ho chua nuoc lanh ra

Document Sample
ho chua nuoc lanh ra Powered By Docstoc
					            BAÛNG KEÂ KHOÁI LÖÔÏNG - GIAÙ TRÒ DÖÏ THAÀU
                  COÂNG TRÌNH : HOÀ CHÖÙA NÖÔÙC LANH RA
   GOÙI THAÀU SOÁ 7 : KEÂNH CHÍNH 2 ÑOÏAN 3, ÑOÏAN 4, VAØ CAÙC COÂNG TRÌNH TREÂN KEÂNH
SOÁMAÕ HIEÄU                 TEÂN                 ÑÔN   KHOÁI    ÑÔN     THAØNH
TT ÑÒNH MÖÙC            COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP               VÒ   LÖÔÏNG    GIAÙ     TIEÀN
        A/ KEÂNH CHÍNH 2 ÑOÏAN 3 ( DAØI 1.349 M )
        I/ PHAÀN ÑAÁT ÑAØO, ÑAÁT ÑAÉP
 1  AB.22122 Boùc phong hoùa maùy uûi cöï ly 50m ñaát CII             100M3  8.2520   459,725   3,793,651
 2  AB.27113 Ñaøo keânh möông, chieàu roäng <= 6m baèng maùy ñaøo <=0,8m3,     100M3  44.3770   1,503,918  66,739,369
 3  AB.65120 ñaát caáp III
       Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,90   100M3  10.0970  1,376,805  13,901,600
 4  AB.63112 Ñaép ñeâ, ñaäp, keânh möông baèng maùy ñaàm 9T, dung troïng <=    100M3  18.2840   532,695   9,739,795
       1,75 T/m3
       Vaän chuyeån ñaát baèng oâtoâ töï ñoå trong phaïm vi <=500m - OÂtoâ
 5  AB.41232                                    100M3  31.0640   705,963   21,930,035
       10 taán, ñaát caáp II
 6  AB.64124 Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T, ñoä chaët yeâu caàu K=0,98 100M3     13.1620   785,962   10,344,832
 7  AB.24122 Ñaøo xuùc ñaát baèng maùy ñaøo <= 0,8m3, ñaát caáp II         100M3  15.2680   533,030   8,138,302
       Vaän chuyeån ñaát baèng oâtoâ töï ñoå trong phaïm vi <=1000m - OÂtoâ
 8  AB.41432                                   100M3   15.2680   898,500   13,718,298
       10 taán, ñaát caáp II
 9  AB.22122 Boùc phong hoùa haàm ñaát                       100M3  4.5800   459,725   2,105,541
        II/ PHAÀN XAÂY ÑUÙC
10  AF.11111 Beâ toâng loùt moùng, ñaù 1x 2 maùc 100 chieàu roäng <=250cm      M3   72.7800   751,983   54,729,323
11  AF.11213 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 maùc 200, roäng <=250cm            M3   291.1000  1,001,004  291,392,264
12  AF.12113 Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 200, daøy <=45cm, cao <=4m        M3   396.9600  1,414,220  561,388,771
13  AF.82111 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân theùp                   100M2  60.8670  7,699,105  468,621,424
14  AL.41410 Laøm khôùp noái baèng taám nhöïa PVC                 Meùt  377.1100   425,311  160,389,031
15  AK.94321 Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa   M2   68.8100   151,698   10,438,339
16  AF.61311 Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng, ñöôøng kính <=10 mm, cao   Taán   18.5390  24,431,740  452,940,028
17  AF.61321 <=4m xuaát laép döïng coát theùp töôøng , ñöôøng kính <= 18 mm
       Saûn                                 Taán   20.6140  23,195,563  478,153,336
        B/ COÂNG TRÌNH TREÂN KEÂNH CHÍNH 2 ÑOÏAN 3
        I/ Coáng laáy nöôùc N7
18  AB.11323 Ñaøo moùng baêng, roäng <=3 m, saâu <=2 m, ñaát caáp III        M3    6.7600   117,998    797,666
19  AB.13112 Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình baèng thuû coâng ñoä chaët yeâu    M3    6.1400   60,349    370,543
20      caàu K=0,90
   AF.11111 Beâ toâng loùt moùng, ñaù 4x6 maùc 100 chieàu roäng <=250cm      M3    0.5200   677,214    352,151
21  AF.12112 Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 150, daøy <=45cm, cao <=4m        M3    6.5500  1,320,065   8,646,426
22  AF.12513 Beâ toâng taám ñan ñaù 1x2 maùc 200                  M3    0.9600  1,246,383   1,196,528
23  AF.61611 Saûn xuaát laép döïng coát theùp taám ñan, ñöôøng kính<=10 mm     Taán   0.0490  25,221,732   1,235,865
24  AF.61621 Saûn xuaát laép döïng coát theùp taám ñan, ñöôøng kính <=18mm     Taán   0.0750  24,119,470   1,808,960
25  AI.41110 Saûn xuaát cöûa van phaúng                      Taán   0.0970  36,732,092   3,563,013
26  AF.81311 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân töôøng thaúng, daøy <= 45mm (BT ñoå    100M2   0.2850  7,780,243   2,217,369
       taïi choã)                               -1-
SOÁMAÕ HIEÄU                  TEÂN                ÑÔN   KHOÁI    ÑÔN    THAØNH
TT ÑÒNH MÖÙC             COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP              VÒ   LÖÔÏNG   GIAÙ    TIEÀN
27  AK.94321 Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa  M2    0.6700   151,698   101,638
28   TT   Maùy ñoùng môû V0,5                         Boä   1.0000   741,862   741,862
29  AK.83422 Sôn saét theùp caùc loaïi                       Kg    4.0000   27,025   108,100
        II/ Coáng laáy nöôùc N8- keát hôïp ñieàu tieát
30  AB.11323 Ñaøo moùng baêng, roäng <=3 m, saâu <=2 m, ñaát caáp III       M3   17.7100   117,998   2,089,745
31  AB.13112 Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình baèng thuû coâng ñoä chaët yeâu   M3    8.8900   60,349   536,503
32      Beâ K=0,90
   AF.11111 caàutoâng loùt moùng, ñaù 1x2 maùc 100 chieàu roäng <=250cm      M3    0.7900   751,983   594,067
33  AF.12112 Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 150, daøy <=45cm, cao <=4m       M3   12.3900  1,320,065  16,355,605
34  AF.12513 Beâ toâng taám ñan ñaù 1x2 maùc 200                  M3    2.0100  1,246,383  2,505,230
35  AF.61611 Saûn xuaát laép döïng coát theùp taám ñan, ñöôøng kính<=10 mm    Taán   0.0880  25,221,732  2,219,512
36  AF.61621 Saûn xuaát laép döïng coát theùp taám ñan, ñöôøng kính <=18mm    Taán   0.1380  24,119,470  3,328,487
37  AI.41110 Saûn xuaát cöûa van phaúng                      Taán   0.4860  36,732,092  17,851,797
38  AF.81311 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân töôøng                  100M2   0.4900  7,780,243  3,812,319
39  AK.94321 Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa  M2    0.6700   151,698   101,638
40  AL.41410 Laøm khôùp noái baèng taám nhöïa PVC                 Meùt   5.2000   425,311   2,211,617
41   TT   Maùy ñoùng môû V1                          Boä   1.0000  1,501,738  1,501,738
42   TT   Maùy ñoùng môû V1,5                         Boä   1.0000  2,135,512  2,135,512
43   TT   Cao su cuû toûi                           m    3.7000   101,404   375,195
44  AK.83422 Sôn saét theùp caùc loaïi                       Kg   16.0000   51,345   821,520
        III/ Coáng tieâu CT6 taïi K3+852m
        Ñaøo moùng coâng trình baèng maùy ñaøo <= 0,8m3 chieàu roäng
45  AB.25113                                   100M3   3.3650  1,513,679  5,093,530
        moùng <= 6m, ñaát caáp III
46  AB.65130 Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,95  100M3   0.3920  1,585,507   621,519
47  AB.65120 Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,90  100M3   0.4420  1,376,805   608,548
48  AK.41123 Vöõa loùt M500-3 cm                          M2   230.5300   26,951   6,213,014
49  AE.16115 Xaây moùng baèng ñaù cheû 15x20x25, vöõa xi maêng maùc 100      M3   71.5500   800,651  57,286,579
50  AF.11212 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 maùc 150, roäng <=250cm            M3    3.0200   834,110   2,519,012
51  AF.11111 Beâ toâng loùt moùng, ñaù 4x6 maùc 100 chieàu roäng <=250cm      M3    1.5100   751,983   1,135,494
52  AF.13413 Beâ toâng oáng coáng hình hoäp, ñaù 1x2 maùc 200           M3   14.5900  1,411,166  20,588,912
53  AF.82111 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân theùp                  100M2   0.8040  7,699,105  6,190,080
54  AF.61321 Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng , ñöôøng kính <= 18 mm    Taán   1.3320  23,195,563  30,896,490
55  AK.94321 Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa  M2    8.1400   151,698   1,234,822
56  AK.96131 Laøm taàng loïc ñaù daêm1x2                     100M3   0.0500  34,404,462  1,720,223
57  AK.96110 Laøm taàng loïc caùt                         100M3   0.0230  10,415,003   239,545
58  BB.19103 Laép ñaët oáng nhöïa, ñöôøng kính oáng 32mm             100M   0.1050  3,203,909   336,410
        IV/ Coáng CT7 taïi K3+997
        Ñaøo moùng coâng trình baèng maùy ñaøo <= 0,8m3 chieàu roäng
59  AB.25113                                   100M3   2.9750  1,513,679  4,503,195
        moùng <= 6m, ñaát caáp III                                 -2-
SOÁMAÕ HIEÄU                  TEÂN                ÑÔN   KHOÁI    ÑÔN    THAØNH
TT ÑÒNH MÖÙC             COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP              VÒ   LÖÔÏNG   GIAÙ    TIEÀN
60  AB.65130 Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,95  100M3   0.3920  1,585,507   621,519
61  AB.65120 Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,90  100M3   0.3380  1,376,805   465,360
62  AK.41123 Vöõa loùt M50-3 cm                          M2   230.5300   26,951   6,213,014
63  AE.16115 Xaây moùng baèng ñaù cheû 15x20x25, vöõa xi maêng maùc 100      M3   71.5500   800,651  57,286,579
64  AF.11212 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 maùc 150, roäng <=250cm            M3    3.0200   907,771   2,741,468
65  AF.11111 Beâ toâng loùt moùng, ñaù 4x6 maùc 100 chieàu roäng <=250cm      M3    1.5100   751,983   1,135,494
66  AF.13413 Beâ toâng oáng coáng hình hoäp, ñaù 1x2 maùc 200           M3   14.5900  1,411,166  20,588,912
67  AF.82111 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân theùp                  100M2   0.8040  7,699,105  6,190,080
68  AF.61321 Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng , ñöôøng kính <= 18 mm    Taán   1.3320  23,195,563  30,896,490
69  AK.94321 Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa  M2    8.1400   151,698   1,234,822
70  AK.96131 Laøm taàng loïc ñaù daêm1x2                     100M3   0.0500  34,404,462  1,720,223
71  AK.96110 Laøm taàng loïc caùt                         100M3   0.0230  10,415,003   239,545
72  BB.19103 Laép ñaët oáng nhöïa                         100M   0.1050  3,203,909   336,410
        V/ Coáng CT8 taïi K4+285
        Ñaøo moùng coâng trình baèng maùy ñaøo <= 0,8m3 chieàu roäng
73  AB.25113                                   100M3   3.9310  1,513,679  5,950,272
        moùng <= 6m, ñaát caáp III
74  AB.65130 Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,95  100M3   0.3780  1,585,507   599,322
75  AB.65120 Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,90  100M3   0.6250  1,376,805   860,503
76  AK.41123 Vöõa loùt M50-3 cm                          M2   225.1300   26,951   6,067,479
77  AE.16115 Xaây moùng baèng ñaù cheû 15x20x25, vöõa xi maêng maùc 100      M3   70.2900   800,651  56,277,759
78  AF.11212 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 maùc 150, roäng <=250cm            M3    3.0200   907,771   2,741,468
79  AF.11111 Beâ toâng loùt moùng, ñaù 4x6 maùc 100 chieàu roäng <=250cm      M3    1.4400   751,983   1,082,856
80  AF.13413 Beâ toâng oáng coáng hình hoäp, ñaù 1x2 maùc 200           M3   13.9900  1,411,166  19,742,212
81  AF.82111 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân theùp                  100M2   0.7800  7,699,105  6,005,302
82  AF.61321 Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng , ñöôøng kính <= 18 mm    Taán   1.2800  23,195,563  29,690,321
83  AK.94321 Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa  M2    8.1400   151,698   1,234,822
84  AK.96131 Laøm taàng loïc ñaù daêm1x2                     100M3   0.0500  34,404,462  1,720,223
85  AK.96110 Laøm taàng loïc caùt                         100M3   0.0230  10,415,003   239,545
86  BB.19103 Laép ñaët oáng nhöïa                         100M   0.1050  3,203,909   336,410
        VI/ Coáng tieâu CT9 taïi K4+377 m
        Ñaøo moùng coâng trình baèng maùy ñaøo <= 0,8m3 chieàu roäng
87  AB.25113                                   100M3   3.2790  1,513,679  4,963,353
        moùng <= 6m, ñaát caáp III
88  AB.65130 Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,95  100M3   0.3780  1,585,507   599,322
89  AB.65120 Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,90  100M3   0.5210  1,376,805   717,315
90  AK.41123 Vöõa loùt M50 - 3 cm                         M2   218.3800   26,951   5,885,559
91  AE.16115 Xaây moùng baèng ñaù cheû 15x20x25, vöõa xi maêng maùc 100      M3   69.4800   800,651  55,629,231
92  AF.11212 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 maùc 150, roäng <=250cm            M3    2.7600   907,771   2,505,448
93  AF.11111 Beâ toâng loùt moùng, ñaù 4x6 maùc 100 chieàu roäng <=250cm      M3    1.4400   751,983   1,082,856                                -3-
SOÁMAÕ HIEÄU                   TEÂN                ÑÔN    KHOÁI    ÑÔN    THAØNH
TT ÑÒNH MÖÙC             COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP              VÒ   LÖÔÏNG    GIAÙ    TIEÀN
94  AF.13413 Beâ toâng oáng coáng hình hoäp, ñaù 1x2 maùc 200            M3    13.9900  1,411,166  19,742,212
95  AF.82111 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân theùp                  100M2    0.7620  7,699,105  5,866,718
96  AF.61321 Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng , ñöôøng kính <= 18 mm    Taán    1.2800  23,195,563  29,690,321
97  AK.94321 Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa   M2    8.1400   151,698   1,234,822
98  AK.96131 Laøm taàng loïc ñaù daêm1x2                     100M3    0.0500  34,404,462  1,720,223
99  AK.96110 Laøm taàng loïc caùt                         100M3    0.0230  10,415,003   239,545
100 BB.19103 Laép ñaët oáng nhöïa, ñöôøng kính oáng 32mm               100M    0.1050  3,203,909   336,410
        VII/ Caàu qua keânh chính ñoïan 3
101 AB.11353 Ñaøo moùng baêng, roäng >3 m, saâu <=1 m, ñaát caáp III         M3   189.0000   87,372  16,513,308
102 AB.13112 Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình ñoä chaët yeâu caàu K=0,90       M3    34.6500   60,349   2,091,093
103 AB.13313 Ñaép ñaát neàn ñöôøng ñoä chaët yeâu caàu K=0,95             M3   24.0000    70,257   1,686,168
104  AF.11111 Beâ toâng loùt moùng, ñaù 4x6 maùc 100 chieàu roäng <=250cm      M3    2.1000   677,214   1,422,149
105  AF.13413 Beâ toâng oáng coáng hình hoäp, ñaù 1x2 maùc 200            M3    18.1000  1,411,166  25,542,105
106  AF.82111 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân theùp                  100M2    0.8630  7,699,105  6,644,328
107  AL.41410 Laøm khôùp noái baèng taám nhöïa PVC                 Meùt    6.1200   425,311   2,602,903
108 AK.94321 Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa    M2    19.5000   151,698   2,958,111
109 AF.61321 Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng , ñöôøng kính <= 18 mm     Taán    1.5510  23,195,563  35,976,318
110 AD.11110 Laøm moùng ñöôøng baèng ñaù ba, ñaù hoäc daøy lôùp moùng ñaõ leøn    M3    18.7500   245,500   4,603,125
       eùp <= 20 cm giôùi keânh ( 32 caùi )
       VIII/ Moác chæ
111 AB.11412 Ñaøo moùng coät truï, hoá kieåm tra, roäng <=1 m, saâu <=1 m, ñaát    M3    15.0400   107,187   1,612,092
112 AB.13112 caáp II
       Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình ñoä chaët yeâu caàu K=0,90       M3    13.4080   60,349   809,159
113  AF.12253 Beâ toâng coät, ñaù 2x4 maùc 200, tieát dieän <= 0,1m, cao <= 4m    M3    0.3840  1,340,260   514,660
114  AF.11312 Beâ toâng neàn, ñaù 1x2 maùc 150                    M3    1.4080   905,667   1,275,179
115  AF.61411 Saûn xuaát laép döïng coát theùp coät, truï cao <=4m, ñöôøng kính <=10 Taán   0.0220  24,553,803   540,184
116  AF.81122 mm thaùo dôõ vaùn khuoân moùng coät vuoâng, chöõ nhaät
        SXLD,                                 100M2   0.2050  7,729,379  1,584,523
117 AK.83421 Sôn moác                                 M2    2.1440    20,018    42,919
        C/ KEÂNH CHÍNH 2 ÑOÏAN 4 ( DAØI 1.230 M )
        I/ PHAÀN ÑAÁT ÑAØO, ÑAÁT ÑAÉP
118 AB.22122 Boác phong hoùa phaïm vi <=50m baèng maùy uûi, ñaát caáp II      100M3   9.1250   459,725   4,194,991
119 AB.27113 Ñaøo keânh möông, chieàu roäng <= 6m baèng maùy ñaøo <=0,8m3,     100M3   60.1010   1,503,918  90,386,976
120 AB.65120 ñaát caáp III
       Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,90   100M3    5.8400  1,376,805  8,040,541
121 AB.63112 Ñaép ñeâ, ñaäp, keânh möông baèng maùy ñaàm 9T, dung troïng <=     100M3   32.4260   532,695  17,273,168
       1,75 T/m3
       Vaän chuyeån ñaát baèng oâtoâ töï ñoå trong phaïm vi <=500m - OÂtoâ
122 AB.41232                                    100M3   42.0700   705,963  29,699,863
       10 taán, ñaát caáp II
123 AB.64124 Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T, ñoä chaët yeâu caàu K=0,98 100M3      12.2980   785,962   9,665,761
124 AB.24122 Ñaøo xuùc ñaát baèng maùy ñaøo <= 0,8m3, ñaát caáp caáp phoái soûi 100M3     14.2660   533,030   7,604,206
       ñoû
       Vaän chuyeån ñaát baèng oâtoâ töï ñoå trong phaïm vi <=1000m - OÂtoâ
125 AB.41432                                   100M3    14.2660   898,500  12,818,001
       10 taán, ñaát caáp II                                 -4-
SOÁMAÕ HIEÄU                   TEÂN                   ÑÔN   KHOÁI     ÑÔN    THAØNH
TT ÑÒNH MÖÙC             COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP                 VÒ   LÖÔÏNG    GIAÙ     TIEÀN
126 AB.22122 Boùc phong hoùa haàm ñaát                          100M3  4.2800    459,725   1,967,623
         II/ PHAÀN XAÂY ÑUÙC
127  AF.11111 Beâ toâng loùt moùng, ñaù 1x 2 maùc 100 chieàu roäng <=250cm        M3   48.6400   751,983   36,576,453
128  AF.11213 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 maùc 200, roäng <=250cm               M3   116.7400   1,001,004  116,857,207
129  AF.12113 Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 200, daøy <=45cm, cao <=4m          M3   206.7200   1,414,220  292,347,558
130  AF.82111 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân theùp                     100M2   4.1340   7,699,105  31,828,100
131  AL.41410 Laøm khôùp noái baèng taám nhöïa PVC                    Meùt  291.8400   425,311  124,122,762
132 AK.94321 Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa      M2   32.3500   151,698   4,907,430
133 AF.61311 Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng, ñöôøng kính <=10 mm, cao      Taán   11.8630  24,431,740  289,833,732
134 AF.61321 <=4m xuaát laép döïng coát theùp töôøng , ñöôøng kính <= 18 mm
       Saûn                                     Taán   13.3270  23,195,563  309,127,268
         B/ COÂNG TRÌNH TREÂN KEÂNH CHÍNH 2 ÑOÏAN 4
         I/ Coáng laáy nöôùc VC1&VC2
135 AB.11323 Ñaøo moùng baêng, roäng <=3 m, saâu <=2 m, ñaát caáp III           M3   33.9400   117,998   4,004,852
136 AB.13112 Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình baèng thuû coâng ñoä chaët yeâu       M3   22.3400    60,349   1,348,197
       Beâ K=0,90
137 AF.11111 caàutoâng loùt moùng, ñaù 4x6 maùc 100 chieàu roäng <=250cm          M3   0.8000    677,214    541,771
138  AF.12112 Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 150, daøy <=45cm, cao <=4m          M3   11.2800   1,320,065  14,890,333
         Beâ toâng oáng xiphoâng, oáng phun, oáng buy, ñöôøng kính oáng
139  AF.13313                                       M3    2.3400   1,700,580   3,979,357
         <=100cm, ñaù 1x2 maùc 200
         Saûn xuaát laép döïng coát theùp oáng coáng, oáng buy, oáng xi phoâng,
140  AF.63310                                      Taán   0.0900  25,152,639   2,263,738
         oáng xoaén, ñöôøng kính <=10 mm
141  AI.41110 Saûn xuaát cöûa van phaúng                         Taán   0.2000  36,732,092   7,346,418
142  AF.81421 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân oáng coáng                   100M2   0.6820  13,449,053   9,172,254
143 AK.94321 Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa      M2    1.8000   151,698    273,056
144   TT   Maùy ñoùng môû V0,5                            Boä   2.0000    719,345   1,438,690
145  AL.41210 Laøm khôùp noái ngaên nöôùc baèng gioaêng cao su              Meùt   2.4000   163,641    392,738
146 AK.83422 Sôn saét theùp caùc loaïi                           Kg    6.0000    51,345    308,070
         II/ Coáng CT10 taïi K5+165
         Ñaøo moùng coâng trình baèng maùy ñaøo <= 0,8m3 chieàu roäng
147 AB.25113                                       100M3   2.6390   1,513,679   3,994,599
         moùng <= 6m, ñaát caáp III
148 AB.65130 Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,95      100M3   0.6380   1,585,507   1,011,553
149 AK.42413 Vöõa loùt maùc 50-3 cm                            M2   178.4200    30,470   5,436,457
150 AE.16115 Xaây moùng baèng ñaù cheû 15x20x25, vöõa xi maêng maùc 100          M3   55.0200   800,651   44,051,818
151 AF.12112 Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 150, daøy <=45cm, cao <=4m           M3   14.1500   1,320,065  18,678,920
152 BB.11111 Laép ñaët oáng beâ toâng noái baèng vaønh ñai, ñöôøng kính oáng       100M   0.0900  157,534,669  14,178,120
153 AF.81311 800mmthaùo dôõ vaùn khuoân töôøng thaúng, daøy <= 45mm
       SXLD,                                    100M2   0.6280   7,780,243   4,885,993
154 AK.96131 Laøm taàng loïc ñaù daêm1x2                         100M3   0.0500  34,404,462   1,720,223
155 AK.96110 Laøm taàng loïc caùt                             100M3   0.0230  10,415,003   239,545
156 BB.19103 Laép ñaët oáng nhöïa                             100M   0.1050   3,203,909   336,410                                 -5-
SOÁMAÕ HIEÄU                  TEÂN               ÑÔN   KHOÁI     ÑÔN    THAØNH
TT ÑÒNH MÖÙC             COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP             VÒ   LÖÔÏNG    GIAÙ    TIEÀN
        III/ Coáng CT11 taïi K5+600
        Ñaøo moùng coâng trình baèng maùy ñaøo <= 0,8m3 chieàu roäng
157 AB.25113                                   100M3   4.4700   1,513,679  6,766,145
        moùng <= 6m, ñaát caáp III
158 AB.65130 Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,95  100M3   0.2370   1,585,507   375,765
159 AB.65120 Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,90  100M3   0.3790   1,376,805   521,809
160 AK.41123 Vöõa loùt M50 - 3 cm                         M2   283.7300    26,951   7,646,807
161 AE.16115 Xaây moùng baèng ñaù cheû 15x20x25, vöõa xi maêng maùc 100      M3   93.4900   800,651  74,852,862
162  AF.11111 Beâ toâng loùt moùng, ñaù 4x6 maùc 100 chieàu roäng <=250cm     M3    3.2700   677,214   2,214,490
163  AF.12112 Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 150, daøy <=45cm, cao <=4m      M3    3.7200   1,320,065  4,910,642
164  AF.13413 Beâ toâng oáng coáng hình hoäp, ñaù 1x2 maùc 200          M3   30.3000   1,411,166  42,758,330
165  AF.82111 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân theùp                 100M2   1.4650   7,699,105  11,279,189
166  AF.61321 Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng , ñöôøng kính <= 18 mm   Taán   2.5470  23,195,563  59,079,099
167 AK.94321 Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa  M2   13.2700   151,698   2,013,032
168 AK.96131 Laøm taàng loïc ñaù daêm1x2                     100M3   0.0240  34,404,462   825,707
169 AK.96110 Laøm taàng loïc caùt                         100M3   0.0110  10,415,003   114,565
170 BB.19103 Laép ñaët oáng nhöïa                         100M   0.0480   3,203,909   153,788
        III/ Coáng CT12 taïi K5+788
        Ñaøo moùng coâng trình baèng maùy ñaøo <= 0,8m3 chieàu roäng
171 AB.25113                                   100M3   2.2800   1,513,679  3,451,188
        moùng <= 6m, ñaát caáp III
172 AB.65130 Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,95  100M3   0.5120   1,585,507   811,780
173 AK.42413 Vöõa loùt maùc 50-3 cm                        M2   170.5900    30,470   5,197,877
174 AE.16115 Xaây moùng baèng ñaù cheû 15x20x25, vöõa xi maêng maùc 100      M3   49.0100   800,651  39,239,906
175 AF.12112 Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 150, daøy <=45cm, cao <=4m       M3   14.1500   1,320,065  18,678,920
176 BB.11111 Laép ñaët oáng beâ toâng noái baèng vaønh ñai, ñöôøng kính oáng   100M   0.0900  157,534,669  14,178,120
177 AF.81311 800mmthaùo dôõ vaùn khuoân töôøng thaúng, daøy <= 45mm
       SXLD,                                100M2   0.6150   7,780,243  4,784,849
178 AK.96131 Laøm taàng loïc ñaù daêm1x2                     100M3   0.0280  34,404,462   963,325
179 AK.96110 Laøm taàng loïc caùt                         100M3   0.0130  10,415,003   135,395
180 BB.19103 Laép ñaët oáng nhöïa                         100M   0.0600   3,203,909   192,235
        III/ Coáng CT13 taïi K6+143
       Ñaøo moùng coâng trình baèng maùy ñaøo <= 0,8m3 chieàu roäng
181 AB.25113                                   100M3   1.8030   1,513,679  2,729,163
       moùng <= 6m, ñaát caáp III
182 AB.13113 Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình baèng thuû coâng ñoä chaët yeâu   M3    0.4350    63,052    27,428
183 AK.41123 caàu K=0,95 - 3 cm
       Vöõa loùt M50                             M2   159.4000    26,951   4,295,989
184 AE.16115 Xaây moùng baèng ñaù cheû 15x20x25, vöõa xi maêng maùc 100      M3   46.7000   800,651  37,390,402
185 AF.12112 Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 150, daøy <=45cm, cao <=4m       M3   13.6300   1,320,065  17,992,486
186 BB.11111 Laép ñaët oáng beâ toâng noái baèng vaønh ñai, ñöôøng kính oáng   100M   0.0900  157,534,669  14,178,120
187 AF.82111 800mmthaùo dôõ vaùn khuoân theùp
       SXLD,                                100M2   0.5800   7,699,105  4,465,481
        I/ Coáng qua ñöôøng soá 10                                -6-
SOÁMAÕ HIEÄU                   TEÂN                ÑÔN   KHOÁI    ÑÔN     THAØNH
TT ÑÒNH MÖÙC             COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP              VÒ   LÖÔÏNG   GIAÙ     TIEÀN
188 AB.11353 Ñaøo moùng baêng, roäng >3 m, saâu <=1 m, ñaát caáp III         M3   12.5000   87,372   1,092,150
189 AB.13112 Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình baèng thuû coâng ñoä chaët yeâu     M3    6.2000   60,349    374,164
190 AB.13313 caàu K=0,90
       Ñaép ñaát neàn ñöôøng ñoä chaët yeâu caàu K=0,95             M3    9.6000   70,257    674,467
191  AF.11111 Beâ toâng loùt moùng, ñaù 4x6 maùc 100 chieàu roäng <=250cm      M3    0.2000   677,214    135,443
192  AF.12513 Beâ toâng taám ñan ñaù 1x2 maùc 200                  M3    0.9700  1,246,383   1,208,992
193  AF.12112 Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 150, daøy <=45cm, cao <=4m        M3    4.2500  1,320,065   5,610,276
194  AF.82111 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân theùp                  100M2   0.1960  7,699,105   1,509,025
195 AK.94321 Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa    M2    0.5600   151,698     84,951
196  AF.61311 Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng, ñöôøng kính <=10 mm     Taán   0.0420  24,431,740   1,026,133
197  AF.61321 Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng , ñöôøng kính <= 18 mm    Taán   0.0820  23,195,563   1,902,036
       VII/ Moác chæ giôùi keânh ( 27 caùi )
198 AB.11412 Ñaøo moùng coät truï, hoá kieåm tra, roäng <=1 m, saâu <=1 m, ñaát    M3   12.6900   107,187   1,360,203
       caáp ñaát neàn moùng coâng trình ñoä chaët yeâu caàu K=0,90
199 AB.13112 Ñaép II                                 M3   11.3130   60,349    682,728
200  AF.12253 Beâ toâng coät, ñaù 2x4 maùc 200, tieát dieän <= 0,1m, cao <= 4m    M3    0.3240  1,340,260    434,244
201  AF.11312 Beâ toâng neàn, ñaù 1x2 maùc 150                    M3   1.1880   905,667   1,075,932
202  AF.61411 Saûn xuaát laép döïng coát theùp coät, truï cao <=4m, ñöôøng kính <=10 Taán   0.0180  24,553,803    441,968
203  AF.81122 mm thaùo dôõ vaùn khuoân moùng
        SXLD,                                 100M2  0.1730  7,729,379   1,337,183
204 AK.84221 Sôn moác                                 M2   1.8090    15,566     28,159        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng            %
        Coäng                                                ############
        Tyû leä giaûm thaàu                          %
        Giaù trò döï thaàu                        TRUE   FALSE         ############
                 (Naêm tyû hai traêm baûy möôi ba trieäu hai möôi chín ngaøn saùu traêm taùm möôi baûy ñoàng)
                                               Ngaøy 10 thaùng 01 naêm 2011
             NGÖÔØI LAÄP                               ÑÔN VÒ DÖÏ THAÀU
                                 -7-
                                BAÛNG PHAÂN TÍCH ÑÔN GIAÙ DÖÏ THAÀU
                                   COÂNG TRÌNH : HOÀ CHÖÙA NÖÔÙC LANH RA
                  GOÙI THAÀU SOÁ 7 : KEÂNH CHÍNH 2 ÑOÏAN 3, ÑOÏAN 4, VAØ CAÙC COÂNG TRÌNH TREÂN KEÂNH
SOÁ  MAÕ HIEÄU                    TEÂN                   ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC    ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP                VÒ   CHÍNH   % PHUÏ  GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
 1   AB.22122  Boùc phong hoùa maùy uûi cöï ly 50m ñaát CII                 100M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                        ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy uûi, coâng suaát 108,0 CV                       Ca    0.38       835,069   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                             %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                            ñoàng
          Chi phí chung                                 %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                       %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                       %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng                %                      2.00

