Birth Certificate Declaration Forms - PDF - PDF by agf33145

VIEWS: 34 PAGES: 4

Birth Certificate Declaration Forms document sample

More Info
									Birth/Adoption Certificate Form
You must complete this form fully in order to receive student finance.


 Applicant’s Declaration of Identity
  Customer Reference Number (if you have one)

  Title

  Forename(s)

  Surname
                   DAY   MONTH  YEAR

  Date of birth

  Place of birth (the name of the town or village)

  Birth Certificate Reference Number (if applicable)

  Adoption Certificate Reference Number (if applicable)
  I have enclosed my original birth or adoption certificate as confirmation of my identity. I have
  also enclosed a completed Identity Confirmation Form.

  Signature
         DAY  MONTH  YEAR
  Date

      Important Information
      You must ensure a person of good standing within the community, whose
  !   identity can be verified, completes the Identity Confirmation Form.
      Examples of a person of good standing include:
       - someone with a professional qualification i.e. teacher, accountant, engineer,
        solicitor, etc;
       - bank or building society official;
       - civil servant;
       - minister of religion; or
       - police officer.
      This person must meet all of the following criteria:
        - they must have known you for at least 2 years;
        - they must not be related to you by birth or marriage;
        - they must not be in a personal relationship with you;
        - they must not live at the same address as you;
        - they must hold a current British or Irish passport; and
        - they must be currently living in the UK.

 If you, or the person completing the Identity Confirmation Form, require a copy of this form in
 an alternative format such as large print or Braille, please contact the Student Finance Wales
 Contact Centre on 0845 602 8845 to have this arranged.

SFW/BAC/0910
Identity Confirmation Form
This form is used to confirm the applicant’s identity.

 Important Information
 I declare that:
  - I have known the applicant for at least 2 years;       - I do not live at the same address as the
  - I am not related to the applicant by birth or         applicant;
   marriage;                          - I hold a current British or Irish passport; and
  - I am not in a personal relationship with the         - I am currently living in the UK.
   applicant;


  Your title
  Your                              Your
  forename(s)                          surname
  Your
  occupation
  Your passport number
  Your work address
                                      Postcode:
  Phone                          Length of time you                     years
  number:                         have known the applicant

  Applicant’s full name
  Applicant’s Customer Reference Number (if known)


 This statement sets out who will use the information that you  particular to confirm the applicant's identity and therefore,
 provide on this Identity Confirmation Form and what they will  whether they are potentially eligible for student finance. The
 use it for. The Welsh Ministers have transferred certain    applicant's LA may contact you, your employer or the Identity
 functions relating to student finance applications to Local   and Passport Service to verify the information you provide
 Authorities (LAs).                       on this form.
 The Student Loans Company (SLC) also carries out certain    They will need to keep your information in order to audit their
 functions on its behalf. The applicant’s LA will be the data  assessment of the applicant's eligibility for student finance.
 controller for the information you provide on this form. You  By law, LAs and the SLC must protect the public funds they
 should contact the LA if you would like to see your       handle and may use the information that you provide to
 information.                          prevent and detect fraud. They may also share this
 The information that you provide on this form will be used to  information for the same purposes with other government
 process the applicant's application for student finance, in   departments who handle public funds.


 I confirm that I believe the applicant is the person named on the enclosed birth/adoption certificate and
 that he/she is known to me as the person named on this form.
                                        DAY    MONTH   YEAR

 Signature                              Date
    We may contact you, your employer and the Identity & Passport Service to confirm any
  !  information you have provided on this form.
Ffurflen Tystysgrif Geni/Mabwysiadu
Rhaid i chi lenwi’r ffurflen hon yn llawn er mwyn cael cyllid myfyrwyr.


 Datganiad o Hunaniaeth yr Ymgeisydd
 Cyfeirnod Cwsmer (os oes un gennych)

 Teitl

 Enw(au) cyntaf

 Cyfenw
                   DYDD  MIS   BLWYDDYN

 Dyddiad geni

 Man geni (enw’r dref neu’r pentref):

 Rhif Cyfeirnod Tystysgrif Geni (os yn berthnasol)

 Rhif Cyfeirnod Tystysgrif Mabwysiadu (os yn berthnasol)

 Rydw i wedi cynnwys fy nhystysgrif geni wreiddiol neu fy nhystysgrif mabwysiadu wreiddiol i
 gadarnhau fy hunaniaeth. Rydw i wedi cynnwys Ffurflen Cadarnhad Hunaniaeth wedi’i llenwi hefyd.

 Llofnod
         DYDD  MIS   BLWYDDYN
 Dyddiad

     Gwybodaeth Bwysig
     Rhaid i chi sicrhau bod unigolyn uchel ei barch yn y gymuned, y gellir dilysu eu
  !   hunaniaeth nhw, yn llenwi’r Ffurflen Cadarnhad Hunaniaeth.

     Mae enghreifftiau o unigolion uchel eu parch yn cynnwys:
      - rhywun sy’n meddu ar gymhwyster proffesiynol,
       h.y. athro, cyfrifydd, peiriannydd, cyfreithiwr, ac ati;
      - swyddog mewn banc neu gymdeithas adeiladu;
      - gwas sifil;
      - gweinidog yr efengyl; neu
      - heddwas.

