Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Gia tri du thau hoa phat by quangphongl

VIEWS: 19 PAGES: 90

									                                          GIAÙ TRÒ DÖÏ THAÀU
                                   COÂNG TRÌNH : ÑÖÔØNG LAÂM SÔN - PHÖÔÙC HOAØ
HAÏNG MUÏC : GOÙI THAÀU SOÁ 04: THI COÂNG XAÂY DÖÏNG NEÀN MAËT ÑÖÔØNG & CAÙC COÂNG TRÌNH TREÂN ÑÖÔØNG TÖØ KM5+500 ÑEÁN
               ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG : XAÕ LAÂM SÔN - HUYEÄN NINH SÔN & XAÕ PHÖÔÙC HOAØ - HUYEÄN BAÙC AÙI
                        NHAØ THAÀU LIEÂN DANH : TY TNHH THÖÔNG MAÏI & XAÂY DÖÏNG HOØA PHAÙT
                                                   KL ñoaïn
                                                                CHEÂNH
                                    ÑÔN         Từ K7+420,20 đến K9+351,18)          ÑÔN GIAÙ      THAØNH TIEÀN
  SOÁ              TEÂN                      KHOÁI                    LEÄCH
                                     VÒ            (L=1932,98 m)              TRUÙNGÏ
   TT          COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP                 LÖÔÏNG                     KHOÁI
                                    TÍNH                                 THAÀU
                                                                LÖÔÏNG
                                                THEO HĐ    THEO THÖÏC TEÁ               THEO HĐ     TÍNH THIẾU

               I) NEÀN ÑÖÔØNG

   1  Ñaøo neàn ñöôøng baèng maùy ñaøo <=1,25m3, ñaát caáp II    100M3  139.5660      58.3542     87.1726     28.82  1,109,227   64,728,010   31,966,169.23

   2  Ñaøo neàn ñöôøng baèng maùy ñaøo <=1,25m3, ñaát caáp III 100M3     11.1190      2.0654     2.9678    0.9024   1,302,560   2,690,367   1,175,370.62

   3  Ñaøo neàn ñöôøng baèng maùy ñaøo <=1,25m3, ñaát caáp IV 100M3      2.3370                      -    1,651,953       -        -
     Phaù ñaù maët baèng coâng trình baèng maùy khoan
   4                                 100M3   3.5050                      -    4,015,618       -        -
     D105mm - Caáp ñaù III
     Ñaép caùt coâng trình baèng maùy ñaàm 16T, ñoä chaët yeâu
   5                                 100M3   35.4440      10.9351     10.9351  -0.0000005  12,901,370  141,077,520       -6.45
     caàu K=0,95
     Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T, ñoä chaët yeâu
   6                                 100M3  504.9420     235.8240    349.9264   114.1024   5,424,846  1,279,308,883  618,987,785.49
     caàu K=0,95
                II) MAËT ÑÖÔØNG                                                           -        -
              II-1) Maët ñöôøng CPTN:                                                         -        -
     Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T, ñoä chaët yeâu
   7                                 100M3   34.8504      17.9087     17.8587     -0.05  5,553,161   99,449,736    -277,555.32
     caàu K=0,98
          II-2) Maët ñöôøng Beâ toâng ximaêng:                                                      -        -
     Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T, ñoä chaët yeâu
   8                                 100M3   20.4130      7.2933     4.1152     -3.18  5,424,846   39,564,997   -17,240,833.27
     caàu K=0,95
   9  Laøm lôùp ñaù coù ñöôøng kính Dmax<=6 ñeäm moùng        M3   680.5300     251.7961    136.6930    -115.10   535,897   134,936,775   -61,683,405.98
  10 Ñaép caùt neàn moùng coâng trình                 M3   340.3500     125.9295     68.3460    -57.58   166,210   20,930,742   -9,570,953.54
  11 Beâ toâng maët ñöôøng daøy <= 25cm, ñaù 1x2 maùc 250       M3   1,224.0500     452.8985    245.7640    -207.13  1,342,899  608,196,943  -278,160,712.92
    Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp
  12                                  M2   509.5700     188.5409     83.9020    -104.64   159,670   30,104,326   -16,707,693.16
    nhöïa
       III) GIA COÁ MAÙI XAÂY BAÈNG ÑAÙ CHEÛ:                                                        -         -
  13 Ñaøo xuùc ñaát baèng maùy ñaøo <= 0,8m3, ñaát caáp III      100M3   20.0113      7.8351     6.6013     -1.23   670,755    5,255,422    -827,539.76
                                               -1-
                                                 KL ñoaïn
                                                             CHEÂNH
                                  ÑÔN         Từ K7+420,20 đến K9+351,18)          ÑÔN GIAÙ      THAØNH TIEÀN
SOÁ              TEÂN                     KHOÁI                    LEÄCH
                                  VÒ            (L=1932,98 m)              TRUÙNGÏ
 TT          COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP                 LÖÔÏNG                     KHOÁI
                                  TÍNH                                THAÀU
                                                             LÖÔÏNG
                                             THEO HĐ    THEO THÖÏC TEÁ               THEO HĐ     TÍNH THIẾU

14 Ñaøo moùng baêng, roäng <=3 m, saâu <=1 m, ñaát caáp III     M3    2.9000      1.4000     34.7439    33.34   110,726     155,016    3,692,036.67
15 Laøm lôùp ñaù coù ñöôøng kính Dmax<=6 ñeäm moùng         M3   146.9400      71.4177     59.3700    -12.05   535,897   38,272,531   -6,456,326.29
  Xaây töôøng baèng ñaù cheû 15x20x25, daøy<=30 cm, cao
16                                 M3   3,421.6600   1,681.6704     1,376.4480   -305.22   904,666  1,521,350,034  -276,124,327.72
  <=2 m, vöõa xi maêng maùc 100
17 Laøm taàng loïc 2x4                       100M3   0.7800                      -   43,177,196       -        -
  Laép ñaët oáng nhöïa PVC noái baèng phöông phaùp haøn,
18                                 100M    1.9440                      -    8,858,726       -        -
  ñöôøng kính oáng 100mm
  Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu
19                                 100M3   8.1217      5.0363     3.6051    -1.43  1,577,689   7,945,715   -2,257,988.50
  caàu K=0,95
  Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp
20                                 M2   186.4000      90.0150     85.8820    -4.13   159,670   14,372,695    -659,916.11
  nhöïa
21 Laøm vaø thaû roï ñaù treân caïn, loaïi roï 2x1x0,5m       Roï   325.0000                      -    736,438       -         -
           IV) XAÂY RAÕNH DOÏC:                                                          -         -
        IV- Xaây raõnh doïc hình thang:                                                       -         -
22 Ñaøo moùng baêng, roäng <=3 m, saâu <=1 m, ñaát caáp III     M3    36.6400                          110,726       -         -
23 Laøm lôùp ñaù coù ñöôøng kính Dmax<=6 ñeäm moùng         M3    5.1800                          535,897       -         -
24 Xaây moùng baèng ñaù cheû 15x20x25, vöõa xi maêng maùc      M3    31.4200                          887,519       -         -
25 100 nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp
  Queùt                              M2    1.3700                          159,670       -         -
  nhöïa     V) AN TOAØN GIAO THOÂNG                                                          -         -
              V-1) Coïc tieâu:                                                        -         -
26  Ñaøo moùng coät truï, hoá kieåm tra, roäng <=1 m, saâu <=1  M3    21.7800      11.7900     11.6100         169,659    2,000,280        -
27  m, ñaát caáp III ñaù 2x4 maùc 150, roäng <=250cm
   Beâ toâng moùng                       M3    20.1000      8.3840     8.3900         962,863    8,072,643        -
28 Laøm coïc tieâu beâ toâng coát theùp              Caùi   668.0000     262.0000    258.0000          62,884   16,475,608        -
              V-2) Bieån baùo:                                                         -         -
29 Saûn xuaát, laép ñaët truï ñôõ baûng teân ñöôøng, baûng löu   Caùi   20.0000      8.0000     8.0000         590,907    4,727,256        -
  Saûn xuaát, truï ñaët bieån baùo
30 thoâng, loaïi laépsaét oáng Ñk 80 phaûn quang loaïi tam giaùc  Caùi   20.0000      8.0000     8.0000         258,316    2,066,528        -
  caïnh 70cm COÁNG THOAÙT NÖÔÙC NGANG:
       VI)                                                                      -         -
31  Ñaøo moùng baêng, roäng <=3 m, saâu <=1 m, ñaát caáp III   M3   179.3100      67.6421     40.1908    -27.45   110,726   7,489,739   -3,039,576.97
32  Ñaøo xuùc ñaát baèng maùy ñaøo <= 0,8m3, ñaát caáp III    100M3   28.5082      7.2913     7.6362   0.3449    670,755   4,890,676    231,373.30
33  Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu    100M3   10.6006      2.7838    280.7403  277.9565   1,577,689   4,391,971  438,528,954.02
34  caàu K=0,95
   Laép ñaët coáng hoäp troïng löôïng <=2T            Caùi   79.0000      35.0000     35.0000     -     253,283   8,864,905        -
35  Laép ñaët coáng hoäp troïng löôïng <=3T            Caùi   58.0000      21.0000     21.0000     -     291,057   6,112,197        -
36  Laép ñaët coáng hoäp troïng löôïng >3T            Caùi  122.0000      21.0000     21.0000     -     314,499   6,604,479        -
37  Beâ toâng oáng coáng ñuùc saün, ñaù 1x2, maùc 250       M3   324.7000      73.1000     82.8100   9.7100   1,281,746   93,695,633   12,445,753.66
38  Beâ toâng moùng ñaù 4x6 maùc 150, roäng >250cm        M3    95.1300      25.8000     25.8000     -     972,440   25,088,952        -
                                            -2-
                                                 KL ñoaïn
                                                             CHEÂNH
                                  ÑÔN         Từ K7+420,20 đến K9+351,18)          ÑÔN GIAÙ     THAØNH TIEÀN
SOÁ               TEÂN                     KHOÁI                    LEÄCH
                                  VÒ            (L=1932,98 m)              TRUÙNGÏ
 TT           COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP                LÖÔÏNG                     KHOÁI
                                  TÍNH                                THAÀU
                                                             LÖÔÏNG
                                             THEO HĐ    THEO THÖÏC TEÁ              THEO HĐ    TÍNH THIẾU

39  Beâ toâng moùng ñaù 2x4 maùc 150, roäng <=250cm        M3    3.1100      3.1100     3.1100     -     962,863   2,994,504       -
40  Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 200, daøy <=45cm, cao      M3    1.7900      1.7900     1.7900     -    1,450,442   2,596,291       -
41  <=4m coát theùp beâ toâng ñuùc saün oáng coáng, oáng buy,
   SXLÑ                             Taán   31.0004     11.0335     6.5380    -4.50  22,008,278  242,828,335  -98,937,773.58
42  Ñk <=10 mm
   SXLÑ coát theùp beâ toâng ñuùc saün oáng coáng, oáng buy,   Taán    3.5798      0.9403     0.5488    -0.39  22,593,756  21,244,909  -8,845,003.60
43  Laøm 18 mm
   Ñk <= moùng lôùp treân baèng caáp phoái ñaù daêm -      100M3    1.4803      0.4606     0.4516    -0.01  45,632,419  21,018,292   -410,691.77
44  Ñöôøng môûbi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp
   Queùt nhöïa roäng                       M2   414.1000     108.4100    106.4500    -1.96   159,670  17,309,825   -312,953.20
45  nhöïamoùng baèng ñaù cheû 15x20x25, vöõa xi maêng maùc
   Xaây                              M3  1,051.3600     299.4600    299.4100    -0.05   887,519  265,776,440    -44,375.95
46  100 töôøng baèng ñaù cheû 15x20x25, daøy<=30 cm, cao
   Xaây                              M3   286.3000     75.6800     76.7200   1.0400    904,666  68,465,123   940,852.64
47  Laøm lôùp ñaù coù ñöôøng 100
   <=2 m, vöõa xi maêng maùckính Dmax<=6 ñeäm moùng        M3   201.9600     57.8900     59.9000   2.0100    535,897  31,023,077  1,077,152.97
48  Laøm coïc tieâu beâ toâng coát theùp             Caùi   124.0000     36.0000     48.0000    12.00    62,884   2,263,824    754,608.00
49  Laép ñaët oáng beâ toâng ly taâm daøi 6m noái baèng     100M    0.0200      0.0200     0.0200     -   57,404,662   1,148,093       -
50  gioaêng cao su,roï ñaù treân caïn, loaïi roï 2x1x0,5m
   Laøm vaø thaû ñöôøng kính oáng 400mm              Roï   42.0000       -              -     736,438      -        -
   VII) CAÀU BAÛN TAÏI KM8+935,04 VAØ TAÏI KM9+256,6                                                   -        -
             VII-1) Moá truï caàu:                                                       -        -
  Ñaøo moùng coâng trình baèng maùy ñaøo <= 1,25m3 chieàu
51                                 100M3   2.1650      2.1650     2.1650         1,403,702   3,039,015       -
  roäng moùng <= 6m, ñaát caáp III
52 Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu      100M3   0.7217      0.7217     0.7217         1,577,689   1,138,618       -
53 caàu K=0,95 coù ñöôøng kính Dmax<=6 ñeäm moùng
  Laøm lôùp ñaù                           M3    5.4900      5.4900     5.4900          535,897   2,942,075       -
54 Beâ toâng moùng, moá, truï caàu treân caïn, ñaù 1x2 maùc     M3   53.6200      53.6200     53.6200         1,452,158  77,864,712       -
55 250 toâng muõ moá, muõ truï caàu treân caïn, ñaù 1x2 maùc
  Beâ                                M3   56.9000      56.9000     56.9000         1,533,522  87,257,402       -
56 250 xuaát laép döïng coát theùp moùng, ñöôøng kính <=10
  Saûn                               Taán   0.0354      0.0354     0.0354        20,623,542    730,073       -
  mm xuaát laép döïng coát theùp töôøng cao <=16m, ñöôøng
  Saûn
57                                 Taán    3.6020      3.6020     3.6020        22,017,758  79,307,964       -
  kính <= 18 mm
  Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng cao <=16m, ñöôøng
58                                 Taán    0.1030      0.1030     0.1030        21,853,664   2,250,927       -
  kính > 18 mm
      VII-2) Gia coá töù noùn, maùi thöôïng haï löu:                                                  -       -
  Ñaøo moùng coâng trình baèng maùy ñaøo <= 1,25m3 chieàu
59                                 100M3   0.6295      0.6295     0.6295         1,403,702   883,630       -
  roäng moùng <= 6m, ñaát caáp III
  Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu
60                                 100M3   0.2088      0.2088     0.2088         1,577,689   329,421       -
  caàu K=0,95
  Xaây töôøng baèng ñaù cheû 15x20x25, daøy>30 cm, cao
61                                 M3    28.8800      28.8800     28.8800         889,517   25,689,251       -
  <=2 m, vöõa xi maêng maùc 100
        VII-3) Baûn maët caàu, lan can, tay vòn:                                                  -        -
62 Beâ toâng maët caàu, ñaù 1x2 maùc 300              M3    22.9600      22.9600     22.9600         1,403,652  32,227,850       -
63 Beâ toâng maët caàu, ñaù 1x2 maùc 250              M3    0.6800      0.6800     0.6800         1,347,409    916,238       -
                                            -3-
                                                KL ñoaïn
                                                            CHEÂNH
                                   ÑÔN        Từ K7+420,20 đến K9+351,18)        ÑÔN GIAÙ      THAØNH TIEÀN
SOÁ              TEÂN                      KHOÁI                   LEÄCH
                                   VÒ           (L=1932,98 m)            TRUÙNGÏ
 TT          COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP                 LÖÔÏNG                    KHOÁI
                                   TÍNH                             THAÀU
                                                            LÖÔÏNG
                                             THEO HĐ    THEO THÖÏC TEÁ             THEO HĐ     TÍNH THIẾU

