BBS Бюлетин 2408

Document Sample
BBS Бюлетин 2408 Powered By Docstoc
					ОФЕРТИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
    БЮЛЕТИНИ 1409 – 3309 / 2009 г.
BBS (Bulletin Board Service) е системата за разпространение на
технологични оферти(предлагане) и технологични заявки(търсене) на
мрежата Enterprise Europe Network. Чрез технологичния бюлетин можете
да намерите нови разработени технологии, необходими за разрешаване
на конкретни проблеми на вашето производство, както и да влезете в
контакт с фирми от страните, включени в мрежата, които търсят или
предлагат определена нова технология.

За да получите координати на фирмата, подала офертата, е нужно да
попълните приложения формуляр за проявен интерес и да го изпратите
на e-mail адрес: eic@pcci.bg или факс: 032 908983, 908999.

Услугата е безплатна!
           Технологичен Бюлетин 1409

01. 09 SI 68CN 3D2F TO Словенско МСП предлага система от манекени за
тестване на дрехи, устойчиви на огън в съгласие със стандарта ISO
13506:2008. Системата оценява характеристиките на устойчивите на огън
дрехи в реалистични сценарии за пожари, които са трудни са симулиране с
традиционни тестове. Търсят се производители, разпространители и
купувачи (като например армията, пожарни команди и др.) на дрехи,
устойчиви на огън, за техническо и търговско сътрудничество.

02. 09 PL 61AK 2S5O TR Полско МСП от химическия сектор се
специализира в производство на полиетиленови покрития за опаковане и
други промишлени употреби. Фирмата цели намаляване на използваните
материали и намаляване на цената. Търсената технология трябва да позволи
получаване на по-тънко покритие със задоволителни параметри по
издръжливост и да е готова за употреба. Търси се търговско споразумение с
техническа помощ.

03. 08 PL 61AK 2S0P TR Полско МСП от земеделския отрасъл търси
технология, подходяща за използване на растителни отпадъци (слама, сено
и др.) за производство на енергийни гранули. Наличните технологии на
пазара са твърде скъпи и енергийно неефективни. Търсената технология
трябва да е проста, евтина и готова за употреба. Търси се търговско
споразумение с техническо сътрудничество.
04. 08 PL 61AK 2S0O ТR Полска земеделска фирма обработва 4000 хектара.
Техническият проблем на фирмата се състои в липсата на възможност за
ефективно изсушаване на царевица (около 10 000 тона). Съществуващите
пещи за сушене не са ефективни и използват твърде много енергия.
Търсената технология трябва да е готова за внедряване. Търси се търговско
споразумение с техническа помощ.

05. 08 PL 61AK 2RYR TR Полско МСП от обработваемата промишленост
желае да разработи ново производство на торбички от фолио за медицински
цели. Високочестотният метод за отливане се счита за най-подходящия за
получаване на необходимия ефект и качество. Търсената технология трябва
да бъде напълно разработена. Търсеният партньор трябва да е от този
отрасъл и да е специализиран във високочестотно отливане за медицински
продукти. Търсят се лицензионно споразумение, споразумение за смесено
дружество и търговско споразумение с техническа помощ.

06. 09 DE 1067 3D7M ТО Немски институт е разработил програмируема
мивка за миене на ръце, която се контролира от микроконтролер. Дизайнът
включва мивка и кран в едно цяло, което прави мивката много атрактивна.
Благодарение на позицията на ръцете на потребителя се включва или
изключва кранът, а също може да бъде избрана топла или студена вода.
Кранът идва с два оптични сензора. Институтът търси лицензиат или
купувач на патента.

07. 09 LV 58AD 3COK TR Малка латвийска строителна фирма търси нова
технология за производство на различни бетонни подпори – крайпътни
камъни, бетонни греди и други. Фирмата търси промишлен партньор, който
може да осигури оборудване, инсталация и обучение.

08. 09 LV 58AD 3CKL TR Латвийска фирма търси напълно разработени
технологии за обработка на отпадни води. Фирмата търси производители
или доставчици на апаратура за биологична обработка на отпадни води,
както и възможности за сътрудничество за производство на резервоари за
отпадни води.

09. 09 DE 0855 3D86 ТО Немски университет е разработил сензор, базиран
на ядрено-магнитен резонанс, който бързо може да открива експлозиви или
водороден пероксид в багаж, колети, на гишета за проверка по летища или
транспортни терминали. Оборудването е компактно и лесно за използване,
то е било тествано на лабораторно ниво. Търсят се лицензиати за
комерсиализиране на сензора.

10. 09 DE 0855 3D8P ТО Немска регионална водна асоциация е разработила
първата система за откриване на повреди по канализация, която може да
открива повреди в частично напълнени канализации с изключително висока
точност. Търсенето може да става, докато канализацията е в употреба.
Системата е бърза и открива повреди над и под нивото на водата. Търсят се
фирми от сервизния сектор за техническо сътрудничество.
11. 09 DE 1067 3D8C TO Немска фирма е разработила нов вид душ за
хигиенична грижа за възрастни пациенти или инвалиди. Душът
представлява душ-кабинка със самостоятелни функции като душ със или
без сапун, масаж, сушене и дори дезинфекция. Душът може да допълва
ръчно къпане в болници, старчески домове и други. Пациентите могат да го
използват в седнало или седящо положение. Душът може да бъде свързан
към канализацията на сгради. Разработчикът търси купувач за патента.

12. 09 DE 1067 3D8A ТО Немско МСП е разработило много гъвкава
автоматизирана линия за заваряване за производство на сложни части,
които изискват няколко заварявания. Различни видове рамки се
транспортират върху непрекъсната лента, която свързва различните места за
заваряване. Те са индивидуално програмируеми, което позволява обработка
на малки количества рамки и бързо приспособяване към различни бройки
части. Фирмата търси техническо сътрудничество, възможни са и други
видове споразумения.

13. 09 DE 0855 3D9J ТО Немска фирма, специализирана в обработка на вода
чрез мембранни технологии предлага модули за обезсоляване на морска
вода, възсолена и повърхностна вода. Модулите се характеризират с лесно
използване, енергийна ефективност и устойчивост. Те могат да бъдат
комбинирани с енергийни източници, работещи със слънчева или вятърна
енергия. Търсят се партньори за търговски споразумения с техническа
помощ.

14. 09 DE 0855 3D8B ТО Немски доставчик на машини за покрития е
специализиран в разработка и производство на поръчкови машинни части и
линии. Фирмата предлага новоразработени технологии за ламиниране и
нанасяне на покрития, които позволяват по-висока скорост на обработка
като по този начин употребата и ефективността на инсталациите се
подобрява. В допълнение се намаляват повредите и дефектите и се
спестяват материални ресурси. Търсят се промишлени партньори за
съвместна разработка и тестване на нови приложения.

15. 09 DE 1271 3D7W TO Малка немска дърводелска фирма,
специализирана в строителство, поддръжка и разширяване на дървени
къщи, е разработила нов изолационен панел с необикновени характеристики
за топлинно и звуково изолиране. Панелът се прави от устойчиви
възобновяеми ресурси. Фирмата търси техническо сътрудничество за
тестване, характеризиране и разработка на прототипи, както и лицензиати,
които ще работят по производство и маркетинг.

16. 09 DE 0855 3D6H ТО Немска фирма е разработила инсталация за
дестилиране, която е съчетана с нов метод за охлаждане и автоматизиране
на дестилационния процес. Системата позволява възстановяване на енергия
до 95% и по този начин е много по-ефективна от съвременните
дестилационни методи. Тя може да бъде използвана за дестилати с ниска
точка на кипене или за обезсоляване на морска вода. Фирмата търси
промишлени партньори и/или институти за по-нататъшна разработка и
приложение на технологията.

17. 09 HU 50R8 3D75 ТО Малка унгарска фирма е разработила алтернативен
начин за откриване на лъжи. Той се използва за оценка на надеждността на
изявления, направени от разследвания човек. На зададените устно въпроси
се отговаря писмено, така че човек не се притеснява. Технологията може да
бъде използвана в съдебната система и полицията, но може да бъде
използвана и в частни фирми. Фирмата търси партньор за приспособяване
на технологията към чуждестранни местни изисквания.

18. 09 DE 1593 3D79 ТО Немска фирма предоставя високо иновативна
технология, която свързва капилярна електрофореза към масова
спектометрия като платформа за клинична протеомика. Патентованата
технология показва пептиди, белтъчини от човешки или животински
телесни течности или клетъчни култури. Тя позволява диагностициране на
тежки болести на ранен етап и за установяване на терапевтични цели.
Фирмата се интересува от партньори за лицензионно споразумение и
техническо сътрудничество.

19. 09 RO 78EG 3CQO ТО Румънски изследователски институт е разработил
технология за производство на биодизел от сурови или отпадъчни
растителни масла. Биодизелът може да се използва в дизелови двигатели, в
съчетание с дизелово гориво или самостоятелно. Основните предимства са
използване на отпадъчни растителни масла – полученото биогориво се
разпада в природата и представлява възобновяем източник на енергия.
Институтът търси партньори като например промишлени фирми за
технологичен пренос, като предлага и технически консултации.

20. 09 RO 78EG 3CU9 ТО Румънски изследователски институт е разработил
технология за производство на биодизел от рапично масло. Биодизелът
може да бъде използван в дизелови двигатели, смесен с дизелово гориво
или самостоятелно. Основните предимства са – възобновяем източник на
енергия, намалява изхвърлянето на парникови газове, разпада се в
природата. Институтът търси партньори като промишлени фирми или
земеделски производители за технологичен трансфер, като в същото време
предлага технически консултации.

21. 09 FI 30I1 3D9A TR Финландско МСП се занимава с внедряване на
оптични нишкови устройства за различни приложения за различни
производства. Фирмата разполага и с механична работилница и оборудване
за изливане на стъкло, производство на нишки и изпаряване. Фирмата търси
технологии и оборудване за рециклиране и оцветяване на боросиликатно
стъкло. Търси се търговско и техническо сътрудничество.

22. 09 SE 67CJ 3D5E ТО Шведска фирма е разработила модерна
компютърна контролна система за вятърни инсталации. Напълно
разработеният продукт е резултат от повече от 20 години натрупване на
производствени познания и близко сътрудничество с университети.
Контролната система притежава цяла гама от уникални функции и е била
тествана по целия свят. Фирмата търси контакт с производители на вятърни
инсталации, които се интересуват от оценяване на контролната система.

23. 09 SE 67CJ 3D98 ТО Шведска фирма е изобретила устройство за
показване на нивото на течности, което позволява измерване на нивото на
течности извън резервоара в обработваемата промишленост, както и за
септични резервоари. Устройството има много ниска консумация на енергия
и е приложимо към всички видове резервоари. Фирмата търси партньори,
интересуващи се от техническо и търговско сътрудничество за тестване
и/или приспособяване на технологията към нови приложения.

24. 09 FI 30I1 3CO3 ТО Финландско МСП е специализирано във внедряване
и сглобяване на оптични, нишково-оптични и прецизни механични
устройства и системи. Фирмата има опит в нишковите технологии и оптика
и изливане на стъкло, изпаряване, прецизна обработка. Търсят се
производители на устройства и системи, които се интересуват от оптични,
оптомеханични и нишкови оптични решения и експертизи за техническо и
търговско сътрудничество.

25. 09 FI 30I1 3D90 TR Финландско МСП внедрява нишкови оптични
устройства за различни приложения за различни производства. Освен опит в
оптиката и оптичните нишки, фирмата разполага и с оборудване за изливане
на стъкло, изпаряване и прецизна обработка. Фирмата търси партньори,
които разполагат с приложения и оборудване, които могат да използват
оптични нишки в техните проекти. Търси се търговско и техническо
сътрудничество.

26. 09 RO 75DV 3CSS ТО Румънски изследователи предлагат метод за
обективна оценка на мускулни неравномерности в тялото. Този метод
осигурява на специалистите възможност да окажат профилактика. Методът
засяга главно кинетопрофилактика, която дава възможност за действие
преди поява на лошо функционираща анатомия на гръбнака.
Изобретателите търсят лицензионно споразумение, техническо
сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ.

27. 09 DE 18A5 3CV2 ТО Немски изследователски институт се занимава с
различни енергийни технологии. Институтът предлага нова технология,
която позволява да се използва топлина от двигател, както и двигателни
газове за охлаждане, което позволява по-голяма ефективност и
производителност на такива инсталации. Технологията е патентована.
Потенциалният партньор трябва да построи пилотна инсталация и трябва да
се интересува от производство на инсталации. Възможни са няколко вида
споразумения.

28. 09 BG 0528 3D30 TR Българска фирма, занимаваща се с енергийна
ефективност, е разработила проекти за сгради с висока енергийна
ефективност, които съчетават напредничави материали, управление и
устойчивост. Приложената технология гарантира намалено използване на
енергия и топлина, подобрено управление на отпадъците и рационално
използване на водата. Фирмата търси финансови ресурси или съвместно
изпълнение на проекта чрез директно инвестиране или съвместно
кандидатстване за финансиране по различни финансови програми.

29. 09 IS 81ET 3D0H ТR Фирма, занимаваща се с консултации търси
доставчик на съдържание за управление на човешки ресурси за
съществуваща уеб платформа. Необходимото съдържание трябва да има
фокус върху процеси, шаблони, но и върху електронно обучение и общи
услуги. Фирмата търси смесено дружество или техническо сътрудничество.

30. 09 IE 51S6 3D5I TO Ирландски инженер е разработил химически процес
за полагане на метален филм върху стъкло и подобни непропускащи ток
повърхности. Предимствата в сравнение с обикновените методи включват
работа при стайна температура, ниска цена и материали, които могат да
бъдат адаптирани за различни приложения. Търсят се лицензионни
споразумения с фирми или организации с опит и ресурси за
комерсиализиране на технологията.

31. 09 GB 77dz 3D91 ТR Британска фирма оценява нови технологии за
батерии, които могат да произвеждат силен ток за кратко време, който е
достатъчен за да причини пробив. За да може да продължи, фирмата се
нуждае от ограничител на тока, който ще бъде свързан по такъв начин с
други елементи за да се постигне сила на тока, която не може да причини
пробив. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

32. 09 GB 44O7 3D9E TR Британска фирма търси други фирми, които
притежават кандидати за пептидни лекарства, на които желаят да подобрят
продължителността на живота. Те могат да включват кандидати за
лекарства, които не са издържали клинични тестове поради
продължителността на живота си.

33. 09 GB 44O7 3D2O ТО Британска фирма е проектирала приложима
безжична система за предупреждение от опасности, която може да открива
огън, пушек, вредни газове и наличие на хора. Фирмата търси
сътрудничество с европейска фирма с цел разработка на устройството и
производство на продукт, който може да се продава.

34. 09 GB 44O7 3CYA ТО Британски университет е разработил сензор за
електрически потенциал за ритъм на сърцето, който не изисква контакт с
пациента и не се нуждае от слагане по гръдния кош или на място, близко до
сърцето. Тези сензори записват точни резултати, когато са вградени в
гривни, други предмети за носене или дори вградени в мебели.
Университетът търси лицензиране и съвместна разработка на нови
приложения.

35. 09 ES 23D1 3CXH ТО Испанска фирма е разработила нов вид материал
за покриване на всички видове стени. Той представлява кристална
керамика, която притежава цвят и изолира срещу звук и топлина. Фирмата
търси партньори от строителството и съответните сектори с цел
установяване на лицензионно споразумение за разработка на нови
приложения и използване на съществуващото ноу-хау.
36. 09 IT 53U0 3CVL ТО Италианско МСП със специализирано ноу-хау за
приложения за данни, използващи синтетичен апертурен радар (САР),
предлага поръчкови софтуерни модули и разработка на приложения, които
използват данни от САР. Данните от САР позволяват наблюдение при
всички атмосферни влияния и през деня и нощта. Фирмата има обширен
опит в разработката на алгоритми за обработка на САР данни и е отворена
към промишлени и/или изследователски партньорства.

37. 09 ES 24D8 3CXP ТО Испанска фирма е проектирала нова система,
която преобразува гравитацията, която всички видове пътни превозни
средства упражняват върху гумите в енергия, която се използва за
задвижване на самото пътно превозно средство. Тази система не генерира
емисии или разходи и може да бъде инсталирана във превозни средства,
които вече се използват или в нови такива. Фирмата търси лицензионно
споразумение, въпреки че ще бъдат разгледани и други предложения.

38. 08 ES 25E2 27KM ТО Испанска организация е разработила нови
развойни дейности за визуализация и моделиране като метод за различаване
на болести чрез визуализиране на биомедицински изображения. Фирмата
търси други фирми, които се интересуват от нейната технология.

39. 09 IT 53V3 3CZP ТО Малка италианска фирма е разработила система
във вакуум за извършване на елементарни анализи на материали. Основното
предимство е, че използваната технология не вреди в големи размери, тъй
като много малка проба (под 100 милиграма) е достатъчна за да се постигне
точност от 1 промил. Фирмата търси индустриален партньор, интересуващ
се от по-нататъшна разработка или изследователски център за тестване на
нови приложения.

40. 09 ES 28G1 3CWV ТО Испанска група за софтуерна разработка и
архитектурен CAD софтуер е разработила нов софтуерен инструмент за
проектиране. Софтуерът цели проектиране в 3D за проектиране на
архитектонични и стационарни равнини с динамично изобразяване.
Основното предимство е високата степен на интегриране, която позволява
проектиране с компютър в реално време. Фирмата търси лицензионно
споразумение за съществуващи продукти и технологичен партньор за
разработка на нови CAD приложения.

41. 09 ES 25E2 3COC ТО Испански изследователски център притежава
богат опит в областта на подбора на кристални соли на активни
фармацевтични съставки. Центърът разполага с иновативна разработена
технология в областта на разработка на активни фармацевтични съставки и
спомагателни съставки. Фирмата търси други фирми от фармацевтичния
сектор, които се интересуват от подбор на соли и съответни услуги.

42. 09 ES 28G1 3CWR ТО Испанска академична фирма, чиято дейност е
разработка на тестове за безопасност на храни, които да откриват нежелани
съставки, предлага бърз количествен метод за анализ на хлорамфеникол в
мед.
43. 09 ES 24D8 3CVW ТО Испанска фирма е разработила платформа, чрез
която потребителя може да разработва информационни ръководства без
каквито и да било познания по програмиране. Тези ръководства могат да
бъдат общи, като например културни, туристически, рекламни, каталогови и
други. Създаването им е много бързо и лесно, като включва многобройни
възможности за разпространение и система за контрол на даунлоуда.
Фирмата търси лиценз или споразумение за смесено дружество.

44. 09 ES 28G1 3CW9 ТО Испанска биотехнологична фирма, която използва
и разработва методи и технологии в областта на хранителната сигурност,
предлага услуга за откриване на алергени. Фирмата търси търговско
споразумение с техническа помощ.

45. 09 ES 29h4 3CVH ТО Испански университет е разработил инструмент,
който улеснява работата с и съхранението на прахови проби за електронни
микроскопи. Използването на инструмента подобрява значително
устойчивостта на пробите и се избягва загуба или влошаване на качеството
на пробите. Инструментът е особено полезен, когато се прибират, местят
или съхраняват временно проби, които ще бъдат изследвани. Търси се
сътрудничество с партньор, който се интересува от производство и
комерсиализиране на инструмента.

46. 08 ES 25E2 27LZ ТО Изследователска група от испански технически
университет е разработила електронна схема, която може да задвижва
електростатичен задвижващ механизъм по такъв начин, че изискваното
напрежение за да се сгънат пластинките е само частичка от подаваното
напрежение. Основните приложения са превключватели, филтри и като
цяло всяко едно приложение, което използва електростатични задвижващи
механизми като елементи за превключване. Групата търси лицензионно
споразумение.

47. 09 ES 24D8 3CVS ТО Испански университет е разработил изцяло нова
процедура за разпространение на Iris Boissieri Henriq (вид, застрашен от
изчезване) и неговите различни приложения, които са от интерес за
търговско градинарство и фитохимията, поради високия брой флавоноиди,
феноли, терпеноиди и други. Университетът търси лицензионно
споразумение.

48. 09 ES 28G1 3CVR ТО Испанска биотехнологична фирма, която използва
и разработва методи и технологии за хранителна сигурност, е разработила
решение за извличане на глутен от обработени с топлина храни. Фирмата
търси споразумение за смесено дружество, споразумение за производство
или търговско споразумение.

49. 09 ES 28G1 3CVQ ТО Испанска биотехнологична фирма, която използва
и разработва методи и технологии за хранителна сигурност, предлага
откриване на глутен на производители на храни. Фирмата търси търговско
споразумение.
50. 09 ES 28G5 3CUK ТО Испанска фирма е разработила географска
информационна система за управление на графична и буквено-цифрена
информация, необходима за организиране и анализ на много приложения,
като например създаване на модели и изчисляване на пътища. Фирмата
търси промишлени партньори, университети или публични администрации
с цел постигане на лицензионни споразумения, споразумения за по-
нататъшна разработка и търговски споразумения с техническа помощ.

51. 09 ES 24D8 3CU7 ТО Испански университет е разработил метод за
производство на решетки чрез използване на лазер с галванометри.
Решетките са проектирани чрез CAD и прехвърлени към субстрат, чрез
промяна на отразителния индекс на търговско стъкло чрез изрязване на
метални или керамични цели в задната част на субстрата. Методът има
широка гама приложения, особено в комуникациите и нови технологии.
Университетът търси лицензионно споразумение.

52. 09 ES 23D1 2S4V TO Испански технологичен център е разработил
онлайн платформа за съвместна работа върху предотвратяване на рискове и
безопасност на труда. Платформата осигурява подкрепа за разработка на
планове за безопасност на труда в областта на строителството. Тя интегрира
и предоставя информация, отнасяща се до гарантиране на безопасността на
строителни места за строителни фирми. Центърът търси партньори за
разработка на по-нататъшни приложения и използване на съществуващото
ноу-хау.

53. 09 ES 28G5 3CTU ТО Испанска фирма е разработила технология за
обработка на геопространствени данни, която може да бъде използвана за
изследване на земя за гражданско инженерство и картографски проекти.
Предимството на технологията е, че тя позволява разработване на цифрови
карти, чрез използване на 2D или 3D. Фирмата търси промишлени
партньори за постигане на лицензионни споразумения, споразумения за
съвместни бъдещи разработки и търговски споразумения с техническа
помощ.

54. 08 ES 25E2 27JG ТО Испанска технологична група с богат опит, която
дава професионални съвети и изпълнява приложни проекти, свързани с
изследвания и технологични нововъведения, притежава опит, свързан с
активни фармацевтични съставки. Групата търси други фирми, които се
нуждаят от нови пътеки за активни фармацевтични съставки, които да бъдат
внедрени в изследвания, подобряване на опита, свързан с активни
фармацевтични съставки и/или разработване на изследователски дейности.

55. 08 ES 25E2 27JA ТО Испанска фирма от здравния сектор работи върху
различни иновационни проекти, насочени към разработка на нови гръдни
медицински устройства в диагностичното получаване на образи. Фирмата е
пионер в цифровата мамография и търси други фирми, които се интересуват
от разработване на нови продукти за диагностично получаване на образи за
мамография и съответните области, като например екография и образи,
получени чрез магнитен резонанс, където техният опит би бил от полза.
Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

56. 08 ES 25E2 27JE ТО Испанска медицинска фирма разработва различни
иновационни проекти, насочени към разработка на нови медицински
устройства. Фирмата разработва нов ендоваскуларен подход и хирургическа
процедура, приложима за лечение на аневризми и в частност на аневризми
на коремната аорта. Фирмата търси други фирми, специализирани в
протези, които се интересуват от съвместна разработка и подобряване на
това ново изобретение.

57. 08 ES 25E2 27JK ТR Испанска фирма притежава богат опит, свързан с
производство и комерсиализация на медицински устройства в областта на
дишането, аудиометрия, сън и други. За нова продуктова линия в областта
на дишането фирмата търси партньор с много прецизно прототипиране и
инжектиране с цел производство на неметални триизмерни структури,
които ще позволят разработка на нови устройства.

58. 08 ES 25E2 27JL TR Испанска фирма притежава богат опит в областта на
медицинските устройства. Фирмата работи върху преносими устройства въз
основа на микропроцесор без операционна система. Фирмата търси
партньори, които могат да й помогнат да разработи нов фърмуерен модул.

59. 09 ES 25E2 2S3D ТО Изследователска група от болница в Испания
притежава богат опит в областта на имунологията. Групата е разработила
рекомбинантен разтвор за предотвратяване и лечение на гъбични инфекции
и други болести, причинени от гъбички. Групата търси лицензиат.

60. 09 IT 56Z7 3CY7 TO Италиански частен център за иновации и пренос на
технологии е патентовал и тествал нова контролна система за
пространствено отопление в нови и стари сгради, оборудвани с
традиционни отоплителни пещи. Ключовите точки са спестена енергия,
комфорт и лесна употреба. Центърът търси сътрудничество или
споразумения с фирми за по-нататъшно тестване, усъвършенстване и
лицензиране.

61. 09 ES 23D2 3CQD ТО Испански университет притежава ноу-хау за
разработка и изпълняване на синтез на органични продукти чрез директни
или индиректни електрохимични процеси. Технологията притежава две
големи предимства – опростява метода за химичен синтез и е екологична.
Тази технология може да бъде от интерес за химически и фармацевтични
фирми, които произвеждат междинни продукти и крайни химически
продукти и се нуждаят от разработка на нови процеси. Търсят се
индустриални партньори за патентоване или за лицензионни споразумения
за ноу-хау.

62. 09 ES 25E2 3CSA ТО Испански технологичен център предлага
симулация на акустика и наблюдаване на сгради. Центърът разпространява
опита си и ползите, свързани с анализ на виброакустика и софтуер за
проектиране. Центърът търси производители на акустични изолационни
материали, които желаят да проверят нови материали и поведението на
решения за строителство.

63. 09 ES 25E2 3CTP TR Испански технологичен център притежава ноу-хау
за наблюдение на еутрофни системи и търси технологично сътрудничество
за използване на водни растения за намаляване на азотни, фосфатни,
органични съединения и органична маса във водни системи. Търсената
технология трябва да включва глобална информационна система,
симулиране на хидродинамика, заедно с глобално решение за водни
растения по отношение на избор на растения и местоположение.

64. 08 ES 25E2 27JP ТО Испанска изследователска група е разработила нов
воден разтвор за по-добро съхранение на тъкани и органи. Групата търси
индустриални партньори за лицензиране на тази възможност.

65. 08 ES 25E2 27LY TR Испанско МСП търси системен интегратор с опит в
публична ключова инфраструктура и електронна идентичност, цифров
подпис, криптиране на данни и други. Търсеният партньор трябва да има
капацитета за внедряване на решения, след обучение в централата на
фирмата, като ги интегрира в други приложения на клиента.

66. 09 ES 25E2 3CPY ТО Испански технологичен център е разработил
технология, която позволява поне едногодишно наблюдение на няколко
параметра, които характеризират работата на слънчеви топлинни системи.
Чрез тази технология слънчеви топлинни системи могат да бъдат оценявани
в реални условия и при цялостна метеорологична система при реално
натоварване. Търсят се публични институции и частни фирми, които
инсталират в нови или съществуващи недвижими имоти, с цел подобряване
на продукта.

67. 09 ES 26E5 3CP5 TR Испанско МСП, занимаващо се с рециклиране на
електрически жици, извадени от употреба модули и безопасни отпадъци,
търси технология и ноу-хау, изисквано за внедряване на система във
фирмените инсталации, която би намалила влажността на крайния продукт
до 1%, така че да може той да съответства на новите пазарни спецификации.

68. 09 ES 23D2 3COU ТО Изследователи от испански университети и
технологични центрове са разработили нов високопроизводителен процес за
получаване на наноструктурни метални карбиди, приложими за извличане
на газ и нефт, за минната и строителна промишленост и други. Процесът
позволява повишаване на производителността и степента на чистота и
намаляване на разходите, свързани с метални карбиди. Разработчиците
търсят партньори за техническо сътрудничество и лицензионни
споразумения.

69. 09 ES 23D2 3CNT ТО Испански университет е разработил нов метод,
който позволява намаляване на времето, необходимо за даунлоуд от уеб
страници, което е от полза за интернет потребителите. Уеб сървърът има
файл за достъп, който позволява даунлоуд само на съдържанието, което е
променено в сравнение с предишен даунлоуд от същата уеб страница. По
този начин може да бъде постигнато намаление от 40-60% на броя заявки,
изпратени към сървъра и времето за даунлоуд на потребителя. Търсят се
лицензионни споразумения.

70. 09 ES 25E2 3CJI ТО Испанска клинична лаборатория има богат опит в
клинични ензимологични измервания. Лабораторията търси производители
на ин витро диагностика, които се интересуват от гарантиране на
проследяемост на зададените стойности на калибраторите и материалите и
по този начин да се сертифицират материалите.

71. 08 ES 25E2 27JF TO Испанска здравна фирма притежава богат опит в
разработката на различни иновационни проекти, насочени към разработка
на нови медицински устройства. Фирмата притежава богат опит, свързан с
импланти и нови хирургически процедури за корекции, които изискват
минимална намеса. Фирмата търси друга фирма и индустриални партньори,
интересуващи се от разработка на нови технологични проекти с техническа
помощ.

72. 09 ES 28G3 3CO6 ТО Испански разработчик на софтуер е създал
приложение за визуализиране на картината на отдалечена камера върху
мобилен телефон. Приложението позволява на потребителя да контролира,
наблюдава и записва предаването на камери за наблюдение върху мобилни
телефони с Windows Mobile 6 или по-добра операционна система.
Софтуерът може да бъде обновен така, че да поддържа всеки един модел
камера. Продуктът е готов за комерсиализация. Разработчикът търси
търговско споразумение с техническа помощ.

73. 09 ES 28F9 3CO0 ТО Испанска фирма за развойна дейност е разработила
софтуерна технология, която е модулна, отворена и способна да се
интегрира в други системи, марки и технологии от областта на технологии
за сигурност, като по този начин образува цялостна платформа, която може
да посрещне широка гама проекти, които се отнасят до телевизия,
наблюдение, отдалечено наблюдение и приемане на аларми. Фирмата желае
да подпише търговски споразумения с техническа помощ.

74. 09 ES 28F9 3CNU ТО Испанска фирма за развойна дейност е
разработила интелигентна технология за ранно откриване на пожари, която
се базира на много иновативна система за видеонаблюдение, която е
вградена в автономно летателно средство. Системата комбинира топлинни
камери и камери за дневно наблюдение с геопозициониране – система за
глобално позициониране с географска информационна система и преносим
микропроцесор, който управлява летателното средство. Фирмата желае да
подпише търговски споразумения с техническа помощ.

75. 09 ES 27F4 3CKX TR Испанско МСП е проектирало система за следене
на тренировките за професионални спортисти и аматьори на всяко едно
спортно ниво. Системата помага за откриване, избягване и коригиране на
всяка една грешка по време на упражняването на спорта с цел избягване на
наранявания и подобряване на спортното представяне. Фирмата търси
партньори за внедряване и разработване на софтуера. Търсят се техническо
сътрудничество или смесено дружество.

76. 09 ES 28F9 3CNA ТО Испанска фирма разработва софтуер, който
осигурява платформи, които позволяват пускане на нови безжични и
фиксирани видеоконферентни услуги през интернет протокол за всяко едно
устройство и всяка една мрежа. Фирмата търси техническо и търговско
сътрудничество с ИТ фирми или системни интегратори със сериозна
инфраструктура и опит в услугите с цел адаптиране и внедряване на
софтуер или за оператори на телекоми и корпорации и подкрепяне на
пускането на нови видео услуги.

77. 09 ES 23D2 3CND ТО Испанска изследователска група е разработила
бърз метод за калибриране за анализ на проби с различна природа.
Основните предимства на тази технология са по-кратки времена и намалени
разходи за анализ. Технологията е напълно разработена и се прилага за
анализи в лабораторията на групата. Изследователският екип търси
партньори за разпространение и/или по-нататъшна разработка на нови
приложения.

78. 09 ES 28G2 3CLZ ТО Испански изследователски институт е патентовал
нов начин за производство и пречистване на рекомбинантни белтъчини с
лектинов модул. Този модул може да бъде считан за подобрител на
биологичната разтворимост с допълнителни функции. Институтът търси
индустриални партньори за лицензионно споразумение.

79. 09 ES 28G2 3CJ3 ТО Испански изследователски институт е патентовал
нови флуоресцентни аналози на милтефозина. Новите съединения са
включени в мокроорганизми като например гъбички, Acanthamoeba и
Protozoa, като по този начин позволява тяхното откриване и
идентифициране чрез флуоресцентна микроскопия и откриване на
устойчиви на милтефозин микроорганизми и последващо въвеждане на
устойчивост на милтефозин чрез лечение. Институтът търси фирми, които
се интересуват от лицензиране на патента с цел разработка на диагностичен
набор.

80. 09 ES 28G2 3CML TO Испански изследователски институт е патентовал
нов метод за откриване на антитуморни съставки, базирани на подтискане
на ERK димеризиране. Изследователите са открили, че подтискането на
ERK димеризирането намалява трансформирането на клетки и
разрастването на тумора. Институтът търси други фирми, интересуващи се
от лицензиране на патента и разработване на нови методи за наблюдение на
антитуморни съединения въз основа на нова специфична цел.

81. 09 ES 28G3 3CLX ТО Испанска фирма, занимаваща се с развойна
дейност, е разработила иновативна система за показване на рекламно
съдържание, която се вижда от движещи се хора. Тя се формира от система
панели, която създава илюзорно усещане за движение на рекламното
съдържание, което се вижда от движещите се хора. Фирмата търси
партньори с интерес от лицензиране и от търговско споразумение с
техническа помощ.

82. 09 ES 28G3 3CLW ТО Испанско МСП е специализирано в проектиране,
производство и сглобяване на каросерии за камиони, ремаркета,
полуремаркета, хидравлично оборудване и други. Фирмата предлага
богатото си ноу-хау и опит в проектиране и инженерство на каросерии за
специални превозни средства и товарни платформи. Фирмата търси
изследователски проекти и партньори за техническо сътрудничество.

83. 09 ES 28F9 3CLT ТО Испанска фирма е разработила софтуер за
опростяване на доставки на интерактивно уеб съдържание в реално време
по време на обикновени видеообаждания. Софтуерът позволява доставка на
не само аудио и видео данни, но и на данни в реално време на 3G видео
хендсети като например цени на акции, прогноза за времето, видеопотоци в
реално време от камери за сигурност и други данни. Фирмата търси
търговско споразумение с техническа помощ.

84. 09 ES 28G5 3CID ТО Испанска фирма е разработила евтин софтуер,
който се осигурява чрез заплащане за използване (потребителят плаща
всеки път, когато използва софтуера). Той е насочен към МСП, които
желаят да поддържат счетоводството си по един лесен начин и с
информация в реално време. Предимствата включват информация в реално
време, която не струва скъпо. Фирмата търси индустриални партньори за
лицензионни споразумения, съвместна бъдеща разработка, споразумения за
смесено дружество и търговски споразумения с техническа помощ.

85. 09 ES 28G1 3CGB TR Испанска биотехнологична фирма, занимаваща се
с разработка и изследвания на вирусоподобни частици като терапевтични и
профилактични ваксини за хора и ветеринарството, търси ваксина за хора в
преклинична фаза с цел сътрудничество по време на клиничните фази.
Фирмата търси лицензионно споразумение или споразумение за смесено
дружество.

86. 09 ES 25E2 3CJ5 TR Испанска фармацевтична фирма притежава богат
опит в химията с фармацевтично приложение. Биологично лечение чрез
използване на халофилни микроорганизми и по този начин подобрявайки
възстановяването на соли ще намали допълнително зависимостта от външно
управление на околната среда. Фирмата търси партньор, който трябва да
осигури ноу-хау, оборудване и техническа помощ за обработка на
промишлени осолени отпадни води.

87. 09 ES 25E2 3CK7 ТR Испански технологичен център се интересува от
сътрудничество с цел разработка на решение за пасивен необратим
хроматично-температурен сензор. Центърът търси фирма, институт или
изследователска организация, която е разработила някакви пигменти,
полимери или материали с необратима промяна на цвета при повишаване на
температурата.

88. 09 ES 24D4 3CKC ТО Испанска фирма е синтезирала нов маркиран с
изотоп разтвор за определяне на бутилтинови съединения. Предлаганият
метод за анализ позволява посрещане на все по-стриктните изисквания на
ЕС за качеството на водата. Фирмата търси бизнес партньори с цел
постигане на търговски споразумения за комерсиализиране на продукта
и/или внедряване на методологии.

89. 09 ES 23D1 3CJ1 ТО Испанско МСП е разработило иновативно
бързозареждащо устройство за акумулатори за автомобилния и транспортен
сектор, което намалява времето за зареждане до една трета от необходимото
в сравнение с конвенционално зарядно устройство. Това зарядно устройство
създава интензитет на тока, който е много по-равен и равномерен от
конвенционалните зарядни, така че зареждането е много ефективно без
излишно създаване на топлина и без намаляване на издръжливостта.
Фирмата търси партньори за подписване на лицензионно споразумение.

90. 09 ES 23D1 3CIX ТО Испанска фирма е разработила материал, който се
прилага като непропусклива основа на паважи. Този материал отблъсква
течности, особено дъжд, който е главния виновник за влошаването на
състоянието на пътищата. Той избягва и проникването в асфалт, така че не
се образуват дупки в покритието. Разходите по поддръжка на тази
инфраструктура са значително намалени и не се налага повторно полагане
за един значителен период от време. Фирмата търси партньор за
разработване на нови приложения на материала и използване на ноу-хау.

91. 09 ES 25E2 2S4J ТО Испанска фондация с идеална цел работи върху
хибридизиране на безжични технологии с GNSS сигнали за постигане на
непрекъснато външно/вътрешно позициониране и навигация за
местоположение и навигационни услуги и приложения. Фондацията търси
партньори, занимаващи се с промишленост или изследвания за техническо
сътрудничество с цел подобряване на производителността на системата.

92. 09 ES 25E2 2S4K ТО Испанска фондация с идеална цел работи върху
напредничаво автоматизиране на въздушни и земни роботи и търси
партньори за техническо сътрудничество. Фондацията работи за разработка
на устойчив контрол за критични приложения както и за внедряване на
сензорни технологии за прецизна отдалечени дейности.

93. 09 ES 28G2 3CIQ ТО Испански изследователски институт е разработил
наноустройства, които могат да носят флуоресцентни молекули, белтъчини,
антитела или противотуморни лекарства и да бъдат вкарвани в клетки и
тъкани. Устройствата предлагат широка гама приложения в
наномедицината, и по-конкретно за диагностициране на болести в клетки и
тъкани и за доставка на лекарства. Търсят се лицензионно споразумение и
сътрудничество за по-нататъшна разработка.

94. 09 ES 28F9 3CHY ТО Испанска фирма е разработила продукт за
управление на банкови устройства и търси ИТ фирми за сътрудничество за
комерсиализация или желаещи да разработят техни собствени решения,
които включват този продукт. Продуктът включва независимост на
клоновите приложения от устройствата, както и цялостен набор от
допълнителни инструменти – софтуерни симулатори, тестване, наблюдение,
конфигуриране, създаване на форми за печат.

95. 09 SE 67CJ 3D88 ТО Шведска фирма е разработила високотехнологична
компютърна система за контрол за инсталации за производство на енергия
от вятър. Напълно разработеният продукт е резултат от повече от 20 години
познания и сътрудничество с университети. Системата за контрол
притежава цяла гама от уникални функции и е тествана по целия свят.
Фирмата търси контакт с производители на вятърни инсталации, които биха
желали да оценят системата за контрол.

96. 09 FI 30I1 3D7L ТО Финландска фирма е разработила нов вид
двукомпонентна керамично-полимерна смола за високотемпературни
приложения. Течната смола, базирана на нанотехнологии, не се запалва, не
произвежда дим или генерира топлина при наличие на огън.
Преобразуването от течно състояние в твърдо такова може да бъде
извършено при стайна температура. Фирмата търси индустриални
партньори, интересуващи се от по-нататъшна разработка и тестване на
продуктите за различни приложения, както и инвеститори.

97. 09 FI 30I1 3D7Q ТО Финландски производител на оборудване за
изсушаване на дървесина е разработил нов вид машина за сушене на дърво
и устройство за наблюдение и контрол на процеса по изсушаване.
Машината за изсушаване позволява драматично намаляване на времето,
необходимо за изсушаване и подобрява качеството на производството.
Фирмата търси фирми, които се занимават с поддръжка на машини за
обработка на дърво, производители на мебели и паркет и инвеститори.
Търси се техническо и търговско сътрудничество.

98. 09 IS 81ET 3D2E ТО Исландско МСП е разработило високонапредничав
екологичен процес за разширяване и максимизиране на трайността на
пресни храни с цел контрол и неутрализиране на ефектите от бактерии
върху пресни или замразени хранителни продукти. Фирмата търси
партньори, интересуващи се от търговско споразумение с техническа
помощ.

99. 09 SE 67CL 3CYP TR Шведска фирма за производство на оборудване
търси ноу-хау, което се отнася до загряване на различни материали в пещи,
работещи на газ. Материалите за нагряване започват от биологични
материали до пластмаса и различни неорганични материали. Възможно е
сътрудничество. Фирмата търси контакти с изследователски организации,
както и с частни фирми.

100. 09 IS 81ET 3D0J TR Исландска консултантска фирма е разработила уеб
платформа с ноу-хау в областта на иновациите, строителството и други. Уеб
платформата може да бъде инсталирана като интранет за организации, както
и на работното място с интегриране в други информационни системи.
Фирмата търси партньорство с ИТ фирма под формата на смесено
дружество за разработка на софтуер и уеб сайтове.
101. 09 IS 81ET 3CO4 TR Исландско МСП, занимаващо се с консултиране и
разработка на софтуер, разработва здравни системи. Фирмата търси
партньор с познания и опит в областта на оказването на грижи за възрастни
хора за разработка на нов софтуерен продукт. Фирмата търси споразумение
за смесено дружество или споразумение за техническо сътрудничество.

102. 09 ES 28F9 3D7F ТО Испанска фирма, занимаваща се с разработка на
технологии, внедряване на системи и консултиране за аудиовизуални
технологии, е разработила софтуер, който позволява предаване на
аудиовизуална информация на живо от 3G телефони до телевизионни
екрани, което отваря нови хоризонти пред производството и излъчването на
онлайн телевизия. Испанската фирма търси смесено дружество,
споразумения за лиценз или търговия с техническа помощ.

103. 08 ES 26E5 2S1Z TR Испанско МСП търси университет,
изследователски център или частна фирма за производство на
автоматизирано устройство за анализ (лаборатория върху чип) за вграждане
на имуносензор за откриване на микотоксини в млякото. В идеалния случай,
разработеното устройство трябва да бъде лесно за употреба и преносимо.
Фирмата търси партньори, интересуващи се от сътрудничество за
изследвания.

104. 09 IS 81ET 3COA ТО Исландско МСП е разработило електрическа
автоматична трална система, която може да бъде използвана за риболовни
плавателни съдове, лодки и кораби, оказващи подкрепа. Системата спестява
гориво в сравнение с обикновените такива, намалява износването на жиците
и е по-тиха. Фирмата се интересува от търговско споразумение с техническа
помощ и техническо сътрудничество за съвместна бъдеща разработка.

105. 09 FI 30I1 3D3J ТО Малка финландска високотехнологична фирма,
чиито главен фокус е томографски изображения, притежава значително
количество опит в създаването на системи за зрение на машини, особено за
промишлена обстановка. В този контекст, фирмата предлага инструменти и
услуги, отнасящи се до разработване на софтуер за специфични
приложения. Търсят се промишлени партньори за по-нататъшна разработка
и фирми за тестване на нови приложения за техническо и търговско
сътрудничество.

106. 09 ES 27F4 3D7B ТО Испанска университетска изследователска група е
разработила и тествала нова система за пренос на качествено видео по
мрежите на мобилни телефони. Продуктът може да покрие нуждите на
предавателите на телевизия и производителите по света без да се използва
специално оборудване като например преносими телевизионни модули или
друго специализирано оборудване. Фирмата е отворена към технологично
сътрудничество и/или търговско споразумение с техническа помощ.

107. 08 PL 61AL 2RX2 ТО Полски университет е разработил ново
техническо решение за производство на ларви на мухи за биологично
лечение на труднозарастващи рани. Търси се търговско споразумение и
техническо сътрудничество за разработка и индустриализация.
108. 09 LT 57AB 3CW8 ТО Литовска фирма предлага нови термотухли,
които са предназначени за топлинна изолация и завършване на външни
стени на сгради. Тези тухли са устойчиви и се нареждат бързо, така че могат
да бъдат идеален продукт за възстановяване на сгради или за строителство
на нови такива. Фирмата търси партньори, интересуващи се от търговско
споразумение с техническа помощ, съвместна бъдеща разработка или нов
начин за използване на съществуващ продукт.

109. 09 EE 21B9 3CP2 ТО Естонско МСП е разработило патентована
технология, която повишава пропускателната способност, разширява
покритието на сигнала и надеждността на радио връзки. Технологията
позволява използването на модулации от по-висок ред и по този начин
повишава пропускателната способност при понижаване на цената на
оборудването. Търсят се производители на микровълново оборудване за
внедряване на технологията в техните продукти. Технологията е готова за
пазара.

110. 09 LT 57AB 3CUN ТО Литовско МСП предлага прозорци с топлинно-
ефективна дървена рамка с дебелина 92 милиметра за пасивни сгради.
Всички прозоречни рамки са дървени. Дебелината на стъклото е 48
милиметра, като разполага със специални покрития. Този прозорец
осигурява висока топлинна устойчивост. Фирмата търси партньори,
интересуващи се от търговско споразумение с техническа помощ.

111. 09 PL 61AK 2S2Q ТО Полски учен е модифицирал линейно-елиптични
решета, които са предназначени за пресяване на всички видове гранулни
материали, без значение от размера на зърното. Решетата могат да бъдат с
различни размери и за тях могат да се използват всички видове сита. Търсят
се промишлени партньори, готови за техническо сътрудничество.

112. 09 PL 61AK 2S2P ТО Полски учен е променил конструкцията на
мембранни решета с вибриращи сита. Ситата са базирани на кръстосани
пръчки, които вибрират линейно поради електромагнитни вибрации. По
този начин ситото се движи нагоре и надолу. Този вид движение поражда
много по-добри работни параметри. Търсят се промишлени партньори,
готови за техническо сътрудничество.

113. 08 PL 61AK 2S1L ТО Полски учен е разработил машинна конструкция
на свободно вибриращо сито. Ситата са проектирани да пресяват фини и
много фини зърнести материали. Търсят се за техническо сътрудничество
лицензиати сред фирми, занимаващи се с производство на индустриални
машини.

114. 08 PL 61AK 2S1J ТО Полски изследовател е изобретил въртящи се сита
за класифициране на зърнести материали, например минерали или
химически суровини, зърнени храни и други. Машините са оборудвани с
конично сито под формата на обърнат конус, което извършва въртеливо
движение. Ситата не вибрират, така че проблемите, които съпътстват
вибриращите сита отсъстват. За техническо сътрудничество се търсят
лицензиати сред фирми, занимаващи се с производство на машини.

115. 08 PL 61AK 2S1I ТО Малка полска фирма предлага нова екологична
технология, която е предназначена за фино пречистване на изгорели газове
и за възстановяване на енергия. Технологията може да бъде използвана за
инсталации за изгаряне на мокри органични материали и други твърди
отпадъци. Търсят се партньори за техническо сътрудничество,
споразумение за производство и допълнителни изследвания; търсят се и
лицензиати.
Технологичен Бюлетин 1509

01. 08 IT 54V9 27KH TO Италиански дизайнер е патентовал вид вратовръзка, която
разполага със скрити отделения за слагане на документи, кредитни карти, пари и други.
Вратовръзката се прави в Италия от висококачествени материали. Дизайнерът търси
партньори, интересуващи се от този иновативен продукт с цел приспособяването му
към специфични нужди и завършване на продуктовата гама. Идеалният партньор би
бил малка фирма, която произвежда модни аксесоари.

02. 09 IT 53U6 3D9Q TR Италиански производител на вътрешни врати се интересува от
сътрудничество с други фирми с цел създаване на микрогенератор на електричество,
който използва отпадъци от дървесина и други производни. Фирмата търси
промишлени фирми, които работят в областта на производство на енергия и се
интересуват от създаване на проектно партньорство.

03. 09 MT 59AE 3D9F TR Малтийска фирма, занимаваща се с управление на отпадъци,
търси друга фирма, която би могла да достави технология за бързо замразяване на
отпадъци от кланици и животински трупове. Фирмата желае да влезе в търговско
споразумение с техническа помощ с възможен партньор.

04. 09 FR 38m9 3DC7 ТО Френско МСП, специализирано в здравни продукти за
болници, е разработило разтворимо антибактериално покритие, което запазва кожата на
пациенти от болнични инфекции. Френската фирма търси лицензионно споразумение
или търговско сътрудничество с техническа помощ.

05. 09 FR 38m9 3DC5 ТО Френско МСП, специализирано в здравни продукти за
болници, е разработило нов контейнер за урина за многобройни пациенти, който
желира съдържанието много бързо с цел избягване на болнични инфекции. Френската
фирма търси лицензионно споразумение или търговско споразумение с техническа
помощ.

06. 09 FR 36M1 3DBI ТО Френска лаборатория е разработила по-прост, по-евтин и по-
безопасен процес за сваляне на метални или керамични покрития от повърхности чрез
използване на реактивна химическа пара. Това позволява на повърхностите да се
обработват при ниски температури и атмосферно налягане. Химическият продукт,
превърнат в газ се полага равномерно върху покритието, което ще се премахва. Търсят
се промишлени фирми за техническо сътрудничество и лицензионно споразумение.

07. 09 FR 36M1 3DBP ТО Френска лаборатория е разработила двуетапен процес за
получаване на съединения за торове от дървени странични продукти. Първо, върху
страничните продукти от дърво се прилага процес по извличане. Тогава, химическа
обработка позволява извличане и изолиране на торни субстанции. Тези субстанции
позволяват по-добър растеж, развитие, водно и минерално подхранване. По този начин
се ускорява и развитието на биомаса, зреенето и разцъфването на няколко растения.
Търсят се промишлени фирми и разпространители, които се интересуват от торни
продукти.

08. 09 FR 38m9 3DC2 ТО Френско МСП, специализирано в здравни продукти за
болници, е разработило нов контейнер за урина, който желира много бързо с цел
избягване на болнични инфекции. Фирмата разработва технологията от три години. В
момента тя гарантира пълна проследяемост и сигурност, отговаря на стандартите на ЕС
и вече е продадена на много болници във Франция. Френската фирма търси
лицензионно споразумение или търговско споразумение с техническа помощ.

09. 09 FR 36M1 3D4Y ТО Френска фирма е разработила нов вид решение, което
съчетава нови възможности за сателитни мобилни телекомуникации. Решението
представлява огромен скок напред. Сателитните мобилни комуникации предоставят
глобален достъп до всякаква информация, свързана с времето в реално време.
Възможностите за разпространение, както и компресирането на информация
позволяват драматично намаляване на разходите и предоставят голям пазарен
потенциал.

10. 09 IL 80EP 3DBY ТО Израелско фармацевтично МСП, занимаващо се с разработка
на медицински продукти под формата на пяна, козметика и други се интересува от
сътрудничество с фармацевтични или козметични фирми, които се интересуват от
подобряване на употребата на техни сегашни или бъдещи продукти. Търсят се
съвместна разработка, смесено дружество или други видове сътрудничество.

11. 09 FR 36L7 3D9C ТО Френска фирма предлага платформа от най-ново поколение за
триизмерна визуализация и анализ за наблюдаване на сложни системи в реално време.

12. 09 IT 55X8 3D8K TR Италиански университетски изследователски екип търси
стъкло, покрито с прозрачен проводим оксид или гъвкав полиетилен терефталат или
полиетилен нафталат. Екипът търси и други прозрачни проводими материали в
допълнение към оксидите с подобни проводими и прозрачни способности. Екипът
търси партньори, които се интересуват от техническо сътрудничество с цел разработка
на търсените технологии или доставчици.

13. 09 IT 55W4 3D9B ТО Италианска фирма е разработила и произвела машина за
поставяне на картонени завършеци на торби чрез използване на абсолютно нови идеи
(които чакат патентоване) и позволяват получаване на точност, скорост и гъвкавост,
които са непознати в този вид приложение. Фирмата търси партньори за търговско
споразумение с техническа помощ.

14. 09 IT 55X8 3D8L TR Италиански университетски изследователски екип търси
технология, която засяга технологии/материали за капсулиране на субстрати за стъкло
заедно за приложения за слънчеви клетки. Екипът търси партньори, които се
интересуват от техническо сътрудничество за разработка на търсените технологии.

15. 09 FR 35L2 3DAI ТR Френска фирма е разработила нов вид патентована покривна
палатка, която може да бъде нагласена много бързо на покрива на дадена кола.
Палатката може да се разгъне много бързо и позволява на хората да спят там, където
колата им е паркирана. Фирмата търси партньори с цел сглобяване и производство на
този нов вид палатка, но и с цел индустриализиране, особено в областта на вакуумното
оформяне или неговия еквивалент.

16. 09 IT 53U6 3D93 ТО Изследователска група от италиански университет е
разработила нова система за възстановяване на енергия от малки хидравлични
източници, чрез използване на помпи и турбини с цел допринасяне на насърчаването на
възобновяеми източници на енергия. Групата търси партньори за техническо
сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ.

17. 09 FR 35k9 3DAQ TO Френска фирма е разработила и патентовала комбинирани
дървени панели за изолация на къщи и търси партньори за производство на капаци от
тези панели.

18. 09 FR 35K7 3DA2 ТО Френска фирма е разработила монолитна технология за
производство на мултиспектрални филтърни матрици, които могат да бъдат съчетани
със CMOS сензор. Полученият продукт може да бъде използван като евтин
многоспектърен сензор за приложения, свързани със сигурността и безопасността.
Търси се партньорство с големи фирми и лидери в областта на спектроскопията и
сигурността.

19. 09 BE 0213 3D97 ТО Белгийски университет е разработил анализатор на
кохерентността на тремор – преносимо медицинско устройство, което анализира лесно
тремор – непреднамерено треперене на тялото или крайниците. Изобретението не
оказва влияние, лесно е за употреба, цената му е умерена и автоматично предоставя
оценка на междукрайничната и вътрешнокрайничната мускулна кохерентност.
Университетът търси партньори за лицензионно споразумение или за съвместна
бъдеща разработка.

20. 09 FR 34K2 3DAA ТО Френско МСП е патентовало решение за автоматично
идентифициране на радиографични филми или изображения, въз основа на система за
оптично четене/декодиране заедно със софтуер за информационно управление.
Решението извършва цялостно идентифициране на процеси и позволява подобряване на
целия процес по управление на радиография. Търсят се производители на
радиографично оборудване или аксесоари за лицензионно споразумение или нещо
друго.

21. 09 FR 34K2 3DA9 ТО Френски изобретател е патентовал и разработил автоматичен
процес за обшиване, извличане и разпределяне на нишки в бетон или хоросан.
Опаковката на нишките (полипропилен, метал) опростява вграждането им в бетон или
хоросан, като по този начин се намалява цената за опаковане и отпадъците. Процесът
гарантира, че разпределението отговаря на препоръките на производителя на бетон и
изпитанията на организации, занимаващи се с контрол върху строителството.
Изобретателят търси производители на нишки за лицензионно споразумение.

22. 09 FR 33J8 3D3Y ТО Френско фармацевтично МСП, което произвежда
предклинични и клинични партиди, се интересува от техническо сътрудничество.
Фирмата се занимава със създаване и производство на препарати, вкарвани венозно,
като например рекомбинантни белтъчини, антитела, пептиди, продукти от кръв,
неживи ваксини, хормони, цитотоксини и други. Фирмата може да произвежда и
технически партиди.

23. 09 US 87GA 3D7Y ТR Голяма американска фирма за напитки търси съставки или
технология, която може да засили, разшири или допълни ползите от кафето. Фирмата
търси техническо сътрудничество и лицензионно споразумение.

24. 09 US 87GA 3D7Z TR Голяма американска фирма за кафе търси опаковки или друга
технология, която запазва аромата и вкуса на продукти от печено кафе за най-малко 2
седмици след отваряне на опаковката. Фирмата търси техническо сътрудничество и
лицензионни споразумения.

25. 09 US 87GA 3D80 TR Голяма американска фирма за кафе търси технология за
самопочистване на кафемашини. Фирмата търси техническо сътрудничество,
лицензионни и търговски споразумения.

26. 09 US 87GA 3D81 TR Голяма американска фирма за опаковани стоки търси яка,
устойчива на вода опаковка, която може да се рециклира. Фирмата търси техническо
сътрудничество, лицензионно споразумение и споразумение за производство.

27. 09 US 87GA 3D82 TR Американски производител търси гъвкави маркучи, които ще
бъдат използвани за нов вид казанче за тоалетна. Маркучът трябва да осигурява
свобода на оттичането на водата и трябва да може да се разширява, да не корозира, да
може да се сгъва леко сам и да не протича за очаквания живот на продукта (20 години).
Маркучът трябва да е разработен, но новоразработени технологии ще бъдат обсъдени
стига да могат да се произвеждат масово и ценово ефективно.

28. 09 US 87GA 3DA3 TR Американски производител на покривала за басейни търси
непромокаем фабричен материал, който може да издържа на трудни условия. В
идеалния случай материалът трябва да има живот от поне 8-10 години в среда с
варираща киселинност и богата на хлор, изложена на пряка слънчева светлина и да
притежава достатъчна сила. Фирмата предпочита материалът да е вече разработен или
ако не е, той да изисква минимално време за разработка.

29. 09 US 87GA 3DAF TR Голяма американска фирма за домашни мебели търси идеи,
които биха осигурили алтернативи на сега съществуващите материали за мебели.
Фирмата търси техническо сътрудничество и споразумение за лиценз.

30. 09 US 87GA 3DAG TR Голяма американска фирма за потребителски продукти търси
разработка, тестване и приемане на стабилен и чист горящ окислител или на материал,
изпускащ кислород за включване в матрица от дървени въглища. Фирмата търси
техническо сътрудничество и споразумение за лиценз.
31. 09 US 87GA 3DAH TR Голям американски производител на устройства търси
разработка на евтин приспособим източник на светлина за оптична рефлектометрия.
Фирмата търси техническо сътрудничество.

32. 09 IT 53U6 3D73 TO Италианска университетска изследователска група е
разработила нов метод за измерване на обиколната двуцветност, използвайки решетка
за пречупване с подходящи свойства за поляризиране. Методът позволява оценяване на
обиколната двуцветност на която и да е система като се измерва само интензитета на
първите пречупени лъчи. Групата търси партньори за съвместна бъдеща разработка и
лицензионно споразумение за фармацевтичния, козметичния и токсикологичен сектор.

33. 09 ES 25E2 3CF7 ТО Изследователска група от испански университет притежава
богат опит в областта на развитие на растенията и техния отговор на неорганичен стрес.
Групата е създала растения, които понасят по-добре шок от ниски температури.
Групата търси лиценз, но други видове сътрудничества може да бъдат обсъдени.

34. 09 ES 25E2 3COE ТО Испански изследователски център притежава богат опит в
областта на полиморфизма на активни фармацевтични съставки за фармацевтичната и
химическа промишленост. Центърът е разработил собствено ноу-хау за откриване и
характеризиране на най-значимите полиморфи на дадено лекарство и за откриване и
избиране на кандидата с оптимални свойства в твърдо състояние. Центърът търси
фирми, които биха желали да сътрудничат в откриването на нови полиморфи.

35. 09 ES 24D8 3CYF ТО Испански университет е разработил нов метод за откриване на
гликоген. Предимството на този метод е възможността за извършването му върху живи
клетки, получени от органи или клетъчни култури. Той дава възможност да се направи
оценка на влиянието на различни лекарства върху гликогена, да оцени патологии и
други. Университетът търси лицензионно споразумение.

36. 08 NL 60AH 27IR TO Холандска фирма е разработила зарядни системи за зареждане
на литиево-йонни батерии в рамките на минути, насочени към леки търговски превозни
средства и промишлени електрически превозни средства. Интелигентното решение за
зареждане позволява намаляване на разходите, дълъг живот на батерията и
безопасност. Технологията се базира на задълбочени познания за батериите и
интелигентни системи за преобразуване на енергия, контролирани от компютри.
Фирмата се интересува от техническо сътрудничество с други фирми с цел внедряване
на свръхбързото зарядно устройство.

37. 09 ES 24D8 3D2D ТО Испанска фирма е разработила преносимо устройство за
вливане на хормони и други лекарства, които се впръскват, което позволява прилагане
на лекарства на пациенти по един много прецизен начин без да се налага да се ходи до
доктор за дозата лекарство. Намаленият размер на устройството позволява на пациента
да го носи в джоба си (свързано с катетър) без да му се налага да променя начина си на
живот. Фирмата търси партньори, които се интересуват от лицензионно споразумение.

38. 09 FR 36L3 3CX0 TR Френска фирма търси технология, която й позволява да
сглобява парчета от дърво без да се използва лепило или полимер. Парчетата дърво
трябва да имат дълбочина между 0,5 и 1,5 см. Търсената технология може да бъде на
пазара или да се разработва в момента.

39. 09 FR 36M1 3D4S ТО Френска лаборатория е разработила сериозна експертиза
относно анализи, диагноза и препоръки за решаване на проблеми, свързани с машинни
вибрации. От тази експертиза, проверена от много оператори на машини и от
изследвания, лабораторията е разработила софтуерен инструмент, който осигурява
подходящи отговори на различни проблеми, свързани с машинни вибрации по един
самостоятелен начин. Търсят се партньорства с оператори на машини с цел
предоставяне на специфична експертиза или разработка на нови приложения.

40. 09 FR 36M1 3D3N ТО Френска лаборатория е разработила нова идея за микробна
горивна клетка, която използва микробни филми, създадени от бактерии. Като гориво
може да се използва различен възобновяем и евтин органичен материал. По този начин
може да се използват органични и/или течни отпадъци за производство на енергия.
Търсят се партньори от земеделието и управлението на отпадъци.

41. 09 FR 38m9 3D9I ТО Френска фирма, специализирана в екологично инженерство е
разработила новаторска технология за пробиване за вземане на проби от почви.
Фирмата търси техническо сътрудничество.

42. 09 FR 36l5 3D6S ТО Френска инженерна фирма се занимава с проектиране и
разработка на системи за преобразуване на биомаса във въглерод или енергия. Фирмата
предлага иновативни и екологични решения за производство на възобновяеми горива
от биомаса.

43. 09 FR 35L2 3CZW ТО Френско МСП от инженерния сектор е разработило “умна”
система за прозорци с автоматично отваряне и засенчване. Търсят се партньори с цел
подписване на лицензионни споразумения и евентуална разработка на нови
приложения.

44. 09 FR 35L2 3CZR ТО Френско МСП е разработило мобилна безжична
видеосистема, която позволява на наблюдателен център да наблюдава сцена в реално
време с цел оптимизиране на вземането на решения. Например хеликоптерите на
пожарна бригада са били оборудвани с тази система за по-добро наблюдение на пожара
и по-добро управление на кризата.

45. 09 IL 80ER 3D15 ТО Израелска фирма е разработила и произвежда уникално и
новаторско двуслойно решение за покриви, което ги изолира от вода. Решението се
състои от хибриден полимерен материал, който е устойчив на екстремни температури и
вода и притежава отлична слънчева отразяемост. Фирмата желае да разшири
дейностите си в Европа чрез споразумения за смесено дружество и чрез търговски
споразумения.

46. 09 FR 37M3 3D7V TR Френско МСП, работещо с различни фирми и компании и
желаещо да разшири продуктовата си гама с иновативни продукти, търси доставчици
на уплътнения в Европа. Уплътненията трябва да стават за различни приложения и
сектори и да се произвеждат в големи количества. Търсят се търговски споразумения с
техническа помощ с доставчици и производители.
47. 09 FR 36l5 3CGW ТО Френска фирма е разработила и патентовала иновативни
дървени греди за строителство и декоративна употреба. Тези греди притежават
възможност за вграждане на тръби или кабели, притежават различни форми и
подобрена механична стабилност и се инсталират лесно. Фирмата търси промишлени
партньори за производство чрез лиценз.

48. 09 FR 33j6 3D62 ТО Френски университет е разработил патентован процес за
твърди липидни и полимерни нанокапсули. Процесът позволява капсулиране на
продукти в наносфера или липозом, като по този начин се образува капсула с
нанометров размер. Търсят се индустриални партньори за лицензионни споразумения.

49. 09 BE 0427 3CLU ТО Белгийски университет е разработил нов метод за управление
на качеството на изображения и софтуер, базиран на специална матрична колекция.
Матричната технология осигурява цялостна процедура за работа с качеството на
цветовете в изображения. Тя комбинира отлична точност с малка нужда от
изчислителна мощ, което позволява изчисляване в реално време. Университетът търси
техническо сътрудничество с промишлени партньори, както производители, така и
потребители, в областта на технологии, свързани със зрение.

50. 09 DE 1699 3CRS ТО Немски университет е изобретил процедура за производство и
внедряване на стабилни кухи нанокапсули с ковалентно-мрежова повърхност.
Университетът търси партньори за по-нататъшна развойна дейност и за намиране на
нови приложения.

51. 09 DE 1699 3CV7 ТО Немски университет е разработил нов процес за подобряване
на производството на дървени дъски и елементи чрез използване на смола или
естествено лепило. Процесът позволява производство на дъски и елементи с
максимални вариации на механични свойства и твърда сърцевина. Университетът се
интересува от лицензионни споразумения или технологични партньорства или
партньорства за развойна дейност за съвместна бъдеща разработка, тестване или
адаптиране към специфични нужди.

52. 09 IT 54V9 3D8I ТО Малка италианска фирма е изобретила нова машина, която
може да генерира топлина от птичи екскременти, като по този начин се избягва
замърсяване на въздуха и почвите. Машината представлява генератор на топлина,
който изгаря екскрементите, които по този начин вече няма да замърсяват околната
среда. Фирмата търси различни партньори, които се интересуват от техническо
сътрудничество и комерсиализиране на тази машина.

53. 09 GR 49R2 3DAW ТО Гръцки изследователски институт, специализиран в лазерни
технологии, е разработил многофункционална кодираща система и метод за откриване
и оценяване на влиянието на времето върху произведения на изкуството. Системата се
базира на хибридна комбинация на лазерни холографни геометрии, която позволява
получаването на невидими следи в режим на ниска или висока разделителна
способност, които показват състоянието на произведението на изкуството. Търсят се
организации, занимаващи се с културно наследство, за търговско споразумение с
техническа помощ.

54. 09 CH 84FB 3D19 TR Плоските лентови кабели се монтират лесно чрез изолационно
изместващи контактни накрайници. Все пак, за да се постигне устойчива връзка към
печатна платка, един от накрайниците на кабела трябва да бъде запоен към подложки
или към дупки в платката. Швейцарска фирма търси производител, който може да
запоява автоматично или полуавтоматично фини плоски лентови кабели с размер 1 мм
или дори 0,635 мм към подложки или печатни платки.

55. 09 LT 57AB 3D3A TR Литовско МСП създава и разработва нови инженерни
продукти. Фирмата търси стопени неодимови железно-борни магнити. Тези магнити ще
бъдат използвани за създаване на нов вид прототип на моторен генератор. Фирмата
търси доставчици на магнити за техническо сътрудничество. Възможна е и бъдеща
съвместна разработка. Търсят се и партньори за предоставяне на финансови ресурси.

56. 08 DE 18A5 0IRQ ТО Немска фирма произвежда химикали по поръчка за
изследователски лаборатории и промишлеността, Чрез използване на микрореакторна
технология могат да бъдат произведени химикали с висока чистота в малки количества
и на добра цена. Нов проект ще позволи продължително производство на йонизирани
течности. Фирмата търси партньор за сътрудничество и съвместна разработка на нова
микрореакторна технология.

57. 08 DE 1592 27L4 ТО Немско МСП предлага високоскоростна обработка на
пластмаса, усилена чрез нишки. Такава пластмаса се използва в автомобилостроенето,
във въздухоплаването и там, където са необходими здрави, но леки структури. Фирмата
притежава специално ноу-хау в обработването на този материал. Фирмата предлага
техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ, както и
приспособяване към специфични нужди и разработка на нови приложения.

58. 09 FR 33j6 3D5O ТО Френски университет е разработил редки луминесцентни
нанопрахове. Тези много фини прахове притежават луминесцентни свойства, които
могат да бъдат направени по поръчка. Тези пигменти могат да доведат до по-голям
брой цветове в зависимост от подреждането на частици. Те могат лесно да бъдат
разпространени в полимери, метали, хартия и върху повърхности. Тъй като прахът е
много фин се изисква много по-малко материал за постигане на същия луминесцентен
ефект. Търсят се индустриални партньори за лицензионни споразумения.

