TO TRINH COÂNG TY TNHH KHAI THAÙC by quangphongl

VIEWS: 374 PAGES: 3

									COÂNG TY TNHH KHAI THAÙC KS         COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT
  NAM
 VAØ XAÂY DÖÏNG TRAÂN TRAÂN              ÑOÄC LAÄP – TÖÏ DO – HAÏNH PHUÙC
  Soá :    /TT-CTTT
                    Phan rang – Thaùp chaøm, ngaøy 31 thaùng 8 naêm 2009


                     TÔØ TRÌNH
   (Veà vieäc: Xin thay ñoåi caùn boä kyõ thuaät thi coâng xaây döïng coâng trình ñöôøng Laâm Sôn
                           -
              Phöôùc Hoøa ñoaïn töø Km5+000 ñeán Km9+340.)

         Kính göûi : BAN QUAÛN LYÙ CAÙC DÖÏ AÙN GIAO THOÂNG NINH
      THUAÄN.


      Caên cöù Quyeát ñònh soá 2834/QÑ-UBND ngaøy 06/8/2009 cuûa Chuû tòch UÛy
  ban nhaân daân tænh Ninh Thuaän veà vieäc pheâ duyeät keát quaû ñaáu thaàu goùi thaàu
  soá 04 – Thi coâng xaây döïng neàn, maët ñöôøng vaø caùc coâng trình treân ñöôøng ñoaïn
  töø Km5+000 ñeán Km9+340 thuoäc coâng trình ñöôøng Laâm Sôn - Phöôùc Hoøa.
      Caên cöù theo hôïp ñoàng Soá 41/HÑ-XD ngaøy 24/8/2009 giöõa Ban quaûn lyù
  caùc döï aùn giao thoâng tænh Ninh Thuaän vôùi Lieân danh Nhaø thaàu Hoøa Phaùt –
  Tröôøng Phaùt - Traân Traân, veà vieäc thi coâng xaây döïng coâng trình: Goùi thaàu soá
  04 – Thi coâng xaây döïng neàn, maët ñöôøng vaø caùc coâng trình treân ñöôøng ñoaïn töø
  Km5+000 ñeán Km9+340 thuoäc coâng trình ñöôøng Laâm Sôn - Phöôùc Hoøa.
      Caên cöù theo Hoà sô döï thaàu ñaõ döôïc pheâ duyeät danh saùch caùn boä kyõ
  thuaät ñaêng kyù tham gia thi coâng xaây döïng coâng trình cuûa Nhaø thaàu thi coâng
  (Coâng ty TNHH Khai thaùc khoaùng saûn vaø XD Traân Traân).
      Hieän taïi oâng Nguyeãn ñaêng Tuaán (Caùn boä kyõ thuaät ñaêng kyù trong HSDT)
  khoâng ñuû söùc khoûe ñeå tham gia thi coâng xaây döïng coâng trình ñöôøng Laâm Sôn -
  Phöôùc Hoøa, vì vaäy ñôn vò thi coâng xin thay theá caùn boä kyõ thuaät khaùc ñeå tham
  gia thi coâng xaây döïng coâng trình nhö sau:
      Cöû oâng: Hoà Quoác Huy (Kyõ sö) thay theá cho oâng: Nguyeãn Ñaêng Tuaán.
      Vaäy nay Coâng ty TNHH Khai thaùc Khoaùng saûn vaø XD Traân Traân laøm tôø
  trình naøy göûi ñeán Chuû ñaàu tö (Ban quaûn lyù caùc döï aùn giao thoâng Ninh Thuaän)
  bieát ñeå cuøng phoái hôïp lieân heä coâng vieäc trong quaù trình thi coâng xaây döïng
  coâng trình.

      Traân troïng kính chaøo !