 2   AB.27113  Ñaøo keânh möông, chieàu roäng <= 6m baèng maùy ñaøo <=0,8m3, ñaát caáp III  100M3

          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                        ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                     Coâng   8.34       39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy ñaøo moät gaàu, baùnh xích, dung tích gaàu 0,80 m3          Ca    0.47      1,123,724   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                             %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                            ñoàng
          Chi phí chung                                 %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                       %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                       %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng                %                      2.00
 3   AB.65120  Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,90       100M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                        ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
                                        -8-
SOÁ  MAÕ HIEÄU                      TEÂN                 ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC    ÑÔN     CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC                COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP                VÒ   CHÍNH   % PHUÏ  GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)                      Coâng   8.84       45,944  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy ñaàm coùc                               Ca    4.42       70,298   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                             %                     1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                             ñoàng
          Chi phí chung                                 %                     5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                        %                     5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                        %                     10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng                %                     2.00

 4   AB.63112  Ñaép ñeâ, ñaäp, keânh möông baèng maùy ñaàm 9T, dung troïng <= 1,75 T/m3    100M3

          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                         ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                      Coâng   1.48       39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Ñaàm baùnh hôi + ñaàu keùo baùnh xích, troïng löôïng 9,0 T         Ca    0.29       529,346   MTC X 1,134
          + Maùy uûi, coâng suaát 108,0 CV                       Ca    0.15       835,069   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                             %                     1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                             ñoàng
          Chi phí chung                                 %                     5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                        %                     5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                        %                     10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng                %                     2.00
         Vaän chuyeån ñaát baèng oâtoâ töï ñoå trong phaïm vi <=500m - OÂtoâ 10 taán,
 5   AB.41232                                         100M3
         ñaát caáp II
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                         ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          Chi phí maùy thi coâng
          + OÂ toâ töï ñoå, troïng taûi 10,0 T                     Ca    0.61       811,802   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                             %                     1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                             ñoàng
          Chi phí chung                                 %                     5.50
                                          -9-
SOÁ  MAÕ HIEÄU                    TEÂN               ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP             VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng            %                       2.00
 6   AB.64124  Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T, ñoä chaët yeâu caàu K=0,98    100M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   1.74        39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Ñaàm baùnh theùp töï haønh, troïng löôïng 16,0 T          Ca    0.42    1.50  609,347   MTC X 1,134
          + Maùy uûi, coâng suaát 108,0 CV                   Ca    0.21    1.50  835,069   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                         %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                             %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng            %                       2.00
 7   AB.24122  Ñaøo xuùc ñaát baèng maùy ñaøo <= 0,8m3, ñaát caáp II         100M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   0.65        39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy ñaøo moät gaàu, baùnh xích, dung tích gaàu 0,80 m3       Ca    0.27       1,123,724   MTC X 1,134
          + Maùy uûi, coâng suaát 108,0 CV                   Ca    0.04        835,069   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                         %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                             %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng            %                       2.00
                                        - 10 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                      TEÂN                  ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC    ÑÔN     CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC                COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP                 VÒ   CHÍNH   % PHUÏ  GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
         Vaän chuyeån ñaát baèng oâtoâ töï ñoå trong phaïm vi <=1000m - OÂtoâ 10 taán,
 8   AB.41432                                          100M3
         ñaát caáp II
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                         ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          Chi phí maùy thi coâng
          + OÂ toâ töï ñoå, troïng taûi 10,0 T                      Ca    0.77       811,802   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                              %                     1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                             ñoàng
          Chi phí chung                                  %                     5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                        %                     5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                        %                     10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng                 %                     2.00
 9   AB.22122  Boùc phong hoùa haàm ñaát                            100M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                         ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy uûi, coâng suaát 108,0 CV                        Ca    0.38       835,069   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                              %                     1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                             ñoàng
          Chi phí chung                                  %                     5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                        %                     5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                        %                     10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng                 %                     2.00
10   AF.11111  Beâ toâng loùt moùng, ñaù 1x 2 maùc 100 chieàu roäng <=250cm           M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                         ñoàng
          + Xi maêng PC30                                kg   200.85        1,232     VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                              M3    0.53       55,800     VL
          + Ñaù daêm 1 x 2                                M3    0.94       213,000     VL
          + Nöôùc                                    M3    0.17       10,000     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                      Coâng   1.42       39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
                                       - 11 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN             ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP           VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít            Ca    0.10        82,093   MTC X 1,134
          + Maùy ñaàm beâ toâng, ñaàm baøn, coâng suaát 1,0 kW        Ca    0.09        52,205   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                        %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                            %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng           %                       2.00
11   AF.11213  Beâ toâng moùng ñaù 1x2 maùc 200, roäng <=250cm           M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          + Xi maêng PC30                          kg   350.55    1.00   1,232      VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                        M3    0.48    1.00   55,800      VL
          + Ñaù daêm 1 x 2                          M3    0.90    1.00  213,000      VL
          + Nöôùc                              M3    0.19    1.00   10,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                Coâng   1.64        39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít            Ca    0.10        82,093   MTC X 1,134
          + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW        Ca    0.09        54,629   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                        %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                            %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng           %                       2.00
12   AF.12113  Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 200, daøy <=45cm, cao <=4m       M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          + Xi maêng PC30                          kg   350.55    2.00   1,232      VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                        M3    0.48    2.00   55,800      VL
          + Ñaù daêm 1 x 2                          M3    0.90    2.00  213,000      VL
          + Nöôùc                              M3    0.19    2.00   10,000      VL
          + Goã vaùn caàu coâng taùc                     M3    0.05    2.00  3,036,000     VL
                                       - 12 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN            ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP          VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          + Ñinh caùc loaïi                        kg    0.20    2.00   17,200      VL
          + Ñinh ñæa                           caùi    0.87    2.00   1,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)               Coâng   3.56        42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít           Ca    0.10        82,093   MTC X 1,134
          + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW       Ca    0.18        54,629   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                       %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                      ñoàng
          Chi phí chung                           %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                 %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                 %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng          %                       2.00
13   AF.82111  SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân theùp                 100M2
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                  ñoàng
          + Theùp taám heä vaùn khuoân                   kg    51.81    5.00   14,400      VL
          + Theùp hình                           kg    48.84    5.00   14,200      VL
          + Goã choáng (coâng trình DD+CN)                 M3    0.50    5.00  2,036,000     VL
          + Que haøn                            kg    5.60    5.00   13,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)               Coâng   38.28        45,944  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Bieán theá haøn xoay chieàu, coâng suaát 23,0 kW        Ca    1.50    2.00  119,650   MTC X 1,134
          + Maùy vaän thaêng, söùc naâng 0,8 T, H naâng 80 m        Ca    0.25    2.00  139,329   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                       %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                      ñoàng
          Chi phí chung                           %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                 %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                 %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng          %                       2.00
14   AL.41410  Laøm khôùp noái baèng taám nhöïa PVC               Meùt
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                  ñoàng
                                      - 13 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN               ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC    ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP             VÒ   CHÍNH   % PHUÏ  GIAÙ     HOAËC TYÛ LEÄ
          + Taám nhöïa PVC loaïi KN92                      Meùt    1.05       81,000      VL
          + Xi maêng PC30                            kg    7.70        1,232      VL
          + Caùt vaøng, ML > 2                          M3    0.02       55,800      VL
          + Nöôùc                                M3    0.01       10,000      VL
          + Daây thöøng                             Meùt    2.05        1,300      VL
          + Nhöïa ñöôøng                             kg    3.50        9,500      VL
          + Theùp Ñk 6 mm                            meùt    1.05       17,700      VL
          + Cuûi ñun                               kg    3.32          800     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   2.20       45,944   NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                              %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                      2.00
15   AK.94321  Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa    M2
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          + Nhöïa bitum                             kg    4.73        9,400      VL
          + Bao taûi                               M2    2.40        4,500      VL
          + Boät ñaù                               kg    2.72        1,000      VL
          + Cuûi ñun                               kg    4.00          800     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   0.76       42,637   NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                              %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                      2.00
                                         - 14 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                    TEÂN                ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC    ÑÔN     CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP              VÒ   CHÍNH   % PHUÏ  GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ

16   AF.61311  Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng, ñöôøng kính <=10 mm, cao <=4m  Taán

          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                      ñoàng
          + Theùp Ñk <=10 mm                           kg    1,005       17,700     VL
          + Daây theùp                              kg    21.42       19,000     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                   Coâng   13.63       42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy caét uoán coát theùp, coâng suaát 5,0 kW             Ca    0.40       64,623   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                     1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                          ñoàng
          Chi phí chung                              %                     5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                     %                     5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                     %                     10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                     2.00
17   AF.61321  Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng , ñöôøng kính <= 18 mm      Taán
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                      ñoàng
          + Theùp Ñk <=18 mm                           kg    1,020       16,600     VL
          + Daây theùp                              kg    14.28       19,000     VL
          + Que haøn                               kg    4.64       13,000     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                   Coâng   11.17       42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Bieán theá haøn xoay chieàu, coâng suaát 23,0 kW           Ca    1.12       119,650   MTC X 1,134
          + Maùy caét uoán coát theùp, coâng suaát 5,0 kW             Ca    0.32       64,623   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                     1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                          ñoàng
          Chi phí chung                              %                     5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                     %                     5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                     %                     10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                     2.00
18   AB.11323  Ñaøo moùng baêng, roäng <=3 m, saâu <=2 m, ñaát caáp III         M3
                                       - 15 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN               ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC    ÑÔN     CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP             VÒ   CHÍNH   % PHUÏ  GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   1.31       39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                     1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                              %                     5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                     5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                     10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                     2.00
         Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình baèng thuû coâng ñoä chaët yeâu caàu
19   AB.13112                                      M3
         K=0,90
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   0.67       39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                     1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                              %                     5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                     5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                     10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                     2.00
20   AF.11111  Beâ toâng loùt moùng, ñaù 4x6 maùc 100 chieàu roäng <=250cm       M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          + Xi maêng PC30                            kg   200.85        1,232     VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                          M3    0.53       55,800     VL
          + Ñaù daêm 4 x 6                            M3    0.94       150,000     VL
          + Nöôùc                                M3    0.17       10,000     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   1.42       39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít              Ca    0.10       82,093   MTC X 1,134
                                      - 16 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN             ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP           VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          + Maùy ñaàm beâ toâng, ñaàm baøn, coâng suaát 1,0 kW        Ca    0.09        52,205   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                        %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                            %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng           %                       2.00
21   AF.12112  Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 150, daøy <=45cm, cao <=4m       M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          + Xi maêng PC30                          kg   288.03    2.00   1,232      VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                        M3    0.51    2.00   55,800      VL
          + Ñaù daêm 1 x 2                          M3    0.91    2.00  213,000      VL
          + Nöôùc                              M3    0.19    2.00   10,000      VL
          + Goã vaùn caàu coâng taùc                     M3    0.05    2.00  3,036,000     VL
          + Ñinh caùc loaïi                         kg    0.20    2.00   17,200      VL
          + Ñinh ñæa                            caùi    0.87    2.00   1,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                Coâng   3.56        42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít            Ca    0.10        82,093   MTC X 1,134
          + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW        Ca    0.18        54,629   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                        %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                            %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng           %                       2.00
22   AF.12513  Beâ toâng taám ñan ñaù 1x2 maùc 200                 M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          + Xi maêng PC30                          kg   350.55    1.00   1,232      VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                        M3    0.48    1.00   55,800      VL
          + Ñaù daêm 1 x 2                          M3    0.90    1.00  213,000      VL
                                       - 17 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN             ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN     CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP           VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          + Nöôùc                              M3    0.19    1.00   10,000     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                Coâng   3.80        42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít            Ca    0.10        82,093   MTC X 1,134
          + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW       Ca    0.09        54,629   MTC X 1,134
          + Maùy vaän thaêng, söùc naâng 0,8 T, H naâng 80 m        Ca    0.11        139,329   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                       %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                           %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng          %                      2.00
23   AF.61611  Saûn xuaát laép döïng coát theùp taám ñan, ñöôøng kính<=10 mm   Taán
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          + Theùp Ñk <=10 mm                        kg   1,005.0        17,700     VL
          + Daây theùp                           kg    21.42        19,000     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                Coâng   21.72        42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy caét uoán coát theùp, coâng suaát 5,0 kW          Ca    0.40        64,623   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                       %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                           %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng          %                      2.00
24   AF.61621  Saûn xuaát laép döïng coát theùp taám ñan, ñöôøng kính <=18mm   Taán
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          + Theùp Ñk <=18 mm                        kg   1,020.0        16,600     VL
          + Daây theùp                           kg    14.28        19,000     VL
          + Que haøn                            kg    4.62        13,000     VL
                                      - 18 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                    TEÂN            ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP         VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)              Coâng   20.63        42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Bieán theá haøn xoay chieàu, coâng suaát 23,0 kW       Ca    1.12        119,650   MTC X 1,134
          + Maùy caét uoán coát theùp, coâng suaát 5,0 kW        Ca    0.32        64,623   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                      %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                     ñoàng
          Chi phí chung                          %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng         %                       2.00
25   AI.41110  Saûn xuaát cöûa van phaúng                   Taán
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                 ñoàng
          + Theùp taám, theùp hình                    kg   1,050.0    5.00   14,400      VL
          + Oxy (chai 6m3)                       chai    3.01    5.00   45,000      VL
          + Ñaát ñeøn                          kg    24.00    5.00   10,000      VL
          + Que haøn                           kg    35.00    5.00   13,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)              Coâng   85.00        45,944  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy cöa 2,7KW                        Ca    4.50    2.00  484,524   MTC X 1,134
          + Maùy tieän 10KW                       Ca    3.00    2.00  180,310   MTC X 1,134
          + Maùy phay baøo 7KW                      Ca    2.50    2.00   89,024   MTC X 1,134
          + Bieán theá haøn xoay chieàu, coâng suaát 23,0 kW       Ca    7.00    2.00  119,650   MTC X 1,134
          + Maùy maøi, coâng suaát 2,7 kW                Ca    1.50    2.00   51,907   MTC X 1,134
          + Maùy caét theùp Flaxma                    Ca    1.00    2.00  148,966   MTC X 1,134
          + Maùy khoan ñöùng, coâng suaát 4,5 kW             Ca    4.00    2.00   81,320   MTC X 1,134
          + Caàn truïc baùnh hôi, söùc naâng 16,0 T           Ca    0.10    2.00  1,402,731   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                      %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                     ñoàng
          Chi phí chung                          %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                %                       10.00
                                     - 19 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN                  ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP                VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ     HOAËC TYÛ LEÄ
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng               %                       2.00

