Kaedah Pengajaran by syliw

VIEWS: 2,124 PAGES: 32

									 Kaedah
Pengajaran
Sumbang saran          Bercerita        Kaedah/Teknik
         Pengajaran
                Penyelesaian
Perbincangan
                 masalah         Demonstrasi
Sumbang saran
• Mengikut Orlich et al. (2007),sumbang saran
 merupakan satu teknik pembinaan kemahiran yang
 mudah dan berkesan jika satu tahap kreativiti
 tinggi diperolehi dalam pembelajaran yang diingini.

• Sumbang saran ialah satu teknik perbincangan
 yang kreatif untuk mendapatkan beberapa idea
 daripada sesuatu kumpulan dalam masa yang
 terkawal.
• Merupakan aktiviti perbincangan di mana ahli
 dalam kumpulan mengemukakan seberapa
 banyak idea dengan tujuan menyelesaikan
 masalah .

• Ketua kumpulan mengemukakan satu soalan,
 masalah, ataupun tajuk. Seterusnya, murid-murid
 akan memberi jawapan-jawapan, kata-kata dan
 idea-idea yang berkemungkinan. Sumbangan
 sedemikian diterima tanpa sebarang kritikan atau
 penilaian.
• Setiap ahli digalakkan untuk memberikan idea
 dan idea itu akan dikaji dengan teliti .Idea yang
 paling sesuai akan diterima sebagai rumusan
 perbincangan.   Keputusan   yang    dicapai
 merupakan keputusan kumpulan.

• Sumbang saran bertujuan untuk melatih pelajar
 mengemukakan idea atau pandangan yang
 bernas.Pelajar berpeluang untuk menyelesaikan
 masalah secara bersama.
Peraturan Sumbang saran
# Semua idea kecuali jenaka harus diterima dan dicatatkan .

# Tiada kritikan terhadap mana-mana idea atau cadangan.

# Ahli kumpulan harus menambah idea rakan-rakan.Pada analisis

 akhir, idea bukan kepunyaan individu, tetapi kepunyaan semua ahli.

# Ketua kumpulan harus     cuba mengalakkan semua ahli untuk

 mengemukakan idea serta memberikan peneguhan positif.

#Kualiti idea tidak begitu dipentingkan.Namun, ahli digalakkan untuk

 berfikir secara kreatif dan berintelek.
Kelebihan Sumbang saran
 Semua pelajar melibatkan diri dalam mengemukakan
 idea. Semua pelajar berpeluang untuk berkongsiu idea,
 pandangan, pengalaman, dan pengetahuan baru.

 Mengalakkan pemikiran kreatid dan kritis dalam
 kalangan pelajar.gerak balas yang spontan daripada
 pelajar boleh melahirkan idea-idea yang baharu dan
 kreatif.

 Nilai-nilai murni dipupuk dan wujudnya unsur hormat-
 menghormati idea atau ppendapat orang lain.Selain itu
 , wujudnya saling interaksi antara pelajar.
Bercerita
Bercerita
• Teknik bercerita bertujuan untuk mencernakan daya kreatif dan
 imaginasi pelajar, selain melatih pelajar dengan pelbagai kemahiran
 dan kecekapan bahasa, terutamanya kemahiran lisan.

• Apabila bererita , pelajar dilatih untuk lebih mengenali masyarakat
 sekitar mereka dan kehidupan berdasarkan cerita-cerita yang
 didengar.Secara   langsungnya,   pelajar  dapat  memperluas
 pengalaman dan pengetahuan dalam pelbagai biddang jika cerita
 berkait dengan kehidupan seharian.