                COÂNG TY TNHH KHAI THAÙC KS VAØ XD TRAÂN TRAÂN
                         GIAÙM ÑOÁC
                           Nguyeãn Thò Hoàng Traâm


COÂNG TY TNHH KHAI THAÙC KS         COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT
  NAM
 VAØ XAÂY DÖÏNG TRAÂN TRAÂN              ÑOÄC LAÄP – TÖÏ DO – HAÏNH PHUÙC
  Soá : 12/TT-CTTT
                   Phan rang – Thaùp chaøm, ngaøy 02 thaùng 06 naêm 2010


                    TÔØ TRÌNH
   “Veà vieäc: Xin thay ñoåi caùn boä kyõ thuaät thi coâng xaây döïng coâng trình: Döï aùn ñöôøng
   Laâm Sôn - Phöôùc Hoøa. Haïng muïc: (Goùi thaàu soá 04) Thi coâng xaây döïng neàn, maët
    ñöôøng vaø caùc coâng trình treân ñöôøng (Phaân ñoaïn töø Km5+000 ñeán Km6+757.46)”

         Kính göûi : BAN QUAÛN LYÙ CAÙC DÖÏ AÙN GIAO THOÂNG NINH
      THUAÄN.

      Caên cöù theo hôïp ñoàng Soá 41/HÑ-XD ngaøy 24/8/2009 giöõa Ban quaûn lyù
  caùc döï aùn giao thoâng tænh Ninh Thuaän vôùi Lieân danh Nhaø thaàu Hoøa Phaùt –
  Tröôøng Phaùt - Traân Traân, veà vieäc thi coâng xaây döïng coâng trình: Goùi thaàu soá
  04 – Thi coâng xaây döïng neàn, maët ñöôøng vaø caùc coâng trình treân ñöôøng (ñoaïn töø
  Km5+000 ñeán Km9+340) thuoäc Döï aùn ñöôøng Laâm Sôn - Phöôùc Hoøa.
      Caên cöù Quyeát ñònh soá: 02/2009/QÑ-CTTT, ngaøy 31/8/2009 cuûa Giaùm ñoác
  coâng ty TNHH Khai thaùc khoaùng saûn vaø xaây döïng Traân Traân . veà vieäc cöû caùn
  boä kyõ thuaät thi coâng coâng trình: Döï aùn ñöôøng Laâm Sôn - Phöôùc Hoøa. Haïng
  muïc: (Goùi thaàu soá 04) – Thi coâng xaây döïng neàn, maët ñöôøng vaø caùc coâng trình
  treân ñöôøng (Phaân ñoaïn töø Km5+000 ñeán Km6+757.46).
      Hieän taïi oâng Hồ Quốc Huy (Caùn boä kyõ thuaät ñöôïc boå nhieäm phuï traùch
  thi coâng coâng trình: Goùi thaàu soá 04 ñöôøng Laâm Sôn - Phöôùc Hoøa) ñaõ xin nghó
  pheùp vì lyù do söùc khoûe neân khoâng theå phuï traùch thi coâng coâng trình, vì vaäy ñôn
  vò thi coâng xin thay theá caùn boä kyõ thuaät khaùc ñeå tham gia thi coâng xaây döïng
  coâng trình nhö sau:
      Thay oâng: Huyønh Khaùnh Hoàng (Kyõ sö xaây döïng caàu ñöôøng) giöõ chöùc
  vuï Chæ huy tröôûng coâng trình thay theá cho oâng: Hồ Quốc Huy (Caùn boä kyõ thuaät
  thi coâng).
      Vaäy nay Coâng ty TNHH Khai thaùc Khoaùng saûn vaø XD Traân Traân laøm tôø
  trình naøy göûi ñeán Chuû ñaàu tö (Ban quaûn lyù caùc döï aùn giao thoâng Ninh Thuaän)
  ñeå xin thay ñoåi caùn boä kyõ thuaät thi coâng xaây döïng coâng trình. (Keøm theo hôïp
  ñoàng lao ñoäng vaø vaên baèng chöùng chæ cuûa oâng Huyønh Khaùnh Hoàng).
      Trong khi chôø ñôïi phía Chuû ñaàu tö xem xeùt chaáp thuaän Nhaø thaàu chuùng
  toâi xin chaân thaønh caûm ôn.
      Traân troïng kính chaøo !

