Nabídka-Comunica-2 by xiuliliaofz

VIEWS: 43 PAGES: 29

									Komunikační kampaň
Ceny a úhrady léčiv


Comunica, a.s.
pro
Státní úřad pro kontrolu léčiv


V Praze 23.června 2010
Obsah


•  Krycí list nabídky

•  Doklady o splnění kvalifikace
   •  Základní kvalifikační předpoklady
   •  Profesní kvalifikační předpoklady
   •  Ekonomické a finanční předpoklady
   •  Technické kvalifikační předpoklady


•  Údaje k hodnotícím kriteriím
   •  Rozpočet


•  Podrobný popis a specifikace nabízeného plnění
   •  Shrnutí Vašeho zadání
   •  Specifikace cílových skupin
   •  Hlavní sdělení
   •  Komunikační strategie
   •  Kreativní řešení
   •  Mediální strategie
   •  PR strategie
   •  Návrh výzkumu na cílové skupině


•  Návrh smlouvy

•  Další údaje o uchazeči
Krycí list nabídky
Doklady o splnění kvalifikace


•  Základní kvalifikační předpoklady
•  Profesní kvalifikační předpoklady
•  Ekonomické a finanční předpoklady
•  Technické kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady


•  Výpis z evidence rejstříku trestů
•  Čestné prohlášení
•  Potvrzení Finančního úřadu o bezdlužnosti
•  Potvrzení České správy sociálního zabezpečení
Profesní kvalifikační předpoklady


•  Výpis z obchodního rejstříku
•  Doklady o oprávnění podnikání (živnostenské listy)
Ekonomické a finanční předpoklady


•  Čestné prohlášení
 Technické a kvalifikační předpoklady

 Referenční zakázka:          Zaváděcí kampaň
 Produkt:                Snoreeze – přípravek proti chrápaní
 Zadavatel:               Ivax pharmaceutical
 Kontakt:                Jitka Froňková - 251 007 111
 Období:                březen - září 2009
Naším úkolem bylo uvést na trh nový přípravek proti chrápání a dosáhnout vedoucí pozice v prodeji tohoto produktu . Navázali
jsme spolupráci s odbornými lékaři, připravili rozhlasový spot, POS materiály do každé lékárny a spustili webovou stránku o
problémech chrápání. Média jsme oslovili tiskovou konferencí, posílali jsme jim tiskové zprávy, nabízeli rozhovory s našimi
odborníky. Vyzdvihovali jsme zejména vysokou účinnost přípravku Snoreeze, jeho příznivé složení bez vedlejších účinků, ale také to,
že Snoreeze je jediným přípravkem ve formě ústního spreje. Za tři měsíce masivní kampaně produkt obsadil více než polovinu trhu,
a to i navzdory vyšší ceně, než za jakou se prodávaly výrobky konkurence. Šest měsíců následné kampaně, kdy jsme přidali také SMS
kampaň a věrnostní soutěž pro zákazníky, zvýšilo podíl Snoreeze na trhu na bezmála 90 %.

 Media                                         rozpočet

 Radio                                         1,6 mil

 Print                                         1,7 mil

 PR                                           0,8 mil

 web                                          0,8 mil

 produkce                                        1,2 mil

 Total                                         6,1 mil
 Technické a kvalifikační předpoklady

 Referenční zakázka:          komunikační kampaň
 Produkt:               Dolgit – krém a gel proti bolesti zad, namožení a pohmoždění svalů
 Zadavatel:              PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, IČO: XXXXXXXXXXXX
 Kontaktní osoba:           Petr Werbik – 724 001 942
 Období:                duben – listopad 2008
Cílem osmiměsíční kampaně bylo vyzdvihnout značku Dolgit, resp. prodej produktů Dolgit krém a Dolgit gel tak, aby se ze „spodních
příček“ dostaly mezi lídry na trhu.
•    TV kampaň – ČT1 + Prima – kombinace 20- a 30sec. spotů + sponzoring
•    Printová kampaň v tištěných médiích
•    PR komunikace v tištěných a internetových médiích podpořená odbornými lékaři z oboru chirurgie a ortopedie
•    Podpora v místě prodeje – lékárny (spoty na plazma obrazovkách, příbaly k produktu, letáky)
•    Prodeje produktů Dolgit krém a Dolgit gel se v roce 2008 zvýšily o 260 %

