nhon hai by quangphonglc

VIEWS: 12 PAGES: 23

									         BAÛNG XAÙC ÑÒNH GIAÙ TRÒ KHOÁI LÖÔÏNG COÂNG VIEÄC HOAØN THAØNH ÑÔÏT I
           COÂNG TRÌNH: (GOÙI THAÀU SOÁ 14) ÑÖÔØNG PHÖÔÙC ÑAÏI - PHÖÔÙC TRUNG
AÏNG MUÏC : NEÀN, MAËT ÑÖÔØNG VAØ CAÙC COÂNG TRÌNH TREÂN TUYEÁN ( PHAÂN ÑOAÏN TÖØ KM 14+400 ÑEÁN
        ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG: XAÕ PHÖÔÙC TRUNG, HUYEÄN BAÙC AÙI, TÆNH NINH THUAÄN
                         soá…………………….,ngaøy……………..thaùng……….naêm 2008

     Teân / soá hôïp ñoàng xaây döïng: Hôïp ñoàng kinh teá soá 27/ 2008/HÑXD ngaøy 15 thaùng 7 naêm 2008
     Teân beân giao thaàu: BAN QUAÛN LYÙ CAÙC DÖÏ AÙN GIAO THOÂNG TÆNH NINH THUAÄN
     Teân beân nhaän thaàu: LIEÂN DANH C.TY CP XD THUÛY LÔÏI NT vaø C.TY TNHH KHAI THAÙC KS&XD TRAÂN TRAÂN
     Coâng trình: (GOÙI THAÀU SOÁ 14) ÑÖÔØNG PHÖÔÙC ÑAÏI - PHÖÔÙC TRUNG
     Ñòa ñieåm xaây döïng: XAÕ PHÖÔÙCTRUNG, HUYEÄN BAÙC AÙI, TÆNH NINH THUAÄN
     Giai ñoaïn thanh toaùn / Thanh toaùn laàn soá: …………………………………………………
     Caên cöù xaùc ñònh: Caên cöù bieân baûn soá: 01 nghieäm thu hoaøn thaønh boä phaän coâng trình, giai ñoaïn thi coâng xaây döïng (ñôï
     giaù thanh toaùn theo hôïp ñoàng soá: 27/ 2008/ HÑXD ngaøy 15/ 7/ 2008.
                                                                 Ñôn vò tính
                              ÑÔN   KHOÁI LÖÔÏNG
                                  THEO                   THAØNH TIEÀN
      NOÄI DUNG COÂNG VIEÄC XAÂY DÖÏNG,                      ÑÔN GIAÙ
  STT                            VÒ   HÔÏP
         CHUÛNG LOÏAI THIEÁT BÒ                        THANH TOAÙN THEO HÔÏP ÑOÀNG
                                     ÑAÕ THÖÏC HIEÄN
                              TÍNH  ÑOÀNG

