RANCANGAN_TAHUNAN_PENDIDIKAN_MUZIK_TAHUN_5-05

Document Sample
RANCANGAN_TAHUNAN_PENDIDIKAN_MUZIK_TAHUN_5-05 Powered By Docstoc
					                 RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN LIMA
           RANCANGAN TAHUNAN
          PENDIDIKAN MUZIK KBSR
             TAHUN LIMAKANDUNGAN TAHUN 5               1
                                                           RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN LIMADalam usaha mencapai matlamat dan objektif kurikulum Pendidikan Muzik KBSR, murid Tahun 5 perlu
mempelajari dan menguasai:

1.    KONSEP MUZIK                                                 (c)  Ekspresi

     (a)    Irama                                                    Dinamik – Lembut ; Kuat ; Beransur lembut ; Beransur kuat
                                                                 Mud – Riang ; sedih ; bersemangat ; cemas ; takut ; tenang
            Detik
            Meter 2 3 4                                          (d)  Bahasa Muzik
                  4 4 4
            Tempo lambat ; tempo cepat ; Perubahan Tempo ; Tempo sederhana                     Istilah dan Tanda Isyarat
            Tekanan dalam Meter 2an ; 4an ; 3an                                   - Istilah ; Piano ; Forte ; Andante ; Allegro ; Legato ;
            Nilai not dan tanda rehat – nilai dan notasi not panjang , not pendek dan tanda rehat          Staccato.

            Corak Irama – Rentak Mac, Masri ,               Waltz , Inang dan            Tanda isyarat
             Zapin.
            Ostinato Irama


     (b)    Melodi

            Pic tinggi, tengah, rendah, tertinggi, terendah, menaik, menurun, melompat ,               Frasa
             mendatar, bertangga dan solfa – do ; re ; mi ; fa ; so ; la ; ti ; do’                  Staccato
            Warna Ton – Suara atau Bunyi Manusia (lelaki/ perempuan/ kanak-kanak); haiwan ;
             alam sekitar ; Perkusi badan ; alat perkusi ; alat muzik ; bahan improvisasi.              Lembut        p
            Tekstur dalam muzik solo ; muzik kumpulan
            Bentuk      - Struktur AB, ABA                                   Kuat         f
          - Frasa

                                                                 Kaitan


                                                                 Harkat
                                                         2
                                                 RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN LIMA


      Fermata

      Tekanan

      Tanda Kromat

2.  KEMAHIRAN

   (a)  Nyanyian

        Teknik menyanyi – Postur ; Sebutan ; Pernafasan ; ekspresi.                  -  Pernafasan
                                                        -  Embouchure
   (b)  Permainan Alat Muzik                                        -  Penglidahan
                                                        -  Penghasilan ton
        Perkusi - Memegang/mengendali dan memainkan alat perkusi
         termasuk semua perkusi ringan yang dipelajari (loceng, kastenet, tik-
         tok, kerincing, tamborin, dram getar, dram tenor, simbal, rekoder,          (c)    Kriteria Persembahan
         sound-block, wood-block) dram getar dan dram tenor.
                                                           Keseimbangan ; kesepaduan ; etika persembahan
        Rekoder - Teknik Bermain Rekoder - -
           - Postur                                3.    KREATIVITI
           - Penjarian not G, A, B, C’, D’.
                      C, D , E , F , F# , Bb                   Pengalaman meneroka, mengimprovisasi dan mereka cipta dengan bunyi

                                               4.    APRESIASI

                                                   Memberi respon terhadap karya muzik dan persembahan secara lisan, perbuatan,
                                                   lukisan dan tulisan.
                                             3
                                                RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN LIMA


Minggu     Aspek             Item                           Hasil Pembelajaran                   Cadangan Aktiviti / Catatan
  1   PERSEPSI ESTETIK
     -Pengetahuan Dan  1.1    IRAMA                ARAS 1            ARAS 2           ARAS 3           Mengesan detik berkala pada
     Kefahaman Bahasa                                                                    lagu.
     Muzik       1.1.1   Detik                (a) Memainkan detik secara  Memainkan detik secara   Memainkan detik secara
                                        konsisten untuk     konsisten untuk sepanjang  konsisten untuk sepanjang  Memainkan detik berkala
                   Detik berkala               sepanjang enam bar    lapan bar dalam meter 3   dua belas bar dalam     dengan perkusi badan atau
                                        dalam meter 3    4  4              meter            alat perkusi.
                                            4 dan 4         4 dan 4       3 dan 4.
                                                                   4   4 2   PENGALAMAN
     MUZIKAL      2.1    PENGETAHUAN             ARAS 1            ARAS 2           ARAS 3           Membuat latihan-latihan
                    TEKNIK                                                          nyanyian dengan memberi
                                      (a) Mempraktikkan teknik   Mengamalkan tiga teknik   Mengamalkan lebih      tumpuan kepada teknik-
              2.1.1   Teknik dalam nyanyian          nyanyian yang betul   nyanyian dengan baik    daripada tiga teknik    teknik yang dipelajari.
                                        ketika menyanyi.     ketika menyanyi.      nyanyian dengan baik
                   Aplikasi teknik –                                       ketika menyanyi.
                    Postur ; Sebutan ;
                   Pernafasan ;
                    Penghasilan ton ;    Ekspresi
 3   EKSPRESI KREATIF
              3.1    PENEROKAAN             ARAS 1            ARAS 2           ARAS 3           Meneroka dan menemui
                                                                                 pelbagai kesan bunyi secara
                   Pengalaman menemui         (a) Menyusun pelbagai kesan  Menghasilkan satu      Menghasilkan lebih     tidak konvensional daripada
                    - Meneroka pelbagai           bunyi secara kreatif   gubahan kreatif daripada  daripada satu gubahan    sumber bunyi seperti suara,
                   bunyi : Perkusi badan ;          menggunakan sumber    pelbagai kesan bunyi    kreatif daripada pelbagai  alat muzik, alat improvisasi,
                   Bahan improvisasi             bunyi yang ditetapkan.  menggunakan sumber     kesan bunyi menggunakan   perkusi badan.
                                                     bunyi yang ditetapkan    sumber bunyi yang
                   Meneroka pelbagai bunyi ;                     dengan bimbingan guru.   ditetapkan secara      Memainkan alat muzik
                   - Rekoder, alat perkusi.                                    berkumpulan atau      secara tidak konvensional.
                                                                   bersendirian.
                                             4
                                                RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN LIMA

