predavanja_pmgp_1 - Primerjalno in mednarodno gospodarsko pravo

					Primerjalno in mednarodno
  gospodarsko pravo
  Prof. dr. Matjaţ Tratnik
   matjaz.tratnik@uni-mb.si
    Vsebina učnega načrta
  Primerjalno pravo
  – Kontinentalno pravo
  – Angleško pravo
  – Ameriško pravo
 Primerjalno pogodbeno pravo
 Izbrane teme iz mednarodnega
 gospodarskega prava
  – WTO
  – Mednarodna prodaja blaga
  Pojem primerjalnega prava
  Literatura
  – David, R./Grassman, G., Uvod v velike
   pravne sisteme, prva knjiga, Cankarjeva
   zaloţba, str. 19 – 66.
        Pojem
 Primerjalno pravo
 Comparative law
 Droit Comparé
 Diritto comparato
 Derecho comparado
 Rechtsvergleichung
       Distinkcije
 Interno in eksterno
 V oţjem in v širšem smislu
 Horizontalno in vertikalno
 Implicitno in eksplicitno
 Makro in mikro
 Poznavanje tujega prava
 (Auslandsrechtskunde)
 Poznavanje tujega prava in
   primerjalno pravo
René David:
“Primerjalno pravo je zgradba z več
 nadstropji. Pritličje je poznavanje tujega
 prava, primerjanje se dogaja v višjih
 nadstropjih.”
Law in books vs. law in action
 Sodna praksa
 Zgodovina (prava)
 Filozofija (prava)
 Sociologija (prava)
 Ekonomija
 Politologija
       Pravo
 Nacionalna veda?
 Mednarodna veda?
     René David:
“Pravna znanost je edina izmed vseh znanosti napačno mislila, da
  je lahko zgolj nacionalna. Medtem ko bi teolog, zdravniki, kemiki
  in vsi drugi znanstveniki zardevali, če ne bi vedeli kako njihova
  znanost napreduje v tujini, so se pravniki umaknili v študij
  svojega nacionalnega prava.”

 Rudolf von Jhering:
“Pravna znanost se poniţa, če postane znanost nacionalnega
  prava.”



