Bestek Template by gbn37378

VIEWS: 699 PAGES: 105

More Info
									       Bestek Distributie

       Deel 2: het werk
27 februari 2009

Status
Definitief
Oasen N.V.

Nieuwe Gouwe O.Z. 3
Postbus 122
2800 AC Gouda

T 0182 59 35 30
www.oasen.nl


                 Pagina 1 van 59
           Bestek Distributie
           Deel 2: het werk
27 februari 2009

Status        Opdrachtgever
Definitief      Peter Mense

           Steller
           Frank Uithol, Rob van Klaveren en Bas Bouwman

           Redactie
           Emile Aanen en Christ van Schaijk

           Bijdrage
           Ad Schouten, Evert van der Sluijs

           Verspreiding
           Marktpartijen voor aanbesteding
Oasen N.V.

Nieuwe Gouwe O.Z. 3
Postbus 122
2800 AC Gouda

T 0182 59 35 30
www.oasen.nl


                                   Pagina 2 van 59
          1       Inleiding                                  5 
          1.1.     Aanbestedingsdocumenten deel 1 en deel 2                  5 
          1.2.     Leeswijzer                                 5 


          2       Algemene besteksomschrijving                        6 
          2.1.     Algemeen                                  6 
          2.2.     Algemene gegevens werkgebied                        6 
          2.3.     Scopebeschrijving                              6 
          2.4.     Voorwaarden                                 7 
          2.4.1.    Algemeen                                  7 
          2.4.2.    Veiligheid- Gezond- en Milieuplan ontwerp en uitvoeringsfase        7 
          2.5.     Inzet personeel                               7 
          2.6.     Out of scope                                8 
          2.7.     Perceelbeschrijving en omvang                        8 


          3       Werkmethode Engineering hoofdleidingen                  10 
          3.1.     Afdeling hoofdleidingen                          10 
          3.2.     Initiatie- en voorbereidingsfase                     10 
          3.2.1.    Initiatie                                 10 
          3.2.2.    Opdrachtverstrekking via Workflow                     10 
          3.2.3.    Planning                                 11 
          3.2.4.    Engineering (in specifieke gevallen op aanvraag)             11 
          3.2.5.    Werkvoorbereiding                             12 
          3.2.6.    Vergunning, procedures en meldingen                    12 
          3.3.     Realisatiefase                              14 
          3.3.1.    Beschikbaar stellen materialen, transport en opslag            15 
          3.3.2.    Tracé van de leiding                           16 
          3.3.3.    Inrichting werkstrook                           16 
          3.3.4.    Verkeersvoorzieningen                           16 
          3.3.5.    Schade aan het project                          16 
          3.4.     Opleverings- en nazorgfase                        17 
27 februari 2009
          3.4.1.    Oplevering                                17 
          3.4.2.    Revisie                                  17 
          3.4.3.    Kwaliteitsbeoordeling                           17 
          3.5.     Facturatieproces                             18 
          3.5.1.    Productiestaat                              18 
          3.5.2.    Factuur                                  18 


          4       Werkmethode Engineering aansluitleidingen                 19 
          4.1.     Afdeling Aansluitleidingen                        19 
          4.2.     Initiatie- en voorbereidingsfase                     19 
          4.2.1.    Initiatie                                 19 
          4.2.2.    Opdrachtverstrekking via Workflow                     20 
          4.2.3.    Planning                                 20 
          4.3.     Realisatiefase                              20 
          4.4.     Opleverings- en nazorgfase                        20 
          4.5.     Facturatieproces                             21 


          5       Werkmethode bedrijfsvoering en storingsdienst               22 
          5.1.     Afdeling Bedrijfsvoering                         22 
          5.2.     Beschrijving activiteiten                         22 
          5.2.1.    Ondersteuning van Bedrijfsvoering                     22 
          5.2.2.    Storingsdienst                              23 
          5.2.3.    Vakmanschap en werkhouding kraanmachinisten                24 
          5.3.     Verplichtingen Opdrachtnemer                       24 
          5.3.1.    Aanspreekpunt                               24 
          5.4.     Verplichtingen Opdrachtgever                       24 
          5.5.     Garantie bij opschaling van de storing                  24           Bestek Distributie                             Pagina 3 van 59
5.6.     Kwaliteitsbeoordeling                                   25 
5.7.     Administratieve en overige processen                           25 
5.7.1.    Opdrachtverstrekking                                   25 
5.7.2.    Jaarindicatie                                       26 
5.7.3.    Productiestaat                                      26 
5.7.4.    Opdrachtbonnen                                      26 
5.7.5.    Factuur                                          27 

6       Communicatie en overlegstructuur                             28 
6.1.     Communicatiematrix                                    28 
6.2.     Operationeel overleg                                   28 
6.2.1.    Engineering hoofdleidingen en aansluitleidingen                      28 
6.2.2.    Bedrijfsvoering                                      28 
6.3.     Tactisch accountoverleg                                  29 
6.4.     Strategisch accountoverleg                                29 
6.5.     Sancties en bonus/malus                                  29 


7       Eenheidsprijzen, regietarieven en werkbeschrijving                    31 
7.1.     Toelichting op de opbouw van het Unit Rate Model                     31 
7.2.     Combi werkzaamheden en Grondwerk en meer dan één leiding in één sleuf           33 
7.3.     Eenheidsprijzen en tarieven                                33 
7.4.     Toelichting op de verrekening van sleuven voor hoofdleidingen en bemalingen.       34 
7.5.     Omschrijving gebruikte codes in het Unit Rate Model                    35 


8       Bijlagen                                         43 
8.1.     Bijlage 1 Definitielijst                                 44 
8.2.     Bijlage 2 Kaart voorzieningsgebied en kengetallen                     46 
8.3.     Bijlage 3 Tabel leidingmateriaal en leidingdiameter categorieën              47 
8.4.     Bijlage 4 Standaard technische voorschriften leidingwerken                48 
8.5.     Bijlage 5 Voorbeeldcalculatie                               49 
8.6.     Bijlage 6 VGM-Plan                                    50 
8.7.     Bijlage 7 Template Productiestaat                             51 
8.8.     Bijlage 8 Format start-up formulier                            52 
8.9.     Bijlage 9 Format opleveringsformulier                           53 
8.10.     Bijlage 10 Format beoordelingsformulier                          54 
8.11.     Bijlage 11 Format afwijkingsformulier                           55 
8.12.     Bijlage 12 Tekenvoorschriften en format revisietekeningen                 56 
8.13.     Bijlage 13 Gereedschappenlijst voor storingsdienstbus                   57 
8.14.     Bijlage 14 Blanco ABC-schets aansluitleidingen                      59 
Bestek Distributie                                     Pagina 4 van 59
          1    Inleiding

          1.1.  Aanbestedingsdocumenten deel 1 en deel 2

          Alle informatie horende bij de Europese aanbesteding voor werkzaamheden distributie ten behoeve
          van Oasen is gesplitst in 2 delen:

          Deel 1: de aanbestedingsleidraad. Het beschrijft de wijze waarop Ondernemers een Inschrijving
          kunnen uitbrengen. Tevens wordt aangegeven op welke wijze Oasen de Inschrijvingen zal beoordelen.

          Deel 2: het werk. Dit deel bevat informatie voor geïnteresseerde Ondernemers om een idee te krijgen
          van de opdracht en om zodoende te kunnen besluiten al dan niet een Inschrijving in te dienen.

          Ondernemers worden hierbij uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een Inschrijving te
          doen met inachtneming van de voorwaarden die in dit Aanbestedingsdocument en bijbehorende
          bijlagen zijn geformuleerd.

          Het onderhavige document betreft deel 2, het werk.          1.2.  Leeswijzer

          Dit deel 2 “het werk” van de aanbestedingsdocumenten bevat zeven (7) hoofdstukken. Na een
          hoofdstuk met een algemene besteksomschrijving, geeft hoofdstuk 3 op hoofdlijnen de opdracht en de
          randvoorwaarden weer en ook bevat het een opsomming van de eisen die gelden voor de
          dienstverlening. Dit bestek omvat werkzaamheden voor drie verschillende afdelingen bij Oasen. Om in
          dit bestek het onderscheid tussen deze werkzaamheden te bieden, worden deze per hoofdstuk
          afzonderlijk beschreven.

          In hoofdstuk 4 wordt de werkmethode van de afdeling Engineering hoofdleidingen beschreven. In
27 februari 2009  hoofdstuk 5 wordt de werkmethode van de afdeling Aansluitleidingen uitgewerkt. Hoofdstuk 6 vermeldt
          de werkmethode voor de afdeling Bedrijfsvoering. Hoofdstuk 7 geeft een toelichting op het Unit Rate
          Model. En tot slot gaat Hoofdstuk 8 in op welke wijze Oasen wil gaan communiceren met de
          toekomstige Opdrachtnemer.
          Bestek Distributie                                   Pagina 5 van 59
2    Algemene besteksomschrijving

2.1.   Algemeen

De inhoud van dit bestek beschrijft werkzaamheden die Oasen door een aannemer wil laten verrichten,
voor 3 afdelingen binnen Oasen, te weten Engineering hoofdleidingen, Engineering aansluitleidingen
en Bedrijfsvoering. Tussen de drie afdelingen zijn verschillen in de wijze hoe Oasen een opdracht aan
de aannemer verstrekt, de voorbereiding van werkzaamheden, de uitvoering en de oplevering en
facturatie. Om dit duidelijk te krijgen zijn al deze zaken (het werkproces genoemd) per afdeling in een
apart hoofdstuk omschreven. Inschrijver dient zich volledig te conformeren aan alle werkprocessen
welke door Oasen gehanteerd en uitgevoerd worden.2.2.   Algemene gegevens werkgebied

De meest voorkomende grondsoorten in het voorzieningsgebied van Oasen zijn veen en klei. De
grondwaterstanden binnen het voorzieningsgebied zijn hoog. Het distributienet heeft een totale lengte
van circa 4000 km bestaande uit transport- en hoofdleidingen met daarop aangesloten circa 320.000
huisaansluitingen met een gemiddelde lengte van 12,5 m van verschillende diameters. Voor meer
kengetallen omtrent het leidingnet en werkzaamheden van Oasen wordt verwezen naar bijlage 2 en 3.

Het distributienet wordt beheerd door 80 medewerkers van de subafdelingen Engineering
hoofdleidingen, Engineering aansluitleidingen en Bedrijfsvoering van Oasen. De functionele en
kwantitatieve aansturing van de aannemerij vindt plaats door verschillende functionarissen onder
leiding van de teamleiders hoofdleidingen, aansluitleidingen en bedrijfsvoering.
2.3.   Scopebeschrijving

In hoofdlijnen bestaan de te leveren diensten c.q. assistentie verlening uit de navolgende activiteiten:

   •   Het op vakbekwame wijze aanleggen, vervangen, verwijderen en lichten van
      drinkwaterleidingen in alle materiaalsoorten, zoals genoemd in bijlage 3, tot en met een
      nominale diameter van 315 mm;
   •   Repareren van drinkwaterleidingen in alle diameters en materiaalsoorten zoals genoemd in
      bijlage 3;
   •   Alle typen buisverbindingen ongeacht diameter of materiaalsoort;
   •   Vakkundig en veilig repareren, vervangen en/of verwijderen van bestaande asbestcement
      leidingen;
   •   Aanleggen, repareren, vervangen en verwijderen van aansluitleidingen;
   •   Aanboren op alle soorten buismateriaal, inclusief asbestcement;
   •   Uitvoering van civieltechnische werken ten behoeve van de aanleg, reparatie en onderhoud
      van de leidinginfrastructuur;
   •   Doorpersen van stalen mantelbuizen t.b.v. watervoerende buizen tot en met een nominale
      diameter van 315 mm;
   •   Maken van doorpersingen met een persluchtraket van verschillende diameters;
   •   Spuiten en inbrengen van verschillende diameter boogzinkers;
   •   Uitvoeren van kleine gestuurde boringen (maximaal 12 ton trekkracht) CKB S-A;
   •   Uitvoeren van grote gestuurde boringen (maximaal 80 ton trekkracht) met een maximale
      nominale diameter van 315 mm en een maximale lengte van 500 meter CKB-S-B;
   •   Op afroep leveren van goedgekeurd materieel en inzet van vakbekwame menskracht
      (conform CKB-regeling) op basis van vaste eenheidsprijzen en binnen een tijdvenster van 7 x
      24 uur inclusief feestdagen;
   •   Uitvoeren van planmatig onderhoud aan leidingen, brandkranen, afsluiters en
      aansluitleidingen;Bestek Distributie                                     Pagina 6 van 59
            •   Leveren van goedgekeurd materieel en inzet van vakbekwame menskracht (conform CKB-
               regeling) binnen 1 uur na eerste oproep bij lekkages en calamiteiten binnen een tijdvenster
               van 7 x 24 uur inclusief feestdagen;          2.4.   Voorwaarden

          2.4.1.   Algemeen
          In het algemeen geldt dat de aannemer van dit bestek een inspanningsverplichting heeft om de
          continuïteit te waarborgen van al het personeel dat voor diverse werkzaamheden wordt ingezet.

          Op de werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek zijn de volgende aanvullende documenten en
          voorwaarden van toepassing:
            -  Bijlage 6 VGM plan;
            -  Bijlage 4 Standaard technische voorwaarden (STV) 2009;
            -  Algemene Voorwaarden voor de Uitvoering van Werken voor Oasen (AVUW 2006), zie
              www.oasen.nl;

          De volgende technische normen zijn van toepassing op de werkwijze van de aannemer van dit bestek:
            -  De in ‘Aanbevelingen tot het Voorkomen van Schade aan Leidingen (AVSL)’ en in de CROW
              publicatie ‘zorgvuldig graven’ gestelde bepalingen onder: ‘De taak van de (Hoofd)Aannemer’
              zijn van toepassing;
            -  Arbeidsinformatieblad 3 (AI-3) m.b.t. de verwerking van leidingen met asbestcement.;
            -  NEN 7115 m.b.t. het boren van flenzen;
            -  Hygiënecode drinkwater (uitgave KIWA, meest recente versie);
            -  Alle overige normen zoals genoemd in de STV 2009.          2.4.2.   Veiligheid- Gezond- en Milieuplan ontwerp en uitvoeringsfase
          Oasen heeft op grond van het ARBO-besluit, een Veiligheid- en Gezondheidsplan (verder te noemen
          VGM plan) ontwerpfase opgesteld. Verder zal Oasen, indien dit conform het ARBO-besluit
27 februari 2009  noodzakelijk is, zorgen voor tijdige kennisgeving van het werk bij de Arbeidsinspectie.

          Opdrachtnemer is verplicht het VGM plan ontwerpfase verder uit te werken tot een VGM plan
          uitvoeringsfase en direct na gunning en voor de aanvang van de Werkzaamheden aan te leveren aan
          Oasen. Tevens zal Opdrachtnemer een coördinator uitvoeringsfase aanstellen en zo spoedig mogelijk
          kenbaar maken bij Oasen.

          Alle kosten om te kunnen voldoen aan de VGM bepalingen zijn begrepen in de eenheidsprijzen en zijn
          voor Inschrijver in een later stadium niet verrekenbaar. Indien de situatie optreedt van werken met
          verontreinigde grond en verontreinigd grondwater, worden bijkomende werkzaamheden verrekend
          worden op basis van de “Kostenverhogende omstandigheden” zoals beschreven in hoofdstuk 7.

          In specialistische gevallen dient er een specifiek VGM plan te worden opgesteld. Opdrachtgever en
          Opdrachtnemer zullen vooraf het Werk hierover met elkaar in overleg treden om te komen tot een
          oplossing.          2.5.   Inzet personeel

          Al het personeel dat door de opdrachtnemer ingezet wordt, dient op een lijst aangegeven te worden
          (naam + functie) en voor aanvang van de opdracht naar Oasen verstuurd te worden. Indien de
          opdrachtnemer het contract gegund krijgt, is hij verplicht om deze lijst ieder kwartaal te actualiseren en
          beschikbaar te stellen aan Oasen. Uitsluitend personeel dat op de lijst staat, mag werkzaamheden
          voor Oasen uitvoeren. Indien de opdrachtnemer personeel wil inzetten dat niet op de lijst staat, dient
          de opdrachtnemer hiertoe een verzoek in te dienen bij de projectverantwoordelijke met opgaaf van
          bovenstaande gegevens. De projectverantwoordelijke zal in dat geval toestemming geven voor het
          specifieke project. In geval van een nieuw project, zal het verzoek opnieuw moeten worden gedaan.          Bestek Distributie                                      Pagina 7 van 59
2.6.  Out of scope

De volgende activiteiten vallen uitdrukkelijk buiten de opdrachtomschrijving en Inschrijver dient deze
dan ook buiten beschouwing te laten:
  •  Projectmatig verwisseling van grote aantallen watermeters;
  •  Levering van materialen, zoals buizen, appendages, hulpstukken en overige toebehoren. De
    inkoop en levering geschieden door Oasen (zie ook paragraaf 3.3.1);
  •  Aanleg en vervanging van incidentele leidingwerken met een nominale diameter > 315 mm;2.7.  Perceelbeschrijving en omvang

Geografisch snijdt de rivier de Lek het voorzieningsgebied van Oasen in 2 delen, een noordelijk en een
zuidelijk perceel. De rivier de Lek is ’s avonds na 10 uur ook een fysieke barrière in het
voorzieningsgebied, omdat er dan geen veerponten meer overvaren.

Vanwege deze fysieke scheiding door de rivier, welke vooral van belang is voor de storingsdienst zoals
omschreven in Hoofdstuk 6, is dit bestek in 2 geografische percelen verdeeld.

Perceel Noord: het fysieke gedeelte van het voorzieningsgebied van Oasen ten Noorden van de Lek.
Hierin dienen alle werkzaamheden voor de afdelingen engineering hoofdleidingen, bedrijfsvoering en
aansluitleidingen uitgevoerd te worden.

Perceel Zuid: het gedeelte van het voorzieningsgebied van Oasen ten Zuiden van de Lek. Hierin
dienen alle werkzaamheden voor de afdelingen engineering hoofdleidingen, bedrijfsvoering en
aansluitleidingen uitgevoerd te worden.

De indicatie van de omvang van beide percelen tezamen (Noord en Zuid) staat vermeldt in het
kostenmodel. Per eenheidscode is een indicatie van de omzet aangegeven. Tevens staat hier de
verdeelsleutel van het werk als totaal over de beide afzonderlijke percelen genoemd.

Deze omzetindicatie is vastgesteld aan de hand van gegevens van de omzet per eenheidscode uit de
jaren 2006 en 2008. De omzetindicatie is slechts indicatief van aart. Door verschuiving van prioriteiten
bij Oasen kan de nadruk op andere aspecten en type werkzaamheden komen te liggen, waardoor de
werkelijke omzet tijdens de contractperiode anders uitpakt dan aangegeven in de omzetindicatie. De
opdrachtnemer dient zich te allen tijde aan de werkelijke vraag van Oasen te conformeren en kan geen
rechten ontlenen aan de indicatieve omzet.
Bestek Distributie                                    Pagina 8 van 59
          Zie onderstaand figuur voor een afbeelding van beide percelen.
27 februari 2009
          Bestek Distributie                        Pagina 9 van 59
3    Werkmethode Engineering hoofdleidingen

3.1.   Afdeling hoofdleidingen

Dit hoofdstuk beschrijft het werkproces van de (sub)afdeling hoofdleidingen. De technische eisen zijn
separaat opgenomen in bijlage 4, STV 2009. Inschrijver dient zich volledig aan dit werkproces te
conformeren.

De afdeling hoofdleidingen maakt onderdeel uit van de afdeling distributie van Oasen. In totaal bestaat
deze afdeling uit 18 medewerkers (22 fte) en één teamleider.

                    Teamleider 
                 Engineering hoofdleidingen
              Engineers
  Disbeheerders                  Toezichthouders     Staf
             hoofdleidingen
     5 fte                      2 fte       2 fte
               13 fte


Engineering hoofdleidingen is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van
hoofdleidingenprojecten. Oasen maakt onderscheid in vier verschillende soorten hoofdleidingprojecten:
namelijk nieuwbouw, reconstructie, renovatie en netverbetering.

3.2.   Initiatie- en voorbereidingsfase

3.2.1.   Initiatie
Hoofdleidingprojecten kunnen op twee manieren worden geïnitieerd: op verzoek van derden of op
eigen initiatief. Een verzoek van derden wordt mondeling of schriftelijk kenbaar gemaakt. Het verzoek
is veelal het gevolg van nieuwbouw van woningen of bedrijven of de herinrichting van een gebied.
Verschillende instanties, bijvoorbeeld gemeenten, provincies, waterschappen, grondeigenaren kunnen
een verzoek bij Oasen indienen. Dergelijke verzoeken worden in geval van de gemeente veelal in een
nutsoverleg besproken. Nadat een verzoek is ingediend bepaalt Oasen wat de gevolgen voor het
leidingnet zijn en of een aanpassing c.q. uitbreiding van het leidingnet gewenst is. Indien
werkzaamheden op verzoek van derden worden uitgevoerd zal offerte worden uitgebracht aan deze
derde partijen.

Naast de projecten op verzoek van derden voert Oasen ook leidingprojecten op eigen initiatief uit. Het
gaat hierbij veelal om renovatie van bestaande situaties of netverbeteringen. In dit geval is de
netbeheerder, de afdeling bedrijfsvoering, de opdrachtgever.3.2.2.   Opdrachtverstrekking via Workflow


Nadat de afdeling engineering hoofdleidingen formeel opdracht heeft gekregen voor de uitvoering van
een project, zal het project door de engineer worden voorbereid. Onderdeel van deze voorbereiding is
de opdrachtverstrekking van de uitvoering aan de opdrachtnemer.

Deze opdrachtverstrekking gebeurt via de Workflow(een digitaal bestanden overdrachtsysteem). De
Workflow voor de afdeling Engineering hoofdleiding is in voorbereiding en zal naar verwachting in de
zomer van 2009 worden geïmplementeerd. In de Workflow worden de volgende documenten
bijgesloten:

   •   Opdracht inclusief tijdpad met daarin opgenomen de benodigde uitvoeringsperiode en het
      gewenste opleveringsmoment;
   •   Materialenlijst (indien van toepassing);
   •   Tekeningen in een te plotte format;

Bestek Distributie                                    Pagina 10 van 59
            •   Productiestaat met de voor het project relevante eenheidscodes en hoeveelheden;
            •   Vergunningen, aan te leveren door de Opdrachtgever, zoals omschreven in de paragraaf
               “Vergunningen”;
            •   Verzoek tot overleg om het project inhoudelijk te bespreken (indien van toepassing);
            •   Vermelding van bijzonderheden (indien van toepassing).

          Projecten worden door de Opdrachtgever minimaal twee (2) weken voor aanvang concreet kenbaar
          gemaakt met een (deel)opdracht. Opdrachtnemer controleert of de opdracht volledig is. Bij
          constateringen van het ontbreken van relevante informatie dient Opdrachtnemer dit via de Workflow te
          melden aan de projectverantwoordelijke van de Opdrachtgever.

          Het aangeboden project zal door Opdrachtnemer worden beoordeeld op uitvoerbaarheid binnen de
          door de opdrachtgever gestelde voorwaarden. Indien opdrachtnemer deze niet binnen vijf (5)
          werkdagen via de Workflow teruggestuurd, wordt deze beschouwd als zijnde geaccepteerd.

          Gelijktijdig met het aanmaken van de Workflow voor het project wordt aan het project een uniek
          projectnummer gekoppeld. Opdrachtnemer is verplicht in al haar correspondentie richting
          Opdrachtgever te allen tijde te refereren aan dit projectnummer. Indien deze verwijzing ontbreekt
          bestaat de mogelijkheid dat Opdrachtnemer het verzoek/vraag niet in behandeling kan nemen.
          3.2.3.   Planning
          Direct na ontvangst van de opdracht door Opdrachtgever neemt Opdrachtnemer het project op in haar
          planning voor Oasen.

          Aan het einde van iedere week, uiterlijk vrijdag voor 17.00 uur, stelt de Opdrachtnemer de (integrale)
          planning beschikbaar voor de Opdrachtgever voor de eerst komende twee (2) maanden. In deze
          planning wordt bijgehouden:
            •  welke projecten de Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zal uitvoeren en/of in uitvoering heeft;
            •  wat de geplande uitvoeringstermijn van ieder project is van start aanvang werkzaamheden tot
              oplevering;
27 februari 2009
            •  wat de voortgang van ieder project is;
            •  wie de projectverantwoordelijk van de Opdrachtnemer die het project zal uitvoeren en/of in
              uitvoering heeft.
            •  De status van revisiewerk en de productiestaten dienen per project los zichtbaar te zijn in de
              planning.

          De planning wordt iedere week door Opdrachtnemer bijgewerkt op basis van de werkelijke voortgang
          van alle in uitvoering zijnde Werken.

          Partijen dienen rekening te houden dat uiterlijk drie (3) weken voor aanvang van de werkzaamheden
          de planning definitief is. Partijen hebben dan niet meer de mogelijkheid tot wijzigen. Echter in
          uitzonderlijke omstandigheden en/of in het geval van overmacht door derden is het slechts mogelijk
          voor beide Partijen om de planning met status definitief aan te passen.

          Om de voortgang van projecten goed te kunnen volgen, zal de opdrachtnemer tevens wekelijks
          productiestaten en tussentijdse rivisietekeningen via de Workflow opleveren, zie paragraaf 3.2.2 . De
          opdrachtnemer vermeldt hierop de productie van de betreffende week en de cumulatieve productie
          sinds de aanvang van de werkzaamheden. Tussentijds rivisiewerk is niet noodzakelijk indien een
          project minder dan 2 weken aan totale doorlooptijd heeft.

          3.2.4.   Engineering (in specifieke gevallen op aanvraag)
          Indien Oasen aan Opdrachtnemer een verzoek doet tot het uitvoeren van engineeringwerkzaamheden
          zal dit bij de opdrachtverstrekking kenbaar worden gemaakt. Opdrachtnemer is in dat geval tevens
          verantwoordelijk voor:

            •   Het (detail)ontwerp van het Project;
            •   De materialenlijst;


          Bestek Distributie                                    Pagina 11 van 59
   •   De tekeningen (voor de tekenkamervoorschriften wordt verwezen naar Bijlage 12);
   •   De benodigde vergunningsaanvragen inclusief eventuele sterkteberekeningen.

Oasen zal bij de opdrachtverstrekking aangeven wanneer de engineeringwerkzaamheden gereed
dienen te zijn. Opdrachtnemer zal de engineeringwerkzaamheden tevens opnemen in de planning
zoals omschreven in paragraaf 3.2.3.

Het resultaat van de engineeringwerkzaamheden zal tijdig worden besproken met de
projectverantwoordelijke van Opdrachtgever. Hiervoor zal door Opdrachtnemer een overleg worden
georganiseerd, waarin de hierboven genoemde documenten worden besproken.

Voor de verrekening van kosten voor engineeringwerkzaamheden zal de aannemer verzocht worden
separaat offerte uit te brengen.3.2.5.   Werkvoorbereiding


Indien de uitvoering van een project is gegund aan de opdrachtnemer, kan de opdrachtnemer starten
met de aanvang van de werkvoorbereiding. De werkvoorbereiding door Opdrachtnemer houdt
minimaal het volgende in:
   •  Schouwen van de situatie ter plaatse;
   •  Zorg dragen voor de continuïteit van de voortgang van de werkzaamheden en het daarbij
     vaststellen van de werkplanning voor inzet van personeel en materieel. Eventueel in overleg
     met gemeentes, nutsbedrijven, provincie;
   •  Inkopen van materiaal (alleen wanneer van toepassing);
   •  Contracteren c.q. vastleggen en bij de Opdrachtgever aanmelden van onderaannemers;
   •  Controleren van de Hoeveelheden en toepasbaarheid van door de Opdrachtgever ter
     beschikking gestelde materialen. Bij afwijkingen dient de opdrachtnemer per direct doch
     uiterlijk voor aanvang van de werkzaamheden dit te melden bij de projectverantwoordelijke
     van de Opdrachtgever;
   •  Verrichten van een KLIC-melding, conform de wettelijke vereisten vanuit de
     grondroerdersregeling;
   •  Inventariseren van de KLIC-gegevens;
   •  Op aanvraag van de Opdrachtgever, uitwerken van door Opdrachtnemer voorgestelde
     alternatieven.
   •  Houden van een start-up overleg in overleg met de opdrachtgever m.b.v. het format start-up
     formulier, zie bijlage 8.
   •  In bijzondere Werken het opstellen van een ‘VGM-plan voor uitvoering’. Dit plan dient voor
     aanvang van de werkzaamheden terug gezonden te worden naar de Opdrachtgever;
   •  In bijzondere situaties en op aanvraag van de Opdrachtgever, het opstellen van een Plan van
     Aanpak voor uitvoering van het Project;

De ligging van bestaande kabels/leidingen is niet aangegeven op de ontwerpinformatie van
Opdrachtgever. In opdracht van Opdrachtgever kunnen voor de aanvang van de werkzaamheden
aanvullend proefsleuven worden gegraven om de exacte ligging van de drinkwaterleidingen te kunnen
vaststellen. Met proefsleuven wordt uitdrukkelijk niet bedoeld de voorsteek werkzaamheden
voorafgaand aan de graafwerkzaamheden ten behoeve van de leidingsleuf.

3.2.6.   Vergunning, procedures en meldingen
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer tijdig de benodigde informatie voor de vergunningsaanvragen en/of
verplichte meldingen ter beschikking stellen. In onderstaande tabel staan de
(basis)verantwoordelijkheden voor het aanvragen van de vergunningen en/of meldingen weergegeven.

De tabel is tot stand gekomen met als principe dat Opdrachtgever zorg draagt voor alle benodigde
vergunningen en toestemmingen waarbij de proceduretijd meer dan twee (2) weken is. Daarnaast
vraagt Opdrachtgever te allen tijde de vergunningen aan die benodigd zijn voor ‘het mogen liggen’ van
de leiding in de grond ná de uitvoering van een Project.
Bestek Distributie                                   Pagina 12 van 59
          Opdrachtnemer draagt zorg voor de benodigde uitvoeringsgerelateerde vergunningen en
          toestemmingen om het project uit te kunnen voeren waarbij de proceduretijd minder dan twee (2)
          weken bedraagt. Het gaat dan om die vergunningen, meldingen en toestemmingen om de leiding ‘aan
          te mogen leggen’.

          Het betreft onder meer:
            •  Melding/vergunning voor Grondwateronttrekking en –lozing;
            •  Opbreekvergunningen;
            •  Melding van tijdelijke en gedeeltelijke verkeersafzettingen;
            •  Gemeentelijke eisen ter beperking van bouwhinder;
            •  Aanvragen van ruimte voor opstallen;
            •  Procedures ten aanzien van verhardingen. Afhankelijk per gemeente gelden voor de
              verhardingen verschillende procedures t.a.v. tijdelijk/definitief herstel, en werkzaamheden aan
              de weg.

          Het voorgaande is samengevat in de volgende overzichtstabel.

          Vergunning/toestemming/melding            Aanvrager      Aanvrager
                                     opdrachtgever    opdrachtnemer:
          Grondwateronttrekking vergunning: indien er          X
          sprake is van een grotere hoeveelheid aan
          grondwateronttrekking over een langere periode
          Grondwateronttrekking melding: indien er                     X
          sprake is van een beperkte hoeveelheid aan
          grondwateronttrekking over een korte periode en
          een melding volstaat.
          Lozingsvergunning: voor het lozen van een                     X
          bemalingswater en/of drinkwater dient de
          opdrachtnemer bij de desbetreffende instantie een
          vergunning aan te vragen. De afvoer en de wijze
          van lozing dient te voldoen aan de
27 februari 2009  vergunningsvereisten. Indien de opdrachtgever
          deze vergunning reeds heeft aangevraagd zal dit
          bij de opdrachtverstrekking worden kenbaar
          gemaakt.
          Milieuvergunning: Benodigde milieuvergunningen        X
          voor de uitvoering van een project worden in
          verband met de langere doorlooptijd aangevraagd
          door de opdrachtgever.
          Keur (waterlopen en waterkeringen):              X
          Vergunningen voor het kruisend of langs mogen
          liggen aan waterkeringen en het kruisend mogen
          liggen aan watergangen in eigendom en beheer
          zijden van het waterschap of Rijkswaterstaat
          worden aangevraagd door de opdrachtgever.
          Hierbij gaat het zowel om de ‘aanleg’ vergunning
          als om ‘het mogen liggen’ vergunning.
          Kruising van overige waterlopen en –keringen:         X          X
          Bij kruisingen van overige waterlopen en –keringen   t.b.v. liggen   t.b.v. aanleg en
          niet in eigendom van het waterschap of de                 proceduretijd <
          rijksoverheid.                                 2 weken
          Kabel- en leidingeigenaren: Betreft              X          X
          toestemmingen om naast andere kabels/leidingen     t.b.v. liggen   t.b.v. aanleg en
          te mogen liggen c.q. naast andere kabels/leidingen             proceduretijd <
          een drinkwaterleiding aan te mogen leggen.                   2 weken
          Provinciale en Rijkswegen: Betreft              X          X
          toestemmingen om langs of kruisend aan een       t.b.v. liggen   t.b.v. aanleg en
          provinciale rijksweg te liggen. Hierbij gaat het              proceduretijd <


          Bestek Distributie                                    Pagina 13 van 59
zowel om de ‘aanleg’ vergunning als om ‘het                   2 weken
mogen liggen’ vergunning.
                                X          X
                             t.b.v. liggen   t.b.v. aanleg en
Spoorwegen: Betreft toestemming om langs of                 proceduretijd <
kruisend aan een spoorweg te liggen. Hierbij gaat                2 weken
het zowel om de ‘aanleg’ vergunning als om ‘het
mogen liggen’ vergunning.
Gemeente verordeningen (APV). Vanuit het APV          X          X
worden per gemeente eisen gesteld. Toestemming      t.b.v. liggen   t.b.v. aanleg en
om in de betreffende gemeente met een leiding te               proceduretijd <
mogen liggen worden door de opdrachtgever                    2 weken
verzorgd. Alle overige toestemmingen benodigd
om het project uit te voeren worden door de
opdrachtnemer verzorgd.
Zakelijk recht: Alle zakelijk recht overeenkomsten       X
met particulieren worden door de opdrachtgever
overeengekomen.
Bouwstoffenbesluit AC: De opdrachtgever is in          X
bezit van AC vergunningsnummer voor afvoer en
transport van AC materialen. Opdrachtnemer is
verplicht om zich aan het AC Werkplan/werkwijze
te conformeren.
Bouwstoffenbesluit Overige materialen. De                      X
opdrachtnemer draagt zorg voor de juiste
documentstroom voor het transport en de stort van
bouwstoffen.

Noot: Indien bij een type vergunning / toestemming / melding een kruis is geplaatst bij de
aanvragerkolom is de bovenvermelde partij verantwoordelijk voor de aanvraag en behandeling.

De opdrachtnemer dient te alle tijden een kopie van de vergunningaanvraag aan de opdrachtgever te
verstrekken. Originele documentatie van vergunningen dient vanuit de gemeente naar de
opdrachtgever verzonden te worden. Als originele documenten bij de aannemer terecht komen, wordt
deze verzocht originelen naar de opdrachtnemer door te sturen.Inlichten van omwonenden:

In voorkomende gevallen stelt de Opdrachtgever bij aanvang van het Project een lijst samen van de in
te lichten omwonenden, bedrijven en eigenaren van belendende constructies, en licht deze over de
aard van de werkzaamheden in (zgn. ‘ bewoners brieven’).

In voorkomende gevallen zal bij start van de uitvoering van het Project aan de drinkwaterleidingen de
Opdrachtnemer de omwonenden, bedrijven en eigenaren van belendende constructies inlichten over
de dag waarop de werkzaamheden gaan aanvangen.

