ITR-3Hindi by inwebbo

VIEWS: 2 PAGES: 8

									                                                         £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉɪÉBÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ                                               ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ
                                    [AäºÉä BªÉÉÎ−]ªÉÉå/ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖƤÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä {ÉEàÉÉç àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä
                                                   +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cè]
  |É°ô{É
                     +ÉÉ.BÉE.ÉÊ´É-3
                                               [ BÉßE{ɪÉÉ +ÉɪÉ-BÉE® ÉÊxɪÉàÉ, 1962 BÉEÉ ÉÊxɪÉàÉ 12 näÉÊJÉA ]
                                                          (ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖnä¶É £ÉÉÒ näÉÊJÉA)
                                                                                                               2010 - 11

  £ÉÉMÉ BÉE- ºÉÉvÉÉ®hÉ                       ºÉÉvÉÉ®hÉ
                     |ÉlÉàÉ xÉÉàÉ                     àÉvªÉ xÉÉàÉ                      +ÉÆÉÊiÉàÉ xÉÉàÉ                   ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆ. ({ÉèxÉ)


                     {ÉDãÉè]./ uÉ® / ¤ãÉÉBÉE ºÉÆ0                         {ÉÉÊ®ºÉ®/£É´ÉxÉ /MÉÉÆ´É BÉEÉ xÉÉàÉ                          |ÉÉÉκlÉÉÊiÉ (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ)
                                                                                                         BªÉÉÎ−]                 ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖƤÉ
  BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
                     àÉÉMÉÇ/MÉãÉÉÒ/bÉBÉEPÉ®                             FÉäjÉ/ +ɴɺlÉÉxÉ                                  VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ( ÉÊiÉÉÊlÉ/àÉɺÉ/´É−ÉÇ)
                                                                                                       (BªÉÉÎ−] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå)
                                                                                                           /     /
                     xÉMÉ®/ ¶Éc®/ ÉÊVÉãÉÉ                             ®ÉVªÉ                   ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb              ÉËãÉMÉ (BªÉÉÎ−] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå) (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ)

                                                                                                           {ÉÖ°ô−É                        ºjÉÉÒ
                     <Ç-àÉäãÉ {ÉiÉÉ                                         (AºÉ]ÉÒbÉÒ BÉEÉäb)- {ÉEÉäxÉ xÉƤɮ               ÉÊxɪÉÉäVÉxÉ |É´ÉMÉÇ)(ªÉÉÊn ÉÊxɪÉÉäVÉxÉ àÉå cè) ( ºÉcÉÒ BÉEÉ
                                                                                                     ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ)
                                                                     (        )                            ºÉ®BÉEÉ®          ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉäBÉD]® ABÉEBÉE
                                                                                                           +ÉxªÉ
                     ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {Én xÉÉàÉ ( ´ÉÉbÇ/ºÉÉÌBÉEãÉ)                              ÉÊBÉEºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè -
                                                                                [ BÉßE{ɪÉÉ  +ÉxÉÖnä¶É ºÉÆ.-9(i) näÉÊJÉA]
                     ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉÚãÉ cè ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ cè?          (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ)                       àÉÚãÉ                      {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ
  ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉκlÉÉÊiÉ
                     ªÉÉÊn {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ cè iÉÉä ®ºÉÉÒn ºÉÆ0 +ÉÉè® àÉÚãÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
                     iÉÉ®ÉÒJÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å * (ÉÊiÉÉÊlÉ/àÉɺÉ/´É−ÉÇ)                                                                              /       /
                     ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉκlÉÉÊiÉ (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ)               ÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ            +ÉÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ        ÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ xÉcÉÓ
                     BÉDªÉÉ ªÉc ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ? (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ)           cÉÆ                      xÉcÉÓ
                     ªÉÉÊn cÉÆ cè iÉÉä BÉßE{ɪÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nå -
                     (BÉE) |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
                     (JÉ) |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
                     ( MÉ) |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ ({ÉèxÉ)
                                                                  £ÉÉMÉ - JÉ
 £ÉÉMÉ JÉ - BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ      BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
     1 ´ÉäiÉxÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ 6)                                                                                 1
     2 MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ MÉߺÉÆ BÉEÉ 3MÉ) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)                                                     2
                   3   BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ ºÉä ãÉÉ£É ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ 6 vi) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cÉä iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)                 3
                   4   {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
                       BÉE +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉÖEãÉ +ÉɪÉ
                           i  +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ( vÉÉ®É 111 BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ) (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ MÉU BÉEÉ BÉE 5 )             4 BÉE i
                           ii  +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ( +ÉxªÉ) (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ MÉU BÉEÉ BÉE 6)                        4 BÉE ii
                           iii  BÉÖEãÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE (4 BÉE i +4 BÉE ii) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)          4 BÉE iii
                              (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ MÉU BÉEÉ BÉE4)
                       JÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ MÉU BÉEÉ JÉ5) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)           4 JÉ
                        MÉ BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉ£É (4 BÉE iii + 4 JÉ) (ªÉÉÊn 4MÉ BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉ cè iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)                                 4  MÉ
                   5   +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉɪÉ
                      BÉE nÉè½ BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉ ºÉä +ÉÉªÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ hÉvÉ BÉEÉ 3) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)               5 BÉE
                      JÉ nÉè½ BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä +ÉÉªÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ hÉvÉ BÉEÉ 4MÉ) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)                        5 JÉ
                      MÉ ªÉÉäMÉ (5BÉE + 5JÉ) ( ªÉÉÊn 5MÉ BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉ cè iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)                                             5 MÉ
                   6   ªÉÉäMÉ (1+2+3 +4 MÉ+5 MÉ)                                                                       6


<ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉÖEU xÉ ÉÊãÉJÉå ªÉÉ º]ÉÆ{É xÉ ãÉMÉÉAÆ (¤ÉÉ® BÉEÉäb BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ)                                                             BÉEä´ÉãÉ BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ={ɪÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
                                                                                                       ®ºÉÉÒn ºÉÆ.
                                                                                                       iÉÉ®ÉÒJÉ

                                                                                                       |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÖc® +ÉÉè®
                                                                                                       cºiÉÉFÉ®


                  7   6 BÉEä ÉÊ´É°ôr àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxɪÉÉÆ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ºÉàÉÉ. BÉEä 2vii, 3vii +ÉÉè® 4 vii BÉEÉ ªÉÉäMÉ)    7
                  8   SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxɪÉÉå BÉEä àÉÖVÉ®ä BÉEä {ɶSÉÉiÉ +ÉÉÊiɶÉä−É (6-7) (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ ºiÉÆ£É 5 BÉEÉ ªÉÉäMÉ £ÉÉÒ)       8
                  9   8 BÉEä ÉÊ´É°ôr àÉÖVÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxɪÉÉÆ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉOÉxÉÉÒiÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉÉ. BÉEÉ 2vii)                   9
                 10   ºÉBÉEãÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (8-9) (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉOÉxÉÉÒiÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉÉ. BÉEÉ 3vii £ÉÉÒ)                                           10
                 11  +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ VIBÉE BÉEÉ hÉ)                                                11
                 12   BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (10-11)                                                                         12
                 13   ¶ÉÖr BÉßEÉÊ−É +ÉɪÉ/ n® BÉEä |ɪÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉªÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ 4)                             13
                 14  ‘ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ +Éɪɒ (12+13)                                                                      14
                 15   +ÉOÉxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxɪÉÉÆ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉOÉxÉÉÒiÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉ xi)                              15


£ÉÉMÉ JÉ - BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® BÉE® nÉÉʪÉi´É BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® BÉE® nÉÉʪÉi´É BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
    1 BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® ºÉÆnäªÉ BÉE®

        BÉE ºÉÉàÉÉxªÉ n®Éå {É® BÉE®                                1 BÉE
        JÉ ÉʴɶÉä−É n®Éå {É® BÉE® (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ÉʴɶÉä−É +ÉÉªÉ BÉEÉ 11)             1 JÉ
        MÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® ºÉÆnäªÉ BÉE® (1 BÉE + 1 JÉ)                                                                        1  MÉ
    2   ÉʶÉFÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ÉÊVɺÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 1MÉ {É® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉiÉ® ÉʶÉFÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® £ÉÉÒ cè                                              2
    3 ºÉBÉEãÉ BÉE® nÉÉʪÉi´É (1 MÉ + 2 + 3)                                                                                  3
    4 BÉE® UÚ]
BÉE® nÉÉʪÉi´É BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
        BÉE vÉÉ®É 89                                        4BÉE
        JÉ vÉÉ®É 90                                        4JÉ
        MÉ vÉÉ®É 91                                        4MÉ
        PÉ ªÉÉäMÉ (4BÉE + 4JÉ +4MÉ)                                                                                  4PÉ
    5 ºÉBÉEãÉ BÉE® nÉÉʪÉi´É (3 – 4PÉ)                                                                                    5
    6 ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ

        BÉE ÉÊ´É´É®hÉÉÒ näxÉä àÉå BªÉÉÊiÉμÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ( vÉÉ®É 234 BÉE)             6BÉE
        JÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉμÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ( vÉÉ®É 234JÉ)          6JÉ
        MÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® BÉEä +ÉɺlÉMÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA (vÉÉ®É 234 MÉ)                 6MÉ
        PÉ BÉÖEãÉ ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ (6BÉE +6JÉ +6MÉ)                                                                           6PÉ
    7 ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ nÉÉʪÉi´É (5+ 6PÉ)                                                                                     7
    8 ºÉÆnkÉ BÉE®

