Nghiem thu noi bo cong viec xay dung by quangphonglc

VIEWS: 2,680 PAGES: 32

									  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC       CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRÂN TRÂN        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
    ****************               ***********
                        Ninh Sơn, ngày……….tháng……năm 2010

                BIÊN BẢN SỐ:……......./NTNB
       NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

 Công trình: ĐƢỜNG LÂM SƠN – PHƢỚC HÕA.
 Hạng mục: (GÓI THẦU SỐ 04 ) THI CÔNG XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƢỜNG VÀ
   CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƢỜNG (ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM9 + 340)
          (PHÂN ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM6 + 757.46)
 Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
 Đơn vị thi công: Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản và xây dựng Trân Trân.

 1/ Đối tƣợng nghiệm thu: MẶT ĐƢỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG
  - Tên công việc xây dựng được nghiệm thu:……………………………………………
    + Nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 mác 250.
 …..……...………………………………………………………………………………………
  - Vị trí xây dựng trên công trình: Km5 + 364.30 ÷ Km5 + 487.90
 2/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
   Ông : Huỳnh Khánh Hồng      Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trình
   Ông : Phạm Phú Cang       Chức vụ: Đại diện phòng kỹ thuật.
    Ông : Bùi Xuân Quang      Chức vụ: Đại diện quản lý chất lượng
   Ông : Nguyễn Văn Lượng      Chức vụ: Tổ trưởng tổ nhân công
 3/ Thời gian nghiệm thu:
    Bắt đầu: ………….………… ngày ………….. tháng ……….năm 2010
    Kết thúc: ……… …………. ngày ………….. tháng ……… năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đƣờng Lâm Sơn – Phƣớc Hòa.
 4/ Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
 a/ Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
 + Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
 + Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:
    - TCVN4453 – 95: Kết cấu bê tông và BTCT toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm
 thu.
    - 22TCN 334 – 06: Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá
 dăm trong kết cấu áo đường ô tô.
    …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
+ Các kết quả kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu.
    - Kết quả thí nghiệm cấp phối bê tông đá 1x2 mác 250 (kèm theo).
…………………………………………………………………………………………………
+ Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo Hợp đồng xây dựng:
    Hợp đồng thi công xây dựng số: 41/HĐ – XD, ngày 24 tháng 8 năm 2009.
+ Nhật ký công trình, các văn bản pháp lý liên quan:
    Nhật ký công trình quyển số:……………………………………………………………
b/ Về chất lượng công việc xây dựng ( Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu
cầu kỹ thuật của công trình xây dựng):………………………………………………………...
    - Đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.
    - Đúng theo tiêu chuẩn quy phạm xây dựng hiện hành.
…………………………………………………………………………………………………
c/ Các ý kiến khác (nếu có): (Không)
d/ Ý kiến của người phụ trách hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công xây dựng
công trình:
    + Thi công đúng cao trình kích thước hình học.
    + Đạt yêu cầu.
………………………………………………………………………………………………….
5. Kết luận:
    - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc
tiếp theo:
    Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng trên và đồng ý cho tiến hành thi cho các
công việc tiếp theo.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

     Đ/D PHÒNG KỸ THUẬT               KỸ THUẬT THI CÔNG
   Đ/D QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG           TỔ TRƯỞNG TỔ NHÂN CÔNG
  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC       CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRÂN TRÂN         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
    ****************                 ***********
                        Ninh Sơn, ngày……….tháng……năm 2010

                BIÊN BẢN SỐ:……......./NTNB
       NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

 Công trình: ĐƢỜNG LÂM SƠN – PHƢỚC HÕA.
 Hạng mục: (GÓI THẦU SỐ 04 ) THI CÔNG XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƢỜNG VÀ
   CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƢỜNG (ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM9 + 340)
          (PHÂN ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM6 + 757.46)
 Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
 Đơn vị thi công: Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản và xây dựng Trân Trân.

 1/ Đối tƣợng nghiệm thu: LÓT MÓNG MẶT ĐƢỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG
  - Tên công việc xây dựng được nghiệm thu:……………………………………………
    + Đá dăm 4x6 lót móng dày 10cm.
    + Cát đệm dày 5cm.
 …..……...………………………………………………………………………………………
  - Vị trí xây dựng trên công trình: Km5 + 364.30 ÷ Km5 + 487.90
 2/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
    Ông : …………………….         Chức vụ: ………………………………
   Ông : Phạm Phú Cang       Chức vụ: Đại diện phòng kỹ thuật.
    Ông : Bùi Xuân Quang      Chức vụ: Đại diện quản lý chất lượng
   Ông : Nguyễn Văn Lượng      Chức vụ: Tổ trưởng tổ nhân công
 3/ Thời gian nghiệm thu:
    Bắt đầu: ………….………… ngày ………….. tháng ……….năm 2010
    Kết thúc: ……… …………. ngày ………….. tháng ……… năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đƣờng Lâm Sơn – Phƣớc Hòa.
 4/ Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
 a/ Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
 + Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
 + Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:
    - 22TCN 334 – 06: Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá
 dăm trong kết cấu áo đường ô tô.
 …………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
+ Các kết quả kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu.
    - Kết quả thí nghiệm đá dăm 4x6.
    - Kết quả thí nghiệm cát.
+ Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo Hợp đồng xây dựng:
    Hợp đồng thi công xây dựng số: 41/HĐ – XD, ngày 24 tháng 8 năm 2009.
+ Nhật ký công trình, các văn bản pháp lý liên quan:
    Nhật ký công trình quyển số:……………………………………………………………
b/ Về chất lượng công việc xây dựng ( Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu
cầu kỹ thuật của công trình xây dựng): ....................................................................................
    - Đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.
    - Đúng theo tiêu chuẩn quy phạm xây dựng hiện hành.
……...…………………………………………………………………………………………..
c/ Các ý kiến khác (nếu có): (Không)
d/ Ý kiến của người phụ trách hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công xây dựng
công trình:
    + Thi công đúng cao trình kích thước hình học.
    + Đạt yêu cầu.
………………………………………………………………………………………………….
5. Kết luận:
- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo:
    Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng trên và đồng ý cho tiến hành thi cho các
công việc tiếp theo.
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