59. 08 DE 18A5 0IRP ТО Немска фирма модифицира естествени материали за различни
приложения в домакинството и промишлеността. Новоразработеният катионен
обменник, произведен от естествени материали, може да бъде приложен за различни
промишлени изисквания, например за обработка на отпадни води. Фирмата търси
партньор за техническо сътрудничество, но също и за лицензионно споразумение и
финансова подкрепа.

60. 09 FR 33j6 3D5U ТО Френски университет е разработил нов процес за постигане на
устойчив ефект на лекарства – производство на нанокапсули без разтворител.
Класическите начини за производство на нанокапсули използват органични
разтворители, където елиминирането им чрез изпаряване или диализа се налага в
последния етап. Лабораторията е създала нов промишлен процес за емулсионно
желиране без разтворител. Търсят се промишлени партньори за лицензионни
споразумения.
61. 09 FR 36L7 3D5N ТО Френска фирма, специализирана в съхранение и
разпространение чрез изпаряване или контакт на активни вещества в полимери,
предлага експертиза за разработка на нови продукти за широка гама приложения.

62. 09 FR 33j6 3D5K ТО Водородът е идеалния елемент за генериране на енергия.
Съхранението му е ключов елемент за разработки на горивни клетки. Френски
университет е създал хидрогениран наноструктурен прах от силициев хидрид, който
може да отделя водород при нормално налягане на въздуха и стайна температура.
Търсят се промишлени партньори за лицензионни споразумения.

63. 08 IL 80ER 2S2A ТО Израелско МСП, което се специализира в инженерство и
разработка на уникални критични ИТ решения, е разработило уникална технология за
видеопотоци за нуждите на сигурността. Технологията е достъпна от всеки един
обикновен уеб браузър без нужда от инсталация на какъвто и да било друг софтуер.
Фирмата търси партньор за смесено дружество.

64. 09 IL 80ER 2S4D ТО Израелско МСП е разработило импелер за обработка на много
агресивни материали. Тази възможност е постигната чрез използване на нови
производствени технологии за облицоване с флуорополимерни материали към метална
конструкция. Новата технология предлага уникално решение за голям брой химически
производства. Фирмата търси партньор за по-нататъшна разработка на продукта.

65. 09 IL 80ER 2S4H ТО Израелско МСП е разработило съд за химични реакции. Този
многоцелеви съд позволява извършването на голям брой химични реакции, които не са
могли да бъдат извършени преди и е особено подходящ за обработка на много
агресивни материали. Съдът е особено подходящ за биохимията, фармацевтиката,
органичната химия. Фирмата търси партньор за по-нататъшна разработка на продукта.

66. 09 IL 80ER 3CLN ТR Израелска фирма търси мобилно устройство за извършване на
електрополиране. В идеалния случай, устройството трябва да бъде лесно за употреба и
да може да работи с различни форми и размери. Търсената технология трябва да бъде
напълно разработена и на пазара.

67. 09 DE 1699 3D6Q ТО Немски университет е разработил нов вид процес и
устройство, което позволява производство на дълги нишкови агломерати, подходящи за
производство на усилени с нишки пластмаси с висококачествена структура. В момента
процесът се използва в производството на материали за изливане и оборудване.
Университетът търси индустриални партньори, интересуващи се от по-нататъшна
разработка или от лицензионно споразумение.

68. 09 IL 80ER 3CHF ТО Израелска фирма е разработила интегрирана
регионална/национална система за електронни медицински записи, която да се
използва от лекари, и която е подходяща за болници, както и за болнична среда.
Предимствата пред тези на пазара в момента включват гъвкавост, възможност за
приспособяване към различни нужди и съвместимост със всяка една съществуваща
компютъризирана система на пазара. Фирмата търси партньори от държавни и частни
здравни фондове и/или системни интегратори, които имат опит в местния пазар на
здравни услуги.
69. 09 IL 80ER 3CJ2 TR Израелска фирма търси иновативна технология за проектиране
и производство на трансформатори за високо напрежение. В идеалния случай
предлаганият трансформатор с малък размер трябва да може да издържи на поне 5-10
киловолта напрежение. Търсената технология може да бъде на лабораторен етап или
напълно разработена.

70. 09 IL 80ER 3CLM TR Израелско МСП търси нови технологии в областта на
обработката на метални повърхности като например пасивация, електролитно
полиране, ецване, полагане на покрития. В идеалния случай технологията трябва да
може да обработва неръждаема стомана и сплави, титаний, волфрамов карбид,
алуминий и негови сплави, магнезий и негови сплави. Търсената технология трябва да
бъде частично или напълно разработена.

71. 09 FR 34k3 3D3Z ТО Френска фирма е разработила иновативно решение за
преобразуване на мазни странични продукти в електричество и топлина. В началото
продуктите се обработват за да се извлече мазнината, след което тя се преобразува в
биогориво и оттам се генерира електричество и топлина. Решението предлага доходна
алтернатива на употребата на мазни странични продукти в месарската промишленост.
Фирмата търси търговски споразумения с техническа помощ.

72. 09 FR 33j6 3D54 ТО Френска лаборатория е разработила процес за извличане на
разтворени съставки от водна среда. Търсят се партньори за лицензиране и
споразумения за техническо сътрудничество.

73. 09 IL 80ER 3CRF ТR Израелска фирма, специализирана в производство на
високотехнологични печатни платки, има свободни мощности и иновационни
технологии за тяхното производство. Фирмата търси партньори за предлаганата
технология/продукти или за внедряването й в тяхното производство/продукти.

74. 09 IL 80ER 3CYE ТО Израелска фирма е разработила решение, базирано на
плазмени технологии, за обработка на опасни отпадъци в химическото производство.
Предимствата в сравнение със сегашните методи включват безопасна повторна
употреба/изхвърляне на продуктите, без никаква заплаха за околната среда и
възможност за обработка на мястото, където се образуват тези опасни отпадъци.
Фирмата желае да създаде смесено дружество и търси търговско споразумение с
химични и други фирми.

75. 09 IL 80ER 2S3M ТО Израелски доставчик на видео решения е разработил продукт
за уеб видео наблюдение за телекоми и доставчици на интернет, фирми за сигурност,
интегратори и доставчици на услуги за управление. Фирмата търси партньори за
сътрудничество.

76. 09 IL 80ER 3CHJ ТО Израелско МСП, занимаващо се с тъкане на качествени
платове и продължител на 150 годишна семейна традиция, проектира и произвежда
качествени тъкани за тапицерии, пердета, легла и други. Фирмата желае да разшири
дейността си в Европа чрез споразумения за смесено дружество, чрез техническо
сътрудничество и чрез споразумения за производство, които включват подизпълнение.

77. 09 IL 80ER 3D2V ТО Израелска фирма, която се специализира в разработка и
производство на печени дребни закуски, е разработила нов продукт за широко
потребление. Продуктът се прави от напълно естествени съставки, като при това вкусът
му не се променя за период от цели 9 месеца. Той притежава и намалено съдържание на
мазнини в сравнение със съществуващи продукти на пазара. Фирмата търси
стратегически партньори за приспособяване на технологията си към нови пазарни
нужди и приложения.

78. 09 FR 38m9 3D51 ТО Френска фирма, специализирана във високоефективни, ценово
ефективни и нови незамърсяващи източници на енергия, е разработила специална
турбина, която може да произвежда електричество и топлина в същото време.
Турбината е неконвенционална, тъй като извършва работа безплатно, когато помпата,
която е необходима за пускане на турбината бива разкачена. Фирмата търси
лицензионно споразумение или смесено дружество.

79. 09 TR 97NA 3D0A ТО Турски изобретател е разработил кабелно устройство, което
се използва за свързване на кабелни терминали към самия кабел и към други кабели.
Търсят се лицензиране и/или споразумения за смесено дружество.

80. 09 FR 38m9 3D50 ТО Френска фирма, специализирана в иновативни алтернативни
енергийни източници, е разработила генератори на електрическа енергия, които
произвеждат ценово ефективна и незамърсяваща енергия с мощност 1-15 киловата за
използване на място. Тези устройства не използват ядрено или изкопаемо гориво и
могат да усилят енергията и да постигнат ефективност по-голяма от единица. Фирмата
търси лицензионно споразумение или смесено дружество.

81. 09 FR 38m9 3D4Z ТО Френска фирма, специализирана във високоефективни,
ценово ефективни и незамърсяващи енергийни източници, е разработила зарядно
устройство за батерии, което може да зарежда до 20 “незареждаеми” алкални батерии.
Фирмата търси лицензионно споразумение или смесено дружество.

82. 08 CL 85FE 27GA ТО Чилийска диагностична лаборатория предлага базови и
приложни изследвания за рибната промишленост в областта на инфекциозни болести,
свързани със сьомга.

83. 09 PT 65BN 3DAK ТО Португалско МСП е разработило интегрирана платформа с
инструменти за управление на пътувания. Инструментите включват управление на
полети, хотели, почивки, опаковане, наемане на автомобил и управление на
туроператори. Фирмата търси партньори за търговски споразумения с техническа
помощ.

84. 09 IT 53U1 3D76 TR Италианска изследователска група, специализирана в
експерименти, свързани със системи за филтриране на изгорели газове, търси
промишлен партньор, занимаващ се с планиране и производство на инсталации за
разделяне на газове. Търси се партньор за споразумения за техническо и научно
сътрудничество и за евентуални индустриални приложения.

85. 09 PT 65BN 3D9H ТО Лаборатория на португалски университет е разработила
избирателна среда за култури, която позволява откриване, идентифициране и изготвяне
на количествена оценка на замърсители в дрожди за вино. Методът може да
идентифицира бързо и ефикасно две от най-опасните дрожди във хранително-вкусовата
промишленост – Dekkera/Brettanomyces и Zygosaccharomyces.

86. 09 PL 61AK 2S6W TR Малка полска фирма, работеща в строителния сектор, търси
нови модели къщи, построени въз основа на дървени рамки. Търсената технология
трябва да бъде напълно разработена. Търсеният партньор трябва да работи в областта
на промишлеността, специализирайки се в проектантски технологии. Търсят се
лицензионни споразумения, техническо сътрудничество и споразумения за
производство.

87. 09 AT 0109 3DAM ТО Австрийска фирма е разработила дерматологично устройство
за диагностициране на рак на кожата. Оценката на кожни аномалии се извършва въз
основа на спектрална класификация. Устройството се използва за улесняване на лекаря
за различаване на доброкачествени и злокачествени кожни аномалии. То може да
идентифицира рак, който не може да бъде видян от човешко око. Фирмата търси
партньори за трансфер на ноу-хау.
Технологичен Бюлетин 1609

01. 09 GB 46P4 3D7U ТО Шотландска фирма за комерсиализация предлага подобрен
метод и апарат за точно записване и възпроизвеждане на човешки челюстни структури.
Новият вид апарат позволява отнасяне на позициите на ставата на челюстта към самата
челюст, зъбите и основата на черепа – основно изискване за точно планиране на
челюстна хирургия. Търсят се партньори за търговско, техническо и по-нататъшно
разработване и/или сътрудничество за производство.

02. 09 GB 46P4 3D3L ТО Шотландско МСП е разработило и патентовало първата в
света търговска радиокомуникационна система за подземни безжични връзки. Тя е
идеална за спешна безжична комуникация, при запушени тунели или за приложения
като например минни дейности, подземно наблюдение и подземен транспорт. Фирмата
търси лиценз, смесено дружество или партньори за развойна дейност за разработка на
нови приложения и системи за технологията.

03. 09 GB 46P4 3DAD TR Шотландско МСП води консорциум за разработка на мрежа
от подводни сензори, която може да наблюдава въздействието на климатичните
промени върху ерозията на бреговете. Това ще бъде първата система на света за
събиране на данни в реално време за пренос на седименти под повърхността на морето.
Търси се експертиза в областта на търговски и изследователски приложения, отнасящи
се до брегова ерозия. Фирмата се интересува от работа с партньори, които могат да
разполагат системи за събиране на данни и обмяна на получените резултати от тази
работа.

04. 09 GB 46P4 3DAE ТО Шотландско МСП е разработило и патентовало предавателна
широколентова връзка, която минава през вода и земни маси. Тя използва най-новата
електромагнитна цифрова технология за бърз пренос на данни в ограничен обхват през
вода и земя. Фирмата търси партньори за приложение или развойна дейност, където
радиотехнологията може да допълни експертизата на партньорите в областите на
отдалечен контрол на подводни машини, автономни подводни превозни средства,
безпилотни подводни средства, както и за инсталации за генериране на енергия от
вятър и приливи.

05. 09 GB 39n3 3CMA ТО Британско МСП е разработило система за електронен
контрол на допирните точки между компоненти на системи за домашно отопление,
където е добавен слънчев или вятърен източник на енергия. Това може значително да
повиши ефективността. Търси се партньор (лицензиат), които може да внедри тази
система и да разработи изискваната инфраструктура за мрежа за поддръжка.

06. 09 GB 39n3 3DB0 ТО Британска изследователска група е разработила система,
която използва мрежата на мобилните телефони за доставка на аудиовизуални
подсещания по разписание на хора с болестта на Алцхаймер. По телефон или по
интернет могат да бъдат записани видеосъобщения и да бъдат нагласени да бъдат
възпроизведени по специфично време. Групата търси лицензионно споразумение или
споразумение за техническо сътрудничество.

07. 09 GB 41n8 3DEC ТО Британски професионален изобретател е разработил
многофункционален инструмент за отваряне на опаковки. Той е компактен и по-
безопасен в сравнение с други инструменти за целта. Търсят се лиценз и търговски
споразумения с производители на домакински продукти и инструменти. Продуктът
успешно се продава във Великобритания.

08. 09 IT 56Z6 3CZY TR Италианска фирма, специализирана в биокатализа и
хроматография, търси доставчик на ензими в тяхната естествена форма за разработка
на неподвижни биокатализатори. Фирмата се интересува от получаване на достъп до
инженерни технологии за клониране и мутиране. Търсените партньори трябва да могат
да произвеждат ензими чрез ферментация в малък и голям мащаб.

09. 09 DE 1486 3D2B ТО Немски дърводелец и техник е разработил иновативна
конструкция за маса, която се базира на техника за преместване на чекмеджета или
основни части с цел временно увеличаване на площта на масата. Предимствата на
изобретението са сравнително проста техника и широка гама приложения.
Изобретателят търси инвеститори и производители за участие в новия пазар на стоката.

10. 09 DE 1593 3DE5 ТО Немски университет е разработил идея за свръхширока
високоскоростна роторна телеметрична система, която позволява пренос на теоретично
повече от 1000 сензорни канала със скорост за пренос на данни до 500 мегабита в
секунда и с много ниско потребление на енергия. Търсят се промишлени партньори за
съвместна бъдеща разработка и приспособяване към специфични нужди.

11. 08 PL 63AY 2S1V TR Полска фирма за производство на външно осветление е
разработила технология за производство на външно осветление, базирана на
светодиоди с висока яркост. Фирмата търси новаторски стълбове за лампи, които
трябва да са леки и да са направени от пластмаса и стъкло с нишки. Търсената
технология трябва да е напълно разработена.

12. 08 PL 63AY 27O0 TR Полски производител на мебели търси технология за рисуване
и печатане на изображения върху суровини (стъкло, дървесина, плоскости за мебели),
които се използват в производството на мебели. Технологията трябва да позволи
рисуване по суровини с нестандартни цветове и печатане на изображения по стъкло.
Търсената технология трябва да бъде напълно разработена.

13. 08 PL 64BD 2RX1 TR Полско предприятие, което осигурява поправка и услуги,
свързани с възстановяване на апаратура с части, покрити с емайл, търси технология за
поправяне на пукнатини и счупвания. Фирмата желае да приспособи съществуваща
технология или да я разработи, тества и внедри в работата на фирмата.

14. 08 PL 64BH 2RZU TR Полска фирма, която се занимава с обслужване на
автомобили, като например поправка на двигатели, регенериране и други, търси
технология за разглобяване на автомобили и домашна техника. Търси се лиценз или
търговско споразумение с техническа помощ.

15. 09 IT 52T2 3D7G TO Италианска фирма е патентовала нова технология за обработка
на опасни отпадъци. Системата може лесно да обработва болнични отпадъци,
домакински отпадъци, биологични и животински отпадъци и други. Финалният
продукт, който се получава от употребата на машината, е сух, стерилизиран и с
намален обем и може да бъде използван за производство на енергия. Фирмата се
интересува от лицензионни споразумения или търговски споразумения с техническа
помощ.

16. 09 HU 50S5 3D9K ТО Унгарско МСП, работещо в сътрудничество с един от най-
големите унгарски университети, е разработило система, която насочва различни
самолети с различни разходи, капацитет, консумация на гориво и т.н. за полети въз
основа на очаквания брой пътници. Резултатът е разпределяне на самолети, което е от
най-голяма полза. Фирмата търси авиолинии, които може да се интересуват от
придобиване на лиценз или логистични фирми, които се интересуват от по-нататъшна
разработка.

17. 09 DE 1380 3DDU ТО Немска фирма, специализирана в обработка на полузавършен
метал и производство на точни профили за сложни приложения (оптика, медицина и
др.) търси промишлени партньори, занимаващи се с обработка на поръчкови
технически профили с високи изисквания към повърхността. Фирмата търси
техническо сътрудничество и споразумения за производство.

18. 09 DE 1593 3DDG ТО Немско МСП е разработило методология за оценяване на
земя, употреба на земя и класифициране на земя. Методологията служи за основа за
изследвания на гори, за предвиждане на изменения на места поради климатични
изменения и е подходяща за развиващи се страни със слаборазвита инфраструктура за
записване на данни. Предлага се приложно и техническо консултиране на национални и
международни агенции и организации, които работят с развиващи се страни.

19. 09 DE 1593 3DDI ТО Енергийният отдел на немски изследователски и развоен
институт за информационни технологични инструменти и системи се специализира в
интелигентни решения за управление на системи за повишаване на енергийната
ефективност на центрове за данни чрез подобряване на използването на хардуера на
сървърите. Търсят се партньори за изследователско и техническо сътрудничество в
областта на енергийно-ефективни центрове за данни.

20. 09 GB 42O0 3DAB ТО Малка британска фирма предлага иновативни продукти,
методологии и услуги за управление на спешни ситуации, които включват масови
жертви. Методологиите, продуктите и услугите повишават вероятността за оцеляване.
Фирмата търси военни крайни потребители, които да внедрят това оборудване и
обучение в стандартните си практики, в активни операции или тренировки. Предлага се
търговско споразумение с техническа помощ.

21. 09 GB 77dz 3DBG TR Британска фирма търси нови решения, отнасящи се до
откриване на опасни материали и химически, биологични, радиоактивни, ядрени и
експлозивни заплахи. Фирмата желае да разшири съществуващите си технологии чрез
работа с партньори за създаване и разпространение на нови и съществуващи
технологии на пазара за технологии за откриване на химически и биологични заплахи.
Фирмата е отворена към различни видове сътрудничество в зависимост от офертата.

22. 09 IE 51S6 3D34 ТО Ирландски изобретател е разработил устройство за плаване,
което може да бъде използвано като животоспасяващо по време на плуване. То
представлява колан и е предназначено за носене по всяко време докато човекът, който
го носи е във водата. Устройството се задейства, когато е необходимо, а надутият колан
осигурява незабавна сигурност и комфорт на стреснатия плувец. Търси се потенциален
производител/разпространител, който да пусне продукта на пазара с лиценз.

23. 09 GB 46P4 3D7S ТО Шотландско МСП е разработило скоба за осветление, която
осигурява преносимо незабавно осветление чрез студен източник на светлина,
изпускана от скобата, която се използва за да държи среза отворен по време на
хирургически операции. Това намалява нуждата от многобройни кабели, оборудване и
вградени над главата източници на светлина по време на хирургически процедури.
Търсят се партньори с опит на пазара на медицински продукти за технически,
търговски и производствени споразумения.

24. 09 GB 44O7 3D66 ТО Британска фирма търси други фирми и изследователи, които
работят във хранително-вкусовата, фармацевтична и козметична промишленост за
съвместни изследвания и разработка на липидни продукти. Фирмата е световен лидер в
осигуряването на свръхчисти липиди чрез инсталация, която работи повече от 20
години и произвежда промишлени количества свободни мастни киселини, етилни
естери и триглицериди.

25. 09 GB 42O1 3D74 ТО Британско МСП е разработило автоматизирано оборудване,
което може да се използва за намаляване на цената и изхвърлянето на въглероден
двуокис от обработката на органични отпадъци в хранително-вкусовата промишленост
и в обработката на отпадни води. Оборудването намалява силата на органичните
отпадъци по един ценово по-ефективен и ефикасен начин от съществуващите процеси.
Търсят се партньори за разработване на тази технология в нови области.

26. 09 GB 41n8 3DBR ТО Британски изобретател предлага права за еднокрака стойка за
ъгли, която да замени стандартните стойки за ъгли и малки масички. Опаковката е
много по-малка за новия продукт, а времето за сглобяване е под 10 секунди. Търсят се
малки до средни производители на мебели за лицензионна сделка.
27. 09 GB 41n8 3D9G ТО Британска фирма е разработила нов енергийно ефективен
агрегат за гореща вода, който е идеален за употреба в хотели и домове. Индивидуални
блокове, които съдържат обменници на топлина, контролират отоплителната система и
доставката на гореща вода във всяка една стая. Потокът вода може да бъде ограничен за
да се спести вода и енергия, а нуждата от отделна мрежа за гореща вода и съответните
тръби отпада, което е предпоставка за спестяване на труд и разходи. Търсят се
партньори за комерсиализация.

28. 09 IT 53U6 3D78 ТО Италианска фирма е разработила система в областта на
управление на знания, която е подходяща за представяне на непълни знания. Системата
позволява подобряване на дейността на платформите на ИТ фирми и/или процеси и
осигурява специфични приложения и услуги с цел задоволяване на специфични нужди
в управлението на широка гама цялостна и непълна информация. Фирмата търси
партньори за смесено дружество, търговско и лицензионно споразумение.

29. 09 PL 62AP 3D1D TR Малка полска фирма търси технология/система за много
точно заглаждане на цилиндри на двигатели с вътрешно горене. Технологията трябва
да гарантира точност на дупките за пробиване и прецизно завършване на повърхността
според изискванията на производителите на двигатели. Потенциалният партньор трябва
да бъде производител на оборудване за производство или регенериране на двигатели с
вътрешно горене. Фирмата предпочита търговско споразумение с техническа помощ.

30. 09 PL 62AP 3D6D TR Малка полска фирма търси цялостна технология за йонно
нитрифициране на части за двигатели. Технологията трябва да гарантира изискваните
от производителите на двигатели параметри като например твърдост, устойчивост на
надраскване, трайност и оптимална структура на повърхността на компонентите.
Потенциалният партньор трябва да е производител на оборудване за производство или
регенериране на двигатели с вътрешно горене. Фирмата предпочита търговско
споразумение с техническа помощ.

31. 09 PL 62AP 3D0I TR Малка полска фирма търси технология/система за обработка на
клапанни кулиси за двигатели с вътрешно горене. Технологията трябва да гарантира
най-добрата концентричност на клапаните, както и оптимална геометрия на кулисите
на клапаните. Потенциалният партньор трябва да бъде производител на оборудване за
производство или регенериране на двигатели с вътрешно горене. Фирмата предпочита
търговско споразумение с техническа помощ.

32. 08 PL 62AP 0IFO TR Полски производител на специализирани импланти и
инструменти за ортопедия и травматология търси технология за стерилизиране и
опаковане на пластинки за кости, направени от титаний и титаниеви сплави, които се
използват в ортопедичната хирургия и травматология. Потенциалният партньор трябва
да бъде производител на необходимите машини или изследователски институт.
Предпочитаният начин за сътрудничество е търговско сътрудничество с техническа
помощ.

33. 09 PL 62AP 3D1B TR Малка полска фирма търси технология/система за много точна
регенерация на свързващи пръти в двигатели с вътрешно горене, която освен други
неща, ще може да произвежда и кръгли и прави отвори, които могат да служат на
самите клиенти и да гарантират върхова точност. Потенциалният партньор трябва да
бъде производител на оборудване за производство или регенериране на двигатели с
вътрешно горене. Фирмата предпочита търговско споразумение с техническа помощ.

34. 09 PL 64BF 3D1G TR Голяма полска фирма за вода търси нова технология за
наблюдение и контрол на качеството на водата въз основа на автоматизирана система
за сигнализиране. Фирмата търси партньор с богат опит във внедряването на този вид
системи. Партньорът трябва да гарантира техническа помощ. Фирмата се интересува от
лицензионно споразумение или търговско споразумение с техническа помощ.

35. 09 PL 64BF 3D1L TR Голяма полска фирма за вода търси нова технология за
обработка на утайки, използването или рециклирането им. Фирмата търси партньори за
търговско споразумение с техническа помощ, лицензионно споразумение или
техническо сътрудничество.

36. 09 PL 64BF 3D1H TR Голяма полска фирма за вода търси нова технология/система
за изследване и наблюдение на канализационни колектори. Фирмата търси партньори
за търговски споразумения с техническа помощ, лицензионно споразумение или
техническо сътрудничество.

37. 09 PL 61AJ 3CZI TR Полско МСП, което произвежда ПВЦ прозорци и врати, търси
производствена линия за рамки за прозорци и крила за врати, направени от ПВЦ.
Фирмата е най-големия производител на прозорци от ПВЦ и алуминий в източна
Полша. Фирмата се интересува от иницииране на техническо сътрудничество,
лицензионни споразумения, както и финансиране на иновации.

38. 09 PL 61AJ 3D41 ТR Полско МСП, активно в осветителния сектор, търси система за
електронен обмен на данни. Процесът по обмен на данни е обмен на бизнес
информация между компютри като се използват стандартни и приети формати за
съобщения. Съобщенията съдържат същите данни като документите от хартия,
използвани за бизнес транзакции. Фирмата търси търговско споразумение с техническа
помощ.

39. 09 LV 58AD 3CU4 ТR Латвийска фирма за обработка на храна търси иновативно и
модерно решение за опаковане на различни видове салати с майонеза. Опаковъчният
материал трябва да е базиран на биополимери. Фирмата търси търговско споразумение
с техническа помощ.

40. 09 DE 1168 3DCD TO Немско МСП е разработило и произвело напълно
хидравлична и автоматична странична стена като част от товарния отсек на товарен
автомобил. Системата за управление на стената извършва всичко за снабдяване и
разпространение. С натискането на бутон, цялата странична стена се отваря нагоре и се
поставя на покрива. Фирмата търси партньори за сътрудничество в сектора за
производство на товарни отсеци с цел сключване на лицензионни договори и договори
за доставка.

41. 09 DE 1699 3CRQ ТО Немска фирма е разработила нов процес, който позволява
просто и директно наблюдение на растения и в частност на доставката на кислород в
техните корени. Фирмата търси градинарски фирми, земеделски и горски фирми и
производители на напоителни системи като партньори за лицензионно споразумение и
бъдеща съвместна разработка.

42. 09 PL 62AS 3D0Z ТО Полска фирма е разработила и подобрила метод за
производство на гумени и гумено-метални продукти от отливане чрез пресоване. Тази
технология може да бъде използвана в автомобилостроенето, хидравликата и
пневматиката, машиностроенето, домашните уреди, енергетиката и други области. Това
решение позволява реализиране в кратки срокове на първоначални мостри на продукта.
Фирмата търси партньори, интересуващи се от споразумение за производство или
търговско споразумение с техническа помощ.

43. 09 CZ 0744 3D3G ТО Чешка фирма е разработила модерна телефонна система,
която предлага всички видове превключвания и информационни услуги на телеком
фирми. Системата е достъпна чрез уеб портал и предлага публична/ограничена
информация, тестване на качеството, достъп до услуги за поддръжка. Такива центрове
могат да работят във всяка една държава и да създават мрежа от международни и
национални паралелни телефонни мрежи. Такива платформи работят в Чехия и
Словакия. Фирмата търси лицензни партньори.

44. 09 EG 91HA 3CYN TR Египетска фабрика, намираща се в горен Египет и
специализирана в производство на различни видове меласа, търси нов вид приложна
технология за филтриране на сироп от захарна тръстика с цел подобряване на
качеството на меласата. Търси се партньор за техническо сътрудничество или
търговско споразумение с техническа помощ.

45. 09 EG 91HA 3CYX TR Египетска фирма, производител на различни видове
продукти, вкл. естествени лекарства и органична храна, търси инсталация за биогаз,
която може да генерира 1 мегават електрическа мощност чрез използване на биомаса.
Цялото количество биомаса, която ще се използва е около 30 000 тона на година и е
комбинация от оризови сламки, зелени листа, кравешки и птичи тор. Търси се напълно
разработена инсталация за биогаз.

46. 09 EG 91HA 3CYH TR Египетски производител на компресори за хладилници и
хладилни витрини, търси ноу-хау за разработка на компресорите си с цел намаляване
на теглото и повишаване на коефициента на производителност. Фирмата търси
промишлен партньор за лицензиране, техническо сътрудничество или споразумение за
производство.

47. 09 EG 91HA 3CYL TR Египетски клъстър, произвеждащ мебели, търси технология
за опаковане, която е подходяща за нестандартни части мебели. Технологията трябва да
е ценово ефективна и екологична. Клъстерът търси промишлен или изследователски
партньор за технически, производствени или търговски споразумения.

48. 09 US 87GA 3D22 TR Голям американски производител на храни търси технология
и дизайн за опаковка за охладени продукти. Фирмата търси техническо
сътрудничество, споразумения за лицензиране и производство.

49. 09 EG 91HA 3CYI TR Египетски производител на стоманени компоненти за
строителство търси плазмена технология за подобряване на процеса по рязане на метал.
Технологията трябва да прави гладки и точни срезове и да позволява повишаване на
производството. Фирмата търси партньор за техническо сътрудничество или търговско
споразумение с техническа помощ.

50. 09 EG 91HA 3CZ7 TR Египетски клъстър за производство на керамични плочки
търси технология за предотвратяване на получаването на дупчици по повърхността на
плочките. Клъстърът търси партньор за търговско споразумение с техническа помощ.

51. 09 EG 91HA 3CYJ ТR Египетска фирма, занимаваща се с производство на
приспособления за готвене за хотели и ресторанти, търси технология, която да се
използва за аргонно заваряване на метали. Технологията трябва да позволи
заваряването да се извършва автоматично. Фирмата търси партньор за търговско
споразумение с техническа помощ.

52. 09 RU 86FG 3D4F TO Руска фирма за нововъведения е разработила нова технология
от тип текст-глас за руски език. Технологията генерира естествена реч, която отговаря
на даден текст. Естественото звучене на синтезираната реч се базира на комбиниране на
два модерни подхода: трифонно свързване и синтез на определени избрани модули.
Технологията позволява разработка на технологии от тип текст-глас и за други езици.
Авторите търсят рискови фондове или интегратори за техническо сътрудничество и
търговски споразумения.

53. 09 EG 91HA 3D3P TR Египетска фирма, занимаваща се с производство на машини
за етикетиране, търси ноу-хау, което ще бъде използвано за предотвратяване на
разрязването на листите за етикети, което се случва по време на етикетиране на
завършени продукти. Фирмата търси партньор за търговско споразумение с техническа
помощ.

54. 09 NL 60AH 3D4R ТО Холандско МСП е специализирано в разработка и
производство на нанодисперсии и покрития. Насоката на бизнес разработката е
оптично покритие за прозиращи листи и филми. Приложенията са в областта на
покрития за тъч екрани, филми за защита, абсорбиране на топлина, антистатични
филми и други. Фирмата се интересува от споразумения за търговски доставки с
възможност за програми за техническо развитие.

55. 09 RU 86FG 3DCR ТО Руска фирма за развойна дейност е разработила технология
за нелекарствено лечение на широка гама болести чрез насочено многофакторно
стимулиране на биологично активни зони с устройство за терапия на рефлексни зони.
Технологията е защитена от патенти на Руската Федерация. Лечението е частично
доказано от клинични изпитания. Авторите търсят партньори за съвместно завършване
на клиничните изпитания с изглед за разработка на търговски прототип.

56. 09 RU 86FG 3DCS ТО Руска фирма е разработила софтуер за триизмерна
електрическа томография на залежи на вода, нефт, газ и руда. Софтуерът създава
триизмерно физическо поле на проводимост на различни среди въз основа на данни от
геофизични електрически изследвания с използване на метод за формиране на
електрическо поле. Собственикът на софтуера търси партньори (фирми за изследвания
и проучвания) за техническо сътрудничество.

57. 09 CH 84FD 3DBQ ТО Швейцарска изследователска лаборатория и швейцарско
МСП са разработили лампа на базата на сяра, която не разполага с никакви движещи се
части. Лампите на базата на сяра притежават много висок блясък, светлината им не
изкривява цветовете и не съдържат живак, за разлика от останалите видове лампи.
Разработената лампа определено притежава предимства от гледище на гъвкавостта на
употребата. Търсят се индустриални партньори или изследователски институти, които
се интересуват от тестване на нови приложения, както и за ускоряване на проникването
на продукта на пазара.

58. 09 US 87GA 3DCV TR Голяма американска фирма за потребителски продукти търси
нискотемпературна технология за избелване за приложения, свързани с пране на дрехи.
Фирмата търси техническо сътрудничество и споразумения за лицензиране.

59. 09 US 87GA 3DCW TR Голям американски производител на строителни продукти
търси формули за лепила, които могат да свързват фибростъкло с дървесина и асфалт
при минимални температури. Фирмата търси техническо сътрудничество,
споразумения за лиценз и споразумения за производство.

60. 09 FR 36l5 3CLV ТО Френска лаборатория е разработила нова технология, която се
състои от патентована система, проектирана за управление на употребата на мастило по
време на печат. Тази нова идея за контрол се базира на измерване на цвета в реално
време чрез използване на спектометър, който сравнява напечатания материал със
стандартна проба. Лабораторията търси лицензионно споразумение с фирма за
промишлен печат с цел разработка на нови приложения.

61. 09 FI 30I1 3DD0 ТО Финландско МСП, производител на машини за миене и
дезинфекция, предлага експертиза за миене и дезинфекция и за машини за месната,
млечна, пекарска и фармацевтична промишленост. Машините, заедно със всички
аксесоари, подхождат добре към нуждите за миене и дезинфекция в производствените
части на промишлени инсталации. Фирмата търси партньори, които се интересуват от
сглобяване, разпространение, инсталация, поддръжка и техническа помощ за крайни
клиенти. Търси се търговско и техническо сътрудничество или лицензиране.

62. 09 IS 81ET 3DCE ТО Исландско МСП е разработило програма за оценка на
шофирането, която показва колко често и с колко даден шофьор се отклонява от
определеното общоприето поведение на шофиране. Програмата води до намаляване на
консумацията на гориво между 14-20% и намаляване на инцидентите с повече от 60%.
Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

63. 09 SE 67CJ 3D55 ТО Шведско МСП от опаковъчния сектор е разработило нов
спиращ материал. Той се произвежда от възобновяеми източници и се разгражда в
природата. Той представлява ефективна бариера пред кислород, мазнини, миризми и
може да удължи трайността на чувствителни храни, както и да замести сегашните
спиращи материали, които се правят от невъзобновяеми източници като например нефт
и алуминий. Търсят се партньори за техническо сътрудничество за оценяване и
тестване на технологията за нанасяне на материала чрез пръскане.

64. 09 RO 78EG 3DB4 ТО Румънски институт е разработил сито от осцилаторни пръчки
за инерционно пресяване в случай на пресяване на лепкав насипен материал.
Предимствата в сравнение с класическите сита включват процес по продължително
автоматично почистване, който премахва нуждата от миене на ситото и простота при
смяна на износените компоненти на ситото. Институтът търси промишлени партньори,
които се интересуват от производство и тестване на продукта с цел установяване на
оптималния режим за вибриране.

65. 09 FI 30I1 3DAL ТО Финландско МСП и доставчик на системи и платформи за
фирмено планиране на ресурси предлага платформа и рамка за приложения, която
дадена фирма може бързо да настрои различни приложения за различни нужди.
Предлаганата платформа може да бъде инсталирана с изискваните възможности в
съществуващата ИТ система на клиента или отделно като отделна услуга. Фирмата
търси партньори, които предлагат софтуер на целеви клиенти. Търси се търговско и
техническо сътрудничество.

66. 09 FI 30I1 3D9L ТО Финландско МСП е разработило напредничав многоезичен
софтуер за съобщения, проектиран за масовите телефони. Софтуерът включва цялата
необходима функционалност за текстови съобщения за всяко едно мобилно устройство.
Софтуерът позволява по-богато съдържание чрез използване на стандартната
технология за SMS като носител, но в същото време запазва обратна съвместимост. За
лицензиране и партньорство се търсят производители на мобилни устройства и
разработчици на софтуер.

67. 09 SE 67CL 3CUZ TR Шведска фирма търси технология/оборудване за изплакване
на кълнове с автоматичен или полуавтоматичен режим. В идеалния случай капацитетът
е около 100 килограма на час. Технологията трябва да може да обработва различни
размери кълнове от семена с диаметър 1 мм до нахут с диаметър 10 мм.

68. 09 IT 53U9 3DA0 TO Италиански изобретател с ноу-хау в областта на хранителните
науки и технологии е извършил експериментални проучвания с цел получаване на
тестени изделия, обогатени с алфа-линоленова киселина, която е вид необходима храна.
Поради съдържанието на алфа-линоленова киселина, която достига 20% от
препоръчваното дневно количество, тестените изделия са особено полезни за
предотвратяване и лечение на сърдечни болести. Изобретателят търси фирми, които се
интересуват от промишлено производство на обогатените тестени изделия.

69. 09 IT 53U6 3D9U TR Италианско МСП, занимаващо се със строителство, търси
партньори с богат опит в същата област с цел разработка на нови технологии за
строителство на сгради чрез сухи методи без да се използва циментов разтвор.
              Технологичен Бюлетин 1709

01. 09 IT 55X8 3DFC TR Изследователски екип от италиански университет, работещ в
областта на фотоволтаици и в частност в сферата на хибридна и органична слънчева
енергия, търси технологии, които засягат проводими свързващи материали за
приложения за слънчеви клетки. Екипът търси оборудване с техническа подкрепа или
партньори с подходящи технологии за съвместна експлоатация.

02. 09 IT 53V3 3D6W ТО Италианска фирма е разработила метод за звуково изследване
на предмети и наблюдаване на цялостта им. Предметите могат да включват статуи,
изделия от глина, предмети от метал, камък, стъкло, дървесина. Методът на изследване
се състои от причиняване на вибрации в анализирания предмет и изучаване на
честотата на резонанса. Той зависи от разпространението на механичните параметри
на обекта и е на практика уникален за всеки предмет.

03. 09 GR 49Q1 3DAJ ТО Частен гръцки изследователски център представя
изобретение, което се отнася до резервоари за оттичане, които се използват широко в
почти всяка сграда за изолиране на оттока без да се пречи на оттичането му.
Предимството на изобретението е, че новият вид резервоар е евтин и малък на размер,
може да бъде инсталиран по един по-лесен начин, предлага лесна употреба и
поддръжка и най-важното е, че напълно блокира навлизането на миризми и насекоми
от канала. Центърът търси индустриален партньор за лицензионно споразумение.

04. 09 DE 1592 3DFP ТО Немска фирма, занимаваща се с биотехнологии, е създала
изобретение, което се отнася до тъканен инхибитор на металопротеиназа-2,
остеоанаболнo активен пептид, който се използва като медикамент за лечение на
дефекти и болести на костите и за подобряване на възстановяването на кости. Фирмата
търси лицензиат или фармацевтична фирма, която да придобие патента.

05. 09 AT 0105 3DF TR Австрийски производител на изолиращ материал от целулоза
търси доставчик на нови видове добавки за защита от огън и действащи като
фунгициди. Добавките трябва да бъдат лишени от влага (под форма на прах или сол),
да не съдържат бор (или почти да не съдържат бор) и да бъдат безопасни за околната
среда. Те ще се използват като продукт, който ще носи етикет на продукт с висок
екологичен стандарт. Фирмата търси доставчик на търсените материали/химикали.
Възможно е да се наложи съвместно адаптиране към специфични нужди.

06. 09 DE 1593 3DE6 ТО Немски университет е разработил многоканална тестова
основа с много широк обхват с цел получаване на фундаментален поглед върху
практическите аспекти на разработен метод и осигуряване на инструмент за
проверяване на резултатите на моделно базиран дизайн на алгоритъмна система. За да
се изследва производителността на специфични алгоритми при реалистични условия и
с минимални усилия е създадена конфигурируема антена. Търсят се индустриални
партньори за техническо сътрудничество.

07. 09 DE 0958 3DF2 ТО Немско МСП е разработило нова технология за втвърдяване
на метални повърхности при ниски температури с цел подобряване на устойчивостта
на износване. Фирмата търси индустриални партньори за техническо сътрудничество,
споразумения за производство и/или търговски споразумения.

08. 09 SE 67CJ 3CGM ТО Шведска инженерна фирма е разработила нова технология за
смесване с 30% по-ниска консумация на енергия в сравнение с конвенционалните
методи. Технологията може да бъде използвана за смесване на течности, които се
използват в промишлеността като например биогаз, отпадни води, храни и млечни
продукти, хартиена маса, химикали, бои и други. Фирмата се интересува от смесено
дружество и търговски споразумения.

09. 09 GB 39n3 3D6K ТО Британска изследователска група е разработила технология,
която предлага бърз, надежден и чувствителен молекулярен анализ с цел откриване на
менингококи. Изобретението представлява бърз ин-витро диагностичен метод за
откриване на нуклеинови киселини (РНК или ДНК) от менингококи в клинични проби
без да се използват скъпи лабораторни инструменти, което само по себе си води до
бързо диагностициране без да се налага използване на лаборатория. Търси се
лицензионно споразумение.

10. 09 GB 46P4 3DCI ТО Шотландска изследователска организация предлага нови
повърхностни активни вещества и биоемулгатори със свойства, които са сравними или
по-добри от сегашните използвани такива. Тези съставки са естествени, не са
генетично модифицирани и могат да се произвеждат по един устойчив начин,
подходящ за промишлено производство. Шотландската организация търси
академични/промишлени партньори, които се интересуват от разработване и
използване на нови видове естествени повърхностно активни вещества.

11. 09 GB 46P4 3D7R ТО Шотландска фирма предлага ултразвукова сонда, при която
иглата е паралелна на равнината на фронта на ултразвуковите вълни. Предимството е,
че тя може да се използва за обезболяване на гръбнака при затлъстели пациенти като
по този начин се избягва нараняване на гръбначния стълб. Търсят се партньори от
областта на науките и промишлеността с опит в производството, разпространението
или лицензирането с цел по-нататъшна разработка на ултразвуково оборудване.

12. 09 GB 46P4 3D3K ТО Шотландско МСП е разработило и патентовало първата в
света радиокомуникационна система за използване във водна среда, която е решение за
много подводни, екологични и морски предизвикателства. Тази система може да бъде
настроена да предава от вода до брега, не изисква видимост и е идеална за приложения
където кабели са или неприложими или нежелателни. Търсят се партньори за
разработка или изследвания за внедряване на радиотехнологията в цялостни системи.

13. 09 GB 46P4 3D1R ТО Шотландска фирма, специализирана в разработки и
производство предлага разработка и производство на високоефективни лекарства.
Търсят се партньори, които разработват ефикасни продукти и търсят услуги за
споразумение за производство и/или търговско споразумение с техническа помощ.

14. 09 GB 46P4 3CV6 ТО Шотландска фирма предлага иновативна технология за
капсулиране за контролирано изпускане на различни продукти . Технологията е
защитена от патент и осигурява контролирано изпускане на лекарства. Тази
технология за “капсула в капсула” притежава широки терапевтични приложения във
фармацевтиката и се търсят партньори за техническо сътрудничество, смесено
дружество и сътрудничество за производство.

15. 08 PL 63AY 27LJ TO Полска фирма предлага проектиране на нови производствени
технологии за замразяване и изсушаване на плодове, зеленчуци, гъби, билки,
подправки и месо. Услугата е насочена към всички производители на зеленчуци, и
особено на млечни продукти, сладки, обработка на риба и месо, както и туристически
храни и гастрономия. Фирмата търси търговско сътрудничество с техническа помощ.

16. 08 PL 63AY 2S1Y ТО Полска фирма предлага иновативна технология за
производство на външно осветление базирано на диоди с висока яркост. Технологията
е вече на пазара и позволява спестяване на 60-70% енергия в сравнение с лампи,
базирани на натрий. Фирмата търси партньори, интересуващи се от търговско
споразумение с техническа помощ.

17. 09 PL 63AZ 3DE2 ТО Малка полска фирма разработва система, която позволява
наблюдение върху процеса на поставяне на лепило при производство на картонени
кутии. Системата се разглежда като допълнение към сегашните станции за залепяне.
Оборудването на машини с предложената система гарантира постоянен контрол върху
приетите параметри (количество на лепилото, дължина на линията лепило) и
отстраняването на дефектни продукти. Търси се техническо, търговско и финансово
сътрудничество и подизпълнение.

18. 09 CZ 0744 3D5Z ТО Чешка фирма е разработила комплексно решение за записване
на IP и стандартни гласови/видео разговори и за наблюдение на качеството на
обслужване на клиента. Напредничави приложения за онлайн или последващ анализ на
записа спомагат за подобряване на уменията на диспечери и администратори.
Инструменти за внедряване с компютърни технологични сървъри, информационни
системи и други потребителски приложения разширяват използването на системата.
Фирмата търси бизнес партньори за търговско и техническо сътрудничество.

19. 09 GB 41n8 3DDS ТО Британска фирма е разработила безконтактна технология за
точно измерване на ъгли. Вече на пазара, тази лека технология превъзхожда
традиционните устройства като например оптични кодиращи устройства или
резолвери при една значително по-ниска цена. Предимствата включват точност, дълъг
живот, якост, компактен размер или много точно позиционно измерване. Фирмата
търси партньори, които проектират и произвеждат оборудване, които използват
традиционни устройства.

20. 09 GB 42O1 3DD7 ТО Британско МСП е разработило неавтоматизирано оборудване
за заваряване на метални дъги за подводни и наземни метални връзки, което изисква
работници без наличие на специализирани умения. Оборудването е преносимо, бързо и
лесно за употреба. Фирмата търси възможности за техническо сътрудничество за
навлизане на технологията на нови пазари и области на приложение.

21. 09 GB 39n3 3DBW ТО Британска изследователска група е разработила електронна
фармацевтична клинична система за оказване на подкрепа на аптекари с цел
осигуряване на подобрена и по-безопасна работа. Системата записва и рационализира
много видове аптечни дейности с цел подобряване на ефективността и точността на
работата. Групата търси търговско споразумение.

22. 09 GB 39n3 3DB1 ТО Британска изследователска група е разработила система за
безопасен терапевтичен икономичен фармацевтичен избор – нов инструмент за
рационален избор на медикаменти за включване в рецептурни справочници. Групата
търси лицензионно или търговско споразумение.

23. 09 IT 54W2 3DCL ТО Голям италиански университет е разработил нови
катализатори, които не съдържат метали за употреба в избирателно
органокатализирано редуциране на n-алкилно заместени имини, реакция, която много
малко методи извършват ефективно. Университетът търси или лиценз или
споразумение за техническо сътрудничество с фирми и изследователски институти с
цел разработка на катализатори и съответни процеси и тестване на нови приложения.

24. 08 PL 64BD 2RYQ ТО Малка полска фирма е разработила система за наблюдение
на потоци от частици във въздуха. Устройството е насочено към проблеми, свързани с
горене, прекалено изпускане на азотни окиси, неравномерно разпределение на топлина
в бойлери и други устройства. Фирмата търси индустриални партньори от енергийния
сектор както и фирми от областта на химията, фармацевтиката и хранително-вкусовата
промишленост, които желаят да разработят и да изложат новата технология.

25. 09 IT 53U9 3DA1 ТО Италианска фирма е разработила напълно интегрирана верига
за доставка на биомаса за топлоелектрически централи, които работят с органични
суровини. Централата може да бъде захранвана от земеделски отпадъци и остатъци,
получавани в радиус от 15 километра от централата. Тя произвежда електричество,
топлина, дървени трупчета и пепел, които могат да бъдат използвани като торове в
земеделието. Фирмата се интересува от техническо сътрудничество или споразумения
за смесено дружество с производители на биомаса.

26. 09 FI 30I0 3DF7 ТО Финландско МСП е разработило екологична технология за
обмен на топлина, както и прост производствен процес и машини за производство.
Топлообменникът е изцяло заварен и цялостната конструкция е направена от
устойчива на киселина неръждаема стомана. Фирмата търси фирми, занимаващи се с
производство за предпочитане със собствен продукт за лицензионно или търговско
споразумение при което както продукта, така и производствената технология се
трансферира.

27. 09 SE 67CJ 3DD6 ТО Шведска фирма е разработила технология, която автоматично
решава проблеми, свързани с въртящи се небалансирани машини. Технологията
намалява шума и вибрациите, увеличава живота и намалява оперативните разходи.
Автоматичен балансьор със свободно движещи се топчета се поставя върху въртящия
се вал, който ще се балансира. Топчетата компенсират разликите, причинени от липса
на баланс. Търсят се партньори за споразумения за лиценз и смесени дружества както и
за техническо сътрудничество.

28. 09 FI 30I1 3DDD ТО Финландско МСП, специализирано в технологии за анализ на
изображения и видео, предлага високопроизводителна технология за обработка на
изображения на лица, специфично проектирана за различни платформи като например
мобилни телефони. Технологията, която очаква патент, може да бъде вградена в
мобилни хендсетове за подобряване на възможностите, свързани с изображения. Тя
позволява и разработка на нови, напредничави мултимедийни приложения, които се
простират от стандартни настолни машини до специално проектирани решения.
Търсят се партньори за технологично сътрудничество.

29. 09 SE 67CI 3DB2 ТО Шведско МСП е разработило уникална система за отопление
– топлинна помпа. Тя не изисква копаене или пробиване; за сметка на това тя
представлява свободно движещ се модул, който може да стои например в градина.
Помпата осигурява енергия за отопление когато алуминиевите профили, от които е
направена, кондензират парата във въздуха във вода, която после замръзва. Фирмата
търси разпространители за търговско споразумение с техническа помощ.
30. 08 IS 81ET 0JHS ТО Исландско МСП е разработило транспортни палети от
рециклирана хартия. Палетите представляват революция в транспорта, тъй като те са
по-леки и влизат добре една в друга за да спестяват място, но в същото време са
произведени по европейските стандарти. Фирмата търси търговско споразумение с
техническа помощ.

31. 09 IS 81ET 3DCP ТО Исландско МСП е разработило технология, която прави
електромиографията по-бърза и по-лесна за употреба и по този начин разширява
употребата й в области, които все още не се възползват от този ценен физически
сигнал. Електромиографията демонстрира най-високо качество на данните в различни
трудни ситуации като например плуване и атлетика. Фирмата търси търговско
споразумение с техническа помощ.

32. 09 IS 81ET 3DCO ТО Исландско МСП е разработило продукт, който използва
обикновен компютър и камкордер за създаване на доклад за състоянието на походката
на човек с наблягане върху ходенето. По този начин клиенти, които до този момент не
са могли да им бъде направен анализ на движенията, сега могат да го получат.
Продуктът е приложим в много области на рехабилитацията, например за
възстановяване след ампутация, гериатрика, при педиатрични или неврологични
проблеми и други. Фирмата търси партньор за търговско споразумение с техническа
помощ.

33. 09 SE 67BY 3DC4 TR Шведско МСП, активно на пазара на продукти за слънчево
отопление, търси нов вид покритие за техните слънчеви панели. Покритието трябва да
бъде екологично и да осигурява най-висока ефективност. Материалът, който ще се
покрива е медни панели върху ролки. Фирмата търси промишлен партньор, който
може да осигури покритие и неговата обработка с цел споразумения за производство с
цел търговия.

34. 08 PL 64BD 27P0 ТО Полско МСП е проектирало и произвело машини за обработка
на отпадъци. Фирмата предлага цяла гама машини за обработка на отпадъци като
например машини за смилане, машини за балиране, преси и други. Фирмата се
интересува от търговско и техническо сътрудничество.

35. 08 PL 63AW 0J92 ТО Полски технически университет предлага технология за
предварително почистване на специфични отпадни води, които се получават при
производство на врати и прозорци от дървесина. Търсят се партньори от областта на
обработка на отпадни води, както и изследователски институти, занимаващи се с
обработка на замърсители с цел приспособяване на технологията за практическа полза
и въвеждането й в практиката.

36. 09 LV 58AD 3D04 ТО Латвийска фирма е разработила ахроматични телескопични
оптични системи с ограничено пречупване или телескопи с висока оптична мощ,
проектирани за употреба с германиеви метал-оксидни полупроводници или индиеви-
галиеви-арсениеви сензори за изображения. Фирмата търси техническо
сътрудничество или смесено дружество за по-нататъшна разработка на технологията.

37. 08 PL 61AJ 27J5 ТО Полска фирма е разработила оборудване за физико-химични
измервания. Оборудването предлага измервания на киселинност, проводимост,
йонизиране, соленост, ниво на разтворен кислород, температура, влажност на въздуха
с точка на втечняване и дебелина на покритие. Продуктите се характеризират като
модерни технически решения, но са лесни за употреба, малки на размер и леки.
Фирмата предлага измервателни уреди, които разполагат с няколко измервателни
функции в един продукт. Търсят се партньори за лицензионно споразумение.

38. 09 PL 63AZ 3D9V ТО Полско МСП е разработило автоматизирани системи за
генератори на горещ въздух и индустриални вентилационни системи. Системите се
характеризират с ниска консумация на енергия и висока ефективност. Фирмата търси
партньори за сътрудничество, които се интересуват от лицензионно споразумение,
техническо сътрудничество и търговско сътрудничество с техническа помощ. Фирмата
желае да стане и подизпълнител. Предложението е предимно за производители на
генератори на горещ въздух, където предложената технология може да бъде внедрена.

39. 09 PL 63AZ 3D8E ТО Полски изследовател е разработил компютърна програма,
която включва в себе си физичните закони на класическата механика. Програмата
позволява конструиране на модели на всяка една механична система, която прилага
три физични закона – законът за запазване на енергията, за запазване на масата и за
запазване на инерцията. Търси се такъв вид сътрудничество, който би позволил на
изследователя да продължи работата си по симулиране на физични явления и намиране
на по-конкретни приложения на програмата (например в образователни програми,
компютърни игри и други).

40. 09 IT 56Z7 3D8Z ТО Италианска фирма, занимаваща се с производство и маркетинг
на иновативни технологии, предлага процес за производство на водород от всеки един
органичен субстрат при умерени условия. Технологията позволява едновременна
обработка на отпадъци и производство на енергия под формата на водород. Фирмата
търси продажба на патент или търговско споразумение за разработка и внедряване на
патентована и тествана технология.

41. 09 IT 56Z7 3D83 ТО Италианска фирма, занимаваща се с производство и маркетинг
на иновативни технологии, предлага метод за възстановяване на енергия от бавно
течащи водни потоци. Генераторът може да работи в канали, реки и на всички места,
където потокът на вода не е подходящ за обикновени хидроелектрически инсталации.
Фирмата търси търговски споразумения за разработка и внедряване на патентована и
тествана технология.

42. 09 DE 1486 3D11 ТО Немска фирма, занимаваща се с разработка на сложни
информационни решения за аеронавтиката, автомобилостроенето и медицината, е
разработила решение, което може да бъде внедрено за много видове приложения:
управление на автомобилни паркове, проследяване, удостоверяване и проверка на
самоличността и други. Решението има система за електронен ключ. Фирмата търси
лицензиати, които биха включили решението в техни разработки.
              Технологичен Бюлетин 1809
01. 09 TR 97NA 3CVD TO Tурско МСП е разработило система за отопление, която се
състои от панели и се захранва от електричество и затопля околната среда чрез
създаване на топлинно излъчване с дълги вълни. Тъй като системата произвежда
топлинно излъчване чрез инфрачервени лъчи, тя преобразува цялото електричество в
топлина и увеличава топлинната ефективност. Технологията притежава отлична
структура, която намалява консумацията на електричество. Фирмата търси
споразумения за лиценз и разпространение и финансови ресурси.

02. 09 SI 68CO 3DB7 ТО Словенска фирма, занимаваща се с текстилна индустрия, е
разработила и произвела новаторско високотехнологично оборудване за лична защита.
Фирмата търси партньори със специални изисквания към високотехнологични системи
за персонална защита или партньори с нужда от познания в тази област.

03. 09 SI 68CN 3DD8 ТО Словенска фирма прави оценка на топлинната и изпарителна
устойчивост на различни материали, използвани за производство на обувки чрез
използване на манекени. Манекените притежават няколко предимства пред
изпитанията провеждани с хора като например точност, повторяемост, липса на
субективни фактори, възможност за провеждане на изпитания при екстремни условия
и други. Търсят се организации, които имат нужда да изпитват обувки, за технически и
търговски партньорства.

04. 09 IL 80EP 3DEU ТR Израелско МСП е разработило платформа за мобилни
интернет комуникации, спечелила награди, която позволява на милиони потребители
да се свързват, споделят впечатления и засилват контактите си от мобилното си
устройство чрез използване на фирмени инструменти и най-популярните социални
приложения в интернет. Фирмата търси нови мобилни приложения и мобилни версии
на уеб приложения с цел внедряване в платформата си.

05. 09 IL 80EP 3DG5 ТО Израелско МСП е разработило патентовано мобилно
устройство и клетъчни антени за хендсетове, въз основа на уникална технология, която
показва по-висока производителност в сравнение с традиционните технологии.
Циклите на батериите могат да бъдат увеличени с 40%, а специфичното ниво на
поглъщане може да бъде намалено с 50%. Търсят се фирми за мобилни комуникации и
оборудване за техническо сътрудничество и смесени дружества.

06. 09 FR 35k9 3DIQ TR Малка френска фирма търси партньори за разработване на
натурални шампоани, които главно съдържат зехтин и почти не съдържат химични
добавки.

07. 09 FR 37M3 3DK9 ТО Френско МСП с 30 години опит в информатиката и
сигурността на съхранението на данни и в областта на системи за управление на
информация предлага познанията си и опита си за проверки на сигурността. Този вид
проверка взема предвид всички страни на сигурността на сървъри (информатични,
физични, управленски, енергийни) и отговарянето им на европейските норми. Търсят
се фирми със всякакъв размер, софтуерни фирми, фирми, занимаващи се с изчисления,
администрации за технически консултации.

08. 09 FR 37M3 3DK8 ТО Френско МСП с 30 годишен опит в информатиката,
сигурността на съхранение на данни и системи за управление на информацията, е
разработило прост и лесен начин за преместване на информационни стаи, които се
използват като алтернативни центрове за данни. Тази стая с различен размер и
капацитет е оборудвана за всички видове среди и позволява цялостно и безопасно
съхранение на данни. За търговски споразумения с техническа помощ се търсят фирми,
софтуерни компании, администрации, разпространители.

09. 09 FR 32j0 3DJJ TR Френска фирма, работеща в областта на ламинирани подове и
мебели, търси технология за откриване на незалепени материали. По време на лепене
на фолио върху дървена основа понякога фолиото изглежда залепено, но всъщност не
е. Фирмата търси решение за предотвратяване или откриване на този вид дефект.
Технологията трябва да работи безконтактно, онлайн и в реално време, и да включва
система за дистанционно управление.

10. 09 FR 36L7 3DIT ТО Френска фирма е разработила иновативен продукт, който
позволява придобиване на данни от сензори с висока разделителна способност и
доставяне на компресиран и стандартен мултиплексен поток, готов за оборудване за
пренос с нисък битрейт.

11. 09 IL 80EP 3DI0 TR Израелско МСП, специализирано в разработка на интегрирани,
автономни, миниатюрни визуални сензори, търси доставчици на клетъчни или WiMax
технологии. Търсят се партньори за смесено дружество/техническо сътрудничество за
разработване на мрежа от визуални сензори, които откриват редовно и нередовно
поведение на публични места (пътища, училища, търговски центрове и други).

12. 09 IL 80EP 3DI1 TR Малка израелска фирма, част от голяма комуникационна група,
търси технология за анализиране и видеоразпознаване, която може да различи
превозно средство и пешеходец в тунел или на магистрала. Търси се партньор за
смесено дружество и техническо сътрудничество.

13. 09 IL 80EP 3CHI ТО Изследователи на израелско МСП са проектирали нов
материал и технология за хирургическа имплантация на кост, която се базира на
хирургичен цимент от калциев фосфат. Материалът представлява инжектируема
самоусилена матрица, която съдържа костни гранули, които са на пазара в момента.
Тази матрица сериозно подобрява обработката и качествата на съществуващите
продукти. Търсят се партньори.

14. 09 IT 52T3 3CKI ТО Малка италианска фирма осигурява рамкови структури за
балкони, спортни инсталации, събития и изложби, които са полезни и за градско
планиране, промишлени и вътрешен дизайн. Фирмата предлага тези иновативни
структури като инструмент за инженери и архитекти, които търсят нови естетични
форми. Новият продукт има слабо екологично влияние като намалява употребата на
суровини. Търсят се споразумения за производство и търговия.

15. 09 IT 54W2 3DBZ ТО Голям италиански университет е разработил производни на
усниновата киселина, които могат да служат за основа за разработка на нови лекарства.
Изобретателите са идентифицирали усниновата киселина като главна съставка срещу
чернодробния етап на Plasmodium falciparum и някои от новите съставки показват
силни антималарийни свойства. Университетът търси или лицензионно споразумение
или споразумение за техническо сътрудничество с фирми и изследователски институти
с цел разработка на продукти и тестване на нови приложения.

16. 09 IT 55X8 3DEP TR Италиански университетски изследователски екип търси
технология, която засяга материали чрез които е възможно полагането на оформени
маски върху стъклени субстрати във всяка една форма. Екипът търси партньори, които
се интересуват от техническо сътрудничество с цел разработка на търсените
технологии.

17. 09 IT 52T3 3D5J TR Малка италианска фирма се интересува от споразумения за
трансфер на технологии, които засягат иновативни устройства, системи за спиране и
части, като например слоеве против триене, които могат да се използват в
железопътния транспорт. За предпочитане е технологията да е вече на пазара. Фирмата
търси лицензионни споразумения или споразумения за смесено дружество и
техническо сътрудничество или търговски споразумения с технически консултации.

18. 09 IT 54W2 3DBE TO Италиански университет е разработил модел орален дозатор,
който цели да преодолее недостатъчната бионаличност, която повечето пептидни
лекарства показват, дори когато са вкарани в дебелото черво, което се разглежда като
най-доброто място за тяхното абсорбиране в тялото. Университетът търси
споразумение за лиценз или техническо сътрудничество с фирми и изследователски
институти с цел разработване на защитена система и тестване на нови приложения.

19. 09 IT 53V3 3D5W ТО Италиански университетски изследователи предлагат гъвкава
химична технология за добавяне на функции на хиалуроновата киселина с хидрофилни
и хидрофобни вериги и аминни и хидразидни групи. Някои функционални деривати на
киселината могат да получат допълнителни свойства за да се получи по-широка гама
деривати на хиалуроновата киселина. От тази технология могат да се получат
фармацевтични и козметични продукти.

20. 08 PL 64BD 2RYD ТО Малка полска фирма е разработила микровълнова система за
наблюдение на въглерода в бойлери. Системата позволява извършване на измервания и
контрол върху системите от бойлери. Фирмата търси други фирми от енергийния
сектор, които се интересуват от развиване на анализаторската технология.

21. 08 PL 64BD 2RYC ТО Малка полска фирма е разработила автоматичен тестер за
пепел. Устройството събира проби пепел от отворите за отпадни газове в реално време.
Фирмата търси промишлени партньори и фирми от енергийния сектор, които се
интересуват от по-нататъшна разработка на технологията и тестване на нови
приложения.

22. 09 IL 80EP 3DHY ТО Израелско МСП е разработило технология за откриване в
реално време на измами в онлайн игри и хазартни програми. Технологията предлага
изключително точно поведенческо откриване на измами и прихващане на информация
за игровото поведение на играча и способностите му. Търсят се партньори за
внедряване на решението в техните игрови платформи.

23. 09 FR 37M3 3DH9 ТО Френско МСП е разработило европейско сертифицирано
решение за сигурност и безопасност в интернет – идентифициране на интернет
сайтове, защита за обмяна на данни, идентифициране на интернет потребители. За
техническо сътрудничество и помощ се търсят фирми, уеб агенции, фирми за
електронна търговия, държавни и частни организации.

24. 09 FR 37M3 3DHC ТО Френско МСП успешно е разработило прост и надежден
цялостен пакет за обмяна на електронни данни и съхранение. Пакетът съдържа
специализирани услуги за интернет сигурност, дематериализиране на данни и
сертифицирано/сигурно съхранение. За търговско споразумение с техническа помощ и
техническо сътрудничество се търсят фирми, хора със свободни професии, уеб
агенции, фирми за електронна търговия, държавни и частни организации.

25. 09 IT 53U9 3DBS TR Италианска фирма търси патентовани технологии с
приложение в геотермалното пробиване. Фирмата се интересува от лицензионни или
търговски споразумения.

26. 09 IL 80EP 3CHH ТО Израелско МСП е проектирало нов вид материал и
технология за хирургическо имплантиране на кости въз основа на хирургически
цимент от калциев сулфат. Материалът представлява инжектируем, самоусилен костен
материал, които служи като рамка, която осигурява временна опора за образуване на
кости. Материалът се замества от кост със скорост, която се определя от скоростта на
образуване на кост. Търсят се партньори от областта на имплантите, зъбни импланти и
ортопедията за смесени дружества или за стратегически партньори.

27. 09 FR 36M0 3DFB ТО Френско инженерно МСП е разработило нова идея за евтина
къща, която се строи от дървени блокчета. Предвижда се патент. Предимства са лесния
начин на строене, което може да бъде извършено с прости инструменти и с
възможност за създаване на цяла къща или на част от нея – кабинка, бунгало, сауна,
защитена градина и други подобни.

28. 09 GR 49Q1 3D9O ТО Гръцко МСП с опит в областта на морската електроника
представя инструмент, чрез който дадено средство с отдалечен контрол може да
извършва дейностите си по-лесно и точно. Инструментът може да бъде приложен към
всяко едно средство с отдалечен контрол със значителни положителни ефекти.
Фирмата желае да придобие лиценз или търговско споразумение с фирми, занимаващи
се с или притежаващи такива устройства.

29. 09 FR 37M3 3DHB ТО Френско МСП успешно е разработило софтуер за кибер
сигурност и безопасност, който защитава всички видове документи. Този софтуер
защитава преноса на документи чрез всички възможни начини и работи със всички
видове документи чрез използване на последните норми за кибер сигурност. Търсят се
търговски споразумения с техническа помощ и техническо сътрудничество с частни и
държавни организации, занимаващи се с документна сигурност.

30. 09 HR 89GJ 3DIY ТО Частна хърватска фирма е проектирала и разработила
подобрена преносима базова станция с автоматично нагласяне на височината на
мачтата, която се използва от всички GSM/UMTS/3G оператори на мобилни телефони
като например TMOBILE, VODAPHONE, VERIZON, TELSTRA, за държавни и военни
приложения и други. Фирмата търси нови пазари, клиенти, партньори за производство
и финансова подкрепа.
31. 09 HR 89GJ 3DJ3 ТО Хърватска фирма за трансфер на технологии предлага нов
препарат за профилактика, лечение и последващо лечение на болести, причинени от
вируса Herpes Simplex тип 1 и 2. Когато препаратът се приложи в ниска концентрация
той забавя навлизането на вируса в клетката и в същото време задържа
размножаването му (до 92%). Тъй като изобретението е само тествано на ин витро
ниво, се търси партньор за финансова подкрепа и по-нататъшна разработка.

32. 09 HR 89GJ 3D42 ТО Хърватска фирма за технологичен трансфер предлага нови
производни на адамантана, които са разработени с афинитет към свързване и
откриване на аниони в химични и биологични процеси.

33. 09 IL 80EP 3DDP ТО Израелско МСП е разработило първата платформа за
автоматично откриване, портване и публикуване на мобилни игри. Лесният за
употреба инструмент, който не изисква програмиране значително намалява
техническите бариери и позволява на създателите на игри, които не притежават
технически опит, да пуснат игрите си на пазара много по-бързо в сравнение с
обикновените методи. Търсят се мобилни оператори, уеб портали, фирми за създаване
на игри и маркетингови агенции за създаване на смесени дружества.