  a              b              c    d      e      f       g= d*f
  I           NEÀN ÑÖÔØNG
  1  Phaùt tuyeán, röøng loaïi II            M2   13,200.00  13,200.00      773.33   10,207,956
  2  Ñaøo neàn ñöôøng ñaát caáp II, baèng maùy     M3   1,759.49  1,407.59   9,832.83    17,300,766
  3  Ñaøo neàn ñöôøng ñaát caáp III,baèng maùy     M3   1,174.05   939.24   12,035.28    14,130,020
  4  Ñaøo neàn ñöôøng ñaát caáp IV, baèng maùy     M3   1,581.26  1,265.01   13,549.12    21,424,681
  5  Phaù ñaù CIII, neàn ñöôøng M. khoan fi 42     M3   1,630.65  1,304.52   55,476.57    90,462,869
  6  Phaù ñaù CIIù neàn ñöôøng M. khoan fi 42      M3    713.49   570.79   67,529.91    48,181,915
  7  Ñaøo raõnh doïc, ñaát CIII baèng maùy       M3    66.20    52.96   13,708.69      907,515
  8  Ñaøo raõnh doïc, ñaát caáp III, baèng thuû coâng  M3      -     -    97,162.22         -
  9  Ñaøo raõnh doïc ñaát CIV, baèng maùy        M3      -      -   16,790.51         -
  10 Ñaøo raõnh doïc, ñaát caáp IV, baèng TC       M3    84.23    67.38   111,287.83     9,373,774
  11 Ñaøo raõnh doïc, ñaù CIII MK fi= 42mm        M3    79.81    63.85   68,900.15     5,498,921
  12 Ñaøo raõnh doïc, ñaù CII MK fi=42mm         M3    35.25    28.20   81,243.29     2,863,826
  13 Ñaùnh caáp neàn ñöôøng, ñaát caáp III, baèng     M3    22.79    18.23   13,708.69      312,421
    maùy
                                                                 1
                            ÑÔN   KHOÁI LÖÔÏNG
                                THEO                   THAØNH TIEÀN
     NOÄI DUNG COÂNG VIEÄC XAÂY DÖÏNG,                     ÑÔN GIAÙ
STT                           VÒ   HÔÏP
        CHUÛNG LOÏAI THIEÁT BÒ                       THANH TOAÙN THEO HÔÏP ÑOÀNG
                                  ÑAÕ THÖÏC HIEÄN
                            TÍNH  ÑOÀNG
14 Ñaùnh caáp neàn ñöôøng, ñaát caáp III, baèng thuû  M3    53.17   42.54   97,169.22   5,166,487
  coâng
15 Vaän chuyeån ñaát CIII (taän duïng), cöï ly 1000m  M3   1,276.02  1,020.82   8,832.00  11,269,809
  ñaàu
  Vaän chuyeån ñaát caáp III (taän duïng), cöï ly
                            M3               7,990.86  10,196,497
16 2000m tieáp theo                      1,276.02  1,020.82
  Vaän chuyeån ñaát caáp IV (taän duïng), cöï ly
                            M3               9,673.14  16,499,281
17 1000m ñaàu                         1,705.68  1,364.54
18 Vaän chuyeån tieáp ñaát caáp IV, CL 2000m tieáp   M3   1,705.68  1,364.54   8,832.00  15,064,566
  theo
19 Ñaép neàn ñöôøng K=0,95, baèng maùy ñaàm 16     M3   7,010.36  5,608.29   5,961.91  41,795,135
  taán
20 Töôùi nöôùc khi ñaép neàn ñöôøng          M3   7,010.36  5,608.29   5,243.87  36,761,416
21 Xuùc ñaù leân phöông tieän vaän chuyeån       M3   1,785.19  1,428.15   11,501.39  20,532,166
22 Vaän chuyeån ñaù ñi ñoå, cöï ly 1000m        M3   1,785.19  1,428.15   14,509.72  25,902,607
23 Vaän chuyeån ñaát ñi ñoå, cöï ly 1000m, ñaát caáp  M3   1,759.49  1,407.59   8,096.00  14,244,831
  II
24 Vaän chuyeån ñaát ñi ñoå, cöï ly 1000m, ñaát caáp  M3     -     -    8,832.00      -
  III
25 Vaän chuyeån ñaát ñi ñoå, cöï ly 1000m, ñaát caáp  M3     -     -    9,673.14      -
  IV
II          MAËT ÑÖÔØNG
 1 Khai thaùc soûi ñoû baèng maùy           M3   2,521.00    -    6,049.64  15,251,142
 2  Vaän chuyeån soûi ñoû, cöï ly 1000m       M3   2,521.00    -    8,832.00  22,265,472
 3  Vaän chuyeån soûi ñoû, cöï ly 4000m       M3   2,521.00    -    12,617.14  31,807,810
 4  Thi coâng lôùp soûi ñoû daøy 30cm, K=0,98    M3   2,173.28    -    24,285.22  52,778,583
 5  Töôùi nöôùc khi ñaép soûi ñoû          M3   2,173.28    -    5,243.87  11,396,398
 6  Ñaù daêm 4x6 loùt moùng             M3     -     -   431,692.02      -
 7  Beâ toâng maët ñöôøng, ñaù 2x4 maùc 250     M3     -     -   1,030,362.59      -
 8  Lu leøn maët ñöôøng neàn ñaøo          M2   571.83     -    7,896.44   4,515,421
 9  Caém ñaù væa baèng ñaù hoäc           M3     -     -    10,363.70      -
  Thi coâng lôùp ñaù daêm nöôùc lôùp döôùi, chieàu
                            M2               48,807.54
10 daày 12 cm                           -     -
  Thi coâng lôùp ñaù daêm nöôùc lôùp döôùi, chieàu
                            M2               43,320.86
11 daày 8 cm                            -     -
12 Laùng nhöïa maët ñöôøng 4,4kg/m2          M2     -     -    70,483.44
III      CAÙC HAÏNG MUÏC GIA COÁ

