Bank Kemahiran Hidup Tg 2 - PDF by csq66933

VIEWS: 258 PAGES: 8

More Info
									                                       >y
  ST]LIT                                         rl03t2

  tt03t2
  Bahasa
  Melayu
  Kertas 2         PEPERIKSAANPERCUBAAN
  PercubaanSPM
  2009          SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
  2%jam
                   NEGERI PERAK
                        2009                    BAHASA MELAYU

                       Kertas 2

                   Dua jam tiga puluh minit        JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


  l.  Kertas soalan ini mengandungi emp^t soaldn.

  2.  Jowab semui soalan.

  3.  Jawapan bagl Soalan 2(b), Soalan 2(c), Soalan 2(d1 dan Soalan 4 berdasarkanteks
     Komponen KesusosteraanMelayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5.

  4.  Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawl
I
             Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak
              Dapatkan skema Jawapan di Laman
  rt03t2                                     [Lihat sebelah
           www.banksoalanspm.com                        SI,'LIT
STJLIT                    2                     n$n
                   Soalan I : Rumusan

                     130 markahl

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudiqn buat sdtu rumusan tentang kepentingan
pendermaan organ di negara kita dan halangan untuk menderma organ. Panjangnya
rumusan hendakJahtidak melebihi 120 patah perkataan.

    Penderitaan adik Teh Hui Yee, 14 tahun yang bergantung hidup menggunakanjantung
mekanikal sejak setahun lalu sedikit sebanyakmula menyedarkanmasyarakattentang perlunya
penderma organ. Penderitaannyamendorong sebuah keluarga yang baru kematian anak akibat
kemalangan jalan raya, secara ikhlas mendermakan jantung anak mereka kepada adik Teh
Hui Yee. Sumbangan ini suatu ikhtiar perubatan moden yang dapat menghilangkan penderitaanyang
ditanggung pesakit. Menurut laporan Kementerian Kesihatan, sejak 1997 seramai 108,501 orang
telah mendaftar untuk menderma organ, bagaimanapunhanya 180 kes pendermaanorgan dapat
disempumakanselepas kematian penderma. Dengan adanya pemindahan organ ini, para doktor
dapat menyelesaikanmasalah perubatanpesakit.

    Pemindahan organ bermakna memindahkan sebahagian ataupun seluruh organ
daripada tubuh seseorangkepada individu lain yang memerlukannya.Organ biasanyadiambil daripada
penderma yang tetah meninggal dunia. Prosedumyaialah organ penerima yang gagal berfungsi
digantikan dengan organ penderma. Hasilnya membolehkan sistem badan pesakit dapat berfungsi
secaranormal. Namun begitu, bukan perkara mudah untuk mendapalkan   pendermaorgan walaupun
pendermaanorgan merupakan satu kaedah perubatanpaling berkesan   untuk membantu pesakit kerana
tidak semua orang sanggup melakukannya. Bagi melaksanakanamalan mulia ini sebagaiamal jariah,
pakar perubatan perlu mendapatkankebenaran ahli keluarga atau waris terdekat penderma
terlebih dahulu. Selain itu, organ yang dipindahkan tidak boleh dijadikan barang daganganuntuk
urusanjual beli. Pembedahanyang berjaya akan memberikan harapanbaru kepada pesakit untuk
terus hidup.

    Namun begitu, terdapatjuga pembedahan  yang gagal. Hal ini berpuncadaripadapenolakan
organ pendermaoleh sistem imun tubuh   penerima organ. Kesan sampinganubat bagi menghalang
proses penolakan organ juga merupakan masalah bagi proses pemindahan organ. Oleh itu,
pemilihan penderma dan pesakit yang tepat seharusnyadiutamakan agar kegagalan pemindahan
organ dapat dielakkan. Dengan adanya sumbanganorgan daripada orang ramai, kewujudan bank
organ dapat direalisasikan di negara ini. Pesakit pula tidak perlu menunggu begitu lama untuk
menjalani pembedahan.

    Pemindahanorgan dapat mengurangkanrisiko kematian awal yang selama ini menghantui
pesakit. Keluarga penderma tidak perlu gusar kerana pembedahan pemindahan organ itu
disempurnakandengan penuh rasa hormat dan tanggungjawab.Masyarakat pula perlu sedarjika
tiada penderma maka ramai pesakit yang mengalami kegagalan fungsi organ akan berhadapan
dengan risiko kematian. Pendermaanorgan akan membawa kepada pembedahanpemindahan organ.
Pembedahan  yang berjaya akan dapat mengiktiraf kualiti dan kecekapanpakar perubatantempatan.
Sesungguhny4  kesanggupan kita mendermaorgan membuktikanbetapatingginya nilai kemanusiaanyang
ada pada diri kita.
                               (Dipetik dan diubahsuaikan
                                           daripada
                            'PendermaanOrgan' olehSiti Balkis Sudin,
                              DewanMasyara,tat, Disember 2007)
              Dapatkan skema Jawapan di Laman
1103n                                      [Lihat sebelah
           www.banksoalanspm.com                       St'LIT
STJLIT                        J                  tl0312

