Docstoc

sumber hukum islam

Document Sample
sumber hukum islam Powered By Docstoc
					Sumber Hukum Islam,As
 Sunnah dan Ijtihad
     Oleh:
    Abdul Aziz
    611100061
    D3-TT-34-02
     A. Sumber Hukum Islam
  1. Pengertian Hukum dan Sumber Hukum Islam
  Hukum menurut pengertian bahasa berarti menetapkan sesuatu atau tidak
  menetapkannya.Misalnya,menetapkan sifat panas pada api dan
  menetapkan sifat dingin pada es atau tidak menetapkannya.Menurut istilah
  ahli usul fikih,hukum adalah khitab atau perintah Allah SWT,yang menuntut
  mukalaf (orang yang sesudah balig dan berakal sehat) untuk memilih antara
  mengerjakan dan tidak mengerjakan,atau menjadikan sesuatu sebagai
  sebab,syarat atau penghalang bagi adanya yang lain,sah,batal,rakhsah
  (kemudahan),dan azimah.Menurut istilah ahli fikih,hukum adalah akibat
  yang ditimbulkan oleh tuntutan syariat,berupa al-wujub,al-mandub,al-
  hurmah,al-karahah dan al-ibadah.Sedangkan perbuatan yang dituntut itu
  disebut wajib,sunnah (mandub),haram,makruh,dan mubah.Maksud sumber
  hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan
  yang mempunyai kekuatan,yang bersifat mengikat,yang apabila dilanggar
  akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata.Dengan demikian sumber
  hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar,acuan,atau
  pedoman syariat Islam.Dasar hukum ijtihad adalah Hadis Nabi Muhammad
  SAW yang diriwayatkan oleh Turmuzi dan Abu Daud yang mengungkapkan
  dialog Nabi SAW dengan Mu’az bin Jabal,ketika Mu’az akan ditugaskan
  sebagai Gubernur Yaman.
AL QUR’AN
  2. Pengertian,Kedudukan,dan
     Fungsi Al-Qur’an
• A. Pengertian
• Secara harfiah,Al-Qur’an berasal dari bahasa
 Arab yang artinya bacaan atau himpunan.Al-
 Qur’an berarti bacaan,karena merupakan kitab
 yang wajib dibaca dan dipelajari,dan berarti
 himpunan karena merupakan himpunan firman-
 firman Allah SWT (wahyu).Menurut istilah,Al-
 Qur’an adalah kitab suci umat Islam yang berisi
 firman-firman Allah SWT yang diwahyukan
 dalam bahasa Arab kepada rasul/nabi terakhir
 Nabi Muhammad SAW,yang membacanya
 adalah ibadah.
  Menurut para ahli, secara garis besar Al
  quran memuat soal-soal yang berkenaan
  dengan :
  Aqidah
  Syariah, terdiri ibadah dan muamalah
  Akhlak
  Kisah-kisah umat terdahulu
  Berita-berita ttg jaman yg akan datang
  Prinsip-prinsip ilmu pengetahuan
    C. Kedudukan
Al-Qur’an sebagai kitab Allah SWT
menempati posisi sebagai sumber
pertama dan utama dari seluruh
ajaran Islam,baik yang mengatur
hubungan manusia dengan dirinya
sendiri,hubungan manusia dengan
Allah SWT,hubungan manusia
dengan sesamanya,dan hubungan
manusia dengan alam.
       d. Fungsi