26   AF.81311  SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân töôøng thaúng, daøy <= 45mm (BT ñoå taïi choã)  100M2

          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                        ñoàng
          + Goã vaùn khuoân                              M3    0.79    0.50  3,036,000      VL
          + Goã ñaø neïp vaùn khuoân                         M3    0.19    0.50  2,036,000      VL
          + Goã choáng (coâng trình DD+CN)                      M3    0.36    0.50  2,036,000      VL
          + Ñinh caùc loaïi                              kg    17.13    0.50   17,200      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)                     Coâng   27.78        45,944   NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                            %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                            ñoàng
          Chi phí chung                                %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                       %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                       %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng               %                       2.00
27   AK.94321  Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa      M2
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                        ñoàng
          + Nhöïa bitum                                kg    4.73         9,400      VL
          + Bao taûi                                 M2    2.40         4,500      VL
          + Boät ñaù                                 kg    2.72         1,000      VL
          + Cuûi ñun                                 kg    4.00           800     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                     Coâng   0.76        42,637   NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                            %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                            ñoàng
          Chi phí chung                                %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                       %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                       %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
                                         - 20 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                    TEÂN              ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN     CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC                COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP           VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng           %                      2.00
28    TT    Maùy ñoùng môû V0,5                         Boä
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng             500,000
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                Coâng   1.20        39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                        %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                            %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng           %                      2.00
29   AK.83422  Sôn saét theùp caùc loaïi                      Kg
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          + Sôn toång hôïp                          kg    0.23    1.00   40,952     VL
          + Xaêng                              kg    0.12    1.00   20,000     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                Coâng   0.13        42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                        %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                            %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng           %                      2.00
30   AB.11323  Ñaøo moùng baêng, roäng <=3 m, saâu <=2 m, ñaát caáp III       M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                Coâng   1.31        39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                        %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
                                       - 21 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN               ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC    ÑÔN     CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP             VÒ   CHÍNH   % PHUÏ  GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Chi phí chung                              %                     5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                     5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                     10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                     2.00
         Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình baèng thuû coâng ñoä chaët yeâu caàu
31   AB.13112                                      M3
         K=0,90
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   0.67       39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                     1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                              %                     5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                     5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                     10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                     2.00
32   AF.11111  Beâ toâng loùt moùng, ñaù 1x2 maùc 100 chieàu roäng <=250cm       M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          + Xi maêng PC30                            kg   200.85        1,232     VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                          M3    0.53       55,800     VL
          + Ñaù daêm 1 x 2                            M3    0.94       213,000     VL
          + Nöôùc                                M3    0.17       10,000     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   1.42       39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít              Ca    0.10       82,093   MTC X 1,134
          + Maùy ñaàm beâ toâng, ñaàm baøn, coâng suaát 1,0 kW          Ca    0.09       52,205   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                     1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                              %                     5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                     5.50
                                      - 22 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN             ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP           VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng           %                       2.00
33   AF.12112  Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 150, daøy <=45cm, cao <=4m       M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          + Xi maêng PC30                          kg   288.03    2.00   1,232      VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                        M3    0.51    2.00   55,800      VL
          + Ñaù daêm 1 x 2                          M3    0.91    2.00  213,000      VL
          + Nöôùc                              M3    0.19    2.00   10,000      VL
          + Goã vaùn caàu coâng taùc                     M3    0.05    2.00  3,036,000     VL
          + Ñinh caùc loaïi                         kg    0.20    2.00   17,200      VL
          + Ñinh ñæa                            caùi    0.87    2.00   1,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                Coâng   3.56        42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít            Ca    0.10        82,093   MTC X 1,134
          + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW        Ca    0.18        54,629   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                        %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                            %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng           %                       2.00
34   AF.12513  Beâ toâng taám ñan ñaù 1x2 maùc 200                 M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          + Xi maêng PC30                          kg   350.55    1.00   1,232      VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                        M3    0.48    1.00   55,800      VL
          + Ñaù daêm 1 x 2                          M3    0.90    1.00  213,000      VL
          + Nöôùc                              M3    0.19    1.00   10,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                Coâng   3.80        42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít            Ca    0.10        82,093   MTC X 1,134
          + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW        Ca    0.09        54,629   MTC X 1,134
                                       - 23 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                    TEÂN             ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC    ÑÔN     CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP           VÒ   CHÍNH   % PHUÏ  GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          + Maùy vaän thaêng, söùc naâng 0,8 T, H naâng 80 m        Ca    0.11       139,329   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                       %                     1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                           %                     5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                     5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                     10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng          %                     2.00
35   AF.61611  Saûn xuaát laép döïng coát theùp taám ñan, ñöôøng kính<=10 mm   Taán
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          + Theùp Ñk <=10 mm                        kg   1,005.0       17,700     VL
          + Daây theùp                           kg    21.42       19,000     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                Coâng   21.72       42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy caét uoán coát theùp, coâng suaát 5,0 kW          Ca    0.40       64,623   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                       %                     1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                           %                     5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                     5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                     10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng          %                     2.00
36   AF.61621  Saûn xuaát laép döïng coát theùp taám ñan, ñöôøng kính <=18mm   Taán
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          + Theùp Ñk <=18 mm                        kg   1,020.0       16,600     VL
          + Daây theùp                           kg    14.28       19,000     VL
          + Que haøn                            kg    4.62       13,000     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                Coâng   20.63       42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Bieán theá haøn xoay chieàu, coâng suaát 23,0 kW        Ca    1.12       119,650   MTC X 1,134
          + Maùy caét uoán coát theùp, coâng suaát 5,0 kW          Ca    0.32       64,623   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                       %                     1.50
                                      - 24 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                    TEÂN            ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP         VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Coäng tröïc tieáp phí                     ñoàng
          Chi phí chung                          %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng         %                       2.00
37   AI.41110  Saûn xuaát cöûa van phaúng                   Taán
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                 ñoàng
          + Theùp taám, theùp hình                    kg   1,050.0    5.00   14,400      VL
          + Oxy (chai 6m3)                       chai    3.01    5.00   45,000      VL
          + Ñaát ñeøn                          kg    24.00    5.00   10,000      VL
          + Que haøn                           kg    35.00    5.00   13,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)              Coâng   85.00        45,944  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy cöa 2,7KW                        Ca    4.50    2.00  484,524   MTC X 1,134
          + Maùy tieän 10KW                       Ca    3.00    2.00  180,310   MTC X 1,134
          + Maùy phay baøo 7KW                      Ca    2.50    2.00   89,024   MTC X 1,134
          + Bieán theá haøn xoay chieàu, coâng suaát 23,0 kW       Ca    7.00    2.00  119,650   MTC X 1,134
          + Maùy maøi, coâng suaát 2,7 kW                Ca    1.50    2.00   51,907   MTC X 1,134
          + Maùy caét theùp Flaxma                    Ca    1.00    2.00  148,966   MTC X 1,134
          + Maùy khoan ñöùng, coâng suaát 4,5 kW             Ca    4.00    2.00   81,320   MTC X 1,134
          + Caàn truïc baùnh hôi, söùc naâng 16,0 T           Ca    0.10    2.00  1,402,731   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                      %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                     ñoàng
          Chi phí chung                          %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng         %                       2.00
38   AF.81311  SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân töôøng               100M2
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                 ñoàng
          + Goã vaùn khuoân                       M3    0.79    0.50  3,036,000     VL
          + Goã ñaø neïp vaùn khuoân                   M3    0.19    0.50  2,036,000     VL
                                     - 25 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN               ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP             VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ     HOAËC TYÛ LEÄ
          + Goã choáng (coâng trình DD+CN)                    M3    0.36    0.50  2,036,000      VL
          + Ñinh caùc loaïi                           kg    17.13    0.50   17,200      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   27.78        45,944   NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                              %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                       2.00
39   AK.94321  Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa    M2
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          + Nhöïa bitum                             kg    4.73         9,400      VL
          + Bao taûi                               M2    2.40         4,500      VL
          + Boät ñaù                               kg    2.72         1,000      VL
          + Cuûi ñun                               kg    4.00           800     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   0.76        42,637   NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                              %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                       2.00
40   AL.41410  Laøm khôùp noái baèng taám nhöïa PVC                  Meùt
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          + Taám nhöïa PVC loaïi KN92                      Meùt    1.05        81,000      VL
          + Xi maêng PC30                            kg    7.70         1,232      VL
          + Caùt vaøng, ML > 2                          M3    0.02        55,800      VL
          + Nöôùc                                M3    0.01        10,000      VL
                                         - 26 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                    TEÂN          ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC    ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP       VÒ   CHÍNH   % PHUÏ  GIAÙ     HOAËC TYÛ LEÄ
          + Daây thöøng                       Meùt    2.05        1,300      VL
          + Nhöïa ñöôøng                       kg    3.50        9,500      VL
          + Theùp Ñk 6 mm                      meùt    1.05       17,700      VL
          + Cuûi ñun                         kg    3.32          800     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng   2.20       45,944   NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                    %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
          Chi phí chung                        %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                      2.00
41    TT    Maùy ñoùng môû V1                      Boä
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng           1,000,000
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng   2.60       39,329   NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                    %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
          Chi phí chung                        %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                      2.00
42    TT    Maùy ñoùng môû V1,5                     Boä
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng           1,500,000
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng   2.60       39,329   NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                    %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
          Chi phí chung                        %                      5.50
                                   - 27 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                    TEÂN                  ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN     CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP               VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                      %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                      %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng               %                      2.00
43    TT    Cao su cuû toûi                               m
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                       ñoàng             80,000
          Chi phí nhaân coâng                                            16,000
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                            %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                           ñoàng
          Chi phí chung                                %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                      %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                      %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng               %                      2.00
44   AK.83422  Sôn saét theùp caùc loaïi                          Kg
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                       ñoàng
          + Sôn toång hôïp                              kg    0.60    1.00   40,952     VL
          + Xaêng                                  kg    0.30    1.00   20,000     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                    Coâng   0.13        42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                            %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                           ñoàng
          Chi phí chung                                %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                      %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                      %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng               %                      2.00
         Ñaøo moùng coâng trình baèng maùy ñaøo <= 0,8m3 chieàu roäng moùng <= 6m,
45   AB.25113                                        100M3
         ñaát caáp III
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                       ñoàng
                                      - 28 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                    TEÂN               ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC    ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP             VÒ   CHÍNH   % PHUÏ  GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   7.48       39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy ñaøo moät gaàu, baùnh xích, dung tích gaàu 0,80 m3       Ca    0.52      1,123,724   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                         %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                             %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng            %                      2.00
46   AB.65130  Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,95   100M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   10.18       45,944  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy ñaàm coùc                           Ca    5.09       70,298   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                         %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                             %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng            %                      2.00
47   AB.65120  Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,90   100M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   8.84       45,944  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy ñaàm coùc                           Ca    4.42       70,298   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                         %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                             %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
                                        - 29 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN            ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC    ÑÔN     CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP          VÒ   CHÍNH   % PHUÏ  GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                 %                     5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                 %                     10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng         %                     2.00
48   AK.41123  Vöõa loùt M500-3 cm                        M2
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                  ñoàng
          + Xi maêng PC30                         kg    8.05        1,232     VL
          + Caùt mòn, ML = 1,5-2                     M3    0.04       55,800     VL
          + Nöôùc                             M3    0.01       10,000     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)               Coâng   0.11       45,944  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän vöõa, dung tích 80,0 lít              Ca    0.00       59,104   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                      %                     1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                      ñoàng
          Chi phí chung                          %                     5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                 %                     5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                 %                     10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng         %                     2.00
49   AE.16115  Xaây moùng baèng ñaù cheû 15x20x25, vöõa xi maêng maùc 100    M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                  ñoàng
          + Ñaù cheû 15x20x25                      vieân  108.00        3,390     VL
          + Xi maêng PC30                         kg   111.66        1,232     VL
          + Caùt vaøng, ML > 2                      M3    0.32       55,800     VL
          + Nöôùc                             M3    0.08       10,000     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,7/7 (Nhoùm 1)               Coâng   1.35       43,960  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän vöõa, dung tích 80,0 lít              Ca    0.04       59,104   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                      %                     1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                      ñoàng
          Chi phí chung                          %                     5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                 %                     5.50
                                     - 30 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN             ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN     CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP           VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng          %                      2.00
50   AF.11212  Beâ toâng moùng ñaù 1x2 maùc 150, roäng <=250cm           M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          + Xi maêng PC30                          kg   288.03    1.00   1,232     VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                       M3    0.51    1.00   55,800     VL
          + Ñaù daêm 4 x 6                         M3    0.91    1.00  150,000     VL
          + Nöôùc                              M3    0.19    1.00   10,000     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                Coâng   1.64        39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít            Ca    0.10        82,093   MTC X 1,134
          + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW       Ca    0.09        54,629   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                       %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                           %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng          %                      2.00
51   AF.11111  Beâ toâng loùt moùng, ñaù 4x6 maùc 100 chieàu roäng <=250cm     M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          + Xi maêng PC30                          kg   200.85         1,232     VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                       M3    0.53        55,800     VL
          + Ñaù daêm 1 x 2                         M3    0.94        213,000     VL
          + Nöôùc                              M3    0.17        10,000     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                Coâng   1.42        39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít            Ca    0.10        82,093   MTC X 1,134
          + Maùy ñaàm beâ toâng, ñaàm baøn, coâng suaát 1,0 kW       Ca    0.09        52,205   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                       %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                           %                      5.50
                                      - 31 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN            ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP          VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                 %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                 %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng          %                       2.00
52   AF.13413  Beâ toâng oáng coáng hình hoäp, ñaù 1x2 maùc 200          M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                  ñoàng
          + Xi maêng PC30                         kg   359.10    1.00   1,232      VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                       M3    0.49    1.00   55,800      VL
          + Ñaù daêm 1 x 2                         M3    0.92    1.00  213,000      VL
          + Nöôùc                             M3    0.19    1.00   10,000      VL
          + Goã vaùn caàu coâng taùc                    M3    0.06    1.00  3,036,000     VL
          + Ñinh caùc loaïi                        kg    0.08    1.00   17,200      VL
          + Ñinh ñæa                           caùi    0.92    1.00   1,000      VL
          + Daây theùp                           kg    0.07    1.00   19,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)               Coâng   3.15        42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít           Ca    0.10        82,093   MTC X 1,134
          + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW       Ca    0.09        54,629   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                       %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                      ñoàng
          Chi phí chung                           %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                 %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                 %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng          %                       2.00
53   AF.82111  SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân theùp                 100M2
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                  ñoàng
          + Theùp taám heä vaùn khuoân                   kg    51.81    5.00   14,400      VL
          + Theùp hình                           kg    48.84    5.00   14,200      VL
          + Goã choáng (coâng trình DD+CN)                 M3    0.50    5.00  2,036,000     VL
          + Que haøn                            kg    5.60    5.00   13,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)               Coâng   38.28        45,944  NC X 1,543 x 1,171
                                      - 32 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN               ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP             VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ     HOAËC TYÛ LEÄ
          Chi phí maùy thi coâng
          + Bieán theá haøn xoay chieàu, coâng suaát 23,0 kW           Ca    1.50    2.00  119,650    MTC X 1,134
          + Maùy vaän thaêng, söùc naâng 0,8 T, H naâng 80 m           Ca    0.25    2.00  139,329    MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                              %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                       2.00
54   AF.61321  Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng , ñöôøng kính <= 18 mm     Taán
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          + Theùp Ñk <=18 mm                           kg   1,020.0        16,600      VL
          + Daây theùp                              kg    14.28        19,000      VL
          + Que haøn                               kg    4.64        13,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   11.17        42,637   NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Bieán theá haøn xoay chieàu, coâng suaát 23,0 kW           Ca    1.12        119,650    MTC X 1,134
          + Maùy caét uoán coát theùp, coâng suaát 5,0 kW            Ca    0.32        64,623    MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                              %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                       2.00
55   AK.94321  Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa    M2
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          + Nhöïa bitum                             kg    4.73         9,400      VL
          + Bao taûi                               M2    2.40         4,500      VL
          + Boät ñaù                               kg    2.72         1,000      VL
          + Cuûi ñun                               kg    4.00           800     VL
          Chi phí nhaân coâng
                                         - 33 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                    TEÂN               ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP            VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                 Coâng   0.76        42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                         %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                        ñoàng
          Chi phí chung                             %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                   %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                   %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng            %                       2.00
56   AK.96131  Laøm taàng loïc ñaù daêm1x2                      100M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                    ñoàng
          + Ñaù daêm 1 x 2                           M3   122.00        213,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                 Coâng   8.60        39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy uûi, coâng suaát 180,0 CV                   Ca    0.14    2.00  1,556,422   MTC X 1,134
          + Ñaàm baùnh hôi + ñaàu keùo baùnh xích, troïng löôïng 18,0 T    Ca    0.38    2.00  687,995   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                         %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                        ñoàng
          Chi phí chung                             %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                   %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                   %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng            %                       2.00
57   AK.96110  Laøm taàng loïc caùt                         100M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                    ñoàng
          + Caùt vaøng, ML > 2                         M3   131.00        55,800      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                 Coâng   5.87        39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy uûi, coâng suaát 180,0 CV                   Ca    0.14    2.00  1,556,422   MTC X 1,134
          + Ñaàm baùnh hôi + ñaàu keùo baùnh xích, troïng löôïng 18,0 T    Ca    0.31    2.00  687,995   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                         %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                        ñoàng
                                        - 34 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                    TEÂN             ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN     CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP           VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Chi phí chung                           %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng          %                      2.00
58   BB.19103  Laép ñaët oáng nhöïa, ñöôøng kính oáng 32mm            100M
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          + OÁng nhöïa mieäng baùt D 32, L=6m               Meùt   101.00    0.01   20,000     VL
          + Coàn coâng nghieäp                       kg    0.15    0.01   10,000     VL
          + Nhöïa daùn                           kg    0.04    0.01   59,000     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 2)                Coâng   6.16        45,266  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                       %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                           %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng          %                      2.00
101  AB.11353  Ñaøo moùng baêng, roäng >3 m, saâu <=1 m, ñaát caáp III       M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                Coâng   0.97        39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                       %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                           %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng          %                      2.00
                                      - 35 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN             ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC    ÑÔN     CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP           VÒ   CHÍNH   % PHUÏ  GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
102  AB.13112  Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình ñoä chaët yeâu caàu K=0,90     M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                Coâng   0.67       39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                       %                     1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                           %                     5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                     5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                     10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng          %                     2.00
103  AB.13313  Ñaép ñaát neàn ñöôøng ñoä chaët yeâu caàu K=0,95          M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                Coâng   0.78       39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                       %                     1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                           %                     5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                     5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                     10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng          %                     2.00
104  AF.11111  Beâ toâng loùt moùng, ñaù 4x6 maùc 100 chieàu roäng <=250cm     M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          + Xi maêng PC30                          kg   200.85        1,232     VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                       M3    0.53       55,800     VL
          + Ñaù daêm 4 x 6                         M3    0.94       150,000     VL
          + Nöôùc                              M3    0.17       10,000     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                Coâng   1.42       39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít            Ca    0.10       82,093   MTC X 1,134
                                      - 36 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN            ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP          VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          + Maùy ñaàm beâ toâng, ñaàm baøn, coâng suaát 1,0 kW       Ca    0.09        52,205   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                       %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                      ñoàng
          Chi phí chung                           %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                 %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                 %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng          %                       2.00
105  AF.13413  Beâ toâng oáng coáng hình hoäp, ñaù 1x2 maùc 200          M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                  ñoàng
          + Xi maêng PC30                         kg   359.10    1.00   1,232      VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                       M3    0.49    1.00   55,800      VL
          + Ñaù daêm 1 x 2                         M3    0.92    1.00  213,000      VL
          + Nöôùc                             M3    0.19    1.00   10,000      VL
          + Goã vaùn caàu coâng taùc                    M3    0.06    1.00  3,036,000     VL
          + Ñinh caùc loaïi                        kg    0.08    1.00   17,200      VL
          + Ñinh ñæa                           caùi    0.92    1.00   1,000      VL
          + Daây theùp                           kg    0.07    1.00   19,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)               Coâng   3.15        42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít           Ca    0.10        82,093   MTC X 1,134
          + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW       Ca    0.09        54,629   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                       %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                      ñoàng
          Chi phí chung                           %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                 %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                 %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng          %                       2.00
106  AF.82111  SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân theùp                 100M2
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                  ñoàng
          + Theùp taám heä vaùn khuoân                   kg    51.81    5.00   14,400      VL
          + Theùp hình                           kg    48.84    5.00   14,200      VL
                                      - 37 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                    TEÂN            ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP         VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ     HOAËC TYÛ LEÄ
          + Goã choáng (coâng trình DD+CN)                M3    0.50    5.00  2,036,000      VL
          + Que haøn                           kg    5.60    5.00   13,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)              Coâng   38.28        45,944   NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Bieán theá haøn xoay chieàu, coâng suaát 23,0 kW       Ca    1.50    2.00  119,650    MTC X 1,134
          + Maùy vaän thaêng, söùc naâng 0,8 T, H naâng 80 m       Ca    0.25    2.00  139,329    MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                      %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                     ñoàng
          Chi phí chung                          %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng         %                       2.00
107  AL.41410  Laøm khôùp noái baèng taám nhöïa PVC              Meùt
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                 ñoàng
          + Taám nhöïa PVC loaïi KN92                  Meùt    1.05        81,000      VL
          + Xi maêng PC30                        kg    7.70         1,232      VL
          + Caùt vaøng, ML > 2                      M3    0.02        55,800      VL
          + Nöôùc                            M3    0.01        10,000      VL
          + Daây thöøng                         Meùt    2.05         1,300      VL
          + Nhöïa ñöôøng                         kg    3.50         9,500      VL
          + Theùp Ñk 6 mm                        meùt    1.05        17,700      VL
          + Cuûi ñun                           kg    3.32           800     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)              Coâng   2.20        45,944   NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                      %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                     ñoàng
          Chi phí chung                          %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng         %                       2.00
                                     - 38 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN               ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC    ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP             VÒ   CHÍNH   % PHUÏ  GIAÙ     HOAËC TYÛ LEÄ
108  AK.94321  Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa    M2
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          + Nhöïa bitum                             kg    4.73        9,400      VL
          + Bao taûi                               M2    2.40        4,500      VL
          + Boät ñaù                               kg    2.72        1,000      VL
          + Cuûi ñun                               kg    4.00          800     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   0.76       42,637   NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                              %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                      2.00
109  AF.61321  Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng , ñöôøng kính <= 18 mm     Taán
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          + Theùp Ñk <=18 mm                           kg   1,020.0       16,600      VL
          + Daây theùp                              kg    14.28       19,000      VL
          + Que haøn                               kg    4.64       13,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   11.17       42,637   NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Bieán theá haøn xoay chieàu, coâng suaát 23,0 kW           Ca    1.12       119,650    MTC X 1,134
          + Maùy caét uoán coát theùp, coâng suaát 5,0 kW            Ca    0.32       64,623    MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                              %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                      2.00
                                         - 39 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                    TEÂN                  ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC    ÑÔN     CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP                VÒ   CHÍNH   % PHUÏ  GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
         Laøm moùng ñöôøng baèng ñaù ba, ñaù hoäc daøy lôùp moùng ñaõ leøn eùp <=
110  AD.11110                                         M3
         20 cm
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                        ñoàng
          + Ñaù hoäc                                 M3    1.20       120,000     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                     Coâng   0.64       39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Ñaàm baùnh theùp töï haønh, troïng löôïng 8,50 T             Ca    0.01       370,430   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                            %                     1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                            ñoàng
          Chi phí chung                                %                     5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                       %                     5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                       %                     10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng               %                     2.00