 Media                                         rozpočet

 TV                                          2,5 mil

 Radio                                         0,8 mil

 Print                                         1,7 mil

 PR                                          0,6 mil

 web                                          0,8 mil

 produkce                                       1,4 mil

 Total                                         7,8 mil
 Technické a kvalifikační předpoklady

 Referenční zakázka:          Komunikační kampaň
 Produkt:               Erazaban – přípravek proti oparům
 Zadavatel:              Glynn Brothers Chemicals Prague, spol. s r.o., K Betáni 1092/19, 148 00 Praha 4
 Kontaktní osoba:           Tomáš Slíva – 724 323 362
 Období:                leden – červen 2008
                           STOJAN
                    LETÁK
                                   INZERCE                        REKLAMNÍ KAMPAŇ
                 WEB                     SAMOLEPKA

                     BROŽURA       BROŽURA
Cílem kampaně bylo zavést na český trh nový přípravek proti oparům. V zaváděcí kampani jsme využili masivní tiskovou kampaň
cílenou hlavně na ženy 25 – 44 let . Kampaň byla doplněna o PR podporu a podporu v místě prodeje – 15. sec. TV spot v lékárnách
+ tištěné P.O.S. materiály. Pro zavedení byl vytvořen vlastní webový portál www.erazaban.cz, kam odkazovali všechny komunikační
aktivity.

 Media                                         rozpočet

 TV spot                                        1,2 mil

 Print                                         1,4 mil

 PR                                          0,9 mil

 web                                          0,5 mil

 produkce                                       1,5 mil

 Total                                         5,5 mil
Údaje k hodnotícím kriteriím - rozpočet  Položka                    Cena v CZK

  Tisková kampaň                  917 345

  Radio kampaň                   281 010

  OOH kampaň                    904 740

  PR                        190 000

  Internet - online kampaň             530 063

  Internet – vytvoření vlastního kampaňového    70 000
  webu
  Náklady na výrobu kampaně            350 000
  (fotobanka + práva, dtp, audio studio)
  Náklady na tiskovou produkci           112 000
  (rámečky, CLV, B1 420 ploch)
  Průzkum povědomí o kampani            320 000

  SUBTOTAL                    3 675 158

  Agenturní odměna 9%               330 764


  TOTAL bez DPH                 4 005 922

  DPH 20%                    801 184,50

  TOTAL s DPH                 4 807 106,50
Podrobný popis a specifikace nabízeného plnění


•  Shrnutí Vašeho zadání
•  Specifikace cílových skupin
•  Hlavní sdělení
•  Komunikační strategie
•  Kreativní řešení
•  Mediální strategie
•  PR strategie
•  Návrh výzkumu na cílové skupině
Podrobný popis a specifikace nabízeného plnění


•  Shrnutí Vašeho zadání
•  Specifikace cílových skupin
•  Hlavní sdělení
•  Komunikační strategie
•  Kreativní řešení
•  Mediální strategie
•  PR strategie
•  Návrh výzkumu na cílové skupině
Shrnutí vašeho zadání


•  Ve Vašem zadání specifikujete úkol pro komunikační agenturu takto:

   -“ Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření, kompletní provedení a vyhodnocení efektivity komunikační
   kampaně zaměřené na širokou veřejnost na téma: „Ceny a úhrady léčivých přípravků ČR“ Cílem projektu
   Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL) je seznámit odbornou i laickou veřejnost s důležitým
   segmentem tvorby cen a úhrad léčiv, jejich změnami a jejich vlivem na efektivní a ekonomickou stránku léčby.
   Předmětem veřejné zakázky je nabídka služeb, která realizaci tohoto cíle zajistí. Informační kampaň musí být
   postavena především na bázi marketingového mixu s cílem s cílem oslovit širokou veřejnost.“

   -„Cíle bude dosaženo pomocí komunikační kampaně, která zvýší informovanost o zmíněné problematice mezi
   širokou veřejností a zviditelní taky aktivity SÚKL jako expertní instituce, která aktivně zajišťuje nejen
   bezpečnost, účinnost a jakost léčiv v České republice, ale také transparentně stanovuje maximální ceny a
   výše a podmínky úhrad ze zdravotního pojištění.“•  Z těchto dvou bodů vychází základ naší komunikační strategie, mediální strategie, PR řešení,
  stejně tak jako specifikace cílových skupin pro které kampaň „šijeme“ a u kterých
  předpokládáme vyšší míru akceptance vašeho „hlavního sdělení“.•  Chceme-li nějak přehledně shrnout vaše zadání , pak je to klasický čtyř-krokový proces:
     1 - Definovat vhodné cílové skupiny pro Vaše sdělení