                                                         2
                            ÑÔN   KHOÁI LÖÔÏNG
                                THEO                   THAØNH TIEÀN
     NOÄI DUNG COÂNG VIEÄC XAÂY DÖÏNG,                     ÑÔN GIAÙ
STT                           VÒ   HÔÏP
        CHUÛNG LOÏAI THIEÁT BÒ                       THANH TOAÙN THEO HÔÏP ÑOÀNG
                                   ÑAÕ THÖÏC HIEÄN
                            TÍNH  ÑOÀNG
 1  Ñaøo môû roäng raõnh doïc, ñaát caáp III     M3   189.76   151.81  112,118.34   21,275,576
 2  Ñaøo môû roäng raõnh doïc, ñaát caáp IV      M3   284.64   227.71  171,084.27   48,697,427
 3  Xaây raõnh baèng ñaù cheû vöõa maùc 100      M3   474.40   23.72  733,079.19  347,772,768
 4  Ñaøo moùng baêng, ñaát caáp III, thuû coâng    M3   120.76   96.61  102,982.77   12,436,199
 5  Ñaøo moùng baêng, ñaát caáp IV, thuû coâng    M3   100.53   80.42  160,287.69   16,113,721
 6  Xaây taluy neàn ñöôøng baèng ñaù cheû M 100    M3   979.15   636.45  733,079.19  717,794,489
IV        AN TOAØN GIAO THOÂNG
 1  Ñaøo hoá moùng coïc tieâu thuû coâng       Caùi   6.81    -   157,796.18   1,074,592
 2  Gia coâng, troàng coïc tieâu           Truï   61.00    -    59,259.51   3,614,830
 3  Laép döïng truï bieån baùo caùc loaïi       Caùi   1.00    -   445,965.58    445,966
 4  Laép döïng bieån baùo phaûn quang tam giaùc    Caùi   1.00    -   288,863.47    288,863
   Beâ toâng moùng coïc tieâu, coät Km, bieån baùo
                            M3              762,985.88   1,319,966
 5  ñaù 1*2 M 200                        1.73    -
 6  Beâ toâng hoä lan ñaù 2-4 maùc 200        M3    6.01    -   1,211,272.43   7,279,747
 7  Sôn beâ ton 3 nöôùc                M2    6.01    -    24,899.01    149,643
V         COÁNG THOÙAT NÖÔÙC
 1  Ñaøo hoá moùng, ñaát caáp IV thuû coâng      M3   217.06   217.06  166,101.24   36,053,935
 2  Ñaøo hoá moùng ñaát caáp IV thuû coâng      M3     -     -   121,253.90       -
 3  Ñaøo hoá moùng ñaát caáp IV thuû coâng      M3     -     -   160,287.69       -
 4  Ñaù daêm 4-6 loùt moùng              M3    16.26   16.26  431,692.02   7,019,312
 5  Ñaù daêm 4-6 loùt moùng              M3     -     -   431,692.02       -
 6  Xaây maùi doác baèng ñaù hoäc M100        M3    11.32   11.32  634,366.04   7,181,024
 7  Xaây ñaù cheû moùng vöõa M100           M3    47.72   47.72  733,079.19   34,982,539
 8  Xaây ñaù cheû coáng vöõa maùc 100         M3    54.20   54.20  734,935.78   39,833,519
 9  Beâ toâng muõ, moá coáng, ñaù 1x2 maùc 200    M3    5.03    5.03  1,090,368.23   5,484,552
10 Gia coâng coát theùp baûn coáng fi<=10        Kg   200.44   200.44   20,346.70   4,078,293
11 Gia coâng coát theùp baûn coáng fi<=18        Kg   369.87   369.87   20,902.57   7,731,234
12 Gia coâng coát theùp baûn coáng fi>18        Kg     -     -    21,755.76       -
13 Gia coâng coát theùp oáng coáng fi<=10        Kg   788.32   788.32   21,819.01   17,200,362