• Pelajar digalakkan untuk mendengar cerita secara kritis supaya
 berfikiran matang dan berketrampilan.Dalam proses penceritaan,
 pelajar dapat menghayati nilai-nilai murni melalui pemodelan watak-
 watak baik yang ditonjolkan dalam cerita.
Teknik bercerita
• 1)Guru boleh berceritakeseluruhan cerita dan
 pelajar mencatat urutan peristiwa.
• 2)Guru bercerita keseluruhan cerita dan pelajar
 menceritakan semula.
• 3)Guru menceritakan awal cerita dan pelajar
 meramalkan kesudahan cerita.
• 4)Guru juga boleh menceritakan bahagian akhir
 cerita dan pelajar membina permulaan cerita.
• 5)Pelajar diminta untuk mendengar rakaman
 cerita dan pelajar menceritakan semula cerita
 tersebut.
• Teknik bercerita membawa manfaat kepada
 pelajar dan sesuai digunakan untuk pelajar
 sekolah rendah.
• Selain memberikan peluang kepada pelajar
 mendengar dengan teliti dan bertutur dengan
 baik, ia dapat meningkatkan kemahiran
 membaca dan menulis.
• Guru juga dapat mengalakkan pelaar
 berkomunikasi dengan berkesan di samping
 membanu pelajar meningkatkan penguasaan
 perbendharaan kata dalam kalangan pelajar.
Perbincangan
Perbincangan
Mengikut Gauthier (2001), perbincangan
 merupakan satu pproses aktif yang melibtkan
 guru   dan   pelajar  dalm  persekitaran
 pembelajaran.
Perbincangan bukan sahaja merangsang
 interaksi antara pelajar secara bermakna, juga
 mengalakkan pelbagai pembelajaran yang
 merangkumi kandungan, kemahiran, sikap dan
 proses-proses pembelajaran.
• Orlich et al. berpandangan bahawa
 perbincangan merupakan teknik yang boleh
 meningkatkan kemahiran pemikiran dan
 pertuturan pelajar.
• Perbincangan digunakan oleh guru untuk
 mencapai tiga objektif pengajaran , iaitu
 1)meningkatkan pemikiran dan membantu
 pelajar membina kefahaman kandungan
 2)merangsang penglibatan
 3)membantu pelajar menguasai kemahiran
 komunikasi dan proses pemikiran ( Arends,
 2001).
Jenis perbincangan
1)Perbincangan Terbuka :
 - Kemukakan satu soalan terbuka atau benarkan murid-murid
 berbuat demikian;
 - Semua murid pertimbangkan soalan tersebut ;
 - Benarkan hentian antara respon mereka bagi menggalakkan
 respon lanjutan atau yang berbeza;
 - Bina dialog murid-dengan- murid semasa perbincangan;
 - Hormati soalan-soalan dan respon-respon mereka;
 - Mainkan peranan sebagai pendengar yang peka,
 mediator,penggalak,rakan kongsi pembelajaran dan penyoal.
2)Perbincangan Terbimbing
- Kemukakan satu soalan yang menggalakkan penerokaan
 satu tema,topik atau isu;
- Peruntukan masa untuk menyoal;
- Setelah satu tempoh masa tertentu, galakkan murid-murid
 untuk mengadakan perbincangan sesama mereka dengan
 membentuk dan bertanya soalan-soalan yang relevan
 dengan topik yang berkenaan.
3)Bulatan atau Perbincnagan Jenis ‘Kayu Bercakap ’
- Digunakan  untuk  murid-murid  membuat  refleksi  terhadap
 pengalaman mereka atau membincangkan perasaan masing-masing:

- Kumpulkan mereka dalam bulatan;

- Ahli yang memegang satu objek atau ‘kayu bercakap’mempunyai
 opsyen untuk berkongsi komen dn pendapat, manakala ahli-ahli yang
 lain dalam bulatan tersebut hanya mendengar sahaja;

