; Nghiem thu noi bo HTGD xay dung CÔNG TY
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Nghiem thu noi bo HTGD xay dung CÔNG TY

VIEWS: 150 PAGES: 3

 • pg 1
									  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC       CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 KHOÁNG SẢN VÀ XD TRÂN TRÂN         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
   ****************               ***********
                        Ninh Sơn, ngày 09 tháng 9 năm 2010

             BIÊN BẢN SỐ: 08/ NTNBBP
 NGHIỆM THU NỘI BỘ HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH
    XÂY DỰNG, GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG

Công trình: (GÓI THẦU SỐ 04) ĐƢỜNG LÂM SƠN – PHƢỚC HÕA
Hạng mục: THI CÔNG XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƢỜNG VÀ CÁC CÔNG
      TRÌNH TRÊN ĐƢỜNG (ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM9 + 340).
         (PHÂN ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM6 + 757.46)
Địa điểm xây dựng: Xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Đơn vị thi công: Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản và xây dựng Trân Trân.

1/ Đối tƣợng nghiệm thu:………………………………………………………………
- Tên bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng được nghiệm thu:………………
   Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục thi công xây dựng
……..……...………………………………………………………………………………
- Vị trí xây dựng trên công trình: Km5 + 000 ÷ Km6 + 757.46
2/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
   Ông : Huỳnh Khánh Hồng        Chức vụ: Chỉ huy trưởng.
   Ông : Phạm Phú Cang          Chức vụ: Đại diện Phòng kỹ thuật
   Ông : Bùi Xuân Quang          Chức vụ: Đại diện Quản lý chất lượng
   Ông : Nguyễn Văn Lượng         Chức vụ: Tổ trưởng tổ nhân công
3/ Thời gian nghiệm thu:
   Bắt đầu: ………….………… ngày 09 tháng 9 năm 2010
   Kết thúc: ……… …………. ngày 09 tháng 9 năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đƣờng Lâm Sơn – Phƣớc Hòa.
4/ Đánh giá bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng đã thực
hiện:
a/ Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt: Tại Quyết định số 103/QĐ-SGTVT
ngày 13/4/2009 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận.
   Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 29/3/2010 (Bổ sung gia cố mái đá xây đoạn từ Km5+
211,00 ÷ Km5 + 364,30).
+ Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:
  - Quy phạm tổ chức thi công: TCVN 4055-85
  - Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống : 22TCN-2000
  - Quy phạm thi công và nghiệm thu kết cấu gạch đá: TCVN 4085-85
  - Quy phạm thi công và nghiệm thu công tác đất: TCVN 4447-87
  - Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu các lớp kết cấu áo đường bằng CPTN: 22
TCN 304-03.
   - Quy trình thi công và nghiệm thu kết cấu BT và BTCT toàn khối : TCVN 4453-95
   - Quy trình thi công và nghiệm thu cống hộp BTCT đúc sẵn: TCXDVN 392-2007
   - Quy trình thi công và nghiệm thu kết cấu BT và BTCT lắp ghép: TCVN 4452-87
   - 22TCN 237 - 01: Điều lệ báo hiệu đường bộ.
……………………………………………………………………………………………
+ Các kết quả kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu:
    Kết quả thiết kế cấp phối bê tông (Đá 1*2 M200; Đá 1*2 M250; Đá 2*4 M150;
Đá 4*6 M150)
    Kết quả thiết kế cấp phối vữa xây mác 100
    Kết quả thí nghiệm kéo thép các loại.
    Kết quả thí nghiệm mẫu đất đắp nền đường.
    Kết quả thí nghiệm mẫu đất đắp mặt đườngCPSĐ.
    Kết quả thí nghiệm nén mẫu bê tông, nén mẫu vữa xây (kèm theo)
    Kết quả thí nghiệm đo K nền đường, độ chặt K= 0.95 (kèm theo).
    Kết quả thí nghiệm đo K mặt đường CPSĐ, độ chặt K= 0.98 (kèm theo).
+ Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo Hợp đồng xây dựng:
    Hợp đồng thi công xây dựng số: 41/HĐ – XD, ngày 24 tháng 8 năm 2009 và phụ
lục hợp đồng thi công xây dựng số: 31/PLHĐ – XD, ngày 28/5/2010.
+ Nhật ký công trình, các văn bản pháp lý liên quan:
    Nhật ký công trình quyển số: 01; 02; 03 và 04
+ Công tác chuẩn bị các công việc để triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo:
……………………………………………………………………………………………
b/ Về chất lượng công việc xây dựng (Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và
yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng):
   Đạt yêu cầu theo thiết kế được duyệt và các quy trình quy phạm thi công - nghiệm
thu.
c/ Các ý kiến khác (nếu có):………………………………………………………………

d/ Ý kiến của người phụ trách hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công xây
dựng công trình:
  Chấp nhận nghiệm thu các hạng mục thi công xây dựng.
5/ Kết luận:
 - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp
theo:
   Đồng ý nghiệm thu hoàn thành các hạng mục thi công xây dựng .
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

  Đ/D PHÒNG KỸ THUẬT             KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP CỦA
                           NHÀ THẦU THI CÔNG
  Đ/D QUẢN LÝCHẤT LƯỢNG              TỔ TRƯỞNG TỔ NHÂN CÔNG

								
To top