                                                          3
                            ÑÔN   KHOÁI LÖÔÏNG
                                THEO                   THAØNH TIEÀN
    NOÄI DUNG COÂNG VIEÄC XAÂY DÖÏNG,                      ÑÔN GIAÙ
STT                           VÒ   HÔÏP
       CHUÛNG LOÏAI THIEÁT BÒ                        THANH TOAÙN THEO HÔÏP ÑOÀNG
                                   ÑAÕ THÖÏC HIEÄN
                            TÍNH  ÑOÀNG
14 Beâ toâng maët traøn, ñaù 1x2 maùc 250        M3     -     -   912,158.32       -
15 Beâ toâng taluy traøn, ñaù 1x2 maùc 200       M3     -     -   995,475.79       -
16 Beâ toâng oáng coáng, ñaù 1x2, maùc 200       M3    8.86    8.86  903,501.26   8,005,021
17 Beâ toâng moá, truï, töôøng caùnh M200        M3    5.03    5.03  1,104,663.75   5,556,459
18 Beâ toâng töôøng ñaàu coáng ñaù 2x4 maùc 200     M3    17.94   17.94  1,218,900.43  21,867,074
  Beâ toâng goái coáng, moùng, chaân khay, ñaù 2*4
                            M3              829,363.70   10,922,720
19 M200                             13.17   13.17
20 Laép ñaët oáng coáng fi 100 cm            Caùi   18.00   18.00  209,609.21   3,772,966
  Queùt nhöïa ñöôøng choáng thaám, moái noái
                            M2              234,056.30   4,213,013
21 coáng fi 100 cm                        18.00   18.00
22 Xaây gaïch theû moái noái coáng           M3    1.01    1.01  1,769,903.36   1,787,602
  Traùt moái noái coáng, chieàu daøy traùt 2cm, vöõa
                            M2              39,542.14    739,043
23 maùc 100                           18.69   18.69
24 LD, thaùo dôõ vaùn khuoân theùp caùc loaïi      M2   243.76   243.76   38,587.04   9,405,977
25 Beâ toâng baûn maët coáng ñaù 1-2 M 250       M3    5.00    5.00  1,020,644.69   5,103,223
26 Bao taûi nhöïa ñöôøng 2 lôùp             M2    19.16   19.16  140,638.26   2,694,629
27 Ñaép hoá moùng ñaát C III, K=0,95          M3    72.35   72.35   58,135.43   4,206,098
28 Ñaù hoäc xeáp khan                  M3    6.53        335,600.14   2,191,469
29 Gia coâng, troàng coïc tieâu coáng.         Caùi   12.00    -    57,706.24    692,475
30 Ñaøo hoá moùng ñaát caáp IV baèng maùy        M3     -     -    16,790.51       -
31 Ñaøo hoá moùng ñaù CII                M3     -     -    81,243.29       -
32 Gia coâng coát theùp oáng coáng (tính 1/10)     Kg     -     -    21,335.54       -
33 Beâ toâng oáng coáng ñaù 1-2, maùc 200        M3     -     -   903,501.26       -
34 Ñaép hoá moùng ñaát caáp III, baèng maùy       M3    72.35   72.35   58,135.43   4,206,098
35 Ñaép neàn ñöôøng K=0,95               M3     -     -    5,961.91       -
36 Khai thaùc ñaát caáp III               M3     -     -    6,049.64       -
37 Vaän chuyeån ñaát CIII 1000m ñaàu          M3     -     -    8,832.00       -
38 Vaän chuyeån ñaát caáp III 1000m tieáp theo     M3     -     -    3,995.43       -
39 Khoan ñaù C II                    M3     -     -    35,177.30       -
40 San maët baèng, ñaát caáp III            M3     -     -    9,117.58       -

