Bao cao cua phong tai chinh - huong dan lam bao cao tot nghiep ke toan

Document Sample
Bao cao cua phong tai chinh - huong dan lam bao cao tot nghiep ke toan Powered By Docstoc
					B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
             Lêi më ®Çu

     1. Sù cÇn thiÕt cña chuyªn ®Ò:

  §Êt n-íc ta ®ang trong thêi kú ®æi míi thùc hiÖn
chÝnh s¸ch C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc ®i lªn
Chñ nghÜa x· héi. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng kh«ng
ngõng biÕn ®éng, ph¸t triÓn. §Æc biÖt lµ n-íc ta ®· ra
nhËp WTO sÏ më ra cho §Êt n-íc ta nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn
nÒn kinh tÕ, nh÷ng kinh nghiÖm vµ bµi häc míi trong viÖc
hîp t¸c còng nh- c¹nh tranh víi c¸c n-íc b¹n. Song bªn
c¹nh §¶ng vµ Nhµ n-íc ta còng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng
thö th¸ch vµ rñi ro mµ nÒn kinh tÕ ®em l¹i nh- l¹m ph¸t
nÒn kinh tÕ, chÝnh trÞ, qu©n sù... H¬n n÷a nÒn kinh tÕ
n-íc ta so víi c¸c n-íc trªn thÕ giíi vÉn ch-a thùc sù
gäi lµ v÷ng m¹nh, rÊt cã thÓ trong khi c¹nh tranh c¸c mÆt
hµng víi n-íc ngoµi sÏ vÊp ph¶i nh÷ng rñi ro, thiÖt h¹i
kinh tÕ g©y ra nhiÒu tæn thÊt lín cho §Êt n-íc. Do vËy ®Ó
t¹o thµnh hµnh lang ph¸p lý, qu¶n lý gi¸m s¸t chÆt chÏ vµ
cã hiÖu qu¶ mäi ho¹t ®éng kinh tÕ cung cÊp th«ng tin ®Çy
®ñ, trung thùc c«ng khai, minh b¹ch cho c¸c c¬ quan, qu¶n
lý Nhµ n-íc, v× vËy kinh tÕ cã vai trß ®Æc biÖt quan
träng ®èi víi ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ Hµnh
chÝnh sù nghiÖp. Ngoµi ra kÕ to¸n ®-îc coi lµ ng«n ng÷
kinh doanh víi c¸c ®èi t-îng cã quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ.
Lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh ®¹t cho mçi
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              1
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
®¬n vÞ. ChÝnh v× lÏ ®ã c«ng t¸c kÕ to¸n cã vai trß rÊt
quan träng.

  §èi víi c¸c ®¬n vÞ Hµnh chÝnh sù nghiÖp c«ng t¸c kÕ
to¸n cã vai trß quan träng trong viÖc tæ chøc sö dông
ng©n s¸ch Nhµ n-íc mét c¸ch tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶ cao
®-îc coi lµ ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cña c¸c ®¬n vÞ. ChÝnh v×
vËy sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ
to¸n TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng nãi riªng,
lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng cña qu¸ tr×nh qu¶n
lý ng©n s¸ch. TiÒn l-¬ng lµ thu nhËp chñ yÕu cña ng-êi
lao ®éng, nã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh nhÊt gióp hä vµ gia
®×nh hä duy tr× n©ng cao møc sèng ®ång thêi gióp hä hoµ
®ång víi tr×nh ®é v¨n minh cña x· héi... Do vËy c«ng t¸c
kÕ to¸n TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng lµ hÕt
søc quan träng, bÊt cø mét ®¬n vÞ nµo còng ®ßi hái ng-êi
lµm c«ng t¸c kÕ to¸n kh«ng nh÷ng ph¶i n¾m v÷ng vÒ chuyªn
m«n mµ ph¶i giái c¶ vÒ tr×nh ®é, thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng
nhiÖm vô cña ng-êi kÕ to¸n ®¶m b¶o thùc hiÖn thu, chi
ng©n s¸ch ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶, tr¸nh tham « l·ng
phÝ tiÒn cña Nhµ n-íc gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn
kinh tÕ, lµm giµu cho §Êt n-íc. Do ®ã §¶ng vµ Nhµ n-íc ta
lu«n chó träng ®Õn viÖc båi d-ìng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé
kÕ to¸n cã tr×nh ®é, cã n¨ng lùc qu¶n lý kinh tÕ, ®Ó ®¸p
øng ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. §Ó thùc hiÖn
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              2
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
ph­¬ng ch©m cña Nhµ n­íc “Häc ph¶i ®i ®«i víi hµnh” vµ
“Lý thuyÕt ph¶i g¾n liÒn víi thùc tÕ ”. Em ®· lùa chän ®i
thùc tËp t¹i mét phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch.