      Đ/D PHÒNG KỸ THUẬT                        KỸ THUẬT THI CÔNG
    Đ/D QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG                    TỔ TRƯỞNG TỔ NHÂN CÔNG
   CÔNG TY TNHH KHAI THÁC               CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRÂN TRÂN          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
    ****************                 ***********
                        Ninh Sơn, ngày……….tháng……năm 2010

               BIÊN BẢN SỐ:……......./NTNB
       NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

 Công trình: ĐƢỜNG LÂM SƠN – PHƢỚC HÕA.
 Hạng mục: (GÓI THẦU SỐ 04 ) THI CÔNG XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƢỜNG VÀ
   CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƢỜNG (ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM9 + 340)
          (PHÂN ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM6 + 757.46)
 Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
 Đơn vị thi công: Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản và xây dựng Trân Trân.

 1/ Đối tƣợng nghiệm thu: MẶT ĐƢỜNG CẤP PHỐI THIÊN NHIÊN
  - Tên công việc xây dựng được nghiệm thu:……………………………………………
    + Đắp đất mặt đường cấp phối thiên nhiên Kyc= 0.98
 …..……...………………………………………………………………………………………
  - Vị trí xây dựng trên công trình: Km5 + 104.10 ÷ Km5 + 364.30
 2/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
   Ông : Huỳnh Khánh Hồng    Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trình.
   Ông : ……………………..         Chức vụ: Kỹ thuật thi công
   Ông : Phạm Phú Cang       Chức vụ: Đại diện phòng kỹ thuật.
   Ông : Bùi Xuân Quang       Chức vụ: Đại diện quản lý chất lượng
   Ông : Nguyễn Văn Lượng      Chức vụ: Tổ trưởng tổ nhân công
 3/ Thời gian nghiệm thu:
   Bắt đầu: ………….………… ngày ………….. tháng ……….năm 2010
   Kết thúc: ……… …………. ngày ………….. tháng ……… năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đƣờng Lâm Sơn – Phƣớc Hòa.
 4/ Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
 a/ Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
 + Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
 + Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:
    - TCVN 4447 - 87: Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu.
    - 22TCN 304 – 03: Qui trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu các lớp kết cấu áo
 đường bằng CPTN.
 ……………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
 + Các kết quả kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu.
    - Kết quả thí nghiệm đo K= 0.98 (Kèm theo).
 + Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo Hợp đồng xây dựng:
    Hợp đồng thi công xây dựng số: 41/HĐ – XD, ngày 24 tháng 8 năm 2009.
 + Nhật ký công trình, các văn bản pháp lý liên quan:
    Nhật ký công trình quyển số:……………………………………………………………
 b/ Về chất lượng công việc xây dựng ( Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu
 cầu kỹ thuật của công trình xây dựng): ....................................................................................
    - Đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.
    - Đúng theo tiêu chuẩn quy phạm xây dựng hiện hành.
 ……...…………………………………………………………………………………………..
 c/ Các ý kiến khác (nếu có): (Không)
 d/ Ý kiến của người phụ trách hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công xây dựng
 công trình:
    + Thi công đúng cao trình kích thước hình học.
    + Đạt yêu cầu.
 5. Kết luận:
 - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo:
    Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên.
 ………………………………………………………………………………………………….

      Đ/D PHÒNG KỸ THUẬT                        KỸ THUẬT THI CÔNG
     Đ/D QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG                    TỔ TRƯỞNG TỔ NHÂN CÔNG
  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC                CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRÂN TRÂN                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
     ****************                      ***********
                        Ninh Sơn, ngày……….tháng……năm 2010

               BIÊN BẢN SỐ:……......./NTNB
       NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: ĐƢỜNG LÂM SƠN – PHƢỚC HÕA.
Hạng mục: (GÓI THẦU SỐ 04 ) THI CÔNG XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƢỜNG VÀ
   CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƢỜNG (ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM9 + 340)
          (PHÂN ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM6 + 757.46)
Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Đơn vị thi công: Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản và xây dựng Trân Trân.

1/ Đối tƣợng nghiệm thu: XÂY ĐÁ CHẺ GIA CỐ MÁI
  - Tên công việc xây dựng được nghiệm thu:……………………………………………
   + Xây đá chẻ gia cố mái loại I vữa xi măng mác 100
…..……...………………………………………………………………………………………
  - Vị trí xây dựng trên công trình: Km5 + 765.80 ÷ Km5 + 984.80
2/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
   Ông : Phạm Phú Cang       Chức vụ: Đại diện phòng kỹ thuật.
   Ông : Bùi Xuân Quang       Chức vụ: Đại diện quản lý chất lượng
   Ông : Hồ Quốc Huy        Chức vụ: Kỹ thuật thi công
   Ông : Nguyễn Văn Lượng      Chức vụ: Tổ trưởng tổ nhân công
3/ Thời gian nghiệm thu:
   Bắt đầu: ………….………… ngày ………….. tháng ……….năm 2010
   Kết thúc: ……… …………. ngày ………….. tháng ……… năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đƣờng Lâm Sơn – Phƣớc Hòa.
4/ Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a/ Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
+ Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
+ Các kết quả kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu.
…………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
 + Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo Hợp đồng xây dựng:
    Hợp đồng thi công xây dựng số: 41/HĐ – XD, ngày 24 tháng 8 năm 2009.
 + Nhật ký công trình, các văn bản pháp lý liên quan:
    Nhật ký công trình quyển số:……………………………………………………………
 b/ Về chất lượng công việc xây dựng ( Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu
 cầu kỹ thuật của công trình xây dựng): ....................................................................................
    - Đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.
    - Đúng theo tiêu chuẩn quy phạm xây dựng hiện hành.
 ……...…………………………………………………………………………………………..
 c/ Các ý kiến khác (nếu có): (Không)
 d/ Ý kiến của người phụ trách hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công xây dựng
 công trình:
    + Thi công đúng cao trình kích thước hình học.
    + Đạt yêu cầu.
 5. Kết luận:
 - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo:
    Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên
 ………………………………………………………………………………………………….