111  AB.11412  Ñaøo moùng coät truï, hoá kieåm tra, roäng <=1 m, saâu <=1 m, ñaát caáp II  M3

          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                        ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                     Coâng   1.19       39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                            %                     1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                            ñoàng
          Chi phí chung                                %                     5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                       %                     5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                       %                     10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng               %                     2.00
112  AB.13112  Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình ñoä chaët yeâu caàu K=0,90          M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                        ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                     Coâng   0.67       39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                            %                     1.50
                                        - 40 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN              ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP            VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Coäng tröïc tieáp phí                        ñoàng
          Chi phí chung                             %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                   %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                   %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng            %                       2.00
113  AF.12253  Beâ toâng coät, ñaù 2x4 maùc 200, tieát dieän <= 0,1m, cao <= 4m    M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                    ñoàng
          + Xi maêng PC30                           kg   331.08    1.00   1,232      VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                         M3    0.48    1.00   55,800      VL
          + Ñaù daêm 2 x 4                           M3    0.90    1.00  205,000      VL
          + Nöôùc                               M3    0.18    1.00   10,000      VL
          + Goã vaùn caàu coâng taùc                      M3    0.02    1.00  3,036,000     VL
          + Ñinh caùc loaïi                          kg    0.05    1.00   17,200      VL
          + Ñinh ñæa                             caùi    0.35    1.00   1,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                 Coâng   4.50        42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít             Ca    0.10        82,093   MTC X 1,134
          + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW         Ca    0.18        54,629   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                         %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                        ñoàng
          Chi phí chung                             %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                   %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                   %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng            %                       2.00
114  AF.11312  Beâ toâng neàn, ñaù 1x2 maùc 150                    M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                    ñoàng
          + Xi maêng PC30                           kg   289.43    1.00   1,232      VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                         M3    0.51    1.00   55,800      VL
          + Ñaù daêm 1 x 2                           M3    0.92    1.00  213,000      VL
          + Nöôùc                               M3    0.19    1.00   10,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
                                        - 41 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN                 ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP               VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                    Coâng   1.58        39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít                Ca    0.10        82,093   MTC X 1,134
          + Maùy ñaàm beâ toâng, ñaàm baøn, coâng suaát 1,0 kW            Ca    0.09        52,205   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                            %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                           ñoàng
          Chi phí chung                                %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                      %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                      %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng               %                       2.00

115  AF.61411  Saûn xuaát laép döïng coát theùp coät, truï cao <=4m, ñöôøng kính <=10 mm  Taán

          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                       ñoàng
          + Theùp Ñk <=10 mm                             kg   1,005.0        17,700      VL
          + Daây theùp                                kg    21.42        19,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                    Coâng   14.88        42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy caét uoán coát theùp, coâng suaát 5,0 kW              Ca    0.40        64,623   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                            %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                           ñoàng
          Chi phí chung                                %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                      %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                      %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng               %                       2.00
116  AF.81122  SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân moùng coät vuoâng, chöõ nhaät          100M2
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                       ñoàng
          + Goã vaùn khuoân                             M3    0.79    1.00  3,036,000     VL
          + Goã ñaø neïp vaùn khuoân                         M3    0.21    1.00  2,036,000     VL
          + Goã choáng (coâng trình DD+CN)                      M3    0.34    1.00  2,036,000     VL
          + Ñinh caùc loaïi                             kg    15.00    1.00   17,200      VL
          Chi phí nhaân coâng
                                       - 42 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                    TEÂN               ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN     CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP             VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   29.70        42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                         %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                             %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng            %                      2.00
117  AK.83421  Sôn moác                                M2
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          + Sôn toång hôïp                           kg    0.16    1.00   40,952     VL
          + Xaêng                                kg    0.12    1.00   20,000     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   0.09        42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                         %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                             %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng            %                      2.00
118  AB.22122  Boác phong hoùa phaïm vi <=50m baèng maùy uûi, ñaát caáp II      100M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy uûi, coâng suaát 108,0 CV                   Ca    0.38        835,069   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                         %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                             %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
                                        - 43 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                    TEÂN                   ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC    ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP                VÒ   CHÍNH   % PHUÏ  GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                       %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng                %                      2.00

119  AB.27113  Ñaøo keânh möông, chieàu roäng <= 6m baèng maùy ñaøo <=0,8m3, ñaát caáp III  100M3

          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                        ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                     Coâng   8.34       39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy ñaøo moät gaàu, baùnh xích, dung tích gaàu 0,80 m3          Ca    0.47      1,123,724   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                             %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                            ñoàng
          Chi phí chung                                 %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                       %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                       %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng                %                      2.00
120  AB.65120  Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,90       100M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                        ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)                     Coâng   8.84       45,944  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy ñaàm coùc                               Ca    4.42       70,298   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                             %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                            ñoàng
          Chi phí chung                                 %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                       %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                       %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng                %                      2.00

121  AB.63112  Ñaép ñeâ, ñaäp, keânh möông baèng maùy ñaàm 9T, dung troïng <= 1,75 T/m3   100M3

          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                        ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
                                        - 44 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                      TEÂN                 ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN     CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC                COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP                VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                      Coâng   1.48        39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Ñaàm baùnh hôi + ñaàu keùo baùnh xích, troïng löôïng 9,0 T         Ca    0.29        529,346   MTC X 1,134
          + Maùy uûi, coâng suaát 108,0 CV                       Ca    0.15        835,069   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                             %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                             ñoàng
          Chi phí chung                                 %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                        %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                        %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng                %                      2.00
         Vaän chuyeån ñaát baèng oâtoâ töï ñoå trong phaïm vi <=500m - OÂtoâ 10 taán,
122  AB.41232                                         100M3
         ñaát caáp II
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                         ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          Chi phí maùy thi coâng
          + OÂ toâ töï ñoå, troïng taûi 10,0 T                     Ca    0.61        811,802   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                             %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                             ñoàng
          Chi phí chung                                 %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                        %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                        %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng                %                      2.00
123  AB.64124  Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T, ñoä chaët yeâu caàu K=0,98        100M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                         ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                      Coâng   1.74        39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Ñaàm baùnh theùp töï haønh, troïng löôïng 16,0 T              Ca    0.42    1.50  609,347   MTC X 1,134
          + Maùy uûi, coâng suaát 108,0 CV                       Ca    0.21    1.50  835,069   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                             %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                             ñoàng
          Chi phí chung                                 %                      5.50
                                        - 45 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                      TEÂN                  ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC    ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP                 VÒ   CHÍNH   % PHUÏ  GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                        %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                        %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng                 %                      2.00
124  AB.24122  Ñaøo xuùc ñaát baèng maùy ñaøo <= 0,8m3, ñaát caáp caáp phoái soûi ñoû     100M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                         ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                      Coâng   0.65       39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy ñaøo moät gaàu, baùnh xích, dung tích gaàu 0,80 m3           Ca    0.27      1,123,724   MTC X 1,134
          + Maùy uûi, coâng suaát 108,0 CV                        Ca    0.04       835,069   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                              %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                             ñoàng
          Chi phí chung                                  %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                        %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                        %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng                 %                      2.00
         Vaän chuyeån ñaát baèng oâtoâ töï ñoå trong phaïm vi <=1000m - OÂtoâ 10 taán,
125  AB.41432                                          100M3
         ñaát caáp II
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                         ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          Chi phí maùy thi coâng
          + OÂ toâ töï ñoå, troïng taûi 10,0 T                      Ca    0.77       811,802   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                              %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                             ñoàng
          Chi phí chung                                  %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                        %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                        %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng                 %                      2.00
126  AB.22122  Boùc phong hoùa haàm ñaát                            100M3
                                        - 46 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN             ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN     CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP           VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy uûi, coâng suaát 108,0 CV                 Ca    0.38        835,069   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                       %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                           %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng          %                      2.00
127  AF.11111  Beâ toâng loùt moùng, ñaù 1x 2 maùc 100 chieàu roäng <=250cm    M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          + Xi maêng PC30                          kg   200.85         1,232     VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                       M3    0.53        55,800     VL
          + Ñaù daêm 1 x 2                         M3    0.94        213,000     VL
          + Nöôùc                              M3    0.17        10,000     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                Coâng   1.42        39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít            Ca    0.10        82,093   MTC X 1,134
          + Maùy ñaàm beâ toâng, ñaàm baøn, coâng suaát 1,0 kW       Ca    0.09        52,205   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                       %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                           %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng          %                      2.00
128  AF.11213  Beâ toâng moùng ñaù 1x2 maùc 200, roäng <=250cm           M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          + Xi maêng PC30                          kg   350.55    1.00   1,232     VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                       M3    0.48    1.00   55,800     VL
          + Ñaù daêm 1 x 2                         M3    0.90    1.00  213,000     VL
                                      - 47 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN             ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP           VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          + Nöôùc                              M3    0.19    1.00   10,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                Coâng   1.64        39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít            Ca    0.10        82,093   MTC X 1,134
          + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW        Ca    0.09        54,629   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                        %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                            %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng           %                       2.00
129  AF.12113  Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 200, daøy <=45cm, cao <=4m       M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          + Xi maêng PC30                          kg   350.55    2.00   1,232      VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                        M3    0.48    2.00   55,800      VL
          + Ñaù daêm 1 x 2                          M3    0.90    2.00  213,000      VL
          + Nöôùc                              M3    0.19    2.00   10,000      VL
          + Goã vaùn caàu coâng taùc                     M3    0.05    2.00  3,036,000     VL
          + Ñinh caùc loaïi                         kg    0.20    2.00   17,200      VL
          + Ñinh ñæa                            caùi    0.87    2.00   1,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                Coâng   3.56        42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít            Ca    0.10        82,093   MTC X 1,134
          + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW        Ca    0.18        54,629   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                        %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                            %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng           %                       2.00
                                       - 48 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                    TEÂN            ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP         VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ     HOAËC TYÛ LEÄ
130  AF.82111  SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân theùp                100M2
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                 ñoàng
          + Theùp taám heä vaùn khuoân                  kg    51.81    5.00   14,400      VL
          + Theùp hình                          kg    48.84    5.00   14,200      VL
          + Goã choáng (coâng trình DD+CN)                M3    0.50    5.00  2,036,000      VL
          + Que haøn                           kg    5.60    5.00   13,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)              Coâng   38.28        45,944   NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Bieán theá haøn xoay chieàu, coâng suaát 23,0 kW       Ca    1.50    2.00  119,650    MTC X 1,134
          + Maùy vaän thaêng, söùc naâng 0,8 T, H naâng 80 m       Ca    0.25    2.00  139,329    MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                      %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                     ñoàng
          Chi phí chung                          %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng         %                       2.00
131  AL.41410  Laøm khôùp noái baèng taám nhöïa PVC              Meùt
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                 ñoàng
          + Taám nhöïa PVC loaïi KN92                  Meùt    1.05        81,000      VL
          + Xi maêng PC30                        kg    7.70         1,232      VL
          + Caùt vaøng, ML > 2                      M3    0.02        55,800      VL
          + Nöôùc                            M3    0.01        10,000      VL
          + Daây thöøng                         Meùt    2.05         1,300      VL
          + Nhöïa ñöôøng                         kg    3.50         9,500      VL
          + Theùp Ñk 6 mm                        meùt    1.05        17,700      VL
          + Cuûi ñun                           kg    3.32           800     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)              Coâng   2.20        45,944   NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                      %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                     ñoàng
          Chi phí chung                          %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                %                       5.50
                                     - 49 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN                ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC    ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP              VÒ   CHÍNH   % PHUÏ  GIAÙ     HOAËC TYÛ LEÄ
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                     %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                      2.00
132  AK.94321  Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa    M2
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                      ñoàng
          + Nhöïa bitum                              kg    4.73        9,400      VL
          + Bao taûi                               M2    2.40        4,500      VL
          + Boät ñaù                               kg    2.72        1,000      VL
          + Cuûi ñun                               kg    4.00          800     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                   Coâng   0.76       42,637   NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                          ñoàng
          Chi phí chung                              %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                     %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                     %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                      2.00

133  AF.61311  Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng, ñöôøng kính <=10 mm, cao <=4m  Taán

          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                      ñoàng
          + Theùp Ñk <=10 mm                           kg   1,005.0       17,700      VL
          + Daây theùp                              kg    21.42       19,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                   Coâng   13.63       42,637   NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy caét uoán coát theùp, coâng suaát 5,0 kW             Ca    0.40       64,623    MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                          ñoàng
          Chi phí chung                              %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                     %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                     %                      10.00
                                         - 50 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN                  ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP                VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng                %                       2.00
134  AF.61321  Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng , ñöôøng kính <= 18 mm        Taán
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                        ñoàng
          + Theùp Ñk <=18 mm                              kg   1,020.0        16,600      VL
          + Daây theùp                                 kg    14.28        19,000      VL
          + Que haøn                                  kg    4.64        13,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                     Coâng   11.17        42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Bieán theá haøn xoay chieàu, coâng suaát 23,0 kW              Ca    1.12        119,650   MTC X 1,134
          + Maùy caét uoán coát theùp, coâng suaát 5,0 kW               Ca    0.32        64,623   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                             %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                            ñoàng
          Chi phí chung                                 %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                       %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                       %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng                %                       2.00
         Beâ toâng oáng xiphoâng, oáng phun, oáng buy, ñöôøng kính oáng <=100cm, ñaù
139  AF.13313                                         M3
         1x2 maùc 200
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                        ñoàng
          + Xi maêng PC30                               kg   359.10    1.00   1,232      VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                             M3    0.49    1.00   55,800      VL
          + Ñaù daêm 1 x 2                               M3    0.92    1.00  213,000      VL
          + Nöôùc                                   M3    0.19    1.00   10,000      VL
          + Goã vaùn caàu coâng taùc                          M3    0.10    1.00  3,036,000     VL
          + Ñinh caùc loaïi                              kg    0.17    1.00   17,200      VL
          + Ñinh ñæa                                 caùi    2.33    1.00   1,000      VL
          + Daây theùp                                 kg    0.07    1.00   19,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                     Coâng   4.25        42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít                 Ca    0.10        82,093   MTC X 1,134
          + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW             Ca    0.18        54,629   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                             %                       1.50
                                       - 51 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                    TEÂN                   ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP                VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Coäng tröïc tieáp phí                            ñoàng
          Chi phí chung                                 %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                       %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                       %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng                %                       2.00
         Saûn xuaát laép döïng coát theùp oáng coáng, oáng buy, oáng xi phoâng, oáng
140  AF.63310                                         Taán
         xoaén, ñöôøng kính <=10 mm
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                        ñoàng
          + Theùp Ñk <=10 mm                              kg   1,005.0        17,700      VL
          + Daây theùp                                 kg    21.42        19,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)                     Coâng   19.50        45,944  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy caét uoán coát theùp, coâng suaát 5,0 kW               Ca    0.40        64,623   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                             %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                            ñoàng
          Chi phí chung                                 %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                       %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                       %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng                %                       2.00
142  AF.81421  SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân oáng coáng                    100M2
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                        ñoàng
          + Goã vaùn khuoân                              M3    1.01    1.00  3,036,000     VL
          + Goã ñaø neïp vaùn khuoân                          M3    0.75    1.00  2,036,000     VL
          + Ñinh caùc loaïi                              kg    4.90    1.00   17,200      VL
          + Ñinh ñæa                                 caùi   17.49    1.00   1,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 4,5/7 (Nhoùm 1)                     Coâng   65.18        49,845  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                             %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                            ñoàng
          Chi phí chung                                 %                       5.50
                                       - 52 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                    TEÂN          ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP       VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                       2.00
144   TT    Maùy ñoùng môû V0,5                     Boä
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng             500,000
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng   0.95        39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                    %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
          Chi phí chung                        %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                       2.00
145  AL.41210  Laøm khôùp noái ngaên nöôùc baèng gioaêng cao su      Meùt
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
          + Gioaêng cao su                     Meùt    1.05    1.00   90,000      VL
          + Goã vaùn                         M3    0.00    1.00  3,036,000     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng   0.35        45,944  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                    %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
          Chi phí chung                        %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                       2.00
146  AK.83422  Sôn saét theùp caùc loaïi                  Kg
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
                                   - 53 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN             ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP           VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          + Sôn toång hôïp                          kg    0.60    1.00   40,952      VL
          + Xaêng                              kg    0.30    1.00   20,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                Coâng   0.13        42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                        %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                            %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng           %                       2.00
151  AF.12112  Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 150, daøy <=45cm, cao <=4m       M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          + Xi maêng PC30                          kg   288.03    2.00   1,232      VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                        M3    0.51    2.00   55,800      VL
          + Ñaù daêm 1 x 2                          M3    0.91    2.00  213,000      VL
          + Nöôùc                              M3    0.19    2.00   10,000      VL
          + Goã vaùn caàu coâng taùc                     M3    0.05    2.00  3,036,000     VL
          + Ñinh caùc loaïi                         kg    0.20    2.00   17,200      VL
          + Ñinh ñæa                            caùi    0.87    2.00   1,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                Coâng   3.56        42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít            Ca    0.10        82,093   MTC X 1,134
          + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW        Ca    0.18        54,629   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                        %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                            %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng           %                       2.00
                                       - 54 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                    TEÂN                ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP             VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ

152  BB.11111  Laép ñaët oáng beâ toâng noái baèng vaønh ñai, ñöôøng kính oáng 800mm  100M

          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          + OÁng beâ toâng D 800mm                       Meùt   101.50    0.05  900,000      VL
          + Vaønh ñai BT ñuùc saün D 800                    Caùi   99.00    0.05  200,000      VL
          + Xi maêng PC30                            kg   539.06    0.05   1,232      VL
          + Caùt vaøng, ML > 2                          M3    1.53    0.05   55,800      VL
          + Nöôùc                                M3    0.36    0.05   10,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 2)                  Coâng  100.50        48,658  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Caàn truïc baùnh hôi, söùc naâng 6,0 T                Ca    3.35    5.00  874,581   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                              %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                       2.00
153  AF.81311  SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân töôøng thaúng, daøy <= 45mm         100M2
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          + Goã vaùn khuoân                           M3    0.79    0.50  3,036,000     VL
          + Goã ñaø neïp vaùn khuoân                       M3    0.19    0.50  2,036,000     VL
          + Goã choáng (coâng trình DD+CN)                    M3    0.36    0.50  2,036,000     VL
          + Ñinh caùc loaïi                           kg    17.13    0.50   17,200      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   27.78        45,944  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                              %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
                                      - 55 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN               ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP             VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                       2.00
175  AF.12112  Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 150, daøy <=45cm, cao <=4m         M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          + Xi maêng PC30                            kg   288.03    2.00   1,232      VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                          M3    0.51    2.00   55,800      VL
          + Ñaù daêm 1 x 2                            M3    0.91    2.00  213,000      VL
          + Nöôùc                                M3    0.19    2.00   10,000      VL
          + Goã vaùn caàu coâng taùc                       M3    0.05    2.00  3,036,000     VL
          + Ñinh caùc loaïi                           kg    0.20    2.00   17,200      VL
          + Ñinh ñæa                              caùi    0.87    2.00   1,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   3.56        42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít              Ca    0.10        82,093   MTC X 1,134
          + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW          Ca    0.18        54,629   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                              %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                       2.00

