; Phieu yeu cau nghiem thu - DOC
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Phieu yeu cau nghiem thu - DOC

VIEWS: 5,446 PAGES: 2

 • pg 1
									             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                        Phan rang – Tháp chàm, ngày…… tháng… năm 2009

              PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
                   Soá : ………………./YCNT

Coâng trình : ÑÖÔØNG LAÂM SÔN – PHÖÔÙC HOØA
Haïng muïc : THI COÂNG XAÂY DÖÏNG NEÀN, MAËT ÑÖÔØNG VAØ CAÙC COÂNG
TRÌNH
        TREÂN ÑÖÔØNG ( ÑOAÏN TÖØ KM5+000 ÷ KM9+340 )
           ( PHAÂN ĐOẠN TỪ KM5+000 ÷ KM6+757.46 )

Ñiaï ñieåm xaây döïng : Huyeän Ninh Sôn, tænh Ninh thuaän .

    Kính gửi : BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG TỈNH NINH THUẬN

    1. Đối tượng yêu cầu nghiệm thu:
- Tên giai đoạn xây dựng hoàn thành được nghiệm thu :
    Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng đợt I
………………………………………………………………………………………….
 - Vị trí xây dựng công trình: Km5+000 ÷ Km6+757.46

    2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu:
      Bắt đầu:………………,ngày……………tháng………năm 2009
      Tại công trình : Đường lâm Sơn – Phước Hòa
    3. Nhà thầu thi công xây dựng tự đánh giá công việc đã thực hiện:
    Giai ñoaïn xây dựng đã hoàn thành đạt chất lượng yêu cầu về tiêu chuẩn xây dựng, kỹ
thuật của công trình, đúng với hồ sơ thiết kế đã được duyệt .
  Nay giai đoạn xây dựng trên đã hoàn thành và được nghiệm thu nội bộ theo biên bản
số:…/NTNBBP, ngày…..tháng…….năm 2009. Đề nghị chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu giai
đoạn xây dựng hoàn thành trên, để đơn vị thi công đủ cơ sở pháp lý triển khai công việc xây
dựng tiếp theo.

 GIÁM SÁT VIÊN
- Công việc có thể tiếp tục
- Công việc không thể Thể tiếp tục       CTY TNHH KTKS & XD TRÂN TRÂN
    ( Ký, ghi rõ họ tên )               GIÁM ĐỐC
                             Nguyễn Thị Hồng Trâm
             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                        Phan rang – Tháp chàm, ngày 17 tháng 7 năm 2009

              PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
                   Soá : ………………./YCNT

      Coâng trình : (Goùi thaàu soá 14) Ñöôøng Phöôùc Ñaïi – Phöôùc trung
      Haïng muïc : Xaây döïng neàn, maët ñöôøng vaø caùc coâng trình treân tuyeán.
               (Phaân ñoaïn : Km14+400 ÷ Km15+500).
      Ñiaï ñieåm xaây döïng : Xaõ Phöôùc Trung, huyeän Baùc Aùi, tænh Ninh thuaän .

    Kính gửi : BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG TỈNH NINH THUẬN

    1. Đối tượng yêu cầu nghiệm thu:
- Tên giai đoạn xây dựng hoàn thành được nghiệm thu :
       Nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.
………………………………………………………………………………………….
 - Vị trí xây dựng công trình: (Km14+400 ÷ Km15+500).

    2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu:
     Bắt đầu:………………,ngày……………tháng………năm 2009
     Tại công trình : (Goùi thaàu soá 14) Đường Phước Đại – Phước Trung .
   3. Nhà thầu thi công xây dựng tự đánh giá công việc đã thực hiện:
   Công trình thi công xây dựng đã hoàn thành đạt chất lượng, đạt yêu cầu về tiêu chuẩn
xây dựng kỹ thuật của công trình, đúng với hồ sơ thiết kế đã được duyệt .
    Nay công trình thi công xây dựng đã hoàn thành. Nhà thầu thi công xây dựng đề nghị
chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình thi công xây dựng đã hoàn thành để sớm đưa công
trình vào sử dụng.


 GIÁM SÁT VIÊN                  CTY TNHH KTKS & XD TRÂN TRÂN
- Công việc có thể tiếp tục                 GIÁM ĐỐC
- Công việc không thể Thể tiếp tục
    ( Ký, ghi rõ họ tên )
                              Nguyễn Thị Hồng Trâm

								
To top