     Pravno pribliţevanje

  A prilagodi ODZ s 3 delnimi novelami
  nemškemu BGB
  A in D imata enak HGB
  D in A - skupna komisija za reformo
  kazenskega prava
  GR se zgleduje po BGB
  TR se zgleduje po CH
  Sodelovanje 5 skandinavskih drţav
  I prevzame nemški zgled ustavnega sodstva
     Pravno pribliţevanje
  1948 Benelux komisija za poenotenje prava
  načelo enakosti (8, 14 EKČP) vpliva na
  reforme druţinskega prava
  – M in Ţ
  – Zakonski in nezakonski
  – Zakonska zveza in konkubinat
  Ombudsman
  Ing- pogodbe
Zgodovinski razvoj
     Antika - Prvi zametki
  Primerjanje ustav polisov
  – Platon, Aristotel
  »Collatio legum mosaicarum et
  romanarum« - prvi pisani vir
        Srednji vek
 Citati iz Svetega pisma kot pravni vir v
 srednjeveškem kazenskem pravu
 Primerjave med običajnim pravom in
 rimskim pravom v D in F
 Odkritje RP v I
 Glosatorji v I
 De laudibus legum Angliae (Fortescue)
 1463
  – „Primerjava‟ A in F prava
       17- 18. Stoletje:
  Francis Bacon (Tractatus de iustitia univerzali
  sive de fontibus iuris)
  Leibnitz (Theatrum legale mundi)
  Grotius (De iure belli ac pacis)
  Vico (Scienza nova)
  Montesquieu (Ésprit des lois)
  Gustave Hugo – pravni pozitivizem,
  zgodovinska pravna šola
  Relativnost prava!!
   XIX. stoletje - kodifikacije
  1804 Code civil (Napoleon)
  Napoleon: “Un code pour le monde civilisé.”
  Obseţne primerjave:
  – RP z običajnim (coutumes)
  – Obče prusko deţelno pravo (fr. prevod)
  – Osnutki ODZ?
  CdC, Cpénal, DdPCivile, CdPPénale
  CdCommerce, Cpénal, DdPCivile, CdPPénale
      Druge kodifikacije
  1811 ABGB (ODZ)
  – ADHGB, BGB, HGB in ZGB
CH: Obseţne primerjave (Huber)
 Juţnoameriški zakoniki
  – Saint Joseph
   Zadnja tretjina 19. stol.
 Znanstvena zdruţenja
 Izdajanje revij
 Ustanavljanje kateder
 Ustanavljanje inštitutov
       1900-1945
 Kongresi
 Instituti
 Unidroit (poenotenje)
 emigracije ţidovskih pravnikov iz D in A
 v ZDA
   Najpomembnejša imena:
  Rheinstein, Rabel, Ehrenzweig, Kahn-
  Freund, Lipstein, Schmitthoff, Wolff
          Po 1945
  Cepitev sveta v 2 tabora
  Drugačni cilji PP v socialističnih drţavah
  Romaškin, v referatu o nalogah Pravnega
  inštituta Akademije znanosti ZSSR:
  »Sovjetski pravniki, ki se ukvarjajo s
  primerjalnopravno znanostjo morajo izraţati
  in zastopati sovjetske koncepcije, poudarjati
  prednosti sovjetskega prava, kot prava, ki je
  doseglo najvišjo stopnjo ne pa da ugotavljajo
  podobnosti med sovjetskim in burţoaznim
  pravom (kar se je pri nas ţal ţe zgodilo).«
         Po 1945
  Nove pravne panoge
  – Delovno pravo,
  – Socialno pravo,
  – Javno gospodarsko pravo
  Konec socializma v Evropi
        Poglavitni instituti
  Institut für Rechtvergleichung München (Ernst Rabel) 1916
  Max Planck Institut für ausländisches und internationales
  Privatrecht (Kaiser Wilhelm …) Hamburg 1926
  UNIDROIT, Rim 1926
  Institut de droit comparé, Pariz 1932
  Centre français dxe droit comparé
  British Institute of International and Comparative Law 1959
  Parker School of Comparative Law (Columbia University)
  Harvard Law School
  Institut für Rechtsvergleichung Dunaj 1955
  International Law Association
  Faculté de Droit Comparé Strasbourg
  Académie internationale de droit comparé
     Poglavitne revije
 American Journal of Comparative Law
 International and Comparative Law
 Quarterly
 Revue internationale de droit Comparé
 Rabels Zeitschrift
 Zeitschrift für Rechtsvergleichung
    PP in druge pravne veje
 PP  in  pravna zgodovina
 PP  in  filozofija prava
 PP  in  pravna sociologija
 PP  in  mednarodno pravo
 PP  in  MZP
          Naloge pp
  Boljše razumevanje lastnega prava
  Boljše razumevanje tujih kultur, posebnosti tujih
  narodov
  Pospešuje mednarodni pravni promet
  Pripravlja meddrţavno prilagajanje prava
  Daje bistvene sestavine za pravila MP (splošna
  načela)
  Prispeva k izboljšanju lastnega prava
  Daje napotke k razlagi nadnacionalnih pravnih pravil
  (pravo EU)
  Daje napotke k razlagi poenotenih pravnih pravil (DK)
  Prispeva k razvoju sodobnih pravnih redov
  (tranzicijske drţave)
     Trgovinsko pravo
 Ivanjko, Š. /Kocbek, M., Pravo Druţb,
 Statusno gospodarsko pravo, Uradni
 list, Ljubljana 1996, str. 29-40.
 Pretnar, S., Oris primerjalnega
 trgovinskega prava I. del, Podjetje,
 Pravna fakulteta UL, Ljubljana 1953,
 str. 12-15;17-30.
  Pojem trgovinskega prava
 Pravo trgovcev (lex mercatoria)
 Trgovinsko pravo
 Gospodarsko pravo
  – Statusno
  – Pravni posli
 Trgovinsko  pravo = gospodarsko
 pravo?
          Nemčija

  Wirtschaftsrecht (gospodarsko pravo)
  Handelsrecht (trgovinsko pravo)
  Unternehmensrecht (podjetniško pravo)
  Pravo druţb (Gesellschaftsrecht)
  Gospodarsko in civilno pravo
  GP je posebna veja civilnega (manj
  formalizma, več pog. svobode)
  Samostojen razvoj
  Dualizem civilnega prava
  Komercializacija civilnega prava
  Civilna zakonodaja se razširi s trgovinskim
  (CH, I, NL)
  A-A ne pozna razlikovanja
  – (UCC – merchant)
  Zmanjševanje razlik
Značilnosti gospodarskega
      prava
Oblikovanje posebnih pravnih
     institucij
 Ustvarjanje pravnih institucij na podlagi
 zakona
 Preučevanje gospodarskih subjektov in
 njihovih odnosov
 Ugotavljanje pravnih praznin – olajšanje
 poslovanja gospodarskim subjektom
 Teţnja k razslojevanju, specializaciji
Vpetost v gospodarske tokove

 Odvisnost od gospodarskih gibanj
 Veliko sprememb zakonodaje
 Temeljna načela
 Spoštovanje lastnine
 Dobrih poslovnih običajev
 Varstvo delavcev
 Varstvo manjšinskih pravic
    Internacionalizacija

 Lex mercatoria
 Poenoteno pravo – konvencije
 Vloga mednarodnih organizacij
  Enostavnost, dinamičnost,
      javnost

