n
                                                                                                     sa kalibutan
 4                                                                                                                                                                           LAMDAG
                                                                                                                                                                                        Nov - Dec 2010 CDO River Basin Protection Workshop convened
By James Sia                                    groups and institutions gathered at the             including business owners, industrialists,               Fr. Villarin concluded that “The river
                                                Harbor Lights Hotel in Gusa, Cagayan de Oro         journalists, NGO workers, water distillers,          is a barometer, a thermometer... of
   At the request of Cagayan de Oro City on November 16 and 17, 2010 for the                        tribal chiefs, university professors, people         where we are as a society. The dirtier the
Archbishop Antonio J. Ledesma, S.J., Multi-stakeholders Dialogue/Workshop                           from localities upstream of the river basin,         river, the more worrisome is our state.
delegates from the Department of for the Management and Protection of the                           and the Social Action Ministries.                    A river is actually just an above-ground
Environment and Natural Resources Cagayan de Oro River Basin.                                           After recounting how the Northern                manifestation of what is underground;
(DENR), Xavier University (XU), the                Abp. Ledesma was joined by outgoing              Mindanao region was twice hit by massive             therefore, it is very important to remember
Archdiocese of Cagayan de Oro, and other XU President Fr. Jose Ramon Villarin, S.J.,                flooding in January 2009, Abp. Ledesma               that by protecting our river, we also protect
                                                                          Dr. Esteban Celeste       remarked: “I think the cumulative effect             our water supply underground.”
                                                                          Godilano of the           of all this flooding was our awareness that              Dr. Tudao, Dir. Dichoso, and Dr.
                                                                          Climate Change            climate change is not something in the               Godilano explained at length the
                                                                          Commission (CCC),         future, but something that is happening              technicalities involving river basin control
                                                                          Dr. Vicente Tudao,        at this time.” He concluded by urging                (see related article “River Basin FAQs”),
                                                                          Jr. of the DENR           participants to heed Pope Benedict XVI’s             complemented by additional explanations
                                                                          Central Office, and       exhortation to be responsible stewards               and maps provided by Engr. Dexter Lo of
                                                                          DENR Region X             of God’s creation as articulated in his              Xavier University.
                                                                          Executive Director        most recent encyclical Caritas in Veritate               The rest of the event was devoted to
                                                                          Maximo Dichoso.           (Charity in Truth).                                  intense discussion, drawing up resolutions,
                                                                          Also invited to               For his part, Fr. Jose Ramon Villarin,           presentation of output, questions from
                                                                          the two-day event         S.J. told a tale of two rivers, which he             the audience, and a formalization of
                                                                          were participants         began by sharing how in 2003 he was very             the resolutions into a co-management
                                                                          from        various       saddened to find the mighty Chico River              agreement, facilitated by Atty. Florenda
                                                                          sectors        with       in the Cordilleras reduced to “a thin sliver         L. Yap, in which various sectors are
                                                                          varying degrees           of a river” by human activities upstream.            tasked with doing their share to keep the
Outgoing XU president Fr. Jose Ramon Villarin, S.J. (left) gives a speech of involvement in         He then compared this incident with the              CDO River Basin in a pristine state. The
during the Multi-stakeholders Dialogue/Workshop for the Management the Cagayan de                   Hudson River in New York, which was                  memorandum’s final version was signed
and Protection of the Cagayan de Oro River Basin.                         Oro River Basin,          successfully resuscitated.                           on November 17. n   CFC, Archdiocese hold 1st    Facebook generation suffers
CABUSTAM Clergy-Lay Congress information withdrawal syndrome
By John Banaynal                                   on “Integrity of Creation and Peace-Build-                               By Richard Gray              were missing out by not using Facebook, it
                                                   ing”, followed by Bro. Joe Tale, Chairman of                                                          was abstinence from music that caused them
    In an effort to carry out its expanded mis- the CFC International Council, with his video                                    The        scientists   the most difficulty, Dr Gerodimos said.
sion of “oneness with the Catholic Church” presentation of the updates on CFC’s work                                         asked volunteers to              “A lot of them said they found the silence
in building the Church of the Home and the in 163 countries. The concelebrated Holy                                          stay away from all          quite uncomfortable and awkward,” he said.
Church of the Poor, the Couples for Christ Mass led by Abp. Ledesma and Bp. Caban-                                            emails, text messages,     “But as they got used to it they began to no-
in Misamis Oriental, through the Provincial tan capped the first formal portion of the                                       Facebook and Twitter        tice more things around them like birds sing-
Council headed by Bro. Jun Waga, collabo- Conference.                                                                        updates for 24 hours.       ing or hearing what their neighbours were
rated with the Archdiocese of Cagayan de                In the presentation of his keynote mes-                             They found that the par-     doing.
Oro and Abp. Antonio J. Ledesma, S.J., D.D., sage, Abp. Ledesma highlighted two main                                    ticipants began to develop            “In their reflections on what they had
in hosting the First Conference on Clergy-Lay points: first, man’s stewardship over nature,         symptoms typically seen in smokers attempt-          been through, people freely admitted that
Relations in Northeastern Mindanao, which over the environment as a common good                     ing to give up.                                      they were experiencing symptoms of with-
is the CABUSTAM ecclesiastical sub-region - because the globe is like a garden, and in                   Some of those taking part said they felt        drawal. The students likened the experience
consisting of the Dioceses of Cagayan de Oro, biodiversity man finds the goodness of God,           like they were undergoing “cold turkey” to           to going on a diet, giving up smoking and go-
Butuan, Surigao, Tandag, and Malaybalay on whereas the Church also has responsibility               break a hard drug habit, while others said it        ing cold turkey. The words addiction kept re-
Friday, November 19, 2010, in Cagayan de towards creation, towards the integral hu-                 felt like going on a diet. The condition is now      curring.