34. 09 IL 80EP 3DE3 ТО Израелски учен е разработил теоретични и приложими
критерии за усилване на поликристалинна керамика чрез вграждане на наночастици в
тях. Методът е много успешно демонстриран върху алуминий, като е показал
значително подобрена сила и забележителна устойчивост на износване. Методът е
също приложим към други поликристалинни керамични материали. Търсят се
промишлени партньори за лицензиране и техническо сътрудничество.

35. 09 HR 89GJ 3D43 ТО Хърватска фирма за технологичен трансфер предлага нови
колориметрични сензори, базирани на антрахинон и гел.

36. 09 FR 36l6 3CX2 ТR Френски изследователски офис разработва технологии за нови
материали и иновативни процедури за промишлеността и техническата керамика.

37. 09 HR 89GJ 3D48 ТО Хърватска фирма за технологичен пренос предлага нов вид
производно на гуанидин, което ефективно катализира реакции на слънчогледово,
рапично и соево масло.

38. 09 HR 89GO 3D99 ТО Малка хърватска фирма в сътрудничество с хърватски
университет е разработила високотехнологична перкова машина. Предимствата пред
обикновените перкови машини са 80-100% повече мощност в сравнение с конкурентни
машини с подобни размери, нужда от по-малко работно масло и 100% по-дълъг
работен живот с ниски разходи за поддръжка. Фирмата търси промишлени партньори
за комерсиализиране на изобретението в областта на водородни горивни клетки или
като компресор за въздух в двигатели с вътрешно горене.

39. 09 HR 89GJ 3D45 ТО Хърватска фирма за технологичен трансфер предлага нов вид
смесена бактериална култура, която притежава специфични катаболични свойства и
разгражда бързо и изцяло атразин и други триазинни пестициди при различни
концентрации и температури. Предлаганото решение е по-евтино и по-екологично от
класическите химични методи, които се използват в момента. Фирмата търси
лицензиране и/или съвместна по-нататъшна разработка, както и финансиране.

40. 08 FR 36l6 2RZ7 ТО Френски технически център, който извършва изследвания и
развойна дейност в областта на строителните материали, произведени от естествени
минерали, предлага опита си в областта на глините.

41. 08 FR 36L3 0JAG ТО Две френски МСП са разработили нов вид полиестер, изменен
с органичен полимер, който му придава проводими свойства. Този полиестер може да
бъде използван за избягване на експлозии, за производство на прах за електростатично
напръскване и за заместване на бронзови връзки в аеронавтиката. Полимерът е
различен от въглероден пълнеж, тъй като електроустойчивостта е изотропична в
материала. Фирмите търсят техническо и търговско сътрудничество.

42. 09 FR 36L3 3CWZ ТО Млада иновативна френска фирма е разработила технология
за производство на каци във всички форми и обеми за узряване на фини вина. За целта
се произвеждат идентични дъги в комплекти, които са готови за доставяне и
сглобяване по целия свят. Фирмата разполага и с патент за проектиране на малки дъги,
което позволява производство на каци от френски дъб при по-ниски разходи. Фирмата
търси индустриални партньори, които се интересуват от съвместна разработка и/или
пазарно сътрудничество.

43. 09 FR 31I5 3DGP ТО Френска фирма се занимава с международна търговия на
биопластични суровини от различни производители и разработка на поръчкови
решения. Предложението е да се окаже подкрепа на преобразуватели на пластмаса и
крайни потребители в техните проекти, свързани с биопластмаса от предпроектно
проучване до доставка на суровини и добавки в промишлени количества. Основните
приложения на биопластмасите са опаковки за храна, козметика, градинарство.

44. 09 GB 47P8 3DHM ТО Британски университет е разработил гранулиран продукт за
премахване на фосфати от отпадни води и търси партньори за потенциална
комерсиализация. Продуктът притежава голяма физическа сила и е устойчив на
химически и биологичен разпад, което му позволява да се използва за дълъг период от
време. Той притежава брой предимства и е екологичен с потенциал да се използва като
тор в края на цикъла.

45. 09 GB 47P8 3D25 ТR Многонационална фирма, базирана във Великобритания,
търси нови устройства, които могат да навлажняват суха тоалетна хартия, което води
до по добро лично почистване. Фирмата търси да лицензира продукти, които са близко
до пускане на пазара и биха извлекли полза от глобални маркетингови и
дистрибуционни канали.

46. 09 GB 43O3 3DHD ТR Малка британска фирма е разработила система, която
позволява безопасен достъп до защитени клиентски данни чрез която и да било
съществуваща връзка към интернет. С цел по-нататъшна разработка на жизнен
продукт, фирмата търси мобилно модемно устройство, което може да бъде използвано
като самостоятелна система за сигурност с 3G връзка. Фирмата търси партньорства за
техническо сътрудничество и съвместна разработка.
47. 09 GB 43O3 3DHN ТО Британска фирма предлага иновативна компютърна
клавиатура, която е проектирана да намалява напрежението и натоварването на
човешкото тяло. Клавиатурата, която е съвместима с повечето компютри, отговаря на
формата на ръцете и на различната дължина на пръстите с цел намаляване на
движенията и напрежението. Фирмата търси партньорства за търговски споразумения
с техническа помощ.

48. 09 GB 41n8 3DH1 ТО Британска фирма предлага печатна сензорна технология,
която може да бъде сложена върху различни субстрати (хартия, картон, полимери) с
широко приложение в аеронавтиката и автомобилостроенето, опаковането, за
медицински инструменти, роботика, игри и забавления. Сензорът е евтин и подходящ
за приложението според предмета. Фирмата търси търговски партньори за съвместна
разработка на специфични сензори.

49. 09 GB 41n8 3DGF ТО Британска фирма предлага подобрена технология за
превключване на вериги с гарантирано качество и минимално закъснение. Лесната за
конфигуриране технология е напълно съвместима със съществуващи технологии и
може да изпрати висококачествено цифрово съдържание по всички жични мрежи.
Идентифицирането на адресатите позволява лесна продажба на съдържание по
интернет. Търсят се производители на оборудване за лицензиране в приложения като
излъчване, кабелна телевизия, видеоконференции, домашни забавления, видео по
интернет, фирмени мрежи.

50. 09 GB 40n6 3DGV ТR Фирма с офиси във Великобритания търси технологии за
предоставяне на способности за разпознаване, целеви и транспортни характеристики за
гама химически, биологично и физиологично активни вещества, намиращи се в
консуматорски продукти. Фирмата търси университети или други фирми за
лицензиране или съвместна разработка.

51. 09 GB 40n6 3DGU ТR Глобална фирма за лична хигиена с офиси във
Великобритания търси технологии и механизми за доставка за контрол или убиване на
патогенни организми по кожата, насърчаване на развитието на непатогенни видове и
доставка на хранителни вещества за кожата с цел насърчаване на подобрено здраве на
кожата и минимизиране на риска от инфекция. Фирмата търси университети или други
фирми за лицензиране или съвместна разработка.

52. 09 IL 80EP 3DDC ТО Израелско МСП е разработило цялостна платформа, която
автоматизира разработката на мобилни приложения, пускането и разпространението
им. Чрез използване на направляваща програма и цялостен интерфейс се постигат
значителни спестявания и намаляване на времето, необходимо за пускане на пазара. За
техническо сътрудничество се търсят разработчици на мобилни приложения,
внедрители, доставчици на услуги и технологии.

53. 09 IL 80EP 3DCZ ТО Израелска фирма е разработила нова идея за мобилно
съдържание, което включва елементи на магия и трикове за мобилни приложения за
забавление. По този начин потребителите могат да извършват уникални магически
трикове навсякъде и по всяко време като използват мобилния хендсет като платформа.
За разлика от други видове мобилни забавления, това позволява истинско и незабавно
взаимодействие между хора и места. За смесени дружества се търсят мобилни
оператори, доставчици на съдържание, разработчици и рекламни агенции.
54. 09 FR 35K7 3DEE ТО Френска фирма, специализирана в продукти от оптична
нишка, особено за мощни лазери, предлага богата гама оптични нишки за
промишлени, медицински и военни цели. Фирмата цели да разработи заедно с
технически партньори проекти и идеи за нишки и лазери с интегрирана функция
(филтри, поляризатори, превключватели на честота и други).

55. 09 FR 35K7 3DED ТО Френска фирма е разработила цялостна гама ново поколение
оптични продукти, които включват напредничави технологии и идеи. Фирмата търси
технически партньори за внедряване на оптичната система в определени приложения,
особено за оптични комуникации.

56. 09 IT 55W4 3DJP ТО Италианска фирма, занимаваща се с електронни дрехи, е
разработила напълно вградена система, която може да се носи, и която може да получи
едновременно набор от физиологични параметри като например електрокардиограма,
дишане, стойка, температура и индекс на движенията. В тъканта се вграждат сензори и
връзки. Фирмата търси техническо сътрудничество за съвместна по-нататъшна
разработка.

57. 09 IT 53U6 3D8S ТО Италианска фирма, занимаваща се със системи за пестене на
енергия и публично осветление, е разработила нов вид диод, който позволява по-
голяма ефективност и по-голямо спестяване на енергия. Фирмата търси фирмени
партньори за сътрудничество и/или търговско споразумение с техническа помощ.

58. 09 IL 80EP 3DDK ТО Израелски изобретател е разработил нов вид щори, които
спират светлината, но позволяват преминаването на въздух. Тези щори могат да се
произвеждат от същите материали, от които се произвеждат стандартните щори и
врати за гаражи и са подходящи за всички случаи, където светлината трябва да бъде
спряна, но помещението трябва да може да се проветрява. Търсят се производители на
щори и прозорци.

59. 09 IL 80EP 3CY4 ТО Израелско МСП, специализиращо в защитено земеделие, е
разработило спрей, който преобразува земеделска постройка в оранжерия, като по този
начин позволява оптимално целогодишно защитено земеделие. Фирмата търси
земеделски партньори от Европа с цел предлагане и поддръжка на тази технология
като част от продуктовата линия, която фирмата предлага на клиентите си.

60. 09 IL 80ER 3DCX ТО Израелско МСП разработва и произвежда уникална и
иновативна линия от здравни текстилни дрехи и аксесоари за болници, старчески
домове и техния персонал. Продуктите не пропускат медицински замърсявания,
антистатични са и са устойчиви на много цикли пране. Фирмата желае да разшири
бизнеса си в Европа чрез споразумения за смесени дружества и чрез търговски
отношения с техническа помощ.

61. 09 BE 0324 2S5A ТО Малка белгийска фирма предлага на медицински фирми
услуги, свързани с развойна дейност. Тази технологична платформа е насочена към
разработване на ефективни, новаторски и удобни биоинструменти, които могат да
бъдат използвани за изучаване на белтъчини. Тази технология е много подходяща за
разработка на антитела, картографиране на епитопи, изразяване на белтъчини.
Фирмата се интересува от всички видове партньорство и бизнес подходи.

62. 09 FR 37M3 3DDH ТО Френска фирма е създала нов вид клавиатура, която е лесна
за почистване при наличие на враждебна среда – например болници. Фирмата търси
партньори, които работят в затворена среда (болници, фармацевтика, хранително-
вкусова промишленост, микроелектроника), и които желаят да внедрят този вид
оборудване в тяхната ИТ инфраструктура. Предпочитано е търговско споразумение с
техническа помощ.

63. 09 FR 37M3 3DDA ТО Френска фирма е разработила решение за визуално
управление и контрол на линии за производство, което позволява подобрено
промишлено производство. Фирмата търси партньори с опит в промишлената
автоматика и информатика, които могат да инсталират и да зададат параметри за
промишлените процеси на дадена фирма.

64. 09 IL 80EP 3DCY ТО Израелско МСП е разработило решение за въвеждане на текст
за тъчскрийн хендсетове, което е 2-3 пъти по-бързо от съществуващите методи.
Вкарването на текст се осъществява чрез виртуална клавиатура чрез използване на
палец или острие за писане. Решението включва предсказване на текст, графити и
недвусмисленост. Търсят се производители на хендсетове и фирми за въвеждане на
текст в устройства.

65. 09 FI 30h9 3DIU ТО Финландска софтуерна фирма предлага автоматизирани
системи за разпределение и изпращане в реално време за пътнически и товарен
транспорт. По този начин цели системи могат да посрещнат нуждите на таксиметрови
фирми, местни власти, автобусни фирми. Фирмата търси партньори с цел адаптиране
на системата за нови страни, както и партньори, занимаващи се с развойна дейност в
областта на транспортната телематика и безжични комуникации, отнасяща се до нови
изобретения и нови целеви държави.

66. 09 IL 80ER 3D84 TO Израелско МСП е изобретило и произвежда “умни” греди,
които са подходящи за употреба в търговски и промишлени сгради, високи здания и за
високоскоростно строителство. Гредите са модулни и са от желязо, под формата на “I”,
особено леки и представляват по-добър, по-качествен и по-лесен за инсталиране
заместител на стандартните греди. Фирмата желае да пренесе тази технология чрез
лицензионни споразумения и споразумения за смесено дружество.

67. 09 IL 80EP 3D2T ТО Израелска фирма е разработила революционна технология, въз
основа на нов катализатор и производствен процес за производство на водород от
метан без производство на въглероден двуокис като страничен продукт. Водородът е
считан за бъдещо гориво и е основна суровина за много важни производства
(рафинерии, химическа промишленост, торове, храна и други). Търси се стратегически
партньор за създаване на полутърговска инсталация за производство.

68. 09 FR 36M1 3DCJ ТО Две френски лаборатории са разработили система за
измерване на пропускаемостта на порести среди чрез ветромер. Системата се базира на
набор модели и работи чрез сравнение със справочни данни в зависимост от природата
на субстрата, от който се състои порестия материал. Възможни са надеждни
изчисления от много широка гама за силно пропусклива среда. Процесът е по-устойчив
и по-евтин от други съществуващи технологии. Търсят се партньори за завършване на
разработката на прототип и комерсиализиране на устройството.

69. 09 FR 36M1 3DCK ТО Френска лаборатория е разработила нови ензими за
преобразуване на захар. Специфичен ензим позволява производство на глюкозен
полимер, наречен декстран с демонстрирана биосъвместимост и контролирани
качества – ключов фактор за козметични формули, активни принципи за задържане на
вода и възможности за активиране на клетки – основни свойства за регенеративната
медицина. Търсят се партньори за участие в разработката на нововъведението чрез
лицензионно споразумение.

70. 09 FR 35K7 3DB9 TR Френско МСП, което е започнало производство на биогориво
от ятрофа, търси технически, промишлени и финансови партньори.

71. 09 FR 32j0 3DD9 ТО Френско МСП е разработило система за интегрирани данни и
софтуерна платформа с цел значително подобряване на процеса на внедряване на
европейски директиви в националното законодателство. Фирмата търси партньори,
които се интересуват от внедряване на тази технология, с нейната система за контрол
на качеството, в националната администрация и фирми и партньори за по-нататъшна
разработка за нови приложения и пазари.

72. 09 DE 1170 3DF4 ТО Немски университет е разработил нов метод, който позволява
директно измерване на слепването на тромбоцити по един прост и ефективен начин и
по този начин може да улесни работата на болниците. Търси се партньор, който може
да придобие прост и изключителен лиценз, както и да закупи патентните права.

73. 09 PL 63AZ 3D8H ТО Полско-немска фирма, разработваща софтуер за фирми, се
специализира в разработка на софтуер за управление и администриране на работния
процес във фирми. Софтуерът се използва за управление на документи, за
автоматизиране на бизнес процеси и за наблюдение на извършването на задачи в
дадена фирма. Инструментът е лесен за употреба, ускорява процесите и разширява
възможностите на фирмата. Фирмата търси техническо и търговско сътрудничество с
техническа помощ.

74. 09 PL 63AZ 3D8F ТО Малка полска фирма е разработила автоматизирана система
за кабини за боядисване и сушене на боя. Системата се характеризира с ниско
потребление на енергия и висока ефективност. Фирмата търси партньори за
сътрудничество за лицензионни споразумения, техническо сътрудничество и търговско
сътрудничество с техническа помощ. Фирмата желае да стане и подизпълнител.
Предложението е главно насочено към производители на бои или на кабини за
изсушаване на боя, където предлаганата технология може да бъде внедрена.

75. 09 PL 63AZ 3D8G ТО Полско МСП предлага автоматизирани системи за
вентилационни центрове. Предлаганите системи напълно автоматизират и контролират
процесите във вентилационни системи, намаляват потреблението на енергия и гориво
и са лесни за управление. За лиценз, подизпълнение, търговско споразумение с
техническа помощ или техническо сътрудничество се търсят партньори, които се
интересуват от внедряване на автоматизираните системи в техни крайни продукти или
сглобени системи. Други видове сътрудничество могат да бъдат обсъдени по време на
личен контакт.

76. 09 IT 53U6 3DD5 TR Група от факултета по градско наследство и архитектоника на
италиански университет търси експерти на тема устойчивост с цел прилагане на нови
методи и технологии за консервиране на исторически сгради.

77. 09 FR 36M1 3DCF ТО Френска лаборатория е разработила екологичен процес,
който позволява извличане на съставки от течни отпадъци, и който е приспособен към
широка гама промишлени замърсители. При следните условия не се налага добавяне на
органични разтворители за изолиране на съставки – висока ограничена топлинна среда
и ниска консумация на енергия. Възможно е приложение и за тежки метали.
Лабораторията търси фирми за разработка и изпитване на процеса.

78. 09 FR 36M1 3DC6 ТО Френска лаборатория е разработила термобаланс за точно
измерване на промените в масата на материали (всички видове метали, керамика,
съставки, термопластмаса и други), които са подложени на бързи циклични промени в
температурата. Устройството е проектирано за едновременно тестване на пет
независими проби, което спестява доста време. Измерванията са приложими за
различни промишлени сектори. Търсят се фирми за използване на технологията под
формата на търговско споразумение.

79. 09 DE 1170 3DH7 ТО Малка немска изследователска група е разработила система,
която позволява контролирано влияние върху клетки чрез взаимодействие върху
клетъчната повърхност. Живи клетки се покриват с магнитни частици и културата им
може да бъде структурирана в реално време чрез външни магнитни полета.
Предимството е директната възможност за наблюдение на поведението на клетките.
Групата търси партньори, интересуващи се от лицензионни споразумения, по-
нататъшна разработка и комерсиализиране на сътрудничеството с университета.

80. 09 IT 53U6 3D9Y ТR Италианско МСП търси промишлени партньори с цел
производство на биодизел от отпадни води, получени при преработка на маслини и
изследователски центрове, които могат да извлекат ценните съставки на маслините за
производство на фенолови продукти. Фирмата се интересува и от ефективни решения с
цел възстановяване на остатъчната чиста вода.

81. 09 IT 54W2 3DCN ТО Един от големите италиански университети е разработил
първия метод за подготовка на N-ацетилова или N-гликолилова неураминова киселина
и производни, които биха били от интерес за фармацевтиката и химията. Сиалови
киселини са въвлечени във важни процеси по биологично разпознаване и са били
идентифицирани в различни тъкани и течности. Университетът търси или лицензионно
споразумение или споразумение за техническо сътрудничество с фирми и
изследователски институти с цел разработка на процеса и тестване.

82. 09 GB 40n6 3DGT TR Глобална фирма за фармацевтични продукти с офиси във
Великобритания търси технологии и системи, които осигуряват подобрена лична
защита (за кожата, косата, дихателната система, мукусни мембрани, дрехи и др.) от
един или повече нежелани фактора, намиращи се във всекидневния живот чрез
химически, физични или биологични начини с цел подобрен живот. Фирмата търси
академични институции или фирми за лицензиране или съвместна разработка.
83. 09 GB 40n6 3DGS TR Британска фирма търси начини за значително подобряване на
процеса по премахване на мазнини и масло от различни среди, особено в разредени
водни среди и при намалени температури. Фирмата търси академични или
промишлени партьнори за лицензиране или съвместна разработка.

84. 09 GB 40n6 3DGR TR Британска фармацевтична фирма търси технологии, които
удължават изпускането на активни съставки с цел удължаване на лечебната им
дейност, за различни физиологични точки, както на целия организъм, така и целево.
Фирмата търси лицензиране на технология или съвместна по-нататъшна разработка с
академични или промишлени партньори.

85. 09 GB 39n3 3D6J TO Британска изследователска група е разработила гелообразен
материал, които улеснява почистването и лечението на рани при хората. Материалът
може да бъде използван за доставяне на широка гама фармацевтични съставки като
например местни обезболяващи и лекарства в раната. Гелът може да бъде приложен
към раната под формата на лепкава течност, която запълва раната и се втвърдява при
махане, което улеснява самото премахване на гела. Търси се лицензиране или
споразумение за техническо сътрудничество.

86. 08 SE 67CC 27HU ТО Шведска фирма е разработила продукт, който може да
провер нивото на чистота на флуидни системи и други подобни. Продуктът може да
анализира броя, размера и групите частици за да се получи представа за чистотата.
Фирмата предлага продукт за контрол, вкл. шкаф с филтър, отдел за анализи,
микроскоп и компютър със софтуер. Фирмата търси партньорства по отношение на
техническа помощ и пренос на ноу-хау.

87. 09 IT 56Z6 3CZX ТО Италиански университет, специализиран в биокатализа и
хроматография, предлага поръчкови фиксирани ензими за промишлени приложения.
Фирмата търси промишлени партньори от областта на фармацевтиката, хранително-
вкусовата промишленост и химията за споразумение за производство или търговия и
техническо сътрудничество.

88. 09 IT 55X8 3DEQ ТR Италиански университетски изследователски екип,
специализиран в областта на фотоволтаиците, търси технология, която засяга
поставяне на знаци чрез лазер и затопляне за производство на слънчеви клетки. Екипът
търси партньори, интересуващи се от търговско споразумение с техническа помощ с
цел разработка на търсените технологии.

89. 08 SE 67CC 0IWI ТО Малка шведска фирма е разработила иновативен уеб базиран
софтуер за систематично управление и контрол на качеството. Софтуерът е гъвкав и
може лесно да бъде приспособен към всяка една система и вид промишленост.
Например софтуерът се използва от големи вериги магазини за хранителни стоки в
Скандинавия за контрол на безопасността на храните. Фирмата търси партньори, които
се интересуват от лицензионни споразумения и техническо сътрудничество за
съвместна бъдеща разработка и приспособяване към специфични нужди.

90. 09 RO 75DR 3DA5 ТО Румънско МСП е разработило и успешно внедрило
съединител за валове с усилени еластични елементи, както и процеса по
производството му. Той може да се използва за сглобяване на валове в
машиностроенето. Фирмата се интересува от търговски споразумения с техническа
помощ, лицензионно споразумение или пренос на патенти към партньора.
Задължителна е разработка на изделия с нови размери и незабавно производство.

91. 09 RO 75DR 3DA4 ТО Румънско МСП е разработило бутало за високо налягане и с
променящ се профил за уравновесяване на повърхностното износване. Буталото е
проектирано да подобри хидравличното оборудване на дуплексни и триплексни помпи,
използвани за пробиване на петролни кладенци. Фирмата търси търговски
споразумения с техническа помощ и споделяне на ноу-хау според търговското
споразумение.

92. 09 FI 30I1 3DIH ТО Финландска фирма предлага технология за затворена
циркулация за международни ферми за риба. Най-значимата разлика в сравнение със
сегашните системи е отделно използване на затворена циркулация за вода за всеки
един голям резервоар за риба. По този начин решението позволява контролиране на
условията във всеки един резервоар и предотвратява разпространение на болести по
рибата. Търсят се партньори за техническо и търговско сътрудничество.

93. 09 FI 30I1 3DIE ТО Финландско МСП предлага симулационни и моделиращи
инструменти за оптимизиране на промишлени линии. С този модерен инструмент е
възможно да се повиши енергийната и ценова ефективност на процеса и
производството, както и да се подобрят свойствата на крайния продукт. Фирмата е
извършила симулационни проекти за машиностроенето и дейности, свързани с
производство на хартия. За търговско и техническо сътрудничество и за тестване на
нови приложения се търсят партньори за нови симулационни проекти.

94. 09 RO 74DO 3DB6 ТО Румънски изследователски институт и техническа фирма са
разработили ергономично, висококачествено промишлено дистанционно управление,
което работи с широка гама машини. Институтът търси други институти, занимаващи
се с развойна дейност, малки и средни предприятия, промишлени партньори за
техническо сътрудничество.

95. 09 IT 53U9 3CTV ТО Италианска фирма е разработила уникална, патентована
технология под налягане за пазара на производство на енергия от отпадъци. Тя
извършва високоефективно възстановяване на енергия от горива с ниски емисии.
Технологията е тествана с опасни отпадъци, останали от фармацевтиката и
нефтопреработването и обикновени нискокачествени горива като въглища, нефтени
остатъци и други. Фирмата се интересува от търговски споразумения с фирми и
общини, занимаващи се с управление на отпадъци.

96. 09 IT 53U1 3D72 TR Италианска изследователска група, специализирана в
приложни изследвания за системи за газово филтриране, търси международни
партньори с опит в диагностиката на фини частици в газова среда. Търсят се партньори
за споразумения за техническо и научно сътрудничество.

97. 09 DE 0855 3DER ТО Немски университет е разработил микроинженерен
мембранен спейсър, който подобрява работата на плоски мембрани чрез намаляване на
замърсяването на мембраната и нейната поляризация, докато в същото време
увеличава пренасяната маса. Приложенията са в областта на обработка на води,
хранителната и химическата промишленост. Спейсърът е готов за демонстрация. За
лицензни споразумения се търсят производители на мембранни модули.

98. 09 HU 50R7 3DGH ТО Малка унгарска фирма е разработила инсталация за
производство на енергия чрез рециклиране на отпадни газове. Основното предимство
е, че тя може да произвежда електричество от отпадни газове. Оборудването е
подходящо за фабрики за производство на сажди, торове и храни. Фирмата търси
партньори, интересуващи се от възстановяване на отпадна енергия. Фирмата търси
индустриални партньори, интересуващи се от търговско споразумение с техническа
помощ, технически споразумения и споразумения за смесено дружество.

99. 09 HU 50R7 3DF8 ТО Малка унгарска фирма е разработила информационна
система за предварителна периодична поддръжка. Основното предимство е, че тя може
да определи какъв вид работа по поддръжката трябва да бъде извършена, така че
машината или оборудването да работи по желания начин. Системата е най-подходяща
за фирми в химическата, петролната и хранително-вкусовата промишленост. Фирмата
търси партньори за по-нататъшна разработка и внедряване на системата.
              Технологичен Бюлетин 1909

01. 09 LT 57AB 3DCH TR Литовска частна фирма има намерение да инвестира в проект
за преобразуване на отпадъци в енергия, който ще се реализира в Литва. Фирмата се
интересува главно от инсталации за модерна пиролиза или газификация, които
произвеждат електричество и топлина. Ще се обсъди и изгаряне, но такава технология
не представлява интерес поради по-ниската ефективност. Технологията за
преобразуване на отпадъци в енергия трябва да е приета за масова употреба и да
гарантира производителност. Фирмата търси споразумение за производство или
техническо сътрудничество.

02. 09 PL 64BH 3DDW TR Полско МСП планира да разшири дейността си и търси
иновативна технология за обработка на големи метални елементи, особено за обработка
на валове за вятърни инсталации, произвеждащи енергия.

03. 09 PL 64BF 3DIZ ТО Полска фирма произвежда гама нови видове строителни
материали, които отговарят на най-стриктните изисквания в областта на пропускливост
на топлина U=0,15 W/m?K. Това е система от еднослойни стени, базирани на
строителен елемент, който се състои от общо 15 части. Благодарение на това, той може
да бъде използван за строителство на екологични, пасивни и енергоспестяващи къщи.
Фирмата търси бизнес партньор с цел подписване на лицензионно споразумение.

04. 09 PL 64BF 3DL6 ТО Малка полска фирма, специализирана в строителство,
производство и обслужване на устройства за количествен анализ на основни параметри
за качество на въглища предлага анализатор на въглища, който бързо определя
качеството на въглищата и може да бъде използван в минното дело. Фирмата търси
партньори за търговски споразумения с техническа помощ, лицензионно споразумение
или техническо сътрудничество.
05. 09 PL 62AQ 3DNO ТО Полски изследователски екип е разработил начин за
повишаване на стабилността на водно-маслени емулсии. Начинът използва растително
масло и концентрати на мляко и суроватъчни белтъчини и се състои в топлинно
оформяне на свойства на водата и суроватката преди те да бъдат смесени с масло.
Методът може да бъде използван за производство на кремоподобни препарати. Екипът
се интересува от сътрудничество, придружено от научно-техническо споразумение.

06. 09 PL 62AQ 3DML ТО Полски научен екип е разработил метод за почистване на
семена на елда без да се налага те да бъдат разделяни на части. Технологията може да
бъде използвана като допълнителна част на оборудване за почистване на семе на елда
от различни видове овални и удължени замърсители. Тя може да бъде полезна за
фирми, които се занимават с обработка или съхранение на този вид зърно. Екипът се
интересува от изследователско и техническо сътрудничество.

07. 09 PL 62AQ 3DLP ТО Научен екип от Полша е разработил модерна технология за
производство на сирене от пресечено мляко. Приложението на тази технология
позволява да се повиши хранителната стойност на даден продукт, хранителната
стойност на белтъчините и съдържанието на калций. В същото време тази технология
намалява употребата на мляко и производствените разходи. Екипът се интересува от
сътрудничество в рамките на споразумение за производство с фирми за обработка на
мляко.

08. 09 PL 63AW 3DKR ТО Изследователска група от най-големия университет на
Западна Померания в Полша предлага новаторско решение за осоляване на херингово
филе, което подобрява вкуса и структурата на месото, както и срока на годност на
крайния продукт. Екипът търси академични или промишлени партньори за техническо
сътрудничество (по-нататъшна разработка на технологията), лицензионно
споразумение и/или споразумение за производство.

09. 09 PL 64BD 3CQA ТО Полско МСП е разработило акустични дървени панели, които
се използват като бариери срещу вибрации и шум, както и за звукоизолиране на
работното място. Панелите са екологични, притежават отлични звукоизолиращи
свойства, а материалите, от които се правят, са лесни за рециклиране. Фирмата търси
партньори от областта на строителството и реконструкцията, които желаят да
разработят технологии и търговия.

10. 09 PL 64BD 3DLQ ТО Полски университет за машини и технологии е разработил
нова методология за наблюдение на топлинните аспекти по време на рязане с машина.
Методът е готов за демонстрация. За сътрудничество се търсят партньори за
разработване на технология за наблюдение на топлинните аспекти по време на рязане
за производство.

11. 08 PL 63AY 2S1R ТО Полска фирма предлага технология за пътнически
информационни системи за градове и обществен транспорт. Системата е проектирана
за предоставяне и разпространение на пътническа информация като например
разписания, съобщения и информация за задръствания. Тя може да работи със всички
различни видове медии като например дисплеи, интернет, разписания на хартия и
мобилни телефони. Технологията е напълно разработена. Фирмата търси партньори,
които се интересуват от търговско споразумение с техническа помощ.

12. 09 SK 69CX 3DI3 ТО Словашка ИТ фирма, специализирана в информационни
технологии, е разработила уникална система за наблюдение на производствения
процес. Тя се състои от камери и софтуер за оценка, които осигуряват 24-часово
наблюдение и оценка на ефективността на производствения процес. Тя осигурява и
проверка по интернет за всяка една част от производствения процес. Системата може
да бъде настроена за производството на всеки един вид отрасъл. Търси се по-нататъшна
разработка/лицензиране/търговско споразумение.

13. 09 IT 55W4 3DQ2 ТО Италианска ИТ фирма е разработила софтуерна програма,
която е проектирана да планира и управлява поддръжката и сигурността на фирмени
системи и процеси. Тя осигурява сигурна и лесна работа по поддръжката отвсякъде.
Програмата е идеална за фирми, които осигуряват услуги за поддръжка, и които се
нуждаят от оптимизиране на процесите по планиране, управление и контрол. Фирмата
търси техническо сътрудничество.

14. 08 IT 52T3 2RZM ТО Италиански университет предлага ноу-хау в областта на
полимери, биополимери и наноматериали. Голям брой експериментални технологии и
морфологичните, структурни и физико-химични свойства на тези материали позволяват
приложението им в много области.

15. 09 IT 55W4 3DP6 ТО Италиански изследователски център е разработил нова смес,
която съдържа долихол за дерматологична и козметична употреба. Изобретението
допринася към козметични и дерматологични смеси, които съдържат долихол, който
предотвратява вредното въздействие на светлината, свободните радикали, кислород и
остаряване на кожата и регулира пигментацията на кожата и изпускането на себум.
Това се осъществява чрез засилване на естествените защити на кожата.
Изследователският център търси МСП за търговско споразумение и финансови
ресурси.

16. 09 GR 49R2 3DIC ТО Гръцки изследователски институт, занимаващ се с
изследвания и компютърни системи, е разработил върхова технология, която може да
се използва за създаване на високопроизводителни продукти за съхраняване на данни с
напредничави свойства като например защита на данните, компресиране и проверка на
цялостта по един ценово ефективен начин. Това позволява на свойства, които в
момента се намират само в областта на високотехнологичните масиви от данни, да
навлязат на по-ниския клас пазар. Търсят се промишлени партньори за лицензиране,
смесено дружество, финансово или техническо сътрудничество.

17. 09 IT 521C 3DNL ТО Италианско техническо училище е разработило иновативен
метод за подобряване на биосъвместимостта на медицински протези и импланти чрез
аморфни силициеви оксиди и нитриди, които могат да бъдат създавани чрез технологии
за отлагане при много ниски температури, което позволява отлагане на покритие на
някои зъбни материали, които не издържат на висока температура. Изследователската
група се интересува от фирми, специализирани в стоматология и ортопедия за
споразумения за техническо сътрудничество.

18. 09 IT 55W4 3DM5 ТО Италианска изследователска лаборатория, специализирана в
изследвания на микровълнови технологии за промишлени приложения, е разработила
нов вид оптичен източник с продължителна или пулсова работа чрез използване на
безелектродно микровълново възбуждане. Лабораторията желае да разработи това
устройство.

19. 09 IT 55W4 3DM9 ТО Италиански изследователски център, специализиран в
свойства на динамични и термодинамични материали, е разработил нов
калориметричен метод за удостоверяване на автентичността на масла, годни за
консумация, и в частност за зехтин. Методът е чувствителен към всички видове
химични и физични манипулации, които провокират молекулярни промени на маслото
като например смесване, филтриране, дезодориране, рафиниране и съхранение на
светлина. Центърът търси партньори за смесено дружество за внедряване на
технологията и за тестване на нови приложения за местните пазари.

20. 09 IT 55W4 3DM2 ТО Италианска изследователска лаборатория, специализирана в
изследване на микровълнови технологии за промишлено приложение, е разработила
нов вид химически реагент, който се възбужда с микровълнова енергия чрез потапящи
се микровълнови антени. Търсят се разработка и комерсиализиране на технологията.

21. 09 DK 20B7 3DJU ТО Група датски изследователи са изобретили и описали
производството и употребата на поддържани метални катализатори за избирателно
хидрогениране на ацетилен и в частност във въглеводородни смеси с етилен.
Металните съставки правят катализаторите икономически привлекателни алтернативи
за производството на полиетиленови пластмаси. Клиентът търси сътрудничество с
фирми, които се интересуват от лицензионно споразумение, техническо
сътрудничество или поемане на патента.

22. 09 DK 20B7 3DIS ТО Група датски изследователи са разработили изобретение,
отнасящо се до избирателна каталитична редукция на азотни оксиди от коминни газове,
съдържащи алкални соли. Газове, съдържащи алкални соли се произвеждат при
изгаряне на биомаса и комбинирани горива, съдържащи биомаса и изкопаеми горива в
инсталации за производство на енергия, както и в инсталации за изгаряне на отпадъци.
Клиентът търси сътрудничество с фирми-производители, които се интересуват от
лицензионно споразумение, техническо сътрудничество или приемане на патента.

23. 09 DK 20B7 3DJR ТО Датски изследователи са изобретили нов начин за подготовка
на нано катализатори от метални оксиди, които ефикасно премахват азотните оксиди от
замърсени коминни газове от електроцентрали или други промишлени източници.
Катализаторната технология може да създава активни катализатори за аеробни и
фотокаталитични окислявания на органични съставки. Изследователите търсят
сътрудничество с фирми, които се интересуват от лицензионно споразумение,
техническо сътрудничество или приемане на патента.

24. 09 US 87GA 3DHR ТR Голям американски производител на електроника и
електрическо оборудване търси системи за откриване на пропадания по системи за
надземен пренос на енергия. От интерес за фирмата са системи, които минимизират или
елиминират употребата на сензори по жиците и по кулите. Фирмата търси техническо
сътрудничество и лицензионни споразумения.

25. 09 US 87GA 3DHQ ТR Голяма американска фирма търси сензор, инструмент или
технология, която може да измерва силата на въздействие от краткотрайни силни
напръсквания с течност. Тази система за измерване на силата първо ще бъде използвана
в развойна среда и евентуално внедрена в производство. Фирмата търси техническо
сътрудничество и лицензионни споразумения.

26. 09 RU 86FG 3DGO ТО Руски институт е разработил имплантна система за
възстановяване на функцията на уриниране при пациенти с увредена централна и
периферна нервна система. Технологията е на етап прототип. Авторите търсят
партньори за съвместни изследвания в областта на електрофизиологията на нервната
система и разработка на имплантни системи за възстановяване на нервни и нервно-
генетични функции на нервната система, които гарантират функциониране на
вътрешните органи на човешкото тяло.

27. 09 RU 86FG 3DGM ТО Руски институт е разработил технология за неувреждащо и
много точно електроимпедансно диагностициране на рак. Технологията е на етап
клинични изпитания. Авторите търсят партньори за съвместно разработване на
специфични системи, които да бъдат използвани за диагностициране на тумори с
различни местонахождения и за сертифициране на системи.

28. 09 RU 86FG 3D9D ТО Руска ИТ фирма, специализирана в разработване на софтуер
за бизнес анализи, е разработила продукт за стратегическо планиране за МСП,
работещи в Русия. Фирмата търси европейски партньори – разработчици на подобни
продукти – за създаване на интегрирани ИТ-модули за улесняване на цялостен процес
по стратегическо планиране за МСП, който е адаптиран за стандартите на Руската
федерация и ЕС за преки чуждестранни инвеститори и фирми от ЕС, които навлизат в
Русия.

29. 08 NL 60AH 27NA ТО Холандско МСП е специализирано в системи за управление
на баластна вода. Системите са подходящи за кораби със скорост на потока на баластна
вода от 100 м?/час до 5000 м?/час. Системите са надеждни и много гъвкави поради
техния модулен и компактен дизайн. Системата се базира на водовъртежни и
електролитни технологии. За по-нататъшна разработка холандската фирма се
интересува от търговски споразумения с техническа помощ с партньори от
корабостроенето и изследователски институти.

30. 09 NL 60AH 3D33 ТО Холандска фирма е разработила устройство за осигуряване на
активна изолация от вибрации за носилки, намиращи се в линейки. По този начин може
да се спести ценно време, защото на линейката няма да се налага да забавя скоростта си
или да спира когато на пътя има дупки или различни други пътни препятствия.
Изобретението включва генератор на активни сили, които позволява прилагане на сили
за натиск/издърпване между носилката и пода на линейката. Фирмата се интересува от
споразумение за техническо сътрудничество.

31. 09 NL 60AF 3D26 ТR Холандско МСП е разработило технология за преобразуване
на няколко източника (ултразвук, MRI, CT, PET) в триизмерни филмчета, където може
да се работи с различни предмети и могат да се правят напречни разрези. Технологията
е особено подходяща за образование и обучения в медицина. Търси се сътрудничество
за разширяване на технологията и за създаване на приложения и съдържание.

32. 08 NL 60AF 2RX7 ТО Холандски университет е открил нови цели за имунно
лечение на ракови клетки в последен стадий и устойчиви вируси. Новите видове
лечения се фокусират върху цитотоксични Т-лимфоцити (CTL), телесните клетки-
убийци. Все пак, много видове рак в последен стадий могат да избегнат този вид атаки.
Новите цели за тези клетки предлагат възможността за имунна атака срещу тях. Търси
се лицензионно споразумение с партньор, който може да произвежда и продава
продукта.

33. 08 NL 60AF 0JBR ТО Холандска университетска болница е открила значителни
разлики в начина на поставяне на сонди за изследване на таза, което води до неточно
отчитане на мускулната дейност. Болницата е създала нов вид сонда, която дава
надеждно и еднозначно отчитане на мускулната дейност, което води до оптимално
лечение на болести на тазовия под. Кандидатствано е за патент. Търси се
сътрудничество с производители (лицензионно споразумение) и крайни потребители
(за подобряване на сондата), които разполагат с опит.

34. 08 NL 60AF 0ISK ТО Холандски университет е разработил метод за изследване на
начина на дишане. Той оказва влияние на работата на белите дробове в един по-дълъг
период. Чрез използване на осцилационни технологии могат да бъдат измерени начини
на дишане, изменени от белодробни болести. Изобретението позволява измервания,
както и точна проверка на устройства за функциониране на белите дробове. С цел
подобряване на апарата и приспособяването му към сегашните производствени методи
се търси сътрудничество с крайни потребители и производители.

35. 09 NL 60AH 3D3C ТR Холандска фирма търси технология и/или производствени
мощности за пълноцветен печат върху меки продукти от поливинилхлорид.
Технологията трябва да позволява печат върху меки, цилиндрични продукти,
направени от мек поливинилхлорид с диаметър до 5 сантиметра и с дължина до 200
метра. Холандската фирма се интересува от търговски споразумения с техническа
помощ.

36. 09 NL 60AF 3D5S TO Изследователи от холандски университет са разработили нов
вид биофилм с отлични овлажняващи и възстановяващи кожата свойства. Когато
биофилмът се приложи към кожата, той значително намалява времето, необходимо за
зарастване на рана в сравнение със обикновените продукти. Кандидатствано е за
патент. Холандският университет търси лицензионно споразумение с производител или
разработчик в областта на биотехнологиите, фармацевтиката или козметиката.

37. 09 NL 60AH 3CXW ТО Холандско МСП е специализирано в разработка и
производство на компютърно контролирани машини за оформяне на стомана чрез
въртене. Фирмата е особено иновативна в намиране на решения за всички видове
технически проблеми. Разработват се и мобилни машини за производство на място –
например улеи за оранжерии. Фирмата се интересува от лицензионни и търговски
споразумения с техническа помощ с партньори, активни на пазара на стоманени листи.

38. 09 NL 60AH 3D5F TR Холандско МСП произвежда електронни сензорни
устройства, които се използват за измерване и регистриране в различни среди. Фирмата
се интересува от партньори, които могат да предоставят устойчиви и
водонепропускливи опаковки за тези сензори. Партньорът трябва да има доказана
технология и отлична история. Холандската фирма се интересува от търговски
споразумения с техническа помощ с партньори, които са активни в производство,
програмиране на фърмуеър и тестване.

39. 09 NL 60AH 3CJH ТО Малка холандска фирма е специализирана във вакуумно
свързване и обработка на високотехнологични и сложни сглобки с голяма точност.
Вакуумното запояване отваря нови инженерни възможности и позволява опростяване
на дизайна и производството и може да подобри представянето на механични части и
сглобки. Фирмата се интересува от търговски споразумения с техническа помощ.

40. 08 NL 60AH 2RX5 ТО Холандско МСП е разработило метод за измерване на
няколко компонента с много ниски концентрации в течности (<0,01%) по един
надежден и възпроизводим начин чрез използване на рефрактометрия. Фирмата търси
партньори за разработка на приложения за следните промишлености например –
обработвателна промишленост, хранително-вкусова промишленост, минно дели и
морски дейности.

41. 09 NL 60AF 3D6E ТО В съвременната медицина мобилизирани чрез цитокин
стволови клетки са основния източник на кръвообразуващи стволови клетки и
първоначални клетки, които се използват за лечение. Балансирането можеду инхибитор
и протеаза изглежда като стъпка в многостъпковия процес на мобилизирането на
кръвотворни и първоначални клетки. Чрез оказване на влияние върху този баланс може
да се увеличи добива на мобилизирани стволови клетки. Търси се лицензионно
споразумение с биотехнологична или фармацевтична фирма.

42. 09 NL 60AF 3DDL ТО Холандска фирма е разработила система за арестуване на
автомобили. Тази система може да арестува широка гама превозни средства. Тя е лесна
за транспортиране и може да бъде разположена за секунди. Тя причинява и минимално
количество поражения на целевите автомобили. Фирмата търси търговско
споразумение с фирма, която притежава опит в областта на безопасността и военната
промишленост.

43. 09 US 87GA 3DEL TR Голяма американска фирма за отоплителни и охлаждащи
продукти търси разработка на идеи, материали, проекти и технологии за запечатване на
димоходи за специална двукомпонентна димоходна система. Фирмата търси
техническо сътрудничество, споразумение за лиценз и производство.

44. 09 US 87GA 3DEN TR Голям американски производител на материали търси
технология за разширяване на смоли при 80 градуса и по-ниски температури като
например чрез разпенване без нужда от обемно оборудване, което да заема място.
Фирмата търси техническо сътрудничество и споразумение за лиценз.

45. 09 US 87GA 3DEO ТR Голяма американска фирма за устройства за съхранение на
енергия търси устройства за съхраняване на електрическа енергия с мощност 30+ MW/h
или повече. Фирмата търси техническо сътрудничество и лицензионни споразумения.

46. 09 NL 60AH 3D2Z ТО Холандско МСП, специализирано в роботика, е разработило
безжичен предавател за електрическа енергия. С ефективност 80-90% прототипът може
да пренася до 100 вата мощност на разстояние 30 сантиметра. В момента се разработва
предавател с мощност 1 киловат. Възможни приложения на технологията са зарядни
устройства за батерии и контакти за енергия във враждебна или експлозивна среда.
Фирмата търси индустриален партньор, който се интересува от лицензиране и
(съвместна) разработка на приложения.

47. 09 NL 60AH 3DES ТО Холандска фирма е разработила роботизирана и ценово
ефективна технология за производство за производство на заякчаващи елементи в
крайната форма на продукта. Технологията позволява използване на екологични
процеси за производство. Тя е икономически ефективна за производство и на малки
количества. Фирмата се интересува от търговски споразумения с техническа помощ и
лицензионни споразумения.

48. 09 NL 60AF 3DCC ТО Изследователи в холандски университет са открили нов вид
фосфорни материали, базирани на редки земни елементи. Тези елементи притежават
отлични абсорбиращи свойства в спектъра, близо до ултравиолетовите лъчи и показват
силни сини/или зелени емисии с висока квантова ефективност. За лицензионно
споразумение изследователите търсят производител с опит в диодни ултравиолетови
осветителни устройства, чипове или метални материали.
49. 09 RU 86FG 3DGJ ТО Руска изследователска организация е разработила технология
за рециклиране на утайки от химическа обработка на вода за инсталации за
производство на енергия. Тя позволява производство на спойка на гипс за
строителството и облекчава екологичните проблеми на промишлените зони.
Организацията се интересува от търговски споразумения с техническа помощ и
смесени дружества.

50. 09 GB 46P4 3D1T ТО Шотландска фирма за доставка на лекарства е разработила и
патентовала уникална твърда пълна с течност капсула за доставка на лекарства. Търсят
се партньори от академичните среди и промишлеността, които разработват
фармацевтични и/или други смески, които изискват твърди капсули за производство
и/или търговско споразумение с техническа помощ.

51. 09 GB 39n3 3DJH ТО Британска университетска изследователска група е
разработила иновативен, компактен, приложен и безжичен предавател, който позволява
точно позициониране на стомашни тръби. Групата желае да лицензира технологията
или да участва в техническо сътрудничество.

52. 09 NL 60AH 3D39 ТО Холандско МСП е специализирано в разработка и
производство на компоненти и системи за управление на повърхностни води. Типични
продукти са шлюзове, спирателни клапани, клапани, преливници. Частите се използват
в инсталации за регулиране на подпочвени води, за предотвратяване на наводнения, за
пречистване на вода и други. Фирмата търси партньори от същата област като
например системни разработчици, фирми за производство, доставчици, представители
и разпространители за сътрудничество.

53. 09 GB 41n8 3DKQ ТО Британско МСП е разработило процес за обработка на
повърхности за алуминий и магнезий, който предлага значителни предимства в
сравнение със съществуващите процеси по отношение на твърдост, устойчивост на
износване, сила на прилепване и топлинна защита, и който служи за предварителна
обработка за други системи за покриване. Фирмата притежава широка гама
съществуващи крайни потребители, но търси потенциални нови крайни потребители
или фирми за покриване на метал, които се интересуват от оценяване на технологията с
възможност за лицензионно споразумение.

54. 09 RU 86FG 3DIJ ТО Руска фирма е разработила нов вид енергоспестяващ
многоетапен регулатор за променливо напрежение. Регулаторът работи с много по-
добри технически, ценови и продуктови характеристики в сравнение със сега
съществуващите такива, които се използват в промишлеността. Гъвкавостта на
устройството позволява широка гама приложения. Устройството е защитено от руски
патент. Създава се и пилотно производство. Фирмата търси партньори за споразумение
за смесено дружество.

55. 09 RU 86FG 3DIK ТО Група изобретатели от Русия са разработили екологична
технология за производство на електронни части въз основа на многослойно
намотаване с изключително опростена технология за производство. Технологията ще
подобри качеството на електронните компоненти. Тя се базира на приложение на
тънко, гъвкаво, двустранно навиване. Методът е защитен от руски патент.
Изобретателите търсят партньори за подписване на споразумение за смесено
дружество.
56. 09 NL 60AF 3CQL ТО Холандско МСП е разработило уникален, сгъваем филтър,
който е подходящ за премахване на плаващи частици от отпадни води. Комбинацията
от висока плътност и висока шупливост на филтъра позволяват голям капацитет за
задържане на частици за единица обем. Шупливостта намалява падането на налягането
във филтъра и консумацията на енергия на филтъра. Възможни са скорости на
филтриране от порядъка на 75 куб.м. на час. Фирмата търси търговско споразумение с
техническа помощ.

57. 09 US 87GA 3DKZ ТR Голям американски производител на електроника търси
компактно устройство за модулиране на зелен лазер над 40 мегахерца. Фирмата търси
лицензионно споразумение.

58. 09 NL 60AF 3DKU ТО Холандска фирма, занимаваща се с повторна употреба на
отпадни води и тяхната обработка е разработила система за премахване на отпадъци и
азот. Тази система може да бъде използвана за индивидуална обработка на отпадни
води и за децентрализирани системи за обработка на отпадни води. Системата е
особено проектирана за инсталации, които нямат достъп до основни тръби. Фирмата
търси търговско споразумение с техническа помощ.

59. 09 GB 41n8 3DOY ТR Британска фирма се интересува от намиране на нови видове
опаковъчни материали. Те трябва да могат да се разтварят във вода в рамките на един
час и да бъдат напълно биологично разградими. В същото време опаковъчните
материали трябва да могат да бъдат произвеждани непрекъснато и да издържат на
преобразуване. Фирмата разполага с ресурси за проекти, намиращи се в последна фаза
на разработка. От интерес са както търговски, така и технически споразумения.

60. 09 NL 60AH 3D9S TR Холандско МСП поправя и възстановява промишлени
компресори. По време на възстановяването е забелязано, че износването често се
причинява от газов охладител, разтворен в маслото за смазване. Тъй като топлината се
разсейва в маслото, охладителят се превръща в газ и изтиква маслото от повърхността,
което пречи на доброто смазване и причинява излишно износване. Фирмата се
интересува от контакти с индустриални партньори и/или изследователски институти с
цел разработване на решение.

61. 09 US 87GA 3DL0 TR Голям американски производител на храни търси подправки
или съставки, които могат да придават вкус или консистенция на резенчета картофи с
цел производство на нискокалоричен картофен чипс. Целта е да се създадат хранителни
продукти, които не съдържат мазнини или съдържат много малко мазнини, но имат
качествата на оригиналните продукти, които съдържат мазнини. Фирмата търси
техническо сътрудничество и лицензионни споразумения.

62. 09 US 87GA 3DL1 ТR Голям американски производител на котешка храна търси
формули, процеси, системи за вкусови качества или продукти, които биха създали най-
вкусната котешка храна на пазара на САЩ и Канада. Технологията трябва да бъде
приложима към следните видове храна – суха котешка храна, влажна котешка храна,
сухи или полусухи лакомства за котки. Фирмата търси техническо сътрудничество и
лицензионни споразумения.

63. 09 US 87GA 3DL2 TR Голям американски производител на панели търси
иновативни решения за изолиране, които могат да бъдат приложени като панели за
покриване на сградни фасади. Фирмата търси техническо сътрудничество, лицензионни
споразумения и споразумения за производство.
64. 09 CH 84FB 3DMZ ТО Швейцарска фирма от текстилната промишленост разработва
нов непрекъснат процес за покриване с плазма за метализиране на нишки (широка гама
метали – основно сребро). Обработените нишки запазват текстилните си качества по
време на процеса на метализиране, но също така и придобиват нови свойства като
например електропроводимост, антистатичен, топлинен и антибактериален ефект.
Възможно е широко приложение като например за сензори. Търсят се партньори от
текстилната промишленост за разширяване на производството и за превръщането му в
промишлено такова.

65. 09 CH 84FB 3DN6 ТО Швейцарско МСП предлага симулационни услуги, които
засягат самоорганизирани комуникационни мрежи, на МСП и промишлеността, но и на
регулационни власти. Предимството е оценка на производителността в много видове
сценарии, които са трудни или невъзможни за оценка в реалния живот. Идеята е
успешно приложена към система за предупреждаване за сблъскване на самолети.

66. 09 US 87GA 3DP8 ТR Голям американски автомобилен доставчик търси процес,
който демонстрира 100% разслояване (разпръскване) на нано настилки по
полиолефинови матрици. Фирмата търси техническо сътрудничество и лицензионни
споразумения.

67. 09 US 87GA 3DP9 TR Голяма американска фирма за хранителни продукти търси
системи, които биха съхранили и защитили концентрат и му позволяват да бъде
изпуснат или разтворен в малко количество вода в някакъв по-късен момент от време.
Фирмата търси техническо сътрудничество и споразумения за лиценз и производство.

68. 09 RU 86FG 3DPA ТО Руски институт е разработил технология и фърмуер за
определяне на риска за синдром на внезапната смърт. Технологията е на етап прототип.
Институтът търси партньори за сътрудничество за търсене на допълнителни стойности
на сърдечни, кръвоносни и белодробни параметри, които засягат голяма вероятност за
смърт в рамките на един час след регистриране на параметрите.

69. 09 US 87GA 3DPK ТR Голям американски консорциум на фирми, занимаващи се с
молибден, търси разработка и търговско разпространение на нови продукти и
съответни процеси, които се отнасят до нови употреби на молибден. Фирмата търси
техническо сътрудничество и лицензионни споразумения.

70. 09 RU 86FG 3DD3 ТО Малка руска фирма е разработила технология за
производство на високоефективни домашни устройства за многофункционално
пречистване и биологична активация на въздуха. Устройството се базира на нов вид
технология, защитена от патент. Приложението на устройството гарантира интензивно
поглъщане на тютюнев дим и пушек. Фирмата търси споразумение за смесено
дружество за разширяване на производството.

71. 09 DE 76DW 3DLG ТО Немски изследователски институт предлага иновативно
решение за напълно автоматично разтоварване на стандартни опаковани стоки от
контейнери и прицепи. Размерът на кутиите може да е различен, а роботът, който
разтоварва може да се движи автоматично на платформата си за да заеме оптималната
позиция за разтоварване. Чрез използване на триизмерен лазерен скенер слоевете
кутии, които са в даден контейнер, могат да бъдат проверявани. Търси се
сътрудничество с промишлени и академични партньори за внедряване и по-нататъшна
разработка.
72. 09 RO 74DO 3CJZ ТО Национален изследователски институт от Румъния е
разработил технология за покриване чрез топлинно напръскване на слоеве, които са
устойчиви на износване и корозия. Процесът може да бъде приложен за топлинни
бариери и противокорозионна защита. Методът може да бъде успешно използван за
поправяне на повредени части чрез нанасяне на слой със определена дебелина и по-
нататъшна обработка. Институтът търси партньори, които се интересуват от по-
нататъшна разработка, приложение и тестване.

73. 09 RO 74DO 3DBB ТО Румънска фирма е разработила система за контрол и
придобиване на данни с предсказуема онлайн поддръжка, която става за която и да
било голяма промишлена инсталация. Фирмата търси други фирми от областта на
промишлената автоматизация за търговско сътрудничество с техническа помощ.

74. 09 RO 74DO 3COP ТО Румънски изобретател желае да внедри устройство за
фрагментиране на почви по време на оран, което разбива почвата на парченца чрез
няколко звездоподобни устройства, захранвани от вал, прикрепен към ралото и
захранвани от двигателя на трактора. Предимства – гориво, суровини и икономия на
време за подготвяне на почвата. Изобретателят желае да влезе в контакт с фирми,
отрасли и изследователски институти от земеделието, които се интересуват от
проектиране и изпълнение на пилотна станция.

75. 09 RO 74DO 3DLV ТО Румънска фирма е разработила нов оптичен апарат –
отразителен коноскоп – който може да бъде полезен на производители в областта на
високите технологии, геолози, гемолози, изследователски институти, университети и
бижутерска индустрия. Фирмата търси европейски партньори за разработка на
сертифициран прототип, който да разшири възможностите му и да го направи достъпен
за търговия.

76. 09 AT 0105 3DMT ТО Австрийска фирма е разработила и продава нов вид сух
лубрикант, който под въздействието на налягане се променя от сух вид в течност. Той
може да бъде приложен в течна форма, но се държи като сух лубрикант. Това е първия
сух лубрикант, който може да се използва, когато блоково намазване не е възможно.
Той притежава отлични свойства против износване, не замърсява околната среда и има
много малки загуби. Търсят се търговски/промишлени партньори.

77. 09 DE 0855 3D2Y ТR Немски институт за изследвания и разработка на
микроелектроника търси измервателна технология за определяне на нивото на
въглероден двуокис в човешката кръв. От особен интерес са технологии, които могат да
бъдат вградени в медицински имплант. Институтът търси изследователски партньори
за техническо сътрудничество, лицензионни споразумения и споразумения за смесено
дружество.

78. 09 LV 58AD 3DDE ТО Изследователски институт от Латвия е разработил
иновативен метод за оценка на риска от щети, причинени от наводнение за инженерни
структури в речни течения. Методът може да се използва за оценяване на
безопасността и стабилността на инженерните структури. Възнамерява се лицензиране
на технологията.

79. 09 LV 58AD 3D7A ТО Латвийска консултантска фирма в областта на печатните
технологии е разработила напредничава технология за печат върху материали от
ориентиран полипропилен. Технологията е подходяща за печатане на малки количества
и гарантира висококачествен и дълготраен печат дори за неизползваеми продукти.
Фирмата се интересува от търговско споразумение с техническа помощ.

80. 09 PL 63AW 3DF3 ТО Полски технически университет е разработил полимерна
субстанция, която се държи като твърдо тяло и като течност по едно и също време и е
подходяща за правене на дупликати и отливки. Университетът се интересува от
лицензионно споразумение с институции, които се занимават с използване на
материала, както и от техническо сътрудничество, насочено към намиране на нови
приложения и приспособяване на технологията към специфичните нужди на
приложението.

81. 09 PL 62AS 3D6V ТО Полска софтуерна фирма предлага напредничаво интернет
приложение. То представлява уникален инструмент, които позволява рекламиране на
уеб сайтове по професионален начин. Системата се базира на идея за изкуствен
интелект с голяма база данни. Фирмата търси партньори за създаване на търговско
споразумение с техническа помощ, споразумение за производство или лиценз.

82. 08 PL 64BD 0J45 ТО Полска фирма е разработила метод за системи за следене на
слънцето, използвани за слънчеви колектори и фотоелектрични клетки, които
позволяват най-ефективното използване на слънчевото излъчване. Фирмата се
интересува от търговско сътрудничество с техническа помощ.

83. 09 PL 62AS 3D6T ТО Полска софтуерна фирма е създала сложна система за
електронна търговия, която комбинира всички ключови функции на системите за
електронна търговия. Системата е напълно приспособена към принципите на модерния
маркетинг. Основната идея на фирмата е да приспособи системата към нуждите на
определени клиенти. Фирмата търси партньори за създаване на търговско споразумение
с техническа помощ, споразумение за производство или лицензионно споразумение.

84. 08 PL 64BD 0J46 ТО Полска фирма е разработила уникален метод за системи за
следене на слънцето, които се използват за слънчеви колектори и фотоелектрични
клетки. Методът позволява по-ефективно използване на слънчевата светлина. Фирмата
обсъжда широка гама възможности за сътрудничество, все пак най-предпочитаната е
лицензионно споразумение или търговско споразумение с техническа помощ.

85. 09 IT 55W4 3DM7 ТО Италианска фирма е патентовала цялостно решение за
контрол на плаването с електромеханична лебедка, която работи от единична точка.
Електролебедката намалява теглото и обема до 50% в сравнение със сегашните модели.
Електролебедката с дистанционно управление може да пуска и дърпа въжета
автоматично. Тези операции могат да бъдат извършвани с различна скорост в
зависимост от товара. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

86. 09 IT 55W4 3DLW ТО Италиански изследователски център е разработил иновативна
автоматизирана система за извършване на избор на необработена кожа и рязане в
кожарската промишленост по един по ефективен начин в сравнение със сегашните
методи. Системата се базира на нови напредничави технологии, които намаляват
работното време, избират и изрязват суровината и подобряват безопасността в
работната среда. Центърът търси фирми, които се интересуват от търговско
споразумение с техническа помощ.

87. 09 IT 54W2 3DBD ТО Италианска фабрика за производство на нанополупроводници
е разработила няколко микро- и наноблокчета. Фирмата предлага полупроводникови
услуги и е отворена към сътрудничество с фирми и изследователски институти с цел
разработка на иновативни продукти базирани на нанотехнологии.

88. 09 IT 55W4 3DAV ТО Италианска фирма е разработила система за откриване,
управление и докладване на дейностите на линейки. Системата позволява
разпределение на задачите на линейките, проследяване в реално време на движението
на линейките, управление на оперативния им статус, подробно докладване за дейността
на линейките по отношение на разстоянията, шофиране и почивка, събития, намеси.
Фирмата се интересува от търговско споразумение с техническа помощ.

89. 08 PL 64BD 2RX4 ТО Полска фирма предлага технология за производство на
резервоари и апарат, която се използва за оборудване за химическата промишленост,
апарати за процеси на химически инсталации и други машини за полипропиленови
покрития. Фирмата търси бизнес партньори, които се интересуват от разработка на
технологии и внедряване на чуждестранни пазари.

90. 08 PL 64BD 27P4 ТО Полско МСП е проектирало и произвежда превозни средства
за специални цели с хидравлично задвижване, което може да се използва в морското
дело или друга промишлена автоматика, например за пренос на алуминиев флуорид,
машини за производство на брикети, за инсталации за стомана и други. Фирмата се
интересува от комерсиализация на продуктите и разработка.

91. 09 GB 41n8 3DHU ТО Британска здравна фирма е разработила устройство за
“заключване” на кръвта и процедура, която гарантира, че пациенти, които преминават
през процедури по преливане на кръв не получават грешен вид кръв. Това се получава
чрез използването на иновативна система за заключване, която се отключва само когато
на пациента бъде предоставен точния вид кръв. Търси се комерсиален партньор за по-
нататъшна разработка на технологията и изкарването й на пазара чрез лицензионно
споразумение.

92. 09 IT 53V2 3DIA ТR Италианско МСП, занимаващо се със софтуер и системи за
наблюдение за нефтопреработвателната и газова промишленост и ВиК, търси
техническо партньорство за хидроинформатика и системи за управление.

93. 09 IT 55W4 3DJN ТО Водеща италианска фирма, специализирана в производство на
машини за опаковане за нуждите на хранително-вкусовата, химическата и
фармацевтичната промишленост, е разработила и произвежда гама машини за дозиране
и опаковане на продукти на прах и храни. Фирмата търси партньор за техническо
сътрудничество, стратегическо партньорство на чуждестранни пазари или търговско
споразумение с техническа помощ.

94. 09 IL 80EP 3DKL TR Израелско МСП, което е разработило ценово ефективна
екологична технология за обработка на отпадни води от инсталации за производство на
зехтин, търси технологии за разделяне/извличане на зехтин. За техническо
сътрудничество и смесени дружества се търсят производители на оборудване за
извличане на зехтин.

95. 09 IL 80EP 3DHX ТО Израелско МСП е разработило напредничаво и бързо решение
за съхраняване и пренос на данни, базирано на тяхна патентована технология. Всички
видове данни, вкл. мултимедия от голям брой мобилни хендсетове могат да бъдат
пренасяни с голям капацитет между устройства на различни производители чрез една
единична работна станция. За смесени дружества се търсят фирми, които осигуряват
услуги на мобилни оператори, центрове за поправка на хендсетове, магазини и други.

96. 09 IL 80EP 3DI2 ТR Голяма израелска фирма търси нови технологии с ниско
напрежение, които демонстрират спестявания на оперативни разходи или други реални
ползи, които могат да бъдат измерени, и които улесняват собствениците им. Фирмата
извършва ключови проекти по внедряване в тази област и се интересува от участие с
партньори в смесени дружества в Израел и в чужбина за проекти, свързани със
строителство на нови инсталации или поправка на съществуващи такива.

97. 09 ES 22C4 3CUV ТО Испански изследовател е разработил система за откриване на
коли на големи паркинги, която използва баркод и четец, който чрез използване на звук
и графика, показва местоположението на колата. Изследователят търси
разпространител или производители, в рамките на смесено дружество или лиценз,
както и собственици на паркинги като крайни потребители за търговско споразумение с
техническа помощ. Системата е изпитана при реални условия и получи сребърен медал
в Женева през 2006 година.

98. 09 AT 0102 3DGQ ТО Австрийска фирма е разработила технология за полагане на
много тънки слоеве пясък, метален прах, стъкло и други върху талашит за мебели,
панели за стени, стени и други. Цветовете могат да бъдат различни чрез използване на
естествен или оцветен пясък, но повърхността може да бъде също боядисана с
традиционни бои за стени. Предимствата включват ефикасно производство, нови
възможности за дизайн и ново приложение на собствени продукти. Фирмата търси
партньори за производство, комерсиализация и приложение.

99. 08 PL 64BD 27OX ТО Полска фирма, специализирана в ракетно гориво, е
разработила много специфична експертиза за екологично изхвърляне на ракетно гориво
и технология за повторно използване. Технологията може да бъде използвана за
опозотворяване на ракетно гориво. За търговски споразумения с техническа помощ
фирмата търси партньори за пренос на това ноу-хау на фирми, които се нуждаят от това
специфично ноу-хау.

100. 08 PL 64BD 27P5 ТО Полско МСП е проектирало пристанищни инсталации за
повдигане и смъкване между различни нива на земята. Фирмата е експерт в
разработване на хидравлични системи и търси партньори от морското дело, транспорта
и машинната промишленост с цел приспособяване на технологията си за други области.

101. 09 HU 50R7 3DKE ТО Унгарско МСП е разработило технология за млечната
промишленост. Големите количества суроватка, които се произвеждат като страничен
продукт по време на обработката на мляко могат също да бъдат използвани. Основното
предимство е, че от суроватката може да се произвежда суроватъчен кашкавал.
Фирмата търси партньор от млечната промишленост за разработка на технология за
извличане на три съставки (мазнини от млякото, лактоза и млечна киселина).

102. 09 PL 63AV 3DII ТО Полско МСП предлага технологична линия за производство
на биологични бутилки, които се разпадат в природата, и които могат да бъдат
използвани в хранително-вкусовата промишленост. Предлаганата технология позволява
получаване на екологични, биологични опаковки (разпада се извършва за около 75-80
дни). В резултат фирмата се интересува от сътрудничество с фирми в областта на
опаковъчната и питейна промишленост въз основа търговско споразумение с
техническа помощ.
103. 09 HU 50R7 3DGK ТО Унгарско МСП е разработило интелигентна система за
телефонни услуги, която се контролира от устройство, което разпознава говор.
Основното предимство – системата влиза в контакт с търсения човек директно след
като името е произнесено без да знае конкретния номер. Технологията е подходяща за
телекомуникационни фирми, които предоставят услуги на клиенти. Фирмата търси
партньори за по-нататъшна съвместна разработка за приспособяване към чужди езици.

104. 09 IT 53V2 3DJ2 ТО Италианско МСП е разработило иновативни решения, които
предоставят специализирани консултации за оптимизиране на стратегическо
управление и планиране на мрежова проводимост. Фирмата проектира и създава
автоматизация и системи за контрол. Тя е патентовала система, която се състои от
автоматизирана система за определяне на оптимални стратегии за управление за
сложни промишлени системи и в частност за внедрени системи за управление на води и
газ. Фирмата търси техническо сътрудничество или споразумение за смесено
дружество.