        BÉE +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉɪÉBÉE® ºÉä)                       8BÉE
ºÉÆnkÉ BÉE®
           »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ BÉE® (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ 1 8JÉ
        JÉ
          BÉEä ºiÉÆ£É 7 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ 2 BÉEä ºiÉÆ£É 7 BÉEÉ
        MÉ º´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉɪÉBÉE® ºÉä)                    8MÉ
        PÉ ºÉÆnkÉ BÉÖEãÉ BÉE® (8BÉE +8JÉ +8MÉ)                                                                            8PÉ
    9 ºÉÆnäªÉ BÉE® (ªÉÉÊn 8 9PÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä ÉÊãÉJÉå, +ÉxªÉlÉÉ ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)                                                            9
    10 |ÉÉÊiÉnÉªÉ (ªÉÉÊn 9PÉ 8 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä ÉÊãÉJÉå +ÉÉè® ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä BÉEÉ xÉÉÒSÉä ¤ªÉÉè®É £ÉÉÒ nå)                                               10

                 11  +É{ÉxÉÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊãÉJÉå (|ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE)
                    +É{ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ ÉÊBÉEºÉºÉä SÉÉciÉä cé ? SÉèBÉE uÉ®É, ªÉÉ           +ÉÉ{ÉBÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå ºÉÉÒvÉä VÉàÉÉ BÉE®BÉEä (VÉÉä ãÉÉMÉÚ cÉä iÉÉä ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ
|ÉÉÊiÉnɪÉ
                 12                                                                                                    )
                 13  ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå ºÉÉÒvÉä VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ªÉÉè®É nå
                 AàÉ+ÉÉ<ǺÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉäb                                       JÉÉiÉÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ® (VÉÉä ãÉÉMÉÚ cÉä ´ÉcÉÆ ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ )     ¤ÉSÉiÉ               SÉÉãÉÚ                                                                     ºÉiªÉÉ{ÉxÉ

  àÉé,.....................................................VÉÉä.........................................BÉEÉ {ÉÖjÉ/{ÉÖjÉÉÒ cÚÆ ºlÉɪÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆJªÉÉÆ,........................................BÉEÉ vÉÉ®BÉE cÚÆ, ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ºÉä
  ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ/BÉE®iÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´É´É®hÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSɪÉÉå àÉå nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉä®ä ºÉ´ÉÉækÉàÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® Éʴɶ´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉÒ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉàÉå nÉ̶ÉiÉ
  BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉʶÉÉÎ−]ªÉÉÆ ºÉiªÉiÉ& BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 2010-2011 ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉɪÉ-BÉE® BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉɪÉÇ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå +ÉɪÉ-BÉE®
  +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ, 1961 BÉEä ={ɤÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cé *

     ºlÉÉxÉ                                                  iÉÉ®ÉÒJÉ                            ªÉcÉ cºiÉÉFÉ® BÉE®å
 14       ªÉÉÊn ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ®BÉEiÉÉÇ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ¤ªÉÉè®É nå:
   BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆ.       BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ                         BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉcºiÉÉFÉ®

  ªÉÉÊn BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ®BÉEiÉÉÇ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ®BÉEàÉ                                     15


+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ       ´ÉäiÉxÉ ºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
    ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ                                                                         ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ ({ÉèxÉ)

         ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ                             xÉMÉ®/ ¶Éc®                        ®ÉVªÉ                      ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb

         1   ´ÉäiÉxÉ   (ºÉ£ÉÉÒ £ÉkÉÉå, {ÉÉÊ®ãÉÉΤvɪÉÉå +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ VÉMÉc ãÉÉ£É BÉEÉä UÉä½BÉE®)                                   1
´ÉäiÉxÉ
         2   vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ £ÉkÉä (xÉÉÒSÉä 6 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ)        2
         3   UÚ] xÉ |ÉÉ{iÉ £ÉkÉä (ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE BÉEä |É°ô{É 16 BÉEÉä näJÉä)                                                  3
         4   {ÉÉÊ®ãÉÉΤvɪÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ (ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE BÉEä |É°ô{É 16 BÉEÉä näJÉä)                                              4
         5   ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ VÉMÉc ãÉÉ£É (ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE BÉEä |É°ô{É 16 BÉEÉä näJÉä)                                               5
         6 ‘  ´ÉäiÉxÉ’ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉɪÉÇ +ÉÉªÉ (1+3+4+5)                                                     6


+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É (BÉßE{ɪÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉä näJÉå)
            ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 1 BÉEÉ {ÉiÉÉ                            xÉMÉ®/ ¶Éc®                           ®ÉVªÉ               ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb
         1


            (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ)      ªÉÉÊn ÉÊBÉE®ÉA {É® cÉä        ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ                     ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ({ÉèxÉ) ( ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE)