176  BB.11111  Laép ñaët oáng beâ toâng noái baèng vaønh ñai, ñöôøng kính oáng 800mm  100M

          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          + OÁng beâ toâng D 800mm                       Meùt   101.50    0.05  900,000      VL
          + Vaønh ñai BT ñuùc saün D 800                    Caùi   99.00    0.05  200,000      VL
          + Xi maêng PC30                            kg   539.06    0.05   1,232      VL
          + Caùt vaøng, ML > 2                          M3    1.53    0.05   55,800      VL
          + Nöôùc                                M3    0.36    0.05   10,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 2)                  Coâng  100.50        48,658  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Caàn truïc baùnh hôi, söùc naâng 6,0 T                Ca    3.35    5.00  874,581   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
                                       - 56 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                    TEÂN                ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP             VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Chi phí chung                              %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                       2.00
177  AF.81311  SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân töôøng thaúng, daøy <= 45mm         100M2
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          + Goã vaùn khuoân                           M3    0.79    0.50  3,036,000     VL
          + Goã ñaø neïp vaùn khuoân                       M3    0.19    0.50  2,036,000     VL
          + Goã choáng (coâng trình DD+CN)                    M3    0.36    0.50  2,036,000     VL
          + Ñinh caùc loaïi                           kg    17.13    0.50   17,200      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   27.78        45,944  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                              %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                       2.00
         Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình baèng thuû coâng ñoä chaët yeâu caàu
182  AB.13113                                      M3
         K=0,95
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   0.70        39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                              %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                       10.00
                                      - 57 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN             ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP           VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng           %                       2.00
183  AK.41123  Vöõa loùt M50 - 3 cm                         M2
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          + Xi maêng PC30                          kg    8.05         1,232      VL
          + Caùt mòn, ML = 1,5-2                       M3    0.04        55,800      VL
          + Nöôùc                              M3    0.01        10,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)                Coâng   0.11        45,944  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän vöõa, dung tích 80,0 lít               Ca    0.00        59,104   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                        %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                            %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng           %                       2.00
185  AF.12112  Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 150, daøy <=45cm, cao <=4m       M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          + Xi maêng PC30                          kg   288.03    2.00   1,232      VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                        M3    0.51    2.00   55,800      VL
          + Ñaù daêm 1 x 2                          M3    0.91    2.00  213,000      VL
          + Nöôùc                              M3    0.19    2.00   10,000      VL
          + Goã vaùn caàu coâng taùc                     M3    0.05    2.00  3,036,000     VL
          + Ñinh caùc loaïi                         kg    0.20    2.00   17,200      VL
          + Ñinh ñæa                            caùi    0.87    2.00   1,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                Coâng   3.56        42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít            Ca    0.10        82,093   MTC X 1,134
          + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW        Ca    0.18        54,629   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                        %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                            %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
                                       - 58 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                    TEÂN                ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC    ÑÔN     CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP             VÒ   CHÍNH   % PHUÏ  GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                     5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                     10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                     2.00
188  AB.11353  Ñaøo moùng baêng, roäng >3 m, saâu <=1 m, ñaát caáp III         M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   0.97       39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                     1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                              %                     5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                     5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                     10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                     2.00
         Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình baèng thuû coâng ñoä chaët yeâu caàu
189  AB.13112                                      M3
         K=0,90
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   0.67       39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                     1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                              %                     5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                     5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                     10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                     2.00
190  AB.13313  Ñaép ñaát neàn ñöôøng ñoä chaët yeâu caàu K=0,95             M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   0.78       39,329  NC X 1,543 x 1,171
                                      - 59 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN             ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN     CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP           VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                       %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                           %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng          %                      2.00
191  AF.11111  Beâ toâng loùt moùng, ñaù 4x6 maùc 100 chieàu roäng <=250cm     M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          + Xi maêng PC30                          kg   200.85         1,232     VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                       M3    0.53        55,800     VL
          + Ñaù daêm 4 x 6                         M3    0.94        150,000     VL
          + Nöôùc                              M3    0.17        10,000     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                Coâng   1.42        39,329  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít            Ca    0.10        82,093   MTC X 1,134
          + Maùy ñaàm beâ toâng, ñaàm baøn, coâng suaát 1,0 kW       Ca    0.09        52,205   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                       %                      1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                           %                      5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                      5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                      10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng          %                      2.00
192  AF.12513  Beâ toâng taám ñan ñaù 1x2 maùc 200                 M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          + Xi maêng PC30                          kg   350.55    1.00   1,232     VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                       M3    0.48    1.00   55,800     VL
          + Ñaù daêm 1 x 2                         M3    0.90    1.00  213,000     VL
          + Nöôùc                              M3    0.19    1.00   10,000     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                Coâng   3.80        42,637  NC X 1,543 x 1,171
                                      - 60 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN             ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP           VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít            Ca    0.10        82,093   MTC X 1,134
          + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW        Ca    0.09        54,629   MTC X 1,134
          + Maùy vaän thaêng, söùc naâng 0,8 T, H naâng 80 m         Ca    0.11        139,329   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                        %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                            %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng           %                       2.00
193  AF.12112  Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 150, daøy <=45cm, cao <=4m       M3
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
          + Xi maêng PC30                          kg   288.03    2.00   1,232      VL
          + Caùt ñoå beâ toâng                        M3    0.51    2.00   55,800      VL
          + Ñaù daêm 1 x 2                          M3    0.91    2.00  213,000      VL
          + Nöôùc                              M3    0.19    2.00   10,000      VL
          + Goã vaùn caàu coâng taùc                     M3    0.05    2.00  3,036,000     VL
          + Ñinh caùc loaïi                         kg    0.20    2.00   17,200      VL
          + Ñinh ñæa                            caùi    0.87    2.00   1,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                Coâng   3.56        42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít            Ca    0.10        82,093   MTC X 1,134
          + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW        Ca    0.18        54,629   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                        %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                       ñoàng
          Chi phí chung                            %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                  %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                  %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng           %                       2.00
194  AF.82111  SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân theùp                  100M2
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                   ñoàng
                                       - 61 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                     TEÂN               ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP             VÒ   CHÍNH   % PHUÏ   GIAÙ     HOAËC TYÛ LEÄ
          + Theùp taám heä vaùn khuoân                      kg    51.81    5.00   14,400      VL
          + Theùp hình                              kg    48.84    5.00   14,200      VL
          + Goã choáng (coâng trình DD+CN)                    M3    0.50    5.00  2,036,000      VL
          + Que haøn                               kg    5.60    5.00   13,000      VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   38.28        45,944   NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Bieán theá haøn xoay chieàu, coâng suaát 23,0 kW           Ca    1.50    2.00  119,650    MTC X 1,134
          + Maùy vaän thaêng, söùc naâng 0,8 T, H naâng 80 m           Ca    0.25    2.00  139,329    MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                              %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                       2.00
195  AK.94321  Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa    M2
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
          + Nhöïa bitum                             kg    4.73         9,400      VL
          + Bao taûi                               M2    2.40         4,500      VL
          + Boät ñaù                               kg    2.72         1,000      VL
          + Cuûi ñun                               kg    4.00           800     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                  Coâng   0.76        42,637   NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          Tröïc tieáp phí khaùc                          %                       1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                         ñoàng
          Chi phí chung                              %                       5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                    %                       5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                    %                       10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng             %                       2.00
196  AF.61311  Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng, ñöôøng kính <=10 mm      Taán
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                     ñoàng
                                         - 62 -
SOÁ  MAÕ HIEÄU                    TEÂN              ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC    ÑÔN     CAÙCH TÍNH
TT  ÑÒNH MÖÙC               COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP            VÒ   CHÍNH   % PHUÏ  GIAÙ    HOAËC TYÛ LEÄ
          + Theùp Ñk <=10 mm                         kg   1,005.0       17,700     VL
          + Daây theùp                            kg    21.42       19,000     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                 Coâng   13.63       42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Maùy caét uoán coát theùp, coâng suaát 5,0 kW           Ca    0.40       64,623   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                        %                     1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                        ñoàng
          Chi phí chung                            %                     5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                   %                     5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                   %                     10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng           %                     2.00
197  AF.61321  Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng , ñöôøng kính <= 18 mm    Taán
          Chi phí vaät lieäu xaây döïng                    ñoàng
          + Theùp Ñk <=18 mm                         kg   1,020.0       16,600     VL
          + Daây theùp                            kg    14.28       19,000     VL
          + Que haøn                             kg    4.64       13,000     VL
          Chi phí nhaân coâng
          + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                 Coâng   11.17       42,637  NC X 1,543 x 1,171
          Chi phí maùy thi coâng
          + Bieán theá haøn xoay chieàu, coâng suaát 23,0 kW         Ca    1.12       119,650   MTC X 1,134
          + Maùy caét uoán coát theùp, coâng suaát 5,0 kW           Ca    0.32       64,623   MTC X 1,134
          Tröïc tieáp phí khaùc                        %                     1.50
          Coäng tröïc tieáp phí                        ñoàng
          Chi phí chung                            %                     5.50
          Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
          Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                   %                     5.50
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
          Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                   %                     10.00
          Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
          Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng           %                     2.00
                                       - 63 -
AÂN TÍCH ÑÔN GIAÙ DÖÏ THAÀU
RÌNH : HOÀ CHÖÙA NÖÔÙC LANH RA
2 ÑOÏAN 3, ÑOÏAN 4, VAØ CAÙC COÂNG TRÌNH TREÂN KEÂNH
                            THAØNH
                             TIEÀN
                                 459,725                                 362,689
                                 362,689
                                  5,440
                                 368,129
                                 20,247
                                 388,376
                                 21,361
                                 409,737
                                 40,974
                                 450,711
                                  9,014

                                1,503,918


                                 592,655
                                 592,655
                                 593,825
                                 593,825
                                 17,797
                                1,204,277
                                  66,235
                                1,270,512
                                  69,878
                                1,340,390
                                 134,039
                                1,474,429
                                  29,489
                                1,376,805


                                 733,844
                            - 64 -
THAØNH
 TIEÀN
     733,844
     352,353
     352,353
      16,293
     1,102,490
      60,637
     1,163,127
      63,972
     1,227,099
      122,710
     1,349,809
      26,996

     532,695


     105,171
     105,171
     315,086
     175,882
     139,204
      6,304
     426,561
      23,461
     450,022
      24,751
     474,773
      47,477
     522,250
      10,445

     705,963
     556,953
     556,953
      8,354
     565,307
      31,092
- 65 -
THAØNH
 TIEÀN
     596,399
      32,802
     629,201
      62,920
     692,121
      13,842
     785,962


     123,647
     123,647
     496,419
     294,573
     201,846
      9,301
     629,367
      34,615
     663,982
      36,519
     700,501
      70,050
     770,551
      15,411
     533,030


      46,190
      46,190
     374,330
     340,239
      34,091
      6,308
     426,828
      23,476
     450,304
      24,767
     475,071
      47,507
     522,578
      10,452
- 66 -
THAØNH
 TIEÀN

     898,500
     708,849
     708,849
      10,633
     719,482
      39,572
     759,054
      41,748
     800,802
      80,080
     880,882
      17,618
     459,725     362,689
     362,689
      5,440
     368,129
      20,247
     388,376
      21,361
     409,737
      40,974
     450,711
      9,014
     751,983
     478,237
     247,447
      29,658
     199,432
      1,700
     100,908
     100,908
      14,113
- 67 -
THAØNH
 TIEÀN
      8,844
      5,269
      8,899
     602,157
      33,119
     635,276
      34,940
     670,216
      67,022
     737,238
      14,745
     1,001,004
     658,819
     436,196
      27,091
     193,617
      1,915
     116,541
     116,541
      14,357
      8,844
      5,513
      11,846
     801,563
      44,086
     845,649
      46,511
     892,160
      89,216
     981,376
      19,628
     1,414,220
     821,461
     440,515
      27,360
     195,534
      1,934
     151,739
- 68 -
THAØNH
 TIEÀN
      3,491
       888
     274,258
     274,258
      19,995
      8,844
      11,151
      16,736
     1,132,450
      62,285
     1,194,735
      65,710
     1,260,445
      126,045
     1,386,490
      27,730
     7,699,105
     2,648,360
     783,367
     728,204
     1,060,349
      76,440
     3,177,778
     3,177,778
     247,885
     207,595
      40,290
      91,110
     6,165,133
      339,082
     6,504,215
      357,732
     6,861,947
      686,195
     7,548,142
      150,963
     425,311
     152,908
- 69 -
THAØNH
 TIEÀN
      85,050
      9,487
      1,216
       52
      2,665
      33,250
      18,532
      2,656
     182,631
     182,631


      5,033
     340,572
      18,731
     359,303
      19,762
     379,065
      37,907
     416,972
      8,339
     151,698
      61,130
      44,415
      10,800
      2,715
      3,200
      58,549
      58,549


      1,795
     121,474
      6,681
     128,155
      7,049
     135,204
      13,520
     148,724
      2,974
- 70 -
THAØNH
 TIEÀN

     24,431,740

     18,195,480
     17,788,500
      406,980
     1,050,039
     1,050,039
      29,313
      29,313
      289,122
     19,563,954
     1,076,017
     20,639,971
     1,135,198
     21,775,169
     2,177,517
     23,952,686
      479,054
     23,195,563
     17,263,640
     16,932,000
      271,320
      60,320
      860,523
      860,523
      175,415
      151,965
      23,450
      274,494
     18,574,072
     1,021,574
     19,595,646
     1,077,761
     20,673,407
     2,067,341
     22,740,748
      454,815
      117,998
- 71 -
THAØNH
 TIEÀN


      93,091
      93,091


      1,396
      94,487
      5,197
      99,684
      5,483
     105,167
      10,517
     115,684
      2,314

      60,349


      47,611
      47,611


       714
      48,325
      2,658
      50,983
      2,804
      53,787
      5,379
      59,166
      1,183
     677,214
     419,250
     247,447
      29,658
     140,445
      1,700
     100,908
     100,908
      14,113
      8,844
- 72 -
THAØNH
 TIEÀN
      5,269
      8,014
     542,285
      29,826
     572,111
      31,466
     603,577
      60,358
     663,935
      13,279
     1,320,065
     747,180
     361,944
      28,760
     198,424
      1,934
     151,739
      3,491
       888
     274,258
     274,258
      19,995
      8,844
      11,151
      15,621
     1,057,054
      58,138
     1,115,192
      61,336
     1,176,528
      117,653
     1,294,181
      25,884
     1,246,383
     658,819
     436,196
      27,091
     193,617
- 73 -
THAØNH
 TIEÀN
       1,915
      292,747
      292,747
      31,737
       8,844
       5,513
      17,380
      14,750
      998,053
       54,893
     1,052,946
       57,912
     1,110,858
      111,086
     1,221,944
       24,439
     25,221,732
     18,195,480
     17,788,500
      406,980
     1,673,283
     1,673,283
      29,313
      29,313
      298,471
     20,196,547
     1,110,810
     21,307,357
     1,171,905
     22,479,262
     2,247,926
     24,727,188
      494,544
     24,119,470
     17,263,341
     16,932,000
      271,320
      60,021
- 74 -
THAØNH
 TIEÀN
     1,589,310
     1,589,310
      175,822
      152,372
      23,450
      285,427
     19,313,900
     1,062,265
     20,376,165
     1,120,689
     21,496,854
     2,149,685
     23,646,539
      472,931
     36,732,092
     16,747,973
     15,876,000
      142,223
      252,000
      477,750
     7,056,195
     7,056,195
     5,174,729
     2,521,976
      625,683
      257,431
      968,777
      90,060
      172,306
      376,245
      162,251
      434,683
     29,413,580
     1,617,747
     31,031,327
     1,706,723
     32,738,050
     3,273,805
- 75 -
THAØNH
 TIEÀN
   36,011,855
     720,237

     7,780,243

     3,831,904
     2,416,535
     388,774
     730,486
     296,109
     2,306,130
     2,306,130


      92,071
     6,230,105
      342,656
     6,572,761
      361,502
     6,934,263
      693,426
     7,627,689
      152,554
     151,698
      61,130
      44,415
      10,800
      2,715
      3,200
      58,549
      58,549


      1,795
     121,474
      6,681
     128,155
      7,049
     135,204
      13,520
     148,724
- 76 -
THAØNH
 TIEÀN
      2,974
     741,862
     500,000
      85,274
      85,274


      8,779
     594,053
      32,673
     626,726
      34,470
     661,196
      66,120
     727,316
      14,546
      27,025
      11,690
      9,306
      2,384
      9,630
      9,630


       320
      21,640
      1,190
      22,830
      1,256
      24,086
      2,409
      26,495
       530
     117,998


      93,091
      93,091


      1,396
      94,487
- 77 -
THAØNH
 TIEÀN
      5,197
      99,684
      5,483
     105,167
      10,517
     115,684
      2,314

      60,349


      47,611
      47,611


       714
      48,325
      2,658
      50,983
      2,804
      53,787
      5,379
      59,166
      1,183
     751,983
     478,237
     247,447
      29,658
     199,432
      1,700
     100,908
     100,908
      14,113
      8,844
      5,269
      8,899
     602,157
      33,119
     635,276
      34,940
- 78 -
THAØNH
 TIEÀN
     670,216
      67,022
     737,238
      14,745
     1,320,065
     747,180
     361,944
      28,760
     198,424
      1,934
     151,739
      3,491
       888
     274,258
     274,258
      19,995
      8,844
      11,151
      15,621
     1,057,054
      58,138
     1,115,192
      61,336
     1,176,528
      117,653
     1,294,181
      25,884
     1,246,383
     658,819
     436,196
      27,091
     193,617
      1,915
     292,747
     292,747
      31,737
      8,844
      5,513
- 79 -
THAØNH
 TIEÀN
      17,380
      14,750
      998,053
       54,893
     1,052,946
       57,912
     1,110,858
      111,086
     1,221,944
       24,439
     25,221,732
     18,195,480
     17,788,500
      406,980
     1,673,283
     1,673,283
      29,313
      29,313
      298,471
     20,196,547
     1,110,810
     21,307,357
     1,171,905
     22,479,262
     2,247,926
     24,727,188
      494,544
     24,119,470
     17,263,341
     16,932,000
      271,320
      60,021
     1,589,310
     1,589,310
      175,822
      152,372
      23,450
      285,427
- 80 -
THAØNH
 TIEÀN
     19,313,900
     1,062,265
     20,376,165
     1,120,689
     21,496,854
     2,149,685
     23,646,539
      472,931
     36,732,092
     16,747,973
     15,876,000
      142,223
      252,000
      477,750
     7,056,195
     7,056,195
     5,174,729
     2,521,976
      625,683
      257,431
      968,777
      90,060
      172,306
      376,245
      162,251
      434,683
     29,413,580
     1,617,747
     31,031,327
     1,706,723
     32,738,050
     3,273,805
     36,011,855
      720,237
     7,780,243
     3,831,904
     2,416,535
      388,774
- 81 -
THAØNH
 TIEÀN
     730,486
     296,109
     2,306,130
     2,306,130


      92,071
     6,230,105
      342,656
     6,572,761
      361,502
     6,934,263
      693,426
     7,627,689
      152,554
     151,698
      61,130
      44,415
      10,800
      2,715
      3,200
      58,549
      58,549


      1,795
     121,474
      6,681
     128,155
      7,049
     135,204
      13,520
     148,724
      2,974
     425,311
     152,908
      85,050
      9,487
      1,216
        52
- 82 -
THAØNH
 TIEÀN
      2,665
      33,250
      18,532
      2,656
     182,631
     182,631


      5,033
     340,572
      18,731
     359,303
      19,762
     379,065
      37,907
     416,972
      8,339
     1,501,738
     1,000,000
     184,760
     184,760


      17,771
     1,202,531
      66,139
     1,268,670
      69,777
     1,338,447
      133,845
     1,472,292
      29,446
     2,135,512
     1,500,000
     184,760
     184,760


      25,271
     1,710,031
      94,052
- 83 -
THAØNH
 TIEÀN
    1,804,083
     99,225
    1,903,308
     190,331
    2,093,639
     41,873
     101,404
      80,000      1,200
      81,200
      4,466
      85,666
      4,712
      90,378
      9,038
      99,416
      1,988
      51,345
      30,877
      24,817
      6,060
      9,630
      9,630


       608
      41,115
      2,261
      43,376
      2,386
      45,762
      4,576
      50,338
      1,007

     1,513,679
- 84 -
THAØNH
 TIEÀN
     531,542
     531,542
     662,638
     662,638
      17,913
     1,212,093
      66,665
     1,278,758
      70,332
     1,349,090
      134,909
     1,483,999
      29,680
     1,585,507


     845,083
     845,083
     405,764
     405,764
      18,763
     1,269,610
      69,829
     1,339,439
      73,669
     1,413,108
      141,311
     1,554,419
      31,088
     1,376,805


     733,844
     733,844
     352,353
     352,353
      16,293
     1,102,490
      60,637
     1,163,127
- 85 -
THAØNH
 TIEÀN
      63,972
     1,227,099
      122,710
     1,349,809
      26,996
      26,951
      12,196
      9,918
      2,187
        91
      8,799
      8,799
       268
       268
       319
      21,582
      1,187
      22,769
      1,252
      24,021
      2,402
      26,423
       528
     800,651
     522,079
     366,120
     137,567
      17,638
       754
     107,229
     107,229
      2,346
      2,346
      9,475
     641,129
      35,262
     676,391
      37,202
- 86 -
THAØNH
 TIEÀN
     713,593
      71,359
     784,952
      15,699
     834,110
     527,153
     358,395
      28,478
     138,365
      1,915
     116,541
     116,541
      14,357
      8,844
      5,513
      9,871
     667,922
      36,736
     704,658
      38,756
     743,414
      74,341
     817,755
      16,355
     751,983
     478,237
     247,447
      29,658
     199,432
      1,700
     100,908
     100,908
      14,113
      8,844
      5,269
      8,899
     602,157
      33,119
- 87 -
THAØNH
 TIEÀN
     635,276
      34,940
     670,216
      67,022
     737,238
      14,745
     1,411,166
     856,276
     446,835
      27,756
     198,328
      1,962
     177,849
      1,372
       927
      1,247
     242,672
     242,672
      14,357
      8,844
      5,513
      16,700
     1,130,005
      62,150
     1,192,155
      65,569
     1,257,724
      125,772
     1,383,496
      27,670
     7,699,105
     2,648,360
     783,367
     728,204
     1,060,349
      76,440
     3,177,778
     3,177,778
- 88 -
THAØNH
 TIEÀN
      247,885
      207,595
      40,290
      91,110
     6,165,133
      339,082
     6,504,215
      357,732
     6,861,947
      686,195
     7,548,142
      150,963
     23,195,563
     17,263,640
     16,932,000
      271,320
      60,320
      860,523
      860,523
      175,415
      151,965
      23,450
      274,494
     18,574,072
     1,021,574
     19,595,646
     1,077,761
     20,673,407
     2,067,341
     22,740,748
      454,815
      151,698
      61,130
      44,415
      10,800
       2,715
       3,200
      58,549
- 89 -
THAØNH
 TIEÀN
      58,549


       1,795
      121,474
       6,681
      128,155
       7,049
      135,204
      13,520
      148,724
       2,974
     34,404,462
     25,986,000
     25,986,000
      611,131
      611,131
      545,438
      243,038
      302,400
      407,139
     27,549,708
     1,515,234
     29,064,942
     1,598,572
     30,663,514
     3,066,351
     33,729,865
      674,597
     10,415,003
     7,309,800
     7,309,800
      417,132
      417,132
      489,733
      243,038
      246,695
      123,250
     8,339,915
- 90 -
THAØNH
 TIEÀN
      458,695
     8,798,610
      483,924
     9,282,534
      928,253
     10,210,787
      204,216
     3,203,909
     2,023,826
     2,020,202
       1,500
       2,124
      503,820
      503,820