105. 09 IE 51S6 3DEW ТО Ирландско МСП е разработило иновативна тоалетна система,
която позволява сглобяване на открито. Тази система се сглобява бързо, повишава
хигиената и притежава значително по-добри визуални качества. Фирмата търси
възможности за създаване на смесено дружество.

106. 09 PL 63AV 3D7O ТО Полско МСП, специализирано в проектиране на
автоматизирани машини за полиетиленови опаковки е разработило модерна технология
за бутилиране на негазирани напитки чрез използване на машинен парк, чиито размер
отговаря на обема на малки многоцелеви транспортни контейнери. Ето защо фирмата
търси бизнес партньори, които се интересуват от сътрудничество въз основа на
търговско споразумение с техническа помощ.

107. 09 PL 63AV 3D7N ТО Полско МСП, специализирано в проектиране на
автоматични машини за полиетиленови опаковки е разработило машина за моделиране
чрез духане за производство на полиетиленови бутилки, която машина е три пъти по-
малка от стандартните машини от този тип. Ето защо фирмата търси бизнес партньори,
интересуващи се от сътрудничество въз основа на търговско споразумение с
техническа помощ.

108. 09 SK 69CX 3DHO ТО Словашка фирма е изобретила и разработила уникален
симулатор за обучение на пожарникари и екипи за спешни случаи. Симулаторът е
напълно функционален прототип, който е уникален за Централна и Източна Европа.
Инсталацията му създава открит контролиран огън на различни места в рамките на
симулатора, който се контролира от специализиран софтуер, който симулира реални
спешни ситуации. Търси се партньор за техническо сътрудничество или търговско
споразумение.

109. 09 CZ 0744 3D6R ТО Чешка фирма произвежда висококачествен препарат за
растения, който ускорява растежа им, благодарение на фирмена технология, която
съдържа около 90% напълно разтворими хумусни съставки. Препаратът може да се
използва самостоятелно или може да допълва минерални или фосфатни торове като
повишава тяхната ефективност и екологичност без да се оказва влияние върху
производствените разходи. Фирмата търси партньори, интересуващи се от съвместна
разработка на екологични торове.

110. 09 GB 44O7 3DHS ТО Британска фирма е разработила GPS базирана система за
индустриални превозни средства, която позволява намиране и наблюдение, което се
извършва от централен сървър. Подават се и телеметрични данни на сървъра, така че да
може да се наблюдава от разстояние и дейността и състоянието на машините. Фирмата
търси партньори за съвместна разработка на нови приложения и внедряване в
съществуващи търговски системи.

111. 09 GB 44O7 3DHA ТО Британска фирма е проектирала и разработила нов начин за
използване на по-широка гама ветрове за производство на електричество, който
представлява алтернатива на вятърните турбини, които се използват в момента.
Фирмата търси лицензионно споразумение или партньорство и желае да влезе в
контакт с фирми, занимаващи се с производство.

112. 09 GB 42O1 3DHP ТR Британска фирма търси нови видове продукти за почистване
на тоалетни. Продуктът трябва да позволява по-просто, по-лесно и по-хигиенично
почистване на тоалетни чинии над и под водата. Новият вид продукт трябва да прави
почистването по-малко неприятно и да дава отлични резултати. Продуктът трябва да
може да излезе на пазара преди май 2010 година.

113. 09 IT 53U6 3DJ5 ТО Италианска университетска изследователска група разработва
интегрирана система за горивни клетки, използващи газ, които се захранват от метан
или синтетичен газ или биогаз. Системата може да произвежда електрическа енергия и
топлинна енергия. Групата търси партньори – фирми или изследователски центрове за
техническо и/или търговско сътрудничество.

114. 09 FI 30I2 3DLA ТО Финландска фирма е разработила напредничаво интерактивно
информационно и развлекателно решение за туристическия сектор, както и софтуерни
решения за интернет телевизия за предоставяне на телевизия, мрежови видеорекордери,
видео и интерактивни услуги на клиенти. Фирмата търси потенциални партньори за
продажби и технологии. Фирмата търси особено производител на телевизори или
интернет телевизори, които биха могли да помогнат за създаване на напълно внедрено
решение.

115. 09 FR 34K2 3D08 ТО Френски изобретател, специализиран в производство на
бетонни продукти, предлага патентован метод за производство на бетонни первази за
прозорци или прагове за врати, който ги прави безопасни и лесни за работа и после за
използване в строителни конструкции. Този нов продукт вече се произвежда и продава
във Франция. Търси се лицензионно споразумение с производители на бетонни
строителни продукти в Европа. Възможно е и техническо сътрудничество за
приспособяване към специфични нужди.

116. 09 SE 67CJ 3DKJ TR Шведска фирма е проектирала полуремарке за транспорт на
сухи и течни товари. Течности се пренасят в шест резервоара с капацитет 5400 литра
всеки, които представляват гумени мяхове, и които се сгъват, когато не се използват с
цел оставяне на място за транспортиране на сухи товари. Когато обаче мяховете са
сгънати, стоманените пръстени, които подсилват мяховете се чупят или се отлепят от
гумата. Фирмата търси решение на проблема и се интересува от всички видове
сътрудничество, вкл. лицензиране и техническо сътрудничество/консултации.

117. 09 IT 55X2 3DJT ТО Италианско МСП предлага възможностите си и опита си в
производството на поръчкови прецизни машинни части. Десетилетията опит на
фирмата в производството на части от неръждаема стомана и много сплави чрез
модерни технологии й позволява да осигури почти неограничена гама поръчково
производство и обработка за области, включващи аеронавтиката, морското дело,
автомобилостроенето, енергетиката, производство на хартия и други. Фирмата търси
споразумение за производство или техническо сътрудничество.

118. 09 IT 55X2 3DKK ТR Италианско МСП търси софтуер за подпомагане на
управлението на вътрешното преместване на стоки в склад. Целта е ефикасен контрол
на позицията на предмети, така че когато в определен момент даден предмет е
необходим, той да е на достъпно място. Решението може да е цялостна система или
алгоритъм, който може да се приспособи за ново приложение.

119. 09 IT 53U9 3CU2 ТО Италианска фирма, специализирана в екологични
наблюдения и управление на качеството на въздуха, е разширила дейността си в
областта на енергетиката и е разработила система за подкрепа на решения за оценка и
съпоставяне на устойчивостта на инсталации, които произвеждат енергия от
възобновяеми източници. Фирмата се интересува от техническо сътрудничество или
търговски споразумения с индустриални партньори или местни администрации, които
могат да извлекат полза от системата.

120. 09 IT 55X2 3DEK TR Италианско МСП търси система, която използва
радиочестотни белези или друга безжична технология, която позволява проследяване
на местоположението на предмети в три измерения. Сегашната система позволява
проследяване по оси X и Y, но не може да наблюдава височината на предмети.

121. 08 PL 61AK 2RXY ТО Полско МСП, специализирано в производство и услуги в
областта на електротехниката, предлага високоволтови устройства за специални цели
като например електроспининговане или активиране на пневмо-топлинни нетъкани
тъкани, използвани за маски за филтриране на въздуха. Търсят се партньори за
изследвания, производство и търговско сътрудничество, както и лицензиати.

122. 09 PL 63AW 3D95 ТО Полско МСП е разработило напредничаво софтуерно
приложение за управление на процеси за претегляне в промишлени цехове.
Приложението може да работи със всички видове цифрови теглилки на пазара. Търсят
се партньори от промишлеността за техническо сътрудничество (приспособяване за
специфични нужди, тестване на нови приложения, съвместна разработка на решение).

123. 09 PL 63AW 3D0V ТО Полски технически университет предлага технология за
създаване на нов вид електрически мотор с постоянни магнити. Технологията
позволява конструиране на неконвенционални, високопроизводителни модули за
задвижване, които могат да бъдат използвани в малки, автономни, подводни съдове
като например батискафи. Търси се техническо сътрудничество (приспособяване към
специфични нужди, тестване на нови приложения, съвместна бъдеща разработка).

124. 08 PL 64BD 27NZ ТО Полско МСП е разработило нискотемпературна технология
за производство на смоли. Фирмата се интересува от сътрудничество, базирано на
търговски споразумения с техническа помощ.

125. 09 PL 64BD 3D2N ТО Полско МСП предлага софтуерна система за управление на
административни случаи в рамките на дадена институция. Софтуерът се базира на
интернет технологии и може да бъде инсталиран на която и да е платформа и настроен
за специфичната организация на клиента. Системата може да бъде внедрена в
административни институции, фондации и фирми, които обработват голям брой
случаи. Фирмата търси партньори, които желаят да изложат продукт и да тестват нови
методи въз основа на лицензионно споразумение.

126. 08 PL 64BD 27P3 ТО Полско МСП е проектирало и произвело пулсаторно
устройство за морската индустрия, което може да бъде използвано за вътрешно
почистване на резервоари. Фирмата се интересува от търговско и техническо
сътрудничество.

127. 09 PL 64BH 3DAP ТО Полска фирма е разработила иновативна технология за
филтриране и защита на устройства и компоненти от инсталации под налягане. Това е
най-ефективната технология за евтино пречистване и филтриране на течности. Фирмата
търси други фирми, които се интересуват от внедряване на тази технология в тяхното
производство.

128. 09 PL 63BB 3D8X ТО Полска фирма предлага иновативна технология за
производство на самопочистващи се покрития. Покритията се самопочистват от
всякакви видове органични замърсители върху стъкло и диелектрични материали.
Силен вакуум и специално проектиран магнетрон разпръскват активни молекули
титаниев диоксид върху обекти със сложна форма. Фирмата желае да осигури достъп
до технологията по отношение на нейното по-нататъшно развитие или да продаде
изцяло технологията.

129. 08 PL 63AY 2S1Q ТО Полска фирма предлага иновативна технологична
информационна система, която се използва в транспорта и логистиката като система за
наблюдение и анализ. Тя се характеризира с многозадачност и висока ефективност.
Фирмата търси транспортни и логистични фирми, които се интересуват от търговско
сътрудничество с техническа помощ.

130. 09 IT 54V9 2S2S ТО Италианска фирма е разработила нов метод, който позволява
производство на енергия чрез продължително движение на кабел, закачен на два
аеростатични балона. Методът предлага по-ефикасна и ценово ефективна алтернатива
на традиционните технологии за производство на енергия от вятъра. Фирмата търси
партньор за по-нататъшна разработка на технологията и за започване на съвместен
проект.

131. 09 PL 63AY 3D0C ТR Полски производител на външни осветителни тела е
разработил технология за производство на външно осветление, базирано на диоди с
висока яркост. Фирмата търси иновативен импулсен фидер като полузавършен продукт
за производство на външно осветление. Фидерът трябва да може да регулира
напрежение и електрически интензитет (от 22V до 24V) и трябва да бъде водоустойчив.
Фидерът трябва да захранва диоди за външно захранване. Търсената технология трябва
да бъде напълно разработена.

132. 09 PL 63BB 3D2H ТО Полска фирма предлага компютърна интегрирана система за
планиране на ресурсите на фирма, която включва модули за управление на
производството, управление на отношенията с клиента, бизнес разузнаване, финанси,
управление на инвентара и други. Фирмата търси подизпълнители и изпълнители за
споразумение за производство.

133. 08 PL 64BD 27OI ТО Полско МСП предлага иновативни спомагателни материали,
които подпомагат топенето на метал. Фирмата търси търговски партньори, които
предлагат тествани продукти, готови за употреба, както и технически консултации.
Технологичен Бюлетин 2009

01. 09 FR 31I8 3DO2 TO Френско МСП предлага специфично ноу-хау, което позволява
да се измерват и анализират скелетни мускули според три различни аспекта –
биомеханичен, електрофизиологичен и биохимичен. Такива изследвания могат да бъдат
правени на всички видове мускули от обикновена мускулна нишка до всеки един
мускул на място. Фирмата търси всички видове партньори, които произвеждат
молекули или методи, които могат да бъдат използвани за мускулни системи, като
например фармацевтични лаборатории или изследователски лаборатории.

02. 09 BE 0324 3CV8 ТО Фармацевтичен център от белгийски университет е открил
нови бензопиранови производни чрез патентован метод за производство, който
включва производните и тяхната лечебна употреба. Центърът желае сътрудничество с
фирми и академични институции за съвместна разработка или лицензиране.

03. 09 FR 37M3 3DMU TR Френска фирма търси технология, която позволява
измерване на дебелина от разстояние. Фирмата търси организации, специализирани в
реализиране на такива измервателни инструменти с цел доставка на съответни
устройства.

04. 09 FR 37M3 3DMG ТR Френска фирма търси безпилотни летателни средства, които
могат да извършват неподвижни полети и да влизат в контакт с промишлена
инфраструктура (комини, сгради, метални структури и др.). Фирмата търси
производители с цел доставка на подобни системи.

05. 09 FR 33j7 3D60 ТО Френски изобретатели предлагат лицензионни споразумения,
които засягат патентовано устройство, което завива или отвива болтове и гайки с
предварително определена скорост чрез използване на специфични гаечни ключове.
Достатъчен е визуален контрол за да се гарантира, че даден болт или гайка са били
завити с предварително определена скорост. Завитите гайки или болтове показват
малки разлики със стандарните завити такива.

06. 09 FR 33j7 3DKC ТО Френска фирма е създала нов вид безвъздушна система за
гуми и спици. Тя не се нуждае от налягане на въздуха за да се носи товар и постига
производителността на съвременните гуми с по-ниски разходи. Липсва и риск от
пробиване, като по този начин нуждата от резервна гума изчезва. В допълнение този
нов продукт е съвместим с днешните начини за производство на гуми. Фирмата
притежава правата върху патента и търси партньор за завършване на разработката и за
започване на производство.

07. 09 FR 35k9 3DEF ТО Френско МСП е разработило иновативни системи за контрол
на достъпа чрез използване на безконтактни смарткарти. Тези системи могат да бъдат
използвани за транспорт, в промишлеността, управление и други. Фирмата търси
партньори за техническо сътрудничество.
08. 09 FR 37M3 3DLB ТО Френско МСП е разработило и патентовало нова автоматична
сгъваема решетка, която притежава нововъведения в автоматизирането и структурата.
Търсят се търговски представители от областта на морското дело за проверка и
внедряване на тази решетъчна система в съдове, които се строят и в морското дело;
целта е подписване на търговски споразумения с техническа помощ, подизпълнение и
техническо сътрудничество.

09. 09 GR 49R5 3DKP ТО Малка гръцка фирма е разработила система за защита с
противоземетръсна изолация, която защитава сгради и хора в случай на земетресение.
Фирмата търси изследователски институт за техническо сътрудничество или
строителна фирма с цел внедряване и рекламиране на продукта според лицензионно
споразумение; възможно е и споразумение за смесено дружество.

10. 09 IT 521C 3DNV ТО Италианска университетска група притежава богат опит в
областта на наблюдение на радикали чрез електронна парамагнитна резонансна
спектроскопия. Чрез тази технология са възможни широка гама приложения, от
медицина до храни, материали и археология. Групата се интересува от предоставяне на
технически консултации и експертизи и сътрудничество в развойни проекти с фирми.

11. 09 IT 521C 3DNK ТО Италиански университет с богат опит в областта на фини
покрития и силициеви слънчеви клетки се занимава със създаване на съоръжения от
слънчеви клетки от фотоелектрохимичен тип. Университетът търси техническо
сътрудничество с фирми, които се интересуват от разработка на проекти и
комерсиализация.

12. 09 IT 521C 3DNH ТО Италиански изследователски център е синтезирал
суспензирани микро- и наноструктури, които имат голям потенциал в областта на
химическите и биологични открития. Употребата на такава система води до по-голяма
чувствителност, което отваря нова гама приложения за геномни анализи и молекулярна
диагностика. Възможно е постигане на чувствителност от порядъка на няколко пико-
или фемтограма. Центърът търси фирма, която се интересува от разработка на
продукти и тяхната настройка.

13. 09 HU 50R8 3DJ0 ТО Унгарско МСП е разработило хирургична технология за
лечение на счупвания на кости с болтове, които не разполагат с главички и са за
еднократна употреба. Основните изисквания – минимална медицинска намеса, малка
загуба на кръв, ценова ефективност и бързина. Тази технология е подходяща за
клиники и болници. Фирмата търси партньори за изследователска програма и събиране
на рентгенови снимки и партньори за изследвания за съвместна разработка и фирми за
производство на болтове.

14. 09 HU 50R7 3DL3 ТО Унгарска малка фирма предлага билкови лекарства, насочени
срещу чувството на безпокойство и за предотвратяване на подобни състояния на
фармацевтични фирми, болници и клиники. Лекарството започва да действа в нервната
система. Странични ефекти се наблюдават само при потребители, които са приели над
10 пъти нормалната доза. Фирмата търси лиценз, техническо сътрудничество, смесено
дружество, производство, търговия и финансово сътрудничество.
15. 09 DE 0958 3DOM ТО Немско МСП е разработило специална инфрачервена
технология, която позволява по-бързо сушене на покрития с възможност за намаляване
на консумацията на енергия с 30% в сравнение с обикновените инфрачервени
технологии. Фирмата търси партньори за техническо сътрудничество и/или търговско
споразумение с техническа помощ.

16. 09 DE 76DW 3DLL ТО Немски изобретател е разработил иновативна система, която
подобрява четяемостта на етикети с дребен шрифт или малки етикети по опаковки и
кутийки. Изобретателят предлага външно и дискретно решение, при което увеличение
на шрифта се прави, когато е необходимо. Това може да бъде постигнато чрез полагане
на покритие върху шрифта, което може да бъде разтегнато чрез вода или въздух. По
този начин шрифтът ще изглежда по-голям и ще бъде по-лесен за четене.
Изобретателят търси лицензионно споразумение и техническо сътрудничество.

17. 09 DE 1593 3DFO ТО Немски изследователски институт е разработил софтуерна
система за предсказуем контрол на инсталации за енергия. Системата може да бъде
приложена към всички видове инсталации за производство на енергия. Институтът
търси промишлени партньори за лицензионно споразумение и техническо
сътрудничество, както и партньори за финансови ресурси и изследвания за по-
нататъшни разработки.

18. 09 DE 1378 3DDX ТО Немско МСП предлага технология за преобразуване на
енергия с цел използване на топлина с ниска енергия от отпадъци с топлинна
ефективност от повече от 65% и разработка на двукомпонентен многогоривен двигател
с ефективност от повече от 65%. Фирмата търси партньорства с потенциални
инвеститори и търси фирми, които се интересуват от смесени дружества и лицензионни
споразумения.

19. 09 DE 1170 3DH0 ТО Немска университетска работна група е определила
специални функции на туморни клетки, които биха били основа за подобрена
специална диагностика чрез молекулни маркери, което би довело до диагностициране
на рак с минимална медицинска намеса. Университетът търси партньори за по-
нататъшна разработка и комерсиализация.

20. 09 DE 1170 3DGN ТО Малък немски университет е разработил ново подразделение
субстанции, наречено аргирини, с възможно приложение за лечение на рак.
Университетът търси партньори за лицензионно споразумение и по-нататъшна
разработка.

21. 09 DE 1170 3DH3 ТО Немски университет е разработил ново устройство, което
измерва силата на дъвкане, които засягат даден зъб, които данни после могат да бъдат
използвани за проектиране на зъбни мостове. Новият инструмент има форма на
пинсети и притежава сензор за сила, който е свързан с електронен обработващ модул.
Търсят се лицензиати, както и партньори за разработка и комерсиализация на
устройството.

22. 09 DE 1170 3DH8 ТО Немска изследователска група е изобретила нов вид клетъчно
биологично изследване, което позволява изследване на нови инхибитори. Търсят се
партньори за по-нататъшна разработка в сътрудничество с групата, както и за
лицензионни споразумения.

23. 09 LV 58AD 3DQ1 ТR Латвийска фирма, която произвежда меки полиуретанови
покривала за покриви, търси възможност за вграждане на гъвкави фотоклетки в
покривните покривала. Фирмата търси техническо сътрудничество за съвместна
разработка на продукти.

24. 09 PL 64BF 3DQ0 ТR Полска фирма, която е част от по-голяма международна
корпорация, която произвежда железни и стоманени усилени бетонни елементи, търси
екологично решение за измиване на превозните си средства, които се използват за
производство на бетон. Фирмата се интересува от подписване на търговско
споразумение, вкл. за техническа помощ, с партньор, който предлага решение или
система за пречистване на отпадни води.

25. 09 PL 64BF 3DM6 ТR Голяма полска фирма, която работи в областта на културата
като например управление на исторически места, известен брой изложби и
увеселителен парк, търси технология, която би позволила производство на гориво
(биогаз или твърдо гориво) и топлина от биомаса. Фирмата се интересува от
подписване на търговски договор, вкл. за техническа помощ.

26. 09 PL 62AP 3DNT ТR Полско МСП, занимаващо се с почистване на камък, тухли и
повърхности от дърво, търси иновативна технология за почистване, която да се
използва за почистване на климатични системи и вентилационни канали. Фирмата се
интересува от търговско споразумение с техническа помощ.

27. 09 PL 63AW 3DKY TR Полска фирма, занимаваща се с обработка на риба, търси
машини за одиране на кожата и нанизване на скумрии. Фирмата желае да увеличи
потенциала си чрез въвеждане на нови машини в производството. Фирмата се
интересува от техническо сътрудничество или търговско споразумение.

28. 09 CZ 0746 3DKD ТR Чешки клон на многонационална фирма, която осигурява
сложни логистични услуги, търси автоматизирани системи за съхранение и
възвръщане. Фирмата търси разработчик на такива системи, които могат да разработят
система за съхранение на малки картонени кутии с различни размери, съдържащи
електронни компоненти. Фирмата търси техническо сътрудничество или търговско
споразумение с техническа помощ.

29. 09 PL 62AP 3DG8 ТR Полско МСП, което се занимава с монтиране на електрически
далекопроводи, търси иновативна технология, която да подобри процеса по монтиране.
Фирмата се интересува от специално средство с многофункционален хидравличен кран.
Фирмата се интересува от закупуване на технология и внедряването й заедно с
техническа помощ.

30. 09 PL 64BH 3DKS ТR Полска фирма, специализирана в производство на
хидравлични задвижващи механизми, търси модерна технология за поправка на място
на шарнирни оси и кухини при големи и малки машини, чието разглобяване би довело
до спиране на машината и транспортирането й до сервиз.

31. 09 PL 62AP 3D6C TR Малка полска фирма търси най-новата иновативна и
екологична технология за почистване на блокове и части на двигатели, която използва
система от филтри и сепаратори. Технологията трябва да позволява и автоматично
управление на процеса по почистване и да изисква минимална човешка намеса.
Потенциалният партньор трябва да бъде производител на оборудване за почистване на
блокове и части на двигатели. Фирмата предпочита търговско споразумение с
техническа помощ.

32. 09 PL 62AS 3DIF ТR Полска комбинирана инсталация за топлина и енергия търси
начини за модернизиране на системата си за охлаждане на вода. Подобренията трябва
да позволят охлаждане на водата до температура от около 20 градуса Целзий.
Технологията трябва да бъде напълно разработена или вече на пазара. Фирмата търси
търговско споразумение.

33. 09 PL 62AP 2S4N TR Полски производител на машини и инструменти за листов
метал търси CAD/CAM/CAE софтуерна система за проектиране на машини и
инструменти, направени от оформяне на листове метал. Предпочитаният начин на
сътрудничество е търговско споразумение с техническа помощ.

34. 08 PL 64BH 2RZV TR Полска фирма, която произвежда и продава плетено облекло,
главно детски шапки, желае да разшири продуктовата си гама, която да започне да
включва и по-скъп асортимент. За планираното разширяване на продуктовата гама е
необходимо фирмата да закупи нови технологични системи, основно за рязане на
тъкани и украсяване с орнаменти. Технологията трябва да гарантира ниска консумация
на тъкани, време и енергия по време на производството.

35. 09 PL 62AP 3DF9 ТR Полско МСП, което произвежда дълги чорапи и трико, търси
иновативна технология за парово стабилизиране на тези продукти. Паровото
стабилизиране подобрява качеството на продуктите и прави фирмата по-
конкурентоспособна на пазара. Фирмата се интересува от закупуване на технологии и
внедряване с техническа помощ.

36. 09 PL 64BH 3DH2 TR Полска фирма с опит в строителството, която е на пазара от
2002 година и работи главно като подизпълнител за големи строителни фирми, търси
начини да стане по-конкурентоспособна на пазара. С цел подобряване на качеството на
услугите, фирмата търси модерна технология за гипсова мазилка.

37. 09 PL 64BD 3CP4 ТR Полска средно голяма фирма от областта на транспорта и
логистиката търси нова технология за подреждане на материали, стоки и други в склад.
Технологията трябва да подобри процесите по доставка, както и различните
възможности за съхранение на стоки. Фирмата ще разгледа широка гама предложения
за сътрудничество.

38. 08 PL 64BD 2RX3 TR Службата за пътища и транспорт на полския град Краков
търси анализатор на пътния трафик и станция за динамично претегляне. Търсената
технология ще бъде използвана за измерване и контрол на трафика.

39. 09 PL 63AY 3D0G ТR Полска фирма за външно осветление е разработила
технология за производство на външно осветление въз основа на диоди с висока яркост.
Фирмата търси иновативни ивични пластини (или друга суровина с подобни свойства)
като полузавършен продукт за производство на радиатор за външно осветление.
Радиаторът ще бъде използван за обработка, заваряване и боядисване. Търсената
технология трябва да бъде напълно разработена.

40. 09 PL 63AY 3D02 TR Полска фирма за външно осветление е разработила
технология за производство на външно осветление въз основа на диоди с голяма
яркост. Фирмата търси технология за боядисване на анодиран алуминий като част от
производствения процес. Технологията трябва да позволи на боята да залепва по-добре
към анодирания алуминий. Търсената технология трябва да бъде напълно разработена.

41. 09 PL 63AY 3CUC TO Полска фирма, производител на външно осветление, е
разработила технология за производство на външно осветление, базирано на диоди с
висока яркост. Фирмата търси новаторски оптични лещи като полузавършен продукт за
производството на външно осветление. Оптичните модули трябва да бъдат на модули
от 80 m x 135 mm на 28 диода. Това не могат да бъдат единични оптични лещи.
Търсената технология трябва да бъде напълно разработена.

42. 08 PL 63AY 27ON TR Полско МСП, специализирано в охладителни и отоплителни
системи, търси нова технология за заваряване на различни материали като стомана,
цинк и алуминий. Фирмата търси технология, която ще й позволи да ограничи
разходите и да предлага високо качество на продуктите си. Технологията трябва да е
екологична и да е вече на пазара. Фирмата търси търговско споразумение с техническа
помощ за бизнес разработка.

43. 09 IT 55X2 3DOW ТО Италиански предприемач е разработил и патентовал
шкафчета, които използват пръстови отпечатъци за управление на достъпа.
Потребителите сканират отпечатъците си, когато желаят да използват шкафчетата и
после трябва да сканират отпечатъка си за да могат да го отворят. Системата е
проектирана за употреба при басейни, плажове, хотели, спортни обекти и други.
Изобретателят предлага изключителни права за патента.

44. 09 MT 59AE 3DQA ТО Малтийски изобретател е създал нов проект и ноу-хау за
осцилираща подводна задвижваща и направляваща система, която предлага няколко
предимства пред конвенционалните начини за задвижване. Тя може да бъде вградена
във всеки един съд във всеки един подходящ вариант. Изобретателят желае да влезе в
лицензионно споразумение или споразумение за смесено дружество със заинтересувани
страни.

45. 09 IT 53V2 3DME ТО Организация за развойна дейност предлага внедряване на
системи, които могат да произвеждат енергия, главно ориентирани към преносими
приложения. Технологията разработва горивни клетки, производство на водород,
хибридни системи като например преносими източници на енергия и други, главно
насочени към преносими приложения и такива, които искат ниска консумация на
енергия. Предимствата включват бързо прототипиране, приложено към ценово
ефективни материали (печатни платки, пластмаса) за производство на иновативни
системи за генериране на енергия.

46. 09 IT 521C 3DNM ТО Италиански изследователски център е идентифицирал и
оптимизирал широка гама работни сензори с цел наблюдение на качеството на храни
(ябълки, киви, къпини и други). Проектът е разработил общ сензор, който се включва в
интерфейсен панел, което позволява трансформирането му в сензор, който след като се
включи е готов за употреба. Подходящият партньор е фирма за системно регулиране и
комерсиализация.

47. 09 IT 521C 3DNI ТО Италианска фирма е разработила нов вид лазер за
микрообработка с възможност за нанасяне на резки с дълбочина от няколко десетки
нанометра на лазерен импулс. Високото качество се постига чрез точно калибриране на
лазера. Може да се постигне и много висока повторяемост на лазерните импулси с
честота до 500 000 импулса в секунда. Търсят се подходящи партньори – фирми,
интересуващи се от производство на лазери и комерсиализиране чрез техническо
сътрудничество.

48. 09 DK 20B7 3DK2 ТО Група датски изследователи са изобретили проста нишкова
схема за потискане на амплитудни разлики на оптични импулси за данни.
Изобретението е нов метод за потискане и премахване на внезапни и големи оптични
отклонения в оптични сигнали за данни. Клиентът търси фирми, които се интересуват
от лицензионно споразумение, техническо сътрудничество или придобиване на
патента.

49. 09 DK 20B7 3DJV ТО Датски изследователи са открили положителни подвидове на
Leuconostoc carnosum, които имат голям потенциал в млечната промишленост за
защита срещу опасни патогени. Изследователите търсят сътрудничество с фирми
производители, интересуващи се от лицензионно споразумение, техническо
сътрудничество или придобиване на патента.

50. 09 IT 521C 3DMJ ТО Италиански университет е разработил напредничаво
микрофлуидно устройство за геномика, постгеномика, протеомика и молекулярен
анализ. Предложените решения ще въведат големи подобрения в сравнение със
съществуващите такива по отношение на автоматизиране, надеждност и повторяемост.
Подходящи партньори са фирми, които се интересуват от прилагане на технологията,
настройка и комерсиализиране.

51. 09 IT 521C 3DNN ТО Италиански изследователски център е разработил ново
поколение “умни” тъкани, благодарение на нанотехнологии. На тъканите ще бъдат
придадени хидрофобни/хидрофилни свойства, както и свойства срещу огън и
замърсяване. В тъканта ще бъдат вградени и микро- и наносензори, които ще
наблюдават човешкото здраве и ще изпускат лекарства или козметика при нужда.
Изследователският център се интересува от сътрудничество с фирма, която се
интересува от разработка на “умни” тъкани и комерсиализиране.

52. 09 DK 20B7 3DK1 ТО Датска фирма е създала метод и устройство за преглед на
компресирани пакети данни, които се пренасят по мрежа за данни. Изобретението се
фокусира върху обработка на уеб съдържание и интернет при много висока скорост
(над 10 гигабита). Фирмата търси лицензионно споразумение, техническо
сътрудничество или продажба на патента.

53. 09 DK 20B7 3DJY ТО Група датски изследователи са създали изобретение, което
използва определени нетоксични гъбички за създаване на оцветители, които могат да
бъдат използвани в хранително-вкусовата промишленост или другаде. Изследователите
търсят сътрудничество с фирми производители, които се интересуват от лицензионно
споразумение, техническо сътрудничество или придобиване на патента.

54. 09 DK 20B7 3DJW ТО Датски изследователи са разработили технология за
откриване на стресирани клетки, например бактерии, заразени с бактериален вирус,
бактериофаг или фаг. Изследователите търсят сътрудничество с фирми производители,
които се интересуват от лицензионно споразумение, техническо сътрудничество или
придобиване на патента.

55. 09 FI 30I2 3DQ8 ТО Финландско МСП е разработило софтуер за коригиране на
цифрови въздушни снимки. Софтуерът е напълно автоматичен и е проектиран за
създаване на цифрови мозайки от въздушни цифрови снимки с малък формат и
сканирани въздушни снимки като хиляди снимки могат да бъдат обработени при едно
пускане. Фирмата търси фирмени и търговски партньори, които се интересуват от по-
нататъшна разработка и комерсиализиране на софтуера.

56. 09 RO 74DO 3DNE ТО Румънски университет е разработил оборудване за
електрическо разреждане с прекъсвач на контакта и метален предмет за пренос.
Университетът търси европейски партньори за по-нататъшна разработка на продукта,
производство и рекламиране на пазара.

57. 09 FI 30I1 3DPH ТО Финландска фирма е разработила нова безжична система за
управление на работата, която позволява наблюдение на напредъка на работата в
реално време. Ценноста на тази система се състои в безжичното събиране и пренос на
данни, която позволява събиране на нова и точна информация за извършената работа.
Решението е специално създадено за сферата на услугите. Фирмата търси доставчици
на услуги за управление на апаратура и инсталации, които се интересуват от
лицензиране и/или по-нататъшна адаптация.

58. 09 IT 53V2 3DOT ТО Италианска промишлена група, специализирана в грижи за
очите и пазарен лидер за последните няколко десетилетия, разработва, произвежда и
продава нови видове фармацевтични лечения, инструменти за диагностика и грижа за
най-често срещаните очни патологии. Фирмата е разработила фирмена емулсия, която е
полезна като стабилизатор за лечение на сухо око, както и за доставка на лекарство за
очите. Фирмата търси лицензионни или търговски споразумения.

59. 09 CH 84FB 3D32 ТО Група швейцарски дизайнери и инженери в сътрудничество с
полска инженерна фирма са разработили триколесно електрическо превозно средство
за градска среда. Превозното средство има обхват от 80-100 км и върхова скорост от 90
км/ч. То се захранва изцяло от електричество, а батерията се базира на най-новите
литиево-полимерни технологии. Търсят се партньори за местно разпространение,
занимаващи се с технологии, сервиз и поддръжка.

60. 08 IT 52T3 2RZH ТО Италианска изследователска организация предлага най-
добрите технически системи за идентифициране на обекти (RFID, баркод) с цел
автоматизиране на събирането на данни за храни, живи животни и земеделски
продукти. Организацията търси споразумения за производство или техническо
сътрудничество.
61. 09 PL 63BB 3D46 ТО Полска фирма притежава специализирана машина за
обработка на листове метал. Фирмата е специализирана в производство на различни
видове знаци (главно пътни знаци) с различни размери, които отговарят на
европейските стандарти. Фирмата търси партньори, активни в същия сектор (или
развойни организации), които се интересуват от тази технология по отношение на по-
нататъшното й развитие.

62. 08 IT 52T3 2RZF ТО Италиански изследователски център предлага експертиза за
дизайн и разработка за напредничави системи за контрол и автоматизация за
инсталации за обработка на храни. Решението им позволява подобряване на
производителността на инсталацията за обработка и в много случаи подобряване на
качеството на продуктите. Центърът желае да приложи разработената технология в
индустриален контекст.

63. 08 IT 52T3 2RZ4 ТR Италиански център, който работи в различни области на
хранително-вкусовата промишленост и земеделието, търси лаборатории и технологии,
които биха дали възможно най-пълни микробиологични, химични или молекулярни
анализи.

64. 08 IT 52T3 2RYN ТО Италиански изследователски център се интересува от
рекламиране на напредничави химични и биологични технологии за характеризиране
на качеството на храната в частност с удостоверяване на автентичността и
проследяемостта на продуктите. Изследователската група е готова за проекти за
сътрудничество с индустриални партньори.
Технологичен Бюлетин 2109

01. 09 FR 31I8 3DLO TO Френски университетски изследователски екип,
специализиран в тънки покрития, е успял да комбинира тънък филм от евтин полимер с
естествени нишки (използвани в медицината или промишлеността за защита на хора) с
цел спиране или намаляване на скоростта на разпространение на вируси. Тези
функционални нишки, вградени във филтър или хартия, могат да бъдат използвани в
защитни маски, за специфично почистване на повърхности или за диагностициране на
вируси с възможност за изследвания и разработка.

02. 09 PL 61AK 3DOZ ТО Полско МСП от медицинската област е разработило нов
препарат от стоматологичен гел. Той е клинично оценен за ефективност за лечение на
пародонтоза и е готов за производство. Разработчикът търси промишлени партньори от
фармацевтичния сектор за лицензиати или сътрудници за производство на продукта.
Техническа помощ ще бъде оказана особено на инвеститори, които желаят да започнат
производство в Полша.

03. 09 PL 64BF 3DJA ТО Полска ИТ фирма е създала платформа за масово изпращане
на съобщения. Тя позволява едновременно изпращане на голям брой еднакви текстови
съобщения, които целят избрана целева група. Решението е насочено към
маркетинговия, рекламния, банковия сектор и към връзките с обществеността с цел
клиента да бъде постоянно информиран. Фирмата се интересува от търговско
споразумение с техническа помощ.

04. 09 CZ 0744 3DRG ТО Чешки изобретател е разработил ортопедични панталонки за
новородени, които гарантират правилна позиция и развитие на техните тазобедрени
стави. Удобните и достъпни панталонки се обличат или върху пелените или върху
дрешките. Промишленият дизайн е приложим в ЕС, САЩ и Русия. Изобретателят
търси лицензионно споразумение или друга форма на сътрудничество (вкл. рисков
капитал). Осигурява се техническа подкрепа.

05. 09 PL 61AJ 3DP7 ТО Полски институт, който представлява научна и
изследователска организация, е разработил устройство за измерване на разстоянието до
бързо движещи се обекти. Институтът търси партньори за приспособяване към
специфични нужди и технически консултации.

06. 09 PL 61AJ 3DOD ТО Полски институт е разработил защитна решетка, която цели
да защити смукателните клапани на самолетни двигатели от всмукване на чужди тела
от настилката на летището. Институтът търси партньори за приспособяване към
специфични нужди и техническа помощ.

07. 09 PL 61AJ 3DPZ ТО Полски институт е разработил метод за непрекъснато
определяне на моментната позиция на роторните лопатки на роторни машини. По този
начин може да се получава информация за техническото състояние на дадена лопатка.
Институтът търси партньори за приспособяване към специфични нужди и техническа
консултация.

08. 09 LV 58AD 3DUA ТR Латвийска металургична фирма търси ценово ефективна
технология за производство на силози за съхранение на зърно. Те трябва да имат кръгло
плоско дъно и кръгъл заоблен край за насипване на зърно. Силозите са за краткосрочно
и дългосрочно съхранение на зърно и други материали, които текат лесно с плътност до
0,9 тона на кубичен метър. Фирмата търси лицензионно споразумение или смесено
дружество.

09. 09 PL 61AK 3DS5 ТR Полско МСП от телекомуникационния сектор търси ново
решение/оборудване в областта на използване на оптични нишки, особено за FTTx
мрежи. Търсената технология трябва да е в напреднала разработка или готова за пазара.
Търсят се партньори за смесено дружество и сътрудничество за производство.

10. 09 PT 65BN 3CYW ТО Португалска ИТ фирма е разработила мобилна технология за
картографиране, която се занимава с различни аспекти на управление на пътна мрежа
като брой превозни средства и наблюдение, което използва 360-градусови изгледи.
Фирмата търси партньори за търговско споразумение с техническо сътрудничество с
фирми, които работят в пътния сектор.

11. 09 FR 35L2 3DTX ТО Малка фирма от южна Франция е разработила уникално
решение за проследяване и удостоверяване на автентичността, което се базира на
патентован протокол за криптографиране. Решението разширява потенциала на
NFC/RFID и позволява борба с фалшифицирането и сивия пазар по един сигурен, бърз,
удобен и ценово ефективен начин. Технологията се предоставя с лиценз на
производители на хардуер и внедрители на решения за проследяване.

12. 09 PL 64BF 3DQI ТО Полска фирма, занимаваща се със земекопна работа, е
изобретила технология за покриване на отпадъци, положени в изкоп със смес от
рециклирана целулоза и нишки от дърво. Фирмата търси бизнес партньор, който би се
заинтересувал от подписване на споразумение за ноу-хау.

13. 09 PL 64BD 3DQN ТО Малка полска фирма е разработила и патентовала модел на
платформени решетки за употреба в строителството и машиностроенето. Фирмата е
една от най-големите европейски производители на платформени решетки в Европа.
Фирмата търси външни партньори за търговско и лицензионно споразумение.

14. 09 LV 58AD 3DR3 ТО Латвийски изследователски институт е разработил честотен
компаратор с нисък шум и висока пропускателна способност. Честотният компаратор
се използва за измервателно и тестово оборудване, високоскоростни инструменти и в
телекомуникациите. Компараторът сравнява моментната стойност на входния сигнал с
праг, като по този начин дава отговор дали тази моментна стойност е по-голяма или по-
малка от определения праг. Институтът търси партньори за по-нататъшни изследвания
и разработка, както и за комерсиализация.

15. 09 PL 64BD 3DQJ ТО Малка полска фирма е разработила и патентовала процес за
производство на платформени решетки, които се използват в строителството или на
други места, където се търсят заварени решетки. Фирмата се интересува от
лицензионни споразумения и търговски споразумения с външни партньори.

16. 09 EE 21C2 3DKB ТО Естонска частна фирма, работеща в областта на лазерни
инструменти, е разработила устройство, което се базира на технология за спектрални
флуоресцентни подписи. То работи като технология за бърз преглед за необработени
мостри течност и се използва за контрол на качеството и чистотата. Фирмата търси
партньори, които се интересуват от съвместна бъдеща разработка на технологията.
Търсят се и партньори, интересуващи се от лицензиране или споразумение за смесено
дружество.

17. 08 PL 61AK 2RZX ТО Полско МСП е разработило мембранна технология, която
може да бъде използвана за много процеси в хранителната промишленост като
например разделяне, концентриране, регенериране или пречистване на вода (метод на
обратната осмоза). Фирмата търси индустриални партньори, които се интересуват от
разработка и тестване на нови приложения, както и лицензиати.

18. 09 PL 63BB 3D8W ТО Полска фирма предлага иновативна вакуумна технология за
металически покрития в златен цвят върху стъкло. Разработения метод, както и сплави,
позволяват получаване на ефект на златно огледало. Специално проектиран магнетрон
се използва за полагане на металическите покрития. Технологията има малко
конкуренция в Европа. Фирмата желае да осигури достъп до технологията за по-
нататъшна разработка или да я продаде изцяло.

19. 08 PL 63AY 27IT ТО Полска фирма от сектора на възобновяема енергия предлага
технология за извличане на топлина от горещи отпадни води. Технологията се базира
на топлинна помпа и може да бъде използвана във всеки един сектор, който произвежда
топли отпадни води – например вода, използвана за баня в хотели и здравни центрове.
Технологията е напълно разработена. Фирмата търси партньори, които се интересуват
от търговско споразумение с техническа помощ.

20. 09 PL 62AP 3DNQ ТR Полско микропредприятие, занимаващо се с почистване,
търси иновативна технология за почистване със сух лед на промишлени машини и
устройства. Фирмата се интересува от търговско споразумение с техническа помощ.

21. 09 PL 62AS 3DJC TR Полска топлоелектрическа централа търси модерна и нова
охладителна система за нейния 12-мегаватов турбогенератор. Освен охлаждане, новата
технология трябва да позволи на фирмата да извлича енергия от топлината,
произведена от работата на генератора. Технологията трябва да бъде напълно
разработена или вече на пазара. Фирмата търси търговско споразумение.

22. 09 PL 62AS 3DKN ТR Полска топлоелектрическа централа търси иновативна
технология за пречистване на вода от магнезиеви и калциеви хидрогенкарбонати, която
не създава отпадни води и позволява промишлена употреба на отпадъците. Фирмата
търси търговско споразумение. Технологията трябва да е напълно разработена.

23. 09 PL 64BF 3DSU ТR Полска фирма, отговаряща за управлението на градско място,
използвано за заравяне на отпадъци в земята, търси технологично решение, което ще
позволи използването на биогаз, извлечен от бунището като гориво за градския
транспорт. Фирмата се интересува от търговско споразумение с техническа помощ.

24. 09 PL 64BF 3DTA ТR Полска фирма търси модерни методи за отопление чрез
използване на топлина, генерирана от отворени водни резервоари. Фирмата се
интересува от подписване на търговско споразумение с техническа помощ.

25. 09 PL 63AV 3DLT ТR Полска фирма, специализирана в производство чрез изливане,
търси технология за производство на изделия от пластмаса чрез използване на
разпадащи се в природата материали. Търсеният партньор трябва да може да осигури
сам технологията и да бъде готов да доставя готови за употреба материали (гранули,
готови за използване в машината за изливане или като допълнение към обикновени
материали).

26. 09 PL 64BF 3DQK ТR Полска фирма, работеща на пазара на международен
транспорт на пътници, търси мобилна технология за почистване на автобуси.
Технологията трябва да се базира на затворена водна верига, докато в същото време е
компактна и икономична. Фирмата се интересува от подписване на търговско
споразумение с техническа помощ.

27. 09 PL 64BF 3DPY ТR Полска фирма, занимаваща се с производство на части за
мебели и особено на шперплатови плоскости от смърчова дървесина, търси иновативно
решение за пречистване на отпадъци от процеса по залепяне и свързване.
Допълнително предимство би било възможност за рециклиране на използваната вода и
използването й за почистване на ролките на производствената линия. Фирмата се
интересува от търговско споразумение с техническа помощ.
28. 09 SK 69CX 3DHH ТО Словашка и австрийска ИТ фирма са разработили заедно
комуникационно приложение, базирано на специализирани интерфейси за управление
на задачи и обмяна на информация. То представлява ново решение за работа в екип с
данни и комуникации, които се отнасят до избраната тема. Основните предимства на
това решение са сигурност, набор от мощни инструменти за работа с данни на много
нива, минимални изисквания за комуникационната пропускателна способност. Търси се
партньор за лицензиране и по-нататъшна разработка.

29. 09 GB 40n6 3DJF ТО Британска фирма е разработила водороден генератор, който
използва електролиза за преобразуване на дестилирана вода във водород и кислород.
Водородът се подава на двигателя на камиона, което позволява 10% спестяване на
консумацията на гориво, 20% намаляване на емисиите на въглероден двуокис, 10%
намаляване на емисиите на азотни окиси и нулеви въглеводородни емисии. Фирмата
желае да лицензира технологията на партньори, които ще отговарят за производството,
продажбите и инсталацията на устройствата.

30. 09 GB 39n3 3DC0 ТО Изследователски екип от британски университет е разработил
система за картографиране на рани, която използва нов вид патентована технология за
осигуряване на ценово-ефективно автоматизирано наблюдение и лечение на хронични
рани. Екипът търси да лицензира технологията или да постигне споразумение за
техническо сътрудничество.

31. 09 IL 80ER 3D18 ТО Израелско МСП е разработило и произвежда двукомпонентен
водоизолационен полимерен материал, проектиран за бързо нанасяне и изсъхване.
Материалът се базира на емулсия, която притежава изключителна гъвкавост и отлична
прилепяемост към бетон и други метални повърхности. Фирмата желае да разшири
дейността си в Европа чрез търговски споразумения и смесени дружества.

32. 09 IL 80EP 3DRI ТО Израелско МСП, занимаващо се с потребителски продукти за
домашен контрол, е разработило цифров ключ за стена, който заменя обикновения
стенен ключ за осветление и позволява много по-широка гама приложения и
функционалност. Патентованата технология, която използва инфрачервени сигнали,
позволява на потребителя да контролира стенния ключ с всеки един вид дистанционно
управление. Търсят се партньори за разширяване на продуктовата линия и за
разработка на допълнителни приложения и функционалност.

33. 09 FR 34k3 3DT4 ТО Френска фирма предлага нов вид лубрикант, който намалява
триенето и контакта между различни видове метал. Продуктът може да се използва за
скоростни кутии, турбини, компресори, вериги, лагери и други, като позволява
намаляване на вибрациите, температурата, консумацията на енергия и удължава живота
на оборудването. Търсят се партньори като например производители на оборудване,
изследователски лаборатории и други.

34. 09 FR 38m9 3DRL ТО Френска фирма, специализирана в офсетно печатане, е
разработила и патентовала устройство, което измерва контакта между два барабана
върху място за стискане при печат. Устройството точно измерва широчината на
мястото на стискане между барабаните без да се налага да ги омастилява. Фирмата
търси търговско споразумение с техническа помощ.
35. 09 IL 80ER 3DQR ТО Израелски производител на оборудване за данни и
телекомуникации е разработил оптични мултиплексери за подземен транспорт (метро).
Предимствата включват широко системно портфолио (цена/приложения), малък
размер, гъвкавост за избиране на неограничен брой производители на малки приемо-
предаватели, които поддържат новия стандарт за 10 гигабита в секунда, свързаност чрез
еднонишкова връзка и други. Фирмата търси партньори сред производители на
оборудване и оператори с цел внедряване.

36. 09 FR 35L2 3DR9 ТО Малка френска фирма предлага нова технология за
идентифициране на геноми, наречена оптични карти. Те са с висока разделителна
способност, подредени и са ограничени до определен геном. Оптичните карти
предоставят резултати с много висока точност без клониране или създаване на
библиотеки за съчетани генетични крайчета, увеличаване на ДНК, чисти култури или
реагенти, специфични за даден организъм.

37. 09 FR 36l5 3DPN ТО Френско МСП се занимава с тестове за системата ГАЛИЛЕО и
има амбицията да подкрепя разработването и разпространението на всички видове
професионални приложения за глобалната навигационна сателитна система, която
изисква висока надеждност, цялостност и точност. Фирмата търси сътрудничество с
цел тестване на GNSS приложения и инсталации, вкл. лабораторни, симулационни и
летателни, както и за наземни тестове.

38. 09 FR 36l5 3DQ7 ТО Френска фирма разработва и произвежда мощни пулсови
лазери за широка гама приложения, занимаващи се с финна обработка, която включва
рязане, гравиране, отмиване, пробиване, закаляване, печат, записване, оформяне и
други. Фирмата търси техническо сътрудничество, споразумения за производство и
търговско споразумение с техническа помощ с промишлени и изследователски
лаборатории.

39. 09 FR 33J8 3DLD ТО Френски изследователски център предлага специфична
експертиза за анализ на повреди и предсказване на издръжливостта на полимерни
(пластмасови) материали. Центърът предлага услуги, свързани с определяне на
първоначалните свойства и проблеми, свързани с повреди веднага след производство и
след очаквания живот, диагностициране на проблем и предлагане на подобрения,
подобряване на дългосрочната трайност на пластмасови материали, подкрепа за
създаване на дългосрочни и краткосрочни очаквания за живота на даден продукт.

40. 09 IL 80ER 3DHZ ТО Израелско МСП е разработило интелигентна IP-базирана
платформа за видео управление и записване за максимизиране на ефективността и
производителността на телевизионни системи в градска среда. Платформата е много
интуитивна и лесна за употреба и притежава високотехнологичен анализ на
съдържанието и инструменти за изследвания. Фирмата търси промишлени партньори,
които се интересуват от смесено дружество с цел съчетаване на това предложение с
други системи за сигурност, които могат да бъдат приспособени към местни пазари.

41. 09 IL 80ER 3D6I ТО Израелско МСП предлага услуги, свързани с обработка, за
различни приложения в известен брой области като медицина, лазери, оптика и
комуникации. Фабриката на фирмата е оборудвана с компютризирани, супермодерни
системи, които позволяват оптимален контрол и възможност за приспособяване на
производството към незабавните нужди и промени, които изисква клиента. Фирмата
желае да разшири дейността си в Европа чрез споразумения за смесено дружество,
техническо сътрудничество и подизпълнение.

42. 09 IL 80ER 3DOG ТО Израелско МСП е разработило иновативна технология за
спояване и използване на сапфир в областта на полупроводниците, медицината,
оптиката, авиацията и други. Предимствата пред сегашните методи включват
възможността за получаване на сапфири с по-голям размер, като характеристиките му
остават непроменени. Фирмата търси стратегическо партньорство, което включва
промишлени/технически партньори, които се интересуват от по-нататъшна разработка
и изследователски институти и фирми за тестване на нови приложения.

43. 09 IS 81ET 3DSQ ТО Исландска високотехнологична фирма е разработила услуга,
която подпомага полицейски детективи в разпознаване на незаконни видеоматериали,
намиращи се на иззети компютри. Услугата е напълно автоматична, много надеждна и
може да спести значителни разходи. Тя оказва подкрепа на разследващите чрез
автоматично идентифициране на видео. Фирмата търси партньори за търговско
споразумение с техническа помощ.

44. 09 NO 79EJ 3D5L ТR Норвежка фирма от енергийния сектор търси
висококвалифициран промишлен партньор с технология за производство на части за
малки хидротурбини. Норвежката фирма оказва подкрепа с капацитет за разработка и
инженерство. Партньорът трябва да бъде много компетентен, да притежава опит и
производствени мощности в различни области на обработката на метал. Фирмата търси
техническо сътрудничество/споразумение за производство/търговско споразумение.

45. 09 NO 79EK 3DL5 ТО Норвежка фирма е разработила нова и подобрена технология
за бактериално производство на рекомбинирани белтъчини. Технологията може да бъде
използвана за ефективно производство на различни видове рекомбинантни белтъчини
от различни видове бактерии, вкл. E.coli – като предлага подобрено качество и
количество. Фирмата търси лицензиране/техническо сътрудничество/смесено
дружество.

46. 09 RO 78EG 3DSR ТО Румънски изследователски институт е разработил просто и
компактно устройство, което е предназначено за употреба в сферата на хидравличните
инсталации. Хидравличния дистрибутор може да работи при много високи налягания, а
системата за запечатване се контролира отвън без да се налага да се разглобява
дистрибутора. Румънския изследователски институт търси индустриален партньор за
сглобяване и проектиране на дистрибутора.

47. 09 RO 78EG 3DRX ТО Румънски изследователски институт е разработил
автоматизирана инсталация, която се използва за прогнозиране на напояване и
предупреждение, и която може да бъде използвана в земеделието. Принципът на работа
се основава на отношението, което съществува между консумацията на вода на
растението и обемът вода, изпарена физически от комплект измерватели на изпаряване.
Румънският институт търси индустриален партньор за сглобяване и проектиране на
инсталацията.

48. 09 FI 30I2 3DSM ТО Финландско МСП, специализирано в разработка, проектиране
и производство на съставни продукти за структурни приложения и балистична защита,
е разработила иновативно решение за брониране. Фирмата търси партньори за
съвместна разработка, които биха могли да внедрят това решение в съществуващи
производствени линии за превозни средства за сигурност, отбрана и военни цели.

49. 09 RO 78EG 3DOX ТО Румънски изследователски институт е разработил
устройство, което замества задвижването на автомобил, с бутон, задействан с ръка.
Румънският изследователски център търси индустриален партньор, който се интересува
от сглобяване и проектиране на устройството.

50. 09 RO 78EG 3DRQ ТО Румънски изследователски институт е разработил
електромагнитна помпа, която захранва с гориво (обикновено масло) инсталация за
отопление с вътрешно горене. Устройството може да бъде използвано и за инсталации
за различни течности или газове. Институтът търси индустриални партньори, които се
интересуват от сглобяване и проектиране на електромагнитната помпа.

51. 09 FI 30I1 3DRS TR Финландска фирма притежава богат опит в областта на
безжичните комуникации. Фирмата е разработила нов вид система за управление на
работата и следене на присъствието, която може да се използва за наблюдение на
прогреса на дадена работа в реално време. Фирмата желае да подобри предложението
си и търси сътрудничество с други фирми, активни в областта на разработка на софтуер
за различни заплащания.

52. 09 BE 0324 3DM3 ТО Изследователски екип от белгийски университет е изолирал
нови видове бифидобактерии. Тези бактерии имат ключовото предимство да са
първите, изолирани от млечен продукт. Изследователският екип търси сътрудничество
с фирми и академични институции за съвместна разработка или лицензиране.

53. 09 RO 74DN 3CZQ ТО Румънски изобретател е разработил механизъм, който
използва превозни средства в движение за активиране на хидравличен двигател, който
произвежда електричество или се използва на всяко едно място, където има нужда от
извършване на механична работа. Устройството изглежда като зебра за пешеходци и не
представлява никакъв проблем за превозните средства. От трафик 10 превозни средства
в минута се произвежда 1 мегаватчас. Търсят се партньори от областта на
транспортната инфраструктура с цел използване на съществуващото ноу-хау
(лицензионно споразумение).

54. 09 FR 31I8 3DIP ТО Френски здравен институт е разработил уникално патентовано
устройство за лечение на стресово незадържане на урина при жени, които
обикновените масови пазарни продукти не могат да лекуват с добри резултати.
Френският институт търси индустриален партньор, който работи в тази област и се
интересува от получаване на изключителен лиценз.

55. 09 DK 20B7 3DK3 ТО Група датски изследователи са изобретили по-прост и по-
евтин метод за откриване на преносима информация, насложена върху високочестотен
сигнал-носител. Безжично пренасян сигнал може да се състои от преносим
информационен сигнал, насложен върху сигнал носител с по-висока честота.
Изследователите търсят сътрудничество с разработчици, които се интересуват от
лицензионно споразумение, техническо сътрудничество или придобиване на патента.
56. 09 SE 67BY 3DNX ТО Шведско МСП е разработило негалванично свързващо
устройство за захранване и пренос на сигнал. Без галванична връзка, устройството
може да работи и да издържа на неблагоприятна среда. Едно типично приложение е
връзката между теглещото превозно средство и прицепа му. Фирмата търси
индустриални партньори за внедряване на технологията в техни приложения.

57. 09 GR 49R5 3DLZ ТО Гръцки инженер е разработил свръзка за строителни
съоръжения, която може да бъде използвана за осигуряване на защита срещу поява и
разпространение на слабости в строителни структури, причинени от земетресения или
вятър, както и да закотвя всички видове големи структури, като например язовирни
стени, къщи, вятърни генератори, мостове и други, в земята (като голям болт).
Изобретателят търси финансиране за регистриране на международен патент и
производител за изобретението и провеждане на по-нататъшни тестове.

58. 09 GR 49R5 3DSB ТО Малка гръцка фирма е разработила напредничава система за
защита с отражатели, която прихваща и ограничава въздействието на цунами върху
високорискови, но важни крайбрежни райони, в допълнение на вече изградените мерки.
Изобретателят търси изследователски институт за техническо сътрудничество или
строителна фирма за внедряване и рекламиране на продукта според лицензионно
споразумение; възможно е и споразумение за смесено дружество.

59. 09 IT 56Z6 3DGG ТО Малка италианска фирма предлага преносими хандхелд
терминали, които използват RFID технология, която позволява бързо, безопасно и
евтино наблюдение на персонал, който работи извън сградата на дадена фирма.
Данните се изпращат на и се съхраняват от централен компютър. Фирмата търси други
фирми или партньори за развойна дейност с цел приемане на устройството и
сътрудничество за разработка на нови приложения.

60. 09 IT 56Z6 3D1K ТО Италианска фирма, специализирана в ИТ технологии за
социалния и здравния сектор, предлага напредничави ИТ решения и електронни
здравни услуги, които поддържат продължителни грижи за даден човек. Фирмата е
разработила напредничава ИТ система – електронен здравен паспорт – който позволява
планиране и наблюдение, управление на клиничен риск, гарантиране на
висококачествен и надежден здравен режим с ефективен контрол върху управлението.
Търсят се партньори за търговско споразумение с техническа помощ.

61. 09 IT 56Z6 3DEG ТО Италианска фирма, специализирана в биокатализа и
хроматография, предлага изследователски услуги, свързани с изчислителен анализ на
биокатализирани реакционни системи. Новата система, базирана на супермодерно
компютърно моделиране и статистика, е готова за предсказване и оптимизиране на
няколко аспекта за индустриално подготвяне на ензимни реакции. Търсят се
производители на ензими и фармацевтични фирми, които се интересуват от разработка
на специфични процеси.

62. 09 CY 0641 3DE4 ТО Кипърска фирма за разработка на софтуер и консултации с
фокус върху управление на риска е разработила високо иновативен продукт за
подкрепа на МСП и организации, сертифицирани или в процес на сертифициране за
внедряване на международни стандарти (ISO9001, HACCP, ISO14001, OHSAS 18001 и
др.). Фирмата е открита към всеки един вид сътрудничество, вкл. участие в
изследователски дейности, но се интересува главно от лицензионно споразумение или
сътрудничество чрез търговско споразумение.

63. 09 CY 0641 3DE8 ТО Кипърска фирма за разработка на софтуер и консултиране с
основен фокус върху управление на риска е разработила високо иновативен софтуер за
откриване и предотвратяване на измами, свързани с дебитни/кредитни карти.
Системата е одобрена от VISA и притежава отлична репутация. Фирмата е отворена
към всички видове сътрудничество, вкл. участие в изследователска дейност и търси
партньори за лицензионно споразумение.

64. 09 CY 0641 3DEA ТО Малка кипърска фирма е разработила мобилен магазин, който
използва най-новите мобилни технологии за да представя продукти и услуги на
потенциални купувачи. Фирмата търси партньори, които се интересуват от използване
на мобилния магазин за продажба на продукти и услуги по мобилен Интернет. Фирмата
може да работи според лицензионно споразумение или търговско споразумение с
техническа помощ.

65. 09 IT 53V2 3DOU ТО Италианска индустриална група, специализирана в грижа за
зрението, е разработила иновативни фармацевтични лечения, инструменти за диагноза
и хирургически инструменти за предотвратяване и лечение на най-често срещаните
очни патологии. Фирмата разработва наносистеми за приложение върху окото, които
позволяват постигане на ефективна концентрация в целта, без да се налагат лечения,
които изискват груба намеса или имат нежелани странични ефекти. Групата търси
техническо сътрудничество.

66. 09 IT 55X5 3DPP ТО Италианска фирма, която се занимава с разработка и
производство на устройства и системи за качествени медицински изследвания на
поносима цена, е проектирала и разработила цялостно хардуерно и софтуерно решение
за спирометрия. Фирмените преносими системи за спирометрия се продават по целия
свят и са сертифицирани от независими национални и международни организации.

67. 09 IT 55W4 3DQ9 ТО Италианска фирма, производител на промишлени електронни
устройства, е разработила визуална система за контрол на качеството за проверка на
нитове, които се използват за сглобяване на метални листи. Системата е вградена в
производствена линия. Фирмата търси индустриални партньори, които се интересуват
от разработка на системата и крайни потребители за по-нататъшно тестване.

68. 09 DE 1380 3DI4 ТО Немско МСП предлага експертиза в областта на компютърния
дизайн и разработка на нови химикали. Компютърните методи предсказват физико-
химични, токсикологични, екологични и приложни свойства. По този начин рискът от
дадени химикали може да бъде оценен и предсказан още по време на проектирането
преди те да са всъщност произведени и не се налага да се инвестира време или пари за
експерименти или за създаване на грешни субстанции. Фирмата търси главно
партньори за техническо сътрудничество.

69. 09 DE 0855 3DON ТО Малка немска фирма е разработила иновативна идея за
запазване и опаковане за хранително-вкусовата промишленост. С тази идея, животът на
обработени земеделски продукти, както и прясна храна може да бъде значително
удължен, като в същото време се намаляват разходите за вода и енергия. Фирмата
търси индустриални партньори за търговски споразумения с техническа помощ,
техническо сътрудничество и/или лицензионни споразумения.

70. 08 ES 27F4 27O1 ТО Испанско МСП е разработило платформа за цифрови подписи,
която улеснява разработката на приложения с цифрови сертификати. Платформата
позволява разпознаване на цифров подпис върху документи и поддържа новия формат
за електронна фактура. Фирмата търси партньори за постигане на търговско
споразумение с техническа помощ, техническо сътрудничество или лицензиране.

71. 09 ES 23D2 3COT ТО Две испански изследователски групи са разработили ново
устройство и процедура за радиочестотно отстраняване на биологични тъкани и по-
специфично на чернодробни тумори. Устройството, базирано на охладен електрод,
предотвратява кипенето на физиологичната течност и почерняването на околната тъкан
като в същото време подобрява електропроводимостта в критичната зона между 2 и 5
мм. То включва и обща конфигурация и протокол за приложение. Търсят се партньори
за техническо сътрудничество.

72. 08 ES 25E2 27IW ТО Изследователска група от испански университет притежава
широка експертиза в областта на биотехнологиите и по-специфично в биомедицината.
Групата е специализирана в акумулиране и проектиране на белтъчини и ензимология.
Групата е разработила метод за наблюдение на разтворимостта на белтъчини в мая като
модел на еукариотен организъм с приложение към нервнодегенеративни болести като
Алцхаймер. Фирмата търси лицензиат с техническо сътрудничество.

73. 09 ES 27F3 2S3H ТО Испански изобретател е формулирал система за повдигане и за
създаване на въздушна възглавница, която може да поддържа определеното разстояние
между тежки мобилни обекти. Изобретателят търси споразумения за техническо
сътрудничество.

74. 08 ES 28F8 0ICM ТО Испански университет е създал многотехнологична платформа
за намиране в затворени пространства, която може да следи хора или обекти, които се
движат в тях. Тя включва приложения за намиране на местоположението чрез Wi-Fi и
ZigBee технологии. Разработчиците са постигнали точност в рамките на един метър.
Изследователската група ще приспособи тази технология към специфични нужди и ще
сътрудничи за разработка на нови функции.

75. 09 ES 27F4 3CUP ТО Испанско МСП е разработило телематична система (сензори +
сървър + приложение) за наблюдение през интернет на състоянието на
незаконни/промишлени разливи и по този начин да се предприемат правилните
действия. Фирмата търси партньори за техническо сътрудничество или търговско
споразумение с техническа помощ.
Технологичен Бюлетин 2209

01. 09 IT 55X5 3DPU TO Италианска фирма предлага система за откриване и
класифициране на превозни средства, които се движат по пътищата. В центъра на
системата е микровълнов сензор за изображения, които замества традиционните
системи, които са неточни и трудни за поддръжка. Всички организации, които се
занимават с управление на трафика могат да извлекат полза от тази система.

02. 09 IT 55X5 3DWQ ТR Италианска фирма, лидер в областта на диагностиката на
белодробни болести, предлага система, базирана на специфични спирометрични
сензори, която е отворена обаче към вграждане на други сензори за различни
патологии. Търси се партньор, който може да достави сензорни подсистеми за различни
болести.

03. 09 IT 53V2 3DTF TR Италианска фирма, която се занимава с нанотехнологии търси
партньори, които имат опит с тънки покрития от въглерод и въглероден нитрид с
променливи химически структури и морфология. Сътрудничеството цели да постигне
желани оптични и биохимични свойства с цел постигане на хомогенни покрития на
малки биосензори за ин-виво приложения.

04. 09 IT 55W4 3DXT ТО Италианска фирма е разработила инструмент за
лапароскопична хирургия. Инструментът притежава особена ценност за хирурга, който
работи в ограничено пространство като увеличава клиничните ползи и безопасността
на хирургическата намеса. Фирмата търси търговски споразумения с техническа
помощ.

05. 09 IT 55W4 3DXQ TO Италианска фирма е разработила и патентовала полезно и
просто устройство за лапароскопия. Това устройство може да вкарва специална гъба в
мястото на хирургическа намеса и може безопасно да я вади в края на процедурата.
Фирмата търси партньори, които се интересуват от внедряване на устройството.

06. 09 IT 55W4 3DYO ТО Италианска фирма, специализирана в роботизирани системи,
е разработила и патентовала безжична сензорна ръкавица. Потребителят може да
взаимодейства със всяко едно симулирано виртуално пространство. Устройството може
да бъде използвано в медицината, компютърната графика, анимацията, образованието и
виртуалната реалност. Фирмата търси техническо сътрудничество.

07. 09 DE 18A5 3DUC ТО Немска фирма разработва и строи оборудване за използване в
инсталации за отпадни води. Фирмата е разработила система за откриване на плаваща
мътилка и за нейното отстраняване чрез помпа, която премахва този вид замърсяване.
Потенциалния партньор трябва да може да използва тази технология в съществуващи
инсталации или да я внедри в нови такива.

08. 09 AT 0105 3DU5 ТО Австрийска фирма е разработила първата в света
сертифицирана водородна система от горивни клетки. Тази система не изпуска никакви
емисии, притежава висока ефективност, голяма надеждност, нисък шум и лесна
поддръжка. Фирмата търси индустриални партньори и внедрители.

09. 09 ES 27F4 3DX7 ТR Испанска фирма с богат опит в проектирането на инсталации
за биодизел търси технология за преустройство на класически инсталации за
производство на биодизел. Търсената технология трябва да позволява производство на
биодизел от използвано масло чрез инсталация, която обикновено произвежда биодизел
от растителни масла. Фирмата търси споразумение за техническо сътрудничество.
10. 09 ES 28F9 3DXE ТR Испанска фирма търси модерни технологии за наблюдение на
всички видове комуникационни мрежи от тип гигабитни пасивни оптични мрежи.
Търсят се споразумения за смесено дружество или търговски споразумения с
техническа помощ от доставчиците на тази технология.