                 ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ªÉÉäMªÉ àÉÚãªÉ/|ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ (ªÉÉÊn {ÉÚ®ä ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® nÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä
             BÉE                                                                             1  BÉE
                 +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ, ªÉÉÊn ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ÉÊxÉàxÉiÉàÉ)
            JÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ VÉÉä ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ                 2JÉ
             MÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE®                        2MÉ
             PÉ ªÉÉäMÉ (1 JÉ + 1 MÉ)                                     2PÉ
             R +ÉÉÊiɶÉä−É (1 BÉE – 1 PÉ)                                                                1  R
             SÉ 2R BÉEÉ 30%                                         2SÉ
             U =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ {É® ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ                          2U
            VÉ ªÉÉäMÉ (2SÉ + 2U)                                                                     1  VÉ
MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
            ZÉ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 1 ºÉä +ÉÉªÉ (1 R – 1 VÉ)                                                          1  ZÉ
            ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 2 BÉEÉ {ÉiÉÉ                            xÉMÉ®/ ¶Éc®                           ®ÉVªÉ               ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb
         2


            (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxɶÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ)      ªÉÉÊn ÉÊBÉE®ÉA {É® cÉä        ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ                     ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ {ÉèxÉ


              ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ªÉÉäMªÉ àÉÚãªÉ/|ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ (ªÉÉÊn {ÉÚ®ä ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® nÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä
             BÉE                                                                             2  BÉE
              +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ, ªÉÉÊn ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ÉÊxÉàxÉiÉàÉ)
            JÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ VÉÉä ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ               2 JÉ
            MÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE®                     2 MÉ
            PÉ ªÉÉäMÉ (2 JÉ + 2 MÉ)                                   2 PÉ
            R +ÉÉÊiɶÉä−É (2 BÉE – 2 PÉ)                                                                 2  R
            SÉ 2 R BÉEÉ 30%                                       2 SÉ
            U =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ {É® ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ                        2 U
            VÉ ªÉÉäMÉ (2 SÉ + 2 U)                                                                    2  VÉ
            ZÉ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 2 ºÉä +ÉÉªÉ (2 R – 2 VÉ)                                                          2  ZÉ
         3  “ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +Éɪɔ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉɪÉ
            BÉE vÉÉ®É 25 BÉE/ BÉE BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ                                 3 BÉE
            JÉ 30 % BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {ɶSÉÉiÉ vÉÉ®É 25 JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ¤ÉBÉEɪÉÉ                    3 JÉ
            MÉ ªÉÉäMÉ (3 BÉE + 3 JÉ + 1 ZÉ + 2 ZÉ)                                                            3 MÉ
ÉÊ]{{ÉhÉ► BÉßE{ɪÉÉ <ºÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®å
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ =xÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÉæ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVɺÉàÉå +ÉÉ{É £ÉÉMÉÉÒnÉ® cÉå
                =xÉ {ÉEàÉÉæ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉ{É £ÉÉMÉÉÒnÉ® cÉä
                μÉEàÉ              {ÉEàÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ              {ÉEàÉÇ BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ JÉÉiÉÉ      {ÉEàÉÇ BÉEä ãÉÉ£É àÉå +ÉÆ¶É       +ÉÆ¶É BÉEÉÒ ®BÉEàÉ      {ÉEàÉÇ àÉå 31 àÉÉSÉÇ BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒ
                ºÉÆ0                                           ºÉÆJªÉÉ              BÉEÉ |ÉÉÊiɶÉiÉ                               +ÉÉÊiɶÉä−É
                                                                                                                      ii
  £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉEàÉÇ
                                                                                                   i
                1
                2
                3
                4
                5
                6      ªÉÉäMÉ


+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ             ÉÊVɺÉBÉEÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè, =xÉ {ÉEàÉÉç ºÉä AäºÉÉ ¤ªÉÉè®É
          {ÉEàÉÇ ºÉÆJªÉÉ  {ÉEàÉÇ ºÉä |ÉÉ{iÉ ´ÉäiÉxÉ, ¤ÉÉäxɺÉ,  {ÉEàÉÇ ºÉä {ÉÚÆVÉÉÒ {É® |ÉÉ{iÉ ¤ªÉÉVÉ                          ªÉÉäMÉ          iv ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ BªÉªÉ        ¶ÉÖr +ÉɪÉ
    μÉEàÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉ<ÇA{ÉE BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE                                                ii + iii                                iv - v
            ºÉä )
     ºÉÆ0
{ÉEàÉÉæ ºÉä +ÉɪÉ
                                          ii                     iii                   iv                  v                 vi
                1
                2
                3
                4
                5
                6        ªÉÉäMÉ
 ÉÊ]{{ÉhÉ ►                BÉßE{ɪÉÉ <ºÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ--ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®å