                    Soalan 2 : Pemahaman
                       l'\<  mnrbnhl


Soalan2(a)- Petikan Umum

Berdasarkanpetikan Soalan 1, jawab soalan-soalanyang berikut dengan menggunakanayat anda
sendiri.
   (r)   Berikan maksud rangkai kata berhadapan dengan risika.          12 markahl

   (ii)  Nyatakan tiga perkara yang perlu dipatuhi oleh pakar bedah organ'    [3 markah]

   (iii)  Jelaskandua usahayang perlu dilaksanakanuntuk menyedarkanrakyat agar menderma
       organ mengikut pendapatanda.                      [4 markah]Soalan2 (6) - Petikan Drama

Baca petikan drama di bawah dengan teliti, kemudianjawab soalan-soalanyang berikutnya
denganmenggunakan ayat anda sendiri

SERISEGALA: Nanti!!... Aku fikir orang muda ini tentulah bukan sebarangpelakon. Kalau
      tidak tentunya dia tak akan mahu berlakon di hadapan kita di sini. Datangnya
      tidak diminta. Bukankah itu satu keuntungan besar bagi kita? Kita akan
      berpeluangmelihat lakonan daripadaseorangpelakon handalan.orang muda!
      Teruskanlakonanmu.

PUTRA      :  Bila aku berlututberertiaku menyembahmu. kalau aku memintabukannya
                               Dan
          padatempat duclukmuatau bunyi  gong di belakangmu Aku sekadarmahu
                                   itu.
          berbicaradengandirimu sebagaiseorangmanusia Keranaaku cukup tahu,
          setiaphaiwanyang bernama   manusiahidup denganfikiran dan perasaannya'
          Dandia takkanterpisah apayangdinamakan
                     dari         KEMANUSIAAN!

SERISEGALA: (Ketawa.rlnis) orang muda! Kau tak pernahmengingatiperkembangan    dunia
      hari ini agaknya.Tahukahkau bahawafikiran dan perasiunmanusiaitu adalahdi
      bawah kekuasaan  tempat duduknya? Kerusi ini lebih bijaksanadariku. Begitu
      juga bunyi sebuah gong,menguasaisiapasajayangmenduduki  tempatini'
                                      (DipetikdariPada'Kerusi'
                                       Oleh HauaAzad Khan
                                        dalamantologiKeru'sl
                                     DewanBahasa Pustaka)
                                            dan


   (D   Mengapakah Putramengatakankepada       Aku sekadarmahuberbicara
                            bahawa
                       Serisegala
       deng:an         monusia.
                 seorang
          dirimu sebagai                    [2 markah]

   (ii)                                dunia semasa
                     muda perlu mengikuti perkembangan
       Nyatakantiga manfaatgenerasi
           pendapat
       mengikut   anda.                     13marfuh)

    (iii) Huraikansatu perwatakan                       Puta
                           dalamp'etikan satuperwatakan
                   Putrayangterdapat      dan
       yang lain terdapatdalamkeselunrhandrama.              14narkahl
             Dapatkan skema Jawapan di Laman
 rt03t2                                       [Lihat sebelah
           www.banksoalanspm.com                          St'LIT
SIjLIT                                           [$n

Soalan 2 (c) - Petikan Drama

Baca petikcn prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudianjawab soalan-soalanyang berikutnya
dengan menggunakanayat anda sendiri.

    Bahawa pada ketika itu Sabor itu pun ada hadir di dalam masjid memakai kopiah yang
diberi Jibor itu. Maka dirasanyaoleh Sabor itu kepalanyapening. Maka kopiah di atas kepalanya
itu ditanggalkannya. Maka diletakkannyadi atas mihrab. Maka ia memakai sapu tangan bertelepuk
intan baiduri. Setelah itu, maka bilal pun banglah. Maka dengantakdir Allah taala menggerakkan
hati jauhari itu, maka dilihatnya kopiah itu di atas mihrab itu. Maka oleh jauhari diambilnya lalu
dipakainya kopiah itu, daripada sangat ia ingin akan kopiah itu. Lalu kamat lalu takbiratulihram.