Minggu     Aspek              Item                            Hasil Pembelajaran                     Cadangan Aktiviti / Catatan
  4   PENGALAMAN
     MUZIKAL      2.2    PENGALAMAN MUZIK         ARAS 1               ARAS 2            ARAS 3            Menyanyikan pelbagai jenis
                                                                                   lagu dalam meter
              2.2.1   Menyanyi secara    muzikal  (a)   Menyanyikan pelbagai    Menyanyikan pelbagai     Menyanyikan pelbagai        2 4 3
                                        jenis lagu dengan baik   jenis lagu dengan baik dari  jenis lagu dengan         4 4 4
                   Kemahiran menyanyi            dari segi pic, tempo dan  segi pic, tempo dinamik    interpretasi yang baik.   secara solo dan berkumpulan
                   - pic , tempo , dinamik,         dinamik dengan       dan mud dengan                       dengan tumpuan kepada pic
                   mud.                   bimbingan.         bimbingan.                         tempo, dinamik dan mud
 5   PERSEPSI ESTETIK
     -Pengetahuan Dan  1.1    IRAMA              ARAS 1               ARAS 2            ARAS 3            Mendengar dan menyanyikan
     Kefahaman Bahasa                                                                       lagu dalam meter
     Muzik       1.1.5   Meter              (a)   Mengenal pasti jenis    Menyatakan ciri-ciri meter  Membanding beza meter    2,3, 4
                                        meter pada lagu-lagu    2,3, 4            2,3, 4            4 4 4
                   2 , 3, 4                 yang diperdengar           4 4 4             4 4 4
                   4 4 4                   dengan betul.       dengan jelas.         dengan jelas.
 6   PENGALAMAN
     MUZIKAL      2.1    PENGETAHUAN      TEKNIK  ARAS 1               ARAS 2             ARAS 3           Latihan memegang dan
                                                                                   memainkan dram getar, dram
              2.1.2 Teknik dalam             (a)  Memainkan dram getar,     Memainkan dram getar,     Memainkan dram getar,    tenor dan alat perkusi lain.
                 permainan perkusi             dram tenor dan alat      dram tenor          dram tenor
                                       perkusi lain dengan      dan alat perkusi       dan alat perkusi       Memainkan alat perkusi
                   Memegang /               betul             lain dengan betul mengikut  lain dengan betul mengikut  mengiringi nyanyian dan
                   Mengendalikan             mengikut notasi        notasi sepanjang empat    skor lengkap secara     muzik instrumental secara
                                       sepanjang dua bar.      bar.             berpandu.          ensembel.

                                                                                   Skor lengkap:
                                                                                   - dua alat perkusi
                                                                                   - tiga alat perkusi
                                                                                   - empat alat perkusi
                                             5
                                                 RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN LIMA

Minggu     Aspek             Item                             Hasil Pembelajaran                   Cadangan Aktiviti / Catatan
  7   EKSPRESI KREATIF
              3.2    IMPROVISASI           ARAS 1                ARAS 2           ARAS 3           Membalas corak irama yang
                                                        Mengimprovisasi corak                diberi dengan menggunakan
                   Pengalaman kreatif        (a)   Mengimprovisasi       irama sepanjang empat    Mengimprovisasi corak    alat perkusi.
                                        corak irama sepanjang    bar yang betul dari segi  irama sepanjang melebihi
                   - Mengimprovisasi             dua bar yang betul dari   nilai not dan meter.    empat bar yang betul dari
                    corak irama               segi nilai not dan meter.                segi nilai not dan meter.
 8   PERSEPSI ESTETIK
     -Pengetahuan Dan  1.4    SISTEM NOTASI          ARAS 1                ARAS 2           ARAS 3           Mengecam, menyalin,
     Kefahaman Bahasa                                                                      membuat latihan menulis
     Muzik       1.4.2   Tanda isyarat dan   istilah  (a)   Menyebut tanda isyarat   Mengenal pasti tanda    Menganalisis skor muzik   tanda-tanda isyarat.
                                        dan istilah dengan betul.  isyarat dan istilah dalam  dengan betul secara
                   Piano ; forte ; andante ;                      skor dengan betul.     berpandu.          Menyebut istilah yang diberi.
                   allegro ; legato ; sataccato ;
                   frasa ; kaitan ; harkat ;                                                   Menyatakan maksud istilah.
                   tanda kromat ; fermata/pause ;
                   baluk ; garis bar ; garis                                                   Memadankan istilah dengan
                    tamat ;   klef treble .                                                  maksud diberi.