+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É     {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
      +É  +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
          1   AäºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉÉκiɪÉÉå ºÉä ÉÊVɺÉä vÉÉ®É 48 BÉEÉ {ÉcãÉÉ {É®ÆiÉÖBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè          1
          2 +ÉxªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÉκiɪÉÉå ºÉä
              BÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ {ÉÚ®É àÉÚãªÉ                            2 BÉE
              JÉ vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
                   i   +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ                                        JÉ i
                   ii ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ                                          JÉ ii
                  iii +ÉÆiÉ®hÉ {É® BªÉªÉ                                            JÉ iii
                  iv ªÉÉäMÉ ( i + ii + iii)                                           JÉ iv
               MÉ +ÉÉÊiɶÉä−É (2 BÉE – JÉ iv)                                            2 MÉ
               PÉ vÉÉ®É 94(7) ªÉÉ 94(8)BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉÉÊxÉ(BÉEä´ÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ ÉÊãÉJÉå) 2 PÉ
               R vÉÉ®É 54 JÉ /54 PÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ                                    2 R
               SÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (2 MÉ – 2 PÉ – 2 R)                                2 SÉ
          3 vÉÉ®É 54 JÉ /54 PÉ/54RMÉ/54RPÉ /54 U/54 UBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®BÉEàÉ +É3
          4 BÉÖEãÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (1 + 2 SÉ + BÉE3)                                    4
          5 4 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ vÉÉ®É 111 BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É                       +É5
          6 vÉÉ®É 111 BÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (+É4 – +É5)                      +É6
     +ÉÉ  nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
          1 AäºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉɺÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉÉκiɪÉÉå ºÉä ÉÊVɺÉä vÉÉ®É 48 BÉEÉ {ÉcãÉÉ {É®ÆiÉÖBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè            1
                    2 +ÉxªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉÉκiɪÉÉÆ, VÉcÉÆ vÉÉ®É 112(1) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE |ɪÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
                        BÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ {ÉÚ®É àÉÚãªÉ                        2 BÉE
                        JÉ vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÚ]
                            i ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ɶSÉÉiÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ      JÉ i
                            ii ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ɶSÉÉiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ     JÉ ii
                            iii +ÉÆiÉ®hÉ {É® BªÉªÉ                          JÉ iii
                            iv ªÉÉäMÉ (JÉ i + JÉ ii + JÉ iii)                    JÉ iv
                        MÉ +ÉÉÊiɶÉä−É (2 BÉE – JÉ iv)                         2 MÉ
                        PÉ vÉÉ®É 54/54 JÉ / 54 PÉ/54 RMÉ/54 SÉ/ 54 U/54 UBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ 2 PÉ
                        R ¶ÉÖr +ÉÉÊiɶÉä−É (2 MÉ – 2 PÉ)                                                           2  R
                    3   +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉÉκiɪÉÉÆ VÉcÉÆ vÉÉ®É 112(1) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE |ɪÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
                        BÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ {ÉÚ®É àÉÚãªÉ                        3 BÉE
{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
                        JÉ vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
                            i ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEA ÉʤÉxÉÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ            JÉ i
                            ii ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEA ÉʤÉxÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ           JÉ ii
                            iii +ÉÆiÉ®hÉ {É® BªÉªÉ                          JÉ iii
                            iv ªÉÉäMÉ (JÉ i + JÉ ii + JÉ iii)                    JÉ iv
                      MÉ +ÉÉÊiɶÉä−É (4 BÉE – JÉ iv)                          3 MÉ
                      PÉ vÉÉ®É 54/54 JÉ / 54 PÉ/54 RMÉ/54 SÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ         3 PÉ
                      R ¶ÉÖr +ÉÉÊiɶÉä−É (3MÉ--3PÉ)                                                           3R
                 4 vÉÉ®É 54/54JÉ/54 PÉ /54 R MÉ/54 R PÉ /54 SÉ/54 UBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä                 +ÉÉ 4
                    ´ÉÉãÉÉÒ ®BÉEàÉ
                 5 nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉ ªÉÉäMÉ (1 + 2 R + [ (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä 2R BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)+ 3 R ( ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä        +ÉÉ5
                    3R BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå) +4 ]
               < “{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉɣɔ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉɪÉÇ +ÉÉªÉ (BÉE 6 + JÉ 5) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä JÉ5 BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)                    <
               <Ç {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉ |ÉÉän£É´ÉxÉ/|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ

                     iÉÉ®ÉÒJÉ                                                           15/9 iÉBÉE     16/9 ºÉä 15/12 16/12 ºÉä 15/3 16/3 to
                                                                                     (i)          iÉBÉE     iÉBÉE   31/3
                  1  nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE, VÉcÉÆ vÉÉ®É 112(1) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE |ɪÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè
                    ( ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ÉʤÉxÉÉ)-
                     AºÉ+ÉÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉä BÉEÉäb 22 cè, BÉE® n® 10 |ÉÉÊiɶÉiÉ cè ;
                     +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉA +ÉÉè® ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉA àÉå <ºÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉÂÂ
                    +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn ¤ÉÉÒ3<Ç ºÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå

                  2.  nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE, VÉcÉÆ vÉÉ®É 112(1) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE |ɪÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
                    ( ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ÉʤÉxÉÉ)-
                    AºÉ+ÉÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉä BÉEÉäb 21 cè, BÉE® n® 20 |ÉÉÊiɶÉiÉ cè ;
                    +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉA +ÉÉè® ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉA àÉå <ºÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉÂÂ
                    +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn (¤ÉÉÒ5-¤ÉÉÒ3<Ç) ºÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå
                  3  111A BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE-
                     +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ AºÉ+ÉÉ<Ç àÉå BÉEÉäb 1A cè, BÉE® n® 15 |ÉÉÊiɶÉiÉ cè ;
                    +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉA +ÉÉè® ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉA àÉå <ºÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉÂÂ
                    +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn A7ºÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå

                  4.  +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉxªÉ-
                    ºÉÉàÉÉxªÉ n® {É® BÉE®ÉvÉäªÉ ;
                    +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉA +ÉÉè® ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉA àÉå <ºÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ BÉEä {ɶSÉÉiÉÂÂ
                    +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn A8ºÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå

    ÉÊ]{{ÉhÉ► BÉßE{ɪÉÉ <ºÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®å
  +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-+ÉxªÉ »ÉÉäiÉ               +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉɪÉ
               1   +ÉɪÉ
                  BÉE ãÉÉ£ÉÉƶÉ, ºÉBÉEãÉ                                 1 BÉE
                  JÉ ¤ªÉÉVÉ, ºÉBÉEãÉ                                   1 JÉ
                   MÉ àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ, ºÉƪÉÆjÉÉå, £É´ÉxÉÉå ºÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ +ÉÉªÉ             1 MÉ
                   PÉ +ÉxªÉ, ºÉBÉEãÉ (nÉè½ BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàɺ´É ºÉä cÖ<Ç +ÉÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®)  1 PÉ
                   R ªÉÉäMÉ (1 BÉE + 1 JÉ + 1 MÉ + 1 PÉ)                                                         1R
                  SÉ vÉÉ®É 57 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ:-
                       i BªÉªÉ/ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ                            SÉ i
   +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ
                       ii +É´ÉFɪÉhÉ                                 SÉ ii
                       iii ªÉÉäMÉ                                  SÉ iii
                  U +ÉÉÊiɶÉä−É(1 R – SÉ iii)                                                               1  U
               2  ãÉÉ]ÉÊ®ªÉÉå, {ÉcäÉÊãɪÉÉå, PÉÖ½nÉè½ +ÉÉÉÊn VÉÉÒiÉxÉÉ                                                     2
               3  +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ (nÉè½ BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ)(1 U + 2) ( ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä 1U BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå )              3
               4  nÉè½ BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® ®JÉ ®JÉÉ´É ºÉä +ÉɪÉ
                  BÉE |ÉÉÉÎ{iɪÉÉÆ                                    4 BÉE
                  JÉ (4) BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 57 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉå             4 JÉ
                  MÉ +ÉÉÊiɶÉä−É (4 BÉE – 4 JÉ)                                                              4  MÉ
               5  “+ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +Éɪɔ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉɪÉÇ +ÉÉªÉ ( 3 + 4 MÉ) ( ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä 4MÉ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå +ÉÉè® 4MÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä    5
                  +ÉÆBÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ àÉå ãÉå)
   ÉÊ]{{ÉhÉ► BÉßE{ɪÉÉ <ºÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®å


  +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
                  SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxɪÉÉå BÉEä àÉÖVÉ®É BÉEä {ɶSÉÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
 cÉÉÊxÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ
      μÉEàÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ/»ÉÉäiÉ      SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ (<ºÉ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® cÉÉÊxÉ      SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ àÉÖVÉ®ä BÉEä {ɶSÉÉiÉ
 SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ
     ºÉÆ.                    ºiÉÆ£É BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ £É®å VÉ¤É àÉÖVÉ®É                                     cÉÉÊxÉ (®äºÉ BÉEä PÉÉä½Éå ºÉä SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
BÉEÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ
                           +ÉÉªÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä ªÉÉ                                              cÉÉÊxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ)BÉEÉ àÉÖVÉ®É   ¶Éä−É +ÉɪÉ
                           ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉä)        BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-+ÉxªÉ 5=1-2-3-4
                                            3MÉ)                      BÉEÉ.´Éß BÉEÉ 6 vi )         »ÉÉäiÉ BÉEÉ 3)
                                                                  1                        2                          3

                            i   ´ÉäiÉxÉ
                            ii  MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
                            iii  BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ
                            iv  +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ
                               +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
                            v   nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ
                               +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
                            vi  +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ (ÉÊVɺÉBÉEä
                               +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉè½ BÉEä PÉÉä½ä
                               ®JÉxÉä ºÉä ãÉÉ£É £ÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ
                               ãÉÉì]®ÉÒ     ºÉä    VÉÉÒiÉ
                               ºÉÉÎààÉãÉiÉ xÉcÉÓ cè)
                            vii BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉ àÉÖVÉ®É
                            viii àÉÖVÉ®É BÉE®xÉä BÉEä {ɶSÉÉiÉ ¶Éä−É cÉÉÊxÉ