Opdrachtnemer zal bij aanleg of vervanging van de aansluitingen eigenaar(s) c.q. bewoner(s) van het
aan te sluiten object tijdig doch uiterlijk vijf (5) werkdagen voor aanvang inlichten en de planning van de
werkzaamheden afstemmen.3.3.  Realisatiefase

De opdrachtnemer start conform de overeengekomen planning met de uitvoering van het project. Er
heeft voor de aanvang van het Project afstemming plaats gevonden over de uitlevering van de
materialen tussen de projectverantwoordelijke van Opdrachtgever en de uitvoerder van
Opdrachtnemer.


Bestek Distributie                                     Pagina 14 van 59
          Ook gedurende de uitvoering van het project is de engineer hoofdleidingen aanspreekpunt namens de
          opdrachtgever. De opdrachtgever controleert de voortgang en de kwaliteit van het project op basis van
          steekproeven. Bijzonderheden worden gerapporteerd middels een afwijkingsrapportage. Deze controle
          kan plaatsvinden door de engineer of een toezichthouder van Oasen.

          Voor alle specifieke zaken wordt verwezen naar de Standaard technische voorschriften leidingwerken,
          zie bijlage 4.

          3.3.1.   Beschikbaar stellen materialen, transport en opslag
          De voor het Project noodzakelijke materiaal wordt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter
          beschikking gesteld op een nader overeen te komen plaats en een nader te bepalen tijdstip.
          Opdrachtnemer is tevens verplicht om in het perceel dat hij gegund krijgt in deze aanbesteding
          (Perceel Noord of Zuid) één centraal gelegen materiaalsteunpunt beschikbaar te stellen. Het materiaal
          steunpunt dient minimaal aan de volgende eisen te voldoen:
            •  Materiaal moet droog en in een afgesloten ruimte opgeslagen kunnen worden;
            •  Makkelijk toegankelijk en bereikbaar voor chauffeur van de Opdrachtgever, inclusief het
              afgeven van een sleutel;
            •  Makkelijk toegankelijk en bereikbaar voor vrachtauto met aanhanger;
            •  Schone opslagplaats zowel binnen- als buitenterrein;
            •  Gaasboxen en/of pallets direct ledigen zodat deze door de chauffeur van Opdrachtgever de
              eerst volgende ronde retour gehaald kan worden.

          De Opdrachtnemer stelt één (1) bevoegde vertegenwoordiger aan per materiaalsteunpunt met als doel
          een sluitende materialenregistratie te waarborgen van de voorraad van het materiaalsteunpunt. Elk
          stuk materiaal dient verantwoord te worden op een zogenaamd aanvullijst. Deze lijstmoet vervolgens
          per e-mail verstuurd worden naar: magazijn.ridderkerk@oasen.nl en een kopie naar de
          verantwoordelijke engineer van Opdrachtgever. De gegevens die minimaal op de aanvullijst
          aangegeven dienen te worden zijn: naam, adres, woonplaats, projectnummer en indien aanwezig een
          categorie.

          De kosten van zoek geraakt materiaal zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
27 februari 2009


          Per week zal Opdrachtgever vaste bezorgdagen hanteren voor het aanvullen van de
          materiaalsteunpunten van Opdrachtnemer. In overleg zullen deze dagen en tijdstippen nader bepaald
          worden. Dit zal mede afhankelijk zijn van de ligging van de materiaalsteunpunten.

          Werken die op afroep staan voor Opdrachtnemer dienen minimaal twee (2) werkdagen vooraf
          aangegeven te worden. Indien Opdrachtnemer rechtstreeks materialen vanuit het centraal magazijn op
          het Project afgeleverd wil krijgen, dan dient Opdrachtnemer dit minimaal twee (2) werkdagen vooraf
          aan te geven.

          Het ophalen van retourmateriaal na afloop van het Project wordt enkel uitgevoerd na opdracht van
          engineer van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer dient middels een retourlijst aan te geven om welke
          materialen dit specifiek gaat. Het retourproces is volledig verantwoordelijk voor Opdrachtnemer en
          deze dient dan ook zorg te dragen voor een goede afhandeling. Indien per Project materialen en/of
          aantallen ontbreken zal dit voor rekening en risico zijn van de Opdrachtnemer. Pas na controle en
          goedkeuring van de magazijnmedewerkers op kwaliteit en kwantiteit van de materialen gaat het risico
          over op Opdrachtgever.

          In uitzonderlijke gevallen en in overleg met opdrachtgever is opdrachtnemer bevoegd tot het aankopen
          van materialen. De kosten welke door opdrachtnemer doorberekend mogen worden zijn: kostprijs +
          10% toeslagpercentage. In dit geval dient duidelijk met het betreffende aanspreekpunt van Oasen
          afgesproken te worden waar de levering dient plaats te vinden (werkplek of magazijn Oasen).

          Voor alle overige bepalingen ten aanzien van het beschikbaar stellen van materialen, transport en
          opslag wordt verwezen naar de Standaard Technische Voorschriften Leidingwerken, bijlage 4.
          Bestek Distributie                                   Pagina 15 van 59
3.3.2.   Tracé van de leiding
De plaats/tracé waar de leidingen met toebehoren moeten worden gelegd, blijkt uit de bijbehorende
tekening(en).

Opdrachtnemer zet het project in richting en hoogte zelf uit aan de hand van de werktekening en
aanwijzingen van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de juiste hoogte, ligging en
de plaats van het te maken Project.

Bij onduidelijkheid over de juridische status van het tracé dient Opdrachtnemer contact op te nemen
met Opdrachtgever alvorens de leiding aan te leggen.

Leidingen die in een van de tekening afwijkend tracé zijn aangelegd zonder de vereiste
toestemming/vergunning dienen op eerste aanzegging en op kosten van Opdrachtnemer te worden
verlegd.

Op aangeven van de (kabel en/of leiding) eigenaren dient Opdrachtgever vóóraf het benodigde overleg
te plegen met de eigenaren c.q. beheerders van alle bij het Project betrokken constructies. Om te
voorkomen dat schade/verzakkingen aan de desbetreffende boven- en ondergrondse (kabels en
leidingen) constructies ontstaat, dient met de eigenaren/beheerders overeenstemming te zijn bereikt
ten aanzien van de te treffen voorzieningen.

Voor de (gemeentelijke) gebieden zal moeten worden voldaan aan de Plaatselijke Verordeningen
(APV) van de betreffende gemeente.

Voor alle overige zaken wordt verwezen naar de Standaard Technische Voorschriften leidingwerken.3.3.3.   Inrichting werkstrook
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het inrichten van de werkstrook. Indien benodigd of vereist bij
een Project, bestaan de standaardvoorzieningen voor de inrichting van een werkstrook uit één of
meerdere van de onderstaande voorzieningen, die door Opdrachtnemer dienen te worden aan- en
afgevoerd, te worden beschikbaar gesteld, en te worden ge(de)installeerd:
  •  Keet;
  •  Chemisch toilet;
  •  Materiaalopslag;
  •  Voorzieningen m.b.t. voldoende en veilige scheiding van het bouwterrein met de openbare
     ruimte.3.3.4.   Verkeersvoorzieningen
Voor de benodigde verkeersvoorzieningen bij alle voorkomende (leiding)werkzaamheden binnen het
kader van dit Bestek, wordt uitgegaan van een standaard pakket aan voorzieningen dat voor elk
project kan worden toegepast. Het pakket (of een vergelijkbaar pakket) aan verkeersvoorzieningen
bestaat hierbij minimaal uit het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van:
   •  6 rood/wit afzetpionnen;
   •  2 stuks aan rood/wit hekken;
   •  2 stuks voorrangsborden en 2 stuks werk in uitvoering borden incl. bordconstructies.3.3.5.   Schade aan het project
Opdrachtnemer licht de Opdrachtgever met betrekking tot elke schadegebeurtenis onmiddellijk in over
het tijdstip, de oorzaak en de toedracht van de schadegebeurtenis alsmede over de (verwachte)
omvang van de schade en de te nemen c.q. genomen maatregelen ter beperking van de schade. Deze
mededeling wordt binnen zeven (7) dagen gevolgd door een door Opdrachtnemer opgesteld formeel
schaderapport.
Bestek Distributie                                    Pagina 16 van 59
          3.4.   Opleverings- en nazorgfase

          3.4.1.   Oplevering
          Indien het Project technisch gereed is, dat wil zeggen wanneer de leiding bacteriologisch betrouwbaar
          is opgeleverd, wordt dit door Opdrachtnemer gemeld aan Opdrachtgever. Er vindt in eerste instantie
          een eerste oplevering of opneming plaats. Op dat moment wordt het project door de Opdrachtgever en
          de projectleiding van Opdrachtnemer opgenomen. Eventuele gebreken worden als ‘restpunten’
          aangetekend op het Opleveringsformulier (zie bijlage 9), evenals de datum waarop Opdrachtnemer
          deze restpunten uiterlijk heeft hersteld.

          Restpunten dienen binnen 2 weken te zijn hersteld. Na herstel van de restpunten verzoekt
          Opdrachtnemer aan Opdrachtgever om de eindoplevering. De eindoplevering bestaat ook uit een
          opneming en, indien alle restpunten zijn hersteld, het accorderen van het opleveringsformulier door
          Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Opdrachtnemer ontvangt een kopie van het opleveringsformulier.

          Op de datum van de eindoplevering, zoals vermeld op het opleveringsformulier, gaat de
          garantietermijn in.

          Opdrachtnemer wordt door Opdrachtgever geïnformeerd wanneer de leiding bacteriologisch
          betrouwbaar is gesteld. Dit is na twee achtereenvolgende, door het laboratorium goedgekeurde,
          watermonsters.

          Binnen twee (2) weken na deze datum dient Opdrachtnemer de complete productiestaat in. Zie verder
          paragraaf 3.5.2 facturering.          3.4.2.   Revisie
          Opdrachtnemer verschaft aan Opdrachtgever de zogenoemde revisietekeningen. Tijdens de uitvoering
          zullen er metingen worden verricht ten behoeve van de revisietekeningen. De metingen en het
          verwerken van de meetresultaten kunnen zowel analoog als digitaal plaats gaan vinden; dit zal door
          Opdrachtgever worden bepaald. Voor het inmeten, verwerken van de gegevens en het aanleveren van
27 februari 2009
          de revisiegegevens zijn aparte besteksposten opgenomen.

          De mate van detaillering en kwaliteit van de aangeleverde revisie moet in overeenstemming zijn met
          de in bijlage 12 gevoegde tekenvoorschriften en format revisietekening.

          Om door de opdrachtgever goedgekeurd te worden, dienen de aangeleverde revisietekeningen een
          maximale onnauwkeurigheid te hebben van 20 cm in het horizontale vlak ten opzichte van de
          werkelijke situatie. De aangeleverde revisietekeningen mogen een maximale onnauwkeurigheid van 5
          cm in het verticale z-vlak hebben ten opzichte van de werkelijke situatie.

          Revisiegegevens ten behoeve van aansluitleidingen dienen verwerkt te worden op door de
          opdrachtgever geleverde (gestandaardiseerde) blanco aansluitschetsen, de zogenaamde ABC- of
          ‘standaard’-schets, zie bijlage 14.

          Voor alle projecten welke langer lopen dan 2 weken, dient de opdrachtnemer wekelijks zijn
          revisiewerk naar de contractpersoon voor het betreffende werk van de opdrachtgever te versturen.

          Alle revisiegegevens dienen uiterlijk binnen 2 weken na technische oplevering van het Project
          beschikbaar en compleet (digitaal) opgeleverd te worden.          3.4.3.   Kwaliteitsbeoordeling
          In het kader van kwaliteitsverbetering hanteert Opdrachtgever een beoordelingssysteem. Hierbij zijn
          meerdere beoordelingen door de projectverantwoordelijk en/of de toezichthouder van Opdrachtgever
          mogelijk:

            •   Tussentijdse beoordeling en het gebruik van afwijkingsrapportages;
            •   Eindbeoordeling na afloop van een project;


          Bestek Distributie                                   Pagina 17 van 59
Afwijkingsrapportages worden op het project afgegeven aan de aanwezige vertegenwoordiger van
Opdrachtnemer. Tevens wordt een kopie naar het bedrijfsbureau van Opdrachtnemer verstuurd.

De eindbeoordeling worden per (deel)project, binnen 2 weken na de bacteriologische goedkeuring of
overname van het project, verzonden naar Opdrachtnemer.

Deze afwijkingsrapportages en de eindbeoordelingen zullen worden besproken in het accountoverleg,
zie hoofdstuk 8.3.5.   Facturatieproces

3.5.1.   Productiestaat
De door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden vastgelegd in een zogenaamde
productiestaat (zie voor een voorbeeld bijlage 7, waarvan het model eveneens elektronisch bij de
Opdrachtgever verkrijgbaar is).

Elke productiestaat die door Opdrachtnemer naar Opdrachtgever wordt verstuurd moet voorzien zijn
van een uniek nummer. Opdrachtnemer vermeldt in de productiestaat alleen de codering van de
eenheidsprijzen en de hoeveelheden. De opdrachtnemer is verplicht om eventuele stortbewijzen bij de
productiestaat in te leveren.

Er zijn werkzaamheden die niet kunnen worden gefactureerd met een standaardcode voor
eenheidsprijzen. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld speciale bestrating, door de Opdrachtnemer
rechtstreeks aangeleverd materiaal, verkeerslichten. Deze kosten kunnen worden ondergebracht bij
code 11300 “Aannemerij diversen”.

Indien de werkzaamheden van het project eenvoudig van aard en/of beperkt van omvang zijn geweest
én tot hetzelfde Project behoren, mag Opdrachtnemer één (1) productiestaat opmaken waarin alle
werkzaamheden van de afgelopen twee (2) weken zijn opgenomen.

Indien de werkzaamheden omvangrijker van aard zijn en het Project niet binnen twee (2) weken kan
worden opgeleverd, moet Opdrachtnemer ten aanzien van het opgeleverde Project wekelijks de
productiestaten inleveren.

Is bij een Werk zowel sprake van de aanleg van een hoofdleiding als aansluitleiding(en) dan moeten
hiervoor 2 aparte productiestaten opgesteld worden. Elk werk wordt apart afgerekend.3.5.2.   Factuur
Nadat een productiestaat door de Opdrachtgever in de Workflow is goedgekeurd, wordt het proces
doorgezet naar de afdeling ondersteuning binnen Oasen. Deze afdeling stelt na ontvangst van de
goedgekeurde productiestaat een inkooporder op. De inkooporder bevat een korte omschrijving van de
werkzaamheden, het projectnummer en een inkoopordernummer. Op basis van het
inkoopordernummer kan Opdrachtnemer overgaan tot het versturen van de factuur. Het aanbieden van
de inkooporder aan de opdrachtnemer gebeurt middels de Workflow. De opdrachtnemer dient de
factuur via de workflow aan te bieden aan de afdeling financieel-economische zaken welke tot betaling
over zal gaan.

De laatste productiestaat zal pas worden goedgekeurd nadat het gehele project volledig is opgeleverd
inclusief het bijbehorende administratie.
Bestek Distributie                                   Pagina 18 van 59
          4    Werkmethode Engineering aansluitleidingen

          4.1.   Afdeling Aansluitleidingen

          Dit hoofdstuk beschrijft het werkproces van de (sub)afdeling aansluitleidingen. De technische eisen zijn
          separaat opgenomen in bijlage 4 ‘Standaard technische voorschriften leidingwerken’. Opdrachtnemer
          dient zich volledig aan dit werkproces te conformeren.


              Belangrijk! Voor de algemene werkmethode voor projecten wordt verwezen naar het hoofdstuk
              hoofdleidingen. In dit hoofdstuk worden uitsluitend de bijzonderheden voor aansluitleidingen
              vermeld.


          De afdeling aansluitleidingen maakt onderdeel uit van de afdeling distributie van Oasen. In totaal
          bestaat deze afdeling uit 13 medewerkers (14 fte) en één teamleider.

                                  Teamleider
                                  Engineering
                                 Aansluitleidingen
                           Engineers
                                           Inspecteurs
                           Aansluitingen
                                             4 fte
                            7 fte
                           Administratief       Medewerker
                           medewerker         binnendienst
                            1 fte            1 fte

27 februari 2009


          Engineering aansluitleidingen is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van
          aansluitleiding projecten. Het gaat hierbij om nieuwbouw-, reconstructie- en renovatieprojecten.

          Het aanleggen, verwijderen of wijzigen van aansluitleidingen is kort-cyclisch werk. Ten opzichte van
          hoofdleidingen, gaat het om grote hoeveelheden projecten. Ter indicatie, in het jaar 2008 zijn ongeveer
          300 projecten uitgevoerd. Dit komt overeen met de realisatie van ongeveer 900 aansluitingen.

          De klant van Oasen is gebaat bij een vlotte en betrouwbare afhandeling van aanvragen. Oasen heeft
          als doel om het proces in samenwerking met de aannemer zo in te richten dat de doorlooptijd wordt
          geoptimaliseerd en betrouwbaar c.q. voorspelbaar is. Dit betekent dat de opdrachtnemer aanvragen
          binnen een normtijd kan realiseren.          4.2.   Initiatie- en voorbereidingsfase


              Zie paragraaf 3.2. Hieronder wordt een aantal bijzonderheden voor aansluitleidingen vermeld.          4.2.1.   Initiatie
          De start van een project begint bij het indienen van een aanvraag. Zowel particulieren als aannemers
          kunnen aanvragen voor aansluitleidingen indienen. Het indienen van een aanvraag gebeurt via
          www.aansluitingen.nl. Op deze website kan men terecht voor alle aansluitingen op het gebied van
          elektriciteit, gas, warmte, water, kabel en telecommunicatie. Elke aanvraag wordt eerst centraal
          gecontroleerd op volledigheid door medewerkers van het Centraal Meldpunt Aansluitingen. Nadat de
          controle is uitgevoerd worden de aanvragen door gezet naar de betreffende netbeheerders.


          Bestek Distributie                                    Pagina 19 van 59
Nadat een aanvraag is binnengekomen neemt de engineer van Oasen deze in behandeling en
controleert of alle benodigdheden zoals installatietekeningen aanwezig zijn. Als alle onderdelen
aanwezig zijn gaat hij over tot de engineering van de aanvraag.

Oasen maakt onderscheidt in drie soorten aanvragen, namelijk nieuw, wijziging en/of verwijdering.
Daarnaast wordt er een subonderverdeling gemaakt naar typen aansluiting, namelijk flat, bedrijf,
woning, bouw (tijdelijk) wijzigen en verwijderen4.2.2.   Opdrachtverstrekking via Workflow
De afdeling aansluitleidingen maakt sinds 1 juli 2007 gebruik van workflow. Dit is inmiddels een goed
werkend systeem. Via de workflow worden de documenten benodigd voor de uitvoering van de
werkzaamheden digitaal aan de Opdrachtnemer beschikbaar gesteld.

Werken worden door de Opdrachtgever minimaal twee (2) weken voor aanvang concreet kenbaar
gemaakt met een (deel)opdracht. Opdrachtgever heeft echter de intentie zodra een aanvraag tot een
Werk bekend is, zo spoedig mogelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken.4.2.3.   Planning
Opdrachtgever is voornemens om te gaan werken met een goed werkend planningssysteem voor
beide Partijen. Daarin zal Opdrachtgever de eerste aanzet maken en globaal aangeven welke Werken
er de komende periode gepland zullen zijn. Opdrachtnemer dient vervolgens de planning veder uit te
werken tot een detailplanning zodat de planning status definitief krijgt.

Wanneer een opdracht definitief is ingepland, neemt de Opdrachtnemer contact op met de klant. De
Opdrachtnemer maakt de afspraak en is verantwoordelijk voor verdere communicatie richting de klant
aangaande de planning.4.3.   Realisatiefase


     Zie paragraaf 3.3. Hieronder wordt een aantal bijzonderheden voor aansluitleidingen vermeld.


Oasen hanteert twee weken als normtijd voor de realisatie van aansluitleidingen. Dit betekent dat 2
weken na opdrachtverstrekking een aansluiting gerealiseerd moet zijn.4.4.   Opleverings- en nazorgfase


     Zie paragraaf 3.4. Hieronder wordt een aantal bijzonderheden voor aansluitleidingen vermeld.Voor het verwerken van de revisiegegevens van de aansluitleiding(en) wordt per definitie gebruik
gemaakt van de ABC-schets, zie voor een model bijlage 14. Deze worden door de Opdrachtgever
aangeleverd. Het is niet toegestaan om de voorgepresenteerde plaatjes op de standaard ABC-schets
aan te passen en of te wijzigen. De ABC schets zal voor iedere aansluiting moeten worden ingevuld.
Indien de ABC-schets niet geschikt is voor de situatie dan mag gebruik worden gemaakt van een
standaard schets.

Voor het plaatsen of verwijderden van watermeters moet altijd een meterlabel worden geschreven. Van
belang is dat de meterlabel op de juiste wijze en volledig wordt ingevuld. Door de Opdrachtgever zal
(gestandaardiseerde) blanco meterlabels worden aangeleverd.

Aansluitschetsen dienen via de workflow als .TIF bestand te worden aangeleverd in compressiegroep
4. Meterlabels dienen ook via de workflow aangeleverd te worden als .PDF bestand.


Bestek Distributie                                    Pagina 20 van 59
          4.5.  Facturatieproces


              Zie paragraaf 3.5. Hieronder wordt een aantal bijzonderheden voor aansluitleidingen vermeld.


          In een gezamenlijk Excel-overzicht zal door zowel door de Opdrachtgever als Opdrachtnemer de
          status van productiestaten worden bijgehouden. Het Excel-overzicht zal via een extranet omgeving
          bereikbaar zijn. De opdrachtnemer moet in het overzicht tenminste het productiestaat nummer
          registreren. Doel van het Excel-overzicht is dat voor Opdrachtgever en Opdrachtnemer de status van
          een productiestaat helder is. De exacte invulling van het overzicht zal in overleg moeten plaatsvinden.
27 februari 2009
          Bestek Distributie                                    Pagina 21 van 59
5    Werkmethode bedrijfsvoering en storingsdienst

5.1.   Afdeling Bedrijfsvoering

Afdeling Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het beheer, het eerstelijns onderhoud en het
verhelpen van de storingen in het leidingnet van Oasen. Voor de operationele aansturing van de
monteurs is het voorzieningsgebied verdeeld in regio Noord en Regio Zuid. Zie onderstaande
afbeelding voor het organisatieschema van de afdeling.
                         Teamleider 
                        Bedrijfsvoering
       Groepsleider   Groepsleider    Coördinator    Engineer     Groepsleider
      Bedrijfsvoering  Bedrijfsvoering   waterstromen  Bedrijfsvoering   Magazijn
       Noord 1 fte    Zuid  1 fte      1 fte      1 fte      1 fte


        Planner      Planner                       Medewerker
      Bedrijfsvoering  Bedrijfsvoering                     Magazijn
       Noord 1 fte    Zuid 1 fte                       3 fte


       Engineer     Engineer
      Bedrijfsvoering  Bedrijfsvoering
       Noord 1 fte    Zuid 1 fte


      (hulp) Monteur   (hulp) Monteur 
      Bedrijfsvoering  Bedrijfsvoering
         18 fte      18 fte
5.2.   Beschrijving activiteiten

5.2.1.   Ondersteuning van Bedrijfsvoering
Hieronder wordt verstaan het op afroep assisteren bij het preventief en correctief onderhoud aan het
leidingnet, ongeacht diameter of materiaalsoort middels al dan niet structurele inzet van materieel
zoals een nader te benoemen aantal graafmachines inclusief bediening en monteurs & grondwerkers
met aantoonbaar vakmanschap.

Voor zowel perceel Noord als perceel Zuid geldt dat bij het preventief onderhoud de Inschrijver in
toereikende mate materieel en mankracht beschikbaar dient te hebben om op afroep assistentie te
kunnen verlenen bij de uitvoering van geplande onderhoudswerkzaamheden.

De geplande werkzaamheden c.q. levering materieel dienen binnen maximaal 3 werkdagen na de
(telefonische) melding aan te kunnen vangen:

   •   Afroepbare en structurele inzet van graafmachines (minigraver 3-tons) inclusief transport en
      (meewerkend) machinist met aantoonbaar vakmanschap. Zie bijlage 2 voor meer informatie
      over de frequentie en duur van de inzet van graafmachines.

   •   Op afroep een vakbekwame stratenmakerploeg bestaande uit stratenmaker met opperman;

   •   Op afroep directe levering en afvoeren van restafval, aanvul- en verhardingsmaterialen, zoals
      zand, klei, grond, klinkers, tegels, gebroken puin etc.;

   •   Op afroep een hulpmonteur met vervoer.


Bestek Distributie                                     Pagina 22 van 59
            •   Op afroep een gediplomeerd monteur water met gereedschap en vervoer. De monteursbus
               dient minimaal uitgerust te zijn met:

               1.  Afzettingsmateriaal (borden en bebakening) voor plaatselijke en kortdurende
                  werkzaamheden conform richtlijn CROW 96b (Maatregelen bij werken in uitvoering op
                  niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom) voor eerste
                  verkeersmaatregelen;

               2.  klein mechanisch en elektrisch gereedschap, vuilwaterpomp, trilstamper, persoonlijke
                  beschermings- en veiligheidsvoorzieningen. Voor een gedetailleerde vereiste uitrusting
                  van de monteursbus zie bijlage 13          5.2.2.   Storingsdienst
          Correctief onderhoud bij storingen en calamiteiten: op afroep assisteren bij het correctief onderhoud
          aan het leidingnet ongeacht diameter of materiaalsoort. Deze dienst wordt alleen gewenst buiten
          kantoortijden (16:30 – 08:00 uur).

          Voor zowel perceel Noord als perceel Zuid geldt assistentieverlening bij het herstellen van lekkages
          c.q. opheffen van storingen en calamiteiten in het leidingnet van Oasen middels directe inzet van
          voldoende materieel en mankracht door de inschrijver in het hem toegewezen (deel) van het
          voorzieningsgebied. Het tijdvenster bedraagt 5 X 15,5 + 2 x 24 uur (alle uren buiten kantoortijden), 365
          dagen per jaar.

          Materieel (inclusief bediening) en mankracht dient binnen een tijdlimiet van 1 uur na de eerste
          telefonische oproep ter plekke en gereed te zijn om de noodzakelijke werkzaamheden op locatie aan te
          kunnen vangen.

          De opdrachtnemer dient per perceel (dus zowel voor perceel Noord als perceel Zuid) bij inzet van
          materieel en mankracht direct te beschikken over:

                  o  Eén gediplomeerd monteur water met gereedschap en vervoer, minimaal over 2 jaar
27 februari 2009            relevante werkervaring beschikt en een geldig VCA certificaat heeft; een uitgeruste
                    monteursbus conform paragraaf 5.1.1

                  o  Eén hulpmonteur met vervoer, minimaal over 2-jaar relevante werkervaring beschikt
                    en een geldig VCA certificaat heeft;

                  o  Inzet bij leiding met nominale diameter (ND) < 250mm: Graafmachine (minigraver 3-
                    tons) inclusief transport en (meewerkend) machinist met aantoonbaar vakmanschap.

                  o  Inzet bij leiding met ND > 250mm: Graafmachine (maxigraver 7-tons) inclusief
                    transport en (meewerkend) machinist met aantoonbaar vakmanschap (opleiding:
                    Beperkt hijsen met grondverzetmachines (Arbouw) of gelijkwaardig) en minimaal 2
                    jaar aantoonbare ervaring met soortgelijke werkzaamheden. Met standaarduitrusting
                    (diverse maten graafbakken), hijsmiddelen en sloophamer;

                  o  Afzettingsmateriaal (borden en bebakening) voor plaatselijke en kortdurende
                    werkzaamheden conform richtlijn CROW 96b (Maatregelen bij werken in uitvoering
                    op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom).

                  o  De middelen en knowhow dienen dermate voldoende te zijn dat de reparatie direct
                    ter hand kan worden genomen;

                  o  Persoonlijke beschermings- en veiligheidsvoorzieningen volgens VGM-plan en
                    ARBO-wetgeving;

                  o  Op afroep bij storingen en calamiteiten: het leveren van zand en tijdelijk straatwerk.


          Voor een prognose van het aantal storingen en calamiteiten op jaarbasis en de gemiddelde tijdsduur
          per storing/calamiteit wordt verwezen naar bijlage 2.
          Bestek Distributie                                      Pagina 23 van 59
5.2.3.   Vakmanschap en werkhouding kraanmachinisten
Voor zowel de reguliere ondersteuning als de ondersteuning van de storingsdienst geldt het volgende
met betrekking tot opleiding en ervaring van de kraanmachinisten;

Opleiding: Beperkt hijsen met grondverzetmachines (Arbouw) of Machinisten diploma van de stichting
weg en waterbouw (of gelijkwaardig) en minimaal 3-jaar aantoonbare ervaring met soortgelijke
werkzaamheden. Graafmachine dient standaarduitrusting te bevatten (diverse maten graafbakken),
hijsmiddelen, sloophamer en afzettingsmateriaal (borden en bebakening) voor plaatselijke en
kortdurende werkzaamheden conform richtlijn CROW 96b (Maatregelen bij werken in uitvoering op
niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom).

De Kraanmachinist dient bereid te zijn tot het meewerken met de Oasen monteur bij stilstand van de
kraan en bekend te zijn met leidingen en verbindingstechnieken. Bereid tot leveren van hand en
spandiensten aan monteur Oasen. Bereid tot het aanpakken en afmaken van het werk, ook buiten het
normale dagvenster.
5.3.   Verplichtingen Opdrachtnemer

5.3.1.   Aanspreekpunt
Opdrachtnemer dient voor zowel de storingsdienst als voor de ondersteuning van bedrijfsvoering aan
te geven wie (functie + naam) voor Oasen gedurende de looptijd van de overeenkomst het
aanspreekpunt is. Met nadruk wordt vermeldt dat de Opdrachtgever slechts 1 uniek aanspreekpunt
wenst voor de storingsdienst en de ondersteuning van bedrijfsvoering.5.4.   Verplichtingen Opdrachtgever

De Opdrachtgever zorgt dat de voor de reparatie benodigde materialen beschikbaar zijn. De
opdrachtgever is verantwoordelijk voor de regie rondom de storingen en blijft dus eindverantwoordelijk
voor de reparatie van de storing. De opdrachtnemer is te allen tijde gehouden om de opdracht uit te
voeren die Oasen aan de monteur en hulpmonteur opdraagt.5.5.   Garantie bij opschaling van de storing

Bij opschaling van de reparatie c.q. calamiteit door Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in toereikende
mate extra materieel en mankracht beschikbaar te hebben om de reparatie c.q. calamiteit succesvol te
voltooien.

Binnen maximaal 3 uur na de eerste opschaling en afroep dient minimaal ter plekke en inzetbaar te
zijn:

      1.  Graafmachine (rups-13-tons) inclusief transport en (meewerkend) machinist met
        aantoonbaar vakmanschap;

      2.  Rijplaten en/of draglineschotten;

      3.  Minimaal 14 m1 damwand (staal) met een lengte van 6 meter;

      4.  Bronbemaling en/of geluidgedempte vuilwaterpomp (minimaal 120 m3/u);

      5.  Compressor/aggregaat met gereedschap;

      6.  Op de situatie afgestemde verkeersmaatregelen en afzettingssysteem conform CROW
        96 a en/of b;

      7.  Extra mankracht bestaande uit 2 grondwerkers;

      8.  Eén uitvoerder;

      9.  Stratenmakerploeg bestaande uit stratenmaker met opperman;Bestek Distributie                                   Pagina 24 van 59
               10. Binnen maximaal 8 uur na de eerste opschaling en afroep dient minimaal ter plekke en
                 inzetbaar te zijn:

               11. PE-lasser met apparatuur en vervoer (mag onderaannemer zijn).

               12. Uitsluitend bij stalen leiding: fotolasser met gereedschap en vervoer; (mag
                 onderaannemer zijn)

          Leidingen met een diameter groter dan 315 mm vallen in principe buiten de scope van dit bestek.
          Mocht er zich echter een calamiteit voordoen aan een van deze (meestel transport-) leidingen, dan
          wordt de aannemer van dit bestek verzocht de maximale inspanning te leveren om de calamiteit te
          verhelpen.
          5.6.   Kwaliteitsbeoordeling

          In het kader van kwaliteitsverbetering hanteert Opdrachtgever een beoordelingssysteem. Hierbij zijn
          meerdere beoordelingen door de projectverantwoordelijk en/of de toezichthouder van Opdrachtgever
          mogelijk:

            •   Tussentijdse beoordeling en het gebruik van afwijkingsrapportages;
            •   Eindbeoordeling na afloop van een project;

          Afwijkingsrapportages worden op het project afgegeven aan de aanwezige vertegenwoordiger van
          Opdrachtnemer. Tevens wordt een kopie naar het bedrijfsbureau van Opdrachtnemer verstuurd.

          De eindbeoordeling worden per (deel)project, binnen 2 weken na de bacteriologische goedkeuring of
          overname van het project, verzonden naar Opdrachtnemer.

          Deze afwijkingsrapportages en de eindbeoordelingen zullen worden besproken in het accountoverleg,
          zie hoofdstuk 8.


27 februari 2009
          5.7.   Administratieve en overige processen

          5.7.1.   Opdrachtverstrekking


          Opdrachtgever wil met Opdrachtnemer komen tot een goed gestroomlijnd proces rondom de
          administratieve verwerking en facturatie van de door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden. In
          geval van geplande werkzaamheden zal door middel van een e-mail opdracht aan Opdrachtnemer
          worden verstrekt. Deze e-mail zal verzonden worden vanuit de afdeling Planning.

          In geval van storingen bestaat er een verschil in het verstrekken van opdracht binnen en buiten
          werktijd:
            1. Tijdens kantooruren van 08:00 – 16:30 zal de opdracht telefonisch worden verstrekt door de
               medewerkers van de afdeling Planning. Zij zullen ook alle operationele contacten gedurende
               kantoortijden voeren met Opdrachtnemer.
            2. Buiten kantoortijden (16:30 – 08:00 + weekend) zal de opdracht telefonisch worden verstrekt
               door de dienstdoende wachtdienstopzichter van Opdrachtgever.

          Per Werk wordt door Opdrachtgever schriftelijk of mondeling de opdracht gegeven. Uitsluitend de
          navolgende functionarissen mogen aan Opdrachtnemer opdracht geven: planner,
          wachtdienstmedewerker, engineer Bedrijfsvoering, groepsleider en teamleider Bedrijfsvoering. De
          schriftelijk opdrachtverstrekking geschiedt bij geplande projecten bij voorkeur door middel van een
          email. Bij ongeplande werken zoals storingen en/of calamiteiten waarbij er geen tijd is voor een
          schriftelijke opdrachtverstrekking mogen de planner, monteur, wachtdienstopzichter, Groepsleider en
          Teamleider Bedrijfsvoering ook mondelinge opdrachten aan de aannemer geven.
          Bestek Distributie                                      Pagina 25 van 59
5.7.2.   Jaarindicatie
Tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt een raamovereenkomst gesloten. Voor de verwachte
jaaromzet is bij het bestek een indicatie opgegeven. De Opdrachtgever heeft geen verplichting om
deze inschatting af te nemen van de opdrachtnemer. Ieder werk wordt separaat met een productiestaat
afgerekend.

Verrekening van de storingsdienst en overuren wordt verder toegelicht in hoofdstuk 7.5.7.3.   Productiestaat


Productiestaat afgeroepen diensten, materieel en materiaal.
De door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden vastgelegd in een zogenaamde
productiestaat (zie voor een voorbeeld bijlage 7, waarvan het model eveneens elektronisch bij de
Opdrachtgever verkrijgbaar is).