11. 09 ES 28F8 2S6C ТО Испански изследователски институт е открил начин за
използване на различни видове антитуморни съставки за лечение на специфични
тумори. Институтът търси лицензионно споразумение и техническо сътрудничество.

12. 09 ES 28F8 2S68 ТО Испански изследователски институт е открил група съставки,
които имат свойството да пречат на перитониалната фиброза, основната причина за
загуба на ефективност на перитонеалната диализа. Изобретението идентифицира
съставки, които могат да попречат на тези процеси. Институтът търси лицензионно
споразумение и техническо сътрудничество.

13. 09 ES 23D2 3D17 ТО Испанско МСП е разработило устройство за напояване чрез
капилярност, което е лесно за производство и приложимо за домашна употреба.
Устройството, което е патентовано, е напълно разработено и налично на пазара.
Фирмата търси сътрудничество в чужбина с потенциални партньори за търговско
споразумение с цел разпространение на технологията или съвместно сътрудничество за
по-нататъшна разработка.

14. 09 IE 51S6 3DOO ТО Ирландско МСП е разработило иновативна домашна система
за евакуиране при пожар, която улеснява спасяването на бебета и малки деца.
Системата е компактна, лека, за многократна употреба и лесна за вграждане. Фирмата
търси партньорство за разработка на продукта до такава степен, че да може той да бъде
внедрен в гамата продукти на фирмата. Фирмата търси лицензионно споразумение и
споразумение за производство.

15. 09 IE 51S6 3DKF ТО Ирландско МСП е разработило радикално нов дизайн на
клавиатура. Тя е подходяща за внедряване във всички видове мобилни устройства, но
може и да се използва като отделно устройство. Основните предимства включват малък
размер и предлагане на всички видове клавиши без намаляване на размерите им. Търсят
се лицензионни споразумения.

16. 09 IE 51S6 3D89 ТО Ирландски изобретател е проектирал система за генериране на
енергия от приливи и вятър. За разлика от съществуващите системи тази система
предлага производство на енергия от произволно движение на източника, ниско ниво
на шума, ниско ниво на опасност от движещи се части, безопасност за дивите животни,
лесна поддръжка, ненатрапчив вид. Изобретателят търси лицензионни споразумения с
индустриални партньори.

17. 09 IT 53U1 3DXG ТО Италианска ИТ фирма, специализирана в разработка на
софтуер, предлага уникален и цялостен инструмент за CAD/CAE приложения, който
позволява двустранно уникално отношение между промяна на геометрията и
автоматично повторно приспособяване. Търсените партньори са фирми и инженерни
фирми; те се търсят за лицензионни споразумения и/или търговски споразумения с
техническа помощ.
18. 09 IT 55W4 3DXB ТО Италианска фирма е разработила нов вид апарат за тестване
на устойчивостта на материали, който е многофункционален и преносим. Фирмата
търси техническо сътрудничество за приспособяване към специфични нужди.

19. 09 FI 30I1 3DW8 TR Финландска фирма, производител на технически тъкани, търси
технология за видоизменяне на текстил. Целта е да се използва тъкан текстил като
основа на сложна структура и да се добавя материал чрез нова технология. Тази нова
технология може да бъде полагане на покрития, напудряне, боядисване и други.
Резултатът трябва да е тъкан, която пропуска вода. Фирмата търси технология, която
позволява промишлено производство, но ще бъдат обсъдени и технологии, които са
преминали лабораторна фаза.

20. 09 RO 78EG 3DUM ТО Румънски изследователски институт е разработил
устройство, което може да бъде използвано в пневматични инсталации и пневматични
системи с автоматична настройка. Настройката на изходното налягане се извършва
автоматично поради съотношението входно-изходно налягане. Изследователският
институт търси индустриален партньор за сглобяване и проектиране на пневматични
регулатори.

21. 09 GB 46P4 3DS3 ТО Шотландска фирма се занимава с прилагане на
фармацевтични продукти и се специализира във вагинално и устно прилагане чрез
фирмена технология. Фирмата предлага иновативен предмет, който се вкарва във
вагината и лекува бактериална вагиноза с подобрена ефективност в сравнение със
сегашните методи на лечение (кремове). Фирмата търси партньори за лицензионно
споразумение, търговско споразумение и съвместна клинична разработка.

22. 09 RO 78EG 3DUE ТО Румънски изследователски институт е разработил специално
устройство, което се използва в областта на хидравличното задвижване за контрол на
налягането. За това устройство балансът на силите, създадени от електромагнита, и
реакцията, създадена от контролираното налягане, е независима от площта на
сечението на потока. Институтът търси индустриален партньор за сглобяване и
проектиране на клапана.

23. 09 RO 78EG 3DS6 TO Румънски изследователски институт е разработил
универсално хидравлично оборудване, което може да бъде използвано като работен
инструмент за действия по измъкване и освобождаване в случай на инциденти.
Румънският институт търси индустриален партньор, който се интересува от сглобяване
и проектиране на оборудването.

24. 09 GB 46P4 3DS1 ТО Шотландска фирма търси партньори от фармацевтиката и
биотехнологиите за създаване на партньорство с цел изкарване на нови продукти
базирани на фирмена технология за полимерни гелове. Полимерните системи доставят
лекарства по начини, по които доставянето им сега е невъзможно. Фирмата търси
партньори за лицензионно споразумение, техническо сътрудничество и съвместна
разработка.

25. 09 GB 46P4 3DRT ТR Шотландска фирма, специализирана в производство, анализ и
комерсиализиране на стволови клетки за откриване на лекарства, търси академични или
индустриални партньори с процеси в реално време и/или устройства за оптимизиране
на ефективността на култури от стволови клетки и техническо сътрудничество.

26. 09 GB 46P4 3D7T ТО Шотландска фирма предлага призмена технология за употреба
със съществуващи ултразвукови сонди за анестезиолози, които прилагат обезболяване
на затлъстели пациенти. Този продукт предлага непрекъсната визуализация на иглата и
целта и намалява риска от болнична инфекция и добавя хирургическа гъвкавост. Търсят
се партньори от пазарите на анестезиологични препарати и ултразвуково оборудване за
лиценз, производство или разпространение.

27. 09 GB 43O3 3DTP TR Британски производител на домашни уреди търси нов вид
въздушна топлинна помпа, която може да бъде внедрена в продукти и декоративни
мебели. Помпата трябва да бъде ефективна, компактна и с нисък шум. Фирмата търси
партньорства за техническо сътрудничество и лицензиране.

28. 09 SE 67CL 3DW2 ТR Шведска земеделска фирма търси фирми или партньори,
които работят с оборудване и опаковки, подходящи за миди.

29. 09 IT 52T6 3DQO ТО Италианска фирма е проектирала апарат за ултразвуци с цел
предотвратяване на образуването на морска флора и фауна в охлаждането на кораби и
яхти. Системата отговаря на международните стандарти. Не се използват вредни
химикали и апарата може да бъде внедрен в съществуващите охлаждания.
Консумацията на енергия е ограничена в сравнение с други технологии. Фирмата търси
търговско споразумение и техническо сътрудничество.

30. 09 IT 55W4 3DWX ТО Италианска фирма е разработила модел за измерване на
скоростта на пренос на въглероден двуокис през торби, подноси, бутилки, капачки и
други продукти за опаковане със система за контролиране на температурата и влагата.
Технологията може да измерва в рамките на час загубата на въглероден двуокис за един
ден. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

31. 09 IT 55W4 3DWR ТО Италианска фирма е разработила нов инструмент за
едновременно измерване на пропускливостта на два различни газа от две различни
мостри. Машината позволява да се избират сензорите, които да бъдат вградени в
инструмента, който е идеалното решение за фирми, които произвеждат бариерни
опаковки и желаят най-висока производителност. Фирмата търси партньори,
интересуващи се от търговско споразумение с техническа помощ.

32. 09 IT 55W4 3DUW ТО Италианска фирма, специализирана в лазерни сензорни
системи и системи за електронен контрол, е разработила напълно преносима система за
анализ на материали. Тя може да извлича информация за атомния състав. Фирмата
търси лицензионно споразумение.

33. 09 IT 53V3 3DUQ ТО Италианска фирма е разработила система за завеси от ивици
от ПВЦ пластмаса, която е лесна за инсталация и притежава инструмент за нагласяне
на дължината на ивиците. Търси се партньор за лицензионно споразумение.

34. 08 IT 55W8 27OU ТО Италианска фирма, специализирана в информационни
технологии в областта на околната среда и здравето, е разработила система, която
помага на туристите да избегнат слънчева еритема, която е причинена от слънчева
ултравиолетова радиация. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

35. 08 IT 52T3 2RYW ТО Италианска фирма осигурява радиочестотни решения за
определяне на стоки и хора в различни сектори на икономиката. Фирмата разработва
RFID решения за всички видове среда и се интересува от подписване на споразумения
за техническо сътрудничество или по-нататъшна разработка.

36. 09 IT 55W4 3DT3 ТО Италианска фирма е разработила много стабилен диоден
лазерен инструмент за приложения, които изискват много висока точност. Той може да
бъде използван в комбинация с контролер на температурата за напълно стабилна работа
на диодния лазер. Фирмата се интересува от лицензионно споразумение.

37. 09 IT 54W1 3DSG ТО Италианска фирма е разработила иновативна камера за живи
клетки, която позволява удължени периоди на записване по време на микроскопски
наблюдения на клетъчни култури. Устройството е специфично разработено за да
осигури оптимална среда на клетъчни култури. Фирмата търси лаборатории, които се
интересуват от тестване на устройството и от по-нататъшна разработка.

38. 09 IT 55W4 3DT2 ТО Италианска фирма е проектирала компактна планарна
измервателна система за струговащи и фрезоващи машини. Тя позволява едновременно
измерване на Z и Y оси, като е много по-точна от други еквиваленти. Системата е лесна
за употреба и не изисква наличие на специалист. Фирмата търси лицензионно
споразумение.

39. 09 IT 52T2 3DSX ТО Италианска биотехнологична фирма е разработила нова
технология, която позволява бързо и ефикасно предсказване на афинитета на нови
лиганди към GPCR рецептори. Въз основа на тази технология фирмата е разработила
библиотека, която съдържа 330 000 специфично класифицирани съединения. Фирмата
се интересува от производство, техническо сътрудничество и изследователска дейност.

40. 09 SE 67CJ 3DTK ТО Шведска фирма от сектора за възобновяема енергия е
разработила бойлер и печка на гранули за отопление, които имат много висока
ефективност благодарение на използваните висококачествени материали. Системата е
лесна за инсталация и поддръжка, постига 92% ефективност и спестява пари, време и
пространство. Търсят се партньори за търговски споразумения, маркетинг, инсталация
и технически консултации.

41. 09 SE 67CJ 3DVJ ТО Шведска фирма, занимаваща се с технологии за разделяне на
енергия и въглерод от от биомаса, е разработила екологична гранула от биомаса, която
намалява проблемите, свързани с пепел. Търсят се партньори за производство на
биовъглища за отделяне на въглерода и съвместно техническо сътрудничество.

42. 09 FI 30I0 3DU7 ТО Финландско МСП е разработило широка гама системи за
обработка на дърво. Системите могат да бъдат използвани заедно или самостоятелно.
Фирмата търси технологични партньори за разпространение на продукта и/или
разработят нови приложения. Потенциалният партньор трябва да притежава опит в
производството на хартия и на пазара на дъскорезници и измервателни технологии.

43. 09 FI 30I0 3DFA ТО Финландски изследователи са открили биомаркер, който може
да бъде използван за направляване на избора на оптимална терапия за рак на гърдата.
Това откритие е основа за разработка на нови диагностични тестове за медицински
цели и лечение на рака на гърдата. Търсят се диагностични фирми за лиценз или по-
нататъшна разработка.

44. 09 NO 79EK 3DIM ТО Норвежка фирма търси лицензионно споразумение за
технологията си за обработка на отпадни води. Технологията допринася за поемане на
най-голямото натоварване от инсталации за пречистване и елиминира нежелани
изтичания в околната среда. Предимство е и възможността за рафиниране на странични
продукти и субстанции в течност, която може да се използва в друго промишлено
производство.

45. 09 FI 30I2 3DTD ТО Скандинавска биотехнологична фирма е разработила
противовъзпалителен крем за лечение на кожни инфекции. Този продукт се базира на
нов начин на действие и е бил тестван в клинични изпитания на етап фаза 2. Фирмата
търси индустриални партньори за тестване във фаза 3 и комерсиализация на продукта.

46. 09 FR 37M3 3DLC ТО Малка френска фирма, работеща като допирна точка за много
видове фирми и подизпълнители за разработка на иновации и тяхното внедряване,
разработва и внедрява електропроводими прежди или структури. Те се използват за
отопление или за приложения, свързани с “умни” тъкани. Фирмата предлага ноу-хау и
експертиза на други фирми, развойна дейност, техническо сътрудничество и други.

47. 09 US 87GA 3DSH ТR Голяма американска фирма търси начини, които не изискват
много енергия, за разхлабване на частици от сложни повърхности. Целта е частиците,
които са попаднали по дадена повърхност да бъдат издухани колкото се може по-
ефективно. Фирмата търси техническо сътрудничество и лицензионно споразумение.

48. 09 ES 28F9 3D3D ТО Испанска фирма, разработваща софтуер за управление на
информация, е разработила платформа за управление на сигурността за
предотвратяване на инциденти, свързани със сигурност, наблюдение на работата на
системи и поведение на потребители и откриване на тенденции. Испанската фирма
търси търговски споразумения с техническа помощ.

49. 09 NL 60AH 3D0O ТО Холандски изследователски институт разработва вид евтино
лепило, което превишава съществуващите решения по сила и температурна
устойчивост. Основните предимства са 200% повишаване на силата на залепяне и
широката температурна гама (до 1000 градуса). Институтът търси партньори за по-
нататъшно разработване на залепящото вещество и партньори, които се интересуват от
неговото използване.

50. 09 ES 27F3 3D1X ТО Испанска фирма предлага нова система за наблюдение, която
позволява цялостно управление на консумацията на енергия. Този вид софтуер е
съвместим със всички основни видове сървъри и осигурява автоматизирана и цялостна
функционалност. Търсят се публични институции, частни фирми и изследователски
центрове, които се интересуват от тестване на тази технология.

51. 09 ES 28G2 3CZN ТО Испански институт е разработил евтин, лесен за употреба и
надежден начин за избирателно метализиране на микроелектронни субстрати и
устройства. Институтът търси индустриални партньори, основно фирми занимаващи се
с полагане на метал и тънки слоеве, които се интересуват от разработване на
предложената технология.

52. 09 ES 27F4 3CZJ ТО Испанска фирма е разработила машина за правилна обработка
на цитостатични отпадъци. В момента тези отпадъци могат да бъдат обработвани на
централно място чрез изгаряне, но споменатата машина може да извършва физично-
химични процеси за този вид отпадъци. Фирмата търси индустриални партньори за
сътрудничество.

53. 09 NL 60AH 3D9Z ТО Холандско МСП се фокусира върху разработка и доставка на
инструменти за измерване и наблюдение на органични и неорганични йони във водна
среда. Типични приложения са съставки на хранителни вещества за оранжерии и
състава на вода за промишлена употреба и консумация. Фирмата се интересува от
лицензионни споразумения и бъдеща съвместна разработка с партньори в областта на
аналитични инструменти.

54. 09 RU 86FG 3DRW ТО Руска фармацевтична компания е разработила лекарство за
профилактика и лечение на вирусни болести. Предимството на лекарството е
ефикасност и безопасност, лесна употреба. Фирмата търси партньори за регистриране
на лекарството в страните от ЕС и за финансиране на допълнителни изпитания на
лекарството.

55. 09 RU 86FG 3DR7 TO Руска фармацевтична фирма, специализирана в разработване
на стоки за здравето, предлага два вида иновативни четки за зъби. Първият вид е четка
с фототерапевтичен ефект за профилактика и лечение на болести на устната кухина
(гингивит, пародонтоза, стоматит). Другият вид четка представлява четка с единични и
двойни четчици за по-правилно и по-добро почистване на зъбите. Фирмата търси
партньори за клинични изпитания, сертифициране и производство за европейския
пазар.

56. 09 NL 60AH 3D8N ТО Холандска фирма е разработила ценово ефективна,
компактна радарна система с висока разделителна способност за приложения, свързани
с картографиране и наблюдение. Фирмата търси контакти с партньори, които се
интересуват от търговски споразумения с техническа помощ.

57. 09 US 87GA 3DSI ТR Голяма американска химическа фирма желае да постигне
стабилно пенообразуване при високи температури и налягания във водно-базирани
солени разтвори. Фирмата търси техническо сътрудничество, лицензионни
споразумения и споразумения за производство.

58. 09 US 87GA 3DSJ TR Голяма американска фирма търси сензори за налягане и
температура, които включват безжично предаване на данни, което издържа на
крайнотежки условия. Фирмата търси техническо сътрудничество и лицензионни
споразумения.

59. 09 RU 86FG 3DVO ТО Руска изследователска организация е разработила
технология за рециклиране на утайка и мътилка от градски отпадни води, което води до
производство на екологично чист тор. Организацията се интересува от търговски
споразумения с техническа помощ и смесени дружества.

60. 09 US 87GA 3DS4 TR Американска фирма желае да ускори изпаряването на летливи
вещества в околния въздух. Подходящите решения не се нуждаят от енергия, налични
са на пазара или се нуждаят от минимално време за разработка.

61. 09 US 87GA 3DUD ТR Американска фирма за потребителски продукти търси
предложения за разработка на тестова система за ефективност на почистване и
изпиране. Фирмата търси разработка, оформена с договор и построяване на 2-3
автоматизирани тестови системи.

62. 09 GB 42O1 3DCU ТО Британска ИТ фирма е разработила нов вид платформа за
сигурност, която е проектирана специално за продавачи на инструменти за електронна
сигурност, системни интегратори, консултанти и други. Технологията е по-ефективна
от аналогичните и открива уязвимости много по-бързо. Фирмата търси лицензионни
възможности за техническо сътрудничество.

63. 09 GB 41n8 3DTY ТО Британска фирма е разработила диодна индикаторна система
за точно подвеждане за кацане на самолети, която отговаря на изискванията на FAA.
Системата използва поръчкова оптика и предлага сервизен живот от 50 000 часа,
намалено потребление на енергия, намалена нужда от поддръжка и висока надеждност.
Фирмата търси производители на осветление за летища за комерсиализиране на
системата.

64. 09 GB 41n8 3DTT ТО Британска фирма предлага система за генериране на точни,
повторяеми и много прецизни смеси от газове. Технологията е вече на пазара и
намалява нуждата от многобройни газови цилиндри, намалява разходите, пести място и
спестява опасности. Фирмата търси академични и индустриални партньори.

65. 09 GB 41n8 3DTQ ТО Британска фирма предлага решение, което позволява на
потребителите да наблюдават точно времето от отварянето на козметичен продукт.
Решението е вече на пазара и предоставя информация на потребителите за работата на
продукта и неговата безопасност. Етикетите могат да бъдат вградени в самата
продуктова опаковка или напечатани. Фирмата търси партньори, които се интересуват
от използване на тази евтина технология.

66. 09 GB 41n8 3DR1 ТО Британска фирма е разработила методология, която позволява
визуализиране и количествено определяне на критични компоненти за оптимизиране на
разработката на устройства за оценка на имунитета, което води до значително намалено
време за разработка и намалени разходи. Фирмата търси лицензионни споразумения,
техническо сътрудничество или търговски споразумения с техническа помощ.

67. 09 GB 41n8 3DQG ТО Британска фирма за химикали предлага напредничави
нетоксични инфрачервени фосфорни продукти за приложения, свързани със
сигурността (мастила, ленти и др.). Продуктите вече се използват за банкноти (евро,
мексиканско песо). Фирмата търси допълнителни търговски/технически партньори,
които се занимават с приложения за сигурност и защита.

68. 09 GB 41n8 3DP0 ТR Голяма британска фирма, специализирана в проектиране,
производство и доставка на продукти за баня и кухня, се интересува от намиране на
нови продукти, материали и процеси за домашни устройства за доставка на вода. Целта
е спестяване на вода и енергия. Фирмата разполага с ресурси за проекти, намиращи се
във финална фаза и се интересува от търговски и технически споразумения.

69. 09 GB 41n8 3DNJ ТО Британска фирма е разработила компактни сензори, които
точно измерват температури от -40°С до 1000°С с време за отговор 240 милисекунди.
Сензорите са вече на пазара и притежават широко приложение в различни области на
икономиката. Предимствата включват USB интерфейс, много прецизна оптика от
германиеви лещи и ниска цена. Фирмата търси допълнителни индустриални/търговски
партньори.

70. 09 GB 41n8 3DKO ТО Фирма, базирана във Франция и Великобритания, предлага
модерен преносим медиен терминал за фирми, които пускат продукти за отдалечени
грижи или домашно автоматизиране. Търсят се малки фирми от Европа за техническо
сътрудничество и търговски споразумения с техническа помощ.

71. 09 HU 50R7 3DSC ТО Малка унгарска фирма предлага софтуер за поддръжка, който
спомага за поправянето на електрически линии и други конструкции, принадлежащи на
електрически компании, телекомуникационни компании и железници. Фирмата търси
техническо, търговско или финансово сътрудничество и създаване на смесено
дружество.

72. 09 GB 41n8 3DJZ ТО Британска фирма предлага евтина електронна технология за
“умно” опаковане. RFID антена и друга електроника могат да бъдат напечатани върху
различни основи (хартия, картон, полимери) с широко приложение в транспорта,
фармацевтиката и други. Фирмата търси търговски партньори за съвместна разработка
на специфични интелигентни опаковки.

73. 09 DE 0855 3DT7 ТО Немски университет е разработил нова двуполярна игла за
биопсия с вградено устройство за коагулация. Тя позволява по-нежни процедури за
биопсия и значително подобрява удобството на пациента. Иглата може да се използва
във всички области на медицината. Университетът търси иновативни компании за
лицензионни споразумения и по-нататъшна разработка.

74. 09 DE 0855 3DPF ТО Немски университет е разработил ново лечение за болнични
състояния, които се отнасят до липса на ендотелиални клетки. Университетът търси
иновативни компании за лицензионни споразумения или сътрудничество за
изследвания с възможност за лицензиране.

75. 09 AT 0102 3DQ6 ТО Австрийски университет е намерил начин за координиран
анализ на дистрибутирани приложни системи с минимален ефект върху активната
система. Начинът включва изчистване на грешки, диагностика, тестване.
Университетът търси индустриални партньори за разработка на продукти за пазара.

76. 09 DE 1170 3DHF ТО Немски изследователски институт е разработил чрез синтез
претубулизини, които могат да се използват за повишаване на производството на
тубулизини. Те се синтезират химично и показват висока биологична активност като
потенциален антираков химикал. Институтът търси партньори, които се интересуват от
по-нататъшна разработка на лекарства в сътрудничество с института.

77. 09 DE 76DW 3DLR TR Двама немски изобретатели се занимават с идентифициране
на възможности за транспортиране и са намерили начин как пътуващия може да получи
необходимата му информация навсякъде и по всяко време. Изобретателите търсят
техническо сътрудничество с цел разработка на алгоритъм за определяне на
възможностите за пътуване като се вземат в предвид критерии, специфични за
потребителите и ситуационни ограничения. Търси се и финансово участие.

78. 09 HU 50R7 3DR6 ТО Малка унгарска фирма е разработила газови пружини за
отваряне на дивани с чекмеджета или други мебели. Основните предимства са лесно
отваряне на легла и други мебели без досадно скърцане. Фирмата търси индустриални
и сервизни партньори за разработка и търговски споразумения с техническа помощ.

79. 09 HU 50R7 3DQS ТО Малка унгарска фирма предлага софтуер за управление на
изображения за смъкване, разменяне, редактиране и систематизиране на изображения.
Потребител със средни компютърни умения може да използва софтуера, който работи
върху .NET Framework 3.5 и Microsoft SQL Server Compact 3.5 платформа. Фирмата
търси партньор за техническо или търговско споразумение с техническа помощ или
споразумение за смесено дружество.

80. 09 HU 50R7 3DQT ТО Малка унгарска фирма предлага електронен туристически
наръчник за туристи пешеходци, който може да бъде използван от хотели,
туристически фирми, културни институти и други. Фирмата търси сътрудничество за
производство, търговия, финансово и техническо сътрудничество, смесено дружество.

81. 09 HU 50R7 3DQQ ТО Малка унгарска фирма предлага система за управление на
документи с поддръжка на електронен подпис за банки, публични администрации,
телефонни компании, организации за национална сигурност. Системата може да
покаже дали са били правени изменения на някой документ. Фирмата търси партньори
за лицензионно, техническо или търговско сътрудничество с техническа помощ.

82. 09 DE 1271 3DNR ТО Немска фирма предлага решения за обработка на сложни
събития. Софтуерните й предложения са проектирани да обработват и анализират
критични данни в реално време, като в същото време могат и да се изменят при нужда
на клиента. Фирмата търси стратегически партньорства с партньори, които имат
допълващо се продуктово портфолио.
Технологичен Бюлетин 2309

01. 09 BE 0213 3DY2 TO Белгийска фирма помага на други фирми да определят
количеството, намалят и компенсират изхвърления от тях въглероден двуокис чрез
сертифицирани методологии. В допълнение към директните положителни ефекти за
околната среда, фирмите ще увеличат дохода си и ще подобрят имиджа си. Фирмата се
интересува основно от търговски споразумения с техническа помощ.
02. 09 PL 62AP 3DWI TR Полска фирма, която се специализира в обработка на стъкло,
търси иновативна технологична линия за печат върху стъкло. Фирмата се интересува от
пускане на нови продукти на пазара и от търговско споразумение с техническа помощ.

03. 09 PL 62AP 3DWU ТR Полска фирма, специализираща се в производство на
строителни елементи, търси новаторско преносимо технологично оборудване за
производство на первази. Фирмата желае да има възможност да приспособява
первазите към нуждите на клиента и желае да предлага производство на мястото на
строеж. Фирмата се интересува от закупуване на технологии с техническа помощ.

04. 09 PL 62AP 3DW9 ТR Полско МСП, специализиращо се в обработка на стъкло, се
интересува от нови технологии за втвърдяване на стъкло. Фирмата се интересува от
търговско споразумение с техническа помощ.

05. 09 PL 62AP 3DW3 ТR Полско МСП, което се специализира в обработка на стъкло,
се интересува от нови технологии за свързване на части от прозоречно стъкло. Фирмата
се интересува от търговско споразумение с техническа помощ.

06. 09 PL 62AP 3DVU TR Полско МСП, занимаващо се с медицински услуги, търси
иновативна телемедицинска система за изпращане на ECG сигнали по телефона.
Фирмата се интересува от търговско споразумение с техническа помощ.

07. 09 PL 62AP 3DWM TR Полско МСП търси иновативно автоматично и мобилно
оборудване за производство на цимент на мястото на клиента. Циментът ще бъде
използван за настилка. Фирмата се интересува от закупуване на технология с
техническа помощ.

08. 09 PL 62AP 3DVB TR Голяма полска фирма, занимаваща се с обработка на дърво,
търси иновативна технология за производство на дъски. Фирмата се интересува от
търговско споразумение с техническа помощ.

09. 09 PL 62AP 3DV7 ТR Полско МСП търси иновативно устройство за премахване на
целулит. То трябва да има три функции – вакуумиране, електростимулация и
хромотерапия. Фирмата се интересува от търговско споразумение с техническа помощ.

10. 09 EE 21C0 3DZ8 TR Естонска фирма търси технология или партньор, който може
да осигури инструменти или начин за производство на специфично оптично стъкло с
прецизно оформено метално покритие върху една повърхност. Възможно е търговско
споразумение с техническа помощ. Ще бъде обсъдено и сътрудничество за съвместна
бъдеща разработка.

11. 09 SE 67BY 3DYA ТО Шведско МСП се занимава с доставка на аналогови печатни
платки. Изработваните части са специфични за приложението и се използват за
приложения в промишлеността. Фирмата притежава опит в разработката на
компоненти за високотемпературни приложения, които могат да бъдат използвани при
температура до 225 градуса Целзий. Фирмата търси техническо сътрудничество с
производители на промишлено електронно оборудване.
12. 09 DE 18A5 3DUJ ТО Немска фирма разработва и произвежда оборудване за
автоматично почистване и размразяване на коловози в инсталации за пречистване на
вода. Устройството се активира само, когато това се изисква от околната температура и
по този начин се гарантира надеждност при минимални температури от -30 градуса
Целзий. Потенциалният партньор трябва да се интересува от прилагане на тази
технология в съществуващи или нови инсталации.

13. 09 DE 18A5 3DD4 ТО Немска изследователска фирма, занимаваща се с енергийни
технологии, предлага нова технология, която ефективно преобразува геотермална
енергия в електрическа като при нея се постига голяма ефективност. Потенциалният
партньор трябва да построи първоначална инсталация и трябва да се интересува от
производство на инсталации.

14. 09 DE 1594 3DX3 ТО Немски университет е разработил електронен метод за оценка
на стойността на публични зелени и отворени пространства. Методът е разработен с
цел подпомагане на фирми или местни власти за създаване на оценка на техните
паркове, дървета, игрища и други. Инструментът е готов за пускане и може да се
предлага на фирми или местни власти.

15. 09 PL 63AY 3D0F TR Полска фирма за производство на външно осветление е
разработила технология за производство на външно осветление, базирано на
светодиоди с голяма яркост. Фирмата търси ярки диоди с мощност от 80 до 120 лумена
и живот до 100 000 часа като полузавършен продукт за производство на външно
осветление. Търсената технология трябва да е напълно разработена.

16. 09 FR 38m9 3DZX ТR Френска фирма, специализирана в обеззаразяване на въздух и
почви, търси начин за отстраняване на органични отпадъци и производство на енергия
от висока температура. Търсят се лицензен трансфер или споразумение за
подизпълнение.

17. 09 PL 63AY 3DA8 ТR Полско МСП се специализира в проектиране и реализиране
на системи за машини с хидравлично и пневматично задвижване. В момента фирмата
използва програмируеми контролери, но желае да намери ново решение за
програмиране на интелигентни къщи. Решението трябва да е алтернатива на
програмируемите контролери. Фирмата търси търговско споразумение с техническа
помощ.

18. 09 IL 80ER 3CJ0 ТО Израелско МСП е разработило нов начин за проектиране и
производство на планарни трансформатори и индуктори. Предимствата включват
значително намаляване на размера, обема и теглото, подобрена енергоефективност.
Фирмата търси стратегическо партньорство за тестване на нови приложения,
приспособяване към нови пазарни нужди и други.

19. 09 PL 63AW 3DU1 ТR Фирма от Полша, която се занимава с производство, внос и
търговия на едро на плочки, търси машини и ноу-хау, които й позволяват да
произвежда иновативни продукти от гранули гума с цел подобряване на съществуващи
продукти и създаване на нови такива. Фирмата търси напълно разработена технология.
Търсят се лицензионни споразумения и споразумения за смесено дружество, както и
договори за производство и техническо сътрудничество.

20. 09 LU 70DB 3DZI ТО Фирма от Люксембург е разработила система, която може да
открива пешеходци, които изчакват за да пресекат улица. Тя може да прави разлика
между хора, които чакат на кръстовище и такива, които просто минават. Фирмата търси
партньори, които се интересуват от търговско споразумение за тази система.

21. 09 RO 78EG 3DYL ТО Румънски изследователски институт е разработил система за
запечатване, която може да бъде използвана за хидравлични цилиндри и помпи.
Румънският изследователски институт търси индустриален партньор за сглобяване и
проектиране на системата за запечатване.

22. 09 LU 70DB 3DZH ТО Фирма от Люксембург е разработила и патентовала система
за намаляване на потреблението на топлинна енергия от сгради, които използват
асансьори. Благодарение на тази технология може да бъде постигнато значително
намаляване на разходите и емисиите на въглероден двуокис. Фирмата търси партньори,
които се интересуват от търговско споразумение за тази система.

23. 09 RO 78EG 3DYN ТО Румънски изследователски институт е разработил
устройство, което може да бъде използвано във пневматични инсталации и
пневматични инсталации с автоматично нагласяне. То позволява автоматична
регулировка на налягането в реално време. Търси се партньор за проектиране и
сглобяване.

24. 09 IL 80ER 3DZ2 ТО Израелско МСП е разработило нова технология за
производство на гориво от гума, полимери и връзки за превозни средства.
Предимствата включват ценова ефективност и екологичност. Фирмата търси
индустриален партньор, който ще използва технологията за производствения си процес.

25. 09 IL 80ER 3DZ4 ТR Израелска фирма, специализирана в проектиране на решения
за областта на производство на метални листи, търси иновативни изделия от метал на
етап проектиране или разработка с цел планиране и производство. Търсят се фирми
стратегически партньори за сътрудничество.

26. 09 RO 78EG 3DYI ТО Румънски изследователски институт е разработил просто и
компактно устройство, което може да бъде използвано в пневматични инсталации и
пневматични инсталации с автоматично регулиране. Регулаторът поддържа изходното
налягане постоянно, дори когато налягането трябва да е различно. Румънският
изследователски институт търси индустриален партньор за проектиране и сглобяване
на регулатора.

27. 09 RO 78EG 3DXS ТО Румънски изследователски институт е разработил компактно
устройство, което може да бъде използвано в пневматични инсталации и пневматични
системи с автоматично регулиране. Регулаторът позволява регулиране на налягането на
системата към работните условия, като то има различни стойности при даден цикъл.
Румънският изследователски институт търси индустриален партньор за сглобяване и
проектиране на регулатора.

28. 09 FR 36L3 3DXA ТО Френско МСП предлага оригинална патентована технология с
няколко приложения за хранително-вкусовата промишленост (изсушаване и
текстуриране на плодове и зеленчуци, стерилизиране на прахообразни или
фрагментирани продукти, извличане на ценни масла, попарване на зърнени храни и
подобни), както и за запазване на археологически находки от дърво. Фирмата
рекламира технологията чрез проектиране, производство и комерсиализиране на
оборудване. Фирмата търси техническо сътрудничество и лицензионни споразумения.

29. 09 FR 32I9 3DY0 ТR Френска фирма произвежда мебели за открито за паркове и
публични места. Тя продава пейки, произведени от ламинирана облицована дървесина.
Дървото е избрано като суровина, тъй като то се използва като естествен материал.
Въпреки това лепилото, което се използва в момента е доста токсично и може да
изхвърля летливи органични вещества. Поради екологични причини, фирмата търси
лепила, които не са токсични и предлагат рециклируемост като запазват сегашната
производителност.

30. 09 BE 0324 3DQZ ТО Белгийски университет е открил структурно сходни на
пролактина пептиди, които притежават наклонена пептидна структура и представляват
ангиогенични инхибитори. Университетът търси сътрудничество с академична
институция или лицензионно споразумение с фармацевтична фирма за по-нататъшна
разработка.

31. 09 FR 37M3 3DX9 ТО Френска фирма е създала универсална свързваща система,
която може да се закрепи на съществуващи връзки или самата тя да стане свързваща.
Фирмата търси партньори, специализирани в производство на офис консумативи, за
лицензионни споразумения.

32. 09 FR 32j5 3DUN ТО Френска лаборатория е разработила нов процес за изработване
на силициеви наножички чрез галванизиране в йонен разтвор. Лабораторията търси
индустриални партньори за внедряване на тази технология в производствения процес,
основно в сферата на фотонни или оптоелектронни устройства като например
биологични и биомедицински сензори. Предлаганото сътрудничество е във формата на
лицензионно споразумение.

33. 09 BE 0213 3DWA ТО Белгийска фирма, занимаваща се със пътно оборудване и
сигнализиране, е разработила сгъваемо устройство, което допълва съществуващото
оборудване за безопасност на железопътни прелези с цел намаляване на случилите се
инциденти. Фирмата търси железопътни фирми или оператори или доставчици на
оборудване и сигнализиращо оборудване.

34. 09 FI 30I0 3DY6 ТО Финландски изследователи от централна болница са
разработили начин за увеличаване на дълги, богати, повтарящи се сегменти с висока
ефективност на увеличаване. Този метод осигурява бързо и надеждно увеличаване на
ДНК, която съдържа повтарящи се поредици. Търсят се диагностични фирми за
лицензиране и по-нататъшна разработка.

35. 09 SE 67CJ 3DYR ТR Шведска фирма, занимаваща се с обработка чрез лазери,
заваряване, рязане и изстъргване, притежава оптична система за следене, която
използва триангулация за намиране и проследяване на мястото, където ще се заварява.
Тази система се нуждае от някакъв вид геометрична разлика във височината за
намиране на шева. Търсят се партньори за техническо сътрудничество и съвместна
бъдеща разработка за намиране на позицията на шева.

36. 09 SE 67CJ 3DXZ ТО Шведска фирма от сектора за възобновяема енергия е
разработила нова въздушна пещ, която се захранва от отпадъци от дърво, гранули и
парчета продукти, използвани за отопляване на промишлени и други сгради. Други
приложения включват изсушаване на зърно, като например царевица и пшеница, или
изсушаване на дърво. Основното предимство на тази пещ е високата ефективност от 92-
96%. Търсят се партньори за търговски споразумения, маркетинг, инсталация на мясти
и технически консултации.

37. 09 SE 67CJ 3DX0 ТО Шведска фирма, занимаваща се с автоматизация на
производството, е разработила нов вид резец за рязане на пластмасови тръби (диаметър
10-50 мм). Резецът се намира в директна връзка с линията за изтикване, където тръбите
се режат перфектно докато се транспортират. Инструментът се реже лесно, когато се
сменя диаметъра на тръбата. Търсят се партньори за търговски споразумения,
маркетинг и техническа консултация.

38. 08 SE 67CJ 27HQ ТО Шведска фирма е разработила софтуер за анализ на
механичната сила, който е основан на нова технология, която позволява изчисляване на
подробна геометрия с ниска разделителна способност и с използване на истинска
адаптивност. Приложенията включват разработка на продукта и основното предимство
е краткото време, необходимо за постигане на резултат. Фирмата търси лицензионни и
търговски споразумения.

39. 09 SE 67CF 3DYT ТО Шведска фирма е разработила иновативно устройство за
защита на жени, които са изложени на физическо и психическо насилие в дома.
Основните предимства са, че то може да предава звук за записване на нападение, когато
се активира. Ако жената желае, тя може и да извика помощ чрез това устройство.
Фирмата търси партньори за тестване на продукта.

40. 09 SE 67CJ 3DIV TR Малка шведска фирма разработва нов вид фистулни катетри за
хемодиализа. Фирмата търси експертизи и познания за производство на игли и катетри
за медицински приложения. Фирмата търси помощ за разработка на пластмасов катетър
със стоманена игла за хемодиализа. Ако партньорът може да отговори на изискванията,
фирмата може да обсъди и споразумение за производство.

41. 09 SE 67CJ 3DWO TO Шведска фирма е разработила самонасочваща се система от
колела за пренос на тежки товари. Оригиналното намерение е тази система да
транспортира големи и тежки декори в опери и театри, но промишлената нужда от този
тип продукт трябва да е дори по-голяма. В много случаи системата може да замести
въздушни лагери. Търсят се партньори за маркетингови и производствени
споразумения както и за по-нататъшна разработка на продукта с цел намаляване на
производствените разходи.

42. 09 SE 67CL 3DYQ ТR Шведско земеделско стопанство търси производители на
малки машини за планирано производство на сладолед във нова мандра, принадлежаща
към земеделското стопанство. Планира се мандрата да използва около 150 000 литра
сурово мляко на година. Земеделското стопанство се интересува от влизане в контакти
с фирми, които произвеждат или продават такова оборудване или системи за
производство.

43. 09 RO 78EF 3DX5 ТR Румънско МСП произвежда оборудване за радиоразпръскване
с ниска, средна и голяма мощност. Усилвателите на мощност въвеждат нелинейни
компоненти във външните сигнали, особено при голяма мощност и с цифрови сигнали.
Фирмата търси цифрова адаптивна програмируема сърцевина, която може автоматично
на анулира интермодулационните продукти при изхода на предавателя.

44. 09 RO 78EG 3DYC ТО Румънски изследователски институт е разработил
дистрибутор на флуиди, който работи под налягане, и който може да се използва в
хидравлични или пневматични задвижващи се инсталации. Изобретението се състои в
производство на хидравличен дистрибутор, при който схемата за разпространение
между помпа, потребителски резервоар и резервоар за връщане не се нуждае от
разглобяване на дистрибутора от хидравличната инсталация. Търси се индустриален
партньор за проектиране и сглобяване на дистрибутора.

45. 09 IT 53V3 3DZ6 ТО Италианско МСП предлага еднокомпонентна иновативна
керемида, която позволява поставяне на фотоволтаичен модул. Керемидата притежава
максимално ниво на архитектурно вграждане и допълнителна функционалност за
производство на енергия като например топлинна изолация и вентилация на покривни
системи. Керемидата може да се използва и без фотоволтаични модули. Фирмата търси
индустриален партньор, който се интересува от предложения продукт чрез
споразумения за лиценз, търговия и производство.

46. 09 HU 50S5 3DV5 ТО Унгарско МСП е разработило нова процедура за
преобразуване в тор на твърди и течни животински изпражнения. Тя може да се
използва от всички видове фирми, занимаващи се със животновъдство. Целта на
разработката е да се заменят скъпите и екологично опасни химически торове с
екологични естествени такива. Фирмата търси индустриални партньори, интересуващи
се от лицензионни и търговски споразумения.

47. 09 HU 50S5 3DUZ ТО Унгарско МСП, занимаващо се с изследвания и разработка в
областта на управление на промишлени отпадъци, екологична защита, електрохимия и
химия, е разработило нова нанотехнология, която намалява съдържанието на арсеник
във водата по-ефективно от всички други процеси. Фирмата търси промишлени
партньори за лицензионно споразумение. Фирмата се интересува и от търговско
споразумение с техническа помощ.

48. 09 DE 76DW 3DLJ ТО Немски изобретател е разработил иновативно интегрирано
решение за подобряване на четимостта на малки етикети на опаковки и кутии. Частта
от опаковката с дребен за четене текст ще се прави от много гъвкава и еластична гума
или пластмасов материал. Това позволява на тази специална част да изпъкне. По този
начин етикетът ще бъде увеличен и ще може да се чете дори без очила. Изобретателят
търси лицензионно споразумение и техническо сътрудничество.

49. 09 RO 78EG 3DY5 ТО Румънски изследователски институт е разработил апарат,
който може да бъде използван в хидростатично задвижващо поле. Новостта се състои в
замяната на цилиндрите с двоен ефект (с два възела) с някои, които притежават по-
прост ефект (с един възел), което води до замяна на четири свързани хидравлични
цилиндри, които задвижват заменените цилиндри с три свързани дистрибутора. Търси
се индустриален партньор за проектиране и сглобяване на апарата.

50. 09 DE 19A8 3DUB ТО Немски производител на консумативи за зъболекари и
зъботехници е разработил иновативна полимерна течност, която може да бъде
използвана в принтери като мастило. Течността може да се втвърди чрез използване на
светлина. Втвърденият материал е запалим и не оставя следи и може да се използва за
създаване на метални модели и други. Фирмата търси партньори от промишлеността, с
които може допълнително да разработи продукта и да го приспособи към специфични
нужди.

51. 09 DE 0855 3DVY ТО Немски университет е разработил наномикрофон, който е
съставен от свързани органични монослоеве. Бъдещите приложения включват слухови
апарати или наблюдение. Извършени са и тестове. Възможно е производство на
изключително малки устройства по един лесен начин, съвместими с промишлените
стандарти. Търсят се индустриални лицензиати.

52. 09 DE 19A8 3DW5 ТR Немският клон на многонационална компания,
специализираща се в култури за хранително-вкусовата промишленост с фокус върху
текстуризиране и други свойства, търси нов метод/добавка за запазване на активни
микробни клетки по време на производствения процес. С цел предотвратяване на
загуби и намаляване на разходите по съхранение и транспорт се търсят алтернативни
методи за запазване на клетки. Търсят се лицензионни споразумения или смесени
дружества.

53. 09 RO 78EG 3DYD ТО Румънски изследователски институт е разработил
дистрибутор на флуиди, който работи под налягане и може да се използва за
хидравлични или пневматични задвижващи инсталации. Новостта се състои в
производство на хидравличен дистрибутор, при който схемата за разпространение
между помпа, потребителски резервоар и резервоар за връщане не се нуждае от
разглобяване на дистрибутора от хидравличната инсталация. Търси се индустриален
партньор за проектиране и сглобяване на дистрибутора.
Технологичен Бюлетин 2409

01. 09 IL 80ER 3DDO TO Израелска фирма е разработила уникална платформа за
създаване на уеб-сайтове за потребители без технически познания в разработката на
софтуер. Сега хората, които не разполагат с такива познания могат да създават сайтове
много бързо и много лесно. Фирмата търси стратегически партньори за по-нататъшна
разработка, подходяща за нови пазари или нови пазарни приложения.

02. 09 EE 21B9 3DWB ТО Естонски университет търси лицензиат или партньор за
изследвания за патентован фиксатор за ортопедична и ветеринарна хирургия.
Устройството служи за фиксиране на счупвания на дългите цилиндрични кости и
притежава няколко предимства в сравнение със съществуващите решения, позволява
по-добро и по-бързо оздравяване и е технически лесно за реализация, тъй като се
състои от няколко части.

03. 09 EE 21B9 3DWL ТО Естонски университет търси лицензиат за вертикален
стабилизатор, който значително подобрява стабилността и управляемостта на дъски за
сърф. Използането на това устройство не изисква промени по дъската, а то може лесно
да се инсталира от всеки един сърфист. Устройството има предимства както за
начинаещи, така и за опитни сърфисти. То може да бъде разглеждано като сериозна
алтернатива за начинаещите сърфисти, тъй като им позволява да използват дъски за
средно напреднали сърфисти.

04. 09 PL 61AN 3E0P ТО Малка полска фирма е разработила устройство за отделяне на
масла и други въглеводородни течности от водни повърхности. Това устройство е
универсално и много ефективно за събиране на всички видове масла и подобни
замърсители. Фирмата търси партньор, който се интересува от търговско споразумение
с техническа помощ, вкл. техническа консултация и контрол на качеството.

05. 09 PL 61AN 3E0M ТО Малка полска фирма е разработила нов начин за измиване и
изсушаване на палети. Тази иновативна технология притежава многобройни
предимства по време на почистване. Тя заема малко място, притежава малки
изисквания, а измиването в затворена верига означава по-ниски разходи за използване.
Устройството се характеризира с висока енергийна ефективност и нисък фактор за
повреди, както и с ниска цена. Фирмата търси търговско споразумение с техническа
помощ.

06. 09 PL 64BF 3E05 ТО Полска изследователска лаборатория предлага нови методи за
анализ на кръв, които не изискват употреба на скъпи химични реагенти. Технологията
може да се използва за различни медицински анализи, в токсикологията, изследвания
на храни, в станции за пречистване на вода и други. Лабораторията търси
изследователски институт за техническо сътрудничество или фирма за тестване и
адаптиране за специфични нужди.

07. 08 PL 61AN 27H8 ТО Полски изобретател е разработил иновативно решение за
моторен параглайдинг. Идеята, която стои зад решението е да се използва по-проста и
лека структура за намаляване на разходите за производство и по-малки размери за
улеснен транспорт, особено за хора с по-малка физическа сила. Изобретателят търси
производител, който се интересува от търговско или лицензионно споразумение.

08. 09 PL 62AS 3DZL ТО Полско МСП от Люблин, специализирано в производство на
безжични системи за управление, предлага своя собствена разработка, използвана за
наблюдение и управление на мобилни обекти. Фирмата проектира и произвежда
устройства, използвани за проследяване на обекти, наблюдаване на потреблението на
гориво и други. Фирмата търси партньори за търговско споразумение с техническа
помощ, споразумение за производство или лиценз.

09. 09 PL 64BD 3DLH ТО Голям полски университет е разработил методологичен
модел за процес на рязане с охлаждане, с намалено време за рязане и разпространение
на стрес, докато в същото време температурата за рязане е повишена. Моделът е
наличен за демонстрация. За сътрудничество се търсят партньори за разработка на
технологии и производство.

10. 09 PL 64BF 3DV3 ТО Полски изследователски институт е разработил модерна
система за кардиологична и терапевтична рехабилитация. Най-голямото предимство на
системата е безжичен пренос на данни между компонентите й. Институтът търси
търговско споразумение с техническа помощ.

11. 09 PL 64BH 3DR0 ТО Полски предприемач е разработил технология за вертикален
транспорт на инвалидизирани хора с цел улесняване на живота им. Асансьорът може да
бъде инсталиран във всяка една сграда без нужда от специална конструкция.
Технологията е проста и безопасна и пести енергия. Фирмата търси индустриални
партньори, които се интересуват от по-нататъшна разработка и внедряване.

12. 09 PL 61AJ 3DA6 TR Полска фирма търси технология за производство на
многослойни стени или панели за производство на акустични екрани, които отговарят
на параметри за изолация, издръжливост и обезшумяване. Търсената технология трябва
да използва звуковите свойства на гранули, които са резултат от обработка и/или
рециклиране на пластмаси или гумени отпадъци.

13. 08 PL 61AJ 0IYU ТО Полски изследователски институт е разработил нова
технология за използване на перата на заклани пилета, които са изчистени от патогенни
микроорганизми. Крайният продукт от тяхната употреба подобрява качеството на
почвите като ги обезкиселява и наторява. Институтът търси партньори за техническо
сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ.

14. 09 PL 64BD 3CMV ТО Полско МСП е специализирано в противокорозионни
покрития, елементи за тръбопроводи за газ, нефт, топлина и други. Фирмата има
разрешение да предлага технологии за противокорозионни покрития с различни
изолационни възможности за предпазване на стоманени тръби на инсталации за газ,
вода, горива и други. Фирмата търси партньори от строителния отрасъл, които желаят
да сътрудничат за предпазване на тръбопроводи от корозия.

15. 09 EE 21C0 3DYZ ТО Естонска фирма, осигуряваща високотехнологични услуги и
инструменти за тестване на оптични системи, е разработила нов начин за измерване на
интерферометрия. Технологията се използва за изпитване на лещи, пластини, призми,
огледала, хомогенност на оптични материали, тънки покрития и много други обекти.
Търсят се партньори за техническо сътрудничество и търговско споразумение с
техническа помощ.

16. 09 PL 62AS 3D6X ТО Фирма от Полша предлага напредничаво интернет
приложение, което се нарича “Виртуален център за консултации” – модерен канал за
комуникации между фирма и клиентите й. Системата се основава на идеята за
установяване на контакт с клиенти чрез уеб-сайт в реално време. Фирмата търси
партньори за търговско споразумение с техническа помощ, споразумение за
производство или лиценз.

17. 09 DE 1170 3DU2 ТО Немски университет за приложни науки е изобретил сензор за
автоматично различаване на видове мъгла и измерване на видимостта. Тази
комбинация от функции не се предлага от никой друг сензор за видимост. Институтът
търси партньори за комерсиализиране на технологията.

18. 09 DE 76DW 3DLU TR Двама немски изобретатели са намерили начин за
информиране на пътуващи хора за възможности за пътуване, обновени с данни в
реално време, което дава възможност за обмисляне на пречки по пътя и за намиране на
други възможности. Търси се програмно приложение, което събира информация от
различни източници в едно цяло и постоянно обработва и синхронизира информацията
в рамките на специфична база данни.

19. 09 AT 0105 3DXJ ТО Австрийска фирма е разработила модул за производство на
специални химикали и фармацевтични съставки. Предимствата включват оптимизиране
на смесването, както и подобрен контрол на реакциите и параметрите. Допълнително
предимство е генериране на флуидни потоци. Фирмата търси индустриални партньори
за нови приложения на патентованата технология и осигуряване на техническа помощ.

20. 09 AT 0105 3E1C ТО Австрийска фирма е разработила нова формула за покриване
на семена, която намалява чувствителността им към студ. Това позволява разширяване
на зоната на отглеждане на север или по-ранно сезонно засяване и събиране на
реколтата. Намаляват се и отрицателните странични ефекти от пестициди и други и се
повишава способността за получаване на кълнове. Формулата е подходяща за царевица,
рапица, слънчоглед, захарно цвекло. Фирмата търси търговски, индустриални и
изследователски партньори.

21. 09 HU 50S4 3E11 ТО Унгарски изследователски институт е разработил нов вид
хранително вещество от отпадни води. Поради състава си то е много подходящо за
подобряване и обогатяване на песъчливи почви. Тази технология решава и проблема за
ефективно използване на утайки от отпадни води и подобрява киселинноста на
песъчливите почви. Изследователския институт търси индустриални партньори, които
се интересуват от търговско споразумение и партньори в страните от ЕС за използване
на тази технология и за по-нататъшна разработка.

22. 08 HU 50R7 0JE4 TR Малка унгарска фирма търси машини за дървообработване и
фитинги, чиито разработка и производство може да поеме от фирмите, занимаващи се с
дървообработка. Основната цел е производство на автоматизирано оборудване за
обработка на дървесина в ограничени и средноголеми серии. Фирмата търси контакти
със словашки фирми, които се интересуват от опита й в тази област. Търсят се
партньори за производство и търговски споразумения с техническа помощ и
финансиране.

23. 09 DE 0855 3DZ1 ТО Немски университет е разработил нов мембранен модул за
обмяна на влага и топлина между много тънки мембранни слоеве. Той се характеризира
с голяма стабилност и отлични възможности за пренос. Приложенията са многобройни
– в климатизирането или медицината. Търсят се индустриални фирми за лицензиране и
пускане на прототипа на пазара.

24. 09 GB 42O1 3E5I TR Британска фирма за потребителски стоки търси научна
експертиза, която се отнася до пълнене на бутилки и торбички с продукти от
ненютонови течности. Търсят се решения за различни проблеми, свързани с пълненето.
Търси се предложение за разрешаването на тези технически проблеми по един научен
начин.

25. 09 GB 42O1 3E5H ТR Британска фирма за потребителски стоки желае да си
партнира с научни институции и други организации с цел придобиване на познания за
модерните технологии в областта на роботизираното опаковане с цел внедряване на
технологии от следващо поколение в производствените си мощности. Търсените
технологии може да бъдат пуснати на пазара или да са в процес на разработка.

26. 09 HR 89GM 3E43 ТО Хърватска фирма е разработила устройство за наблюдение на
изолирани тръби, които се използват в инсталации за топла вода. Системата открива
влага и срязвания в случай на механични повреди и изпраща доклади в текстови вид до
определените мобилни телефони. Едно от предимствата на това устройство е, че
уведомяването чрез SMS намалява броя проверки за откриване на възможни повреди.

27. 09 HR 89GM 3E4Z ТО Хърватска фирма е разработила устройство за отдалечено
отчитане на топломери чрез SMS съобщения. Устройството чете данните за
потреблението на топлина и други технически подробности, важни за технологичното
наблюдение на топлината. То позволява и отдалечено включване и изключване на
системата за отопление, както и регулиране на определени аспекти от отдалечения
контрол.

28. 09 GB 42O1 3E44 ТО Британско МСП е разработило високоефективна гама от
гелове за насърчаване на развитието на растения. Гелът може да бъде формулиран по
различни начини с цел подкрепа на различни растения. Фирмата търси партньори,
които могат да осигурят колективна техническа разработка на продукта с възможност
за приспособяване към различни пазари в Европа.

29. 09 BG 0528 3E1G ТО Българска фирма, специализирана в полимери, е разработила
иновативна технология и машина за рециклиране и гранулиране на отпадъчни
полимери. Технологията позволява намаляване на потреблението на енергия с 50% и
намаляване на производствената цена с 60% в сравнение с използваните
конвенционални системи, като качеството на крайния продукт се повишава. Фирмата
търси партньори, които се интересуват от лицензиране на технологията или създаване
на смесено дружество за производство и маркетинг.

30. 09 BG 0528 3E15 ТО Екип от български изследователи са патентовали нов метод за
цифрова двуезична комуникационна система, която позволява превод в реално време с
голяма точност. Екипът търси партньори в лингвистиката, разработката на софтуер и
системи за разпознаване на глас за по-нататъшни изследвания, техническо
сътрудничество и инвестиции за проектиране на експериментален софтуерен модел.
Ще бъде дадени изключителни права за цифровите ръкописи на езиците.

31. 09 GB 44O7 3DSF ТR Британска фирма желае да разработи схема за анализ на
фактори, която представлява сложно познание в даден контекст, изисква формулиране
и формализиране на математика, така че моделите, които са разработени по такъв
начин да се поддават на обективна оценка.

32. 09 GB 42O1 3E46 TR Британска фирма е разработила нов вид гел, който може да се
използва за съхранение на нарязани билки в магазинна среда. Гелът увеличава срока на
годност на нарязаните билки и поддържа тяхната свежест за много дълъг период от
време. Предимство са и намалените емисии на въглероден двуокис. Фирмата търси
техническо сътрудничество или смесено дружество с цел разработка на подходяща
опаковка.

33. 09 GB 43O3 3E3J ТО Британска фирма е разработила биомаса, която представлява
възобновим и устойчив източник на енергия под формата на твърдо гориво, подходящо
за домове и промишлеността. Горивото се произвежда чрез патентован процес и
представлява парчета твърдо гориво, което се състои от 70% естествено паднали листа.
Всяко парче гори до 3 часа и може да замести въглищата или дървесината.
Разработчикът търси партньорства в Европа и отвъд за лицензионни споразумения.

34. 09 GB 43O3 3E22 ТО Британска фирма предлага експертиза, ноу-хау и опит в
управлението на проекти за разработване на електрически системи и задвижване за
превозни средства с нулеви емисии. Фирмата разработва електрически системи и
интерфейси за електрически автомобили и автомобили с горивни клетки и техните
задвижвания. Фирмата търси партньорства за техническо сътрудничество.

35. 09 GB 42O1 3E20 ТR Британска фирма търси нови видове естествени консерванти.
Консервантите трябва да имат минимално въздействие върху вкуса на храната и са
предназначени да бъдат безопасна естествена алтернатива на синтетичните
консерванти. Търсените консерванти трябва да са одобрени за употреба във
хранително-вкусовата промишленост и да са готови за тестване преди да може да се
мисли за лицензиране.

36. 09 GB 45P2 3DZW ТО Британска фирма е проектирала и разработила нова двупътна
система за лесно пристягане или привъзване на туби, кабели, кутии, палети и всичко,
което изисква връзване на снопове. Системата позволява лесно сглобяване и затягане
от всяка една страна и може лесно да бъде използвана наново. Разработчикът предлага
лиценз за производство и разпространение на подходящ партньор, който може да
излива и пресова пластмаса и притежава познания за местния пазар.

37. 09 GB 42O1 3E1Z TR Британска фирма търси технология за порест субстрат със
специфични изисквания (определена клетъчна структура, възможност за свиване,
възстановяване на форма, капилярност, цвят и безопасност) за приложение, което
фирмата разработва. Възможни са лицензиране или съвместно разработване в
зависимост от решението. Ако такава технология не съществува се търси партньор с
опит в порести материали, който може да помогне за разработването на такъв материал.

38. 09 GB 40n6 3E2U TR Британска фирма за фармацевтични продукти търси
технологии и посредници, които могат да премахват алергенни видове, намирани в
домакинствата. Фирмата желае техническо сътрудничество и/или лицензиране с фирми
или академични институции.

39. 09 TR 97NA 3DGA ТО Турски изобретател е разработил нов вид кухненски миксер,
който може да бъде прикрепен към ръба на всякакви видове съдове без значение от
размера им. Миксерът представлява автоматична машина, която разбива при желаната
скорост без да се налага на потребителя да го държи. По този начин той спестява
работна сила. Изобретателят търси лицензиране и споразумения за смесено дружество.
40. 09 TR 99PB 3DN9 TR Турска фирма търси технология за производство на карбидни
инструменти за индустриални процеси. За предпочитане е технологията да е вече на
пазара. Фирмата търси партньорство за техническо сътрудничество или споразумение
за смесено дружество.

41. 09 GB 42O1 3DUY ТR Британска фирма търси нови технологии за “умни”
мембрани, които позволяват известна степен на контрол върху преноса на газове чрез
фотоактивиране, топлинно активиране или активиране чрез напрежение. Технологиите
могат да са готови или в разработка – ето защо съществуват различни възможности за
лицензиране в зависимост от предложеното решение.

42. 09 GB 42O1 3DUX TR Британска фирма търси съществуващи новаторски
технологии за премахване на козина на домашни любимци от мебели. Продуктът
трябва да може да премахва всички видове козина от повърхността или заплетена в
тапицирани мебели, пердета или други тъкани. Търси се лицензиране на продукти.

43. 09 TR 97NA 3DT5 ТR Турска фирма, занимаваща се с приложение на технологии за
възобновяема енергия в земеделието, търси дехидратираща технология за храни,
базирана на геотермална енергия. В момента фирмата притежава геотермални кладенци
с температура 60-90 градуса Целзий за отопление на оранжерии и търси партньори,
които да осигурят решения за изсушаване на храна с геотермална енергия.

44. 09 TR 97NA 3CXA ТО Турска фирма е разработила продукт, който намалява
вредните емисии, изхвърляни от моторни превозни средства. Продуктът намалява
количествата неизгорели въглеводороди до много голяма степен. Фирмата търси
търговски партньори с техническа помощ и техническо сътрудничество.

45. 09 TR 97NA 3E1H ТО Турска фирма е разработила нов уред за полиране, който
полира и осигурява твърдост на повърхността, както и калибриране. Инструментът
може да се използва в различни области. Фирмата търси потенциални партньори, които
се интересуват от споразумения за разпространение. Фирмата търси и търговски
споразумения с техническа помощ с крайни потребители на споменатата технология.

46. 09 TR 97NA 3DGI TR Турско МСП, произвеждащо устройства за наблюдение на
човешки зародиши, търси техническо сътрудничество с цел развиване на
проектирането и приложението на тази система.

47. 09 TR 97NA 3DHI ТО Турски изобретател е разработил напълно механична система,
която позволява да се изключват тръбопроводи за газ, горива, вода и други в случай на
земетресение. Системата е напълно механична и не се нуждае от външна енергия като
например електричество. Изобретателят търси лицензиране и/или споразумения за
смесено дружество за комерсиализиране на технологията.

48. 09 GB 45P2 3E0O TO Британска фирма е проектирала и разработила ново решение
за проблема, свързан с рециклиране на стари врати за гаражи. Решението гарантира, че
болшинството от тези врати няма да се нуждаят от замяна и може да удължи живота им
почти до безкрайност. Разработчикът търси производители за доставка на решението на
франчайзери за даден регион според споразумение за производство. Производителят
трябва да може да излива или оформя големи полимерни листи.

49. 09 MK 82EX 3DEZ ТО Македонски изобретател предлага специфичен механизъм за
рязане на пластмасови бутилки. Той е преносим и може да се използва на място –
идеята е чрез рязане да се постига ефективно подреждане на бутилки за транспорт или
съхраняване. Изобретателят търси производители и инженерни фирми за техническо
сътрудничество, лицензионно споразумение, търговско споразумение, смесено
дружество и достъп до финанси.

50. 09 SI 68CP 3DM1 ТО Словенска фирма е разработила системи за разпознаване чрез
отпечатъци за домашна употреба. Те представляват самостоятелни решения за къщи,
апартаменти, работилници и други производстени предприятия. Устройството е лесно
за употреба и с приятен интерфейс.

51. 09 HR 89GJ 3DJX ТО Хърватска фирма за технологичен трансфер предлага нови
фази за течна хроматография. Този метод може да бъде извършван в значително по-
голям мащаб и по този начин производителността е подобрена. Търсят се лицензиат и
партньор за разработки.

52. 09 HR 89GJ 3DQH ТО Хърватска фирма е разработила нови енергийно ефективни
строителни технологии. В сравнение с обикновените такива, тези технологии пестят до
40% повече енергия, като по този начин намалява разходите за изразходена енергия с
от 30% до 70%. Фирмата търси партньори, които се интересуват от прилагане на тази
технология.

53. 09 HR 89GJ 3DJ6 ТО Хърватска фирма за пренос на технологии предлага нов вид
сензор, които е проектиран да открива меки частици във водна среда без значение дали
са налични твърди частици. Търси се партньор за по-нататъшна разработка и
финансиране.

54. 09 GB 47P8 3DHG TR Британски център за иновации търси производител с
възможност за бързо прототипиране на нови компоненти, като например катетри за
медицината. Търси се споразумение за подизпълнение или търговско споразумение с
техническа помощ.

55. 09 GB 40n6 3DLN ТО Британска фирма за откриване на нови лекарства предлага
система за наблюдение на академични групи без заплащане. Потребителите могат да
предоставят тяхна молекулна цел, вкл. структура на известна белтъчина през уеб сайта
на фирмата и фирменият софтуер ще търси във внимателно подбрана библиотека,
състояща се от молекули. Търсят се партньори за тестване на нови приложения.

56. 09 GB 43O3 3DVE TR Британска фирма, която е активна на пазара за храни, търси
вино, което има здравни ефекти. То трябва да има силен пазар въз основа на вкус и
външен вид и да притежава засилен хранителен ефект. Фирмата търси партньори за
търговски споразумения с техническа помощ и лицензиране.

57. 09 GB 47P8 3DHJ ТО Британска фирма е разработила и патентовала уникална
запънка за резета за врати, които са сигурни и дават достъп в случай, че вратата е
насилена без да се счупва ключалката. Фирмата няма възможности за производство и
търси производител на компоненти с цел търговско споразумение.

58. 09 GB 43O3 3DU0 ТО Британски изобретател е патентовал устройство за
наблюдение, проектирано за защита на празни къщи от проникване. Устройството
използва един или повече скрити сензора за регистриране на подозрителни звуци,
показващи влизане. Приемател, намиращ се в къщата на съседа го информира и му
позволява да се обади на полицията без нарушителя да знае. Разработчикът търси
партньорства за търговска употреба чрез лицензиране и други начини.

59. 09 GB 43O3 3DRJ ТО Малка британска предприемаческа организация е проектирала
и тествала успешно нов вид обувка, която предпазва бегачи от вредни повтарящи се
влияния върху петата. Дизайнът е проектиран така, че да намалява пъвоначалното
увеличаване на силата на контакт по време на удара на крака в земята. Разработчикът
търси партньорства за използване на този нов вид обувка чрез лицензионни
споразумения.

60. 09 GB 43O3 3DOR ТО Британски университет предлага патентована технология за
контрол и разпространение на подпочвени води чрез устойчиви градски
канализационни среди. Университетът търси партньорства за лицензиране.

61. 09 GB 43O3 3DJQ ТО Британска фирма предлага уникална, гъвкава и практична
бронежилетка, която може да съдържа както мека, така и твърда броня, които да
защитят използващия я от куршуми и гранати. Фирмата търси партньорства за
търговски споразумения с техническа помощ и лицензиране.

62. 09 GB 43O3 3DJS ТО Британска фирма е разработила напредничави технологични
микросфери и кухи силиконови обвивки, които предлагат уникални начини за
доставяне на молекули за търговско приложение. Това включва полимерни добавки и
лекарства. Разработчикът търси партньорства за техническо сътрудничество и
лицензиране.

63. 09 GB 44O7 3E39 TR Британска фирма търси технологии за избелване на зъби чрез
поставяне на оптични материали върху повърхността на зъбите. Фирмата се интересува
от разбиране на името на материала и неговите характеристики, начина на поставяне и
задържане и идеи как той може да се нанася от потребителски продукти като паста за
зъби, дъвка или бонбони.

64. 09 GB 44O7 3DX4 ТО Британски университет е разработил система за охлаждане,
която се състои от тръби, и която предлага пренос на топлина с висока скорост.
Университетът търси фирми от областта на производството на микроелектроника или
машини за изсушаване и вентилация за съвместна разработка и/или финансиране на
проекти за изследвания.

65. 09 GB 44O7 3DYG ТО Британски университет разработва начин за производство на
възобновяема енергия. Университетът търси партньори от енергетиката за създаване на
пилотна система с възможност за тестване на системата и адаптиране към пазарните
нужди.

66. 09 GB 44O7 3DZO ТО Британски университет е разработил микросистема за
охлаждане, предназначена за подобрено охлаждане на микроелектронни устройства.
Университетът създава прототип и търси партньори за тестване и внедряване на
устройството. В дългосрочен план университетът търси партньори за подпомагане на
продължаващата миниатюризация на системата за охлаждане.

67. 09 GB 44O7 3DX2 TR Британска биотехнологична фирма търси партньори, които
откриват лекарства, за сътрудничество в изследването на библиотека, събрана от
колекция на 2500 вида висши гъби. Търсят се партньори за наблюдение на
библиотеката за биоактивност и подпомагане на изследвания.