 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ {Éß´ÉÇ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxɪÉÉå BÉEä àÉÖVÉ®É BÉEä {ɶSÉÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
     μÉEàÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ/»ÉÉäiÉ            +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ         +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ àÉÖVÉ®É                                                 àÉÖVÉ®ä BÉEä {ɶSÉÉiÉ SÉÉãÉÖ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
     ºÉÆ.                         ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ BÉEä 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ                                                                                 ¶Éä−É +ÉɪÉ
                               BÉEÉÒ cÉÉÊxɪÉÉå BÉEä àÉÖVÉ®ä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEä
                               {ɶSÉÉiÉ +ÉɪÉ
 +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ
                                                                              1                                   2                                    3
                            i   ´ÉäiÉxÉ
                            ii  MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
                            iii BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ
                            iv  +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
                            v   nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
                            vi +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ (ÉÊVɺÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉè½
                               BÉEä PÉÉä½ä ®JÉxÉä ºÉä ãÉÉ£É £ÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ
                               ãÉÉì]®ÉÒ ºÉä VÉÉÒiÉ ºÉÉÎààÉãÉiÉ xÉcÉÓ cè))
                            vii +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉ àÉÖVÉ®É
                            viii àÉÖVÉ®ä BÉEä {ɶSÉÉiÉ ¶Éä−É SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ - ªÉÉäMÉ             (i3 + ii3 + iii3 + iv3 + v3+ vi3)


 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ- +ÉOÉxÉÉÒiÉ cÉÉÊxÉ                             +ÉÉM+ÉÉMÉÉàÉÉÒ    ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É É+ÉÉMÉMÉÉàÉÉÒ ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉxɪÉxÉ
                             μÉEàÉ   ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ                          {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ   BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ  +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ cÉÉÊxÉ  nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ cÉÉÊxÉ (nÉè½ BÉEä +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ cÉÉÊxÉ (nÉè½
                            ºÉÆ.                                      iÉÉ®ÉÒJÉ        cÉÉÊxÉ                                     cÉÉÊxÉ           PÉÉä½Éå ºÉä cÉÉÊxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É
                                                                    (ÊiÉÉÊlÉ/àÉɺÉ/´É−ÉÇ)                                                                      ºÉä)
                               i   2002-03
                              ii   2003-04
                              iii 2004-05
cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ +ÉOÉxɪÉxÉ
                              iv 2005-06
                              v   2006-07
                              vi 2007-08
                              vii 2008-09
                              viii 2009-10
                              ix   {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ
                              x  +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉOÉxÉÉÒiÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ
                                cÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ
                              xi 2008-09 ( SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxɪÉÉÆ)
                              xii   +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É−ÉÉë BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-                              VI BÉE
                                                  +ÉvªÉÉªÉ VI- BÉE (vÉÉ®É) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
                                 BÉE  80 MÉ                                            VÉ    80 U
BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ
                                 JÉ   80 MÉ MÉ MÉ                                         ZÉ    80 U U
  BÉÖEãÉ
                                 MÉ   80 MÉ MÉ PÉ                                         \É    80 U U BÉE
                                 PÉ   80 PÉ                                            ]    80 U U MÉ
                            R 80 PÉ PÉ                                    ~   80  lÉlÉJÉ
                            SÉ 80 PÉ PÉ   JÉ                                b 80 nnJÉ
                            U 80 R                                      f 80 {É

                            hÉ BÉÖEãÉ BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ ( BÉE ºÉä f BÉEÉ ªÉÉäMÉ)                                                        hÉ


+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ                          ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå ({ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ, +ɴɪɺBÉE ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÉÊn) BÉEÉÒ +ÉɪÉ
μÉEàÉ ºÉÆ.                       BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ                  BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºlÉɪÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ                   ºÉƤÉÆvÉ          +ÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ®BÉEàÉ (°ô.)
                      1
                      2
                      3


+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-ÉʴɶÉä−É +ÉÉªÉ                             ÉʴɶÉä−É n®Éå {É® +ÉɪÉBÉE® ºÉä |É£ÉɪÉÇ +ÉÉªÉ [ BÉßE{ɪÉÉ vÉÉ®É BÉEÉäb +ÉÉè® BÉE® BÉEÉÒ n® BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É ºÉÆJªÉÉ 9 (iii) näÉÊJÉA ]
                        μÉEàÉ   ºÉäBÉDºÉxÉ        ÉʴɶÉä−É         +ÉÉªÉ            =ºÉ {É® BÉE®       μÉEàÉ ºÉäBÉDºÉxÉ      ÉʴɶÉä−É n®     +ÉÉªÉ                =ºÉ {É® BÉE®
                        ºÉÆ.    BÉEÉäb         n®(%)            i                ii         ºÉÆ.   BÉEÉäb        (%)         i                     ii
                        1      1A       15                                            6
ÉʴɶÉä−É n®
                        2      22       10                                            7
                        3      21       20                                            8
                        4    5 ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ     30                                            9
                        5                                                          10
                        11                                                                                  ªÉÉäMÉ  (1ii  ºÉä  10 ii)