                                                                                  Menanalisis skor dengan
                                                                                  memberi fokus kepada :
                                                                                  - bilangan bar
                                                                                  - frasa
                                                                                  - jenis not
                                                                                  - dinamik
                                                                                  - tempo
                                                                                  - tanda isyarat.
                                             6
                                                      RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN LIMA

Minggu     Aspek              Item                                  Hasil Pembelajaran                       Cadangan Aktiviti / Catatan
  9   PERSEPSI ESTETIK
     -Pengetahuan Dan  1.1    IRAMA                 ARAS 1                  ARAS 2             ARAS 3             Mendengar dan menyanyikan
     Kefahaman Bahasa                                                                               lagu dalam pelbagai tempo.
     Muzik       1.1.2   Tempo                 (a)   Mengenal pasti jenis       Menyatakan perbezaan      Menyatakan ciri-ciri
                                            tempo pada lagu-lagu       dan perubahan tempo lagu    perubahan tempo pada
                   Lambat ; Cepat ; Sederhana            yang diperdengar         yang diperdengar, dengan    lagu yang diperdengar
                                            dengan betul.          betul.             dengan jelas.
                   Perubahan tempo –
                   Ansur cepat ; Ansur
                   lambat
 10   PENGALAMAN
     MUZIKAL      2.2    PENGALAMAN MUZIK            ARAS 1                  ARAS 2             ARAS 3             Membuat latihan solfa
                                                                                            dengan pic do ; re ; mi ; fa ;
              2.2.1   Menyanyi secara muzikal        (a)   Menyanyikan pic do ; re     Menyanyikan pic do ; re ;   Menyanyikan dengan       so ; la ; ti ; do’.
                                            ; mi ; fa ; so ; la ; ti ; do’  mi ; fa ; so ; la ; ti ; do’  tepat pic do ; re ; mi ; fa ;
                   Solfa – do ; re ; mi ; fa ; so ; la ;      secara berpandu         dalam keratan lagu yang    so ; la ; ti ; do’ dalam lagu  Menyanyikan lagu atau
                   ti ; do’.                    dengan tepat.          diberi dengan tepat.      yang diberi dengan tepat.    keratan lagu yang
                                                                                            mengandungi pic do ; re; mi ;
                                                                                            fa ; so ; la ; ti ; do’.
 11   PERSEPSI ESTETIK
     -Pengetahuan Dan  1.4    SISTEM NOTASI             ARAS 1                  ARAS 2             ARAS 3             Membaca dan menulis notasi
     Kefahaman Bahasa                                                                               muzik.
     Muzik       1.4.1   Lambang not muzik dan tanda      (a)   Mengenal pasti simbol      Mengenal pasti simbol     Membaca notasi muzik
              rehat                           notasi muzik tanpa baluk     notasi muzik dalam skor    dengan betul          Membaca notasi, menyanyi
                                            dengan betul.          lagu yang diberi dengan    menggunakan alat muzik.     dan memainkan melodi
                                                            betul.                             mudah.
                                                  7
                                         RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN LIMA

Minggu     Aspek                Item                 Hasil Pembelajaran                 Cadangan Aktiviti / Catatan
 12   EKSPRESI KREATIF
              3.2     IMPROVISASI     ARAS 1           ARAS 2          ARAS 3           Nyanyian solfa mengikut
                                                                       urutan Kodaly:
                    Pengalaman kreatif  (b) Mengimprovisasi satu  Mengimprovisasi dua   Mengimprovisasi lebih
                                 melodi yang muzikal  melodi yang muzikal   daripada dua melodi yang
                                                                     -  la, so, mi
                    - Melodi         menggunakan pic yang  menggunakan pic yang   muzikal menggunakan pic-  la, so, mi, re
                                 ditetapkan dengan   ditetapkan dengan    yang ditetapkan dengan -  la, so, mi, re, do
                                 bimbingan guru.    bimbingan guru.     bimbingan guru.
 13   PERSEPSI ESTETIK
     -Pengetahuan Dan  1.4     SISTEM NOTASI    ARAS 1           ARAS 2          ARAS 3           Membaca dan menulis notasi
     Kefahaman Bahasa                                                          muzik pada baluk.
     Muzik       1.4.1    Lambang not muzik  (b)  Mengecam pic pada   Mengecam 6-8 not pada  Mengecam semua not
                  dan tanda rehat        baluk dengan betul.  baluk dengan betul dan  pada baluk dengan betul  Memainkan rekoder mengikut
                                             pantas.         dan pantas.        skor yang disediakan.
                    Kedudukan not
                    pada baluk
                                      8
                                                RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN LIMA

Minggu     Aspek              Item                           Hasil Pembelajaran                    Cadangan Aktiviti / Catatan
 14   PERSEPSI ESTETIK
     -Pengetahuan Dan  1.1     IRAMA              ARAS 1               ARAS 2           ARAS 3            Mendengar dan menyanyikan
     Kefahaman Bahasa                                                                      lagu-lagu berentak Mac,
     Muzik       1.1.4    Corak irama           (a) Mengecam lagu         Mengenal pasti corak    Menyatakan ciri-ciri rentak  Masri, Waltz, Inang dan
                                       berentak zapin daripada   irama rentak zapin dengan  zapin dengan betul.      Zapin.
                    Rentak                sekumpulan lagu yang     betul.
                    - Zapin                diperdengar dengan                                   Membanding beza pelbagai
                                       betul.                                         rentak yang diperdengar.

                                                                                   Membuat gerakan
                                                                                   berdasarkan lagu berentak
                                                                                   Mac, Masri, Waltz, Inang dan
                                                                                   Zapin.