     2 - Vytvořit strategicky správné kreativní zpracování hlavního sdělení

     3 - Efektivně je doručit cílovým skupinám prostřednictvím vhodně
     nadefinovaných komunikačních kanálů

     4 - Prostřednictvím výzkumu změřit účinek komunikační kampaně
Specifikace cílových skupin


•  Jako u každé komerční kampaně s cílem prodat nějaký produkt či službu, musíme i my ( v
  našem případě informační až téměř vzdělávací osvětová kampaň neziskového charakteru)
  respektovat jistá komunikační pravidla a standardy. Prvním z nich je hovořit k cílovým
  skupinám u kterých je předpoklad tzv. akceptance neboli přijetí našeho sdělení.

•  V našem případě jde o službu „dohled nad trhem léčiv v České republice“, proto jsme
  stanovili jako primární cílovou skupinu tu část populace, která již díky svému věku léky
  konzumuje častěji nebo dokonce pravidelně. Jsou to MUŽI i ŽENY ve věku od 40 let výše.
  Detailní analýzu jejich chování najdete v sekci „Media“

•  Sekundární cílová skupina , kde předpokládáme vysokou akceptanci našeho sdělení jsou
  MATKY S DĚTMI, které léky sice sami moc nekonzumují, ale nakupují je pro své děti či jiné
  rodinné příslušníky. Díky tomu se o problematiku zajímají více nežli jiné skupiny, pro které je
  tento zájem spíše hodně okrajový.

•  Terciální cílovou skupinou, kterou plánujeme oslovit především v PR části kampaně, je
  odborná veřejnost. U ní předpokládáme zájem o konkrétnější a odbornější informace na
  téma jak tvorby ceny léků a doplatků, tak i dalších aktivit Státního úřadu pro kontrolu léčiv,
  jako např. dohled nad kvalitou léčiv, hlídání výše léčebného účinku či dozoru nad výrobou.
     Primární cílová skupina
     Muži / ženy – 40 let +

     Sekundární cílová skupina
     Matky s dětmi

     Terciální cílová skupina
     Odborná veřejnost
Hlavní sdělení


•  Při tvorbě hlavního sdělení vycházíme jednak z vašeho zadání, jednak ze základních
  činností vašeho úřadu (zdroj www.sukl.cz) a v neposlední řadě z toho co dle našeho
  přesvědčení cílové skupiny ve vztahu k problematice dozoru nad trhem léčiv očekávají,
  co je zajímá a co jsou ochotny přijmout.

•  Snažíme se vyvarovat „příliš odborných“ vyjádření a statementů a hlavní sdělení v
  masové komunikační kampani se snažíme držet v jasné, jednoduché a srozumitelné
  rovině, tak aby ho široké cílové skupiny pochopili, vstřebali a zapamatovali si ho.

•  Všeobecné hlavní sdělení, chcete-li imageové by mělo vystihovat podstatu činnosti
  SÚKL, tedy to co by si měla cílová skupina zapamatovat o značce SUKL všeobecně, tedy
  její hlavní důvod její existence. Dle našeho názoru jde o toto:
    TVŮRCE A STRÁŽCE PRAVIDEL NA TRHU S LÉKY
•  K tomuto všeobecnému sdělení jsme vytvořili tzv. produktová - doplňková sdělení.
  Představíme-li si jako vaši hlavní činnost jako dohled nad celým trhem s léčivy, tak tato
  činnost se skládá ze tří produktů:
     1. Tvorba a dohled nad cenami
     2. Dohled nad kvalitou (jakostí) léčiv
     3. Dohled nad obsahem účinných látek


•  Toto jsme vzali v úvahu při přípravě kreativních návrhů, kde jsme visualizovali jak
  všeobecné hlavní sdělení, tak doplňková (produktová) sdělení, tak aby cílová skupina
  pochopila podstatu funkce a činnosti SÚKL.
Komunikační strategie
             Státní úřad pro kontrolu léčiv
                 Komunikační cíl:
            Seznámit veřejnost s činností úřadu
                Cílová skupina
                Muži/Ženy 40+
                Matky s dětmi
                Odborná veřejnost                 Hlavní sdělení:
           Tvůrce a strážce pravidel na trhu s léky
 ATL media:        PR aktivity:             INTERNET:
 • Tisková inzerce    • Odborný tisk            • Online banerová kampaň
 • Radio kampaň      •Lifestyle tisk            •Vlastní „kampaňový“
                                 portál
 •Outdoor         • Internet
                                 •PR články a diskuze
              •Tiskové konference
              •Rozhlasové a TV debaty
Kreativní řešení


