Beauty Salon Business Proposal by szr15429

VIEWS: 264 PAGES: 62

More Info
									From A1?  AppCode                Proposal
           Newid defnydd o siop y cigydd a storfa i le milfeddygol
    1 A040020   Change of use from butchers shop & store to veterinary practice

           Newid defnydd o siop a fflat i dy
    1 A040290   Change of use from shop & flat to house
           Newid defnydd o fasnachu i swyddfa
    1 A040359   Change of use from retail to office

           Newid defnydd o ddefnydd masnachu i uned wyliau
    1 A040400   Change of use from retail to holiday let
           Newid o ddefnydd masnachol i lety gwyliau gan gynnwys
           newidiadau ac estyniad
           Change of use from retail to holiday accommodation including
    1 A041052   alterations & extension
           Newid defnydd Dosbarth A1 i D1 Ymgynghori a Thriniaethau
           Therapi
    1 A041310   Change of Use Class A1 to D1 Consulting & Therapy Treatments           Newid defnydd siop ar y llawr gwaelod i lety gwyliau
    1 A051014   Change of use of ground floor shop into holiday let
           Newid defnydd o siop i siop goffi a lluniaeth ysgafn gan gynnwys
           gosod ffenestri newydd i'r siop
           Change of use from shop to coffee shop & light refreshments
    1 A060054   including replacement of shop windows

           Newid defnydd o ddefnydd masnachol i ddeintyddfa
    1 A060092   Change of use from retail to dental surgery
           Newid defnydd i ffurfio estyniad i dy bwyta 'Home Café' a gosod tu
           blaen newydd i'r siop
           Change of use to form extension of Home Café Restaurant &
    1 A060111   installation of new shop front

           Newid defnydd o siop i dy bwyta
    1 A060379   Change of use of shop to restaurant
           Newid defnydd y llawr gwaelod o A1 (trin gwallt) i A2 (cyfrifwyr)
           Change of use of ground floor from A1 (hairdressing) to A2
    1 A061074   (accountants)
           Newid defnydd o salon harddwch i swyddfa
    1 A071346   Change of use from beauty salon to office

           Newid defnydd o fan adwerthu i le bwyta
    1 A080348   Change of use from retail to restaurant
           Newid defnydd salon harddwch i asiantaeth addysg
    1 A080624   Change of use form beauty salon to education agency

           Newid defnydd i Sip De/Caffi/Ystafell de
    1 A080744   Change of use to Tea Shop / Café/Tea Room
       Newid defnydd o siop a storfa i fflat 2 ystafell wely
1 A090019  Change of use from shop and storage to 2 bedroom flat

       Newid defnydd o siop i uned breswyl
1 A090109  Change of use from shop to residential unit
       Newid defnydd llawr daear a chyntaf yn salon harddwch
 A040730   Change of use of ground & first floor to beauty salon
       Newidiadau ac estyniad a newid defnydd adeilad allan i gafi, siop
       ac ystafell gyfarfod
       Alterations & extension and change of use of outbuilding to café,
 A051129   shop and meeting room
       Newid defnydd i ffurfio estyniad i dy bwyta 'Home Café' a gosod tu
       blaen newydd i'r siop
       Change of use to form extension to Home Café Restaurant &
 A060112LB  installation of new shop front
       Newid defnydd eiddo i gynnwys Dosbarthiadau Defnydd A2 ar y
       llawr gwaelod ac A1, A2 a B1 ar y llawr cyntaf
       Change of use of premises to include Use Classes A2 on the
 A080117   ground floor and A1, A2 & B1 on the first floor.

       Newid defnydd i siop goffi, defnydd cymysg A1/A3
 A080124   Change of use to a coffee shop, mixed use A1/A3

       Newid defnydd o ddefnydd masnach I le bwyta
 A080347LB  Change of use from retail to restaurant
       Newyd defnydd siop o manwerthu A1 i siop anrhegion ac
       amgueddfa
 A081172   Change of use from retail shop A1 to giftshop and museum

       Newid defnydd o siop ac ystafell de I siop a bistro
 A090118   Change of use from shop & tea room to shop and bistro.
   Location      ReceivedDate ValidDate  Decision  DecisDate
Drovers, Adpar,
Newcastle Emlyn      6-Jan-04   6-Jan-04 STC    22-Mar-04
Central Stores,
Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth        2-Mar-04   2-Mar-04 STC     1-Mar-05
3 Eastgate,
Aberystwyth        16-Mar-04  16-Mar-04 STC    11-May-04
Cobblers Cottage,
Lon Wesley,
Llandysul         25-Mar-04  25-Mar-04 WD     23-Sep-04

Cobblers Cottage,
Lon Wesley,
Llandysul         12-Aug-04  12-Aug-04 STC    15-Sep-04
Ground Floor, O'r
Diwedd, Station
Road, Cardigan      13-Oct-04  30-Nov-04 STC    30-Mar-05
Osprey Gift &
Carpet Shop,
Cwmtydu,
Llangrannog,
Llandysul         19-Sep-05  19-Sep-05 STC    20-Dec-05

Old Chemists
Shop, Glanmor
Terrace, New Quay     16-Jan-06  16-Jan-06 STC    10-Mar-06

The Barn, 2 Market
Place, Lampeter      25-Jan-06  25-Jan-06 STC     1-Mar-06


11 Pier Street,
Aberystwyth        30-Jan-06  30-Jan-06 STC    15-Feb-07
Ground Floor, 13
Bridge Street,
Lampeter         30-Mar-06  30-Mar-06 STC     12-Jul-06

3 Station Road,
Tregaron          5-Sep-06   5-Sep-06 STC     16-Oct-06
16 College Street,
Lampeter          6-Dec-07   6-Dec-07 STC     30-Jan-08
Custom House, 45
St Mary Street,
Cardigan         28-Mar-08  28-Mar-08 STC    12-May-09
Derwen Fach,
Quay St, Cardigan     20-Jun-08  20-Jun-08 STC    12-Aug-08

La Florist, 2 Station
Road, Tregaron       25-Jul-08  6-Aug-08 STC     30-Oct-08
Siop Y Prom,
Marine Terrace,
Aberystwyth     13-Jan-09  13-Jan-09 Ref  18-Mar-09
Grosmant, 6
Alexandra Road,
Aberystwyth     19-Feb-09  19-Feb-09 STC  16-Mar-09
16 College Street,
Lampeter       7-Jun-04  7-Jun-04 STC  11-Jul-04

Mulberry Bush, 2
Bridge Street,
Lampeter       24-Oct-05  8-Mar-06 STC  25-Apr-06


11 Pier Street,
Aberystwyth     30-Jan-06  30-Jan-06 STC  1-May-09

2/4 Barn Centre,
Alexandra Road,
Aberystwyth      1-Feb-08  1-Feb-08 STC  21-Apr-08
Unit 1, 3/5 Great
Darkgate Street,
Aberystwyth      4-Feb-08  4-Feb-08 Ref  10-Jun-08
Custom House, 45
St Mary Street,
Cardigan       28-Mar-08  28-Mar-08

1st Floor, Slipway
Building, New Quay  18-Dec-08  18-Dec-08 STC  4-Feb-09
Caban,
Pontarfynach,
Aberystwyth     23-Feb-09  23-Feb-09 STC  27-Apr-09
                       Tbl_Change_of_use


AppCode Proposal     Newid defnydd adeilad gwag i ddwy uned wyliau
A040009  Change of use of redundant outbuilding into two holiday cottages

     Newid defnydd i 2 fflat gan gynnwys estyniad ac adnewyddiadau
A040010 Change of use into 2 flats including extension and renovations
     Newid defnydd i ddefnydd manwerthu
A040014 Change of use to retail
     Newid defnydd i fanwerthu a newidiadau
A040017LBChange of use to retail and alterations

     Newid defnydd o siop y cigydd a storfa i le milfeddygol
A040020  Change of use from butchers shop & store to veterinary practice
     Defnydd fel gweithdy gwniadwraig
A040024  Change of use to sewing workshop
     Newid defnydd tir ac adeiladau (gan eithio annedd) i Ganolfan
     Ceffylau a lle preswyl cysylltiedig
     Change of use of land and buildings (excluding dwelling) to
A040043  equestrian centre and ancillary residential accommodation
A040070  Change of use to touring caravan site (25 units)
     Newid arfaethedig ar y llety gwely a chysgu i 3 fflat annibynnol a
     newidiadau mewnol
     Proposed change of use of bedsit accommodation into 3 self
A040096  contained flats, with internal alterations
     Newid defnydd o dy preswyl i swyddfeydd
A040118  Change of use from residential home to offices

     Newidiadau a newid defnydd yr adeilad allanol i annedd a stiwdio
     Alterations and change of use of outbuilding to form extension to
A040153  dwelling and studio
     Newid defnydd un annedd i greu 2 fflat
A040161  Change of use of single dwelling to create 2 flats
     Newid defnydd o dir amaethyddol i dir lotment
A040169  Change of use from agricultural land to allotment land
     Newid defnydd a throsi adeiladau mas i annedd breswyl
     Change of use & conversion of outbuildings into a residential
A040186  dwelling

     Newid defnydd tir amaethyddol i ffurfio rhan o'r llain fowlio gyfredol
     Change of use of agricultural land to form part of existing bowling
A040190  green
     Newid defnydd i siop a dwy fflat gan gynnwys tu blaen newydd i'r
     siop a ffenestri
     Change of use to shop & two flats including new shop front &
A040259  windows
     Newid defnydd o siop a fflat i dy
A040290  Change of use from shop & flat to house
     Newid defnydd i gaffi llysieuol
A040291  Change of use to vegetarian café


                           Page 5
                        Tbl_Change_of_use


      Newid defnydd o swyddfa i annedd breswyl
A040304  Change of use from office to residential dwelling
      Cais diwygiedig A021236 ar gyfer newid defnydd adeilad mas fel
      estyniad i annedd
      Revised application re A021236 for change of use of outbuilding as
A040319  extension to dwelling
      Newid defnydd o fasnachu i swyddfa
A040359  Change of use from retail to office
      Newid defnydd o ddefnydd masnachu i uned wyliau
A040400  Change of use from retail to holiday let
      Newid defnydd i brosesu teiars gwastraff ac ailgylchu
A040401  Change of use to waste tyre processing & recycling
      Newid adeiladau allanol i ddeg o fwthynnod gwyliau
A040428  Change of use of outbuildings to 10 holiday cottages
      Newid defnydd rhan o'r llawr gwaelod i fwyty, codi ystafell wydr a
      newidiadau i'r ffordd fynediad a pharcio
      Change of use of part of ground floor to restaurant, erection of a
A040436  conservatory & alterations to access & parking
      Newid defnydd popty i ddefnydd masnachu
A040446  Change of use of bakery to retail use
      Newid defnydd i ddefnydd masnachu (nad ydyw'n fwyd)
A040448  Change of use to retail (non food)

      Newid defnydd y llawr gwaelod o ddefnydd preswyl i le trin gwallt
A040479  Change of use of ground floor from residential to hairdressers

      Adnewyddu a newid defnydd adeilad amaethyddol i ddefnydd
      gwyliau
A040491  Alterations and change of use of agricultural building to holiday let
      Adnewyddu caniatad cynllunio 990427 i'w ddefnyddio fel 2 fwthyn
      gwyliau
      Renewal of planning permission 990427 for change of use to 2
A040533  holiday cottages

     Newid defnydd gweithdy crochenwaith i anhedd-dy
A040565 Change of use of existing pottery manufacture to dwelling house
     Newid defnydd llety'r perchennog i swyddfa
A040596 Change of use of owners accommodation to office
     Newid defnydd o swyddfa i siop ac annedd yn ddau fflat. Ffrynt siop
     a ffenestri newydd.
     Change of use from office to shop & dwelling to 2 flats. New
A040608LBshopfront & windows.
     Adeiladu ystafell wydr a newid defnydd adeilad allan i fwthyn
     gwyliau
     Erection of a conservatory & change of use of outbuilding to holiday
A040611 cottage

      Newid defnydd o weithdy gwag i weithdy gwneud canhwyllau
A040616  Change of use of redundant workshop to candle making workshop
                           Page 6
                        Tbl_Change_of_use


      Newid defnydd a chodi estyniad ermwyn ffurfio swyddfeydd ac
      anheddau ynghyn a pharcio cysylltiedig
      Change of use & erection of extension to form offices & dwelling
A040627  together with associated parking

      Newid defnydd o amaethyddol i storio offer a pheirianwaith
      Change of use from agricultural to storage of plant/machinery/lorries
A040628  in connection with plant hire & waste disposal business

      Newid defnydd rhan o annedd yn fwthyn gwyliau hunan-arlwyo
A040639  Change of use of part of dwelling into self catering holiday cottage
      Newid defnydd o fflat i swyddfa
A040650  Change of use from flat to office

     Newid defnydd stablau a Choetsdy blaenorol yn ddau annedd
A040661 Change of use of former stables & Coach House to two dwellings
     Newid defnydd a newidiadau i ffurfio uned adwerthu
A040666 Change of use & alterations to form retail unit
     Newid defnydd o stiwdio i annedd
A040687 Change of use from studio to a dwelling
     Newid defnydd fflat warden yn swyddfa
A040714CDChange of use of warden's flat into office accommodation
     Newid defnydd i gwesty gwely a brecwast ac estyniad
     Change of use to a bed & breakfast guest house & erection of an
A040726 extension
     Newid defnydd llawr daear a chyntaf yn salon harddwch
A040730 Change of use of ground & first floor to beauty salon
     Newid defnydd i menage
A040741 Change of use to menage

     Newid defnydd i fan chwarae ac ymestyn y man chwarae cyfredol
A040742CDChange of use to play area and extension to existing play area
     Newid defnydd fflat y rheolwr i ddefnydd gwesty a newidiadau i'r
     ardal yn y cefn a balconi arfaethedig yn y cefn
     Change of use of managers flat to hotel use & alterations to rear
A040743 area & proposed rear balcony

      Newid defnydd hen stabl i fod yn Gapel Gorffwys a lle i arddangos
      dodrefn
A040748  Change of use of stables to Chapel of Rest & furniture showroom


      Newid defnydd o garej i siop/masnach i gynnwys estyniad i'r cefn
A040749  Change of use from garage to shop/retail to include rear extension
      Newid defnydd rhan o'r annedd I fflat wyliau
A040766  Change of use of part of dwelling to holiday flat
      Newid defnydd yr ardd gefn i faes parcio gyda mynediad ar draws
      eiddo sy'n ffinio
      Change of use of rear garden into parking area with access over
A040795  neighbouring property
                           Page 7
                       Tbl_Change_of_use


     Newid defnydd llawr cyntaf a llawr gwaelod adeilad allan i greu uned
     gwyliau gan gynwys newidiadau ac estyniadau.
     Change of use of first floor and ground floor of outbuilding to holiday
A040800  unit including alterations and extensions.
     Newid defnydd adeiladau allanol i ffurfio estyniad
A040827  Change of use of outbuilding to form extension

     Newid defnydd adeilad amaethyddol gwag i 2 uned wyliau
A040839  Change of use of disused agriculrual building to 2no holiday units
     Newid defnydd i uned breswyl
A040842  Change of use to a residential unit
     Newid defnydd o weithdy nas defnyddir i anecs
A040844  Change of use from unused workshop to an annexe
     Newid defnydd i ddefnydd preswyl
A040861  Change of use to residential
     Newid defnydd ysgubor i annedd
A040928  Change of use of barn to dwelling

     Newid defnydd adeilad fferm i Neuadd Pentre Cymunedol a chreu
     mynedfa.
A040933  Change of use of outbuilding to Village Hall & formation of access
     Newid defnydd rhan o gae AO 6266 fel estyniad i'r parc chalet
     cyfredol (heb gynyddu'r nifer). Dymchwel y cyfredol
     Change of use of part field OS 6266 as an extension to the existing
     chalet park (no increase in numbers). Demolition of existing
A040938  swimming

     Newid defnydd o storio/warws i ddwy fflat breswyl
A040944  Change of use from storage/warehousing to two residential flats
     Newid defnydd o ddefnydd busnes i ddefnydd preswyl
A040954  Change of use from business to residential

     Newid defnydd plasdy i westy a ty bwyta a creu mynefa newydd
     Change of use of mansion into hotel and restaurant and formation
A040960  of new access

     Newid defnydd cartref preswyl i'r henoed i westy gwely a brecwast.
     Change of use of residential home for the elderly to a guest
A040966  house/bed & breakfast.
     Newid defnydd i menage
A040971  Change of use to menage

     Codi ffens diogelwch. Newid defnydd tir ar gyfer maes parcio.
A040979  Erection of a security fence. Change of use of land to parking area.
     Newid defnydd i faes parcio
A040984  Change of use to car park
     Newid defnydd y storfa gyfredol i storfa ddomestig
A040995  Change of use of existing store to domestic store
     Newid defnydd ac ymestyn y garej i feithrinfa plant gan gynnwys
     man parcio a man troi
     Change of use & extension of garage to childrens nursery to include
A041003  car parking & turning area