  Sôn töôøng ngoaøi nhaø, ñaõ baû baèng sôn Super, 1 nöôùc
64                                  M2   10.2500     10.2500     10.2500        16,503    169,156        -
  loùt, 1 nöôùc phuû
  Saûn xuaát laép döïng coát theùp saøn maùi cao <=16m,
65                                 Taán   1.1410     1.1410     1.1410       21,892,736  24,979,612        -
  ñöôøng kính >10 mm
           VII-4) Coâng taùc khaùc:                                                     -         -
66 Ñaøo moùng coät truï, hoá kieåm tra, roäng <=1 m, saâu <=1    M3    0.2900     0.2900     0.2900        169,659     49,201        -
67 m, ñaát caáp III ñaù 2x4 maùc 150, roäng <=250cm
  Beâ toâng moùng                          M3    0.2600     0.2600     0.2600        962,863    250,344        -
68 Laøm lôùp ñaù coù ñöôøng kính Dmax<=6 ñeäm moùng         M3    0.0500     0.0500     0.0500        535,897     26,795        -
69 Saûn xuaát, laép ñaët bieån baùo phaûn quang loaïi chöõ      Caùi   4.0000     4.0000     4.0000        178,723    714,892        -
  Saûn 30x50cm
70 nhaät xuaát, laép ñaët bieån baùo phaûn quang loaïi troøn Ñk   Caùi   4.0000     4.0000     4.0000        390,832   1,563,328        -
71 70, baùt giaùc caïnh 25cm baèng phöông phaùp haøn, ñöôøng
  Laép ñaët oáng theùp ñen                     100M   0.1080     0.1080     0.1080       14,896,265   1,608,797        -
72 kính oáng 80mmmoùng, maùy bôm 8CV
  Bôm nöôùc hoá                           M3   10.0000     10.0000     10.0000        241,835   2,418,350        -
73 Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp   M2    8.1200     8.1200     8.1200        159,670   1,296,520        -
  nhöïa           Coäng                                                      5,223,143,463   328,242,423
            Tyû leä giaûm thaàu             %    3.0000                              156,694,304     9,847,273
             Giaù trò döï thaàu             TRUE  FALSE                               5,066,449,160   318,395,150


                                 (Toång giaù trò döï thaàu baèng soá : 5.384.844.309 ñoàng
          (Baèng chöõ: Naêm tyû, ba traêm taùm möôi boán trieäu, taùm traêm boán möôi boán ngaøn, ba traêm linh chín ñoàng)

                                                                 Phan Rang, ngaøy 25 thaùng 11 naêm 20
                                                                      NHAØ THAÀU LIEÂN DANH
                                                                  DOANH NGHIEÄP THÖÔNG MAÏI & XAÂY DÖÏNG
                                                                       TRÖÔØNG PHAÙT
                                            -4-
Ù TRÒ DÖÏ THAÀU
ÔØNG LAÂM SÔN - PHÖÔÙC HOAØ
AËT ÑÖÔØNG & CAÙC COÂNG TRÌNH TREÂN ÑÖÔØNG TÖØ KM5+500 ÑEÁN KM9+340
UYEÄN NINH SÔN & XAÕ PHÖÔÙC HOAØ - HUYEÄN BAÙC AÙI
NHH THÖÔNG MAÏI & XAÂY DÖÏNG HOØA PHAÙT

                           TOÅNG COÄNG
                           THAØNH TIEÀN
                            96,694,179

                             3,865,738

                                -

                                -

                            141,077,513

                           1,898,296,669
                                -
                                -
                            99,172,181
                                -
                            22,324,164

                            73,253,369
                            11,359,789
                            330,036,230

                            13,396,632

                                -
                             4,427,882
                             -5-
TOÅNG COÄNG
THAØNH TIEÀN  3,847,053
 31,816,205

1,245,225,706
     -
     -

  5,687,727

 13,712,779
     -
     -
     -
     -
     -
     -
     -
     -
     -
  2,000,280
  8,072,643
 16,475,608
     -
  4,727,256
  2,066,528
     -
  4,450,162
  5,122,049
 442,920,925
  8,864,905
  6,112,197
  6,604,479
 106,141,386
 25,088,952
  -6-
TOÅNG COÄNG
THAØNH TIEÀN  2,994,504
  2,596,291
 143,890,562
 12,399,905
 20,607,600
 16,996,872
 265,732,064
 69,405,976
 32,100,230
  3,018,432
  1,148,093
     -
     -
     -

  3,039,015

  1,138,618
  2,942,075
 77,864,712
 87,257,402
   730,073

 79,307,964

  2,250,927
     -
   883,630

   329,421

 25,689,251
     -
 32,227,850
   916,238
  -7-
                                   TOÅNG COÄNG
                                   THAØNH TIEÀN
                                     169,156

                                    24,979,612
                                       -
                                      49,201
                                     250,344
                                      26,795
                                     714,892
                                    1,563,328
                                    1,608,797
                                    2,418,350
                                    1,296,520
                                   5,551,385,886
                                    166,541,577
                                   5,384,844,309


thaàu baèng soá : 5.384.844.309 ñoàng
trieäu, taùm traêm boán möôi boán ngaøn, ba traêm linh chín ñoàng)

