Bankarsko Poslovanje - DOC by cyw14948

VIEWS: 0 PAGES: 4

Bankarsko Poslovanje document sample

More Info
									EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD                           BPP47

BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET

I CILJ PREDMETA I NJEGOVO MESTO U OBRAZOVANJU
 STUDENATA

    Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim teorijskim, komparativnim,
sistemskim i praktičnim aspektima poslovne politike banaka, unutrašnjeg i međunarodnog
platnog prometa, poslovne informatike i finansijskih informacionih sistema. Predmet se
izučava na IV godini u sedmom semestru na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje
(opciona grupa bankarstvo i druge opcione grupe) i smeru Međunarodna ekonomija i spoljna
trgovina.

II STRUKTURA ILI SADRŽAJ PREDMETA

   Struktura ovog predmeta podeljena je u sledeće celine: bankarski menadžment,
menadžment platnog prometa i informaciona tehnologija u bankarskom poslovanju i platnom
prometu.

III PLAN RADA SA DINAMIKOM IZVOĐENJA NASTAVE PO
  TEMAMA (PO NEDELJAMA):

I      Čas 1-2 Uvod u predmet Bankarsko poslovanje i platni promet.
       Čas 3-4 Informaciona tehnologija u bankarskom poslovanju; Elektronsko
       bankarstvo; Automatizacija bankarskog poslovanja; Elektronski novac i
       elektronsko bankarstvo; Homebanking; On-line bankarstvo; Internet
       bankarstvo.
II      Čas 5-6 Osnove bankarskog menadžmenta i marketinga.
       Čas 7-8 Elektronski čekovi; E-CASH; Pametne kartice; Elektronska
       finansijska tržišta i berze; Sistemi za prenos podataka sa berze.
III     Čas 9-10 Menadžment bankarske industrije i finansijski inženjering.
       Čas 11-12 Standardizacija elektronske razmene podataka u bankarskom
       poslovanju; EDIFACT standard; Standardizacija u bankarskom poslovanju.
IV      Čas 13-14 Poslovna politika banaka i savremeni koncept bankarskog
       proizvoda.
       Čas 15-16 Savremene računarske mreže u bankarstvu; Značaj računarskih
       komunikacija u bankarskom poslovanju; Poslovne komunikacije preko
       računarskih mreža; Top-down pristup; Mrežni modeli; Mrežni operativni
       sistemi i tipovi prenosa.
V      Čas 17-18 Finansijski menadžment i kreditni potencijal banaka.
       Čas 19-20 Tipovi mreža; Komponente računarskih mreža; Arhitektura
       računarskih mreža; Mrežne aplikacije; Standardi i protokoli za računarske
       mreže.
VI      Čas 21-22 Efikasnost poslovne politike banaka.
       Čas 23-24 Finansijski informacioni sistem; Informacioni sistem Narodne
       banke Srbije; Informacioni sistem NBS u funkciji praćenja finansijskog stanja
       i poslovanja banaka.
VII  Čas 25-26 Analiza bilansa poslovne banke.
    Čas 27-28 PLATNET mreža; Servisi PLATNET mreže; Topologija PLATNET
    mreže; Komunikacioni podsistem PLATNET mreže; Tehnologije zaštite
    elektronskog platnog prometa.
VIII  Čas 29-30 Menažment aktive i pasive banaka.
    Čas 31-32 Informacioni sistemi banaka; Informacioni sistem Udruženja banaka
    Srbije i Crne Gore; Informacioni sistem tržišta novca, berze i berzanskih
    posrednika.
IX   Čas 33-34 Finansijska konsolidacija i sanacija banaka.
    Čas 35-36 Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti; Registar
    podataka o bonitetu pravnih lica.
X   Čas 37-38 Transformacija savremenog bankarskog sistema i poslovna politika
    banaka.
    Čas 39-40 Sistemi međubankarskih komunikacija; Klirinške kuće; SWIFT.
XI   Čas 41-42 Kapital i finansijska snaga poslovnog bankarstva.
    Čas 43-44 Elektronski platni promet; Međubankarski obračun; Neto obračun;
    Bruto obračun.
XII  Čas 45-46 Investiciono bankarstvo.
    Čas 47-48 Osnovna obeležja novog načina obavljanja platnog prometa;
    Elektronski način obavljanja platnog prometa.
XIII  Čas 49-50 Menadžment unutrašnjeg platnog prometa i banke.
    Čas 51-52 Platni promet u zemljama u razvoju i tranziciji; Platni promet u
    Bosni i Hercegovini; Platni promet u Makedoniji; Platni promet u Hrvatskoj.
XIV  Čas 53-54 Devizni menadžment poslovnih banaka.
    Čas 55-56 Sistemi obračuna u razvijenim tržišnim ekonomijama; Sistemi
    obračuna platnog prometa u SAD; FEDWIRE; CHIPS; Sistemi obračuna
    platnog prometa u Japanu; BOJ-NET; ZENGIN.
XV   Čas 57-58 Menadžment međunarodnih plaćanja i poslovne banke.
    Čas 59-60 Sistemi obračuna platnog prometa u Evropskoj uniji; TARGET.


