Bien ban ban giao tim tuyen

					            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                *******************
                        Bác Ái, ngày ......... tháng ….. năm 2010

          BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG THI CÔNG
Công trình: ( Gói thầu số 04) Khai hoang đất sản xuất thuộc tiểu dự án hợp
phần đền bù, di dân và tái định cư hệ thống thủy lợi Tân Mỹ.
Địa điểm xây dựng: Xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
Hôm nay ngày .............tháng..........năm 2010, tại công trình thi công thành phần tham
gia gồm có:
 1. Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Dự Án Ngành Nông Nghiệp tỉnh Ninh
Thuận.
     Ông: ........................................... Chức vụ: ................................................
     Ông: …………………………... Chức vụ: ……………………………….
 2. Đại diện đơn vị Tư vấn thiết kế: Công ty CP Phan Rang Thành.
     Ông: ........................................... Chức vụ: .................................................
     Ông:…………………………… Chức vụ:………………………………..
 3. Đ/D Đơn vị giám sát thi công:
     Ông: ........................................... Chức vụ: ................................................
     Ông: …………………………... Chức vụ: ……………………………….
 4. Đ/D Nhà thầu thi công: C.ty TNHH Khai Thác Khoáng sản và XD Trân Trân
     Ông: ........................................... Chức vụ: .................................................
     Ông: …………………………... Chức vụ: ……………………………….

  Nội dung bàn giao gồm có:
   Đơn vị Tư vấn Thiết kế bàn giao cho đơn vị thi công các cọc mốc ngoài thực địa
   như sau:
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................

  Các bên thống nhất căn cứ các điểm mốc, cao độ, vị trí các điểm đã giao ở trên
làm cơ sở để thi công, kiểm tra và nghiệm thu công trình sau này.
 Biên bản kết thúc cùng ngày, được lập thành ......... bản và có giá trị như nhau.
 Các bên thống nhất ký tên:
 Đại diện Chủ Đầu Tư                                          Đại diện đơn vị
                                                   Tư Vấn Thiết Kế
 Đại diện đơn vị Giám Sát                                  Đại diện Nhà Thầu thi công
  thi công xây dựng                                         Xây dựng
       COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
           Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
                       Ninh Phöuôùc, ngaøy ...... thaùng …… naêm
                                          2008

           BIEÂN BAÛN BAØN GIAO MAËT BAÈNG
Coâng              trình:
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………….
Haïng
muïc:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
Ñòa                        ñieåm                   xaây
döïng:……………………………………………………………………………………
………………………………………..
Hoâm nay ngaøy ........................................ taïi coâng trình, Chuùng toâi goàm coù:
1.Ñaïi              dieän     Chuû               ñaàu
tö:………………………………………………………………………………………
…………………………….
  OÂng: ................................. ……… Chöùc vuï: .....................
  OÂng:………………………………………………….                      Chöùc vuï:

2.   Ñaïi       dieän       ñôn vò Tö  vaán    Thieát
keá:……………………………………………………………………………………
…..
  OÂng:……………………………………………………………………………..
Chöùc vuï: .................................
  OÂng: ................................. …………………………………. Chöùc vuï: ...
3. Ñaïi dieän ñôn vò Giaùm
saùt:……………………………………………………………………………………
………………….
   OÂng: ................................. …………………………………. Chöùc vuï: ...
   OÂng: ................................. …………………………………. Chöùc vuï: ...
4.   Ñaïi dieän nhaø thaàu thi coâng
chính:…………………………………………………………………………………
…….
   OÂng: ................................. …………………………………. Chöùc vuï: ...
   OÂng: ................................. …………………………………..Chöùc vuï: ...
5.   Ñaïi dieän nhaø thaàu thi coâng
phuï:……………………………………………………………………………………
……..
   OÂng: ................................. …………………………………. Chöùc vuï: ...
   OÂng: ................................. …………………………………..Chöùc vuï: ...
  Noäi dung baøn giao goàm coù:
  Ñôn vò Tö vaán Thieát keá baøn giao cho ñôn vò thi coâng caùc tim tuyeán, coäc
moác vaø cao trình ngoaøi thöïc ñòa nhö sau:
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................

 Caùc beân thoáng nhaát caên cöù caùc ñieåm moác, cao ñoä, vò trí ñieåm ñaõ giao
ôû treân laøm cô sôû ñeå thi coâng, kieåm tra vaø nghieäm thu coâng trình sau naøy.
 Bieân baûn keát thuùc cuøng ngaøy, ñöôïc laøm thaønh ......... baûn vaø coù giaù

  trò nhö nhau.
 Caùc beân thoáng nhaát kyù teân:
 Ñaïi dieän Chuû Ñaàu             Ñaïi dieän ñôn vò               Ñaïi dieän ñôn vò
      Tö                 Tö Vaán Giaùm Saùt              Tö Vaán Thieát Keá
Ñaïi dieän nhaø thaàu thi coâng chính                Ñaïi dieän nhaø thaàu thi coâng phuï

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:5293
posted:1/10/2011
language:Vietnamese
pages:5