Per werk moet een aparte productiestaat worden aangeleverd.

Elke productiestaat die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter ondertekening wordt aangeboden
moet voorzien zijn van een uniek nummer. Opdrachtnemer vermeldt in de productiestaat alleen de
codering van de eenheidsprijzen, de hoeveelheden, prijzen en uren.

Er zijn werkzaamheden die niet kunnen worden gefactureerd met een standaardcode voor
eenheidsprijzen. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld speciale bestrating, door de Opdrachtnemer
rechtstreeks aangeleverd materiaal, verkeerslichten. Deze kosten kunnen worden ondergebracht bij
code 11300 “Aannemerij diversen”. De gespecificeerde factuur en/of opdrachtbon van deze
werkzaamheden moet worden bijgesloten.
Productiestaat vast ingehuurd personeel en materiaal onder regie Oasen

Een deel van het ingehuurde personeel en materieel (minigraver 3-tons) werkt voor een langere
periode (meer dan een week) vast, onder regie van Oasen. Voor dit personeel en materieel hoeft niet
per werk een aparte productiestaat te worden ingeleverd, deze werken-administratie geschied door
Oasen. De opdrachtnemer moet voor dit vast ingehuurd personeel en materieel wel wekelijks een
productiestaat inleveren waarop per persoon en per materieel het aantal gewerkte uren en overuren
staan vermeld.

De productiestaten moeten wekelijks ter ondertekening worden aangeboden bij de Groepsleiders
Bedrijfsvoering van Opdrachtgever.5.7.4.   Opdrachtbonnen
Uitgangspunt is dat op elk Werk een monteur van Oasen aanwezig is. Voor alle werkzaamheden die
door Onderaannemers worden uitgevoerd en alle materiaalleveringen die op een werk gebeuren moet
door de monteur van Oasen een opdrachtbon worden uitgereikt (dit geldt niet voor het vast ingehuurd
personeel en materieel, zie 5.7.3). De Opdrachtnemer kan alleen factureren met een originele en door
de monteur ondertekende opdrachtbon. De bon bevat de volgende gegevens:

   •   Omschrijving locatie
   •   Omschrijving werk / levering
   •   Projectnummer + categorie Oasen
   •   Naam + handtekening onderaannemer / leverancier;
   •   Naam + handtekening monteur Oasen;

Van deze bon wordt het origineel + 1 kopie overhandigd aan de onderaannemer / leverancier. De
tweede kopie blijft eigendom van de monteur van Oasen. De opdrachtnemer dient de originele
opdrachtbonnen bij de productiestaat te voegen. Zonder deze originele opdrachtbon kunnen de

Bestek Distributie                                   Pagina 26 van 59
          diensten /leveringen niet worden verrekend en zal de productiestaat niet worden ondertekend door
          Oasen.

          5.7.5.   Factuur
          Zodra de productiestaten zijn goedgekeurd door de groepsleider Bedrijfsvoering wordt door afdeling
          Office-support van Oasen een inkooporder aangemaakt en verstuurd naar de Opdrachtnemer. De
          factuur moet zijn voorzien van dit toegestuurde inkoopordernummer.

          Opdrachtnemer verstuurt de factuur en de bijbehorende ondertekende productiestaat en bonnen als
          afzonderlijke PDF-bestanden naar:

          FEZ (Financieel Economische Zaken) uitsluitend per e-mail: fsu@oasen.nl).

          Opdrachtnemer dient deze factuur met als bijlage de bijhorende getekende productiestaat en bonnen
          uiterlijk binnen zes (6) weken na uitvoering van de werkzaamheden bij Opdrachtgever in te dienen.
          Facturen inclusief productiestaat en bonnen welke bij Opdrachtgever binnenkomen na zes (6) weken
          na uitvoering van de werkzaamheden zullen niet in behandeling worden genomen.

          Voor wat betreft de administratieve bepalingen omtrent het gebruik van de BTW-verlegregeling, de G-
          rekening wordt gemakshalve verwezen naar de bepalingen van de WKA-overeenkomst zoals
          vastgelegd in als bijlage bij deel 1 (aanbestedingsleidraad). Opdrachtnemer verstuurt de factuur en de
          bijbehorende ondertekende productiestaten als afzonderlijke PDF-bestanden naar bovengenoemd e-
          mailadres.
27 februari 2009
          Bestek Distributie                                   Pagina 27 van 59
6    Communicatie en overlegstructuur

6.1.   Communicatiematrix

Oasen hecht veel waarde aan een goede samenwerking met de Opdrachtnemer. Open en eerlijk
communiceren naar elkaar toe en regulier overleggen op elk niveau vormen een essentieel onderdeel
in deze succesvolle samenwerking. Om dit te formaliseren heeft Opdrachtgever een
communicatiematrix opgesteld welke integraal onderdeel zal gaan uitmaken van de overeenkomst.
Opdrachtnemer dient na gunning van de opdracht tabel 6.1 (communicatiematrix) compleet in te vullen
en toe te sturen aan Oasen.

           Oasen                        Opdrachtnemer:
Operationeel     Engineer hoofdleidingen               <Functienaam>
(tweewekelijks)                             <Contactpersoon>
           Engineer aansluitleidingen

           Groepsleiders Bedrijfsvoering
           - dhr. Klaas Versloot
           - dhr. Folko Vaatstra

Tactisch       Teamleider engineering hoofdleidingen        <Functienaam>
(maandelijks)    - dhr. Frank Uithol                 <Contactpersoon>

           Teamleider engineering aansluitleidingen
           - dhr. Bas Bouwman

           Teamleider bedrijfsvoering
           - dhr. Rob van Klaveren

Strategisch     Hoofd Distributie                  <Functienaam>
(jaarlijks)     - dhr. Peter Mense                 <Contactpersoon>

Tabel 6.1 Communicatiematrix

Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat u gedurende de looptijd van de overeenkomst één vast
contactpersoon voor Oasen aanwijst. In uitzonderlijke gevallen is opdrachtnemer gerechtigd vooraf in
overleg met Oasen deze contactpersoon te wijzigen. Tevens mag opdrachtnemer van Oasen
verwachten dat zij ook een vast aanspreekpunt voor de communicatie met u aanwijst.

Tevens is Oasen gerechtigd bij het niet goed functioneren van de vaste contactpersoon een verzoek bij
Opdrachtnemer in te dienen tot vervanging van de betreffende persoon. Opdrachtnemer dient hieraan
onvoorwaardelijk zijn medewerking te verlenen en zich maximaal in te spannen in het zoeken naar een
passende oplossing voor Oasen.6.2.   Operationeel overleg

6.2.1.   Engineering hoofdleidingen en aansluitleidingen


De engineers hoofdleidingen en aansluitleidingen onderhouden het dagelijkse contact over de
uitvoering van projecten. Daarnaast worden de engineers via de productiestaten en de planning op de
hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden.

6.2.2.   Bedrijfsvoering


Op operationeel niveau zal voor de afdeling bedrijfsvoering er tweewekelijks overleg plaatsvinden
tussen de groepsleiders van afdeling Bedrijfsvoering en de vanuit Opdrachtnemer aangewezen
contactpersoon. In dit overleg zullen de volgende punten minimaal besproken worden:
Bestek Distributie                                   Pagina 28 van 59
             •   Planning per lopend Werk;
             •   Productiestaat Oasen per Werk;
             •   Facturatie;          Opdrachtnemer zal tweewekelijks vooraf aan het operationeel overleg de planning per project aan de
          contactpersoon van de Opdrachtgever per email toe te sturen. Dit dient uiterlijk vrijdag voor 17.00 uur
          in het bezit van Oasen te zijn.          6.3.    Tactisch accountoverleg

          Op tactisch niveau zal er maandelijks overleg plaatsvinden tussen de teamleiders van de afdelingen
          Engineering hoofdleidingen, Engineering aansluitleidingen en Bedrijfsvoering en de vanuit
          Opdrachtnemer aangewezen contactpersonen. In dit overleg zullen de volgende punten minimaal
          besproken worden:
            •  Openstaande actiepunten;
            •  Planning;
            •  Kwaliteitsbeoordeling;
            •  Toezicht;
            •  Procedures;
            •  Samenwerking (o.a. contractissues, etc)
            •  overige zaken

          Indien problemen en onvolkomenheden met de facturatie zijn ontstaan zal tijdens dit overleg de
          coördinator van de afdeling FEZ van Oasen aanwezig zijn.

          Van dit overleg dient de Opdrachtnemer een schriftelijk verslag op te stellen zodat besproken
          geformaliseerd zullen worden en de eventueel daaruit vloeiende actiepunten bewaakt kunnen worden.27 februari 2009
          6.4.    Strategisch accountoverleg

          Op strategisch niveau zal er jaarlijks een overleg plaatsvinden tussen het hoofd van de afdeling
          Distributie en de vanuit Opdrachtnemer aangewezen contactpersoon. Het doel van dit overleg is het
          bespreken van de strategische samenwerking tussen Oasen en Opdrachtnemer.          6.5.    Sancties en bonus/malus

          Afwijkingen in hoofdleidingen, aansluitleiding en bedrijfsvoering
          Afwijkingen c.q. onvolkomenheden in de uitvoering worden gemeld via een afwijkingsformulier, zie
          bijlage 11. Deze formulier zijn bedoeld om tot verbetering van de uitvoering te komen. De
          opdrachtnemer is verplicht om de benodigde verbetermaatregelen te treffen.

          Indien per jaar meer dan vijf (5) keer sprake is van lichte of ernstige afwijkingen, verbeurt de
          Opdrachtnemer alle keren (per overschrijding) daarna de navolgende boetes:

          Afwijkingen                      Boete (in euro)
          Lichte afwijkingen, bijvoorbeeld te laat revisiewerk  1000,--
          ingeleverd.
          Ernstige afwijkingen, bijvoorbeeld verkeerde      1500,--
          montage of onhygiënisch werken.

          De boetes zijn niet voor matiging vatbaar en worden zonder ingebrekestelling verschuldigd door het
          enkele tekortschieten ten aanzien van de betreffende reactietijd.
          Bestek Distributie                                     Pagina 29 van 59
Overschrijving reactietijden storingsdienst
Indien per jaar meer dan vijf (5) keer sprake is van overschrijding van een reactietijd, verbeurt de
Opdrachtnemer alle keren (per overschrijding) daarna de navolgende boetes:Reactietijd                      Boete (in euro)
Leveren en inzetten van vakbekwame menskracht     1000,--
binnen één (1) uur na eerste oproep bij lekkages
en calamiteiten
Leveren en inzetten van vakbekwame menskracht     1500,--
en materiaal binnen drie (3) uur na opschaling

De boetes zijn niet voor matiging vatbaar en worden zonder ingebrekestelling verschuldigd door het
enkele tekortschieten ten aanzien van de betreffende reactietijd.Wanprestatie
Aan het einde van het project wordt het project beoordeeld middels een beoordelingsformulier. Dit
formulier wordt de projectverantwoordelijke van Oasen opgesteld. De afhandeling van eventuele
afwijkingsformulieren zal hierin worden meegenomen.

Indien per jaar vaker dan vijftien (15) keer sprake is van slechte eindbeoordeling (gemiddeld
rapportcijfer < 6) , is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling
éénzijdig te ontbinden, waarbij de aannemer gehouden is tot vergoeding van alle schade die hieruit
voor Opdrachtgever voortvloeit.

Op grond van dit artikel wordt geen boete verschuldigd voor die gevallen waarin Opdrachtnemer
aantoont dat het tekortschieten voortvloeide uit overmacht.
Bestek Distributie                                     Pagina 30 van 59
          7       Eenheidsprijzen, regietarieven en
                 werkbeschrijving

          7.1.     Toelichting op de opbouw van het Unit Rate Model

          Dit hoofdstuk is primair bedoeld als een inhoudelijke toelichting op de Eenheidsprijzen en
          Regietarieven. Bij strijdigheid tussen artikelen en/of bepalingen in dit Unit Rate Model met artikelen
          en/of bepalingen in het "bestek distributie” prevaleren de artikelen en/of bepalingen in dit hoofdstuk.


          In het basis Unit Rate Model is er als basis vanuit gegaan dat er SOLO werk door de Opdrachtnemer
          wordt uitgevoerd in nieuwbouwsituaties. Alle andere situaties zoals o.a. buitengebied, stedelijk gebied
          en COMBI werken worden verrekend via een opslag percentage. Bij de verstrekking van de
          (deel)opdrachten zullen altijd de genoemde Eenheidsprijzen prevaleren boven de Regietarieven.

          Met behulp van dit Unit Rate Model kunnen projecten elk van een volledige totaalprijs worden voorzien,
          uitgaande van de in dit Model overeengekomen tarieven.

          Wanneer voor bepaalde activiteiten geen Eenheidsprijs is benoemd kan, na toestemming van
          Opdrachtgever, gebruik gemaakt worden van de Regietarieven. Uit de beschrijving in paragraven 7.2
          t/m 7.4 blijkt voor welke afmetingen en eenheden de beschreven tariefwerkzaamheden dienen te
          worden geprijsd.

          Een van de belangrijkste gebruiksdoelen van dit Unit Rate Model voor Oasen en de aannemer welke
          dit bestek gegund krijgt, is dat de eenheidsprijzen elk jaar opnieuw geïndexeerd kunnen worden via de
          CBS index. De indexatie wordt met behulp van dit Unit Rate Model gericht en transparant uitgevoerd.
          Zie onderstaande tabel als voorbeeld.

                                                                                              Prijzen excl. accijns
                                                                                                  Indexcijfers
          Afzet       Producten                                                                           2000=100

          Totale NL afzet                                             2005  06-05  2006  07-06  2007  08-07  2008  09-08  2009   10-09   2010  11-10   2011  12-11

              14200000 14200000 Zand en klei                                  118,0  103%  121,0  103%  125,0  105%  130,6  0%       #DIV/0!     #DIV/0!     #DIV/0!

27 februari 2009      14210000 14210000 Grint en zand                                 119,0  103%  122,0  103%  126,0  106%  133,4  0%       #DIV/0!     #DIV/0!     #DIV/0!
              20200000 20200000 Fineer; duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanplaat, laat en
                  andere panelen en platen                                111,0  102%  113,0  103%  116,0  109%  125,9  0%       #DIV/0!     #DIV/0!     #DIV/0!
              20300000 20300000 Schrijn- en timmerwerk voor bouw                        114,0  104%  118,0  106%  125,0  105%  131,5  0%       #DIV/0!     #DIV/0!     #DIV/0!
              20510000 20510000 Overige producten van hout                           110,0  102%  112,0  106%  119,0  110%  130,4  0%       #DIV/0!     #DIV/0!     #DIV/0!
              23201500 23201500 Gasolie                                    158,0  112%  177,0  85%   150,0  160%  240,1  0%       #DIV/0!     #DIV/0!     #DIV/0!
          Als onderbouwing van het Unit Rate Model kijken we naar de volgende tabbladen:

          Tabblad               Onderwerp
          Posten               Totaal overzicht
          Ik                 Indirecte kosten
          Dt                 Tariffs
          D4                 Database level 4
          R3                 Relation level3>4
          Bestek Distributie                                                                                     Pagina 31 van 59
Posten:
Hier worden de uiteindelijk berekende kostprijzen per code gegenereerd. Deze tabel geeft de te
gebruiken eenheidscodes met de daarbij behorende omschrijvingen en kosten per eenheid weer. Alle
gegevens voor deze hoofdtabel worden gegenereerd uit de onderliggende tabbladen welke hierna
worden omschreven.


       Staat van eenheidsprijzen voor het aanleggen, onderhouden en repareren
 2009
         van drinkwaterleidingen voor Drinkwaterbedrijf Oasen te Gouda

  Post                    Omschrijving te leveren dienst                     Eenheid    Prijs

                                  Grondwerk


  7000                      SLEUVEN VOOR HOOFDLEIDINGEN
      Het uitzetten, graven en (ver)dichten van een sleuflengte voor een diameter buis ND 20 tm ND 63, met         €    4,61
  7009  een bodembreedte van 0,30 m en een dekking van 0,80 m boven de buis, incl. gemotoriseerde pomp        mtr
      inclusief brandstof, exclusief bediening
      Het uitzetten, graven en (ver)dichten van een sleuflengte voor een diameter buis ND 75 tm ND 110, met        €    6,08
  7010  een bodembreedte van 0,40 m en een dekking van 0,80 m boven de buis, incl. gemotoriseerde pomp        mtr
      inclusief brandstof, exclusief bediening.
      Het uitzetten, graven en (ver)dichten van een sleuflengte voor een diameter buis ND 160 tm ND 200, met        €    6,88
  7011  een bodembreedte van 0,60 m en een dekking van 0,80 m boven de buis, incl. gemotoriseerde pomp        mtr
      inclusief brandstof, exclusief bediening.
IK (indirecte kosten):
De indirecte kosten tabel geeft de kosten weer, welke als basis kosten van de aannemer gelden. Het
totale Unit Rate Model werkt met deze gegevens. We zien deze dan ook terug komen voor de
verrekening in tabel D4 kolom L (IK).

       Indirecte kosten
 Bouwplaatskosten            6,0%
 Algemene kosten             7,0%
 Winst                  3,0%
 Risico                 2,0%
 Totaal                 18,0%Dt (Tarief):
Het totale Unit Rate Model rekent met de gegevens van de verschillende uur tarieven welke in dit
tabblad worden ingevuld. Deze tarieven dienen dan ook de werkelijke basis tarieven van de aannemer
te omvatten. Als de tarieven eenmaal bekend zijn worden deze altijd geïndexeerd naar tarieven van
voor de opvolgende jaren.(zie kolom index)

                       2008           2009
 TARIEF    OMSCHRIJVING TARIEF         Basis    Index     Netto       IK   Bruto
 CKODET      COMSCH                                       NTARIEF
A01     Voorman              €   30,15   102% €      30,88  €   5,56 € 36,44
A02     Uitvoerder            €   39,17   102% €      40,12  €   7,22 € 47,34
A03     Werkvoorbereider         €   35,45   102%  €     36,31  €   6,54  €  42,84
C09     Stratenmaker           €   34,30   102%  €     35,13  €   6,32  €  41,45
C10     Grondwerker / hulpfitter     €   27,95   102%  €     28,62  €   5,15  €  33,78
C12     Machinist / Chauffeur       €   28,25   102%  €     28,93  €   5,21  €  34,14
C13     Uitzetter / inmeter        €   33,50   102%  €     34,31  €   6,18  €  40,48
P10     Fitter (WL gecert)        €   36,00   102%  €     36,87  €   6,64  €  43,51
P11     Lasser              €   46,00   102%  €     47,11  €   8,48  €  55,59
P12     Lasser PE             €   40,00   102%  €     40,97  €   7,37  €  48,34
W99     Wachtuur             €   44,90   103%  €     46,25  €   8,32  €  54,57
D4 (database level 4):
In dit tabblad worden alle onderliggende bedragen m.b.t. machines, gereedschappen, uurtarieven enz.
bepaald aan de hand van de cijfers van het voorgaande jaren, geïndexeerd met het cijfer opgehaald uit
de CBS statistieken. Hierdoor blijven de prijzen jaarlijks up to date.Bestek Distributie                                                   Pagina 32 van 59
            ACTIVITEIT                     OMSCHRIJVING ACTIVITEIT                 EENHEID   Basis       Index   Netto     IK      Bruto   CBS
          1590Z0A0A0402001     Aan- en afvoer materieel                               kr   €         227,01     104% €  236,14  €   42,51  €  278,65 29220000
          1590Z0D3B0402001     Aansluiten pomp op ringbuis                              stk          0,50    102%    14,31  €   2,58     16,89      45
          1590Z0D3H3402001     Aansluiten steekfilter op ringbuis                          stk          0,12    102%    3,43  €   0,62      4,05      45
          1590Z0G0K0402001     Afkoppelen brandstoftank                               stk          0,35    102%    10,02  €   1,80     11,82      45
          1590Z0G0J0402001     Afkoppelen reserve-aggregaat bronbemaling                       stk          2,30    102%    65,84  €  11,85     77,69      45
          R3 (Relation level 3>4)
          Het tabblad R3 genereert door invulling van alle voorgaande tabbladen met een berekening op uren
          het uiteindelijke bedrag van de codes welke als basis dienen in het tabblad Posten. Hierin wordt
          gekeken hoeveel tijd een grondwerker bijvoorbeeld nodig heeft om het werk uit te voeren. Daarnaast
          wordt er altijd rekening gehouden met een gedeelte tijd benodigd voor de uitvoerder en de
          werkvoorbereider tbv de werkzaamheden.

          CKODE                Omsch 3              CEENH  CKODEA            Omsch 4          CEENH  NPRYS        K
                                                                                       NDISCCTARIEF OST NAANT
          7009  Het uitzetten,  graven en (ver)dichten van een sleuflengte vo mtr 605001J000331012 Huur graafmachine, mobiel, hydraulisch, bauur     10,5266   4     8  0,0680   0,1300  0,52
          7009  Het uitzetten,  graven en (ver)dichten van een sleuflengte vo mtr 000000GRONDWERPersoneel grondwerker / hulpfitter      uur     33,7773   4 C10   5  0,0759   0,1450  0,52
          7009  Het uitzetten,  graven en (ver)dichten van een sleuflengte vo mtr 000000UITVOERDE Personeel uitvoerder            uur     47,3366   4 A02   5  0,0061   0,0116  0,52
          7009  Het uitzetten,  graven en (ver)dichten van een sleuflengte vo mtr 000000WVB    Personeel werkvoorbereider         uur     42,8410   4 A03   5  0,0023   0,0044  0,52
          7009  Het uitzetten,  graven en (ver)dichten van een sleuflengte vo mtr 616001CBD0324001Huur trilplaat, 200 kg, exclusief bediening dag     23,5301   4     8  0,0034   0,0065  0,52
          7009  Het uitzetten,  graven en (ver)dichten van een sleuflengte vo mtr 8000022000333100 Huur roterende laser, reikwijdte 200 m   wk     63,9712   4     8  0,0010   0,0019  0,52
          7009  Het uitzetten,  graven en (ver)dichten van een sleuflengte vo mtr MGSSC34Z0000IB Brandstof, rode diesel            ltr     0,6233   1     8  1,2928   2,4700  0,52
          7.2.    Combi werkzaamheden en Grondwerk en meer dan één leiding in één sleuf

          Dit bestek is geschreven voor solowerkzaamheden, d.w.z. werkzaamheden waarbij alleen Oasen als
          opdrachtgever is betrokken. Mocht de aannemer van dit bestek echter ook als combi-aannemer voor
          andere opdrachtgevers in de nutssector werken, dan biedt dit bestek de mogelijkheid werk te
          verrekenen via kortingspercentages.

          Onder combi werkzaamheden wordt verstaan: werken waarbij grondwerk en/of verharding van
          toepassing is, waarbij meer dan alleen de drinkwater-, distributie- of aansluitleiding de grond in gaat.
          Hierbij kunnen ook meerdere opdrachtgevers van toepassing zijn (drinkwaterbedrijf, energiebedrijf,
          telecom etc.).

          Voor alle combi werkzaamheden wordt een separaat kortingspercentage weergegeven, waar mee
27 februari 2009  rekening gehouden moet worden m.b.t. de standaard unit rate t.o.v. een nieuwbouw situatie. De Unit
          Rate Codes waar o.a. rekening gehouden kan worden met combi korting zijn 7009 t/m 7012. Dit zijn
          allemaal codes waarmee het graven van sleuven wordt verrekend. Ook straatwerk e.d., bronnering en
          leveringen kunnen onder het kortingspercentage vallen. Welke activiteit er onder de korting verrekend
          kan worden, volgt na overleg met opdrachtgever.          7.3.    Eenheidsprijzen en tarieven

          Alle eenheidsprijzen en tarieven in dit bestek zijn bedragen inclusief alle kosten, zoals winst, risico,
          verzekering, algemene kosten, bouwplaatskosten, mobilisatie c.q. demobilisatie, directievoorzieningen,
          loonbelasting, sociale lasten, aan- en afvoeren van materialen, bouwplaatskosten, reis- en
          verblijfkosten, etc., echter exclusief B.T.W.

          Bij prijsopgaven dient de (hoofd)aannemer eveneens alle bedragen te vermelden inclusief alle
          toeslagen echter exclusief B.T.W., tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk vraagt om eenheidsprijzen en
          tarieven zonder toeslagen en B.T.W.

          In het Unit Rate Model is er vanuit gegaan dat er alleen SOLO werk wordt uitgevoerd in
          nieuwbouwsituaties en maagdelijk gebied.
          Alle andere situaties zoals o.a. buitengebied en stedelijk gebied worden verrekend via een opslag of
          afslag percentage.

          De maximale diameter van de leidingen die onder de scope van dit contact/aanbesteding vallen is 315
          mm.
          Bestek Distributie                                                                              Pagina 33 van 59
In een offerte op basis van “een open begroting” calculeert de opdrachtnemer met de eenheidsprijzen
en tarieven die in de bestekken vermeld staan, waarbij de eenheidsprijzen prevaleren boven de
uurtarieven.

Voor detail omschrijvingen over technische uitvoeringszaken dient bijlage 4 Standaard Technische
Voorwaarden (STV) 2009, nageslagen worden.

Bij alle genoemde besteksposten is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste inzet van
materieel, gereedschappen en personeel. Wanneer in de toelichting materieel/equipement wordt
benoemd is dit daarom indicatief bedoeld.

De bij de besteksposten ingezette materieel/equipement is altijd inclusief brandstof en altijd inclusief
personeel c.q. bediening van het materieel/equipement.
Wanneer besteksposten slechts ‘registratie doeleinden’ hebben zal dit expliciet in de bestekspost
worden vermeld.

Zie bijlage 5 voor een voorbeeldcalculatie.7.4.  Toelichting op de verrekening van sleuven voor hoofdleidingen en bemalingen.

Voor volledige informatie zie betreffende bestekspost (7009 t/m 7012) en (11150 t/m 11155).

Bestekposten Sleuven voor Hoofdleidingen: Verrekening vindt plaats op basis van diameter buis en op
basis van lengte sleuf gemeten over de as van de sleuf.

Bestekposten bemalingen: Inzet van pompen bedoeld als open bemaling (vuilwaterpomp met kleine
capaciteit) is verrekend in de Eenheidsprijs en is daarom niet verrekenbaar.
Bronbemaling is alleen verrekenbaar na toestemming van Oasen zie de codes 11150 t/m 11155
Bij bronbemaling voor de sleuf geldt altijd een minimum tarief gebaseerd op een sleuflengte van 10
meter.

Bij Sleuflengte > 10 meter wordt verrekend per meter sleuf geldend voor de gehele bronbemaling.
Putbronnering is altijd verrekenbaar via een vast bedrag zie code 11403

Verrekenbaar is bemaling middels ‘bronbemaling’.
Het principe is een verrekening op basis van:
o    een minimum tarief voor aan- en afvoer en installeren van de installatie (11150 t/m 11153)
o    een verrekenprijs voor het in stand houden van de pompinstallatie (11155)

Voorbeeld: Bronbemaling over een lengte van 8 meter gedurende 28 dagen:
     €200,46 (post aan/afvoer installeren)+ € 234,20 (post t/m 10 meter zuigleiding)
     + 28 dagen in stand houden x EUR 65,33 = EUR 2263,90
Bestek Distributie                                     Pagina 34 van 59
          7.5.  Omschrijving gebruikte codes in het Unit Rate Model


          Hoofdcode      Omschrijving                        Subcodes
          7000         SLEUVEN VOOR HOOFDLEIDINGEN                 7009 t/m 7012

          De Bestekspost omvat alle activiteiten voor het verrichten van het grondwerk, t.w.: ontgraven,
          opzoeken van bestaande kabels en leidingen, aanvullen en verdichten van sleuven/putten, uitgevoerd
          door de opdrachtnemer.

          De post omvat de totale cyclus van het grondwerk uitgevoerd voor en na het leggen/verwijderen van
          leidingwerk en toebehoren, inclusief het afzetten van de sleuf, exclusief straatwerk.

          Voor Eisen t.a.v. de verdichting van de grond bij het aanvullen van de sleuf wordt verwezen naar STV
          van dit bestek en voorschriften van de betreffende gemeente e.d..

          Het deugdelijk opvangen van de aanwezige kabels en leidingen (voor namelijk van Derden) maakt
          onderdeel uit van deze post.

          Als standaard wordt er met een dekking van 80 cm boven de buis gerekend afwijkingen worden
          verrekend via de besteksposten 11404 overdiepte- en 11405 minder diepe sleuf.

          Er geldt geen minimum tarief voor deze handelingen.
          Hoofdcode      Omschrijving                        Subcodes
          7400         AANBOORGATEN AANSLUITLEIDINGEN               7416

          De Bestekspost omvat alle handelingen/activiteiten voor het verrichten van het grondwerk, zoals
          ontgraven, aanvullen en verdichten van een aanboorgat voor het kunnen realiseren van een
          aanboring op een distributieleiding, exclusief straatwerk.
27 februari 2009
          De post omvat de totale cyclus van het grondwerk uitgevoerd voor en na het leggen/verwijderen van
          aan sluit leidingwerk en toebehoren, inclusief afzetten werkgat.
          Hoofdcode      Omschrijving                        Subcodes
          7600         INVOERGATEN VOOR AANSLUITLEIDINGEN             7625

          De Bestekspost omvat alle handelingen/activiteiten voor het verrichten van het grondwerk, zoals:
          ontgraven, aanvullen en verdichten van invoergaten voor het kunnen doorvoeren van
          aansluitleidingen door de gevel.

          De post omvat de totale cyclus van het grondwerk uitgevoerd voor en na het leggen/verwijderen van
          aan sluit leidingwerk en toebehoren, exclusief het opbreken en herstellen van eventueel aanwezig
          straatwerken en overige verhardingen, inclusief het afzetten van het werkgat.
          Hoofdcode      Omschrijving                        Subcodes
          8000         BESTRATINGEN EN VERHARDINGEN                8001 t/m 8021

          De besteksposten 8001 t/m 8002 omvatten alle activiteiten en benodigde handelingen voor het
          verwijderen, uitgraven, opnemen, sorteren en stapelen van sleufbedekking zoals klinkers/tegels, niet
          homogene verharding tot ca. 30cm, zoden, slakken/breekpuin, kantplanken en trottoirbanden.

          De besteksposten 8003 t/m 8010 omvatten alle activiteiten en benodigde handelingen voor het al dan

          Bestek Distributie                                   Pagina 35 van 59
niet op definitieve wijze herstellen van, of dichtblokken van uitgebroken straatwerk, trottoirs,
sierbestrating, kantplanken en trottoirbanden met bijlevering van zand en tekortkomend materiaal,
zowel met of zonder onderhoudstermijn van een ½ jaar.
Bij niet definitief dichtblokken wordt dit op een dusdanige manier uitgevoerd zodanig dat het verkeer
hier geen hinder van onder vindt.
Met daarnaast het afwerken van gegraven sleuven met teruglegging van zoden of lichte verharding.
Bij het definitief of tijdelijk aanbrengen van de diverse zaken dienen de stappen als ondergrond
egaliseren en verdichten als mede het inwassen, invegen straatzand en het aftrillen inbegrepen te
zijn.

De bestekposten 8019 t/m 8021 omvatten de werkzaamheden tot het verwijderen van asfalt.
Waarbij per (deel) opdracht wordt uitgegaan van een eenmalige aan- en afvoer cyclus.
Daarnaast alle activiteiten en benodigde handelingen voor het maken van de zaagsnede in het asfalt,
voor het opbreken, opnemen en verzamelen van asfalt met een totale laagdikte tot 20 cm.
In het geval van het handmatig opbreken met een sloophamer vindt verrekening per m2 plaats zie
code 2019.
Er geldt één vast minimum tarief van € 200,00 voor het zagen zie code 2020
opbreken/opnemen/verzamelen.

Het afvoeren van asfalt is niet in deze bestekpost mee gerekend en wordt separaat afgerekend.
Hoofdcode      Omschrijving                         Subcodes
8100         PERSINGEN EN AANLEG MANTELBUIZEN               8115 t/m 8143

De bestekspost bevattende, alle handelingen benodigd vanaf de lokale (tussen)opslag op de
werkstrook tot en met de persingen en aanleg mantelbuizen.

Verrekenprijs per mtr. gemeten over lengte van de mantelbuis en de lengte benodigd voor het
aanbrengen en zijn exclusief grondwerk.

De besteksposten 8130 en 8140 omvatten alle handelingen en activiteiten voor het monteren en
aanbrengen van de afstandhouders en rubber afdichtingmanchetten.

De besteksposten 8140 t/m 8143 omvatten alle handelingen en activiteiten voor het maken van een
persing met een luchtraket.
Inzet van benodigd materieel en hulpmaterialen inclusief levering van de stalen mantelbuis.

Revisiewerkzaamheden: na het aanbrengen van de mantelbuis legt de aannemer de ligging van de
mantelbuis, zowel in het horizontale als het verticale vlak gemeten van het begin tot het einde van de
mantelbuis vast.
Hoofdcode      Omschrijving                         Subcodes
8150         HORIZONTAAL GESTUURDE BORINGEN EN              8151 t/m 8169
           BOOGZINKERS

De bestekspost horizontaal gestuurde boringen 8151 t/m 8162 omvatten alle handelingen en
activiteiten voor het boren van een mantelbuis of watervoerende buis.

Het, op verzoek van de Opdrachtgever, aanleveren van een werkplan.
Het werkplan dient voor de aanvang van de werkzaamheden te worden aangeleverd.
De besteksposten zijn inclusief de inzet van benodigd materieel, hulpmaterialen.

Er geldt geen vast minimum tarief bij een boring waardoor de verrekening plaats vindt per meter.
De prijzen zijn met 1 of meerdere disciplines per boorgat, all-in, inclusief aan- en afvoerkosten
berekent.

Bestek Distributie                                    Pagina 36 van 59
          De posten zijn exclusief levering van materialen, maar inclusief levering van de benodigde
          hulpmaterialen voor de boring.
          Op verzoek van Opdrachtgever kan levering plaats vinden op basis van werkelijke kosten en een
          handeling Fee toeslag van 10%.

          De besteksposten Spuitboog zinkers 8164 t/m 8169 omvatten alle handelingen en activiteiten voor het
          ‘spuiten van een boogzinker’.

          Inzet van benodigd materieel en hulpmaterialen .

          Revisiewerkzaamheden: na het aanbrengen van de buis legt de aannemer de ligging daarvan, zowel
          in het horizontale als het verticale vlak, vast.

          Tenminste moet worden ingemeten de locaties van de overgangsstukken van boring naar landleiding.
          Er geldt geen vast minimum tarief voor spuit boogzinkers per meter op basis van de afstand tussen in-
          en uittredepunt, op basis van 1 zinker per project en 1 discipline per boorgat, all-in, inclusief aan en
          afvoerkosten.
          Hoofdcode      Omschrijving                         Subcodes
          8200         LEVEREN, VERWERKEN EN AFVOEREN GROND- EN           8201 t/m 8237
                    RESTSTOFFEN

          Het leveren en lossen op het werk en of het verwerken van breekpuin, lavalith (slakken), zand, grind,
          teelaarde, schone grond, schone klei, zie codes 8201 t/m 8230.

          De besteksposten zijn inclusief de (verdere) transporten binnen de werkstrook.

          Alle besteksposten worden afgerekend per m3 in drie verschillende klassen.

27 februari 2009
          Bij het leveren en verwerken van schone grond en klei 8225 t/m 8230 dient een schoongrond
          verklaringen aangeleverd te worden.

          De bestekspost afvoeren van puin, niet verontreinigde grond en overtollig materiaal 8231, omvat de
          afvoer inclusief laden van de genoemde stoffen in een vrachtwagen en het lossen op stortlocatie,
          exclusief stortingskosten.