 15   PENGALAMAN
     MUZIKAL      2.2    PENGALAMAN MUZIK         ARAS 1                                            Menyanyi dan memainkan
                                                                                   pelbagai lagu dalam meter
              2.2.2   Memainkan Alat Perkusi      (a)   Memainkan corak irama                                  2,4,3
                   secara muzikal               dengan betul dari segi                                 4 4 4
                                         detik, tekanan, tempo                                secara solo dan
                   Kemahiran bermain alat perkusi      dan dinamik.                                    berkumpulan. 16   PERSEPSI ESTETIK
     -Pengetahuan Dan  1.1    IRAMA               ARAS 1               ARAS 2           ARAS 3            Memadankan nilai not yang
     Kefahaman Bahasa                                                                      diperdengar dengan notasi
     Muzik       1.1.3 Nilai not dan tanda rehat       (a)   Mengecam nilai not dan  Mengenal pasti not dan   Menulis corak irama yang   yang dipaparkan.
                                         tanda rehat yang     tanda rehat dalam corak   diperdengar dengan betul
                                         dimainkan dengan betul.  irama yang diperdengar   menggunakan not dan      Memadankan corak irama
                                                   dengan betul.        tanda rehat yang telah    yang diperdengar dengan
                                                                    dipelajari.          memilih kad imbasan yang
                                                                                disediakan.
                  
                  
                  
                  
                                             9
                                                RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN LIMA

Minggu     Aspek               Item                          Hasil Pembelajaran                  Cadangan Aktiviti / Catatan
 17   PENGALAMAN
     MUZIKAL      2.2    PENGALAMAN MUZIK         ARAS 1              ARAS 2          ARAS 3           Membaca dan memainkan
                                                                               corak irama dan ostinato.
              2.2.2   Memainkan Alat Perkusi     (b)  Memainkan corak irama   Memainkan corak irama   Memainkan corak irama
                    secara muzikal            sepanjang dua bar     sepanjang empat bar    sepanjang lapan bar atau
                                       dengan betul mengikut   dengan lancar dan betul  lebih dengan lancar dan
                    Kemahiran bermain          notasi.          mengkut notasi.      betul mengikut notasi.
                    sambil membaca notasi
 18   PERSEPSI ESTETIK
     -Pengetahuan Dan  1.1    IRAMA              ARAS 1              ARAS 2          ARAS 3           Mendengar, menyebut dan
     Kefahaman Bahasa                                                                  memainkan pelbagai ostinato
     Muzik       1.1.4 Corak irama             (a)   Mengenal pasti corak  Mengajuk semula corak   Memainkan semula corak   irama.
                                        irama ostinato dalam  irama ostinato yang    irama ostinato yang
                    Ostinato irama             lagu yang diperdengar  didengari dengan betul.  didengari dengan betul.  Memainkan ostinato irama
                                        dengan betul.                                menggunakan alat perkusi.
 19   PENGALAMAN
     MUZIKAL      2.1     PENGETAHUAN      TEKNIK  ARAS 1              ARAS 2          ARAS 3           Tunjuk cara dan latihan
                                                                               teknik.
              2.1.3    Teknik dalam          (a)   Menunjukkan teknik   Mempraktikkan teknik   Mengamalkan teknik
                    permainan rekoder            yang betul semasa    bermain rekoder yang   bermain rekoder yang
                                        bermain rekoder.    dipelajari dengan betul  dipelajari dengan betul
                    Aplikasi teknik –                        semasa bermain rekoder  semasa bermain rekoder
                    Postur ; Penjarian;                       dengan bimbingan guru.  tanpa bimbingan guru.
                    Pernafasan ;
                    Embouchure ;
                    Penglidahan ;
                    Penghasilan ton ;
                                            10
                                           RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN LIMA

Minggu     Aspek              Item                      Hasil Pembelajaran                 Cadangan Aktiviti / Catatan
 20   PERSEPSI ESTETIK
     -Pengetahuan Dan  1.2     MELODI       ARAS 1               ARAS 2          ARAS 3          Mendengar, membunyikan
     Kefahaman Bahasa                                                             dan memainkan pic tinggi,
     Muzik       1.2.1    Pic         (a)   Mengenal pasti pic    Mengenal pasti dengan   Menganalisis lagu dari  rendah, tengah, tertinggi dan
                                   tinggi, rendah, tengah,  betul pic tertinggi dan  segi pic dengan tepat.  terendah.
                    Aras pic –          tertinggi dan terendah  terendah dalam keratan
                   Tinggi ; Rendah ;        daripada sekumpulan    lagu.                       Membuat gerakan
                   Tengah ; Tertinggi ;      bunyi yang diperdengar                            berdasarkan aras pic yang
                   Terendah            dengan betul.                                dimainkan.

                                                                          Mengecam aras pic dalam
                                                                          siri bunyi yang dimainkan.

                                                                          Membaca dan mengecam pic
                                                                          tertinggi dan terendah dalam
                                                                          lagu yang dinyanyikan.
 21   PENGHARGAAN
     ESTETIK      4.2     MUZIK        ARAS 1               ARAS 2          ARAS 3          Melukis, melakar, menulis
                     INSTRUMENTAL                                               refleksi, pantun, catatan rasa
                               (a)   Membanding beza      Membanding beza      Membanding beza     dan fikiran.
                   Memberi respon         konsep muzik dengan    konsep muzik dengan    konsep muzik dengan
                                   betul bagi dua karya   betul bagi tiga karya   betul bagi empat buah  Menginterpretasi muzik yang
                    - Warna ton          muzik instrumental yang  muzik instrumental yang  atau lebih karya muzik  didengari dalam bentuk
                    - Tekstur           diperdengar.       diperdengar.       instrumental yang    grafik.
                    - Tempo                                      diperdengar.
                    - Rentak                                                  Mengklasifikasikan warna ton
                    - Dinamik                                                  alat muzik.