                           Page 8
                       Tbl_Change_of_use


     Newid defnydd annedd i 3 fflat
A041021 Change of use of dwelling into 3 flats
     Newid defnydd adeilad allanol i ddefnydd busnes (B1)
A041034 Change of use of outbuilding to business use (B1)
     Newid defnydd annedd i 4 fflat annibynnol
A041037 Change of use of dwelling into 4 self contained flats
     Newid defnydd i 2 uned wyliau
A041048 Change of use to 2 holiday units
     Newid defnydd adeiladau allanol i stablau yn gysylltiedig a chanolfan
     ferlota/marchogaeth fasnachol
     Change of use of outbuildings to stables in connection with
A041051 commercial riding/trekking centre
     Newid o ddefnydd masnachol i lety gwyliau gan gynnwys
     newidiadau ac estyniad
     Change of use from retail to holiday accommodation including
A041052 alterations & extension
     Adnewyddu caniatad cynllunio rhif 990151 (newid defnydd a newid
     ysgubor i ddwy fflat wyliau)
     Renewal of planning permission number 990151 (Change of use &
A041055 alteration to barn into two holiday flats)
     Newid defnydd ac ymestyn y garej i ffurfio uned breswyl
A041059 Change of use & extension to garage to form residential unit
     Newid defnydd ac estyniad i ystafell aros yr hen orsaf ar gyfer llety
     gwyliau a sied yr ardd
     Change of use & extension of old station waiting room for holiday
A041073 accommodation & garden shed
     Newid defnydd ac ymestyn ystafell aros yr orsaf reilffordd i lety
     gwyliau
     Change of use & extension of railway station waiting room into
A041074LBholiday accommodation
     Newid defnydd anecs fel uned wyliau
A041079 Change of use of annex as holiday unit
     Newid defnydd bwyty a newidiadau
A041090 Change of use to restaurant & alterations
     Newid defnydd o ladd-dy gwag i gyfleusterau adeiladu
     fframiau/trawstiau pren a siop adeiladwyr
     Change of use from redundant abattoir to timber truss/frame
A041116 manufacturing facility & builder's merchants

      Newid defnydd er mwyn darparu ystafell de a dau uned gwyliau
A041120  Change of use to provide tea room & two holiday apartments
      Newid defnydd i gynelau cwn
A041121  Change of use to dog kennels
      Newid defnydd ac ymestyn yr adeilad mas i'w ddefnyddio fel llety
      gwely a brecwast
      Change of use & extension of outbuilding for use as bed & breakfast
A041202  accommodation
      Newid defnydd adeilad mas i 2 fwythyn gwyliau a dymchwel y sied
      gyfredol a chodi bwthyn gwyliau
      Change of use of outbuilding to 2 holiday cottages & demolition of
A041208  existing shed & erection of holiday cottage
                          Page 9
                       Tbl_Change_of_use


     Newid defnydd yr 2ail lawr i salon prydferthwch
A041222 Change of use of 2nd floor to beauty salon
     Newid defnydd adeilad mas i anecs mamgu
A041225 Change of use of outbuilding to granny annexe
     Newid defnydd ysgol nas defnyddir mwyach i annedd
A041237 Change of use of disused school to dwelling
     Newid defnydd, newidiadau ac estyniad i ffurfio annedd
A041238LBChange of use, alterations & extension to form dwelling
     Newid defnydd garej i annedd
A041256 Change of use of garage to dwelling

      Newid defnydd adeilad fferm gwag i lety gwyliau (unedau gwyliau)
      Proposed change of use of redundant farm buildings into residential
A041266  accommodation (holiday units)
      Newid defnydd i lety gwyliau hunan arlwyo/gwley a brecwast
      Change of use to self catering/bed & breakfast holiday
A041296  accommodation
      Newid defnydd tir ar gyfer paintballing
A041304  Change of use of land for paintballing
      Newid defnydd ysguboriau gwag i 3 bwthyn gwyliau
A041307  Change of use of redundant barns to 3 holiday cottages

      Newid defnydd Dosbarth A1 i D1 Ymgynghori a Thriniaethau
      Therapi
A041310  Change of Use Class A1 to D1 Consulting & Therapy Treatments
      Newid defnydd o res bowlio i fan storio papur
A041325  Change of use of bowling alley to paper storage

      Newid defnydd llawr 1af ac 2ail lawr o swyddfeydd i 3 uned breswyl
      Change of use of 1st & 2nd floors from office accommodation to 3
A041341  residential units
      Newid defnydd y llawr gwaelod i swyddfa
A041359  Change of use of ground floor to office

     Newid defnydd ac estyniad i adeiladau allanol i ffurfio 2 uned wyliau
A041384 Change of use & extension of outbuilding to form 2 holiday units
     Newid defnydd i ysgol dywod
A041387 Change of use to sand school
     Newidiadau a newid defnydd
A041400LBAlterations & change of use
     Newidiadau a newid defnydd
A041410 Alterations & change of use

      Newid defnydd ac ymestyn y bloc cawod i ffurfio ty i'r rheolwr
A041418  Change of use & extension of shower block to form managers house
      Newid defnydd ty i 5 fllat
A041442  Change of use of house to 5 flats
      Newid defnydd o ddefnydd diwydiannol/masnachu i fan storio a
      newidiadau
      Change of use from industrial/manufacturing into storage &
A041443  alterations
                          Page 10
                        Tbl_Change_of_use


     Newid defnydd ysgubor i uned wyliau
A041454  Change of use of barn to holiday unit
     Newid defnydd i ysgol dywod at ddefnydd preifat
A041460  Change of use to sand school for private use
     Codi anecs, estyniad llawr sengl a newid defnydd y garej i ystafell
     aml bwrpas
     Erection of annexe, single storey extension & change of use of
A041463  garage to utility
     Newid defnydd ac ymestyn y ty i wirfodolwyr, ail adeiladu bloc a
     chodi gweithdy.
     Change of use & extension to house to form volunteers
     accommodation; rebuilding of ablutions block & erection of new
A041481  workshop
     Newid defnydd adeilad allanol cysylltiedig i annedd
A041486  Change of use of attached outbuilding as extension to dwelling

     Newid defnydd i swyddfeydd a lle ar gyfer hyfforddi a therapi
A041489  Change of use to offices & accommodation for training & therapy
     Newid defnydd yr uned brosesu cyw iar cyfredol/sied amaethyddol i
     unedau storio/gweithdy (B1, B2, B8)
     Change of use of existing poultry processing unit/agricultural shed to
A041498  storage/workshop units (B1, B2, B8)
     Newid defnydd o neuadd eglwys wag i annedd
A041506  Change of use from redundant church hall to dwelling

     Newid defnydd o Ganolfan Astudio i uned ailhyfforddi preswyl
A041531  Change of use from Study Centre to residential rehabilitation unit
     Newid defnydd garej i annedd
A050006  Change of use of garage to dwelling
A050012  Change of use to arena
     Newid defnydd i fan prosesu llaeth
A050013  Change of use to milk processing plant
     Newid defnydd y llawr cyntaf i lolfa goffi a'r llawr daear i siop pysgod
     a sglodion
     Change of use of first floor to coffee lounge & ground floor to fish &
A050023  chip shop
     Newid defnydd tir o ddefnydd amaethyddol i ddomestig gardd
A050030  Change of use of land from agricultural to domestic garden
     Newid defnydd adeilad amaethyddol i brosesu a pharatoi pren ar
     gyfer strwythurau a chelfi pren-coed
     Change of use of agricultural building to processing & milling of logs
A050038  for construction of log/timber structures & furniture
     Newid defnydd i fan arddangos gwerthu car
A050046  Change of use to car sales display area
     Newid defnydd y llawr cyntaf I ddefnydd masnach
A050048  Change of use of first floor to retail use

     Newid defnydd a newidiadau ac estyniad i ffurfio annedd (Adolygol)
     Change of use and alteration and extension to form dwelling
A050050LB(Retrospective)
                           Page 11
                      Tbl_Change_of_use


     Newid defnydd adeilad amaethyddol i ddarparu anecs i'r adeilad
     cyfredol
     Change of use of redundant agricultural building to provide annexe
A050070  to existing building
     Newid defnydd adeilad allanol nas defnyddir i uned wyliau
A050094  Change of use of disused outbuilding to holiday unit

     Newid defnydd. Estyniad i'r cyfleusterau hamdden cyfredol i
     gynnwys llyn hwylio a physgota gyda gwaith peirianyddol
     cysylltiedig
     Change of Use. Extension to existing recreation facility to include
A050099  boating & fishing lake with associated engineering work
     Newid defnydd a newidiadau i ffurfio siop a dwy fflat
A050110  Change of use & alterations to form shop & two flats
     Newid defnydd ac ymestyn y storfa gemau/peirianneg i dderbynfa a
     llety (2 uned)
     Change of use & extension of games/machinery store into reception
A050120  & accommodation (2 units)

     Newid defnydd o Ddosbarth C2 i Ddosbarth D1 (meithrinfa ddydd)
A050135  Change of use from Class C2 to Class D1 (day nursery)
     Newid defnydd stablau i fwthyn gwyliau
A050165  Change of use of stables to holiday cottage
     Newid defnydd adeilad mas i ddwy uned wyliau
A050169  Change of use of outbuilding to 2No holiday units
     Newid defnydd adeilad mas i lety gwyliau
A050170  Change of use of outbuilding to holiday accommodation

     Newid defnydd garej/adeilad allanol i'w ddefnyddio fel bragdy ar
     raddfa fach
A050221  Change of use of garage/outbuilding to use as small scale brewery
     Newid defnydd o fan arddangos a storio ceir i gwmpawnd storio
     nwy
     Change of use from car storage & display area to gas storage
A050222  compound
     Newid defnydd adeilad allanol i lety gwyliau
A050225  Change of use of outbuilding to holiday accommodation
     Newid defnydd bwthyn gwag i le gwyliau
A050227  Change of use of derelict cottage to holiday let
     Estyniad a newid defnydd adeilad allanol i ffurfio estyniad i'r ty
     Extension and change of use of outbuilding to form extension to
A050232  house
     Newid defnydd i fan chwarae dros dro o'r Pasg i ddiwedd Hydref
     bob blwyddyn
     Change of use to play area on a temporary basis from Easter to the
A050245  end of October each year
     Newid defnydd i A3 (Bwyd a Diod)
A050254  Change of use to A3 (Food & Drink)
     Newid defnydd yr adeilad mas i fwyty
A050257  Change of use of outbuilding to restaurant
     Newid defnydd adeilad allanol i bedair uned wyliau
A050314  Change of use of outbuilding to four holiday units


                         Page 12
                       Tbl_Change_of_use


     Newid defnydd adeilad amaethyddol allanol i uned breswyl
A050334 Change of use of agricultural outbuilding to residential unit
     Newid defnydd yr ystafell ddigwyddiadau gyfredol/bar i lety gwyliau,
     codi ystafell weithgareddau/bar/storfa newydd
     Change of use of existing function room/bar to holiday
A050368 accommodation, erection of new functions room/bar/storage
     Newid defnydd o sied amaethyddol i fan prosesu llaeth a'u rhoi
     mewn poteli
     Change of use from agricultural store to milking process & bottling
A050374 plant
     Newid defnydd i alotmentau
A050385CDChange of use to allotments
     Newid defnydd adeilad amaethyddol i uned wyliau
A050395 Change of use of agricultural building to holiday unit
     Newid defnydd o adeilad mas i fwyty i gynnwys swyddfa, estyniad ac
     ystafell hufen ia
     Change of use from outbuilding to restaurant to include office,
A050411 extension & ice cream room

      Newid defnydd y llawr cyntaf i fwyty a newidiadau i'r cwrt blaen
A050422  Change of use of first floor to restaurant & alterations to forecourt
      Newid defnydd tir i faes parcio mewn cysylltiad a'r Fish & Anchor (yn
      unol ag Amod 2 A000380)
      Change of use of land to car parking in association with the Fish &
A050423  Anchor (in compliance with Condition 2, A000380)

     Newid defnydd y llawr gwaelod i fan gwerthu perlysiau a chanolfan
     aciwbigo
A050433 Change of use of ground floor to herbs sales & acupuncture centre
     Newid defnydd gweithdy i stiwdio cerameg
A050438 Change of use of workshop to ceramics studio
     Newid defnydd rhan o'r llawr gwaelod i gaffi
A050439 Change of use of part of ground floor to café
     Newid defnydd i gaffi ar gyfer llysieuwyr
A050462 Change of use to vegetarian café
     Newid defnydd o dy mewn meddiant lluosog i westy/hotel,
     newidiadau ac estyniadau
     Change of use from HMO to hotel/guest house, alterations &
A050492LBextensions
     Newid defnydd o dy mewn meddiant lluosog i westy/hotel,
     newidiadau ac estyniadau
     Change of use from HMO to hotel/guest house, alterations &
A050493 extensions

      Newid defnydd garej cyfredol i lolfa a chodi garej
A050550  Change of use of existing garage to lounge & erection of garage

      Newid defnydd adeiladau allanol i weithdai diwylliannol ysgafn
A050556  Change of use of outbuildings to light industrial workshops
      Newid defnydd o stiwdio arlunydd i lety twristiaid hunan arlwyo
      Change of use from artists studio to self catering tourist
A050584  accommodation


                          Page 13
                       Tbl_Change_of_use


      Newid defnydd o garej/storfa i annedd
A050588  Change of use from garage/store to dwelling
      Newid defnydd adeiladau allanol i 2 uned wyliau
A050599  Change of use of outbuildings to 2 holiday units
      Newid defnydd rhan o'r llawr isaf o ddefnydd domestig i siop a
      newidiadau
      Change of use of part of ground floor from domestic to shop &
A050617  alterations
      Newid defnydd i swyddfeydd (A2 a B1)
A050619  Change of use to offices (A2 & B1)
      Newid defnydd adeilad allanol i annedd
A050636  Change of use of outbuilding to dwelling

     Newid defnydd o ddefnydd preswyl i ddefnydd Gwely a Brecwast a
     Bwyty
A050645 Change of use from residential to Bed & Breakfast & Restaurant
     Newid defnydd rhan o adeilad i ardal hamdden
A050653 Change of use of part of building to recreational area
     Cadw stablau, ffurfio lon mynediad a newyd defnydd i arena
     Retention of stables, formation of access track & change of use to
A050718 arena
     Newid defnydd adeilad allanol i fwthyn gwyliau
A050763 Change of use of outbuilding to holiday cottage
     Newid defnydd a chreu depo storio
A050771 Change of use & creation of storage depot
     Newid defnydd i annedd
A050816 Change of use to dwelling
     Newid defnydd adeilad allanol i siop
A050818 Change of use of outbuilding to shop
     Newid defnydd i gampfa
A050824 Change of use to gymnasium
     Newid stabal i greu cartref ar gyfer aelod o'r teulu
A050836 Change of use of stable to dwelling to house family member
     Newid defnydd adeilad allanol i lety gwyliau
A050839 Change of use of outbuilding to holiday accommodation
     Newid defnydd adeilad allanol i fan storio peiriannau/technoleg a
     swyddfa
     Change of use of outbuilding to forestry machinery/technology
A050840 stores & office
     Newid defnydd adeilad allanol i uned wyliau
A050859 Change of use of outbuilding to holiday unit
     Newid defnydd o weithdy i dy
A050872 Change of use of workshop to dwelling
     Newid defnydd i ffurfio 3 annedd (Capel - 2 annedd, Festri - 1
     annedd)
     Change of use to form 3no dwellings (Chapel - 2no dwellings;
A050896 Vestry - 1no dwelling)
     Newid defnydd i ffurfio 3 annedd (Capel - 2 annedd; Festri - 1
     annedd)
     Change of use to form 3no dwellings (Chapel - 2no dwellings;
A050897LBVestry - 1no dwelling)
                          Page 14
                       Tbl_Change_of_use


     Newid defnydd ysgubor i gynelau llety a chathdy
A050910 Change of use of barn to boarding kennels & cattery
     Newid defnydd storfa gefn i gegin i'w ddefnyddio mewn cysylltiad a'r
     Orendy
     Change of use of back storeroom to kitchen to be used in
A050911LBassociation with the Orangery
     Newid defnydd storfa gefn i gegin i'w ddefnyddio mewn cysylltiad a'r
     Orendy
     Change of use of back storeroom to kitchen to be used in
A050912 accordance with the orangery
     Newid defnydd annedd i fwyty/gwesty
A050917 Change of use of dwelling to restaurant/hotel
     Newid defnydd ysgubor i ffurfio estyniad a chodi cyswllt
A050919 Change of use of barn to form extension & erection of link

     Newid defnydd rhan o lawr gwaelod yr eiddo preswyl i estyniad i'r
     siop gyfredol gyda newid defnydd rhan o'r siop ar y llawr gwaelod i
     ddefnydd preswyl. Newid defnydd rhan o'r llawr cyntaf i fan storio
A050936 Change of use of part of the ground floor residentia
     Newid defnydd garej i stydi/ystafell aml-bwrpas
A050985 Change of use of garage to study/utility room
     Newid defnydd siop ar y llawr gwaelod i lety gwyliau
A051014 Change of use of ground floor shop into holiday let
     Newid defnydd llawr gwaelod i fflat
A051041 Change of use of ground floor to flat
     Newid defnydd i 25 carafan deithiol a bloc toiledau
A051042 Change of use to 25 touring caravan site & toilet block
     Newid defnydd rhan o annedd i swyddfa
A051073LBChange of use of part of dwelling to offices
     Newid defnydd rhan o annedd i swyddfa
A051074 Change of use of part of dwelling to offices