  §-îc sù ®ång ý cña khoa Tµi chÝnh - KÕ to¸n Tr-êng
cao ®¼ng Kinh TÕ - Tµi ChÝnh Th¸i Nguyªn, cïng víi sù
gióp ®ì cña phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch, em ®· thùc tËp
t¹i ®¬n vÞ hai th¸ng. Víi kho¶ng thêi gian ®ã em ®· hiÓu
h¬n vµ x¸c ®Þnh râ h¬n tÇm quan träng, ý nghÜa cña c«ng
t¸c kÕ to¸n Hµnh chÝnh sù nghiÖp nãi chung, c«ng t¸c kÕ
to¸n TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng nãi riªng.
Trong qu¸ tr×nh häc tËp em ®· ®-îc c¸c thÇy c« gi¸o trang
bÞ, truyÒn thô kiÕn thøc trªn lý thuyÕt vµ cßn t¹o ®iÒu
kiÖn cho mçi häc sinh ®-îc ®i thùc tÕ t¹i c¸c ®¬n vÞ, c¸c
c¬ quan Nhµ n-íc, c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó më
réng kiÕn thøc cho mçi häc sinh trong qu¸ tr×nh häc tËp.
§Ó cuèi mçi kho¸ häc c¸c häc sinh sÏ cã nh÷ng hiÓu biÕt
vÒ thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n c¬ quan c¬ quan vµ tµi chÝnh
c¬ quan mét c¸ch cô thÓ qua ®ã vËn dông vµ cñng cè kiÕn
thøc ®· häc t¹i tr-êng. §©y lµ nh÷ng hµnh trang, c¬ së ®Ó
chuÈn bÞ cho c«ng t¸c chuyªn m«n sau nµy. Trong dÞp lµm
quen víi c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ em hiÓu ®-îc vai
trß, tÇm quan träng cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn
l-¬ng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã kÕt hîp
víi kiÕn thøc t¹i tr-êng céng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              3
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
c¸c thÇy c« gi¸o còng nh- c¸c c«, c¸c chó trong c¬ quan,
em xin tr×nh bµy b¸o c¸o thùc tËp vÒ chuyªn ®Ò: “KÕ to¸n
TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng”. T¹i phßng Tµi
chÝnh - KÕ ho¹ch huyÖn Trïng Kh¸nh, TØnh Cao B»ng.

  2. Môc ®Ých, ý nghÜa nghiªn cøu chuyªn ®Ò thùc tËp.

  2.1. Môc ®Ých:

  Môc ®Ých cña chuyªn ®Ò nµy lµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh, ®Æc
®iÓm, tÝnh chÊt, tÇm quan träng cña kÕ to¸n TiÒn l-¬ng vµ
c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng trong ®¬n vÞ HCSN. Nh»m tæng
kÕt vµ kh¸i qu¸t nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt tæng qu¸t vÒ
tiÒn l-¬ng vµ kÕ to¸n tiÒn l-¬ng, qua ®ã ®¸nh gi¸ t×nh
h×nh tr¶ l-¬ng vµ h¹ch to¸n l-¬ng ®Ó t×m ra nh÷ng mÆt
m¹nh, mÆt yÕu vµ cã biÖn ph¸p kh¾c phôc ®Ó hoµn thiÖn
c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng ®¶m b¶o sù c«ng b»ng t¹o
®éng lùc thóc ®Èy cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®¬n
vÞ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña m×nh ®Ó phôc vô cho
c«ng viÖc. Tõ ®ã cung cÊp kÞp thêi c¸c th«ng tin cho l·nh
®¹o cÊp trªn hiÓu râ vÒ t×nh h×nh cña ®¬n vÞ ®Ó ®-a ra
c¸c gi¶i ph¸p ®óng ®¾n, phï hîp víi thùc tr¹ng cña ®¬n vÞ
vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, qua ®ã ®Ò xuÊt nh÷ng ý kiÕn
vÒ thanh to¸n, sö dông tiÒn l-¬ng ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ
gi¶i quyÕt vÊn ®Ò chi tr¶ l-¬ng, t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n
lý tiÒn l-¬ng.