      Đ/D PHÒNG KỸ THUẬT                        KỸ THUẬT THI CÔNG
     Đ/D QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG                     TỔ TRƯỞNG TỔ NHÂN CÔNG
  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC                CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRÂN TRÂN                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
     ****************                      ***********
                                 Ninh Sơn, ngày……….tháng……năm 2010
               BIÊN BẢN SỐ:……......./NTNB
       NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: ĐƢỜNG LÂM SƠN – PHƢỚC HÕA.
Hạng mục: (GÓI THẦU SỐ 04 ) THI CÔNG XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƢỜNG VÀ
   CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƢỜNG (ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM9 + 340)
          (PHÂN ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM6 + 757.46)
Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Đơn vị thi công: Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản và xây dựng Trân Trân.

1/ Đối tƣợng nghiệm thu: RÃNH THOÁT NƢỚC DỌC
  - Tên công việc xây dựng được nghiệm thu:……………………………………………
   + Xây đá chẻ rãnh thoát nước dọc vữa xi măng mác 100
   ………………………………………………………………………………………….
  - Vị trí xây dựng trên công trình: Km5 + 013.60 ÷ Km5 + 059.40
2/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
   Ông : Huỳnh Khánh Hồng      Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trình
   Ông : Phạm Phú Cang       Chức vụ: Đại diện quản lý chất lượng.
   Ông : Bùi Xuân Quang       Chức vụ: Đại diện quản lý chất lượng
   Ông : Nguyễn Văn Lượng      Chức vụ: Tổ trưởng tổ nhân công
3/ Thời gian nghiệm thu:
   Bắt đầu: ………….………… ngày ………….. tháng ……….năm 2010
   Kết thúc: ……… …………. ngày ………….. tháng ……… năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đƣờng Lâm Sơn – Phƣớc Hòa.
4/ Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a/ Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
+ Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
+ Các kết quả kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
 + Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo Hợp đồng xây dựng:
    Hợp đồng thi công xây dựng số: 41/HĐ – XD, ngày 24 tháng 8 năm 2009.
 + Nhật ký công trình, các văn bản pháp lý liên quan:
    Nhật ký công trình quyển số:……………………………………………………………
 b/ Về chất lượng công việc xây dựng ( Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu
 cầu kỹ thuật của công trình xây dựng): ....................................................................................
    - Đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.
    - Đúng theo tiêu chuẩn quy phạm xây dựng hiện hành.
 ……...…………………………………………………………………………………………..
 c/ Các ý kiến khác (nếu có): (Không)
 d/ Ý kiến của người phụ trách hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công xây dựng
 công trình:
    + Thi công đúng cao trình kích thước hình học.
    + Đạt yêu cầu.
 5. Kết luận:
 - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo:
    Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên
 ………………………………………………………………………………………………….

      Đ/D PHÒNG KỸ THUẬT                        KỸ THUẬT THI CÔNG
     Đ/D QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG                    TỔ TRƯỞNG TỔ NHÂN CÔNG
  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC                CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRÂN TRÂN                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
     ****************                      ***********
                                 Ninh Sơn, ngày……….tháng……năm 2010
               BIÊN BẢN SỐ:……......./NTNB
       NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: ĐƢỜNG LÂM SƠN – PHƢỚC HÕA.
Hạng mục: (GÓI THẦU SỐ 04 ) THI CÔNG XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƢỜNG VÀ
   CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƢỜNG (ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM9 + 340)
          (PHÂN ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM6 + 757.46)
Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Đơn vị thi công: Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản và xây dựng Trân Trân.

1/ Đối tƣợng nghiệm thu: ……………………………………………………………..
  - Tên công việc xây dựng được nghiệm thu:……………………………………………
   + Lắp đặt cốt thép và lắp dựng ván khuôn cọc tiêu
   ………………………………………………………………………………………….
  - Vị trí xây dựng trên công trình: Tại bãi đúc (Km5 + 950)
2/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
   Ông : ………………………        Chức vụ: …………………………..
   Ông : Phạm Phú Cang       Chức vụ: Đại diện phòng kỹ thuật.
   Ông : Bùi Xuân Quang      Chức vụ: Đại diện quản lý chất lượng
   Ông : Nguyễn Văn Lượng     Chức vụ: Tổ trưởng tổ nhân công
3/ Thời gian nghiệm thu:
   Bắt đầu: ………….………… ngày ………….. tháng ……….năm 2010
   Kết thúc: ……… …………. ngày ………….. tháng ……… năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đƣờng Lâm Sơn – Phƣớc Hòa.
4/ Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a/ Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
+ Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
+ Các kết quả kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu.
    + Kết quả thí nghiệm kéo, uốn thép Ф8 (Kèm theo).
…………………………………………………………………………………………………
+ Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo Hợp đồng xây dựng:
    Hợp đồng thi công xây dựng số: 41/HĐ – XD, ngày 24 tháng 8 năm 2009.
 + Nhật ký công trình, các văn bản pháp lý liên quan:
    Nhật ký công trình quyển số:……………………………………………………………
 b/ Về chất lượng công việc xây dựng ( Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu
 cầu kỹ thuật của công trình xây dựng): ....................................................................................
    - Đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.
    - Đúng theo tiêu chuẩn quy phạm xây dựng hiện hành.
 ……...…………………………………………………………………………………………..
 c/ Các ý kiến khác (nếu có): (Không)
 d/ Ý kiến của người phụ trách hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công xây dựng
 công trình:
    + Đạt yêu cầu.
 ……………………………………………………………………………………………………………..
 5. Kết luận:
 - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo:
    Đồng ý nghiệm thu công việc thi công xây dựng trên
 ………………………………………………………………………………………………….