Oro City at the Grand Caprice Restaurant in man development, respect for human digni-               being described as Information Deprivation                “Some people didn’t find it hard, while a
Lim Ket Kai Center.                                ty, protection of human ecology and respect      Disorder.                                            minority hated it. The majority struggled at
    Held as part of CFC Misamis Oriental’s for the environment; second, on peace-build-                  Dr Roman Gerodimos, a lecturer in com-          first, experiencing these symptoms, before
celebration of its 23rd Anniversary on No- ing through the exercise of religious freedom            munication who led the UK section of the in-         they developed coping mechanisms that
vember 20, 2010, the seven-hour dialogue- and interreligious dialogue, on peace and                 ternational study, said: “We were not just see-      helped to distract them.
cum-fellowship among Abp. Ledesma, Bp. dialogue with the world, themes that have                    ing psychological symptoms, but also physical             “If we become a bit more aware how we
Jose A. Cabantan, D.D. of the Diocese of been stressed by the Catholic Church for 45                symptoms.”                                           are using this technology, it might help us to
Malaybalay and his predecessor Bishop- years after Vatican II (in documents such as                      The findings will fuel concerns raised by       control the effect it has on us. Perhaps every-
emeritus Honesto Ch. Pacana, S.J., D.D. – to- Gaudium Et Spes and Nostra Aetate and the             neurologists and psychologists about the im-         one should try going without it for a day every
gether with 56 priests, members of the CFC encyclical Humanae Vitae).                               pact that excessive use of the internet, com-        year.” (The Telegraph) n
                                                                                                    puter games and social networking sites are
International Council and 210 CFC Mission               Bro. Joe Tale discussed how CFC has
                                                                                                    having on the so-called “Net Generation” of
Core from Misamis Oriental, Camiguin, Agu- grown in numbers and in mission since                    teenagers and young adults.                            Bag-ong
san del Norte, Agusan del Sur, Surigao del 1981, transforming hearts and lives, con-                     In the experiment, called Unplugged, vol-

                                                                                                                                                            LAMDAG
Norte, Bukidnon, brought about significant ducting evangelization missions throughout               unteers at 12 universities around the world
discourses relevant to evangelization.             the world, and standing firm with the Catho-     - including 125 students Bournemouth Uni-
    Abp. Ledesma gave his keynote message lic Church in defense of life, all for the glory          versity - spent 24 hours without access to
                                                                          of God.                   computers, mobile phones, iPods, televsion,                          Contributors
                                                                               The event con-       radio and even newspapers.                                           John Banaynal
                                                                          cluded with CFC Mi-                                                                          Maris Stela Camaddo
                                                                                                         They were allowed to use landline tele-                         Louise Dumas
                                                                          sOr’s 23rd Anniversary    phones or read books.                                              Mark Harvey Elloren
                                                                          celebrations the fol-          Participants were asked to keep diaries
                                                                          lowing day, with the      about their experience. Entries in the diaries
                                                                          sub-theme        “BUILD   showed that many recorded feeling fidgety,                  Rev. Fr. Rufino Cabatingan, SSJV
                                                                          ON CHRIST,” displayed     anxious or isolated.                                        Rev. Fr. Manuel Montesclaros, SJ
                                                                          onstage and providing                                                               Rev. Fr. Florencio Salvador, SSJV, SLD
                                                                                                         The research was led by the University of                    Rev. Fr. Alberto Uy, STD
                                                                          the final and continu-    Maryland’s International Centre for Media
                                                                          ing exhortation, as it    and the Public Agenda.                                          Cebuano translator
                                                                          is integral to the Con-        Dr Gerodimos, of Bournemouth Univer-                                Boy Oliveros
                                                                          gress’ main theme,        sity, said: “The extent to which we are using                 Marketing & Circulation
                                                                          “Fullness of Life in      some of this modern technology and new
                                                                                                                                                                          Albert Camaddo
                                                                          Christ”, taken from Co-   media is changing us.                                  Grace Fernan, Association of Pauline Cooperators
                                                                          lossians 2:6-7.                “Participants described feeling fidgety                            Gloria Lagura
                                                                               Two CABUSTAM         and kept reaching for their mobile phones
                                                                                                    even when they weren’t there.                             Lay-out and graphic design
                                                                          bishops were unable
                                                                                                         “There were also some good effects as                         James Sia
                                                                          to attend: Bishop Juan
                                                                          de Dios Pueblos, D.D.,    people developed coping mechanisms they                         Senior consultants
The CFC Leaders with Most Rev. Antonio J. Ledesma (L-R from the of the Diocese of Butu-             went out for walks and visited friends rather                Abp. Antonio J. Ledesma, SJ, DD
                                                                                                    than sitting in front of a computer.                             Mary Anne Padilla, FSP
top): Bro. Jun Fabela, Sis Nene Fabela, Bro. Jinggoy Acebu, Bro. Boie an who was stalled by
                                                                                                         “What was amazing for us was how de-
Sescon, Sis. Bing Acebu, Sis. Angging Sescon, Bro. Bing Porsuelo, all traffic, and CBCP Presi-      pendent people now are on their technology.           Bag-ong Lamdag is a newsletter published
members of the MisOr CFC Provinaial Council; Sis. Inday Banaynal dent Bishop Nereo P.               People often don’t own watches or alarm               monthly by the Social Communications Apostolate
and Bro. Dodong Banaynal, Area Head for Northeastern Mindanao, Odchimar, D.D. of the                clocks because they rely upon their mobile            of the Archdiocese of Cagayan de Oro, whose
Bro. Jun Waga Council Head and Provincial Area Director of Misamis Diocese of Tandag,               phones to wake themselves up.”                        aim is to link the various parishes, ministries, and
Oriental, Bro. Joey Arguelles, IC member and MisOr Area Head, Sis who was busy with di-                  While most participants in the study strug-      apostolates within this archdiocese. For inquiries
Blessie Porsuelo, Bro. Joe and Sis Baby Lou Tale, and Sis Tess Arguelles. ocesan meetings. n        gled without their mobile phones and felt they        and feedback, send us an email at ascacdo@gmail.
                                                                                                                                                          com. You may visit us online and leave a comment
 NOTE: The series on vermicomposting, hograising and effective communication will resume next issue.                                                      at lamdagcdo.blogspot.com.
LAMDAG
Nov - Dec 2010                                       Special Section                                                                                                                         5
                    Washing of the Feet                                                                       Photos from the
                            Homily by               Through Ignatian Contemplation and
                           Fr. Manuel
                        Montesclaros, S.J.
                                                the grace-filled use of the power of your
                                                imagination, enter yourself devotedly into                  diaconal ordinations
                       during the diaconal      the depth of the Washing of the Feet, with
                        ordination of Rev.      God’s grace, recreate it constantly in your
                          Noel Carbayas         lives.
