BẢNG TÍNH GIÁ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN by quangphonglc

VIEWS: 1,046 PAGES: 1

									        BẢNG TÍNH GIÁ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
            Số: ……….ngày…….tháng….năm 2010
Tên/Số hợp đồng xây dựng: Hợp đồng kinh tế số 10/HĐ-XD ngày 29/3/2010
Tên bên giao thầu: Ban Quản lý dự án Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Thuận
Tên bên nhận thầu: Công ty TNHH Khai Thác KS và XD Trân Trân
Công trình: (Gói thầu số 21) Cải tạo, nâng cấp kênh Chính Đông Sông Pha
Hạng mục: Kênh và các công trình trên kênh đoạn từ K11+426÷K12+930
Giai đoạn thanh toán/lần thanh toán: Nghiệm thu giai đoạn thi công xây lắp hoàn thành (
thanh toán đợt I)
Căn cứ khối lượng đã được nghiệm thu, bên nhận thầu đề nghị bên giao thầu thanh toán
số tiền như sau:

STT         Các chỉ tiêu       Đơn vị    Giá trị   Ghi chú
1   Giá trị khối lượng hoàn thành vốn Đồng
                            1.019.463.403
   JICA theo hợp đồng
2   Giá trị khối lượng công việc phát sinh Đồng          -
   ngoài hợp đồng
3   Chiết khấu tiền tạm ứng theo quy Đồng             -
   định của hợp đồng
4   Giá đề nghị thanh toán ( 1 + 2 - 3 )       1.019.463.403
       Làm tròn                  1.019.463.000
( Bằng chữ: Một tỷ không trăm mười chín triệu, bốn trăm sáu mươi ba ngàn đồng chẵn)
Hồ sơ kèm theo:
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng đợt I ngày    tháng
năm 2010
- Bảng khối lượng hoàn thành đợt I

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIAO THẦU                 Đ/D ĐƠN VỊ NHẬN THẦU

								
To top