                                                          4
                        ÑÔN    KHOÁI LÖÔÏNG
                            THEO                   THAØNH TIEÀN
    NOÄI DUNG COÂNG VIEÄC XAÂY DÖÏNG,                  ÑÔN GIAÙ
STT                       VÒ   HÔÏP
       CHUÛNG LOÏAI THIEÁT BÒ                    THANH TOAÙN THEO HÔÏP ÑOÀNG
                               ÑAÕ THÖÏC HIEÄN
                        TÍNH  ÑOÀNG
41 Ñaép bôø vaây ngaên nöôùc ñaát caáp III   M3     -    -     3,793.73       -
42 Queùt nhöïa bi tum vaøo beâ toâng      M2     -    -    31,940.49        -
43 Sôn beâ toâng 2 nöôùc            M2     -    -    31,029.19        -
44 Gia coâng theùp saøn ñaïo (tính/100)    Taán     -    -   23,344,856.23       -
45 Laép döïng, thaùo dôõ theùp saøn ñaïo    Taán     -    -   2,243,016.79       -
46 Bôm nöôùc hoá moùng (maùy bôm 20 CV)     Ca     -    -    305,701.98        -
           COÄNG                                 1,979,305,000
         LAØM TROØN
    CHUÛ ÑAÀU TÖ             GIAÙM SAÙT A            COÂNG TY TNHH KHAI THAÙC KS & XD TRAÂN
                                                       5
AØNH ÑÔÏT I
RUNG
Ø KM 14+400 ÑEÁN KM 15+500 )
 H THUAÄN
N TRAÂN
 coâng xaây döïng (ñôït I) ngaøy   /  / 2008, vaø ñôn

      Ñôn vò tính : Ñoàng
AØNH TIEÀN
                GHI
   ÑAÕ THÖÏC HIEÄN
               CHUÙ
      h= e*f


       10,207,956
       13,840,613
       11,304,016
       17,139,745
       72,370,295
       38,545,532
          726,012
            -
            -
        7,499,019
        4,399,137
        2,291,061
          249,937

                              6
AØNH TIEÀN
              GHI
  ÑAÕ THÖÏC HIEÄN
             CHUÙ
       4,133,190
       9,015,847

       8,157,198

       13,199,425
       12,051,653
       33,436,108
       29,409,133
       16,425,733
       20,722,086
       11,395,865
          -
          -


          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -

          -

          -
          -
          -

                 7
AØNH TIEÀN
              GHI
  ÑAÕ THÖÏC HIEÄN
              CHUÙ
       17,020,461
       38,957,941
       17,388,638
        9,948,959
       12,890,977
       466,566,418


          -
          -
          -
          -

          -
          -
          -


       36,053,935
          -


        7,019,312
          -
        7,181,024
       34,982,539
       39,833,519
        5,484,552
        4,078,293
        7,731,234
          -
       17,200,362


                 8
AØNH TIEÀN
              GHI
  ÑAÕ THÖÏC HIEÄN
              CHUÙ
          -
          -
       8,005,021
       5,556,459
       21,867,074

       10,922,720
       3,772,966

       4,213,013
       1,787,602
        739,043

       9,405,977
       5,103,223
       2,694,629
       4,206,098
            0
          -
          -
          -
          -
          -
       4,206,098
          -
          -
          -
          -
          -
          -

                 9
AØNH TIEÀN
             GHI
  ÑAÕ THÖÏC HIEÄN
             CHUÙ
         -
         -
         -
         -
         -
          -
     1,141,337,649

HAÙC KS & XD TRAÂN TRAÂN         58%
                10
h= e*f
     11
12
13
14
15
                 BAÛNG KEÂ KHOÁI LÖÔÏNG HOAØN THAØNH ÑÔÏT I
              COÂNG TRÌNH : (GOÙI THAÀU SOÁ 14) ÑÖÔØNG PHÖÔÙC ÑAÏI - PHÖÔÙC TRUNG
HAÏNG MUÏC : XAÂY DÖÏNG NEÀN, MAËT ÑÖÔØNG VAØ CAÙC COÂNG TRÌNH TREÂN TUYEÁN ( PHAÂN ÑOAÏN TÖØ KM 14+400 ÑEÁN KM 1
                       ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG : HUYEÄN BAÙC AÙI, TÆNH NINH THUAÄN
                     (Keøm theo hôïp ñoàng xaây döïng soá: 27/HD - XD ngaøy 15 thaùng 7 naêm 2008)