    Maka segalamakmum pun takbirlah. Baharulah imam membacafatihah, maka sipahi yang
keempatitu pun datanglahlalu diparangnyaleher jauhari itu putus terpelantingpada kaki Jibor itu.
Maka Jibor pun terkejut lalu ia melompat. Maka segalaorang yang bersembahyang pun habis
                                          itu
pecahlahlari. Maka sembahyangitupun menjadi batallah, sekalian makmum itu pun pecah belah,
tiada berketahuan,hanya yang tiada batal itu imam dengan Sabor juga. Setelah tamatlah
sembahyang kedua mereka inr, maka Sabor pun baharulahtahu akan fitnah itu daripada Saidahjuga.

                                         ( Dipetik daripada
                                              'Sabor'
                                       dalam antologi Kerasl
                                    Dalam Bahasadan Pustaka)   (i)   Berikan maksud rangkai kata daripada sangnt ia ingin akan kopiah itu.
                                            [2 markah]

   (ii)  Nyatakan           jauharibolehmemakai
           urutanperistiwasehingga                Sabor.
                               kopiahkepunyaan
                                       [3 markahl

   (iii)  Padapendapat       sesorang tidak wajar mengambil
            and4 mengapakah   itu             milik orang
                                  barangan
                                     [3 markah]
               Dapatkan skema Jawapan di Laman
fi03n                                        [Lihat sebelah
            www.banksoalanspm.com                        STJLIT
SULIT                     S               tl032

   2(@PetikanPuisi
Soalan

Bacapuisi di bawah denganteliti, kemudian
                    jawab soalan-soalan
                             yang berikutnyadengan
menggunukun andasendir
      ayat    i.

           JALAN-JALAN RAYAKOTAKU

            Saban waktusepanjang perjalanan
            jalan-jalanrayakotaku
            lewatsenj begini
                 a
            tika gerimismenabur  benih
            menerima  kehadiran wargakota
            lemas dalam kesabaran
            lelahmeresahkan
            dengan parah hati.
                luka   di

            Ketidaksabaran
                  membengkak
            kesombongan ai setiap
                 meraj    ruang
            semakinpadat
                 dengan emosi
            kebosanan    pangkal
                menggigit    rasa.

            Demikian etikadi pei alanan
            budiluhurwarga kotaku
            tidaklagiberlaku
            yanghadiradalah  keserakahan
            memacu menghimprur  kekuatan
            menghakis sopan santun
               banj
            seperti ir kilat
            melanda pinggirpe{alanan
            fitrah
              sang mantsia
            peradaban masa
                 kota    kini.

            Jalan-jalan kotaku
                 raya
            Adalah gelanggangkebuasan
            perlumbaan kebiadaban
            parapesakit
            kemanusiaan semakinmandul
            pada penghujungmusim.

            ZAMISMAIL
            AntologiAnakLaut
            DewanBahasa Pustaka
                  dan


   (t   Berikanmaksud gerimismenabur
             tika      benihberdasarkan di atas.
                           sajak       [2 markah]

   (ii)  Nyatakan langkah
          tiga   untukmenyedarkan
                      masyarakat
                          tentang     jalan
                             keselamatan raya
          pendapat
       mengikut   anda.                      13markahl

   (iii) Nyatakanempat persoalan
                 yangterdapat
                       dalamsajakdi atas?     [4 narkah]
             Dapatkan skema Jawapan di Laman
IBn                                  [Lihat sebelah
           www.banksoalanspm.com                 SULIT
SIJ]LIT                       6                      tt03/2

              Soalan 3 : Pengetahuandan Kemahiran Bahasa

                       [30 narkahl

                     Jawab semua soalan.


(a)  Tulis satu qyat bagi tiap-tictp perkataan dalam pasangan perkataan di bawah untuk
   menunjukkanbahawo andctfaham akan perbezaan maksud dan penggunaannya.Anda tidak
   boleh menambahkanimbuhan, menukarkan imbuhan atau menggundkan    perkataan itu
   sebagaiperibahasct atau nama khas.   (i)   masak       masak-memasak
   (ii)  tawar       tawar-menawar
   (iii) sandar       sandar-menyandar
                                              [6 markah)


(b)  Tukarkan qyat-ayat penyata di bawah kepatla oyat tdnya dengan menggunakan kata tanya
   yang betul.