     Rhaid i’r unigolyn hwn fodloni’r holl feini prawf canlynol:
       - rhaid eu bod wedi’ch adnabod chi am o leiaf 2 flynedd;
       - ni ddylent fod yn perthyn i chi trwy enedigaeth neu briodas;
       - ni ddylent fod mewn perthynas bersonol gyda chi;
       - ni ddylent fod yn byw yn yr un cyfeiriad â chi;
       - rhaid eu bod yn meddu ar basport Prydeinig neu Wyddelig cyfredol; ac
       - mae’n rhaid eu bod yn byw yn y DU ar hyn o bryd.
 Os bydd angen i chi neu’r unigolyn sy’n llenwi’r Ffurflen Cadarnhad Hunaniaeth, gael copi
 o’r ffurflen hon mewn ffurf amgen fel print mawr neu Braille, a fyddech gystal â chysylltu â
 Chanolfan Gyswllt Cyllid Myfyrwyr Cymru ar 0845 602 8845 i drefnu hyn.

SFW/BAC/0910
Ffurflen Cadarnhad Hunaniaeth
Defnyddir y ffurflen hon i gadarnhau hunaniaeth yr ymgeisydd.

 Gwybodaeth Bwysig
 Rydw i’n datgan:
 - Fy mod wedi adnabod yr ymgeisydd ers o leiaf          ymgeisydd;
  2 flynedd;                          - Nad ydw i’n byw yn yr un cyfeiriad â’r ymgeisydd;
 - Nad ydw i’n perthyn i’r ymgeisydd trwy            - Fy mod yn meddu ar basport Prydeinig neu
  enedigaeth neu briodas;                     Wyddelig cyfredol;
 - Nad ydw i mewn perthynas bersonol gyda’r           - Fy mod yn byw yn y DU ar hyn o bryd.


 Eich teitl
 Eich                              Eich
 enw(au) cyntaf                         cyfenw
 Eich
 galwedigaeth
 Rhif eich pasport
 Eich cyfeiriad gwaith
                                      Côd post:
 Rhif                           Ers faint yr ydych chi wedi               blynedd
 ffôn:                          adnabod yr ymgeisydd

 Enw llawn yr ymgeisydd
 Cyfeirnod Cwsmer yr ymgeisydd
 (os yw’n hysbys)
 Mae’r datganiad hwn yn nodi pwy fydd yn defnyddio’r wybodaeth  yn arbennig, i gadarnhau hunaniaeth yr ymgeisydd ac felly,
 y byddwch yn ei rhoi yn y Ffurflen Cadarnhad Hunaniaeth hon   a ydynt yn gymwys i gael cyllid myfyrwyr neu beidio. Efallai y
 ac i ba ddiben. Mae Gweinidogion Cymru wedi trosglwyddo     bydd ALl yr ymgeisydd yn cysylltu â chi, eich cyflogwr neu’r
 swyddogaethau penodol sy’n ymwneud â cheisiadau am gyllid    Gwasanaeth Hunaniaeth a Phasbortau i ddilysu’r wybodaeth
 myfyrwyr, i Awdurdodau Lleol (ALlau).              y byddwch yn ei darparu yn y ffurflen hon.
 Yn ogystal, mae’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (SLC) yn     Bydd angen iddynt gadw’ch gwybodaeth chi er mwyn archwilio eu
 cyflawni rhai swyddogaethau ar ei ran. ALl yr ymgeisydd     hasesiad o gymhwysedd yr ymgeisydd i gael cyllid myfyrwyr.
 fydd y rheolydd data ar gyfer yr wybodaeth y byddwch yn ei   Yn ôl y gyfraith, rhaid i ALlau a'r SLC ddiogelu’r cronfeydd
 darparu yn y ffurflen hon. Dylech gysylltu â’r ALl os hoffech  cyhoeddus y maent yn eu trafod ac fe allent ddefnyddio’r
 weld eich gwybodaeth.                      wybodaeth y byddwch yn ei darparu i atal a darganfod twyll. Yn
 Defnyddir yr wybodaeth y byddwch yn ei darparu yn y       ogystal, gallant rannu’r wybodaeth hon at yr un dibenion gydag
 ffurflen hon i brosesu cais yr ymgeisydd am gyllid myfyrwyr,  adrannau llywodraethol eraill sy’n trafod cronfeydd cyhoeddus.


 Rydw i’n cadarnhau fy mod yn credu mai’r unigolyn a enwir ar y dystysgrif geni/mabwysiadu
 amgaeedig yw’r ymgeisydd a fy mod i’n ei adnabod fel yr unigolyn a enwir yn y ffurflen hon.
                                        DYDD    MIS    BLWYDDYN

 Llofnod                             Dyddiad
     Efallai y byddwn yn cysylltu â chi, eich cyflogwr a’r Gwasanaeth Hunaniaeth a Phasbortau
  !   i gadarnhau unrhyw wybodaeth a ddarparwyd gennych yn y ffurflen hon.

								
To top