                                             KHOÁI LÖÔÏNG  KHOÁI LÖÔÏNG
  SOÁ                                      ÑÔN VÒ                  KHOÁI LÖÔÏNG
              TEÂN COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP                    THEO HÔÏP   HOAØN THAØNH
  TT                                      TÍNH                   COØN LAÏI
                                              ÑOÀNG      ÑÔÏT I
  I                  NEÀN ÑÖÔØNG
  1  Phaùt tuyeán, röøng loaïi II                       M2    13,200.00    13,200.00      -
  2  Ñaøo neàn ñöôøng ñaát caáp II, baèng maùy                 M3     1,759.49     1,407.59     351.90
  3  Ñaøo neàn ñöôøng ñaát caáp III,baèng maùy                 M3     1,174.05      939.24     234.81
  4  Ñaøo neàn ñöôøng ñaát caáp IV, baèng maùy                 M3     1,581.26     1,265.01     316.25
  5  Phaù ñaù CIII, neàn ñöôøng M. khoan fi 42                 M3     1,630.65     1,304.52     326.13
  6  Phaù ñaù CIIù neàn ñöôøng M. khoan fi 42                 M3      713.49      570.79     142.70
  7  Ñaøo raõnh doïc, ñaát CIII baèng maùy                   M3      66.20      52.96     13.24
  8  Ñaøo raõnh doïc, ñaát caáp III, baèng thuû coâng             M3       -        -       -
  9  Ñaøo raõnh doïc ñaát CIV, baèng maùy                   M3       -        -
  10  Ñaøo raõnh doïc, ñaát caáp IV, baèng thuû coâng              M3      84.23      67.38      16.85
  11  Ñaøo raõnh doïc, ñaù CIII MK fi= 42mm                   M3      79.81      63.85      15.96
  12  Ñaøo raõnh doïc, ñaù CII MK fi=42mm                   ,M3      35.25      28.20      7.05
  13  Ñaùnh caáp neàn ñöôøng, ñaát caáp III, baèng maùy             M3      22.79      18.23      4.56
  14  Ñaùnh caáp neàn ñöôøng, ñaát caáp III, baèng thuû coâng          M3      53.17      42.54      10.63
  15  Vaän chuyeån ñaát CIII (taän duïng), cöï ly 1000m ñaàu          M3     1,276.02     1,020.82     255.20
  16  Vaän chuyeån ñaát caáp III (taän duïng), cöï ly 2000m tieáp theo     M3     1,276.02     1,020.82     255.20
  17  Vaän chuyeån ñaát caáp IV (taän duïng), cöï ly 1000m ñaàu         M3     1,705.68     1,364.54     341.14
  18  Vaän chuyeån tieáp ñaát caáp IV (taän duïng), cöï ly 2000m tieáp theo   M3     1,705.68     1,364.54     341.14
  19  Ñaép neàn ñöôøng K=0,95, baèng maùy ñaàm 16 taán             M3     7,010.36     5,608.29    1,402.07
  20  Töôùi nöôùc khi ñaép neàn ñöôøng                     M3     7,010.36     5,608.29    1,402.07
  21  Xuùc ñaù leân phöông tieän vaän chuyeån                  M3     1,785.19     1,428.15     357.04                                                                 16
                                       KHOÁI LÖÔÏNG  KHOÁI LÖÔÏNG
SOÁ                                 ÑÔN VÒ                  KHOÁI LÖÔÏNG
            TEÂN COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP               THEO HÔÏP   HOAØN THAØNH
 TT                                 TÍNH                   COØN LAÏI
                                        ÑOÀNG      ÑÔÏT I
22  Vaän chuyeån ñaù ñi ñoå, cöï ly 1000m              M3     1,785.19     1,428.15     357.04
23  Vaän chuyeån ñaát ñi ñoå, cöï ly 1000m, ñaát caáp II      M3     1,759.49     1,407.59     351.90
24  Vaän chuyeån ñaát ñi ñoå, cöï ly 1000m, ñaát caáp III      M3       -        -       -
25  Vaän chuyeån ñaát ñi ñoå, cöï ly 1000m, ñaát caáp IV      M3       -        -       -
 II               MAËT ÑÖÔØNG
 1  Khai thaùc soûi ñoû baèng maùy                 M3     2,521.00       -     2,521.00
 2  Vaän chuyeån soûi ñoû, cöï ly 1000m               M3     2,521.00       -     2,521.00
 3  Vaän chuyeån soûi ñoû, cöï ly 4000m               M3     2,521.00       -     2,521.00
 4  Thi coâng lôùp soûi ñoû daøy 30cm, K=0,98            M3     2,173.28       -     2,173.28
 5  Töôùi nöôùc khi ñaép soûi ñoû                  M3     2,173.28       -     2,173.28
 6  Ñaù daêm 4x6 loùt moùng                     M3       -        -        -
 7  Beâ toâng maët ñöôøng, ñaù 2x4 maùc 250             M3       -        -        -
 8  Lu leøn maët ñöôøng neàn ñaøo                  M2      571.83       -      571.83
 9  Caém ñaù væa baèng ñaù hoäc                   M3       -        -        -
10  Thi coâng lôùp ñaù daêm nöôùc lôùp döôùi, chieàu daày 12 cm   M2       -        -        -
11  Thi coâng lôùp ñaù daêm nöôùc lôùp döôùi, chieàu daày 8 cm   M2       -        -        -
12  Laùng nhöïa maët ñöôøng 4,4kg/m2                M2       -        -        -
III            CAÙC HAÏNG MUÏC GIA COÁ
 1  Ñaøo môû roäng raõnh doïc, ñaát caáp III            M3     189.76      151.81      37.95
 2  Ñaøo môû roäng raõnh doïc, ñaát caáp IV             M3     284.64      227.71      56.93
 3  Xaây raõnh baèng ñaù cheû vöõa maùc 100             M3     474.40      379.52      94.88
 4  Ñaøo moùng baêng, ñaát caáp III, thuû coâng           M3     120.76      96.61      24.15
 5  Ñaøo moùng baêng, ñaát caáp IV, thuû coâng           M3     100.53      80.42      20.11
 6  Xaây taluy neàn ñöôøng baèng ñaù cheû M 100           M3     979.15      783.32     195.83
IV             AN TOAØN GIAO THOÂNG
 1  Ñaøo hoá moùng coïc tieâu thuû coâng              Caùi      6.81        -       6.81
 2  Gia coâng, troàng coïc tieâu                  Truï     61.00        -       61.00
 3  Laép döïng truï bieån baùo caùc loaïi             Caùi      1.00        -       1.00
 4  Laép döïng bieån baùo phaûn quang tam giaùc          Caùi      1.00        -       1.00