                        and Rev. Erdman             Let me share with you the fruit of one
                             Pandero            priest’s Ignatian contemplation on the
                                                Washing of the Feet.
                                                                                                                                                                                                   Photos by Eldon Bravo
     In the Gospel according to St. John,
we could not find the institution of the        • “When it was my turn to be washed by
Eucharist at the Last Supper. Instead,          the Lord, I just closed my eyes, dwelling
St. John replaces the Eucharist with the        fully at the unfathomable experience I was
Washing of the feet.                            so privileged to be a part of. Here was my
     Why is the Washing of the Feet the         Lord and my King, my Creator and Savior,
Eucharist Itself for St. John?                  my Master and my God washing my feet!
     At the Washing of the Feet, we have in     I marveled at this so incomprehensible an
Jesus, the Almighty and All-powerful God,       experience of being blest to be a favored
King of kings, Lord of lords, showing the       recipient of this supreme act of humble
essence of true and genuine greatness.          and loving service done by my God – with
     True and genuine greatness is in the       utmost reverence and humility, full of love
loving and humble act of service. And           and devotion. I felt humbled yet exalted.
this is what the Eucharist is all about:        Deep within me was a profound sense that         Prior to being ordained deacons, (L-R) Rev. Macatol, Rev. Cervantes, and Rev. Pobar kneel
the unsurpassable, supreme act of the           I have now a fuller share with Jesus (‘If I      before Bp. Nereo Odchimar (far right, seated).
whole Church, in union with Christ, giving      do not wash you, you can have no share
Himself in loving, humble and cleansing         with me,’ Jn. 13:8). I deeply felt I now fully
service, if you wish, refreshing and life-      belong to Him. He and I are one!”
giving service… even unto death.                • “I now understand. The Eucharist is all
     My brothers and sisters, Dodong and        about giving myself in humble, reverent
Noel, our Holy Mother the Church has            and loving service… even unto death, IN
deemed it but fitting that the Ordination       UNION WITH JESUS!”
to the Diaconate should be made during
the celebration of the Eucharist. As                Dodong and Noel, as deacons, your
deacons, Dodong and Noel, your primary          primary identity is servants of the Eucharist
identity is to be a servant of the Eucharist.   and you main task is to serve at the Table
Your main task is to serve at the Table of      of the Word and to minister at the Table of
the Word and to minister at the Table of        the Eucharist. Know and do realize deeply
the Eucharist.                                  not just in the mind but more importantly
     Yet, I invite you that each time you       in your inmost self that this identity and
serve at Mass, be always reminded at how        this ministry are given to you when our
St. John understands the Eucharist. Here        Lord Jesus washes your feet.
in the Eucharist, we have in Jesus, the             My brothers and sisters, let us pray for
Almighty and All-powerful God, washing          Noel and Dodong,
our feet!                                           “Lord Jesus, let Noel and Dodong love
     Thus, let yourself be a privileged         and serve the way You do – forgetful of          Abp. Ledesma lays his hands on Rev. Carbayas (left) and Rev. Pandero (right), effectively
participant of the unfathomable mystery         self, humble, reverent, full of devotion and     ordaining them to the office of deacon.
of our Lord Jesus washing His disciples’        tenderness.
feet.                                               Let them be a favored and blest
     St. Ignatius of Loyola has given as a      recipient of Your self-emptying and loving
way. In his Ignatian Contemplation, he          service.
exhorts retreatants to use their power of           That they may have a fuller share of
imagination.                                    Yourself and of Your ministry.
     Last Wednesday, as part of the on-             With St. Paul, may they proclaim,
going formation of the spiritual directors of   either in the silence of their solitude or
our seminarians, our Rector Fr. Cel Reyes,      in the busyness of their daily activities, ‘I
S.J., gave us a conference on “Fostering a      have been crucified with Christ; and it is
Contemplative Attitude in Doing Spiritual       no longer I who live, but Christ lives in me;
Direction.” There he described that             and the life which I now live in the flesh I
Imagination is not to be equated with what      live by faith in the Son of God, who loved
is Imaginary or Fantasy. Imaginary and          me and gave Himself up for me’ (Galatians
Fantasy is not real and not true. Whereas,      2:20).
Imagination is a power within each of us            So that they may deeply understand
which equips us to make present what is         that they now fully belong to You, our
not present. Quoting Fr. Adolfo Nicolas,        God, solely to You and Your Church.
the Superior General of the Jesuits, he said        Let no one and let nothing ever
that “Ignatian imagination is a creative        separate them from You! You who live and
process that goes to the depth of reality       reign with the Father and the Holy Spirit,       Rev. Carbayas (far left) and Rev. Pandero (far right) participate as deacons for the first time
and begins recreating it.”                      one God forever and ever Amen!” n                in the celebration of the Holy Eucharist.
 Tulo ka diyakono sa arkidiyosesis giordenahan
Ni Mark Harvey Elloren                                         Cervantes nga sakop sa Society of Mary, nga naa sa                S.J., Arsobispo sa Cagayan de Oro. Si Fr. Manuel
                                                               El Salvador, Misamis Oriental. Sila giordenahan ni                Montesclaros S.J., formator sa SJVTS, ang naghatag
   Dakong kalipay sa Arkidiyosesis sa Cagayan de Oro           Most Rev. Nereo Odchimar, Obispo sa Tandag ug                     sa homiliya ug gipasabot niya ang kamahinundanon
ang pagdawat sa tulo ka mga seminarista sa orden               presidente sa CBCP. Sa iyahang homiliya, gipasabot                sa diyakono diha sa Eukaristiya.
sa pagkadiyakono nga sila: Rev. Lino Macatol sa San            sa Obispo ang tahas sa usa ka diyakono mao ang                        Si Rev. Lino Macatol moalagad sa seminary; si Rev.
Roque Chapel, Patag; Rev. Erdman Pandero sa Our                sulugoon sa katawhan sa Diyos ug magsisilbi sa mga                Pandero sa Chancery isip Vice-Chancellor, ug si Rev.
Lady of Guadalupe Parish, Villanueva; and Rev. Noel            sakramento. Si Rev. Macatol ug Rev. Pobar nagtuon sa              Carbayas sa Aluba Parish.
