BB kiem tra cao trinh

Document Sample
BB kiem tra cao trinh Powered By Docstoc
					Ñôn vò: COÂNG TY TNHH KHAI THAÙC        COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM        Maãu soá: 02/SB
K. SAÛN VAØ XAÂY DÖÏNG TRAÂN TRAÂN            Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
Ñòa chæ: 40B Nguyeãn Vaên Cöø - TP. Phan Rang - Thaùp Chaøm
Ñieän thoaïi: 068.838962 -210547

                DANH SAÙCH LAO ÑOÄNG ÑEÀ NGHÒ CAÁP SOÅ BHXH

Soá Hoï vaø teân     Naêm sinh      CM thö                         Soá soå
                                Chöùc danh Duyeät T.gian coù ñoùng BHXH
TT                  Soá    Nôi caáp    ngheà nghieäp Naêm      Thaùng  BHXH
 1       2     3   4    5       6       7      8       9    10
 1 Phaïm Thaùi Ñænh   1983     264249689 CA Ninh Thuaän  Thuû kho    01       0
 2 Nguyeãn Ngoïc Höông  1987     225361220 CA Khaùnh Hoaø Thuû kho     01       0


BHXH: ……………………………………………………………….                         Ninh Thuaän, ngaøy 15 thaùng 5 naêm 200
Duyeät caáp ñôït naøy: ………………….soå                           GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY
Töø soá:………………………..ñeán soá:…………………………….

    Ngaøy……………thaùng……….naêm 2007
       GIAÙM ÑOÁC BHXH
aãu soá: 02/SBH
    Ghi
    chuù
      11
ng 5 naêm 2007
NG TY
                    COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
                        Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc
                                          Baùc AÙi, ngaøy  thaùng  naêm 2008
                       BIEÂN BAÛN SOÁ:………………..
                KIEÅM TRA CAO TRÌNH KÍCH THÖÔÙC HÌNH HOÏC

Coâng trình: (GOÙI THAÀU SOÁ 14) ÑÖÔØNG PHÖÔÙC ÑAÏI - PHÖÔÙC TRUNG.
(GÓI THẦU SỐ 14 : ĐOẠN TỪ KM 12+00 ĐẾN KM 15+500 )
Hạng mục: XAÂY DÖÏNG NEÀN, MAËT ÑÖÔØNG VAØ CAÙC COÂNG TRÌNH TREÂN TUYẾN ( PHAÂN ÑOAÏN TÖØ KM14 + 400 ÑEÁN K
1. Ñoái töôïng nghieäm thu:…………………………………………………………………………………………………………………………
Teân coâng vieäc nghieäm thu:………………………………………………………………………………………………………………………
Ñòa Ñieåm xaây döïng coâng trình: Huyeän Baùc AÙi, tænh Ninh Thuaän.
2. Thaønh phaàn tröïc tieáp kieåm tra:
a. Ñaïi dieän ñôn vò giaùm saùt: Coâng ty TNHH Tö vaán xaây döïng Ñöùc Thuaän.
  Oâng:…………………………………………………………………………………Chöùc vuï:………………………………………….
  Oâng:…………………………………………………………………………………Chöùc vuï:………………………………………….
b. Ñaïi dieän Nhaø thaàu thi coâng xaây döïng: Lieân danh C.ty CPXD Thuûy lôïi NT & C.ty TNHH Khai thaùc khoaùng saûn vaø
  Oâng:…………………………………………………………………………………Chöùc vuï:………………………………………….
  Oâng:…………………………………………………………………………………Chöùc vuï:………………………………………….
3. Thôøi gian kieåm tra:
Baét ñaàu:………………………………..ngaøy ……………..thaùng…………..naêm 2008
Keát thuùc:……………………………..ngaøy ……………..thaùng…………..naêm 2008
Taïi coâng trình: Xaây döïng neàn, maët ñöôøng vaø caùc coâng trình treân ñöôøng ñoaïn Km14 + 400 ñeán Km15 + 500
4. Noäi dung kieåm tra:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ñoaïn:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Teân  Khoaûng caùch  Cao ñoä vai leà traùi    Cao ñoä tim ñöôøng     Cao ñoä vai leà phaûi   Beà roäng maët ñ
 coïc  Leû Cg. doànThieát keá Thöïc teáCh. leächThieát keáThöïc teáCh. leächThieát keáThöïc teáCh. leächThieát keá
     (m)  (m)   (m)    (m)    (cm)   (m)   (m)   (cm)   (m)   (m)   (cm)   (m)
5. Keát luaän:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     ÑAÏI DIEÄN ÑÔN VÒ TÖ VAÁN GIAÙM SAÙT                     ÑAÏI DIEÄN NHAØ THAÀU THI COÂNG
  naêm 2008
4 + 400 ÑEÁN KM15 + 500
 …………………………………….
………….
………….
 ùng saûn vaø XD Traân Traân
………….
………….
 15 + 500

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
à roäng maët ñöôøng
   Thöïc teáCh. leäch
    (m)   (cm)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

U THI COÂNG

				
DOCUMENT INFO