                                                           17
                                        KHOÁI LÖÔÏNG  KHOÁI LÖÔÏNG
SOÁ                                  ÑÔN VÒ                 KHOÁI LÖÔÏNG
           TEÂN COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP                 THEO HÔÏP   HOAØN THAØNH
 TT                                  TÍNH                  COØN LAÏI
                                         ÑOÀNG      ÑÔÏT I
 5  Beâ toâng moùng coïc tieâu, coät Km, bieån baùo ñaù 1*2 M 200   M3      1.73       -        -
 6  Beâ toâng hoä lan ñaù 2-4 maùc 200                M3      6.01       -       6.01
 7  Sôn beâ ton 3 nöôùc                        M2      6.01       -       6.01
 V             COÁNG THOAÙT NÖÔÙC                                     -
 1  Ñaøo hoá moùng, ñaát caáp IV, baèng thuû coâng          M3     217.06      217.06       -
 2  Ñaøo hoá moùng ñaát caáp IV, baèng thuû coâng           M3       -        -        -
 3  Ñaøo hoá moùng ñaát caáp IV, baèng thuû coâng           M3       -        -        -
 4  Ñaù daêm 4-6 loùt moùng                      M3      16.26      16.26       -
 5  Ñaù daêm 4-6 loùt moùng                      M3       -        -        -
 6  Xaây maùi doác baèng ñaù hoäc M100                M3      11.32      11.32       -
 7  Xaây ñaù cheû moùng vöõa M100                   M3      47.72      47.72       -
 8  Xaây ñaù cheû coáng vöõa maùc 100                 M3      54.20      54.20       -
 9  Beâ toâng muõ, moá coáng, ñaù 1x2 maùc 200            M3      5.03       5.03       -
10  Gia coâng coát theùp baûn coáng fi<=10mm             Kg     200.44      200.44       -
11  Gia coâng coát theùp baûn coáng fi<=18mm             Kg     369.87      369.87       -
12  Gia coâng coát theùp baûn coáng fi>18mm              Kg       -        -        -
13  Gia coâng coát theùp oáng coáng fi<=10mm             Kg     788.32      788.32       -
14  Beâ toâng maët traøn, ñaù 1x2 maùc 250              M3       -        -        -
15  Beâ toâng taluy traøn, ñaù 1x2 maùc 200              M3       -        -        -
16  Beâ toâng oáng coáng, ñaù 1x2, maùc 200              M3      8.86       8.86       -
17  Beâ toâng moá, truï, töôøng caùnh M200              M3      5.03       5.03       -
18  Beâ toâng töôøng ñaàu coáng ñaù 2x4 maùc 200           M3      17.94      17.94       -
19  Beâ toâng goái coáng, moùng, chaân khay, ñaù 2*4 M200       M3      13.17      13.17       -
20  Laép ñaët oáng coáng fi 100 cm                  Caùi     18.00      18.00       -
21  Queùt nhöïa ñöôøng choáng thaám, moái noái, coáng fi 100 cm    M2      18.00      18.00       -
22  Xaây gaïch theû moái noái coáng                  M3      1.01       1.01       -
23  Traùt moái noái coáng, chieàu daøy traùt 2cm, vöõa maùc 100    M2      18.69      18.69       -
24  LD, thaùo dôõ vaùn khuoân theùp caùc loaïi            M2     243.76      243.76       -
25  Beâ toâng baûn maët coáng ñaù 1-2 maùc 250            M3      5.00       5.00       -