 Enostavnost in hitrost
 Prilagajanje praktičnim potrebam
 Publicitetno načelo
  – Registri
  – transparentnost
    Zgodovinski razvoj
 Začetki v Italiji (XII stol.)
 Nadaljnji razvoj
 Prve kodifikacije
 Unifikacija in internacionalizacija (XX
 stol.)
         Francija
 Code de commerce 1807
 4 knjige
  – Splošno o trgovini
  – Pomorsko pravo
  – Stečajno pravo
  – Trgovinsko sodstvo
       Nemčija in Avstrija
  Zollunion 1833
  Splošni menični red 1848
  ADHGB sprejet 1861 – splošni trgovinski zakonik
  – Tudi A – novela 1922
  – 1938 nadomeščen z nemškim HGB
  HGB 1897
  –  Trgovinski stan
  –  Trgovinske druţbe in tiha druţba
  –  Trgovinski posli
  –  Pomorska trgovina
  Novela 2007
        Slovenija/YU
  1937 Trgovinski zakonik za Kraljevino
  Jugoslavijo
  – trgovci in trgovinsko osebje
  – trgovinske druţbe in tajna druţba
 splošne uzance za blagovni promet
 (1954)
 ZOR 1978
 OZ 2002
   Poenotenje v XX. Stol
 Konec XIX. Stol. industrijska lastnina
 Menica in ček
 Hague (-Visby) rules
 Promet (ţel. cestni zračni)
 Haaška enotna zakona 1964
 DK, factoring, finančni leasing
 ICC …
 Viri mednarodnega
 gospodarskega prava
     Literatura:
  Tratnik, M./Ferčič, A.,
Mednarodno gospodarsko pravo,
 Pravna fakulteta UM, Maribor
    2002, str. 23-52
         Viri
 Viri mednarodnega javnega prava
 Lex mercatoria
 Pravo mednarodnih organizacij in
 Evropsko pravo
 Nacionalno pravo posameznih drţav
          Viri MJP
  mednarodne pogodbe (international
  conventions (...) establishing rules expressly
  recognized by the contesting states)
  mednarodno običajno pravo (international
  custom, as evidence of a general practice
  accepted as law)*
  splošno priznana načela (general principles of
  law recognized by civilized nations)*
   MP in nacionalno pravo
 Kje določeno? – Nacionalne ustave
 Vedno višjega ranga kot nacionalni
 predpisi, izjemo ustave
 Celo višje od ustave
 Različno
   Mednarodne pogodbe
 pogodbe o meddrţavnem
 gospodarskem prometu
 pogodbe med drţavo in tujim
 investitorjem
 pogodbe o zasebnem gospodarskem
 prometu
   Pogodbe o meddrţavnem
    gospodarskem prometu
  Multilateralne
  – Sporazumi o ustanovitvi mednarodnih organizacij
  – Sporazumi o trgovanju s surovinami
  – Sporazumi o ustanovitvi ekonomskih integracij
  Bilateralne
  – Trgovina
  – Varstvo investicij
  – Dvojno obdavčenje
Pogodbe med drţavo in tujim
    investitorjem
 Lahko problematične
 Mednarodni konstrukcijski posli
 BOT posli
Pogodbe o zasebnem gospodarskem
prometu
  Ţenevske konvencije o čekovnem in
  meničnem pravu 1930/31
  Haaški konvenciji o mednarodni prodaji
  premičnin 1964
  Dunajska konvencija o mednarodni kupni
  pogodbi 1980 sodnih odločb
  pogodbe, ki urejajo kopenski, zračni in
  pomorski promet
  priznanje in izvršitev sodnih in arbitraţnih
  odločb
  Mednarodno običajno pravo
 Razlikovati:
 Mednarodno običajno (javno) pravo kot
 vir MJP in MGP
 Mednarodno običajno gospodarsko
 pravo = “lex mercatoria” kot vir samo
 MGP – avtonomni vir
  Mednarodno običajno pravo
 Pravila, ki niso v konvencijah
 Nastane na podlagi določenega
 ravnanja subjektov MJP
 Ki se ţe nekaj časa ponavlja in
 Ki je v skladu z določenim pravnim
 prepričanjem
 Nastanek je dolgotrajen proces
  Splošno priznana načela
 Polnijo praznine
 Načela zasebnega prava
 MJP si izposodi pravila od nacionalnih
 pravnih redov
 Primerjalna metoda
  Splošno priznana načela:
 Načelo avtonomije strank
 Načela neupravičene obogatitve
 Načela poslovodstva brez naročila
 Načelo vestnosti in poštenja
 Prepoved zlorabe pravic,
 Estoppel
 Venire contra factum proprium
        Primeri
 Ali so DČ odgovorne za dolgove
 prezadolţene MO?
 Ali so drţave naslednice odgovorne za
 dolgove bivše skupne drţave?
  Medn. gosp. običajno pravo
 Transnacionalno pravo (Jessup)
 Transnacionalno trgovinsko pravo
  – Običaji + pravila konvencij
  – Samo običaji  (nova) lex mercatoria
   (Schmitthoff, Goldman, Goldštajn)
  – Splošna trgovinska načela in splošni trg.
   običaji (Goldman)
  Različnost nacionalnih pravnih
        redov
 Negotovost
 Povečanje tveganja pri mednarodnih
 transakcijah
 Potreba po poenotenju …
 Cicero: "Non erit alia lex Romae, alia
 Athenis, alia nunc, alia posthac, sed et apud
 omnes gentes, et omni tempore, una
 eademque lex obtinebit.”
Pravice in obveznosti pogodbenih
       strank