   0    Haslin pergi ke padang bola dengankawarmyaRosman.
   (ii)  Mereka mengatasimasalahkekuranganair denganmenggali telaga.
   (iii)  Penyakit yang berbahayakepadapenduduk di negaraini ialah Penyakit Chik-ungunya.
   (iv)  Roslan dan isterinya sampai di rumah kira-kira pada pukul 10.00 malam tadi.
   (vl   Gunturg Korbu terletak di Gopeng, Perak.
   (!1)  Shafie tidak menghadiri mesluarat persatuankerana dia beradadi luar negaraketika itu.
                                              [6 markah]

(c)  Dalam seliap ayat di buwah, terrJapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan
   penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalohan Bagi setiap ayat,
                                    itu.
   anda tidqk boleh menyenaraikan lebih daripadc satu kesalahan ejaan dan satu kesalahsn
   imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

   (i)   Langkahkerajaanmengumumkan penurunan              banyakpihak
                          tarif letrik temyatamelegakan
       terutamasektorperbuatan perkilangan.
                  dan

   (ii)  Projek Cari yang diperkenalkan oleh perdana menteri akan mencari dan menyiasat
       penduduk miskin untuk diberikan bantr.ran
                           kewanganatau kad diskaun.

   (iii)  SejarahperadapanbangsaMelayu jelas menunjukan bagaimanahalusnya masyarakatdrmia
       Melayu berinteraksi dengan penuh kesantunandan berbudi bahasa.
                                         16 markahl               Dapatkan skema Jawapan di Laman
tr03t2
            www.banksoalanspm.com
                                            [Lihat sebelah
                                                ST'LIT
a


   SULIT
                             7                      rl03/2
   (d)  Dalam petikan di bawah terdspat tiga kesalahan penggunaan
                                         kata atau istilah dan tigo
       kesalshan tqtabalrasa. Senaraikan dan betulkan kesal ahan-
                                     ke:;al ahqn iru. Andl tidak boleh
       menyenaraikan lebih daripadu tiga kesalahan kata atau istilah dan nga kesalahan
                                                 tatabahasa.
       Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula.


       Sebuahuniversiti telah berjayamembuktikanekstraktumbuhan
                                      dari daun kelapa sawit, rumpai
       laut da' daun keledek boreh memantaskan    pemulihan ruka dan kecederaantrsu. pihak
       pengurusanuniversiti tersebut telah mengkaji semula pembiayaan
                                         untuk projek rni supaya
       berhasil di persadapcrubatantradisionar.epabiiu beradake pasaran
                                         kelak orang ramar dapat
       membeli ubat tersebr-rt
                  dengan lebih mudah pada harga yang lebih rendah.

                                                [6 markahl

   (e)  Bacd oydt-tyat tli bav,uh tlengan teriti tran kemutrian
                                  kemukakanperibahasa yang sesuai
      bugi mengi.ti tempat kosongyang berikut.


      (D  Zaki suka meniinda kcrja-kerja sekolahnya.Kerja-kerja
                                    sekolah tersebut sering tidak
         siap lalu dia menim kerja sekolah kawannya. Sikap
                                       Zaki yang sjegini
         diumpamakan

      (iD  Bapa Amir berani berhadapan  dengan sesiapasahaja apabila membela pihak yang
         teraniaya kecuali perkara itu bertentangandengan undang-undang.
                                         Dia oerpegang
         padaprinsip

      (iii) walaupunRosmanhidup daramkemiskinan,   dia tetap berbaktikepa<lapenduduk
         yang memerlr:kantenaganyatanpa mengira kaum kerana baginya silagi ada f.,ayat
         dia ingin menyumbang sesuatuuntuk masyarakat. Sikap seperiiini diumpamakan


                                               16markahl
                Dapatkan skema Jawapan di Laman
  rt03/2         www.banksoalanspm.com                     [Lihat sebelah
                                                 SULIT
SI'LIT                      8                     tt03t2

                     Soalan4: Novel

                       [15 markahl

Jawab soalan-soalandi bawah berdasarkannovel-novelyang berikut.


   (t   Terminal Tiga karya Othman Puteh
   (ii)  PerlumbaanKedua karya Marwilis FIj. Yusof
   (O   Di lladapan Pulau karya A. Samad Said
   (tg  Bukit Kepong karya Ismail Johari
   (v)  Konsedo Terakhir karya Abdullah Hussin
   ('"r) SeteguhKarang karya Tuan Faridah Syed Abdullah
   (vii) Julia karya Abu Hassan Morad

   (viii) Putera Gturung Tahan karya Ishak Hj. Muhammad

   (a)  Kebijaksanaan menyelesaikan masalah merupakan salah satu persoalan yang sering
      dikemukakan oleh pengarangdalam sesebuah
                          novel.

          dua persoalankebijaksanaandalam sesebuah
      .Telaskan                    novel yang anda pelajari.
                                            .7 markahl

   (b)  Huraikan dua latar masa bagi dua buah novel yang telah anda kaji.
                                            .8 markahl
                  KERTAS SOALAN TAMAT
              Dapatkan skema Jawapan di Laman
ll03/2
            www.banksoalanspm.com                        SI;'LIT

								
To top