                 Phan Rang, ngaøy 25 thaùng 11 naêm 2009
                      NHAØ THAÀU LIEÂN DANH
                  DOANH NGHIEÄP THÖÔNG MAÏI & XAÂY DÖÏNG
                       TRÖÔØNG PHAÙT
                                    -8-
                         BAÛNG PHAÂN TÍCH ÑÔN GIAÙ DÖÏ THAÀU
                    COÂNG TRÌNH : ÑÖÔØNG LAÂM SÔN - PHÖÔÙC HOAØ
G MUÏC : GOÙI THAÀU SOÁ 04: THI COÂNG XAÂY DÖÏNG NEÀN MAËT ÑÖÔØNG & CAÙC COÂNG TRÌNH TREÂN ÑÖÔØNG TÖØ K
         ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG : XAÕ LAÂM SÔN - HUYEÄN NINH SÔN & XAÕ PHÖÔÙC HOAØ - HUYEÄN BAÙC AÙ
     SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN               ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC   ÑÔN       CAÙCH TÍNH
      TT ÑÒNH MÖÙC          COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP             VÒ  CHÍNH % PHUÏ  GIAÙ      HOAËC TYÛ LEÄ
      1 AB.31132 Ñaøo neàn ñöôøng baèng maùy ñaøo <=1,25m3, ñaát caáp     100M3
            IIChi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
             Chi phí nhaân coâng
              + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng  4.8500      39,329  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
             Chi phí maùy thi coâng
              + Maùy ñaøo moät gaàu, baùnh xích, dung tích gaàu 1,25  Ca   0.2640     1,590,150     MTC x 1,134
            m3 Maùy uûi, coâng suaát 108,0 CV
              +                             Ca   0.0590      835,069     MTC x 1,134
             Tröïc tieáp phí khaùc                    %                     1.50
             Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
             Chi phí chung                        %                      5.30
             Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
             Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                      6.00
             Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
             Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                      10.00
             Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
             Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                      2.00
      2 AB.31133 Ñaøo neàn ñöôøng baèng maùy ñaøo <=1,25m3, ñaát caáp     100M3
            III
             Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
             Chi phí nhaân coâng
              + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng  5.7900      39,329  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
             Chi phí maùy thi coâng
              + Maùy ñaøo moät gaàu, baùnh xích, dung tích gaàu 1,25  Ca   0.3070     1,590,150     MTC x 1,134
            m3 Maùy uûi, coâng suaát 108,0 CV
              +                             Ca   0.0680      835,069     MTC x 1,134
             Tröïc tieáp phí khaùc                    %                     1.50
             Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
             Chi phí chung                        %                      5.30
             Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
             Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                      6.00
             Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
             Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                      10.00
                                       -9-
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN              ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN       CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP            VÒ   CHÍNH % PHUÏ   GIAÙ      HOAËC TYÛ LEÄ
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                       2.00
 3  AB.31134 Ñaøo neàn ñöôøng baèng maùy ñaøo <=1,25m3, ñaát caáp    100M3
       IV phí vaät lieäu xaây döïng
        Chi                            ñoàng
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng  6.7200       39,329  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy ñaøo moät gaàu, baùnh xích, dung tích gaàu 1,25   Ca   0.4190      1,590,150     MTC x 1,134
       m3 Maùy uûi, coâng suaát 108,0 CV
        +                             Ca   0.0760       835,069     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                       5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                       10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                        2.00
       Phaù ñaù maët baèng coâng trình baèng maùy khoan
 4  AB.51133                               100M3
       D105mm - Caáp ñaù III
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        + Thuoác noå amonít                     kg  50.6000  2.0000   14,600        VL
        + Kíp ñieän vi sai                     caùi  0.5300  2.0000   7,500        VL
        + Daây noå                         Meùt  35.8800  2.0000   3,200        VL
        + Daây ñieän noå mìn                    Meùt  23.0000  2.0000   3,550        VL
        + Muõi khoan ÑK 105mm                   caùi  0.2570  2.0000  130,000        VL
        + Muõi khoan ÑK 42mm                    caùi  0.0510  2.0000   55,000        VL
        + Caàn khoan D89, L=0,96m                 caùi  0.1590  2.0000   80,000        VL
        + Caàn khoan D32, L=0,7m                  caùi  0.0310  2.0000   40,000        VL
        + Quaû ñaäp khí neùn D105mm                Caùi  0.0930  2.0000  150,000        VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)            Coâng  5.3000       42,637  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy khoan xoay ñaäp töï haønh, khí neùn (chöa tính
                                      Ca   0.9120  2.0000  921,664     MTC x 1,134
       khí neùn), ñöôøng kính khoan 105-110 mm
        + Maùy neùn khí, ñoäng cô diezel, naêng suaát 660,00    Ca   0.9640  2.0000  671,837     MTC x 1,134
       m3/h                                 - 10 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN              ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN       CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP            VÒ   CHÍNH % PHUÏ    GIAÙ      HOAËC TYÛ LEÄ
        + Maùy khoan ñaát ñaù, caàm tay, ñöôøng kính khoan 42
                                     Ca    0.1550  2.0000   59,520     MTC x 1,134
       mm (truyeàn ñoäng khí neùn, chöa tính khí neùn)
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                        1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng      %                        2.00
       Ñaép caùt coâng trình baèng maùy ñaàm 16T, ñoä chaët
 5  AB.66123                              100M3
       yeâu caàu K=0,95
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        + Caùt neàn                        M3   122.0000       79,674        VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng   1.5000       39,329  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Ñaàm baùnh theùp töï haønh, troïng löôïng 16,0 T    Ca    0.2740  1.5000  609,347     MTC x 1,134
        + Maùy uûi, coâng suaát 108,0 CV             Ca    0.1370  1.5000  835,069     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                        2.00
 6  AB.64123 Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T, ñoä chaët yeâu    100M3
        Chi K=0,95
       caàu phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng            3,750,000
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng   1.7400       39,329  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Ñaàm baùnh theùp töï haønh, troïng löôïng 16,0 T    Ca    0.3350  1.5000  609,347     MTC x 1,134
        + Maùy uûi, coâng suaát 108,0 CV             Ca    0.1670  1.5000  835,069     MTC x 1,134
                                - 11 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN             ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN       CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP           VÒ   CHÍNH % PHUÏ   GIAÙ      HOAËC TYÛ LEÄ
        Tröïc tieáp phí khaùc                   %                      1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                  ñoàng
        Chi phí chung                       %                       5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc             %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra             %                       10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng      %                       2.00
 7  AB.64124 Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T, ñoä chaët yeâu   100M3
        Chi K=0,98
       caàu phí vaät lieäu xaây döïng              ñoàng           3,750,000
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)           Coâng  1.7400       39,329  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Ñaàm baùnh theùp töï haønh, troïng löôïng 16,0 T   Ca   0.4200  1.5000  609,347     MTC x 1,134
        + Maùy uûi, coâng suaát 108,0 CV            Ca   0.2100  1.5000  835,069     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                   %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                  ñoàng
        Chi phí chung                       %                       5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc             %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra             %                       10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng      %                       2.00
 8  AB.64123 Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T, ñoä chaët yeâu   100M3
        Chi K=0,95
       caàu phí vaät lieäu xaây döïng              ñoàng           3,750,000
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)           Coâng  1.7400       39,329  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Ñaàm baùnh theùp töï haønh, troïng löôïng 16,0 T   Ca   0.3350  1.5000  609,347     MTC x 1,134
        + Maùy uûi, coâng suaát 108,0 CV            Ca   0.1670  1.5000  835,069     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                   %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                  ñoàng
        Chi phí chung                       %                       5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
                               - 12 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN            ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP          VÒ   CHÍNH % PHUÏ   GIAÙ     HOAËC TYÛ LEÄ
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc            %                      6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra            %                       10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng     %                       2.00
 9  AK.98120 Laøm lôùp ñaù coù ñöôøng kính Dmax<=6 ñeäm moùng    M3
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng             ñoàng
        + Ñaù caáp phoái dmax <= 6              M3   1.2000       235,665       VL
        + Caùt vaøng, ML > 2                 M3   0.3000       79,674       VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)          Coâng  1.4000       45,944  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        Tröïc tieáp phí khaùc                  %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                 ñoàng
        Chi phí chung                      %                       5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc            %                       6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra            %                       10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng     %                       2.00
10  AB.13411 Ñaép caùt neàn moùng coâng trình            M3
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng             ñoàng
        + Caùt neàn                      M3   1.2200  2.0000   79,674       VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)          Coâng  0.4500       39,329  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        Tröïc tieáp phí khaùc                  %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                 ñoàng
        Chi phí chung                      %                       5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc            %                       6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra            %                       10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng    %                       2.00
                              - 13 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN                ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN       CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP              VÒ   CHÍNH % PHUÏ    GIAÙ      HOAËC TYÛ LEÄ
 11 AF.15414 Beâ toâng maët ñöôøng daøy <= 25cm, ñaù 1x2 maùc 250       M3
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng                 ñoàng
        + Xi maêng PC30                         kg  415.1250  1.5000    1,224       VL
        + Caùt ñoå beâ toâng                      M3    0.4551  1.5000   79,674       VL
        + Ñaù daêm 1 x 2                        M3    0.8866  1.5000   286,125       VL
        + Nöôùc                            M3    0.1896  1.5000   10,000       VL
        + Goã laøm khe co daõn                     M3    0.0140  1.5000  2,089,753       VL
        + Nhöïa ñöôøng                         kg   3.5000  1.5000   10,892       VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)              Coâng   1.8200       45,944  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy troän beâ toâng, dung tích 500,0 lít          Ca    0.0950  5.0000  136,517     MTC x 1,134
        + Maùy ñaàm beâ toâng, ñaàm baøn, coâng suaát 1,0 kW      Ca    0.0890  5.0000   52,205     MTC x 1,134
        + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW      Ca    0.0890  5.0000   54,629     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                      %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                     ñoàng
        Chi phí chung                          %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng         %                        2.00
 12 AK.94321 Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp   M2
       nhöïaphí vaät lieäu xaây döïng
        Chi                              ñoàng
        + Nhöïa bitum                          kg   4.7250       10,892        VL
        + Bao taûi                           M2    2.4000        5,400        VL
        + Boät ñaù                           kg   2.7150         600        VL
        + Cuûi ñun                           kg   4.0000         420        VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)              Coâng   0.7600       42,637  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        Tröïc tieáp phí khaùc                      %                        1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                     ñoàng
        Chi phí chung                          %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
                                   - 14 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN              ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC   ÑÔN       CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP            VÒ   CHÍNH % PHUÏ  GIAÙ      HOAËC TYÛ LEÄ
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                     6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                      10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                      2.00
13  AB.24123 Ñaøo xuùc ñaát baèng maùy ñaøo <= 0,8m3, ñaát caáp III   100M3
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng  0.8100      39,329  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy ñaøo moät gaàu, baùnh xích, dung tích gaàu 0,80   Ca   0.3360     1,123,724     MTC x 1,134
       m3 Maùy uûi, coâng suaát 108,0 CV
        +                             Ca   0.0450      835,069     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                     1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                      5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                      6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                      10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                      2.00
14  AB.11313 Ñaøo moùng baêng, roäng <=3 m, saâu <=1 m, ñaát caáp III   M3
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng  1.2400      39,329  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                      1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                      5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                      6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                      10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                      2.00
15  AK.98120 Laøm lôùp ñaù coù ñöôøng kính Dmax<=6 ñeäm moùng       M3
                                 - 15 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN             ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC   ÑÔN      CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP           VÒ   CHÍNH % PHUÏ  GIAÙ     HOAËC TYÛ LEÄ
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng              ñoàng
        + Ñaù caáp phoái dmax <= 6                M3    1.2000     235,665       VL
        + Caùt vaøng, ML > 2                   M3    0.3000     79,674       VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)           Coâng   1.4000     45,944  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        Tröïc tieáp phí khaùc                   %                     1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                  ñoàng
        Chi phí chung                       %                     5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc             %                      6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra             %                     10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng      %                      2.00
       Xaây töôøng baèng ñaù cheû 15x20x25, daøy<=30 cm, cao
16  AE.16215                              M3
       <=2 m, vöõa xi maêng maùc 100
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng              ñoàng
        + Ñaù cheû 15x20x25                   vieân  109.0000      3,956       VL
        + Xi maêng PC30                      kg  115.5120      1,224       VL
        + Caùt vaøng, ML > 2                   M3    0.3270     79,674       VL
        + Nöôùc                         M3    0.0780     10,000       VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,7/7 (Nhoùm 1)           Coâng   1.4000     43,960  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy troän vöõa, dung tích 80,0 lít          Ca    0.0350     59,104     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                   %                     1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                  ñoàng
        Chi phí chung                       %                     5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc             %                      6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra             %                     10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng      %                     2.00
17  AK.96132 Laøm taàng loïc 2x4                    100M3
                                - 16 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN              ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN       CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP            VÒ   CHÍNH % PHUÏ    GIAÙ      HOAËC TYÛ LEÄ
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        + Ñaù daêm 2 x 4                      M3   122.0000       268,998        VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng   8.6000       39,329  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy uûi, coâng suaát 180,0 CV              Ca    0.1350  2.0000  1,556,422     MTC x 1,134
        + Ñaàm baùnh hôi + ñaàu keùo baùnh xích, troïng löôïng   Ca    0.3800  2.0000   687,995     MTC x 1,134
       18,0 T tieáp phí khaùc
        Tröïc                            %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                        2.00
       Laép ñaët oáng nhöïa PVC noái baèng phöông phaùp haøn,
18  BB.19309                               100M
       ñöôøng kính oáng 100mm
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        + OÁng nhöïa PVC, L=6m D100mm               Meùt  101.0000  0.0100   48,000        VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 2)            Coâng  25.7000       45,266  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy haøn nhieät                     Ca    0.5800       64,995     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                        2.00
19  AB.65130 Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu    100M3
        Chi K=0,95
       caàu phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        Chi phí nhaân coâng
                                 - 17 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN                ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC    ÑÔN       CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP              VÒ  CHÍNH  % PHUÏ  GIAÙ      HOAËC TYÛ LEÄ
        + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)              Coâng  10.1800       45,944  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy ñaàm coùc                       Ca    5.0900      70,298     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                      %                      1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                     ñoàng
        Chi phí chung                          %                       5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                %                       6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                %                       10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng         %                       2.00
20  AK.94321 Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp  M2
       nhöïaphí vaät lieäu xaây döïng
        Chi                              ñoàng
        + Nhöïa bitum                         kg   4.7250      10,892        VL
        + Bao taûi                          M2    2.4000       5,400        VL
        + Boät ñaù                           kg   2.7150        600        VL
        + Cuûi ñun                           kg   4.0000        420        VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)              Coâng   0.7600      42,637  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        Tröïc tieáp phí khaùc                      %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                     ñoàng
        Chi phí chung                          %                       5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                %                       6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                %                       10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng         %                       2.00
21  AL.15122 Laøm vaø thaû roï ñaù treân caïn, loaïi roï 2x1x0,5m      Roï
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng                 ñoàng
        + Daây theùp Ñk 3mm                      Kg   11.0000      18,100        VL
        + Ñaù hoäc                          M3    1.1000      179,526        VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)              Coâng   2.4000      42,637  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
                                  - 18 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN              ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC   ÑÔN      CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP            VÒ   CHÍNH % PHUÏ  GIAÙ     HOAËC TYÛ LEÄ
        Chi phí maùy thi coâng
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                     1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                     5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                      6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                     10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                     2.00
22  AB.11313 Ñaøo moùng baêng, roäng <=3 m, saâu <=1 m, ñaát caáp III   M3
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng  1.2400      39,329  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                     1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                     5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                      6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                     10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                     2.00
23  AK.98120 Laøm lôùp ñaù coù ñöôøng kính Dmax<=6 ñeäm moùng       M3
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        + Ñaù caáp phoái dmax <= 6                 M3   1.2000     235,665       VL
        + Caùt vaøng, ML > 2                    M3   0.3000      79,674       VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng  1.4000      45,944  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                     1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                     5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                      6.00
                                 - 19 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN                ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC   ÑÔN      CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP              VÒ   CHÍNH % PHUÏ  GIAÙ     HOAËC TYÛ LEÄ
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                %                     10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng         %                     2.00
24  AE.16115 Xaây moùng baèng ñaù cheû 15x20x25, vöõa xi maêng        M3
        Chi 100
       maùcphí vaät lieäu xaây döïng                 ñoàng
        + Ñaù cheû 15x20x25                     vieân  108.0000      3,956       VL
        + Xi maêng PC30                        kg  111.6616      1,224       VL
        + Caùt vaøng, ML > 2                     M3    0.3161     79,674       VL
        + Nöôùc                            M3    0.0754     10,000       VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,7/7 (Nhoùm 1)              Coâng   1.3500     43,960  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy troän vöõa, dung tích 80,0 lít             Ca    0.0350     59,104     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                      %                     1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                     ñoàng
        Chi phí chung                          %                     5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                %                      6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                %                     10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng         %                     2.00
25  AK.94321 Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp  M2
       nhöïaphí vaät lieäu xaây döïng
        Chi                              ñoàng
        + Nhöïa bitum                         kg   4.7250     10,892       VL
        + Bao taûi                          M2    2.4000      5,400       VL
        + Boät ñaù                           kg   2.7150       600       VL
        + Cuûi ñun                           kg   4.0000       420       VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)              Coâng   0.7600     42,637  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        Tröïc tieáp phí khaùc                      %                     1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                     ñoàng
        Chi phí chung                          %                     5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
                                  - 20 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN             ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP           VÒ   CHÍNH % PHUÏ    GIAÙ     HOAËC TYÛ LEÄ
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc             %                      6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra             %                       10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng      %                        2.00
       Ñaøo moùng coät truï, hoá kieåm tra, roäng <=1 m, saâu
26  AB.11413                              M3
       <=1 m, ñaát caáp III
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng              ñoàng