  Izrecno dogovorjena
  „tiho‟ dogovorjena
  Splošni pogoji močnejše stranke (panoge,
  združenja …)
  Standardni pogodbeni obrazci (panoge,
    združenja …)
Pravice in obveznosti strank - dopolnilna
        pravila
  Poenoteno (unificirano) pravo, npr. DK
  MZP Lex causae = proper law of the
  contract
  –  Nacionalno pravo prodajalca
  –  Nacionalno pravo kupca
  –  Nacionalno pravo tretje države
  –  Poenoteno pravo kot del nacionalnega prava, (DK)
  Mednarodno gospodarsko običajno pravo -
  (nova) lex mercatoria
          OZ …
12. člen (Poslovni običaji, uzance, praksa)

 V obligacijskih razmerjih gospodarskih
 subjektov se za presojo potrebnih ravnanj in
 njihovih učinkov upoštevajo poslovni
 običaji, uzance in praksa, vzpostavljena
 med strankama.
         9. člen DK:
(1) The parties are bound by any usage to which they
 have agreed and any practices which they have
 established between themselves.
(2) The parties are considered, unless otherwise
 agreed, to have impliedly made applicable to their
 contract or its formation a usage of which the
 parties knew or ought to have known and which in
 international trade is widely known to, and
 regularly observed by, parties to contracts of the
 type involved in the particular trade concerned.
    Kolizijska pravila - MZP
  Nacionalna
  – ZMPP
  Poenotena (mednarodna)
  – Rimska konvencija ES 1980
  – Haaške konvencije
        Kolizijska pravila
  Izbira strank
  Če ni izbire strank …
  Redno sodišče
  – Poenoteno pravo
  – MZP       nacionalno pravo   
  Arbitraža
  – Svoboda
  – Npr. 17. člen ICC pravilnika 1998
  – Nacionalno pravo ali lex mercatoria
  Medn. gosp. običajno pravo
 Razlikovati od običajnega MJP
 Transnacionalno pravo (Jessup)
 Transnacionalno trgovinsko pravo
 (Nova) lex mercatoria (law merchant)
 Različne definicije
  – Običajno pravo + konvencije
  – Samo običajno pravo
     Zgodovinski razvoj
 Fevdalizem
 (Srednjeveška) lex mercatoria
 Nacionalne kodifikacije
 Mednarodne kodifikacije in zapisi
 običajnega prava, načel …
 (Nova, moderna) lex mercatoria
   Magna Charta libertatis 1215
  "All merchants shall have save conduct to
  go and come out of and into England, and
  to stay in and travel trough England by land
  and water for the purposes of buying and
  selling, free of legal tools, in accordance
  with ancient and just customs".
    (srednjeveška) lex mercatoria

 Spontan nastanek,
 Zagotavlja enostavno in hitro poslovanje in
 reševanje sporov,
 Lord Mansfield : »Mercantile law is not the law
 of a particular country but the law of all
 nations«.
 Uporablja se le v trgovini (zametek vzporednosti
 oz. dualizma civilnega in gospodarskega prava)
     Nacionalne kodifikacije
  Prekinitev razvoja (srednjeveške) lex mercatoria
  Različnost prava je ponovno ovira pri
  mednarodnem trgovanju, kar postane moteče s
  krepitvijo ideje o svobodni trgovini.
  Mednarodne kodifikacije in
      zapisi…
 Po 2. svetovni vojni se močno okrepi ideja o
 svobodni trgovini,
 Potreba po poenotenju prava
 delna uspešnost poenotenja
 Spoznanje, da je potrebna dodatna rešitev
   (Nova) Lex mercatoria
 Iskanje skupnih načel, globalizacija, širitve
 E(G)S
 Dejavnost mednarodnih organizacij - ICC
 Večji poudarek avtonomiji strank
 Rastoči pomen arbitraže
  Lex mercatoria - značilnosti
 Avtomnomnost
 Anacionalnost
 Nekodificiranost
Nekodificiranost       Zakoni
      Konvencije
   Običajno pravo
    Nekodificiranost

D        A

           C


       B
  E
          Primeri?