                                                                          Menyediakan folio tentang
                                                                          aktiviti muzik instrumental.
                                       11
                                            RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN LIMA

Minggu     Aspek              Item                      Hasil Pembelajaran                  Cadangan Aktiviti / Catatan
 22   PERSEPSI ESTETIK
     -Pengetahuan Dan  1.2    MELODI          ARAS 1              ARAS 2           ARAS 3          Mendengar, mengecam,
     Kefahaman Bahasa                                                              membunyikan, memainkan
     Muzik       1.2.1 Pic             (b)   Mengecam pergerakan   Mengecam pergerakan pic  Menyatakan perbezaan   pic menurun menaik,
                                    pic dengan betul    dengan betul berdasarkan  pergerakan pic dalam   melompat, mendatar dan
                    Pergerakan pic –-        berdasarkan not-not   keratan lagu yang     kumpulan-kumpulan bunyi  bertangga.
                    Melompat ; Mendatar ;      yang diperdengar.    diperdengar.        yang diperdengar dengan
                    Bertangga                                     betul.          Membuat gerakan
                                                                           menunjukkan pergerakan pic
                                                                           yang dimainkan.
 23   PENGALAMAN
     MUZIKAL      2.2     PENGALAMAN MUZIK   ARAS 1                                        Latihan penjarian tanpa dan
                                                                           dengan tiupan.
              2.2.3    Memainkan rekoder   (a)   Memainkan not-not
                     secara muzikal         berkaitan dengan                               Latihan meniup dengan
                                    penjarian yang betul.                            tumpuan kepada teknik
                                                                           pernafasan dan penglidahan.
                 (a) Kemahiran bermain dan
                    membaca notasi                                                Membaca notasi –
                                                                           Not G, A, B, C’, D’,
                                                                           C tengah, D, E, F, F#, Bb ,
                                         12
                                                  RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN LIMA

Minggu     Aspek              Item                            Hasil Pembelajaran                  Cadangan Aktiviti / Catatan
 24   PENGALAMAN
     MUZIKAL      2.2     PENGALAMAN MUZIK          ARAS 1             ARAS 2           ARAS 3           Membaca dan memainkan
                                                                                 pelbagai jenis lagu dalam
              2.2.3    Memainkan rekoder         (b)   Memainkan lagu     Memainkan lagu       Memainkan lagu       meter
                    secara muzikal               sepanjang lapan bar  sepanjang lapan      melebihi lapan bar yang
                                          yang pelbagai corak  bar yang pelbagai corak  pelbagai corak irama     2 4 3
                 (b) Memainkan rekoder bagi            irama dalam pelbagai  irama dalam pelbagai    dalam pelbagai meter     4,4,4
                   mengiringi nyanyian atau muzik        meter dengan betul.  meter dengan lancar dan  dengan lancar, betul dan
                   instrumental                             betul.           berekspresi.        secara solo dan
                                                                                 berkumpulan.
                   Melodi yang mengandungi pic C
                    tengah, D, E, F, F#, G, A, B, C’,                                             Memainkan lagu atau keratan
                    D                                                             lagu mengikut skor.

                   Irama
                    - meter 2 , 3 , 4
                       4 4 4

                    - corak irama
 25   PERSEPSI ESTETIK
     -Pengetahuan Dan  1.2     MELODI               ARAS 1             ARAS 2           ARAS 3           Mendengar, mengecam,
     Kefahaman Bahasa                                                                    membunyikan, memainkan
     Muzik       1.2.1    Pic                (b)   Mengecam pergerakan  Mengecam pergerakan pic  Menyatakan perbezaan    pic menurun menaik,
                                          pic dengan betul    dengan betul berdasarkan  pergerakan pic dalam    melompat, mendatar dan
                   Pergerakan pic –-              berdasarkan not-not  keratan lagu yang     kumpulan-kumpulan bunyi  bertangga.
                   Melompat ; Mendatar ; Bertangga        yang diperdengar.   diperdengar.        yang diperdengar dengan
                                                                   betul.           Membuat gerakan
                                                                                 menunjukkan pergerakan pic
                                                                                 yang dimainkan.
                                              13
                                              RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN LIMA

Minggu     Aspek           Item                            Hasil Pembelajaran                    Cadangan Aktiviti / Catatan
 26   PENGALAMAN
     MUZIKAL    2.2    PENGALAMAN MUZIK         ARAS 1              ARAS 2            ARAS 3            Latihan memainkan melodi
                                                                                kaunter frasa demi frasa.
            2.2.3   Memainkan Rekoder        (c)   Mengiringi lagu dengan  Mengiringi lagu dengan    Mengiringi lagu dengan
                 Secara Muzikal              melodi kaunter yang   melodi kaunter yang     melodi kaunter dengan    Menggabungkan permainan
                                      pendek dengan betul   pendek dengan lancar dan   lancar dan betul mengikut  melodi kaunter dengan
               (b) Memainkan rekoder bagi           mengikut skor dengan   betul mengikut skor.     skor atau tanpa skor.    melodi.
                 mengiringi nyanyian atau muzik      bimbingan guru.
                 instrumental                                                         Memainkan rekoder untuk
                                                                                mengiringi nyanyian atau
                  Harmoni                                                           muzik instrumental.
                 - Kaunter melodi