•  Při vývoji kreativního řešení jsme se zaměřili především na jednoduchost, srozumitelnost
  a lehký vtip nebo chcete-li reklamní nadsázku. To považujeme za nutné hlavně proto, aby
  naše sdělení nepůsobilo nudně. Kreativní forma sdělení musí být „zábavná“, chceme-li,
  aby naše cílové skupiny sdělení přijaly, pochopily a zapamatovaly.
•  Při vlastním řešení úkolu „jak kreativně vystihnout podstatu činnosti SÚKL“ jsme přišli na
  to , že hlavní podstata existence úřadu je lidově řečeno: „ aby se z trhu s léky nestala
  džungle, kde platí právo silnějšího“.

•  Tento koncept se snažíme dále rozvíjet ve vlastní kreativním zpracování jak hlavního
  všeobecného visuálu, tak v tzv. produktových doplňkových exekucích či radiové kampani.

•  Celkem jsme vytvořili sérii čtyř visuálů, které se navzájem podporují, ale zároveň fungují i
  samostatně. Rádi bychom je v komunikačním mixu tiskové kampaně rotovali dle
  vhodnosti pro různé tituly
Kreativní řešení
Kreativní řešení
Kreativní řešení
Kreativní řešení
Kreativní řešení Radio spot 20 s

 Zvuk: Temné psí vrčení
 Mužský hlas: V zájmu ochrany zdraví občanů jsme na léky jako psi.
 Zvuk: Ostré zaštěknutí
 Mužský hlas: Jsme Státní ústav pro kontrolu léčiv a garantujeme cenovou dostupnost,
 kvalitu, účinnost a bezpečnost všech léků na českém trhu.
 Zvuk: Ostré zaštěknutí
 Mužský hlas : Můžete se spolehnout, že nepustíme žádný lék, který by byl jakkoliv
 nevyhovující.
 Zvuk: Ostré zaštěknutí
 Mužský hlas: Více na www.sukl.cz
Mediální strategie


 TISK
     Společně s outdoorem se jedná o stěžejní médium. Tisková komunikace bude
     probíhat jak formou klasické inzerce, tak i PR podporou. Výběr magazínu proběhl
     na základě analýz obou cílových skupin. Tato komunikace poběží po celou dobu
     kampaně.

 ROZHLAS
   Doporučujeme využít celoplošnou stanici Impuls, která je v rámci cílových skupin
   nejposlouchanější (zejména cílová skupina matek). Komunikace proběhne formou
   20vteřinových spotů. Tato stanice je i nejposlouchanější na cílovou skupinu
   "Všichni".

 OOH
   Jelikož v požadovaném období komunikace jsou naplánovány komunální volby, jsou
   možnosti (resp. volnost ploch) standardních OOH nosičů značně omezené. S
   ohledem na tento fakt doporučujeme využít rámečků B1 (+ umístění letáků) v
   čekárnách pediatrů, dále CLV nosiče (především u MHD stanic) a pak rámečky v
   metru, umístěné u dveří vozů.

 INTERNET
   Jelikož je toto médium nevhodné na cílovou skupinu 45+, doporučujeme soustředit
   komunikaci tohoto média pouze na cílovou skupinu matky dětí. S tímto ohledem
   byl také sestaven výběr doporučených webů. Komunkace bude probíhat po celou
   dobu kampaně.
PR


 •    PR aktivity mají v naší kampani v zásadě 2 hlavní funkce:

     1.  Doplnit tiskovou „image“ kampaň o více odbornější pohled na hlavní
        problematiky činnosti Státního úřadu pro kontrolu léčiv, např. problematiku
        tvorby cen léčiv a stanovování doplatků za ně.

     2.  Vytvořit z této problematiky „celospolečenské téma nebo chcete-li kauzu“ a
        řízeným PR s vybranými médii , novináři a vašimi zástupci tuto debatu
        moderovat. Jednak v návaznosti na právě probíhající komunikační kampaň
        úřadu, tak s ohledem na aktuální společensko – politicko – ekonomické
        události. Např. reforma zdravotnictví, úloha zdravotních pojišťoven v novém
        systému, ekonomická krize vs. pharmaceutické společnosti, atp.