  Al-Qur’an berfungsi sebagai petunjuk
  atau pedoman bagi umat manusia
  dalam mencapai kebahagiaan hidup di
  dunia dan di akhirat.
AS SUNNAH/AL
   HADITS
  3. Pengertian,Kedudukan,dan
      Fungsi Hadits
  A. Pengertian
  Perkataan hadits berasal dari bahasa Arab yang artinya
  baru,tidak lama,ucapan,pembicaraan,dan cerita.Menurut
  istilah ahli hadis yang dimaksud dengan hadis adalah
  segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad
  SAW,berupa ucapan,perbuatan,dan takrir (persetujuan
  Nabi SAW) serta penjelasan sifat-sifat Nabi SAW.
b. Jenis/Macam Hadist
  Dilihat dari kualitas pribadi perawinya :
  sahih adl hadits yg diriwayatkan oleh perawi yg
  adil, orang yg senantiasa berkata benar dan
  menjauhi perbuatan terlarang, mempunyai
  ketelitian yg sempurna, sanad (mata rantai yg
  menghubungkan)bersambung samapi kepada
  Nabi Muhammad, tdk mempunyai cacat dan tdk
  pula berbeda dgn periwayatan orang-orang yg
  terpercaya.
 hasan adalah hadits yg diriwayatkan oleh
 perawi yg adil namun krg teliti, sanadnya
 bersambung sampai kepada Nabi, dan
 tidak pula cacat.
 3. da’if atau lemah yi hadits yg tidak
 memenuhi persyaratan sepertihalnya
 hadits sahih dan hasan.
        b. Kedudukan
• Para ulama Islam berpendapat bahwa hadis menempati
 kedudukan pada tingkat kedua sebagai sumber hukum
 Islam setelah Al-Qur’an.Mereka beralasan kepada dalil-
 dalil Al-Qur’an surah Ali-’Imran,3:132,surah Al-
 Ahzab,33:36 dan Al-Hasyr,59:7,serta hadis riwayat
 Turmuzi dan Abu Daud yang berisi dialog antara
 Rasulullah SAW dengan sahabatnya Mu’az bin Jabal
 tentang sumber hukum Islam.
          c. Fungsi
  Fungsi atau peranan hadis (sunah) di
  samping Al-Qur’anul Karim adalah:1)
  Mempertegas atau memperkuat hukum-
  hukum yang telah disebutkan dalam Al-
  Qur’an (bayan at-taqriri atau at-ta’kid).2)
  Menjelaskan,menafsirkan,dan merinci
  ayat-ayat Al-Qur’an yang masih umum
  dan samar (bayan at-tafsir).3)
  Mewujudkan suatu hukum atau ajaran
  yang tidak tercantum dalam Al-Qur’an
  (bayan at-tasyri;namun pada prinsipnya
  tidak bertentangan dengan Al-Qur’an.
IJTIHAD
   4. Pengertian,Kedudukan,dan
       Fungsi Ijtihad
  A. Pengertian
  Menurut pengertian kebahasaan kata ijtihad
  berasal dari bahasa Arab,yang kata kerjanya
  “jahada”,yang artinya berusaha dengan
  sungguh-sungguh.
    b. Kedudukan

 Ijtihad menempati kedudukan sebagai
 sumber hukum Islam setelah Al-Qur’an
 dan Hadis.Dalilnya adalah Al-Qur’an dan
 Hadis.Allah SWT berfirman:Artinya:”Dan
 dari mana saja kamu keluar maka
 palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil
 Haram dan di mana saja kamu (sekalian)
 berada maka palingkanlah wajahmu ke
 arahnya.”(Q.S.Al-Baqarah,2:150)
      C.Metode Berijtihad
  Qiyas = berarti menetapkan sst hukum thd
  sesuatu hal yg tdk diterangkan oleh Quran
  dan Sunnah, dgn dianalogikan kpd hukum
  sesuatu yg sdh diterangkan hukumnya oleh
  Quran dan Sunnah, krn ada sebab yg sama.
  Cth : Surat Al Isra: 23, ssorg tdk blh berkata
  uf/cis kpd orang tuanya, krn menyakiti orang
  tua. Oleh karenanya memuluk, menyakiti dll
  thd orang tua jg tdk boleh.
 Ijma’=konsensus=ijtihad kolektif yi
 persepakatan ulama-ulama Islam dlm
 menentukan sst masalah ijtihadiyah.
 Istihsan yi menetapkan sesuatu hukum
 thd sesuatu persoalan ijtihadiyah atas
 dasar prinsip-prinsip umum ajaran Islam
 seperti keadilan, kasih sayang dan lain-
 lain
        c. Fungsi

  Fungsi ijtihad ialah untuk menetapkan
  hukum sesuatu,yang tidak ditemukan
  dalil hukumnya secara pasti di dalam
  Al-Qur’an dan Hadis.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: islam, religion
Stats:
views:559
posted:1/5/2011
language:Indonesian
pages:19
Description: islamic law