68. 09 GB 77dz 3E3I ТО Британско МСП проектира и произвежда трансформатори и
захранвания. Те предлагат повишена ефективност (до 99% в сравнение с 85%
ефективност), те са по-малки на размер, по-леки и работят по-хладни. Фирмата желае
техническото й решение да бъде внедрено в продукти на партньори и търси взаимна по-
нататъшна разработка на технологията и навлизане на нови пазари.

69. 09 BG 0528 3DLE ТО Водеща българска фармацевтична фирма е разработила
технология за производство на производни на галантамин и тяхното използване за
профилактика и/или лечение на нервнодегенеративни болести, вкл. деменция и болест
на Алцхаймер. Фирмата търси партньори за лицензионно споразумение.

70. 08 GB 42O1 0ILA ТR Британска фирма търси нови технологии за премахване на
косми на ниво корен, които предлагат значително намаляване на болката, изпитвана от
потребителя. Технологията трябва да е разработена и готова за лицензиране.

71. 08 BG 0529 0ITT ТО Българска фирма, занимаваща се с проектиране и производство
на системи за наблюдение, е разработила видеомикроскоп, специално проектиран за
нуждите на дерматологията и козметиката. Фирмата търси търговско споразумение с
техническа помощ и стратегическо партньорство с чуждестранни фирми.

72. 08 BG 0529 0ITF ТО Българска фирма, специализирана в проектиране и разработка
на системи за контрол на достъпа, е разработила иновативна система за наблюдение на
места с труден достъп. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ и
стратегическо партньорство с чуждестранни фирми.

73. 09 CH 84FD 3DYM ТО Швейцарска фирма е разработила телеметрично решение за
пренос на захранване и информация от отдалечен сензор за приложения, където се
използват малки безжични сензори без батерия. Технологията се предлага за
лицензиране.

74. 08 SE 67CG 27JB ТО Шведско МСП е разработило технология за драгиране, която
намира приложение в управление на отпадъците. Технологията е автоматизирана и
позволява създаване на поръчкови технологии. Фирмата търси партньори, които могат
да намерят приложения.

75. 09 FI 30I2 3E3O ТО Финландска фирма за преработка на електронни отпадъци е
разработила ново, гъвкаво и ценово ефективно решение за рециклиране на електронни
и електрически отпадъци. Фирмата търси технологични и търговски партньорства от
отрасъла за рециклиране за по-нататъшна разработка на решението.
76. 09 RO 75DV 3E3N TR Румънска фирма търси компютризирана система за
идентифициране, базирана на персонализирана карта, регистриране и следене на
пациенти в болници. Технологията може да се разработва или да е напълно
разработена.

77. 09 SE 67CG 3DL4 ТО Шведско МСП е изобретило технология/устройство за
събиране на топлина в енергийни системи, което намалява потреблението на енергия и
увеличава ефективността. Фирмата търси партньори, интересуващи се от смесено
дружество, които могат да използват тази технология.

78. 09 DK 20B7 3DG7 ТО Датско МСП предлага бойлер с вграден експелер. Системата
позволява производство на топлина за домашно отопление, както и производство на
биодизел от рапица, който може да бъде използван за автомобили. Фирмата търси
техническо сътрудничество с фирми, които могат да адаптират продукта в зависимост
от националното законодателство и видовете земеделска суровина за биодизел.

79. 09 DK 20B7 3DG6 ТО Датско МСП е разработило сортировач на семена, който
комбинира въздушно вентилиране с механично чистене с цел осигуряване на
оптимална суровина за по-нататъшна обработка. Фирмата търси други фирми, които
работят в областта на отоплението, и които могат да адаптират системата към
съществуващи инсталации.

80. 09 DK 20B7 3E2W ТО Датска изследователска група е разработила кормилен модул,
с голяма гъвкавост на движението, който може да бъде използван във всички видове
приложения, където се изисква гъвкавост на транспорта. Модулът е тестван и
патентован и групата търси фирми за производство, които се интересуват от
лицензионни споразумения.

81. 09 DK 20B7 3E2Z ТО Датска изследователска група е разработила оборудване,
което може да намали общата тежест и въртящ момент на земеделски машини с големи
стрели. Групата търси фирми за производство, които се интересуват от лицензионни
споразумения.

82. 09 FI 30I2 3E28 ТО Финландска фирма е разработила ново решение за
промоционални дейности. Една от възможностите е наличие на формат, който прилича
на речник и използва много технологии като интернет, мобилни технологии, синтез на
глас и други и гарантира лесна употреба. Търсят се партньори за по-нататъшна
разработка.

83. 09 FI 30h9 3E24 ТО Финландска изследователска група е специализирана в
отворени проекти и решения с отворен код за технологии за сигурност. Една от тези е
управление на цифровата самоличност. Групата търси партньори, които се интересуват
от тестване и внедряване на нови видове системи за управление на самоличността.

84. 09 SE 67BY 3DE1 ТО Шведско МСП е патентовало метод за пречистване на вода,
който е компактен и ефективен. Системата може да премахва частици като например
пясък. Фирмата търси техническо сътрудничество с общински фирми или други такива
в областта на пречистването на вода.
85. 09 DK 20B7 3E18 ТО Датска фирма е разработила и патентовала нова количка за
пазаруване. Системата се състои от сгъваеми части, които влизат във всички видове
багажници на автомобили. Фирмата търси сътрудничество с други фирми, които се
интересуват от производство на системата чрез лицензионни споразумения или от
фирма, която се интересува от придобиване на патента.

86. 09 SE 67CJ 3DXK ТО Шведска фирма е разработила ново устройство за
производство на енергия от приливи и океански течения. Фирмата търси търговски
споразумения и техническа помощ за разработка, тестване на прототип и
комерсиализиране на технологията.

87. 09 SE 67BY 3DD1 ТО Шведско МСП е разработило инструмент за уеб дизайн в
областта на анимацията, 3D и интерактивността. Фирмата търси техническо
сътрудничество с фирми, които продават мебели, тапети или други подобни.

88. 09 SE 67CG 3DWY ТО Шведско МСП е разработило набор от внедрени алгоритми,
които могат да увеличат ефективността на приложение чрез коефициент 100 000 с цел
повишаване на производителността на компютри или спестяване на големи количества
енергия. Фирмата търси партньори, които могат да се присъединят към програмирането
и да помогнат за допълнителни приложения.

89. 09 DK 20B7 3DWF TR Група датски изследователи изследва нова технология за
контрол на плевелите при отглеждането на органични зеленчуци. Датските
изследователи се интересуват от техническо сътрудничество с частна фирма.

90. 09 DK 20B7 3E0E ТR Група датски изследователи работи върху разработването на
нова технология за улесняване на земеделието с контрол на трафика, която се фокусира
върху изораване, пренос на биомаса и намаляване на тегло. Търсят се нов дизайн на
плуг, софтуер за планиране на пътя и автоматично управление, лек материал за пренос
на биомаса. Клиентът търси техническо сътрудничество с други фирми.

91. 09 AT 0102 3DWP ТО Австрийски университет предлага технология за
производство на напълно нов вид материали, наречени винилмеламини. Те създават
трудни за износване и издръжливи повърхности. Университетът търси индустриални
партньори, които се интересуват от по-нататъшна разработка и/или комерсиализиране
на тези съставки.

92. 09 FI 30I0 3DY9 ТО Финландска изследователска група е демонстрирала, че нов вид
упойка (нороксиморфон) може да бъде полезен аналгетик за гръбначна анестезия.
Търсят се фирми за лекарства за лиценз и по-нататъшна разработка.

93. 09 GB 44O7 3DVP ТО Британска фирма е разработила уникално екологично
решение за производство на рамки за мебели като например маси, бюра и други.
Системата не изисква заваряване и може да се рециклира на 100%. Фирмата търси да
назначи лицензиати във Великобритания и Европа сред производители или
разпространители на мебели на всички видове пазари.
94. 09 GB 44O7 3DTG ТО Британска фирма желае да предложи лиценз или
партньорство за иновативната си медицинска технология. Фирмата е разработила
генератор, който може да се имплантира, и който съдържа презаредяем източник на
енергия. Устройството може допълнително да включи и други електронни вериги за
различни медицински устройства.

95. 09 GB 77dz 3DVX ТR Британска фирма, занимаваща се с проектиране, разработка и
производство на оборудване за инсталация и поддръжка на железопътни релси търси
партньори за производство. Фирмата търси друга фирма, която би се интересувала от
търговско споразумение с техническа помощ, както и производство на някои продукти
на фирмата под лиценз.

96. 09 GB 46P4 3DS0 ТО Шотландска фирма търси партньори от фармацевтиката и
биотехнологиите с цел създаване на партньорство за съвместна разработка с цел
разработване на нови продукти, въз основа на патентована технология за водородни
полимери. Фирмата търси партньори за лицензионни споразумения, техническо
сътрудничество и смесени клинични дружества.

97. 09 GB 46P4 3D1S ТО Шотландско МСП, специализирано в услуги за
производството и договори, предлага продукт против злоупотреба с контролирани
лекарства. Търсят се академични и промишлени партньори, които разработват
контролирани лекарства за производствени и търговски споразумения с техническа
помощ.

98. 09 GB 41n8 3E2J ТО Британска фирма е разработила нова система, която комбинира
регенеративно спиране със стандартен турбодвигател. По този начин може да се
постигне 20% намаляване на употребеното гориво. Търсят се производители на ванове,
таксита, автобуси или доставчици на турбодвигатели за лицензиране и техническо
сътрудничество.

99. 09 GB 41n8 3E17 ТО Британска фирма е разработила напредничав сензор за
позиция, който предлага значителни предимства в областта на производителността и
цената. Търсят се индустриални партньори за използване на технологията.

100. 09 GB 41n8 3E14 ТО Британска фирма предлага издръжлив преносим инструмент
за директно измерване на токсичността на отпадни води. Предимствата включват ниска
цена, лесно използване и компактен дизайн. Фирмата търси партньори от Европа.

101. 09 GB 41n8 3DZ0 ТО Британска фирма е разработила радиочестотна технология,
която предоставя точна информация в реално време, и която има приложения в много
области. Фирмата търси партньори за лицензионни споразумения или сътрудничество
за адаптиране и по-нататъшна разработка на технологията.

102. 09 GB 41n8 3DYX ТR Британска фирма се интересува от нови технологии за
запазване на аромата. В частност това се отнася до опаковки, които са вече отворени.
Видът сътрудничество може да включва лицензиране, съвместна бъдеща разработка
или придобиване.

103. 09 GB 41n8 3DEB ТО Британска фирма предлага спрей за предпазване на тъкани и
мебели от огън. Този продукт е единствения, който отговаря на законодателството на
Великобритания и ЕС за запазване на тъкани и мебели. Търси се сътрудничество и
споразумения за търговия.

104. 09 EE 21B9 3DX1 ТО Изследователи от естонски университет са разработили нов
метод за приготвяне на въглероден аерогел. Този евтин начин позволява контрол върху
структурата на гела. Търсят се производители на аерогелове за лицензионно
сътрудничество.

105. 09 HU 50R7 3DMD ТО Унгарска фирма е разработиа хардуерно-софтуерна
интегрирана система за обработка на текст, работа с бази данни, триизмерно планиране
и други. Фирмата търси партньори за разработка на нови приложения.

106. 09 DE 1593 3DZQ ТО Немски университет се занимава със система, която
гарантира произхода на фармацевтични продукти. Институтът търси партньори, които
се интересуват от използване на резултатите на проекта. Ще се обсъдят различни
форми на сътрудничество.

107. 09 HU 50R7 3DS2 ТО Унгарски унверситетски отдел е разработил технология за
лазерно маркиране на баркодове и електромагнитно четене с цел затрудняване на
кражбите на автомобили. Университетският отдел търси партньори за по-нататъшно
развитие на разработката.

108. 09 DE 0855 3DXU ТО Немски университет е разработил нов метод за наблюдение
на сърдечната дейност на пациенти с байпас. Търсят се иновативни фирми за
лицензионни споразумения и/или сътрудничество за изследвания.

109. 09 DE 0855 3DY1 ТО Немски университет е разработил нанопокритие за
подобряване на прикрепянето на зъбни импланти към венеца. Търсят се иновативни
фирми за по-нататъшна разработка и/или лицензионни споразумения.

110. 09 PL 64BF 3E1V ТО Полски университет е разработил устройство за физически
упражнения на крайници, предназначени за активна и пасивна рехабилитация.
Университетът търси партньор за търговско споразумение с консултация.

111. 09 PL 64BF 3E1U ТО Полски институт за медицински технологии е разработил
ново ергонометрично устройство за лесно и прецизно натоварване на пациента по
време на тестове и рехабилитация. Институтът търси търговско споразумение с
техническа помощ.

112. 09 PL 64BF 3E1T ТО Полска лаборатория предлага идея за система, която ще
позволи създаване на клетъчни хибриди. Лабораторията търси изследователски
институт за техническо сътрудничество или фирма за тестване или приспособяване към
специфични нужди.

113. 09 PL 64BF 3DTZ ТО Полска лаборатория предлага метод за създаване на
реконструкция на пространствено изображение без промяна на дискретната, вътрешна
структура. Лабораторията търси изследователски институт за техническо
сътрудничество или фирма за тестване на методи за адаптация.

114. 09 PL 64BF 3DTI ТО Полска лаборатория предлага система за свободна промяна
на геометрията и енергийността на диагностични рентгенови лъчи. Лабораторията
търси изследователски институт за техническо сътрудничество или фирма за тестване
на методи за адаптация.

115. 09 PL 64BF 3DUI ТО Полски институт е разработил ново многофункционално,
цифрово, диагностично оборудване за изследване на електрическата дейност на
сърцето по време на стрес и почивка. Институтът търси търговско споразумение с
техническа помощ.

116. 09 PL 64BF 3DVG ТО Полски институт е разработил модерно устройство за
временно стимулиране на сърдечните камери чрез електрод, който се вкарва венозно.
Институтът търси търговско споразумение с техническа помощ.

117. 09 DE 0855 3DY8 ТО Немска фирма е разработила честотна роторна резачка за
ефективно нарязване на различни материали за рециклиране. Системата е лесна за
поддръжка и се износва много бавно. Търсят се фирми от областта на рециклирането за
търговски споразумения с техническа помощ.

118. 09 DE 0855 3DYJ ТО Немска фирма е разработила вторична резачка за
рециклиране. Системата е лесна за поддръжка и се износва много бавно. Търсят се
фирми от областта на рециклирането за търговски споразумения с техническа помощ.

119. 09 PL 62AS 3D6Z ТО Полска фирма е разработила метод за бърза замяна на
пробити или развалени тръби в топлинни инсталации. Фирмата търси партньори за
споразумения за производство или техническо сътрудничество.

120. 09 HU 50S4 3DKW ТО Унгарска фирма е разработила преносима, закрепяща се
затворена камина за затопляне на затворени пространства или за затопляне на вода.
Фирмата търси индустриални партньори или изследователски институти за техническо
сътрудничество или смесено дружество.

121. 09 PL 64BD 3DVN ТО Полски университет предлага технология и ноу-хау за
рециклиране на износени инструменти за шлифоване. Университетът се интересува от
търговско и техническо сътрудничество.

122. 09 PL 64BD 3CLJ ТО Полски университет е разработил контролна технология в
магнитно поле, която може да се използва за контролиране на обект в магнитното поле
без да се осъществява контакт с него. Университетът търси партньори, които желаят да
изложат проекта в техническа област.

123. 09 CH 84FB 3DN7 ТR Швейцарско бюро за проектиране търси материал, подобен
на бяла училищна дъска и/или покритие, което може да бъде почиствано на сухо.
Бюрото търси техническо сътрудничество.

124. 09 IT 53V3 3DZT ТО Италианска фирма притежава патент за осветяване и
проветряване на материали от камък, които се използват в различни приложения.
Основните предимства са по-голямо удобство, лекота, изолационност, лесно
използване и други. Търси се партньор за различни видове споразумения.

125. 09 IT 56Z6 3DEI ТО Италианско МСП, занимаващо се с развойна дейност в
областта на безжичните комуникации, предлага иновативен безжичен сензорен
мрежови възел, който работи като цялостно модулно решение. Фирмата търси
партньори за техническо сътрудничество.

126. 09 IT 56Z5 3D00 ТR Италианска фирма, занимаваща се със застилане на спортни
игрища със синтетична трева, търси нова система, която позволява премахване на
повърхности със синтетична трева. Търсената технология трябва да може да отделя
тревата от други материали.

127. 09 CZ 0744 3DQ3 ТО Чешка фирма произвежда технология, която оптимизира
процесите на биоферментация. Фирмата търси партньори, които желаят да оптимизират
процесите си.

128. 09 FR 36L3 3E16 ТО Френска фирма е разработила иновативни дрехи, които
улесняват живота на хора, носещи инсулинови помпи. Фирмата търси заинтересувани
фирми с цел помощ за производство и продажба на тази патентована технология в
Европа.

129. 09 FR 38m9 3DWG ТО Френска фирма, специализирана в пречистване на почви и
въздух, е разработила модули за пречистване на въздух. Фирмата търси търговско
споразумение с техническа помощ.

130. 09 FR 38m9 3DWD ТО Френска фирма, специализирана в пречистване на почви и
въздух, е разработила технология за премахване на органични отпадъци. Фирмата
търси търговско споразумение с техническа помощ, но е отворена към лицензионно
споразумение с техническа помощ.

131. 09 FR 38m9 3DWC ТО Френска фирма, специализирана в пречистване на почви и
въздух, е разработила процес за дезинфекциране на повърхности. Фирмата търси
търговско споразумение с техническа помощ.

132. 09 PL 64BF 3DQB ТО Полска фирма е разработила технология за производство на
тор, богат на хранителни вещества от отпадъчна почва, получена при производство на
бира. Фирмата търси бизнес партньор, който се интересува от подписване на
споразумение за ноу-хау.

133. 09 PL 63AY 3CN9 ТО Полска фирма предлага технология за производство на
захарни изделия, която е многофункционална, лесна за използване и напълно
разработена. Фирмата търси търговско сътрудничество с техническа помощ.

134. 09 EE 21B9 3E1Q ТR Естонско МСП, занимаващо се с продажба на дрехи по
интернет, търси начин за получаване на мерките на тялото на клиентите си по интернет.
Начинът трябва да подобри сегашния неточен начин на измерване на собствените си
мерки с метър и трябва да е лесен за употреба. Предлагат се лицензиране, консултиране
или съвместна разработка на метода.

135. 09 PL 61AK 3DAO ТR Полско МСП, занимаващо се с печат по дрехи, търси
технология, която може да замести традиционния печат. Търсената технология трябва
да е напълно разработена и да може да прави между 2000 и 3000 цветни печата дневно.

136. 09 PL 64BH 3DKX ТR Полска фирма търси модерна технология за производство на
пломби. Търсената технология трябва да е от най-високо качество и да може да
подобри пазарната позиция на фирмата.

137. 09 PL 64BH 3DPR TR Полска фирма търси технология за рязане и обработка на
ПВЦ профили за прозорци. Търсената технология трябва да подобри качеството,
капацитета на производство и да намали броя човешки грешки.

138. 09 PL 64BH 3DYB ТR Полска фирма произвежда торбички от фолио. Фирмата
търси разработчик или производител на модерно решение за заваряване на торбички от
фолио.

139. 09 PL 62AP 3DXI ТR Полска фирма търси технология за почистване на сгради и
части от сгради чрез използване на сух лед. Фирмата се интересува от закупуване на
технологията с техническа помощ.

140. 09 PL 63AY 3CUH TR Полска фирма производител на външно осветление търси
иновативно термопроводимо силиконово гел покритие като полузавършен продукт за
производство на външно осветление. Търсената технология трябва да е напълно
разработена.

141. 09 PL 62AP 3DVV TR Полско МСП, занимаващо се с медицина, търси мобилна
система за преглед на ЕКГ в дома на пациента. Фирмата се интересува от търговско
споразумение с техническа помощ.

142. 09 PL 62AS 3DI8 ТR Полска топлоелектроцентрала търси ефективни методи за
създаване на допълнителна енергия. Технологогията трябва да е напълно разработена
или вече на пазара.
Технологичен Бюлетин 2509

01. 09 RO 66BW 3CM8 ТR Малка румънска фирма търси оборудване и технология за
производство на торбички, които се разпадат в природата. Фирмата е готова за смесено
дружество, лиценз или търговско споразумение с техническа помощ.

02. 09 IT 53U1 3E7Q ТО Италианска фирма, специализирана в разработка и продажба
на смарт карти, четци, устройства и системен софтуер за сигурност и идентифициране,
предлага USB опознавателен знак с флаш памет, който е идеалното решение за
управление на цифрова идентичност и цифрови подписи. Търсят се системни
интегратори от тази област, които са готови за търговско споразумение с техническа
помощ.

03. 09 BG 0528 3E8G TR Българска средна фирма търси технология, рецепта или ноу-
хау за производство на восъчни емулсии при хомогенизиране под високо налягане.
Фирмата се интересува от сътрудничество с фирми за производство въз основа на
лицензионно споразумение за производство.

04. 09 DE 1486 3E8H ТО Немско МСП е разработило импулсен водороден реактор за
ефективна обработка на отпадни води, който използва много малки количества
химикали или коагуланти. Фирмата търси индустриални партньори от цяла Европа,
които работят в областта на обработка на отпадни води.

05. 09 HU 50S2 3E8L ТО Малка унгарска фирма е разработила нова безжична система
за наблюдение, която работи със слънчева и вятърна енергия. Търсят се партньори за
търговско споразумение и техническо сътрудничество.

06. 07 DE NDTT 0ITR ТО Немски университет предлага бърз метод за проверка на
хранителни продукти за живи патогенни микробни клетки. Методът е много
чувствителен, по-бърз от стандартните процедури, прост и може да бъде
автоматизиран. Търсят се партньори от хранително-вкусовата промишленост за
техническо сътрудничество, разработка на продукти и комерсиализация на
технологията.

07. 09 HU 50S2 3E8T ТО Малка унгарска биотехнологична фирма е разработила
лабораторна процедура и съответните устройства за ин витро и ин виво оценка на
биологични параметри на нормални и изменени клетки. Търсят се партньори за
техническо сътрудничество.

08. 09 DE 0959 3E6M ТО Немска фирма е разработила технология за производство на
резервни части, които вече не са налични. Фирмата се интересува от всички видове
сътрудничество с изключение на лицензиране, смесени дружества и финансови
ресурси.

09. 09 DE 0855 3DJL ТО Немски университет е разработил нова информационна и
навигационна система за велосипедисти, която използва нов вид софтуер и предлага
навигация извън пътната мрежа и позволява вкарване на данни от потребители. Търсят
се общини и други асоциации за тестване и лицензиране на системата.

10. 09 US 87GA 3E91 ТR Глобална фирма за потребителски продукти търси процеси
или техники за почистване на остриета, използвани за производство на хартиени
продукти. Фирмата се интересува от бързо тестване и внедряване на идеи, които ще
доведат до скалиращо развитие.

11. 09 US 87GA 3E8X TR Американски производител на храни търси ядливи
алтернативи на дъвка, чиято дъвкаемост издържа най-малко 3 минути. Фирмата се
интересува от техническо сътрудничество и лицензионни споразумения.
12. 09 HU 50S2 3E8E ТО Средноголяма унгарска фирма е разработила модел за
събиране, обработка и изхвърляне на отпадъци. Тази технология помага на новите
членове на ЕС да изпълнят екологичните норми на ЕС. Фирмата търси партньори,
които се занимават с отпадъци за пренос на познания и лицензионно споразумение.

13. 09 DE 0959 3E6O ТО Немски институт е разработил и проверил метод за успешно
криогенно съхраняване на изкуствени тъкани, който позволява съхранение на такива
тъкани до температури -80°С или до температурата на течния азот. Търсят се партньори
за лицензиране и приложения за специфични нужди.

14. 09 HU 50S2 3E8B ТО Унгарско МСП е разработило интерактивно приложение за
цифрова картография и цифрово правене на карти. Фирмата търси партньор за по-
нататъшна разработка, приспособяване и тестване на приложението.

15. 09 HU 50S2 3E88 ТО Унгарска фирма е разработила интелигентен шкаф за
съхраняване и управление на ключове. Фирмата търси партньор за по-нататъшна
разработка на продукта.

16. 09 HU 50S5 3E63 ТО Унгарска фирма е разработила нова плазмена технология за
пречистване на вода. Фирмата се интересува от лицензионно споразумение и търговско
споразумение с техническа консултация.

17. 09 HU 50S5 3E64 ТО Унгарско МСП, специализирано в контрол на растителността
по железопътни мрежи, е разработило компютърно решение за контрол на плевелите по
железопътната мрежа. Фирмата се интересува от лицензионно споразумение или
създаване на смесено дружество.

18. 09 HU 50S5 3DV4 ТО Унгарско МСП с опит в създаването на естествени торове е
разработило нова екологична технология за създаване на торове от канализационни
утайки. Фирмата търси индустриални партньори, които се интересуват от лиценз или
търговско споразумение с техническа помощ.

19. 09 DE 1486 3E66 ТО Немска фирма е специализирана в методологична подкрепа за
ранни иновационни проекти за разработване на нови продукти и услуги за здравния,
спортния, туристически и други сектори. Предложението е насочено към
производители на подобни устройства, оператори на паркове и центрове и здравни
институции.

20. 09 DE 1380 3E1A ТО Немска фирма е разработила изцяло уеб базирана софтуерна
система за автоматизирано информиране и комуникиране за производството; системата
засяга наредби и изисквания за безопасност на производството. Фирмата търси
лицензионно споразумение и търговско или техническо сътрудничество.

21. 09 DE 76DW 3E3Z ТО Немска фирма е разработила метод, който позволява по-
нататъшна употреба на усилена пластмаса, свързана с производство на енергия. Такава
пластмаса се използва в строежа на яхти, самолети и роторни лопатки. Търси се
лицензионно споразумение или смесено дружество с друго МСП за по-нататъшна
разработка на тази система.

22. 09 IT 53U9 3DBT ТR Италианска фирма търси иновативни технологии за
производство на топлинна енергия. Фирмата се интересува от лицензиране или
търговски споразумения с техническа помощ.

23. 09 PL 61AJ 3D3V ТО Полски изследователски институт е разработил нов вид
самолетен двигател с компактни бутала за леки самолети. Целевите партньори са
производители на двигатели. Очаква се търговско споразумение с техническа помощ.

24. 09 PL 64BD 2S2W ТО Полско микропредприятие от ИТ сектора е разработило
мобилна платформа за услуги. Основното предимство е, че едно приложение дава
достъп до много услуги като например мобилно банкиране, резервиране на билети и
т.н. Търсят се партньори от ИТ сектора, вкл. мобилни оператори за разработка на
системата и за приспособяването й към специфични нужди.

25. 09 PL 64BF 3E84 ТО Полски институт е разработил система за управление на
градски води, която позволява компютризирана подкрепа за решения, взети в рамките
на системата за управление и разпространение на вода в градска среда. Институтът
търси бизнес партньор за техническо сътрудничество.

26. 09 PL 64BH 3DRO ТО Малка полска фирма е разработила иновативна технология за
изчисляване на енергия за отопление и охлаждане, газ и вода и т.н., както и за ИТ
предплатена система, вкл. чип карта. Фирмата търси други фирми, които биха желали
да се заемат с производство и внедряване на технологията на техния пазар.

27. 08 PL 64BH 27IA ТО Полска фирма произвежда новаторска цялостна гама кутии,
комплекти и компоненти за конструкции на комерсиални превозни средства (сандвич
панели). Фирмата търси партньори, които се интересуват от внедряване на
технологията сандвич панели в тяхното производство.

28. 09 SK 69CT 3E2C ТО Словашки предприемач е разработил и патентовал
инструмент за култивиране на почви, подходящ за леки и средно тежки почви. Търсят
се партньори за производство и използване на съществуващите познания (лицензионни
споразумения).

29. 09 SK 69CT 3E42 ТО Словашки предприемач е разработил нов вид пластмасови
обувки, които са леки, изменят формата си за различни видове обувки, лесни са за
употреба и поддръжка и са подходящи за химическата, фармацевтичната, земеделската
и други промишлености. Търсят се партньори за производство и използване на
съществуващото ноу-хау (лицензионни споразумения).

30. 09 BG 0528 3E8F ТR Българска средна фирма търси технология и рецепта за
производство на восъчни емулсии при хомогенизиране под високо налягане. Фирмата
се интересува от сътрудничество въз основа на споразумение за закупуване на
технологии и рецепти от фирми с развойна дейност в областта.

31. 09 IT 53U8 3E0U ТО Италианска фирма търси индустриални партньори, които се
интересуват от проектиране и производство на новаторски медицински и естетични
устройства.

32. 09 IT 53U9 3E4N ТО Италианска фирма с опит в инженерен дизайн предлага
технически консултации за проектиране на системи за производство на възобновяема
енергия, проектиране на механични части и други. Търсят се производители на
инсталации за производство на енергия за споразумения за производство или търговски
споразумения с техническа помощ.

33. 09 IT 54V8 3E8M ТО Италианска фирма, занимаваща се с проектиране и
производство на софтуер, е реализирала ново мобилно приложение, което позволява
показване на информация върху цифрови карти на мобилни устройства. Фирмата се
интересува от техническо сътрудничество и търговско сътрудничество с техническа
помощ.

34. 09 IT 56Z4 3E7X ТR Изследователска група е разработила нова технология за
откриване на непоносимост към храни. Изследователите желаят да влязат в контакт с
биотехнологични фирми за техническо сътрудничество и споразумения за
производство.

35. 09 IT 53V3 3E8I ТО Италианска фирма притежава патент за иновативен процес за
производство на миялни препарати за домашна употреба. Търси се партньор за
търговско споразумение с техническа помощ.

36. 09 IT 53U1 3E70 TR Италианска фирма търси партньор, който може да доставя
генератори за когенерация и тригенерация и базирани на двигатели с вътрешно горене
и микротурбини. Фирмата търси индустриални партньори за търговско споразумение с
техническа помощ или споразумение за смесено дружество.

37. 09 GB 41n8 3E80 ТR Британски производител на инвалидни колички и седалки
търси хидрофобна клапа за покривки за възглавници. Търси се партньор за доставка на
готова за пазара клапа на относително ниска цена.

38. 09 IT 53U1 3E6Z ТО Италианска фирма предлага разработена и тествана технология
за газификация на растителна маса. Фирмата търси партньори, занимаващи се с
производство и/или разпространение на системи за енергия от биомаса за търговски
споразумения с техническа помощ и споразумения за техническо сътрудничество.

39. 09 IT 55X2 3E6F ТО Италианска фирма, занимаваща се с обработка на метали, е
разработила и патентовала набор от студени форми, които са по-леки, по-здрави и по-
економични. Фирмата търси партньори за смесено дружество или споразумение за
производство.

40. 09 IT 55X2 3E5B ТО Италиански изобретател е патентовал дизайн за хидравлична
помпа, която е подходяща за места, където вода от извори и потоци се отправя към
турбини за производство на енергия. Търсят се партньори за лицензиране или
придобиване на патента.
41. 09 IT 56Z7 3E1D ТО Италианска фирма е разработила иновативна система за
изхвърляне на отпадъци с подземни контейнери, която предлага няколко предимства
пред обикновените такива. Търсят се европейски фирми и/или общини за смесени
дружества и търговски споразумения.

42. 09 IT 54V8 3E7F ТО Италианска изследователска група е разработила прототип на
система, който превръща всеки един офис компютър в ЕКГ инструмент. Групата е
отворена към различни възможности за изкарване на реален продукт на пазара.

43. 09 IT 54V8 3DZF ТО Италианска фирма, специализирана в земеделски храни,
енергетика и екотехнологии, проектира, строи и пуска малки инсталации за биогорива
и биогаз. Фирмата търси партньори от същите области.

44. 09 IT 54V8 3E26 TR Италиански институт е провел проучване върху отпадъците,
създадени от клетъчни телефони и търси партньор от рециклиращата индустрия, който
би се заинтересувал от разработване на технология за рециклиране на такъв вид
материали.

45. 09 FR 32j0 3E29 ТО Френски технически център е разработил решение за лазерно
заваряване на структури, направени от термопластични елементи. Центърът търси
партньор за по-нататъшна разработка и приложение за специфични нужди.

46. 09 PL 63AW 3E3H ТО Изследовател от Полша е разработил пневматична
железница. Решението се базира на специален вагон, който се задвижва от въздух.
Изследователят кандидатства за патент и се интересува от техническо сътрудничество
и споразумение за смесено дружество, както и от финансови източници.

47. 09 PL 64BD 3CLD ТО Полска микрофирма е разработила ИТ решение за мобилна
платформа за инфраструктура. Търсят се партньори от ИТ индустрията, вкл. ГСМ
оператори.

48. 09 NL 60AH 3CU6 ТО Холандска фирма, специализирана в машини за преместване
и изравняване на почви, е разработила свободна машина, която може да се използва с
външно задвижване. Фирмата търси търговски споразумения с техническа помощ или
техническо сътрудничество с фирми за механизиране.

49. 09 SK 69CW 3E3T ТR Словашка фирма, занимаваща се със строителство, се
интересува от нова технология за смесване и измазване и търси търговско
споразумение с техническа помощ.

50. 09 SK 69CT 3E2H ТО Словашки предприемач е разработил кутия за съхранение и
пренос на използвани игли от спринцовки. Търсят се партньори за използване на
съществуващото ноу-хау (лицензионни споразумения).

51. 09 SK 69CU 3D8Q ТО Словашка фирма предлага иновативен автоматичен бойлер за
изгаряне на твърди горива с ефективност над 90%. Фирмата търси лицензионно
споразумение, пренос на технологии или смесено дружество.
52. 09 RO 75DV 3E7T ТR Румънска фирма търси технология за получаване на пекарски
стоки, обогатени с белтъчини. Търсената технология може да бъде напълно разработена
или на лабораторен етап.

53. 09 RO 66BW 3CSE ТО Румънска изследователска фирма е разработила специален
метод за контрол на качеството чрез измерване на цвета. Търсят се партньори –
университети за техническо сътрудничество или фирма за прилагане на метода чрез
търговско споразумение.

54. 09 SE 67CJ 3E30 TR Шведска фирма търси листи от гума с издръжливост на
износване. Фирмата търси партньори, които могат да доставят листи от гума и се
интересува от търговско или техническо споразумение, ако може да намери
подходящия материал.

55. 09 RO 75DV 3E57 TR Румънска фирма търси система за телемедицина, която оказва
подкрепа на пациенти с моторни дефицити. Предпочитаният вид сътрудничество е
търговско споразумение или споразумение за подизпълнение.

56. 09 FI 30I3 3E51 ТО Финландска фирма е разработила софтуер за планиране на
мрежи, който използва последните видове технологии. Фирмата търси партньори за
лицензиране и използване на тази технология.

57. 09 RO 75DV 3E4M TR Румънска фирма търси интелигентна платформа за
наблюдение и оценка на здравни услуги за бременни жени, задачи за вземане на
решения за предотвратяване на усложнения и други. Търсената технология може да
бъде напълно разработена или на лабораторен етап.

58. 09 RO 66BW 3CSB ТО Малка румънска фирма, специализирана в електронни и
осветителни системи, предлага система за спестяване на енергия за улично осветление,
предназначена за малки градове (до 80 000 жители). Фирмата търси партньори за
техническо сътрудничество или за лиценз, но и крайни потребители за търговски
споразумения с техническа помощ.

59. 09 RO 75DV 3E4B ТR Румънска фирма търси система за оценка и управление на
риска в области със свлачища. Търсената технология може да бъде на лабораторен етап
или напълно разработена.

60. 09 RO 66BW 3CQN ТО Румънска фирма е разработила оригинална и модерна
система за контрол на достъпа, базирана на RFID или магнитни карти. Фирмата търси
партньор за разпространение и продажба на продукта според лицензионно
споразумение или техническо сътрудничество.

61. 09 RO 66BW 3CNH ТО Румънска ИТ фирма е разработила ново поколение сървъри
за управление на контрола и IP/VPN оптимизация. Търсят се изследователски
организации за техническо сътрудничество, ИТ фирми за лиценз, смесено дружество
или търговско споразумение с техническа помощ.

62. 09 RO 75DV 3E49 TR Румънска фирма търси начин да произвежда енергия чрез
възобновяеми източници на енергия. Предпочитаният начин за сътрудничество е
споразумение за търговия и подизпълнение.

63. 09 BG 0528 3DVZ ТО Българска фирма, доставчик на услуги за инженерен дизайн,
предлага технология за предотвратяване на изтичания от пластмасови или стъклени
контейнери. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

64. 09 BG 0528 3DXH ТО Българска фирма предлага системи, базирани на топлинни
помпи за отопление и охлаждане на административни сгради. Фирмата търси
индустриални партньори за смесени дружества или търговски споразумения за
производство и инсталация на споменатите системи.

65. 09 BG 0530 3DU3 ТО Екип от БАН е разработил технология за производство на
газови турбини за публично отопление. Технологията позволява значително
повишаване на енергийната ефективност и производство на електрическа и топлинна
енергия. Институтът търси сътрудничество с производители на газови турбини за
производство и маркетинг.

66. 09 GB 77dz 3E5N TR Британска фирма, производител на машини за опаковане на
храни, търси европейски доставчици на компоненти от неръждаема стомана. Фирмата
търси споразумение за производство или търговия с техническа помощ.

67. 09 IE 51S6 3E7I ТО Ирландски изобретател и проектант е разработил ново
устройство/технология за решаване на проблема с неравни маси върху неравни
повърхности. Изобретателят търси партньор за производство и комерсиализиране на
технологията според лицензионно споразумение.

68. 09 IE 51S6 3DTV ТО Ирландска фирма е разработила технологии и проекти за печат
на козметични контактни лещи. Фирмата се интересува от лицензиране на партньори,
които ще използват технологията за подобряване на производството си или
производство на нова гама лещи.

69. 09 IE 51S6 3CQ6 ТО Ирландски вносител/производител на дървесина притежава
богат опит в обработка и оцветяване на дърво. Фирмата се интересува от партньорство
с фирми, които се интересуват от оцветяване на дърво.

70. 09 PL 63AW 3E3K ТО Полски изследовател е разработил ново устройство за чиста
енергия, въз основа на нов вид двигател с най-високата ефективност, която някога е
постигана. Изследователят търси партньори за споразумения за производство както и за
бъдеща разработка на продукта.

71. 09 AT 0102 3DUU ТО Австрийски изследователски институт е разработил
конструкция, която позволява достъп до големи инсталации. Институтът търси
партньори за лицензиране и по-нататъшна разработка.

72. 09 DE 1170 3DTJ ТО Немски институт е разработил сензор за валежи и градушки,
който позволява регистриране, характеризиране и записване на валежите. Търси се
партньор за производство и комерсиализиране на технологията.
73. 09 DE 1170 3DXN ТО Немски институт е разработил нов производствен метод за
електроди за дифузия на газ, както и мембрани за обмяна на протони, които се
използват в горивни клетки. Университетът търси индустриални партньори за
лицензиране на технологията и по-нататъшна разработка.

74. 09 DE 1170 3DYY ТО Немски университет е разработил технология за тестване на
моторни превозни средства. Институтът търси по-нататъшна разработка и
комерсиализиране с партньор от тази област.

75. 09 AT 0108 3DXW ТО Австрийска фирма е разработила инструмент за тестване за
графична среда. Фирмата търси лицензиат, който се интересува от автоматизиране на
софтуерни тестове или партньори, които осигуряват услуги за качество на софтуера за
техническо сътрудничество.

76. 09 DE 19A8 3DU6 ТО Немски производител на консумативи за зъболекари и
зъботехници е разработил нов вид материал, който може да бъде обработван като восък
и втвърден с ултравиолетова или халогенна светлина. Фирмата търси нови
индустриални приложения за материала и се интересува от техническо сътрудничество.

77. 09 DE 1592 3DZ5 ТО Немска фирма, специализирана в инженерство и строителство
на нестандартни хидравлични цилиндри, е разработила иновативни хидравлични
системи. Фирмата търси партньори за адаптиране към специфични нужди и нови
начини за използване на продукта.

78. 09 DE 1699 3DV0 ТО Немска фирма е разработила модул за топлина и енергия,
който се захранва от мотор. Фирмата се интересува от лицензионни партньорства за
производство и разпространение.

79. 09 HU 50S4 3DZY ТО Унгарска фирма е разработила система против неканени
гости за наблюдение на големи и сложни обекти. Фирмата търси партньори за по-
нататъшни задачи за техническо развитие или за търговски цели с техническа помощ.

80. 09 CZ 0747 3DSS ТО Екип от Чехия е разработил нов вид акушерско легло, което
представлява нов начин за раждане. Едно от предимствата е ниската цена. Екипът
търси партньор, в идеалния случай производител на здравно оборудване за пускане на
този вид продукт на пазара.

81. 09 NL 60AH 3DLK ТО Холандска фирма е специализирана в електрохимична
обработка на метали – технология, която позволява да се реализира сложна геометрия в
тръби с малък диаметър (50-500 мм) и голяма дължина (< 7 м). Търсят се индустриални
партньори за търговски споразумения с техническа помощ и проекти за разработка на
продукти.

82. 09 IT 55W9 3E13 ТО Италиански изследователски институт е разработил
технология, която използва озон за удължаване срока на годност на минимално
обработени зеленчукови продукти. Институтът се интересува от търговско и
техническо сътрудничество.
83. 09 IT 55X5 3DPJ ТО Италианска фирма е съчетала системи, които включват
иновативни хендсетове, мобилен интернет и безжични устройства, компютри, сензори,
позициониращи устройства и памет със социални уеб услуги. Търсят се индустриални
фирми, публични администрации и телеком оператори.

84. 09 IT 55X5 3DPL ТО Международна фирма е създава пилотен проект, който
предлага интересно решение на всички организации, които предлагат услуги на
граждани чрез стандартна пазарна технология, добре позната на различните
потребители. Много социални услуги могат да бъдат доближени към домовете на
потребителите, което позволява голяма степен на взаимодействие.

85. 09 IT 55X5 3DPO ТО Италианска фирма е създала нов вид система за наблюдение
на потока лодки и яхти, които влизат или излизат от дадено пристанище. Системата
информира пристанището и собствениците на лодки чрез предупреждения или СМС.

86. 09 IT 55X5 3DPQ ТО Италианска фирма е създала специфична RFID технология,
която се управлява чрез софтуер и може да се адаптира към специфични нужди.

87. 09 IT 55X5 3DPV ТО Италианска фирма предлага система, състояща се от капак или
конус, поставян върху комини с цел намаляване на замърсяването и пречистване на
въздуха. Търси се фирма с опит за комерсиализиране на системата в Европа.

88. 09 IT 55X5 3DV9 ТR Италианска фирма търси други фирми, които могат да
произвеждат пластмасови кабели с основен диаметър под 1 мм, но с диаметър, който се
увеличава на определена дължина.

89. 09 IT 56Z4 3DRN ТО Италианска фирма е разработила и патентовала нов вид
висококачествена метална палета. Тя е лека и здрава и има добър успех на пазара.
Фирмата търси индустриални партньори, които се интересуват от лицензиране на
патента за тази метална палета.

90. 09 GR 49R5 3E12 ТО Гръцки инженер е разработил хидравлична връзка за
конструкции, която може да се използва срещу падания в строителни конструкции,
причинени от земетресения и вятър. Изобретателят търси споразумение за
производство и финансиране за регистриране на международен патент както и за
бъдещи тестове.

91. 09 IT 55X5 3E21 TR Италианска фирма е определила техническите характеристики
на допълнителен набор от компресор, турбина и алтернатор за генериране на
електрическа енергия от системи, направени от слънчеви концентратори, камери за
улавяне на слънчеви лъчи и други. Търси се фирма, която може да произведе
споменатият набор с висока надеждност.

92. 09 IT 55X2 3E3L ТО Италиански изобретател е патентовал плажен чадър, който
може да устои на вятър със скорост 120 км/ч. Изобретателят търси партньори за
придобиване на патента или на правата за производство и разпространение.
93. 09 IT 55X2 3E4C ТО Италиански проектант е разработил и патентовал технология
за производство на ароматизирани тъкани. Линията дрехи се базира на идеята, че
цветовете и ароматите могат да окажат влияние върху нашата психика и здраве.
Дизайнерът търси партньори за производство, разпространение и разширение на
линията.

94. 09 IT 55X2 3E4H ТО Италиански изобретател предлага ново хигиенично решение за
домашни любимци – тоалетна хартия за еднократна употреба. Изобретателят търси
партньори за производство и комерсиализиране на продукта.

95. 09 IT 55X2 3E6V ТО Италиански изобретател е проектирал и патентовал
диференциал с плоски зъби, който работи като конически такъв, но може да бъде по-
компактен. Търсят се партньори за придобиване на патента за прототипиране и
производство на диференциала.

96. 09 GR 49Q1 3E2R ТО Гръцка ИТ фирма представя набор от софтуер за създаване на
публикации. Фирмата търси крайни потребители за директна инсталация или ИТ
фирми, които желаят да станат регионални партньори чрез търговско споразумение.

97. 09 IT 55W9 3DZU ТО Италиански център за трансфер на технологии е разработил
прототипни инсталации за създаване на безжични сензорни мрежи. Търсят се
техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ.

98. 09 IT 55W4 3DYW ТО Италианска фирма, специализирана в роботизирани системи,
е разработила и патентовала иновативно устройство, което може да измерва основните
физиологични ъгли на коляното. Фирмата търси техническо сътрудничество.

99. 09 NL 60AH 3E01 ТR Холандска фирма, производител на медицински консумативи
за еднократна употреба, търси производител, които може да приложи материали,
подобни на политетрафлуороетилен материали, върху остри игли. Фирмата търси
техническо сътрудничество, споразумение за производство или търговско
споразумение с техническа помощ.

100. 09 PT 65BN 3DRZ ТО Португалска фирма е създала генератори за сгъстен азот и
кислород. Фирмата търси партньор, интересуващ се от техническо сътрудничество,
смесено дружество или други видове споразумения.

101. 09 PT 65BN 3DIR TO Португалско МСП е разработило мобилна платформа за
билети, която включва преносима автоматизирана машина за билети, която може да
печата SMS билети. Машината разпознава изображението на екрана на мобилния
телефон и печата билет според съдържанието. Фирмата търси партньори за търговски
споразумения с техническо сътрудничество.

102. 09 PT 65BN 3DH6 ТО Група изследователи е разработил измервателна система с
намален размер за измерване на различни свойства на почвите; данните се предават
чрез безжична връзка. Университетът търси партньори, които се интересуват от
споразумения за лиценз и техническо сътрудничество.
103. 09 ES 27F4 3DF6 TR Испанска фирма работи по проект за възобновяема енергия от
фотоволтаична технология. Фирмата търси индустриални партньори за
сътрудничество.

104. 08 ES 28G3 0J83 TR Испанска фирма желае да увеличи енергийната ефективност
на производството си и търси технология, която може да оптимизира енергийната
консумация и производството.

105. 09 PT 65BN 3DCT ТО Португалска фирма е разработила иновативна платформа за
цифрови подписи, която управлява корпоративно телевизионно разпръскване по
интернет или по обикновени екрани. Фирмата търси партньори за търговски
споразумения с техническа помощ.

106. 09 ES 28G2 3D7I ТО Две испански изследователски групи са патентовали
употребата на семейство хетероцити като инхибитори на PDE7 и/или PDE4. Тези
двойни инхибитори могат да доведат до създаване на нови видове лекарства. Групите
се интересуват от споразумения със фармацевтични и диагностични фирми.

107. 09 ES 28G2 3CKU ТО Испански изследователски институт е патентовал нов начин
за производство на нитрили, директно от глицерол в един единствен етап. Новият
процес е алтернатива на валоризацията на глицерол. Търси се лицензионно
споразумение или сътрудничество за изследвания.

108. 09 ES 28G2 3CKS ТО Испански изследователски институт е проектирал и
патентовал биокатализаторен електрод, който може да се използва като анод за
водородни горивни клетки като преодолява ограниченията, които съществуват с тази
технология. Търси се лиценз или споразумение за сътрудничество.

109. 09 ES 28F9 3CHT ТО Испанска фирма е разработила Джава пакет за банкови
приложения, които са на самообслужване, например банкомати. Фирмата търси ИТ
фирми, които се занимават с банкови технологии за сътрудничество в
комерсиализацията на приложенията.

110. 09 ES 28G2 3CKW ТО Две испански изследователски групи са патентовали нова
процедура за подобряване на производството на биодизел. Търсят се индустриални
партньори за лицензионно споразумение.

111. 09 ES 28G2 3D8D ТО Три испански изследователски групи са патентовали
ваксина, която носи ген за LACK антиген на Leishmania infantum. Групите се
интересуват от споразумения с фирми от ветеринарството за разработване и
комерсиализиране на ваксината.

112. 08 CL 85FE 27GT ТО Чилийска фирма е разработила дизайн за автоматизиране на
поддръжката на мрежи, използвани във ферми за риба. Фирмата предлага ноу-хау за
различни услуги – поддръжка на мрежи за ферми за риба, специализирани услуги и
други.

113. 09 PT 65BN 3D3B ТО Португалско МСП е разработило напредничаво разписание
за генериране на оптимизирани поръчки за производство. Технологията използва нов
вид алгоритъм, който може да разпредели голям брой операции в кратък период от
време. Фирмата търси партньори за търговски споразумения с техническо
сътрудничество.

114. 09 PT 65BN 3CZ8 ТО Португалска фирма е разработила система, която може да
препоръчва музика според звукова прилика. Фирмата търси търговско споразумение с
техническа помощ с мобилни оператори, радиа или други фирми, които работят с
цифрова музика.

115. 09 GB 42O1 3E4G TR Британска фирма търси технологии, които позволяват по-
лесна работа с хигроскопични препарати, съдържащи малки частици. Търси се
лицензиране.

116. 09 GB 42O1 3E4J ТО Британска фирма е разработила технология за обработка на
повърхности, която им придава по-добра устойчивост на прах и мръсотия и свойства
против замъгляване. Фирмата търси партньори за разработване и тестване на нови
приложения и за намиране на нови пазари.

117. 09 PL 64BD 3E2A ТО Полски институт предлага технология за измерване на шанса
за повреди във бойлери на въглища. Търсят се партньори за търговски и лицензионни
споразумения.

118. 09 PL 64BD 3DQP ТО Полска фирма е разработила и патентовала процес за
производство на виещи се стълби. Фирмата се интересува от лицензионни
споразумения и търговски споразумения.

119. 09 EE 21B9 3E1W ТО Естонски университет търси лицензиат от химическата
промишленост за нов ферментационен процес и производство на бактерии за
производство на млечна киселина.

120. 09 PL 63AW 3E4A ТО Група полски изследователи предлагат иновативни, напълно
разпадащи се и екологични опаковки за рибната промишленост. Групата търси
партньори за техническо сътрудничество, както и партньори за лицензиране на
технологията.

121. 08 PL 61AL 2RXN ТО Полски университет е разработил софтуер за генериране на
нови означения. Програмата е идеално решение за фирми, които търсят нови имена.
Университетът търси партньор за лицензионни споразумения.

122. 09 CZ 0744 3DVI ТО Чешка фирма е разработила преносим радар, който открива и
локализира живи хора и животни, които се намират отвъд непрозрачни бариери.
Технологията позволява дори и откриване и показване на дишането и сърдечната
дейност. Фирмата търси партньори като осигурява техническа подкрепа.

123. 09 ES 28G1 3CWA ТR Испанска биотехнологична фирма търси нови разработки в
областта на храненето и здравето. Интерес в следните области – затлъстялост, алергии
към храни, захарна болест, свръхразтягане.
124. 09 ES 28G2 3D71 ТО Два испански изследователски института са патентовали
група производни на глутаминовата киселина, които показват няколко фармакологични
дейности в една единична малка молекула. Търсят се индустриални партньори за
разработване и комерсиализиране на тези съставки.

125. 09 ES 28G2 3CM2 ТО Испански изследователски университет е патентовал нов
бета галактосидазен ензим, който може да бъде внедрен в индустриални
биотехнологични процеси. Институтът търси индустриални партньори от земеделието
за лицензиране на патента.

126. 09 ES 28G2 3CM4 ТО Испански изследователски институт е патентовал нов
естествен разпадащ се продукт за избягване на гъбични патогенни инфекции на полето
и по време на съхранение. Приложим в земеделието и хранително-вкусовата
промишленост. Институтът търси индустриални партньори за лицензиране на патента.

127. 09 US 87GA 3E5C TR Голяма американска фирма се интересува от разработване на
торове, които подобряват ефективността на използване на азот. Фирмата търси
техническо сътрудничество и лицензионни споразумения.

128. 09 ES 28G2 3D7E ТО Испанска изследователска група е разработила контрастен
агент, който може да се използва за подготовка на ядрено-магнитни резонанси. Търси
се фармацевтична, биомедицинска или биотехнологична фирма. Търси се лицензионно
споразумение или техническо сътрудничество.

129. 09 ES 25E2 3D44 ТО Испанска фирма е разработила и патентовала нова система за
производство на водород, която може да използва всички видове вода за производство
на водород. Фирмата търси лицензионни споразумения или техническо
сътрудничество.

130. 09 ES 28G2 3CM0 ТО Испански институт е патентовал нуклеозиди, които спират
развитието на паразита Leishmania infantum. Търси се фирма, която се интересува от
възможно лицензионно споразумение.

131. 09 ES 28F8 2S6B ТО Испански изследователски институт е открил група
дитерпенни съставки, които спират разпространението на клетки. Те имат приложение
в лечението на рак. Институтът търси лицензионно споразумение и техническо
сътрудничество.

132. 09 US 87GA 3DXF TR Американска фирма търси технология за разширяване на
физични комуникационни среди в цифровия свят. Търси се техническо сътрудничество
и лицензионни споразумения.

133. 09 NL 60AH 3DQ5 ТО Холандски изследователски институт разработва проект за
протези на горната част на крака. Търси се техническо сътрудничество, тестване на
приложения и приспособяване към специфични нужди.

134. 09 NL 60AH 3DUL ТО Холандска фирма е разработила начин за безопасен достъп
до компютър чрез мобилен телефон и защитена линия. Търси се лицензионно
споразумение или търговско споразумение с техническа помощ.

135. 09 NL 60AH 3DXO ТО Холандска фирма с опит във високоскоростна обработка на
данни е разработила инструмент за създаване и публикуване на анимирани съобщения.
Търси се смесено дружество с фирма, която може да предложи мобилна или уеб
базирана инфраструктура.

136. 09 US 87GA 3DXV ТО Американски производител на храни търси предложения за
създаване на иновативна платформа за опаковки, базирана на рециклирани материали.
Фирмата се интересува от лицензионно споразумение и техническо сътрудничество.

137. 09 US 87GA 3DYH TR Американски производител на храни търси стерилизатори,
базирани на пероксиди. Фирмата се интересува от лицензионни споразумения и
техническо сътрудничество.

138. 09 US 87GA 3DYP TR Американска фирма търси устройства и технологии за
премахване на козина от домашни любимци от меки повърхности вкъщи. Фирмата се
интересува от лицензионни споразумения и техническо сътрудничество.

139. 09 US 87GA 3E1I ТR Американски производител на храни търси съставки/вкусове,
които да бъдат добавени към алкохолни напитки с намалено съдържание на алкохол
или безалкохолни такива с цел възможно най-добро наподобяване на вкуса на
оригиналната напитка. Търси се техническо сътрудничество, лицензионни
споразумения и споразумения за производство.

140. 09 US 87GA 3E1J TR Американска фирма търси устойчиви на киселина
съединения, които се пенят при нанасяне върху чисти повърхности. Търси се
техническо сътрудничество и лицензионни споразумения.

141. 09 US 87GA 3E1K TR Американска земеделска фирма търси стабилен
въглеводороден газ, който може да бъде превърнат в течност или в твърдо тяло. Търси
се техническо сътрудничество, лицензионни споразумения и споразумения за
производство.

142. 09 US 87GA 3E1L TR Американска химическа фирма търси технология за
икономично производство на дифосфини. Търси се техническо сътрудничество и
споразумения за лиценз и производство.

143. 09 US 87GA 3E1M TR Американска фирма търси партньори с азоли или набор от
азоли. Търсят се лицензионни споразумения.

144. 09 US 87GA 3E1N TR Американска фирма търси технологии за разработка на меки
и удобни многофокусни контактни лещи. Търси се техническо сътрудничество и
лицензионни споразумения.

145. 09 NL 60AF 3DZS ТО Холандска фирма е разработила система за аериране за
инсталации за пречистване на отпадни води. Търсят се фирми с опит в тази област и
търговско споразумение с техническа помощ.

146. 09 NL 60AF 3DWN TO Холандска фирма е разработила двуосно устройство,
следящо слънцето, което е устойчиво на вятър, градушки и влага. Устройството
разполага със до 140 кв.м. повърхност. Търси се лицензионно споразумение с партньор
с опит на пазара на фотоволтаици.

147. 09 NL 60AF 3E3X ТО Холандска фирма е разработила система за контрол на
миризми, която премахва миризмите в инсталации за отпадни води. Търси се търговско
споразумение с техническа помощ.

148. 09 US 87GA 3E4O TR Американска фирма търси предложения за разработка на
технология, която може да съчетае по-добре наличието на азотни торове с нуждата на
растенията от азот. Търси се техническа сътрудничество или лицензионни
споразумения.

149. 09 US 87GA 3E53 TR Американска фирма търси предложения за създаване на по-
дебели кърпички за лице. Търси се техническо сътрудничество.

150. 09 PL 62AQ 3CY2 ТО Полска строителна фирма е разработила интегрирана
система за отопление, климатизиране, вентилация и затопляне на вода за къщи.
Фирмата се интересува от сътрудничество в областта или от споразумения за
производство.

151. 09 PL 64BF 3DTC ТО Полска изследователска лаборатория предлага методи за
отглеждане на клетки и тъкани чрез използване на физични методи. Търси се
изследователски институт за техническо сътрудничество или фирма за тестване.

152. 09 PL 64BF 3DMK ТО Полска фирма е разработила система за идентифициране и
наблюдение на производството. Търсят се партньори за търговски споразумения с
техническа помощ, лицензионни споразумения или техническо сътрудничество.

153. 09 HU 50R7 3D35 ТО Унгарска фирма разработва двигател с вътрешно горене,
където четирите цикъла се случват четири пъти. Търси се техническо сътрудничество
за завършване на двигателя и за започване на промишлено производство.

154. 09 DE 1169 3DZC ТО Немски производител и специалист в обработка на вода и
инсталации за обезсоляване произвежда питейна вода от морска и солена вода чрез
обратна осмоза. Търси се техническо сътрудничество или споразумение за
производство.

155. 09 AT 0102 3E40 ТО Австрийска фирма е разработила XML инструмент за
свързване за SAP, който позволява на всяко едно софтуерно приложение да комуникира
директно със SAP. Търси се лиценз и партньор за внедряване.

156. 09 DE 0855 3DUS ТО Немска фирма за проектиране е специализирана във
безжични решения, внедряване на безжични модули в медицински приложения,
консултации и други. Фирмата търси партньори, които се нуждаят от вграждане на
безжични системи или решения в техните продукти.

157. 09 DE 0855 3DNF ТО Немска фирма се интересува от техническо сътрудничество
и търговски споразумения с техническа помощ за тестване за биосъвместимост.

158. 09 DE 1170 3DTM ТО Немски институт е разработил нов метод за производство на
изкуствени зъби. Търсят се партньори за по-нататъшна разработка, лицензионно
споразумение и комерсиализиране.
Технологичен Бюлетин 2609

01. 09 CH 84FD 3ECV TO Швейцарска фирма предлага нов вид процес за много точна
микрообработка за рязане, пробиване, обработка на повърхността на много видове
материали като например стъкло или кварц, силиций, керамика, пиезокерамика,
пластмаса и други. Възможни са техническо сътрудничество, споразумение за търговия
или производство с техническа помощ.

02. 09 SE 67CL 3DC8 ТR Малка шведска фирма търси технология, която може да
увеличи ефективността на производството на ръчно изработени шоколадови продукти.
От най-голяма нужда е помпа с педали за пълнене на пралини с пълнеж, но и друга
автоматична или полуавтоматична техника може да бъде от интерес.

03. 09 GB 40n6 3DZE ТR Британска фирма търси нови технологии в областта на
строителството с цел намаляване на екологичното влияние върху нови и
модернизирани стари сгради. Фирмата желае да лицензира създадената технология или
съвместно да разработи нови технологии.

04. 09 GB 46P4 3EC0 ТО Изследователи от шотландска фирма са изолирали нова
съставка от екстракт на растение, която при клинични тестове лекува псориазис. Търсят
се партньори от биотехнологичния или фармацевтичния сектор за по-нататъшна
клинична разработка и/или лицензионно споразумение.

05. 09 IT 55X5 3E9X ТО Италианска фирма е разработила система за пречистване на
отработени газове от превозни средства. Търсят се партньори в Европа.

06. 09 ES 23D2 3DK4 ТО Испански университет е разработил нов процес за
производство, дозиране и опаковане на “Jijona Turron”. Търсят се потенциални
партньори за подобряване на тази нова технология чрез проекти за развойна дейност.

07. 09 ES 29h4 3DPI ТО Испански изобретател е разработил просто и безопасно
решение за изходи при екстремни ситуации, което е приложимо към всички видове
сгради, съществуващи или бъдещи, без значение от размерите и характеристиките.
Изобретателят търси лицензионно споразумение, което ще позволи производство и
комерсиализация на изобретението.
08. 09 ES 27F4 3DRB ТR Испанска фирма за зехтин търси център за изследване на
храни с цел демонстриране на възможност за възвръщане на нормалния сърдечен ритъм
след спорт чрез напитка, базирана на зехтин. Търси се споразумение за техническо
сътрудничество.

09. 09 ES 25E2 3EBI ТR Испански технологичен център търси технология, която може
да модифицира полимлечна киселина с цел разширяване на употребата й в
потребителските стоки. Търси се партньор за започване на съвместна разработка на
технологията.

10. 09 NL 60AF 3EB5 ТО Холандски университет е разработил начин за намиране на
количеството токсични проламинови пептиди, които причиняват хранителна имунна
ентеропатия. Университетът търси биотехнологична или фармацевтична фирма за
лицензионно споразумение.

11. 09 NL 60AF 3EBA ТО Холандски университет е разработил класификация на
остеоартрит чрез идентифициране на редове ДНК в съответните отговорни гени. По
този начин става възможна по-точна прогноза, диагноза и лечение на остеоартрит.
Търси се лицензионно споразумение с фармацевтична фирма.

12. 09 NL 60AF 3EBB ТО Холандски университет е открил пептиди, които пречат на
транспортьор, който се асоциира с дейност за обработка на антигени. Търси се
лицензионно споразумение.

13. 09 NL 60AH 3EAW ТО Холандско МСП е специализирано в инженерство,
проектиране и управляване на поведението на яхти. Фирмата разполага с успешен
метод за превръщане на търговски плавателни съдове в супер яхти. Фирмата търси
техническо сътрудничество за съвместна разработка и строителство на големи яхти.

14. 09 NL 60AF 3EBM ТR Холандска фирма търси измервателни технологии и ноу-хау,
засягащо физиката на развиване на пукнатини в изсъхваща кал. Технологията за
измерване трябва да бъде безконтактна и да не оказва отрицателно влияние и трябва да
може да мери два пъти на ден. Търсят се партньори за прилагане на тяхното ноу-хау и
технологии.

15. 09 NL 60AF 3EBT ТО Холандско МСП предлага цялостна идея за рециклиране на
отпадъци, която включва технологии и компоненти за създаване на верига за обработка
на отпадъци, която свършва с отделни потоци суровини. Търсят се партньори със силен
интерес в решаването на проблеми, свързани с отпадъци.

16. 09 NL 60AF 3EA0 ТО Холандска фирма разработва много чувствителни детектори
на газ, базирани на лазерни технологии. Тази технология е много по-точна и ценово
ефективна от сега използваните методи. Търсят се партньори за разработка на нови
приложения.

17. 09 ES 27F3 3DR8 ТО Испански изобретател е разработил и патентовал нова система
от клавиатури с намален брой и размер на клавишите, заедно със специален техен
дизайн, което позволява бързо и лесно писане при докосване. Търсят се лицензионни
споразумения.

18. 09 ES 23C6 3DJB TR Испанска фирма, собственик на солни мини, търси евтина
система за откриване и премахване на примеси в солта. Търси се търговско
споразумение с техническа помощ.

19. 09 ES 23C6 3DJD TR Испанска фирма, производител на големи генератори на
електричество, търси система за щамповане за оборудване за генератори. Търси се
фирма, която доставя преси за щамповане или фирма, която може самостоятелно да
щампова големи части. Фирмата се интересува от търговско споразумение с техническа
помощ.

20. 09 ES 23D2 3DIB ТО Испански университет е разработил процедура за измерване на
силата на фазорен дисбаланс и калибриращите устройства. Търсят се партньори за
лицензиране на патента.

21. 09 ES 28G1 3DIO ТО Испанска биотехнологична фирма, която избира, разработва и
финансира развойни проекти за лечения със стволови клетки за възстановяване на
сърцето след инфаркт на миокарда желае да даде лиценз на технологията за
възстановяване на сърцето и търси фирми, които се интересуват от клетъчни лечения
или търсят нови видове лекарства с голям потенциал за продажба за лицензионни
споразумения.

22. 09 ES 28G1 3DIG ТО Испанска биотехнологична фирма, която избира, финансира и
разработва развойни проекти за диагноза на рак и в областта на сърдечносъдовата
медицина, желае да лицензира нов вид начин за диагностициране и прогнозиране на
рак на пикочния мехур. Фирмата търси лицензионно споразумение с биотехнологична
фирма или частни и държавни болници, които извършват тестове за рак на пикочния
мехур.

23. 09 ES 29h4 3DPB ТО Фирма за технологичен трансфер търси лицензионни
споразумения, споразумения за сътрудничество или смесени дружества и предлага да
разработи и използва научни открития на университети или изследователски центрове.

24. 09 ES 28G5 3DC1 ТО Испанска фирма предлага саксия с две отвесни тръбички с
индивидуални странични отвори, които позволяват преминаване на въздух във
вътрешното пространство, където се намират вода, хранителни вещества и корени.
Основните предимства са повторно използване на водата, избягване на мръсотия и
замърсители и наблюдение на нивото на водата. Фирмата търси индустриални
партньори, които се интересуват от лиценз или смесено дружество.

25. 09 ES 24D8 3DEV ТО Испански университет е разработил нов начин за добиване на
корунд на прах, базиран на реакция между газообразни алуминиеви съединения и
окисляващ газ. Търси се лицензионно споразумение.

26. 09 ES 28F9 3DEH ТО Испанска фирма е разработила маркетингови приложения,
които позволяват на фирми да вграждат тяхната марка във видео игри, които
потребителите смъкват на техните мобилни устройства. Фирмата търси търговско
споразумение с техническа помощ и технологично сътрудничество.

27. 09 ES 24D8 3DAU ТО Испанска фирма е разработила нов вид обработка на вода,
която се използва за катафореза. Тази технология намалява микробната дейност и
вреда, премахва образувани покрития и намалява вероятността за такава поява.
Фирмата търси техническа подкрепа за системите, които вече са инсталирани.

28. 09 ES 28F9 3DDJ ТО Испанска фирма, специализирана в дизайн и комерсиализация
на технологии и системи за кодиране и цифрови подписи е разработила набор
иновативни и конкурентоспособни продукти, които да отговорят на нарастващото
търсене на решения за обезопасяване на електронни транзакции, криптиране на
критични данни и цифрови подписи на електронни документи. Търси се търговско
споразумение с техническа помощ.

29. 09 ES 24D4 3DF1 ТR Испанска фирма търси устройство за откриване на течове в
резервоари за гориво, което може да открива много малки течове с размер 100 мл/час.
Търсят се партньори за техническо сътрудничество с цел разработка на необходимото
оборудване.

30. 09 ES 24E1 3DDB ТО Испанска инженерна фирма е разработила система за контрол
и наблюдение на всеки един промишлен процес от всяко едно място по света.

31. 09 FR 36M1 3EBC ТО Френска лаборатория е разработила електрохимичен
микрореактор, чиито основно предимство е опростяване на производството на
електроди. Търсят се партньори, които желаят да правят електрохимичен синтез или
продължителни аналитични откривания чрез микрореактори.

32. 09 FR 36M1 3EB3 ТО Френска лаборатория е разработила цялостен и функционален
софтуерен инструмент за подкрепа, базиран на процеси за решаване на проблеми.
Търси се партньор за комерсиализиране на софтуера.

33. 09 FR 36M1 3EB6 ТО Френска лаборатория е разработила процес за покриване на
магнитни метални нанообекти със слой силициев двуокис. Основното предимство е
елиминирането на фактори за окисляване, което предпазва магнитните способности на
ядрото. Търси се партньор за разработване на процеса според лицензионно
споразумение.