      Đ/D PHÒNG KỸ THUẬT                        KỸ THUẬT THI CÔNG
     Đ/D QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG                    TỔ TRƯỞNG TỔ NHÂN CÔNG
  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC                CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRÂN TRÂN                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
     ****************                      ***********
                                 Ninh Sơn, ngày……….tháng……năm 2010
               BIÊN BẢN SỐ:……......./NTNB
       NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: ĐƢỜNG LÂM SƠN – PHƢỚC HÕA.
Hạng mục: (GÓI THẦU SỐ 04 ) THI CÔNG XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƢỜNG VÀ
   CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƢỜNG (ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM9 + 340)
          (PHÂN ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM6 + 757.46)
Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Đơn vị thi công: Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản và xây dựng Trân Trân.

1/ Đối tƣợng nghiệm thu: ……………………………………………………………..
  - Tên công việc xây dựng được nghiệm thu:……………………………………………
   + Bê tông cọc tiêu phòng hộ đá 1x2 mác 200
   ………………………………………………………………………………………….
  - Vị trí xây dựng trên công trình: Tại bãi đúc (Km5 + 950)
2/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
   Ông : Huỳnh Khánh Hồng     Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trình
   Ông : Phạm Phú Cang       Chức vụ: Đại diện phòng kỹ thuật.
   Ông : Bùi Xuân Quang      Chức vụ: Đại diện quản lý chất lượng
   Ông : Nguyễn Văn Lượng      Chức vụ: Tổ trưởng tổ nhân công
3/ Thời gian nghiệm thu:
   Bắt đầu: ………….………… ngày ………….. tháng ……….năm 2010
   Kết thúc: ……… …………. ngày ………….. tháng ……… năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đƣờng Lâm Sơn – Phƣớc Hòa.
4/ Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a/ Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
+ Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:
    - TCVN4453 – 95: Kết cấu bê tông và BTCT toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm
thu.

    ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
+ Các kết quả kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu.
   - Kết quả thí nghiệm kéo, uốn thép Ф8 (Kèm theo).
…………………………………………………………………………………………………
 + Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo Hợp đồng xây dựng:
    Hợp đồng thi công xây dựng số: 41/HĐ – XD, ngày 24 tháng 8 năm 2009.
 + Nhật ký công trình, các văn bản pháp lý liên quan:
    Nhật ký công trình quyển số:……………………………………………………………
 b/ Về chất lượng công việc xây dựng ( Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu
 cầu kỹ thuật của công trình xây dựng): ....................................................................................
    - Đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.
    - Đúng theo tiêu chuẩn quy phạm xây dựng hiện hành.
 ……...…………………………………………………………………………………………..
 c/ Các ý kiến khác (nếu có): (Không)
 d/ Ý kiến của người phụ trách hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công xây dựng
 công trình:
    + Đạt yêu cầu.
 ……………………………………………………………………………………………………………...
 5. Kết luận:
 - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo:
    Đồng ý nghiệm thu công việc thi công xây dựng trên.
 ………………………………………………………………………………………………….

      Đ/D PHÒNG KỸ THUẬT                        KỸ THUẬT THI CÔNG
     Đ/D QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG                    TỔ TRƯỞNG TỔ NHÂN CÔNG
  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC                 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRÂN TRÂN                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
     ****************                      ***********
                                 Ninh Sơn, ngày……….tháng……năm 2010
               BIÊN BẢN SỐ:……......./NTNB
       NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: ĐƢỜNG LÂM SƠN – PHƢỚC HÕA.
Hạng mục: (GÓI THẦU SỐ 04 ) THI CÔNG XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƢỜNG VÀ
   CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƢỜNG (ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM9 + 340)
          (PHÂN ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM6 + 757.46)
Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Đơn vị thi công: Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản và xây dựng Trân Trân.

1/ Đối tƣợng nghiệm thu: ……………………………………………………………..
  - Tên công việc xây dựng được nghiệm thu:……………………………………………
   + Trồng cọc tiêu và biển báo an toàn giao thông
   ………………………………………………………………………………………….
  - Vị trí xây dựng trên công trình: Km5 + 000 ÷ Km6 + 757.46
2/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
   Ông : Huỳnh Khánh Hồng     Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trình
   Ông : Phạm Phú Cang       Chức vụ: Đại diện phòng kỹ thuật.
   Ông : Bùi Xuân Quang      Chức vụ: Đại diện quản lý chất lượng
   Ông : Nguyễn Văn Lượng      Chức vụ: Tổ trưởng tổ nhân công
3/ Thời gian nghiệm thu:
   Bắt đầu: ………….………… ngày ………….. tháng ……….năm 2010
   Kết thúc: ……… …………. ngày ………….. tháng ……… năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đƣờng Lâm Sơn – Phƣớc Hòa.
4/ Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a/ Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
+ Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:
    - TCVN 4447 - 87: Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu.

   - TCVN 4452 – 87: Kết cấu bê tông và BTCT lắp ghép - Quy phạm thi công và
nghiệm thu.
   - 22TCN 237 – 01: Điều lệ báo hiệu đường bộ.
   ………………………………………………………………………………………………………
+ Các kết quả kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu.
   - Kết quả thí nghiệm kéo, uốn thép Ф8 (Kèm theo).
    - Kết quả thí nghiệm nén mẫu bê tông cọc tiêu đá 2x4 mác 150 (Kèm theo).
 …………………………………………………………………………………………………
 + Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo Hợp đồng xây dựng:
    Hợp đồng thi công xây dựng số: 41/HĐ – XD, ngày 24 tháng 8 năm 2009.
 + Nhật ký công trình, các văn bản pháp lý liên quan:
    Nhật ký công trình quyển số:……………………………………………………………
 b/ Về chất lượng công việc xây dựng ( Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu
 cầu kỹ thuật của công trình xây dựng): ....................................................................................
    - Đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.
    - Đúng theo tiêu chuẩn quy phạm xây dựng hiện hành.
 ……...…………………………………………………………………………………………..
 c/ Các ý kiến khác (nếu có): (Không)
 d/ Ý kiến của người phụ trách hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công xây dựng
 công trình:
    + Thi công đúng cao trình kích thước hình học.
    + Đạt yêu cầu.
 5. Kết luận:
 - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo:
    Đồng ý nghiệm thu công việc thi công xây dựng trên.
 ………………………………………………………………………………………………….