      Newid defnydd yr unedau cyfredol i feithrinfeydd dydd a chanolfan
      cynllun chwarae
A051075  Change of use of existing units to day nursery & play scheme centre
      Newid defnydd adeilad allanol i ddwy uned wyliau
A051077  Change of use of outbuilding into two holiday units
      Cadw at y newid defnydd o ddomestig i drwsio cerbydau
A051105  Retention of change of use from domestic to car repairs
      Newid defnydd i gyfleusterau cartio dan do
A051118  Change of use to an indoor go-karting facility
      Newidiadau ac estyniad a newid defnydd adeilad allan i gafi, siop ac
      ystafell gyfarfod
      Alterations & extension and change of use of outbuilding to café,
A051129  shop and meeting room
      Newidiadau a newid defnydd rhan o'r llawr daear i greu estyniad i'r
      Lord Beeching
      Alterations and change of use of part of ground floor to form
A051132  extension to Lord Beeching
      Newid adeilad allanol i dau fwthyn gwyliau
A051137  Change of use of outbuilding to two holiday cottages
                          Page 15
                       Tbl_Change_of_use     Newid defnydd adeiladau allanol i 4 lety hunanarlwyo i'w rhentu
     Change of use of outbuildings into 4 self-catering holiday let
A051143  accommodation
     Ymestyn a newid defnydd adeilad allanol i ffurfio llety ychwanegol i'r
     annedd gyfredol a garej
     Extension & change of use of outbuilding to form additional
A051162  accommodation to existing dwelling & garage
     Newid defnydd o ddefnydd preswyl i feithrinfa ddydd
A051222  Change of use from residential to day nursery

     Newid defnydd adeiladau allanol i un uned lety gwyliau
A051249 Change of use of outbuildings to one unit of holiday accommodation
     Newid defnydd adeiladau fferm i siop fferm
A051255 Change of use of farm building to retail farm shop
     Newid defnydd garej i stiwdio gerddoriaeth
A051275CLChange of use of garage to music studio
     Newid defnydd annedd i dy mewn meddiant lluosog
A051281 Change of use of dwelling to house in multiple occupation
     Adnewyddu annedd a newid defnydd adeiladau allanol i ffurfio
     estyniad i'r annedd
     Renovation of dwelling & change of use of outbuildings to form
A051311 extension to dwelling
     Newid defnydd adeiladau i 4 lety hunanarlwyo i'w rhentu
     Change of use of outbuildings into 4 self catering holiday let
A051315LBaccommodation
     Newid defnydd ysgubor i stiwdio
A051362 Change of use of barn to studio
     Newid defnydd o gweithdy i annedd
A051375 Change of use from workshop to dwelling
     Newid defnydd festri i uned wyliau
A051377 Change of use of vestry to holiday unit
     Newid defnydd ac estyniad o annedd i 4 fflat
A051380 Change of use & extension to dwelling to form 4 flats
     Newid defnydd fflat i swyddfa a darparu ramp mynediad
A060013 Change of use of flat to office & provision of access ramp
     Newid defnydd i gynelau
A060024 Change of use to boarding kennels

     Newid defnydd hen iard yr orsaf i fan storio diogel
A060029  Change of use of old station marshalling yard to secure storage area
     Newid defnydd annedd i 4 uned annibynnol
A060030  Change of use of dwelling into 4 self contained units
     Newid defnydd fflat llawr daear i swyddfa a newidiadau
A060036  Change of use of ground floor flat to office & alterations
     Newid defnydd fflat llawr daear i siop a newidiadau
A060037  Change of use of ground floor flat to shop & alterations

     Newid defnydd tir amaethyddol i gwrtil domestig, codi dau estyniad a
     defnydd dros dro o gartref symudol tra gwneir y gwaith adnewyddu
     Change of use of agricultural land to domestic curtilage, erection of
A060040  two extensions & the temporary use of a mobile hom


                          Page 16
                        Tbl_Change_of_use


     Newid defnydd o siop i siop goffi a lluniaeth ysgafn gan gynnwys
     gosod ffenestri newydd i'r siop
     Change of use from shop to coffee shop & light refreshments
A060054 including replacement of shop windows
     Newid defnydd yr adeiladau allanol i uned wyliau
A060055 Change of use of outbuilding into holiday unit
     Ymestyn y cwrtil, newid defnydd yr adeilad allanol i ffurfio estyniad i'r
     annedd a newidiadau
     Extension to curtilage, change of use of outbuilding to form
A060058 extension to dwelling & alterations
     Newid defnydd yr adeilad allanol i annedd
A060061 Change of use of outbuilding to dwelling
     Newid defnydd beudai i greu stablau, ystafell harneisiau a storfa
     fwyd, clafdy a menage ar gyfer ceffylau
     Change of use of cowsheds to stable, harness room/food store and
A060087 isolation stable
     Newid defnydd o ddefnydd masnachol i ddeintyddfa
A060092 Change of use from retail to dental surgery
     Newid defnydd i ffurfio estyniad i dy bwyta 'Home Café' a gosod tu
     blaen newydd i'r siop
     Change of use to form extension of Home Café Restaurant &
A060111 installation of new shop front
     Newid defnydd i ffurfio estyniad i dy bwyta 'Home Café' a gosod tu
     blaen newydd i'r siop
     Change of use to form extension to Home Café Restaurant &
A060112LBinstallation of new shop front

A060141  Change of use to builders, timbers & plumbers merchants


      Newid defnydd i iard adeiladwyr a iard ar gyfer storio sgips gwag
A060172  Change of use to builder's yard and yard for storage of empty skips
      Newid defnydd anecs i le gwyliau
A060177  Change of use of annexe to holiday let

      Newid defnydd adeilad allanol i bedair uned wyliau (lluniadau
      diwygiedig)
A060222  Change of use of outbuilding to four holiday units (revised drawings)

      Newid defnydd annedd i swyddfa (dros dro) a mynediad newydd
A060236  Change of use of dwelling to office (temporary) & new access
      Newid defnydd adeiladau allanol i 4 uned wyliau
A060242  Change of use of outbuildings into 4 holiday units
      Newid defnydd ac estyniad catre hen bobl i 8 fflat a mynedfa
      newydd i briffordd
      Change of use & extension of residential home for the elderly to 8no
A060257  flats & new access to highway
      Newid defnydd i gyfleusterau gofal plant
A060265  Change of use to child care facility
      Trosi ysgubor i salon therapi a harddwch/Change of use of barn to
A060267  therapy & beauty salon
                           Page 17
                        Tbl_Change_of_use


      Newyd defnydd i popty
A060290  Change of use to bakery
      Newid defnydd ac ymestyn annedd i uned wyliau
A060316  Change of use & extension of dwelling to holiday unit
      Newid defnydd y llawr cyntaf i fwyty a newidiadau i'r cwrt blaen
      (cynlluniau diwygiedig)
      Change of use of first floor to restaurant & alterations to forecourt
A060351  (revised drawings)

     Newid defnydd o dy mewn meddiant lluosog i annedd sengl
A060352 Change of use from house in multiple occupation to a single dwelling
     Newid defnydd i fan gwerthu cist car ar ddydd Sadwrn (8yb i 4yp o
     Fawrth 1af i Hydref 31ain yn flynyddol)
     Change of use to car boot sales on Saturdays (8am to 4pm from 1st
A060358 March to 31st October annually)
     Newid defnydd o siop i dy bwyta
A060379 Change of use of shop to restaurant
     Newid defnydd ty allan yn uned gwyliau
A060426 Change of use of outbuilding to holiday unit
     Newid defnydd i menage ceffylau
A060436 Change of use to horse menage
     Newid defnydd i storfa/cyfanwerthu/adwerthu
A060442 Change of use to storage/wholesale/retail sales
     Newid defnydd annedd i ddwy fflat
A060464 Change of use of dwelling into two flats
     Newid defnydd annedd i ddwy fflat annibynnol
A060469 Change of use of a dwelling into two self contained flats
     Newid defnydd adeilad allanol i uned wyliau
A060484 Change of use of outbuilding to holiday let accommodation
     Newid defnydd yr ardal yn y cefn i oriel, siop goffi a siop
A060500 Change of use of rear area to gallery, coffee shop & shop
     Newid defnydd i hotel/westai a newidiadau
A060502 Change of use to hotel/guest house & alterations
     Newid defnydd i hotel/westai a newidiadau
A060503LBChange of use to hotel/guest house & alterations
     Newid defnydd i ffurfio ty-bwyta/gwesty
A060524 Change of use to form restaurant/guest house
     Newid defnydd i ffurfio ty-bwyta/gwesty
A060541LBChange of use to form restaurant/guest house
     Newid defnydd y llawr cyntaf i ddefnydd therapi iechyd amgen
A060545 Change of use of 1st floor to alternative health therapies
     Newid defnydd i swyddfeydd
A060551 Change of use to offices
     Newid defnydd o ddiwydiant ysgafn/siop i feithrinfa ddydd
A060586 Change of use from light industrial/shop to day nursery
     Newid defnydd ac ymestyn i ffurfio 4 fflat annibynnol
A060594 Change of use & extension to form 4 self contained flats
     Newid defnydd o cartref gofal i fyngalo
A060595 Change of use from a care home to a bungalow
     Newid defnydd o fflatiau i westy
A060622 Change of use from flats to guesthouse
                           Page 18
                       Tbl_Change_of_use


     Newid defnydd adeilad allanol i 2 uned wyliau
A060632  Change of use of outbuilding into 2 holiday units

     Newid defnydd i ffurfio lon ar gyfer Cerbydau Nwyddau Trwm
     (hamdden a thwristiaeth)
A060644  Change of use to form track for HGV vehicles (leisure & tourism)
     Newid defnydd y llawr cyntaf i ddefnydd therapi iechyd amgen
A060645  Change of use of 1st floor to alternative health therapies
     Newid defnydd adeilad allanol i uned wyliau
A060657  Change of use of outbuilding into holiday unit
     Lleoli portacabin i'w ddefnyddio fel swyddfa, newid defnydd i A2
     arddangos ceir ac ailagor ffordd
     Siting of portacabin for use as office, change of use to A2 car
A060782  display & re-open access
     Newid defnydd Canolfan Therapi i annedd
A060802  Change of use of Therapy Centre to dwelling
     Newid defnydd rhan o'r cwrtil i barcio 2 cerbyd masnachol
     Change of use of part of curtilage to parking of 2 commercial
A060820  vehicles
     Newid defnydd i ganolfan chwarae
A060822  Change of use to play centre
     Newid defnydd adeiladau allanol i chwech uned wyliau
A060859  Change of use of outbuildings into six holiday units
     Newid defnydd ysgubor i uned wyliau
A060883  Change of use of barn to holiday unit
     Newid defnydd o Eglwys i anedd a gwaith cysylltiedig
A060910  Change of use from Church to a dwelling and associated works
     Newid defnydd o ddefnydd diwydiannol/gweithgynhyrchu i storio,
     gan adeiladu estyniad a chanopi
     Change of use from industrial/manufacturing into storage, with
A060940  construction of an extension & access canopy
     Newid defnydd llawr cyntaf i un fflat
A060943  Change of use of first floor to flat
     Newid defnydd y trydydd llawr i fflat
A060944  Change of use of third floor to flat
     Newid defnydd yr ail lawr i un fflat
A060945  Change of use of second floor to flat
     Newid defnydd adeilad allanol i uned wyliau
A060947  Change of use of outbuilding to holiday unit
     Newid defnydd o fanwerthu/gweithdy i ffurfio uned wyliau
A060960  Change of use from retail/workshop to form holiday unit
     Newid defnydd i stablau a sied ar gyfer offer
A061006  Change of use to stables & implement shed


     Newid defnydd i weithdy/stiwdio ar y llawr gwaelod a fflat uwchben
A061035  Change of use to workshop/studio on the ground floor & flat above
     Newid defnydd gwely a brecwast yn bedair fflat
A061036  Change of use of bed & breakfast to four flats
                          Page 19
                       Tbl_Change_of_use


     Newid defnydd a newidiadau i'r maes parcio a man gwerthu
     allanol/ardal arddangos
     Change of use & alterations to car parking & external sales/display
A061042  area
     Newid defnydd adeilad allanol i uned wyliau, codi garej, creu ffordd
     fynediad a newidiadau i'r annedd
     Change of use of outbuilding into holiday unit, erection of garage,
A061050  formation of access & alterations to dwelling
     Newid defnydd o amaethyddol i arddwriaethol (estyniad i'r ardd a
     chadw'r sied gyfredol)
     Change of use from agricultural to horticultural (extension to existing
A061054  garden) & retention of existing shed.
     Newid defnydd annedd i 2 fflat
A061055  Change of use of dwelling into 2 flats

     Newid defnydd y llawr gwaelod a'r llawr cyntaf i swyddfeydd a man
     preswyl uwchben
A061064  Change of use of ground & first floor to offices with residential above
     Newid defnydd y llawr gwaelod o A1 (trin gwallt) i A2 (cyfrifwyr)
     Change of use of ground floor from A1 (hairdressing) to A2
A061074  (accountants)

     Newid defnydd i dy bwyta, codi ystafell wydr a chyfleusterau parcio
     Change of use to restaurant, erection of conservatory & car parking
A061088  facilities
     Newid defnydd i feddygfa trin traed a swyddfa
A061100  Change of use to chiropody surgery & office
     Newid defnydd llawr isaf i fflat wyliau
A061104  Change of use of basement to holiday flat
     Newid defnydd adeilad i uned wyliau
A061127  Change of use of outbuilding into holiday unit
     Newid defnydd adeilad fferm i siop fferm
A061134  Change of use of farm building to retail farm shop
     Newid defnydd o fusnes i breswyl
A061144  Change of use from business to residential
     Newid defnydd gweithdy a garej i annedd
A061198  Change of use of workshop & garage to dwelling

     Cadw'r gwaith sydd wedi ei wneud i newid defnydd tai allan yn 3
     uned gwyliau
A061206  Retention of works to change of use of outbuildings to 3 holiday units
     Newid defnydd llawr cyntaf a ail yn swyddfeydd
A061217  Change of use of first & second floors to offices
     Newid defnydd tir amaethyddol i hurio peiriannau trwm a thirweddu
     cysylltiedig
     Change of use of agricultural land to plant hire & associated
A061231  landscaping
     Newid defnydd o'r lloriau uchaf i greu swyddfeydd a 4 fflat a gosod
     siop ffrynt newydd.
     Change of use of upper floors from office accommodation to four
A061245  flats & replacement of shop front
                          Page 20
                       Tbl_Change_of_use


     Newid defnydd i gaffi a man pryd allan
A061252  Change of use to café & takeaway
     Newid defnydd rhan o'r adeilad allanol i ystafell therapi
A061253  Change of use of part of outbuilding to therapy room
     Newid defnydd fel rhan o adeilad allanol i llety gwyliau
A061254  Change of use of part of outbuilding to holiday let
     Newid defnydd adeilad allanol cysylltiedig fel estyniad i annedd
     (cynlluniau diwygiedig)
     Change of use of attached outbuilding as extension to dwelling
A061277  (revised drawings)

     Newid defnydd a man newidiadau i Ddosbarth A2 gwasanaeth
     ariannol a phroffesiynol i'r llawr gwaelod a Dosbarth B1 lle swyddfa
     Change of use & minor alterations to Class A2 financial &
     professional service to ground floor & Class B1 business office
A061311  space
     Newid defnydd annedd i 2 fflat
A061313  Change of use of dwelling into 2 flats
     Newid defnydd ysgubor i uned wyliau
A061323  Change of use of barn into holiday unit

     Newid defnydd i siop goffi/brechdannau (Defnydd Dosbarth A1)
A061327  Change of use to sandwich/coffee shop (Class A1 Use)
     Newid defnydd a newidiadau ac estyniadau i greu 2 annedd
A061348  Change of use & alterations & extensions to form two dwellings
     Newid defnydd llawr gwaelod o swyddfa cyfrifwr I ddeintyddfa
     Change of use of ground floor from accountants office to dental
A061389  surgery

     Newid defnydd garej cyfredol i storio/astudio a chodi garej
A061471  Change of use of existing garage to store/study & erection of garage
     Newid defnydd o ddefnydd amaethyddol i storio
A070004  Change of use from agricultural to storage
     Newidiadau a newid defnydd o garej/storfa i gyfleusterau golchi
     dillad
     Alterations & change of use from garage/store to ancillary
A070008  launderette facility
     Trosi annedd gyfredol i dair fflat annibynnol a newid defnydd rhan o'r
     llawr gwaelod i Ddefnydd Dosbarth B1 (swyddfa) a Defnydd
     Dosbarth A2
     Conversion of existing dwelling to three self contained apartments &
A070014  change of use of part ground floor to accommo
     Newid defnydd llawer gwaelod o Ddosbarth A3 i ddefnydd preswyl
     (Dosbarth C1)
     Change of use to ground floor from A3 Class to residential use (C1
A070041  Class)
     Nweid defnydd i siop (A1), annedd a fflat
A070048  Change of use to shop (A1), dwelling & flat

     Newid defnydd, newidiadau ac estyniad fel rhan o'r gwesty sydd ar
     bwys
A070076  Change of use, alterations & extension to form part of adjoining hotel


                          Page 21
                        Tbl_Change_of_use


     Newid defnydd i annedd a busnes therapi amgen a meddygaeth
     gyflenwol
     Change of use to dwelling & alternative therapy & complementary
A070079 medicine business
     Newid defnydd gweithdy a garej yn uned gwyliau
A070095 Change of use of workshop & garage to holiday unit
     Newid defnydd i ganolfan hyfforddi beiciau modur
A070145 Change of use to motorcycle training centre
     Newid defnydd o dafarn i swyddfeydd a storfa
A070167 Change of use from public house to offices & storage
     Newid defnydd o dy cwrt i ganolfan arddangosfa cwiltiau Cymgreig a
     gwaith man
     Change of use from courthouse to Welsh quilt exhibition centre and
A070174 minor works
     Newid defnydd i 2 dy
A070189 Change of use to 2 dwellings
     Newid defnydd i A3 (bwyd a diod)
A070239 Change of use to A3 (food & drink)
     Newid defnydd a ymestyn ystafell aros mewn hen orsaf yn lety
     gwyliau a sied ardd (cynlluiau diwygiedig)
     Change of use & extension of old station waiting room for holiday
A070268 accommodation & garden shed (revised plans)
     Newid defnydd ac adeiladu estyniad i greu tri fflat
A070274LBChange of use & extension to create three flats
     Newid defnydd ac adeiladu estyniad i greu tri fflat
A070276 Change of use & extension to create three flats
     Newid defnydd llawr cyntaf a ail i ffurfio tair fflat
A070294 Change of use of first & second floors to form three flats
     Newid defnydd yn sied pwrpas cyffredinol yn uned gwyliau
A070333 Change of use of general purpose shed to holiday unit
     Newid defnydd i weithdy er mwyn ffurfio rhan o annedd
A070376 Change of use of workshop to form part of dwelling
     Newid defnydd i ffurfio 2 fyngalo
A070411 Change of use to form 2 bungalows
     Newid defnydd y llawr 1af a 2il yn uned breswyl
A070416 Change of use of 1st & 2nd floor to residential unit
     Newid defnydd o breswyl i salon harddwch
A070462 Change of use from residential to beauty salon
     Newid defnydd y tir er mwyn lleoli pabell dros dro, creu maes parcio
     parhaol a helipad
     Change of use of land for siting of marquee for a temporary period,
A070471 the creation of permanent car parking area & helipad