          De stortingskosten worden verrekend op basis van werkelijke kosten en een handeling Fee toeslag
          van 10%.

          Er geldt een vast minimum tarief per ton.
          Het leveren en lossen op het werk van zo goed als nieuwe straatklinkers en trottoirtegels zie de
          besteksposten 8232 en 8233.

          Stortkosten vermeld in de posten 8234 t/m 8237 worden verrekend op basis acceptatiekosten
          stortlocatie en handeling Fee toeslag van 10% per ton.
          Hoofdcode      Omschrijving                         Subcodes
          9000         LEIDINGWERK HOOFDLEIDINGEN                  9001 t/m 9095

          De besteksposten 9001 t/m 9018 omvatten alle handelingen voor het samenstellen, leggen, afpersen
          en afstempelen van bochten en hulpstukken, chloreren van PVC, PE en NOD Gy waterleidingbuis,
          inclusief het inbouwen van de benodigde appendages en hulpstukken, inclusief het maken van
          benodigde monsterpunten.          Bestek Distributie                                    Pagina 37 van 59
Het benodigd transport vanaf de lokale (tussen)opslag op de werkstrook tot en met het uitleggen van
de buis of leiding in de gegraven sleuf.

Alle bovenstaande handelingen zijn incl. het realiseren van niet-trekvaste (PVC) verbindingen.
De besteksposten zijn excl. het maken van spiegellas- en of electrolasverbindingen in PE-buis, zie
besteksposten 9019 t/m 9029.

Ook zijn de besteksposten excl. het maken van trekvaste verbindingen in PVC-buis, zie
besteksposten 9030 t/m 9034.

Separaat kunnen analoge en digitale inmeting volgens landmeetkundige richtlijnen incl. het maken
van digitale revisie tekeningen in rekening worden gebracht, zie bestekposten 9035 t/m 9037.

De besteksposten zijn ook excl. Inbouwen in een bestaande hoofdleiding, zie besteksposten 9042 t/m
9069.

Daarnaast zijn de besteksposten ook excl. opknappen, aanboren van bestaande hoofdwaterleidingen
zowel in PVC/PE evenals AC en of NOD GIJ en het onder druk aanboren op een bestaande
hoofdwaterleiding PVC/PE/NOD GY tbv een brandkraan inclusief grondwerk, exclusief straatwerk (zie
bestekspost 9088 t/m 9094 en exclusief het maken van flensverbindingen (11401 en 11402).

Alle posten zijn inclusief grondwerk en stempeling en afzetting van de sleuf, maar exclusief
straatwerk, mits anders beschreven.

De verrekenprijzen zijn per stuk.
Hoofdcode      Omschrijving                         Subcodes
9100         LEIDINGWERK BIJ LICHTEN VAN BESTAANDE            9101 t/m 9103
           WATERLEIDINGEN

De besteksposten omvatten alle handelingen en activiteiten voor het lichten van kunststof
drinkwaterleiding ongeacht het aanwezige type verbindingen.

De leidingen moeten zodanig in de sleuf worden gerezen dat naar het oordeel van de Opdrachtgever
geen beschadigingen aan de leiding, verbindingen en/of de bekleding van de leidingonderdelen kan
ontstaan.

Na het neerlaten moet de ligging van de leiding, indien de ligging afwijkt van de voorgeschreven
plaats, worden gecorrigeerd.

De besteksposten zijn exclusief ‘Grondwerk’.
Hoofdcode      Omschrijving                         Subcodes
9200         LEIDINGWERK AANSLUITINGLEIDINGEN               9205 t/m 9251

De besteksposten omvatten alle handelingen en activiteiten voor het aansluiten van een afnemer op
het hoofdleidingnet.
De besteksposten zijn excl. de nog met andere beschikbare besteksposten te verrekenen:
Grondwerk, Handeling Leidingwerk, Plaatsen aansluitzadel met dienstkraan, Verhardingen etc.

De bestekspost omvat alle activiteiten/werkzaamheden voor het:
- Doorvoeren van de aan te leggen leiding in de aan te sluiten woning, bedrijf of object 9205;
- Verbinden van de hoofdleiding aan de dienstkraan door middel van het plaatsen van een zadel en
het aanboren op de voorkomende leidingdiameters en materialen 9207, 9212 t/m 9214 en 9231 of
door het plaatsen van een zwenkventiel 9250 en 9251;

Bestek Distributie                                    Pagina 38 van 59
          - Plaatsen watermeterbeugel en monteren van de watermeter incl. zegelkappen en een stopkraan
          9206;
          - Het maken van een wateraansluiting met een maximale lengte van 10 mtr., gemeten vanaf
          hoofdleiding tot gevel woning/gebouw, inclusief het leggen vanaf leiding hoofdleiding tot in de
          meterkast 9215 en 9216;
          - Invullen van de diverse werkopdrachten en overige administratieve handelingen zoals bv het maken
          van een opnameschets 9208;
          Algemene punten van het maken van een aansluiting zijn:
          - Afspuien van de aansluiting via de hoofdkraan en controle van de aansluiting (van aanboring t/m
          hoofdkraan) op waterdichtheid;
          - Het onder gebruiksdruk testen van de aansluiting t/m hoofdkraan na opdracht.

          Daarnaast dient de uitvoering van het werk zo te geschieden, dat de elektrische aarding van de
          aangesloten percelen niet nadelig wordt beïnvloed. Wanneer dit niet mogelijk is, behoort de
          (Hoofd)Aannemer vooraf de eigenaar/bewoner en de Opdrachtgever hiervan op de hoogte te
          brengen.
          Hoofdcode      Omschrijving                        Subcodes
          9500         Kort Cyclisch Werk (KCW)                  9501 t/m 9513

          Deze besteksposten omvatten alle werkzaamheden en activiteiten welke al in voorgaande paragrafen
          en vervolg paragrafen zijn besproken of worden, alleen met dien verstande dat dit nu ad-hoc
          werkzaamheden zijn die op het laatste moment uitgevoerd dienen te worden.
          Hoofdcode      Omschrijving                        Subcodes
          10000        WATERMETERS                        10006 t/m 10010


27 februari 2009
          De bestekspost omvat conform de werkopdrachten de volgende werkzaamheden en activiteiten tot
          verwisselen van een watermeter in een bestaande situatie.

          Het maken van een bezoek afspraak met (hoofd)bewoner c.q. contract houder voor het kunnen
          plaatsen van de watermeter.
          Het opnemen van het Oasen-nummer van de watermeter en de meterstand van de watermeter.

          Het monteren van de watermeter in de watermeterbeugel incl. het plaatsen van een watermeterbeugel
          incl. het hierop aanpassen van de leidingen c.a. en vervangen van de aanbouwkeerklep door
          inschuifkeerklep en de aftapkraan etc., inclusief het vervangen van de stopkraan.

          Of het plaatsen van een watermeter in een al aanwezige watermeterbeugel c.q. aangelegde
          aansluitleiding.

          Het voor akkoord laten tekenen door de contractant, zijnde de (hoofd)bewoner van de woning, of de
          wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf.

          De verwerking van de administratieve gegevens op werkopdracht.

          Wanneer de werkzaamheden, door welke oorzaak dan ook, op een bepaald adres niet kunnen
          worden uitgevoerd zal dit worden teruggekoppeld naar de Opdrachtgever.
          Hoofdcode      Omschrijving                        Subcodes
          10200        VERWIJDERING VERVALLEN WATERLEIDINGEN           10201 t/m 10207

          De bestekspost omvat alle benodigde handelingen en activiteiten voor het afkoppelen en opnemen


          Bestek Distributie                                   Pagina 39 van 59
van een vervallen leidingenstelsel van kunststof, gietijzeren- en stalen leidingen zie de besteksposten
10201 t/m 10207, incl. T-stukken, verbindingen, GIJ-appendages/afsluiters, straatpotten, (stalen)
mantelbuizen en brandkranen etc.

Alle kunststof (PVC/PE)leidingmaterialen scheiden van het overige uitkomend materialen.

Het inkorten van de PVC/PE buizen tot lengtes van maximaal 5 meter.

De vervallen leidingdelen verzamelen op een locatie binnen de werkstrook van het project. De
uitkomende leidingdelen mogen geen overlast voor de omgeving veroorzaken.

Het afvoeren van de verwijderde materialen naar een (nader aan te wijzen) Oasen magazijn.

De uiteinden van die leidinggedeelten en/of mantelbuizen, die vervallen zijn en niet moeten worden
opgenomen, dienen ter goedkeuring van de Opdrachtgever te worden afgedicht en worden ingemeten
en op revisie tekening worden vastgelegd.

De besteksposten zijn exclusief grondwerk, afvoeren en stortkosten.

De besteksposten 10204 en 10205 omvatten alle handelingen en activiteiten voor het afkoppelen van
een vervallen asbestcement leiding inclusief het huren van een speciale container hiervoor volgens
code 10205.
Hoofdcode      Omschrijving                          Subcodes
11000        VERREKENPRIJZEN UURTARIVEN EN LEVERINGEN            11002 t/m 11300
           (REGIEWERKEN)

Toelichting op de Regietarieven van Personeel:

De tarieven zijn:
-    Inclusief bestelauto o.g.
-    Inclusief benodigde gereedschappen.
-    Inclusief bouwplaatskosten, algemene kosten, winst en risico.

Het betreffen de functies:
•    Werkvoorbereider 11001
•    Uitvoerder 11002
•    Fitter 11003
•    Grondwerker / Hulpfitter / Stratenmaker 11004 t/m 11005
•    Lasser 11007, inclusief lastoevoegmateriaal en lasaggregaat;
•    PE-Spiegellasser, electrolasser 11008, inclusief stroomvoorziening;
•    Voorman;
•    Machinist;
•    Landmeter: uitzetten en inmeten.

Toelichting op de regieposten voor inzet van apparatuur:
-     Inzet is altijd exclusief bediening.
-     Inzet is altijd inclusief aan- en afvoer van de apparatuur
-     Inzet is altijd inclusief het onderhouden van de apparatuur.
-     Inzet is altijd inclusief benodigde brandstoffen o.g.
Betreft o.a.:
•     Compressor, diesel, 2,5 m3/minuut 11040;
•     Pompaggregaat, cap. 4”, inclusief vuilwaterpomp 11041;
•     Trilplaat 11043 en 11044;

Toelichting op de regieposten voor inzet van materieel:
-     Materieel inzet is altijd inclusief bediening en inclusief aan- en afvoer kosten


Bestek Distributie                                      Pagina 40 van 59
          -     Verrekend worden die uren welke zijn ingezet op de locatie van het werk.
          Betreft o.a.:
          •     Mobiele kraan, op wielen, bakinhoud 700 ltr. 11053.
          •     Mobiele kraan, op wielen, bakinhoud 900 ltr 11054.
          •    Graafmachine, rups, hydraulisch, met asfaltprikker11056.
          •     Graafmachine, rups, hydraulisch, bakinhoud 700 liter 11060;
          •     Graafmachine, rups, hydraulisch, bakinhoud 900 liter 11061;
          •     Vrachtauto 8 m3 11030;
          •     Vrachtauto met kraan 11031;
          •     Plaatsing bronbemaling met instandhouding 11150 t/m 11155;
          •     Tractor met kar 11076 en 11077;
          •     Mini, midi en maxi gravers 11050, 11051 en 11056;
          Hoofdcode      Omschrijving                        Subcodes
          12000        OVERIGE BESTEKSPOSTEN                    -

          De besteksposten omvatten alle handelingen en activiteiten waar kortingspercentages worden
          toegepast ( 12000 t/m 12005):
          Het betreft:
          12002 Nieuwbouw gebied
          12003 Buitengebied
          12004 Stedelijk gebied
          12005 Combiwerkzaamheden

          Waarbij opgemerkt dient te worden dat 12002 nieuwbouwgebied als standaard 100% wordt genomen
          in de eenheidsprijzen.

          De besteksposten omvatten alle handelingen en activiteiten waar inzet vereist is van de storingsdienst
          (12010 t/m 12013):
27 februari 2009
          Het betreft:
          12011 Vergoeding storingsdienstmonteur + bus
          12012 Overwerk tarief storingsdienst monteur (week, zaterdag en zon en feestdagen)
          12013 Oproepvergoeding storingsdienst

          De besteksposten omvatten alle handelingen en activiteiten waar verrekening in percentages het
          geval kan zijn van ( 12020 t/m 12025):

          12021 De Hoofdaannemer heeft stagnatie doordat de opdrachtgever het aan te leveren
          leidingmateriaal niet tijdig heeft kunnen aanleveren.

          Dit geeft een korting op inzet van materieel en medewerkers tijdens deze stagnatie.
          12022 Uren welke noodzakelijk zijn door de aannemer om de leiding drukloos te maken bij het niet
          goed afsluiten van de afsluiters (schuren)

          12023 Wachttijden langer dan een uur bij het magazijn van Oasen.
          De verrekenbare tijd gaat in na 1 uur.
          De hoofdaannemer dient rekening te houden met een normale wachttijdsituatie bij het magazijn.
          Verrekening van de wachttijd geschied na toestemming van Oasen.

          12024 Overige onvoorziene omstandigheid.
          Verrekening van de wachttijd geschied na toestemming van Oasen.          De besteksposten omvatten alle handelingen en activiteiten waar overwerktoeslagen van toepassing
          zijn ( 12030 t/m 12033):
          12031   Van maandag 0:00 uur t/m vrijdag 24:00 uur


          Bestek Distributie                                   Pagina 41 van 59
12032  Op zaterdag
12033  Op zon- en feestdagen
De toeslagen welke gelden voor werkzaamheden buiten de reguliere werktijden.De besteksposten omvatten alle handelingen en activiteiten om gebiedsfactoren te onderbouwen
(12040 t/m 12042):
De werkgebieden zijn te onderscheiden in
12041 Boven de lek
12042 Onder de lek.
Bestek Distributie                                 Pagina 42 van 59
          8    Bijlagen
27 februari 2009
          Bestek Distributie  Pagina 43 van 59
8.1.  Bijlage 1 DefinitielijstAanboring:         een directe, dan wel een met behulp van een buiszadel constructie
              gerealiseerde aansluiting van een aansluitleiding op de distributieleiding.

Aansluiting:         de leiding, die de drinkwaterinstallatie verbindt met de hoofd- of
               distributieleiding, met inbegrip van de meetinrichting en andere
               door of vanwege van de Opdrachtgever in of aan die leiding
               aangebrachte apparatuur, zoals de dienstkraan en de begrenzer,
              inclusief de hoofdkraan en de keerklep met de benodigde koppelingen,
              onder de voorwaarde, dat deze door de Opdrachtgever of een door haar
              gemachtigd rechtspersoon zijn aangebracht. De geveldoorvoeringen
              moeten waterdicht worden afgedicht.

Appendage:          leidingelement zoals afsluiter, expansiestuk, pendelstuk,
               isolatiekoppeling, veiligheidstoestel (zoals bedoeld in NEN 1717),
               drukregelaar, etc.

Brandkraan:         toestel op een leiding waarmee bluswater aan de leiding kan worden
               onttrokken.

Buis:            recht leidingelement met een constante inwendige middellijn over
               de gehele buislengte.

Cluster:           het cluster is de situatie waarbij in de uitvoering meerdere
               aansluitingen gebundeld worden uitgevoerd.

Combi:            de combi is de situatie waarbij in de uitvoering in een sleuf/put twee of
               meerdere kabels of leidingen naast elkaar worden gelegd, door de
               (Hoofd)Aannemer alleen, of door de (Hoofd)Aannemer en derden.

Dienstkraan:         kraan gemonteerd direct aan of op de distributieleiding waarmee de
               aansluitleiding naar de drinkwaterinstallatie kan worden bediend.

Distributieleiding:     leiding die aftakt van een transportleiding en waarmee drinkwater
               verder wordt gedistribueerd naar de aansluitingen.

Fitting, hulpstuk:      leidingelementen anders dan buizen, die verandering van richting,
               middellijn, aftak, etc. van de leiding mogelijk maken, benevens
               elementen als flensstukken, flens-spiestukken, bindflenzen,
               koppelingen etc

Hoofdkraan:         kraan gemonteerd na de dienstkraan en voor de watermeter (indien
               aanwezig), waarmee de drinkwaterinstallatie kan worden afgesloten terwijl
               de aansluitleiding in bedrijf blijft.

Passtuk:           het laatste buisdeel aan te brengen tussen het nieuw gelegde deel
               en het bestaande leidingnet.

Reguliere Werktijd:     in het bestek wordt met “reguliere werktijd(en)” bedoeld: van
               maandag tot en met vrijdag van 8.00 u t/m 16:30 u.

Schottenstempeling:      lichte grondkerende voorziening, bestaande uit één of meer
               onderdelen van de volgende elementen: stalen platen, houten
               planken, houten balken, stalen profielen.

Sleufbekisting:       middelzware grondkerende voorziening, bestaande uit een
               speciaal grondkerend systeem van stalen wanden en stempels.


Bestek Distributie                                      Pagina 44 van 59
          Watermeter:     apparatuur bestemd voor het vaststellen van de leveringomvang,
                    voor afrekening en voor controle van het verbruik.
27 februari 2009
          Bestek Distributie                               Pagina 45 van 59
8.2.  Bijlage 2 Kaart voorzieningsgebied en kengetallen
Kentallen voorzieningsgebied Oasen


Item                       Eenheid           Aantal
Aantal verbruiksadressen (technisch)       stuks            313.850
Lengte transportleidingen             km             304
Lengte distributieleidingen            km             3495
Indicatie aantal aansluitingen          stuks/jaar         1200

Aantal storingen bedrijfsvoering         stuks/jaar         150
Indicatie gemiddelde duur inzet kraantje
 voor verhelpen storing              uur             4
Frequentie grote calamiteit            aantal/jaar         1

Aantal projecten Engineering           stuks/jaar         200

Reguliere ondersteuning van bedrijfsvoering:
Ter ondersteuning van de afdeling bedrijfsvoering voor perceel Noord + Zuid zijn
gemiddeld vier (4) minigravers met bediening, a 1600 uur per jaar werkzaam. Tevens zijn
voor perceel Noord + Zuid gemiddeld drie (3) (hulp)monteurs, a 1600 uur per jaar
werkzaam.

Opheffen van storingen voor afdeling bedrijfsvoering:
Ter indicatie wordt er in perceel Nood + Zuid buiten reguliere werktijd (buiten 8.00 uur
tot 16.30 uur) gemiddeld drie (3) maal per week vier (4) uur (52 x 3 x 4 = 624 uur) een
minigraver met bediening ingezet.

Alle aantallen zijn indicatief van aard en kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Bestek Distributie                              Pagina 46 van 59
          8.3.    Bijlage 3 Tabel leidingmateriaal en leidingdiameter categorieën
          Tabel 1: Overzicht transport- en hoofdleidingen in voorzieningsgebied

                Hoofdleiding (ND ≤ 315 mm)                 Transportleiding (ND ≥ 400 mm)              Totaal

                     3674 km                            304 km                   3978 km

          (Peildatum gegevens: november 2005)


          Tabel 2: Overzicht leidingen per materiaalsoort, diameter (in millimeters) en lengte (in meters)
          in voorzieningsgebied

                   TOTAALOVERZICHT LEIDINGEN PER MATERIAALSOORT, DIAMETER EN LENGTE

          Materiaal
                  <50     50      63     75/80    90    100/110     125    150/160   200
          Diameter

          AC          0   4.600        0  28.665       0  166.905   26.475    119.080   40.365

          Beton         0      0       0      0     0       0       0     0     0

          GIJ          0     680       0  13.265    8.335    84.625   25.755     40.065   23.120

          GVK          0      0       0      0     0       0       0     0     0

          PE       18.115   181.455    92.515     495    7.410   179.935     1.485   100.855   28.755

          PE/Alu       230    1.390       65    70      30   2.125        65     0     0

          NOD.GIJ        0      0       0      0     0   3.550      425    12.705   13.050

          PVC       10.110   55.520    45.900   21.950   16.825   1.119.450    2.660   538.540  259.845

          ST          0      65       0   4.580       0   10.995     1.535    2.555   3.575

          ZPE       31.095   49.570    24.585     160       0    135        0     0     0

          Totaal Ø    59.550   293.280   163.065    69.185   32.600   1.567.720   58.400    813.800  368.710   Totaal

          Materiaal                                                            materiaal
                 250/275   300/315   350/400    450/500   600     700      800     900    1000
          Diameter                                                            soort

          AC       25.060   29.855    10.725    8.145    3.680        0       0     0     0    463.555

          Beton         0      0       0      0   235        0       0     0   1600        1.835

          GIJ       3.240    8.345       895    25       0       0       0     0     0    208.350
27 februari 2009
          GVK          0      0       0    215    445        0       0     0     0        660

          PE       11.785   18.105     5.135    4.510    660        0       0     0     0    651.215

          PE/Alu        0      0       0      0     0       0       0     0     0       3.975

          NOD.GIJ     2.185    4.930     1.130    6.600   16.080    7.715        0     0     0      68.370

          PVC       40.210   90.000    71.625   60.205    4.170        0       0     0     0   2.337.010

          ST       11.700    2.880    18.890    8.625   25.030    45.515   12.955     34.740      75   183.715

          ZPE          0      0       0      0     0       0       0     0     0    105.545

          Totaal Ø    94.180   154.115   108.400    88.325   50.300    53.230   12.955     34.740   1.675    4.024.230
          Bestek Distributie                                                   Pagina 47 van 59
8.4.  Bijlage 4 Standaard technische voorschriften leidingwerken
Bestek Distributie                          Pagina 48 van 59
Standaard Technische Voorschriften
      Leidingwerken
     Oasen drinkwater
            Ingangsdatum    : 18 februari 2009

            Versie       : 1.6

            Documentbeheerder  : n.t.b.

            Autorisatie     : n.t.b.

            Paraaf       :
      Standaard technische voorschriften Leidingwerken


                    Oasen drinkwater
INHOUD

2   STANDAARD TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN (STV)               3
  2.1 Algemeen                             3
  2.2 Beschikbaarstelling materialen en hulpmiddelen          3
  2.3 Lossen, opslaan en vervoeren en verwerken van materialen     4
  2.4 Controleren van buizen, hulpstukken, afsluiters en brandkranen  5
  2.5 Schade                              6
  2.6 Plaatsbepaling en ligging kabels en leidingen           6
  2.7 Hoofdafmetingen, uitzetten van het werk              7
  2.8 Afzetting werkstrook en opslagterrein               7
  2.9 Kruisingen met wegen, spoor, waterkeringen en waterlopen     7
  2.10  Uitvoeren grondwerken, ontgraven van de leidingsleuf      8
  2.11  Droog houden van sleuven en putten               10
  2.12  Herstel werkstrook                       10
  2.13  Opbreken en herstellen van verhardingen            10
  2.14  Mantelbuizen                          11
  2.15  Aanbrengen van afsluiters, brandkranen e.d.          12
  2.16  Het maken van flensverbindingen                13
  2.17  Leggen en stellen van pvc-leidingen              13
  2.18  Het maken van niet trekvaste steekmofverbindingen in PVC    14
  2.19  Het maken van trekvaste verbindingen in PVC          14
  2.20  Leggen en stellen van HPE-leidingen              15
  2.21  PE-leidingen (spiegel-/stuiklas)                15
  2.22  PE-leiding (elektrolasmof)                   17
  2.23  Stalen leidingen                        17
  2.24  Leggen van stalen leidingen                  17
  2.25  Bescherming van stalen buizen en hulpstukken          18
  2.26  Keuring van de buisbekleding                  19
  2.27  Laswerkzaamheden en keuren van lassen in stalen leidingen   19
  2.28  Nodulair gietijzeren leidingen                 21
  2.29  Leggen van nodulair gietijzeren leidingen           21
  2.30  Zinkers - algemeen                       21
  2.31  Grondwerk bij zinkers                     22
  2.32  Beproeven en afzinken van zinkers               22
  2.33  Kathodische bescherming (KB)                  23
  2.34  Vullen, ontluchten, beproeven en schoonspoelen van leidingen  24
  2.35  Aansluitleidingen                       25
  2.36  Sleufloze technieken: Gestuurde boringen en persingen     26
  2.37  Sleufloze technieken: Raketboringen              28
  2.38  Sleufloze technieken: Spuitzinkers              28
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                   Oasen drinkwater2 STANDAARD TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN (STV)

2.1   Algemeen
2.1.1 De aannemer dient te zorgen voor de levering van alle benodigde bouwstoffen in de ruimste zin
   van het woord, behalve voor de in artikel 2.1.2 genoemde uitzondering.

    In de uitvoering van de werken zijn voorts begrepen alle werkzaamheden die, ter beoordeling
    van de opdrachtgever, uit de aard der werken voortvloeien, ook al blijken deze werkzaamheden
    en levering niet nadrukkelijk uit het bestek en tekening(en).

2.1.2 Het door de opdrachtgever beschikbaar te stellen materiaal wordt als bijlage opgenomen in de
   bij het werk behorende werk- of opdrachtomschrijving.

2.1.3 Alle werkzaamheden, leveringen en diensten, zoals beschreven in deze standaard technische
   voorschriften maken deel uit van het werk en zijn derhalve niet verrekenbaar, tenzij nadrukkelijk
   anders staat vermeld in deze standaard technische voorschriften, dan wel anders staat vermeld
   in de werk- of opdrachtomschrijving.

2.1.4 Deze STV wordt samen met het bestek, werk- of opdrachtomschrijving als één geheel be-
   schouwd. Komt er enig werk voor dat in het bestek, werk- of opdrachtomschrijving niet staat
   vermeld, dan zijn alsnog de bepalingen van deze STV en de hierin vermelde voorschriften van
   toepassing.

2.1.5 De normale bedrijfsvoering van de installatie van de opdrachtgever mag niet worden gehinderd.
   De bestaande watervoerende transportleidingen, hoofd- en aansluitleidingen mogen slechts na
   overleg met de opdrachtgever worden verbroken voor een tijdsduur welke door de
   opdrachtgever wordt bepaald.

2.1.6 Bijzondere eisen gesteld in door derden afgegeven vergunningen, voorwaarden of op andere
   wijze kenbaar gemaakt, zullen in het algemeen in het bestek, werk- of opdrachtomschrijving zijn
   opgenomen, op de tekening(en) zijn vermeld of voor de aanbesteding aan de aannemer op
   andere wijze zijn medegedeeld.

2.1.7 Indien tijdens de uitvoering van de werken door ter plaatse bevoegde derden richtlijnen,
   aanwijzingen of bevelen worden gegeven, dienen deze na voorafgaand overleg met de
   opdrachtgever te worden nagekomen.

2.1.8 De aannemer dient zich te houden aan alle geldende wettelijke ARBO regels en aan de
   veiligheidsregels van beheerders van onder- en bovengrondse infrastructuur welke zich in de
   nabijheid van het werk bevinden.

2.1.9 Gedurende het project wordt –wanneer het een transportleiding betreft- niet toegestaan dat er op
   twee plaatsen aan de bestaande leiding tegelijkertijd gewerkt wordt. ’s nachts werken is, behalve
   na overleg met opdrachtgever, niet toegestaan.
2.2   Beschikbaarstelling materialen en hulpmiddelen
2.2.1  De in bestek, werk- of opdrachtomschrijving genoemde materialen worden de aannemer ter
     beschikking gesteld op een nader overeen te komen plaats en een nader te bepalen tijdstip.
     Indien beschikbaar gesteld materiaal met een vervoermiddel van aannemer of opdrachtgever
     wordt afgeleverd, moet het lossen door en voor rekening van de aannemer geschieden, ook
Datum: januari 2009
Versie 1                                              -3-
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                   Oasen drinkwater

     indien dit plaats dient te vinden buiten de normale werktijden.

2.2.2  De te leveren materialen door de opdrachtgever dienen tijdig door de aannemer afgeroepen te
     worden, waarna de opdrachtgever de aannemer zo tijdig mogelijk in kennis stelt van de
     vermoedelijke datum van aankomst van deze materialen. Eventuele wachturen van de
     expediteur zijn voor rekening van de aannemer. Vertraging in de levering van door de
     opdrachtgever te leveren materialen, kan geen aanleiding zijn tot het eisen van
     schadevergoeding door de aannemer.

2.2.3  De aannemer dient de vrachtbrief voor materialen, appendages, enz. te controleren en deze
     voor ontvangst te tekenen. Binnen 2 werkdagen na de levering van de materialen dient de
     aannemer de vrachtbrief af te geven bij de contactpersoon van de opdrachtgever.

2.2.4  De aannemer wordt geacht de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en
     hulpmiddelen ongeschonden en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen, tenzij bij de
     overdracht het tegendeel door de opdrachtgever is vastgesteld. De aannemer tekent voor
     ontvangst en draagt vanaf dat moment de verantwoordelijkheid voor de hem ter beschikking
     gestelde materialen en hulpmiddelen. Beschadiging en/of vermissing van materialen tijdens de
     duur van het werk is voor verantwoordelijkheid en rekening van de aannemer.

2.2.5  Voor een ongestoorde voortgang van de werkzaamheden dient de aannemer te controleren, of
     alle materialen op het werk aanwezig zijn. Bij het ontbreken van enig materiaal dient de
     aannemer binnen twee werkdagen nadat de materialen ter beschikking zijn gesteld de
     opdrachtgever daarvan in kennis te stellen. Wordt dit nagelaten, of op een te laat tijdstip
     gemeld dan zijn de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor de aannemer.

2.2.6  Overblijvende, ter beschikking gestelde materialen en hulpmiddelen moeten door de aannemer
     vóór de eerste oplevering weer schoon en in goede staat (ter beoordeling van de
     opdrachtgever) worden geretourneerd naar een door de opdrachtgever aangewezen locatie.
     Reeds samengestelde delen dienen door de aannemer uit elkaar te worden gehaald in de
     oorspronkelijke onderdelen. Als bewijs voor overdracht ontvangt de aannemer een retourbon.

2.2.7  Overgebleven, door de aannemer geleverde en eigendom van de opdrachtgever zijnde
     materialen, dienen eveneens door de aannemer geretourneerd te worden naar een door de
     opdrachtgever aangewezen locatie.

2.2.8  Alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen blijven haar eigendom. Zij
     dienen op eerste aanmaning door de opdrachtgever op haar werkterrein te worden
     geretourneerd. De opdrachtgever is onherroepelijk gemachtigd om, indien de aannemer in
     gebreke blijft, deze materialen op kosten van de aannemer weg te laten halen en hiertoe zo
     nodig bij hem in gebruik zijnde gebouwen of terreinen te betreden of te doen betreden.
     Terug te leveren materialen dienen, indien reeds samengesteld, door de aannemer uit elkaar
     te worden gehaald in de oorspronkelijke delen.


2.3   Lossen, opslaan en vervoeren en verwerken van materialen
2.3.1  Bij het lossen, opslaan en vervoeren van buizen, hulpstukken, enz. moet de aannemer, ten
     einde beschadiging en inwendige vervuiling te voorkomen, de uiterste voorzichtigheid
     betrachten en alle door de fabrikant aangebrachte bescherming, zoals afschermfolie en -
     kappen, intact laten. Lossen, opslaan en vervoeren van materialen is onderdeel van het werk.

2.3.2  Beschermkappen welke bij aankomst op het opslagterrein op de buizen ontbreken dienen zo
     spoedig mogelijk aangebracht te worden en dienen dit te blijven tot het moment dat de buizen
     gebruikt worden.

2.3.3  De aannemer moet de buizen en hulpstukken zodanig hanteren dat er geen beschadiging
     wordt toegebracht aan deze buizen, hulpstukken en de eventueel aangebrachte uitwendige
     bescherming, conform de richtlijnen van de leverancier.

2.3.4  Bij het verplaatsen van de buizen moet gebruik worden gemaakt van draagbanden van rubber,
                       Datum: januari 2009
-4-                                              Versie 1
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                   Oasen drinkwater

     nylon of canvas, op een zodanige manier geplaatst dat doorbuiging wordt voorkomen. Stalen
     stroppen en kettingen mogen niet worden toegepast.

2.3.5  Indien nodig worden terreinen voor opslag door en voor rekening van de aannemer geregeld;
     zij moeten door en voor rekening van de aannemer worden ingericht en na beëindiging van de
     werkzaamheden in de oorspronkelijke staat worden opgeleverd. De terreinen dienen door en
     voor rekening van de aannemer te worden voorzien van een deugdelijke afzetting ten opzichte
     van de omgeving. Hiertoe dient goedkeuring te worden verworven door de aannemer bij de
     eigenaar van het terrein en de gemeente.

2.3.6  Klein hulpmateriaal, alsmede materialen voor aansluitleidingen, pvc-lijm, bouten en moeren en
     glijmiddel dienen te worden ondergebracht in goed afsluitbare zeecontainers. Het materiaal
     dient hierin overzichtelijk te zijn opgeborgen.

2.3.7  Rubberen ringen, pakkingen en ander rubbermateriaal moeten op een droge, donkere plaats
     worden opgeslagen.

2.3.8  Bij het opslaan van buizen van alle materiaalsoorten moet de onderste laag gelijkmatig
     ondersteund worden door houten onderleggers. Bij de daarop volgende lagen dienen de
     houten onderleggers voldoende dik te zijn zodat de buizen elkaar onderling niet kunnen raken.
     Het stophout moet geplaatst worden op 1 meter van beide uiteinden en om de 4 meter hier
     tussen in. Het stophout moet vrij zijn van bitumineuze stoffen, carbolineum of oplosmiddelen,
     evenals het terrein dat als opslag dient. Deze ondersteuningen mogen de buizenen/of de
     buisbekleding niet beschadigden. Buizen mogen niet hoger gestapeld worden dan door de
     fabrikant/leverancier is toegestaan i.v.m. onrondheid en/of schade aan buizen.

2.3.9  Pvc-buizen mogen niet worden vervoerd bij een temperatuur lager dan 5° C of volgens
     voorschrift van de leverancier.

2.3.10 Alle in deze paragraaf genoemde hulpmiddelen voor het opslaan van buizen, hulpstukken e.d.
    moeten door de aannemer worden geleverd.

2.3.11 Het vervoer van de ter beschikking aan de aannemer gestelde materialen is, met inachtneming
    van de wegen verkeerswetgeving, van de plaats van beschikbaarstelling af geheel voor
    verantwoordelijkheid van de aannemer.

2.3.12 Gebruik, opslag van buismaterialen, hulpstukken en hulpmaterialen dient te voldoen aan de
    hygiënecode KIWA, laatste uitgave.


2.4   Controleren van buizen, hulpstukken, afsluiters en brandkranen
2.4.1  Alle buizen, hulpstukken, afsluiters en brandkranen worden direct op de plaats van
     terbeschikkingstelling, dan wel op de opslagplaats, op het moment van overdacht door de
     aannemer visueel gecontroleerd.

2.4.2  De aannemer moet voor het controleren van de buizen, hulpstukken, afsluiters en brandkranen
     alle door de opdrachtgever nodig geachte middelen (werknemers, hulpmiddelen, enz) tot de
     eerste oplevering in goede staat ter beschikking stellen. Arbeidsuren t.b.v. extra controles
     kunnen conform eenheidsprijzen verrekend worden.

2.4.3  Zie paragraaf 2.2 voor de procedure voor afkeur van materialen. Afgekeurde materialen
     moeten duidelijk zichtbaar worden gemerkt en afzonderlijk worden opgeslagen. Zij zullen door
     de opdrachtgever door andere worden vervangen.
Datum: januari 2009
Versie 1                                              -5-
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                    Oasen drinkwater

2.5   Schade


2.5.1  Fabricagefouten van buizen, hulpstukken e.d. welke na het transport, leggen of persen van de
     leiding aan het licht treden, zullen voor rekening van de opdrachtgever worden hersteld, tenzij
     de aannemer nalatigheid bij de controle is te verwijten.