      Đ/D PHÒNG KỸ THUẬT                        KỸ THUẬT THI CÔNG
     Đ/D QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG                    TỔ TRƯỞNG TỔ NHÂN CÔNG
  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC                 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRÂN TRÂN                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
     ****************                      ***********
                                 Ninh Sơn, ngày……….tháng……năm 2010
               BIÊN BẢN SỐ:……......./NTNB
       NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: ĐƢỜNG LÂM SƠN – PHƢỚC HÕA.
Hạng mục: (GÓI THẦU SỐ 04 ) THI CÔNG XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƢỜNG VÀ
   CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƢỜNG (ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM9 + 340)
          (PHÂN ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM6 + 757.46)
Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Đơn vị thi công: Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản và xây dựng Trân Trân.

1/ Đối tƣợng nghiệm thu: ……………………………………………………………..
  - Tên công việc xây dựng được nghiệm thu:……………………………………………
   + Lắp đặt trụ và biển báo an toàn giao thông.
   ………………………………………………………………………………………….
  - Vị trí xây dựng trên công trình: Km5 + 000 ÷ Km6 + 757.46
2/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
   Ông : Huỳnh Khánh Hồng      Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trình
   Ông : Phạm Phú Cang       Chức vụ: Đại diện quản lý chất lượng.
   Ông : Bùi Xuân Quang       Chức vụ: Đại diện quản lý chất lượng
   Ông : Nguyễn Văn Lượng      Chức vụ: Tổ trưởng tổ nhân công
3/ Thời gian nghiệm thu:
   Bắt đầu: ………….………… ngày ………….. tháng ……….năm 2010
   Kết thúc: ……… …………. ngày ………….. tháng ……… năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đƣờng Lâm Sơn – Phƣớc Hòa.
4/ Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a/ Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
+ Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:
    - TCVN 4447 - 87: Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
+ Các kết quả kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
+ Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo Hợp đồng xây dựng:
    Hợp đồng thi công xây dựng số: 41/HĐ – XD, ngày 24 tháng 8 năm 2009.
 + Nhật ký công trình, các văn bản pháp lý liên quan:
    Nhật ký công trình quyển số:……………………………………………………………
 b/ Về chất lượng công việc xây dựng ( Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu
 cầu kỹ thuật của công trình xây dựng): ....................................................................................
    - Đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.
    - Đúng theo tiêu chuẩn quy phạm xây dựng hiện hành.
 ……...…………………………………………………………………………………………..
 c/ Các ý kiến khác (nếu có): (Không)
 d/ Ý kiến của người phụ trách hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công xây dựng
 công trình:
    + Thi công đúng cao trình kích thước hình học.
    + Đạt yêu cầu.
 5. Kết luận:
 - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo:
    Đồng ý nghiệm thu công việc thi công xây dựng trên.
 ………………………………………………………………………………………………….

      Đ/D PHÒNG KỸ THUẬT                        KỸ THUẬT THI CÔNG
     Đ/D QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG                    TỔ TRƯỞNG TỔ NHÂN CÔNG
  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC                 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRÂN TRÂN                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
     ****************                      ***********
                                 Ninh Sơn, ngày……….tháng……năm 2010
               BIÊN BẢN SỐ:……......./NTNB
       NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: ĐƢỜNG LÂM SƠN – PHƢỚC HÕA.
Hạng mục: (GÓI THẦU SỐ 04 ) THI CÔNG XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƢỜNG VÀ
   CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƢỜNG (ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM9 + 340)
          (PHÂN ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM6 + 757.46)
Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Đơn vị thi công: Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản và xây dựng Trân Trân.

1/ Đối tƣợng nghiệm thu: ……………………………………………………………..
  - Tên công việc xây dựng được nghiệm thu:……………………………………………
   + Xếp rọ đá Lôca tại cống Km6+545,20 và cống Km6+592,80.
………………………………………………………………………………………………
  - Vị trí xây dựng trên công trình: Km6+545,20 ; Km6+592,80
2/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
   Ông : ………………………         Chức vụ: Kỹ thuật thi công.
   Ông : Phạm Phú Cang       Chức vụ: Đại diện phòng kỹ thuật.
   Ông : Bùi Xuân Quang       Chức vụ: Đại diện quản lý chất lượng
   Ông : Nguyễn Văn Lượng      Chức vụ: Tổ trưởng tổ nhân công
3/ Thời gian nghiệm thu:
   Bắt đầu: ………….………… ngày ………….. tháng ……….năm 2010
   Kết thúc: ……… …………. ngày ………….. tháng ……… năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đƣờng Lâm Sơn – Phƣớc Hòa.
4/ Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a/ Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
+ Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:
    - TCVN 4447 - 87: Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu.
  …………………………………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
+ Các kết quả kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu.
    ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
 + Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo Hợp đồng xây dựng:
    Hợp đồng thi công xây dựng số: 41/HĐ – XD, ngày 24 tháng 8 năm 2009.
 + Nhật ký công trình, các văn bản pháp lý liên quan:
    Nhật ký công trình quyển số:……………………………………………………………
 b/ Về chất lượng công việc xây dựng ( Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu
 cầu kỹ thuật của công trình xây dựng): ....................................................................................
    - Đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.
    - Đúng theo tiêu chuẩn quy phạm xây dựng hiện hành.
 ……...…………………………………………………………………………………………..
 c/ Các ý kiến khác (nếu có): (Không)
 d/ Ý kiến của người phụ trách hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công xây dựng
 công trình:
    + Thi công đúng cao trình kích thước hình học.
    + Đạt yêu cầu.
 5. Kết luận:
 - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo:
    Đồng ý nghiệm thu công việc thi công xây dựng trên.
 ………………………………………………………………………………………………….