  Produkti ICC:
  – Incoterms
  – EPO 500
 Načela Unidroit
 Principles of European Contract Law
 (PECL), Unidroit načela
 Posamezna načela
        Unidroit načela

  »…They shall be applied when the parties
  have agreed that their contract be governed
  by them. They may be applied when the
  parties have agreed that their contract be
  governed by »general principles of law«,
  the«lex mercatoria« or the like….«
    Posamezna načela
 Avtonomija
 Pacta sunt servanda
 Neminem laedere
 Estoppel (venire contra factum proprium)
 http://www.tldb.net – “Digest”
Obseg uporabe lex mercatorie
 Izrecno sklicevanja
 „Tiho‟ dogovorjena
  – Dosedanja praksa med strankami
  – Se uporablja v dotični branži
Lex mercatoria kot lex causae
 Izrecna izbira strank
 Po iniciativi foruma
  – Redna sodišča
  – Arbitraţa
   Arbitraža - uporaba LM
 Izbira strank
 Odsotnost izbire strank
   Arbitraža - določitev prava
 Kako?
 MZP
  – Kateri?
  Arbitraţna pravila (ICC, UNCITRAL)
   ICC pravilnik 13/3 člen
 "V primeru, ko stranki nista določili, niti
 kakorkoli nakazali katero pravo se naj
 uporabi za njuno pogodbeno razmerje, bo
 arbiter to pravo določil v skladu s tistimi
 konfliktnimi pravili, za katera meni, da so
 najbolj primerna".
 Norsilor (1982) “Weltrecht fraglicher
 Wirkung”
      Nadaljnji razvoj
 Compañia Valenciana (1992)
 ICC pravilnik 1998 (17. člen)
 Problemi (ICC 5713/1989)
  ICC pravilnik 1998 čl. 17/1:
  1. The parties shall be free to agree upon the rules of
  law to be applied by the Arbitral Tribunal to the
  merits of the dispute. In the absence of any such
  agreement, the Arbitral Tribunal shall apply the rules
  of law which it determines to be appropriate.
  2. In all cases the Arbitral Tribunal shall take account
  of the provisions of the contract and the relevant
  trade usages.
  3. …
    33/3. člen UNCITRAL-ovega
     Modelnega zakona 1985
  "In all cases, the arbitral tribunal shall
  decide in accordance with the terms of the
  contract and shall take into account the
  usages of trade applicable to the
  transaction".
  Priljubljenost lex mercatorie
 lex mercatoria je nevtralna
 uporaba lex mercatorie je enostavnejša
 od MZP
 nacionalno pravo je pisano za domače
 transakcije in ne upošteva specifičnosti
 mednarodnih odnosov.
 Moţnost zaobida nezaţelenega rezultata
 Ni potrebna uporaba tujega prava
  “Nevarnosti lex mercatorie”
 Zaobid nacionalnega prava
 Dvomljiva izbira lex mercatorie v
 konkretnem primeru
 Problemi - ICC 5713/1989
»Arbitraţa je ugotovila, da ne obstaja
nobeden boljši vir za ugotovitev prevladujočih
trgovinskih običajev, kot je Dunajska
konvencija. Določila Dunajske konvencije
bomo uporabili ne glede na to, da niso
izpolnjeni kriteriji za njeno (obvezno)
uporabo. Če bi kriteriji bili izpolnjeni bi jo
uporabili kot pravna pravila, tako pa bomo
ista pravila uporabili kot lex mercatoria. Ker
velja v 17 drţavah jo lahko utemeljeno
razumemo kot vir, ki vsebuje splošno
priznane trgovinske običaje.«
       Pravo ES
 PES
 Sekundarna zakonodaja
 Pogodbe o trgovanju s tretjimi drţavami
  Skupna trgovinska politika -
       133 PES
 spreminjanje carinskih stopenj,
 sklepanje mednarodnih sporazumov o
 carinah in trgovini,
 enotni liberalizacijskih ukre,
 Enotna izvozna politika in
 varstveni ukrepi (dumping in
 subvencije).
     Pogodbe s tretjimi
   drţavami(133 in 300 PES)
 Izključna pristojnost ES
 Pogajanja Komisija
  – Usklajevalni postopki
  Sklepanje pogodb – Svet
    Sekundarni predpisi
 Splošni predpisi – zagotavljanje
 delovanje skupne TP
 Izvajanje konkretnih sporazumov
 Enostranski ukrepi glede trgovanja s
 določenimi drţavami
  Splošni sekundarni predpisi
 Uredba 2603/69 o skupnih pravilih
 glede izvoza
 Uredba 384/96, (varstvo proti
 dumpingu)
 Uredba 2026/97 (varstvo proti
 subvencioniranem uvozu)
          STO (WTO)
  Izključna pristojnost ES:
  – Trgovina z blagom – GATT
  Ni izključne pristojnosti – skupna
  pristojnost:
  – Storitve
  – Pravice IL
  Glasovanje
    Naslednice bivše SFRJ
 Zahodni Balkan (Bivša SFRJ – SLO +
 ALB)
 Stabilizacijski in asociacijski proces
 Stabilizacijski in asociacijski sporazumi
 (SAS)
 Cilji:
  – Zagotavljanje stabilnosti
  – Pomoč pri reformah
  – Članstvo v EU
    Uredba 2007/2000
 Začasna, do 2006 oziroma sklenitve SAS
 Glede HR in MK SAS razen če je uredba
 ugodnejša
 Enostranske trgovinske koncesije
 Brezcarinski izvoz v ES (ukinitev DzEU
 in UzEU)
 Carine za uvoz iz ES
   Pravo nacionalnih drţav
  Javno pravo
  – Pipeline embargo‟s
 Statusno pravo
 Civilno in trgovinsko pravo
 MZP
  – Forum shopping (Taca v. RR)
  – Vzporedni postopki (Laker)
  Razvrstitve v pravne druţine
  Literatura
  – David, R./Grassman, G., Uvod v velike
   pravne sisteme, prva knjiga, Cankarjeva
   zaloţba, str. 67 – 243.
 David
 Constantinesco
 Zweigert/Kötz
      David - merila
 metapravne razmere (politične in
 gospodarske razmere, svetovni nazori,
 vera)
 zgradba
 pravni viri ideologija
 jezik le pomoţno merilo
          David
  Rimsko-Germanska (kontinentalna)
  – 3 podskupine (D, F, Nordijska)
 Angloameriška
 Mešani sistemi
 Daljnji vzhod
Rimsko-Germanska skupina