- Kemudian ‘kayu bercakap’tadi akan diserahkan kepada ahli yang
 duduk di sebelah;
- Sesuai digunakan untuk kumpulan besar atau kecil, ataupun dengan

 bulatan berbentuk balang ikan (fishbowl).
4) Perbincangan Balang Ikan
- Murid-murid membentuk dua bulatan;
- Mereka yang berada di luar hanya jadi
 pendengar   manakala   dalam    bulatan
 dalaman akan mengadakan perbincangan
 antara satu sama lain berdasarkan satu
 topik yang telah dikenalpasti terlebih dahulu;
- Selepas   satu  tempoh   masa   yang
 diperuntukkan, ahli-ahli kedua-dua bulatan
 ini bertukar tempat dan peranan.
 Kaedah
Demonstrasi
Kaedah Demonstrasi
- Demonstrasi merupakan satu cara untuk
 melatih pelajar memerhati dan melakukan
 sesuatu aktiviti mengikut prosedur.
- Demonstrasi melibatkan guru atau seseorang
 individu menunjuk cara di hadapan kelas untuk
 menunjukkan sesuatu aktiviti atau prosedur
 atau   langkah.Pelajar-pekajar  lain akan
 memerhati, mendengar penerangan dan
 melihat sebelum aktiviti yang sama dilakukan
 oleh mereka.
• Demonstrasi,   sebagai teknik  pengajaran
 bertujuan untuk memberikan peluang kepada
 pelajar agar benar-benar memahami perkara
 yang hendak dipelajari setelah melalui prosedur
 yang ditunjukkan.
• Ia dapat meningkatkan ingatan pelajar terhadap
 langkah-langkah sesuatu pelaksanaan atau
 eksperimen.
• Proses melibatkan diri dalam demonstrasi
 setelah memerhati contoh dapat meningkatkan
 keyakinan pelajar untuk menjalankan sesuatu
 aktiviti atau eksperimen.
                  Mendemonstrasi cara
Menjalankan uji kaji tentang    menyediakan rak kasut
pernafasan tumbuhan ( Sains)    ( Kemahiran Hidup)
                  Mendemonstrasi cara
Menunjuk cara –cara membuat
                  menyediakan
kuih lapis( Ekonomi Rumah
                  bakul/tikar(Pendidikan Semi/kraf
Tangga)
                  Tangan)         Mendemonstrasi cara lompatan
         atau lontar peluru ( Pendidikan
         Jasmani)
Penyelesaian
 Masalah
Penyelesaian Masalah
 Penyelesaian masalah merujuk kepada sesuatu proses
 pembelajaran inkuiri di mana pelajar mencari jawapan
 untuk soalan yang relevan kepada mereka. Teknik ini berasakan falsafah konstruktivisme di mana
 pelajar melibatkan diri secara aktif dalam proses
 pembelajaran.

 Peranan guru adalah untuk mewujudkan persekitaran
 yang membolehkan pelajar mengambil bahagian dan
 berinteraksi dalam aktiviti bilik darjah atau npenerokaan
 melalui internet.
Proses dalam penyelesaian masalah merangkumi :
a)Pelajar mengenal pasti masalah
b)Menjelaskan isu-isu
c) Mencadangkan cara untuk memperoleh
  maklumat yang diperlukan.
d)Menilai idea-idea dan rumusan.

 Sepanjang proses ini, guru perlu
 memberikan maklum balas kemajuan
 daripada  pelajar terhadap proses
 penyiasatan mereka.
• Penyelesaian masalah memberikan kebebasan kepada
 pelajar   untuk    menyiasat masalah   dan
 bertanggungjawab untuk mencapai penyelesaian.
• Contoh P&P yang menggunakan penyelesaian masalah
 harus terdiri daripada masalah autenik atau isu-isu
 terdekat dengan pelajar:
 a)Aktiviti menjawab soalan dan perbincangan
 berdasarkan bahan kesusasteraan yang memerlukan
 daya pemikiran kritis dan kreatif.
 b)Aktiviti pengayaan di mana persoalan dan
 permasalahan sesuatu bahan latihan secara lisan,
 bacaan atau penulisan.
• Aktiviti geografi seperti masalah persekitaran sekolah,
 iaitu pencemaran bunti, bilik darjah sempit dan sesak
 serta tempat meletak kereta yang terhad.