                  Ekspresi
                 - dinamik
 27   PENGALAMAN
     MUZIKAL    2.1    PENGETAHUAN      TEKNIK   ARAS 1              ARAS 2            ARAS 3            Menyanyikan pelbagai jenis
                                                                                lagu secara berkumpulan.
            2.1.4   Kriteria Persembahan       (a)   Mengawal kesepaduan,  Mengawal kesepaduan,     Mengawal kesepaduan,
                                       keseimbangan      keseimbangan dan       keseimbangan dan       Memainkan alat muzik
                 Kesepaduan ;                dan koordinasi suara  koordinasi suara dan bunyi  koordinasi suara dan bunyi  dengan pelbagai jenis lagu
                 Keseimbangan ;               dan bunyi dengan baik  dengan baik ketika      dengan baik dan konsisten  secara berkumpulan.
                 Koordinasi ;                semasa persembahan   persembahan muzik      ketika persembahan muzik
                                       muzik nyanyian dan   nyanyian dan instrumental.  nyanyian dan istrumental.
                                       instrumental dengan
                                       bimbingan guru.
                                          14
                                               RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN LIMA

Minggu     Aspek             Item                           Hasil Pembelajaran                   Cadangan Aktiviti / Catatan
 28   PERSEPSI ESTETIK
     -Pengetahuan Dan  1.2    MELODI               ARAS 1             ARAS 2           ARAS 3           Mendengar, menyanyikan
 29   Kefahaman Bahasa                                                                    dan memainkan pelbagai
     Muzik       1.2.2   Harmoni              (a)  Mengenal pasti      Mengecam jenis-jenis    Membanding beza jenis-   muzik nyanyian dan
                                        kehadiran lapisan suara  lapisan suara dalam muzik  jenis lapisan suara dalam  instrumental secara solo dan
                   Lapisan Suara –             dalam muzik nyanyian   nyanyian dengan betul.   muzik nyanyian dengan    berkumpulan.
                   Melodi Kaunter ; dron ; ostinato     dengan betul.                     penyataan yang sesuai.
                   melodi                                                           Mendengar dan menyanyikan
                                                                                 dron dan lagu secara
                                                                                 berkumpulan.

                                                                                 Menyanyikan lagu dan
                                                                                 memainkan ostinato melodi
                                                                                 berasaskan skel pantatonik
                                                                                 dengan alat muzik seperti
                                                                                 glokenspiel atau rekoder.

                                                                                 Contoh lagu:
                                                                                 - Jambatan Tamparuli
                                                                                 - Inang cina
                                            15
                                              RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN LIMA

Minggu     Aspek              Item                          Hasil Pembelajaran                   Cadangan Aktiviti / Catatan
 30   PENGALAMAN
     MUZIKAL      2.2    PENGALAMAN MUZIK       ARAS 1                                           Latihan penjarian tanpa dan
                                                                                dengan tiupan.
              2.2.3   Memainkan rekoder      (a) Memainkan not-not
                    secara muzikal          berkaitan dengan                                   Latihan meniup dengan
                                     penjarian yang betul.                                 tumpuan kepada teknik
                                                                                pernafasan dan penglidahan.
                 (a) Kemahiran bermain dan
                    membaca notasi                                                     Membaca notasi –
                                                                                Not G, A, B, C’, D’, C
                                                                                tengah, D, E, F, F#, Bb ,
 31   EKSPRESI KREATIF
              3.3    REKA CIPTA          ARAS 1               ARAS 2           ARAS 3           Memainkan ostinato irama
                                                                                dengan alat perkusi untuk
                   Pengalaman Kreatif      (a)   Membina satu ostinato   Membina dua ostinato    Membina lebih daripada   mengiringi lagu.
                                       irama yang sesuai untuk  irama untuk mengiringi   dua ostinato irama untuk
                   - Mencipta ostinato  irama      mengiringi sebuah lagu  dua buah lagu yang     mengiringi lagu-lagu yang
                                       menggunakan nilai not   berlainan meter dan tempo  berlainan meter dan
                                       dan tanda rehat yang   menggunakan nilai not    berlainan tempo
                                       ditetapkan.        dan tanda rehat yang    menggunakan nilai not
                                                    ditetapkan.         dan tanda rehat yang
                                                                  ditetapkan.
                                           16
                                               RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN LIMA

Minggu     Aspek               Item                          Hasil Pembelajaran                   Cadangan Aktiviti / Catatan
 32   PENGALAMAN
     MUZIKAL      2.1     PENGETAHUAN     TEKNIK  (b)   Mengamalkan disiplin  Mengamalkan         Sentiasa mengamalkan     Latihan disiplin dan
                                        dan tatacara      disiplin dan tatacara    disiplin dan tatacara    tatacara persembahan.
              2.1.4   Kriteria Persembahan           persembahan dengan   persembahan dengan     persembahan dengan
                                        baik mengikut ingatan  baik.            baik.
                    Etika persembahan           dan pesanan guru.
 33   PERSEPSI ESTETIK
     -Pengetahuan Dan  1.2     MELODI            ARAS 1              ARAS 2           ARAS 3            Mendengar dan menyanyikan
     Kefahaman Bahasa                                                                    pelbagai jenis lagu.
     Muzik       1.2.3    Bentuk            (a)   Mengenal pasti frasa  Membanding beza frasa-   Menyatakan ciri-ciri frasa
                                        dalam lagu yang     frasa dalam lagu yang    lagu yang diperdengar    Memainkan rekoder mengikut
                    Frasa lagu               diperdengar dengan   diperdengar dengan betul.  dengan penyataan yang    frasa.
                                        betul.                       sesuai.
                                                                                Membuat gerakan kreatif
                                                                                berdasarkan unit-unit frasa
                                                                                dalam lagu yang dinyanyikan,
                                                                                dimainkan atau diperdengar.