 Dolga zgodovina
 Izvira iz RP
 Prvine običajnih prav zdruţene z RP
 Recepcija
  – Latinska Amerika
  – Del Afrike in Bliţ. Vzhoda
  – Del Azije
      Zgodovinski razvoj
  Rimsko pravo
  Corpus iuris civilis
  Običajno pravo - V. – XII. Stoletje
  XII/XIII stoletje
  Šola naravnega prava XVII in XVIII stol.
  Kodifikacije
  Odcepitev socialističnih pravnih redov
           Širitev
  Nasilna
  – Kolonije
  Prostovoljna
  – Vpliv kodifikacij
            Širitev
  Amerika
  – Kolonije E,F, P, NL, VB
  Afrika
  – Kolonije E, I, P, VB
  – J. Afrika – Common law, RP
  Azija
  – Turčija – recepcija CH, D
  – Japonska , J. Koreja, Tajska, Tajvan, (Kitajska) D
  – Sri lanka, Indonezija NL
 Sedanja zgradba R-G pravnih
      redov
 3 podskupine
 Delitev na javno in zasebno pravo
  Javno in zasebno pravo
 Temeljna delitev
 Najprej v F
 Pozneje v D podskupini
  Zasebno pravo - struktura
 Obligacijsko pravo – jedro (Common
 law pojma ne pozna)
 Definicija obligacije enaka
 Enaki viri obligacij
 OP povezujoči element
      Javno pravo
 Velike podobnosti
 Enotna filozofsko – politična podlaga
 (Montesquieu, Rousseau, Beccaria)
 Skupen način izobraţevanja pravnikov
 (zelo podobno zasebno pravo)
 Vzor zasebnega prava
   Posebnosti podskupin
 Načelo ločevanja in abstraktnosti D
 Prekluzija (D)
 Ombudsman
 Stvarno breme (A)
 Različne besede enak/podoben pomen
 Različen razvoj istega instituta
 Delna prekrivanja pojmov
  Splošni del civilnega prava
 Poseben splošni del: novost v BGB
 Skupna pravila
 Smiselnost posebnega splošnega dela
  Spojitev civilnega in trgovinskega
          prava
  Najprej posebni trgov. Zakoniki (F, D, A)
  Prve enotne ureditve
  – Quebec 1865
  – CH OR 1907
  Močno pribliţevanje v 20. stol.
  –  Ukinitev pojma trgovca NL 1934
  –  Cc it 1942
  –  BW NL 1992
  –  Pravo potrošnikov …
       Pravno pravilo
  Visoka stopnja abstrakcije
  Nasprotovanje kazuizmu
  Ne sme biti delo sodnika
  Zakonik: Sistematična ureditev splošnih pravil
  Nevarnost nepreglednosti
  Idealna stopnja uravnoteţenosti ni nujno na
  vseh področjih ista
  Predvidljivost glede rešitve spora
    Sekundarne norme
 Sodne odločbe
 Upravne odločbe
 Konkretne
           Pravni viri
  Najpomembnejši zakon (od 19. stol. dalje)
  – Ustave (zapisane)
  – Zakoniki
  – Zakoni
  Pravo ni enako zakonu
  Drugi podrejeni (razlaga)
  – Sodna praksa
  – Komentarji
  – Doktrina
        Zakon
 Poglavitni
 Demokratična osnova (parlament)
 Hierarhija
 Zakonski slog
 Razlaga
       Običajno pravo
 Široko pojmovanje F (coutume)
 Ozko pojmovanje D
  – Prepričanje udeleţenih krogov o pravni
   obveznosti
  – Sodna uporaba
  – Odobritev pravne teorije
 Sklicevanje (zakon ali stranke)
 Dopolnitev zakona
  Sodna in upravna praksa
 Podrejena vloga
 Različen pomen v različnih drţavah
 Navezava sodne prakse na zakon
 Sodna praksa kot ustvarjalec prava
     Ureditev sodstva
 Hierarhična zgradba
 Posebna sodišča (D) delovno, socialno
 druţinsko, gospodarsko
 Vrhovna sodišča
 Medsebojno neodvisne pravne poti za
 javno in zasebno pravo (D, F, A, NL,
 SF…)
 V enotni strukturi (B, E, CH …)
        Sodniki
 Praviloma dosmrtno, razen US
 Pravniki, poklicni
 Ponekod porotniki
 Pogosto na začetku kariere,
 Zbirke sodne prakse
      Sodna praksa
 Slog odločb
 Drugačno mnenje
 Zagotavljanje enotnosti
      Pomen teorije
 Do zakonikov poglavitni pravni vir
 Sodelovanje pri pripravi zakonodaje
 Učbeniki (F), komentarji (D)
 Znanost in praksa
   Angleško pravo