2.5.2  Buizen en hulpstukken welke beschikbaar worden gesteld, maar door de aannemer worden
     beschadigd, zullen door de opdrachtgever voor rekening van de aannemer worden vervangen.

2.5.3  Beschadiging van de in- en uitwendige bekleding van stalen en gietijzeren stukken moet voor
     het in gebruik nemen worden hersteld en de uitwendig herstelde bekleding worden afgevonkt.

2.5.4  De aannemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor schade aan kabels, leidingen, rioleringen
     enz., veroorzaakt tijdens de uitvoering van het werk. De kosten van het herstel, alsmede de
     gevolgen van bedrijfsstoringen in welke vorm dan ook komen voor rekening van de aannemer


2.6   Plaatsbepaling en ligging kabels en leidingen
2.6.1  De plaatsen waar de leidingen met toebehoren moeten worden gelegd, blijken uit bestek, werk-
     of opdrachtomschrijving en/of tekening(en).

2.6.2  De juiste plaatsen van de te leggen leidingen zullen, voor zover deze niet blijken uit de
     verstrekte gegevens en/of door de aannemer gemaakte proefsleuven, tijdens de uitvoering van
     het werk door de opdrachtgever ter plaatse worden aangegeven.

2.6.3  Het terrein waarop of waarin de werken moeten worden uitgevoerd, wordt bij oplevering terug
     aan de opdrachtgever overgedragen in de staat waarin dit zich bevindt op de dag van de
     aanvang van de werkzaamheden, tenzij anders in bestek, werk- of opdrachtomschrijving staat
     vermeld.

2.6.4  De eventuele gegevens over bestaande kabels en leidingen welke op de tekening(en) vermeld
     staan zijn informatief. De aannemer is verplicht om de juistheid van die gegevens in het werk te
     controleren middels een KLIC-melding, waarbij de meest actuele gegevens worden
     opgevraagd. Bij het ontdekken van niet op de tekening(en) aangegeven kabels en leidingen
     moet de wettelijke eigenaar worden geïnformeerd en onmiddellijk melding worden gedaan aan
     de opdrachtgever.

2.6.5  Indien het voor de uitvoering van het werk noodzakelijk wordt geacht dat bestaande
     voorzieningen (tijdelijk) worden verlegd, geschiedt dit volgens aanwijzingen van de
     opdrachtgever. Alle werkzaamheden ten behoeve van de omlegging of verbreking van kabels
     en leidingen die redelijkerwijs noodzakelijk worden geacht, behoren tot het werk.

2.6.6  Leidingen mogen niet worden gelegd binnen een afstand van 1,5 meter ten opzichte van de
     buitenzijde van riool persleidingen. Indien dit het geval is dient de aannemer de opdrachtgever
     tijdig te waarschuwen.

2.6.7  De Aannemer is verplicht bij het aantreffen van obstakels in of boven de werkstrook, welke niet
     op de tekeningen vermeld staan of nader door de Opdrachtgever zijn aangegeven, direct
     contact op te nemen met de Opdrachtgever.
                      Datum: januari 2009
-6-                                               Versie 1
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                     Oasen drinkwater

2.7   Hoofdafmetingen, uitzetten van het werk
2.7.1   Hoofdafmetingen van de werken zijn aangegeven op de bij dit bestek, werk- of
     opdrachtomschrijving behorende tekening(en).

2.7.2   Indien op de tekening(en) een peil is aangegeven, is dit het Normaal Amsterdams Peil
     (N.A.P.), tenzij anders is vermeld. Het gebruikte peil dient tevens op de tekening vermeld te
     worden.

2.7.3   De aannemer dient zelf een vast hoogtepunt ten opzichte van het N.A.P. uit te zetten.

2.7.4   De aannemer zet van dit vaste hoogtepunt zelf zijn werken uit.

2.7.5   De aannemer zet de werken in richting en hoogte zelf uit aan de hand van de bij dit bestek,
     werk- of opdrachtomschrijving behorende tekening(en) en eventuele aanwijzingen van de
     opdrachtgever. De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste hoogte, ligging en de plaats van
     het te maken werk.

2.7.6   De op de tekening aangegeven waterstanden zijn informatief en niet bindend. Een hogere of
     lagere waterstand geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding of op wijzigingen van
     de bepalingen in dit bestek.


2.8   Afzetting werkstrook en opslagterrein

2.8.1   De aannemer dient voor een deugdelijke afzetting van het opslagterrein en de werkstrook te
     zorgen, opdat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gebieden. Een en ander in overleg
     met de plaatselijke autoriteiten en de grondeigenaar/pachter.

2.8.2   In geen geval mag de aannemer bestaande afrasteringen verplaatsen, c.q. verbreken, anders
     dan na toestemming van de opdrachtgever en/of eigenaar.

2.8.3   Indien de aannemer andere toegangen naar de werkstrook wenst dan aangegeven op de
     tekeningen dient hij hier, voor de ingebruikname, zelf toestemming voor te verkrijgen. In dit
     geval overlegt de aannemer de opdrachtgever een getekende vrijwaring van de grondeigenaar,
     c.q. pachter inzake schade en vergoedingen.

2.8.4   Voor het einde van de werktijd dient elke dag de afrastering en de werking van eventueel
     geplaatst schrikdraad te worden gecontroleerd op deugdelijkheid. Eventuele reparaties dienen
     direct te worden uitgevoerd.

2.8.5   De aannemer is aansprakelijk voor alle schade binnen en buiten de werkstrook, welke de
     gebruiker mocht lijden ten gevolge van het niet deugdelijk zijn van de afrastering. Hij zal de
     opdrachtgever ter zake vrijwaren tegen aanspraken van gebruikers en een eventueel op te
     stellen schaderapport mede ondertekenen.


2.9   Kruisingen met wegen, spoor, waterkeringen en waterlopen


2.9.1.  De Aannemer dient namens de Opdrachtgever tijdig, vóór de aanvang van het maken van
     iedere weg-, in- en uitrit, parkeerplaatskruising e.d. in overleg te treden met de eigenaar,
     beheerder en/of gebruiker van het te kruisen object. De gemaakte afspraken worden door de
     Aannemer in een besprekingsverslag vastgelegd en aan de betrokkenen ter informatie
     toegezonden, terwijl het verslag tevens aan de Opdrachtgever ter hand wordt gesteld.

2.9.2   Bij het maken van kruisingen dienen de beperkingen en eisen, die de eigenaar, beheerder
Datum: januari 2009
Versie 1                                                -7-
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                  Oasen drinkwater

    en/of gebruiker daaraan stelt te worden opgevolgd en zijn verrekenbaar. In het algemeen zal
    gelden dat wegen niet voor verkeer mogen worden afgesloten. In overleg met de eigenaar,
    beheerder en/of gebruiker dient overeenstemming te bestaan ten aanzien van de te treffen
    voorzieningen.

2.9.3  Overige kruisingen (met waterkeringen, met waterlopen, met tramspoor of treinspoor) dienen te
    worden gemaakt zoals aangegeven in de projectdocumenten en overeenkomstig de
    voorwaarden van de voor de betreffende kruising verleende vergunning

2.9.4  Voor het maken van tijdelijke doorgangen in bestaande omheiningen moet de Aannemer
    overleg plegen met de grondeigenaar, -gebruiker en/of de -beheerder. De omheiningen ter
    plaatse van de tijdelijke doorgangen dienen in de oorspronkelijke staat te worden
    teruggebracht. De Aannemer dient de gemaakte tijdelijke doorgangen in de omheiningen en de
    gemaakte tijdelijke afrasteringen te onderhouden. Kosten komen voor verrekening in
    aanmerking op basis van nacalculatie en, indien van toepassing bij landelijke buitengebieden,
    conform de LTO-vergoedingen.


2.10 Uitvoeren grondwerken, ontgraven van de leidingsleuf

2.10.1 Indien aan de werk of opdrachtomschrijving een cultuurtechnisch rapport is toegevoegd dient
    overeenkomstig gehandeld te worden. De bepalingen van dit cultuurtechnisch rapport gaan
    boven de in het bestek opgenomen bepalingen.

2.10.2 Indien bestaande, maar "verlaten" leidingen verwijderd dienen te worden is dit vermeld in de
    opdracht. Bij het verwijderen van asbest cement buizen dient met betrekking tot de verwerking
    gehandeld te worden overeenkomstig de bij de opdrachtgever gehanteerde normen welke zijn
    vastgelegd in het Arbeidsinformatieblad 3 (AI-3).

2.10.3 De zich binnen de werkstrook bevindende obstakels, zoals afrasteringen, hekken e.d. dienen,
    na door de aannemer fotografisch te zijn vastgelegd, te worden verwijderd en zorgvuldig te
    worden opgeslagen. Indien tijdens het verwijderen hiervan schade ontstaat, dient de aannemer
    bij herplaatsing deze schade te herstellen, kosten hiervan zijn voor rekening aannemer. Indien
    de aannemer van mening is dat een obstakel zich in een dermate slechte staat bevindt, dat bij
    het verwijderen grote schade zal ontstaan, dient hij voor de verwijdering hiervan de
    opdrachtgever te waarschuwen, waarna een rapport zal worden opgemaakt.

2.10.4 Voor het graven van sleuven voor kunststof buizen met een middellijn van 300 mm en groter,
    dient de graafmachine te worden voorzien van een bak die halfrond is geprofileerd op de
    uitwendige middellijn van de te leggen buizen, zodat de buizen bij het leggen liggen opgesloten
    in de ongeroerde grond.

2.10.5 De dekking boven de leiding in de veldstrekkingen na eventueel opgetreden klink dient
    minimaal 0,8 meter te bedragen voor distributieleidingen en 1,0 meter voor transportleidingen.
    Alleen indien in overleg met de opdrachtgever de dekking meer dan 0,2 meter afwijkt (in
    positieve of in negatieve zin) kan verrekening plaatsvinden.

    De dekking boven de leiding ter plaatse van de kruising met A-watergangen (primair) dient
    minimaal 2,0 meter te bedragen ten opzichte van de vaste bodem van de watergang. Een
    kleinere dekking is alleen toegestaan indien een bescherming boven de leiding wordt
    aangebracht, dit ter beoordeling van de opdrachtgever en de vergunning verlener.

    De dekking boven de leiding ter plaatse van de kruising met B-watergangen (secundair) dient
    minimaal 1,5 meter te bedragen ten opzichte van de vaste bodem van de watergangen. Een
    kleinere dekking is alleen toegestaan indien een bescherming boven de leiding wordt
    aangebracht, dit ter beoordeling van de opdrachtgever en de vergunning verlener.
                     Datum: januari 2009
-8-                                              Versie 1
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                  Oasen drinkwater

2.10.6 De bodem van een sleuf dient op de juiste diepte vlak te worden afgegraven en moet vrij zijn
    van scherpe voorwerpen en obstakels.

2.10.7 Ter plaatse van de verbindingen behoort de sleufbodem iets verdiept te worden, zodanig dat
    de moffen vrij komen te liggen.

2.10.8 De uitkomende grond dient gescheiden naar grondsoort te worden opgeslagen en in
    omgekeerde volgorde als aanvulling in de sleuf te worden aangebracht, tenzij anders in de
    opdracht staat vermeld.

2.10.9 De aanvullingen dienen te geschieden in lagen tot circa 30 cm boven de buis. De lagen
    moeten stuk voor stuk met stampers worden verdicht, zie ook paragraaf 2.13.6. Bij de eerste
    laag moet erop worden gelet dat ook de grond onder de buis zo goed mogelijk wordt verdicht.
    De grond die voor de aanvulling gebruikt wordt, moet vrij zijn van puin en scherpe voorwerpen.
    Het aanrijden van de sleuf door middel van auto's of andere voertuigen met banden is niet
    toegestaan.

2.10.10 Overtollige en of afgekeurde grond moet door de aannemer volgens aanwijzingen van de
    opdrachtgever worden verwerkt of naar een nader aan te wijzen plaats worden afgevoerd.
    Eventuele stortingskosten, laden, vervoeren, lossen en opdraaien zijn na overleg
    verrekenbaar.

2.10.11 Waar op de bodem van de sleuf of onmiddellijk daaronder oud metselwerk, stenen, palen of
    andere voorwerpen worden aangetroffen, welke een gelijkmatige zetting van de leiding kunnen
    verhinderen, moeten deze tot op 30 cm onder de vastgestelde sleufdiepte worden verwijderd
    en moet de ontstane ruimte met bruikbare grond worden aangestampt of ingewaterd.
    Dit artikel is tevens van toepassing voor zinkers, waarbij voor zinkers niet een maat van 30
    centimeter, maar een maat van 1 meter rondom de zinker geldt (in de eindsituatie).
    Bij het vinden van oud metselwerk, oude fundatie en/of andere voorwerpen dient de
    opdrachtgever onmiddellijk te worden gewaarschuwd.

2.10.12 Daar, waar door bedrijven achterliggend land moet worden bewerkt en daartoe de werkstrook
    moet worden gekruist, wordt ter plaatse van de overgangen de sleuf na aanvulling bedekt met
    dragline-schotten of ander gelijkwaardig materiaal, waarvan de sterkte minimaal moet voldoen
    aan verkeersklasse 15. Deze moeten blijven liggen tot de opdrachtgever bepaalt dat ze kunnen
    worden verwijderd.

2.10.13 De sleuf moet na het leggen van de buis direct worden aangevuld ter bescherming tegen
    opdrijven van de buis. Voordat de sleuf wordt gedicht, dient op 30 cm boven de buis een
    waarschuwingslint te worden aangebracht. Dit lint wordt door de opdrachtgever beschikbaar
    gesteld. In principe dienen de sleuven aan het einde van de werkdag geheel gevuld en verdicht
    te zijn, in overleg met opdrachtgever kan hiervan afgeweken worden.

2.10.14 Bomen en struiken in het tracé dienen te worden gespaard, tenzij de opdrachtgever in bestek,
    werk- of opdrachtomschrijving heeft aangegeven welke bomen, c.q. struiken mogen worden
    verwijderd.

2.10.15 Daar waar overpaden worden verbroken, dienen deze zo snel mogelijk te worden hersteld in
    dezelfde materiaalsoort als daarvoor aanwezig was.

2.10.16 Daar waar kruisingen met watergangen of bestaande drainage moeten worden uitgevoerd,
    dient de aannemer de aanwijzingen van de opdrachtgever of vergunningverlener betreffende
    de waterafvoer van de watergang nauwkeurig uit te voeren.
    De aannemer zorgt ervoor, zo nodig door het slaan van tijdelijke damwanden, dat aan de
    oevers geen grondverschuivingen kunnen plaatsvinden en het eventuele verkeer zoveel
    mogelijk ongehinderd doorgang kan vinden.

2.10.17 Indien door de opdrachtgever in de werkomschrijving grondverbetering is voorgeschreven,
Datum: januari 2009
Versie 1                                             -9-
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                   Oasen drinkwater

     dient de uitkomende grond te worden verwerkt volgens de in paragraaf 2.10.10 opgenomen
     voorwaarden over het verwijderen van overtollige grond.

2.10.18 Aanvullingszand of aanvullingsaarde die door de aannemer wordt geleverd dient te zijn
    voorzien van een schoon-grond-verklaring.

2.10.19 De afstand tot leidingen of kabels van derden dient in overleg met de opdrachtgever te worden
    bepaald.

2.10.20 Bij kruisingen van leidingen met duikers, riolen en andere leidingen, kabels, enz. moeten de
    leidingen volgens aanwijzing van de opdrachtgever daar overheen of onderdoor worden
    gevoerd.

2.10.21 De polderpeilen in de watergangen moeten worden opgevraagd bij de vergunning verlenende
    instantie(s).2.11 Droog houden van sleuven en putten

2.11.1 Alle werken dienen in den droge te worden uitgevoerd behalve daar, waar op de tekening(en)
    zinkers zijn aangegeven.

2.11.2 De aannemer moet zodanige maatregelen treffen dat tijdens het leggen van de buis en het
    maken van de verbindingen geen grondwater (of overige) uit de sleuf in de leiding kan komen.

2.11.3 Open bemaling is niet verrekenbaar, tenzij dit in de opdracht nadrukkelijk is vermeld.

2.11.4 Bronbemaling is alleen verrekenbaar, indien vooraf toestemming is verleend door de
    opdrachtgever. Putbemaling is voor hoofdleidingen/aansluitleidingen te allen tijde verrekenbaar
    conform eenheidsprijzen.

2.11.5 Voor het plaatsen van de bronbemaling dient de aannemer een volledig bemalingsplan in ter
    goedkeuring van de opdrachtgever. Deze goedkeuring ontheft de aannemer geenszins van zijn
    verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de bemaling. In overleg met
    opdrachtgever wordt afgestemd of de aannemer alle vergunningen en toestemmingen tot
    onttrekking en tot lozing van het opgemalen water verzorgt. Melden bij de provincie is verplicht.
    Indien voor de vergunning of het lozen van bemalingswater kosten moeten worden verrekend
    aan het bevoegd gezag, dan zijn deze voor rekening van opdrachtgever.2.12 Herstel werkstrook
2.12.1 De aannemer dient de werkstrook en de opslagterreinen na de uitvoering van het werk op te
    leveren in de oorspronkelijke staat, tenzij anders staat vermeld in de opdracht.

2.12.2 In de wegbermen, welke in het gebied liggen dat in cultuur is gebracht, dient door de aannemer
    gras (grasmengsel van het soort B3 of een ander door de opdrachtgever voor te schrijven
    mengsel) te worden ingezaaid.2.13 Opbreken en herstellen van verhardingen
2.13.1 Zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever (en daarmee van de wegbeheerder)
    mag niet met het opbreken van de verharding in de openbare weg worden begonnen.

2.13.2 De in openbare wegen gemaakte sleuven moeten elke dag voor het einde van de werktijd
    worden gedicht, tenzij in de werkomschrijving anders staat vermeld; dit mag met een
    noodbestrating. Ingravingen dienen, afhankelijk van de gestelde tijd door de betreffende
                      Datum: januari 2009
- 10 -                                             Versie 1
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                   Oasen drinkwater

     gemeente, ruim voor aanvang gemeld te worden bij de desbetreffende wegbeheerder.

2.13.3 Het profiel van de sleuven, dat ten behoeve van de aanleg van de leiding in de wegverharding
    wordt gemaakt, dient tot een minimum te worden beperkt.

2.13.4 Het opgebroken verhardingsmateriaal dat niet uit klinkers of tegels bestaat en ander niet her te
    gebruiken materiaal, moet worden afgevoerd op een door de aannemer aan te geven en door
    de opdrachtgever goed te keuren plaats. Dit materiaal dient binnen één week na het herstel
    van de verharding door van de aannemer te worden afgevoerd naar deze plaats. Er dient een
    kopie van het stortbewijs aan de opdrachtgever overhandigd te worden. Alle eventuele kosten
    voor het verkrijgen van een schoon-grond verklaring en stortingskosten komen voor rekening
    van de opdrachtgever.

2.13.5 Bij herstraten vult de aannemer de ontbrekende of gebroken tegels, c.q. klinkers aan.

2.13.6 Het aanvullen en verdichten van de sleuven en werkgaten in de wegen en bermen dient te
    geschieden met uitkomende grond, overeenkomstig de eisen van de wegbeheerder. Minimaal
    dienen de aanvullingen laagsgewijs met behulp van een trilplaat te worden verdicht, tenzij de
    wegbeheerder of de opdrachtgever anders voorschrijft.

2.13.7 Voor openbare wegen dient de aannemer rekening te houden met het aanbrengen van een
    noodbestrating. Na het inklinken dient de definitieve bestrating te worden aangebracht.

2.13.8 Daar waar verzakkingen optreden in de verharding, moet de aannemer op eerste aanwijzing
    van wegbeheerder of opdrachtgever reparaties verrichten, ook al zouden deze buiten de
    normale werktijden vallen.

2.13.9 Bij werkzaamheden in de openbare weg dient de aannemer alle verkeersmaatregelen te treffen
    die nodig zijn. Hij dient deze verkeersmaatregelen tevens te onderhouden, dagelijks te
    controleren op hun deugdelijke werking en te zorgen dat zij functioneren. Verrekening van de
    wegafzettingen is voor werkzaamheden aan hoofdleidingen/aansluitleidingen mogelijk via de
    eenheidsprijzen.

2.13.10 Bij het definitief herstellen van straten en trottoirs dient de aannemer gedurende de
    onderhoudstermijn aantoonbaar meerdere inspecties te hebben uitgevoerd op de
    deugdelijkheid en veiligheid van het geleverde straatwerk. Eventuele reparaties dienen
    terstond te worden uitgevoerd en zijn niet verrekenbaar2.14 Mantelbuizen
2.14.1 Bij kleine lengtes ( < 9 meter) van de mantelbuis dient de watervoerende buis geen verbinding
    te bevatten.
    Bij grotere lengtes (>= 9 meter) van de mantelbuis moet de verbinding welke in de
    watervoerende buis voorkomt, trekvast zijn.

2.14.2 De uiteinden van de mantelbuis dienen vrij te zijn van bramen of scherpe randen, die de
    watervoerende buis kunnen beschadigen.

2.14.3 Alvorens de watervoerende buis in de mantelbuis te brengen, dient de aannemer zich ervan te
    overtuigen dat de mantelbuis goed schoon is, geen afwijkende inwendige middellijn heeft en
    rond is. De mantelbuis moet tevens recht liggen, zodat de watervoerende buis niet vastloopt bij
    het inbrengen.

2.14.4 Rond de watervoerende buis moeten over de lengte van de doorvoering centreerbeugels
    worden aangebracht. Voor de aantallen en diameters van de centreerbeugels wordt verwezen
    naar de eisen van de leverancier.

2.14.5 Ten einde het binnendringen van grond te voorkomen, moeten de uiteinden van de mantelbuis
    van gemonteerde rubberslabben/-manchetten worden voorzien.


Datum: januari 2009
Versie 1                                             - 11 -
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                  Oasen drinkwater

2.15 Aanbrengen van afsluiters, brandkranen e.d.
2.15.1 Vlinderkleppen, afsluiters en brandkranen moeten zuiver verticaal worden gesteld.

2.15.2 De verlengstukken van de spindels en de schutbuizen moeten, indien zij ten gevolge van een
    grotere of eventueel kleinere gronddekking niet de gewenste lengte hebben, op aanwijzing van
    de opdrachtgever worden veranderd.

2.15.3 Brandkranen dienen zo geplaatst te worden dat de lange as evenwijdig komt aan de as van de
    weg, waarin ze worden opgesteld.

2.15.4 Op elke afsluiter en brandkraan dient een straatpot te worden geplaatst, welke door de
    opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

2.15.5 Op aanwijzing van de opdrachtgever dient op afsluiters/vlinderkleppen een aanwijspaal en/of
    kenmerkplaat te worden aangebracht. De kenmerkplaten (indien gewenst) dienen op
    aanwijzing van de opdrachtgever te worden aangebracht op muren of kunststof aanwijspalen.
    Aanwijspalen en kenmerkplaten worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

2.15.6 Bij geplaatste brandkranen worden geen aanwijspalen en/of kenmerkplaten aangebracht, tenzij
    in de betreffende opdracht anders staat vermeld.
                     Datum: januari 2009
- 12 -                                             Versie 1
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                   Oasen drinkwater

2.16 Het maken van flensverbindingen
2.16.1 Flensverbindingen van hulpstukken, afsluiters en brandkranen moeten worden gemaakt met
    toepassing van flenspakkingringen. Een uitzondering hierop vormt een trekvast E-stuk.
    Levering dient te geschieden overeenkomstig de materiaalstaat.

2.16.2 Het aandraaien van de bouten dient kruiselings te geschieden. Het aandraaimoment mag niet
    groter of kleiner zijn dan volgens de opgave van de fabrikant. Dit dient te gebeuren met een
    momentensleutel.

2.16.3 De flenzen van de schuifafsluiters, vlinderklepafsluiters, brandkranen en hulpstukken zijn
    geboord overeenkomstig de flenzen PN 10 van bijlage B van NEN 7115, tenzij anders is
    aangegeven.

2.16.4 De flensverbindingen dienen te worden gemaakt met moerbouten, vervaardigd van roestvast
    staal (RVS), te weten de bouten in kwaliteit A2 (304) ISO 4014, de moeren in kwaliteit A2 (304)
    ISO 4032 en de sluitringen in kwaliteit A2 (304) ISO 7089. Vanaf diameter 400 mm dienen de
    toe te passen pakkingen flenspakkingen met staalkern te zijn van Eriks G-ST van het type
    Elastomet NBR PN 10. Afhankelijk van de aanwijzingen van de opdrachtgever dienen de
    bouten, moeren, ringen en pakkingen door de aannemer te worden geleverd. Tenzij anders
    vermeldt mogen flenspakkingen, RVS-bouten en -moeren niet worden hergebruikt.


2.17 Leggen en stellen van pvc-leidingen

2.17.1 Bij een temperatuur van 5°C of lager mogen geen pvc-leidingen worden gelegd.

2.17.2 Voordat de buizen in de sleuf worden neergelaten, moeten harde voorwerpen, die eventueel
    op de bodem van de sleuf zijn blijven liggen, worden verwijderd.

2.17.3 De leiding moet, overeenkomstig de legvoorschriften van de leverancier/fabrikant, met zorg
    worden gelegd, zodanig dat strak werk ontstaat. Stijgingen en dalingen moeten zo gelijkmatig
    mogelijk verlopen.

2.17.4 Waar duikers, riolen en leidingen welke niet kunnen worden opgeruimd of veranderd met hun
    bovenkant op minder dan 30 cm onder de onderkant van de te leggen leidingen blijven liggen,
    mogen op deze plaats geen verbindingen worden aangebracht.

2.17.5 Bij het maken van flauwe bochten in leidingen met mofverbindingen mag de hoekverdraaiing
    welke twee opeenvolgende buizen met elkaar maken, nooit meer bedragen dan volgens de
    voorschriften van de leverancier toelaatbaar wordt geacht.

2.17.6 Buizen en hulpstukken die in de sleuf worden verbonden, moeten zo vlug mogelijk nadat de
    afschermkap is weggenomen, met het voorgaande onderdeel worden verbonden.

2.17.7 Reiniging van buizen en hulpstukken dient te geschieden overeenkomstig de hygiënecode
    drinkwater (uitgave KIWA, meest recente versie).

2.17.8 Zand, vuil of andere vreemde voorwerpen welke ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen
    bij het leggen in de leidingen zijn terecht gekomen, moeten door de aannemer worden
    verwijderd.

2.17.9 PVC leidingen mogen niet in de onmiddellijke nabijheid (< 1 meter) worden gelegd van
    leidingen met een wandtemperatuur van boven de 30°C. Indien dit het geval is, dient de
    aannemer de opdrachtgever te waarschuwen.

2.17.10 PVC en HPE leidingen mogen niet worden gelegd in de directe nabijheid van huidige of reeds
    verlaten benzinestations of daar, waar sprake is van bodemverontreiniging met stoffen die voor
    PVC of HPE gevaarlijk zijn. In overleg met de opdrachtgever zal voor een alternatieve
    oplossing gekozen moeten worden. Eventueel hieruit voortvloeiende meerkosten zijn
    verrekenbaar.
Datum: januari 2009
Versie 1                                              - 13 -
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                  Oasen drinkwater

2.17.11 Bij het leggen van PVC-leidingen mag geen gebruik worden gemaakt van perkoenpalen,
    baddingen, balken e.d. welke geïmpregneerd zijn met een voor pvc schadelijk middel.

2.17.12 Aanboringen die niet op de bij de werkomschrijving of opdracht behorende tekening(en) staan
    aangegeven behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever en dienen uitgevoerd te worden
    met daarvoor geëigend gereedschap.

2.17.13 Indien vanwege verontreinigde grond SLA buis toegepast dient te worden, kunnen de extra
    uitvoeringskosten apart verrekend worden.2.18 Het maken van niet trekvaste steekmofverbindingen in PVC
2.18.1 De verbinding moet worden gemaakt volgens voorschriften van de leverancier.

2.18.2 Bij het tot stand brengen van de PVC-steekmofverbindingen dient, ter bevordering van een
    gemakkelijk glijden van de rubbermanchet over de buis, een door de opdrachtgever ter
    beschikking te stellen glijmiddel (KIWA gekeurd) te worden toegepast. Hierbij dient de
    gebruikshandleiding van de leverancier te worden gevolgd. Het glijmiddel dient hygiënisch te
    worden aangebracht op het spie-eind van de buis.

2.18.3 Voordat de sleuf wordt gedicht, moeten alle verbindingen visueel zijn gecontroleerd. De
    verbindingen moeten vrij zijn van torsiespanningen en de hoekverdraaiing van de mof mag niet
    groter zijn dan de helft van de door de fabrikant opgegeven waarde (in verband met mogelijke
    restzettingen).

2.18.4 Het aanbrengen van spatkrachtconstructies voor de op de tekening(en) aangegeven bochten,
    T-stukken en eindpunten geschiedt op de door de opdrachtgever voor te schrijven wijze.
    Indien de spatkrachtconstructie niet op tekening is aangegeven, wordt deze op aanvraag van
    de opdrachtgever aangebracht.

2.18.5 De voorzieningen uit het vorige lid worden eveneens aangebracht bij horizontaal en verticaal
    geplaatste bochten, bijzondere hulpstukken e.d. welke voorkomen in leidingen met niet
    trekvaste verbindingen.

2.18.6 De aan te brengen spatkrachtconstructie is zodanig dat op de daarvoor in aanmerking
    komende plaatsen voldoende waarborg tegen het uit elkaar trekken van de verbindingen wordt
    verkregen, ook bij de geldende beproevingsdruk. Bij tijdelijke eindpunten wordt de
    spatkrachtconstructie zodanig aangebracht dat deze weer gemakkelijk verwijderd kan worden.

2.18.7 In het geval van niet-trekvaste verbindingen dienen bij bochten stempelpalen gebruikt te
    worden.
2.19 Het maken van trekvaste verbindingen in PVC
2.19.1 Te allen tijde dienen de montagevoorschriften van de leverancier/fabrikant opgevolgd te
    worden.
                     Datum: januari 2009
- 14 -                                              Versie 1
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                  Oasen drinkwater

2.20 Leggen en stellen van HPE-leidingen

2.20.1 Bij een temperatuur van 0°C of lager mogen geen hpe-leidingen worden gelegd.


2.20.2 Voorts zijn alle overige bepalingen van paragraaf 2.17 (leggen en stellen van PVC leidingen)
    van toepassing.
2.21 PE-leidingen (spiegel-/stuiklas)

Algemeen


2.21.1 De PE-buizen dienen door de aannemer onderling te worden verbonden door middel van een
    spiegellas, elektrolas of steekmof. Indien de opdrachtgever bepaalt dat elektrolasmoffen zijn
    toegestaan, dient gehandeld te worden overeenkomstig de voorschriften van de leverancier.

2.21.2 De lasapparatuur, de lasvoorbereiding en de lasuitvoering moeten voldoen aan de eisen, zoals
    deze zijn gesteld in de "Lasmethodespecificatie voor het stuiklassen van buizen en
    hulpstukken van polyetheen met en dichtheid gelijk of groter dan 930 kg/m3, (ontwerp NEN
    7200).

2.21.3 De aannemer moet op de bouwplaats middelen (bijv. lastent) gebruiken om het laswerk te
    beschermen tegen weersinvloeden en ander ongunstige omstandigheden (w.o. tocht), welke
    de kwaliteit van het laswerk kunnen schaden. Hij moet er voor zorgen, dat de
    omgevingstemperatuur tenminste 5°C is. De gebruikte (verwarmings-)methode moet door
     de keuringsinstantie worden aanvaard (geen open vlam). De buiseinden dienen tijdens het
     lassen en afkoelen in verband met tocht op deugdelijke wijze te worden afgedicht.

2.21.4 Voor de aanvang van het laswerk kan door de opdrachtgever worden bepaald dat een proeflas
    gemaakt dient te worden. Eerst nadat van de opdrachtgever een verklaring is ontvangen dat de
    gemaakte proeflas aan de gestelde eisen voldoet, mag worden overgegaan tot het uitvoeren
    van de spiegellas. De kosten die de keuringsinstantie hiervoor berekent, zijn voor rekening van
    de aannemer.

2.21.5 Inwendig dienen alle lasrillen te worden verwijderd.


lasapparatuur
2.21.6 Het lasapparaat moet voldoen aan alle daarop aangegeven veiligheidsvoorschriften en
    gebouwd zijn voor gebruik op bouwwerken en in het veld (druipwater- en stofdicht en geschikt
    voor omgevingstemperaturen van ca. -15° tot +50°C).

2.21.7 Van het lasapparaat moet de hefboomverhouding of plunjerverhouding op het werk bekend
    zijn.

2.21.8 Voor flenzen en hulpstukken waarbij geen correctie van de onrondheid nodig is, zijn
    aangepaste klemstukken toegestaan, mits deze de oppervlakken van de flenzen en
    hulpstukken niet beschadigen.

lasvoorbereiding
Datum: januari 2009
Versie 1                                            - 15 -
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                    Oasen drinkwater

2.21.9 De maatverschillen van de buiseinden, ten gevolge van onrondheid en dikteverschillen binnen
    de aanvaarde toleranties, moeten gelijkmatig over de omtrek van de naad worden verdeeld.

2.21.10 Bij buizen met een grote middellijn kunnen correcties op de onrondheid geschieden met
    hulpstukken, die bij de kleminrichting zijn ingebouwd of kunnen worden aangebracht.

lasuitvoering
2.21.11 Het laswerk dient te geschieden volgens de Lasmethodespecificatie (ontwerp NEN 7200) en
    de voorschriften van de leverancier/fabrikant van het lasapparaat; de hierin genoemde
    parameters moeten worden gehanteerd.
.
lassersbekwaamheid


2.21.12 De in te zetten lasser moet beschikken over een door de R.T.D. afgegeven lasserskwalificatie
    (niet ouder dan 1 jaar), verkregen voor het lassen van PE-buizen.

onderzoek
2.21.13 Ten behoeve van de lascontrole dienen de buizen los van de grond opgesteld te worden.

2.21.14 Het visuele onderzoek geschiedt gedurende en na het maken van de las en bestaat uit
    controle op scheuren, verontreinigingen, andere beschadigingen, gelijkmatigheid van de ril.

2.21.15 Als aanvulling op het visuele onderzoek kunnen de gemaakte lassen door middel van
    ultrasone, radiografische of andere, door de opdrachtgever te bepalen, methoden worden
    gecontroleerd. Afgekeurde lassen dienen op eerste aanzegging van de opdrachtgever te
    worden verwijderd en opnieuw te worden gelast; deze kosten alsmede de keuringskosten van
    een onafhankelijke keuringsinstantie zijn voor rekening van de aannemer.

2.21.16 Indien de keuringsinstantie of de opdrachtgever twijfelt aan de kwaliteit van het laswerk, kan
    een mechanisch onderzoek op één of meerdere lassen volgen.


keuring
2.21.17 De opdrachtgever dan wel een door de opdrachtgever aangewezen keuringsinstantie keurt het
    werk. De uitspraak van de opdrachtgever is bindend. De kosten hiervoor zijn voor de
    opdrachtgever.

2.21.18 De aannemer moet lasgebreken herstellen onder voorwaarde dat de keuringsinstantie of
    opdrachtgever vooraf met het herstel en de herstelmethode heeft ingestemd.

2.21.19 De aannemer moet de afgekeurde las herstellen, waarbij deze las, met de aansluitende
    buiseinde minimaal lang 50 mm, verwijderd moeten worden.