                COÂNG TY TNHH KHAI THAÙC KS VAØ XD TRAÂN TRAÂN
  Nôi Nhaän:                   GIAÙM ÑOÁC
  - Nhö Treân;
  - Löu coâng ty.


                            Nguyeãn Thò Hoàng Traâm


COÂNG TY TNHH KHAI THAÙC KS         COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT
  NAM
 VAØ XAÂY DÖÏNG TRAÂN TRAÂN              ÑOÄC LAÄP – TÖÏ DO – HAÏNH PHUÙC
  Soá :   /TT-CTTT
                   Phan rang – Thaùp chaøm, ngaøy 02 thaùng 06 naêm 2010
                  TÔØ TRÌNH
“Veà vieäc: Xin thay ñoåi caùn boä kyõ thuaät thi coâng xaây döïng coâng trình: Döï aùn ñöôøng
 Laâm Sôn - Phöôùc Hoøa. Haïng muïc: (Goùi thaàu soá 04) Thi coâng xaây döïng neàn, maët
                      ñöôøng
   vaø caùc coâng trình treân ñöôøng (Phaân ñoaïn töø Km5+000 ñeán Km6+757.46)”


   Kính göûi : BAN QUAÛN LYÙ CAÙC DÖÏ AÙN GIAO THOÂNG NINH
THUAÄN.

    Caên cöù Quyeát ñònh soá: 02/2009/QÑ-CTTT, ngaøy 31/8/2009 cuûa Giaùm
ñoác Coâng ty TNHH Khai thaùc Khoaùng saûn vaø Xaây döïng Traân Traân , veà
vieäc cöû caùn boä kyõ thuaät thi coâng coâng trình: Döï aùn ñöôøng Laâm Sôn -
Phöôùc Hoøa. Haïng muïc: (Goùi thaàu soá 04) – Thi coâng xaây döïng neàn, maët
ñöôøng vaø caùc coâng trình treân ñöôøng (Phaân ñoaïn töø Km5+000 ñeán
Km6+757.46) ñaõ cöû oâng Hoà Quoác Huy phuï traùch thi coâng coâng trình treân .
    Nay vì ñieàu kieän khoù khaên gia ñình oâng Hoà Quoác Huy xin nghó vieäc
taïi coâng ty neân khoâng theå phuï traùch thi coâng coâng trình.
    Vôùi lyù do treân Nhaø thaàu thi coâng chuùng toâi xin thoâng baùo vôùi
Chuû ñaàu tö caùn boä phuï traùch thi coâng coâng trình treân laø oâng Huyønh
Khaùnh Hoàng (Kyõ sö xaây döïng caàu ñöôøng) giöõ chöùc vuï Chæ huy tröôûng
thi coâng coâng trình treân thay theá cho oâng: Hồ Quốc Huy .

    Nay Coâng ty TNHH Khai thaùc Khoaùng saûn vaø XD Traân Traân laøm tôø
trình naøy göûi ñeán Chuû ñaàu tö (Ban quaûn lyù caùc döï aùn giao thoâng Ninh
Thuaän) xem xeùt vaø taïo ñieàu kieän giuùp Nhaø thaàu thi coâng chuùng toâi
hoaøn thaønh coâng trình treân .

   Traân troïng caûm ôn,chaøo thaân aùi !

             COÂNG TY TNHH KHAI THAÙC KS VAØ XD TRAÂN TRAÂN
Nôi Nhaän:                   GIAÙM ÑOÁC
- Nhö treân;
- Löu coâng ty.                        NGUYEÃN THÒ HOÀNG TRAÂM

								
To top