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              4
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  2.2. ý nghÜa:

  NÕu tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n TiÒn l-¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l-¬ng sÏ ®¶m b¶o sù c«ng b»ng, t¹o ®éng
lùc ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cho ng-êi lao ®éng. §ång thêi
gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý dÔ thÊy ®-îc t×nh h×nh thu nhËp
tiÒn l-¬ng ®Ó kiÓm tra, kiÓm so¸t t×nh h×nh biÕn ®éng
tiÒn l-¬ng th¸ng, quü, n¨m cña ®¬n vÞ ®Ó cã biÖn ph¸p kÞp
thêi.

  3. §èi t-îng, ph¹m vi nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò.

  3.1. §èi t-îng:

  Chuyªn ®Ò chØ tËp chung nghiªn cøu vÒ mÆt lý luËn vµ
thùc tiÔn tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n TiÒn l-¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l-¬ng.

  3.2. Ph¹m vi nghiªn cøu:

  Do thêi gian thùc tËp cã h¹n nªn chuyªn ®Ò chØ tËp
trung nghiªn cøu vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn tæ chøc c«ng
t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo
l-¬ng t¹i phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch trong kho¶ng thêi
gian tõ quý II ngµy 01/06/2009 ®Õn ngµy 30/07/2009.

  4. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu chuyªn ®Ò:

  Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®èi t-îng sö dông mét sè
ph-¬ng ph¸p sau:

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              5
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  - Ph-¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng.

  - Ph-¬ng ph¸p dùa trªn luËn ®iÓm khoa häc.

  - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n.

  - Ph-¬ng ph¸p thèng kª.

  - Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch.

  §èi víi c¸c ®¬n vÞ HCSN th-êng hay sö dông hai ph-¬ng
ph¸p sau:

  - Ph-¬ng ph¸p thèng kª: Dïng ®Ó thu thËp sè liÖu qua
b¶ng chÊm c«ng, sæ s¸ch qua ®ã cã thÓ c¨n cø tÝnh l-¬ng
cho c«ng nh©n viªn.

  - Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch: Dïng ®Ó ®¸nh gi¸, ph©n tÝch
c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng tíi tiÒn l-¬ng cña ng-êi lao ®éng
vµ kÕt hîp c¸c ph-¬ng ph¸p kh¸c ®Ó xem xÐt, ph©n tÝch,
®¸nh gi¸ ®-a ra nh÷ng nhËn xÐt vÒ -u ®iÓm vµ tån t¹i
trong tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n. Tõ ®ã ®Ò xuÊt mét sè ý
kiÕn nh»m hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n
TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i phßng Tµi
chÝnh - KÕ ho¹ch huyÖn Trïng Kh¸nh, Cao B»ng.

  5. Bè côc chuyªn ®Ò:

  Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, phô lôc (nÕu cã) néi
dung b¸o c¸o cña chuyªn ®Ò gåm ba ch-¬ng:


=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              6
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  Ch-¬ng 1: Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n TiÒn l-¬ng vµ
c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng trong ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù
nghiÖp.

  Ch-¬ng 2: Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ
to¸n TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i phßng
Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch huyÖn Trïng Kh¸nh.

  Ch-¬ng 3: Mét sè vÊn ®Ò kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn tæ
chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n
trÝch theo l-¬ng t¹i phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch.

  * KÕt luËn:

  Trong thêi gian thùc tËp t¹i phßng Tµi chÝnh - KÕ
ho¹ch do ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn em dïng kiÕn thøc ®· häc ra
®Ó ¸p dông thùc tÕ, tuy em ®· cè g¾ng trong viÖc nghiªn
cøu tµi liÖu vµ vËn dông vµo thùc tÕ, song v× nhËn thøc,
thêi gian cã h¹n vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn Ýt. §Ó hoµn
thiÖn chuyªn ®Ò cña m×nh sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai vµ
thiÕu sãt trong b¶n b¸o c¸o nµy. V× vËy em rÊt mong nhËn
®-îc sù ®ãng gãp ý kiÕn gióp ®ì cña c¸c thÇy, c« gi¸o
còng nh- c¸c c« chó trong phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch. §Ó
b¶n b¸o c¸o thùc tËp cña em ®-îc hoµn thiÖn vµ cã kÕt qu¶
cao h¬n.
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              7
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
         Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !...
  ch-¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n kÕ

    to¸n tiÒn l-¥NG vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng.