David, R./Grassman, G., Uvod v
velike pravne sisteme, druga
knjiga, Cankarjeva zaloţba, str.
303 – 372.
       Zgodovina
 Pred 1066 (anglosaško obdobje)
 1066 – 1485 common law
 1485 – 1832 razvoj equity, dualizem
 Od 1832 naraščanje zakonodaje
    Anglosaško obdobje
 Ni vpliva RP Začne se s koncem
 rimskega gospostva (zač. V. stoletja)
 Različna germanska plemena (Sasi,
 Angli, Juti, Danci) –
 Okoli 600 Leges barbarorum v
 anglosaškem jeziku
 Pravna razcepljenost
       Common law
 Nastanek
 Značilnosti
 Širitev pristojnosti kraljevih sodišč
 Postopek pred kraljevimi sodišči
   Toţba je privilegij (writ)
   Remedies precede rights
     Kraljeva sodišča
 Kraljeve finančne zadeve (Exchequer)
 Zemljiška lastnina (Common Pleas)
 Posebno teţka kazniva dejanja (King's
 Bench)
      Druga sodišča
 County Courts
 Patrimonialna sodišča
 Cerkvena sodišča
 Mestna sodišča
 Trgovinska (lex mercatoria)
       Razvoj equity
  Razlogi
    Omejene pristojnosti kraljevih sodišč
    Togost - nepravični rezultati
 Osamosvojitev Chancery
 Vpliv kanonskega prava na postopek
 Pisnost, tajnost
 Kompromis 1616
    Dualistična zgradba
 Common law
 Equity, ki dopolnjuje
 Do 1874 lahko pravila equity uporablja
 samo Chancery
 Polagoma postanejo trdna pravna
 pravila
Trgovinsko p. in common law-
     spojitev
 Izguba samostojnosti trgovinskih sodišč
 Druga polovica XVIII. stol. –
 trgovinskopravne institucije prenehajo
 veljati samo za trgovce.
    Obdobje po 1832
 Razmah zakonodaje
 Radikalne reforme procesnega prava
 1832/33 in 1852
 Posplošenje postopkov
 Večji poudarek na materialnem pravu
    Judicature Acts 1873-75
  Odprava razlikovanja med kraljevimi sodišči in
  Chancery
  Oboji uporabljajo common law + equity
  Konsolidacija materialnega prava
  Razvoj in izpopolnjevanje prava ostajata v
  domeni sodišč
  Law Reports od 1865
  Halsbury´s Laws of England
Pomen zgodovinskega razvoja
 Angleški pravniki dajejo prednost
 postopku
 Zgodovinske okoliščine oblikovale
 sistematiko in pojme (torts)
 Ni ločitve med javnim in zasebnim
 pravom
 Zakrnevanje zasebnega prava
 Preprečena recepcija RP
  Zgradba angleškega prava
 Sistematika
 Pojmi
 Pravno pravilo
      Sistematika
 Ni razlikovanja med javnim in zasebnim
 pravom
 Ni členitev na civilno, trgovinsko,
 delovno, socialna varnost, upravno
 pravo
 Drugačne delitve: Common law in
 equity
         Pojmi
 Ni pojmov kot so:, napake volje, višja
 sila, pravna oseba
 Specifični instituti: trust, bailment,
 estoppel, consideration, trespass
 Neprevedljivost, tudi če se pojmi
 jezikovno ujemajo
           Torts
  Deceit (prevara)
  Nuisance (motenje posesti)
  Trespass (kršitev LP)
  Conversion (protipravno razpolaganje s tujo
  premičnino)
  Libel and slander (pisna, ustna razţalitev)
  Rylands v. Fletcher (objektivna odgovornost
  zemljiškega lastnika)
     Pravno pravilo
 Ni primerljivosti
 Legal rule pomeni nekaj drugega (manj
 splošno)
 Ni razlikovanja med kogentnim in
 dispozitivnim pravilom
            Sistematika
  Real property
  Company
  Personal property
  Bankruptcy
  Bailment
  Quasi-contract
  Local government
  Conflict of laws
  Contracts
  Sale of goods
  Torts
  Master an Servant
  Razlogi za različno zgradbo
 R-G – racionalni in logični sistemi
 (zakonodaja, univerze)
 A pravo zraslo preko posameznih
 različnih postopkov
 Utesnjenost v procesno pravo
           Univerze
  Rimsko in kanonsko pravo
  Oxford – 1. redno predavanje o angleškem
  pravu 1785 (Cambridge 1800)
  Pravniki se niso izobraţevali na univerzah
  Še vedno ni nujno, da je odvetnik pravnik
  – Barristers (Inns of Law)
  – Solicitor (Law Society)
    Common law in equity
  Equity follows the law
  – Specific performance
  – Undue influence
 Equity acts in personam
 Pravna sredstva equity so stvar presoje
  – „clean hands‟
    Common law in equity
 Različen postopek pri Chancery
 Po 1875 (Judicature Acts)
  – Vsa sodišča lahko uporabljajo oboje
  – Ista toţba se lahko opira na oboje
  High Court of Justice
  – King‟s Bench
  – Chancery Division
          Po 1875
  Dodelitev zadev:
  – Nasprotje se zmanjšuje
  – Pravna sredstva niso več merilo za delitev
  – kateri postopek je ustreznejši (ustni ali
   pisni)
         Delitev zadev
  Common law
  – Kazensko
  – Pogodbeno
  – odškodninsko
  Equity
  –  Real property
  –  Trust
  –  Gospodarske druţbe
  –  Stečaj
  –  dedovanje
          Trust
 Settlor
 Trustee
 beneficiar (cestui que trust)
 Uporaba
  – Varstvo poslovno nesposobnih oseb
  – Urejanje zapuščin
  – Ustanove, skladi
  – Izogib davkom pri velikih premoţenjih
          Trust
      LASTNINSKA PRAVICA

