Borang Permohonan Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak Januari 2011 by vacancysarawak

VIEWS: 2,460 PAGES: 4

More Info
									                                                DOC NO.  ISSUE NO.  REV NO.  DATE
                                                 BP-01    1      0   1/3/08
           PUSAT PEMBANGUNAN KEMAHIRAN SARAWAK (PPKS)
        KOLEJ ANTARABANGSA TEKNOLOGI LANJUTAN SARAWAK (ICATS)

                        BORANG PERJAWATAN PPKS                       Sila kembarkan
                                                         Sekeping gambar
              PERMOHONAN JAWATAN : …………………………………………………………                      Terbaru bagi tiap-
                                                          tiap salinan
A       KETERANGAN DIRI
     1.  Kewarganegaraan      M - Malaysia       2.              GAMBAR TIDAK
                                      Bangsa : …………………………………….…
                     B - Bukan                        DIKEMBALIKAN
                                  3.   Agama : …………………………


4a.      Nombor Kad Pengenalan (Lama) / Paspot        4b.   Nombor Kad Pengenalan Baru5.       Nama Penuh (HURUF BESAR) : ……………………………………………………………………………..

6.       Alamat Rumah (HURUF BESAR) :             6a.   No Tel :
                                      (R/P)
        ……………………………………………………..

        ……………………………………………………..                6b.   No.
                                      Bimbit:
        ……………………………………………………...

7.       Alamat Surat Menyurat (HURUF BESAR)         7a.   No Tel :

        ……………………………………………………..

        ……………………………………………………..                7b.   Tarikh
                                      Lahir :   Hari   Bulan    Tahun
        ……………………………………………………..
                                  7c.   Tempat Lahir : ………………………………

8.       Taraf           B - Bujang  K - Kahwin  8a.   Jantina :     L - Laki-laki
        Perkahwinan :       J - Janda   D - Duda                P - Perempuan

9.       Bilangan Anak :
10.      Nama dan Umur anak pada 1hb. Januari 200___

 Bil                 Nama                 Jantina       Umur       Tarih Lahir

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

11.      i.    Nama Suami / Isteri (HURUF BESAR) : ……………………………………………………………..............................

        ii.   No. Kad Pengenalan / Paspot Suami / Isteri : …………………………………………………………………...............

        iii.   Pekerjaan Suami / Isteri : ………………………………………………………………………………………………...

        iv.   Nama dan Alamat Majikan Suami / Isteri Sekarang (HURUF BESAR) :

            ……………………………………………………………………………………………………………………………

            ……………………………………………………………………………………………………………………………
B.      KELAYAKAN AKADEMIK :
       Keterangan-keterangan berkenaan pelajar di Sekolah, Maktab dan Universiti hendaklah diberi di dalam ruang di bawah.

 PERINGATAN : Sila sertakan salinan Sijil-sijil, Diploma dan Ijazah yang telah disahkan untuk membuktikan semua kenyataan yang
       diberi. Calon juga dikehendaki menghantar keputusan Peperiksaan (Statement of Result atau Transkrip) yang
       lengkap.

 12.      Sekolah yang dihadiri :


    Nama Kelayakan / Bidang           Pangkat             Nama Sekolah              Tarikh Lulus


    i.      SRP / PMR
                      …………………….       ………………………………………………….               ……………………………

    ii.     SPM / MCE
                      …………………….       ………………………………………………….               ……………………………

    iii.     STPM
                      ………………….....      ………………………………………………….               ……………………………


 13.      Institut Pengajian Tinggi yang dihadiri :

                                      Nama Institut Pengajian Tinggi /              Tarikh
    Nama Kelayakan / Bidang        Kelas Kepujian / CGPA                           Negara
                                           Universiti                    Lulus


    i.      …………………….        ………………………….        ……………………………………………               …………..     ……….......


    ii.     …………………….        ………………………….        ……………………………………………               …………..     ……….......


    iii.     …………………….        ………………………….        ……………………………………………               …………..     ……….......


    iv.     …………………….        ………………………….        ……………………………………………               …………..     ……….......


 14.      Kelulusan Bahasa Malaysia

                        Nama Kelayakan / Bidang
                                                               Kepujian    1.   SPM / MCE                                               …………………………..


