3rd-Periodical-Test-for-Grade-4 by lilytabili

VIEWS: 4,675 PAGES: 5

									           IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA HEKASI IV

Pangalan:___________________________________
I. Panuto: Basahing mabuti ang mga tanong at bilugan ang titik ng tamang sagot.
1. Ang mga Mangyan ay nagmula sa mga pangkat ng ____________.
     a. Ita        b. Malay       c. Indones
2. Ang paninirahan at pakikipagkalakalan ng mga unang Pilipino ay malapit sa mga___.
     a. Tubigan      b. bukirin      c. kagubatan
3. Naniniwala ang mga unang Pilipino sa isang maykapal. Tinatawag ito ng mga Cebuano na ______.
     a. Bathala      b. Diyos       c. Abba
4. Ang mga unang tao sa Pilipinas ay nanirahan sa ____.
     a. Mindoro      b. Palawan      c. Panay
5. Ang mga dayuhang unang nakarating sa Pilipinas ay ang mga _______.
     a. Orang Bandjar   b. Buranon      c. Orang Dampuan
6. Isa sa mga pulo sa karagatang pasipiko na natulungan ng mga unang Pilipino na mapaunlad ang kultura
   nito ay ___.   A. Indonesia     b. Micronesia        c. Borneo
7. Sa pulo ng ____ unang dumaong ang pangkat ni Magellan.
     a. Homonhon     b. Mactan       c. Cebu
8. Ang pakikipagkalakalan ng mga Muslim sa mga Espanyol ay umabot ng _______taon.
     a. Sampung      b. limampung     c. libong
9. Ang mga salitang luksa, lakambini, hari ay galling sa mga dayuhang ______.
     a. Intsik      b. Hindu       c. Arabe
10. Ang matapang na pinunong Muslim na kinatakutan ng mga Espanyol ay si _________.
     a. Lapu – Lapu    b. Dagohoy      c. Kudarat
II. Panuto. Isulat kung materyal o d- materyal na bahagi ng kultura ang mga sumusunod.
   1. ________________ pana at sumpit
   2. ________________ Hagdang-hagdang taniman sa bundok
   3. ________________ sistema ng pamahalaan
   4. ________________ babasahing panrelihiyon
   5. ________________ alpabeto
   6. ________________ sistema ng edukasyon
   7. ________________ wika
   8. ________________ paniniwala sa maykapal
   9. ________________ sayaw na Kuratsa
   10. ________________ tatu sa katawan
III. Panuto. Ipaliwanag (5 points each
   1. Ibigay ang mga impluwensiya ng mga dayuhan sa ating kultura sa ating bansa?
         a. Arabe
        b. Tsino
        c. Hapon
                THIRD PERIODICAL TEST IN ENGLISH IV


NAME:______________________________________________________
I. Direction. Read carefully. Encircle the letter of the correct answer
1. The teacher called Mara. She told _______ to go to the library.
    a. Her          b. him         c. us
2. Andre has a pet bird. He feeds __ with rice and corn.
    a. it          b. her         c. me
3. I met my friend Ana at the park. She invited ___________ to go with her.
    a. me          b. her         c. his
4. The pupils went to a filed trip. The teacher told ____ to be careful in crossing the street.
    a. You          b. them         c. us
5. My sister is excited. My aunt us inviting ___ to see a movie.
    a. Her          b. me          c. us
6. El Niño brings drought to most parts of the country. This will surely cause ______.
    a. Palay to dry up b. palay to grow healthy       c. palay to drown
7. Farmers work almost the whole day under the sun. At the end of the day, they feel __________.
    a. Very happy      b. exhausted and tired         c. very relaxed
8. Raul and Dunato are playing guitar. Mother called ______.
    a. Them         b. us          c. him
9. While working under the heat of the noontime sun, they wish they could have ___________.
    a. Hot coffee      b. newly cooked rice      c. cold drinks
10. There are no big roads leading to some farmlands so the farmers _______.
    a. Go there by foot       b. here a banca        c. take an airplane
II. Direction. Read carefully and encircle the object pronoun.
A.   1. The children found it under a tree.
    2. A dog chased them in the yard.
    3. The noise disturbed them.
    4. He gathered them from the garden because they were ripe.
B. Encircle the correct verb in the parenthesis to complete the sentences.
    1. Tina (sell, sells) fruits everyday.
    2. The children (buy, buys) different kinds of fruits.
    3. Rogelyn (choose, chooses) two big papayas for her mother.
    4. I (eat, eats) a big red apple.
    5. We (need, needs) to eat fruit everyday.