  Legal ownership
  – Trustee


  Equitable ownership
  – Beneficiary
    Odtujitev premoţenja
  Odplačna in pridobitelj v dobri veri
  – Izkupiček stopi na mesto premoţenja

  Neodplačna ali pridobitelj nedobroveren
  – Pridobitelj samodejno postane trustee
  – Mora upravljati v korist beneficiarjev
      Pravno pravilo
 Temelji na primerih (kazuistika)
 Ratio decidendi in obiter dictum
 Pravilo ni abstraktno
 R-G: nujno širše
 Sodnik ne razlaga ampak razlikuje
 (distinguishing)
      Sodna praksa
 glavni vir
 vezanost na precedente
 superior courts (višja sodišča)
 inferior courts (niţja sodišča) – večina
 zadev
 merilo razlikovanja je obseg pristojnosti
     Organizacija sodstva
  Supreme Court of Judicature sestavljajo
  Superior Courts:
  – High Court of Justice (civilne zadeve)
  – Crown Court (kazenske zadeve)
  – Court of Appeal
    » Civil Division
    » Criminal Division
     High Court of Justice
  Queen's Bench Division – Lord Chief
  Justice
  – Admiralty Court
  – Commercial Court
  Chancery Division – Vice Chancellor
  – Companies Court
  – Bankruptcy Court
  – Family Division - President
       House of Lords
 Proti odločbam Court of Appeal
 Izjemoma, če je dopuščeno
 50 sodb letno
 Pravico odločanja imajo
  – Lord Chancellor – predsednik
  – Lords of Appeal in Ordinary (največ 11
   lordov)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:99
posted:1/3/2011
language:Slovenian
pages:151