2.21.20 De aannemer moet de keuringsinstantie of opdrachtgever aantonen dat de vervangen las aan
    de specificatie voldoet.


herkeuring
2.21.21 Bij afkeuring van één der lassen zal de vervangende las, alsmede een extra las op kosten van
    de aannemer worden onderzocht en gekeurd.

kwaliteitseisen voor de lassen
2.21.22 De rilvorm is een maatstaf voor acceptabel laswerk. De rilbreedte van de lasmethode-
    kwalificatie dient als basis voor de beoordeling van de produktielassen en moet liggen binnen

                      Datum: januari 2009
- 16 -                                              Versie 1
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                   Oasen drinkwater

     de in de voorschriften van de leverancier/fabrikant vermelde grenzen.


2.22 PE-leiding (elektrolasmof)
2.22.1 De lasprocedure dient geheel volgens voorschriften van de buizenfabrikant en de
    leverancier/fabrikant van de lasapparatuur te worden uitgevoerd. Daarnaast is de werkwijze
    zoals beschreven in paragraaf 2.21 van toepassing.2.23 Stalen leidingen
2.23.1 De specificaties voor de kwaliteit van de toe te passen stalen leidinggedeelten, zoals buizen en
    hulpstukken, staan vermeld in de werk- of opdrachtomschrijving. De specificaties van de in- en
    uitwendige bekleding van de stalen buizen zijn eveneens in de werk- of opdrachtomschrijving
    opgenomen.

2.23.2 Voor zover in het werk sprake is van "lasspecificaties" wordt hiermede bedoeld de
    voorschriften uit NEN 3650.

2.23.3 Voor controle op niet visueel waar te nemen fouten in de bekleding dient de aannemer zorg te
    dragen voor een goed functionerend afvonkapparaat

2.23.4 Indien, bij aankomst van de buizen op het werk, de buizen zijn beschadigd, dit uitsluitend
    volgens de beoordeling van de opdrachtgever, moeten deze buizen over voldoende lengte
    worden afgesneden en de nieuwe uiteinden weer worden voorbewerkt volgens de
    "lasspecificaties".

2.23.5 De stalen buizen welke door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld zijn aan de
    uiteinden voorzien van afgeschuinde kanten volgens de "lasspecificaties".

2.23.6 Knikken in de leiding bestaan in het algemeen uit verstekbochten (max. 15°), welke in het werk
    volgens de tekening uit rechte buis moet worden vervaardigd. De aan te brengen lassokken
    moeten ter plaatse uit "kale" naadloos stalen buis worden vervaardigd.

2.23.7 De aan te brengen voorlasflenzen zijn geboord volgens ND 10. De juiste plaats in de leiding
    van de aan te brengen lassokken, voorlasflenzen en toestellen dient in overleg met de
    opdrachtgever te geschieden.2.24 Leggen van stalen leidingen
2.24.1 Bij levering dienen PVC-beschermkappen op de buizen aanwezig te zijn. Ten alle tijden dient
    voorkomen te worden dat ongewenst materiaal door de open einden van reeds aan elkaar
    gelaste buislengten binnenkomt. De beschermkappen moeten in ieder geval na het beëindigen
    van de dagelijkse werkzaamheden worden aangebracht.

2.24.2 De buizen moeten met zo weinig mogelijk materiaalverlies worden pas gesneden. Bij het op
    maat afsnijden van buizen en/of bochtstukken moet de aannemer de einden weer voorzien van
    dezelfde afschuining als de geleverde buis. Elke snede moet hiertoe zorgvuldig en met behulp
    van een bevelmachine worden afgeschuind en daarna gereinigd van verbrand materiaal,
    waarbij erop moet worden gelet dat geen metaalbramen in het inwendige van de buis kunnen
    komen. Inwendige bekleding dient ter voorkoming van beschadigingen beschermd te worden.

2.24.3 De aannemer dient de ligging der buizen op zodanige wijze te projecteren en in te meten, dat
    het aantal afgesneden stukken korter dan 1,5 D met een minimum lengte van 1,00 m, zo
    gering mogelijk is.

2.24.4 De minimum afstand tussen twee rondgaande lassen dient, behoudens mijterbochten, steeds

Datum: januari 2009
Versie 1                                             - 17 -
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                   Oasen drinkwater

     1,5 D met een minimum van 1,00 m te bedragen, terwijl er zich over een afstand van 8,00 m
     ten hoogste drie rondgaande lassen mogen bevinden.

2.24.5 De opdrachtgever bepaalt in hoeverre afgesneden stukken nog in de leiding zullen worden
    verwerkt. Alle afgesneden nog te verwerken stukken dienen steeds naar voren te worden
    gebracht om op een geschikte plaats in een betreffende leiding te worden gelast; niet
    verwerkbare stukken dienen te worden verzameld om naar een door de opdrachtgever
    aangewezen opslagterrein te worden vervoerd. Hele lengten dienen zo weinig mogelijk te
    worden versneden.

2.24.6 Alle afgesneden stukken groter dan 1,00 m met een minimum van 1,5 D en kleiner dan 6,00 m,
    welke niet in de leiding zijn gelast, zullen de aannemer in rekening worden gebracht, tenzij dit
    is geschied na overleg en met toestemming van de opdrachtgever.

2.24.7 Indien bij het verwerken van de buizen of bij het lassen geconstateerd wordt dat het materiaal
    een dubbeling vertoont, moet dit onmiddellijk aan de opdrachtgever worden gemeld. De
    betreffende lengte buis mag niet in de leiding worden verwerkt.

2.24.8 Het stellen en uitlijnen en reinigen van de laskanten dient te geschieden overeenkomstig de
    "lasspecificaties".

2.24.9 De afstand van de kathodisch beschermde stalen leiding tot leidingen of kabels van derden
    dient tenminste 1,50 m te bedragen, of anders in overleg met de opdrachtgever te worden
    bepaald.2.25 Bescherming van stalen buizen en hulpstukken

Uitwendig PE-beklede buizen


2.25.1 Elke gemaakte lasverbinding en/of flensverbinding, alsmede het eventuele in de leiding
    verwerkte niet PE- beklede (kale) staal dient door de aannemer te worden voorzien van een
    PE-bekleding, krimpsleeves of met glasvezel versterkte epoxy, volgens de huidige NEN
    normen. Het aanbrengen en herstellen van PE-bekleding dient te geschieden overeenkomstig
    NEN 6902 en NPR 6903, uitvoeringsklasse: 1 laag primer, 2 lagen AS40+ en 2 lagen R41, of
    volgens nadere door de opdrachtgever te geven aanwijzingen, behoudens indien in de
    “technische omschrijvingen” krimpmanchetten overeenkomstig DIN 30672 en DIN-EN 12068
    worden voorgeschreven.

2.25.2 Zowel de nieuw aangebrachte PE-bekleding als de bestaande PE-bekleding moet door de
    aannemer volgens de laatste NEN normen door middel van afvonken ten genoegen van de
    opdrachtgever worden gecontroleerd. Beschadigingen dienen direct door de aannemer te
    worden hersteld, waarin begrepen de levering van de benodigde materialen. De rapportage
    van het afvonken dient binnen 5 werkdagen aan de opdrachtgever te worden toegezonden.

2.25.3 Stalen flensverbindingen dienen na druktesten te worden ingepakt met PE-band.

2.25.4 De leidingdelen aangelegd in open ontgraving dienen voorafgaand aan de uitvoering een
    meting te ondergaan ten aanzien van de juistheid van bekleding volgen de huidige NEN
    normen.
Inwendig gecementeerde buizen
                      Datum: januari 2009
- 18 -                                             Versie 1
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                  Oasen drinkwater
2.25.5 Bij buizen van ∅ 500 mm en kleiner wordt de cementbekleding 3 à 5 mm terug gehouden van
    het spie-eind, overeenkomstig DIN 2614, of loopt de cementbekleding door en dient een
    uitwendige lasmof te worden aangebracht.

2.25.6 Bij buizen groter dan ∅ 500 mm dient in het algemeen de inwendige bekleding te worden
    hersteld door het aanbrengen van een cementlaag.
     - Het te bekleden oppervlak ontroesten m.b.v. een roterende borstel en daarna reinigen.
     - Het te bekleden oppervlak van een laag mortel voorzien van dezelfde dikte als de
       aangrenzende bekleding.
     - Oppervlak glad afwerken.
     - De mortel dient van gelijke samenstelling te zijn als de fabrieksmatig aangebrachte
        mortel.


2.26 Keuring van de buisbekleding
2.26.1 Voor het controleren van de leidingen dient de aannemer een afvonkapparaat te gebruiken van
    voldoende capaciteit ten aanzien van de bekledingsdikte. Controle van de pijpbekleding wordt
    door de aannemer in aanwezigheid van de opdrachtgever uitgevoerd.

2.26.2 Onmiddellijk vóórdat stalen buizen in de sleuven worden neergelaten en voordat zij op de
    ondersteuningen worden geplaatst worden de bekledingen gecontroleerd. De standaard
    afvonkspanning moet bedragen:
     - voor PE bekledingen: 3 kV per mm laagdikte;
     - voor epoxy bekledingen: 2 kV per mm laagdikte.
     Kunststof bekledingsmateriaal met geleidend pigment mag in geen geval worden afgevonkt.
     De aannemer dient alle lasverbindingen te bekleden, overeenkomstig de bekleding van de
     pijpen zelf en beschadigingen in de pijpbekleding van de pijpen zelf en beschadigingen in de
     pijpbekleding te repareren.

2.26.3 Het afvonken en herstellen van PE-beklede buizen dient te geschieden overeenkomstig NEN
    6902 voor fabrieksmatig aangebrachte bekleding en overeenkomstig NPR 6903 voor in het
    veld aangebrachte bekleding.


2.27 Laswerkzaamheden en keuren van lassen in stalen leidingen
2.27.1 De aannemer dient zich, alvorens hij laswerkzaamheden aan stalen leidingen gaat uitvoeren,
    te laten informeren of de leiding kathodisch beschermd is met een gelijkrichter.

2.27.2 De aannemer dient de pijpen en andere onderdelen te stellen en ze aaneen te lassen. Waar
    onderdelen op andere wijze dienen te worden verbonden, blijkt dit uit de tekening. Het lassen
    geschiedt overeenkomstig onderstaande bepalingen en volgens de bijbehorende specificaties.
    Indien niet anders wordt bepaald, dient elektrisch te worden gelast.

2.27.3 Voor de uitvoering van het werk en voor de bekwaamheidseisen van de lassers geldt, dat
    alleen met gecertificeerde lassers mag worden gewerkt. Dit ter beoordeling van de
    opdrachtgever.

2.27.4 De aannemer moet tenminste twee weken voor het begin van het laswerk een uitvoerige
    omschrijving en een plan van de door hem voorgestelde lasmethoden (LMB, LMK en LK) aan
    de opdrachtgever voorleggen ter goedkeuring.

2.27.5 Voor alle in dit werk voorkomende lastypen kan de opdrachtgever verlangen dat er
    lasprocedure-testen uitgevoerd worden. De proefstukken zullen zowel destructief als niet-
    destructief worden onderzocht. Uit het destructief onderzoek moet blijken dat de lasverbinding
    ten aanzien van de vloeigrens, rek, buigproef en kerfslagwaarde voldoet aan dezelfde eisen als
Datum: januari 2009
Versie 1                                            - 19 -
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                   Oasen drinkwater

     gesteld aan het te verbinden moedermateriaal.

2.27.6 De buizen moeten met de voorgeschreven "vooropening" worden gesteld. Als vooropening zal
    over het algemeen tussen de 1,5 à 4 mm aangehouden worden. Het is niet toegestaan om
    door verschil in de vooropening kleine hoeken te maken.

2.27.7 Bij een buitentemperatuur van -5° C en lager mag geen laswerk worden uitgevoerd.
    Bij windkracht 7 BF of hoger mag alleen laswerk met toestemming van de opdrachtgever
    worden uitgevoerd

2.27.8 Alvorens naar een opvolgende las mag worden overgegaan, moeten van de voorafgaande
    lassen de grondlaag en de vullagen zijn aangebracht. Alle normale lassen, meer dan vijf lassen
    verwijderd van het stellen, dienen geheel voltooid te zijn.

2.27.9 Lassen welke in het werk worden gemaakt en prefab-lassen dienen steekproefsgewijs door de
    R.T.D.(of gelijkwaardig) te worden gekeurd. Allen lassen die na keuring de kwalificatie 1 of 2
    krijgen worden door de opdrachtgever geaccepteerd. Zodra deze lassen zijn goedgekeurd,
    kunnen zij worden bekleed.

2.27.10 Lassen in de vloerbuis en andere onbereikbare lassen (in de eindsituatie) dienen altijd
    onderzocht te worden. Dit op aanwijzing van de opdrachtgever.

2.27.11 De keuring gebeurt in opdracht van de opdrachtgever en is voor haar rekening. Van de lassen
    voor de boringen dient 100% radiografisch onderzocht te worden, keuring volgens eisen
    vergunning verlener(s)/opdrachtgever.

2.27.12 De keuring gebeurt in opdracht van de opdrachtgever en is voor haar rekening. Van de lassen
    voor de veldstrekkingen dient 10% radiografisch onderzocht te worden, keuring volgens eisen
    vergunning verlener(s)/opdrachtgever.

2.27.13 Bij afkeuring van enig onderdeel zijn de herkeuringskosten voor rekening van de aannemer.
    Herkeuring zal plaatsvinden door dezelfde instantie als die de eerste keuring heeft uitgevoerd.

2.27.14 Reparaties aan lassen moeten binnen 2 werkdagen worden verricht nadat de afkeuring ter
    kennis van de aannemer is gebracht.
                      Datum: januari 2009
- 20 -                                              Versie 1
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                    Oasen drinkwater

2.28 Nodulair gietijzeren leidingen
2.28.1 Het nodulair gietijzeren leidingmateriaal dient te voldoen aan NEN -EN 545 en bestaat uit
    centrifugaal gegoten buizen, klasse K9, buislengte 5½ - 6 m.

2.28.2 De buizen en hulpstukken zijn uitgevoerd met rubberringverbindingen. Het type van de
    rubberringverbinding (pakkingbusverbinding - insteekverbinding) en het al of niet trekvast zijn is
    in de werkomschrijving opgenomen. Bij trekvaste verbindingen dient een indicatorring
    (levering opdrachtgever) aangebracht te worden.

2.28.3 De nodulair gietijzeren buizen zijn inwendig bekleed met cement. De inwendige bekleding van
    hulpstukken bestaat uit cement of epoxy.

2.28.4 De uitwendige bekleding is een zink coating.
2.29 Leggen van nodulair gietijzeren leidingen
2.29.1 Het leggen, het maken van verbindingen en het inkorten van buizen dient tot stand te worden
    gebracht volgens de voorschriften van de fabrikant/leverancier, indien hierover in de
    werkomschrijving niets anders is aangegeven.

2.29.2 Nadat de verbinding tot stand is gekomen, moet de aannemer d.m.v. een voeler controleren of
    de plaats van de rubberring tussen mof- en spie-eind aan de eisen voldoet.

2.29.3 Het leggen van de buizen moet met de vereiste zorg geschieden, zodat in richting en hoogte
    strak werk ontstaat. De buisverbindingen moeten vrij van spanning zijn.
    De maximale hoekverdraaiing per verbinding wordt door de opdrachtgever, afhankelijk van de
    instructies van de fabrikant, bepaald.

2.29.4 Bij bochten dienen altijd 2 lengten voor en 2 lengten na de bocht trekvast te worden uitgevoerd.2.30 Zinkers - algemeen
2.30.1 Bij het vervoer, overvaren, neerlaten en aanvullen van de sleuf van zinkers moet de aannemer
    voorzorgen nemen tegen het optreden van ontoelaatbare (buig)spanningen en het
    beschadigen van de buizen of de bekleding. Bij zinkers kan de opdrachtgever een door haar
    goed te keuren "afzinkplan" vereisen.

2.30.2 De op het leggen van de zinkers betrekking hebbende, door derden vastgestelde, voorwaarden
    en vergunningen, waaronder zo mogelijk de toegelaten duur van het stremmen van de
    scheepvaart, zullen de aannemer worden medegedeeld of in de werkomschrijving worden
    opgenomen.

2.30.3 Op de wederzijdse oevers zullen, naar het oordeel van de opdrachtgever, zinkerborden worden
    geplaatst en wel zodanig dat de aanwezigheid van zinkers vanaf het water duidelijk is waar te
    nemen. Deze borden zullen door de opdrachtgever beschikbaar worden gesteld.

2.30.4 De opdrachtgever geeft aan hoe en waar door de aannemer vul- en ontluchtingspunten dienen
    te worden geplaatst.

2.30.5 Het ontwerp en de berekeningen van de HDD boringen en de zinker dienen te voldoen aan de
    eisen en randvoorwaarden van de betreffende vergunningverleners.
Datum: januari 2009
Versie 1                                              - 21 -
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                   Oasen drinkwater

2.31 Grondwerk bij zinkers


2.31.1 Indien zinkers in den droge worden gelegd, dienen sloten en tochten te worden afgeheid met
    een damwand e.d. en geheel droog te worden gehouden. De sleuven en belopen moeten
    volgens aanwijzing van de opdrachtgever tot een zodanige breedte en diepte worden gegraven
    of gebaggerd, dat de zinkers zonder enige stoornis kunnen worden neergelaten; daarbij zullen
    de breedte van de sleuven en de belopen van de wederzijdse taluds zodanig worden gekozen
    als door de opdrachtgever voor het behoud van een voldoende sleufbreedte tijdens de
    uitvoering van het werk nodig zal worden geacht.

2.31.2 Met het aanvullen van de sleuven mag pas worden begonnen, nadat door de opdrachtgever is
    geconstateerd dat de zinker geheel dicht is (bij samengestelde zinkers) en de ligging gepeild.

2.31.3 De gebaggerde sleuf moet tot 20 cm boven de zinker met zand worden aangevuld, tenzij de
    opdrachtgever anders bepaalt. Met het aanvullen moet in het midden van de zinker worden
    begonnen en van daaruit naar beide zijden worden toegewerkt. Nadat de rest van de sleuf is
    aangevuld met de uitgekomen baggerspecie, moeten de ophangkabels worden verwijderd. Ten
    einde ongewenste doorbuigingen of zettingen van opgaande einden van de zinker te
    voorkomen, moeten deze einden vóór het verwijderen van de ophangkabels zo nodig tijdelijk
    worden opgehangen. De ophangkabels mogen pas worden verwijderd na toestemming van de
    opdrachtgever.

2.31.4 De eventuele kuipen dienen tot boven waterhoogte te worden aangevuld met klei, tenzij op
    tekening anders is vermeld. Deze aanvulling moet geschieden tot op een hoogte zoals is
    aangegeven.

2.31.5 Ter plaatse van de te maken zinkers baggert de aannemer een sleuf tot de op de werktekening
    aangegeven diepte. Grotere diepten zijn niet toegestaan.2.32 Beproeven en afzinken van zinkers


2.32.1 Zinkers die uit meer delen worden samengesteld moeten na het ter plaatse samenstellen en na
    het voltooien van de verbindingen, doch voor het bekleden daarvan en voor het afzinken,
    worden beproefd zoals is omschreven in 2.33.5 van dit hoofdstuk.

2.32.2 Met het afzinken mag niet worden begonnen alvorens de opdrachtgever, na zich te hebben
    overtuigd dat de sleuf op de juiste breedte is uitgebaggerd en dat zich in de gebaggerde sleuf
    niets bevindt, dat de zinkers belet op de juiste plaats en diepte neer te komen, daarvoor
    uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Ten behoeve van het verrichten van de nodige
    peilingen zorgt de aannemer zo nodig voor een boot en een peilstok.

2.32.3 Indien de zinker bij het afzinken wordt verzwaard door het inbrengen van water, moet worden
    gebruik gemaakt van drinkwater. Moet buiten het water als ballast nog meer gewicht worden
    aangebracht, dan moet dit zo gelijkmatig mogelijk over de lengte van de zinker worden
    verspreid. Nadat de zinker tot op de vereiste diepte is afgezonken, moet deze nogmaals
    worden beproefd zoals is omschreven in 2.33.5 van dit hoofdstuk.

2.32.4 Ten einde er zeker van te kunnen zijn, dat de zinker op de juiste plaats komt te liggen, dienen
    op de koppen van de zinker latten te worden aangebracht, waarmede de stand van de zinker
    tijdens het afzinken kan worden gecontroleerd.

2.32.5 Bij samengestelde zinkers moet, nadat de zinkers met water zijn gevuld en alle lucht daaruit is
    verwijderd, de beproeving van de zinkers geschieden op een inwendige waterdruk van 1.000
    kPa (=10 kg/cm² ≈ 10 bar). Daarbij moet, nadat de perspomp is afgezet, de druk gedurende ten

                      Datum: januari 2009
- 22 -                                             Versie 1
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                  Oasen drinkwater

     minste 60 minuten constant blijven, tenzij anders vermeld door de opdrachtgever.
     De perspomp moet gelegenheid bieden tot het vanwege de opdrachtgever aanbrengen van
     een controlemanometer. Voor het vullen en beproeven van zinkers moet van drinkwater
     worden gebruik gemaakt. Dit zal de aannemer voor de eerste beproeving om niet ter
     beschikking worden gesteld. De tweede of eventueel volgende malen van vullen voor
     beproeving zullen de aannemer in rekening worden gebracht.
     Nadat de waterdichtheid van de zinkers door de opdrachtgever akkoord is bevonden, moeten
     de verbindingen worden afgemonteerd of bekleed. De zinkereinden dienen tot het moment van
     aansluiten met goed sluitende deksels te zijn afgedicht.

2.32.6 De zinkers dienen na het afzinken, niet in takels hangend of op een andere wijze ondersteund,
    2 weken uit te zakken alvorens de zinkereinden aan te sluiten op het leidinggedeelte.


2.33 Kathodische bescherming (KB)
2.33.1 Bij kruisingen van de aan te leggen leiding met elektriciteits- en telefoonkabels, kan nader
    verlangd worden dat bij iedere kruising midden tussen bestaande kabel en de aan te leggen
    leiding een plaat hard PVC of velbex wordt aangebracht.
    De plaatafmetingen moeten zodanig zijn dat hij, gemeten loodrecht op de leidingen en
    kabels,ter weerszijden tot minstens 0,50 m buiten de bestaande kabels en de aan te leggen
    leiding reikt. De plaatdikte moet minstens 10 mm bedragen.

2.33.2 Bij afsluiters, vlinderkleppen en andere niet van staal zijnde hulpstukken tussen stalen
    leidingdelen dient ten behoeve van de kathodische bescherming een doorverbindingsdraad
    dubbel te worden aangebracht.

2.33.3 De aannemer draagt zorg voor het aanbrengen van 2 meetdraden (waarvan 1 reserve) op de
    stalen leiding, het plaatsen van meetpalen, c.q. meetpunten met optuiging, het oordeelkundig
    doorverbindingen en isoleren van V.D. draden en het aanbrengen van koppeldraden.

2.33.4 De kleurcodering van de draden is als volgt:
     anode   =   rood      6 mm2 V.D.
     kathode =    zwart      10 mm2 V.D.
     aarding =    groen/geel   10 mm2 V.D.
     Ter bescherming moeten de draden gelegen zijn in een hpe-buis, rond 32 mm.

2.33.5 Magnesiumanoden worden op een afstand van minimaal 2 m en maximaal 5 m naast de
    buitenkant van de leiding in grondwater geplaatst.

2.33.6 Het bevestigen van de draden aan de leiding geschiedt d.m.v. Cadweld lassen, patronen, type
    F 33. Alle Cadweld lassen dienen door de opdrachtgever te worden gecontroleerd
    (Hamerproef).

2.33.7 Bij uitwendig PE-beklede buizen moet gebruik worden gemaakt van Handy Caps of
    gelijkwaardig.

2.33.8 Installatie en inrichting van een KB-meetpunt dient te geschieden overeenkomstig de bij de
    opdrachtgever geldende voorwaarden.

2.33.9 De eisen t.a.v. de kathodische bescherming dienen door een erkend adviesbureau
    (bijvoorbeeld KIWA) te worden opgesteld en na goedkeuring door de opdrachtgever aan het
    project te worden toegevoegd

2.33.10 De kathodische bescherming (KB) dient te worden aangebracht door een erkend bedrijf in dit
    vakgebied, bijvoorbeeld Hommema of Van der Heide.

2.33.11 De aannemer stelt de opdrachtgever tijdig in kennis van al deze werkzaamheden. Het werk
     kan niet eerder worden opgeleverd alvorens het KB meetsysteem is doorgemeten en door de
Datum: januari 2009
Versie 1                                            - 23 -
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                   Oasen drinkwater

     opdrachtgever is goedgekeurd. Na complementeren van de KB-installatie dient een
     opleveringsmeting te worden uitgevoerd. De rapportage van de opleveringsmeting dient binnen
     5 werkdagen aan de opdrachtgever te worden toegezonden.


2.34 Vullen, ontluchten, beproeven en schoonspoelen van leidingen

Algemeen: De in dit hoofdstuk aangegeven methodiek kan wijzigen door aparte eisen van de
vergunningverlener. Indien dit het geval is, wordt dit aangegeven in de werkomschrijving of apart
toegevoegd bij het bestek.

niet inwendig gecementeerde leidingen


2.34.1  De aannemer moet zorg dragen voor het vullen, ontluchten, beproeven, schoonspoelen, en,
     indien nodig, ontsmetten van de gelegde leidingen, onder beschikbaarstelling van alle
     daarvoor benodigde hulpmiddelen zoals perspompen, manometers en blindflenzen met
     uitzondering van de door de opdrachtgever te verstrekken schuimstof proppen, het
     ontsmettingsmiddel en het eventueel benodigde neutralisatiemiddel.De bij het beproeven te
     gebruiken perspomp moet gelegenheid bieden tot het aanbrengen van een registrerende
     manometer.

2.34.2 Na het vullen,schoonspoelen en ontluchten moet de leiding worden afgeperst op 1½ x de te
    verwachten bedrijfsdruk, tenzij de vergunningverlener hier hogere eisen aan stelt. Gedurende
    het afpersen dient een temperatuurmeting geïnstalleerd te worden.

2.34.3 Hiertoe mag pas worden overgegaan, nadat de leiding eerst 24 uur op netdruk heeft gestaan
    en er geen drukval is geconstateerd op de registrerende drukmeter.

2.34.4 De beproevingstijd gaat in, zodra de bedoelde druk uit paragraaf 2.34.3 is bereikt. Na 2 uur
    moet de druk in de leiding nog tenminste 95% bedragen van de aanvangsdruk.

2.34.5 Voor de in 2.35.1 bedoelde werkzaamheden mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van door
    de opdrachtgever om niet ter beschikking te stellen drinkwater.

2.34.6 De opdrachtgever is bevoegd de in 2.35.1 bedoelde werkzaamheden voor alle gelegde
    leidingen gelijktijdig of wel achtereenvolgens te doen uitvoeren in door haar te bepalen
    gedeelten, waarbij de mogelijkheid blijft voorbehouden dat bepaalde leidinggedeelten twee of
    meermalen moeten worden schoongespoeld, beproefd en/of ontsmet.

2.34.7 Ten einde lucht en vuil goed te kunnen verwijderen, dient de aannemer een schuimstof prop in
    het begin van de leiding te plaatsen, tenzij in de leiding hulpstukken ingebouwd zijn/worden
    welke voor schuimstof proppen ontoegankelijke zijn (bijv. vlinderkleppen) en geen
    ontstoppingsmogelijkheden zijn voorzien.

2.34.8 De aannemer dient er rekening mee te houden dat het schoonspoelen in de nachturen kan
    plaatsvinden.

2.34.9 Het vullen, c.q. schoonspoelen van de leiding moet op een dusdanige wijze worden uitgevoerd
    dat er geen drukstoten in het leidingnet kunnen optreden. De start van de werkzaamheden zal
    pas plaatsvinden na goedkeuring door de opdrachtgever.

2.34.10 Na het schoonspoelen moet een watermonster worden genomen. Blijkt uit het bacteriologische
    monster dat een sectie niet geschikt is voor drinkwater, dan moet er worden gespuid,
    gedesinfecteerd en bemonsterd, totdat de uitslag goed is. De leiding dient gedesinfecteerd te
    worden door middel van Herlisil of een alternatief bepaald in overleg met opdrachtgever. De
    leiding dient, geheel of in delen, bacteriologisch te worden opgeleverd.

2.34.11 Het desinfecteren, de monstername, de vereiste contacttijd en het neutraliseren dient te
                      Datum: januari 2009
- 24 -                                               Versie 1
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                  Oasen drinkwater

     geschieden overeenkomstig de aanwijzingen van de opdrachtgever. Hierbij zal eventueel
     worden verwezen naar de hygiëne code drinkwater (KIWA, laatste versie).

2.34.12 Na het herstellen van de gebreken die bij de beproeving zijn geconstateerd, moet het
    desbetreffende leidinggedeelte, voordat met ontsmetten wordt begonnen, weer worden
    schoongespoeld middels een schuimstof prop.

2.34.13 Nadat de leiding is gedesinfecteerd, moet er een watermonster worden genomen. Blijkt uit het
    bacteriologische monster dat een sectie niet geschikt is voor drinkwater, dan moet er opnieuw
    worden gespuid, gedesinfecteerd en bemonsterd, totdat de uitslag goed is.
    De aannemer ontvangt hiervoor geen verrekening. De kosten van analyses na eerste
    ingebruikname zijn voor de opdrachtgever, alle overige analysekosten zijn voor rekening van
    de opdrachtnemer.

2.34.14 Het inbouwen van gereedgekomen leidingdelen dienen een maand van te voren te worden
    ingepland, twee weken voor uitvoering dient dit door de opdrachtgever te worden
    goedgekeurd.

2.34.15 Op aanwijzing/goedkeuring van de opdrachtgever dienen spuimogelijkheden en
    watermonsterpunten te worden aangebracht.gecementeerde leidingen
2.34.16 Het beproeven van inwendig gecementeerde leidingen dient te geschieden overeenkomstig
    DIN 4279, voor zover het afwijkt van de hierboven opgenomen bepalingen.


zinkers
2.34.17 Het beproeven van zinkers dient te geschieden overeenkomstig de relevante bepalingen van
    paragraaf 2.33.5.2.35 Aansluitleidingen
2.35.1 Het leggen van aansluitleidingen bestaat uit:
     a. het graven en dichten van de benodigde gleuven en werkgaten;
     b. het maken van een aanboring op de hoofdleiding, al of niet met zwenkventiel;
     c. het leggen van een leiding;
     d. het doorvoeren door een reeds eventueel aangebrachte mantelbuis;
     e. het plaatsen van een hoofdkraan;
     f. het plaatsen van een watermeterbeugel en een watermeter.
     g. Het maken van een analoge aansluitschets volgens voorschrift van de opdrachtgever.
Datum: januari 2009
Versie 1                                             - 25 -
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                   Oasen drinkwater

2.35.2 De plaatsen waar de aansluitleidingen met toebehoren moeten worden gelegd, blijken uit de
    tekeningen welke de aannemer door de opdrachtgever ter beschikking zullen worden gesteld.

2.35.3 Indien werkgaten in de rijweg moeten worden gemaakt, dienen deze rechthoekig te worden
    gemaakt en mogen deze niet groter zijn dan voor een goede uitvoering is gewenst. Werkgoten
    in het asfalt dienen te worden gezaagd.

2.35.4 De aanboringen en aansluitingen op de hoofdleidingen moeten aan de bovenzijde geschieden.

2.35.5 Het aanboren moet geschieden met een gesloten aanboortoestel op de met water onder druk
    gevulde hoofdleidingen, tenzij de opdrachtgever anders bepaalt.

2.35.6 De gesloten aanboortoestellen moeten door de aannemer worden geleverd. De aannemer
    dient het juiste type toestel te gebruiken, behorende bij de te gebruiken appendage.

2.35.7 De dienstkranen dienen –in trekkende stand- met de uitlaat evenwijdig gedraaid te worden met
    de hoofdleiding, waarop de kraan is aangeboord.

2.35.8 De aansluitleiding dient, vanaf de dienstkraan met een rechtsdraaiende expansiebocht ter
    grootte van het werkgat, rond de dienstkraan te worden gelegd. Daarna dient de leiding zoveel
    mogelijk in rechte lijn te worden gelegd naar, hetzij de meterput buiten, hetzij de door derden
    aangebrachte mantelpijp of onder de fundering. Om trekken aan de watermeteropstelling te
    voorkomen dient onder de vloer een expansie-slag aangebracht te worden. Zie hiervoor tevens
    meterkasttekeningen WM01 t/m WM05.

2.35.9 Direct na het vullen van de aansluitleiding moet deze grondig met drinkwater worden
    schoongespoeld.


2.35.10 Bij bedrijven dient de dienstkraan te worden voorzien van een straatpot met opzetbuisje.

2.35.11 Bij aansluitingen van zorginstellingen kan een bacteriologische monstername worden vereist.
2.36 Sleufloze technieken: Gestuurde boringen en persingen
2.36.1 Bij het persen of boren mogen de te maken gaten niet groter zijn dan voor een goede
    uitvoering van het werk noodzakelijk is en moeten er maatregelen worden getroffen, waardoor
    nazakken wordt voorkomen.

2.36.2 Aanwijzingen van vergunningsverleners dienen door de aannemer te worden opgevolgd.

2.36.3 De aannemer dient uiterlijk drie weken voor de aanvang van de boorwerkzaamheden een
    werkplan (boorplan) ter goedkeuring aan de opdrachtgever te overhandigen waarin na overleg
    met de opdrachtgever ten minste de volgende gegevens kunnen worden opgenomen:
    - tijdschema
    - toe te passen boorstelling met opgave van maximale trekkracht axiaal op de te boren leiding
    - fabrikaat en type te boren leiding met maximaal toelaatbare spanningen.
    - grootte, vorm en werking van de te gebruiken boorkop.
    - de maximaal toelaatbare elastische straal van de boorbuis
    - trekkrachtprognose over de lengte van de boring
    - type en samenstelling van de toe te passen boorvloeistof, met daarbij voor elke hulpstof
     aangegeven wat de milieubelasting is, alsmede alle technische gegevens zoals
     samendrukbaarheid, druksterkte etc.
    - de wijze van aanbrengen van de hulp(vul)stof.
    - prognose van verbruik en druk bij het intredepunt en aan de kop van de boring van de
                     Datum: januari 2009
- 26 -                                             Versie 1
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                  Oasen drinkwater

      boorvloeistof over de lengte van de boring.
     - prognose stroming van de boorvloeistof in de verschillende fasen van het boorproces.
     - wijze van meting en registratie van verbruik en druk van boorvloeistof.
     - minimaal benodigd en maximaal toelaatbaar verbruik en druk van boorvloeistof over de lengte
      van de boring.
     - de verwachte diameter van het boorgat.
     - de manier van opvang, verwerking en storten van de bij de werkzaamheden vrijkomende
      stoffen.
     - toe te passen plaatsbepalingsysteem.
     - noodvoorzieningen.

2.36.4 De opdrachtgever beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het werkplan als
    bedoeld in par. 2.37.3 en deelt haar beslissing uiterlijk twee weken na ontvangst van het
    werkplan mede.

2.36.5 De locatie en de omvang van het werkterrein, als mede de toegangen daartoe moeten in
    overleg met de directie worden bepaald.

2.36.6 De aannemer moet een opgave verstrekken van de gebruikte hoeveelheid vulstof (bentoniet) in
    ton droge stof en de hoeveelheid drinkwater.

2.36.7 In verticale zin mag de ligging van de boorbuis op geen enkele plaats een grotere afwijking
    vertonen van 0,50 m. ten opzichte van de ontwerp hoogte. Het uittrede punt van de boring mag
    in zijwaartse richting niet meer afwijken dan 0,25 m. en in lengte richting niet meer dan 2 m.
    voor het geprojecteerde punt. Deze eisen worden verzwaard voor zover op tekening harde
    aansluitpunten zijn gegeven. Voordat met het intrekken van de watervoerende buis wordt
    begonnen dient de directie de tracélijn van de pilotboring te hebben goedgekeurd.