      Newid defnydd adeiladau fferm amaethyddol yn weithdy a swyddfa
A070472  Change of use of agricultural farm buildings to workshop & office use

      Newid defnydd tir amaethyddol/Ymestyn cwrtil preswyl
A070473  Change of use of agricultural land/Extension of residential curtilage
                           Page 22
                       Tbl_Change_of_use


      Newid defnydd a newidiadau i ffurfio estyniad i'r feddygfa
      ddeintyddol bresennol
      Change of use & alterations to form extension to existing dental
A070489  surgery
      Newid defnydd i dy mewn meddiant lluosog (adnewyddu caniatad
      cynllunio A020111)
      Change of use of dwelling into a house in multiple occupation
A070493  (renewal of planning permission A020111)

      Newid defnydd fflat llawr daear a gardd breswyl at ddefnydd y
      gwesty
A070495  Change of use of ground floor flat & residential garden to hotel use

      Newid defnydd gofod storio yn yr atig er mwyn darparu 2 ystafell
      gydag en-suite
A070539  Change of use of attic storage space to provide 2 en-suite bedrooms

      Newid defnydd a newidiadau i'r llawr 1af i Ddosbarth A1 (siopau)
A070555  Change of use & alterations to 1st floor to Class A1 (shops)

     Newid defnydd a newidiadau i'r llawr 1af i Ddosbarth A1 (siopau)
A070556LBChange of use & alterations to 1st floor to Class A1 (shops)
     Newid defnydd cefn (adwerthu)'r ystafelloedd storio yn salon
     harddwch
A070584 Change of use of rear (retail) store rooms into beauty salon
     Newid defnydd annedd i 3 fflat
A070586 Change of use of dwelling into 3 flats
     Cadw defnyddio adeilad a'r tir at ddefnydd ceffylau gan cynnwys
     newid defnydd i ysgol farchogaeth
     Retention of use of building and land for equestrian use and
A070588 change of use to riding school
     Codi caban coed (cyfleusterau ystafel ddosbarth a gweithdy) a
     newid defnydd tir ar gyfer gweithgareddau sgowtio / cynnal a chadw
     beiciau modur a hyfforddiant
     Erection of log cabin (classroom and workshop facilities) and
A070606 change of use of land for scoutin
     Newid defnydd annedd i 2 fflat
A070607 Change of use of dwelling to 2 flats
     Newid defnydd ty allan yn uned gwyliau
A070626 Change of use of outbuilding to holiday unit
     Newid defnydd ty allan er mwyn cael mwy o le byw
     Change of use of outbuilding to provide additional living
A070627 accommodation
     Newid defnydd ty allan i lety ar gyfer rheolwr (a newidiadau i lety
     gwyliau a gymeradwywyd)
     Change of use of outbuilding to managers accommodation (&
A070642 alterations to approved holiday accommodation)

      Newid defnydd o garej, a ddefnyddir yn awr fel anecs, i'r annedd
A070681  Change of use from garage, now used as annex, to dwelling
      Newyd defnydd garej yn uned breswyl hunangynhwysol
A070690  Change of use of garage to self contained residential unit


                          Page 23
                       Tbl_Change_of_use


      Newid defnydd garej yn uned gwyliau a chodi garej dwbl
      Change of use of garage into holiday unit & erection of double
A070705  garage
      Newid defnydd sied er mwyn cynyrchu a gwrthu crochenwaith
      cerameg
A070716  Change of use of shed for production & sale of ceramic pottery
      Newid defnydd adeilad fferm yn withdy amaethyddol a gwaith
      atodol
      Change of use of farm building to agricultural workshop & ancillary
A070717  works

     Newid defnydd i breswyl er mwyn cynnwys newidiadau ac
     adnewidiadau
A070718LBChange of use to residential to include alterations & renovations
     Newid defnydd i breswyl
A070719 Change of use to residential
     Newid defnydd tir amaethyddol er mwyn ymestyn y cwrtil
A070749 Change of use of agricultural land to form extension to curtilage
     Cadw a newid garej presennol a newid defnydd i ystafell wely
     Retention & alteration of existing garage & change of use to
A070763 bedroom
     Newid defnydd ty allan yn annedd rheolwr
A070788 Change of use of outbuilding to manager's dwelling

      Newid defnydd o stiwdio a garej i uned ar wahan gyda ystafell wydr
      Change of use from studio and garage to separate residential unit
A070803  with conservatory
      Newid defnydd i dau annedd
A070817  Change of use to two dwellings
      Newid defnydd o B1, B2 a B8 I A3(prydau allan)
A070854  Change of use from B1, B2 & B8 to A3 (food take away)
      Newid defnydd a newidiadau allanol er mwyn cynnwys storfa
      Dosbarth B1, B2 a B8 a newidiadau i'r fan atgyweirio cerbydau
      presennol
      Change of use & external alterations to accommodate Class B1, B2
A070867  & B8 & alterations to existing vehicle repair workshop
      Newid defnydd ysgubor i uned gwyliau
A070869  Change of use of barn to holiday unit

      Cadw'r sied gyda newidiadau a newid defnydd ar gyfer bridio cwn
      Retention and alterations to shed and change of use for breeding
A070875  dogs
      Newid defnydd a estyniad i greu 3 fflat
A070953  Change of use & extension to form 3 flats
      Newid defnyddio i orsaf brawf MOT
A070954  Change of use to MOT testing station
      Newid defnydd ty allan yn uned gwyliau
A071020  Change of use of outbuilding to holiday unit
      Newid defnydd i swyddfeydd, dymchwel rhan o'r adeilad cyn codi
      estyniad newydd yn y cefn
      Change of use to offices and demolition of part of building before
A071037  erecting a new extension to the rear


                          Page 24
                       Tbl_Change_of_use


     Newid defnydd annedd fferm na ddefnyddir yn 2 uned gwyliau
A071040  Change of use of disused farm dwelling into 2 holiday units
     Amrywio amod 5 o A020185 (Newid defnydd o uned
     hunangynhwysol i uned gwyliau i rhentu)
     Variation of Condition 5 of A020185 (Change of use of self
A071042  contained annexe to allow holiday letting)


     Newid defnydd o swyddfeydd (llawr cyntaf, ail a trydydd) i annedd
A071045  Change of use from offices (first, second & third floors) to dwelling
     Newid defnydd yr adeiladau fferm presennol i stablau ar gyfer
     ceffylau
A071052  Change of use of existing farm buildings to horse livery
     Newid defnydd o adeilad storio i uned breswyl
A071059  Change of use from storage building to residential unit
     Newid defnydd garej fusnes i garej breswyl
A071060  Change of use of business garage into residential garage

     Newid defnydd garej presenol/stor i greu uned brewyl
A071079  Change of use of existing garage/store to provide residential unit
     Newid defnydd ty all yn uned gwyliau
A071108  Change of use of outbuilding to holiday unit
     Newid defnydd ty i bump fflat
A071110  Change of use of house to five flats
     Newid defnydd Ty Mewn Meddiant Lluosog i bedwar fflat hunan-
     gynwysiedig
A071131  Change of use of HMO to four self contained flats
     Newid defnydd Ty Mewn Meddiant Lluosog yn fflatiau hunan-
     gynwysiedig
A071132  Change of use of HMO to four self contained flats
     Newid defnydd ysguborau yn 2 uned gwyliau
A071137  Change of use of barns to 2 holiday units

A071150  Change of use from education to 2 residential units
     Newid defnydd i orsaf profi MOT a garej trwsio
A071178  Change of use to garage repairs & MOT testing station
     Newid defnydd i ddefnydd preswyl
A071184  Change of use to residential
     Trosi adeilad allanol i annedd
A071187  Change of use of outbuilding to a dwelling
     Newid defnydd ysgubor i ffurfio estyniad i annedd
A071281  Change of use of barn to form extension to dwelling
     Newid defnydd bwthyn gwag i annedd
A071295  Change of use of derelict cottage to dwelling
     Newid defnydd a newidiadau i ffurfio garej a fflat uwchben
     (cynlluniau diwygiedig A020037)
     Change of use & alterations to form garage with flat over (revised
A071337  plans A020037)
     Newid defnydd eglwys i annedd gyda mynediad newydd a maes
     parcio
     Change of use of church to dwelling & formation of new access &
A071343  parking area


                          Page 25
                        Tbl_Change_of_use


     Newid defnydd o salon harddwch i swyddfa
A071346 Change of use from beauty salon to office
     Newid defnydd a newidiadau i ffurfio swyddfeydd
A071364CDChange of use & alterations to form offices
     Newid defnydd y tai allan i ffreutur gan gynnwys newidiadau ac
     estyniad
     Change of use of outbuildings to cafeteria including alterations and
A071369 extension
     Newid defnydd i annedd ac estyniad a newidiadau
A071381 Change of use to dwelling & extension & alterations
     Newid y defnydd i lety gwyliau hunanarlwyol
A071396 Change of use to self catering holiday accommodation


     Cadw a newid defnydd y garej ddomestig bresennol yn anecs hunan-
     gynhwysol, ac estyniad gweddol fach i'w gysylltu â'r prif dy
     Retention and change of use of existing domestic garage to a self-
A071407 contained annex, and modest extension to link this to the main
     Amrywio amod 2 caniatad cynllunio A041384 (newid defnydd i ffurfio
     1 uned wyliau) lluniadau diwygiedig
     Variation of condition 2 of planning permission A041384 (change of
A071417 use to form 1 holiday unit) revised drawings
     Newid defnydd adeilad allanol i uned wyliau
A071420 Change of use of outbuilding to holiday unit
     Newid defnydd i annedd ac estyniad a newidiadau
A080002LBChange of use to dwelling & extension & alterations
     Newid defnydd man sy'n cadw anifeiliaid i fan storio bragdy,
     swyddfeydd a lle newydd i gadw anifeiliaid
     Change of use of animal housing to brewery storage & office space
A080012 & new animal housing

      Newid defnydd tir amaethyddol ar gyfer ffurfio rhan o fusnes
      cyfredol
A080029  Change of use of agricultural land to form part of existing business
      Newidadau ac estyniad a newid defnydd y tir er mwyn ffurfio
      mynedfa i'r anabl
      Alterations & extension to dwelling & change of use of land to form
A080060  disabled access

      Newid defnydd o amaethyddiaeth i ddiwydiant ysgafn - atgyweirio ac
      adeiladu cychod
A080065  Change of use from agricultural to light industrial boat repair & build
      Newid defnydd annedd i 3 fflat
A080074  Change of use of dwelling to 3 flats
      Newid defnydd adeilad allanol fel estyniad i'r bwthyn
A080082  Change of use of outbuilding as extension to cottage
      Newid defnydd i safle wersylla deithiol a gwaith cysylltiedig
A080087  Change of use to touring campsite & associated works
      Newid defnydd adeilad allanol i uned wyliau
A080098  Change of use of outbuilding to holiday unit
      Newid defnydd adeilad allanol i uned wyliau
A080102  Change of use of outbuilding to holiday unit


                           Page 26
                       Tbl_Change_of_use


     Newid defnydd i dau annedd
A080108 Change of use to two dwellings
     Newid defnydd eiddo i gynnwys Dosbarthiadau Defnydd A2 ar y
     llawr gwaelod ac A1, A2 a B1 ar y llawr cyntaf
     Change of use of premises to include Use Classes A2 on the
A080117 ground floor and A1, A2 & B1 on the first floor.
     Newid defnydd garej i anecs
A080120 Change of use of garage to annexe
     Newid defnydd i siop goffi, defnydd cymysg A1/A3
A080124 Change of use to a coffee shop, mixed use A1/A3
     Newid defnydd adeilad i annedd
A080132 Change of use of building to dwelling
     Newid defnydd tir amaethyddol i ardd
A080133 Change of use of agricultural land to a garden
     Newid defnydd cegin ac ystafell fyw preswyl i fusness bwydydd i
     fwyta allan
     Change of use of residential kitchen & living area to takeaway food
A080137 business
     Newid defnydd i ddwy uned annibynnol gydag estyniadau a
     newidiadau i'r ail uned
     Change of use into two self contained units with extension &
A080168 alterations to second unit
     Adnewyddu bwthyn a newid defnydd adeilad allanol fel estyniad i'r
     bwthyn
     Restoration of cottage & change of use of outbuilding as extension
A080193LBto cottage
     Newid defnydd o swyddfa i ddefnydd preswyl
A080208 Change of use from office to residential
     Newid defnydd tir amaethyddol i ddefnydd addysgol
A080219 Change of use of agricultural land to educational
     Newid defnydd ac estyniad i ffurfio annedd
A080238 Change of use & extension to form dwelling
     Newid defnydd I le gwyliau
A080272 Change of use to holiday apartment
     Newid defnydd o ddefnydd masnach I le bwyta
A080347LBChange of use from retail to restaurant
     Newid defnydd o fan adwerthu i le bwyta
A080348 Change of use from retail to restaurant
     Newid defnydd adeilad allanol yn lety gwyliau
A080355 Change of use of outbuilding to holiday accommodation
     Newid defnydd o annedd i 4 fflat hunan-gynhaliol gan gynnwys
     estyniad un lawr
     Change of use from dwelling to 4 self-contained flats including
A080370 single storey extension
     Newid defnydd i westy
A080371 Change of use to guest house
     Newidiadau a gwelliannau i wneud yn dderbyniol fel annedd gan
     gynnwys newid defydd adeilad allanol fel estyniad
     Alterations and rehabilitation of dwelling to include change of use of
A080391 carthouse for extension
     Newid hen stordy i dy
A080400 Change of use of store to dwelling


                          Page 27
                        Tbl_Change_of_use


      Newid defnydd i un annedd
A080405  Change of use to single residential dwelling

      Newid defnydd o dy amlfeddiannaeth i 9 fflat annibynnol ac
      estyniad
A080434  Change of use from HMO into 9 self contained flats and extension

     Change of use of Min y Don in connection with the Gwbert Hotel to
     form bar extension at ground floor, 2 additional letting rooms at first
     floor and additonal storage at 2nd floor. Retention of existing and
A080437 formation of new terraces and provision of ad
     Newid defnydd o dafarn i annedd
A080471 Change of use from public house to dwelling
     Change of use of existing outbuilding connected to dwelling to
     holiday accommodation. Alterations comprising new roof windows,
     roof covering and changes to internal layout.
     Newid defnydd yr adeilad mas cyfredol sy'n gysylltiedig I'r annedd I
A080477 lety gwyliau
     Change of use of disused chapel to dwelling.
A080497 Newid defnydd o hen gapel I annedd.
A080498LBChange of use from disused chapel to dwelling.