      37,915
     2,565,561
      141,106
     2,706,667
      148,867
     2,855,534
      285,553
     3,141,087
       62,822
      87,372


      68,930
      68,930


       1,034
      69,964
       3,848
      73,812
       4,060
      77,872
       7,787
      85,659
       1,713
- 91 -
THAØNH
 TIEÀN
      60,349


      47,611
      47,611


       714
      48,325
      2,658
      50,983
      2,804
      53,787
      5,379
      59,166
      1,183
      70,257


      55,428
      55,428


       831
      56,259
      3,094
      59,353
      3,264
      62,617
      6,262
      68,879
      1,378
     677,214
     419,250
     247,447
      29,658
     140,445
      1,700
     100,908
     100,908
      14,113
      8,844
- 92 -
THAØNH
 TIEÀN
      5,269
      8,014
     542,285
      29,826
     572,111
      31,466
     603,577
      60,358
     663,935
      13,279
     1,411,166
     856,276
     446,835
      27,756
     198,328
      1,962
     177,849
      1,372
       927
      1,247
     242,672
     242,672
      14,357
      8,844
      5,513
      16,700
     1,130,005
      62,150
     1,192,155
      65,569
     1,257,724
      125,772
     1,383,496
      27,670
     7,699,105
     2,648,360
     783,367
     728,204
- 93 -
THAØNH
 TIEÀN
     1,060,349
      76,440
     3,177,778
     3,177,778
     247,885
     207,595
      40,290
      91,110
     6,165,133
      339,082
     6,504,215
      357,732
     6,861,947
      686,195
     7,548,142
      150,963
     425,311
     152,908
      85,050
      9,487
      1,216
        52
      2,665
      33,250
      18,532
      2,656
     182,631
     182,631


      5,033
     340,572
      18,731
     359,303
      19,762
     379,065
      37,907
     416,972
      8,339
- 94 -
THAØNH
 TIEÀN
      151,698
      61,130
      44,415
      10,800
       2,715
       3,200
      58,549
      58,549


       1,795
      121,474
       6,681
      128,155
       7,049
      135,204
      13,520
      148,724
       2,974
     23,195,563
     17,263,640
     16,932,000
      271,320
      60,320
      860,523
      860,523
      175,415
      151,965
      23,450
      274,494
     18,574,072
     1,021,574
     19,595,646
     1,077,761
     20,673,407
     2,067,341
     22,740,748
      454,815
- 95 -
THAØNH
 TIEÀN

     245,500

     144,000
     144,000
      45,480
      45,480
      4,201
      4,201
      2,905
     196,586
      10,812
     207,398
      11,407
     218,805
      21,881
     240,686
      4,814

     107,187


      84,563
      84,563


      1,268
      85,831
      4,721
      90,552
      4,980
      95,532
      9,553
     105,085
      2,102
      60,349


      47,611
      47,611


       714
- 96 -
THAØNH
 TIEÀN
      48,325
      2,658
      50,983
      2,804
      53,787
      5,379
      59,166
      1,183
     1,340,260
     690,696
     411,963
      27,210
     187,194
      1,812
      61,327
       834
       356
     346,675
     346,675
      19,995
      8,844
      11,151
      15,860
     1,073,226
      59,027
     1,132,253
      62,274
     1,194,527
      119,453
     1,313,980
      26,280
     905,667
     588,113
     360,144
      28,619
     197,425
      1,925
     112,278
- 97 -
THAØNH
 TIEÀN
      112,278
      14,113
       8,844
       5,269
      10,718
      725,222
      39,887
      765,109
      42,081
      807,190
      80,719
      887,909
      17,758

     24,553,803

     18,195,480
     17,788,500
      406,980
     1,146,337
     1,146,337
      29,313
      29,313
      290,567
     19,661,697
     1,081,393
     20,743,090
     1,140,870
     21,883,960
     2,188,396
     24,072,356
      481,447
     7,729,379
     3,809,854
     2,428,557
      431,836
      688,881
      260,580
     2,288,052
- 98 -
THAØNH
 TIEÀN
     2,288,052


      91,469
     6,189,375
      340,416
     6,529,791
      359,139
     6,888,930
      688,893
     7,577,823
      151,556
      20,018
      9,167
      6,783
      2,384
      6,625
      6,625


       237
      16,029
       882
      16,911
       930
      17,841
      1,784
      19,625
       393
     459,725     362,689
     362,689
      5,440
     368,129
      20,247
     388,376
      21,361
     409,737
- 99 -
 THAØNH
 TIEÀN
      40,974
      450,711
       9,014

     1,503,918


      592,655
      592,655
      593,825
      593,825
      17,797
     1,204,277
       66,235
     1,270,512
       69,878
     1,340,390
      134,039
     1,474,429
       29,489
     1,376,805


      733,844
      733,844
      352,353
      352,353
      16,293
     1,102,490
       60,637
     1,163,127
       63,972
     1,227,099
      122,710
     1,349,809
       26,996

      532,695


      105,171
- 100 -
 THAØNH
 TIEÀN
     105,171
     315,086
     175,882
     139,204
      6,304
     426,561
      23,461
     450,022
      24,751
     474,773
      47,477
     522,250
      10,445

     705,963
     556,953
     556,953
      8,354
     565,307
      31,092
     596,399
      32,802
     629,201
      62,920
     692,121
      13,842
     785,962


     123,647
     123,647
     496,419
     294,573
     201,846
      9,301
     629,367
      34,615
- 101 -
 THAØNH
 TIEÀN
     663,982
      36,519
     700,501
      70,050
     770,551
      15,411
     533,030


      46,190
      46,190
     374,330
     340,239
      34,091
      6,308
     426,828
      23,476
     450,304
      24,767
     475,071
      47,507
     522,578
      10,452

     898,500
     708,849
     708,849
      10,633
     719,482
      39,572
     759,054
      41,748
     800,802
      80,080
     880,882
      17,618
     459,725
- 102 -
 THAØNH
 TIEÀN      362,689
      362,689
       5,440
      368,129
      20,247
      388,376
      21,361
      409,737
      40,974
      450,711
       9,014
      751,983
      478,237
      247,447
      29,658
      199,432
       1,700
      100,908
      100,908
      14,113
       8,844
       5,269
       8,899
      602,157
      33,119
      635,276
      34,940
      670,216
      67,022
      737,238
      14,745
     1,001,004
      658,819
      436,196
      27,091
      193,617
- 103 -
 THAØNH
 TIEÀN
       1,915
      116,541
      116,541
      14,357
       8,844
       5,513
      11,846
      801,563
      44,086
      845,649
      46,511
      892,160
      89,216
      981,376
      19,628
     1,414,220
      821,461
      440,515
      27,360
      195,534
       1,934
      151,739
       3,491
        888
      274,258
      274,258
      19,995
       8,844
      11,151
      16,736
     1,132,450
       62,285
     1,194,735
       65,710
     1,260,445
      126,045
     1,386,490
       27,730
- 104 -
 THAØNH
 TIEÀN
     7,699,105
     2,648,360
      783,367
      728,204
     1,060,349
      76,440
     3,177,778
     3,177,778
      247,885
      207,595
      40,290
      91,110
     6,165,133
      339,082
     6,504,215
      357,732
     6,861,947
      686,195
     7,548,142
      150,963
      425,311
      152,908
      85,050
       9,487
       1,216
        52
       2,665
      33,250
      18,532
       2,656
      182,631
      182,631


       5,033
      340,572
      18,731
      359,303
      19,762
- 105 -
 THAØNH
 TIEÀN
      379,065
       37,907
      416,972
       8,339
      151,698
       61,130
       44,415
       10,800
       2,715
       3,200
       58,549
       58,549


       1,795
      121,474
       6,681
      128,155
       7,049
      135,204
       13,520
      148,724
       2,974

     24,431,740

     18,195,480
     17,788,500
      406,980
      1,050,039
      1,050,039
       29,313
       29,313
      289,122
     19,563,954
      1,076,017
     20,639,971
      1,135,198
     21,775,169
      2,177,517
- 106 -
 THAØNH
 TIEÀN
   23,952,686
     479,054
     23,195,563
     17,263,640
     16,932,000
      271,320
       60,320
      860,523
      860,523
      175,415
      151,965
       23,450
      274,494
     18,574,072
      1,021,574
     19,595,646
      1,077,761
     20,673,407
      2,067,341
     22,740,748
       454,815

      1,700,580

      994,221
      446,835
       27,756
      198,328
       1,962
      312,769
       2,971
       2,353
       1,247
      327,415
      327,415
       19,995
       8,844
       11,151
       20,124
- 107 -
 THAØNH
 TIEÀN
      1,361,755
       74,897
      1,436,652
       79,016
      1,515,668
       151,567
      1,667,235
       33,345

     25,152,639

     18,195,480
     17,788,500
      406,980
      1,618,774
      1,618,774
       29,313
       29,313
      297,654
     20,141,221
      1,107,767
     21,248,988
      1,168,694
     22,417,682
      2,241,768
     24,659,450
       493,189
     13,449,053
      4,740,026
      3,097,024
      1,540,214
       85,123
       17,665
      5,870,279
      5,870,279


      159,155
     10,769,460
      592,320
- 108 -
 THAØNH
 TIEÀN
   11,361,780
     624,898
   11,986,678
    1,198,668
   13,185,346
     263,707
     719,345
     500,000
      67,509
      67,509


      8,513
     576,022
      31,681
     607,703
      33,424
     641,127
      64,113
     705,240
      14,105
     163,641
     100,045
      95,445
      4,600
      29,055
      29,055


      1,937
     131,037
      7,207
     138,244
      7,603
     145,847
      14,585
     160,432
      3,209
      51,345
      30,877
- 109 -
 THAØNH
 TIEÀN
      24,817
       6,060
       9,630
       9,630


        608
      41,115
       2,261
      43,376
       2,386
      45,762
       4,576
      50,338
       1,007
     1,320,065
      747,180
      361,944
      28,760
      198,424
       1,934
      151,739
       3,491
        888
      274,258
      274,258
      19,995
       8,844
      11,151
      15,621
     1,057,054
       58,138
     1,115,192
       61,336
     1,176,528
      117,653
     1,294,181
       25,884
- 110 -
 THAØNH
 TIEÀN

   157,534,669

   111,958,859
     91,395,675
     19,809,900
      664,449
       85,193
       3,642
      8,835,744
      8,835,744
      3,488,568
      3,488,568
      1,864,248
   126,147,419
    6,938,108
   133,085,527
    7,319,704
   140,405,231
    14,040,523
   154,445,754
    3,088,915
      7,780,243
      3,831,904
      2,416,535
      388,774
      730,486
      296,109
      2,306,130
      2,306,130


       92,071
      6,230,105
       342,656
      6,572,761
       361,502
      6,934,263
       693,426
      7,627,689
- 111 -
 THAØNH
 TIEÀN
      152,554
      1,320,065
      747,180
      361,944
       28,760
      198,424
       1,934
      151,739
       3,491
        888
      274,258
      274,258
       19,995
       8,844
       11,151
       15,621
      1,057,054
       58,138
      1,115,192
       61,336
      1,176,528
       117,653
      1,294,181
       25,884

   157,534,669

   111,958,859
     91,395,675
     19,809,900
      664,449
       85,193
       3,642
      8,835,744
      8,835,744
      3,488,568
      3,488,568
      1,864,248
   126,147,419
- 112 -
 THAØNH
 TIEÀN
    6,938,108
   133,085,527
    7,319,704
   140,405,231
    14,040,523
   154,445,754
    3,088,915
     7,780,243
     3,831,904
     2,416,535
      388,774
      730,486
      296,109
     2,306,130
     2,306,130


      92,071
     6,230,105
      342,656
     6,572,761
      361,502
     6,934,263
      693,426
     7,627,689
      152,554

      63,052


      49,743
      49,743


        746
      50,489
       2,777
      53,266
       2,930
      56,196
       5,620
- 113 -
 THAØNH
 TIEÀN
      61,816
       1,236
      26,951
      12,196
       9,918
       2,187
        91
       8,799
       8,799
        268
        268
        319
      21,582
       1,187
      22,769
       1,252
      24,021
       2,402
      26,423
        528
     1,320,065
      747,180
      361,944
      28,760
      198,424
       1,934
      151,739
       3,491
        888
      274,258
      274,258
      19,995
       8,844
      11,151
      15,621
     1,057,054
       58,138
     1,115,192
- 114 -
 THAØNH
 TIEÀN
       61,336
     1,176,528
      117,653
     1,294,181
       25,884
      87,372


      68,930
      68,930


       1,034
      69,964
       3,848
      73,812
       4,060
      77,872
       7,787
      85,659
       1,713

      60,349


      47,611
      47,611


        714
      48,325
       2,658
      50,983
       2,804
      53,787
       5,379
      59,166
       1,183
      70,257


      55,428
      55,428
- 115 -
 THAØNH
 TIEÀN


        831
      56,259
       3,094
      59,353
       3,264
      62,617
       6,262
      68,879
       1,378
      677,214
      419,250
      247,447
      29,658
      140,445
       1,700
      100,908
      100,908
      14,113
       8,844
       5,269
       8,014
      542,285
      29,826
      572,111
      31,466
      603,577
      60,358
      663,935
      13,279
     1,246,383
      658,819
      436,196
      27,091
      193,617
       1,915
      292,747
      292,747
- 116 -
 THAØNH
 TIEÀN
      31,737
       8,844
       5,513
      17,380
      14,750
      998,053
       54,893
     1,052,946
       57,912
     1,110,858
      111,086
     1,221,944
       24,439
     1,320,065
      747,180
      361,944
      28,760
      198,424
       1,934
      151,739
       3,491
        888
      274,258
      274,258
      19,995
       8,844
      11,151
      15,621
     1,057,054
       58,138
     1,115,192
       61,336
     1,176,528
      117,653
     1,294,181
       25,884
     7,699,105
     2,648,360
- 117 -
 THAØNH
 TIEÀN
      783,367
      728,204
      1,060,349
       76,440
      3,177,778
      3,177,778
      247,885
      207,595
       40,290
       91,110
      6,165,133
       339,082
      6,504,215
       357,732
      6,861,947
       686,195
      7,548,142
       150,963
      151,698
       61,130
       44,415
       10,800
       2,715
       3,200
       58,549
       58,549


       1,795
      121,474
       6,681
      128,155
       7,049
      135,204
       13,520
      148,724
       2,974
     24,431,740
     18,195,480
- 118 -
 THAØNH
 TIEÀN
     17,788,500
      406,980
      1,050,039
      1,050,039
       29,313
       29,313
      289,122
     19,563,954
      1,076,017
     20,639,971
      1,135,198
     21,775,169
      2,177,517
     23,952,686
       479,054
     23,195,563
     17,263,640
     16,932,000
      271,320
       60,320
      860,523
      860,523
      175,415
      151,965
       23,450
      274,494
     18,574,072
      1,021,574
     19,595,646
      1,077,761
     20,673,407
      2,067,341
     22,740,748
       454,815
- 119 -
BAÛNG TOÅNG HÔÏP NHU CAÀU VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG, NHAÂN COÂNG, MAÙY THI COÂ
                        COÂNG TRÌNH : HOÀ CHÖÙA NÖÔÙC LANH RA
             GOÙI THAÀU SOÁ 7 : KEÂNH CHÍNH 2 ÑOÏAN 3, ÑOÏAN 4, VAØ CAÙC COÂNG TRÌNH TREÂN KEÂNH
                                 #REF!
SOÁ                TEÂN            ÑÔN   KHOÁI         ÑÔN GIAÙ            THAØNH TIEÀN
 TT              LOAÏI VAÄT TÖ          VÒ   LÖÔÏNG   Chöa coù VATThueá suaátGiaù coù VAT (CHÖA COÙ VAT)
   Vaät lieäu xaây döïng                                               2,985,095,049
1    + Bao taûi                       M2    408.456    4,500         4,500    1,838,052
2    + Boät ñaù                       kg    462.066    1,000         1,000     462,066
3    + Caùt ñoå beâ toâng                  M3    670.343    55,800         55,800    37,405,139
4    + Caùt mòn, ML = 1,5-2                 M3     66.579    55,800         55,800    3,715,108
5    + Caùt vaøng, ML > 2                  M3    200.064    55,800         55,800    11,163,571
6    + Coàn coâng nghieäp                  kg     0.095    10,000         10,000       950
7    + Cuûi ñun                       kg   2,939.256     800          800    2,351,405
8    + Daây theùp                      kg   1,286.921    19,000         19,000    24,451,499
9    + Daây thöøng                     Meùt   1,394.554    1,300         1,300    1,812,920
10   + Ñaù cheû 15x20x25                  vieân  56,925.720    3,390         3,390   192,978,191
11   + Ñaù daêm 1 x 2                    M3    119.949   213,000        213,000    25,549,137
12   + Ñaù daêm 1 x 2                    M3   1,150.959   213,000        213,000   245,154,267
13   + Ñaù daêm 2 x 4                    M3     0.647   205,000        205,000     132,635
14   + Ñaù daêm 4 x 6                    M3     9.237   150,000        150,000    1,385,550
15   + Ñaù hoäc                       M3     22.500   120,000        120,000    2,700,000
16   + Ñaát ñeøn                       kg    19.732    10,000         10,000     197,320
17   + Ñinh caùc loaïi                    kg    191.502    17,200         17,200    3,293,834
18   + Ñinh ñæa                       caùi   723.181    1,000         1,000     723,181
19   + Gioaêng cao su                   Meùt     2.545    90,000         90,000     229,050
20   + Goã choáng (coâng trình DD+CN)            M3     37.962  2,036,000       2,036,000    77,290,632
21   + Goã ñaø neïp vaùn khuoân               M3     0.981  2,036,000       2,036,000    1,997,316
22   + Goã vaùn                       M3     0.004  3,036,000       3,036,000      12,144
23   + Goã vaùn caàu coâng taùc               M3     40.615  3,036,000       3,036,000   123,307,140
24   + Goã vaùn khuoân                   M3     2.604  3,036,000       3,036,000    7,905,744
25   + Nhöïa bitum                      kg    804.148    9,400         9,400    7,558,991
26   + Nhöïa daùn                      kg     0.023    59,000         59,000      1,357
27   + Nhöïa ñöôøng                     kg   2,380.945    9,500         9,500    22,618,978
28   + Nöôùc                        M3    316.946    10,000         10,000    3,169,460
29   + OÁng beâ toâng D 800mm               Meùt    27.419   900,000        900,000    24,677,100


                             - 120 -
SOÁ                   TEÂN                ÑÔN   KHOÁI          ÑÔN GIAÙ            THAØNH TIEÀN
 TT                LOAÏI VAÄT TÖ               VÒ  LÖÔÏNG   Chöa coù VATThueá suaátGiaù coù VAT (CHÖA COÙ VAT)
 30   + OÁng nhöïa mieäng baùt D 32, L=6m                 Meùt    63.939    20,000         20,000    1,278,780
 31   + Oxy (chai 6m3)                          chai     2.475    45,000         45,000     111,375
 32   + Que haøn                              kg    649.859    13,000         13,000    8,448,167
 33   + Sôn Levis Satin trong nhaø                     Kg     0.263    14,286         14,286      3,757
 34   + Sôn loùt Levis Fix choáng kieàm                  Kg     0.294    40,952         40,952     12,040
 35   + Sôn toång hôïp                           kg     14.596    40,952         40,952     597,735
 36   + Taám nhöïa PVC loaïi KN92                     Meùt    714.284    81,000         81,000   57,857,004
 37   + Theùp Ñk <=10 mm                          kg   30,864.555    17,700         17,700   546,302,624
 38   + Theùp Ñk <=18 mm                          kg   44,429.160    16,600         16,600   737,524,056
 39   + Theùp Ñk 6 mm                           meùt    712.243    17,700         17,700   12,606,701
 40   + Theùp hình                             kg   3,654.099    14,200         14,200   51,888,206
 41   + Theùp taám heä vaùn khuoân                     kg   3,876.308    14,400         14,400   55,818,835
 42   + Theùp taám, theùp hình                       kg    863.258    14,400         14,400   12,430,915
 43   + Vaønh ñai BT ñuùc saün D 800                   Caùi    26.743   200,000        200,000    5,348,600
 44   + Xaêng                               kg     7.398    20,000         20,000     147,960
 45   + Xi maêng PC30                           kg  533,886.004    1,232         1,232   657,747,557
 46   + Caùc loaïi vaät lieäu xaây döïng khaùc              Ñoàng                             4,296,000
   Nhaân coâng                                                           514,764,361
 1   + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)                 Coâng   2,503.176    39,329         39,329   98,447,409
 2   + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)                 Coâng   3,846.114    42,637         42,637   163,986,763
 3   + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 2)                 Coâng     3.899    45,266         45,266     176,492
 4   + Nhaân coâng baäc 3,7/7 (Nhoùm 1)                 Coâng    711.572    43,960         43,960   31,280,705
 5   + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)                 Coâng   4,730.474    45,944         45,944   217,336,897
 6   + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 2)                 Coâng    27.135    48,658         48,658    1,320,335
 7   + Nhaân coâng baäc 4,5/7 (Nhoùm 1)                 Coâng    44.453    49,845         49,845    2,215,760
   Maùy thi coâng                                                          223,480,314
 1   + Bieán theá haøn xoay chieàu, coâng suaát 23,0 kW          Ca    163.396   119,650        119,650   19,550,331
 2   + Caàn truïc baùnh hôi, söùc naâng 16,0 T              Ca     0.080  1,402,731       1,402,731     112,218
 3   + Caàn truïc baùnh hôi, söùc naâng 6,0 T               Ca     0.950   874,581        874,581     830,852
 4   + Ñaàm baùnh hôi + ñaàu keùo baùnh xích, troïng löôïng 18,0 T    Ca     0.161   687,995        687,995     110,767
 5   + Ñaàm baùnh hôi + ñaàu keùo baùnh xích, troïng löôïng 9,0 T     Ca     14.858   529,346        529,346    7,865,023
 6   + Ñaàm baùnh theùp töï haønh, troïng löôïng 16,0 T          Ca     10.854   609,347        609,347    6,613,852
 7   + Ñaàm baùnh theùp töï haønh, troïng löôïng 8,50 T          Ca     0.188   370,430        370,430     69,641
 8   + Maùy caét theùp Flaxma                       Ca     0.799   148,966        148,966     119,024
 9   + Maùy caét uoán coát theùp, coâng suaát 5,0 kW           Ca     26.223    64,623         64,623    1,694,609                                    - 121 -
SOÁ                TEÂN                ÑÔN  KHOÁI         ÑÔN GIAÙ            THAØNH TIEÀN
 TT              LOAÏI VAÄT TÖ              VÒ  LÖÔÏNG   Chöa coù VATThueá suaátGiaù coù VAT (CHÖA COÙ VAT)
 10  + Maùy cöa 2,7KW                         Ca    3.594   484,524        484,524    1,741,379
 11  + Maùy ñaøo moät gaàu, baùnh xích, dung tích gaàu 0,80 m3    Ca    69.438  1,123,724       1,123,724   78,029,147
 12  + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW       Ca   170.728    54,629         54,629    9,326,700
 13  + Maùy ñaàm beâ toâng, ñaàm baøn, coâng suaát 1,0 kW       Ca    12.246    52,205         52,205     639,302
 14  + Maùy ñaàm coùc                         Ca    95.528    70,298         70,298    6,715,427
 15  + Maùy khoan ñöùng, coâng suaát 4,5 kW              Ca    3.195    81,320         81,320     259,817
 16  + Maùy maøi, coâng suaát 2,7 kW                 Ca    1.198    51,907         51,907     62,185
 17  + Maùy phay baøo 7KW                       Ca    1.997    89,024         89,024     177,781
 18  + Maùy tieän 10KW                        Ca    2.396   180,310        180,310     432,023
 19  + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít           Ca   128.592    82,093         82,093   10,556,503
 20  + Maùy troän vöõa, dung tích 80,0 lít              Ca    24.886    59,104         59,104    1,470,862
 21  + Maùy uûi, coâng suaát 108,0 CV                 Ca    23.993   835,069        835,069   20,035,811
 22  + Maùy uûi, coâng suaát 180,0 CV                 Ca    0.061  1,556,422       1,556,422     94,942
 23  + Maùy vaän thaêng, söùc naâng 0,8 T, H naâng 80 m        Ca    18.603   139,329        139,329    2,591,937
 24  + OÂ toâ töï ñoå, troïng taûi 10,0 T               Ca    66.987   811,802        811,802   54,380,181                Toång coäng                  TRUE                     3,710,451,724
                                 - 122 -
EÄU XAÂY DÖÏNG, NHAÂN COÂNG, MAÙY THI COÂNG
 : HOÀ CHÖÙA NÖÔÙC LANH RA
OÏAN 3, ÑOÏAN 4, VAØ CAÙC COÂNG TRÌNH TREÂN KEÂNH
   #REF!
                          THAØNH TIEÀN
                             (ÑAÕ COÙ VAT)
                               2,985,095,049
                                 1,838,052
                                  462,066
                                37,405,139
                                 3,715,108
                                11,163,571
                                    950
                                 2,351,405
                                24,451,499
                                 1,812,920
                                192,978,191
                                25,549,137
                                245,154,267
                                  132,635
                                 1,385,550
                                 2,700,000
                                  197,320
                                 3,293,834
                                  723,181
                                  229,050
                                77,290,632
                                 1,997,316
                                  12,144
                                123,307,140
                                 7,905,744
                                 7,558,991
                                   1,357
                                22,618,978
                                 3,169,460
                                24,677,100