Carbayas sa Camaman-an.                                        St. John Vianney Theological Seminary (SJVTS) ug naa                  Ang diyakono mao ang usa ka ang-ang padulong
   Si Rev. Lino Macatol giordenahan niadtong                   na sa katapusang ang-ang sa ilahang pormasyon.                    sa orden sa pagkapari. Sila magsilbi isip mga kaabag
Nobyembre 17, 2010 sa St. Augustine Metropolitan                   Si Rev. Erdman Pandero ug Rev. Noel Carbayas                  sa mga pari sa paghatag sa mga sakramento sama
Cathedral. Uban niya ang duha ka mga seminarista               giordenahan niadtong Disyembre 6, 2010 didto                      sa pagbunyag, pagkasal, pagpanalangin sa mga
nga taga laing diyosesis ug kongregasyon nga sila: Rev.        gihapon sa St. Augustine Metropolitan Cathedral.                  material nga butang ug paghatag homiliya sa Santos
Alvin Pobar sa Diyosesis sa Talibon ug si Rev. James           Sila giordenahan ni Most Rev. Antonio Ledesma,                    nga Misa. n
 6                                                                                                                                                                LAMDAG
                                                                                                                                                                          Nov - Dec 2010    AYD 2010 celebrated                                                                            Basura sa dakbayan
                                                                                                 Social Comm Desk

        in Alubijid                                                                                  Ang Cagayan de Oro
                                                                                                 anaa karon sa kausbawan sa
                                                                                                 ekonomiya. Nagkadaghan
                                                                                                 ang mga balay-patigayon
                                                                                                 nga gitukod nga makadapit
                                                                                                 og        daghang       mga
                                                                                                 tigpamuhunan sa atong
                                                                                                 dakbayan.
                                                                                                     Apan luyo sa kauswagan,
                                                                                                 ang kaanindot sa kinaiyahan
                                                                                                 nausab. Diha sa atong
                                                                                                 pagsuroy-suroy nakita nato
                                                                                                 ang nagkadaghang basura
                                                                                                 sa mga kadalanan ug mga
                                                                                                 kanal. Nasayod kita nga
                                                                                                 ang pagsinagbot bisan asa
                                                                                                 usa sa dili maayo nga talan-
                                                                                                 awon nga makadaot dili
                                                                                                 lamang sa kinaiyahan apan
                                                                                                 sa kinatibuk-ang palibot ug
                                                                                                 sa atong panglawas. Dugang
                                                                                                 pa niini, ang pagsinagbot sa
                                                                                                 atong palibot nakapahugaw
                                                                                                 man gayud sa atong
                                                                                                 katubigan, ilabi na nga ang
                                                                                                 siyudad sa Cagayan de Oro
                                                                                                 nahimutang sikbit sa usa ka Garbage along Velez St. (top) and in Macajalar, Camaman-an (bot-
   Young people huddle together for heart-to-heart group discussions during this year’s AYD.     dakong suba kansang baba tom), among others all over Cagayan de Oro City and beyond, are not
                                                                                                                              only eyesores, but are also environmental and health hazards.
                                                                                                 haduol ra usab sa Macajalar
                                                                                                 Bay.                                               sakit sa lawas sa tawo.
    Two thousand young people from the           regard amongst themselves and their
                                                                                                     Apan nganong ingon man niini ang                    Kini ang hulagway karon sa atong
different parishes of the Archdiocese of         peers. After each input, the participants
                                                                                                 atong makita karon sa atong palibot?               siyudad ug panubigan tungod sa atong
Cagayan de Oro gathered together to              formed smaller groups for sharing and
celebrate Archdiocesan Youth Day 2010            reflection.                                         Ang tanan natong gipanghulog sa yuta, pagpasagad sa atong paglabay sa atong
(AYD 2010). “You have to be grateful for             To respond the call for ecological          tubig panglimpiyo man o pangkaligo, mga nga sagbot ug basura. Nakatagamtam na
attending this event among millions of           concerns, the Archdiocesan Youth Apos-          plastic containers ug bulseta, mga upos kita ug pipila ka mga kalit nga pagsaka
young people in the Archdiocese,” re-            tolate (AYA), the organizers of AYD 2010,       sa sigarilyo, mga buak nga bildo, mga sa tubig sa mga kasapaan tungod sa
marked Ms. Venus Guibone to young                incorporated EcoCare in the program             lata, ug uban pa mopaingon gayud sa nasongsongan nga mga dagkong kanal.
people who attended the celebration in           wherein participants were asked to              atong Cagayan River. Kini nga mga basura Kanus-a nato hatagan og pagtagad ang
Holy Cross Parish, Alubijid, Misamis Ori-        plant seedlings along the riverbanks of         maka-songsong man gayud sa atong mga problema sa atong dakbayan, tali sa atong
ental on October 28-31, 2010.                    the Alubijid River.                             kanal panghabwa. Mao man gani kini pagdumala sa atong mga hugaw ug mga
    This year’s theme, “What must I do               One of the highlights of the celebra-       ang kasagarang hinungdan sa hilabihan basura?
                                                                                                 kapaspas nga pagsaka sa tubig sa daghang                Mahimo kitang mopunting sa atong
to inherit eternal life?” is also that of        tion was the turnover ceremony dur-                                                                mga tudlo sa mga barangay leaders nga
                                                                                                 lugar sa atong siyudad panahon sa kusog
the 25th World Youth Day celebrated              ing the Solidarity night. Fr. Nathaniel
                                                                                                 nga ulan, baha ug bagyo. Sa pipila na ka angay molihok pag-una sa pag mentenar
on March 28, 2010 in Rome. AYD 2010              Lerio, the outgoing Youth Director, of-
                                                                                                 mga higayon, daghang mga pananum, sa kalimpiyo sa atong kadalanan, kasapaan
is also the commemoration of the 25th            ficially handed over the responsibility
                                                                                                 kabtangan ug mga kinabuhi ang nadaut ug ug mga kanal. Apan matag usa kanato
anniversary of the Youth Ministry in the         to the new Youth Director, Fr. Remel
                                                                                                 nakalas tungod sa kapaspas sa pagsaka sa adunay kaakuhan sa pagsulbad sa maong
Archdiocese of Cagayan de Oro, as it             Mag-usara. After the turn-over, presen-                                                            problema. Sugdan kini nato diha sa atong
                                                                                                 tubig dinhi sa atong siyudad.