     Newid defnydd o dy cyngor i Ganolfan Adnoddau Cymunedol
A080507CDChange of use from coucil dwelling to Community Resource Centre
     Change of use from residential flat to offices
A080588 Newid defnydd o fflatiau preswyl i swyddfeydd
     Newid defnydd i eiddo manwerthu gyda chaffi a 2 uned breswyl
     uwchben
     Change of use to retail premises with café and 2 residential units
A080595 above
     Newid defnydd o stor/garej domestig i annedd
A080617 Change of use from domestic storage/garage to dwelling
     Newid defnydd garej i fod y storfa oer
A080623 Change of use of garage to coldstore
     Newid defnydd salon harddwch i asiantaeth addysg
A080624 Change of use form beuty salon to education agency
     Newid defnydd anecs y tu cefn yn 8 fflat
A080646 Change of use of rear annexe to 8 flats
     Newid defnydd adeilad allanol i swyddfa/gweithdy a chodi garej/stor
     fframin ddur
     Change of use of outhouse to office/workshop and erection of steel
A080672 framed garage/store
     Newid defnydd i ffurfio 2 annedd
A080676 Change of use to form 2 dwellings
     Newid defnydd o waith prosesu dofednod I storfa/gweithdy -
     Defnydd B1, B2 and B8
     Change of use from poultry processing plant to storage/workshop -
A080679 B1 B2 and B8 use
     Change of use of land adjacent to Riverbank Cottage to Holiday
A080708 Lodge Park for the severely disabled.
     Newid defnydd - gwiethdy i fflat
A080715 Change of Use - Workshop to Flat


                           Page 28
                       Tbl_Change_of_use


     Newid defnydd i dau annedd
A080716  Change of use to two dwellings
     Newid defnydd i Sip De/Caffi/Ystafell de
A080744  Change of use to Tea Shop / Café/Tea Room

     Newid defnydd storfa ac estyniad i ffurfio fflat wrth y popty
A080757  Change of use of store room and extension to form flat at Bakery
     Newid defnydd (annedd i feithrinfa),myniad newydd a chyfleudterau
     parcio
     Change of Use (Dwelling to Day Nursery), new access and parking
A080764  facilities
     Change of use of ground floor room (formerly used as post office) to
A080767  residential use
     Alterations and extension to include change of use of ground floor
A080769  living area to form extension of physiotherapy unit.
     Newidiadau a newid defnydd y lloriau uchaf i ffurfio 4 fflat breswyl
     annibynnol
     Alterations and change of use of upper floors to form 4 no. self-
A080792  contained residential flats
     Newid defnydd yr adeilad allanol I annedd gan gynnwys newidiadau
     ac estyniad
     Change of use of outbuilding to dwelling to include alteration and
A080818  extension
     Newid defnydd ysgubor hir i ganolfan goginio gwyliau preswyl /
     Gwely a Brecwast, yn ogystal a chodi ysgubor newydd
     Change of use of long barn to residential holiday cooking
A080836  centre/B&B, plus erection new barn
     Newid defnydd i adeilad sy'n gosod y dwr mewn poteli
A080853  Change of use to water bottling plant

     Newid defnydd modurdy yn olchfa a chadw storfa goed
A080886  Change of use of garage to washeteria and retention of timber store
     Newid defnydd modurdy yn rhandy mamgu
A080891  Change of use from garage to granny annexe

     Newid defnydd ysgubor I uned gwyliau
A080896  Change of use of barn to a single unit of holiday accommodation

     Newid defnydd ac estyniad I ffurfio canolfan withgareddau / canolfan
     I blant
A080937  Change of use and extension to form childrens play/activity centre
A080952  Change of use of first floor to class B1 and Class D1

     Newid defnydd o annedd i gartref gofal preswyl a newidiadau
A080964  Change of use from dwelling to residential care home and alterations
     Newid defnydd i ffurfio tafarn a fflat uwchben, bwthyn 2 ystafell wely
     ac annedd 1 ystafell wely
     Change of use to form public house with flat above, 2 bedroom
A080968  cottage and 1 bedroom dwelling
     Newid defnydd I ffurfio deintyddfa
A080971  Change of use to form dental surgery
                          Page 29
                       Tbl_Change_of_use


      Newid defnydd a dymchwel rhan o'r adeilad cyfredol a throsi I 7 fflat
      annibynnol
      Change of use and part demolition of existing building and
A080972  conversion into 7 self-contained flats
      Erection of replacement workshop/storage building and change of
A080998  use of outbuilding to dwelling and workshop/storage
      Newid defnydd i ystafelloedd te'caffi a lleoliad manwerthu
A081001  Change of use to tearoom/café and retail outlet

      Newid defnydd capel I ffurfio estyniad ar bwys lleoliad manwerthu
      gydag undedau preswyl (2) ar y llawr cyntaf a'r ail lawr, gan gynnwys
      rhannol dymchwel yr adeilad, newidiadau ac estyniadau
A081008  Change of use of chapel to form extension to adj retail store wi

     Newid defnydd capel i ffurfio estyniad ar bwys lleoliad manwerthu
     gydag unedau preswyl (2) ar y llawr cyntaf a'r ail lawr, gan gynnwys
     rhannol dymchwel yr adeilad, newidiadau ac estyniadau
A081009LBChange of use of chapel to form estension to adj retail store wit

      Newid defnydd i adeilad storio a dosbarthu a chownter A1
A081015  Change of use of building to Storage & distribution with A1 counter

      Newid defnydd annedd bresennol yn dwy fflat hunangynhwysol, gan
      gynnwys ffurfio dau le parcio wrth yr ardd gefn
      Change of use of an existing dwelling into 2 self-contained flats,
A081020  inclusive of forming 2 parking bays to rear garden
      Conversion and extension to barn with change of use to holiday
A081064  residential accommodation
      Newid defnydd sied amaethyddol yn lle chwarae i blant
A081076  Change of use of agricultural shed to childrens play area
      Newid defnydd i swyddfeydd
A081098  Change of use to offices
      Codi bloc milfeddygaeth, newid defnydd ac ymestyn i'ystafell newid
      gan gynnwys man byw ar gyfer staff
      Erection of veterinary block and change of use and extension to
A081128  changing room including staff living quarters
      Newid defnydd fflat i lety swyddfa
A081131  Change of use of flat to office accommodation
      Newid defnydd ysgubor i ffurfio uned rhentu gwyliau gyda
      newidiadau ac estyniadau
      Change of use of barn to form holiday letting unit with alterations &
A081139  extension
      Newyd defnydd siop o manwerthu A1 i siop anrhegion ac
      amgueddfa
A081172  Change of use from retail shop A1 to giftshop and museum
      Newid defnydd adeilad amaethyddol cyfredol i B1, defnydd
      diwydiannol ysgafn at bwrpas dechrau busnes trosi pwrpasol ar
      gyfer bocsys ceffylau
      Change of use on an existing agricultural building to B1, light
A081180  industrial use, for the purpose of starting a bus
                          Page 30
                       Tbl_Change_of_use


     Newid defnydd i annedd a chreu estyniad ar gyfer pwll nofio a
     cyfleusterau hamdden
     Change of use to dwelling and erection of an extension to house
A081188LBswimming pool and leisure facilities
     Newid defnydd i annedd a chreu estyniad ar gyfer pwll nofio a
     cyfleusterau hamdden
     Change of use to dwelling and erection of an extension to house
A081189 swimming pool and leisure facilities
     Newid defnydd o swyddfa i fflat breswyl
A081197 Change of use from offices to a residential flat

      Newid defnydd hen adeilad amaethyddol nas defnyddir mwyach I
      lety i'w ddefnyddio ar y cyd ag annedd a elwir Cwmagwr
      Change of use of the existing disused agricultural building into
      accommodation for use in conjunction with the the dwelling known
A090003  as Cwma
      Adnewyddu a newid defnydd toiledau I ffurfio cyfleusterau storio ar
      gyfer pysgod gwlyb a chynnyrch pysgod.
      Renovation and change of use of toilets to form storage facility for
A090015  wet fish and fish products
      Newid defnydd o siop a storfa i fflat 2 ystafell wely
A090019  Change of use from shop and storage to 2 bedroom flat
      newid defnydd o weithdy I lety gwyliau annibynnol bach
      Change of use from workshop to small self-contained holiday letting
A090034  accommodation


      Adnewyddu arfaethedig a gwelliannau i'r annedd gyfredol yn ogystal
      a chais newid defnydd ar gyfer trosi adeilad allanol i lety gwyliau
      Proposed refurbishment and improvement works to the existing
A090049  dwelling along with a change of use application for conver
      Newid defnydd i un fflat llawr gwaelod ac un maisonette deulawr tair
      ystafell wely uwchben
      Change of use into one ground floor flat and one three bedroomed
A090061  two storey maisonette above


     Newid defnydd i un fflat llawr gwaelod ac un maisonette deulawr tair
     ystafell wely uwchben i gynnwys newidiadau mewnol ac allanol
     Change of use into one ground floor flat and one three bedroomed
A090062LBtwo storey maisonette above to include internal and externa
     Newid defnydd i Ddosbarth A3 (Bwyd a Diod)
A090077 Change of use to Class A3 (Food & Drink)
     Newid defnydd i siop gludfwyd poeth (defnydd A3)
A090084 Change of use to hot food takeaway (A3 use)
     Gosod estyniad newydd yn lle'r estyniad 20fed ganrif sydd yno,
     newid defnydd rhan o'r estyniad ysgubor cyfredol i ffurfio cegin ac
     ystafell molchi a man newidiadau
     Replacement of existing C20th extension, change of use to part of
A090104 existing barn extension
     Newid defnydd o siop I uned breswyl
A090109 Change of use from shop to residential unit


                          Page 31
                        Tbl_Change_of_use


      Newid defnydd o siop ac ystafell de I siop a bistro
A090118  Change of use from shop & tea room to shop and bistro.
      Newid defnydd I gyfleusterau gwersylla, gan gynnwys darparu bloc
      toiledau a man golchi
      Change of use to camping facilities, including provision of toilet
A090140  block and washing area.
      Newid defnydd o ladd-dy ac is-adran i ffurfio Uned 1 a 2 dosbarth
      B2 neu B8 a chyfleusterau adfer deunyddiau Uned 3
      Change of use from abattoir and sub division to form Unit 1 and 2
A090182  Class B2 or B8 and unit 3 materials recovery facility
A090206  Change of use to domestic use, together with alterations
      Newid defnydd i ganolfan deulu (grwp chwarae)
A090212  Change of use to family centre (play group)

     Internal demolition of stairs and partitions,with internal demolition
     works and new shop front, re-roofing and re-rendering of the
     adjoining property known as 20/21 Market Street, Aberaeron.
A090216LBChange of use of part ground floor of Manchester House from Resi

A090217  Change of use of part ground floor from residential into retail
A090223  Change of use of outbuildings to form 4no holiday units

      Change of use of part of ground floor & extension to provide a
      separate unit of accommodation on the ground floor and extended
A090245  bedroom/living space for main occupiers on the first floor

     Newid defnydd ty tref cyfredol i 7 fflat annibynnol, gan gynnwys
     newid ffenestri a chreu mannau parcio y tu cefn.
     Change of use of existing town house into 7 self contained flats,
A090294 inclusive of replacement windows and forming parking bays to rear.
     Newid defnydd dros dro o ddefnydd dir parc i faes chwarae ysgol
     (oddeutu 15 mis)
     Temporary change of use from parkland to school playground
A090300CD(approximately 15 months)
     Newid defnydd tir ar gyfer estyniad I'r safle ac ailddatblygu parc
     gwyliau
     Change of use of land for site extension and redevelopment of
A090302 holiday park

     Trosi ysgubor ac estyniad gyda newid defnydd i uned breswyl
A090358 Barn conversion and extension with change of use to residential unit
     Newid defnydd adeilad i annedd
A090360CLChange of use of building as a dwelling house
A090383 Change of use to residential purposes

      Change of use from storage building to, retention of building as built
      and proposed B2 use for the re-fabrication of horseboxes on a small
A090386  scale,together with new access and road to dwelling and B2 building.

      Change of use from student accommodation to university offices
A090397  and seminar rooms together with extension and external works
                           Page 32
                       Tbl_Change_of_use


     Change of use of land for part of the year to a low impact, small
     scale campsite. Alteration of existing trraditional & modern
A090402 agricultural building & new entrance
A090406 Change of use from a butchers to a tattooist
     Demolish existing building, create new access and change of use of
A090411 existing buildings to retail and office use
     Conversion/Change of use of existing former farm outbuilding to
A090412 permanent residential Managers living accommodation.
A090422 Change of use to extend dwelling into attached barn
A090430 Change of use to Horse Riding Arena (for private use)
     Change of use of barn to form holiday letting unit with alterations &
A090435 extension
     Change of use of agricultural land ,extension to curtilage, and
A090459 erection of garage
     Newid defnydd i gyfleusterau gwarchod plant
A090485 Change of use to childminding facilities
A090529CLChange of use to 2 flats


      Temporary change of use of land adjacent to Plascrug CP School
      from recreational to temporary school playground, for a period of
P090089  approximately 15 months.
                          Page 33
                        Tbl_Change_of_use


Location                     ReceivedDate   ValidDate   Decision DecisDate
Ynysgreigog Farm, Eglwysfach, Machynlleth       1/20/2004    1/20/2004 STC      3/2/2004


Brynog Mansion, Ystrad Aeron, Felinfach         1/2/2004     2/4/2004 STC     5/24/2004

Black Lion Hotel, High Street, Lampeter         1/5/2004     1/5/2004 STC     10/7/2004

Black Lion Royal Hotel, High Street, Lampeter      1/5/2004     1/5/2004 CNN     10/7/2004


Drovers, Adpar, Newcastle Emlyn             1/6/2004     1/6/2004 STC     3/22/2004

Y Beudy Fach, Heol y Porthmyn, Llambed         1/7/2004    2/11/2004 STC     3/11/2004Ty Hen, Mydroilyn, Lampeter              1/12/2004    1/12/2004 WD      2/10/2004
Penrhiw, Neuaddlwyd, Aberaeron             1/16/2004    1/16/2004 WD      2/24/20041 Queens Road, Aberystwyth               1/23/2004    2/24/2004 STC     3/24/2004

Havelock Villa, Penglais Road, Aberystwyth       1/29/2004    1/29/2004 STC     12/9/2004Felinfach Mill, Blaenpennal, Tregaron          2/6/2004     2/6/2004 STC     3/31/2004
Drefach, near Croesheddyg Newydd, Pentre
Bryn, Llandysul                     2/6/2004     2/6/2004 STC      1/6/2005
Agricultural land behind the Old Allotments,
Blaenplwyf, Aberystwyth                 2/9/2004     2/9/2004 STC      1/6/2005


Nanteos Home Farm, Moriah, Aberystwyth         2/10/2004    2/10/2004 STC     4/29/2004


Lampeter Bowling Club (adj to the Rookery Car
Park)                         2/12/2004    2/12/2004 STC     4/19/2004Dudley House, No 7 Bridge Street, Cardigan       2/25/2004    2/25/2004 STC     4/20/2004

Central Stores, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth      3/2/2004     3/2/2004 STC      3/1/2005

7 Black Lion Mews, High Street, Cardigan        3/9/2004     3/9/2004 STC     5/10/2004


                           Page 34
                         Tbl_Change_of_use1, 2, 3 Floors, 15 North Parade, Aberystwyth       3/4/2004   3/4/2004 STC   5/6/2004Gwarcoed, Llanddewi Brefi, Tregaron           2/3/2004   2/3/2004 STC   6/9/2004

3 Eastgate, Aberystwyth                 3/16/2004  3/16/2004 STC  5/11/2004

Cobblers Cottage, Lon Wesley, Llandysul         3/25/2004  3/25/2004 WD   9/23/2004
Haulage Yard, Bowls Road, Blaenporth,
Cardigan                        3/25/2004  4/13/2004 Dis  12/20/2004
Fferm Bryncarnedd, Ffordd Clarach,
Aberystwyth                       3/30/2004  3/30/2004 STC  5/24/2004Treetops, Llangoedmor, Cardigan             3/31/2004  3/31/2004 STC  8/16/2004
Aberystwyth Bakery, Glanyrafon Industrial
Estate, Aberystwyth                   4/1/2004   4/1/2004 WD  11/25/2004

First floor 33 High Street, Cardigan           4/2/2004   4/2/2004 STC  5/12/2004


Y Pereryn, Drovers Road, Lampeter            4/8/2004   4/8/2004 STC  5/19/2004Cwmdu, Cwmcou, Newcastle Emlyn             4/13/2004  4/13/2004 STC  11/26/2004Hafod Fawr, Cross Inn, Llanon              4/22/2004  4/22/2004 STC   6/3/2004

Tregaron Pottery, Castell Flemish, Tynreithyn,
Tregaron                        4/27/2004  4/27/2004 STC   2/3/2005

Emlyn Launderette, Adpar, Newcastle Emlyn        5/5/2004  5/12/2004 STC  9/10/2004


No 7 Bridge Street (known as Dudley House),
Cardigan                         5/7/2004   5/7/2004 Con   9/6/2004Pennar Fach, Plwmp, Llandysul              5/10/2004  5/10/2004 STC  8/27/2004


Llwyn Helyg, Cnwch Coch, Aberystwyth          5/11/2004  5/11/2004 STC   7/1/2004
                           Page 35
                       Tbl_Change_of_use
Brynawen, Chapel Street, Llanarth          5/12/2004  5/12/2004 STC   9/9/2004


Land adj to Penrallt Y Bie (Hafod Y Bie),
Ponthirwaun, Cardigan                5/12/2004  5/12/2004 STC  9/22/2004


Cwm March, Prengwyn, Llandysul            5/14/2004  5/14/2004 STC  8/16/2004
Flat 11, Pumlumon Hall, Victoria Terrace,
Aberystwyth                     5/18/2004  5/18/2004 STC   7/9/2004

The Stables & Coach House, Cilgwyn Mansion,
Adpar, Newcastle Emlyn                5/21/2004  5/21/2004 WD   6/14/2004
Former Gomer Press Buildings, Heol-Y-
Neuadd, Llandysul                  5/24/2004  5/24/2004 STC  9/16/2004

The Studio, Glanyrafon, Llanwnnen, Lampeter     5/27/2004  5/27/2004 STC  5/15/2006
Glynpadarn Sheltered Housing, Llanbadarn
Fawr, Aberystwyth                   6/3/2004   6/3/2004 STC   8/2/2004

Fferm Bryncarnedd, Ffordd Clarach,
Aberystwyth                      6/7/2004   6/7/2004 STC  7/26/2004

16 College Street, Lampeter              6/7/2004   6/7/2004 STC  7/11/2004

Glyn Yr Odyn, Llwyndafydd, Llandysul         6/8/2004   7/5/2004 WD   7/29/2004


Gwarfelin Housing Estate, Llanilar, Aberystwyth    6/9/2004  6/30/2004 WD   9/29/2004


Monachty Arms Hotel, 7 Market Street,
Aberaeron                       6/9/2004   6/9/2004 STC  8/16/2004Gilwen, Llandysul                  6/11/2004  6/21/2004 STC  8/11/2004The Garage, Chancery Lane, Cardigan         6/11/2004  6/23/2004 Ref  10/20/2004

St David's Villa, Pontgarreg, Llandysul       6/14/2004  6/14/2004 STC  9/20/200430 Heol Y Wig, Aberystwyth              6/22/2004  6/29/2004 STC  7/26/2004
                          Page 36
                        Tbl_Change_of_use
Ffynnon Fendigaid, Rhydlewis, Llandysul        6/23/2004   3/9/2005 STC  4/25/2005