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)           Coâng   1.9000       39,329  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        Tröïc tieáp phí khaùc                   %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                  ñoàng
        Chi phí chung                       %                       5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc             %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra             %                       10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng      %                       2.00
27  AF.11232 Beâ toâng moùng ñaù 2x4 maùc 150, roäng <=250cm      M3
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng              ñoàng
        + Xi maêng PC30                      kg  272.6500  1.0000   1,224       VL
        + Caùt ñoå beâ toâng                   M3    0.5084  1.0000   79,674       VL
        + Ñaù daêm 2 x 4                     M3    0.9133  1.0000  268,998       VL
        + Nöôùc                         M3    0.1794  1.0000   10,000       VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)           Coâng   1.6400       39,329  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít       Ca    0.0950       82,093     MTC x 1,134
        + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW   Ca    0.0890       54,629     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                   %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                  ñoàng
        Chi phí chung                       %                       5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc             %                        6.00
                                - 21 -
SOÁ MAÕ HIEÄU                TEÂN              ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN       CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC          COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP            VÒ   CHÍNH % PHUÏ   GIAÙ      HOAËC TYÛ LEÄ
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                       10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                       2.00
28  AD.31111 Laøm coïc tieâu beâ toâng coát theùp             Caùi
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
         + Xi maêng PC30                       kg   4.0300  1.0000    1,224       VL
         + Theùp troøn 4-6mm                     Kg   1.7460  1.0000   14,871       VL
         + Daây theùp 1mm                      kg   0.0170  1.0000   18,100       VL
         + Caùt vaøng, ML > 2                    M3   0.0071  1.0000   79,674       VL
         + Ñaù soûi ÑK <=30mm                    M3   0.0120  1.0000   286,125       VL
         + Sôn                            kg   0.0154  1.0000   30,000       VL
         + Goã vaùn khuoân                     M3   0.0002  1.0000  3,089,753       VL
         + Ñinh 6 cm                         kg   0.0150  1.0000   17,200       VL
        Chi phí nhaân coâng
         + Nhaân coâng baäc 3,7/7 (Nhoùm 1)            Coâng  0.1600       43,960  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                       5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                       10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                        2.00
       Saûn xuaát, laép ñaët truï ñôõ baûng teân ñöôøng, baûng
29  AD.32131                               Caùi
       löu thoâng, loaïi truï saét oáng Ñk 80
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
         + Saét oáng Ñk 80                      M   3.3900  1.5000   76,000        VL
         + Naép chuïp nhöïa ñk 80                  caùi  1.0000  1.5000   5,000        VL
         + Sôn choáng ræ                       kg   0.1150  1.5000   40,000        VL
         + Sôn                            kg   0.1810  1.5000   30,000        VL
         + Xi maêng PC30                       kg  25.0090  1.5000   1,224        VL
         + Caùt ñoå beâ toâng                    M3   0.0439  1.5000   79,674        VL
         + Ñaù daêm 1 x 2                      M3   0.0793  1.5000  286,125        VL
                                 - 22 -
SOÁ MAÕ HIEÄU             TEÂN                 ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN       CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP             VÒ   CHÍNH  % PHUÏ   GIAÙ      HOAËC TYÛ LEÄ
         + Nöôùc                          M3    0.0165  1.5000   10,000      VL
        Chi phí nhaân coâng
         + Nhaân coâng baäc 3,3/7 (Nhoùm 1)            Coâng   1.1900       41,314  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
         + Maùy caét ñoät, coâng suaát 2,8 kW            Ca    0.0600       64,623     MTC x 1,134
         + Maùy maøi, coâng suaát 2,7 kW              Ca    0.0600       51,907     MTC x 1,134
         + OÂ toâ vaän taûi thuøng, troïng taûi 7,0 T        Ca    0.0450       676,945     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                     %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                    ñoàng
        Chi phí chung                         %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc               %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra               %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                        2.00
       Saûn xuaát, laép ñaët bieån baùo phaûn quang loaïi tam
30  AD.32431                               Caùi
       giaùc caïnh 70cm
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng                ñoàng
         + Maøng phaûn quang                    m2    0.2630  1.5000  242,000        VL
         + Möïc in cao caáp                     Lít   0.0330  1.5000   15,000        VL
         + Dung moâi UPH 3519                    Lít   0.0130  1.5000   10,000        VL
         + Dung moâi PUV                       Lít   0.0330  1.5000   20,000        VL
         + Toân traùng keõm daøy 1,2 mm               kg   3.5800  1.5000   8,455        VL
        Chi phí nhaân coâng
         + Nhaân coâng baäc 3,7/7 (Nhoùm 1)            Coâng   1.2500       43,960  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
         + OÂ toâ vaän taûi thuøng, troïng taûi 2,5 T        Ca    0.0250       297,664     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                     %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                    ñoàng
        Chi phí chung                         %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc               %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra               %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
                                 - 23 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN              ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC   ÑÔN       CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP            VÒ   CHÍNH % PHUÏ  GIAÙ      HOAËC TYÛ LEÄ
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                    2.00
31  AB.11313 Ñaøo moùng baêng, roäng <=3 m, saâu <=1 m, ñaát caáp III   M3
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng  1.2400      39,329  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                      1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                      5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                      6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                      10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                      2.00
32  AB.24123 Ñaøo xuùc ñaát baèng maùy ñaøo <= 0,8m3, ñaát caáp III   100M3
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng  0.8100      39,329  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy ñaøo moät gaàu, baùnh xích, dung tích gaàu 0,80   Ca   0.3360     1,123,724     MTC x 1,134
       m3 Maùy uûi, coâng suaát 108,0 CV
        +                             Ca   0.0450      835,069     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                     1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                      5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                      6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                      10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                      2.00
33  AB.65130 Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu    100M3
        Chi K=0,95
       caàu phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng  10.1800      45,944  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
                                 - 24 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN              ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC      ÑÔN       CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP            VÒ   CHÍNH  % PHUÏ   GIAÙ      HOAËC TYÛ LEÄ
        + Maùy ñaàm coùc                      Ca    5.0900        70,298    MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                         6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                        2.00
34  AG.42211 Laép ñaët coáng hoäp troïng löôïng <=2T           Caùi
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        + Xi maêng PC30                       kg   32.3435  10.0000   1,224        VL
        + Caùt vaøng, ML > 2                    M3    0.0735  10.0000   79,674        VL
        + Nöôùc                          M3    0.0182  10.0000   10,000        VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng   1.0500        45,944  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Caàn truïc oâ toâ, söùc naâng 10,0 T           Ca    0.0500       1,109,391     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                        1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                         6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                        2.00
35  AG.42221 Laép ñaët coáng hoäp troïng löôïng <=3T           Caùi
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        + Xi maêng PC30                       kg   46.2050  10.0000   1,224        VL
        + Caùt vaøng, ML > 2                    M3    0.1050  10.0000   79,674        VL
        + Nöôùc                          M3    0.0260  10.0000   10,000        VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng   1.1500        45,944  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
                                 - 25 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN               ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC      ÑÔN       CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP             VÒ   CHÍNH  % PHUÏ   GIAÙ      HOAËC TYÛ LEÄ
        + Caàn truïc oâ toâ, söùc naâng 10,0 T           Ca    0.0500       1,109,391    MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                     %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                    ñoàng
        Chi phí chung                         %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc               %                         6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra               %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng        %                        2.00
36  AG.42231 Laép ñaët coáng hoäp troïng löôïng >3T            Caùi
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng                ñoàng
        + Xi maêng PC30                       kg   55.4460  10.0000   1,224        VL
        + Caùt vaøng, ML > 2                    M3    0.1260  10.0000   79,674        VL
        + Nöôùc                           M3    0.0312  10.0000   10,000        VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)             Coâng   1.2000        45,944  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Caàn truïc oâ toâ, söùc naâng 10,0 T           Ca    0.0500       1,109,391     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                     %                        1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                    ñoàng
        Chi phí chung                         %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc               %                         6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra               %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng        %                        2.00
37  AG.11514 Beâ toâng oáng coáng ñuùc saün, ñaù 1x2, maùc 250       M3
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng                ñoàng
        + Xi maêng PC30                       kg  440.5100  0.5000   1,224        VL
        + Caùt ñoå beâ toâng                    M3    0.4212  0.5000   79,674        VL
        + Ñaù daêm 1 x 2                      M3    0.8709  0.5000  286,125        VL
        + Nöôùc                           M3    0.1979  0.5000   10,000        VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)             Coâng   2.2400        42,637  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
                                 - 26 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN             ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC      ÑÔN       CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP           VÒ   CHÍNH % PHUÏ    GIAÙ      HOAËC TYÛ LEÄ
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít       Ca    0.0950  10.0000   82,093     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                   %                        1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                  ñoàng
        Chi phí chung                       %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc             %                         6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra             %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng      %                        2.00
38  AF.11262 Beâ toâng moùng ñaù 4x6 maùc 150, roäng >250cm       M3
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng              ñoàng
        + Xi maêng PC30                      kg  256.2500  1.0000    1,224       VL
        + Caùt ñoå beâ toâng                   M3    0.5115  1.0000   79,674       VL
        + Ñaù daêm 4 x 6                     M3    0.9174  1.0000   235,665       VL
        + Nöôùc                         M3    0.1691  1.0000   10,000       VL
        + Goã vaùn caàu coâng taùc                M3    0.0150  1.0000  2,089,753       VL
        + Ñinh caùc loaïi                     kg   0.1220  1.0000   17,200       VL
        + Ñinh ñæa                        caùi   0.6030  1.0000     780       VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)           Coâng   1.9700        39,329  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít       Ca    0.0950        82,093     MTC x 1,134
        + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW   Ca    0.0890        54,629     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                   %                        1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                  ñoàng
        Chi phí chung                       %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc             %                         6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra             %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng      %                        2.00
39  AF.11232 Beâ toâng moùng ñaù 2x4 maùc 150, roäng <=250cm      M3
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng              ñoàng
                                - 27 -
SOÁ MAÕ HIEÄU              TEÂN              ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN       CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP           VÒ   CHÍNH  % PHUÏ   GIAÙ      HOAËC TYÛ LEÄ
        + Xi maêng PC30                     kg   272.6500  1.0000    1,224      VL
        + Caùt ñoå beâ toâng                   M3    0.5084  1.0000   79,674      VL
        + Ñaù daêm 2 x 4                     M3    0.9133  1.0000  268,998      VL
        + Nöôùc                         M3    0.1794  1.0000   10,000      VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)           Coâng   1.6400       39,329  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít       Ca    0.0950       82,093     MTC x 1,134
        + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW   Ca    0.0890       54,629     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                   %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                  ñoàng
        Chi phí chung                       %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc             %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra             %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng      %                        2.00
40  AF.12113 Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 200, daøy <=45cm, cao    M3
       <=4m vaät lieäu xaây döïng
        Chi phí                         ñoàng
        + Xi maêng PC30                      kg  350.5500  2.0000    1,224       VL
        + Caùt ñoå beâ toâng                   M3    0.4807  2.0000   79,674       VL
        + Ñaù daêm 1 x 2                     M3    0.9000  2.0000   286,125       VL
        + Nöôùc                         M3    0.1896  2.0000   10,000       VL
        + Goã vaùn caàu coâng taùc                M3    0.0490  2.0000  2,089,753       VL
        + Ñinh caùc loaïi                     kg   0.1990  2.0000   17,200       VL
        + Ñinh ñæa                        caùi   0.8710  2.0000     780       VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)           Coâng   3.5600       42,637  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít       Ca    0.0950       82,093     MTC x 1,134
        + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW   Ca    0.1800       54,629     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                   %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                  ñoàng
        Chi phí chung                       %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
                                - 28 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN              ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC   ÑÔN      CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP            VÒ   CHÍNH % PHUÏ  GIAÙ     HOAËC TYÛ LEÄ
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                     6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                      10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng      %                      2.00
       SXLÑ coát theùp beâ toâng ñuùc saün oáng coáng, oáng
41  AG.13311                              Taán
       buy, Ñk <=10 mm
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        + Theùp Ñk <=10 mm                     kg  1,005.0000     14,871       VL
        + Daây theùp                        kg    21.4200     18,100       VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng   23.7800     45,944  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy caét uoán coát theùp, coâng suaát 5,0 kW      Ca    0.4000     64,623     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                     1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                      5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                      6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                      10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng      %                      2.00
       SXLÑ coát theùp beâ toâng ñuùc saün oáng coáng, oáng
42  AG.13321                              Taán
       buy, Ñk <= 18 mm
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        + Theùp Ñk <=18 mm                     kg  1,020.0000     15,531       VL
        + Daây theùp                        kg    14.2800     18,100       VL
        + Que haøn                         kg    9.5000     23,000       VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng   13.6700     45,944  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Bieán theá haøn xoay chieàu, coâng suaát 23,0 kW    Ca    2.2890     119,650     MTC x 1,134
        + Maùy caét uoán coát theùp, coâng suaát 5,0 kW      Ca    0.3200     64,623     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                     1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
                                - 29 -
SOÁ MAÕ HIEÄU             TEÂN                 ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN       CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC          COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP             VÒ   CHÍNH % PHUÏ    GIAÙ      HOAËC TYÛ LEÄ
        Chi phí chung                         %                       5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng         %                        2.00
43  AD.11221 Laøm moùng lôùp treân baèng caáp phoái ñaù daêm -       100M3
       Ñöôøng môû roängxaây döïng
        Chi phí vaät lieäu                      ñoàng
        + Caáp phoái ñaù daêm 0,075-50mm               M3   142.0000       238,506        VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)              Coâng   4.6000       45,944  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy raûi 60-60M3/h                     Ca    0.2500  0.5000  2,148,527     MTC x 1,134
        + Maùy ñaàm rung töï haønh, troïng löôïng 25T         Ca    0.2500  0.5000  1,353,445     MTC x 1,134
        + Ñaàm baùnh hôi töï haønh, troïng löôïng 16,0 T       Ca    0.5000  0.5000   684,190     MTC x 1,134
        + Ñaàm baùnh theùp töï haønh, troïng löôïng 10,0 T      Ca    0.2500  0.5000   441,014     MTC x 1,134
        + OÂ toâ töôùi nöôùc, dung tích 5,0 m3            Ca    0.2500  0.5000   492,047     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                      %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                     ñoàng
        Chi phí chung                          %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng         %                        2.00
44  AK.94321 Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp  M2
       nhöïaphí vaät lieäu xaây döïng
        Chi                              ñoàng
        + Nhöïa bitum                         kg   4.7250       10,892        VL
        + Bao taûi                          M2    2.4000        5,400        VL
        + Boät ñaù                           kg   2.7150         600        VL
        + Cuûi ñun                           kg   4.0000         420        VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)              Coâng   0.7600       42,637  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
                                  - 30 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN             ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC   ÑÔN      CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP           VÒ   CHÍNH % PHUÏ  GIAÙ     HOAËC TYÛ LEÄ
        Tröïc tieáp phí khaùc                   %                    1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                  ñoàng
        Chi phí chung                       %                     5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc             %                      6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra             %                     10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng      %                     2.00
45  AE.16115 Xaây moùng baèng ñaù cheû 15x20x25, vöõa xi maêng     M3
        Chi 100
       maùcphí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        + Ñaù cheû 15x20x25                   vieân  108.0000      3,956       VL
        + Xi maêng PC30                      kg  111.6616      1,224       VL
        + Caùt vaøng, ML > 2                   M3    0.3161     79,674       VL
        + Nöôùc                         M3    0.0754     10,000       VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,7/7 (Nhoùm 1)           Coâng   1.3500     43,960  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy troän vöõa, dung tích 80,0 lít          Ca    0.0350     59,104     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                   %                     1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                  ñoàng
        Chi phí chung                       %                     5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc             %                      6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra             %                     10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng      %                      2.00
       Xaây töôøng baèng ñaù cheû 15x20x25, daøy<=30 cm, cao
46  AE.16215                              M3
       <=2 m, vöõa xi maêng maùc 100
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng              ñoàng
        + Ñaù cheû 15x20x25                   vieân  109.0000      3,956       VL
        + Xi maêng PC30                      kg  115.5120      1,224       VL
        + Caùt vaøng, ML > 2                   M3    0.3270     79,674       VL
        + Nöôùc                         M3    0.0780     10,000       VL
        Chi phí nhaân coâng
                                - 31 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN            ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN       CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP          VÒ  CHÍNH  % PHUÏ   GIAÙ      HOAËC TYÛ LEÄ
        + Nhaân coâng baäc 3,7/7 (Nhoùm 1)          Coâng   1.4000        43,960  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy troän vöõa, dung tích 80,0 lít         Ca    0.0350       59,104     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                  %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                 ñoàng
        Chi phí chung                      %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc            %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra            %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng     %                        2.00
47  AK.98120 Laøm lôùp ñaù coù ñöôøng kính Dmax<=6 ñeäm moùng    M3
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng             ñoàng
        + Ñaù caáp phoái dmax <= 6              M3    1.2000       235,665        VL
        + Caùt vaøng, ML > 2                 M3    0.3000       79,674        VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)          Coâng   1.4000       45,944  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        Tröïc tieáp phí khaùc                  %                        1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                 ñoàng
        Chi phí chung                      %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc            %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra            %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng     %                        2.00
48  AD.31111 Laøm coïc tieâu beâ toâng coát theùp          Caùi
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng             ñoàng
        + Xi maêng PC30                    kg   4.0300  1.0000   1,224        VL
        + Theùp troøn 4-6mm                  Kg   1.7460  1.0000   14,871        VL
        + Daây theùp 1mm                    kg   0.0170  1.0000   18,100        VL
        + Caùt vaøng, ML > 2                 M3    0.0071  1.0000   79,674        VL
        + Ñaù soûi ÑK <=30mm                 M3    0.0120  1.0000  286,125        VL
        + Sôn                         kg   0.0154  1.0000   30,000        VL
                              - 32 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN                ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN       CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP              VÒ   CHÍNH  % PHUÏ   GIAÙ      HOAËC TYÛ LEÄ
         + Goã vaùn khuoân                       M3    0.0002  1.0000  3,089,753      VL
         + Ñinh 6 cm                          kg    0.0150  1.0000   17,200      VL
        Chi phí nhaân coâng
         + Nhaân coâng baäc 3,7/7 (Nhoùm 1)              Coâng   0.1600       43,960  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        Tröïc tieáp phí khaùc                      %                        1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                     ñoàng
        Chi phí chung                          %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng         %                        2.00
       Laép ñaët oáng beâ toâng ly taâm daøi 6m noái baèng
49  BB.11501                                 100M