2.36.8 Zettingen groter dan 5mm van de verhardingen ten gevolge van boringen zijn aanleiding het
    werk stil te leggen totdat maatregelen zijn getroffen waardoor deze zettingen worden
    gestabiliseerd en niet meer optreden.

2.36.9 Schade ten gevolge van ontoelaatbare zettingen (>5mm.) dient na overleg met de
    opdrachtgever en ten genoegen van de directie of wegbeheerder op eerste aanzegging te
    worden hersteld.

2.36.10 De goedgekeurde werkmethode beschrijving incl. procedures etc. de uitgevoerde analyse,
    beproevingen, verbruik bentoniet, persdruk bentoniet, bij de pilot-boring(pomp) en bij het
    ruimen en trekken (kop), mengverhouding, capaciteit, trekkracht, gerealiseerde personeels- en
    materieelbezetting, de meetgegevens etc.moeten worden vermeld in een logboek, dat bij
    gereedkomen van het werk aan de directie moet worden overhandigd.

2.36.11 Indien van toepassing (na overleg met opdrachtgever), dient tijdens de uitvoering van de
    boring continue registratie plaatsvinden (in de tijd en over de geperste lengte ) van:
    - boorspoeldruk bij de boorstelling
    - boorspoeldruk aan de kop van de boring
    - verbruik van boorvloeistof (debiet en verlies)
    - de plaatsbepaling van de boorkop c.q. ruimer in XYZ ten opzichte van het intredepunt.
    - de trekkracht bij het intrekken van de leiding.
    De vooraf vastgestelde druk ter plaatse van de ruimer of trekkop moet permanent worden
    vastgesteld op een schrijvende drukmeter door middel van minimaal 3 mee te trekken
    drukopnemers.
    Gegevens moeten digitaal worden geregistreerd en vastgelegd. Geregistreerde gegevens
    moeten te allen tijde kunnen worden ingezien door de directie en moeten na afronding van de
    werkzaamheden worden overhandigd aan de directie.

2.36.12 Het gebruik van gegraven, niet afgeschermde muddepots is niet toegestaan. Het restproduct
Datum: januari 2009
Versie 1                                            - 27 -
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                   Oasen drinkwater

     van de mudrecyclingsunit dient steekvast te zijn. Grove delen dienen uit het residu verwijderd
     te worden. Na de recycling moet de overtollige boorspoeling worden opgevangen en afgevoerd
     naar een erkende stortplaats, een en ander ter goedkeuring van de directie. Kopieën van de
     stortbewijzen dienen aan de directie te worden overhandigd.

2.36.13 Indien bentoniet wordt gebruikt, dient dit te voldoen aan het KIWA-ATA certificaat.

2.36.14 Het voor het boorspoelmengsel benodigde water, kwaliteit drinkwater, zal door de
    opdrachtgever kosteloos ter beschikking worden gesteld, vanaf tappunten/brandkranen op het
    bestaande net. Het transport van het drinkwater vanaf deze punten naar de mengunit dient
    door de aannemer, op zijn kosten, te worden verzorgd.

2.36.15 De afzonderlijk te boren leidingdelen dienen voorafgaand aan de boring een meting te
    ondergaan ten aanzien van de juistheid van bekleding volgens de huidige NEN normen, dit als
    het leidingmateriaal staal is.

2.36.16 Direct na gereedkomen van de boringen dient voor de oplevering per boring een
    gyroscoopmeting te worden uitgevoerd. De resultaten van de gyroscoopmeting dienen binnen
    een week aan de opdrachtgever te worden toegezonden.


2.37   Sleufloze technieken: Raketboringen

2.37.1 Bij het persen of boren onder wegverhardingen door mogen de te maken gaten niet groter zijn
    dan voor een goede uitvoering van het werk noodzakelijk is en moeten er maatregelen worden
    getroffen, waardoor nazakken wordt voorkomen.

2.37.2 Aanwijzingen van vergunningsverleners dienen door de aannemer te worden opgevolgd.

2.37.3 Tijdens het slaan mag de voorzijde niet gesloten zijn. De voorzijde van de buis dient te zijn
    voorzien van een passende snijrand met een oversized ring of snijrand.

2.37.4 Tijdens het doorpersen mag het leeghalen niet met een hogedrukspuit gebeuren, tenzij er
    maatregelen getroffen zijn ter voorkoming van uitspoeling van grond rond de leiding.

2.37.5 Als de voortgang stagneert, moet door de opdrachtgever contact met de vergunningsverlener
    worden opgenomen.

2.37.6 Ten opzichte van de op tekening aangegeven maatvoering dient de boring met een
    nauwkeurigheid te worden uitgevoerd in het verticale vlak van +/- 100mm en in het horizontale
    vlak van 100mm naar links of naar rechts. Bij een grotere afwijking moet door de
    opdrachtgever contact met de vergunningsverlener worden opgenomen.

2.37.7 Indien de persing wordt afgekeurd, dient de doorgevoerde leiding te worden afgesloten met
    een door de vergunningverlener goed te keuren vulmiddel. Bij impact-molling boorsysteem
    (raket voor de buis) moet de raket achter blijven, en dient dan als verloren te worden
    beschouwd.
2.38   Sleufloze technieken: Spuitzinkers
2.38.1 idem als 2.37.1

2.38.2 idem als 2.37.2

2.38.3 idem als 2.37.3
                      Datum: januari 2009
- 28 -                                              Versie 1
Standaard technische voorschriften Leidingwerken                   Oasen drinkwater


2.38.4 Het spuitgat mag niet groter zijn dan door te voeren watervoerende (mantel)buis;

2.38.5 In de watervoerende buis mogen geen zich geen verbindingen bevinden;

2.38.6 De lengte van de spuitzinker mag niet langer zijn dan strikt noodzakelijk.
Datum: januari 2009
Versie 1                                            - 29 -
          8.5.   Bijlage 5 Voorbeeldcalculatie          In bijgevoede case wordt een renovatieproject uitgewerkt met behulp van de nieuwe
          eenheidscodes. In deze case “wijzigingen distributieleidingen AC en GY in PVC en HPE”
          zijn de volgende zaken van toepassing:

            -   3 afsluiters (1 x dn250, 1 x dn150 en 1 x dn100);
            -   Aanleg en verwijderen noodleiding incl. overnemen 10 aansluitingen op
               noodleiding;
            -   1 brandkraan;
            -   1 x zinker aanbrengen onder bestaande riolering;
            -   1 x kruising met asfalt rijweg middels raketboring dn400;
            -   Werkzaamheden binnen de bebouwde kom;
            -   Dekking bestaande en nieuwe leidingen 1 m
            -   Ter plaatse van de zinker bemaling toepassen;
            -   Leiding dn100 in trottoir 100 meter;
            -   Inclusief verharding.

          Zie de volgende bladzijden voor een situatieschets en de uitgewerkte voorbeeldcalculatie.
27 februari 2009
          Bestek Distributie                              Pagina 49 van 59
        ·?---1----i&5.0-----1          ???????--B85.(}-??????---,--------90.0f---------


                            e  tctt  J

                    «»
                    C'
                                                         e'tO:il  è
\.                   '"
                  ?I
                    ö
                  .2                   10
                  IY                     stül<s0.C1nsluitingen


                                                              10 .0


                                                                'L=  100met·er ",oodleidin!!l  5Ó HOPE
                                                                80  Meter  i""  sétoep:
     11
     11

   i  !I


                                                    ,
                                                      BK


       PVC 250

                          E
                              stuk

                       ,'Afst'-Ji.ter
                                                                                         D;.80
                                                                                     I?,O
              u
                                                     -1----.?---_\?".o
              >                                      I---t----l"'o?---t----I
              Q..                      Detüil          2
                                                         Zinker                   DetQil           1
Voorbeeldc::alculatie "Wijzigen distributieleiding                  AC en GY in PVC en HPJl"

Aantal     Eêrll)éld.'Eerihelélsqlde        OmsChrijving                                                           EenheidspriJs        Totaa"lpr"ijS:
                             Her uitzetten:, :g:raverï, (verldichten van 'een ·slèuflengte. voor eéh diamet?f buis NP 75 tm
                                         en"'
                             NQ 1 lP, met eéhbodernbreedte v;:u'!' 0,49. ru .en een 9.E!?kil1gv.3n 0,89 m bovende buis,
                             Incl. çernctortseeroe pomp inclusief brandstof exclustef bed.ienlng,
     108      '1Î         7010                                                                              ( 4,61         t 46t,QO
                             Hel' Uitzètt??, ?ra?ên?,n(vSr)dichten vari e_i:ul.-sleufle'ngfevóór êen ?iarneter puis-ND 2'50
                             tm ND.31-5, met een bcdêmbreedte v,!n 0,8_0 m en éerrÖ,eKkingvan Q,JWm boven Q? p!,!h.:!:,.
                             inçJ. gGJnpt.ori;oeerde      Ihçlu$l?f brandi:>tQf"èJ:Cclusiefbeqisni"ng.
                                          pomp
     130      m          7012                                                                              n,,,?'        ? l.l90?9.Ö
                             Het ujtz{!tten, grpver1 cm {ver}dichttan van.ëerr sleufléf!'9Ie voer eèn diameter buts NQ 1'60
                             tm ND 200r ?'et-'een bodembreedte vanc.srï lil all een ,d.ek'k!,rf?i 0,8'0 m b?ovend? bufs.
                                                               van                  .    -
                             incl. qetnotcrieeerde pçmplnçlusief br?n,dstqf, exçl.usief GedJ?ning.

     90      m
                      70l!                                                                              (6;88         ? 6.1-9,20.
                             H!.lt uitzett?n, graven en (ver).cjichten·va.n Ben 5Ie_unen'gt.e_vOOf·EJ?n diameter bui.s.NO iO,,Jm
                             ND  ei  meteert bccembreecte van Di30 'ril en é'èrï dekklhg vah 0,8'0 rri tibvèl"(aé pUÎs, incl.
                             ??m?tori'::;_e.?fÇla'Pomp incluslèfbrandatof  exçlul\ii!',lT bedi?;'in.g

     6.0      m          7009                                                                              €  4,61       (  276,60
                             HeLgr-av?h ?n '{ver)clis;ht?,n \!étn een aanbqoJg:at ten·b?hoev.€ van ?§!n g:!c;1Hsluitirjg Water:
                                                 ?
          $tuk?                 (afm. 1'1-.1 mtr)                                                               €             (
                      74.1.6                                                                               50,66          1$1,?8
                             Velwijderen van óè:staan'de eli/of tijdelijke sléUfbé:crekklf"ig c:a. klihkër%lfegels'uitbr'éken,
     170     m'2'         S'bOl    riiet 'haHiC2aenElverl1qrding VAIW.ijde.re"tl.;
                                                   zàäe.1l     uits?eke"n.                                      E  3,97       (674;90
                          U,t9?Pfl::l:ken§ótr?.alwe"rk §ln trottpJrS (klinker? ?n t?g?ls, etq,) niet op geJinitieve wljz9
                          l1er?t?!lE!n çJp9hweldichtblQkkr?m .zqdanig .dat h.?t VO,ljf I,-?t ver'ke:er.
                                                                 ge_en geva_ar bplevert;
     30                '8-003 met
                             bijieV6rjn? va·n?Zánden tekortkome-rîd maferiaal.
           ·m:2                                                                                          1"9;60         (2'S?,0?O
                          .D?eJlnitiè.fherstelle.n Van ?tra??h t?ott9irs (klinkers,en tegel? ?tÇ;..) met bijlt:lvering :V<;l,n
                                              ?n
                          ?and en tekortko_mend nlg:!teria:af, met §fen,:aantoonbaar uitgeVOêri:Jè orideJhbudstermijn
                                                                  ?
     1!!0                8?QÖ5van '112ja'ar.                                                                    (            € 2.!>?9,40
           .m2                                                                                           20,21
                             biet mont?ren v?n PE/PVC,Ie't.dlhgen·met ?.?n;dtametE!1' NO·2o.0 tlm' ND 31? mm in                   e_e:n
                             manJelbufs--d.ÖOF
                                     miçld? van ;.:Ifstantll1óuders'J'lI1 ruBber afdicfltingS"manbli'ëtfen.
     20      m          8131                                                                            €    17,64       €;jS2,?0
                             H.?t Rl?k.?.n -van es.tl persing m?t e?n per?lu_chtr-akeH?5 mm
                                                                 Ol$ iiJ:Em ma.X, le_ngté_  v;:'!n-6
                             m!:it.e'r', i'nclusÎEif hat_ graVen 'van de b-eriödiga.é 'werkgàfeli eh'a'a"n- ·en afvi::ierkósfeti       .

                                                              .                         B_asisf:i'fijs pGffill)?:
                                -113
                           .
            m          a:142 Zte·v?rvoJRçpp"eI;l14?-,
                       .  -
                                                                                                  €i    234,60        € 1.407,60
                         P.er§IUqht'r'a.?et9_5'"nl),n:me?f?gerele.J.1g?e
                                                ?v§!n 6 lTI!3,t!?.r, ?n/gf n'?,?rd?rEl.??r-slngftn 'op'.eE;!:r.
                         pr:oIêc.t·aan?h.jÎt?n9-(jP:de e?rsJe per§ing ,en/of op äez?lfd13werkdag VEirrëkëlipdjS"pel'
                                                                 ..
                           meter pél'sin?.,
     14                ·?'J4-?. Zie cbdE';l ?1,42                                                                 ( 38,2·9          €
            n'1                                                                                                       5'36,06
                         Het säménstellen, leg,gen, àfpërsen en:dilól'aren Ván PVC-watérleidiQ.gbu\s(m NP 1 '1.0
                         n?mifjolltsïè?!'-et fnbóuwe'nVan_,dè b.en9di9.de apJ?_en9.ages?n hulp?tukk_en;
                                                               het.leSlQenvar
     100      n'1            w<;!arschuwing?band "w.ater'tIn nieuWbouw.
                      :9_ÖQ?1                                                                             €  5,90        €'  59.oiOO
                             Het sahiens:tell?n, leggen, áfpè'rsen ën:c!i!oróren v"a'n f?E???ten,è'tcl.ln9.buis:ND:?50
                                                                         _mm,
                             iifclüsÎef ?E!:t,j?lboUwe'ovan dê b?.n9digst?"?ppenqé!ge,?, 111,JIp§t.u?ken,h?t legg?n
                                                          en                              van
                           waars.qhuwit1g?band "wate_r?, nIeuwbouw, I:ixclusÎEl,f -PE.:.I?fsverbindj?gen·
                                         ih
                                                                                -
     Bq      m          981'-                                                                            (
                                                                                                       )4,14        € 1.83.8,<0
                           Het samen.stelten, leggen, afpersen vari.PE-wáterleidlngbuls'ND 40 rm ND 50 mm,
                           In-elusief het inböuwê'n van 'de berfodi9d'é·aPP?nd?ges en 1?1,!lpstukkè_n, I_eggen vah
                                                                het
                           waa.rsp?uwrnilsbimd. '!wat!3r!, 1.nnJ.e!lwgp.yw, .e_xclusi?f
                                                        PÉ-I??veJ?indlngen;
     60      m          9007                                                                              (6;57         (   3?4i20
                          H?J 6:?men?t!3IJ?n, I.e,gg?.n, a:rper§?n en:çhlorer:e_AlI;_an Pvè-w?terleiding'buis-NÖ 160 nim
                          in'çlu_sieJhê:t- Înl;!ouwen,van?'de b.eriodlgas' appëndages
                                                         en -hulpstukKen, het'leggen Vall
     90      m          900.2 waai'Sohuwih'gsbariä "waféf"'in hi<iuvv'bouvy,                                                     ( 7,30          (:  e;57,QO
     19    stuks          9.028; Het ma?sn van ,e_en ale,ctrqIBsv.?rbinding PE?b.lji_? NO ·'10, '160
                                                  in             20.6 mmo                                             € 1.074,8"3
                                                                       ,en                            1:$6,57
                          Het an?loQg inmet?nvQlgen.?rlandlj1t:i.e.lkundigei rlt:htlljnèllfilclusief.h'et mäken van eel;
     3S0      m          g·Q:3S, CU?itale revisiet'ekèrïlnQ o-p básis·van'de aá?ègevèn meetpuIlten,                                           (; O,sa"       e 2.58,40
                          Het lIi.de sleuf aanbrengen van een re-éds s8msnge0"ejde zinKer ?D 25Q en Np '315· mm
                          ?E/PVC.rf1et.een tylax. lehgte?y?n15 m.?t?J,gemetell halt.bpv?nb:ocht hart bc:)yenb9cht,      ?


                          inql.:het a,anb[eng?nva_triinkerbfo"kkèt"l, excl,.'gra-arWerken met maxihtaall meter buis
                             wee-rs·zijder,-,
                                                         '
          stuks          9Q3?9àan                                                                        t 417,69.           ,t417,6?
                          Het doorvelb:in·déri (<t?nbouwen) OP' een béstä;;ïnde,waterho·ofdlelding ?VC/PE ND_: 110
         ·?t9kS.          9·0.59· mm, Inctusief·grö-ildwElrk" è'xclusiáf PE;,Ia;S\'A?ir?idihRen str.a?twe?k
                                                         ?n                                        (112,81            (172i81
                          Hèt döörverbiflBé·n (asnbOuwerl) op eEin bèstaänq?wafèrhp?Tdleldlny,PVCjPE   ND·, 16q
          stuks          90'61 rflnl, Inçlu?ief grondwerk,??çJ.!:IS?J  P.E_-Iasv,erblnçfing?n-en·straa.twerk.
                                                                                                  (2p,!"3            ·t 227i;3
                          Het d.oorve.r9,jnd?J1 (aanbo?wen) o? een besta"alldli!'hQordJ?jdin9PVC/PE-'N025?Ommi
          sJLlk?          ?06) inclu:si.Elfgl:ohclwei"!<, excfusief. PE-Iasverblndingén  eri"stfaa:twerk;                                    (    305,00        €   3à6,ÓQ
                         Het opkappen van eèri,be'st?anda    h?of?wate?léldi?gó?GIJ ND-SO t1rfi 150-mm;
                                                      AC
          stuks          9'09,0 inclusief grondvverk én sternpe!ing; eJ(clu,si?l"s}l'aa?êW (1,QO GY)                                      C' à82,07           (; 382,07
                         H$t opkappen V?11 E!,en bé?t§.anq0 no6fawatel'leld.in9_ or G"IJ ND .?Q!{m 159,mm,
                                                      .AC
      t                9090 incl?sief g?9ndwel'k ?n sten:Jpelin:g, e.xç:luslefstr;aatwerk.: (150AC)                                      €;
          <t-uk,;                                                                                         3?2,O7        ç 38,2,07
                         HEJ:tqp.kappen van e?m,be§taan(je·hoo{dw?terh'?iding AC/GU, ND _:i!OP  Uni 300 mm,:lnelusief
         'stVks          9091 grondwerk en ·slerilpellng" EixclUsi.efstraatWerk,                                                (    535',08        ( 535,0$
                         Het,a,verzette·n een,'(bè?t9;anèle'}W'á!eraans,luiting
                                lJán                lri hè·stffandasitl;J?tifl; op                 ee!"!
                                                                                         ?i?L.rW
                           ÇJele'gd? PVC:-ho()fdl?i.djnc9tot.ll\aXimaa,l.Np 319,
                                                       mOl, af?tand h,Q,h,.p!J:r;le;. nle_\.lw.e;
                           hoofc!l?jdjng m8X .. 1 (Ilet?r. In?IUslE:l;f
                                   n:.,t              grondwerk, m(';mter.?n:'ansluitzadel. 8.änbören en
                           plaatsen',cilènstki"ääi1/ ,aansluite·n lëidilig, maken a·ansluits-ch·ëts. 6xCluslëf opbreken
                                                                            en
                           tlerste:llan vàl1 ei.ren?eel aanwe:.zlg'?Waa:twej·kc.q. ye?har:dl?g.(noQdle.Lging)

     10   .stuks          9222                                                                                         C   802,iO
                           Het6verzetten· varfèëti· (b·estáärLdê) wateraansluiting in best?ände si!uaJie, op een nr???
                           geJè.gde PVC-hoöfdlëid!ng tot n?aXin1;lal NO 31.5:
                                                    mm, afs}and h,C),h,?9!-1dEi nieuwe·         ?                           hO.Qfdl?Î9ing-
                                 to,!   jnwt?ri Inclu$:ÎelgrondWerk, monteren' ánsluitzadelj aanbbren èn
                                      max,
                           plaatsen dienstkraan,'a'ansluitenlaîèlin?,-maken ?ansh,?!tsGhAts; ËXclusièf 9P.b.reke}l en
                           herstellen ?ah eye?tUeelaari'#e.Z!g,str?atwerk.ç_?q. v?rha.rdfng,(nie.uw).

     lP    stu""          'i22Z                                                                           €   80,21        €   802,10
     10    stuks          9208   l-1et mal?ell Van ?)/ili  opnames_oheJs(aanslliitl?idll1g),                                             (8,10           1:8.1,00
                           rl_et ,v"erwUderenen               gletijz?ren
                                        v?f4:amel?n van .Q_u.913            1?ldlng!3n:UmND??"öOmm, t'!x_cfu$ief'
     2,8      m        10202 ,gr-ondwerk,.-afvoefet,?n §itortkQstf:ln.
                           Hetverwijdenm, afwerken br.eukvlakken, Inp_akkeneh vèrtámelérq!n sp'eclfieKe cO'ntaine"r)
                           vari oudë;asbé·sf-cement 18Ijjii1?en Um"NP 300 ml:'-)exclu_sieif có?tainelJlu_ut,.grQndwerk,
                                                       -
     90      m        10204 a.r?oeren       E;!R   ?tolt?q?t?n,
                           Huur, speeifieRe en complete cohtalh'er voon3.sbest-C'emëMt            lëidln·g'5T1,  intI. lransport
          dag        10205     kosten cont?iner,
                                                                                             h.t.!),            n.t.b.
                       Het verwijd?r!'lnen ve?ameler'l Van ?ud_ékLJn5M,on?:I.dlngGJ1tlill NP ?OQmm, .exçlusl?t
     ma      m        10201- grondwerk, _afvqcren :e.n stolik9_$t?n,                                                            € B,1?9        tS19,O.o
      4     uur        "11002 $pecJflék?lnhuur uitvoerderh1Eit l,Ie!'Vöar,                                                       € 47,34          €:189,36
      8     uur        U003 Fitter) 1s.h1ól'Lleur niet gareeas:chaPr          In'elusiefvervoer:                                       € 43,51          G 348,08
      8     I)ur
                    1.1005
                      Hulpfittërlvakri't?uitiuT5teldingêii                                                            € 33/-78          E   270,24
                       M,inigraver (r?ps--óf mobIel in.baMen) niet e;t8ndaardultsrv?ting §In
           uur        11050 vefk?ef;sYoQr.:zlenîngen.:g_ewicht 3/4 ton, Indusief machinjs.i:?n transp,ort.                                      ( 45,3.3            € ?.o,65
      4              11030 Vra,chtayt98'm3·+         chgl.?lffe_ur.                                                                  t 281,S(i
           uur                                                                                        €  70,39
     15     ?l,ir       U045 Yri1st"afhpar.lncluslef.
                                 brai'ldstof, exClusIef b_edienirtg,                                                    .€ 1,55'          ( 24,SO
                    .wag?fi?ttl?Lgconform CI?OW-VoorSon?!ffe?L. de duur van maxlrnaal
            Hl!LJr 9Om?le.t6                       VOO!                 '1

            week (met warkvaklengte: ca. 10 mEi.ter),?l:<cliJ.:sif'lfVerkE!err?g?linstÇlllt:ltié.: Prijs is
                          Van
            kostpriJs iil'ct. 1"0% Fee, mits?góeä.gekèurcntdoy"Oase·n
                                                -
   stuks   1104,7                                                         c  85,6$
           Plaatsenen ve?ijqercn Win een \'Ve.gaJi"attihg (t.c.m.
                                  .
                                          code 11047).Factuu"r ihc!. '10rt/o
                                                   .
        11"048 handllnqa
                fe'?                                                 c          é 36,72
   stuks   ?
                                                                     36,72
            Plaatslnq bronbematlsç, incl. pomp en aan-en     arvoer etc.  bij tt-sometsr lenqte. Prijs. Re
15    m   1.11"51 meter'> 10 m.                                                 c  74,Q3     {,1.1)0,45
 2
   dal!   11155 InstandhouCiing bronbefriariii?ft/m 100 meter leriqtè. Prijs: pèr !:tag.                    (H7,7p        n95,?<
                       ON 2Q?Q.
 2  'sfblKS  ;11.402 fle_nsv?r:.bJngrng c-                                             <':32;39       c  04,78
                         DN 2.00
 4  stuks   LHOl nensyerbJnding Um                                                 €.16,19        (64.,76

        1200? kortrncstedenjkcebteo                                           NOg ónbèkérïd,   resultaat van aanbestedlnq

            TOTAAlPR_JS (exel p'!stI:Ó2Ó5 en kortin,g.stedeIUk             ge?ied)                      C  30.578,2?'
8.6.  Bijlage 6 VGM-Plan
Bestek Distributie      Pagina 50 van 59
Veiligheids-, Gezondheids- en
Milieuplan (Derden)

1. Inleiding
  Dit veiligheids- gezondheids- en milieuplan (VGM-plan derden) omschrijft bepalingen en voorschrif-
  ten inzake veiligheid en milieu.

2. Toepassing en geldigheid
  Dit VGM-plan is – tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen – van toepassing op overeenkomsten
  en aanvullende voorwaarden inzake het verrichten van werkzaamheden en aflevering van goederen
  voor N.V. Oasen.
  Dit VGM-plan is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden voor de Uitvoering van Werken
  (AVUW) en het bepaalde in wet- en regelgeving, zoals de Wet Milieubeheer en de
  Arbeidsomstandighedenwet én op geldende normen, richtlijnen en werkbladen. Indien bij de
  omschrijving van projecten en/of werkzaamheden nadere of afwijkende bepalingen en aanwijzingen
  zijn opgenomen, zullen deze prevaleren boven dit VGM-plan.

3. Doel
  Het doel is, dat leveranties én projecten en/of werkzaamheden (zie hoofdstuk 2 van het KAM-
  systeem), te verrichten door aannemers, onder zodanige condities kunnen plaatsvinden, dat dit géén
  gevaar oplevert voor veiligheid en gezondheid van personen en dieren en de kans op (milieu)schade
  wordt beperkt.

4. Directievoering
  De directeur van de NV Oasen heeft, in het kader van naleving van de overeenkomst(en) én om
  toezicht uit te oefenen op de uitvoering hiervan, verantwoordelijken aangesteld (zie schema in
  hoofdstuk 2 in het KAM-systeem).
  De verantwoordelijke
a) kan een directievoerende instantie zijn welke namens Oasen directie voert;
b) kan een werknemer zijn die is belast met de bedrijfsvoering;
c) onderhoudt alle (formele) contacten met de aannemer(s), de betrokkenen, belanghebbenden en
  derden.
d) draagt er zorg voor dat de aannemer voor de aanvang van het werk geïnformeerd wordt over de
  situatie ter plaatse (bijvoorbeeld aanwezigheid van bewegende delen en/of gezondheidsschadelijke
  chemische stoffen), de voor veiligheid en milieu geldende voorschriften en (nood)procedures;
e) controleert of de aannemer, indien dit in de opdracht of overeenkomst is overeengekomen, een
  werkvergunning heeft;
f) is bevoegd het werk en/of de werkzaamheden stil te leggen indien dit VGM-plan niet wordt nageleefd
  en/of de benodigde vergunningen of toestemmingen ontbreken en/of om een milieubedreigende
  situatie/calamiteit te voorkomen;
g) is bevoegd om in het geval van een milieubedreigende calamiteit alle milieubeschermende
  maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de verontreiniging te isoleren, te beperken, op te
  ruimen.

5. Locatieverantwoordelijke
  Door NV Oasen zijn medewerkers aangesteld als locatieverantwoordelijken die verantwoordelijk zijn
  voor de veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten op locaties van Oasen, waaronder vallen de
  terreinen, gebouwen en kantoren.
  De locatieverantwoordelijke
a) dient bekend te zijn bij iedereen die werkzaamheden gaat uitvoeren;
b) moet optreden als VGM-coördinator bij activiteiten binnen zijn gebied;
c) moet van alle activiteiten op de hoogte worden gebracht en zijn toestemming verlenen
  (werkvergunning ) om tot uitvoering over te kunnen gaan;


projectnummer: zie opdrachtbrief                                     N.V. Oasen
besteksnummer: indien van toepassing  Veiligheids- gezondheids- en milieuplan (VGM-plan derden), versie 6, april 2007

                        Blad 1 van 7
d) is de teamleider Productie (of de gedelegeerde operator), voor de zuiveringsstations (incl.
  puttenvelden), distributiepompstations, suppletiepompstations en watertorens met hun omliggende
  terreinen binnen hun regio;
e) is de teamleider Magazijn voor magazijn en opslagterreinen;
f) is het hoofd Netbeheer voor het distributieleidingnet binnen het voorzieningsgebied;
g) is de teamleider Nieuwbouw & Onderhoud voor het hoofdkantoor, faciliteitengebouw en omliggend
  terrein;

6. Werkvergunning
  Binnen NV Oasen is het gebruik van werkvergunningen verplicht gesteld voor risicovolle
  werkzaamheden. De risicovolle werkzaamheden staan op werkvergunning genoemd. De
  werkvergunning wordt uitgeschreven door de locatieverantwoordelijke of diens plaatsvervanger.

7. Verplichtingen van de NV Oasen
  De NV Oasen verplicht zich om:
a) zich ervan te overtuigen dat, indien vereist, de aannemer en/of leverancier bekend is met de
  uitvoeringseisen in de Algemene Voorwaarden voor de Uitvoering van Werken (AVUW);
b) in het geval van een milieubedreigende situatie/calamiteit, die onder haar verantwoordelijkheid valt,
  alle benodigde middelen ter beschikking te stellen aan de verantwoordelijke.

8. Verplichtingen van de aannemer
  De aannemer is verplicht om:
a) zijn werknemers voor te lichten omtrent de inhoud van dit VGM-plan en de naleving van de inhoud
  hiervan;
b) alle wettelijke voorschriften en algemeen erkende regelen der techniek met betrekking tot veiligheid
  en milieu in acht te nemen;
c) aangevoerde producten te etiketteren overeenkomstig wettelijke bepalingen en voorschriften;
d) zich te houden aan geboden en verboden die hem zijn aangezegd of welke door middel van borden
  zijn aangegeven;
e) het werk te laten verrichten door vakbekwame werknemers;
f) indien van toepassing en op verzoek van de Oasen, van werknemers die in zijn dienst zijn, de
  bevoegdheden, certificaten en gegeven instructie(s) te overleggen of aan te tonen;
g) elk alarm, storing, calamiteit, brand of voorval dat letsel of (milieu)schade tot gevolg heeft of in zijn
  ogen gevaarlijke situaties zijn, te melden aan de verantwoordelijke van Oasen mét verstrekking van
  alle ter zake doende inlichtingen;
h) al die maatregelen te nemen die nodig zijn om de eigendommen en werken van de opdrachtgever of
  van derden te beschermen tegen schade ten gevolge van de uitvoering van het werk;
i) de verantwoordelijke steeds schriftelijk in kennis te stellen van ongevallen en/of schadegevallen. In
  deze mededeling dienen te worden opgenomen; het tijdstip, de oorzaak, de omvang van de schade,
  genomen c.q. te nemen maatregelen en de acties die zijn ondernomen ter beperking van de schade
  enzovoort;
j) zonder enige verrekening alle zaken die ten gevolge van de uitvoering van het werk worden
  beschadigd of tijdelijk afgebroken te herstellen, respectievelijk opnieuw te plaatsen, een en ander
  volgens aanwijzingen van de verantwoordelijke;
k) zorg te dragen voor orde en netheid van het werkterrein c.q. de werkplek zorg te dragen;
l) voor een juist gebruik van de aan zijn werknemers verstrekte of beschikbaar gestelde persoonlijke
  beschermingsmiddelen zorg te dragen;
m) bij alle werkzaamheden er rekening mee te houden dat de winning, zuivering en levering van
  drinkwater geen gevaar mag lopen;
n) alle orders en aanwijzingen van de verantwoordelijke onverwijld op te volgen indien deze van mening
  is dat de uitvoering van het werk de bedrijfsvoering verstoort;
o) tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, ervoor zorg te dragen dat, in het kader van het werk, de
  benodigde vergunningen, ontheffingen, werkplannen en/of Arbo/Milieuprojectplannen en dergelijke
  aanwezig zijn;
p) ervoor te zorgen dat op het werkterrein EHBO-middelen beschikbaar zijn;
q) de EHBO-middelen te beschermen tegen verontreinigingen;
r) in geval van calamiteiten het werkterrein goed begaanbaar te houden;
s) een alarmkaart op te stellen waarop is aangegeven;
projectnummer: zie opdrachtbrief                                      N.V. Oasen
besteksnummer: indien van toepassing   Veiligheids- gezondheids- en milieuplan (VGM-plan derden), versie 6, april 2007

                         Blad 2 van 7
   -  het alarmnummer;
   -  naam en telefoonnummer van een arts in de directe omgeving;
   -  het adres van het werk;
   -  het telefoonnummer van de regionale arbeidsinspectie;
   -  een eventuele interne meldingsprocedure.

9. Verboden
   Het is de aannemer en zijn personeel verboden om:
a)  in risicovolle situaties (b.v. in besloten ruimten) alleen te werken;
b)  te roken, anders dan in de daartoe aangewezen ruimten en plaatsen (rookverbod);
c)  alcoholhoudende dranken, drugs of soortgelijke middelen te hebben of te gebruiken op het werk;
d)  het is verboden om zich onder invloed van dergelijke middelen op het (werk)terrein te bevinden;
e)  perslucht en zuurstof te gebruiken voor het reinigen van kleding of lichaam;
f)  kleding te dragen die gemakkelijk smelt of brandt;
g)  gebruik te maken van (gevaarlijke) toxische stoffen voor het reinigen van kleding en dergelijke;
h)  op Oasen-terreinen en in waterwingebieden brandstoffen, olie, chemische middelen, mest en andere
   milieubedreigende stoffen op te slaan;
i)  Oasen terreinen en in waterwingebieden materieelonderhoud te plegen;
j)  op Oasen-terreinen en in waterwingebieden brandstoftanks te vullen;
k)  op Oasen-terreinen en in waterwingebieden vuil en andere materialen op het werkterrein te
   verbranden of te begraven;
l)  op Oasen-terreinen en in waterwingebieden afvalwater, bijvoorbeeld van keten en loodsen, in/op de
   bodem, grond- en/of oppervlaktewater te lozen;
m)  oliegestookte verwarmingsinstallaties op het werkterrein en/of werkplek te gebruiken;
n)  zich onder of op een gehesen last te bevinden;
o)  bij branden aan of in de nabijheid van elektrische installaties water te gebruiken om te blussen.

10. Onderaanneming
   Wanneer de aannemer het werk of een gedeelte daarvan, na toestemming van de verantwoordelijke
   geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren door een andere onderneming, dient hij die andere onderneming
   te verplichten dit VGM-plan na te leven. In dit geval treedt de aannemer op als coördinator met
   betrekking tot veiligheid en milieu, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11. Doorgang bestaande bedrijfsvoering
   Indien de uit te voeren werken renovatie, aanpassing of uitbreiding van bestaande gebouwen,
   terreinen en installaties betreffen, moet rekening gehouden worden met het feit, dat de bedrijfs-
   voering te allen tijde ongehinderd doorgang moet kunnen vinden, waarbij het proces niet of slechts
   gedeeltelijk buiten werking kan worden gesteld. Bovendien dient rekening gehouden te worden met
   werkzaamheden aan de installatie(s) door werknemers van Oasen. Ook op het terrein van de
   bestaande installatie, die gedeeltelijk of geheel in gebruik blijft, dienen de nodige maatregelen te
   worden getroffen, zodat de bedrijfsvoering ongehinderd doorgang kan vinden. Dit kan inhouden dat
   bepaalde werkzaamheden gefaseerd moeten plaatsvinden. In nader overleg met            de
   verantwoordelijke van Oasen dienen aan het begin van het werk de nodige afspraken gemaakt te
   worden om hieraan te kunnen voldoen.