Tynewydd, Pantglas, Llanilar, Aberystwyth       6/28/2004  6/28/2004 STC  8/24/2004


Abercoed, Tregaron                   7/1/2004   7/1/2004 STC   8/4/2004

55 Pendre, Cardigan                  7/1/2004   7/1/2004 Ref  3/11/2005

Hillcrest, Rhydlewis, Llandysul            7/1/2004   7/1/2004 STC   4/4/2005

Rhyd, Blaenannerch, Cardigan              7/5/2004   7/5/2004 STC  10/6/2004

Melin Synod, New Quay                 7/14/2004  7/14/2004 Ref  12/16/2004Tymawr, Blaenpennal, Aberystwyth           7/15/2004  7/15/2004 STC   9/6/2004Clarach Bay Holiday Village, Clarach,
Aberystwyth                      7/16/2004  7/16/2004 WD   1/19/2006


9 Queens Terrace, Cardigan              7/19/2004  7/19/2004 STC  12/6/2004

54 Bridge Street, Lampeter              7/21/2004  7/21/2004 STC  9/13/2004Ty Mawr Mansion, Cilcennin, Lampeter         7/22/2004  7/22/2004 STC  11/26/2004Havelock Villa, Penglais Road, Aberystwyth      7/22/2004  7/22/2004 STC  5/12/2005

Cwrt Hen Farm, Beulah, Newcastle Emlyn        7/23/2004  9/13/2004 STC  10/5/2004


Pantcoch Garage, Pentregat, Llandysul         7/26/2004  8/10/2004 STC   9/8/2004

Site opposite Jubilee Hall, Llangeitho, Tregaron   7/27/2004  7/27/2004 STC  10/19/2004

Opposite Llwyncelyn, Blaencelyn, Llandysul      7/30/2004  7/30/2004 STC  9/15/2004Y Gorlan, Adpar, Newcastle Emlyn            8/2/2004   8/2/2004 WD  12/20/2004


                          Page 37
                        Tbl_Change_of_use4A Chalybeate Street, Aberystwyth            8/5/2004   8/5/2004 STC  10/22/2004

Fferm Cwmmins, Coed-Y-Bryn, Llandysul          8/9/2004   8/9/2004 STC  9/30/2004

30 Queens Road, Aberystwyth               8/9/2004   8/9/2004 STC  3/23/2005

Rhydcolomennod, Llangrannog, Llandysul         8/11/2004  8/11/2004 STC  10/19/2004Penbeili Mawr, Coed-Y-Bryn, Llandysul         8/12/2004  8/12/2004 STC  10/22/2004Cobblers Cottage, Lon Wesley, Llandysul        8/12/2004  8/12/2004 STC  9/15/2004Penlanmedd, Llanfair Road, Lampeter          8/13/2004  8/13/2004 STC  9/22/2004

1 Tan Cnwch, Cwmrheidol, Aberystwyth          8/13/2004  8/13/2004 STC  9/17/2004Garden of Plas Llidiardau, Llanilar, Aberystwyth    8/18/2004  8/18/2004 STC  12/10/2004


Railway Station Waiting Room, Plas Llidiardau,
Llanilar, Aberystwyth                 8/18/2004  8/18/2004 CNN  12/10/2004

Ty Mawr, Bethania, Llanon               8/20/2004  9/16/2004 STC  10/11/2004

28 Chalybeate Street, Aberystwyth           8/23/2004  8/23/2004 STC  10/18/2004Llanwnnen Abattoir, Llanwnnen, Lampeter        8/27/2004  8/27/2004 STC  11/8/2004

Buildings at rear of Siop Brefi, Llanddewi Brefi,
Tregaron                        9/1/2004   9/1/2004 STC  12/10/2004

Goyallt, Llangeitho, Tregaron              9/1/2004   9/1/2004 STC  12/2/2004


Waunhelyg, Pantmawr, Pisgah, Capel Seion,
Aberystwyth                      9/21/2004  9/21/2004 STC  11/12/2004Pentre, Capel Bangor, Aberystwyth           9/22/2004  9/22/2004 Ref  12/8/2004
                           Page 38
                       Tbl_Change_of_use2 Bridge Street, Aberaeron             9/24/2004   9/27/2004 STC  11/22/2004

Pant y Dwr, Penparc, Cardigan            9/27/2004   9/27/2004 STC  6/20/2005
Bontgoch Church School, Bontgoch,
Aberystwyth                     9/29/2004   8/19/2005 Ref  11/9/2005

Bontgoch Church School, Bontgoch, Talybont     9/29/2004   8/24/2005 Ref  11/9/2005

The Salmon Leap, Cenarth, Newcastle Emlyn      10/4/2004   10/4/2004 Ref  12/9/2004Nantcoy, Bethania, Llanon              10/5/2004   10/5/2004 STC  11/17/2004

Adjoining buildings, Rheidol House, Devils
Bridge, Aberystwyth                10/11/2004  10/11/2004 STC  1/13/2005

Land at Coed Rhydtir, Nr Bow Street        10/11/2004  10/11/2004 Ref  1/12/2005

Cefn Llaethdre, Glynarthen, Llandysul       10/12/2004  10/12/2004 STC  1/10/2005


Ground Floor, O'r Diwedd, Station Road,
Cardigan                      10/13/2004  11/30/2004 STC  3/30/2005

Llanbadarn Road, Aberystwyth            10/15/2004  10/15/2004 STC  12/24/2004The Mill, Mill Street, Aberystwyth         10/21/2004        INV  10/21/2004

6 Eastgate Street, Aberystwyth           10/25/2004  10/25/2004 STC  3/30/2005


Nantgaran Newydd, Penrhiwllan, Llandysul      11/1/2004   11/1/2004 STC  11/28/2005

Pigeonsford Farm, Llangrannog, Llandysul      11/1/2004  11/19/2004 STC  12/20/2004

Ty Mawr, High Street, Cardigan           11/3/2004   11/3/2004 Con  9/12/2005

Ty Mawr, High Street, Cardigan           11/4/2004   11/4/2004 STC   9/9/2005


Plas Morfa Hotel, Llanon              11/5/2004   11/5/2004 Dis   3/5/2007

Talsarn, 20 College Street, Lampeter        11/12/2004  11/12/2004 STC  4/19/2005Ystwyth Works, Llanfarian, Aberystwyth       11/15/2004  11/15/2004 STC  1/10/2005
                         Page 39
                       Tbl_Change_of_useThe Old Barn, Pensarn, Cwrtnewydd, Lampeter    11/16/2004  11/16/2004 STC   2/7/2005

Bryneuron, Llangrannog, Llandysul         11/17/2004  11/17/2004 STC  1/10/2005Aberclettwr, Llanfair Road, Llandysul       11/18/2004  11/30/2004 STC   2/2/2005
Gilfach Goch, Ciliau Aeron, Lampeter        11/24/2004  11/24/2004 STC   2/9/2005

Crug Bychan, Ferwig, Cardigan           11/26/2004  11/26/2004 STC  1/20/2005


The Mill, Mill Street, Aberystwyth         11/29/2004  11/29/2004 STC  1/11/2005


Adjacent OS Field No 0445, Tyn Parc, Lon
Glanfred, Llandre, Aberystwyth           12/1/2004   12/1/2004 STC  3/14/2005
Llangorwen Church Hall, Llangorwen,
Aberystwyth                     12/3/2004   12/3/2004 106

Rheidol Study Centre, Penrhyncoch,
Aberystwyth                     12/9/2004   12/9/2004 STC  3/15/2005

The Salmon Leap, Cenarth, Newcastle Emlyn      1/5/2005   1/5/2005 Ref  5/16/2005
Twrgwyn Farm, Rhydlewis, Llandysul          1/6/2005   1/6/2005 STC  2/15/2005

Hafod Lwyd, Llechryd, Cardigan            1/6/2005   1/6/2005 WD   4/6/2005Express Café, Alexandra Road, Aberystwyth      1/10/2005   1/10/2005 STC  11/21/2005

Caer Llyn, Tynygraig, Ystrad Meurig         1/11/2005   1/11/2005 STC  4/14/2005Pen-y-Cefn, Bow Street, Aberystwyth         1/13/2005   1/13/2005 STC  4/25/2005
Plot adjacent to Robert Davies Motors Ltd,
Llechryd, Cardigan                 1/14/2005   2/7/2005 Dis   3/7/2007

23 High Street, Cardigan              1/14/2005   1/14/2005 STC   3/2/2005Garden Lodge, Trawscoed, Aberystwyth        1/17/2005   1/17/2005 Con   9/8/2005
                         Page 40
                       Tbl_Change_of_use
'Tynllain', Ciliau Aeron, Lampeter          1/20/2005   2/7/2005 STC  1/31/2006

Castell Villa, Bwlchllan, Lampeter          1/25/2005  1/25/2005 STC  3/22/2005
Crugmor Farm, Penparc, Cardigan           1/26/2005  1/26/2005 STC  3/10/2005

Glenroy House, No 6 Bridge Street, Cardigan     1/27/2005  1/27/2005 STC  5/19/2005


Morfa Bychan Caravan Park, Blaenplwyf,
Aberystwyth                     1/31/2005  1/31/2005 STC  3/23/2005


Tynyfron, Llanwenog, Llanybydder           2/3/2005   2/3/2005 STC  3/23/2005

Plas Gilfachwen, Llandysul              2/11/2005  2/11/2005 STC  5/17/2005

Llwyngwinau Isaf, Tynreithyn, Tregaron        2/14/2005  2/28/2005 STC  5/9/2005
Former Wash House, Bangor House, Goginan,
Aberystwyth                     2/14/2005   4/6/2005 STC  7/11/2005Penlon, Pencae, Llanarth               2/28/2005  2/28/2005 STC  4/20/2005Forge Garage, Ffosyffin, Aberaeron          2/28/2005  2/28/2005 STC  5/18/2005

Penffynnon, Penparc, Cardigan            2/28/2005  2/28/2005 STC  4/14/2005

Cottage at Bryngarw, Ystumtuen, Aberystwyth      3/1/2005   3/1/2005 Ref  4/13/2005


Brynbach, Cwmsychpant, Llanybydder          3/1/2005   3/1/2005 STC  4/11/2005


Land adjacent to Green Meadow Caravan
Park, Clarach, Aberystwyth              3/4/2005   3/4/2005 STC  5/18/2005

11 Pier Street, Aberystwyth              3/7/2005       WD   1/6/2006

Rhydygroes, Bwlchllan, Lampeter            3/7/2005   3/7/2005 STC  4/20/2005

Glyncoch Isaf, Plwmp, Llandysul           3/22/2005  3/22/2005 STC  5/16/2005


                          Page 41
                        Tbl_Change_of_useThe Barn, Mill Street, Llanddewi Brefi, Tregaron    3/30/2005  3/30/2005 WD  11/22/2005


Brynrodyn Caravan & Leisure Park, Borth,
Aberystwyth                       4/7/2005   4/7/2005 STC   6/8/2005Nantcrymanau Farm, Llechryd, Cardigan         4/11/2005  4/11/2005 WD  11/15/2005

Gwel Y Creuddyn, Lampeter               3/30/2005  7/25/2005 STC   8/5/2005

Ty'n y Bedw, Goginan, Aberystwyth           4/14/2005  4/14/2005 Ref  10/13/2005Rhyd Coch Farm, Ffostrasol, Llandysul          4/7/2005   4/7/2005 STC  6/20/2005


Cambrian House, South John Street, New Quay      4/20/2005  4/20/2005 STC  9/19/2005


The Fish & Anchor, Capel y Groes, Llanwnen,
Lampeter                        4/20/2005   6/8/2005 STC  10/17/200555 North Parade, Aberystwyth              4/22/2005  4/22/2005 STC  6/13/2005

Glan Dylan, Ynyslas, Borth               4/22/2005  4/22/2005 STC  6/14/2005

Blaencelyn Post Office, Blaencelyn, Llandysul     4/22/2005  4/22/2005 STC   6/8/2005

8 & 9 Black Lion Mews, High Street, Cardigan      4/29/2005  4/29/2005 STC   6/7/2005Abergeldi House, Victoria Terrace, Aberystwyth     5/6/2005   5/6/2005 Dis  5/10/2007Abergeldi House, Victoria Terrace, Aberystwyth     5/6/2005   5/6/2005 STC  6/16/2005


Rhyd Y Paith, Rhydyfelin, Aberystwyth         5/20/2005  5/20/2005 STC   7/1/2005


Pen y Bryn, Blaenannerch, Cardigan           5/20/2005  5/20/2005 Ref  1/18/2007


Nant yr Onnen, Tregaron                5/26/2005  5/26/2005 STC  7/11/2005


                           Page 42
                       Tbl_Change_of_usePwllhai, Cardigan                  5/26/2005  5/26/2005 Ref  7/14/2005

Ty Newydd, Panteg Cross, Llandysul          6/1/2005   6/1/2005 STC   8/2/2005Castle Stores, The Square, Tregaron          6/2/2005   6/2/2005 STC  7/21/2005
1st & 2nd Floors, Kensington House, 20
Pendre, Cardigan                   6/3/2005   6/3/2005 STC  7/20/2005

Frithwen, Llwyn-Y-Groes, Tregaron           6/8/2005   6/8/2005 STC   6/7/2007Rhyd, Blaenannerch, Cardigan             6/10/2005  6/10/2005 STC  7/29/2005

Ty Llwyd Stores, Cwm Rheidol, Aberystwyth      6/13/2005  6/13/2005 STC  8/16/2005


Ty'n Yr Eithin, Ffair Rhos, Tregaron         6/27/2005  6/27/2005 STC   8/5/2005

Castle House, Brongest, Newcastle Emlyn       7/11/2005  7/11/2005 STC  10/10/2005
Former Coal Yard, Trebared Farm, Gwbert
Road, Cardigan                    7/13/2005  7/14/2005 STC  2/22/2006
Sunday School/Vestry, Capel Hawen,
Rhydlewis, Llandysul                 7/26/2005  7/26/2005 Ref  9/16/2005

Maesgwyn, Cribyn, Lampeter              7/26/2005  7/26/2005 STC  9/14/2005

Unit 5 Glanyrafon Industrial Estate, Aberystwyth   7/27/2005   8/5/2005 Ref  11/14/2005

Tynddraenen, Swyddffynnon, Ystrad Meurig       8/2/2005   8/2/2005 STC   1/5/2006

Bribwll, Rhydlewis, Llandysul             8/2/2005   8/2/2005 STC  11/10/2005Cwrcoed Farm, Penrhiwllan, Llandysul         8/2/2005   8/2/2005 STC  11/16/2005

Pemprys Farmhouse, Cwm Einon, Furnace         8/9/2005   8/9/2005 Ref  10/14/2005

Y Gweithdy, Ffordd Llanbadarn, Aberystwyth      8/11/2005  8/11/2005 WD   8/17/2006Chapel & Vestry Buildings, Tanygroes, Cardigan    8/17/2005  8/17/2005 STC  3/23/2006Chapel & Vestry Buildings, Tanygroes, Cardigan    8/17/2006  8/17/2005 Con  3/23/2006
                          Page 43
                         Tbl_Change_of_useBrynhelyg, Ffostrasol, Llandysul            8/18/2005  10/19/2005 Ref  1/18/200719 Pier Street, Aberystwyth               8/19/2005   8/26/2005 Con  10/4/200519 Pier Street, Aberystwyth               8/19/2005   8/19/2005 STC  10/4/2005

Gwydr, Gwbert Road, Cardigan              8/22/2005   8/22/2005 STC  11/23/2005

Llwyngwernog, Llandre, Bow Street            8/22/2005   8/22/2005 STC  10/14/2005
Zidon Stores, Trefechan, Aberystwyth          8/25/2005   8/25/2005 STC  10/4/2005

Plot 15 (originally 20), Dol Pistyll, Talybont     9/12/2005   9/12/2005 STC  10/20/2005
Osprey Gift & Carpet Shop, Cwmtydu,
Llangrannog, Llandysul                 9/19/2005   9/19/2005 STC  12/20/2005

5 Windmill Court, Eastgate, Aberystwyth         9/27/2005   9/27/2005 STC  11/4/2005

Penrhiw Farm, Neuaddlwyd, Aberaeron           9/28/2005   9/28/2005 STC  1/16/2006

Stanley House, Pendre, Aberteifi            10/7/2005   10/7/2005 Con  1/17/2006

Stanley House, Pendre, Aberteifi            10/7/2005   10/7/2005 STC  12/8/2005


Units 20 & 21 Lampeter Industrial Estate,
Tregaron Road, Lampeter                 10/7/2005   10/7/2005 WD   3/15/2006

Glantre, Pontsian, Llandysul              10/7/2005   10/7/2005 STC  11/30/2005

Gorwel, Penrhiwllan, Llandysul             10/14/2005  10/14/2005 STC  12/6/2005

Unit 5, Glanyrafon Industrial Estate, Aberystwyth   10/19/2005  10/19/2005 Ref  11/24/2005Mulberry Bush, 2 Bridge Street, Lampeter        10/24/2005   3/8/2006 STC  4/25/2006The Lord Beeching, Aberystwyth             10/24/2005   1/18/2006 STC  1/26/2006

Tynrhelyg, Talybont                  10/25/2005  10/25/2005 STC  11/28/2005
                           Page 44
                        Tbl_Change_of_use
Tan-y-Castell, Rhydyfelin, Aberystwyth        10/26/2005  12/19/2005 STC  4/20/2006Coedmawr Isaf, Llanio Road, Tregaron         11/2/2005   11/2/2005 WD  12/20/2005

Tynrhos, Caradog Road, Aberystwyth          11/17/2005  11/17/2005 STC  10/30/2006


