Phieu yeu cau nghiem thu CỘNG HÒA XÃ HỘI

Document Sample
Phieu yeu cau nghiem thu CỘNG HÒA XÃ HỘI Powered By Docstoc
					         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Ninh Sơn, ngày ……… tháng……… năm 2010


 PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

   Kính gửi: Ban quản lý các dự án giao thông Ninh Thuận

1 . Đối tượng nghiệm thu :
  - Tên công việc nghiệm thu: ……………………………………………………..
    + Xây đá chẻ chân khay gia cố mái loại I vữa xi măng mác 100 (Bên phải tuyến)
…………………………………………………………………………………………
  - Vị trí xây dựng trên công trình: Km5 + 211.00 ÷ Km5 + 364.30
2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu :
   Bắt đầu ……………ngày…………tháng …………năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đường Lâm Sơn - Phước Hòa.
3. Nhà thầu thi công xây dựng tự đánh giá công việc đã thực hiện :
   + Đúng cao trình kích thước hình học.
   + Đạt yêu cầu
………………………………………………………………………………………….
   Nay công việc xây dựng hoặc bộ phận công trình đã hoàn thành được nghiệm
thu nội bộ theo biên bản số …………/NTNB, ngày……………tháng …..năm 2010
   Nhà thầu xây dựng yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng
hoặc bộ phận công trình xây dựng để đơn vị thi công đủ hồ sơ pháp lý triển khai công
việc xây dựng tiếp theo .

   TƯ VẤN GIÁM SÁT             NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG
                             Giám đốc
                         Nguyễn Thị Hồng Trâm
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Ninh Sơn, ngày ……… tháng……… năm 2010


    PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

   Kính gửi: Ban quản lý các dự án giao thông Ninh Thuận

1 . Đối tượng nghiệm thu : RÃNH THOÁT NƯỚC DỌC
  - Tên công việc nghiệm thu: ……………………………………………………..
    + Xây đá chẻ rãnh thoát nước dọc vữa xi măng mác 100
……………………………………………………………………………………
  - Vị trí xây dựng trên công trình: Km5 + 013.60 ÷ Km5 + 059.40
2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu :
   Bắt đầu ……………ngày…………tháng …………năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đường Lâm Sơn - Phước Hòa.
3. Nhà thầu thi công xây dựng tự đánh giá công việc đã thực hiện :
   + Đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt
   + Đúng cao trình kích thước hình học.
   + Đạt yêu cầu
………………………………………………………………………………………….
   Nay công việc xây dựng hoặc bộ phận công trình đã hoàn thành được nghiệm
thu nội bộ theo biên bản số …………………ngày……………tháng …..năm 2010
   Nhà thầu xây dựng yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng
hoặc bộ phận công trình xây dựng để đơn vị thi công đủ hồ sơ pháp lý triển khai công
việc xây dựng tiếp theo .

   TƯ VẤN GIÁM SÁT             NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG
                             Giám đốc
                         Nguyễn Thị Hồng Trâm
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Ninh Sơn, ngày ……… tháng……… năm 2010


    PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

   Kính gửi: Ban quản lý các dự án giao thông Ninh Thuận

1 . Đối tượng nghiệm thu : CỐNG THOÁT NƯỚC NGANG
  - Tên công việc nghiệm thu: ……………………………………………………..
    + Nghiệm thu hoàn thành hạng mục thi công các cống thoát nước ngang.
……………………………………………………………………………………
  - Vị trí xây dựng trên công trình: Đoạn từ Km5 + 000 ÷ Km6 + 757.46
2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu :
   Bắt đầu ……………ngày…………tháng …………năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đường Lâm Sơn - Phước Hòa.
3. Nhà thầu thi công xây dựng tự đánh giá công việc đã thực hiện :
   + Đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt
   + Đúng cao trình kích thước hình học.
   + Đạt yêu cầu
………………………………………………………………………………………….
   Nay công việc xây dựng hoặc bộ phận công trình đã hoàn thành được nghiệm
thu nội bộ theo biên bản số ………………………ngày……………tháng …..năm 2010
   Nhà thầu xây dựng yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng
hoặc bộ phận công trình xây dựng để đơn vị thi công đủ hồ sơ pháp lý triển khai công
việc xây dựng tiếp theo .