      Đ/D PHÒNG KỸ THUẬT                        KỸ THUẬT THI CÔNG
     Đ/D QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG                    TỔ TRƯỞNG TỔ NHÂN CÔNG
  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC                 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRÂN TRÂN                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
     ****************                       ***********
                                 Ninh Sơn, ngày……….tháng……năm 2010
               BIÊN BẢN SỐ:……......./NTNB
       NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: ĐƢỜNG LÂM SƠN – PHƢỚC HÕA.
Hạng mục: (GÓI THẦU SỐ 04 ) THI CÔNG XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƢỜNG VÀ
   CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƢỜNG (ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM9 + 340)
          (PHÂN ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM6 + 757.46)
Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Đơn vị thi công: Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản và xây dựng Trân Trân.

1/ Đối tƣợng nghiệm thu: XÂY ĐÁ CHẺ GIA CỐ MÁI
  - Tên công việc xây dựng được nghiệm thu:……………………………………………
   + Xây đá chẻ gia cố mái vữa xi măng mác 100 (Bên phải tuyến)
…..……...………………………………………………………………………………………
  - Vị trí xây dựng trên công trình: Km5 + 211.00 ÷ Km5 + 364.30
2/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
   Ông : Huỳnh Khánh Hồng      Chức vụ: Chỉ huy trưởng
   Ông : Nguyễn Văn Lượng      Chức vụ: Tổ trưởng tổ nhân công
   Ông : Phạm Phú Cang       Chức vụ: Đại diện phòng kỹ thuật.
   Ông : Bùi Xuân Quang       Chức vụ: Đại diện quản lý chất lượng
3/ Thời gian nghiệm thu:
   Bắt đầu: ………….………… ngày ………….. tháng ……….năm 2010
   Kết thúc: ……… …………. ngày ………….. tháng ……… năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đƣờng Lâm Sơn – Phƣớc Hòa.
4/ Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a/ Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
  + Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
  + Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
  + Các kết quả kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu.
 …………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
  + Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo Hợp đồng xây dựng:
    Hợp đồng thi công xây dựng số: 41/HĐ – XD, ngày 24 tháng 8 năm 2009.
 ……………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………
  + Nhật ký công trình, các văn bản pháp lý liên quan:
    Nhật ký công trình quyển số:……………………………………………………………
 b/ Về chất lượng công việc xây dựng ( Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu
 cầu kỹ thuật của công trình xây dựng): ....................................................................................
    - Đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.
    - Đúng theo tiêu chuẩn quy phạm xây dựng hiện hành.
 ……...…………………………………………………………………………………………..
 c/ Các ý kiến khác (nếu có): (Không)
 d/ Ý kiến của người phụ trách hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công xây dựng
 công trình:
    + Thi công đúng cao trình kích thước hình học.
    + Đạt yêu cầu.
 5. Kết luận:
  - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp
 theo:
    Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên
 ………………………………………………………………………………………………….

      Đ/D PHÒNG KỸ THUẬT                        KỸ THUẬT THI CÔNG
     Đ/D QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG                     TỔ TRƯỞNG TỔ NHÂN CÔNG
  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC                CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRÂN TRÂN                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
     ****************                      ***********
                                 Ninh Sơn, ngày……….tháng……năm 2010
               BIÊN BẢN SỐ:……......./NTNB
       NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: ĐƢỜNG LÂM SƠN – PHƢỚC HÕA.
Hạng mục: (GÓI THẦU SỐ 04 ) THI CÔNG XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƢỜNG VÀ
   CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƢỜNG (ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM9 + 340)
          (PHÂN ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM6 + 757.46)
Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Đơn vị thi công: Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản và xây dựng Trân Trân.

1/ Đối tƣợng nghiệm thu: XÂY ĐÁ CHẺ GIA CỐ MÁI
  - Tên công việc xây dựng được nghiệm thu:……………………………………………
   + Xây đá chẻ gia cố mái loại I vữa xi măng mác 100 (Bên phải tuyến)
…..……...………………………………………………………………………………………
 - Vị trí xây dựng trên công trình: Km5 + 211.00 ÷ Km5 + 364.30
2/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
   Ông : Huỳnh Khánh Hồng      Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trình
   Ông : Phạm Phú Cang       Chức vụ: Đại diện phòng kỹ thuật.
   Ông : Bùi Xuân Quang       Chức vụ: Đại diện quản lý chất lượng
   Ông : Nguyễn Văn Lượng      Chức vụ: Tổ trưởng tổ nhân công
3/ Thời gian nghiệm thu:
   Bắt đầu: ………….………… ngày ………….. tháng ……….năm 2010
   Kết thúc: ……… …………. ngày ………….. tháng ……… năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đƣờng Lâm Sơn – Phƣớc Hòa.
4/ Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a/ Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
   Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 29/3/2010 (Bổ sung gia cố mái đá xây đoạn từ Km5+
211,00 ÷ Km5 + 364,30).
+ Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:
    + TCVN 4447 - 87: Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
+ Các kết quả kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
 + Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo Hợp đồng xây dựng:
    Hợp đồng thi công xây dựng số: 41/HĐ – XD, ngày 24 tháng 8 năm 2009.
 …………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
 + Nhật ký công trình, các văn bản pháp lý liên quan:
    Nhật ký công trình quyển số:……………………………………………………………
 b/ Về chất lượng công việc xây dựng ( Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu
 cầu kỹ thuật của công trình xây dựng): ....................................................................................
    - Đạt chất lượng.
    - Đúng theo tiêu chuẩn quy phạm xây dựng hiện hành.
 ……...…………………………………………………………………………………………..
 c/ Các ý kiến khác (nếu có): (Không)
 d/ Ý kiến của người phụ trách hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công xây dựng
 công trình:
    + Thi công đúng cao trình kích thước hình học.
 5. Kết luận:
 - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo:
    Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên
 ………………………………………………………………………………………………….