  1.1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, chøc n¨ng, nhiÖm vô, néi
dung vµ yªu cÇu cña kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp (HCSN)

  1.1.1. Kh¸i niÖm:

  §¬n vÞ HCSN lµ ®¬n vÞ do Nhµ n-íc quyÕt ®Þnh thµnh
lËp, nh»m thùc hiÖn mét sè nghiÖp vô chuyªn m«n nhÊt ®Þnh
hay qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ mét lÜnh vùc nµo ®ã (c¸c c¬ quan
chÝnh quyÒn, c¬ quan quyÒn lùc Nhµ n-íc...). Ho¹t ®éng
b»ng nguån kinh phÝ ng©n s¸ch Nhµ n-íc cÊp, cÊp trªn cÊp
toµn bé hoÆc cÊp mét phÇn kinh phÝ vµ c¸c nguån kh¸c ®¶m

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              8
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
b¶o theo nguyªn t¾c kh«ng båi hoµn trùc tiÕp nh»m thùc
hiÖn nhiÖm vô cña §¶ng vµ Nhµ n-íc giao trong tõng giai
®o¹n.

  1.1.2. §Æc ®iÓm cña ®¬n vÞ HCSN:

  Chøc n¨ng chñ yÕu cña c¸c ®¬n vÞ HCSN lµ thùc hiÖn
c¸c nhiªm vô, c¸c chØ tiªu cña Nhµ n-íc giao b»ng nguån
kinh phÝ tõ quü Nhµ n-íc hoÆc tõ qòy c«ng theo nguyªn
t¾c. Ngoµi ra c¸c ®¬n vÞ HCSN cßn tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh ®Ó hç trî ho¹t ®éng sù nghiÖp, t¨ng thu
nhËp cho ng-êi lao ®éng trªn c¬ së ph¶i hoµn thµnh nhiÖm
vô cña Nhµ n-íc giao.

  Hµng n¨m c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp ph¶i lËp dù to¸n thu,
chi theo tiªu chuÈn ®Þnh møc, luËt ng©n s¸ch Nhµ n-íc quy
®Þnh vµ lÊy dù to¸n thu, chi lµm c¬ së ®Ó thùc hiÖn.

  Nguån chi tr¶ cho c¸c ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ HCSN theo
dù to¸n ®-îc cÊp cã thÈm quyÒn giao vµ ®-îc ng©n s¸ch cÊp
toµn bé hoÆc mét phÇn dù to¸n ®-îc phª duyÖt.

  1.1.3. NhiÖm vô cña kÕ to¸n sù nghiÖp:

  Thu thËp, ghi chÐp, ph¶n ¸nh, xö lý vµ tæng hîp toµn
bé c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n,
vËt t-, tiÒn vèn, t×nh h×nh thu, chi ho¹t ®éng sù nghiÖp.
Thu, chi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (SXKD), cung øng
dÞch vô (nÕu cã), t×nh h×nh tiÕp nhËn vµ sö dông c¸c
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              9
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
nguån kinh phÝ ®-îc cÊp, tµi trî, tiÒn quü, c«ng nî vµ
c¸c tµi s¶n kh¸c t¹i ®¬n vÞ mét c¸ch kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ
hÖ thèng.

  Thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm so¸t t×nh h×nh chÊp hµnh dù
to¸n thu, chi. T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ
tµi chÝnh vµ c¸c tiªu chuÈn ®Þnh møc cña Nhµ n-íc, kiÓm
tra viÖc qu¶n lý, sö dông c¸c lo¹i vËt t-, tµi s¶n c«ng ë
®¬n vÞ, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh kû luËt thu, nép ng©n
s¸ch, chÊp hµnh chÕ ®é thanh to¸n vµ c¸c chÕ ®é chÝnh
s¸ch tµi chÝnh cña Nhµ n-íc.

  Theo dâi vµ kiÓm so¸t t×nh h×nh ph©n phèi kinh phÝ
cho c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cÊp d-íi, t×nh h×nh chÊp hµnh dù
to¸n thu, chi vµ quyÕt to¸n cña c¸c ®¬n vÞ cÊp d-íi.