III. Choose the correct word in the parenthesis to complete the sentences.
A.   1. The birds (lie, lay) eggs in their nest.
    2. Jhun (lies, lay) her things on the floor.
    3. The butterfly (lies, lay) their eggs on the leaves.
    4. The baby (lies, lay) in the crib.
    5. The fish (lies, lay) eggs in the water.
B. Write real if the sentence is true and fanciful if it is make-believe.
   1. ___________ Firefighters rescue people from a burning house.
   2. ___________ A talking mouse tricks a curious cat.
   3. ___________ Elves help a shoemaker finish new work.
   4. ___________ A girl takes her first boat ride.
   5. ___________ A duck teaches a fish how to fly.
IV. Write a letter inviting your friends, classmates or relatives to attend of the follwing.
    1. Christmas party
    2. A birthday party
    3. A town fiesta
                THIRD PERIODICAL TEST IN `SCIENCE IV

NAME: _______________________________________
I. Direction. Read carefully. Encircle the letter of the correct answer.
1. Which of the following will you do to separate tiny solid particles from your drinking water?
    a. Filter the water b. pick up the solid particles       c. throw the water
2. Which of the following is true about a mixture of solids?
    a. Each solid loses its own characteristics.
    b. Each solid keeps its won characteristic.
    c. Each solid gets its won characteristic.
3. Salt is mixed with water. How can you get back the salt?
    a. Let the salt settle and scoop it up
    b. Let the water boil and evaporate
    c. Stir the water
4. Which of the following substances pollute air?
    a. Smoke        b. water            c. oxygen
5. What is solvent?
    a. A substance that is hard b. a substance that is dissolved       c. a substance that dissolves
6. Which of the following will not dissolve in water?
    a. Oil         b. sugar cubes         c. table salt
7. Why is water called the universal solvent?
    a. It is colorless   b. it can dissolve many substance    c. it is odorless
8. What is the most common cause of fire?
    a. Use of chemicals       b. carelessness        c. use of firewood
9. What kind of energy does the wind have?
    a. Potential           b. chemical          c. kinetic
10. How does heat transfer from an electric stove to a person near it?
    a. By convection         b. by conduction        c. by radiation
II. Put check (/) to the materials that burn easily and cross (x) if not.
1. _____ wood                  6. _____ paper
2. _____ iron                  7. _____ sawdust
3. _____ brass                  8. _____ gasoline
4. _____ oil                   9. _____ twigs
5. _____ charcoal                10. _____ methane
III. Enumeration. List five sources of fuels uses in industry.
A. 1.
   2.
   3.
   4.
   5.
B. Identify whether the change is physical or chemical.
1. ____________ melting candle
2. ____________ burning wood
3. ____________ naphthalene ball getting smaller
4. ____________ burning of sugar
5. ____________ rusting iron
IV. Explain (5 points)
   What is heat?
             IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV


Pangalan:_________________________________________________________
I. Panuto: Basahing mabuti ang mga tanong at bilugan ang titik ng tamang sagot.
1. Anong mangyayari kung walang ibig maging basurero, tsuper, at tindera?
    a. Sisikip ang trapiko    b. tambak ang basura     c. hihirap ang buhay
2. Paano maiiwasan ng basurero at tagawalis ang sakit?
    a. Gumamit ng mga pananggalang b. iwasan ang init         c. lagging magpahinga
3. Sa paggawa, laing isaisip ang ___.
    a. Makatapos         b. pagpapahinga        c. pag-iingat
4. Sa mga Gawain, gumait ng __ na kasangkapan.
    a. Angkop       b. matigas         c. luma
5. Kung ang Gawain ay magaan, mabilis at ligtas, ito ay nagiging _______.
    a. Maayos          c. kawili-wili    c. maganda
B. Punan ng wastong salita ang puwang. Hanapin sa kahon ang sagot.