                                                                                Ciri-ciri frasa:
                                                                                - bilangan bar
                                                                                - melodi yang
                                                                                berulang
                                                                                - corak yang berulang
                                                                                - kontur
                                            17
                                          RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN LIMA

Minggu     Aspek               Item                    Hasil Pembelajaran                 Cadangan Aktiviti / Catatan
 34   PERSEPSI ESTETIK
     -Pengetahuan Dan  1.4     SISTEM NOTASI    ARAS 1              ARAS 2          ARAS 3          Membaca dan menulis notasi
     Kefahaman Bahasa                                                             muzik pada baluk.
     Muzik       1.4.1    Lambang not muzik  (b)   Mengecam pic pada    Mengecam 6-8 not pada   Mengecam semua not
                  dan tanda rehat          baluk dengan betul.   baluk dengan betul dan  pada baluk dengan betul  Memainkan rekoder mengikut
                                               pantas.          dan pantas.        skor yang disediakan.
                    Kedudukan not
                    pada baluk
 35   PERSEPSI ESTETIK
     -Pengetahuan Dan  1.2     MELODI        ARAS 1             ARAS 2          ARAS 3          Mendengar, menyanyikan
     Kefahaman Bahasa                                                             dan memainkan pelbagai
     Muzik       1.2.4    Tekstur        (a)  Mengenal pasti tekstur  Menyatakan dengan betul  Menyatakan perbezaan   muzik nyanyian dan
                                  muzik nyanyian dan    jenis tekstur muzik    tekstur dalam muzik    instrumental secara solo dan
                   Deskripsi tekstur -     muzik instrumental yang  nyanyian dan muzik    nyanyian dan muzik    berkumpulan.
                    Tebal ; Nipis        diperdengar dengan    instrumental yang     instrumental dengan
                                  betul.          diperdengar.       deskripsi yang betul.   Memberi deskripsi tekstur
                                                                         lagu yang diperdengar.
                                       18
                                           RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN LIMA

Minggu     Aspek               Item                     Hasil Pembelajaran                 Cadangan Aktiviti / Catatan
 36   PERSEPSI ESTETIK
     -Pengetahuan Dan  1.2     MELODI       ARAS 1               ARAS 2          ARAS 3          Mendengar , menyanyi,
     Kefahaman Bahasa                                                              memainkan dan lagu-lagu
     Muzik       1.2.3    Bentuk       (a)   Mengecam jenis       Mengecam jenis struktur  Mengecam jenis struktur  berbentuk AB dan ABA.
                                   struktur lagu dengan    lagu dengan betul     lagu dengan betul
                    Struktur AB ; ABA      betul berdasarkan tiga   berdasarkan empat buah  berdasarkan enam buah   Membanding beza seksyen-
                                   buah lagu yang       lagu yang diperdengar.  lagu yang diperdengar.  seksyen dalam lagu.
                                   diperdengar.
                                                                           Menandakan seksyen-
                                                                          seksyen dalam lagu.
 37   PENGHARGAAN
     ESTETIK      4.1    NYANYIAN       ARAS 1               ARAS 2          ARAS 3          Mengecam lagu AB dan
                                                                          ABA.
                    Memberi respon   (a)   Membanding beza      Membanding beza konsep  Membanding beza konsep
                                   konsep muzik dengan    muzik dengan betul bagi  muzik dengan betul bagi  Menyatakan ciri-ciri bentuk
                    -  Warna ton        betul bagi dua buah lagu  tiga buah lagu yang    empat buah lagu atau   lagu yang diperdengar.
                    -  Tekstur         yang diperdengar.     diperdengar.       lebih yang diperdengar.
                    -  Tempo                                                  Memberi respon secara
                    -  Ekspresi                                                gerakan, bertulis, lakaran
                    -  Mud                                                   grafik.
                    -  Bentuk
                                                                          Membuat refleksi tentang
                                                                          lagu-lagu yang didengari.
                                       19
                                              RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN LIMA

Minggu     Aspek              Item                          Hasil Pembelajaran                 Cadangan Aktiviti / Catatan
 38   PERSEPSI ESTETIK
     -Pengetahuan Dan  1.3    EKSPRESI           ARAS 1               ARAS 2          ARAS 3          Membuat lakuan kreatif bagi
     Kefahaman Bahasa                                                                  menunjukkan dinamik dalam
     Muzik       1.3.1   Dinamik            (a)   Menyatakan jenis      Menandakan dinamik    Menyatakan perbezaan   lagu yang didengari,
                                       dinamik pada lagu-lagu   dengan betul pada skor  dinamik dalam lagu-lagu  dinyanyikan dan dimainkan.
                   Lembut                 yang diperdengar      lagu seperti yang     yang diperdengar dengan
                   Kuat                  dengan betul.       diperdengar.       penyataan yang sesuai.  Memainkan dinamik dengan
                   Beransur lembut ;                                                   alat perkusi dan rekoder.

                                                                              Mendengar lagu dan
                                                                              menuliskan lambang dinamik
                                                                              pada senikata dan skor lagu
                                                                              yang mudah secara
                                                                              berpandu.