  LËp vµ nép ®óng h¹n c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¸c c¬
quan qu¶n lý cÊp trªn vµ c¸c c¬ quan tµi chÝnh theo quy
®Þnh, cung cÊp th«ng tin vµ tµi liÖu cÇn thiÕt phôc vô
cho viÖc x©y dùng dù to¸n, x©y dùng c¸c ®Þnh møc chi tiªu
cña nghµnh, néi bé trong ®¬n vÞ, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸
hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån kinh phÝ, vèn, quü ë ®¬n vÞ.

  §èi víi c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ tµi chÝnh
ph¶i b¸m vµo quy chÕ chi tiªu néi bé cña ®¬n vÞ ®· x©y
dùng ®-îc phª duyÖt ®Ó thùc hiÖn.

  1.1.4. Néi dung cña kÕ to¸n HCSN:
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              10
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  Trong ®¬n vÞ HCSN c«ng viÖc kÕ to¸n bao gåm c¸c phÇn
hµnh kÕ to¸n sau:

  - KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn: Ph¶n ¸nh sè hiÖn cã t×nh
h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i vèn b»ng tiÒn cña ®¬n vÞ gåm:
TiÒn mÆt t¹i quü, tiÒn göi t¹i ng©n hµng kho b¹c.

  - KÕ to¸n vËt t-, tµi s¶n:

  + Ph¶n ¸nh sè l-îng gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh
biÕn ®éng vËt t-, s¶n phÈm hµng ho¸ t¹i ®¬n vÞ.

  + Ph¶n ¸nh sè l-îng nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ hao mßn
cña tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng TSC§,
c«ng t¸c ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n vµ söa ch÷a tµi s¶n t¹i
®¬n vÞ.

  - KÕ to¸n thanh to¸n:

  + Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ t×nh h×nh thanh
to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña c¸c ®èi t-îng trong vµ
ngoµi ®¬n vÞ.

  + Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ c¸c kho¶n trÝch nép
theo l-¬ng c¸c kho¶n ph¶i tr¶ c«ng chøc, viªn chøc c¸c
kho¶n nép ng©n s¸ch vµ viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i
tr¶, ph¶i nép.

      - KÕ to¸n nguån kinh phÝ, vèn, quü:


=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              11
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
    + Ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng c¸c
nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh, nguån kinh
phÝ th-êng xuyªn, nguån kinh phÝ thùc hiÖn c¸c dù ¸n,
ch-¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu
khoa häc cÊp Nhµ n-íc, cÊp bé. Nguån vèn ®èi øng thùc c¸c
dù ¸n cã vèn n-íc ngoµi, nguån kinh phÝ theo ®¬n ®Æt hµng
cña nhµ n-íc, nguån kinh phÝ ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n vµ
c¸c lo¹i vèn quü kh¸c cña ®¬n vÞ.

   + Ph¶n ¸nh t×nh h×nh trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü cña
®¬n vÞ nh-: Quü dù phßng æn ®Þnh thu nhËp, quü khen
th-ëng, quü phóc lîi, quü ph¸t triÓn ho¹t ®éng sù nghiÖp.

      - KÕ to¸n c¸c kho¶n thu:

   + Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu kinh phÝ ng©n s¸ch Nhµ n-íc
cÊp.

   + Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu vÒ phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n
thu sù nghiÖp kh¸c.

   + Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, cung
øng dÞch vô thu thanh lý nh-îng b¸n TSC§, thu l·i tiÒn
göi, l·i cho vay vèn kh«ng thuéc tiÒn cña dù ¸n, thu tiÒn
cho thuª tµi s¶n vµ c¸c kho¶n thu kh¸c ph¸t sinh ë ®¬n
vÞ.

       - KÕ to¸n c¸c kho¶n chi:

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              12
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  + Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi th-êng xuyªn, chi ho¹t ®éng
s¶n xuÊt cung øng dÞch vô vµ chi phÝ cña c¸c ho¹t ®éng
kh¸c trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n
xuÊt, cung øng dÞch vô vµ ho¹t ®éng kh¸c.

    + Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi kh«ng th-êng xuyªn gåm: Chi
thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp Nhµ n-íc,
cÊp bé. Nghµnh chi thùc hiÖn nhiÖm vô ®¬n ®Æt hµng cña
nhµ n-íc, chi thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia,
chi tinh gi¶m biªn chÕ, chi thùc hiÖn nhiÖm vô ®ét xuÊt
do c¬ quan cã thÈm quyÒn giao, chi ®Çu t- x©y dùng c¬
b¶n, mua s½m trang thiÕt bÞ vµ c¸c kho¶n chi kh¸c.