       gioaêng cao su, ñöôøng kính oáng 400mm
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng                 ñoàng
         + OÁng beâ toâng ly taâm D 400, L=6m              m   101.5000  0.0100  377,130        VL
         + Gioaêng cao su D 400mm                   Caùi  16.0000  0.0100  118,000        VL
         + Môõ boâi trôn                        Kg   0.7100  0.0100   14,000        VL
        Chi phí nhaân coâng
         + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 2)              Coâng  45.1000       45,266  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
         + Caàn truïc baùnh hôi, söùc naâng 6,0 T           Ca    1.2800  5.0000  874,581     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                      %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                     ñoàng
        Chi phí chung                          %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng         %                        2.00
50  AL.15122 Laøm vaø thaû roï ñaù treân caïn, loaïi roï 2x1x0,5m       Roï
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng                 ñoàng
         + Daây theùp Ñk 3mm                      Kg   11.0000       18,100        VL
                                   - 33 -
SOÁ MAÕ HIEÄU            TEÂN                 ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC    ÑÔN       CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP             VÒ   CHÍNH  % PHUÏ  GIAÙ      HOAËC TYÛ LEÄ
        + Ñaù hoäc                         M3    1.1000      179,526      VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)            Coâng   2.4000      42,637  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                       5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                       6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                       10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                       2.00
       Ñaøo moùng coâng trình baèng maùy ñaøo <= 1,25m3
51  AB.25123                               100M3
       chieàu roäng moùng <= 6m, ñaát caáp III
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng   7.4800      39,329  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy ñaøo moät gaàu, baùnh xích, dung tích gaàu 1,25   Ca    0.3210     1,590,150     MTC x 1,134
       m3
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                      1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                       5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                       6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                       10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                       2.00
52  AB.65130 Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu    100M3
        Chi K=0,95
       caàu phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng  10.1800      45,944  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy ñaàm coùc                      Ca    5.0900      70,298     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                       1.50
                                 - 34 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN              ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN       CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP            VÒ   CHÍNH % PHUÏ    GIAÙ      HOAËC TYÛ LEÄ
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                        2.00
53  AK.98120 Laøm lôùp ñaù coù ñöôøng kính Dmax<=6 ñeäm moùng       M3
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        + Ñaù caáp phoái dmax <= 6                 M3    1.2000       235,665        VL
        + Caùt vaøng, ML > 2                    M3    0.3000       79,674        VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng   1.4000       45,944  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                        1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                        2.00
54  AF.14114 Beâ toâng moùng, moá, truï caàu treân caïn, ñaù 1x2 maùc   M3
       250 phí vaät lieäu xaây döïng
        Chi                            ñoàng
        + Xi maêng PC30                       kg  415.1250  2.0000   1,224        VL
        + Caùt ñoå beâ toâng                    M3    0.4551  2.0000   79,674        VL
        + Ñaù daêm 1 x 2                      M3    0.8866  2.0000  286,125        VL
        + Nöôùc                          M3    0.1896  2.0000   10,000        VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng   2.9100       45,944  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít        Ca    0.0950  2.0000   82,093     MTC x 1,134
        + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW    Ca    0.0890  2.0000   54,629     MTC x 1,134
        + Caàn truïc baùnh hôi, söùc naâng 16,0 T         Ca    0.0450  2.0000  1,402,731     MTC x 1,134
                                 - 35 -
SOÁ MAÕ HIEÄU              TEÂN               ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC      ÑÔN       CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP            VÒ   CHÍNH % PHUÏ    GIAÙ      HOAËC TYÛ LEÄ
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                         5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                         6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                         10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                         2.00
55  AF.14214 Beâ toâng muõ moá, muõ truï caàu treân caïn, ñaù 1x2     M3
        Chi 250
       maùcphí vaät lieäu xaây döïng                ñoàng
        + Xi maêng PC30                       kg   415.1250  2.0000   1,224        VL
        + Caùt ñoå beâ toâng                    M3    0.4551  2.0000   79,674        VL
        + Ñaù daêm 1 x 2                      M3    0.8866  2.0000  286,125        VL
        + Nöôùc                          M3    0.1896  2.0000   10,000        VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng   3.6900        45,944  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít        Ca    0.0950  2.0000   82,093     MTC x 1,134
        + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW    Ca    0.0890  2.0000   54,629     MTC x 1,134
        + Caàn truïc baùnh hôi, söùc naâng 16,0 T         Ca    0.0450  2.0000  1,402,731     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                        1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                         5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                         6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                         10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                         2.00
56  AF.61110 Saûn xuaát laép döïng coát theùp moùng, ñöôøng kính <=10  Taán
       mm phí vaät lieäu xaây döïng
        Chi                            ñoàng
        + Theùp Ñk <=10 mm                     kg  1,005.0000       14,871        VL
        + Daây theùp                        kg    21.4200       18,100        VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)            Coâng   11.3200        42,637  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
                                 - 36 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN              ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC      ÑÔN      CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP            VÒ   CHÍNH % PHUÏ    GIAÙ     HOAËC TYÛ LEÄ
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy caét uoán coát theùp, coâng suaát 5,0 kW      Ca    0.4000        64,623     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                        1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                         6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng      %                         2.00
       Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng cao <=16m,
57  AF.61322                              Taán
       ñöôøng kính <= 18 mm
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        + Theùp Ñk <=18 mm                     kg  1,020.0000       15,531       VL
        + Daây theùp                        kg    14.2800       18,100       VL
        + Que haøn                         kg    4.6400       23,000       VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)            Coâng   12.2000        42,637  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Bieán theá haøn xoay chieàu, coâng suaát 23,0 kW    Ca    1.1200  2.0000  119,650     MTC x 1,134
        + Maùy caét uoán coát theùp, coâng suaát 5,0 kW      Ca    0.3200  2.0000   64,623     MTC x 1,134
        + Maùy vaän thaêng, söùc naâng 0,8 T, H naâng 80 m    Ca    0.0400  2.0000  139,329     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                        1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                         6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng      %                         2.00
       Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng cao <=16m,
58  AF.61332                              Taán
       ñöôøng kính > 18 mm
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        + Theùp Ñk > 18 mm                    Kg   1,020.0000       15,531       VL
                                - 37 -
SOÁ MAÕ HIEÄU            TEÂN                 ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN       CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP             VÒ   CHÍNH  % PHUÏ   GIAÙ      HOAËC TYÛ LEÄ
        + Daây theùp                        kg   14.2800        18,100      VL
        + Que haøn                         kg    5.3000        23,000      VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)            Coâng  10.1900       42,637  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Bieán theá haøn xoay chieàu, coâng suaát 23,0 kW     Ca    1.2700  2.0000  119,650     MTC x 1,134
        + Maùy caét uoán coát theùp, coâng suaát 5,0 kW      Ca    0.1600  2.0000   64,623     MTC x 1,134
        + Maùy vaän thaêng, söùc naâng 0,8 T, H naâng 80 m     Ca    0.0400  2.0000  139,329     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                        2.00
       Ñaøo moùng coâng trình baèng maùy ñaøo <= 1,25m3
59  AB.25123                               100M3
       chieàu roäng moùng <= 6m, ñaát caáp III
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)            Coâng   7.4800       39,329  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy ñaøo moät gaàu, baùnh xích, dung tích gaàu 1,25   Ca    0.3210      1,590,150     MTC x 1,134
       m3
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                        2.00
60  AB.65130 Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu    100M3
        Chi K=0,95
       caàu phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        Chi phí nhaân coâng
                                 - 38 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN              ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN       CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP            VÒ  CHÍNH  % PHUÏ   GIAÙ      HOAËC TYÛ LEÄ
        + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)           Coâng  10.1800        45,944  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy ñaàm coùc                     Ca    5.0900       70,298     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                   %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                  ñoàng
        Chi phí chung                       %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc             %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra             %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng      %                        2.00
       Xaây töôøng baèng ñaù cheû 15x20x25, daøy>30 cm, cao
61  AE.16235                              M3
       <=2 m, vöõa xi maêng maùc 100
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng              ñoàng
        + Ñaù cheû 15x20x25                   vieân  108.0000        3,956        VL
        + Xi maêng PC30                      kg  111.6616        1,224        VL
        + Caùt vaøng, ML > 2                   M3    0.3161       79,674        VL
        + Nöôùc                         M3    0.0754       10,000        VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,7/7 (Nhoùm 1)           Coâng   1.3700       43,960  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy troän vöõa, dung tích 80,0 lít          Ca    0.0350       59,104     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                   %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                  ñoàng
        Chi phí chung                       %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc             %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra             %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng      %                        2.00
62  AF.14315 Beâ toâng maët caàu, ñaù 1x2 maùc 300           M3
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng              ñoàng
        + Xi maêng PC30                      kg  449.9750  4.0000   1,224        VL
        + Caùt ñoå beâ toâng                   M3    0.4551  4.0000   79,674        VL
                                - 39 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN             ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN       CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP           VÒ   CHÍNH  % PHUÏ   GIAÙ      HOAËC TYÛ LEÄ
        + Ñaù daêm 1 x 2                     M3    0.8866  4.0000  286,125      VL
        + Nöôùc                         M3    0.1784  4.0000   10,000      VL
        + Phuï gia deûo hoùa (theo thieát keá caáp phoái)    kg        4.0000    4,000      VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)           Coâng   2.8000       42,637  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít       Ca    0.0950  5.0000   82,093     MTC x 1,134
        + Maùy ñaàm beâ toâng, ñaàm baøn, coâng suaát 1,0 kW   Ca    0.0890  5.0000   52,205     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                   %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                  ñoàng
        Chi phí chung                       %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc             %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra             %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng      %                        2.00
63  AF.14314 Beâ toâng maët caàu, ñaù 1x2 maùc 250           M3
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng              ñoàng
        + Xi maêng PC30                      kg  415.1250  4.0000   1,224        VL
        + Caùt ñoå beâ toâng                   M3    0.4551  4.0000   79,674        VL
        + Ñaù daêm 1 x 2                     M3    0.8866  4.0000  286,125        VL
        + Nöôùc                         M3    0.1896  4.0000   10,000        VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)           Coâng   2.8000       42,637  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít       Ca    0.0950  5.0000   82,093     MTC x 1,134
        + Maùy ñaàm beâ toâng, ñaàm baøn, coâng suaát 1,0 kW   Ca    0.0890  5.0000   52,205     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                   %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                  ñoàng
        Chi phí chung                       %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc             %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra             %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
                                - 40 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN              ÑÔN    ÑÒNH MÖÙC      ÑÔN      CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP            VÒ   CHÍNH % PHUÏ    GIAÙ     HOAËC TYÛ LEÄ
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                       2.00
       Sôn töôøng ngoaøi nhaø, ñaõ baû baèng sôn Super, 1
64  AK.84113                               M2
       nöôùc loùt, 1 nöôùc phuû
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        + Sôn loùt Super ATa                    kg    0.1250  1.0000   45,000       VL
        + Sôn phuû Super Ata mòn ngoaøi nhaø            kg    0.0940  1.0000   40,000       VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)            Coâng   0.0460        42,637  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                        1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                         6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra              %                        10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng       %                         2.00
       Saûn xuaát laép döïng coát theùp saøn maùi cao <=16m,
65  AF.61721                               Taán
       ñöôøng kính >10 mm
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng               ñoàng
        + Theùp Ñk <=18 mm                     kg  1,020.0000       15,531       VL
        + Daây theùp                        kg    14.2800       18,100       VL
        + Que haøn                         kg    4.6170       23,000       VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)            Coâng   10.9100        42,637  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Bieán theá haøn xoay chieàu, coâng suaát 23,0 kW     Ca    1.1230  2.0000  119,650     MTC x 1,134
        + Maùy caét uoán coát theùp, coâng suaát 5,0 kW      Ca    0.3200  2.0000   64,623     MTC x 1,134
        + Maùy vaän thaêng, söùc naâng 0,8 T, H naâng 80 m     Ca    0.0400  2.0000  139,329     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                    %                        1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                   ñoàng
        Chi phí chung                        %                        5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc              %                         6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
                                 - 41 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN             ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP           VÒ   CHÍNH % PHUÏ    GIAÙ     HOAËC TYÛ LEÄ
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra             %                      10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng      %                        2.00
       Ñaøo moùng coät truï, hoá kieåm tra, roäng <=1 m, saâu
66  AB.11413                              M3
       <=1 m, ñaát caáp III
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng              ñoàng
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)           Coâng   1.9000       39,329  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        Tröïc tieáp phí khaùc                   %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                  ñoàng
        Chi phí chung                       %                       5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc             %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra             %                       10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng      %                       2.00
67  AF.11232 Beâ toâng moùng ñaù 2x4 maùc 150, roäng <=250cm      M3
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng              ñoàng
        + Xi maêng PC30                      kg  272.6500  1.0000   1,224       VL
        + Caùt ñoå beâ toâng                   M3    0.5084  1.0000   79,674       VL
        + Ñaù daêm 2 x 4                     M3    0.9133  1.0000  268,998       VL
        + Nöôùc                         M3    0.1794  1.0000   10,000       VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,0/7 (Nhoùm 1)           Coâng   1.6400       39,329  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Maùy troän beâ toâng, dung tích 250,0 lít       Ca    0.0950       82,093     MTC x 1,134
        + Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi, coâng suaát 1,5 kW   Ca    0.0890       54,629     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                   %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                  ñoàng
        Chi phí chung                       %                       5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc             %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra             %                       10.00
                                - 42 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN               ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP             VÒ   CHÍNH % PHUÏ   GIAÙ     HOAËC TYÛ LEÄ
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng        %                       2.00
68  AK.98120 Laøm lôùp ñaù coù ñöôøng kính Dmax<=6 ñeäm moùng       M3
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng                ñoàng
        + Ñaù caáp phoái dmax <= 6                 M3   1.2000       235,665       VL
        + Caùt vaøng, ML > 2                    M3   0.3000       79,674       VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 1)             Coâng  1.4000       45,944  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        Tröïc tieáp phí khaùc                     %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                    ñoàng
        Chi phí chung                         %                       5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc               %                       6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra               %                       10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng        %                       2.00
69  AD.32441 Saûn xuaát, laép ñaët bieån baùo phaûn quang loaïi chöõ    Caùi
        Chi 30x50cm
       nhaätphí vaät lieäu xaây döïng                ñoàng
        + Maøng phaûn quang                     m2   0.1830  1.5000  242,000       VL
        + Möïc in cao caáp                      Lít  0.0160  1.5000   15,000       VL
        + Dung moâi UPH 3519                     Lít  0.0060  1.5000   10,000       VL
        + Dung moâi PUV                       Lít  0.0160  1.5000   20,000       VL
        + Toân traùng keõm daøy 1,2 mm                kg   1.5800  1.5000   8,455       VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,7/7 (Nhoùm 1)             Coâng  0.9300       43,960  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + OÂ toâ vaän taûi thuøng, troïng taûi 2,5 T        Ca   0.0250       297,664     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                     %                      1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                    ñoàng
        Chi phí chung                         %                       5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc               %                       6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra               %                       10.00
                                 - 43 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN               ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC     ÑÔN      CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP             VÒ   CHÍNH % PHUÏ    GIAÙ     HOAËC TYÛ LEÄ
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng        %                        2.00
       Saûn xuaát, laép ñaët bieån baùo phaûn quang loaïi troøn
70  AD.32421                                Caùi
       Ñk 70, baùt giaùc caïnh 25cm
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng                ñoàng
        + Maøng phaûn quang                     m2    0.5700  1.5000  242,000       VL
        + Möïc in cao caáp                      Lít   0.0400  1.5000   15,000       VL
        + Dung moâi UPH 3519                     Lít   0.0160  1.5000   10,000       VL
        + Dung moâi PUV                        Lít   0.0400  1.5000   20,000       VL
        + Toân traùng keõm daøy 1,2 mm                kg   5.1700  1.5000   8,455       VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,7/7 (Nhoùm 1)             Coâng   1.4400       43,960  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + OÂ toâ vaän taûi thuøng, troïng taûi 2,5 T         Ca    0.0250       297,664     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                     %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                    ñoàng
        Chi phí chung                         %                       5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc               %                        6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra               %                       10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng        %                        2.00
       Laép ñaët oáng theùp ñen baèng phöông phaùp haøn,
71  BB.14109                                100M
       ñöôøng kính oáng 80mm
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng                ñoàng
        + OÁng theùp ñen D 80mm, L=8m                meùt  100.5000  0.0100   76,000       VL
        + Que haøn                          kg   1.8200  0.0100   23,000       VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 2)             Coâng  49.1000       45,266  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        + Bieán theá haøn xoay chieàu, coâng suaát 23,0 kW      Ca    0.4800  5.0000  119,650     MTC x 1,134
        Tröïc tieáp phí khaùc                     %                       1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                    ñoàng
        Chi phí chung                         %                       5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
                                  - 44 -
SOÁ MAÕ HIEÄU               TEÂN                ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC   ÑÔN      CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC         COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP              VÒ   CHÍNH % PHUÏ  GIAÙ     HOAËC TYÛ LEÄ
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                %                    6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                %                     10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng         %                     2.00
72   TT  Bôm nöôùc hoá moùng, maùy bôm 8CV                M3
        Chi phí vaät lieäu xaây döïng                 ñoàng          190,250
        Chi phí nhaân coâng
        Chi phí maùy thi coâng
        Tröïc tieáp phí khaùc                      %                     1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                     ñoàng
        Chi phí chung                          %                     5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                %                      6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                %                     10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng         %                     2.00
73  AK.94321 Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp  M2
       nhöïaphí vaät lieäu xaây döïng
        Chi                              ñoàng
        + Nhöïa bitum                         kg   4.7250      10,892       VL
        + Bao taûi                          M2   2.4000      5,400       VL
        + Boät ñaù                           kg   2.7150       600       VL
        + Cuûi ñun                           kg   4.0000       420       VL
        Chi phí nhaân coâng
        + Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1)              Coâng  0.7600      42,637  NC x 1,062 x 1,09 x 1,543
        Chi phí maùy thi coâng
        Tröïc tieáp phí khaùc                      %                     1.50
        Coäng tröïc tieáp phí                     ñoàng
        Chi phí chung                          %                     5.30
        Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
        Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc                %                      6.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
        Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra                %                     10.00
        Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
        Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng        %                      2.00
                                  - 45 -
SOÁ MAÕ HIEÄU     TEÂN           ÑÔN   ÑÒNH MÖÙC   ÑÔN   CAÙCH TÍNH
 TT ÑÒNH MÖÙC  COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP       VÒ  CHÍNH % PHUÏ  GIAÙ  HOAËC TYÛ LEÄ