                                                           18
                                     KHOÁI LÖÔÏNG  KHOÁI LÖÔÏNG
SOÁ                               ÑÔN VÒ                 KHOÁI LÖÔÏNG
            TEÂN COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP             THEO HÔÏP   HOAØN THAØNH
 TT                               TÍNH                  COØN LAÏI
                                      ÑOÀNG      ÑÔÏT I
26  Bao taûi nhöïa ñöôøng 2 lôùp                M2      19.16      19.16       -
27  Ñaép hoá moùng ñaát C III, K=0,95              M3      72.35      72.35       -
28  Ñaù hoäc xeáp khan                     M3      6.53       6.53       -
29  Gia coâng, troàng coïc tieâu coáng.            Caùi     12.00       -       12.00
30  Ñaøo hoá moùng ñaát caáp IV baèng maùy           M3       -        -        -
31  Ñaøo hoá moùng ñaù CII                   M3       -        -        -
32  Gia coâng coát theùp oáng coáng (tính 1/10)         Kg       -        -        -
33  Beâ toâng oáng coáng ñaù 1-2, maùc 200           M3       -        -        -
34  Ñaép hoá moùng ñaát caáp III, baèng maùy          M3      72.35      72.35       -
35  Ñaép neàn ñöôøng K=0,95                   M3       -        -        -
36  Khai thaùc ñaát caáp III                  M3       -        -        -
37  Vaän chuyeån ñaát CIII 1000m ñaàu              M3       -        -        -
38  Vaän chuyeån ñaát caáp III 1000m tieáp theo         M3       -        -        -
39  Khoan ñaù C II                       M3       -        -        -
40  San maët baèng, ñaát caáp III                M3       -        -        -
41  Ñaép bôø vaây ngaên nöôùc ñaát caáp III           M3       -        -        -
42  Queùt nhöïa bi tum vaøo beâ toâng              M2       -        -        -
43  Sôn beâ toâng 2 nöôùc                    M2       -        -        -
44  Gia coâng theùp saøn ñaïo (tính/100)            Taán      -        -        -
45  Laép döïng, thaùo dôõ theùp saøn ñaïo           Taán      -        -        -
46  Bôm nöôùc hoá moùng (maùy bôm 20 CV)            Ca       -        -        -


   CHUÛ ÑAÀU TÖ                GIAÙM SAÙT A        COÂNG TY TNHH KHAI THAÙC KS & XD TRAÂN TRAÂN
                                                        19
 G
M 14+400 ÑEÁN KM 15+500 )
       GHI CHUÙ
              20
GHI CHUÙ
      21
GHI CHUÙ
      22
      GHI CHUÙ
& XD TRAÂN TRAÂN
           23

								
To top