    2.   STPM / HSC                                              …………………………..


    3.   Lain-lain Kelulusan Yang Setaraf                                   …………………………..


 15.      Keahlian Profesional (Nyatakan tempoh masa keahlian)


                 Nama Badan Profesional                      Nombor Ahli            Tarikh    i.      …………………….…………………………………………………                    …………………………………...          ………….………..


    ii.     …………………….…………………………………………………                    …………………………………...          ………….………..


    iii.     …………………….…………………………………………………                    …………………………………...          ………….………..


    iv.     …………………….…………………………………………………                    …………………………………...          ………….………..


    v.      …………………….…………………………………………………                    …………………………………...          ………….………..
C.     BIASISWA / DERMASISWA DAN LAIN-LAINNYA YANG DITERIMA (JIKA ADA)

16.     Nama Biasiswa / Dermasiswa dan Lain-Lainnya :                     Baki ikatan Biasiswa

      ………………………………………………………                                 ………………………………………

17.     Adakah tuan / puan terikat untuk berkhidmat dengan             i)         Y - Ya
      Kerajaan Negeri / Pusat atau mana-mana organisasi :                      T - Tidak

      ii) Jika Ya, sila nyatakan tempoh ikatan :

      ….……………………………………………………………………………………..

D.     PENGALAMAN BEKERJA

18.     Sila beri maklumat tentang pekerjaan dahulu menurut susunan tarikh :-

                                                             Jika Mengajar
      Tarikh
                   Jawatan Dipegang          Nama dan Alamat         Gaji     (Matapelajaran Yang
   Mula      Tamat                                                  Diajar)
………….     …………...     ………………………………          …………………………………………...            ………    ………………………….
………….     …………...     ………………………………          …………………………………………...            ………    ………………………….
………….     …………...     ………………………………          …………………………………………...            ………    ………………………….
………….     …………...     ………………………………          …………………………………………...            ………    ………………………….
………….     …………...     ………………………………          …………………………………………...            ………    ………………………….

E.     AKTIVITI

19.     Jenis Sukan / Kebudayaan :                         Peringkat :-
      (lampirkan Surat Pengesahan)

      ………………………………………………….                            Antarabangsa

      ………………………………………………….                            Kebangsaan

      ………………………………………………….                            Negeri

F.     PERAKUAN

20.     Adakah anda menghidap sebarang penyakit. Ya/Tidak. (Jika Ya. Nyatakan ……………………………………………………...

21.     Adakah anda pernah dihukum oleh Makamah ……………………………... (Tidak/Pernah). Jika pernah apakah kesalahan

      anda? ………………………………………………………………………………………………………………………………..

22.     Adakah anda seorang bankrap?. (Ya/Tidak) Jika ya, nyatakan tarikhnya …………………………………………………………

23.     Saya mengaku bahawa segala keterangan yang diberikan adalah benar dan betul. Saya memahami bahawa sekiranya ada
      diantara maklumat itu palsu, permohonan saya akan terbatal dan sekiranya saya telah diberi tawaran, perkhidmatan saya akan
      ditamatkan serta merta tanpa sebarang pampasan dan ganjaran atau tindakan undang-undang akan diambil terhadap saya.


Tarikh : ………………………………………………………...                            …………………………………………………
                                              Tandatangan Pemohon

G.     PENGESAHAN MAJIKAN :

24.     Dengan ini disahkan bahawa pemohon telah menyalurkan permohonannya melalui Ketua Jabatan / Majikan. (Pengesahan ini
      hanya untuk pemohon yang sedang berkhidmat di Jabatan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun dan Separa Kerajaan sahaja).
Tarikh : ……………………………………………….                              …………………………………………………
                                             (Tandatangan Ketua Jabatan / Majikan)

                                            Nama : ………………………………………...

                                            Jawatan: ……………………………………….
PERINGATAN :


        Permohonan hendaklah di alamatkan kepada :-


            PENGARAH EKSEKUTIF
            BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
            PUSAT PEMBANGUNAN KEMAHIRAN SARAWAK [PPKS]
            KOLEJ ANTARABANGSA TEKNOLOGI LANJUTAN SARAWAK [ICATS]
            JALAN CANNA OFF JALAN WAN ALWI, TABUAN JAYA
            93350 KUCHING, SARAWAK
            MALAYSIA
  UNTUK KEGUNAAN BAHAGIAN PENGURUSAN PERJAWATAN


             PERKARA               PENGESAHAN PEGAWAI   TARIKH

  1.  PENERIMAAN BORANG                  …………………………………….    ………………………...


  2.  LAPORAN SULIT DITERIMA               …………………………………….    ………………………...


  3.  TEMUDUGA                      …………………………………….    ………………………...


  4.  BERJAYA                       …………………………………….    ………………………...


  5.  GAGAL                        …………………………………….    ………………………..


  6.  SIMPANAN                      …………………………………….    ………………………...


  7.  DIBERITAHU PADA CALON                …………………………………….    ………………………...


  8.  PERMOHONAN MELALUI KETUA JABATAN          …………………………………….    ………………………...

								
To top