    - KÕ to¸n chªnh lÖch thu, chi: Dùa trªn c¬ së tæng
sè thu vµ tæng sè chi cña tõng ho¹t ®éng x¸c ®Þnh kÕt qu¶
chªnh lÖch thu chi ho¹t ®éng th-êng xuyªn, chªnh lÖch thu
chi theo ®¬n ®Æt hµng cña nhµ n-íc vµ chªnh lÖch thu chi
cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt, cung øng dÞch vô ®Ó cã ph-¬ng ¸n
ph©n phèi sè chªnh lÖch ®ã theo c¬ chÕ tµi chÝnh thÝch
hîp.

  - LËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh: §Ó göi lªn c¬
quan cÊp trªn vµ c¬ quan tµi chÝnh.

  1.1.5 Yªu cÇu cña kÕ to¸n HCSN:

  Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®¬n vÞ HCSN ph¶i khoa
häc, hîp lý, muèn vËy cÇn ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau:
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              13
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  - Ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ toµn diÖn
mäi kho¶n vèn, quü kinh phÝ, tµi s¶n vµ mäi ho¹t ®éng
kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong ®¬n vÞ.

  - Ph¶i phï hîp víi c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é do Nhµ n-íc
quy ®Þnh.

  - Ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng, nhiÖm
vô cña Nhµ n-íc giao vµ tiÕt kiÖm chi phÝ trong c«ng t¸c
h¹ch to¸n kÕ to¸n.

   -Sè liÖu trong b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i râ rµng, dÔ
hiÓu ®¶m b¶o cho c¸c nhµ qu¶n lý cã ®-îc nh÷ng th«ng tin
cÇn thiÕt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®¬n vÞ.

  - Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i gän nhÑ, tiÕt kiÖm vµ
cã hiÖu qu¶.

  - Ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é chuyªn m«n cña ®éi ngò
c¸n bé kÕ to¸n.

  1.2. Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n TiÒn l-¬ng vµ
c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng.

  1.2.1. Kh¸i niªm, néi dung, nguyªn t¾c, nhiÖm vô cña
kÕ to¸n TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng.

  a. Kh¸i niÖm:
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              14
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  - TiÒn l-¬ng lµ mét bé phËn thu nhËp quèc d©n mµ
ng-êi lao ®éng ®-îc h-ëng trªn c¬ së sè l-îng vµ chÊt
l-îng c«ng viÖc mµ hä ®· thùc hiÖn.

  - Quü l-¬ng lµ toµn bé sè tiÒn mµ Nhµ n-íc chi ra
hµng n¨m, ®Ó dïng vµo viÖc chi tr¶ l-¬ng cho c«ng nh©n
viªn chøc Nhµ n-íc, cho c¸c c¬ quan HCSN.

  * C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng bao gåm:

  - BHXH: Lµ quü dïng ®Ó trî cÊp cho ng-êi lao ®éng cã
tham gia ®ãng gãp quü khi hä mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng nh-:
èm ®au, thai s¶n, tai n¹n rñi ro... Theo chÕ ®é hiÖn
hµnh, theo tû lÖ 20% trªn tæng quü l-¬ng ®ãng gãp. Trong
®ã 15% NSNN cÊp bï vµ 5% trªn tæng ®ãng gãp cña ng-êi lao
®éng, khi ng-êi lao ®éng ®-îc h-ëng b¶o hiÓm x· héi th×
kÕ to¸n lËp phiÕu nghØ h-ëng BHXH cho ng-êi ®-îc h-ëng
theo ®óng chÕ ®é.

  - BHYT: Lµ quü ®-îc sö dông ®Ó ®¹i thä cho ng-êi lao
®éng cã tham gia ®ãng gãp quü l-¬ng trong c¸c ho¹t ®éng
kh¸m ch÷a bÖnh theo chÕ ®é hiÖn hµnh. BHYT ®-îc h×nh
thµnh b»ng c¸ch trÝch 3% trªn thu nhËp t¹m tÝnh cña ng-êi
lao ®éng. C¬ quan sö dông c¸n bé c«ng chøc vµ sö dông lao
®éng cã tr¸ch nhiÖm ®ãng 2% trªn tæng quü l-¬ng, c¸n bé
c«ng nh©n viªn chøc vµ ng-êi lao ®éng ®ãng 1% trªn tæng
tiÒn l-¬ng.