was founded in 1985.                             tations such as dance, animations and               Sayud usab kita nga ang mga hugaw panimalay, pinaagi sa ensaktong pag-
    Fr. Raul B. Dael, SSJV, the first speak-     songs were performed by each district.          usab makapahilo sa mga isda, dili lamang atiman sa atong mga hugaw ug basura.
er, gave an inspirational talk entitled              Another highlight was the video pre-        sa mismong suba kun dili hasta sa tubig sa              Tudloan nato ang tanang miyembro sa
“Come and follow me: finding a plan in           sentation of the presence of the Youth          atong kabaybayonan ug kadagatan. Mao               atong panimalay ensaktong pamaagi sa
life”, encouraging young people to in-           Ministry in the Archdiocese for 25 years.       kini ang hinungdan usab sa pagkanihit paglabaw sa mga hugaw ug basura. Ang
clude God in their daily endeavors. Bro.         The presentation remembers the histo-           na sa mga isda sa higad, matud pa sa atong gagmay’ng mga bata tudloan usab
Karl M. Gasper, CSsR, a religious writer,        ry of the youth ministry, the past youth        mga mangingisda sa atong haduol nga nato sa pagrespeto sa palibot pinaagi sa
presented the Ten Commandments as                directors and youth leaders, and the            kabaybayonan. Kung aduna may mabuhi pag-amping sa kalimpiyo niini, pinaagi sa
way of authentic love and eternal life.          previous AYDs.                                  nga mga isda ug uban pang mga produkto paglabay sa mga basura ug hugaw sa mga
Finally, as the final speaker, Ms. Venus             The host parish for the next AYD            sa tubig, kini aduna nay nga kemiko basurahan, ug dili sa bisan asa lamang.
Guibone showed the young participants            was not announced and is still to be ar-        nga makaon usab sa mga katawhan ug                      Sa pagkatinuod, ang problema nato sa
the importance of having good self-              ranged by the organizer. n                      makahatag og mga nagkalain-laing mga               kahugaw sa palibot ug ang kasulbaran niini
                                                                                                                                                    magsugod gayud sa atong kaugalingon. n


  CDO Christians, Lumads, Muslims
  observe Mindanao Week of Peace
    Members of Christian, Lumad, and            Governance Apostolate (AGGAp) gave a talk
Muslim communities and members of gov-          on good governance and why it matters to-
ernment have gathered to celebrate the          day and to everyone regardless of religious
Mindanao Week of Peace, which began             persuasion; this was followed by Christian,
November 25, 2010 and ended December            Lumad, and Muslim youth representatives
1, 2010. The theme for this year was: “Re-      sharing their dreams of a better society in
sponsive and responsible governance: key        Mindanao.
to peace, development and sustainability.”          Abp. Antonio J. Ledesma, S.J. was pres-
    The week-long celebration began with        ent to share a message from the Bishops-
the “Walk for Peace” at 5:30 am, which was      Ulama Conference, which states: “While ev-
preceded by prayers by a Muslim imam, a         ery citizen must participate actively in these
Lumad leader, and a Protestant pastor. The      processes as active supporters, the weight
walk began at the Provincial Capitol and        and bulk of responsibility depends on gov-
ended at the City Kiosk in Divisoria, Ca-       ernance, that is, responsive and responsible
gayan de Oro City with welcoming remarks        governance. “
from Msgr. Rey Monsanto, followed by the            Msgr. Monsanto was present to read the
community singing “Let There Be Peace on        message of Cong. Rufus Rodriguez announc-
Earth.”                                         ing his filing “an act declaring a national
    On December 1, the event concluded          peace policy thereby creating a commission
at the Provincial Capitol, during which Fr.     on peace”, as he believes “there should be
Nathaniel Lerio of the Archdiocesan Good        peace and unity in the whole country”. n              Participants walk along Velez St. while carrying the Mindanao Week of Peace banner.
LAMDAG
Nov - Dec 2010                                                            Columns                                                                                                      7
     Ang pulong sa Diyos diha sa kinabuhi
           ug misyon sa Simbahan
                                                                                                            Moralidad sa Paghikog
                                                                                                    Pasiuna
                                                  an ngadto sa umaabot pang kaliwatan; ang              Matag karon ug unya, adunay mga
                                                  mga kadayeganan sa Ginoo, ang iyang gahum,        tawo nga mangutana mahitungod sa mor-
                                                  mga katingalahang buhat… Masugilon gayud          alidad sa paghikog. Usa ba kini ka salang
                                                  nila kini sa ilang mga anak” (Ps 78:3-4.6).       mortal? Pwede ba nga isulod sa Simbahan
                                                       Busa, ang matag balay magbaton gayud         ang patay’ng lawas sa naghikog aron ma-
                                                  unta og kaugalingong Bibliya, mag-amping          misahan? Aduna pa bay bili ang atong mga
                                                  niini sa dayag ug pinasidunggang paagi, mag-      pag-ampo para sa tawo nga naghikog?
                                                  basa ug mag-ampo uban niini. Aron ang “mga        May kaluwasan pa ba nga nagpaabot sa
                                                  batan-on, tigulang ug kabataan” (Ps 148:12)       tawo nga naghikog? Kining mga pangutana
             (fourth in a series)                 makadungog, makasabot ug magkinabuhi sa           maoy nagtuklod kanako sa pagsulat niin-       be denied to the following, unless they
                                                  pulong sa Diyos, ang pamilya magpahigayon         ing hamubong katesismo kalabot sa salang      gave some signs of repentance before
IV. Ang mga Dalan sa Pulong: ang Mi-              unta og mga matang sa pag-ampo, katesismo         paghikog.                                     death: (1) notorious apostates, heretics
syon                                              ug pagtuon sa paggamit sa Kasulatan.                                                            and schismatics; (2) those who for anti-
                                                       Sa talagsaong paagi, ang mga bag-ong         I. Moralidad                                  christian motives chose that their bodies
A. Ang Pulong alang sa Kalibutan nga Giuhaw       tubo makadawat unta og haum nga por-                  Diha sa pagtimbang-timbang sa mor-        be cremated; and (3) other manifest sin-
Niini                                             masyon sa Bibliya nga maoy magtultol kanila       alidad sa usa ka tawhanong lihok, tulo ka     ners to whom a Church funeral could not
     “Ang Balaod magsumikad gikan sa Sion,        sa pagsinati kang Kristo, ug magbukas sa ilang    butang ang angay tan-awon: Una mao ang        be granted without public scandal to the
ug ang pulong sa Ginoo gikan sa Jerusalem”        mga hunahuna ug kasingkasing. Magiyahan           lihok mismo (object of the act); ikaduha      faithful. If any doubt occurs, the local or-
(Is 2:3). Ang Pulong sa Diyos nga nahimong        unta sila diha sa pakiglambigit sa mga ham-       mao ang tumong sa tawo nga nagbuhat           dinary is to be consulted and his judgment
lawas milakat “gikan sa iyang balay, sa tem-      tung, ingon man sa matuod nga pagsaksi ug         (intention); ug ikatulo mao ang kahimtang     followed.