                   Beransur kuat
 39   PERSEPSI ESTETIK
     -Pengetahuan Dan  1.4    SISTEM NOTASI         ARAS 1               ARAS 2          ARAS 3          Membaca dan menulis notasi
     Kefahaman Bahasa                                                                  muzik.
     Muzik       1.4.1   Lambang not muzik dan tanda  (a)   Mengenal pasti simbol   Mengenal pasti simbol   Membaca notasi muzik
              rehat                      notasi muzik tanpa baluk  notasi muzik dalam skor  dengan betul       Membaca notasi, menyanyi
                                       dengan betul.       lagu yang diberi dengan  menggunakan alat muzik.  dan memainkan melodi
                                                    betul.                       mudah.
                                           20
                                                 RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN LIMA

Minggu     Aspek               Item                           Hasil Pembelajaran             Cadangan Aktiviti / Catatan
 40   PERSEPSI ESTETIK
     -Pengetahuan Dan  1.3      EKSPRESI            ARAS 1              ARAS 2          ARAS 3       Mendengar dan menyanyikan
     Kefahaman Bahasa                                                                pelbagai jenis lagu.
     Muzik       1.3.2     Mud              (a)   Menyatakan jenis     Menyatakan        Menyatakan
                                          mud empat buah lagu   jenis mud        jenis mud     Membuat lakuan kreatif bagi
                     Riang ; Sedih ; Bersemangat ;      yang diperdengar     enam buah lagu      lapan buah lagu  menunjukkan mud dalam
                     Cemas ; Takut ; Tenang          dengan betul.      yang diperdengar     yang diperdengar  lagu yang didengari,
                                                      dengan betul.      dengan betul.   dinyanyikan dan dimainkan.
 41   PENGHARGAAN
     ESTETIK      1.1      IRAMA              (b)   Mengecam tekanan    Memainkan tekanan lagu           Mendengar dan mengesan
                                          detik pertama dalam   meter                    detik pertama dalam lagu
              1.1.1     Detik                  lagu yang diperdengar  2 ; 3 dan 4                 yang diperdengarkan
                                          dengan betul      4 4    4
                     Tekanan ;                            dengan betul.                Memainkan detik pertama
                     2an ; 3an ; 4an                                                dengan alat perkusi

                                                                            Memainkan alat perkusi
                                                                            mengiringi nyanyian dan
                                                                            muzik instrumental dalam
                                                                            meter 2 ; 3 dan 4
                                                                                4 4    4
                                              21
                                        RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN LIMA

Minggu     Aspek               Item                  Hasil Pembelajaran                   Cadangan Aktiviti / Catatan
 42   PENGHARGAAN
     ESTETIK      4.2      MUZIK      ARAS 1             ARAS 2           ARAS 3           Melukis, melakar, menulis
                     INSTRUMENTAL                                              refleksi, pantun, catatan rasa
                             (a)  Membanding beza      Membanding beza konsep   Membanding beza konsep   dan fikiran.
                                konsep muzik dengan    muzik dengan betul bagi   muzik dengan betul bagi
                   Memberi respon      betul bagi dua karya   tiga karya muzik      empat buah atau lebih    Menginterpretasi muzik yang
                                muzik instrumental yang  instrumental yang      karya muzik instrumental  didengari dalam bentuk
                   -    Warna ton     diperdengar.       diperdengar.        yang diperdengar.      grafik.
                   -    Tekstur
                   -    Tempo                                                Mengklasifikasikan warna ton
                   -    Rentak                                               alat muzik.
                   -    Dinamik
                                                                         Menyediakan folio tentang
                                                                         aktiviti muzik instrumental.
 43   PERSEPSI ESTETIK
     -Pengetahuan Dan  1.1      IRAMA      ARAS 1             ARAS 2           ARAS 3           Mengesan detik berkala pada
     Kefahaman Bahasa                                                             lagu.
     Muzik       1.1.1     Detik      (a) Memainkan detik secara   Memainkan detik secara   Memainkan detik secara
                                konsisten untuk      konsisten untuk sepanjang  konsisten untuk sepanjang  Memainkan detik berkala
                     Detik berkala    sepanjang enam bar     lapan bar dalam meter 3   dua belas bar dalam     dengan perkusi badan atau
                                dalam meter 3    4   4              meter            alat perkusi.
                                   4 dan 4          4 dan 4       3 dan 4.
                                                           4   4
                                     22
                                         RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN LIMA

Minggu     Aspek             Item                     Hasil Pembelajaran                 Cadangan Aktiviti / Catatan
 44   PENGHARGAAN
     ESTETIK    4.3    MUZIK MASYARAKAT      ARAS 1             ARAS 2          ARAS 3           Fungsi lagu seperti
                 MALAYSIA                                                  -  - Perayaan
                               (a)  Mengenal pasti fungsi  Membanding beza fungsi  Membanding beza fungsi-   - Upacara
                  Meneliti Muzik Masyakat     muzik dan konsep muzik  muzik dan konsep muzik  muzik dan konsep muzik -  - Tarian
                  Malaysia            dengan betul bagi lagu  dengan betul bagi dua  dengan betul bagi tiga   Membuat refleksi tentang
                                  masyarakat Malaysia   buah lagu masyarakat   buah atau lebih lagu    muzik masyarakat Malaysia.
                  - Fungsi            yang           Malaysia yang      masyarakat Malaysia yang
                                  diperdengar.       diperdengar.       diperdengar.        Menyediakan folio tentang
                                                                        aktiviti muzik masyarakat
                                                                        Malaysia.
                                                                         - jenis lagu
                                                                         - pakaian
                                                                         - alat muzik

                                                                        Contoh lagu

                                                                        Muzik Kuda Kepang
                                                                        Muzik Dikir Barat
                                                                        Muzik Dongdang Sayang
                                                                        Muzik Caklempong
                                                                        Muzik Tarian Singa
                                                                        Muzik Nobat
                                      23

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1575
posted:1/3/2011
language:Malay
pages:23