34. 09 FR 36M1 3EB8 ТО Френска лаборатория е разработила матрица от малки
вятърни турбини, подходящи за градско приложение. Лабораторията е готова да
лицензира или продаде патентните права.

35. 09 IL 80ER 3E68 ТО Фирма е проектирала революционен и иновативен продукт за
маркетинг на кафе – уплътнение за опаковки кафе, което запазва аромата и свежестта
на зърната кафе дори след отваряне, и което може да се премества от опаковка на
опаковка. Фирмата търси споразумения за съвместно производство, чрез споразумения
за разпространение и чрез пренос на технологии и техническо консултантство.

36. 09 FR 32I9 3DZV ТО Голям френски изследователски център е разработил нов
начин за измерване на геометричните характеристики на многослойни сферични или
цилиндрични триизмерни обекти. Търсят се промишлени партньори за лицензионно
споразумение и техническо сътрудничество.

37. 09 IL 80EP 3EA1 ТR Израелска фирма търси технология за откриване и
проследяване на облаци газ, изпуснати в атмосферата и причинени от пътни
катастрофи, които включват превозни средства превозващи газ, и от терористични
действия. Възможни са различни форми на сътрудничество.

38. 09 FR 31I8 3E98 ТО Френски университетски екип предлага нов метод за
профилиране на молекули в биологични тъкани като коса, нокти, кожа и други.
Предлага се търговско споразумение с техническа помощ или сътрудничество за
изследвания.

39. 09 FR 36L3 3E9B ТО Френско МСП е разработило технология за производство на
евтини силициеви пластини с висока ефективност за фотоволтаични приложения.
Фирмата търси технологично сътрудничество с фирми, които се занимават с
фотоволтаични системи с цел по-нататъшно развитие на процеса и внедряване на
комерсиални приложения.

40. 09 BE 0213 3E74 ТR Многонационална фирма търси пенеста структура за
абсорбиране на течности и задържане. Ако няма такава, фирмата се интересува и от
намиране на партньор за разработка с възможности за проектиране и разработване на
такава пяна според специфичните нужди.

41. 09 FR 35K8 3E97 ТО Френска инженерна фирма е разработила ново поколение
биогорива от биомаса и малко количество нефт. Фирмата търси промишлени,
изследователски и финансови партньори с цел разработка на катализатор и устройства
за производство на биогориво и рекламиране на решението по цял свят.

42. 09 FR 35K8 3DU4 ТО Фирма предлага нов продукт от производството на компост.

43. 09 FR 36L3 3E1O ТО Френска фирма е разработила технология, която позволява да
се използват лазерни източници със свръх широк диапазон в производствена и
промишлена среда. Източниците могат значително да подобрят производителността на
различни устройства в биологията и медицината. Фирмата търси търговско и
техническо сътрудничество.

44. 09 FR 36L3 3E1R ТО Френска фирма е разработила технология за производство на
сложни многоматериални триизмерни компоненти. Търсят се партньори за търговско
сътрудничество, развойни проекти, лицензиране и инвестиране.

45. 09 BE 0213 3E6Y ТR Многонационална фирма търси система за палетизиране.
Фирмата е отворена към всички видове споразумения, но предпочита лицензионни
споразумения за вече съществуващи решения.

46. 09 IT 54V8 3E8N ТО Италианска фирма, занимаваща се с планиране и производство
на софтуерни решения въз основа на нови технологии, е създала приложение, което
позволява на мобилен телефон да публикува съдържание (текст, снимка, аудио, видео)
на блог, чрез използване на какъвто и да е вид налична мрежа (мрежа за мобилни
телефони или безжична мрежа). Фирмата се интересува от лицензионно споразумение
или техническо сътрудничество.

47. 09 IT 55W7 3E6W ТО Италианска фирма е разработила нова технология за
пиезополимерни ултразвукови преобразуватели. Фирмата търси споразумение за
производство или търговия с техническа помощ.

48. 09 IT 55X5 3CXB ТО Италианска фирма, занимаваща се с изследвания, е създала
линия електрически генератори с акумулиране. Тези генератори са фотоволтаични и
вятърни. Търси се търговско споразумение с техническа помощ.

49. 09 IT 55X5 3DWH ТО Италианска фирма е създала прототипна камера за
видеонаблюдение, която има много ниска енергийно потребление и притежава
нововъведения като възможност за местна обработка под Линукс. Камерата
представлява оптимална замяна на традиционни камери и детектори за сигурност.

50. 09 IT 55X5 3E9C ТО Италианска фирма предлага иновативен процес за съхраняване
на евтина електрическа енергия под формата на метанова химическа енергия. Метанът
може да се използва при върхово потребление на енергия или директно да се вкарва в
мрежата. Евтината електроенергия идва от възобновяеми източници или от големи
инсталации за енергия. Търсят се партньори за техническо/производствено и финансово
сътрудничество.

51. 09 IT 55Y0 3E3B ТО Италианска фирма е разработила малък безжичен продукт,
който може да се носи, и който е проектиран за оценка на силата и наблюдение.
Фирмата търси партньори за лицензионни споразумения.

52. 09 IT 53U8 3E7D ТО Италианска фирма, занимаваща се с производство на машинни
части и компоненти, търси сътрудничество за производство на нови машини и за
тяхната продажба и разпространение и се интересува от споразумение за смесено
дружество за индустриални партньорства.

53. 09 BE 0213 3E5R ТR Многонационална фирма търси технологии за премахване на
козина на домашни любимци, които са лесни за употреба и работят добре на мека
повърхност. Видът споразумение, който ще се подпише зависи от предложенията,
направени от потенциалния партньор.

54. 09 BE 0213 3E6R ТО Белгийска ИТ фирма е разработила професионално решение за
електронни плащания, което цели да направи плащанията по интернет по-лесни, по-
гъвкави и по-безопасни. Решението поддържа всички видове плащания. Търси се
лицензионно споразумение с ИТ интегратори и банки.

55. 09 GR 49Q1 3E9J TR Гръцка фирма, занимаваща се с решения за контрол на
миризмите търси системи за контрол на миризмите, които се базират или на филтър
или на химикали. Гръцката фирма търси търговско споразумение с техническа помощ.
56. 09 FR 33J8 3E76 ТО Френска фирма доставя чисто нова технология за тестване на
микробни биофилми. Тази технология определя и квалифицира статута на микробния
замърсител и помага в избора на стратегия за предотвратяване или излекуване на
биофилм. Технологията може да бъде продадена като самостоятелен лабораторен
апарат.

57. 09 BE 0213 3E5Z ТR Многонационална фирма желае да си партнира с академични
среди и доставчици с цел разбиране на модерните разработки в областта на
роботизирано опаковане за приложение в бъдещи проекти. Предлаганите технологии
могат да бъдат готови или да се разработват. Ето защо видът споразумение ще зависи
от етапа на развитие на предложеното решение.

58. 09 BE 0213 3E62 ТR Многонационална фирма търси естествени съставки, които
имат консервиращи свойства, а в същото време имат малко или нямат влияние върху
вкуса на храната. Тези съставки ще се използват за храни и напитки. Фирмата е
отворена към различни видове сътрудничество в зависимост от етапа на развитие на
предложеното решение.

59. 09 BE 0213 3E6E ТО Белгийска агенция предлага многопотребителски многоезичен
инструмент за създаване на многослойни електронни новинарски бюлетини, който
предлага възможност за създаване и изпращане на новини за електронни новинарски
бюлетини. Възможни са различни видове сътрудничество в зависимост от профила на
партньора.

60. 09 FR 35k9 3E2G ТR Френска фирма е разработила ултразвукова система за
създаване на мъгла за охладени плодове и зеленчуци, изложени на витрини в местата за
продажба на зарзават в супермаркети. Фирмата търси производител, който може да
произвежда с голяма точност пиезоелектрическа керамика. Технологията трябва да е
напълно разработена.

61. 09 BE 0213 3E5W ТR Многонационална фирма търси гъвкави системи за доставка,
съхранение и пренос на суровини в подкрепа на производството на течности. Видът
споразумение зависи от етапа на разработка на решението, предложено от
потенциалния партньор.

62. 09 IL 80ER 3D2S ТО Израелска фирма, производител на топлинни и звукови
изолационни материали, които могат да пестят енергия и намаляват екологичното
замърсяване, желае да обмени тази технология със съществуваща европейска фирма,
имаща мощности. Фирмата желае да извърши тази обмяна на технологии чрез
споразумения за смесено дружество и техническо сътрудничество.

63. 09 IL 80ER 3D3E ТR Израелска фирма, производител на топлинни и звукови
изолационни материали, търси технология за свързване и стабилизиране на топлинни и
звукови панели. Фирмата желае да получи тази технология чрез лицензионни
споразумения и споразумения за смесено дружество.

64. 09 IL 80ER 3DKM ТО Фирма произвежда продукти от мед, месинг, неръждаема
стомана, алуминий и листове метал за електрическата мрежа и за електрически табла.
Фирмата желае да разшири дейността си в Европа чрез техническо сътрудничество и
чрез споразумения за производство.

65. 09 FR 31I6 3E59 ТО Френска фирма е разработила модулна система, направена от
алуминий и нишки въглерод. Фирмата желае да разшири дейността си и търси
търговски споразумения с техническа помощ.

66. 09 FR 31I8 3E4D ТR Френска фирма, специализирана в рециклиране на метал, търси
технология за валоризиране на пластмаси, съдържащи се в автомобилни остатъци.
Технологията трябва да е на пазара или в разработка.

67. 09 FR 36L3 3E2M ТО Френска фирма е разработила нова технология, която се
основава на група гликоинженерни видове мая, всеки един вид произвеждащ
гликобелтъчини с хомогенни гликанни структури, наподобяващи тези на бозайниците.
Фирмата търси индустриални партньорства за развитие на технологията.

68. 09 BE 0213 3E36 ТО Белгийска фирма, специализирана във всички видове
видеопроизводство за клиенти, колориметрия, звук и други, предлага оригинален и
ефективен начин за комуникиране през видеобалони. Търси се търговско споразумение
с техническа помощ.

69. 09 FR 38m9 3E2E ТО Френска фирма, специализирана в разпространение на
химически и фармацевтични стоки е разработила устройство за премахване на прах
след прехвърляне на прахообразна стока между два контейнера. Френската фирма е
отворена към споразумение за лицензионен трансфер.

70. 09 NO 79EM 3DZM ТО Норвежка фирма търси технология и ноу-хау за участие в
разработката на нов инструмент за размяна на файлове.

71. 09 RO 66BW 3CN1 ТО Румънска фирма проектира, произвежда и инсталира линии
за боядисване на повърхности чрез модерни технологии и оборудване. Търси се
партньор – изследователски институт или организации специализирани в боядисване за
търговско споразумение с техническа помощ.

72. 09 RO 74DQ 3E6N ТО Румънски изследователски институт е разработил
интегрирано хардуерно-софтуерно решение за откриване и проследяване на група
превозни средства чрез GPS, GSM и GPRS технологии. Търсят се партньори за по-
нататъшна разработка на продукта и партньори, които желаят да тестват и използват
приложението.

73. 09 RO 75DV 3E8R ТR Румънска фирма търси екологичен автоматичен модул за
производство на асфалт. Технологията може да бъде разработвана или напълно
разработена. Предпочитат се споразумения за търговия и/или подизпълнение.

74. 09 RO 66BW 3CSD ТО Румънска изследователска фирма е разработила нов вид
инсталация, целяща да избегне преобръщането на малки плавателни съдове. Търси се
техническо сътрудничество с изследователска организация за разработка, лицензионно
споразумение, смесено дружество или споразумение за производство с производители
на леки плавателни съдове или оборудване.
75. 09 RO 66BW 3CMU ТО Румънска фирма е разработила транспортни инсталации
чрез използване на спирали без ос – те са приложими в много области като
строителство, обработка на отпадъчна дървесина, земеделието, химията. Търси се
фирма за машинно инженерство за техническо сътрудничество и крайни потребители
за търговски споразумения с техническа помощ.

76. 09 RO 75DV 3E7W ТR Румънска фирма търси решение за екологично
възстановяване и реконструкция на замърсени почви близо до градски и промишлени
среди. Търсената технология може да бъде на лабораторен етап или напълно
разработена.

77. 09 RO 75DV 3E48 ТR Румънска фирма търси интегрирана система за наблюдение и
бърза реакция в случай на криза при пациенти, които страдат от епилептични
разстройства. Търсената технология може да бъде напълно разработена или да е в
разработка.

78. 09 RO 75DV 3E7R ТR Румънска фирма търси интелигентна система за оценяване на
потенциалната енергия на вятъра. Търсената система може да бъде на лабораторен етап
или напълно разработена.

79. 09 RO 75DV 3CS1 ТО Румънски изобретател е разработил нов вид самолетен
двигател. Търси се лицензионно споразумение, техническо сътрудничество и търговско
споразумение с техническа помощ.

80. 09 RO 66BW 3CS7 TR Румънска фирма, занимаваща се с медицина, търси
иновативни методи и медицинско оборудване за лечение на човешкото тяло и за
прогнозиране на физическите възможности. Търсят се изследователски институти,
университети, болници и клинични фирми или производители за техническо
сътрудничество или споразумение за смесено дружество.

81. 09 RO 75DV 3CW6 ТО Румънска изследователска организация е разработила
платформа за морски спортове и игри. Тя е предназначена за деца, млади хора и
възрастни, които прекарват време на морето. Търси се лицензионно споразумение и
търговско споразумение.

82. 09 CY 0641 3DXX ТО Кипърска фирма е разработила софтуерен инструмент, който
рекламира здравословни храни, които се продават в училище и дава на родителите
лесен начин да насърчават избора на храна, правен по време на училищните занятия.
Търсят се партньори за разпространение и обучение и по-нататъшна разработка на
софтуера по Седма рамкова програма.

83. 09 CY 0641 3DV1 ТО Кипърска фирма е разработила професионален софтуер за
управление и организация на частни училища. Търсят се академии и частни училища за
търговски споразумения с техническа помощ и изследователски организации за по-
нататъшна разработка на системата.

84. 09 CY 0641 3E0Q ТО Кипърска фирма е разработила динамичен симулационен
инструмент за оптични градски мрежи, подходящ за мрежови инженери. Търси се
сътрудничество или лицензионни споразумения за комерсиализация.

85. 09 CY 0641 3E52 ТО Кипърска фирма е разработила онлайн софтуер за резервиране,
който може да се адаптира към всеки един уеб сайт, който включва онлайн система за
резервиране и настаняване. Търсят се партньори за лицензионно споразумение и
търговско споразумение с техническа помощ.
Технологичен Бюлетин 2709

01. 09 EE 21C1 3EEB TO Естонска фирма разработва магистрален робот –
информационна система, която представя магистралните или пътни условия на
автоматично табло, което подпомага безопасното пътуване вкл. чрез мобилен телефон
и интернет. Търсят се партньори за разработка на продукта, завършването му и
маркетинг.

02. 09 PL 61AJ 3EAG ТО Полски институт е разработил нов вид решение, което
позволява занитване на свързващи елементи на различна височина и направени от
различни материали. Търсят се индустриални партньори за приспособяване на
технологията към нуждите на партньора и технически консултации или внедряване на
разработената технология.

03. 09 PL 64BF 3DJI ТО Полска ИТ фирма е разработила нов вид устройство, което
позволява наблюдение на позицията на превозно средство чрез GPS система. Фирмата
се интересува от подписване на търговски споразумения или техническо
сътрудничество.

04. 09 PL 64BF 3E1S ТО Полски институт е разработил интелигентна фитнес пътечка,
която се контролира от походката на пациента. Решението е насочено към натоварване
и изследване на пациента по време на ЕКГ стрес тестове и рехабилитация.
Устройството може да бъде свързано към електрокардиографи и компютърни системи.
Търси се търговско споразумение с техническа помощ.

05. 09 PL 64BF 3E7Y ТО Полска фирма, специализирана в информационни технологии
и електронно инженерство, предлага система за намаляване на напрежението в системи
за осветление, което осигурява 20-30% спестени ресурси. Фирмата търси търговско
споразумение с техническа помощ.

06. 09 EE 21C2 3E5F ТО Естонска фирма е разработила интегрални телематични
системи за частни и бизнес клиенти. Фирмата търси партньори, които се интересуват от
техническо сътрудничество за пренос на технологията в различни области.

07. 09 EE 21C2 3EBE ТО Естонска фирма е разработила метод за построяване на стени
от клетъчна структура, което ги прави по-издръжливи на крайни условия. Фирмата
търси партньори и се интересува от партньори за сътрудничество за по-нататъшно
тестване и разработване на изобретението.

08. 09 PL 64BD 3CK0 ТО Полска фирма е разработила свободен програмируем
универсален контролер. Търсят се производители на контролери за машини и
устройства за закупуване на технологията и съвместно по-нататъшно разработване на
контролерите.

09. 09 LV 58AD 3E4W ТR Малка инженерна фирма търси ултразвукова технология за
заваряване на медни или алуминиеви плочи към медни тръби. Търси се търговско
споразумение с техническа помощ.

10. 09 LV 58AD 3E4U TR Латвийска фирма, производител на бойлери, търси партньор,
който може да осигури или да разработи модул за производство на енергия за
когенерационни инсталации. Технологията може да бъде на различен етап от
разработката. Търси се търговско споразумение с техническа помощ или техническо
сътрудничество.

11. 08 PL 61AL 2RXP ТО Полски институт е разработил нов вид метод за
идентифициране на органични съединения, вкл. лекарства, които до този момент са
били неразпознаваеми. Търси се лицензно споразумение.

12. 09 NL 60AF 3EAQ ТО Холандско МСП проектира, произвежда и обслужва системи,
които позволяват ефективно управление на потреблението на електрическа енергия в
градска и бизнес среда в реално време чрез високи технологии.

13. 09 NL 60AF 3EAT ТО Холандски университет е разработил широка гама детектори
за изследвания за таласемия. Търси се лицензионно споразумение с фармацевтична
фирма.

14. 09 NL 60AF 3ECA ТО Холандско МСП притежава богат опит в разработка на
продукти от пластмаса като се стреми да намалява теглото им, докато в същото време
запазва здравината и функционалността на продукта. Търсят се фирми, които да се
присъединят към разработването в различни области.

15. 09 NL 60AF 3DAY ТО Изследователи от холандски университет са разработили
съединение, което защитава бъбреците от исхемични поражения преди трансплантация.
Университетът търси лицензионно споразумение с биотехнологична или
фармацевтична фирма или разработчик на система за доставка на лекарства против рак.

16. 09 NL 60AF 3ECG ТR Холандско МСП, разработващо сензори за газ, търси
стабилни лазери, които могат да се възпроизвеждат и да могат да се настройват. Търсят
се разработчици на лазери и диоди.

17. 09 US 87GA 3EDQ ТО Американска правителствена агенция е разработила нов
начин за премахване или унищожаване на хлорни фенили от боядисани повърхности.
Въпреки, че те са забранени за производство и употреба, много повърхности са все още
боядисани с бои, които съдържат хлорни фенили. За целта изследователите са
разработили система за обработка на метал. Търсят се партньори, които се интересуват
от лицензиране и комерсиализиране на тази система.

18. 09 US 87GA 3DVS ТО Американски университет е разработил екологично чисто
превозно средство за градска среда. Търсят се индустриални партньори, които се
интересуват от по-нататъшна разработка и комерсиализиране.

19. 09 NL 60AF 3D7P ТО Холандска фирма притежава опит в задълбочени изследвания
на сложни смеси. Молекулярните съставки могат да бъдат идентифицирани и
квалифицирани чрез ядрено-магнитен резонанс и спектроскопия. Търси се
сътрудничество, разработка на методология и други възможности с фирми и
изследователски институти.

20. 09 US 87GA 3ED3 ТR Голяма американска фирма търси добавки, които позволяват
и подобряват разпадането на полимерни опаковки. Фирмата не се интересува от
биополимери.

21. 09 US 87GA 3ED5 TR Американска фирма търси технология, която предотвратява
влизане на кислород през филм, но поддържа разпадането на филма и неговата чистота.
Фирмата се интересува от финансиране, изследвания, съвместна разработка,
лицензиране на технологии и споразумение за доставки.

22. 09 US 87GA 3ED7 TR Голяма американска фирма търси технология, която да
елиминира течове, причинени от събиране на водород в алкални батерии. Фирмата
търси лицензиране, споразумения за доставка, изследвания, съвместна разработка и
консултации.

23. 09 US 87GA 3ED9 TR Голяма американска фирма търси водещи технологии за
създаване на устройства за домашно ползване за лечение на пъпки по лицето или акне.
Фирмата се интересува от лицензиране, придобиване на продукт, изследвания и
съвместна разработка.

24. 09 US 87GA 3EDD TR Американска фирма търси партньори за съвместна
разработка за създаване на система, която използва части ДНК за различаване на
специфични бактерии и храни. Фирмата се интересува от съвместно разработване и
разработване според договор.

25. 09 US 87GA 3EDE ТR Американска фирма търси предложения за доставка на
пластмасови части, които да се използват в мощни диодни модули. Фирмата се
интересува от лицензиране, придобиване на продукт и други, което да доведе до
производство и споразумение за доставки.

26. 09 NL 60AH 3DWE ТО Холандска фирма, специализирана в инженерство и
производство на компоненти, е разработила технология за производство на
висококачествени тръби за високо натоварване. Търсят се партньори от областта на
нефтопреработващата промишленост за търговски споразумения с техническа помощ.

27. 09 NL 60AH 3EEA ТО Холандска фирма е специализирана в решения за
наблюдение на системи за контрол за различни приложения. Този вид наблюдение се
занимава с определяне на условията за работа на системите за контрол. Фирмата се
интересува от търговски споразумения с техническа помощ и техническо
сътрудничество.

28. 09 PL 64BD 3DGX ТR Полска фирма се занимава с производство на различни
козметични продукти за тяло. Фирмата търси нови екологични и евтини технологии за
производство на естествена козметика от трудови инвалиди. Производствената линия
трябва да отговаря на изискванията за пространство за трудови инвалиди, а обработката
на продукти трябва да се извършва бързо и лесно.

29. 09 ES 23D2 3DJO ТО Испански университет притежава богат опит във въртеливо
изливане на пластмаси. Търсят се партньори за пренос на ноу-хау.

30. 09 FR 33j6 3EF1 ТО Френска фирма е разработила и патентовала иновативна
механична система за смяна на източниците на енергия на хибридно превозно средство,
докато то работи. Търсят се производители на специфични превозни средства, които да
използват тази технология в продуктите си според лиценз.

31. 09 FR 36L3 3E2I ТО Френска фирма предлага различни патентовани или чакащи
патент циклодекстринни съединения с добре изразени лечебни свойства. Фирмата
търси партньори от областта на биотехнологиите, фармацевтиката или диагностиката за
лицензиране, както и за технологично сътрудничество.

32. 09 FR 36l5 3EDP TR Френска фирма, специализирана в разработка на специални
полимери и други, търси индустриален партньор, който притежава производствен
капацитет за продукти, намиращи се в продуктова ниша и/или за приложения с голям
обем. Търсят се фирми, които се интересуват от дългосрочно партньорство и предлагат
ноу-хау.

33. 09 DE 0855 3EEY ТО Група немски професори са разработили универсална
триизмерна симулационна система с приложение в обучения и образованието, различни
изследвания. Търсят се партньори за търговски споразумения с техническа помощ,
техническо сътрудничество и/или изследвания и разработка.

34. 09 CH 84FD 3ECW TR Швейцарска фармацевтична фирма търси нови видове
препарати, кандидатстващи за лекарства, с възможност за лицензиране. Фирмата желае
да постигне лицензионно споразумение.

35. 09 BE 0319 3EEC ТО Белгийска фирма е разработила технологична платформа,
проектирана около идеи за Интернет 2 и семантична взаимозаменяемост, с цел доставка
на бизнес услуги, които позволяват внедряване на планове за намаляване на разходите
в рамките на МСП. Фирмата търси технологично сътрудничество за смесено
дружество.

36. 09 FR 36l5 3EDO ТR Френска фирма е разработила различни видове лак въз основа
на мокра химия и акрилни и силициеви съединения. Търсят се индустриални или
търговски партньорства за приложения, свързани с покриване на повърхности и
триизмерни обекти.
37. 09 FR 32j0 3EDU ТR Френски технически център, занимаващ се с лазерна
обработка, желае да разработи технология за заваряване или обработка, която
позволява поправка на структури и инфраструктура при екстремни условия (висока
температура, налягане, отдалечени места и др.) Търси се ноу-хау в областта на
заваряването в течна среда. Търси се индустриален или академичен партньор за по-
нататъшна разработка и приложение за специфични нужди.

38. 09 FR 32j0 3EDW TR Френски технически център занимаващ се с лазерна
обработка, желае да разработи технология за заваряване или обработка, която
позволява поправка на структури и инфраструктура при екстремни условия (висока
температура, налягане, отдалечени места и др.) Търсят се сензори, които издържат на
екстремни условия. Търси се индустриален или академичен партньор, който притежава
богат опит в областта на сензорите за по-нататъшна разработка и приложение за
специфични нужди.

39. 09 FR 32j0 3EE0 TR Френски технически център занимаващ се с лазерна обработка,
желае да разработи технология за заваряване или обработка, която позволява поправка
на структури и инфраструктура при екстремни условия (висока температура, налягане,
отдалечени места и др.) Центърът търси партньори с опит в разработката на
инструменти, които позволяват наблюдение на лазерен източник и контрол върху
източника от разстояние. Търси се индустриален или академичен партньор за по-
нататъшна разработка.

40. 09 IL 80EP 3EDK ТО Израелска фирма е разработила нова идея за контрол на
напояването с динамична обратна връзка, вкл. самообучаващи се алгоритми. Системата
използва сензори върху сонда за да следи напояването. Търсят се партньори за
приспособяване на технологията за контрол на напояването за европейския пазар.

41. 09 ES 26E9 3DJ1 ТО Испанска фирма е разработила технология, която се състои от
времева система за наблюдение, базирана на GPS технологии, която може да
синхронизира подсистеми, намиращи се на различни места без да има налична физична
връзка. Търси се приспособяване на технологията според специфични изисквания.

42. 09 ES 26E9 3DK5 ТО Испанска технологична фирма е разработила технология за
преобразуване на енергия за фотоволтаични системи, така че всеки панел да работи на
максимална мощност. Търси се лиценз или споразумение за сътрудничество.

43. 09 ES 28G1 3DKA ТО Частна испанска биотехнологична фирма, която избира,
финансира и разработва развойни проекти за диагностика на рак и сърдечно-съдови
заболявания, търси лицензиране на свои туморни маркери за рак на дебелото черво.
Фирмата търси диагностична фирма, занимаваща се с онкология за лицензионно
споразумение.

44. 09 ES 28G1 3DK6 ТО Испанска биотехнологична фирма, която избира, финансира и
разработва развойни проекти за диагностика на рак и сърдечно-съдови заболявания,
търси лицензиране на метод за диагностициране на рак на простатата. Фирмата търси
фирма за молекулярна диагностика, занимаваща се с онкология или болнични
лаборатории за лицензионно споразумение.
45. 09 ES 28G2 3DDZ ТО Испанска фирма е разработила нова процедура за откриване
на алергени и антигени с изключително ниска концентрация в различни видове риба.
Търсят се партньори за лицензионно споразумение.

46. 09 ES 28G2 3DE9 ТО Испански изследователски институт е патентовал нов начин за
откриване на измръзвания при праскови, който се основава на наличие или отсъствие
на пептиди на белтъчини от прасковени цветчета. Търсят се биотехнологични фирми,
които се интересуват от разработване и комерсиализация.

47. 09 ES 28G2 3DDV ТО Испански изследователски институти са разработили нова
процедура за получаване на биологично съвместим материал и неговата употреба като
родоначалник на костни тъкани. Търси се лицензиране на патент и сътрудничество за
по-нататъшна разработка.

48. 09 ES 28G2 3COX ТО Испански институт е разработил колби за съхраняване на
антитела и измиване на нитроцелулозни мембрани, които съдържат групи от
белтъчини. Търси се лицензионно споразумение с фирма.

49. 09 ES 28G2 3CIZ ТО Испански институт е патентовал употребата на нов ген за
получаване на растения с подобрена издръжливост на студ и соленост. Търсят се
партньори за разработване на изобретението и лицензиране на патента.

50. 09 ES 26E5 3DFS ТО Испанска фирма е разработила технология за ДНК и
протеомика, която може да разпознае нови гени и белтъчини, които се включват в
развитието на психиатрични болести. Търси се сътрудничество за по-нататъшна
разработка и използване на технологията.

51. 08 ES MAOT 0JYY ТО Испанска изследователска група е разработила нов метод за
извличане на клетки и микроорганизми или частици от суспензия. Групата се
интересува от установяване на лицензионни споразумения с фирми, които използват
такива технологии.

52. 09 ES 28G2 3CG5 ТО Испански изследователски институти са извършили
изследвания на клетъчни култури, заразени с вируса на африканската треска по
свинете, които показват, че нецитотоксични концентрации намаляват производството
на няколко изолати, което води до неразпространяване на болестта. Институтите
желаят да моделират молекулата и да я внедрят за приложение като лекарство.

53. 09 PL 61AJ 3E5E ТО Полска фирма е разработила нов вид бойлер на гранули от
дърво. Той може да отоплява еднофамилни къщи и е напълно автоматизиран. Търсят се
партньори за търговски и производствени споразумения, смесено дружество,
техническо сътрудничество.

54. 09 PL 64BD 3DOJ ТО Полски университет предлага подобрен и тестван материал за
използване в стоматологията, хирургията и фармацевтиката, който точно заменя кости.
Търсят се партньори за разработка и сътрудничество.
55. 09 PL 64BH 3E8U ТО Полска фирма разработва и произвежда системи за
автоматично заваряване. Фирмата търси партньори, които се интересуват от внедряване
на технологията в тяхното производство.

56. 08 PL 61AJ 0J23 ТО Полска фирма за развойна дейност е разработила технология за
използване на пепел, получена от премахване на сярата в газове за горене, използвани
за аериране на бетон. Търсят се партньори, занимаващи се със строителство и
строителни материали за по-нататъшна разработка, технически консултации и
приспособяване към специфични нужди.

57. 09 PL 64BH 3E8Z ТR Полска топлоелектрическа централа търси технология,
позволяваща употребата на остатъци от горене като пепел и сгурия. Фирмата търси
партньори с доказани технологии за търговско споразумение с техническа помощ.

58. 09 SE 67CI 3DYV ТО Шведска фирма е разработила филтри за въздух. Търси се
споразумение за смесено дружество или търговско споразумение с техническа помощ.

59. 09 PL 62AS 3DZP ТR Полска фирма търси диоди за стартиране на каталитични
реакции. Необходимата дължина на вълната е 270-280 нанометра. Катализаторът се
базира на титаниев диоксид. Търси се търговско споразумение с техническа помощ.

60. 09 DE 0855 3ECP ТО Немски университет е разработил нов начин за откриване на
възпаления и наблюдение на тяхното лечение. Търсят се новаторски фирми за
лицензионни споразумения и сътрудничество за изследвания.

61. 09 DE 0855 3E8J ТО Немски университет предлага нов вид преобразувател на
матрици за лицензиране и по-нататъшна разработка.

62. 09 DE 0855 3E7S ТО Учени от немски университет са разработили нов разтворител
за бои, който значително удължава живота им. Търсят се лицензиати.

63. 09 PL 62AS 3E3R ТО Полска фирма е проектирала, разработила и произвела
решение за следене в реално време на различни обекти. Търсят се партньори за
търговско споразумение с техническа помощ или лицензионно споразумение.

64. 09 CZ 0744 3DXY ТО Чешка фирма е разработила онлайн технология за употреба с
Гугъл Карти, която може да създава различни видове карти. Търсят се партньори, които
се интересуват от по-нататъшна разработка и внедряване.

65. 08 PL 61AJ 2RYP ТО Полска фирма е разработила технология за производство на
биогорива от отпадъци от дървесина. Търсят се партньори за техническо
сътрудничество, смесено дружество или споразумение за производство.

66. 09 CZ 0748 3E5A ТО Чешка фирма е разработила устройство, което позволява
комбиниране на възможност за позициониране на пациент върху неговото легло с
физическа терапия. Търсят се партньори за лицензионно споразумение или техническо
сътрудничество.
67. 09 PL 62AS 3DZZ ТО Полска фирма е проектирала, разработила и произвела гама
устройства, приложения и системи за записване на телефонни разговори. Търси се
търговско споразумение с техническа помощ, споразумение за производство или
лицензионно споразумение.

68. 09 PL 62AQ 3E6C ТО Полски изследователски екип е разработил нов метод за
идентифициране на рибни плоиди. Този метод се отнася до риби, които имат повече от
два пълни хромозомни набора. Екипът се интересува от научно-техническо
сътрудничество.

69. 09 SK 69CU 3E2Y ТО Словашка фирма предлага специално транспортно
оборудване за спасяване на хора по планините, като то включва предимства,
предлагани от няколко вида оборудване. Търси се лицензионно споразумение, пренос
на ноу-хау или сглобяване.

70. 09 LT 57AB 3DEM ТО Литовски университет е разработил софтуерен инструмент за
оптимизиране на процеси и производство на ресурси за малки инженерни фирми.
Търси се тестване на нови приложения и търговски споразумения.

71. 09 LT 57AB 3D9T ТО Литовски изследователски институт е разработил софтуерен
пакет за управление на бизнес клъстери в областта на обработка с лазер. Търси се
споразумение за техническо сътрудничество за по-нататъшна разработка на
платформата.

72. 09 SK 69CT 3E5Y ТО Словашки предприемач е проектирал електрическа мелачка
на полиетиленови бутилки, която се закрепя на стена. Търсят се партньори за
производство и употреба на съществуващо ноу-хау (лицензионни споразумения).

73. 09 DK 20B2 3DZJ ТR Датски изследователски институт търси партньори за
EUROSTARS проект, които се занимава с подобряване на еластични съставки за
калафатване. Търсеният партньор трябва да може да осигури тестови условия за
разработените съставки, които трябва да се тестват на закрито.

74. 09 DK 20B2 3DUP ТR Датски изследователски институт се интересува от съвместно
сътрудничество с фирми в областта на хемометрията и разработката на софтуер, който
се използва за разработка на приложения. Основната цел е намиране на партньори за
проекта, който ще бъде подаден през есента на 2009 година.

75. 09 FI 30I1 3EE4 ТО Финландска фирма е разработила нова екологична система за
компенсиране за лазерни интерферометри. Фирмата търси партньори за използване на
технологията в промишлени приложения. Търси се техническо и търговско
сътрудничество.

76. 09 FI 30I1 3DIL ТО Финландска фирма проектира и произвежда многоцелеви
системи за хранене за ферми за риба. Фирмата разполага с различни видове системи за
хранене и контрол върху процесите. Търсят се партньори за техническо и търговско
сътрудничество с техническа помощ.
77. 09 FI 30I1 3EDM ТО Финландска фирма притежава уникална комбинация от
международен опит в областта на токсикологията, оценка на риска и безопасността,
изследвания и други. Фирмата предлага услуги в тази област и търси партньори за
техническо и търговско сътрудничество с техническа помощ.

78. 09 FI 30I1 3EDF ТО Финландска фирма предлага моделиране и симулиране за
акустични и ултразвукови технологии. Търсят се партньори за техническо и търговско
сътрудничество с техническа помощ.

79. 09 DK 20B2 3EE3 TR Датска фирма, специализирана в съставки и решения за
хранително-вкусовата промишленост, търси фирма, специализирана в технологии за
разделяне. Търсената технология трябва да може да отделя много фини зеленчукови
частици от течност. Търсената технология може да бъде готова за тестване или все още
във фаза на разработка.

80. 09 FI 30I1 3ED4 ТО Финландска фирма предлага механична събирачка на торф.
Предимствата включват ценова ефективност и много други подобрения в сравнение с
по-ранни модели събирачки. Търсят се партньори за търговско сътрудничество с
техническа помощ.

81. 09 CZ 0748 3E19 ТО Чешка фирма е разработила нов вид светлинно и топлинно
изолиращ бетон с подобрени характеристики – по-ниско тегло и по-добра изолация.
Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

82. 09 LT 57AB 3DOC ТО Литовска фирма притежава богат опит в областта на
производство на стоманени въжета с високо качество и произвежда специално
строително въже за различни механизми и цели. Фирмата търси партньори, които се
интересуват от търговско споразумение с техническа помощ.

83. 09 LT 57AB 3CUA ТО Литовска фирма от ИТ сектора е разработила връзка между
ресурсното планиране на фирма и управлението на живота на даден продукт. Фирмата
търси други фирми, които се интересуват от търговско споразумение с техническа
помощ.

84. 09 LT 57AB 3DY7 ТО Литовски изследователски институт е разработил устройство
за преобразуване на електрическа енергия, което преобразува едно или трифазен
променлив ток в трифазно напрежение с различна честота и амплитуда. Търсят се
партньори за техническо сътрудничество, търговско споразумение с техническа помощ.

85. 09 PL 64BH 3E86 ТR Полска фирма търси модерна технология за негалванична
метализация на големи елементи. Технологията трябва да е доказана и готова за
внедряване.

86. 09 PL 64BH 3E25 TR Полска фирма търси модерна технология за измерване на
диаметъра на хидравлични цилиндри. Технологията трябва да е внедрена и тествана на
пазара.
87. 09 PL 64BH 3CNZ TR Полска фирма търси модерна технология за боядисване на
автомобили, която трябва да позволява боядисване на леки коли и малки камиони. Тя
трябва да е лесна за разработване и внедряване в производството.

88. 09 CZ 0744 3E7C ТО Чешка инженерна фирма е разработила флуиден газификатор и
търси стратегически партньор за по-нататъшна разработка за оптимизиране на
процесите.

89. 09 IL 80EP 3EDR ТО Израелски изследовател е разработил охлаждаща течност,
която осигурява защита от корозия за части на двигатели, направени от магнезиеви
сплави, както и от стандартни метали, налични в двигатели. Търсят се промишлени
партньори за лицензиране на охлаждащата течност, както и партньори за по-нататъшни
изследвания.

90. 09 FR 31I6 3EDL ТО Френска фирма е разработила апаратура, която се свързва към
оптични мрежи с градски или регионален обхват и осигурява много бързо безжично
покритие за градове и региони. Търсят се оператори на кабелни мрежи, които желаят да
развият роуминг услуги в градска среда и инженерни фирми, които искат да инсталират
оптични мрежи и да разширят услугите си.

91. 09 FR 31I8 3EDH ТО Френски университет е патентовал нов вид дизайн за
кинематичен контрол върху роботизирани манипулатори, който подобрява точността
петкратно. Търсят се производители на роботи за лицензиране на продуктите и фирми,
които се интересуват от разработване и тестване на робота в индустриална среда.

92. 09 IL 80EP 3E77 ТО Израелска фирма предлага иновативна технология в областта
на компютърно разпространение на аромати, която засилва усещанията чрез
възможност за добавяне на аромати и миризми към текст, графики и звуци докато се
ползва Интернет, праща електронна поща, използва чат, клетъчни телефони и други.
Търсят се дългосрочни партньорства за по-нататъшна разработка на продукта,
производство и маркетинг.

93. 09 PL 61AJ 3E7V ТО Полски изследователски институт е разработил технология за
производство на изкуствени материали от обработени утайки, които покриват
изискванията за строителни продукти. Търсят се партньори за техническо
сътрудничество, смесено дружество или споразумение за производство.

94. 09 IL 80EP 3EBW ТR Израелска фирма е разработила нов вид продукт за
управление на транспорта, логистиката и доставката на материали. Търси се партньор,
намиращ се на пазар със стратегическа логистика и богат опит в Java, уеб услуги и
бизнес разузнаване.

95. 09 PL 64BH 3DRP ТО Полска фирма предлага сложни решения за промишлено
отопление и климатизиране. Едно решение е керамична радиаторна технология, която
топли качествено и пести енергия. Търсят се фирми, които биха желали да се занимават
с производството, внедряването и обслужването на тази технология на техния пазар.

96. 09 FR 38m5 3E6X ТО Френска фирма, специализирана в производство и
разпространение на съдържание за мобилни телефони, търси нови приложения за
мобилни телефони.

97. 09 FR 32I9 3ECY ТО Френска лаборатория предлага нови стратегии за
оптимизиране на вкусовите качества на храната и за решаване на проблеми, свързани
със замърсители.

98. 09 IL 80ER 3E65 ТО Израелски специалисти са разработили инфраструктурна
платформа, която представлява ценово-ефективно решение и значително намалява броя
различни влакови инциденти навсякъде. Екипът търси партньор за смесено дружество.

99. 09 IL 80ER 3CI7 ТО Израелска фирма се занимава с производство на отливки,
пресован бронз, смеси от мед и продукти от месинг. Фирмата желае да разшири
дейността си в Европа чрез споразумения за смесено дружество, техническо
сътрудничество и споразумения за производство.

100. 09 FR 38m5 3E8K ТR Френска фирма търси партньор-разработчик на мобилно
съдържание и игри за мобилни телефони и приложения за банкиране, туризъм, музика.

101. 09 FR 37M3 3ECO ТR Френски предприемач желае да внедри нови технологии във
неговата гъвкава и лесна за внедряване изчислителна система с цел предлагане на
поръчкови решения на местни клиенти за копиране на информационни сървъри във
външни центрове за данни. Търсят се технологии, които покриват няколко аспекта на
управлението на сървъри и са в процес на разработка или са вече на пазара; те се търсят
за лицензионно споразумение и техническо сътрудничество. Търсят се и партньори за
проекти на ЕС.

102. 09 FR 38m9 3ECE ТО Френска фирма е разработила отвесна многоетажна
картонена кутия, която позволява носене на торти и сладки неща безопасно чрез
дръжка. Фирмата търси партньор за производство на продукта в по-голям обем. Търсят
се техническо сътрудничество и споразумение за производство.

103. 09 FR 33k1 3E92 ТО Френска фирма се занимава с производство и продажба на
метални абразиви. Разработени са няколко технологии за производство и обработка на
малки метални частици от стомана или желязо в сплав или не. Фирмата желае да
сподели опита си с партньори, които се нуждаят от такива продукти с цел подпомагане
на разработка на атомизирани решения.

104. 09 BE 0213 3E6T ТR Белгийска фирма търси “умни” мембрани или филми, които
могат да бъдат стимулирани или активирани от фото-, топлинни или електрически
източници с цел контролиране на шупливостта на мембраната и контролирано
изпускане на газове. Фирмата е отворена към различни видове споразумения в
зависимост от етапа на разработка на предложеното решение.

105. 09 BE 0213 3EB9 ТR Белгийска фирма търси решения за транспортиране и
обработка на твърди хигроскопични частици без значително попиване на влага във
влажна производствена среда. Фирмата е отворена към различни видове споразумения
в зависимост от етапа на разработка на предложеното решение.
106. 09 BE 0213 3EB7 ТR Белгийска фирма търси точни и надеждни решения за
сортиране и изрязване на малки торбички с много отделения, вероятно в прашна или
лепкава среда. Фирмата е отворена към различни видове споразумения в зависимост от
етапа на разработка на предложеното решение.

107. 09 PL 64BH 3DPT ТО Полска фирма предлага технология за клапани за високо
налягане, което прави възможно контрол на процеси при високо налягане и висока
степен безопасност. Търсят се партньори за внедряване на технологията в тяхното
производство (търговско споразумение). Технологията е доказана и вече на пазара.

108. 09 PL 62AP 3DV6 ТR Полска фирма, занимаваща се с козметика, търси иновативно
лазерно устройство за обезкосмяване. Фирмата се интересува от търговско
споразумение с техническа помощ.

109. 09 SK 69CW 3E6S ТR Словашка фирма търси хидравлична перфорираща преса с
автоматично зареждане. Търси се търговско споразумение с техническа помощ.

110. 09 PL 64BJ 3DO5 ТR Полска фирма, занимаваща се с пекарство, търси устройства
за производство на печива с почти пълна механизация, които използват системи за
измерване за наблюдение на процеса по печене. Устройството трябва да е налично на
пазара.

111. 09 PL 61AJ 3D0X ТR Полска фирма търси оборудване за прототипиране на
триизмерен печат, полезен за прототипиране на LED арматура за осветление, което ще
доведе до получаване на свръх тънък слой и нов стандарт в триизмерния печат.
Търсената технология трябва да е вече на пазара.

112. 09 PL 61AJ 3E2D TR Полска фирма, занимаваща се с компютърна графика, филми,
мултимедия, анимация и други, търси обработваща графична карта за компютри. Търси
се техническо сътрудничество и лицензионни споразумения.

113. 09 PL 62AS 3E08 ТО Група полски учени са изобретили устройство за премахване
на миризми от типа на амоняк, водороден сулфид и други. Устройството е патентовано
и готово за употреба. Търси се сътрудничество и по-нататъшна разработка на
изобретението.

114. 09 PL 61AJ 3D3T ТО Полски институт е разработил ново автономно оборудване с
генератор и софтуер за регистриране, анализ и представяне на сигнали от сензори за
ускорение, температура и други. Търси се търговско споразумение с техническа помощ.
Технологичен Бюлетин 2809

01. 09 IE 51S6 3EFY ТО Ирландски изобретател е разработил система от тръбопроводи
за кабели, която дава безопасен достъп до окабеляването както отвесно, така и
хоризонтално. Тя може да се използва и за поправка на кабели. Продуктът е спечелил
наскоро златен медал на международно изложение. Търси се лицензионно
споразумение или партньор за рискови капитали за финансиране на по-нататъшно
разработване и тестване.

02. 09 ES 27F3 3D87 ТО Испанска екофирма е разработила нова технология за
характеризиране на минерални суровини и откриване на проблеми с качеството и
обработката. Търси се лицензионно споразумение.

03. 09 ES 26E9 3DKG ТО Испанска технологична фирма е разработила система за
контрол на микро мрежи, които представляват малки електрически мрежи, които могат
да се свържат към основната мрежа за пренос на енергия. Търси се лицензиране или
споразумение за сътрудничество.

04. 09 HR 89GO 3E0F ТО Хърватска фирма е разработила набор от новаторски
образователни материали, които позволяват на децата да научат основни
математически правила докато играят. Те са подходящи за деца в детски градини и
начални класове, както и за деца с увреждания и затруднения. Търси се индустриален
партньор, който би се заинтересувал от комерсиализиране на изобретението или от
съвместна бъдеща разработка.

05. 09 HR 89GM 3ECJ ТО Хърватска ИТ фирма предлага система за информация,
основана на СМС. Търсят се купувачи на цялата система или партньори за
сътрудничество за разработка и/или внедряване на системата.

06. 09 NL 60AH 3E6L TR Холандска фирма търси по-ефективна технология за смилане,
която позволява по-добро управление на разпространението на големината на
частиците, което ще доведе до по-точни и по-тесни разпространения. Формата на
сътрудничество може да включва лицензиране, по-нататъшна съвместна разработка или
придобиване. Фирмата се интересува от контакти с индустриални партньори и/или
университети.

07. 09 NL 60AH 3ECS ТR Холандска фирма търси съставки или технологии, които
могат да бъдат приложени в топли напитки и са полезни за човешката храносмилателна
система. Фирмата се интересува от контакти с индустриални партньори,
изследователски институти и/или университети.

08. 09 NL 60AH 3ECT ТR Холандска фирма търси технологии за удължаване на срока
на годност на отворени опаковки мляко. Фирмата се интересува от фирми или
университети с познания относно технологии за запазване на храни и/или
микробиология.

09. 09 NL 60AH 3EEU TR Холандска фирма търси нови технологии или съставки, които
могат да се използват в кафе или чай и усилват подобряването на вниманието и
паметта, които тези напитки вече подобряват. Фирмата се интересува от контакти с
доставчици на технологии, които имат познания за употребата на добавки в
хранително-вкусовата и други промишлености.

10. 09 NL 60AH 3EET ТR Холандска фирма търси нови технологии, които предоставят
подобни физични свойства като сегашните технологии за филтърна хартия, но без
изискването за употреба на значителни количества добавки или свързващи материали.
Фирмата се интересува от контакти с индустриални партньори и/или университети.

11. 09 IT 54W2 3EGO TO Италиански екип е разработил технология за взаимодействие
с музикално съдържание. Тя се основава на новия IEEE 1599 стандарт за многослойно
кодиране на музикална информация и среда за производство на IEEE 1599 файлове като
се започне от музикални файлове. Търсят се партньори за разработка на технологията.

12. 09 IT 53U6 3EGB ТR Италиански консорциум е разработил нов вид система за
производство на енергия от морски течения. Търси се нов вид технология, която е
екологична и икономически конкурентоспособна, и която може да преобразува
получената електрическа енергия във водород. Крайната цел е разработка на цялостно
решение, което ще бъде пуснато на пазара като пакет за съвместен франчайз.

13. 09 IT 55X2 3EED ТО Италиански изобретател е проектирал кошче за събиране на
материали за рециклиране от домашни кухни. То има предимства – събира се под
мивката и съдържа торби, които променят размера си в зависимост от нуждите. Търсят
се партньори за комерсиализиране на кошчето чрез споразумение за лицензиране.

14. 09 GB 41n8 3DUR ТО Британска фирма предлага група нетоксични покрития срещу
пожари. Те предлагат защита от огън между 15 и 120 минути на продукти от дървесина,
метал и бетон. Търсят се европейски архитектурни, строителни и проектантски бюра за
приспособяване към специфични нужди.

15. 09 GB 77dz 3EF6 ТО Британски университет е разработил нова технология, която
позволява на стелки да отговорят на точните движения на стъпалата на потребителя, и
които могат да бъдат използвани за промяна на ефектите на влиянието върху
потребителя. Търси се партньор за техническо сътрудничество за по-нататъшна
разработка на тази технология и за цялостна комерсиализация.

16. 09 GB 77dz 3EF5 ТО Британски университет е разработил технология за разделяне
на нервни сигнални прескачания в електрокардиографични измервания. Търси се
партньор за разработване на тази технология и за намиране на търговски възможности.

17. 09 ES 28F8 3CFY ТО Испанска изследователска група е разработила защитена уеб
услуга, която позволява на организации да публикуват обяви за работа, а кандидатите
да записват информацията си, както и да търсят предложения и нужди. Търси се
лицензиране на софтуера.

18. 09 ES 27F4 3DTE ТО Испанска изследователска група е изолирала нов подвид
бацил, който е много патогенен към средиземноморската плодова муха, която се счита
за много агресивен и икономически важен вредител по света. Търси се
биотехнологична фирма, която се интересува от разработване на търговски продукт
чрез участие в развоен проект.

19. 09 ES 27F4 3DVC TR Испанска фирма, занимаваща се с рециклиране, обработка,
избиране и комерсиализиране на различни цветове и съставки на пластмаси, желае да
подобри процеса по класифициране на продукти, който се използва в момента. Търсят
се партньори за споразумения за техническо сътрудничество.
20. 09 ES 28G5 3CXK ТО Испанска фирма е разработила триизмерна картографска
система за публикуване на триизмерни карти в Интернет и мрежи. Фирмата търси
индустриални партньори, университети или публична администрация за лицензионни
споразумения, споразумения за бъдеща разработка и търговски споразумения с
техническа помощ.

21. 09 ES 23D2 3DTB ТО Испанска фирма е разработила няколко справочни материала
за различни микробни видове като Escherichia Coli, Enterococcus, Legionella
pneumophila и други. Търсят се екологични и клинични лаборатории за споразумения с
техническа помощ.

22. 09 ES 23D2 3DTS ТО Испанска фирма е разработила преносимо, универсално и
нискотемпературно устройство за изследване на летливи органични съединения и
миризми с цел гарантиране на стабилността и представителността на пробата преди
самия анализ. Фирмата търси фирми, занимаващи се с екология с цел сътрудничество
за изследователски дейности и/или разпространение на проекта.

23. 09 ES 27F4 3DTL ТR Испанска фирма, занимаваща се с контрол на строителството,
търси фирми за сътрудничество за разработка и тестване на нови материали и
технологии с цел създаване на енергийно ефективни сгради, отговарящи на бъдещите
изисквания на ЕС.

24. 09 ES 27F4 3DT1 ТR Испански производител на захарни изделия търси заместител
на животински мазнини с растителни такива и в частност зехтинови мазнини. Търси се
споразумение за сътрудничество.

25. 09 ES 27F4 3DT0 TR Испански производител на захарни изделия търси
ултразвукова режеща машина за работа в среда на високи температури за един от
продуктите. Търси се споразумение за сътрудничество или търговско споразумение с
техническа помощ.

26. 09 GB 77dz 3EF4 ТО Британска фирма разработва технология според лиценз от
САЩ за доставка на строителна система за изолиращ бетон, която осигурява много
високи нива на топлинна изолация. Фирмата търси партньори за по-нататъшно
сътрудничество за разработка и комерсиализиране.

27. 09 ES 28G5 3DRR ТО Испанска фирма е разработила система за сигурност,
идентифициране и биометрика, насочена към цифрови системи, използвани в банки,
болници, администрация и други. Фирмата търси индустриални партньори, които се
интересуват от създаване на смесено дружество.

28. 09 GB 44O7 3EE5 ТО Лондонска фирма притежава нов вид материал, който
функционира като забавя пожари и като противобактерийно средство. Продуктът може
да бъде използван за всички целулозни материали и е особено подходящ, когато се
търси ниска токсичност и дълъг живот. Търсят се партньори от дървообработващата и
хартиената промишленост за лицензиране или разработка.
29. 09 GB 44O7 3EBV ТО Лондонски университет е разработил радиатор за отопление,
основан на технологии за топлинни тръби. Гъстотата на отопление е повишена със 75%
в сравнение със съществуващите алтернативни решения, което води до намалени
оперативни разходи и изхвърляне на въглероден двуокис от сгради, екипирани с
радиатора. Университетът търси партньори за лицензиране и разработка.

30. 09 GB 44O7 3DXC ТО Лондонски университет е разработил модел за оптимизиране
на горивни клетки с електролитни мембрани. Търсят се производители на горивни
клетки за внедряване на модела. Търсят се и партньори за оценяване на модела и
откриване на ключови изисквания, които не са адресирани все още.

31. 09 GB 40n6 3E5X ТО Британска фирма е разработила нов вид чувствително
оборудване, което може да се използва за точен контрол върху нивата пяна при
производствени решения и масла. Търсят се партньори от фармацевтиката,
хранителната, нефтената и други промишлености за разработка на технологията и
лицензиране.

32. 09 GB 40n6 3E5P ТR Британска фирма е разработила нов вид чувствително
оборудване, което може да се използва за точен контрол върху нивата пяна при
производствени решения и масла. Продуктът е изцяло работещ и е на пазара. Фирмата
търси научни или промишлени партньори от сферата на електрониката за съвместна
разработка на най-добрия начин за миниатюризиране.

33. 09 GB 40n6 3E41 TR Британска фирма търси нови видове материали, които да се
използват за запечатване между капачки и стъклени буркани, като заменят сегашните
материали. Търсят се индустриални или научни партньори за разработка на такъв
материал.

34. 09 IT 52T2 3D61 ТО Италианска фирма разработва нов гъвкав производствен процес
за автомобилостроенето, който представлява технология за оформяне на листове метал,
която позволява бързо и лесно производство на части от такъв метал за сложни
профили. Търсят се фирми, които се интересуват от прилагане на тази технология за
тяхното производство.

35. 09 IT 54W3 3E8V ТR Италианска фирма е разработила система за отдалечен
контрол и наблюдение на дома чрез мобилен телефон. Търси се техническо и
финансово сътрудничество с цел по-нататъшна разработка и започване на проекта.

36. 09 ES 23D2 3DKI ТО Испански и ирландски университет са разработили процес за
оцветяване на пластмасови предмети чрез полимерен пигментен прах. Процесът е
тестван на лабораторно ниво и се базира на стапяне на полимерния прах върху
повърхността на вече оформената част. Търсят се партньори за придобиване на
патентните права.

37. 09 IT 55X5 3EDC ТО Италианска фирма предлага нов вид процес за производство
на електрическа енергия от нискотемпературна топлина и съхранение на енергията в
химическа форма (метан). Търсят се партньори за техническо и производствено
сътрудничество и финансови ресурси.
38. 09 ES 23C6 3DRF ТR Испанска фирма, производител на кутии за зайци, търси
машина за огъване за да повиши производството си. Търси се доставчик. Фирмата се
интересува от търговско споразумение с техническа помощ.

39. 09 ES 23C7 3DTR ТО Испанска фирма е разработила и проектирала нов вид храна,
която включва естествени съставки. Фирмата предлага техническа оценка за разработка
на нов вид продукт и научна подкрепа за функционалния ефект на продукта с цел
създаване на истинно твърдение за етикета на новия вид храна.

40. 09 IT 55Y0 3E9K TR Италианска фирма търси технологично сътрудничество с
европейска фирма от фармацевтичния, химически или земеделски отрасъл за тестване
на нова технология за контрол и наблюдение на химическия процес на кристализиране.
Търсеният партньор трябва да може да открива всеки един вид химически процес,
който включва химична смяна на състоянието с цел запазване на крайния продукт и
безопасността на гражданите.

41. 09 IT 53V3 3E71 ТО Италианска фирма е реализирана нов вид хидравлична
повдигаща система с патент, която позволява намаляване с 50% на нужната мощност на
вградената моторна помпа. Търси се партньор за лицензионно споразумение или
смесено дружество.

42. 09 IT 53U9 3E9Y ТО Италианска фирма разработва звукоизолиращи решения за
двигатели, алтернатори и други устройства. Търсят се търговски посредници с
технически опит или промишлени партньори за техническо сътрудничество.

43. 09 IT 53U9 3E9G ТО Италианска фирма е разработила визитационна система за
отдалечени визитации в реално време въз основа на интернет и устройства, свързващи
се към интернет и други. Търсят се индустриални партньори, интересуващи се от
приспособяване на системата към специфични нужди, както и доставчици за
споразумения за смесени дружества или финансови ресурси.

44. 09 IT 54V7 3DBC ТО Италианска фирма е разработила нов вид инструмент за
наблюдение на канали от всякакъв вид – блогове, платформи за размяна на видео,
форуми, лични уеб сайтове, социални мрежи, новини и други. Търсят се партньори за
лицензионни споразумения или техническо сътрудничество.

45. 09 ES 23C6 3DRE ТR Испанска фирма се занимава с производство на скоби, които
се използват за поправка на пукнатини по тръби и търси доставчик на гума. Фирмата се
интересува от търговско споразумение с техническа помощ.

46. 09 IT 54V7 3DBA ТО Италианска фирма е разработила система за изпращане на
видео, снимки и съобщения, които са свързани автоматично с позицията на
потребителя и събитието, за което събира информация. Търсят се партньори за лиценз
или споразумения за смесено дружество.

47. 09 IT 54V7 3DB8 ТО Италианска фирма е създала основа за RFID системи, която
свързва RFID устройства с приложения на потребителя, като осигурява управление на
хардуер и потока информация като по този начин прави приложението независимо от
хардуера и версията.
48. 09 IT 54V7 3E1Y ТО Италианска фирма, специализирана в консултиране за
опаковки, предлага услуги за решаване на проблеми, техническа и научна подкрепа за
изследване на безопасността на опакована храна, правна подкрепа.

49. 09 IT 54V7 3E2V ТО Италианска фирма, занимаваща се с алтернативна енергия, е
произвела слънчеви колектори. Търсят се индустриални партньори, които се
интересуват от производство и/или комерсиализация на продукта в тяхната страна.

50. 09 ES 26E5 3DFK ТО Испанска фирма е разработила платформа за наблюдение ин
виво. Тя позволява анализ на ефикасността на лекарства на много ранен етап от
развойния процес. Търси се сътрудничество с фармацевтични или биотехнологични
фирми.

51. 09 IT 54V7 3EA9 ТО Италианска фирма произвежда топлинни слънчеви колектори
чрез нова технология, характеризираща се чрез употреба на вакуумни компоненти с
добра ефективност и ниска цена. Търсят се финансови партньори за развитие на
производството или фирми, които желаят да произвеждат колектора чрез лицензионно
споразумение.

52. 09 GB 41n8 3EFE ТО Британска фирма е разработила основата на софтуерна
система за клинична диагностика, която анализира медицинските данни на пациента и
въз основа на това може да прогнозира бъдеща болест, като по този начин може да се
предприемат мерки за предотвратяване. Търсят се индустриални партньори, които биха
желали да използват познанията на фирмата чрез споразумение за лиценз.

53. 09 ES 25E2 3DQY ТО Испански технологичен център предлага приложение на
познанията си в областта на трибологията и инженерството на повърхности. Търси се
сътрудничество по проекти с университети, технически центрове и други подобни. От
интерес са и производители от автомобилостроенето и украсяването.

54. 09 ES 23C6 3DRC TR Испанска фирма се занимава с производство на гъвкави
алуминиеви тръби, които се използват за вентилация в сгради и гаражи. С цел да се
съобрази с новите строителни изисквания, фирмата търси организация, която може да
извърши тестове на тръбите в рискови райони. Търси се фирма, изследователски
институт или технологичен център за извършване на този вид тест. Фирмата се
интересува от техническо сътрудничество.

55. 09 ES 23C6 3DRD ТR Испански технологичен център търси ултразвукова система за
измерване за резервоари със сгъстен въздух. Центърът желае да закупи оборудването
или от фирма или от технологичен център и се интересува от техническо
сътрудничество.

56. 09 ES 26E9 3DSA ТО Испански технологичен център разработва бърз процес за
пиролиза на биомаса, който представлява предварителен процес за втечняване на
биомаса преди тя да бъде изпратена на биорафинериите. Търси се сътрудничество с
организации с опит в етапа на разделяне на продукти.
57. 09 ES 27F4 3DPX ТО Испанска фирма е разработила първата автоматизирана
система, която може да събере и рециклира халогеновъглеродни газове на място.
Фирмата е отворена към няколко вида сътрудничество.

58. 09 ES 23D1 3DQV ТО Испански изследователски център е изобретил нов вид
цифров магазин за обувки, основаващ се на най-новите технологии. Търсят се
партньори от обувния и други сектори.

59. 09 ES 25E2 3DQD ТО Испански развоен център предлага изследвания за откриване
на кристали на активни фармацевтични съставки с оптимални свойства и разработка на
технологии за производство на избрани кристали. Търсят се фирми, интересуващи се от
разработване на кристални соли.

60. 09 ES 24D4 3DQE ТО Испанска фирма е разработила компютризиран тест за оценка
на качеството на живот, което се отнася до здравето. Тестът представлява инструмент,
който използва здравето на пациента като вариращ резултат за оценка на нови
лекарства, здравни технологии и услуги. Търсят се фирми от здравния сектор за
комерсиализиране в различни страни.

61. 09 ES 23D2 3DK7 ТО Испански университет притежава богат опит в технологии за
отливане чрез инжектиране с газова помощ. Търсят се фирми, които да осигурят
техническа помощ, опит и познания за производство на части, които изискват най-
добро качество.

62. 09 ES 28G2 3DN1 ТО Испански изследователски център е синтезирал нови
инхибитори за разделени белтъчини, които играят ключова роля в обмяната на енергия
и в контрол на стреса. По този начин тези инхибитори могат да се използват за лечение
на болести като диабет, загуба на тегло, треска и рак. Търси се лицензиат.

63. 09 ES 28G2 3DMY ТО Испански изследователски център е открил две нови
семейства от съединения за оптимизиране на лечения на тумори, базирани на пренос на
алкилни молекули в ДНК. Търси се лицензиат.

64. 09 ES 28G2 3DMV ТО Три испански изследователски групи са проектирали
ендоскоп за директна оценка на вътрешни физиологични състояния. Той може да
измерва стойности въз основа на оптични свойства. Наличен е прототип. Търси се
лицензиат.

65. 09 ES 24D4 3DLS ТО Испанска фирма е разработила нов вид софтуер за работа с
медицински изображения (костни структури), за планиране на хирургически намеси и
други. Софтуерът е и мощен инструмент за проектиране на импланти. Търсят се фирми
за различни видове споразумения.
Технологичен Бюлетин 2909
01. 09 ES 26E5 3DFW TO Испанска фирма е разработила и демонстрирала технология
за възстановяване на замърсени почви с различни характеристики и видове органични
замърсители. Фирмата се интересува от лицензионни споразумения или търговски
споразумения с техническа помощ.

02. 09 ES 24E1 3D9X ТR Испански изследователски център търси партньори, които се
интересуват от техническо сътрудничество. Центърът желае да разработи нов
хранителен продукт, който съдържа агар. Търсените партньори трябва да са
производители на напитки или хранителни продукти или производители на агар.

03. 09 ES 27F4 3DWW ТR Испанска фирма е разработила нов вид информационна
система за туризъм. Търсят се разработчици на софтуер за управление на туристически
обекти, техническо сътрудничество и помощ.

04. 09 ES 27F4 3E2B ТО Испански изобретател е патентовал нов вид игра, която се
базира на асоциации между цифри и букви, които споделят бутони в клавиатурите на
мобилни телефони. Целта е да се дешифрира съобщение. Търси се лицензионно
споразумение или техническо сътрудничество.

05. 09 GB 44O7 3EE9 ТО Британска фирма, която е разработила система за следене на
поръчки и пратки в реално време, търси партньор, който може да разработи нова
система за събиране на данни и анализ.

06. 09 GB 44O7 3EIY ТR Британска фирма използва компютърно зрение и други видове
сетива за да създаде многофункционални стени и кухненски плотове. Търсят се
партньори за разработване на език на жестовете за интерфейс човек-компютър.

07. 09 DE 1170 3DYU ТО Немски университет е разработил нов метод за производство
на изпарителни клетки за малки атомни часовници. Възможно е серийно и безопасно
производство. Търсят се индустриални партньори, интересуващи се от по-нататъшна
разработка и/или лицензиране на технологията.

08. 09 AT 0105 3EFO ТR Австрийска фирма е разработила материал, направен от
естествени нишки с уникални свойства и го тества за приложение в
автомобилостроенето. С цел подобряване на свойствата се търси биологично свързващо
вещество. Търсят се доставчици, изследователски фирми, занимаващи се с полимери,
лепила и подобни материали.

09. 09 ES 26E5 3DFY ТО Испанска фирма е разработила технология за покрития за
приложение в медицината и биотехнологиите, която осигурява много голяма твърдост
и устойчивост. Търсят се партньори за ноу-хау и се предлага техническо
сътрудничество.

10. 09 ES 26E5 3DG2 ТО Испанска фирма предлага познания за разработка на ваксини
срещу туберкулоза по животните. Фирмата предлага и технология за идентифициране
на патогени, които причиняват болести по животните. Търси се лицензиране или
споразумение за по-нататъшна разработка.
11. 09 ES 26E5 3DG0 ТО Испанска фирма разработва и произвежда набори от ДНК за
диагностициране, прогнозиране и предсказване на реакцията на лекарства от човешки
болести. Търсят се партньори за лицензиране на технологията.

12. 09 HU 50R7 3EEJ ТО Унгарска фирма е разработила макари за теглене на дървета и
за лебедки. Предимствата включват проста конструкция и лесно управление. Търсят се
индустриални и други партньори за разработване на технологията и за използване на
алуминий за намаляване на теглото на макарите.

13. 09 HU 50S1 3EEE ТО Унгарска фирма разработва ново семейство режещи машини и
за засяване на дървета без значение от вида дърво. Търсят се партньори за техническо
консултиране, разработка и приспособяване към специфични нужди.

14. 08 ES 27F3 27NP ТО Испански изобретател е разработил технология, базирана на
сложна и богата на кислород молекула, обогатена с гориво, която в момента на
запалването изпуска допълнителна мощ. По този начин в горивото ще се съдържа
кислород, готов за употреба при запалване. Търси се лицензионно споразумение.

15. 09 ES 27F3 2S3F ТО Испански изобретател е разработил система за управление и
пренос на превозни средства чрез магнити. Търси се лицензионно споразумение.

16. 09 MK 82EY 3EBK TR Македонска фирма, специализирана в производство на
зъболекарски материали, търси технология за производство на наносъставни
материали. Търсят се производители на такива материали за споразумение за
производство с техническа помощ.

17. 09 FR 31I8 3E7E ТО Френски университет и френски производител на скоростни
кутии са разработили нов начин за производство на трансмисии чрез използване само
на обикновени машини за фрезоване. Това сътрудничество е довело до създаването на
CAD/CAM софтуер, който позволява този нов производствен процес. Търсят се
партньори, които се интересуват от търговско споразумение с техническа помощ.

18. 09 ES 27F4 3DSY ТR Испанска фирма, занимаваща се с телекомуникации, търси
технология, която може да се свързва едновременно към GSM мрежа и аналогова
мрежа. Търсят се партньори от ИТ сектора за техническо сътрудничество или
търговско споразумение с техническа помощ.