plo, ngadto sa kadalanan sa kalibutan aron        maayong panig-ingnan sa ilang kahigalaan ug       nga nagpalibot sa tawo nga nagbuhat               Gitoohan nga kining maong kausaban
paghimamat sa katawhan nga nangita sa ka-         sa simbahanong katilingban.                       (circumstances). Gawas sa lihok, impor-       tinuklod sa mga tukmang kahibalo nga
matuoran, kaangayan ug kalinaw. Bisan diha                                                          tante kaayo nga susihon ang tumong ug         nagagikan sa sikolohiya sama pananglit
sa mga dapit nga daw giharian sa kawala nay       D. “Batuon nga Dalan”                             kahimtang sa tawo tungod kay kini maka-       sa pagkawala sa saktong panghunahuna
pagtuo ug pagpakabana, diin ang kadautan              Diha sa sambingay sa magpupugas, si Jesus     pausab sa moralidad sa maong buhat.           ug kagawasan sa kadaghanang maghikog.
daw mipatigbabaw sa kaayo, diin ang Babilo-       mipahinumdum kanato sa mga yutang uga,            Puwede kining makapadako sa kaayo o sa        Ang paghikog giisip gihapon nga salaway-
nia daw midaug sa Jerusalem, mamatikdan pa        puno sa mga bato ug tunok (cf. Mt 13:3-7).        sala, ug puwede usab kining makapagamay       ong buhat, apan giwala na ang hiniusang
gihapon ang tinagong pangandoy, ug nagpabil-      Sa atong paglakat sa mga dalan sa kalibutan,      o gani makapawala sa kaayo o sa sala [CCC,    pagdumili og funeral rites sa mga tawong
ing paglaum. “Moabot ang panahon”, matud          atong masud-ong ang mga kasakitan, kapobre-       no. 1750].                                    naghikog. Bisan gani sa mga mapamatud-
pa ni Amos (8:11), “kanus-a ipadala ko ang hu-    hon, kalisdanan, pagpihig, balatian, kamingaw.        Sa moralidad, ang usa ka buhat isipon     an nga dagkong makasasala, ang Simbah-
waw sa yuta, ang kagutom dili sa pagkaon, ang     Ang mga bato sa kadalanan nahimong duguon         nga salang mortal kon anaa kining tulo        an nagpabilin nga mapasayloon ug mang-
kauhaw dili sa tubig, kondili sa pagpaminaw sa    gumikan sa kabangis ug gubat; diha sa mga         ka kinahanglanon (conditions): Una, nga       giloloy-on tungod kay diha sa iyang balaod
pulong sa Ginoo”. Ang ebanghelikanhong mi-        palasyo sa gahum, ang pangurakot nakigtagbo       kini usa ka seryoso ug ngil-ad nga buhat      naghatag kini og usa ka kondisyon: “Ang
syon sa Simbahan mao ang pagtagbaw niining        sa inhustisya. Ang mga tingog sa mga gilutos      (grave matter); ikaduha, nga kini gibuhat     lagda ipatuman gawas kon ang tawong
maong kagutom ug kauhaw. “Lakat kamo, ug          gipalanog tungod sa ilang pagmatinud-anon         uban sa kahibalo sa kadaotan ug sangpu-       nagtubok nagpakita og timaan sa pagbasol
himoa ang tanang katawhan nga akong mga           sa konsiyensiya ug pagtuo. Madunggan ang          tanan sa maong lihok (full knowledge); ug     sa sala nga iyang nabuhat.”
tinun-an… ug tudlo-i sila sa tanan nga akong      danguyngoy sa mga kalag nga nangita’g kahu-       ikatulo, nga kini gihimo sa gawasnon nga          Tungod ning maong kabag-ohan sa
gisugo kaninyo” (Mt. 28:19-20), matud ni Je-      logan sa kinabuhi, sama sa tuaw sa Salmista       paagi (full consent). Ang sala dili maisip    panglantaw sa Simbahan, ang kaso sa
sus ngadto sa iyang mga apostoles. Kanunay        (13:1): “Hangtud kanus-a ikaw mahikalimot         nga salang mortal kon usa niining tulo ang    hikog karon pagasusihon na og maayo kaso
gibalik-balik sa Bibliya ang sugo nga kinahang-   kanako Ginoo? Hangtud kanus-a ilihay mo ka-       wala diha [CCC, no. 1857]. Kining maong       por kaso (case to case). Ang mga kapar-
lang “dili magpakahilum”, kondili “ipadayag”      nako ang imong panagway?”                         prinsipyong moral (moral principle) mahi-     ian, pinangulohan sa ilang Obispo, adunay
ug “imantala ang pulong sa tanang panahon”,           Sa katapusan, ang misteryo sa kamatayon       nungdanon sa atong pagtimbang-timbang         mahinungdanong papel sa pagtimbang-
dawaton man o dili”. Ang mga dalan nga nab-       moharung kanato. Ang mga panid sa Bibliya         sa moralidad sa paghikog.                     timbang sa matag kaso sa hikog nga mah-
uklad atubangan nato dili lamang kadtong          usab napatikan sa mga kabangis ug panlupig;           Sa walay pagduhaduha, ang pagtubok        itabo sa ilang parokya. Kon mapamatud-an
gibaktas ni San Pablo ug sa unang mga misy-       mabati gikan niini ang mapait ug mapaday-         usa ka seryoso ug salawayong lihok tungod     nga ang naghikog nakapakita og timaan sa
onero, kondili usab sa tanang mga misyonero       onong pagbakho ni Job, ang walay puas nga         kay kini usa man ka pagpatay sa kaugalin-     pagbasol sa wala pa kini mamatay, o kon
human nila nga mitadlas ngadto sa katawhan        pangaliya sa mga Salmo, ang halawom nga           gon, buhat nga gidili sa Dios. Ang tukionon   mapamatud-an nga ang naghikog nawad-
sa lagyong kayutaan.                              kabalisa sulod sa kahiladman ni Qohelet, ang      mao ang tumong ug kahimtang sa tawo           an sa iyang saktong panghunahuna ug