   TƯ VẤN GIÁM SÁT             NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG
                             Giám đốc
                         Nguyễn Thị Hồng Trâm

        CỘNG z HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Ninh Sơn, ngày ……… tháng……… năm 2010


 PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

   Kính gửi: Ban quản lý các dự án giao thông Ninh Thuận

1 . Đối tượng nghiệm thu : XÂY ĐÁ CHẺ GIA CỐ MÁI (BỔ SUNG)
  - Tên công việc nghiệm thu: ……………………………………………………..
    + Nghiệm thu hoàn thành hạng mục thi công xây đá chẻ gia cố mái.
   ……………………………………………………………………………………………
  - Vị trí xây dựng trên công trình: Km5 + 211.00 ÷ Km5 + 364.30
2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu :
   Bắt đầu ……………ngày…………tháng …………năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đường Lâm Sơn - Phước Hòa.
3. Nhà thầu thi công xây dựng tự đánh giá công việc đã thực hiện :
   + Đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt
   + Đúng cao trình kích thước hình học.
   + Đạt yêu cầu
………………………………………………………………………………………….
   Nay công việc xây dựng hoặc bộ phận công trình đã hoàn thành được nghiệm
thu nội bộ theo biên bản số ………/NTNBBP, ngày……………tháng …..năm 2010
   Nhà thầu xây dựng yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng
hoặc bộ phận công trình xây dựng để đơn vị thi công đủ hồ sơ pháp lý triển khai công
việc xây dựng tiếp theo .

   TƯ VẤN GIÁM SÁT             NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG
                             Giám đốc
                         Nguyễn Thị Hồng Trâm         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Ninh Sơn, ngày ……… tháng……… năm 2010


    PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

   Kính gửi: Ban quản lý các dự án giao thông Ninh Thuận

1 . Đối tượng nghiệm thu : AN TOÀN GIAO THÔNG
- Tên công việc nghiệm thu: ……………………………………………………..
    + Nghiệm thu hoàn thành hạng mục thi công cọc tiêu và biển báo an toàn
giao thông.
…………………………………………………………………………………………..
  - Vị trí xây dựng trên công trình: Đoạn từ Km5 + 000 ÷ Km6 + 757.46
2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu :
   Bắt đầu ……………ngày…………tháng …………năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đường Lâm Sơn - Phước Hòa.
3. Nhà thầu thi công xây dựng tự đánh giá công việc đã thực hiện :
   + Đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt
   + Đúng cao trình kích thước hình học.
   + Đạt yêu cầu
………………………………………………………………………………………….
   Nay công việc xây dựng hoặc bộ phận công trình đã hoàn thành được nghiệm
thu nội bộ theo biên bản số ………………………ngày……………tháng …..năm 2010
   Nhà thầu xây dựng yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng
hoặc bộ phận công trình xây dựng để đơn vị thi công đủ hồ sơ pháp lý triển khai công
việc xây dựng tiếp theo .

   TƯ VẤN GIÁM SÁT             NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG
                             Giám đốc
                         Nguyễn Thị Hồng Trâm


         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Ninh Sơn, ngày ……… tháng……… năm 2010


    PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

   Kính gửi: Ban quản lý các dự án giao thông Ninh Thuận

1 . Đối tượng nghiệm thu :
- Tên công việc nghiệm thu: ……………………………………………………..
    + Lắp đặt cốt thép và lắp dựng ván khuôn cọc tiêu.
…………………………………………………………………………………………..
  - Vị trí xây dựng trên công trình: Tại bãi đúc (Km 5+950)
2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu :
   Bắt đầu ……………ngày…………tháng …………năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đường Lâm Sơn - Phước Hòa.
3. Nhà thầu thi công xây dựng tự đánh giá công việc đã thực hiện :
   + Đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt
   + Đạt yêu cầu
………………………………………………………………………………………….
   Nay công việc xây dựng hoặc bộ phận công trình đã hoàn thành được nghiệm
thu nội bộ theo biên bản số ………………………ngày……………tháng …..năm 2010
   Nhà thầu xây dựng yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng
hoặc bộ phận công trình xây dựng để đơn vị thi công đủ hồ sơ pháp lý triển khai công
việc xây dựng tiếp theo .

   TƯ VẤN GIÁM SÁT             NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG
                             Giám đốc
                         Nguyễn Thị Hồng Trâm
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                   Ninh Sơn, ngày ……… tháng……… năm 2010


    PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

   Kính gửi: Ban quản lý các dự án giao thông Ninh Thuận

1 . Đối tượng nghiệm thu :
- Tên công việc nghiệm thu: ……………………………………………………..
    + Bê tông cọc tiêu phòng hộ đá 1x2 mác 200.
…………………………………………………………………………………………..
  - Vị trí xây dựng trên công trình: Tại bãi đúc (Km 5+950)
2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu :
   Bắt đầu ……………ngày…………tháng …………năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đường Lâm Sơn - Phước Hòa.
3. Nhà thầu thi công xây dựng tự đánh giá công việc đã thực hiện :
   + Đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt
   + Đạt yêu cầu
………………………………………………………………………………………….
   Nay công việc xây dựng hoặc bộ phận công trình đã hoàn thành được nghiệm
thu nội bộ theo biên bản số ………………………ngày……………tháng …..năm 2010
   Nhà thầu xây dựng yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng
hoặc bộ phận công trình xây dựng để đơn vị thi công đủ hồ sơ pháp lý triển khai công
việc xây dựng tiếp theo .

