Iklan Jawatan Q27, Q17, J17 Lembaga Lada Malaysia, Januari 2011 by vacancysarawak

VIEWS: 1,406 PAGES: 3

More Info
									           LEMBAGA LADA MALAYSIA

                  IKLAN JAWATAN
Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun tetapi tidak melebihi
56 tahun pada tarikh tutup iklan untuk mengisi jawatan-jawatan bertaraf kontrak dan sambilan di Lembaga
Lada Malaysia seperti berikut:

        JAWATAN & GRED                 SYARAT – SYARAT KELAYAKAN
                           i) Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia atau kelayakan
  1. PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK
                             yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
   GRED Q27
                             dan mendapat prinsipal; atau
    Kontrak
    Gaji Pokok      : RM1207.58 sebulan    ii) diploma dalam bidang sains yang diiktiraf oleh
                             kerajaan daripada institusi-institusi tinggi
    Imbuhan Tetap    : RM160.00 sebulan      tempatan atau kelayakan diiktiraf setaraf
    Khidmat Awam                    dengannya; atau

    Bayaran Insentif   : RM241.51 sebulan    iii) Diploma Kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan
    Wilayah                       daripada institusi-institusi tinggi tempatan atau
                              kelayakan diiktiraf setaraf dengannya; dan
    Bil Kekosongan    :1
                           iv) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk
    Tempat Kosong    : Kuching           lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran
                             Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
                             dengannya oleh kerajaan.
  2. PEMBANTU PENYELIDIK
                           i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang
   GRED Q17
                             diiktiraf setaraf denggannya oleh kerajaan; atau
    Kontrak
    Gaji Pokok      : RM823.40 sebulan    ii) sijil dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh
                             kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan
    Imbuhan Tetap    : RM115.00 sebulan      atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
    Khidmat Awam                    atau

    Bayaran Insentif   : RM185.27 sebulan    iii) Sijil Institut Pertanian atau kelayakan yang
    Wilayah                       diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan

    Bil Kekosongan    :4            iv) lulus Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu
                             (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
    Tempat Kosong    : 3 (Kuching),        Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf
               1 (Johor Bahru)       setaraf dengannya oleh kerajaan.

  3. JURUTEKNIK GRED J17
    Sambilan
    Gaji Pokok      : RM54.54 sehari     i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang
                             diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
    Imbuhan Tetap    : RM5.00 sehari       daripada politeknik-politeknik tempatan;
    Khidmat Awam
                           ii) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk
    Bayaran Insentif   : RM 10.90 sehari       lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran
    Wilayah                      Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
                             dengannya oleh kerajaan;
    Jumlah        : RM70.44 sehari
                           iii) memiliki Sijil Kecekapan Pemandu Enjin
    Bil Kekosongan    :3               Stim/Dandang Gred II (Sijil Boilerman Gred II)
                              yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan
    Tempat Kosong    : 1 (Kuching),         Kesihatan Pekerja; dan
               2 (Sibu)
    (Penetapan tangga gaji lebih tinggi boleh   iv) mempunyai kesihatan yang baik.
    dipertimbangkan sekiranya calon mempunyai
    pengalaman kerja yang berkaitan)
                     MAKLUMAT AM


Kumpulan Perkhidmatan         : Sokongan
Taraf Jawatan             : Kontrak dan Sambilan

Tarikh Tutup              : 14 Januari 2011 (Jumaat, jam 5.00 petang)                     CARA MEMOHON


Permohonan menggunakan Borang MPB 2 (Pin. 1/2008) boleh diperolehi dari Ibupejabat Lembaga Lada
Malaysia, Lot 1115 Jalan Utama, Pending, 93450 Kuching dan pejabat cawangan di Sibu, Sarikei, Sri Aman,
Serian, Betong, Bintangor, Miri, Bintulu dan Johor Bahru. Maklumat iklan jawatan kosong, senarai tugas setiap
jawatan dan borang permohonan jawatan juga boleh dimuat turun dari laman web kami di www.mpb.gov.my.
Permohonan hendaklah disertakan bersama salinan sijil-sijil akademik sebagaimana syarat kelayakan dan tulis
jawatan yang dipohon di sudut kiri sampul dan dialamatkan kepada:


        Ketua Pengarah
        Lembaga Lada Malaysia
        Peti Surat 1653
        93916 Kuching, Sarawak
        (u/p: Cawangan Pengurusan Sumber Manusia)

Bagi jawatan-jawatan di Sarawak, sesi temuduga akan dijalankan di Ibupejabat Lembaga Lada Malaysia
di Kuching, manakala jawatan Pembantu Penyelidik Gred Q17 di Johor Bahru, sesi temuduga akan
dijalankan di Pejabat Wilayah Johor Bahru. Permohonan yang diterima lewat dan tidak lengkap akan ditolak.
SENARAI TUGAS


1. PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q27

 i)  Membantu pegawai penyelidik menyelaras aktiviti-aktiviti penyelidikan harian yang dilaksanakan;
 ii) Membantu pegawai penyelidik menjalankan analisis kimia dan kajian teknikal ke atas sampel lada
    dan sampel ekstrak serta penentuan kandungan kimia lada;
 iii) Membantu pegawai penyelidik menyediakan laporan penyelidikan dan aktiviti berkaitan;
 iv) Membantu pegawai penyelidik mengemaskini inventori berkaitan projek penyelidikan; dan
 v) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa


2. PEMBANTU PENYELIDK GRED Q17

 i)   Membantu dalam perancangan dan pelaksanaan penyelidikan harian;
 ii)  Membantu dalam melaksanakan aktiviti harian penyelidikan;
 iii)  Membantu dalam penyelenggaraan dan penyediaan peralatan di makmal penyelidikan; dan
 iv)  Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa


3. JURUTEKNIK GRED J17

 i) Bertanggungjawab terhadap keseluruhan operasi boiler (loji rawatan haba);
 ii) Bertanggungjawab terhadap ”trouble shooting” boiler; dan
 iii) Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan boiler mengikut keperluan Jabatan Keselamatan dan
    Kesihatan Pekerjaan (JKKP)

								
To top