Docstoc

MAU BB LAY MAU (DOC)

Document Sample
MAU BB LAY MAU (DOC) Powered By Docstoc
					        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              -----o0o-----

             BIÊN BẢN SỐ: …………
 LẤY MẪU ĐẤT KIỂM TRA ĐỘ CHẶT K TẠI HIỆN TRƯỜNG

Công trình: ĐƯỜNG PHƯỚC ĐẠI – PHƯỚC TRUNG ( GIAI ĐOẠN II ).
(GÓI THẦU SỐ 14 : ĐOẠN TỪ KM 12+00 ĐẾN KM 15+500 )
Hạng mục: XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƯỜNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN
     TUYẾN ( PHÂN ĐOẠN TỪ KM 14 + 400 ĐẾN KM 15 + 500.)
Địa điểm xây dựng: Huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Hôm nay, ngày…………..tháng……….năm 2008, tại công trình thi công xây lắp
thành phần tham gia gồm có:
I/ Đ/D Đơn vị giám sát: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đức Thuận.
Ông : …………………………………. Chức vụ:……………………
II/ Đ/D Nhà thầu thi công: liên danh C.ty CPXD thủy lợi NT &C.ty TNHH Khai
Thác Khoáng Sản và XD Trân Trân.
Ông : …………………………………. Chức vụ:……………………
Ông : …………………………………. Chức vụ:……………………
III/ Đ/D Đơn vị Thí nghiệm : ………………….
Ông : …………………………………. Chức vụ:……………………
Cùng tiến hành lấy mẫu đất để kiểm tra độ chặt K với nội dung sau:
   * Vị trí lấy mẫu:………………………………………………………………….
   …………………………………………………………………………………...
   …………………………………………………………………………………...
   * Kí hiệu mẫu:…………………………………………………………………...
   …………………………………………………………………………………...
   ………………………………….………………………………………………..
   * Tổng số mẫu kiểm tra :………………………………………………………...
   * Yêu cầu độ chặt K …………………………………………………………….

Đ/D Đơn vị Tư Vấn Giám Sát         Đ/D Nhà thầu thi công xây dựng
              Đ/D Đơn vị Thí nghiệm
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               -----o0o-----
                   Bác Ái, ngày……….tháng …..năm 2008

    BIÊN BẢN LẤY MẪU THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG

Công trình: (GÓI THẦU SỐ 14) ĐƯỜNG PHƯỚC ĐẠI – PHƯỚC TRUNG.
Hạng mục: XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƯỜNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN
       ĐƯỜNG ĐOẠN TỪ KM 14 + 400 ĐẾN KM 15 + 500.
Địa điểm xây dựng: Huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Hôm nay, vào lúc:…….............., ngày…………..tháng…..năm 2008, tại công trình
thi công xây lắp thành phần tham gia gồm có:
I/ Đ/D Đơn vị giám sát: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đức Thuận.
Ông : …………………………………. Chức vụ:……………………
II/ Đ/D Nhà thầu thi công: C.ty CPXD thủy lợi NT &C.ty TNHH Khai Thác
Khoáng Sản và XD Trân Trân.
Ông : …………………………………. Chức vụ:……………………

Sau khi kiểm tra trộn bê tông tại hiện trường chúng tôi cùng tiến hành lấy mẫu vữa bê
tông với các thông số như sau:
   - Tên cấu kiện lấy mẫu:……………………………………………………...
   - Vị trí lấy mẫu:……………………………………………………………...
   - Số lượng một tổ mẩu (03 viên), kích thước 15x15x15 cm.
   - Ngày lấy mẫu:……………………………………………………………...
   - Ký hiệu mẫu:……………………………………………………………….
   - Mác thiết kế:………………………………………………………………..
Biên bản kết thúc vào lúc:………. giờ……..phút, cùng ngày và được thông qua các
bên cùng nghe và thống nhất ký tên.

Đ/D Đơn vị Tư Vấn Giám Sát           Đ/D Nhà thầu thi công xây dựng

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:683
posted:1/10/2011
language:Vietnamese
pages:2