Penlan, Pennant, Llanon               11/21/2005  11/21/2005 STC  7/26/2006

Castle Hill, Post Bach, Synod Inn, Llandysul     11/23/2005  11/23/2005 Ref  2/13/2006
21 Glan Rheidol, Cae Ceredig, Llanbadarn
Fawr, Aberystwyth                  11/28/2005       Vd   12/14/2005

Alltwen, 30 High Street, Aberystwyth         11/28/2005  11/28/2005 Ref  1/12/2006Pontbrenmidr, Ciliau Aeron, Lampeter         12/6/2005   12/6/2005 STC  5/21/2008


Tan-y-Castell, Rhydyfelin, Aberystwyth        12/7/2005   12/7/2005 WD   2/6/2006

Blaenigau, Rhydlewis, Llandysul           12/16/2005  12/16/2005 STC   2/9/2006
Gweithdy tu ol i/Workshop behind Heulfryn,
Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig           12/21/2005  12/21/2005 STC  7/25/2006
St Michael's Church Vestry, Troedyraur,
Brongest, Newcastle Emlyn              12/21/2005  12/21/2005 STC  4/20/2006

Dawns y Don, Felin y Mor, Aberystwyth        12/22/2005  12/22/2005 Ref  4/20/2006

Flat No 52A Cambrian Street, Aberystwyth        1/5/2006   1/5/2006 STC  4/20/2006

'Uplands', Cwmcou, Newcastle Emlyn           1/9/2006   1/9/2006 Ref  4/18/2006


Old Station Yard, Bow Street, Aberystwyth       1/10/2006   1/10/2006 STC  2/27/2007

Carmel, 35 Portland Street, Aberystwyth        1/10/2006   1/10/2006 STC  6/26/2006

10 Upper Portland Street, Aberystwyth         1/11/2006   1/11/2006 STC  6/13/2006

10 Upper Portland Street, Aberystwyth         1/11/2006   1/11/2006 STC  6/13/2006
Bronallt, Blaenannerch, Cardigan           1/12/2006   1/12/2006 STC  2/15/2006


                          Page 45
                        Tbl_Change_of_use
Old Chemists Shop, Glanmor Terrace, New
Quay                         1/16/2006  1/16/2006 STC  3/10/2006

Rhydymaengwyn, Mydroilyn, Lampeter          1/16/2006  1/16/2006 STC  3/20/2006Pen-Y-Parc, Ffair Rhos, Ystrad Meurig         1/17/2006  1/17/2006 STC  3/20/2006

Waun, Rhydlewis, Llandysul              1/19/2006  1/19/2006 106


Penuwch Fach, Pantycrug, Capel Seion,
Aberystwyth                      1/24/2006  1/24/2006 STC  3/13/2006

The Barn, 2 Market Place, Lampeter          1/25/2006  1/25/2006 STC   3/1/200611 Pier Street, Aberystwyth              1/30/2006  1/30/2006 STC  2/15/200711 Pier Street, Aberystwyth              1/30/2006  1/30/2006 STC   5/1/2009
Units 1 - 4, Llambed Business Park, Tregaron
Road, Lampeter                     2/3/2006   2/3/2006 STC  3/30/2006


E Ll Hughes Yard, Glanyrafon Industrial Estate,
Aberystwyth                      2/10/2006  2/10/2006 STC  11/10/2006

Llaeth Lliw, Neuadd Lwyd, Aberaeron          2/13/2006  2/13/2006 STC  5/10/2006Glyn Coch Isaf, Plwmp, Llandysul           2/22/2006  2/22/2006 STC  3/29/2006


Clwyd Ddu, Ciliau Aeron, Lampeter           2/27/2006  2/27/2006 STC   4/6/2006

Plas Llanina, New Quay                2/28/2006  2/28/2006 STC  6/20/2006Havelock Villa, Penglais Road, Aberystwyth       3/2/2006   3/2/2006 STC  1/17/2007

Unit 12, Parc Teifi, Cardigan             3/3/2006   3/3/2006 STC  4/23/2007

Pengallt, Coedybryn, Llandysul             3/3/2006   3/3/2006 STC  6/28/2006
                          Page 46
                        Tbl_Change_of_use


40A Y Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan/High
Street, Lampeter                    3/9/2006   3/9/2006 STC  4/25/2006

Gwelfro, Pennant, Llanon               3/15/2006  3/15/2006 WD   4/5/2007Cambrian House, South John Street, New Quay      3/24/2006  3/24/2006 STC  6/19/2006


Glynfaes, St Thomas Street, Lampeter         3/24/2006  3/24/2006 STC  5/15/2006Crugmor Farm, Penparc, Cardigan            3/27/2006  3/27/2006 STC  1/18/2007

Ground Floor, 13 Bridge Street, Lampeter       3/30/2006  3/30/2006 STC  7/12/2006

Penrallt Fachnog, Bangor Teifi, Llandysul       4/4/2006   4/4/2006 STC  11/9/2006

Hafod, Llaingarreglwyd, Llanarth           4/10/2006  4/10/2006 STC  6/12/2006
Unit 10, Nant Llan, Clarach Road, Clarach,
Aberystwyth                      4/11/2006  4/11/2006 Ref  1/17/2007

Alltwen, 30 High Street, Aberystwyth         4/19/2006  4/19/2006 STC  10/23/2006

Morawel, Seaview Place, Aberystwyth          4/20/2006  4/20/2006 STC  12/19/2006

Penlan Fawr, Cwmsychbant, Llanybydder         4/25/2006  4/25/2006 STC  11/13/2006

Pendre Art, 35 Pendre, Cardigan            5/2/2006   5/2/2006 STC  6/13/2006

Belgrave House, Marine Terrace, Aberystwyth      5/3/2006   5/3/2006 STC  7/26/2006

Belgrave House, Marine Terrace, Aberystwyth      5/3/2006   5/3/2006 Con  7/26/2006

Stanley House, Pendre, Cardigan            5/10/2006  5/10/2006 STC  11/13/2006

Stanley House, Pendre, Cardigan            5/10/2006  5/10/2006 Con  11/13/2006

The Flat, 16 High Street, Lampeter          5/15/2006  5/15/2006 WD   6/13/2006

The Cambria, Marine Terrace, Aberystwyth       5/17/2006  5/17/2006 STC  6/29/2006

Yr Hen Ysgol Cellan, Llambed             5/24/2006  5/24/2006 STC  7/28/2006

Craig Y Don, Queens Road, Aberystwyth         5/26/2006  5/26/2006 STC  10/23/2006

Dolwen, Llanarth                   5/26/2006  5/26/2006 STC  7/12/2006

3 Quay Parade, Aberaeron                6/6/2006   6/6/2006 STC  7/12/2006
                          Page 47
                       Tbl_Change_of_usePryan, Penrhiwllan, Llandysul             6/8/2006   6/8/2006 STC  3/12/2007Pengaer Woodland, Rhydlewis, Llandysul        6/12/2006  6/12/2006 WD   5/14/2007

18a The High Street, Lampeter            6/12/2006  6/12/2006 STC  8/10/2006

Parcneuadd, Llanfair Clydogau, Lampeter       6/15/2006  6/15/2006 STC  8/31/2006


Former Brake Bros/Cardigan Frozen Foods,
Pentood, Cardigan                  6/23/2006  6/23/2006 WD   6/24/2009

5 & 6 Station Road, Tregaron             6/27/2006  6/27/2006 STC  11/14/2006

Maesyfedwen, Lon Glanfred, Llandre,
Aberystwyth                     6/30/2006  6/30/2006 STC  2/15/2007

Unit 1, 1 Parc Piliau, Cardigan           6/30/2006  6/30/2006 STC  3/19/2007

Lluest, Neuadd Lwyd, Ciliau Aeron, Lampeter     7/10/2006  7/10/2006 STC  12/5/2006

Coed Melin, Tremain, Cardigan            7/12/2006  7/12/2006 STC  11/13/2006
St Cwnlle's Church, Nantcwnlle, Bwlchllan,
Lampeter                       7/21/2006  7/21/2006 STC  6/11/2007


StoreEasy, Ystwyth Works, Llanfarian,
Aberystwyth                     7/28/2006  7/28/2006 STC  11/13/2006

1 North Parade, Aberystwyth             7/28/2006  7/28/2006 STC  11/15/2006

1 North Parade, Aberystwyth             7/28/2006  7/28/2006 STC  11/15/2006

1 North Parade, Aberystwyth             7/28/2006  7/28/2006 STC  11/15/2006

Gilwen, Gilfachwen Road, Llandysul          8/4/2006   8/4/2006 STC  10/30/2006
Brynmeurig Penrhyncoch Aberystwyth SY23
3EY                          8/1/2006   8/3/2006 STC  10/16/2006

Plas Llangrannog, Llangrannog, Llandysul       8/15/2006  8/15/2006 STC  10/30/2006


Y Gweithdy, Ffordd Llanbadarn Road,
Aberystwyth                     8/24/2006  8/24/2006 STC  6/21/2007

Shangrila, Portland Street, Aberystwyth       8/24/2006  8/24/2006 STC  1/17/2007
                          Page 48
                       Tbl_Change_of_use
Unit 8, Parc Teifi, Cardigan            8/30/2006   8/30/2006 STC  10/23/2006Dyffryn Ceri, Rhydlewis, Llandysul         8/30/2006   8/30/2006 STC   5/1/2007Hendre'r Dail, Drefach, Llanybydder         8/31/2006   8/31/2006 STC  11/17/2006

3 Cliff Terrace, Aberystwyth            8/31/2006   8/31/2006 STC  12/18/200628 Portland Street, Aberystwyth           9/1/2006   9/1/2006 STC  4/18/2007


3 Station Road, Tregaron               9/5/2006   9/5/2006 STC  10/16/2006Oasis Exotics, Aberporth, Cardigan          9/8/2006   9/8/2006 STC  1/17/2007

The Old Cottage, Stryd Yr Ysgol, Llanon       9/12/2006   9/12/2006 STC  3/19/2007
Llys Aeron Guest House, Lampeter Road,
Aberaeron                      9/12/2006   9/12/2006 STC  12/5/2006

Trecregyn Farm, Aberporth, Cardigan         9/18/2006   9/18/2006 STC  3/29/2007

Post Bach, Synod Inn, Llandysul           9/19/2006   9/19/2006 STC  3/19/2007
Office & garage, Promise House, Bryngwyn,
Newcastle Emlyn                   9/20/2006   9/20/2006 STC  12/18/2006

Bwthyn Gilwendeg, Aberporth, Cardigan        10/6/2006   10/6/2006 Ref   1/3/2007Dolrychain, Pontrhydfendigaid, Aberystwyth     10/9/2006   10/9/2006 STC  3/28/2007

9 Bridge Street, Lampeter             10/11/2006  10/11/2006 STC  12/5/2006Hafod Y Bie, Ponthirwaun, Cardigan         10/13/2006  10/13/2006 STC   3/5/20076 Pendre, Cardigan                 10/18/2006  10/18/2006 STC  12/13/2006
                         Page 49
                        Tbl_Change_of_use24 Alban Square, Aberaeron              10/20/2006  10/20/2006 STC  2/7/2007

Morfa, Croesyllan, Llangoedmor, Cardigan       10/20/2006  10/20/2006 STC  3/5/2007

Morfa, Croes y llan, Llangoedmor, Cardigan      10/20/2006  10/20/2006 STC  3/5/2007Crug Bychan, Ferwig, Cardigan            10/27/2006  10/27/2006 STC  1/18/2007
Neuadd Abercoed, Y Sgwar, Tregaron          11/6/2006   11/6/2006 STC  4/8/2008

Hill Park, Greenfield Row, Cardigan          11/8/2006   11/8/2006 WD  2/22/2007

Opposite Coed Farm, Cilcennin, Lampeter       11/10/2006  11/10/2006 STC  7/9/2007


Unit 12 Science Park, Cefn Llan, Aberystwyth     11/10/2006  11/10/2006 STC  3/29/2007

Outbuilding, Belmont, Pendre, Cardigan        11/20/2006  11/20/2006 STC  4/16/2007


25 Portland Street, Aberystwyth           11/30/2006  11/30/2006 STC  3/14/2007


Ger-Y-Grug, Bwlchygroes, Ffostrasol, Llandysul    12/20/2006  12/20/2006 STC  3/5/2007

Llawrcwrt, Talgarreg, Llandysul            1/2/2007   1/2/2007 STC  2/27/2007


The Launderette (Golchi-a-Sychu), Aberporth,
Cardigan                        1/3/2007   2/14/2007 STC  4/10/2007
Brynmair, Park Avenue, Aberystwyth           1/4/2007   1/4/2007 STC  6/18/2007High Mead Arms Hotel, Llanwenog, Llanybydder     1/11/2007   1/11/2007 Dis  3/13/2008

38 Pier Street, Aberystwyth              1/11/2007   1/11/2007 STC  3/8/2007Former Aquarium, No 2 Pen Cei, Aberaeron       1/18/2007   1/18/2007 STC  6/13/2007


                          Page 50
                       Tbl_Change_of_use
Neuadd Fawr Kennels, Llanwnnen, Lampeter       1/18/2007  1/18/2007 STC  9/17/2007

Bwthyn Gilwendeg, Aberporth, Cardigan        1/23/2007  1/23/2007 STC   7/9/2007

Tyn Parc, Llandre, Aberystwyth            2/2/2007   2/2/2007 STC   7/9/2007

Brynog Arms, Ystrad Aeron, Lampeter          2/8/2007   2/8/2007 STC  9/17/2007Lampeter Town Hall, High Street, Lampeter      2/12/2007  2/12/2007 STC  6/11/2007
Pant Y Betws, Betws Ifan, Castell Newydd
Emlyn                        2/15/2007  2/15/2007 STC  9/18/2007

29 Pier Street, Aberystwyth             2/28/2007  2/28/2007 Ref  5/28/2008Llidiardau, Llanilar, Aberystwyth           3/7/2007  4/24/2007 STC   5/2/2007

5 Upper Portland Street, Aberystwyth         3/8/2007   3/8/2007 Con  4/25/2008

5 Upper Portland Street, Aberystwyth         3/8/2007   3/8/2007 STC  1/18/2008

Bridgend House, Castle Street, Cardigan       3/12/2007  3/12/2007 STC  11/13/2008

New Bethlehem, Cilcennin, Lampeter          3/19/2007  3/19/2007 STC  7/24/2007

Capel House, New Mill Road, Cardigan         3/28/2007  6/21/2007 STC   7/9/2007

Units 1 & 2, Factory Units, Felinfach, Lampeter   3/30/2007  3/30/2007 STC  10/15/2007

17 Pier Street, Aberystwyth             3/30/2007  3/30/2007 WD   4/25/2007

Coedybrain, 21 College Street, Lampeter       4/19/2007  4/19/2007 STC   6/4/2007The Conrah Hotel, Chancery, Aberystwyth       4/23/2007  4/23/2007 STC  10/8/2007Pendre Farm, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth      4/23/2007  7/25/2007


Pendre Farm, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth      4/23/2007  4/23/2007 STC  7/29/2008
                          Page 51
                      Tbl_Change_of_use
No 25 Portland Street, Aberystwyth         4/26/2007  4/26/2007 STC   8/16/200735 Queens Road, Aberystwyth            4/26/2007  4/26/2007 Ref   9/4/200735 & The Angel Hotel, St Mary Street, Cardigan   4/27/2007  4/27/2007Kites View, Llanybydder              5/11/2007        PD  5/23/2007


34 Alban Square, Aberaeron             5/16/2007  5/16/2007 STC   7/9/2007


34 Alban Square, Aberaeron             5/16/2007  5/16/2007 Con   7/12/2007


No 16 High Street, Lampeter            5/25/2007  5/25/2007 STC   7/27/2007

Preseli, North Road, Aberystwyth          5/24/2007  5/24/2007 STC  10/15/2007Gwarallt, Talsarn, Lampeter            5/25/2007  5/25/2007 STC   3/19/2009Coed Cwm Newyddion, near Pontrhydygroes,
Ystrad Meurig                   5/31/2007  5/31/2007 STC  10/29/2007

10 Castle Street, Cardigan             6/1/2007   6/1/2007 STC   8/23/2007

Pantygwas, Talsarn, Lampeter            6/4/2007   9/3/2007 STC   9/17/2007


Caelleinau, Cellan, Lampeter            6/5/2007  7/17/2007 STC   8/20/2007Celaeron, Neuaddlwyd, Aberaeron           6/7/2007  7/20/2007 STC   6/23/2008


Salmon Leap, Cenarth, Newcastle Emlyn       6/18/2007  6/18/2007 Ref   1/18/2008

Llain, Penparc, Cardigan              6/20/2007  6/20/2007 Ref   9/19/2007


                         Page 52
                       Tbl_Change_of_use
Dyfed, St Dogmaels Road, Cardigan          6/25/2007   6/25/2007 WD   6/3/2008


Rhyd Isaf, Blaenporth, Cardigan           6/26/2007   6/26/2007 Dis  12/12/2008Cefnbys Mawr, Creuddyn Bridge, Lampeter       6/27/2007   6/27/2007 STC  12/5/2007


The Old Coach House, Noyadd Trefawr,
Ponthirwaun, Cardigan                6/27/2007   6/27/2007 Con  6/23/2008
The Old Coach House, Noyadd Trefawr,
Ponthirwaun, Cardigan                6/27/2007  11/15/2007 STC  6/23/2008

Land adjacent to Meusydd, Gwbert, Cardigan      7/2/2007   7/2/2007 App  8/14/2007


Noddfa, Pant-Y-Crug, Capel Seion, Aberystwyth    7/4/2007   7/4/2007 STC  8/16/2007