      Đ/D PHÒNG KỸ THUẬT                        KỸ THUẬT THI CÔNG
     Đ/D QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG                     TỔ TRƯỞNG TỔ NHÂN CÔNG
  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC                CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRÂN TRÂN                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
     ****************                      ***********
                                 Ninh Sơn, ngày……….tháng……năm 2010
               BIÊN BẢN SỐ:……......./NTNB
       NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: ĐƢỜNG LÂM SƠN – PHƢỚC HÕA.
Hạng mục: (GÓI THẦU SỐ 04 ) THI CÔNG XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƢỜNG VÀ
   CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƢỜNG (ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM9 + 340)
          (PHÂN ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM6 + 757.46)
Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Đơn vị thi công: Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản và xây dựng Trân Trân.

1/ Đối tƣợng nghiệm thu:
  - Tên công việc xây dựng được nghiệm thu:……………………………………………
   + Hố móng chân khay gia cố mái loại I (Bên phải tuyến)
…..……...………………………………………………………………………………………
 - Vị trí xây dựng trên công trình: Km5 + 211.00 ÷ Km5 + 364.30
2/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
   Ông : Huỳnh Khánh Hồng      Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trình
   Ông : Phạm Phú Cang       Chức vụ: Đại diện phòng kỹ thuật.
   Ông : Bùi Xuân Quang       Chức vụ: Đại diện quản lý chất lượng
   Ông : Nguyễn Văn Lượng      Chức vụ: Tổ trưởng tổ nhân công
3/ Thời gian nghiệm thu:
   Bắt đầu: ………….………… ngày ………….. tháng ……….năm 2010
   Kết thúc: ……… …………. ngày ………….. tháng ……… năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đƣờng Lâm Sơn – Phƣớc Hòa.
4/ Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a/ Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
   Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 29/3/2010 (Bổ sung gia cố mái đá xây đoạn từ Km5+
211,00 ÷ Km5 + 364,30).
+ Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:
    + TCVN 4447 - 87: Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
+ Các kết quả kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
 + Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo Hợp đồng xây dựng:
    Hợp đồng thi công xây dựng số: 41/HĐ – XD, ngày 24 tháng 8 năm 2009.
 …………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
 + Nhật ký công trình, các văn bản pháp lý liên quan:
    Nhật ký công trình quyển số:……………………………………………………………
 b/ Về chất lượng công việc xây dựng ( Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu
 cầu kỹ thuật của công trình xây dựng): ....................................................................................
    - Đúng theo tiêu chuẩn quy phạm xây dựng hiện hành.
    - Đạt yêu cầu
 ……...…………………………………………………………………………………………..
 c/ Các ý kiến khác (nếu có): (Không)
 d/ Ý kiến của người phụ trách hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công xây dựng
 công trình:
    + Thi công đúng cao trình kích thước hình học.
 5. Kết luận:
 - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo:
    Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên
 ………………………………………………………………………………………………….

      Đ/D PHÒNG KỸ THUẬT                        KỸ THUẬT THI CÔNG
     Đ/D QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG                     TỔ TRƯỞNG TỔ NHÂN CÔNG
  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC                 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRÂN TRÂN                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
     ****************                       ***********
                                 Ninh Sơn, ngày……….tháng……năm 2010
               BIÊN BẢN SỐ:……......./NTNB
       NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: ĐƢỜNG LÂM SƠN – PHƢỚC HÕA.
Hạng mục: (GÓI THẦU SỐ 04 ) THI CÔNG XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƢỜNG VÀ
   CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƢỜNG (ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM9 + 340)
          (PHÂN ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM6 + 757.46)
Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Đơn vị thi công: Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản và xây dựng Trân Trân.

1/ Đối tƣợng nghiệm thu:
  - Tên công việc xây dựng được nghiệm thu:……………………………………………
   + Lót móng đá 4x6 dày 10cm chân khay gia cố mái loại I (Bên phải tuyến)
…..……...………………………………………………………………………………………
 - Vị trí xây dựng trên công trình: Km5 + 211.00 ÷ Km5 + 364.30
2/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
   Ông : Huỳnh Khánh Hồng      Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trình
   Ông : Phạm Phú Cang       Chức vụ: Đại diện phòng kỹ thuật.
   Ông : Bùi Xuân Quang       Chức vụ: Đại diện quản lý chất lượng
   Ông : Nguyễn Văn Lượng      Chức vụ: Tổ trưởng tổ nhân công
3/ Thời gian nghiệm thu:
   Bắt đầu: ………….………… ngày ………….. tháng ……….năm 2010
   Kết thúc: ……… …………. ngày ………….. tháng ……… năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đƣờng Lâm Sơn – Phƣớc Hòa.
4/ Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a/ Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
   Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 29/3/2010 (Bổ sung gia cố mái đá xây đoạn từ Km5+
211,00 ÷ Km5 + 364,30).
+ Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:
    + TCVN 4447 - 87: Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
+ Các kết quả kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
 + Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo Hợp đồng xây dựng:
    Hợp đồng thi công xây dựng số: 41/HĐ – XD, ngày 24 tháng 8 năm 2009.
 …………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
 + Nhật ký công trình, các văn bản pháp lý liên quan:
    Nhật ký công trình quyển số:……………………………………………………………
 b/ Về chất lượng công việc xây dựng ( Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu
 cầu kỹ thuật của công trình xây dựng): ....................................................................................
    - Đúng theo tiêu chuẩn quy phạm xây dựng hiện hành.
    - Đạt yêu cầu
 ……...…………………………………………………………………………………………..
 c/ Các ý kiến khác (nếu có): (Không)
 d/ Ý kiến của người phụ trách hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công xây dựng
 công trình:
    + Thi công đúng cao trình kích thước hình học.
 5. Kết luận:
 - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo:
    Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên
 ………………………………………………………………………………………………….