                        TRUE  TRUE
                    - 46 -
ÂN TÍCH ÑÔN GIAÙ DÖÏ THAÀU
 ÑÖÔØNG LAÂM SÔN - PHÖÔÙC HOAØ
 N MAËT ÑÖÔØNG & CAÙC COÂNG TRÌNH TREÂN ÑÖÔØNG TÖØ KM5+500 ÑEÁN KM9+340
N - HUYEÄN NINH SÔN & XAÕ PHÖÔÙC HOAØ - HUYEÄN BAÙC AÙI
                         THAØNH
                         TIEÀN
                           1,109,227

                              340,700
                              340,700
                              531,924
                              476,053
                              55,871
                              13,089
                              885,713
                              46,943
                              932,656
                              55,959
                              988,615
                              98,862
                             1,087,477
                              21,750
                             1,302,560

                              406,732
                              406,732
                              617,986
                              553,592
                              64,394
                              15,371
                             1,040,089
                              55,125
                             1,095,214
                              65,713
                             1,160,927
                              116,093
                        - 47 -
 THAØNH
 TIEÀN
   1,277,020
    25,540
   1,651,953

      472,062
      472,062
      827,523
      755,553
      71,970
      19,494
     1,319,079
      69,911
     1,388,990
      83,339
     1,472,329
      147,233
     1,619,562
      32,391

     4,015,618

     1,023,392
      753,535
       4,055
      117,112
      83,283
      34,078
       2,861
      12,974
       1,265
      14,229
      403,626
      403,626
     1,732,052

     972,256

     749,125
- 48 -
 THAØNH
 TIEÀN

      10,671

       47,386
     3,206,456
      169,942
     3,376,398
      202,584
     3,578,982
      357,898
     3,936,880
       78,738

     12,901,370

     9,720,228
     9,720,228
      105,371
      105,371
      323,855
      192,174
      131,681
      152,242
     10,301,696
      545,990
     10,847,686
      650,861
     11,498,547
     1,149,855
     12,648,402
      252,968
     5,424,846
     3,750,000
      122,230
      122,230
      395,473
      234,957
      160,516
- 49 -
 THAØNH
 TIEÀN
    64,016
   4,331,719
    229,581
   4,561,300
    273,678
   4,834,978
    483,498
   5,318,476
    106,370
   5,553,161
   3,750,000
    122,230
    122,230
    496,419
    294,573
    201,846
    65,530
   4,434,179
    235,011
   4,669,190
    280,151
   4,949,341
    494,934
   5,444,275
    108,886
   5,424,846
   3,750,000
    122,230
    122,230
    395,473
    234,957
    160,516
    64,016
   4,331,719
    229,581
   4,561,300
- 50 -
 THAØNH
 TIEÀN
    273,678
   4,834,978
    483,498
   5,318,476
    106,370
    535,897
    306,700
    282,798
    23,902
    114,888
    114,888

      6,324
     427,912
     22,679
     450,591
     27,035
     477,626
     47,763
     525,389
     10,508
     166,210
     99,146
     99,146
     31,611
     31,611

      1,961
     132,718
      7,034
     139,752
      8,385
     148,137
     14,814
     162,951
      3,259
- 51 -
 THAØNH
 TIEÀN
   1,342,899
    880,336
    515,735
    36,804
    257,484
     1,924
    29,695
    38,694
    149,354
    149,354
    26,763
    15,442
     5,532
     5,789
    15,847
   1,072,300
    56,832
   1,129,132
    67,748
   1,196,880
    119,688
   1,316,568
    26,331
    159,670
    67,734
    51,465
    12,960
     1,629
     1,680
    57,878
    57,878

      1,884
     127,496
      6,757
     134,253
- 52 -
 THAØNH
 TIEÀN
      8,055
     142,308
     14,231
     156,539
      3,131
     670,755

     56,900
     56,900
     470,780
     428,166
     42,614
      7,915
     535,595
     28,387
     563,982
     33,839
     597,821
     59,782
     657,603
     13,152
     110,726

     87,107
     87,107

      1,307
     88,414
      4,686
     93,100
      5,586
     98,686
      9,869
     108,555
      2,171
     535,897
- 53 -
 THAØNH
 TIEÀN
    306,700
    282,798
    23,902
    114,888
    114,888

       6,324
      427,912
      22,679
      450,591
      27,035
      477,626
      47,763
      525,389
      10,508

      904,666

      599,424
      431,204
      141,387
       26,053
        780
      109,927
      109,927
       2,346
       2,346
       10,675
      722,372
       38,286
      760,658
       45,639
      806,297
       80,630
      886,927
       17,739
     43,177,196
- 54 -
 THAØNH
 TIEÀN
  32,817,756
  32,817,756
    604,127
    604,127
    545,438
    243,038
    302,400
    509,510
  34,476,831
   1,827,272
  36,304,103
   2,178,246
  38,482,349
   3,848,235
  42,330,584
    846,612

     8,858,726

     4,848,485
     4,848,485
     2,077,888
     2,077,888
      42,749
      42,749
      104,537
     7,073,659
      374,904
     7,448,563
      446,914
     7,895,477
      789,548
     8,685,025
      173,701
     1,577,689

     835,398
- 55 -
 THAØNH
 TIEÀN
    835,398
    405,764
    405,764
    18,617
   1,259,779
    66,768
   1,326,547
    79,593
   1,406,140
    140,614
   1,546,754
    30,935
    159,670
    67,734
    51,465
    12,960
     1,629
     1,680
    57,878
    57,878

      1,884
     127,496
      6,757
     134,253
      8,055
     142,308
     14,231
     156,539
      3,131
     736,438
     396,579
     199,100
     197,479
     182,774
     182,774
- 56 -
 THAØNH
 TIEÀN

      8,690
     588,043
     31,166
     619,209
     37,153
     656,362
     65,636
     721,998
     14,440
     110,726

     87,107
     87,107

      1,307
     88,414
      4,686
     93,100
      5,586
     98,686
      9,869
     108,555
      2,171
     535,897
     306,700
     282,798
     23,902
     114,888
     114,888

      6,324
     427,912
     22,679
     450,591
     27,035
- 57 -
 THAØNH
 TIEÀN
    477,626
    47,763
    525,389
    10,508
    887,519
    589,861
    427,248
    136,674
    25,185
      754
    106,001
    106,001
     2,346
     2,346
    10,473
    708,681
    37,560
    746,241
    44,774
    791,015
    79,102
    870,117
    17,402
    159,670
    67,734
    51,465
    12,960
     1,629
     1,680
    57,878
    57,878

      1,884
     127,496
      6,757
     134,253
- 58 -
 THAØNH
 TIEÀN
      8,055
     142,308
     14,231
     156,539
      3,131

     169,659


     133,470
     133,470

      2,002
     135,472
      7,180
     142,652
      8,559
     151,211
     15,121
     166,332
      3,327
     962,863
     627,917
     337,061
     40,911
     248,133
      1,812
     115,206
     115,206
     14,357
      8,844
      5,513
     11,362
     768,842
     40,749
     809,591
     48,575
- 59 -
 THAØNH
 TIEÀN
    858,166
    85,817
    943,983
    18,880
    62,884
    36,908
     4,982
    26,224
      311
      571
     3,468
      467
      624
      261
    12,563
    12,563

       742
     50,213
      2,661
     52,874
      3,172
     56,046
      5,605
     61,651
      1,233

     590,907

     334,577
     261,505
      5,075
      4,669
      5,511
     31,070
      3,550
     23,030
- 60 -
 THAØNH
 TIEÀN
       167
     87,813
     87,813
     42,474
      4,397
      3,532
     34,545
      6,973
     471,837
     25,007
     496,844
     29,811
     526,655
     52,666
     579,321
     11,586

     258,316

     96,628
     64,601
       502
       132
       670
     30,723
     98,149
     98,149
      8,439
      8,439
      3,048
     206,264
     10,932
     217,196
     13,032
     230,228
     23,023
     253,251
- 61 -
 THAØNH
 TIEÀN
      5,065
     110,726

      87,107
      87,107

      1,307
      88,414
      4,686
      93,100
      5,586
      98,686
      9,869
     108,555
      2,171
     670,755

      56,900
      56,900
      470,780
      428,166
      42,614
       7,915
      535,595
      28,387
      563,982
      33,839
      597,821
      59,782
      657,603
      13,152
     1,577,689

     835,398
     835,398
     405,764
- 62 -
 THAØNH
 TIEÀN
    405,764
    18,617
   1,259,779
    66,768
   1,326,547
    79,593
   1,406,140
    140,614
   1,546,754
    30,935
    253,283
    50,189
    43,547
     6,442
      200
    86,166
    86,166
    62,902
    62,902
     2,989
    202,246
    10,719
    212,965
    12,778
    225,743
    22,574
    248,317
     4,966
    291,057
    71,698
    62,210
     9,202
      286
    94,372
    94,372
    62,902
- 63 -
 THAØNH
 TIEÀN
    62,902
     3,435
    232,407
    12,318
    244,725
    14,684
    259,409
    25,941
    285,350
     5,707
    314,499
    86,038
    74,652
    11,043
      343
    98,475
    98,475
    62,902
    62,902
     3,711
    251,126
    13,310
    264,436
    15,866
    280,302
    28,030
    308,332
     6,167
   1,281,746
    828,027
    541,880
    33,726
    250,432
     1,989
    170,589
    170,589
- 64 -
 THAØNH
 TIEÀN
       9,728
       9,728
      15,125
     1,023,469
      54,244
     1,077,713
      64,663
     1,142,376
      114,238
     1,256,614
      25,132
      972,440
      612,271
      316,787
      41,161
      218,361
       1,708
      31,660
       2,119
        475
      138,387
      138,387
      14,357
       8,844
       5,513
      11,475
      776,490
      41,154
      817,644
      49,059
      866,703
      86,670
      953,373
      19,067
      962,863
      627,917
- 65 -
 THAØNH
 TIEÀN
    337,061
    40,911
    248,133
     1,812
    115,206
    115,206
    14,357
     8,844
     5,513
    11,362
    768,842
    40,749
    809,591
    48,575
    858,166
    85,817
    943,983
    18,880
   1,450,442
    849,947
    437,655
    39,065
    262,663
     1,934
    104,446
     3,491
      693
    271,115
    271,115
    19,995
     8,844
    11,151
    17,116
   1,158,173
    61,383
   1,219,556
- 66 -
 THAØNH
 TIEÀN
    73,173
   1,292,729
    129,273
   1,422,002
    28,440

     22,008,278

     15,333,057
     14,945,355
      387,702
     1,951,451
     1,951,451
       29,313
       29,313
      259,707
     17,573,528
      931,397
     18,504,925
     1,110,296
     19,615,221
     1,961,522
     21,576,743
      431,535

     22,593,756

     16,318,588
     15,841,620
      258,468
      218,500
     1,121,797
     1,121,797
      334,029
      310,579
       23,450
      266,616
     18,041,030
- 67 -
 THAØNH
 TIEÀN
    956,175
  18,997,205
   1,139,832
  20,137,037
   2,013,704
  22,150,741
    443,015
  45,632,419
  33,867,852
  33,867,852
    377,488
    377,488
   1,653,494
    612,153
    385,620
    389,875
    125,653
    140,193
    538,483
  36,437,317
   1,931,178
  38,368,495
   2,302,110
  40,670,605
   4,067,061
  44,737,666
    894,753
    159,670
    67,734
    51,465
    12,960
     1,629
     1,680
    57,878
    57,878
- 68 -
 THAØNH
 TIEÀN
      1,884
     127,496
      6,757
     134,253
      8,055
     142,308
     14,231
     156,539
      3,131
     887,519
     589,861
     427,248
     136,674
     25,185
       754
     106,001
     106,001
      2,346
      2,346
     10,473
     708,681
     37,560
     746,241
     44,774
     791,015
     79,102
     870,117
     17,402

     904,666

     599,424
     431,204
     141,387
     26,053
       780
     109,927
- 69 -
 THAØNH
 TIEÀN
    109,927
     2,346
     2,346
    10,675
    722,372
    38,286
    760,658
    45,639
    806,297
    80,630
    886,927
    17,739
    535,897
    306,700
    282,798
    23,902
    114,888
    114,888

      6,324
     427,912
     22,679
     450,591
     27,035
     477,626
     47,763
     525,389
     10,508
     62,884
     36,908
      4,982
     26,224
       311
       571
      3,468
       467
- 70 -
 THAØNH
 TIEÀN
        624
        261
      12,563
      12,563