 •    K naplnění těchto cílů použijeme jak standardní PR nástroje jako tiskové
     konference, tiskové zprávy, bonusové PR články v titulech, kde budeme inzerovat,
     příspěvky a články na internetových portálech, či rozhlasových stanicích, tak i
     nadstandardní spoluprací s vybranými tituly i novináři , kteří se této problematice
     věnují. Jelikož se tato činnost nedá přesně finančně kvantifikovat, většinou se řeší
     paušálním měsíčním fee pokrývajícím práci našeho PR oddělení po dobu trvání
     kampaně.

 •    Navržené měsíční fee
          • 70 000,- Kč/měsíčně tj. 140 000 Kč za celé období
          • 1x Velká tisková konference - 50 000 Kč

   •   Garantovaná výše mediálního plnění
          • Garantujeme vám minimální plnění ve výši dvojnásobku celkové
           zaplacené sumy za PR služby v ceníkových cenách => výsledná
           hodnota poskytnutého mediálního prostoru za dobu spolupráce
           bude tak minimálně 380 000 Kč.

   •   Po skončení PR kampani připravíme závěrečnou zprávu se všemi výstupy a s
      doklady o jejím efektu
Návrh výzkumu na cílové skupině


•   Před kampaní a p kampani bude zrealizován průzkum povědomí o dané problematice.
•   Navrhovaný výzkum má za cíl:
     1) zjistit, jak byla kampaň zaznamenána v rámci různých cílových skupin
     2) zjistit stav a vývoj povědomí o problematice SÚKL

•   Cílová skupina - primární:
     – Široká veřejnost, která často (dlouhodobě) konzumuje léčiva:
         • 1.Starší pacienti M+Ž 40+ (doplácí na léky)
         • 2.Matky s dětmi 25+ (kupují často léky pro děti)
•   Cílová skupina - sekundární:
     – Populace ČR


Okruh dotazování

      OKRUH               POPIS                  PŘÍNOS


              Pohlaví, věk, region, příjmy, rodinný stav,
  Sociodemografie     počet dětí, postavení v domácnosti,      Základní charakteristiky
              postavení v zaměstnání


              Znáte SÚKL? Víte, čím se zabývá? Myslíte,
                                     Detailní analýza
  Znalost činnosti SÚKL  že svou činnost SÚKL vykonává dobře
                                     Vyhodnocení kampaně
              (souhlas s výroky – baterie otázek)


              Detailní otázky na zdravotní stav
  Zdravotní stav,                            Detailní analýza CS
              Frekvence využívání léků
  konzumace léků                            Vyhodnocení kampaně
              Místo nákupu


  Zaznamenání       Zaznamenání kampaně obecně a v
                                     Vyhodnocení kampaně
  kampaně         jednotlivých médiích
Návrh výzkumu na cílové skupině


•  Metodika a rozpočet
                         ORIENTAČNÍ
             METODIKA, POČET A          ORIENTAČNÍ
    OKRUH                   NÁKLADY V
             VÝBĚR RESPODNETŮ           TIMING
                         KČ BEZ DPH


          Telefonické dotazování
          Reprezentativní vzorek dle
          věku, pohlaví, vzdělání a
   PRE TEST
          regionu
  VÝZKUM PŘED
          Kombinace náhodného a     160 000   14 DNÍ
   ZAHÁJENÍM
          kvótního výběru
   KAMPANĚ
          Počet respondentů: 1000
          Délka dotazníku: do 15
          minut          Telefonické dotazování
          Reprezentativní vzorek dle
          věku, pohlaví, vzdělání a
   POST TEST   regionu
   VÝZKUM PO   Kombinace náhodného a
                          160 000   14 DNÍ
   UKONČENÍ    kvótního výběru
   KAMPANĚ    Počet respondentů: 1000
          Délka dotazníku: do 15
          minut
Timing
Kontakt
 Martin Beck - Managing director  René Kloos – Business development
 Comunica, a.s.          Comunica, a.s.
 Pod Kotlářkou 151/3        Pod Kotlářkou 151/3
 150 00 Praha 5          150 00 Praha 5

 tel.: +420 225 347 223      tel.: +420 225 347 231
 fax: +420 225 347 202       fax: +420 225 347 202
 gsm: +420 725 139 139       gsm: +420 606 634 360

 beck@comunica.cz         kloos@comunica.cz
 www.comunica.cz          www.comunica.cz

								
To top