                                                  mga makusganong tingog sa mga propeta ba-         nga naghikog. Gibuhat ba niya kini aron       kabubut-on, o kon ang church funeral dili
B. Mga “Sakyanan” sa Pulong                       tok sa katilingbanong kawalay-kaangayan. Ang      sa pagpasipala sa Dios o aron sa paghatag     makahatag og eskandalo sa publiko, wala
     Ang pagsangyaw karon mahimo na sa pa-        sangpotan sa sala nga giasoy sa Genesis (c.3)     og daotang panig-ingnan? Unsa man ang         nay rason nga dili hatagan ang naghikog
agi nga malangkob sa tibuok kalibutan ug ang      nagpabilin ingon og “misteryo sa kadautan”        kahimtang nga nagtuklod kaniya sa pag-        og funeral rites sa Simbahan. Ang maala-
tawag ni Kristo nakabaton og bag-ong kahulo-      nga nagalihok sa tawhanong kasaysayan.            tubok? Sakto ba ang iyang panghunahuna        mong pari angay nga mokonsulta una sa
gan: “Ang akong gisulti kaninyo sa mangitngit,                                                      ug gawasnon ba siya sa iyang pagbuhat         iyang obispo kon ugaling modumili siya
ipadayag sa kahayag; ang akong gihunghong         E. Ang Dalan sa Tawo Gilaktan sa Diyos            sa ingon? Sumala sa mga sikolohista, ang      paghatag og funeral rites sa usa ka tawo
kaninyo isangyaw sa gikan sa mga atop” (Mt             Tadlas niining mga kasinatian diha sa        labing daghang kaso sa pagtubok nahimo        nga naghikog.
10:27). Dayag na lang, ang nasulat nga pulong     batuon nga dalan sa tawo mao ang pulong           sa mga tawo nga apektado ang pangutok
kinahanglan 1) ihubad ngadto sa nagkalainla-      sa Diyos nga nagahatag og kasegurohan sa          ug balatian. Tungod niini, maingon nato       IV. Kaluwasan
ing pinulongan sa tanang katawhan. Apan ki-       kadaugan sa kaayo ibabaw sa kadautan, diha        nga kadaghanan sa mga naghikog wala                Ang Katesismo nag-aghat kanato nga
nahanglan usab kini 2) ipadayag diha sa radio,    ni Kristo. Siya “ang gidihogan aron sa pagdala    makasala sa salang mortal. Bisan ang Kate-    dili mawad-an og paglaum para sa kalu-
TV, movie screens, press, sa Internet, CD, DVD,   sa Maayong Balita ngadto sa mga nanag-an-         sismo midawat ning maong kamatuoran           wasan sa kalag sa tawo nga naghikog. Sa
podcast, ug uban pang mga pamaagi sa bag-         tus, sa kagawasan ngadto sa binilanggo, pan-      diha sa pag-ingon: “Grave psychological       mga paagi nga Iya lamang sa Dios, ang
ong teknolohiya. Sa panahon ni Jesus, migamit     an-aw ngadto sa mga buta, ug sa pagpahibalo       disturbances, anguish, or grave fear of       tawo nga magtubok adunay puruhan nga
siya og mga sambingay “ug wala gayud siya         sa tuig sa grasya gikan sa Ginoo” (Lk 4:18-19).   hardship, suffering or torture can diminish   mahatagan og kahigayonan sa pagpangayo
makigsulti kanila kondili pinaagi sa mga samb-    Ang iyang mga pulong nagsangyaw sa kaan-          the responsibility of the one committing      og kapasayloan sa sala nga iyang nahimo.
ingay” (Mt 13:3.34). Wala makigsulti si Jesus     gayan, naghatag og kadasig sa mga naguol          suicide” [CCC, no 2282]. Atong masabot        Ang Kristohanong katilingban gidapit nga
sa paagi nga labaw sa masabtan sa mga tawo;       ug pasaylo sa mga makasasala. Siya mismo          ning maong pagtulun-an nga ang kawad-on       mag-ampo sa kanunay alang sa mga tawo
3) migamit siya sa “pinulongan” nila, sa ilang    mipahiubos sa iyang kaugalingon, mihikling sa     sa saktong panghunahuna ug kagawasan          nga naghikog ug sa ilang tagsa-tagsa ka
adlaw-adlaw nga kasinatian, sa ilang mga          iyang himaya, ug “misul-ob sa kinaiya sa usa ka   makapagamay o dili man gani makapawa-         pamilya nga labing apektado sa maong
sugilanon. Nakigtagbo siya kanila sa dapit diin   suloguon”, mihimo sa iyang kaugalingon nga        la sa gibug-aton sa sala. Hinoon, dili nato   hitabo [CCC, no. 2283].
sila nagabarug. Ang mga sundalo nga gisugo        “sama gayud kanato… hangtud na sa pagda-          walaon ang posibilidad nga adunay tawo
sa mga Pariseo sa pagdakop kaniya miingon:        wat sa kamatayon, sa kamatayon sa krus” (Phil     nga maghikog uban sa igong salabotan ug       V. Panapos
“Wala pa’y tawo nga misulti sama kaniya” (Jn      2:7-8).Nakasinati siya sa kahadlok sa kama-       kagawasan. Kon aduna man gani, kanang             Ang usa ka tawo nga naghikog paga-
7:44-46).                                         tayon (“Amahan, kung buot ka, kuhaa kining        maong tawo makasala sa salang mortal.         tawgon og “suicide victim” tungod kay
                                                  kupa gikan kanako!”). Mi-agi siya sa kamingaw                                                   kadaghanan sa mga maghikog biktima sa
C. Ang Pamilya                                    gumikan sa pagtalikod ug pagbudhi sa iyang        II. Pagdumili sa Kristohanong Paglubong       pait ug lisud nga sitwasyon sa kinabuhi.