        742
      50,213
       2,661
      52,874
       3,172
      56,046
       5,605
      61,651
       1,233

     57,404,662

     40,180,653
     38,282,523
     1,888,189
       9,941
     3,646,411
     3,646,411
     1,332,945
     1,332,945
      677,400
     45,837,409
     2,429,383
     48,266,792
     2,896,008
     51,162,800
     5,116,280
     56,279,080
     1,125,582
      736,438
      396,579
      199,100
- 71 -
 THAØNH
 TIEÀN
    197,479
    182,774
    182,774

      8,690
     588,043
      31,166
     619,209
      37,153
     656,362
      65,636
     721,998
      14,440

     1,403,702


      525,450
      525,450
      578,837
      578,837
      16,564
     1,120,851
      59,405
     1,180,256
      70,815
     1,251,071
      125,107
     1,376,178
      27,524
     1,577,689

     835,398
     835,398
     405,764
     405,764
      18,617
- 72 -
 THAØNH
 TIEÀN
   1,259,779
    66,768
   1,326,547
    79,593
   1,406,140
    140,614
   1,546,754
    30,935
    535,897
    306,700
    282,798
    23,902
    114,888
    114,888

       6,324
      427,912
      22,679
      450,591
      27,035
      477,626
      47,763
      525,389
      10,508
     1,452,158
      815,946
      518,275
      36,985
      258,752
       1,934
      238,802
      238,802
      87,658
       9,021
       5,624
      73,013
- 73 -
 THAØNH
 TIEÀN
    17,136
   1,159,542
    61,456
   1,220,998
    73,260
   1,294,258
    129,426
   1,423,684
    28,474
   1,533,522
    815,946
    518,275
    36,985
    258,752
     1,934
    302,811
    302,811
    87,658
     9,021
     5,624
    73,013
    18,096
   1,224,511
    64,899
   1,289,410
    77,365
   1,366,775
    136,678
   1,503,453
    30,069
  20,623,542
  15,333,057
  14,945,355
    387,702
    862,085
    862,085
- 74 -
 THAØNH
 TIEÀN
    29,313
    29,313
    243,367
  16,467,822
    872,795
  17,340,617
   1,040,437
  18,381,054
   1,838,105
  20,219,159
    404,383

     22,017,758

     16,206,808
     15,841,620
      258,468
      106,720
      929,102
      929,102
      185,369
      155,004
       23,919
       6,446
      259,819
     17,581,098
      931,798
     18,512,896
     1,110,774
     19,623,670
     1,962,367
     21,586,037
      431,721

     21,853,664

     16,221,988
     15,841,620
- 75 -
 THAØNH
 TIEÀN
    258,468
    121,900
    776,029
    776,029
    194,170
    175,764
    11,960
     6,446
    257,883
  17,450,070
    924,854
  18,374,924
   1,102,495
  19,477,419
   1,947,742
  21,425,161
    428,503

     1,403,702


      525,450
      525,450
      578,837
      578,837
      16,564
     1,120,851
      59,405
     1,180,256
      70,815
     1,251,071
      125,107
     1,376,178
      27,524
     1,577,689

     835,398
- 76 -
 THAØNH
 TIEÀN
    835,398
    405,764
    405,764
    18,617
   1,259,779
    66,768
   1,326,547
    79,593
   1,406,140
    140,614
   1,546,754
    30,935

     889,517

      589,861
      427,248
      136,674
      25,185
        754
      107,571
      107,571
       2,346
       2,346
      10,497
      710,275
      37,645
      747,920
      44,875
      792,795
      79,280
      872,075
      17,442
     1,403,652
      876,191
      572,800
      37,710
- 77 -
 THAØNH
 TIEÀN
    263,826
     1,855

      213,237
      213,237
      14,818
       9,286
       5,532
      16,564
     1,120,810
      59,403
     1,180,213
      70,813
     1,251,026
      125,103
     1,376,129
      27,523
     1,347,409
      831,946
      528,438
      37,710
      263,826
       1,972
      213,237
      213,237
      14,818
       9,286
       5,532
      15,900
     1,075,901
      57,023
     1,132,924
      67,975
     1,200,899
      120,090
     1,320,989
- 78 -
 THAØNH
 TIEÀN
    26,420

      16,503

       9,479
       5,681
       3,798
       3,503
       3,503

        195
      13,177
        698
      13,875
        833
      14,708
       1,471
      16,179
        324

     21,892,736

     16,206,279
     15,841,620
      258,468
      106,191
      830,861
      830,861
      185,785
      155,420
       23,919
       6,446
      258,344
     17,481,269
      926,507
     18,407,776
     1,104,467
     19,512,243
- 79 -
 THAØNH
 TIEÀN
   1,951,224
  21,463,467
    429,269

     169,659


     133,470
     133,470

      2,002
     135,472
      7,180
     142,652
      8,559
     151,211
     15,121
     166,332
      3,327
     962,863
     627,917
     337,061
     40,911
     248,133
      1,812
     115,206
     115,206
     14,357
      8,844
      5,513
     11,362
     768,842
     40,749
     809,591
     48,575
     858,166
     85,817
- 80 -
 THAØNH
 TIEÀN
    943,983
    18,880
    535,897
    306,700
    282,798
    23,902
    114,888
    114,888

      6,324
     427,912
     22,679
     450,591
     27,035
     477,626
     47,763
     525,389
     10,508
     178,723
     59,139
     44,950
       244
       61
       325
     13,559
     73,023
     73,023
      8,439
      8,439
      2,109
     142,710
      7,564
     150,274
      9,016
     159,290
     15,929
- 81 -
 THAØNH
 TIEÀN
    175,219
     3,504

      390,832

      185,960
      140,009
        609
        162
        812
      44,368
      113,067
      113,067
       8,439
       8,439
       4,612
      312,078
      16,540
      328,618
      19,717
      348,335
      34,834
      383,169
       7,663

     14,896,265

     7,680,628
     7,638,764
       41,864
     3,969,818
     3,969,818
       68,384
       68,384
      175,782
     11,894,612
      630,414
     12,525,026
- 82 -
 THAØNH
 TIEÀN
    751,502
  13,276,528
   1,327,653
  14,604,181
    292,084
    241,835
    190,250      2,854
     193,104
     10,235
     203,339
     12,200
     215,539
     21,554
     237,093
      4,742
     159,670
     67,734
     51,465
     12,960
      1,629
      1,680
     57,878
     57,878