12. Bijzondere werkzaamheden
   Slechts na uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke van Oasen mogen de werk-
   zaamheden in de hieronder genoemde situaties worden uitgevoerd.
a)  met of bij open vuur;
b)  met of aan asbesthoudende materialen;
c)  in nauwe elektriciteit geleidende ruimten of besloten ruimten;
d)  waardoor de toevoer of distributie van elektriciteit, gas of (drink)water stagneert of kan stagneren;
e)  met zwaar transport over de terreinen of in de gebouwen;
f)  aan systemen met een veiligheidsfunctie (afzuiginstallaties, mechanische en elektrische
   beveiligingen enz. enz.)
g)  waarbij rook, (schadelijke) gassen, dampen, nevels of stof kunnen vrijkomen;
h)  waarbij wegspattende vonken kunnen optreden;
projectnummer: zie opdrachtbrief                                      N.V. Oasen
besteksnummer: indien van toepassing  Veiligheids- gezondheids- en milieuplan (VGM-plan derden), versie 6, april 2007

                         Blad 3 van 7
i)  waarbij langdurig hinderlijk geluid of hinderlijke trillingen kunnen optreden;
j)  die storingen in elektronische apparatuur kunnen veroorzaken;
k)  die doorgangen kunnen blokkeren of het gebruik van liften kunnen verhinderen;
l)  die op andere wijze de normale gang van zaken kunnen verstoren;
m)  die de kwaliteit van het (drink)water nadelig kunnen beïnvloeden;
n)  met graafwerktuigen, kranen en dergelijke.
   In geval van onzekerheid omtrent het te verwachten effect van bijzondere werkzaamheden dient
   vooraf met de verantwoordelijke te worden overlegd. Deze kan een veiligheidskundige van een
   erkende Arbo-dienst om advies vragen. Voor te nemen maatregelen kunnen de Abomafoon, AI-
   bladen en werkinstructies worden geraadpleegd.

13. Elektrotechnische werkzaamheden
   Installatieverantwoordelijken/werkverantwoordelijken dienen er op toe te zien dat bevoegde
   werknemers hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zoals omschreven in hun aanwijzing niet
   overschrijden.
   Werknemers mogen hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zoals omschreven in hun
   aanwijzing, niet overschrijden.
   Werkzaamheden aan, met of nabij een elektrische installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd
   door personen die in het bezit zijn van een geldige aanwijzing conform de NEN-EN 50110 c.q. de
   NEN 3140 en/of de NEN 3840.
   Na aanmelding bij de locatieverantwoordelijk dienen uitvoerenden, die voornemens zijn om
   werkzaamheden uit te gaan uitvoeren, een kopie van de schriftelijke aanwijzing, die door zijn of haar
   werkgever is afgegeven, aan de locatieverantwoordelijke te overhandigen.
   Na goedkeuring door de locatieverantwoordelijke van de afgegeven aanwijzing(en) zal de
   verantwoordelijkheid voor de veiligheid via een werkvergunning en/of overdrachtsformulier worden
   overgedragen.

14. Voorwaarden voor het werken in waterwin-/grondwaterbeschermingsgebieden
   Het werk of de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd (als ware het) in een waterwin-
   /grondwaterbeschermingsgebied. De aannemer dient te voorkomen dat verontreinigingen, zoals
   lekwater, stof, bouwvuil en dergelijke, de bestaande drinkwaterzuiveringsinstallaties, bodem, lucht,
   grond- en oppervlaktewater vervuilen. Tevens moet de aannemer bij incidenten de omvang van een
   verontreiniging trachten te beheersen en beperken.
   Door acceptatie van dit reglement verklaart de aannemer ermee akkoord te gaan, dat een door hem
   of door één van zijn onderaannemers veroorzaakte bodem-, lucht-, grondwater- en/of oppervlak-
   tewaterverontreiniging in waterwin-/grondwaterbeschermingsgebieden, geheel door of vanwege hem
   ten genoegen van de directie, gesaneerd wordt.
   Indien de aannemer hierbij in gebreke blijft of redelijkerwijze verondersteld mag worden dat hij zelf
   niet over de hiervoor geëigende middelen beschikt, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor het
   saneren aan derden op te dragen. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de
   aannemer.

15. Toegang en aan- en afmelding
  De werknemers van de aannemer dienen:
a) dienen zich te legitimeren door middel van een geldig legitimatiebewijs;
a) bij betreding van de terreinen en gebouwen van Oasen zich te melden bij de locatieverantwoorde-
  lijke, dan wel diens plaatsvervanger op het werk of bij de receptie;
b) er rekening mee te houden dat bij planbare werkzaamheden, zij drie werkdagen vooraf een afspraak
  dienen te maken;
b) er rekening mee te houden dat, als zij zich onaangekondigd of onverwachts melden om met de
  uitvoering van het werk te starten, de verantwoordelijke van Oasen op het werk het recht heeft om
  hen de toegang te weigeren;
c) op een bevel tot ontruiming, gegeven door: brandweer, bedrijfshulpverlening, verantwoordelijke c.q.
  installatiebeheerder van Oasen of via een omroepinstallatie, het gebouw onmiddellijk via de
  dichtstbijzijnde (nood)uitgang te verlaten;
d) hun werkzaamheden op de Oasen werktijden, dit is van 07.30 uur tot 16.00 uur uit te voeren;


projectnummer: zie opdrachtbrief                                      N.V. Oasen
besteksnummer: indien van toepassing  Veiligheids- gezondheids- en milieuplan (VGM-plan derden), versie 6, april 2007

                         Blad 4 van 7
e) er kennis van te nemen dat op algemeen erkende feest- en gedenkdagen en op, voor de werkne-
  mers van Oasen verplichte verlofdagen, de terreinen en gebouwen niet toegankelijk zijn;
f) zich ervan bewust te zijn dat er geen sleutels van hekken, toegangspoorten of toegangsdeuren van
  gebouwen en/of installaties worden verstrekt;
g) wanneer het project of de werkzaamheden zijn voltooid of voorlopig beëindigd, dit aan de
  verantwoordelijke mee te delen om deze de gelegenheid te geven het een en ander op te nemen en
  te controleren;
h) nadat het werk is beëindigd c.q. uitgevoerd de werkplek en/of het werkterrein schoon en in
  oorspronkelijke toestand achter te laten of hetgeen in de overeenkomst aangegeven is uit te voeren.

16. Werkterrein en/of werkplek
   Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het (werk)terrein gelden de volgende voorwaarden
   en beperkingen:
a)  kranen en andere olieverbruikende werktuigen c.q. arbeidsmiddelen dienen vrij te zijn van lekkage uit
   tanks, carters en hydraulische systemen en        - ter bescherming van de bodem tegen
   bodemverontreinigingen - na werktijd op de met folie beschermde plaatsen te worden opgesteld.
b)  indien tijdens het project en/of werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van aardolieproducten ten
   behoeve van het materieel, moet het opslaan, overslaan, bijvullen en verversen van de producten
   zorgvuldig en zonder morsen geschieden. Dit geldt ook voor gevaarlijke stoffen;
c)  olieopslag en dieselaangedreven apparatuur dienen te worden opgesteld in een lekbak en wel
   zodanig dat lekkende olie geen bodemverontreiniging kan veroorzaken. In bedoelde lekbak mag
   geen hemelwater doordringen;
d)  tijdens de uitvoering van het werk mogen door de aannemer op en om het terrein geen stremmingen
   of belemmeringen voor het verkeer worden veroorzaakt. Indien stremmingen of belemmeringen voor
   het verkeer niet te voorkomen zijn, dient de aannemer dit te melden bij de verantwoordelijke van de
   Oasen en hiervoor toestemming te vragen;
e)  het terrein, waaronder brandkranen, afsluiters, kabelmoffen en dergelijke, de (kantoor)gebouwen en
   de installaties dienen te allen tijde toegankelijk te zijn voor werknemers van Oasen en voor derden
   die er werkzaamheden moeten verrichten. De aannemer dient alle voorzieningen te treffen, die
   noodzakelijk zijn om te toegankelijkheid te waarborgen.

17. Arbeids- en hulpmiddelen
  Ten aanzien van arbeids- en hulpmiddelen geldt het volgende:
a) met betrekking tot informatie over risico’s en gevaren geeft de aannemer tijdens werkover-
  leg/toolboxmeetings zijn werknemers voorlichting over dit VGM-plan.
b) arbeids- en hulpmiddelen die eigendom zijn van Oasen mogen alleen worden gebruikt met
  toestemming van de verantwoordelijke van Oasen Een gegeven toestemming heft de eigen verant-
  woordelijkheid van de aannemer voor de veiligheid van die middelen niet op;
c) de aannemer dient ervoor zorg te dragen dat alle arbeids- en hulpmiddelen die door hem op de
  werkplek en/of het werkterrein of in de (kantoor)gebouwen van Oasen worden aangevoerd, voldoen
  aan de daarvoor geldende wettelijke voorschriften en aan de algemeen erkende regelen der techniek
  met betrekking tot gebruik, veiligheid en milieu;
d) de aannemer mag geen hulpmiddelen uitlenen aan werknemers welke in dienst zijn van Oasen,
  behoudens toestemming van de verantwoordelijke van Oasen. Een gegeven toestemming heft de
  eigen verantwoordelijkheid van medewerkers van Oasen voor de veiligheid van die middelen niet op;
e) de directie is, na een door of namens hen uitgevoerde veiligheidscontrole van de hulpmiddelen,
  bevoegd om deze buiten werking te stellen indien en voor zover de aannemer nauw moeten
  samenwerken met medewerkers van Oasen;
f) bij onderbrekingen, anders dan voor een korte pauze en bij beëindigen van de werkzaamheden,
  mogen geen hulpmiddelen op de werkplek worden achtergelaten zonder toestemming van de
  verantwoordelijke van Oasen.
g) de aannemer dient de arbeidsmiddelen, zoals elektrisch materieel en dergelijke, buiten werktijd
  stroomloos te maken en voorzieningen te treffen tegen het gebruik door onbevoegden.
h) De aannemer zorgt voor Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen.

18. Brand
   Brand kan op sommige locaties direct worden gemeld door het indrukken van de dichtstbijzijnde
   brandmeldknop. In die gevallen waarbij u zelf een kleine brand tracht te blussen met de ter plaatse
projectnummer: zie opdrachtbrief                                      N.V. Oasen
besteksnummer: indien van toepassing  Veiligheids- gezondheids- en milieuplan (VGM-plan derden), versie 6, april 2007

                         Blad 5 van 7
  aanwezige draagbare brandblusmiddelen dient u rekening te houden met:
c) het uitschakelen van elektrische apparatuur;
d) het verwijderen van brandgevaarlijke (vloei)stoffen en materialen;
e) voor brandgevaarlijke werkzaamheden dient altijd een werkvergunning te worden aangevraagd.

19. Verkeer
  Bij werken in openbare wegen is de aannemer verantwoordelijk voor afzettingen op de weg met de
  juiste materialen.
  Op de Oasen terreinen gelden de regels van het wegenverkeersreglement tenzij anders is
  aangegeven of overeengekomen. Tevens zijn de volgende aandachtspunten van belang:
a) voertuigen mogen slechts geparkeerd worden in de daarvoor bestemde vakken of op door de
  verantwoordelijke van de Oasen aangewezen plaatsen;
b) aanrijding of schade, veroorzaakt door motorvoertuigen, dient direct te worden gemeld aan de
  directie waarna er een schaderapport opgemaakt kan worden.

20. Verzamelen, opslaan en afvoeren van afval en afvalstoffen
  De aannemer dient:
a) chemisch afval, oud leidingmateriaal waaronder PVC en asbest-cement, herbruikbare (afval)stoffen
  en (niet bruikbare) afvalstoffen gescheiden en naar soort te verzamelen, op te slaan en door een
  daartoe gecertificeerd bedrijf af te voeren naar een door de overheid aangewezen locatie;
b) voor het verzamelen van afval en afvalstoffen op het werkterrein, op door de verantwoordelijke van
  Oasen nader aan te wijzen plaats, daartoe geschikte afdekbare en/of afsluitbare vuilcontainers te
  plaatsen;
c) herbruikbare (afval)stoffen, voor zover die voor de Oasen niet van waarde zijn, zoveel mogelijk af te
  voeren naar gecertificeerde bedrijven, die deze stoffen gereed maken voor hergebruik of, in overleg
  met de verantwoordelijke van Oasen, naar een, door de overheid goedgekeurde, stortplaats;
d) afval, waardoor ongedierte zou kunnen worden aangelokt, zoals etensresten, in tegen ongedierte af
  te sluiten containers te verzamelden en af te voeren;
e) lege emballage retour te nemen.
f) stort- en afvoerbewijzen moeten overhandigd worden aan de directie.

21. Schadelijke voorwerpen of stoffen
  Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de
  aanwezigheid niet bekend is en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen
  toebrengen aan personen, levende have, goederen of het milieu, dient de aannemer dit onmiddellijk
  te melden aan de verantwoordelijke van Oasen. De aannemer dient terstond, zo mogelijk in overleg
  met de verantwoordelijke van Oasen de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen te
  nemen.

22. Besmettelijke ziekten
  Personeel dat lijdt aan een ziekte, waarvoor ingevolge de Wet bestrijding infectieziekten en
  opsporing ziekteoorzaken een nominatieven aangifteplicht geldt (zie bijlage 10 Overzicht
  besmettelijke ziekten van de WWB-CAO), of in contact staat of kort geleden heeft gestaan met een
  persoon, die zo’n ziekte heeft, heeft geen toegang tot de bedrijfsgebouwen, -lokalen en -terreinen.

23. Telefoon- en faxnummers
  Hoofdkantoor Oasen:
  Adres:     Nieuwe Gouwe O.Z. 3, GOUDA
  Post-adres:   Postbus 122, 2800 AC GOUDA
  Telefoon:    (0182) 59 33 11
  Telefax:    (0182) 59 33 33
  Landelijk alarmnummer: 112
projectnummer: zie opdrachtbrief                                     N.V. Oasen
besteksnummer: indien van toepassing  Veiligheids- gezondheids- en milieuplan (VGM-plan derden), versie 6, april 2007

                        Blad 6 van 7
  Overzicht besmettelijke ziekten
  Besmettelijke ziekten van groep A, groep B en groep C, als bedoeld in artikel 2.2.6 CAO
  Waterbedrijven:
a) Tot groep A, bedoeld in artikel 1, lid h van de Infectieziektenwet, behoort de volgende infectieziekte:
  - kinderverlamming.
b) Tot groep B, bedoeld in artikel 1, lid i, van de Wet Infectieziekten, behoren de volgende
  infectieziekten:
  - bacillaire dysenterie;
  - botulisme;
  - buiktyfus;
  - cholera;
  - difterie;
  - febris recurrens;
  - hepatitis A,B en C;
  - hondsdolheid;
  - kinkhoest;
  - legionellose;
  - mazelen;
  - meningokokkose;
  - paratyfus A,B en C;
  - pest;
  - tuberculose;
  - virale hemorrhagische koorts;
  - vlektyfus;
  - accute voedselvergiftiging en voedselinfectie.
c) Tot groep C, bedoeld in artikel 1, lid j, van de Wet Infectieziekten, behoren de volgende
  infectieziekten:
  - brucellose;
  - gele koorts;
  - leptospirose;
  - malaria;
  - miltvuur;
  - ornithose/psittacose;
  - O-koorts;
  - rode hond;
  - trichinose;
  - enterohaemorrhagische E. coli.
projectnummer: zie opdrachtbrief                                      N.V. Oasen
besteksnummer: indien van toepassing  Veiligheids- gezondheids- en milieuplan (VGM-plan derden), versie 6, april 2007

                         Blad 7 van 7
          8.7.  Bijlage 7 Template Productiestaat
27 februari 2009
          Bestek Distributie             Pagina 51 van 59
      Aannemer:
                 PRODUCTIESTAAT EENHEIDSPRIJZEN
                                      (1".301.016 -versie 11 )

                                                      Documentnummer:
                                                                       o
                                                                             seo
      Bezoekadres:                                           Periode uitvoering:
      Postadres:
      Plaats:

      Regio:
      Naam projectverahtwoordelijke Oasen;
                                                      Opgemaakt door:
                                                      Datum:
                                                      Werknummer:
                                                                      ?I----I
      ProjectnurnmerlStructuurdeeWerrekenpost:
I=??---- ----------------?
    lokatie:
      Adres   I

      Plaats:

        --------------------------                                                 -- ----------------1
                                                                 -  -
      Omschrijving               werk:
        UJtgll·          Aan-                                                      prijs
        v9.erd          dee!                        Omschrijving                   Eenhgid   per    Totaal /le.drllg
       .aantal           0/.                                                      eenheld
I---t--                               ------------- ----------1---+-----                                  ....
                                                                                         --
             -    -    -   -  -    -  -
---1----1---------------------------------+----1-----------I

      ----+--+------------------
               -    -     -    ?

                                                           ---I----+---+---?I
  -?===+-?---------------==----'---- --------j-----*=??--+-------I
-  -
--?-I----_t---+-----------''--,                              -------------------r------t----t-------I
1---4---??, ?-, --
 5300                          -'- ???--??????-
                             Meerwerk; specifieke omschrijving invulfen.                       st
  53QO                         Meerwerk, specifieke omschrijving invullen,

---,----- -----=
  5300
                                               ----
                             Meerwerk, specifieke omschrijving invullen.
                                                                      __I_?s?t_t____ ______
                                                                           TOTAAL:
                                                                                 ?         ?Accoord    Oasen:                                            Accoord aannemer;
Datum:                                                   Datum'Handtekenino:                                                Handtekenlnq:
                                      Gedeelte uitsluitend in te vullen door Bedrijfsadministratie

?rediteurennummer:                                             Inkoopopdrachtnummer:
Datum:                       _____                          Paraaf;
8.8.  Bijlage 8 Format start-up formulier
Bestek Distributie              Pagina 52 van 59
 Start-up checklist bij leidingwerken
 (Noot:    in  te vullen binnen  5  werkdagen voor aanvang werkzaamheden)
                                                   eo
                         ALG&MENE   GEGEVENS
 Gemeente:                           Aannemen
 Locatie:                           Startdatum:
 Projectnr/structuurdeel:                   Einddatum:
 Tvpe werk OWON OIND OREC OREN ODIJK                   werk 0 Laag 0 Middel 0 Hooq
                                COl11l2lexiteit
 Datum lnvulllnq:                       o Bebouwde kom   en/of  0 BUitengebied
 Netbeheerder:                        Tracélengte   m  Dominante 0   mm
 ultvoertnn werk: 10 soto        I 0 In combinatie met 0 Elektra o Gas o Cai o KPN 0 Rlolerinq
 Werkverantwoordelijke aannemer:                           ?

 Contactpersoon gemeente:                              ?
 Vergunningverlener (a):                               ?

 Vergunningverlener (b):                               ?                OMSCHRIJVING BESPREEKPUNT                  I la I Nee I
  1  Bestaande kabel- & leldlnqqeqevens en werktekeningen op werk aanwezig        D   0
  2
  3
    Opdrachtverstrekking en bestekken/Vêt+plan op werk aanwezig
    Opleidingseisen en vakbekwaamheid personeel aantoonbaar
                                               000
                                               000
  4
  5
    Certificaten en onderhoud materieel/gereedschappen aantoonbaar
    Inzet onderaannemers en/of inhuur mensen/materieel conform certificering       000
                                               D   Ll  0

                                               000
  6  Verqunnjnqen/zakelljk   recht op werk aanwezigen voorwaarden besproken

                                               000
  7  Risiéö-, inventarisatie eh evaluatie op het onder handen werk uitgeveerd


                                               000
  8  Aarding aUe elektrische installatie doorgemeten en akkoord bevonden
  9
 10
    Planning en voorwaarden materiaalopslag en -Ieverantrets) afgestemd
    Startlocatie werkzaamheden, planning en werkvolgorde besproken
                                               000
                                               000
 1;1
 12
    Verkeersrnaatreqelen, -voorzieningen en afspraken conform CROW 98a/b
    Uitvoering leidingwerk conform Hygiënecode Drinkwater BTO 200L175(c)         000
                                               o   0  D.
 13
 14
 15
    Plaats, aantal en werkwijze van te nemen watermonster besproken
    Meldingsplicht aannemer voor het zelfstandig uitvoeren van netschakelingen
    Meldingsplicht aannemer voor werkwijZe/tijdstip bij leidingonderbrekingen
                                               000
                                               000
                                               D   0  0
 16
 11
    Meldingsplicht aannemer voor uitvoering van meer- en minderwerk
    Verplichting tot inlevering van alle leverlnqs- en stortingsbewijzen
                                               000
                                               000
 18
 19
    Wijze van opslag enafvoer van afval- en reststoffen conform regel?eving
    Retour materialen inventariseren en schoon retourneren aan hoofdmagazijn
                                               000
                                               000
 20
 21
 22
 23
    Bij oplevering van het werk alle digitale opnames aanleveren op Cd-rem
    Frequentie (mondelinge) voortgangsverslag door aannemer aan netbeheerder
    Frequentie van ter goedkeuring aan te bieden productiestateh      per maand
                                               000per week


    Vast te leggen Situaties/objecten middels digitale fotografie (5ij objecten een sjalon plaatsen)
    o diepteligging     0 inbouw      0 stempelingen   0 aftakkingen    LI mantelbuizen
    Ll schadegevallen    0 ongevallen    0 meer/minderwerk situaties   0

 Opmerkingen/afspraken:
 Naam en handtekening:                           Naam en handtekening:
 Oasen                                   OpdrachtnemerI Versie:  2                    Pagina 1 van 1                F.301.009  I
          8.9.  Bijlage 9 Format opleveringsformulier
27 februari 2009
          Bestek Distributie               Pagina 53 van 59
 Opleveringsrapport aannemer naar opdrachtgever


 Aannemer:


 Projectomsch rijving :


 Projectnummer:                         Gemeente:


 A.     Bovengenoemde aannemer verklaart hiermede dat hij het werk/project voltooid acht in overeen-
      stemming met de corrtractdocurnenterr, met ultzonderlno van het herstel van gecQn::;tateerde ge-
      breken en werkzaamheden volgens wel/niet bijgaande mancolijst.


 B.    Controlestaat                                      JA   NVT

 1.     Rapporten hydrostatische beproeving ontvangen                      Ö    0

 2.    Revisiegegevens   ontvangen                              0    0

 3.    Productiestaten  ontvanqen                               0    0


 4.     Stortlnqsbewijzert ontvangen                               0    0


 5.    LeveringsbewijZen ontvangen                               0    0

 6.    Klachten en afwijkingsformulîeren (F.301.013) afgehandelq                0    0

 7.    Overtollige  materialen geretourneerd  en lijst ingeleverd              0    0


 8.    Tracé afgewerkt en in orde bevonden                           0    0


 9.    Wegdekherstel akkoord                                  0    0

 10.    Alle dichtgedraaide afsluiters .geopend                         0    0


 11.    Straatpotfen en aanwijs palen geplaatst                         0    0

 12.    Vervallen straatpotten en aanwijspalen verwijderd                    0    0

 13.    Vervallen brandkranen verwijderd                             0    0

 14.    Diepteligging leiding                                  0    0


 15.    Meterlabels ingeleverd                                  0    0

 16.    Oude watermeters ingeleverd                               0    0

 17.    Aansluitschetsen  ingeleverd                              0    0


 18.    Watermonster(s) goedgekeurd                               0    0


 19.                                                0    0 c.    De garantietermijn is ingegaan op:      -
                               200 ... en eindigt op  -
                                              200 ...


 Handtekening aannemer:                     Handtekening opdrachtgever:
 Naam,                              Naam:

 Datum:                             Datum:Versie: 4                      Pagina 1 van 1                    F.301.0t4
8.10. Bijlage 10 Format beoordelingsformulier
Bestek Distributie               Pagina 54 van 59
 oaseo
 Bijlag? 13          Format beoordelingsfotmulier

 Doel: aan de hand van dit vragen in dit formulier geeft de opdrachtgever een waardering voor het werk dat door de
 aannemer is uitgevoerd. Na voltooiing van net werk dient deze beoordeling op aanwijzing vanopdrachtgever door beide
 partijen te worden ondertekend.

 De resultaten van deze beoordeling zullenih het frequenteaccowntoverleg   besproken worden tussen de hoofden van de
 afdelingen van oasen met oe contactpersoon van de aannemer.

 Projectgegevens

 Naam Project:
 Uitvoeringsperiode:
 Naam opdrachtgever Oasen:
 Naam uitvoerder aannemer: Beoordeling werk voor de afdeling ENGINEERING:Start uitvoering op afgesproken tijdstip

Kwaliteit van het geleverde werk in uitvoeringsfase

Communicatie tijdens uitvoeringsfase

V&G aspecten tijdens uitvoering

Planning

Nakomen afspraken

Kwaliteit en tijdstip van oplevering revisiewerk

Eindooräeel
Beoordeling werk voor de afdeling BEDRIJFSVOERING:

1:  ..

     "1 ....  ol ..
            ...,., ::1.  '-'!Ol'                  J     "lil!!! ril  11
Wijze van coördinatie van storing door aannemer                   -
Aankomst van materieel op locatie binnen afgesproken tijdsterm ijn          -
V&G aspecten tijdens uitvoering                           -
Juistheid van facturatie & indienen alle werkbonnen bij factuur           -
                                           -
Eindoordeel                                     -
                        ""
Format becordellnqsforrnulier werkzaamheden       distributie Oasen                      1
Opmerkingen/toelichting:
Ondertekening:

Handtekeninq contactpersoon Oasen  Handtekening contactpersoon aannemer
Naam:                Naam;
Datum:               Datum;
          8.11. Bijlage 11 Format afwijkingsformulier
27 februari 2009
          Bestek Distributie              Pagina 55 van 59
Afwijkingsformulier Certificatieregeling
Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven
1   Algemene gegevens opdrachtgever / opdrachtnemer:
   Van:                 Aannemer:
   Project:               Uitvoerder:
   Projectnummer:            Datum tekortkoming:
2   Geconstateerde tekortkomingen door opdrachtgever:

3   (Vermoedelijke) oorzaak tekortkoming volgens opdrachtgever:

4   Optioneel: voorstel voor corrigerende maatregel / verbeterpunt door
   opdrachtgever:

   Gevolgen voor planning: Ja/Nee    Tijdsinschatting:
   Meer-/minderwerk:    Ja/Nee    Kostenraming:
   Datum van invoering:
   Handtekening opdrachtgever:
5   Voorgestelde actie(s) door opdrachtnemer aan opdrachtgever:

   Behandeld door:              Akkoord opdrachtgever:     Ja/Nee
   Datum:                   Datum:
   Handtekening:               Handtekening:6   Ondernomen actie(s) door opdrachtnemer:

   Gevolgen voor planning: Ja/Nee      Tijdsinschatting:
   Meer-/minderwerk:    Ja/Nee      Kostenraming
   Datum van invoering:
   Handtekening opdrachtgever:7   Correctieve actie(s) doorgevoerd:     8. Acceptatie door opdrachtgever:
   Naam opdrachtnemer:            Naam opdrachtgever:
   Datum:                   Datum:
   Handtekening:               Handtekening:   Grijs = invullen door Oasen           Blanco = invullen door opdrachtnemer
Versie: 4              Pagina 1 van 1                      F.301.013
8.12. Bijlage 12 Tekenvoorschriften en format revisietekeningen
Wordt aangeleverd met de Nota van Inlichtingen
Bestek Distributie                        Pagina 56 van 59
          8.13. Bijlage 13 Gereedschappenlijst voor storingsdienstbus          Iedere monteur is uitgerust met een mobile telefoon en heeft zijn eigen persoonlijke
          beschermingsmiddelen.
          Het onderstaande materieel dient in elke fitterbus aanwezig te zijn:

          A     Aanboortoestel voor PVC (AC) kraan 3/4 + 2"incl. boren en frezen
               Aanboortoestel voor haakseplugkraan diverse maten
               Aanboortoestel GY met 3/4 3n 1"boor
               Aggregaat voor vuilwaterpomp

          B     Bankhamer
               Baco sleutel ( verstelbare moersleutel )
               Bezem
               Bezemsteel
               Beitel, plat
               Beitel, punt
               Boormachine, 220 V
               Borenset beton 6 t/m 14mm
               Bouwlamp 500W
               Bouwlampstandaard
               Blitztang 152-12
               Buigijzer 15 cv met rol
               Buigijzer 22 cv met rol

          D     Dienstkraansleutel verstelbaar
               Dop voor verstelbare dienstkraansleutel 3/4
               Dop voor verstelbare dienstkraansleutel 1"
               Dopsleutelset comp. Met ratelsleutel tot 32 mm D19TMZ
               Duimstok 1 meter 2045 rabone

27 februari 2009
          E     Emmer 12 liter

          F     Fitting-schroevedraaier

          H     Handveger ongl. 285 mm nr 1305 VERO
               Handzaag t.b.v. PVC 309-20/500
               Hoefraspen merk nicholson 12"

          I     Inbussleutelset 2 t/m 12"

          J     Jerrycan 5 of 10 liter voor brandstof
               Jerrycan 10 liter voor kraanwater

          K     Kabelhaspel 220 V bl.m. 50m3 x 1,5 r tt
               Karweiflesje compleet met brander lortz
               Kniestukken (rubber)
               Knijptang (moniertang) 9901 250mm knipex
               Kopersnijmes (groot) ridgid 153 32--90 mm
               Kopersnijmes (klein) ridgid 6 -- 60 mm 205
               Kopersnijmes mini ridgid 6 -- 28 mm
               Krompasser groot m+ w type 331 150/6"

          L     Loodtromptang 338 240mm
               Looplamp 42 V (halogeen) met omvormer of vergelijkbaar

          M     Meetlint 20mtr 280-20 stewe
               Morriskraansleutel 1/2" (zie voorbeeld)


          Bestek Distributie                              Pagina 57 van 59
     Morriskraansleutel 1" (zie voorbeeld)
O     Overbruggingskabel 2,5 q mm

P     Pe knipper groot t/m 63mm
     Pe knipper klein t/m 42 mm 35 knipper 42
     Pijpsleutel 26 r 17 x 19 mm
     Pijpsleutel 26 r 20 x 22 mm
     Pijpsleutel 26 r 24 x 27 mm
     Pijpsleutel 26 r 30 x 32 mm
     Puntbeitel
     Plamuurmes 100 mm
     Platte beitel (koud beitel 109 hs-250 habero

R     Ringsteeksleutelset 6/8/9/10/13/14/15/17/19/22/24/27/30/32 1952m/14T
     Rubberhamer R'dam model

S     Schraapstaal
     Schep
     Schroevedraaier 150 S-5,5 gedore (sleuf)
     Schroevedraaier 150 S-8 gedore (sleuf)
     Schroevedraaier kruiskop 160 sp/1
     Schroevedraaier kruiskop 160 sp/2
     Slijptol (haaks) 220V of 42 V met omvormer
     Soksleutel 33 t 13 mm gedore
     Spade (smal) Spear & Jackson
     Spade (breed)
     Staalborstel 4 rijen lessman
     Straathamer a 125.02 1500 peddinghaus
     Stootijzer lang met vierkante onderkant

T     Trechter
     Tyleenklem tot 42 mm
     Tyleenklem groot
     Troffel

U     Universele handzaag 72-66 xr eclipse
     Universele handzaagblad 73-66 sr eclipse

V     Verkeersvoorzieningen: 6 pylonen en 2 rood/wit hekken
     Voorhamer 5027 03 5000 h peddinghaus
     Vuisthamer (moker) 5293 03 1500 h peddinghaus
     Vuilwaterpomp 22 V of 42 V met omvormer
     Vuilwaterpomp (14 m3/uur)
     Vijl halfrond 12"

W     Wacker Stamper
     Waterpomptang (groot) 460g 400 channellock
     Waterpomptang (klein) 8805 2250 mm knipex
     Wringstaaf 26rs3 t.b.v. pijpsleutel

IJ    IJzerzaagbeugel (groot) 300 mm gedore
     IJzerzaagbeugel (klein) 675 nd eclipse

Z     Zaagblad voor ijzerzaag klein 132 nd
     Zaagblad voor ijzerzaag gr 3806-300-24 snf sandvik
Bestek Distributie                            Pagina 58 van 59
          8.14. Bijlage 14 Blanco ABC-schets aansluitleidingen
27 februari 2009
          Bestek Distributie                   Pagina 59 van 59
                                                                                   Woonplaats                                                            oasea                     Adres

                                                                                   Nummer
                      J          [
1                 2                   3                         4                                                             0           0
                                                                                                    01      02     03 04             5           6
         TT   ?
               c
                          ?
                            c
                                       (
                                           c
                                                     >                 ,
                                                                             c
                                                                                 >
                                                                                   Maat
                                                                                                    07
                                                                                                      A=

                                                                                                      D=
                                                                                                           08     09 o 10
                                                                                                                miB=

                                                                                                                mic?
                                                                                                                           0

                                                                                                                             mie,"
                                                                                                                             mi
                                                                                                                               11      0    12

                                                                                                                                              mi


         B                     B                           B        B                 Aanleçdaturn

                                                                                   Wijzigingsclëitum

                                                                                   BEltreft

                                                                                                    o Ja     0

           ?I                                                                       Watermeter geplaatst                Nee
                      -g-                "
                                             A
                                                       "1
                                                                         1<     A
                                                                                 .,
                                                                                                      Materiaal             Diameter           Totale lengte

                                                                                   Aansluitleiding   1                        10          mml             mi
5      ?          6        ?           7                         8
                                                                                   Aanslultleldlnq 2
                                                                                                    ____                10          mml             mi
                                  Dl

                                                                                                    ___ __
                 '

                   ..
  Dl                                                                                                   Maleriaill/TYPEi          Diameter

                                                                                   Hoofdleiding                            I 0"--
                                                                                                                      ..
                                                                                                                                m_ml
                                               ?
                                                 c
                                                                         ?
                                                                           c

                                                                                   Dienstkräan           ______               1_0              1
                                                                                                    ____ __
                                                                                                    ?         B              B                   B                                 B
                                                                                   Stopkraan                              1?0              1
                                                                                   BijzOl'1dere constructie
                                                                                                    _____ __
                                                                                                    o    Nee 0   Ja:  0  boring gestuurd
                                                                                                                q persing
                                                                                                                Id rnantelbuls
                                                                                                                                 [J zinker gegraven
                                                                                                                                 o zlnkerqespoten         ?                 W                     ?I                           I?        Type aansluiting         o    Normaal     o Tijdelijk


                                                                                                                          """,.""."",,,,,,,,,,,,,,,,,,,.',,,,,,,

9        c
       <è------i>'
                 10        ÄI          11
                                                            I  12
                                                                I
       -
  or 'V
                                  D
                                               ?
                                                   C                  G
                          1
                                                                    <------->
                                                                           L---
                                         -
  E                                E
                                                                                   Uitgevoerd door

                                           B                             B          Geccntraleerd door

           8             ê        -
                                                                                   D.aturrl verwerkt .iJl PiëiSYS


                          1/               <?        ?                                            ?I
                                                                                   BijzgndEjr + DIS         o    Ja  0 Nee


                                               I?                                   Vergunningnurnmer

								
To top