                                - 123 -
THAØNH TIEÀN
   (ÑAÕ COÙ VAT)
       1,278,780
        111,375
       8,448,167
         3,757
        12,040
        597,735
      57,857,004
      546,302,624
      737,524,056
      12,606,701
      51,888,206
      55,818,835
      12,430,915
       5,348,600
        147,960
      657,747,557
       4,296,000
      514,764,361
      98,447,409
      163,986,763
        176,492
      31,280,705
      217,336,897
       1,320,335
       2,215,760
      223,480,314
      19,550,331
        112,218
        830,852
        110,767
       7,865,023
       6,613,852
        69,641
        119,024
       1,694,609      - 124 -
THAØNH TIEÀN
   (ÑAÕ COÙ VAT)
       1,741,379
      78,029,147
       9,326,700
        639,302
       6,715,427
        259,817
        62,185
        177,781
        432,023
      10,556,503
       1,470,862
      20,035,811
        94,942
       2,591,937
      54,380,181     3,710,451,724
      - 125 -
                             BAÛNG PHAÂN TÍCH ÑÔN GIAÙ DÖÏ THAÀU
                                 COÂNG TRÌNH : HOÀ CHÖÙA NÖÔÙC LANH RA
                      GOÙI THAÀU SOÁ 7 : KEÂNH CHÍNH 2 ÑOÏAN 3, ÑOÏAN 4, VAØ CAÙC COÂNG TRÌNH TREÂN KEÂNH
                                          #REF!
SOÁ                  TEÂN                  ÑÔN            TRÖÏC TIEÁP PHÍ             Chi phí   TNCT    Thueá
 TT             COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP                VÒ  Vaät lieäu Nhaân coâng Maùy TC TT phí khaùc Coäng TTP    chung  tính tröôùc   VAT
 1  Boùc phong hoùa maùy uûi cöï ly 50m ñaát CII              100M3              362,689   5,440  368,129    20,247   21,361   40,974
 2  Ñaøo keânh möông, chieàu roäng <= 6m baèng maùy ñaøo <=0,8m3,     100M3         592,655  593,825  17,797 1,204,277     66,235   69,878   134,039
 3  ñaát caáp III
   Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,90   100M3         733,844  352,353  16,293 1,102,490     60,637   63,972   122,710
 4  Ñaép ñeâ, ñaäp, keânh möông baèng maùy ñaàm 9T, dung troïng <= 1,75  100M3         105,171  315,086   6,304  426,561    23,461   24,751   47,477
   T/m3 chuyeån ñaát baèng oâtoâ töï ñoå trong phaïm vi <=500m - OÂtoâ
   Vaän
 5                                      100M3               556,953   8,354   565,307   31,092   32,802   62,920
   10 taán, ñaát caáp II
 6  Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T, ñoä chaët yeâu caàu K=0,98    100M3         123,647   496,419   9,301   629,367   34,615   36,519   70,050
 7  Ñaøo xuùc ñaát baèng maùy ñaøo <= 0,8m3, ñaát caáp II         100M3         46,190   374,330   6,308   426,828   23,476   24,767   47,507
   Vaän chuyeån ñaát baèng oâtoâ töï ñoå trong phaïm vi <=1000m - OÂtoâ
 8                                      100M3               708,849   10,633   719,482   39,572   41,748   80,080
   10 taán, ñaát caáp II
 9  Boùc phong hoùa haàm ñaát                       100M3               362,689   5,440   368,129   20,247   21,361   40,974
10  Beâ toâng loùt moùng, ñaù 1x 2 maùc 100 chieàu roäng <=250cm       M3    478,237   100,908   14,113   8,899   602,157   33,119   34,940   67,022
11  Beâ toâng moùng ñaù 1x2 maùc 200, roäng <=250cm             M3    658,819   116,541   14,357   11,846   801,563   44,086   46,511   89,216
12  Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 200, daøy <=45cm, cao <=4m         M3    821,461   274,258   19,995   16,736  1,132,450   62,285   65,710   126,045
13  SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân theùp                   100M2  2,648,360  3,177,778  247,885   91,110  6,165,133   339,082   357,732   686,195
14  Laøm khôùp noái baèng taám nhöïa PVC                  Meùt   152,908   182,631         5,033   340,572   18,731   19,762   37,907
15  Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa    M2    61,130   58,549         1,795   121,474    6,681    7,049   13,520
16  Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng, ñöôøng kính <=10 mm, cao    Taán  18,195,480  1,050,039   29,313  289,122  19,563,954  1,076,017  1,135,198  2,177,517
17  <=4m xuaát laép döïng coát theùp töôøng , ñöôøng kính <= 18 mm
   Saûn                                  Taán  17,263,640   860,523  175,415  274,494  18,574,072  1,021,574  1,077,761  2,067,341
18  Ñaøo moùng baêng, roäng <=3 m, saâu <=2 m, ñaát caáp III         M3          93,091         1,396    94,487    5,197    5,483   10,517
19  Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình baèng thuû coâng ñoä chaët yeâu     M3          47,611          714    48,325    2,658    2,804    5,379
20  caàutoâng loùt moùng, ñaù 4x6 maùc 100 chieàu roäng <=250cm
   Beâ K=0,90                                M3    419,250   100,908   14,113   8,014   542,285   29,826   31,466   60,358
21  Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 150, daøy <=45cm, cao <=4m         M3    747,180   274,258   19,995  15,621  1,057,054   58,138   61,336   117,653
22  Beâ toâng taám ñan ñaù 1x2 maùc 200                   M3    658,819   292,747   31,737  14,750   998,053   54,893   57,912   111,086
23  Saûn xuaát laép döïng coát theùp taám ñan, ñöôøng kính<=10 mm      Taán  18,195,480  1,673,283   29,313  298,471  20,196,547  1,110,810  1,171,905  2,247,926
24  Saûn xuaát laép döïng coát theùp taám ñan, ñöôøng kính <=18mm      Taán  17,263,341  1,589,310   175,822  285,427  19,313,900  1,062,265  1,120,689  2,149,685
25  Saûn xuaát cöûa van phaúng                       Taán  16,747,973  7,056,195  5,174,729  434,683  29,413,580  1,617,747  1,706,723  3,273,805
26  SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân töôøng thaúng, daøy <= 45mm (BT ñoå taïi  100M2  3,831,904  2,306,130        92,071  6,230,105   342,656   361,502   693,426
27  choã) nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa
   Queùt                                  M2    61,130   58,549         1,795   121,474    6,681    7,049   13,520
28  Maùy ñoùng môû V0,5                           Boä    500,000   85,274         8,779   594,053   32,673   34,470   66,120
29  Sôn saét theùp caùc loaïi                        Kg    11,690    9,630          320    21,640    1,190    1,256    2,409
30  Ñaøo moùng baêng, roäng <=3 m, saâu <=2 m, ñaát caáp III         M3          93,091         1,396    94,487    5,197    5,483   10,517
31  Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình baèng thuû coâng ñoä chaët yeâu     M3          47,611          714    48,325    2,658    2,804    5,379
32  caàutoâng loùt moùng, ñaù 1x2 maùc 100 chieàu roäng <=250cm
   Beâ K=0,90                                M3   478,237   100,908   14,113   8,899   602,157   33,119   34,940   67,022
33  Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 150, daøy <=45cm, cao <=4m         M3   747,180   274,258   19,995   15,621  1,057,054   58,138   61,336   117,653
34  Beâ toâng taám ñan ñaù 1x2 maùc 200                   M3   658,819   292,747   31,737   14,750   998,053   54,893   57,912   111,086                                           - 126 -
SOÁ                  TEÂN                 ÑÔN            TRÖÏC TIEÁP PHÍ            Chi phí   TNCT     Thueá
 TT             COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP               VÒ  Vaät lieäu Nhaân coâng Maùy TC TT phí khaùc  Coäng TTP   chung  tính tröôùc   VAT
 35  Saûn xuaát laép döïng coát theùp taám ñan, ñöôøng kính<=10 mm     Taán  18,195,480 1,673,283    29,313  298,471  20,196,547  1,110,810 1,171,905   2,247,926
 36  Saûn xuaát laép döïng coát theùp taám ñan, ñöôøng kính <=18mm     Taán  17,263,341 1,589,310   175,822  285,427  19,313,900  1,062,265 1,120,689   2,149,685
 37  Saûn xuaát cöûa van phaúng                      Taán  16,747,973 7,056,195 5,174,729   434,683  29,413,580  1,617,747 1,706,723   3,273,805
 38  SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân töôøng                  100M2  3,831,904 2,306,130         92,071  6,230,105   342,656   361,502   693,426
 39  Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa   M2    61,130   58,549         1,795   121,474    6,681    7,049   13,520
 40  Laøm khôùp noái baèng taám nhöïa PVC                 Meùt   152,908  182,631         5,033   340,572   18,731   19,762    37,907
 41  Maùy ñoùng môû V1                           Boä   1,000,000  184,760        17,771  1,202,531   66,139   69,777   133,845
 42  Maùy ñoùng môû V1,5                          Boä   1,500,000  184,760        25,271  1,710,031   94,052   99,225   190,331
 43  Cao su cuû toûi                            m     80,000              1,200    81,200    4,466    4,712    9,038
 44  Sôn saét theùp caùc loaïi                       Kg    30,877    9,630         608    41,115    2,261    2,386    4,576
   Ñaøo moùng coâng trình baèng maùy ñaøo <= 0,8m3 chieàu roäng
45                                     100M3         531,542  662,638  17,913   1,212,093   66,665    70,332   134,909
   moùng <= 6m, ñaát caáp III
46  Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,95  100M3         845,083  405,764  18,763 1,269,610     69,829   73,669   141,311
47  Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,90  100M3         733,844  352,353  16,293 1,102,490     60,637   63,972   122,710
48  Vöõa loùt M500-3 cm                          M2    12,196    8,799    268    319   21,582     1,187    1,252    2,402
49  Xaây moùng baèng ñaù cheû 15x20x25, vöõa xi maêng maùc 100       M3    522,079   107,229   2,346   9,475  641,129     35,262   37,202    71,359
50  Beâ toâng moùng ñaù 1x2 maùc 150, roäng <=250cm            M3    527,153   116,541  14,357   9,871  667,922     36,736   38,756    74,341
51  Beâ toâng loùt moùng, ñaù 4x6 maùc 100 chieàu roäng <=250cm      M3    478,237   100,908  14,113   8,899  602,157     33,119   34,940    67,022
52  Beâ toâng oáng coáng hình hoäp, ñaù 1x2 maùc 200            M3    856,276   242,672  14,357  16,700 1,130,005     62,150   65,569   125,772
53  SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân theùp                  100M2  2,648,360  3,177,778  247,885  91,110 6,165,133     339,082   357,732   686,195
54  Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng , ñöôøng kính <= 18 mm    Taán  17,263,640   860,523  175,415  274,494 18,574,072   1,021,574  1,077,761  2,067,341
55  Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa   M2    61,130   58,549        1,795  121,474     6,681    7,049    13,520
56  Laøm taàng loïc ñaù daêm1x2                     100M3  25,986,000   611,131  545,438  407,139 27,549,708   1,515,234  1,598,572  3,066,351
57  Laøm taàng loïc caùt                         100M3  7,309,800   417,132  489,733  123,250 8,339,915     458,695   483,924   928,253
58  Laép ñaët oáng nhöïa, ñöôøng kính oáng 32mm             100M   2,023,826   503,820       37,915 2,565,561     141,106   148,867   285,553
   Ñaøo moùng coâng trình baèng maùy ñaøo <= 0,8m3 chieàu roäng
59                                     100M3         531,542  662,638  17,913   1,212,093   66,665    70,332   134,909
   moùng <= 6m, ñaát caáp III
60  Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,95  100M3         845,083  405,764  18,763 1,269,610     69,829   73,669   141,311
61  Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,90  100M3         733,844  352,353  16,293 1,102,490     60,637   63,972   122,710
62  Vöõa loùt M50-3 cm                           M2    12,196    8,799    268    319   21,582     1,187    1,252    2,402
63  Xaây moùng baèng ñaù cheû 15x20x25, vöõa xi maêng maùc 100       M3    522,079   107,229   2,346   9,475  641,129     35,262   37,202    71,359
64  Beâ toâng moùng ñaù 1x2 maùc 150, roäng <=250cm            M3    585,266   116,541  14,357  10,742  726,906     39,980   42,179    80,907
65  Beâ toâng loùt moùng, ñaù 4x6 maùc 100 chieàu roäng <=250cm      M3    478,237   100,908  14,113   8,899  602,157     33,119   34,940    67,022
66  Beâ toâng oáng coáng hình hoäp, ñaù 1x2 maùc 200            M3    856,276   242,672  14,357  16,700 1,130,005     62,150   65,569   125,772
67  SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân theùp                  100M2  2,648,360  3,177,778  247,885  91,110 6,165,133     339,082   357,732   686,195
68  Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng , ñöôøng kính <= 18 mm    Taán  17,263,640   860,523  175,415  274,494 18,574,072   1,021,574  1,077,761  2,067,341
69  Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa   M2    61,130   58,549        1,795  121,474     6,681    7,049    13,520
70  Laøm taàng loïc ñaù daêm1x2                     100M3  25,986,000   611,131  545,438  407,139 27,549,708   1,515,234  1,598,572  3,066,351
71  Laøm taàng loïc caùt                         100M3  7,309,800   417,132  489,733  123,250 8,339,915     458,695   483,924   928,253
72  Laép ñaët oáng nhöïa                         100M   2,023,826   503,820       37,915 2,565,561     141,106   148,867   285,553
   Ñaøo moùng coâng trình baèng maùy ñaøo <= 0,8m3 chieàu roäng
73                                     100M3         531,542  662,638  17,913   1,212,093   66,665    70,332   134,909
   moùng <= 6m, ñaát caáp III                                          - 127 -
SOÁ                   TEÂN                 ÑÔN            TRÖÏC TIEÁP PHÍ            Chi phí   TNCT     Thueá
 TT             COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP               VÒ  Vaät lieäu Nhaân coâng Maùy TC TT phí khaùc Coäng TTP   chung  tính tröôùc   VAT
 74  Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,95   100M3         845,083  405,764   18,763 1,269,610    69,829   73,669   141,311
 75  Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,90   100M3         733,844  352,353   16,293 1,102,490    60,637   63,972   122,710
 76  Vöõa loùt M50-3 cm                           M2    12,196    8,799    268    319   21,582    1,187    1,252    2,402
 77  Xaây moùng baèng ñaù cheû 15x20x25, vöõa xi maêng maùc 100       M3    522,079  107,229    2,346   9,475  641,129    35,262   37,202    71,359
 78  Beâ toâng moùng ñaù 1x2 maùc 150, roäng <=250cm             M3    585,266  116,541   14,357  10,742  726,906    39,980   42,179    80,907
 79  Beâ toâng loùt moùng, ñaù 4x6 maùc 100 chieàu roäng <=250cm       M3    478,237  100,908   14,113   8,899  602,157    33,119   34,940    67,022
 80  Beâ toâng oáng coáng hình hoäp, ñaù 1x2 maùc 200            M3    856,276  242,672   14,357  16,700 1,130,005    62,150   65,569   125,772
 81  SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân theùp                   100M2  2,648,360 3,177,778   247,885   91,110 6,165,133    339,082   357,732   686,195
 82  Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng , ñöôøng kính <= 18 mm     Taán  17,263,640  860,523  175,415  274,494 18,574,072  1,021,574 1,077,761   2,067,341
 83  Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa   M2    61,130   58,549         1,795  121,474    6,681    7,049   13,520
 84  Laøm taàng loïc ñaù daêm1x2                      100M3  25,986,000  611,131  545,438  407,139 27,549,708  1,515,234 1,598,572   3,066,351
 85  Laøm taàng loïc caùt                         100M3  7,309,800  417,132  489,733  123,250 8,339,915    458,695   483,924   928,253
 86  Laép ñaët oáng nhöïa                         100M   2,023,826  503,820        37,915 2,565,561    141,106   148,867   285,553
   Ñaøo moùng coâng trình baèng maùy ñaøo <= 0,8m3 chieàu roäng
87                                     100M3         531,542  662,638   17,913  1,212,093   66,665    70,332   134,909
   moùng <= 6m, ñaát caáp III
88  Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,95   100M3         845,083  405,764   18,763 1,269,610    69,829   73,669   141,311
89  Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,90   100M3         733,844  352,353   16,293 1,102,490    60,637   63,972   122,710
90  Vöõa loùt M50 - 3 cm                          M2    12,196    8,799    268    319   21,582    1,187    1,252    2,402
91  Xaây moùng baèng ñaù cheû 15x20x25, vöõa xi maêng maùc 100       M3    522,079   107,229   2,346   9,475  641,129    35,262   37,202    71,359
92  Beâ toâng moùng ñaù 1x2 maùc 150, roäng <=250cm             M3    585,266   116,541  14,357   10,742  726,906    39,980   42,179    80,907
93  Beâ toâng loùt moùng, ñaù 4x6 maùc 100 chieàu roäng <=250cm       M3    478,237   100,908  14,113   8,899  602,157    33,119   34,940    67,022
94  Beâ toâng oáng coáng hình hoäp, ñaù 1x2 maùc 200            M3    856,276   242,672  14,357   16,700 1,130,005    62,150   65,569   125,772
95  SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân theùp                   100M2  2,648,360  3,177,778  247,885   91,110 6,165,133    339,082   357,732   686,195
96  Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng , ñöôøng kính <= 18 mm     Taán  17,263,640   860,523  175,415  274,494 18,574,072  1,021,574  1,077,761  2,067,341
97  Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa   M2    61,130   58,549        1,795  121,474    6,681    7,049    13,520
98  Laøm taàng loïc ñaù daêm1x2                      100M3  25,986,000   611,131  545,438  407,139 27,549,708  1,515,234  1,598,572  3,066,351
99  Laøm taàng loïc caùt                         100M3  7,309,800   417,132  489,733  123,250 8,339,915    458,695   483,924   928,253
100  Laép ñaët oáng nhöïa, ñöôøng kính oáng 32mm              100M   2,023,826   503,820        37,915 2,565,561    141,106   148,867   285,553
101  Ñaøo moùng baêng, roäng >3 m, saâu <=1 m, ñaát caáp III         M3          68,930        1,034   69,964    3,848    4,060    7,787
102  Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình ñoä chaët yeâu caàu K=0,90       M3          47,611         714   48,325    2,658    2,804    5,379
103  Ñaép ñaát neàn ñöôøng ñoä chaët yeâu caàu K=0,95            M3          55,428         831   56,259    3,094    3,264    6,262
104  Beâ toâng loùt moùng, ñaù 4x6 maùc 100 chieàu roäng <=250cm       M3    419,250   100,908  14,113   8,014  542,285    29,826   31,466    60,358
105  Beâ toâng oáng coáng hình hoäp, ñaù 1x2 maùc 200            M3    856,276   242,672  14,357   16,700 1,130,005    62,150   65,569   125,772
106  SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân theùp                   100M2  2,648,360  3,177,778  247,885   91,110 6,165,133    339,082   357,732   686,195
107  Laøm khôùp noái baèng taám nhöïa PVC                  Meùt   152,908   182,631        5,033  340,572    18,731   19,762    37,907
108  Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa   M2    61,130   58,549        1,795  121,474    6,681    7,049    13,520
109  Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng , ñöôøng kính <= 18 mm     Taán  17,263,640   860,523  175,415  274,494 18,574,072  1,021,574  1,077,761  2,067,341
110  Laøm moùng ñöôøng baèng ñaù ba, ñaù hoäc daøy lôùp moùng ñaõ leøn    M3    144,000   45,480   4,201   2,905  196,586    10,812   11,407    21,881
111  eùp <= 20 cmcoät truï, hoá kieåm tra, roäng <=1 m, saâu <=1 m, ñaát
   Ñaøo moùng                               M3          84,563        1,268   85,831    4,721    4,980    9,553
112  caáp II
   Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình ñoä chaët yeâu caàu K=0,90       M3          47,611         714   48,325    2,658    2,804    5,379
113  Beâ toâng coät, ñaù 2x4 maùc 200, tieát dieän <= 0,1m, cao <= 4m    M3   690,696   346,675  19,995   15,860 1,073,226    59,027   62,274   119,453
114  Beâ toâng neàn, ñaù 1x2 maùc 150                    M3   588,113   112,278  14,113   10,718  725,222    39,887   42,081    80,719                                           - 128 -
SOÁ                  TEÂN                   ÑÔN            TRÖÏC TIEÁP PHÍ            Chi phí   TNCT     Thueá
 TT             COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP                 VÒ  Vaät lieäu Nhaân coâng Maùy TC TT phí khaùc Coäng TTP    chung  tính tröôùc   VAT
115  Saûn xuaát laép döïng coát theùp coät, truï cao <=4m, ñöôøng kính <=10  Taán  18,195,480 1,146,337    29,313  290,567 19,661,697   1,081,393 1,140,870   2,188,396
116  mm thaùo dôõ vaùn khuoân moùng coät vuoâng, chöõ nhaät
   SXLD,                                  100M2  3,809,854 2,288,052         91,469 6,189,375    340,416   359,139   688,893
117  Sôn moác                                  M2     9,167    6,625         237   16,029      882     930    1,784
118  Boác phong hoùa phaïm vi <=50m baèng maùy uûi, ñaát caáp II       100M3              362,689   5,440  368,129    20,247   21,361    40,974
119  Ñaøo keânh möông, chieàu roäng <= 6m baèng maùy ñaøo <=0,8m3,      100M3         592,655  593,825   17,797 1,204,277     66,235   69,878   134,039
120  ñaát caáp III
   Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,90    100M3         733,844  352,353   16,293 1,102,490     60,637   63,972   122,710
121  Ñaép ñeâ, ñaäp, keânh möông baèng maùy ñaàm 9T, dung troïng <= 1,75   100M3         105,171  315,086   6,304  426,561    23,461   24,751    47,477
   T/m3 chuyeån ñaát baèng oâtoâ töï ñoå trong phaïm vi <=500m - OÂtoâ
   Vaän
122                                      100M3               556,953   8,354  565,307   31,092    32,802   62,920
   10 taán, ñaát caáp II
123  Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T, ñoä chaët yeâu caàu K=0,98     100M3         123,647   496,419   9,301  629,367   34,615    36,519   70,050
124  Ñaøo xuùc ñaát baèng maùy ñaøo <= 0,8m3, ñaát caáp caáp phoái soûi    100M3         46,190   374,330   6,308  426,828   23,476    24,767   47,507
   ñoû chuyeån ñaát baèng oâtoâ töï ñoå trong phaïm vi <=1000m - OÂtoâ
   Vaän
125                                      100M3               708,849   10,633  719,482   39,572    41,748   80,080
   10 taán, ñaát caáp II
126  Boùc phong hoùa haàm ñaát                        100M3               362,689   5,440  368,129    20,247   21,361    40,974
127  Beâ toâng loùt moùng, ñaù 1x 2 maùc 100 chieàu roäng <=250cm        M3    478,237   100,908   14,113   8,899  602,157    33,119   34,940    67,022
128  Beâ toâng moùng ñaù 1x2 maùc 200, roäng <=250cm              M3    658,819   116,541   14,357   11,846  801,563    44,086   46,511    89,216
129  Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 200, daøy <=45cm, cao <=4m          M3    821,461   274,258   19,995   16,736 1,132,450    62,285   65,710   126,045
130  SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân theùp                    100M2  2,648,360  3,177,778  247,885   91,110 6,165,133    339,082   357,732   686,195
131  Laøm khôùp noái baèng taám nhöïa PVC                   Meùt   152,908   182,631         5,033  340,572    18,731   19,762    37,907
132  Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa     M2    61,130   58,549         1,795  121,474    6,681    7,049    13,520
133  Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng, ñöôøng kính <=10 mm, cao     Taán  18,195,480  1,050,039   29,313  289,122 19,563,954  1,076,017  1,135,198  2,177,517
134  <=4m xuaát laép döïng coát theùp töôøng , ñöôøng kính <= 18 mm
   Saûn                                   Taán  17,263,640   860,523  175,415  274,494 18,574,072  1,021,574  1,077,761  2,067,341
135  Ñaøo moùng baêng, roäng <=3 m, saâu <=2 m, ñaát caáp III          M3          93,091         1,396   94,487    5,197    5,483    10,517
136  Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình baèng thuû coâng ñoä chaët yeâu      M3          47,611          714   48,325    2,658    2,804    5,379
137  caàutoâng loùt moùng, ñaù 4x6 maùc 100 chieàu roäng <=250cm
   Beâ K=0,90                                 M3   419,250   100,908   14,113   8,014  542,285    29,826   31,466    60,358
138  Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 150, daøy <=45cm, cao <=4m          M3   747,180   274,258   19,995   15,621 1,057,054    58,138   61,336   117,653
   Beâ toâng oáng xiphoâng, oáng phun, oáng buy, ñöôøng kính oáng
139                                       M3    994,221   327,415   19,995   20,124  1,361,755   74,897    79,016   151,567
   <=100cm, ñaù 1x2 maùc 200
   Saûn xuaát laép döïng coát theùp oáng coáng, oáng buy, oáng xi phoâng,
140                                      Taán  18,195,480  1,618,774   29,313  297,654 20,141,221  1,107,767  1,168,694  2,241,768
   oáng xoaén, ñöôøng kính <=10 mm
141  Saûn xuaát cöûa van phaúng                        Taán  16,747,973  7,056,195  5,174,729  434,683 29,413,580  1,617,747  1,706,723  3,273,805
142  SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân oáng coáng                  100M2  4,740,026  5,870,279        159,155 10,769,460   592,320   624,898  1,198,668
143  Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa     M2    61,130   58,549         1,795  121,474    6,681    7,049    13,520
144  Maùy ñoùng môû V0,5                            Boä    500,000   67,509         8,513  576,022    31,681   33,424    64,113
145  Laøm khôùp noái ngaên nöôùc baèng gioaêng cao su             Meùt   100,045   29,055         1,937  131,037    7,207    7,603    14,585
146  Sôn saét theùp caùc loaïi                         Kg    30,877    9,630          608   41,115    2,261    2,386    4,576
   Ñaøo moùng coâng trình baèng maùy ñaøo <= 0,8m3 chieàu roäng
147                                      100M3         531,542   662,638   17,913  1,212,093   66,665    70,332   134,909
   moùng <= 6m, ñaát caáp III
148  Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,95    100M3         845,083   405,764   18,763  1,269,610   69,829    73,669   141,311
149  Vöõa loùt maùc 50-3 cm                          M2    12,630   11,207     201    361   24,399   1,342    1,416    2,716
150  Xaây moùng baèng ñaù cheû 15x20x25, vöõa xi maêng maùc 100        M3    522,079   107,229    2,346   9,475   641,129   35,262    37,202   71,359
151  Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 150, daøy <=45cm, cao <=4m         M3    747,180   274,258   19,995   15,621  1,057,054   58,138    61,336   117,653                                            - 129 -
SOÁ                  TEÂN                 ÑÔN           TRÖÏC TIEÁP PHÍ              Chi phí   TNCT   Thueá
 TT             COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP               VÒ Vaät lieäu Nhaân coâng Maùy TC TT phí khaùc Coäng TTP      chung  tính tröôùc VAT
152  Laép ñaët oáng beâ toâng noái baèng vaønh ñai, ñöôøng kính oáng   100M 111,958,859 8,835,744 3,488,568 1,864,248 126,147,419      6,938,108 7,319,704 14,040,523
153  800mmthaùo dôõ vaùn khuoân töôøng thaúng, daøy <= 45mm
   SXLD,                                100M2 3,831,904 2,306,130         92,071 6,230,105      342,656   361,502 693,426
154  Laøm taàng loïc ñaù daêm1x2                     100M3 25,986,000  611,131  545,438  407,139 27,549,708     1,515,234 1,598,572 3,066,351
155  Laøm taàng loïc caùt                         100M3 7,309,800  417,132  489,733  123,250 8,339,915      458,695   483,924 928,253
156  Laép ñaët oáng nhöïa                         100M  2,023,826  503,820        37,915 2,565,561      141,106   148,867 285,553
   Ñaøo moùng coâng trình baèng maùy ñaøo <= 0,8m3 chieàu roäng
157                                    100M3         531,542   662,638   17,913  1,212,093   66,665   70,332   134,909
   moùng <= 6m, ñaát caáp III
158  Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,95  100M3         845,083  405,764   18,763 1,269,610     69,829   73,669   141,311
159  Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,90  100M3         733,844  352,353   16,293 1,102,490     60,637   63,972   122,710
160  Vöõa loùt M50 - 3 cm                          M2    12,196    8,799    268     319   21,582     1,187    1,252    2,402
161  Xaây moùng baèng ñaù cheû 15x20x25, vöõa xi maêng maùc 100       M3    522,079   107,229   2,346    9,475  641,129    35,262   37,202   71,359
162  Beâ toâng loùt moùng, ñaù 4x6 maùc 100 chieàu roäng <=250cm      M3    419,250   100,908   14,113    8,014  542,285    29,826   31,466   60,358
163  Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 150, daøy <=45cm, cao <=4m        M3    747,180   274,258   19,995   15,621 1,057,054     58,138   61,336   117,653
164  Beâ toâng oáng coáng hình hoäp, ñaù 1x2 maùc 200            M3    856,276   242,672   14,357   16,700 1,130,005     62,150   65,569   125,772
165  SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân theùp                  100M2  2,648,360  3,177,778  247,885   91,110 6,165,133    339,082   357,732   686,195
166  Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng , ñöôøng kính <= 18 mm    Taán  17,263,640   860,523  175,415   274,494 18,574,072   1,021,574  1,077,761  2,067,341
167  Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa   M2    61,130   58,549         1,795  121,474     6,681    7,049   13,520
168  Laøm taàng loïc ñaù daêm1x2                     100M3  25,986,000   611,131  545,438   407,139 27,549,708   1,515,234  1,598,572  3,066,351
169  Laøm taàng loïc caùt                         100M3  7,309,800   417,132  489,733   123,250 8,339,915    458,695   483,924   928,253
170  Laép ñaët oáng nhöïa                         100M   2,023,826   503,820         37,915 2,565,561    141,106   148,867   285,553
   Ñaøo moùng coâng trình baèng maùy ñaøo <= 0,8m3 chieàu roäng
171                                    100M3         531,542   662,638   17,913  1,212,093   66,665   70,332   134,909
   moùng <= 6m, ñaát caáp III
172  Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,95  100M3         845,083   405,764   18,763 1,269,610    69,829   73,669  141,311
173  Vöõa loùt maùc 50-3 cm                        M2    12,630    11,207     201     361   24,399    1,342    1,416   2,716
174  Xaây moùng baèng ñaù cheû 15x20x25, vöõa xi maêng maùc 100      M3   522,079    107,229    2,346    9,475   641,129   35,262   37,202   71,359
175  Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 150, daøy <=45cm, cao <=4m       M3   747,180    274,258   19,995   15,621 1,057,054    58,138   61,336  117,653
176  Laép ñaët oáng beâ toâng noái baèng vaønh ñai, ñöôøng kính oáng   100M 111,958,859   8,835,744  3,488,568  1,864,248 126,147,419  6,938,108  7,319,704 14,040,523
177  800mmthaùo dôõ vaùn khuoân töôøng thaúng, daøy <= 45mm
   SXLD,                                100M2 3,831,904   2,306,130         92,071 6,230,105    342,656   361,502  693,426
178  Laøm taàng loïc ñaù daêm1x2                     100M3 25,986,000    611,131  545,438   407,139 27,549,708  1,515,234  1,598,572 3,066,351
179  Laøm taàng loïc caùt                         100M3 7,309,800    417,132  489,733   123,250 8,339,915    458,695   483,924  928,253
180  Laép ñaët oáng nhöïa                         100M  2,023,826    503,820         37,915 2,565,561    141,106   148,867  285,553
   Ñaøo moùng coâng trình baèng maùy ñaøo <= 0,8m3 chieàu roäng
181                                    100M3         531,542   662,638   17,913  1,212,093   66,665   70,332   134,909
   moùng <= 6m, ñaát caáp III
182  Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình baèng thuû coâng ñoä chaët yeâu   M3           49,743           746   50,489    2,777    2,930   5,620
183  caàu K=0,95 - 3 cm
   Vöõa loùt M50                             M2    12,196     8,799     268     319   21,582    1,187    1,252   2,402
184  Xaây moùng baèng ñaù cheû 15x20x25, vöõa xi maêng maùc 100      M3   522,079    107,229    2,346    9,475   641,129   35,262   37,202   71,359
185  Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 150, daøy <=45cm, cao <=4m       M3   747,180    274,258   19,995   15,621 1,057,054    58,138   61,336  117,653
186  Laép ñaët oáng beâ toâng noái baèng vaønh ñai, ñöôøng kính oáng   100M 111,958,859   8,835,744  3,488,568  1,864,248 126,147,419  6,938,108  7,319,704 14,040,523
187  800mmthaùo dôõ vaùn khuoân theùp
   SXLD,                                100M2 2,648,360   3,177,778   247,885   91,110 6,165,133    339,082   357,732  686,195
188  Ñaøo moùng baêng, roäng >3 m, saâu <=1 m, ñaát caáp III        M3           68,930          1,034   69,964    3,848    4,060   7,787
189  Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình baèng thuû coâng ñoä chaët yeâu   M3           47,611           714   48,325    2,658    2,804   5,379
190  caàu K=0,90
   Ñaép ñaát neàn ñöôøng ñoä chaët yeâu caàu K=0,95           M3           55,428           831   56,259    3,094    3,264   6,262                                          - 130 -
SOÁ                  TEÂN                   ÑÔN            TRÖÏC TIEÁP PHÍ            Chi phí   TNCT     Thueá
 TT             COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP                 VÒ  Vaät lieäu Nhaân coâng Maùy TC TT phí khaùc  Coäng TTP   chung  tính tröôùc   VAT
191  Beâ toâng loùt moùng, ñaù 4x6 maùc 100 chieàu roäng <=250cm        M3    419,250  100,908   14,113   8,014   542,285   29,826   31,466    60,358
192  Beâ toâng taám ñan ñaù 1x2 maùc 200                    M3    658,819  292,747   31,737  14,750   998,053   54,893   57,912   111,086
193  Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 150, daøy <=45cm, cao <=4m          M3    747,180  274,258   19,995  15,621  1,057,054   58,138   61,336   117,653
194  SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân theùp                    100M2  2,648,360 3,177,778   247,885   91,110  6,165,133   339,082   357,732   686,195
195  Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa     M2    61,130   58,549         1,795   121,474    6,681    7,049   13,520
196  Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng, ñöôøng kính <=10 mm       Taán  18,195,480 1,050,039    29,313  289,122  19,563,954  1,076,017 1,135,198   2,177,517
197  Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng , ñöôøng kính <= 18 mm      Taán  17,263,640  860,523  175,415  274,494  18,574,072  1,021,574 1,077,761   2,067,341
198  Ñaøo moùng coät truï, hoá kieåm tra, roäng <=1 m, saâu <=1 m, ñaát     M3          84,563         1,268    85,831    4,721    4,980    9,553
199  caáp II
   Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình ñoä chaët yeâu caàu K=0,90        M3          47,611          714    48,325    2,658    2,804    5,379
200  Beâ toâng coät, ñaù 2x4 maùc 200, tieát dieän <= 0,1m, cao <= 4m      M3    690,696  346,675   19,995  15,860  1,073,226   59,027   62,274   119,453
201  Beâ toâng neàn, ñaù 1x2 maùc 150                      M3    588,113  112,278   14,113  10,718   725,222   39,887   42,081    80,719
202  Saûn xuaát laép döïng coát theùp coät, truï cao <=4m, ñöôøng kính <=10  Taán  18,195,480 1,146,337    29,313  290,567  19,661,697  1,081,393 1,140,870   2,188,396
203  mm thaùo dôõ vaùn khuoân moùng
   SXLD,                                  100M2  3,809,854 2,288,052         91,469  6,189,375   340,416   359,139   688,893
204  Sôn moác                                  M2     8,737    3,544         184    12,465     686     723    1,387                                            TRUE
                                            - 131 -
N TÍCH ÑÔN GIAÙ DÖÏ THAÀU
NH : HOÀ CHÖÙA NÖÔÙC LANH RA
 ÑOÏAN 3, ÑOÏAN 4, VAØ CAÙC COÂNG TRÌNH TREÂN KEÂNH
    #REF!
                           XD nhaø  Coäng giaù
                            taïm   döï thaàu
                             9,014   459,725
                             29,489  1,503,918
                             26,996  1,376,805
                             10,445   532,695