PLAN RADA NA VEŽBAMA (PO NEDELJAMA):

I       Bankarstvo kao nauka i praktična disciplina
II       Ekonomsko ponašanje banaka i bankarski menadžment
III      Poslovna, kreditna i investiciona politika banaka
IV       Kreditna analiza i upravljanje kreditnim rizikom
V       Postupak procene i odobravanja kredita
VI       Računovodstveno-bilansni aspekt poslovne banke
VII      Menadžment aktive i pasive banaka
VIII      Sanacija i reforma bankarskog sistema
IX       Kapital banaka i njegove funkcije
X       Investiciono bankarstvo
XI       Značaj i instrumenti unutrašnjeg platnog prometa
XII      Pojam međunarodnih plaćanja
XIII      Instrumenti međunarodnog platnog prometa
XIV      Elektronsko bankarstvo
XV       Klirinške kuće i međubankarska plaćanja
IV OBLICI I NAČIN RADA NA PREDMETU

    Predavanja: za svaku nastavnu jedinicu predviđena su teorijska i instruktivna
izlaganja. Predviđeno je aktivno učešće studenata u vidu rešavanja kraćih teorijskih i
primenjenih zadataka (problema). Na kraju svake teme predviđena je diskusija.
    Vežbe: aplikativne vežbe se odvijaju u više grupa, a uključuju sledeće aktivnosti:
       Osvežavanje gradiva (kraći repetitorijum);
       Razmatranje konkretnih problema iz oblasti bankarskog poslovanja i platnog
       prometa;
       Prezentacije projekata, seminarskih i pristupnih radova;
       Simulacije, studije slučaja, domaći zadaci i poslovne igre.

V NAČIN OCENJIVANJA NA PREDMETU
    Konačna ocena iz predmeta Bankarsko poslovanje i platni promet se utvrđuje na bazi
sledećih elemenata: predispitnih aktivnosti i usmenog ispita kojem prethodi pismeni test.
Predispitne aktivnosti, na osnovu kojih student stiče bodove, se sastoje od: jednog
kolokvijuma, elektronskog kolokvijuma/učešća u simulaciji (studiji slučaja) i prezentacija
radova studenata. Položen kolokvijum je uslov za izlazak na ispit. Ukupan ponder
predispitnih aktivnosti u konačnoj oceni je 0,40; od čega je ponder kolokvijuma 0,20;
elektronskog kolokvijuma/učešća u simulaciji (studiji slučaja) 0,10 i prezentacija radova
studenata 0,10. Ponder pismenog testa i usmenog dela ispita je 0,60. Pismeni test je
eliminatornog karaktera.
    Kolokvijum, elektronski kolokvijum/učešće u simulaciji (studiji slučaja), prezentacije
radova studenata i usmeni ispit kojem prethodi pismeni test se ocenjuju ocenom od 5 do 10.
Ove ocene se ponderišu prethodno navedenim ponderima i sabiraju, a tako dobijeni zbir se
množi sa 10, kako bi se utvrdio ukupan broj bodova koje je student osvojio u okviru
predmeta. Na osnovu ukupno osvojenog broja bodova utvrđuje se konačna ocena iz predmeta
prema sledećoj skali:

  a)  od 55 bodova do 64 boda – ocena 6;
  b)  od 65 bodova do 74 boda – ocena 7;
  c)  od 75 bodova do 84 boda – ocena 8;
  d)  od 85 bodova do 94 boda – ocena 9;
  e)  od 95 bodova do 100 bodova – ocena 10.

VI LITERATURA

    Obavezna literatura:

       Dr Aleksandar Živković, Dr Rade Stankić i Dr Borko Krstić:
        Bankarsko poslovanje i platni promet, Ekonomski fakultet u Beogradu,
        Beograd, 2009.

    Dopunska literatura:

       Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins: Bankarski menadžment i finansijske usluge,
        Data status, Beograd, 2005;
       Dr Milutin Ćirović: Bankarstvo, Drugo dopunjeno izdanje, Beograd, 2006;
    mr Velimir Lukić: Novi pristup u upravljanju i merenju kreditnog rizika u
    finansijskoj industriji, Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd, 2008.
    Dr Đorđe Đukić, Dr Vojin Bjelica, Dr Života Ristić: Bankarstvo, Ekonomski
    fakultet, Beograd, 2005;
    Dr Slavko Vujović: Bankarska informatika, Univerzitet BK, Beograd, 2003.

VII PODACI O NASTAVNICIMA I SARADNICIMA NA
  PREDMETU

    Dr Aleksandar Živković, vanredan profesor
    Vreme prijema: sreda 14oo-18oo
    Kabinet 433/ IV sprat, tel. 3021-047
    Dr Rade Stankić, redovan profesor
    Vreme prijema: ponedeljak 1545-1745
    Kabinet 429/ IV sprat, tel. 3021-087
    E-mail: rstankić@ekof.bg.ac.rs
    Web: www.ekof.bg.ac.yu
    mr Velimir Lukić, asistent
    Vreme prijema: sreda     14oo-16oo
            četvrtak    14oo-16oo
    Kabinet 715/ VII sprat, tel. 3021-153
    E-mail: velimir@ekof.bg.ac.rs
    mr Svetlana Popović, asistent
    Vreme prijema: ponedeljak 10oo-12oo
            sreda      14oo-16oo
    Kabinet 240/ II sprat, tel. 3021-097
    E-mail: ceca@ekof.bg.ac.rs

								
To top