Tyddyn Du, Cwmcou, Newcastle Emlyn          7/9/2007   8/3/2007 Ref  4/16/2008Tynllidiart, Cwmystwyth, Aberystwyth        7/10/2007   7/30/2007 STC  9/18/2007
Sea View Cottage, Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth                     7/16/2007   8/13/2007 Ref  10/15/2007
Ideal Storage Solutions Ltd, Glanyrafon
Industrial Estate, Llanbadarn Fawr         7/22/2007   10/9/2007 STC  11/30/2007MM Ford, Glanyrafon Industrial Estate,
Aberystwyth                     7/25/2007   7/25/2007 STC  10/22/2007

Glan Mudr, Cribyn, Lampeter             7/27/2007   9/7/2007 STC  11/15/2007Cwrws Fawr, Henllan, Llandysul           7/30/2007   8/24/2007 STC  11/30/2007

Gwynfryn, Borth                   8/21/2007   8/21/2007 Ref  2/18/2008
Former Ideal Bakery, Glanyrafon Industrial
Estate, Aberystwyth                 8/21/2007   8/21/2007 STC  11/20/2007

Trawsnant, Cross Inn, New Quay            9/7/2007   1/11/2008 STC  3/31/2008Havelock, Ffordd Penglais, Aberystwyth       9/12/2007   9/12/2007 STC  10/31/2007


                         Page 53
                      Tbl_Change_of_useRhydcaradog, Maesycrugiau, Pencader        9/12/2007   1/11/2008 STC  3/31/2008Tanrallt Annexe, Dol-Y-Bont, Borth         9/12/2007   9/12/2007 STC  12/11/2007No 23 North Parade, Aberystwyth          9/13/2007   9/13/2007 STC  11/30/2007


Pant Y Betws, Rhydlewis, Llandysul         9/14/2007   9/14/2007 STC  2/20/2008

9 Queens Terrace, Cardigan             9/18/2007   9/18/2007 Ref  11/4/2008

Brynywen, Nebo, Llanon               9/19/2007   9/19/2007 STC  10/29/2007

Old Fire Station, Y Rhiw, Chapel Street,
Tregaron                      9/24/2007   9/24/2007 STC  11/30/2007

Blaenyrallt Ddu, Pontsian, Llandysul        10/1/2007   10/1/2007 STC   2/6/2008

32 Marine Terrace, Aberystwyth           10/1/2007   10/1/2007 Ref  9/16/2008


44 Portland Street, Aberystwyth          10/4/2007  10/29/2007 STC  11/16/2007


16 South Marine Terrace, Aberystwyth        10/4/2007  10/29/2007 STC  11/16/2007

Llainwen, Cross Inn, New Quay           10/8/2007   10/7/2008 STC   1/7/2009
The Old School House, Bwthyn-Y-Fron,
Talybont                     10/12/2007   1/10/2008
The Old Slaughterhouse, Llanfair Road,
Lampeter                     10/22/2007  10/22/2007 STC  12/14/2007

Brynarfor, New Road, New Quay           10/23/2007  10/23/2007 STC   8/4/2008
Barn adjoining Ysgubor, Pwllcornel Isaf,
Penrhiwllan, Llandysul              10/24/2007  10/24/2007 WD   7/28/2008

Nant-Yr-Onnen, Pisgah, Aberystwyth        11/21/2007   3/3/2008 STC  3/26/2008

Maeshedydd, Blaencwrt, Llanwnen, Lampeter     11/23/2007   1/18/2008 Ref  5/22/2008The Stores, Williams Row, Cardigan         12/5/2007   12/5/2007 STC  2/27/2008


St Mathews former Church, Goginan,
Aberystwyth                    12/6/2007   9/9/2008


                         Page 54
                        Tbl_Change_of_use16 College Street, Lampeter              12/6/2007   12/6/2007 STC   1/30/2008
Cross Inn Primary School, Cross Inn,
Aberystwyth                     12/12/2007  12/12/2007 STC   3/19/2008Gelli Gron, The Square, Tregaron           12/12/2007
Hen Ty Pinc (rear of the Mariners), Quay
Street, Cardigan                   12/17/2007

Outbuildings at Penllwyn, Nanternis, New Quay    12/20/2007  12/20/2007 STC  10/27/2008
Dan-Y-Deri, Brongest, Newcastle Emlyn        12/21/2007   2/4/2008 106Nantgaran Newydd, Penrhiwllan, Llandysul       12/24/2007  12/24/2007 STC   2/17/2008
Llwchyrhal Uchaf, Blaen-Cil-Llech, Newcastle
Emlyn                        12/24/2007  12/24/2007 STC   4/29/2008
Hen Ty Pinc (rear of the Mariners), Quay
Street, Cardigan                    1/2/2008   1/2/2008Penlon, Llanarth                    1/8/2008   2/4/2008 STC   3/3/2008


Teifi Concrete, Llanybydder Road, Llanwnnen,
Lampeter                       1/11/2008   1/11/2008 STC   5/28/2008Ty Pentregarth, Pentregarth, New Quay         1/18/2008   1/18/2008 STC   5/28/2008Llainwen Shed, Bryngwyn, Newcastle Emlyn       1/21/2008   1/21/2008 Ref   7/31/2008

35 Queens Road, Aberystwyth              1/22/2008   1/22/2008 STC   5/22/2008

Cefncoch, Llangwyryfon, Aberystwyth          1/23/2008         WD  10/24/2008

Tyngwndwn Farm, Cilcennin, Aberaeron         1/24/2008   3/12/2008 WD   5/28/2008

Outbuilding 3, Aberbedw, Rhydlewis, Llandysul     1/30/2008   5/14/2008 STC   5/23/2008

Outbuilding 2, Aberbedw, Rhydlewis, Llandysul     1/30/2008   5/14/2008 STC   5/23/2008


                          Page 55
                       Tbl_Change_of_use


Sea View Cottage, Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth                     1/31/2008   1/31/2008 Ref  4/16/20082/4 Barn Centre, Alexandra Road, Aberystwyth     2/1/2008   2/1/2008 STC  4/21/2008

Bryncynon, Cellan, Lampeter              2/4/2008   2/4/2008 STC  5/29/2009

Unit 1, 3/5 Great Darkgate Street, Aberystwyth    2/4/2008   2/4/2008 Ref  6/10/2008

1 Sea View Terrace, Taliesin, Machynlleth       2/1/2008   4/30/2008 STC  7/22/2008
Ty Tingoch, 3 Gilwern Uchaf, Cnwch Coch,
Aberystwyth                      2/6/2008   2/6/2008 STC  3/13/2008Pendre, Penygarn, Bow Street             2/6/2008   2/6/2008 STC  4/21/2008Sutherlands, Llanon                 2/15/2008   2/15/2008 STC  4/21/2008Cefncoch, Llangwyryfon, Aberystwyth         2/20/2008   2/20/2008 WD  10/24/2008

Pantglas, North Road, Aberaeron           2/25/2008   2/25/2008 STC   4/8/2008
Land adjacent to Ysgol Gynradd Mynach,
Pontarfynach, Aberystwyth              2/29/2008   2/29/2008 STC   4/4/2008

No 7 Market Street, Lampeter             3/6/2008   3/6/2008 STC  6/24/2008

Nantmawr, Mwnt, Ferwig                3/12/2008   3/12/2008 WD   6/18/2008

Custom House, 45 St Mary Street, Cardigan      3/28/2008   3/28/2008

Custom House, 45 St Mary Street, Cardigan      3/28/2008   3/28/2008 STC  5/12/2009

Coedfryn, Blaenannerch, Cardigan           3/31/2008   4/28/2008 STC  10/21/2008Glyngorse, North Road, Aberystwyth          4/7/2008   4/7/2008 STC  4/16/2009

Fern Hill Lodge, Llechryd, Cardigan          4/7/2008   4/7/2008 STC   6/5/2008Banc Ty-Llwyd, Rhydyfelin, Aberystwyth        4/11/2008  11/25/2008 STC  12/24/2008

Hen Stordy oddi ar Stryd yr Eglwys, Llannon     4/14/2008   6/25/2008 Ref  11/18/2008


                          Page 56
                       Tbl_Change_of_use


Glan Medeni, Bettws Ifan, Newcastle Emlyn
SA38 9QJ                       4/14/2008  4/14/2008 STC   7/29/2008Glanaber, Union Street, Aberystwyth         4/23/2008  4/23/2008 STC   1/15/2009Gwbert Hotel / Min Y Don, Gwbert On Sea,
Cardigan                       4/23/2008  4/23/2008 STC  10/16/2008

The Red Lion, Cwrtnewydd, Llanybydder         5/6/2008   5/6/2008
Pantglas Llanddewi Brefi, Tregaron          5/6/2008   5/6/2008 STC   8/25/2008

Unitarian Chapel, New Street, Aberystwyth      5/12/2008
Unitarian Chapel, New Street, Aberystwyth      5/12/2008  5/12/2008 Con   7/28/2009


12 Ridgeway, Cardigan                 5/9/2008   6/9/2008 STC  11/13/2008

5A Morgan Street, Cardgian              6/9/2008   6/9/2008 STC   7/29/2008Former 'Hope' Chapel, Morgan Street, Cardigan    6/11/2008  6/11/2008

The Coach House, adj to Leri View, Talybont     6/19/2008  6/19/2008 Ref   12/8/2008

Tynddraenen, Swyddffynnon              6/19/2008        Vd

Derwen Fach, Quay St, Cardigan            6/20/2008  6/20/2008 STC   8/12/2008

9 Pendre, Cardigan                  6/25/2008  6/25/2008Fronfelen Uchaf, Brynhoffnant, Llandysul       7/3/2008   7/3/2008 STC  10/21/2008
Cambrian Mill, Old Scout Hall, Cambrian
Terrace, Llandysul                  7/4/2008   7/4/2008 STC   4/16/2009Farm Box Units, Tynparc, Llandre           7/7/2008   7/7/2008 STC   12/5/2008

Riverbank Cottage, Llanfair Clydogau, Lampeter    7/14/2008  7/14/2008 WD    6/5/2009
Former Pine Workshop, Old Post Office
Warhouse, Llanwnen.                 7/18/2008  7/18/2008 STC   2/13/2009


                          Page 57
                       Tbl_Change_of_useManaros, Penygarn, Bow Street            7/18/2008   7/18/2008 STC  10/2/2008

La Florist, 2 Station Road, Tregaron         7/25/2008   8/6/2008 STC  10/30/2008


Old Mill Bakery, Bridge Street, Llanon        7/28/2008   7/28/2008 STC  10/20/2008School House, Llanwenog, Llanybydder         7/30/2008   7/30/2008 STC  10/13/2008

The Old Post Office, Capel Bangor, Aberystwyth    7/31/2008   7/31/2008 STC   9/2/2008

12 Upper Portland Street, Aberystwyth        7/31/2008   8/31/2008 STC   9/2/200827 High Street, Cardigan               8/7/2008   8/7/2008 STC   1/7/2009Parcmawr, Ffostrasol, Llandysul           8/19/2008   3/25/2009Tan-y-Ffordd, Bronant, Aberystwyth          8/28/2008   4/27/2009 STC   5/1/2009

Trwyn yr Allt, Gwbert Road, Cardigan         9/4/2008   9/4/2008 Ref  4/28/2009


The Washeteria, North Road, Cardigan         9/11/2008   9/11/2008 STC  6/26/2009

Llain, Penparc, Cardigan               9/16/2008   9/16/2008 Ref  7/14/2009


Cefn Foelallt Isaf, Llanfair Clydogau, Lampeter   9/13/2008  10/14/2008 106Royal Oak, Llanfarian, Aberystwyth          9/30/2008   9/30/2008
10 Science Park, Aberystwyth             10/7/2008   10/7/2008 Ref  1/27/2009


Ceiriosen Bren, Plwmp, Llandysul          10/13/2008  10/13/2008 Ref   7/1/2009Gwarcefel Arms, Prengwyn, Llandysul         10/27/2008  10/27/2008 STC  2/23/2009

29 Eastgate, Aberystwyth              10/14/2008  10/14/2008 STC  12/1/2008
                          Page 58
                       Tbl_Change_of_use
Old Boars Head, Queens Road, Aberystwyth      10/14/2008  10/14/2008 WD   6/29/2009

Nantllan Buildings, Clarach             10/21/2008  10/21/2008 106

Blossomtree Childcare, Quay Street, Cardigan    10/22/2008  10/22/2008 STC   1/8/2009Bethel Chapel and adjoining Thomas
Costcutter Store, New Quay             10/23/2008  10/23/2008Bethel Chapel and adjoining Thomas
Costcutter Store, New Quay             10/23/2008  10/23/2008


The Depot, Station Road, Tregaron          10/27/2008  10/27/2008 STC   1/19/2009
3 Park Avenue, Aberystwyth             10/24/2008  10/24/2008 STC   3/31/2009

Rhattal, Llanio Road, Tregaron           11/10/2008         WD  12/12/2008

Bryncarnedd, Clarach Rd, Aberystwyth        11/10/2008  11/10/2008

Bronaeron Social Activity Centre, Felinfach     11/25/2008  11/25/2008 STC   2/6/2009Ty-Agored Animal Sanctuary, Cribyn          12/4/2008   12/4/2008 Ref   7/21/2009
Flat above Proclean, 7 North Parade,
Aberystwyth                     12/5/2008   12/5/2008 STC   1/31/2009Alltwen, Lampeter Road, Aberaeron          12/8/2008   5/5/2009 WD   7/21/2009


1st Floor, Slipway Building, New Quay        12/18/2008  12/18/2008 STC   2/4/2009
Pen-y-Fron, Talsarn, Lampeter            12/22/2008   1/16/2009 WD   2/23/2009
                          Page 59
                      Tbl_Change_of_use
Georgian and Central Section, Trawscoed
Mansion, Trawscoed, Aberystwyth         12/23/2008  12/23/2008


Georgian and Central Section, Trawscoed
Mansion, Trawscoed, Aberystwyth         12/23/2008  12/23/2008

3 Queens Terrace, Cardigan            12/24/2008  12/24/2008 STC  2/11/2009
Cwmagwr, Devil's Bridge, Aberystwyth       12/19/2008Aberystwyth harbour toilets, Aberystwyth     1/12/2009   1/12/2009 STC  2/13/2009

Siop Y Prom, Marine Terrace, Aberystwyth     1/13/2009   1/13/2009 Ref  3/18/2009


Tynffynnon, Bow Street              12/15/2008   1/20/2009
Hirnant, Ponterwyd, Aberystwyth          1/23/200931, High Street, Lampeter             2/2/2009   2/2/2009
31 High Street, Lampeter              2/2/2009   2/2/2009

38 St Mary Street, Cardigan            2/9/2009   2/9/2009 STC  3/31/2009

Ty Bliss, New Road, Llandysul           2/11/2009   2/11/2009 Ref  4/15/2009
Nant y Cae, Hafod, Pontrhydgroes         2/18/2009   3/24/2009 Con  6/8/2009

Grosmant, 6 Alexandra Road, Aberystwyth      2/19/2009   2/19/2009 STC  3/16/2009


                        Page 60
                       Tbl_Change_of_useCaban, Pontarfynach, Aberystwyth           2/23/2009  2/23/2009 STC  4/27/2009Abercoed, Llanddewi Brefi Road, Tregaron       3/2/2009   3/2/2009 STC  4/27/2009


Parc Piliau Phase 2, Pentood Industrial Estate,
Station Road, Cardigan                3/18/2009  3/18/2009
Cefn Garsi, Cnwc-y-Lili, New Quay          3/26/2009  3/26/2009 STC  5/14/2009

6 St Thomas Street, Lampeter             3/27/2009  3/27/2009 STC  5/22/2009
20 Market Street, Aberaeron             3/26/2009  3/26/2009

Manchester House, Market Street, Aberaeron      3/30/2009  3/30/2009
Hafodau, Goginan, Aberystwyth            3/31/2009   4/9/2009 Ref  6/29/2009Glasynys, Waunfawr, Aberystwyth            4/3/2009   4/3/2009
53 Queens Road, Aberystwyth             4/22/2009  4/22/2009Plascrug CP School, Plascrug, Aberystwyth      4/23/2009  4/23/2009 STC  8/3/2009Woodlands Holiday Village, New Quay          4/6/2009


Rhattal, Llanio Road, Tregaron            5/18/2009  5/18/2009

Gilfach Holiday Village, Llwyncelyn         5/19/2009  5/19/2009
Brynherbert School, Llanrhystud           5/27/2009  5/27/2009Pen-y-Fron,Talsarn, Lampeter             5/27/2009  5/27/2009

Block 5, Penbryn, Aberystwyth University,
Penglais Campus                   5/29/2009
                          Page 61
                     Tbl_Change_of_use
Tyngwndwn Farm, Cilcennin            5/21/2009  5/29/2009
Compton, Market Street, New Quay        5/29/2009  5/29/2009 STC  7/7/2009

1 Penffordd, Tremain, Cardigan         5/15/2009
Cel Aeron Riding Centre, Penrhiw Farm,
Neuadd Lwyd                   6/1/2009   6/1/2009
Blaen Cwm March, Llwynygroes, Tregaron      6/5/2009
Penrhos, Talybont, Aberystwyth         6/11/2009  6/11/2009

Alltwen, Lampeter Road, Aberaeron        6/15/2009  6/17/2009 STC  7/21/2009

Garthenor, Llanio Road, Tregaron        6/26/2009  6/26/2009

Parc Lluest, Ty Newydd, Ciliau Aeron       7/9/2009   7/9/2009
6 Castle Street, Cardigan            7/30/2009  7/30/2009
0 Plascrug Cp School Plascrug
ABERYSTWYTH
Dyfed
ABERYSTWYTH
SY23 1HL                    4/21/2009
                       Page 62

								
To top