+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ                                     UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É (BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉɪÉ)
                        1    ¤ªÉÉVÉ ºÉä +ÉÉªÉ                                                                        1
                        2    ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ºÉä +ÉÉªÉ                                                                      2
 UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉɪÉ
                        3    nÉÒPÉÇ BÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ÉÊVɺÉ{É® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè                        3
                        4    ¶ÉÖr BÉßEÉÊ−É +ÉɪÉ/ n® BÉEä |ɪÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉªÉ                                             4
                        5    {ÉEàÉÇ BÉEä ãÉÉ£É àÉå +ÉƶÉ/A+ÉÉä{ÉÉÒ +ÉÉÉÊn                                                          5
                        6    +ÉxªÉ                                                                             6
                        7    ªÉÉäMÉ (1+2+3+4+5+6)                                                                      7


  +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ                       +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ (´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®) [ BÉßE{ɪÉÉ BÉEÉäb BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É ºÉÆ.-9 (ii) näÉÊJÉA]
  μÉEàÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ BÉEÉäb                                     ®BÉEàÉ (°ô.)                   Sl ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ BÉEÉäb                   ®BÉEàÉ (°ô.)
 ºÉÆ.
              1                   001                                             5           005
              2                   002                                             6           006
              3                   003                                             7           007
              4                   004                                             8           008


+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-+ÉɪÉBÉE®                        +ÉɪÉBÉE® BÉEÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® +ÉÉè® º´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä
                      μÉEàÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ          ¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉ® BÉEÉäb              ÉÊxÉFÉä{É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ           SÉÉãÉÉxÉ BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆ.      ®BÉEàÉ (°ô.)
                      ºÉÆ.                                                (iÉÉ®ÉÒJÉ/àÉɺÉ/´É−ÉÇ)
                         i
BÉE® ºÉÆnɪÉ
                        ii
                        iii
                        iv
                        v

                        ÉÊ]{{ÉhÉ► £ÉÉMÉ JÉ - ]ÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ μÉEàÉ ºÉÆ. 9BÉE +ÉÉè® 9MÉ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® +ÉÉè® º´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® BÉEÉ ªÉÉäMÉ ÉÊãÉJÉå

 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ- »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ 1 ´ÉäiÉxÉ ºÉä »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA BÉE® BÉEÉ ¤ªÉÉè®É [ ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE (ÉÊxɪÉÉäVÉBÉEÉå) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ |É°ô{É 16 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®]
    μÉEàÉ ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE BÉEÉ BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ JÉÉiÉÉ ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉɪÉÇ +ÉvªÉÉªÉ VI- ºÉÆnäªÉ BÉE® (ÉÊVɺÉBÉEä BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ ºÉÆnäªÉ/|ÉÉÊiÉnäªÉ BÉE®
    ºÉÆ. ºÉÆJªÉÉ (]èxÉ)               {ÉiÉÉ             +ÉÉªÉ             BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® +ÉÉè® BÉE®
 ´ÉäiÉxÉ ºÉä »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ
                                                           BÉE]ÉèiÉÉÒ     ÉʶÉFÉÉ ={ÉBÉE® £ÉÉÒ cè)
                        (1)             (2)                 (3)               (4)            (5)             (6)                (7)            (8)
                        i


                        ii
    +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ- »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ 2      +ÉxªÉ +ÉÉªÉ ºÉä »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA BÉE® BÉEÉ ¤ªÉÉè®É [ ÉÊxɪÉÉäVÉBÉE (ÉÊxɪÉÉäVÉBÉEÉå) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ |É°ô{É 16BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®]
       μÉEàÉ BÉE]ÉèiÉÉÒBÉEiÉÉÇ BÉEÉ BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ     BÉE]ÉèiÉÉÒBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ      ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ       ºÉÆnɪÉ/VÉàÉÉ     »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ  (6) ºÉä ®BÉEàÉ ÉÊVɺÉBÉEÉ <ºÉ
       ºÉÆ. JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ (]èxÉ)                                                    BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ     ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ BÉE®   ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉxªÉ +ÉÉªÉ {É® »ÉÉäiÉ {É® BÉE®                                                                                               MɪÉÉ cè
                 (1)  (2)                    (3)                   (4)            (5)           (6)              (7)
      BÉE]ÉèiÉÉÒ
                  i


                 ii

                 iii

 ÉÊ]{{ÉhÉ : BÉßE{ɪÉÉ £ÉÉMÉ JÉ--]ÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ 9(JÉ) àÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ]ÉÒbÉÒAºÉ-1 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ]ÉÒbÉÒAºÉ-2 BÉEä ºiÉÆ£É 7 BÉEÉ ªÉÉäMÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å *

								
To top