   TƯ VẤN GIÁM SÁT             NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG
                             Giám đốc
                         Nguyễn Thị Hồng Trâm
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                   Ninh Sơn, ngày ……… tháng……… năm 2010


    PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

   Kính gửi: Ban quản lý các dự án giao thông Ninh Thuận

1 . Đối tượng nghiệm thu :
- Tên công việc nghiệm thu: ……………………………………………………..
    + Trồng cọc tiêu và biển báo an toàn giao thông.
…………………………………………………………………………………………..
  - Vị trí xây dựng trên công trình: Đoạn từ Km5 + 000 ÷ Km6 + 757.46
2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu :
   Bắt đầu ……………ngày…………tháng …………năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đường Lâm Sơn - Phước Hòa.
3. Nhà thầu thi công xây dựng tự đánh giá công việc đã thực hiện :
   + Đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt
   + Đúng cao trình kích thước hình học.
   + Đạt yêu cầu
………………………………………………………………………………………….
   Nay công việc xây dựng hoặc bộ phận công trình đã hoàn thành được nghiệm
thu nội bộ theo biên bản số ……………………ngày…………tháng …..năm 2010
   Nhà thầu xây dựng yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng
hoặc bộ phận công trình xây dựng để đơn vị thi công đủ hồ sơ pháp lý triển khai công
việc xây dựng tiếp theo .

   TƯ VẤN GIÁM SÁT             NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG
                             Giám đốc
                         Nguyễn Thị Hồng Trâm         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                   Ninh Sơn, ngày ……… tháng……… năm 2010


    PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

   Kính gửi: Ban quản lý các dự án giao thông Ninh Thuận

1 . Đối tượng nghiệm thu :
- Tên công việc nghiệm thu: ……………………………………………………..
    + Lắp đặt trụ và biển báo an toàn giao thông.
…………………………………………………………………………………………..
  - Vị trí xây dựng trên công trình: Đoạn từ Km5 + 000 ÷ Km6 + 757.46
2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu :
   Bắt đầu ……………ngày…………tháng …………năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đường Lâm Sơn - Phước Hòa.
3. Nhà thầu thi công xây dựng tự đánh giá công việc đã thực hiện :
   + Đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt
   + Đúng cao trình kích thước hình học.
   + Đạt yêu cầu
………………………………………………………………………………………….
   Nay công việc xây dựng hoặc bộ phận công trình đã hoàn thành được nghiệm
thu nội bộ theo biên bản số ………………………ngày……………tháng …..năm 2010
   Nhà thầu xây dựng yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng
hoặc bộ phận công trình xây dựng để đơn vị thi công đủ hồ sơ pháp lý triển khai công
việc xây dựng tiếp theo .

   TƯ VẤN GIÁM SÁT             NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG
                             Giám đốc
                         Nguyễn Thị Hồng Trâm         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                   Ninh Sơn, ngày ……… tháng……… năm 2010


    PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

   Kính gửi: Ban quản lý các dự án giao thông Ninh Thuận

1 . Đối tượng nghiệm thu : MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG
  - Tên công việc nghiệm thu: ……………………………………………………..
    + Nghiệm thu mặt đường BTXM đá 1x2 mác 250
……………………………………………………………………………………………
  - Vị trí xây dựng trên công trình: Đoạn từ Km6 + 674.40 ÷ Km6 + 757.46
2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu :
   Bắt đầu ……………ngày…………tháng …………năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đường Lâm Sơn - Phước Hòa.
3. Nhà thầu thi công xây dựng tự đánh giá công việc đã thực hiện :
   + Đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt
   + Đúng cao trình kích thước hình học.
   + Đạt yêu cầu
………………………………………………………………………………………….
   Nay công việc xây dựng hoặc bộ phận công trình đã hoàn thành được nghiệm
thu nội bộ theo biên bản số ……………………ngày……………tháng …..năm 2010
   Nhà thầu xây dựng yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng
hoặc bộ phận công trình xây dựng để đơn vị thi công đủ hồ sơ pháp lý triển khai công
việc xây dựng tiếp theo .