19. 09 ES 27F4 3E0J ТО Испанска изследователска група е разработила нов вид
процедура за премахване на водороден сулфид чрез биологично филтриране. Търси се
лицензионно споразумение и техническо сътрудничество.

20. 09 ES 27F4 3E0L ТО Испанска изследователска група е разработила нова процедура,
която позволява съхраняване и премахване на въглероден двуокис и други газове,
изпуснати в атмосферата. Търси се лицензионно споразумение и техническо
сътрудничество.

21. 09 DE 0960 3ED6 ТО Немска фирма е разработила задвижване за инвалидни
колички без скоростна кутия – безшумно и без поддръжка. Системата се базира на
мотор и електрическа диференциална трансмисия. Търси се партньор за търговски
споразумения с техническа помощ.

22. 09 ES 27F4 3E0G ТО Испанска изследователска група е разработила нов инструмент
за измерване и откриване на капацитета на отвесен скок, който позволява предвиждане
на скока и височината в реално време. Търси се лицензионно споразумение и
техническо сътрудничество.

23. 09 ES 27F4 3E0I ТО Испанска изследователска група е разработила нов вид процес
за активиране на филтри с клетъчна структура. Търси се лицензионно споразумение и
техническо сътрудничество.

24. 09 ES 29G7 3DYE TO Испанска фирма, занимаваща се с проектиране и
производство на инсталации за всички видове флуиди (въздух, гореща, студена и свръх
гореща вода, пара и др.) с приложение в домакинството и промишлеността, е
разработила нов вид много ефективна система за производство на топла вода от
слънчеви колектори, което позволява значително спестяване на енергия. Технологията
е патентована, а фирмата търси лиценз и търговски споразумения с техническа помощ.

25. 09 ES 28F9 3DYF ТR Испанска фирма търси софтуерна технология за създаване и
внедряване на технологични промени в производството на автомобили и
производители на части за енергийни системи. Фирмата търси търговски споразумения
с техническа помощ с разработчици на търсената технология.

26. 09 ES 28F9 3DX6 ТR Испанска фирма търси напредничави здравни решения с цел
подобряване на общуването на пациенти в и извън болници чрез видео и аудио
конференции. Търсената технология трябва да предоставя нови начини на забавление и
да гарантира и опростява потока информация в района с пациенти. Търсят се търговски
споразумения с техническа помощ.

27. 08 ES 28F8 2RYL ТО Съвместен изследователски екип от два университета са
разработили система за запазване и разпространение на исторически документи по
цифров път. Групата търси фирми и институции, които се интересуват от по-нататъшна
разработка и приспособяване към специфични нужди.

28. 09 ES 28G5 3DU8 ТО Испанска фирма е патентовала ново биоцидно съединение за
здравна и промишлена употреба. Предимствата включват липса на токсичност и
екологичност. Търсят се индустриални партньори за лицензионни споразумения,
споразумения за смесено дружество и пренос на познания.

29. 09 HU 50S2 3DHE ТО Унгарска фирма предлага внедрена биотехнологична и
биоенергетична технология – фотосинтезни биореактори, обработка на биогорива,
растителна козметика и други. Търсят се търговски, технически и финансови
партньори.

30. 08 ES 28F8 2RXX ТО Испански университет е разработил система, която открива
автоматично дали даден човек е паднал чрез използване на няколко камери. Системата
намалява времето за пристигане на специализирана помощ чрез аларма, осигурява
услугата дори когато хората са в безсъзнание и се състои от евтини части. Търсят се
партньори за внедряване чрез търговски споразумения с техническа помощ.

31. 09 ES 28F8 3CFU ТО Испанска изследователска група е разработила софтуер за
извършване на калибриране, периодични проверки и други за измерватели на нивото на
звук, дозиметри, калибратори и карти за придобиване на данни. Търси се лицензионно
споразумение.

32. 08 ES 28F8 0J0D ТО Испански университет е патентовал технология за
производство на покрития, направени от алуминиева матрица, усилена със частици
силициев карбид. Покритията имат устойчивост на корозия, сравнима със чистия
алуминий, като в същото време показват много по-добра устойчивост на износване.
Търси се лицензиране на патента и/или техническо сътрудничество.

33. 09 ES 27F4 3DV8 ТО Испанска изследователска група е разработила нов метод за
рециклиране на отпадни води на инсталации за производство на зехтин, добавяйки
неорганични азотни торове. Търси се лицензионно споразумение или техническо
сътрудничество.

34. 09 DE 0960 3ECC ТО Немско МСП е разработило изпускателна тръба и филтърна
система за разделяне на масла и емулсии. Създадената система премахва опасни
субстанции от въздуха и намалява разходите за енергия. Търсят се търговски
споразумения с техническа помощ.

35. 09 ES 24D8 3DYS ТО Испански изобретател е разработил нова система за
спасителни операции в открито море. Тя се състои от манекен с характеристики, близки
до тези на човешко тяло, включващ система за намиране от GPS тип, която е устойчива
на морска вода. По този начин човек в открито море може да бъде намерен много по-
бързо. Търсят се индустриални партньори за лицензионно споразумение.

36. 09 ES 29G7 3DYK ТО Испанска фирма, занимаваща се с проектиране и
производство на инсталации за всички видове флуиди (въздух, гореща, студена и
свръхгореща вода, пара и др.) с приложение в домакинството и промишлеността, е
разработила система, която позволява контрол върху загубата на вино, докато то е
складирано в дъбови варели чрез контрол на равновесието между виното и околния
въздух. Фирмата търси лиценз и търговски споразумения с техническа помощ.

37. 09 ES 23D1 3DAS ТО Испански технологичен център е разработил методология за
определяне на най-добрите параметри за производство на пластмаса, която изпуска
аромати или действа с дезодориращ ефект. Търсят се партньори за техническа помощ за
прилагане и приспособяване на технологията към специфични нужди.

38. 09 ES 24D6 3E4P ТО Испанска фирма е разработила и внедрила нова технология за
управление на болнични отделения. Системата може да контролира различни болнични
дейности. Търси се търговско споразумение с техническа помощ.

39. 09 IE 51S6 3EI7 ТО Ирландска фирма е разработила модулна мобилна платформа,
която отговаря на много от рисковете, отнасящи се до издигане и използване на
мобилни платформи. Платформата се издига бързо и лесно от земята без нужда от
катерене. Търсят се партньори, които се интересуват от производство на платформата
по лиценз.

40. 09 GB 44O7 3EIE ТО Британска биотехнологична фирма търси индустриални или
академични партньори за работа по повишаване на имунитета срещу грип (например
свински грип) чрез използване на носител за прилагане. Фирмата ще участва с носител
и възможност за формулиране. Партньорът ще участва с антиген и апаратура за
тестване.

41. 09 GB 40n6 3EIJ ТО Британска изследователска група е разработила нов вид пептид
за различни видове настъпателен и труден за лечение рак. Пептидът е готов за
лицензиране и/или съвместна разработка. Партньорите трябва да могат да извършат
допълнителни тестове и да доведат пептида до клинични изследвания.

42. 09 RU 86FG 3E89 ТО Руска ИТ фирма е разработила система от приложения за
обработка, анализ и съхранение на неструктурирани документи. Тя извлича
информация от документите, намира връзка и предоставя данни. Търсят се партньори
за развойна дейност и търговски споразумения.

43. 09 TR 98OB 3E9D ТО Турска фирма е разработила система за измерване на
съпротивлението на земята и алармира в случай на грешка. Тя работи със специален
модем, който измерва и алармира по мрежа. Търсят се фирми, които желаят да
разработят тази технология; фирмата е отворена към споразумение за смесено
дружество.

44. 09 TR 98OB 3EA3 ТО Турска фирма е разработила нов вид машина за разбиване на
орехи, лешници, бадеми и други. Машината не чупи ядките по време на трошенето,
като процента здрави ядки достига 90%. Търсят се партньори за споразумение за
производство.

45. 09 TR 98OB 3EA2 ТО Турска фирма е разработила нов вид процес за производство
на зехтин. Този процес запазва минералите и витамините в зехтина. Търсят се
партньори за смесено дружество или споразумение за производство.

46. 09 TR 98OB 3EA4 ТО Турска фирма е разработила машина за разбиване на
фъстъци, която не чупи самите ядки, а само обвивката. Капацитетът е 90 кг на час.
Търси се споразумение за производство или техническо сътрудничество.

47. 09 ES 28F9 3EG3 ТО Испанска фирма е проектирала, разработила и произвела
симулатор за обучение на нови заварчици. Той позволява замяна на част от
практическите обучения. Търсят се центрове за обучение по заваряване или фирми,
които обучават сами персонала си за търговско споразумение с техническа помощ.

48. 09 TR 98OB 3EF8 ТО Турска фирма е разработила електронен таймер за
фототерапия за бебета за лечение на жълтеница. Търси се сътрудничество с
производители на медицински устройства и желаещи търговско споразумение с
техническа помощ.

49. 09 ES 27F4 3EDT ТО Испанска биотехнологична фирма е разработила платформа за
откриване на биологично активни съставки чрез серия ензимни клинични тестове и
клетъчни системи. Търсят се фирми за храни, които желаят да подобрят продуктите си
или да разработят нови видове храна. Търси се техническо сътрудничество или
търговско споразумение с техническа помощ.

50. 09 ES 27F4 3EE2 ТО Испанска фирма е разработила начин за извличане на
пентациклични тритерпени и полифеноли – вещества с многобройни терапевтични и
превантивни свойства. Търсят се партньори, интересуващи се от използване на тези
продукти. Предлагат се няколко вида сътрудничество.

51. 09 ES 28F9 3EHM ТО Испанска фирма, специализирана в оказване на подкрепа на
национални граждански авиационни администрации по технически, управленски и
стратегически задачи, е разработила ИТ инструмент за автоматизиране на всички
процедури от лицензиране до инспекции. Търси се търговско споразумение с
техническа помощ.

52. 09 RU 86FG 3EH1 ТО Руска фирма е разработила инструментално
геоинформационно софтуерно моделиращо решение на виртуална и съчетана реалност
и внесени отвън данни. Търсят се партньори за техническо сътрудничество и търговски
споразумения с техническа помощ.

53. 09 NL 60AH 3E55 TR Холандска фирма, занимаваща се с контрол на климата в
сгради, търси евтина и бърза сензорна технология за откриване на въглероден двуокис
в затворени помещения. Търсената технология може да бъде на лабораторно ниво или
напълно разработена.

54. 09 ES 26E5 3EHW ТО Испанска фирма е разработила нов вид технология за
охлаждане от устойчив или възобновим източник на топлина, специфично за ниски
изисквания за енергопотребление. Устройствата се захранват от слънчева енергия или
други източници и целят охлаждане на средно големи къщи и за други приложения.
Фирмата търси фирми за производство, които се интересуват от лицензионно
споразумение.

55. 09 ES 26E9 3DJK ТО Испанска технологична фирма е разработила начин за
намаляване на потреблението на електроенергия чрез алгоритми, които следят
потреблението и се променят според потреблението на крайния потребител. Търсят се
инженерни и електрически фирми за сътрудничество.

56. 09 RU 86FG 3EH0 ТО Руска фирма е разработила универсална хардуерно-софтуерна
платформа за създаване на автоматизиращи системи, наблюдение, логистика и други.
Фирмата търси партньори за техническо сътрудничество с цел завършване на
продуктите и участие във Седма Рамкова Програма.

57. 09 US 87GA 3EGT ТR Голяма американска фирма търси начин или технология за
полагане на равномерен тънък защитен слой върху бонбони. Фирмата се интересува от
лицензиране, производство, споразумение за доставка.

58. 09 RU 86FG 3EGX ТО Руска фирма предлага система за разпознаване и
компютърно зрение, която позволява разпознаване на различни обекти в различни
състояния в потоци информация. Търсят се партньори.

59. 09 RU 86FG 3EGV ТО Руска фирма предлага различни решения за управление на
групи от МПС. Предлагат се модули за автоматично откриване на превозни средства,
както и аларми със сателитно проследяване. Търсят се партньори за техническо
сътрудничество и търговски споразумения.

60. 09 NL 60AH 3EFJ ТО Холандска фирма разработва процес за съхранение на енергия
през лятото за отопление на стаи през зимата. Търсят се партньори за разработване на
приложения за сгради, офиси и за промишлеността.

61. 09 BE 0213 3EG0 ТR Белгийска фирма търси висококачествени компоненти за
употреба в молекулярна гастрономия. Търсят се споразумение за разпространение или
споразумение за техническо сътрудничество.

62. 09 NL 60AH 3EFW ТО Холандска инженерна консултантска фирма е
специализирана в анализиране на отношенията потребител-продукт и добавяне на
технологии за балансиране с цел повишаване на леснотата на употреба на продукта.
Търсят се партньори за техническо сътрудничество, лицензиране и търговски
споразумения.

63. 09 US 87GA 3EF3 TR Голяма американска фирма търси технологии или материали,
които биха подобрили употребата на цинк в алкални батерии и/или изследвания, които
ще допринесат за разбирането на електрохимичното поведение на цинка. Фирмата се
интересува от лицензиране, изследвания, консултации и други.

64. 09 RU 86FG 3EFS ТО Руска фирма предлага решения за автоматична обработка на
текстови файлове с извличане на търсени обекти и анализ на техните отношения.
Фирмата търси партньори за съвместно приспособяване на технологията към
специфични нужди с цел автоматизиране на дейностите на различни общински
организации и клиенти.

65. 09 RU 86FG 3EFR ТО Руска фирма предлага продукт за автоматично извличане и
обработка на информация, съдържаща се във визитни картички, както и на лична
информация, планиране и организиране на взаимодействие и други. Търсят се
партньори за съвместна адаптация на продукта към специфични нужди и приложението
му.

66. 09 US 87GA 3EF0 ТR Американска фирма търси нови материали за
електропроводници и/или нова технология за защита на проводници при тежки работни
условия. Фирмата се интересува от лицензиране, придобиване на продукт, изследвания
и други.

67. 09 NL 60AF 3DSP ТО Холандски университет е разработил ново съединение,
потискащо имунната система. То има минимален ефект върху другите клетъчни
процеси и намалява страничните ефекти. Търси се фармацевтична фирма или фирма,
занимаваща се с изследвания на лекарства, която да работи като допълнителен
разработчик. Търси се сътрудничество под формата на лицензионно споразумение.
68. 09 NL 60AF 3E9L ТR Холандски изследователски отдел за хранителни подправки се
интересува от намиране на партньори за сътрудничество в областта на по-нататъшна
разработка и приложение на ензими, ферментационни процеси или съставки със
здравно действие.

69. 09 US 87GA 3E94 TR Голяма американска фирма търси естествени съставки, които
оказват положително влияние на кератинови части от тялото като например косата и
кожата. Фирмата се интересува от лицензиране, съвместна разработка, изследвания,
придобиване на продукт или споразумение за доставка.

70. 09 NL 60AF 3E90 ТО Холандска фирма предлага алтернативна технология за
производство на метални продукти с много сложна геометрия. Експлозивното
оформяне е оформяне на метал чрез експлозивни материали. Технологията е безопасна
и се използва в различни части от промишлеността. Търсят се партньори за
сътрудничество.

71. 09 NL 60AF 3E34 ТО Холандско МСП предлага цялостна система за наблюдение за
измерване на стабилността на пътища, насипи, строителни площадки. Системата
събира данни и ги анализира, тя е и ценово ефективна. Търсят се партньори за
внедряване на системата.

72. 09 RU 86FG 3E85 ТО Руска фирма е разработила платформа и технология за
адаптивно разпределяне и оптимизиране. Тя може да реагира на събития, да
преразпредели независими действия, наблюдава изпълнението, работи с потребители и
да прави промени в процеса на работа. Търсят се клиенти, партньори, рискови фондове,
изследователски центрове и фирми, които се интересуват от такива решения.

73. 09 NL 60AF 3E72 ТО Холандски изследователи са разработили много ефективен
катализационен метод за разделяне на двойни въглеродни връзки при нормални
температури и с втечнен водороден прекис като окислител. Методът е екологичен.
Търси се лицензионно споразумение с химически фирми с опит в катализирането и
други процеси.

74. 09 NL 60AF 3E7H ТО Холандско МСП е разработило система за съхраняване и
обмяна на медицински данни, които позволяват на медицински експерти да получат
полезна информация в ситуации, където тази информация е нужна начаса, например
след инциденти или сериозни наранявания. Фирмата търси партньори, които биха
внедрили идеята.

75. 09 NL 60AF 3E1B ТО Холандска фирма е разработила технология за незабавно
охлаждане на вода. Тя може да се използва за различни цели, където има нужда от
такава вода. Търсят се партньори, които могат да използват технологията.

76. 09 NL 60AF 3E6P ТО Холандска изследователска група предлага алтернативна
технология за свързване на метални части. Процесът се извършва при стайна
температура и създава истинска метална връзка между парчета метал, дори когато не са
един вид. Търсят се партньори за тази технология.
77. 09 RU 86FG 3E7L ТО Руска фирма е разработила нови вид климатици, които
работят без фреон. Те са универсални и могат да бъдат използвани във всички видове
МПС, вкл. земеделски, военни и строителни. Търсят се партньори за техническо
сътрудничество и/или смесено дружество.

78. 09 IT 54V7 3EG5 ТО Италианска фирма е разработила решение за отдалечено
наблюдение, насочено към възрастните хора. То е с вид на часовник с бутон за
незабавно повикване на помощ в случай на нужда и със сензори, наблюдаващи някои
жизнени стойности. Фирмата търси нови начини за подобряване на тази технология.

79. 09 IT 54V7 3EG6 ТО Италианска фирма е изследвала и планирала създаване на
гъвкава и разширяема архитектура, която може да се приспособява към всички
възможни изисквания на логистичния транспорт. Разработен е работещ прототип.
Търсят се партньори за по-нататъшна разработка.

80. 09 IT 53U6 3EI6 ТО Италианска изследователска група е разработила нова система
за преобразуване на прав ток в променлив ток с по-ниски производствени цени, по-
добра производителност и по-лесна поддръжка. Търсят се партньори за споразумение
за техническо сътрудничество.

81. 09 IT 53U6 3D94 ТО Италианска фирма е разработила нова технология, базирана на
система за активно и двупосочно наблюдение. Тя позволява намаляване на
потреблението и оптимизиране на енергийните нужди на сгради. Търсят се партньори
за споразумение за сътрудничество, смесено дружество, споразумение за производство.

82. 09 IT 54V8 3EHR ТR Италианска фирма търси инженерни партньори, които биха се
интересували от разработване на технология за отопление на дома базирана на
топлинна помпа, бойлер и природен газ като източник на енергия.

83. 09 IT 53U6 3EHQ ТО Италианска фирма е разработила нов вид софтуерна
платформа за услуги в автомобилния сектор. Търсят се партньори за техническо и/или
търговско сътрудничество.

84. 09 IT 54V8 3EHO ТО Италианска фирма проектира и произвежда решения за
оптимизиране и автоматизиране на промишлени процеси, в частност за измерване на
физични количества на материали. Търси се техническо и търговско споразумение.

85. 08 IT 55X5 27OJ ТО Италиански консорциум предлага технически съвети за
изследвания за подобряване на системи за управление и употреба на културно
наследство, географски информационни системи, информация и обучения, свързани с
културно наследство.

86. 09 HU 50S5 3EB1 ТR Унгарска фирма търси ефективен заместител на
флуорохимикали за производство на тъкани, устойчиви на петна. Търсят се партньори,
занимаващи се с текстил или химия с цел намиране на решение и лицензиране.

87. 09 DE 76DW 3E3Y ТО Немска фирма е разработила начин за фиксиране на
въглероден двуокис от една страна и производство на биомаса от друга страна по един
ефективен начин. Търси се индустриален партньор за лицензионно споразумение и по-
нататъшна разработка.

88. 09 HU 50R8 3EBF ТО Унгарска фирма разработва оборудване за тестване на
литиеви батерии, които се използват в електрически превозни средства. Технологията е
подходяща за автомобилни фабрики, производители на устройства за рехабилитация и
други. Търсят се партньори с опит в поведението на литиеви батерии за техническо
сътрудничество.

89. 09 GB 41n8 3EHN ТО Британска фирма предлага анализатори на газ с много висока
чувствителност. Технологията е много подходяща за бързи химически реакции с ниска
концентрация на газ и за лабораторни изследвания. Търси се сътрудничество, вкл. за
проекти по Седма Рамкова Програма, с изследователски екипи от университети,
промишлени и правителствени изследователски лаборатории.

90. 09 GB 77dz 3EHS ТО Британска фирма е разработила и лицензирала водеща
технология за манипулиране и работа с геометрия, повърхности и обеми за
компютърно инженерство (CAE). Търсят се партньори за лицензиране на тези
инструменти като софтуерни компоненти за вграждане в съществуващи софтуерни
пакети и за по-нататъшна разработка.
Технологичен Бюлетин 3009

01. 09 IT 53V2 3DOV TO Италиански фирми са разработили технология за лазерно
разтопяване в течности, която е приспособена за производство на различни видове
наночастици и нанокристали с контролиран състав, размер и морфология.
Технологията може да бъде използвана в индустриален размер. Основните предимства
включват лесно и просто производство, ниско потребление на енергия, липса на
странични продукти, ниска загуба на материал, екологична съвместимост.

02. 09 ES 25E2 3EA7 ТО Испански технологичен център е разработил технология,
която позволява полагане на тънки покрития върху ролка от гъвкав субстрат.
Технологията позволява и директно оформяне на материалите. Центърът се интересува
от намиране на партньори за проекти в тази област, за техническо сътрудничество и
други.

03. 09 DE 19A7 3EC9 ТО Немски университет е разработил измервателен уред за
измервания на движения, особено за роторни и продълговати машини. Търсят се
фирми, които се интересуват от по-нататъшна разработка за промишлено приложение
или от закупуване на патент или на лиценз.

04. 09 DE 1170 3E9W ТО Група немски фирми и немски университет са разработили
производствен процес за устройство, подходящо за милиметрови радарни вълни.
Основните предимства са компактна структура и идеални антенни свойства. Търси се
по-нататъшна разработка и комерсиализиране на технологията.
05. 09 ES 25E2 3EAK ТR Испански технически център търси прозрачен и гъвкав
материал, подходящ за капсуловане на фотоволтаични, фотонни и електронни
устройства с цел защита от влага и кислород. Търси се фирма, университет или
изследователска организация за техническо сътрудничество или други форми на
сътрудничество.

06. 09 GB 46P4 3EK6 ТО Шотландска фирма е изолирала нови видове активни
молекули от екстракти от валериана. Тези нови молекули удължават времето за спане с
намалени странични ефекти. Търсят се партньори от фармацевтиката за по-нататъшна
клинична разработка и/или за лицензионно споразумение.

07. 09 ES 26E9 3EAR ТО Испански технологичен център е разработил разпадащи се
полимерни скелета за възстановяване на костни тъкани. Свойствата на скелето са
сходни с тези на здрава кост. Търси се партньор за по-нататъшна разработка на
технологията и за извършване на клинични изследвания.

08. 09 GB 41n8 3EHP ТО Британска фирма произвежда метали и керамични
компоненти в обикновено оборудване за обработка на пластмаса чрез използване на
свръхкритични флуиди. Компонентите са леки, много точни и могат да имат сложна
форма. Търсят се фирми за пренос на технологията.

09. 09 DE 1699 2S3Z ТО Немска фирма, специализирана в софтуер, е разработила
интелигентна насочваща система за местен и градски трафик, както и за обикновен
трафик. Фирмата търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ или
лицензионно споразумение.

10. 09 ES 25E2 3DSW ТО Испанска изследователска група е разработила ново
семейство съставки за лечение на рак. Групата притежава богат опит в синтеза на нови
химически съставки и в оценката им. Търси се лицензионно споразумение, но и други
форми на сътрудничество ще бъдат обсъдени (финансови ресурси и др.).

11. 09 ES 25E2 3EA5 ТО Испанска фирма е разработила софтуерна и хардуерна система
за осигуряване на отдалечени услуги за хора с известна степен на зависимост. Търсят се
партньори за техническо сътрудничество и търговски споразумения за цялата система
или за внедряване на софтуера в друга платформа.

12. 08 ES 25E2 27M1 ТО Испански технологичен център е разработил нов вид
обработка на триизмерно аудио, което позволява възстановяване на реалистични
триизмерни акустични полета, като се гарантира, че звука се чува реалистично и изцяло
от всяко едно място. Търси се технологично сътрудничество или лицензионно
споразумение.

13. 09 DE 0959 3EH5 TR Немски изследователски институт търси партньори за
започване на проект по Седма рамкова програма – производство в голям мащаб на
магнезиеви сплави за съхранение на водород. Търсят се изследователски и промишлени
партньори. Институтът има нужда и от ресурси за професионално управление на
проекта и проектна координация.
14. 09 DE 0959 3EGD ТО Немска фирма предлага нов вид въглеродни елементи за
отопление. Не се изисква пещ или автоклав. Търсят се партньори за разработка на нови
приложения.

15. 09 PL 63AW 3EBU ТО Полски технически университет е разработил нов вид
хладилник за напитки и други продукти с капацитет между 72 и 120 литра.
Хладилникът е с ниско тегло и ниско екологично въздействие, ниско потребление на
енергия и не използва вредни материали. Не се използват перки и компресор. Търси се
партньор за лицензионно споразумение, приспособяване за специфични нужди или
техническа консултация.

16. 09 PL 63AW 3E7A ТО Полски университет е разработил нов начин за измерване на
потреблението на топлина в сгради. Основното предимство е много точното измерване
на топлинната енергия, което включва енергията, която идва от съседни стаи. Търсят се
индустриални партньори, интересуващи се от лицензионно споразумение,
приспособяване за специфични нужди и по-нататъшна разработка на технологията.

17. 09 IT 53V2 3EK3 ТО Италианска фирма е разработила внедрени решения за контрол
на процеси и автоматизиращи системи. Фирмата се занимава с проектиране, създаване,
внедряване и пускане на автоматизирани електронни системи за промишлени процеси в
нефтодобивния, енергиен, екологичен и воден сектор.

18. 09 DE 0855 3EJ0 ТО Немски университет е открил молекули, които се задействат,
когато дейността на гена SFRP1, потискащ тумори, се загуби. Тези молекули са
интересни нови цели и тяхното откриване позволява на фармацевтичната
промишленост да разработи нови лекарства за диагностициране и лечение на рак.
Търсят се фармацевтични фирми, които се интересуват от лицензионно споразумение
или от придобиване на тази технология.

19. 09 SK 69CU 3E6J ТО Словашка фирма предлага аналитичен инструмент за данни –
интелигентен софтуерен инструмент, проектиран за обработка на математически данни
и информация. Търсят се партньори, които могат да пренесат инструмента и
познанията на университети, фирми, развойни центрове и други. Търсят се
лицензионни споразумения или смесено дружество.

20. 09 DE 18A5 3EII ТR Немска фирма проектира и произвежда цели бани с всички
инсталации, готови за употреба. Производствения процес позволява бързо сглобяване
или поправка в хотели, както и на кораби. Търси се нов вид порест материал за това
производство – много стабилен, издръжлив, лек и евтин.

21. 09 IT 53V2 3DOP ТО Италианска фирма е разработила прости химични процеси за
производство на стабилни колоиди на наночастици на благородни метали, основно
сребро, стабилизирани от биологично полимерно покритие. Предимствата са липса на
токсични или опасни реагенти и разтворители, ниско потребление на енергия,
дългосрочна стабилност на произведените наноколоиди.

22. 09 PL 64BD 3E7B ТО Полска фирма е разработила праг против разливане. Той
защитава производствени линии и сгради от разпространение на огън. Търси се
организация, която може да участва в разработването на тази технология и ще помогне
за получаване на техническо одобрение или патент.

23. 09 DE 1695 3EI8 ТО Немска фирма предлага система за полуавтоматично
внедряване на уеб приложения за потоци работа. Системата е особено подходяща за
многоезични потоци работа, като осигурява внедрени инструменти за превод. Търсят се
партньори, които желаят да лицензират системата или да я тестват за нови приложения.

24. 09 PL 62AS 3E3C ТR Полска фирма, интересуваща се от разширяване на услугите
си за автомобилната промишленост, търси цялостна линия за рециклиране на
автомобили. Тя трябва да може да разглобява и смила цели автомобили. Крайният
продукт трябва да бъде сортиран за по-нататъшна обработка. Фирмата търси опитни
промишлени партньори, които имат опит в областта и могат да доставят такава линия,
заедно с техническа помощ.

25. 09 AT 0106 3DGD TR Австрийски инженер с богат опит в химични продукти и
технологии за хартия търси покрития на повърхности и нанотехнологии за
повърхностна обработка на тръби, кутии и други. Покритията трябва да бъдат
полуперманентни и вече на пазара или в разработка. Търси се лиценз, техническа
подкрепа, съвместна разработка и експлоатация.

26. 09 BE 0324 3E58 ТО Белгийска фирма е клонирала нова човешка белтъчна
изоформа. Тя запазва цялата си биологична дейност и е устойчива на разпадане.
Поради тези свойства тя може да намери приложение в дерматологията и особено в
лечението на рани. Търси се лиценз или споразумение за изследвания.

27. 09 IT 53V2 3DTH ТО Италианска ИТ фирма е разработила нов вид софтуер, който
представлява решение за управление на технически активи. Софтуерът се базира на
архитектура, която позволява събиране и предоставяне на важна и обработена
информация за активите на дадена фирма с цел наблюдение и управление.

28. 09 IT 53U9 3EK0 TO Италианска фирма е проектирала и реализирала иновативна
система за контрол на безчетков мотор с прав ток, приложен към вентилатора на
кондензиращ бойлер. Използва се само един канал за топлорегулиране и критични
операции, което води до по-висока ефективност и по-ниски емисии. Системата
позволява отдалечен контрол и диагностика на повредите. Търсят се фирми или
изследователски организации за търговско споразумение или техническо
сътрудничество.

29. 09 AT 0108 3EGI ТО Австрийски университет е разработил фотокаталитичен
активен адсорбент, който е на гранули, порест и лек пренасящ материал, който
позволява разлагането на замърсена вода и въздух. Ниско потребление на енергия на
необходимото оборудване. Търси се партньор за лицензиране или сътрудничество.

30. 09 PL 62AP 3E9I ТR Полско МСП търси технология за рязане на дървени
облицовки. Желателно е рязане по посока на влакната, така че качеството на
облицовката да е много по-добро в сравнение с използването на традиционни методи.
Фирмата се интересува от търговско споразумение с техническа помощ.

31. 09 IT 53U9 3DBU ТR Италианска фирма търси системи за смилане на отпадъци.
Фирмата желае да реализира ефективен контейнер за събиране на отпадъци, който
може да бъде натоварван и транспортиран. Търсят се промишлени и академични
партньори за техническо сътрудничество, лицензионно споразумение или смесено
дружество.

32. 09 EE 21C1 3DCQ ТО Естонска фирма е разработила напълно внедрена система,
която позволява създаване на уеб сайтове в рамките на минути. Търсят се партньори за
приспособяване на решението за определени нужди.

33. 09 IL 80EP 3EJV ТО Израелско МСП е разработило уникално решение за вкарване
на текст за тъчскрийн хендсетове, което е от 2 до 3 пъти по-бързо от съществуващите
методи. Търсят се производители на хендсетове, оператори и фирми за вкарване на
текст за техническо сътрудничество.

34. 09 IT 55W7 3EJS ТО Италиански изследователски институт е внедрил технология за
отдалечено измерване на градски аерозоли. Инструментът е евтин, пригоден за работа в
сурови условия, подходящ за непрекъсната употреба. Предназначен за производители и
потребители на инструменти за наблюдение на околната среда.

35. 09 GB 46P4 3EK7 ТО Шотландски изследователски институт търси партньори за
тестване на неговия анализ на храни, напитки и съставки. За техническо
сътрудничество и търговско партньорство се търсят организации или компании, които
се занимават с проверка на автентичността на храни.

36. 09 AT 0108 3EGF ТО Австрийски университет е разработил производствен метод за
въглеродни нишкови електроди за системи за горивни клетки с течен или твърд
електролит. Университетът търси партньор за лицензиране или сътрудничество за
развойни дейности.

37. 09 IT 52T2 3EJR ТО Американска фирма с филиал в Италия е разработила
електронна платформа за електрически превозни средства, която осигурява на
потребителя компютър и дисплей със специфична информация. Фирмата се интересува
от партньорства с производители на превозни средства.

38. 09 IT 55W9 3EJD ТО Италиански изобретател е разработил напълно автоматична и
ефективна система, която може да рециклира вода за тоалетни, събрана в резервоар.
Търси се търговско споразумение.

39. 09 HU 50R7 3E2N ТО Унгарска фирма предлага херметични кабелни пенетратори за
руски ядрени централи с ВВЕР реактори. Благодарение на технологията те могат да
заменят трансферните модули. Фирмата търси партньори за лицензно, техническо,
търговско или финансово сътрудничество.

40. 09 IT 55X2 3EJ3 ТО Италианска фирма е разработила и патентовала подобрена
бронежилетка и панталони. Дрехите могат да устоят на куршуми с калибър 0.357
магнум до 0.44 магнум, както и на хладни оръжия. Търсят се партньори за
производство и комерсиализация.
41. 09 IT 55X2 3EHJ ТО Двама италиански професори са изобретили и патентовали
декоративни лампи и запалки, които горят с цветен пламък. Разработени са различни
цветове. Лампите могат да бъдат произвеждани за по-малко от 5 евро всяка. Търсят се
партньори за производство и комерсиализиране на изобретението.

42. 08 PL 61AL 27HD ТО Полски университет е разработил нов вид техническо
решение. То се състои от методи за извличане и аналитичен подход, които позволяват
изследване на профили на лекарства и описание на човешкия метаболизъм. Търсят се
лицензионно споразумение и финансови ресурси за разработка и индустриализация.

43. 08 PL 61AL 2RWZ ТО Полски университет е открил нов вид техническо решение –
течна хроматография. Основното предимство е подобрена миниатюризация на
колоните. Търси се търговско споразумение за разработка.

44. 09 PL 63AW 3E9Z ТО Полска фирма е разработила палета за пренос, съхранение и
използване на насипни материали. Палетите могат да се изменят за специфични нужди.
Те се използват без специално оборудване, имат ниски производствени разходи, не се
получават отпадъци, лесни за са пренос. Търси се промишлен партньор. Фирмата се
интересува от лицензионно споразумение, съвместна разработка и приспособяване към
специфични нужди.

45. 09 PL 63AW 3EAD ТО Полска фирма е разработила уеб базиран софтуер, който
поддържа различни услуги (бюро клиенти, център за обаждания). Системата подобрява
и управлението на ИТ инфраструктурата. Търси се техническо сътрудничество.

46. 09 PL 62AS 3E3M ТR Полски разпространител на семена и торове, който работи с
дузина камиони за разпространение, се интересува от автоматизиране на превозните
средства. Фирмата желае да инсталира автоматизирана система, която може да сваля
семена, торове и други от камиона, претегля ги и ги доставя на оператора, който дава
стоката и издава фактура. Фирмата се интересува от сътрудничество с промишлен
партньор, който може да осигури готово решение с техническа помощ.

47. 09 PL 62AS 3E2X ТR Полска фирма, която работи в бивша фабрика за захар, се
интересува от построяване на цялостна линия за биогорива, която използва бутанол
като субстрат за горивото. Търси се фирма, която има опит в производство на
биогориво, която се интересува от предоставяне на готово решение или от
сътрудничество за построяване на линия за производство на гориво.

48. 09 HU 50R8 3EHV ТО Унгарска фирма е разработила софтуер за тестване на
софтуер, който предоставя автоматично филтриране на уязвимости. Тази технология е
идеална за фирми, разработващи софтуер. Търсят се партньори за нови области на
приложение и за намиране на нови решения за посрещане на специални нужди на
клиенти.

49. 09 HU 50R8 3EHU ТО Унгарска фирма е разработила система за проследяване на
хора за наблюдение на движението на хора в рамките на фирмата. Анализът на
движенията на клиентите може да предостави полезна информация за най-доброто
място за реклама и стоки. Технологията е подходяща за търговски обекти, банки и
летища. Търси се партньор за внедряване на технологията във вече съществуващи
системи.

50. 09 HU 50R8 3EHT ТО Унгарска фирма е създала софтуер за производство на
анимационни филми. Основно предимство – потребителите не трябва да разбират от
рисуване или програмиране за да създадат анимационен филм. Търси се партньор за
разработка на съдържание.

51. 09 ES 25E2 3EAL ТR Испански технически център търси доставчик на проводимо
мастило. Този материал ще бъде използван за разработка на гъвкави електронни и
фотоволтаични устройства чрез процес по печат. Търси се индустриална фирма, научна
или изследователска организация за техническо сътрудничество или споразумение за
производство.

52. 09 GB 77dz 3EK2 ТО Британска фирма е разработила модули за строеж на квартири,
проектирани за висока топлинна ефективност, скорост на построяване и комфорт.
Търсят се партньори за по-нататъшно техническо развитие с цел разработване на тези
възможности и намиране на нови пазари.

53. 09 GB 43O3 3EK1 ТО Британски университет е разработил нов метод за създаване
на ембриони до получаване на бластоцист, които съдържат само ооцитна ДНК. Търсят
се лицензиати.

54. 09 PL 64BK 3EAV TR Полска фирма произвежда различни елементи за
автомобилостроенето и самолетостроенето. С цел разширяване на гамата си от
продукти, фирмата търси суперпластична технология за оформяне. Търсената
технология трябва да бъде готова за внедряване.

55. 09 GB 43O3 3EJZ ТО Британски университет е разработил нов начин за бързо
построяване на форми чрез използване на полимери с бързо абсорбиране. Търсят се
лицензиати.

56. 09 ES 24D6 3E4I TR Испанска фирма се интересува от внедряване на
автоматизирани технологии за боядисване за продуктите си (дървесина и структури от
дърво).

57. 09 ES 27F4 3E9Q ТО Испанска изследователска група е разработила естествен
стимулант, който подобрява опрашването на цветя от земни пчели и получаване на по-
добри реколти. Стимулантът може да бъде използван навсякъде. Търси се лицензионно
споразумение или техническо сътрудничество.

58. 09 ES 28G2 3E73 ТО Испански изследователски институт е патентовал нови
съставки като лекарства за лечение на болести от типа на глиома, ракови и нервни
болки, зависимост от лекарства, болест на Паркинсон и Алцхаймер и други. Търсят се
индустриални партньори, които се интересуват от лиценз или споразумение за развойна
дейност.

59. 09 IE 51S6 3EIM ТR Ирландска фирма разработва и произвежда хранителни
съставки за хранително-вкусовата промишленост. Фирмата търси нишесте като
съставка за употреба в продукти като например саламура, глазури, сосове и други.
Съставките трябва да са налични за демонстрация и тествани на място.

60. 09 IE 51S6 3EIL ТR Ирландска фирма разработва и произвежда хранителни
съставки за хранително-вкусовата промишленост. Фирмата търси съставки заместители
на фосфати, които могат да компенсират функционалността на фосфатите, когато те се
премахват. Фирмата търси лицензионно споразумение или технология за съвместна
разработка.

61. 09 IE 51S6 3EIO ТR Ирландска фирма разработва и произвежда хранителни
съставки за хранително-вкусовата промишленост. Фирмата търси естествени
оцветители като заместители.

62. 09 IE 51S6 3EIN TR Ирландска фирма разработва и произвежда хранителни
съставки за хранително-вкусовата промишленост. Фирмата търси естествени
консерванти за употреба в храни с намалено съдържание на сол.

63. 09 PL 63AW 3E81 ТО Полски технически университет е разработил нов начин за
двустранно замразяване на ледени кубчета в електрически машини за лед.
Технологията позволява производство на ледени кубчета с различна форма, цвят и
размер. Търсят се партньори за лицензионни споразумения, приспособяване към
специфични нужди, по-нататъшна разработка, тестване на нови приложения, както и за
техническо консултиране.

64. 09 PL 63AW 3E8D ТR Фирма от Полша търси технология за обработка на отпадна
или рециклирана хартия. Продуктът, който се получава трябва да се използва като
алтернативно гориво. Фирмата търси партньори за търговско споразумение с
техническа помощ.

65. 09 PL 63AW 3E69 ТR Полско МСП, специализирано в телевизионни продукции,
търси мобилна технология за телевизионни продукции “на живо” с възможност за
предаване в интернет в реално време. Търсят се бизнес партньори за търговски
споразумения с техническа помощ.

66. 09 PL 63AW 3E8S ТR Полска фирма, която се занимава с производство на печатни
реклами, търси модерна многоформатна ултравиолетова печатна машина, която вече е
на пазара. Тази машина трябва да може да печата с бял цвят. Търсят се партньори за
търговско споразумение с техническа помощ, вкл. сглобяване и консултации.

67. 09 PL 63AW 2S5P ТR Полска фирма разработва услуги въз основа на телевизионна
платформа, която работи чрез интернет протокол. Платформата е вече на пазара.
Търсят се партньори за ускоряване на разработването на платформата чрез услуги,
които имат пазарно приложение. Търсят се техническо сътрудничество и търговско
споразумение с техническа помощ.

68. 09 FR 38m9 3EJO ТО Френска фирма, специализирана в езикови услуги, е
разработила уеб базиран образователен портал. Търси се търговско споразумение с
техническа помощ.
69. 09 FR 36L7 3EFF ТО Френски дизайнер е разработил проект, който отговаря на
проблема за идентифициране на хранителни продукти, чрез работа по етикета на
продукта.

70. 09 FR 36L7 3ECU ТО Френска фирма предлага опита си в разработката,
проектирането и производството на амортисьори. Технологията използва разделяне на
честоти и хидравлично спиране с цел проектиране на високопроизводителни продукти.

71. 09 ES 27F4 3E32 ТО Испански изобретател е проектирал нова игра за научаване на
Брайловата азбука, както и за образование и игра. Тя покрива такива теми като
например логика, математика и обща култура. Устройството може да бъде механично,
електронно или изцяло електронно и може да се използва от слепи хора. Търси се
лицензионно споразумение или търговско споразумение с техническа помощ.

72. 09 ES 24D8 3E7U ТО Испански изобретател е създал устройство, което позволява
бързо откриване на самолети, които са претърпели инцидент и са паднали на място,
където издирването е особено трудно като например океани или планини. Търсят се
партньори, които се интересуват от подписване на лицензионно споразумение.

73. 09 RU 86FG 3E7K ТО Руска изследователска организация е разработила набор от
технологии за широка гама естествени доломитни свързващи материали за
строителството. Организацията се интересува от търговски споразумения с техническа
помощ и смесени дружества.

74. 09 ES 23D2 3E3F ТО Испански университет е разработил нов материал за употреба
в производството на бои за рисуване. Той представлява безцветна, стабилна и ефикасна
емулсия, която може да се използва като разредител или като свързващ елемент в
производството на маслени темперни бои и мастила. Новият материал повишава
качеството и издръжливостта на цвета в боите. Търсят се лицензионни споразумения.

75. 09 ES 23D2 3E3A ТО Испанска фирма, занимаваща се с информационни технологии
и игри, е разработила система за управление, която автоматизира процеси в
геймърската индустрия. Тази система се основава на технологии с отворен код и вече е
внедрена успешно в два игрови оператора в Европа. Търсят се партньори за търговски
споразумения с техническа помощ или финансови ресурси за тази нова технология.

76. 09 GB 77dz 3EJN ТR Британска фирма е разработила ново приложение за мобилни
телефони, което позволява лесно идентифициране на животни с голям процент точност.
Фирмата желае да лицензира съдържанието или да сформира смесено дружество.

77. 09 GB 44O7 3EJ1 ТО Група британски учени са открили ново молекулярно
средство, което лекува разсейки на рака на простатната жлеза. Групата желае да си
сътрудничи с изследователска организация за да създадат заедно фармацевтични
инхибитори и антитела за лечение на разсейки на рака на простатата.

78. 09 GB 40n6 3EFL ТR Британска фирма търси нови материали и процеси за употреба
като мастила, лакове и други подобни. Материалите трябва да могат да влизат в
контакт с храна и да са съвместими със съществуващото оборудване. Търсят се
партньори в областта на възобновяемите материали и (полимерна) химия с цел
съвместно разработване на новите материали или за лицензиране.

79. 09 GB 43O3 3EJE ТО Британска фирма е разработила система за намиране на
мобилни телефони и осезаеми знаци. Търсят се партньори за лиценз, производство или
споразумение за смесено дружество или техническо сътрудничество.

80. 09 GB 41n8 3EGG ТО Британска фирма, занимаваща се с компютърни центрове за
данни, предлага ценово ефективни проекти и инсталации за задържане на студ по
пътеките на компютърните центрове. Търсят се разпространители за търговски
споразумения с техническа помощ.

81. 09 GB 41n8 3EJH ТR Търси се партньор за проект по Седма рамкова програма.
Целта на проекта е да се разработят платформени технологични инструменти, които ще
позволят на образователни институции ефективно да внедрят услуги за виртуално
образование. От партньора се изисква да предостави познания за образователните
изисквания, възможности за бизнес анализ, изследвания, тестове и други.

82. 09 GB 41n8 3EJI ТО Британска фирма предлага напредничави печатни решения за
опаковане на напитки, скъпи продукти, лекарства и документи. Търсят се търговски
партньори за съвместна разработка на решения за сигурност и защита на марката.

83. 09 GB 44O7 3EJ2 ТR Британски университет е открил молекулярна пътека, която е
отговорна за развиването на ставни болки при пациентки, болни от рак на млечната
жлеза, лекувани с ароматазни инхибитори. Търсят се академични или промишлени
изследователи за съвместна разработка.

84. 09 ES 28G5 3E07 ТО Испанска фирма е разработила платформа за създаване на
динамичен и персонализиран интранет. Продуктът притежава в единична платформа
цялата информация, която засяга всеки отдел на дадена фирма. Фирмата предлага
лицензионни споразумения и съвместна бъдеща разработка на продукта според
нуждите на партньора.

85. 09 ES 27F4 3E6H ТО Испанска фирма е разработила новаторска система за
измиване на лопатки на вятърни турбини. Системата се състои от платформа, която
позволява измиване и поддръжка на лопатките. Фирмата е отворена за няколко вида
сътрудничество.

86. 09 ES 23C7 3E5L ТО Испанска фирма е проектирала нов начин за безопасен растеж
на растения. Този метод се използва за защита на растението от чума, инфекции и
опасни климатични условия. Търси се търговско споразумение с техническа помощ.

87. 09 ES 27F4 3E2T ТО Испанска фирма е разработила надежден и мощен триизмерен
инструмент за създаване на реалистични триизмерни среди, така че крайния потребител
да може свободно да ги разглежда. Търсят се партньори за техническо сътрудничество
с цел разработване на мултимедийни проекти.
88. 09 ES 26E5 3DFX ТО Испанска фирма е разработила технология за удължаване на
срока на годност на храни чрез използване на нови консерванти и методи за
консервиране. Предлага се ноу-хау и сътрудничество във вида на смесено дружество,
техническо сътрудничество, търговско споразумение с техническа помощ.

89. 09 FR 32j0 3EHX ТО Френска фирма за развойна дейност предлага услуги за
разработка на нови структурни термопластични профили, които могат да се
рециклират. Търси се сътрудничество за нови продуктови разработки за оборудване.

90. 09 IL 80ER 3EEP ТО Израелска фирма е специализирана в производство на много
точни машинни части, компоненти и сглобки за самолетостроенето, както и на
медицински инструменти, желае да разшири дейността си в Европа чрез споразумения
за смесено дружество, договори и подизпълнение.

91. 09 IL 80EP 3EIS TR Израелска фирма търси сътрудник с технология и познания за
разработка на човешки антитела с цел лечение на рак на белия дроб.

92. 09 BE 0213 3EIV ТR Белгийска фирма търси висококачествени продукти за коса,
балсами, продукти за стайлинг и други. Фирмата е открита към различни видове
споразумения, които зависят от етапа на разработка на предложеното решение, но
предпочита готови продукти на пазара.

93. 09 LU 70DB 3EI9 ТО Фирма от Люксембург е разработила и патентовала нова
система за извършване на вторична и третична обработка на отпадни води.
Предимствата на тази технология са, че използва по-малко енергия, че е по-проста и по-
ефикасна от съществуващите процеси на пазара. Фирмата търси лицензионно
споразумение за технологията.

94. 09 LU 70DB 3EIA ТО Фирма от Люксембург е разработила високотехнологична
система за свръх бърз визуален контрол на качеството. Системата може да бъде
приспособена за всяко едно приложение. Търси се търговско споразумение с
техническа помощ.

95. 09 ES 24D8 3DZK ТО Испанска фирма е разработила нова система за
автоматизиране на дъгови заварки. Търси се лицензионно споразумение.

96. 09 FR 32I9 3EHL ТR Френска фирма търси партньори за разработка на иновативно
решение, което съчетава почистване и дезинфекция за земеделието и хранително-
вкусовата промишленост с възможни приложения в медицината. Търси се партньор с
богат опит в производството на ензими, както и изследователска лаборатория с
възможности за анализ.

97. 09 FR 37M3 3EGP TR Френски технически център е започнал изследвания върху
rigor mortis на рибни продукти с основна цел забавяне или удължаване на rigor mortis.
Търсят се фирми, технически центрове и други, които извършват проекти на същата
тема, за техническо сътрудничество, обмяна на практики и опит и други.

98. 09 FR 38m9 3EFN ТО Френска фирма, специализирана в технологии за виртуална
реалност е разработила виртуални обиколки с обхват 360 градуса за агенции за
недвижими имоти и туризма. Търси се търговско споразумение с техническа помощ.

99. 09 FR 31I6 3EEG ТО Малка френска развойна фирма е създала електрически клапан
за контрол на флуиди, който позволява проверка на системи за вода или въздух за
откриване на микротечове и дефекти; при открити такива се пуска аларма. Търси се
лицензиране на продукта, производство и разработка.

100. 09 FR 32I9 3EEW ТR Френска фирма работи по проекта TRIMTRACK, който цели
разработване на нов вид гъсенични вериги за верижни превозни средства с висока
устойчивост и ниско влияние върху околната среда. Търси се партньор, който може да
разработи специфичен материал за меките връзки.

101. 09 FR 36M1 3DCG TO Френска лаборатория е разработила софтуер за
професионалисти и потребители, който позволява създаване на въпросници. Към тях
лесно могат да се добавят картинки, звукове, видео или флаш анимация. Търси се
сътрудничество с ИТ фирми за внедряване на продукта.

102. 09 ES 26E5 3DOF ТО Испанска фирма е разработила система, която може да
разпознава режещия инструмент, поставен на преносима машина за пробиване, и която
може да определя най-добрата скорост на работа, въз основа на всички параметри, вкл.
материала, който ще се пробива. Основното предимство на това изобретение е
възможността да се извършва рязане без претоварване на режещия инструмент, като по
този начин се удължава живота му. Търси се лицензионно споразумение и по-
нататъшно разработване.

103. 09 FR 38m7 3EEN ТО Френска фирма, която доставя картонени опаковки предлага
опита си и техническите си познания за производство на специфични опаковки.

104. 09 ES 23D2 3DWT ТО Испанска фирма е разработила чувствителни молекулярни
системи за откриване на микроорганизми във вода и въздух. Търсят се екологични и
клинични лаборатории с цел споразумения за техническо сътрудничество.

105. 09 FR 38m7 3EFK ТR Френски проектант търси производител на мебели, който
може да произвежда малки партиди със специфични характеристики при нужда. Тези
мебели ще се използват от инвалиди, стари хора в старчески домове или в болници.

106. 09 ES 25E2 3DQU ТО Испански център за нововъведения предлага инсталации за
въздушни тунели и технически персонал за изследвания, свързани с въздушни тунели.
Търси се технологичен партньор за тестване на нови приложения и приспособяване към
специфични нужди.
Технологичен Бюлетин 3109

01. 09 GB 44O7 3EMI TO Британски изследователски институт е разработил
възможност за флуоресциране на единична молекула – мощен инструмент за
анализиране на подробностите около функционирането на биологични молекули.
Търсят се научни и промишлени партньори, които се интересуват от използване на тази
технология.

02. 09 GB 44O7 3EID ТО Британска фирма е разработила технология за създаване на
агенти, които променят поведението на клетки чрез свързване с рецептори на
повърхността на клетките. Приложения – лечение на рак, стволови клетки, хормони.
Търсят се партньори за използване на технологията.

03. 09 GB 41n8 3EM5 ТО Британска фирма търси партньори за комерсиализиране на
устойчива смола, извличана от растителни материали, която би заменила смоли,
произвеждани от нефтени продукти и използвани в строителството,
автомобилостроенето и други. Търсят се лицензионни споразумения, техническо
сътрудничество и/или смесени дружества.

04. 09 IT 54V8 3EHI ТО Италиански инвеститор е произвел устройство за премахване
на нуждата от включване или изключване на светлини, например през нощта. То
представлява малка опакована верига, която може да се закача за обувки. Устройството
може да свети от първото движение и продължава да свети докато човекът ходи.
Изобретателят се интересува от продажба на патента или от споразумение за
възнаграждения.

05. 09 RU 86FG 3EKD ТО Руска фирма разработва елементи за преобразуване на
дължината на вълната на лазерна светлина. Създадено е дребно производство на
елементи за преобразуване. Търсят се партньори за смесено дружество или търговско
споразумение с техническа помощ.

06. 09 BE 0321 3EKG ТО Белгийски университет е разработил портативно устройство
за мускулна рехабилитация и оценка. То е евтино и много компактно и може да се
използва вкъщи или в дома на пациента. То работи и с лаптопи и други устройства.
Търси се лицензионно споразумение или съвместна разработка с промишлен партньор.

07. 09 DE 1592 3EMV ТR Немска фирма търси технология за извличане на енергия от
изгаряне на храни и масла. Фирмата търси партньори за техническо сътрудничество,
споразумения за производство или търговски споразумения с техническа помощ.

08. 09 DE 1594 3EHZ ТО Немска фирма, специализирана в инженерство, предлага
поръчкови услуги за сложно и нестандартно машинно инженерство за фирми в
областта на строителни системи за кораби, платформи в морето и въртележки в
увеселителни паркове. Търсят се търговски споразумения с техническа помощ.

09. 09 TR 97NA 3E10 ТО Турска фирма е разработила система, която пести енергия до
25%. Системата е проектирана за хладилници и фризери, както и за мотори за пестене
на енергия. Търсят се фирми за лицензиране на продукта и за споразумения за смесено
дружество за създаване на европейска фирма за комерсиализиране на продукта за
европейския пазар.

10. 09 NL 60AF 3EM2 ТО Холандски изследователи са открили нов вид алостерични
модулатори, които са особено подходящи за лекуване на болести на женските полови
органи. Търсят се партньори, които имат опит и могат да превърнат тези модулатори в
орални лекарства.

11. 09 DE 1695 3EJA ТО Немска фирма е създала нова медицинска технология, която
позволява лечение на болести на мускулите и ставите с нискочестотен ултразвук на по-
голяма дълбочина от сегашните устройства. Търсят се партньори за тестване на
устройството и използване за техни нужди. Фирмата се интересува от техническо
сътрудничество и споразумение за производство.

12. 08 HU 50R7 0JDG ТR Унгарска фирма желае да се занимава с разработка и
производство на машини за производство на фураж, конвейри за съдове и
приспособления за вдигане с цел разширяване на сегашната си продуктова линия с
производство на земеделски машини. Търсят се партньори, които биха желали да
направят аутсорсинг на разработката на прототипи на иновативни машини от този вид.

13. 09 HU 50R7 3DSD ТО Малка унгарска фирма предлага изкуствено устройство за
пипане и вдигане, което притежава структурните и функционални характеристики на
човешката кожа на хирургически болници, рехабилитационни центрове и фирми,
занимаващи се с технологии за роботи. Фирмата търси партньори за смесено
дружество, инженерство, търговия или финансиране.

14. 09 HU 50S5 3ELJ ТО Унгарска фирма е разработила нова процедура за
предварителна обработка и двуетапна топлинна обработка на месо и отпадъци за бързо
премахване на миризми и патогени в ранния процес на обработка. Технологията може
да бъде интересна на фирми в месната промишленост, обработка на отпадъци и
агрохимията. Фирмата се интересува от техническо сътрудничество или търговско
споразумение с техническа помощ.

15. 09 NL 60AF 3ELU ТО Холандска фирма, занимаваща се с екология, е разработила
технология, която може да повишава качеството на биогаз до това на природния газ.
Този процес е тотално решение за премахване на въглеродния двуокис, водородни
сулфиди и водни пари. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ с
фирми, занимаващи се с екология.

16. 09 NL 60AF 3ELR ТО Холандска фирма е разработила процес за премахване на
въглероден сулфид от газове. Процесът е напълно биологичен и не изисква (или
изисква минимално количество) химикали. Фирмата търси търговско споразумение с
техническа помощ.

17. 09 NL 60AF 3ELP ТО Холандска фирма, занимаваща се с екология, е разработила
процес за премахване на сяра от газове. Процесът е специално разработен за фирми със
средно голямо изпускане на газове. Фирмата търси търговско споразумение с
техническа помощ.

18. 09 AT 0108 3EGE ТО Австрийска фирма е разработила сензор за трафик, който
позволява генериране на статистически модели чрез използване на факта, че
технологията блутут е стандартна за всеки мобилен телефон. Търсят се партньори в
областта на телематични системи за трафик, както и за разработка на нови случаи на
употреба.

19. 09 NL 60AF 3ELN ТО Учени от холандски медицински център са открили ДНК
маркер, който се асоциира със значителен шанс за оцеляване при възрастни пациенти с
риск за сърдечно-съдови заболявания. Търси се биотехнологична или фармацевтична
фирма с опит в диагностични приложения за лицензионно споразумение.

20. 09 HU 50S5 3EL0 ТО Унгарска фирма е разработила иновативна машина за
филтриране на стаен въздух, която не работи с филтри. Системата поглъща всички
видове алергени и може да се използва на места, където има хора, чувствителни към
замърсяване на въздуха. Фирмата се интересува от лицензионно споразумение и
споразумение за разпространение, заедно с техническа помощ или съвместна бъдеща
разработка на продукта.

21. 09 NL 60AF 3EKX ТО Изследователи от холандски университет са идентифицирали
нов аденозинов рецепторен агонист. Съединението е демонстрирало ефективност в
намаляването на възпаления. Изследователите търсят фирма за изследвания на
лекарства или разработчик, който се занимава с лечение на възпалителни болести с цел
лицензионно споразумение.

22. 09 NL 60AF 3EKW ТО Холандски изследователи са разработили нов метод за
откриване на маркирани частици или единични молекули и тяхното сортиране с много
по-висока скорост отколкото е възможно с конвенционални технологии. Търсят се
фирми в областта на фототоплинни технологии за откриване и устройства за
микрофлуидно сортиране за лицензионно споразумение.

23. 09 NL 60AF 3EKT ТО Холандска фирма е разработила система за обработка на тор,
която се състои от сепаратор, система за обработка на вода и пречиствател за
производство на питейна вода. Търси се индустриален партньор с опит в големи
пречиствателни станции. Възможно е и финансово участие.

24. 09 NL 60AF 3EKR ТО Холандска фирма е разработила екологични добавки за
предотвратяване на утаяване на соли и/или корозия в системи за охлаждане с вода.
Обикновено за тази цел се използват трудно разпадащи се съставки – цинк,
полиакрилати и фосфонати. Фирмата успешно е заменила тези съставки с биологично
разпадащи се такива. Търси се търговско споразумение с техническа помощ.

25. 09 AT 0105 3ELF TR Австрийска фирма работи върху нова слънчева система за
отопление и търси топлинен флуид с висок топлинен капацитет, който бързо приема
топлинна енергия и намалява загубата на топлина. Търси се производител или
разработчик на описаната течност.

26. 09 AT 0102 3EKN ТО Австрийски институт е демонстрирал, че загубата на функция
на хлоропластова белтъчина води до устойчивост на канамицин. Това позволява
създаване на маркери без риск от хоризонтален пренос на антибиотична устойчивост.
Търсят се партньори за лицензионно споразумение.

27. 09 ES 24E1 3E45 ТО Испански университет предлага технология за определяне на
стабилни изотопни съотношения на леки елементи (водород, въглерод, азот, кислород и
сяра) в широка гама материали. Тези стабилни изотопи са много добри естествени
белязани атоми и са трудни за фалшифициране. Търсят се лицензионни споразумения,
техническо сътрудничество и търговски споразумения.

28. 09 SI 68CO 3E3P ТR Словенска фирма търси нов метод за борба с легионела и
подобни бактерии. Фирмата се интересува от разпространение на продукта в Словения
чрез лицензионно споразумение и чрез предлагане на техническа подкрепа на
клиентите.

29. 09 RU 86FG 3EGU ТО Организация от Русия е разработила технология за
производство на полиуретанова топлинна изолация с намален риск от запалване.
Материалът може да се използва за гражданско и промишлено инженерство, за
изолация и други. Организацията се интересува от търговски споразумения с
техническа помощ и смесени дружества.

30. 09 AT 0102 3EKP ТО Австрийска фирма е разработила нов вид турбина, която
произвежда електрическа енергия от малки ВЕЦ-ове с налягане над 0,8 метра и поток
от над 1 куб.м./сек. За такива ситуации, никоя друга система не произвежда енергия със
съпоставима цена/производителност от 10 киловата до 1 мегават. Фирмата търси
лиценз, демонстрации и партньори за смесени дружества.

31. 09 AT 0102 3EKS ТО Австрийски разработчик е проектирал нов производствен
процес за синтетични бутилки с обем до 1500 милилитра. Той се интересува от
продажба или лицензиране на технологията или от бъдеща съвместна разработка.

32. 09 ES 23D2 3E0V ТО Испанска фирма е разработила модел за наблюдение на
разтворени микрозамърсители във вода. Той позволява ниски граници за откриване и
точни резултати без изследване на големи количества вода. Фирмата търси партньори
за търговски споразумения с техническа помощ или техническо сътрудничество.

33. 09 ES 25E2 3E23 ТО Изследователска група от Испания е разработила компактен
радиатор, който може да осигурява температурни профили на охлаждания предмет
според нуждите на приложението. Търси се техническо сътрудничество или
лицензионно споразумение.

34. 09 ES 26E5 3EJF ТR Испанска фирма търси познания за производство на
медицински устройства, което се отнася до катетри, туби от пластмаса или силикон или
подобни продукти. Фирмата се интересува от придобиване на ноу-хау и има
инвестиционен капацитет за различни инжектиращи и извличащи технологии за
силикон, гума и пластмаса.

35. 09 NL 60AH 3E0N ТО Холандско МСП е разработило метод за създаване на газ чрез
бързо и контролирано разпадане на твърди материали. Търси се партньор за съвместна
бъдеща разработка, тестване и разработка на приложения.

36. 09 ES 29G6 3EGR ТО Испанска фирма е проектирала и разработила система за
сигурност за защита на границите на държави. Фирмата предлага лиценз, техническо
сътрудничество и търговски споразумения с техническа помощ.
37. 09 US 87GA 3EIZ ТR Американска фирма търси технологии за премахване на следи
от химически замърсители от промишлени води. Фирмата се интересува от търговски
споразумения с техническа помощ.

38. 09 US 87GA 3EIW ТR Американска фирма търси подобрена система за
имплантиране на хидрофилни вътрешноочни лещи. Те се интересуват от лицензиране,
договор за цялостна система, готова за производство и съвместна разработка, която
води до комерсиализация.

39. 09 US 87GA 3EIU ТR Американска фирма търси технологии, методи или
аналитични системи, насочени към откриване на микробно замърсяване във водна
среда, която съдържа естествени полимери. Фирмата се интересува от разработка,
придобиване на продукт и/или споразумение за доставка.

40. 09 ES 27F4 3EE1 ТR Испанска фирма търси методи или технологии за откриване на
биологични съставки и фирми с животински модели за затлъстяване, сърдечно-съдови
болести и захарна болест. Търси се техническо сътрудничество с частни фирми или
изследователски групи.

41. 09 ES 27F4 3EI4 ТО Испанска фирма е разработила нов вид уеб платформа за
онлайн проучвания. Търси се техническо сътрудничество или търговско споразумение
с техническа помощ.

42. 09 AT 0102 3EKQ ТО Австрийски изследовател е разработил нов начин за
строителство на мостове – първо се построяват фермите във вертикална позиция и
после се обръщат във хоризонтална позиция. Предимствата включват ниски
производствени разходи и по-кратко време за строителство. Търсят се промишлени
партньори за разработка и комерсиализация на технологията.

43. 09 PT 65BN 3EFQ ТR Португалска фирма, специализирана в екологична
ефективност, търси новаторски технологии с цел използване на животински продукти
за производство на енергия. Фирмата е отворена към различни видове споразумения.

44. 09 PT 65BN 3EFM TR Португалска фирма, специализирана в екологична
ефективност, търси технология за контрол на емисиите на тежки метали и
микроскопични частици в инсталации за изгаряне на горива. Фирмата е отворена към
различни видове споразумения.

45. 09 PT 65BN 3EFP ТR Португалска фирма, специализирана в екологична
ефективност, търси нови технологии или ноу-хау, което може да е полезно за
елиминиране на миризми в кланици и инсталации за отпадъчни материали. Фирмата е
отворена към различни видове споразумения.

46. 09 PT 65BN 3EGY ТО Португалска фирма е разработила новаторска система за
видеонаблюдение, която може да комбинира аналогови и цифрови камери за
наблюдение на местни или отдалечени обекти. Търсят се партньори за търговско
споразумение с техническа помощ с фирми, работещи в областта на сигурността.
47. 09 GB 41n8 3ELQ ТО Британска фирма предлага инфрачервени термометри, които
измерват от разстояние температурата на меса и други храни с обхват от –20 до +500
градуса. Търсят се партньори от хранително-вкусовата промишленост.

48. 09 ES 23D1 3EEH TR Испански изследователски център търси технология за
производство на гъвкав проводим филм за измерване и наблюдение на налягания.
Търси се лицензионно споразумение или техническо сътрудничество, както и други
видове сътрудничество.

49. 09 ES 24E1 3DRK ТО Испанска фирма, занимаваща се с електроника, е разработила
система, която може да открива писма в пощенски кутии. Тя включва дистанционно
управление – когато потребителя е близо до пощенската кутия и в нея има писма светва
зелена лампичка. Търсят се партньори за търговски споразумения.

50. 09 GB 41n8 3ELX ТО Британска фирма предлага технология за смяна на цветовете
на периферно вкарани катетри с цел наблюдение на продължителността на времето на
тяхната употреба и подобряване на безопасността на пациентите. Търсят се партньори в
Европа с достъп до пазара на медицински стоки.

51. 09 AT 0105 3EKH ТО Австрийска фирма е разработила уникален триизмерен
симулатор на виртуална реалност за обучаване на персонал. По този начин могат да се
проведат опасни или скъпи задачи без риск от нараняване или повреда на оборудване.
Търсят се партньори за оказване на помощ за комерсиализиране на симулатора в
нефтената промишленост и за създаване на нови приложения в други сектори.

52. 09 DE 1594 3EJB ТО Немски университет е разработил метод за генериране на
триизмерни информационни системи за големи райони като градове или дори региони.
Методът е напълно автоматизиран, а технологията може да се предложи под формата
на споразумение или техническа консултация.

53. 09 DE 1594 3EJG ТО Немски университет е разработил метод за установяване на
потенциала за слънчева енергия на покривите на големи градове или дори цели
региони. Методът е напълно автоматизиран. Технологията може да се предлага на
правителствени организации или фирми и идва с индивидуална консултация.

54. 09 TR 99PB 3EAF ТR Турска фирма търси технология за производство на активен
въглен и електрическа енергия от остатъци от производство на зехтин. Търси се
търговско споразумение с техническа помощ.

55. 09 ES 27F4 3EDX TR Земеделска фирма от Испания търси система за наблюдение
на кислорода за контрол на разтворения кислород в резервоари. Търси се партньор с
подходяща технология за подписване на споразумение за производство или търговско
споразумение с техническа помощ или за приспособяване на технологията към
определени нужди чрез споразумение за техническо сътрудничество.

56. 09 ES 27F4 3EDS ТR Земеделска фирма от Испания търси оптично-механична
система, която позволява автоматично откриване и елиминиране на уродливи риби.
Търси се партньор с подходяща технология за подписване на споразумение за
производство или търговско споразумение с техническа помощ или за приспособяване
на технологията към определени нужди чрез споразумение за техническо
сътрудничество.

57. 09 DK 20B7 3E2Q ТО Датски дизайнер е разработил система за рационално
обработване на контейнери от железопътен към автомобилен транспорт и обратно.
Дизайнерът предлага лицензионно споразумение на фирма, която се интересува от
производство и комерсиализация на системата.

58. 09 SK 69CT 3ELE ТО Словашка фирма е разработила и патентовала външ