      1,884
     127,496
      6,757
     134,253
      8,055
     142,308
     14,231
     156,539
      3,131
- 83 -
 THAØNH
 TIEÀN
- 84 -
 BAÛNG TOÅNG HÔÏP NHU CAÀU VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG, NHAÂN COÂNG, MAÙY THI COÂNG
                     COÂNG TRÌNH : ÑÖÔØNG LAÂM SÔN - PHÖÔÙC HOAØ
NG MUÏC : GOÙI THAÀU SOÁ 04: THI COÂNG XAÂY DÖÏNG NEÀN MAËT ÑÖÔØNG & CAÙC COÂNG TRÌNH TREÂN ÑÖÔØNG TÖØ KM5+500 ÑEÁN KM9+
         ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG : XAÕ LAÂM SÔN - HUYEÄN NINH SÔN & XAÕ PHÖÔÙC HOAØ - HUYEÄN BAÙC AÙI
     SOÁ               TEÂN       ÑÔN   KHOÁI             ÑÔN GIAÙ
      TT             LOAÏI VAÄT TÖ     VÒ   LÖÔÏNG     Chöa coù VAT   Thueá suaát  Giaù coù VAT
        Vaät lieäu xaây döïng
     1    + Bao taûi                 M2    2,686.944      5,400             5,400
     2    + Boät ñaù                 kg    3,039.605       600              600
     3    + Caùt ñoå beâ toâng            M3     828.327      79,674            79,674
     4    + Caùt neàn                M3    4,747.700      79,674            79,674
     5    + Caùt vaøng, ML > 2            M3    1,911.618      79,674            79,674
     6    + Caáp phoái ñaù daêm 0,075-50mm      M3     210.203     238,506            238,506
     7    + Caàn khoan D32, L=0,7m          caùi     0.111      40,000            40,000
     8    + Caàn khoan D89, L=0,96m         caùi     0.568      80,000            80,000
     9    + Cuûi ñun                 kg    4,478.240       420              420
     10   + Daây ñieän noå mìn           Meùt     82.227      3,550             3,550
     11   + Daây noå                Meùt     128.275      3,200             3,200
     12   + Daây theùp                kg     785.107      18,100            18,100
     13   + Daây theùp 1mm              kg     13.599      18,100            18,100
     14   + Daây theùp Ñk 3mm             Kg    4,037.000      18,100            18,100
     15   + Dung moâi PUV               Lít     0.897      20,000            20,000
     16   + Dung moâi UPH 3519            Lít     0.353      10,000            10,000
     17   + Ñaù caáp phoái dmax <= 6         M3    1,248.180     235,665            235,665
     18   + Ñaù cheû 15x20x25            vieân  524,226.920      3,956             3,956
     19   + Ñaù daêm 1 x 2              M3    1,510.714     286,125            286,125
     20   + Ñaù daêm 2 x 4              M3     116.810     268,998            268,998
     21   + Ñaù daêm 4 x 6              M3      88.145     235,665            235,665
     22   + Ñaù hoäc                 M3     403.700     179,526            179,526
     23   + Ñaù soûi ÑK <=30mm            M3      9.599     286,125            286,125
     24   + Ñinh 6 cm                 kg     11.999      17,200            17,200
     25   + Ñinh caùc loaïi              kg     12.085      17,200            17,200
     26   + Ñinh ñæa                 caùi     59.527       780              780
     27   + Gioaêng cao su D 400mm         Caùi      0.320     118,000            118,000
     28   + Goã laøm khe co daõn           M3      17.394    2,089,753           2,089,753
                             - 85 -
SOÁ                TEÂN           ÑÔN   KHOÁI             ÑÔN GIAÙ
 TT              LOAÏI VAÄT TÖ         VÒ  LÖÔÏNG     Chöa coù VAT  Thueá suaát  Giaù coù VAT
 29  + Goã vaùn caàu coâng taùc               M3      1.531     2,089,753          2,089,753
 30  + Goã vaùn khuoân                   M3      0.160     3,089,753          3,089,753
 31  + Kíp ñieän vi sai                  caùi     1.895       7,500            7,500
 32  + Maøng phaûn quang                  m2      8.396      242,000           242,000
 33  + Môõ boâi trôn                    Kg      0.014       14,000            14,000
 34  + Muõi khoan ÑK 105mm                 caùi     0.919      130,000           130,000
 35  + Muõi khoan ÑK 42mm                 caùi     0.182       55,000            55,000
 36  + Möïc in cao caáp                   Lít     0.897       15,000            15,000
 37  + Naép chuïp nhöïa ñk 80               caùi     20.300       5,000            5,000
 38  + Nhöïa bitum                     kg    5,289.921       10,892            10,892
 39  + Nhöïa ñöôøng                     kg    4,348.438       10,892            10,892
 40  + Nöôùc                        M3     727.557       10,000            10,000
 41  + OÁng beâ toâng ly taâm D 400, L=6m          m      2.030      377,130           377,130
 42  + OÁng nhöïa PVC, L=6m D100mm             Meùt    196.364       48,000            48,000
 43  + OÁng theùp ñen D 80mm, L=8m             meùt     10.855       76,000            76,000
 44  + Phuï gia deûo hoùa (theo thieát keá caáp phoái)   kg               4,000            4,000
 45  + Quaû ñaäp khí neùn D105mm              Caùi      0.332      150,000           150,000
 46  + Que haøn                       kg      56.732      23,000            23,000
 47  + Saét oáng Ñk 80                   M      68.817      76,000            76,000
 48  + Sôn                         kg      15.993      30,000            30,000
 49  + Sôn choáng ræ                    kg      2.335      40,000            40,000
 50  + Sôn loùt Super ATa                  kg      1.294      45,000            45,000
 51  + Sôn phuû Super Ata mòn ngoaøi nhaø          kg      0.973      40,000            40,000
 52  + Theùp Ñk <=10 mm                   kg    31,190.979      14,871            14,871
 53  + Theùp Ñk <=18 mm                   kg    8,489.256      15,531            15,531
 54  + Theùp Ñk > 18 mm                   Kg     105.060      15,531            15,531
 55  + Theùp troøn 4-6mm                  Kg    1,396.660      14,871            14,871
 56  + Thuoác noå amonít                  kg     180.900      14,600            14,600
 57  + Toân traùng keõm daøy 1,2 mm             kg     100.079       8,455            8,455
 58  + Xi maêng PC30                    kg  1,318,438.301       1,224            1,224
 59  + CPTN (bao goàm caø thueá TN, vaän chuyeån.. )    m3               37,500            37,500
                Toång coäng             TRUE
                             - 86 -
                               BAÛNG PHAÂN TÍCH ÑÔN GIAÙ DÖÏ THAÀU
                          COÂNG TRÌNH : ÑÖÔØNG LAÂM SÔN - PHÖÔÙC HOAØ
    HAÏNG MUÏC : GOÙI THAÀU SOÁ 04: THI COÂNG XAÂY DÖÏNG NEÀN MAËT ÑÖÔØNG & CAÙC COÂNG TRÌNH TREÂN ÑÖÔØNG TÖØ KM5+500 ÑEÁN KM9+34
               ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG : XAÕ LAÂM SÔN - HUYEÄN NINH SÔN & XAÕ PHÖÔÙC HOAØ - HUYEÄN BAÙC AÙI
SOÁ                   TEÂN                    ÑÔN            TRÖÏC TIEÁP PHÍ           Chi phí   TNCT     Thueá
 TT              COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP                 VÒ  Vaät lieäu Nhaân coâng Maùy TC TT phí khaùc Coäng TTP   chung  tính tröôùc   VAT
 1  Ñaøo neàn ñöôøng baèng maùy ñaøo <=1,25m3, ñaát caáp II           100M3         340,700  531,924   13,089  885,713   46,943   55,959    98,862
 2  Ñaøo neàn ñöôøng baèng maùy ñaøo <=1,25m3, ñaát caáp III          100M3         406,732  617,986   15,371 1,040,089    55,125   65,713   116,093
 3  Ñaøo neàn ñöôøng baèng maùy ñaøo <=1,25m3, ñaát caáp IV           100M3         472,062  827,523   19,494 1,319,079    69,911   83,339   147,233
 4  Phaù ñaù maët baèng coâng trình baèng maùy khoan D105mm - Caáp       100M3  1,023,392  403,626 1,732,052   47,386 3,206,456   169,942   202,584   357,898
 5  Ñaép caùt coâng trình baèng maùy ñaàm 16T, ñoä chaët yeâu caàu       100M3  2,440,000  105,371  323,855   43,038 2,912,264   154,350   183,997   325,061
 6  Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T, ñoä chaët yeâu caàu K=0,95      100M3  1,500,000  122,230  395,473   30,266 2,047,969   108,542   129,391   228,590
 7  Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T, ñoä chaët yeâu caàu K=0,98      100M3  1,500,000  122,230  496,419   31,780 2,150,429   113,973   135,864   240,027
 8  Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T, ñoä chaët yeâu caàu K=0,95      100M3  1,500,000  122,230  395,473   30,266 2,047,969   108,542   129,391   228,590
 9  Laøm lôùp ñaù coù ñöôøng kính Dmax<=6 ñeäm moùng               M3    306,700  114,888         6,324  427,912   22,679   27,035    47,763
 10  Ñaép caùt neàn moùng coâng trình                       M3    24,888   31,611          847   57,346    3,039    3,623    6,401
 11  Beâ toâng maët ñöôøng daøy <= 25cm, ñaù 1x2 maùc 250             M3    880,336  149,354   26,763  15,847 1,072,300    56,832   67,748   119,688
 12  Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa      M2    67,734   57,878         1,884  127,496    6,757    8,055   14,231
 13  Ñaøo xuùc ñaát baèng maùy ñaøo <= 0,8m3, ñaát caáp III           100M3         56,900  470,780   7,915  535,595   28,387   33,839    59,782
 14  Ñaøo moùng baêng, roäng <=3 m, saâu <=1 m, ñaát caáp III           M3          87,107         1,307   88,414    4,686    5,586    9,869
 15  Laøm lôùp ñaù coù ñöôøng kính Dmax<=6 ñeäm moùng               M3    306,700  114,888         6,324  427,912   22,679   27,035    47,763
 16  Xaây töôøng baèng ñaù cheû 15x20x25, daøy<=30 cm, cao <=2 m, vöõa       M3    599,424  109,927    2,346  10,675  722,372   38,286   45,639    80,630
 17  Laøm taàng loïc 2x4                             100M3  32,817,756  604,127  545,438  509,510 34,476,831  1,827,272 2,178,246   3,848,235
 18  Laép ñaët oáng nhöïa PVC noái baèng phöông phaùp haøn, ñöôøng kính     100M   4,848,485 2,077,888    42,749  104,537 7,073,659   374,904   446,914   789,548
 19  Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,95      100M3         835,398  405,764   18,617 1,259,779    66,768   79,593   140,614
 20  Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa      M2    67,734   57,878         1,884  127,496    6,757    8,055   14,231
 21  Laøm vaø thaû roï ñaù treân caïn, loaïi roï 2x1x0,5m             Roï    396,579  182,774         8,690  588,043   31,166   37,153    65,636
 22  Ñaøo moùng baêng, roäng <=3 m, saâu <=1 m, ñaát caáp III           M3          87,107         1,307   88,414    4,686    5,586    9,869
 23  Laøm lôùp ñaù coù ñöôøng kính Dmax<=6 ñeäm moùng               M3    306,700  114,888         6,324  427,912   22,679   27,035    47,763
 24  Xaây moùng baèng ñaù cheû 15x20x25, vöõa xi maêng maùc 100          M3    589,861  106,001    2,346  10,473  708,681   37,560   44,774    79,102
 25  Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa      M2    67,734   57,878         1,884  127,496    6,757    8,055   14,231
 26  Ñaøo moùng coät truï, hoá kieåm tra, roäng <=1 m, saâu <=1 m, ñaát      M3         133,470         2,002  135,472    7,180    8,559   15,121
 27  Beâ toâng moùng ñaù 2x4 maùc 150, roäng <=250cm                M3    627,917  115,206   14,357  11,362  768,842   40,749   48,575    85,817
 28  Laøm coïc tieâu beâ toâng coát theùp                     Caùi    36,708   12,563          739   50,010    2,651    3,160    5,582
 29  Saûn xuaát, laép ñaët truï ñôõ baûng teân ñöôøng, baûng löu thoâng, loaïi  Caùi   334,577   87,813   42,474   6,973  471,837   25,007   29,811    52,666
 30  Saûn xuaát, laép ñaët bieån baùo phaûn quang loaïi tam giaùc caïnh 70cm   Caùi    96,628   98,149    8,439   3,048  206,264   10,932   13,032    23,023
 31  Ñaøo moùng baêng, roäng <=3 m, saâu <=1 m, ñaát caáp III           M3          87,107         1,307   88,414    4,686    5,586    9,869
 32  Ñaøo xuùc ñaát baèng maùy ñaøo <= 0,8m3, ñaát caáp III           100M3         56,900  470,780   7,915  535,595   28,387   33,839    59,782
 33  Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,95      100M3         835,398  405,764   18,617 1,259,779    66,768   79,593   140,614
 34  Laép ñaët coáng hoäp troïng löôïng <=2T                   Caùi    50,189   86,166   62,902   2,989  202,246   10,719   12,778    22,574
 35  Laép ñaët coáng hoäp troïng löôïng <=3T                   Caùi    71,698   94,372   62,902   3,435  232,407   12,318   14,684    25,941
 36  Laép ñaët coáng hoäp troïng löôïng >3T                    Caùi    86,038   98,475   62,902   3,711  251,126   13,310   15,866    28,030
 37  Beâ toâng oáng coáng ñuùc saün, ñaù 1x2, maùc 250               M3    828,027  170,589    9,728  15,125 1,023,469    54,244   64,663   114,238
 38  Beâ toâng moùng ñaù 4x6 maùc 150, roäng >250cm                M3    612,271  138,387   14,357  11,475  776,490   41,154   49,059    86,670
 39  Beâ toâng moùng ñaù 2x4 maùc 150, roäng <=250cm                M3    627,917  115,206   14,357  11,362  768,842   40,749   48,575    85,817
 40  Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 maùc 200, daøy <=45cm, cao <=4m           M3    849,947  271,115   19,995  17,116 1,158,173    61,383   73,173   129,273
                                              - 87 -
SOÁ                   TEÂN                  ÑÔN            TRÖÏC TIEÁP PHÍ            Chi phí   TNCT     Thueá
 TT             COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP                VÒ  Vaät lieäu Nhaân coâng Maùy TC TT phí khaùc  Coäng TTP   chung  tính tröôùc   VAT
 41  SXLÑ coát theùp beâ toâng ñuùc saün oáng coáng, oáng buy, Ñk <=10     Taán  15,333,057 1,951,451    29,313  259,707  17,573,528   931,397 1,110,296   1,961,522
 42  SXLÑ coát theùp beâ toâng ñuùc saün oáng coáng, oáng buy, Ñk <= 18    Taán  16,318,588 1,121,797   334,029  266,616  18,041,030   956,175 1,139,832   2,013,704
 43  Laøm moùng lôùp treân baèng caáp phoái ñaù daêm - Ñöôøng môû roäng    100M3  33,867,852  377,488 1,653,494   538,483  36,437,317  1,931,178 2,302,110   4,067,061
 44  Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa     M2    67,734   57,878         1,884   127,496    6,757    8,055   14,231
 45  Xaây moùng baèng ñaù cheû 15x20x25, vöõa xi maêng maùc 100         M3    589,861  106,001    2,346  10,473   708,681   37,560   44,774    79,102
 46  Xaây töôøng baèng ñaù cheû 15x20x25, daøy<=30 cm, cao <=2 m, vöõa     M3    599,424  109,927    2,346  10,675   722,372   38,286   45,639    80,630
 47  Laøm lôùp ñaù coù ñöôøng kính Dmax<=6 ñeäm moùng              M3    306,700  114,888         6,324   427,912   22,679   27,035    47,763
 48  Laøm coïc tieâu beâ toâng coát theùp                   Caùi    36,708   12,563          739    50,010    2,651    3,160    5,582
 49  Laép ñaët oáng beâ toâng ly taâm daøi 6m noái baèng gioaêng cao su,   100M  40,180,653 3,646,411 1,332,945   677,400  45,837,409  2,429,383 2,896,008   5,116,280
 50  Laøm vaø thaû roï ñaù treân caïn, loaïi roï 2x1x0,5m            Roï   396,579  182,774         8,690   588,043   31,166   37,153    65,636
 51  Ñaøo moùng coâng trình baèng maùy ñaøo <= 1,25m3 chieàu roäng      100M3         525,450  578,837   16,564  1,120,851   59,405   70,815   125,107
 52  Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,95    100M3         835,398  405,764   18,617  1,259,779   66,768   79,593   140,614
 53  Laøm lôùp ñaù coù ñöôøng kính Dmax<=6 ñeäm moùng              M3    306,700  114,888         6,324   427,912   22,679   27,035    47,763
 54  Beâ toâng moùng, moá, truï caàu treân caïn, ñaù 1x2 maùc 250        M3    815,946  238,802   87,658  17,136  1,159,542   61,456   73,260   129,426
 55  Beâ toâng muõ moá, muõ truï caàu treân caïn, ñaù 1x2 maùc 250       M3    815,946  302,811   87,658  18,096  1,224,511   64,899   77,365   136,678
 56  Saûn xuaát laép döïng coát theùp moùng, ñöôøng kính <=10 mm        Taán  15,333,057  862,085   29,313  243,367  16,467,822   872,795 1,040,437   1,838,105
 57  Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng cao <=16m, ñöôøng kính <= 18   Taán  16,206,808  929,102  185,369  259,819  17,581,098   931,798 1,110,774   1,962,367
 58  Saûn xuaát laép döïng coát theùp töôøng cao <=16m, ñöôøng kính > 18    Taán  16,221,988  776,029  194,170  257,883  17,450,070   924,854 1,102,495   1,947,742
 59  Ñaøo moùng coâng trình baèng maùy ñaøo <= 1,25m3 chieàu roäng      100M3         525,450  578,837   16,564  1,120,851   59,405   70,815   125,107
 60  Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët yeâu caàu K=0,95    100M3         835,398  405,764   18,617  1,259,779   66,768   79,593   140,614
 61  Xaây töôøng baèng ñaù cheû 15x20x25, daøy>30 cm, cao <=2 m, vöõa xi    M3    589,861  107,571    2,346  10,497   710,275   37,645   44,875    79,280
 62  Beâ toâng maët caàu, ñaù 1x2 maùc 300                   M3    876,191  213,237   14,818  16,564  1,120,810   59,403   70,813   125,103
 63  Beâ toâng maët caàu, ñaù 1x2 maùc 250                   M3    831,946  213,237   14,818  15,900  1,075,901   57,023   67,975   120,090
 64  Sôn töôøng ngoaøi nhaø, ñaõ baû baèng sôn Super, 1 nöôùc loùt, 1 nöôùc   M2     9,479    3,503         195    13,177     698     833    1,471
 65  Saûn xuaát laép döïng coát theùp saøn maùi cao <=16m, ñöôøng kính     Taán  16,206,279  830,861  185,785  258,344  17,481,269   926,507 1,104,467   1,951,224
 66  Ñaøo moùng coät truï, hoá kieåm tra, roäng <=1 m, saâu <=1 m, ñaát     M3         133,470         2,002   135,472    7,180    8,559   15,121
 67  Beâ toâng moùng ñaù 2x4 maùc 150, roäng <=250cm              M3    627,917  115,206   14,357  11,362   768,842   40,749   48,575    85,817
 68  Laøm lôùp ñaù coù ñöôøng kính Dmax<=6 ñeäm moùng              M3    306,700  114,888         6,324   427,912   22,679   27,035    47,763
 69  Saûn xuaát, laép ñaët bieån baùo phaûn quang loaïi chöõ nhaät 30x50cm   Caùi    59,139   73,023    8,439   2,109   142,710    7,564    9,016   15,929
 70  Saûn xuaát, laép ñaët bieån baùo phaûn quang loaïi troøn Ñk 70, baùt   Caùi   185,960  113,067    8,439   4,612   312,078   16,540   19,717    34,834
 71  Laép ñaët oáng theùp ñen baèng phöông phaùp haøn, ñöôøng kính oáng    100M   7,680,628 3,969,818    68,384  175,782  11,894,612   630,414   751,502  1,327,653
 72  Bôm nöôùc hoá moùng, maùy bôm 8CV                     M3
 73  Queùt nhöïa bi tum vaø daùn bao taûi, 2 lôùp bao taûi 3 lôùp nhöïa     M2    67,734   57,878         1,884    127,496    6,757    8,055   14,231


                                            TRUE
                                            - 88 -
N TÍCH ÑÔN GIAÙ DÖÏ THAÀU
ÑÖÔØNG LAÂM SÔN - PHÖÔÙC HOAØ
N MAËT ÑÖÔØNG & CAÙC COÂNG TRÌNH TREÂN ÑÖÔØNG TÖØ KM5+500 ÑEÁN KM9+340
 - HUYEÄN NINH SÔN & XAÕ PHÖÔÙC HOAØ - HUYEÄN BAÙC AÙI
                               XD nhaø  Coäng giaù
                               taïm   döï thaàu
                                21,750  1,109,227
                                25,540  1,302,560
                                32,391  1,651,953
                                78,738  4,015,618
                                71,513  3,647,185
                                50,290  2,564,782
                                52,806  2,693,099
                                50,290  2,564,782
                                10,508   535,897
                                 1,408    71,817
                                26,331  1,342,899
                                 3,131   159,670
                                13,152   670,755
                                 2,171   110,726
                                10,508   535,897
                                17,739   904,666
                                846,612 43,177,196
                                173,701  8,858,726
                                30,935  1,577,689
                                 3,131   159,670
                                14,440   736,438
                                 2,171   110,726
                                10,508   535,897
                                17,402   887,519
                                 3,131   159,670
                                 3,327   169,659
                                18,880   962,863
                                 1,228    62,631
                                11,586   590,907
                                 5,065   258,316
                                 2,171   110,726
                                13,152   670,755
                                30,935  1,577,689
                                 4,966   253,283
                                 5,707   291,057
                                 6,167   314,499
                                25,132  1,281,746
                                19,067   972,440
                                18,880   962,863
                                28,440  1,450,442
                                  - 89 -
XD nhaø  Coäng giaù
 taïm   döï thaàu
 431,535 22,008,278
 443,015 22,593,756
 894,753 45,632,419
   3,131   159,670
  17,402   887,519
  17,739   904,666
  10,508   535,897
   1,228    62,631
1,125,582 57,404,662
  14,440   736,438
  27,524  1,403,702
  30,935  1,577,689
  10,508   535,897
  28,474  1,452,158
  30,069  1,533,522
 404,383 20,623,542
 431,721 22,017,758
 428,503 21,853,664
  27,524  1,403,702
  30,935  1,577,689
  17,442   889,517
  27,523  1,403,652
  26,420  1,347,409
    324    16,503
 429,269 21,892,736
   3,327   169,659
  18,880   962,863
  10,508   535,897
   3,504   178,723
   7,663   390,832
 292,084 14,896,265

  3,131    159,670
    - 90 -

								
To top