     Si Kristo mipadayon pagbaktas sa atong       mga higala. Iyang nasudlan ang kangitngit sa           Sa 1917 Code of Canon Law, ang Sim-      Kon aduna may tawo nga angay kaloy-an
mga kadalanan ug mihunong ug nagapanuk-           labing mapait nga kasakit ug kamatayon, bisan     bahan adunay balaod nga nagdumili sa          ug luwason, kini ang tawo nga nagplano sa
tok sa matag pultahan sa atong mga pinuy-an-      ang pagkabiniyaan sa Amahan (“Amahan ko,          paghatag og Ecclesiastical burial sa usa ka   pagkutlo sa iyang kaugalingong kinabuhi.
an: “Kung usa kaninyo makadungog sa akong         nganong gibiyaan mo ako?”) (Mk 15:34). Ang        tawo nga naghikog [CIC, 1240, par. 1, no.     Kon aduna may tawo nga angay sabton ug
tingog ug buksan niya ang pultahan, modayon       atong Diyos dili estranyo sa atong tawhanong      3]. Kini nagpasabut nga ang naghikog dili     i-ampo, kini ang tawo nga nagpakamatay.
ako ug makigsalo kaniya sa talad kan-anan”        kahuyang ug kaalaut.                              mamisahan nga anaa ang iyang patay’ng         Kon aduna may pamilya nga angay supor-
(Rev 3:20). 4) Ang pamilya, sulod sa paril sa          Bisan pa man niining tanang katalagman       lawas (in corpore presente). Ang pagpatay     tahan ug tabangan, kini ang pamilya sa
ilang mga kalipayan ug kagul-anan, mao man        nga iyang naagi-an, nagpabilin siyang Anak        sa kaugalingon giisip nga dakong pana-        tawo nga nagtubok.
ang sukaranang dapit diin ang pulong sa Diyos     sa Diyos; Sa iyang gugma ug pagsakripisyo sa      mastamas sa Dios nga Magbubuhat, ug               Adunay kamatuoran ang gisulti sa usa
angay nga pasudlon ug dawaton. Ang Bibliya        kaugalingon, iyang gipugas ang binhi sa pagka-    tungod niini, ang Simbahan naghatag og        ka magsusulat nga ang matag kaso sa hikog
puno man sa mga gagmay ug dagku nga mga           Diyosnon diha pagpig-ot ug kadautan sa pag-       bug-at nga silot sa tawo nga nagtubok. Ki-    magpakita lamang sa dakong kapakyasan
sugilanon sa banay. Ang Salmista mihatag og       katawhanon. Iyang gitisok ang prinsipyo sa        ning maong lagda wala gitumong sa pag-        sa katilingban sa paghatag og pagtagad ug
buhing larawan sa malinawong banay: ang           kagawasan ug kaluwasan. Sa iyang paghalad         sira sa pultahan sa langit para sa tawong     pagtabang sa mga tawo nga nagkalisud.
amahan milingkod diha sa talad, gialirungan       sa kaugalingon, iyang gipabuhagay nganhi ka-      naghikog kondili sa pagpakita sa kangil-ad    Ang Simbahan giisip nga pinakamang-
sa iyang asawa sama’g mabungahon nga              nato ang katubsanan sa kasakit ug kamatayon;      sa salang pagpakamatay aron nga kini dili     giloloy-on nga institusyon sa katilingban.
bagon, ug mga anak sama’g “mga salinsing sa       iyang gipagitib alang kanato ang kaadlawon sa     sundon sa mga tawo. Bisan tuod bug-at         Ug angay lamang nga siya gayud maoy
kahoy’ng olibo” (Ps 128). Ngani, ingon nga ang    kabanhawan. Busa, ang Kristiyano adunay mi-       kaayo ang maong silot, gihimo kini sa Sim-    mag-una sa pagtabang ug pagluwas
kasaulogan sa Pagsaylo (Passover) gisaulog sa     syon sa pagmantala niining diyosnong pulong       bahan aron kapanalipdan ang kaayohan sa       sa tawo nga nagplano                 n g a
mga Israelita diha sa panimalay (cf. Ex 12:21-    sa paglaum, pinaagi sa pakig-ambit uban sa        katilingban.                                  maghikog o naghikog
27), ang unang mga Kristiyano usab misaulog       mga kabus ug nanag-antus, pinaagi sa pagsak-                                                    na. Ipakita niya
sa liturhiya diha sa adlaw-adlaw nga kinabuhi     si sa kamatuoran ug kinabuhi, sa kabalaan ug      III. Kabag-ohan sa Balaod                     kini diha sa iyang
sa panimalay. Ang pagsangyaw sa pulong sa Di-     grasya, sa kaangayan, gugma ug kalinaw.                Ang kasamtangang Balaod sa Simba-        mga pagtulun-
yos gibilin sa mga kaliwatan, sa ingon nga ang         Ang mga makahupay nga pulong ni Kristo       han (1983 Code of Canon Law) nagpakita        an, patakaran ug
mga ginikanan maoy mahimong “unang mga            maoy mag-agak kanato: “Umari kamo kanako,         og mahinungdanong kausaban sa iyang           apostolado para
magtutudlo sa pagtuo” (Lumen Gentium 11).         kamong tanan nga nabug-atan, ug papahu-           pagsabot kabahin sa mga naghikog. Ang         sa iyang mga
Midugang ang Salmista sa pag-ingon” “Ang          layon ko kamo” (Mt 11:28). Ang iyang pulong       tawong nagtubok wala na hinganli sa lis-      sakop dinhi sa
among nadungog ug nahibaloan, ang gisulti         tinubdan sa paglaum, kahayag, kusog, ug giya      tahan sa mga makasasala nga dili ma-          kalibutan karon ug
sa among katigulangan, dili namo ililong sa       sa atong paglakat niining walog nga luhaan.       hatagan og funeral rites. Ang canon 1184      hangtud sa kahang-
among mga sumusunod; hinooa, among itug-                                       (To be continued)    nag-ingon: “Church funeral rites are to       turan! n

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:791
posted:1/10/2011
language:English
pages:8