   TƯ VẤN GIÁM SÁT             NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG
                             Giám đốc
                         Nguyễn Thị Hồng Trâm         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                   Ninh Sơn, ngày ……… tháng……… năm 2010


    PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

   Kính gửi: Ban quản lý các dự án giao thông Ninh Thuận

1 . Đối tượng nghiệm thu : LÓT MÓNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG
  - Tên công việc nghiệm thu: ……………………………………………………..
    + Đá dăm 4x6 lót móng dày 10cm;
    + Cát đệm dày 5cm.
……………………………………………………………………………………………
  - Vị trí xây dựng trên công trình: Đoạn từ Km5 + 364.30 ÷ Km5 + 487.90
2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu :
   Bắt đầu ……………ngày…………tháng …………năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đường Lâm Sơn - Phước Hòa.
3. Nhà thầu thi công xây dựng tự đánh giá công việc đã thực hiện :
   + Đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt
   + Đúng cao trình kích thước hình học.
   + Đạt yêu cầu
………………………………………………………………………………………….
   Nay công việc xây dựng hoặc bộ phận công trình đã hoàn thành được nghiệm
thu nội bộ theo biên bản số …………………ngày……tháng …..năm 2010.
   Nhà thầu xây dựng yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng
hoặc bộ phận công trình xây dựng để đơn vị thi công đủ hồ sơ pháp lý triển khai công
việc xây dựng tiếp theo .

   TƯ VẤN GIÁM SÁT             NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG
                             Giám đốc
                         Nguyễn Thị Hồng Trâm


         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                   Ninh Sơn, ngày ……… tháng……… năm 2010


    PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

   Kính gửi: Ban quản lý các dự án giao thông Ninh Thuận

1 . Đối tượng nghiệm thu :
- Tên công việc nghiệm thu: ……………………………………………………..
    + Xếp rọ đá Lôca tại cống Km6+545,2 và cống Km6+592,8.
…………………………………………………………………………………………..
  - Vị trí xây dựng trên công trình: Km6+545,20 ; Km6+592,80
2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu :
   Bắt đầu ……………ngày…………tháng …………năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đường Lâm Sơn - Phước Hòa.
3. Nhà thầu thi công xây dựng tự đánh giá công việc đã thực hiện :
   + Đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt
   + Đúng cao trình kích thước hình học.
   + Đạt yêu cầu
………………………………………………………………………………………….
   Nay công việc xây dựng hoặc bộ phận công trình đã hoàn thành được nghiệm
thu nội bộ theo biên bản số ……………………ngày…………tháng …..năm 2010
   Nhà thầu xây dựng yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng
hoặc bộ phận công trình xây dựng để đơn vị thi công đủ hồ sơ pháp lý triển khai công
việc xây dựng tiếp theo .

   TƯ VẤN GIÁM SÁT             NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG
                             Giám đốc
                         Nguyễn Thị Hồng Trâm         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                     Ninh Sơn, ngày ……… tháng 8 năm 2010


    PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

   Kính gửi: Ban quản lý các dự án giao thông Ninh Thuận

1 . Đối tượng nghiệm thu :
  - Tên công việc nghiệm thu: ……………………………………………………..
    + Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng đợt II.
……………………………………………………………………………………
  - Vị trí xây dựng trên công trình: Km5 + 000 ÷ Km6 + 757.46
2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu :
   Bắt đầu ……………ngày…………tháng 8 năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đường Lâm Sơn - Phước Hòa.
3. Nhà thầu thi công xây dựng tự đánh giá công việc đã thực hiện :
   + Đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt
   + Đúng cao trình kích thước hình học.
   + Đạt yêu cầu
………………………………………………………………………………………….
   Nay công việc xây dựng hoặc bộ phận công trình đã hoàn thành được nghiệm
thu nội bộ theo biên bản số: 02/NTNBBP,ngày………tháng 8 năm 2010.
   Nhà thầu xây dựng yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu giai đoạn thi công
xây dựng hoàn thành đợt II, để đơn vị thi công đủ hồ sơ pháp lý triển khai công việc
xây dựng tiếp theo .

   TƯ VẤN GIÁM SÁT             NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG
                              Giám đốc
                          Nguyễn Thị Hồng Trâm         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                   Ninh Sơn, ngày ……… tháng……… năm 2010


 PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

   Kính gửi: Ban quản lý các dự án giao thông Ninh Thuận

1 . Đối tượng nghiệm thu :
  - Tên công việc nghiệm thu: ……………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
  - Vị trí xây dựng trên công trình: …………………………………………………..
2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu :
   Bắt đầu ……………ngày…………tháng …………năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đường Lâm Sơn - Phước Hòa.
3. Nhà thầu thi công xây dựng tự đánh giá công việc đã thực hiện :
   + Đúng kích thước hình học.
   + Đạt yêu cầu
………………………………………………………………………………………….
   Nay công việc xây dựng hoặc bộ phận công trình đã hoàn thành được nghiệm
thu nội bộ theo biên bản số …………/NTNB, ngày……………tháng …..năm 2010
   Nhà thầu xây dựng yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng
hoặc bộ phận công trình xây dựng để đơn vị thi công đủ hồ sơ pháp lý triển khai công
việc xây dựng tiếp theo .

   TƯ VẤN GIÁM SÁT             NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG
                             Giám đốc
                         Nguyễn Thị Hồng Trâm

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1521
posted:1/8/2011
language:Vietnamese
pages:14