  1.  Kung may itinanim, may ________________.
  2.  Ang paghahalaman ay isang gwaing ____________
  3.  _________ ang mga panlunas sa karamdaman ay halamang _________________________.
  4.  _________________, maitatanim at madaling tumubo ang ________________ ng talbos ng kamote at
     kangkong.
   5. __________ ang mga munggo, sitaw at kalabasa ay mula sa ___________________.
II. IsulatangT kung tama at M kung mali.
_______1. Anbg mga hayop ay mahalaga.
_______2. Kailangan natin ang mgahayop.
_______3. Kahit mababangis na hayop ay may pakinabang din.
_______4. Hindi maaaring mag-aalaga ng hayop sa bahay.
_______5. Ang mga hayop ay pinagmumulan ng sakit.
_______6. Tulad ng halaman, anghayop ay pinagmumulan din ng ikinabubuhay.
_______7. Ang mga hayop ay tumutulong sa atin sa pagpuksa ng ibang peste.
_______8. Magandang palamuti sa tahanan ang mga ibon.
_______9. Ang maliliit na isda ay maaaring alagaan sa tahanan.
_______10. Ang maraming baboy na alaga ay hindi mabuti sa bahay.
III. Ipaliwanag ang mga sumusnod. (5 points).
       1. Ang hayop ay itinuturing na kaibigan. Pumili ng isang aalagaan. Paano mo siya mamahalin?
      2. Nakakita ka nab a ng bahay na ibat ibang uri ng taniman ang nasa bintana? Ano ang masasabi
        mo?
      3. Mayroon tayong angkop na kasangkapan sa paghahalaman? Paano natin ito iniingatan?
            THIRD PERIODICAL TEST IN MATHEMATICS IV


NAME:______________________________________________________
I. Direction. Read carefully. Encircle the letter of the correct answer
1. Which digit is in the tenths place?
    a. 0.7         b. 0.02         c. 0.86
2. The product of 2/3 and ¼ is .
    a. 2/12        b. 1/6         c. ¼
3. The sum of 4/8 and 2/8 is
    a. 6/8         b. ¾          c. 3/5
4. The product of 1/3 and 5/8 is
    a. 5/24        b. 8/11         c. 50/12
5. The place value of 6 in the numerical 0.0624 is
    a. Tenths       b. hundredths      c. thousandths
6. The place value of 1 in the numeral 0.15 is
    a. Tenths       b. hundredths      c. thousandths
7. Eight pesos and five centavos is written as         a. 8.50 b. 8.05       c. 8.52
8. Twelve and five hundredths in decimal form         a. 12.5 b. 12.05      c. 12.005
9. What is the decimal form of the fraction 3/10?       a. 0.30 b. 0.03       c. 0.003
10. What is the decimal form of the fraction 5 and 8/100? a. 5.08    b. 5.008      c. 8.05
II A. Write the decimals in column and add.
   1. 0.132 + 0.253 + 0.256
   2. 2.352 + 4.655 + 3. 721
   3. 29.055 + 30.506 + 321.025
   4. 45.350 + 02.905 + 10.205
   5. 00.263 + 230.337 + 020.509
 B. Write the decimals in column and subtract.
   1. 200.85 – 100.75
   2. 0.573 – 0.321
   3. 35.356 – 15.257
   4. 89.953 – 29.805
   5. 0.887 – 0.687
III. Read and solve (5 points each)
   1. Jessa needs 15.5 meters of cloth for her sala set and 35.62 meters for window curtains. How many
    meters does she need in all?

  2. Mother cooked fried chicken for her daughter’s birthday party. She prepared ¾ liters of cooking oil.
   However, she used only ½ of it. What part of the cooking oil was used?

  3. Engelbert and Melanie packed 3/5 of the medicines donated in colored paper bags. They used red bags
   for 1/3 of the medicines. What part of the medicines they packed was placed in red paper bags?

								
To top