                             13,842    705,963

                             15,411    785,962
                             10,452    533,030

                             17,618    898,500

                             9,014   459,725
                             14,745   751,983
                             19,628  1,001,004
                             27,730  1,414,220
                            150,963  7,699,105
                             8,339   425,311
                             2,974   151,698
                            479,054  24,431,740
                            454,815  23,195,563
                             2,314   117,998
                             1,183    60,349
                             13,279   677,214
                             25,884  1,320,065
                             24,439  1,246,383
                            494,544  25,221,732
                            472,931  24,119,470
                            720,237  36,732,092
                            152,554  7,780,243
                             2,974   151,698
                             14,546   741,862
                              530    27,025
                             2,314   117,998
                             1,183    60,349
                             14,745   751,983
                             25,884  1,320,065
                             24,439  1,246,383                               - 132 -
XD nhaø  Coäng giaù
 taïm   döï thaàu
 494,544 25,221,732
 472,931 24,119,470
 720,237 36,732,092
 152,554  7,780,243
  2,974   151,698
  8,339   425,311
  29,446  1,501,738
  41,873  2,135,512
  1,988   101,404
  1,007    51,345

  29,680    1,513,679

  31,088  1,585,507
  26,996  1,376,805
   528    26,951
  15,699   800,651
  16,355   834,110
  14,745   751,983
  27,670  1,411,166
 150,963  7,699,105
 454,815  23,195,563
  2,974   151,698
 674,597  34,404,462
 204,216  10,415,003
  62,822  3,203,909

  29,680    1,513,679

  31,088  1,585,507
  26,996  1,376,805
   528    26,951
  15,699   800,651
  17,799   907,771
  14,745   751,983
  27,670  1,411,166
 150,963  7,699,105
 454,815  23,195,563
  2,974   151,698
 674,597  34,404,462
 204,216  10,415,003
  62,822  3,203,909

  29,680    1,513,679
    - 133 -
XD nhaø  Coäng giaù
 taïm   döï thaàu
  31,088  1,585,507
  26,996  1,376,805
   528    26,951
  15,699   800,651
  17,799   907,771
  14,745   751,983
  27,670  1,411,166
 150,963  7,699,105
 454,815 23,195,563
  2,974   151,698
 674,597 34,404,462
 204,216 10,415,003
  62,822  3,203,909

  29,680    1,513,679

  31,088  1,585,507
  26,996  1,376,805
   528    26,951
  15,699   800,651
  17,799   907,771
  14,745   751,983
  27,670  1,411,166
 150,963  7,699,105
 454,815  23,195,563
  2,974   151,698
 674,597  34,404,462
 204,216  10,415,003
  62,822  3,203,909
  1,713    87,372
  1,183    60,349
  1,378    70,257
  13,279   677,214
  27,670  1,411,166
 150,963  7,699,105
  8,339   425,311
  2,974   151,698
 454,815  23,195,563
  4,814   245,500
  2,102   107,187
  1,183    60,349
  26,280  1,340,260
  17,758   905,667    - 134 -
XD nhaø  Coäng giaù
 taïm   döï thaàu
 481,447 24,553,803
 151,556  7,729,379
   393    20,018
  9,014   459,725
  29,489  1,503,918
  26,996  1,376,805
  10,445   532,695

  13,842     705,963

  15,411     785,962
  10,452     533,030

  17,618     898,500

  9,014   459,725
  14,745   751,983
  19,628  1,001,004
  27,730  1,414,220
 150,963  7,699,105
  8,339   425,311
  2,974   151,698
 479,054  24,431,740
 454,815  23,195,563
  2,314   117,998
  1,183    60,349
  13,279   677,214
  25,884  1,320,065

  33,345    1,700,580

 493,189  25,152,639

 720,237  36,732,092
 263,707  13,449,053
  2,974   151,698
  14,105   719,345
  3,209   163,641
  1,007    51,345

  29,680    1,513,679

  31,088    1,585,507
   597      30,470
  15,699     800,651
  25,884    1,320,065    - 135 -
XD nhaø  Coäng giaù
 taïm   döï thaàu
3,088,915 157,534,669
 152,554  7,780,243
 674,597 34,404,462
 204,216 10,415,003
  62,822  3,203,909

  29,680    1,513,679

  31,088  1,585,507
  26,996  1,376,805
   528    26,951
  15,699   800,651
  13,279   677,214
  25,884  1,320,065
  27,670  1,411,166
 150,963  7,699,105
 454,815  23,195,563
  2,974   151,698
 674,597  34,404,462
 204,216  10,415,003
  62,822  3,203,909

  29,680    1,513,679

  31,088  1,585,507
   597   30,470
  15,699   800,651
  25,884  1,320,065
3,088,915 157,534,669
 152,554  7,780,243
 674,597 34,404,462
 204,216 10,415,003
  62,822  3,203,909

  29,680    1,513,679

  1,236   63,052
   528   26,951
  15,699   800,651
  25,884  1,320,065
3,088,915 157,534,669
 150,963  7,699,105
  1,713   87,372
  1,183   60,349
  1,378   70,257    - 136 -
XD nhaø  Coäng giaù
 taïm   döï thaàu
  13,279   677,214
  24,439  1,246,383
  25,884  1,320,065
 150,963  7,699,105
  2,974   151,698
 479,054 24,431,740
 454,815 23,195,563
  2,102   107,187
  1,183    60,349
  26,280  1,340,260
  17,758   905,667
 481,447 24,553,803
 151,556  7,729,379
   305    15,566
    - 137 -

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:15
posted:1/10/2011
language:Vietnamese
pages:137