• Aktiviti kajian tempatan di mana pelajar menyelesaikan
 masalah lalu lintas di luar sekolah.

• Penyelesaian masalah dapat mewujudkan proses
 pembelajaran  yang   berpusatkan  pelajar  dan
 memerlukan  penglibatan  aktif pelajar  dalma
 pembelajaran.

• Guru memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar
 dengan bebas tanpa sekatan, menyiasat, membina idea
 dan meneroka idea dengan cara yang tersendiri.
• Satu lagi perspektif daripada pengajaran berasaskan
 penyelesaian masalah ialah TOC(Theory Of Constraints)yang
 boleh digunakan secara berasingan atau digandingkan dengan
 kaedah lain untuk membentuk sistem penyelesaian masalah
 dan pengurusan perubahan yang sesuai.
• Cara ini digunakan untuk penyelesaian masalah, di samping
 memudahkan komunikasi, kerjasama dan persetujuan dalam
 kalangan mereka yang terlibat dalam penyelesaian masalah
 tersebut.
• TOC merupakan satu alat berfikir dan komunikasi yang amat
 efektif (Vishalache Balakrishnan, 2002).
• Alat-alat ini membolehkan pelajar menerangkan masalah dan
 mencipta penyelesaian yang kreatif, menganalisis secara
 berkesan, berfikir melalui akibat terhadap tindakan dan idea-
 idea serta mengaplikasi apa-apa yang dipelajari sehingga
 mencapai keputusan dalam satu cara yang bertanggungjawab.
• TOC berpaksikan aplikasi prinsip-prinsip saintifik dan
 penaakulan logik untuk membimbing organisasi
 berasaskan manusia untuk mencapai matlamat secara
 berterusan.


• Menurut TOC,setiap organisasi sama ada koprat atau
 awam, perniagaan atau pendidikan mempunyai sekurang-
 kurangnya satu konstrain( perkara yang menghalang atau
 menjejaskan   pencapaian   matlamat  yng  telah
 ditetapkan)pada satu-satu masa.

• Sebagai langkah mengurus prestasi organisasi tersebut
 ,maka konstrain harus dikenalpasti dahulu sebelum
 ditangani dengan betul.
 Goidratt mengesyorkan lima langkah
 menyelesaikan masalah iaitu:
Langkah 0 (sifar):Lafazkan matlamat organisasi.
Langkah 1: Kenalpasti konstrain.
Langkah 2:Putuskan bagaimana konstrain boleh
     ditangani.
Langkah 3: Selaraskan usaha dan kerjasama
      semua pihak yang berkenaan untuk
      mengatasi konstrain ini.
Langkah 4 :Atasi konstrain tersebut.
Langkah 5:Sekiranya didapati ada pergerakan
     pada konstrain tersebut, kembali ke
      langkah 1.
• Antara alat yang digunakan untuk memperkatakan intuisi
 peserta terdiri daripada awan, cabang pokok dan pohon
 sasaran.

• Alat-alat ini bukan sahaja sesuai untuk pemikiran kognitif
 atau moral, tetapi alat ini membolehkan pelajar berfikir
 secara sistematik pada awalnya apabila menghadapi
 dilema moral sebelum bertindak terhadapnya.
       Analisis PMI dalam Teori Behavioris
    Plus          Minus    Interesting
  (Kelebihan)       (Kekurangan) (keistimewaan)
Hasil tingkah laku yang  Hanya akan berkesan    Dapat mengesan tahap
diingini diperolehi    pada tahap-tahap     kognitif subjek.
dengan cepat.       kognitif tertentu.

Kesan tingkah laku     Tahap umur        Pelaksanaan bergantung
positif boleh dipupuk   (Hanya berkesan pada   pada pengalaman
dari awal.        tahap umur tertentu).   individu.

Hasil pembelajaran yang  Tindakan memerlukan    Proses Pengajaran dan
berkesan         tahap persekitaran yang  pembelajaran lebih
             sesuai.          menarik dan kreatif.

								
To top