      Đ/D PHÒNG KỸ THUẬT                        KỸ THUẬT THI CÔNG
     Đ/D QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG                     TỔ TRƯỞNG TỔ NHÂN CÔNG
  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC                CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRÂN TRÂN                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
     ****************                      ***********
                                 Ninh Sơn, ngày……….tháng……năm 2010
               BIÊN BẢN SỐ:……......./NTNB
       NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: ĐƢỜNG LÂM SƠN – PHƢỚC HÕA.
Hạng mục: (GÓI THẦU SỐ 04 ) THI CÔNG XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƢỜNG VÀ
   CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƢỜNG (ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM9 + 340)
          (PHÂN ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM6 + 757.46)
Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Đơn vị thi công: Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản và xây dựng Trân Trân.

1/ Đối tƣợng nghiệm thu: XÂY ĐÁ CHẺ GIA CỐ MÁI
  - Tên công việc xây dựng được nghiệm thu:……………………………………………
   + Xây đá chẻ chân khay gia cố mái loại I vữa xi măng mác 100 (Bên phải tuyến)
…..……...………………………………………………………………………………………
 - Vị trí xây dựng trên công trình: Km5 + 211.00 ÷ Km5 + 364.30
2/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
   Ông : Huỳnh Khánh Hồng      Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trình
   Ông : Phạm Phú Cang       Chức vụ: Đại diện phòng kỹ thuật.
   Ông : Bùi Xuân Quang       Chức vụ: Đại diện quản lý chất lượng
   Ông : Nguyễn Văn Lượng      Chức vụ: Tổ trưởng tổ nhân công
3/ Thời gian nghiệm thu:
   Bắt đầu: ………….………… ngày ………….. tháng ……….năm 2010
   Kết thúc: ……… …………. ngày ………….. tháng ……… năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đƣờng Lâm Sơn – Phƣớc Hòa.
4/ Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a/ Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
   Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 29/3/2010 (Bổ sung gia cố mái đá xây đoạn từ Km5+
211,00 ÷ Km5 + 364,30).
+ Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:
    + ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
+ Các kết quả kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
 + Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo Hợp đồng xây dựng:
    Hợp đồng thi công xây dựng số: 41/HĐ – XD, ngày 24 tháng 8 năm 2009.
 …………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
 + Nhật ký công trình, các văn bản pháp lý liên quan:
    Nhật ký công trình quyển số:……………………………………………………………
 b/ Về chất lượng công việc xây dựng ( Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu
 cầu kỹ thuật của công trình xây dựng): ....................................................................................
    - Đạt chất lượng.
    - Đúng theo tiêu chuẩn quy phạm xây dựng hiện hành.
 ……...…………………………………………………………………………………………..
 c/ Các ý kiến khác (nếu có): (Không)
 d/ Ý kiến của người phụ trách hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công xây dựng
 công trình:
    + Thi công đúng cao trình kích thước hình học.
 5. Kết luận:
 - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo:
    Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên
 ………………………………………………………………………………………………….

      Đ/D PHÒNG KỸ THUẬT                        KỸ THUẬT THI CÔNG
     Đ/D QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG                     TỔ TRƯỞNG TỔ NHÂN CÔNG
  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC                 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRÂN TRÂN                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
     ****************                       ***********
                                 Ninh Sơn, ngày……….tháng……năm 2010
               BIÊN BẢN SỐ:……......./NTNB
       NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: ĐƢỜNG LÂM SƠN – PHƢỚC HÕA.
Hạng mục: (GÓI THẦU SỐ 04 ) THI CÔNG XÂY DỰNG NỀN, MẶT ĐƢỜNG VÀ
   CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƢỜNG (ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM9 + 340)
          (PHÂN ĐOẠN TỪ KM5 + 000 ÷ KM6 + 757.46)
Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Đơn vị thi công: Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản và xây dựng Trân Trân.

1/ Đối tƣợng nghiệm thu: ……………………………………………………………..
  - Tên công việc xây dựng được nghiệm thu:……………………………………………
   …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
 - Vị trí xây dựng trên công trình: …………………………………………………..
2/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
   Ông : ……………………..         Chức vụ: ………………………..
   Ông : Phạm Phú Cang       Chức vụ: Đại diện phòng kỹ thuật.
   Ông : Bùi Xuân Quang       Chức vụ: Đại diện quản lý chất lượng
   Ông : Nguyễn Văn Lượng      Chức vụ: Tổ trưởng tổ nhân công
3/ Thời gian nghiệm thu:
   Bắt đầu: ………….………… ngày ………….. tháng ……….năm 2010
   Kết thúc: ……… …………. ngày ………….. tháng ……… năm 2010
   Tại công trình: (Gói thầu số 04) Đƣờng Lâm Sơn – Phƣớc Hòa.
4/ Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a/ Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
+ Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:
    …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
+ Các kết quả kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu.
    …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
+ Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo Hợp đồng xây dựng:
    Hợp đồng thi công xây dựng số: 41/HĐ – XD, ngày 24 tháng 8 năm 2009.
+ Nhật ký công trình, các văn bản pháp lý liên quan:
    Nhật ký công trình quyển số:……………………………………………………………
b/ Về chất lượng công việc xây dựng ( Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu
cầu kỹ thuật của công trình xây dựng):
    …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
……...…………………………………………………………………………………………..
c/ Các ý kiến khác (nếu có): …………………………………………………………………..
d/ Ý kiến của người phụ trách hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công xây dựng
công trình:
    …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Kết luận:
- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo:
    …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

    Đ/D PHÒNG KỸ THUẬT               KỸ THUẬT THI CÔNG
   Đ/D QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG            TỔ TRƯỞNG TỔ NHÂN CÔNG

								
To top