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              15
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  b. Néi dung:

  Trong ®¬n vÞ HCSN c¸c kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n, viªn
chøc bao gåm:

  - TiÒn l-¬ng.

  - Phô cÊp l-¬ng.

  - TiÒn lµm ®ªm, thªm giê.

  - BHXH tr¶ thay l-¬ng.

  - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c.

  c. Nguyªn t¾c chi l-¬ng:

  Khi chi tr¶ l-¬ng ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých, ®óng
®èi t-îng, ®óng néi dung chi, ph¶n ¸nh ®óng môc chi l-¬ng
cña môc lôc ng©n s¸ch Nhµ n-íc. §ång thêi víi viÖc tr¶
l-¬ng ph¶i trÝch nép c¸c kho¶n ®ãng gãp nh-: BHXH, BHYT,
KPC§.

  Kh«ng ®-îc chi qu¸ tæng quü l-¬ng ®-îc duyÖt cña ®¬n
vÞ, nÕu quü l-¬ng kh«ng chi hÕt ph¶i hoµn tr¶ l¹i cho
ng©n s¸ch Nhµ n-íc (®èi víi nh÷ng ®¬n vÞ ch-a thùc hiÖn
kho¸n chi).

  ViÖc chi tr¶ l-¬ng ph¶i th-c hiÖn trùc tiÕp cho tõng
ng-êi h-ëng l-¬ng. Hµng th¸ng c¨n cø vµo danh s¸ch l-¬ng
vµ b¶ng ®¨ng ký tiÒn l-¬ng cña ®¬n vÞ ®· ®-îc c¬ quan cã

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              16
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
thÈm quyÒn phª duyÖt, kÌm theo giÊy rót dù to¸n kho b¹c
Nhµ n-íc tiÕn hµnh chi tr¶ l-¬ng cho ®¬n vÞ.

  d. NhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l-¬ng:

  Ghi chÐp, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ kÞp thêi, chÝnh x¸c vÒ sè
l-îng, chÊt l-îng, thêi gian vµ kÕt qu¶ c«ng viÖc, tÝnh
to¸n c¸c kho¶n tiÒn l-¬ng, trî cÊp l-¬ng ph¶i tr¶ cho c¸n
bé c«ng nh©n viªn chøc, ng-êi lao ®éng vµ t×nh h×nh thanh
to¸n c¸c kho¶n ®ã cho ng-êi sö dông lao ®éng. KiÓm tra
viÖc sö dông lao ®éng, viÖc chÊp hµnh chÝnh s¸ch vÒ chÕ
®é tiÒn l-¬ng, trî cÊp BHXH vµ sö dông quü tiÒn l-¬ng,
quü BHXH.

  VËn dông ph-¬ng ph¸p tr¶ l-¬ng hîp lý, h-íng dÉn kiÓm
tra c¸c c¸n bé, c¸c bé phËn trong ®¬n vÞ thùc hiÖn ®óng
chÕ ®é nghØ phÐp ban ®Çu vÒ lao ®éng.

  LËp b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n
trÝch theo l-¬ng. §Ò xuÊt khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng
lao ®éng, t¨ng n¨ng xuÊt vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c. Ng¨n ngõa
nh÷ng vi ph¹m kû luËt lao ®éng, vi ph¹m chÝnh s¸ch chÕ ®é
vÒ tiÒn l-¬ng, BHXH, BHYT.

  1.2.2. C¸c h×nh thøc kÕ to¸n: §Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n
c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ë ®¬n vÞ mét c¸ch ®Çy ®ñ,
râ rµng vµ cã hiÖu qu¶. Trong 2 n¨m häc ë tr-êng, em ®·
®-îc nghiªn cøu 3 h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n sau:
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              17
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  - H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung.

  - H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký sæ c¸i.

  - H×nh thøc kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ.

    §¬n vÞ kÕ to¸n ®-îc phÐp lùa chän mét trong c¸c h×nh
thøc sæ kÕ to¸n phï hîp vµ nhÊt thiÕt ph¶i tu©n thñ mäi
nguyªn t¾c c¬ b¶n quy ®Þnh cho h×nh thøc sæ kÕ to¸n ®·
lùa chän vÒ.

    1.2.3. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n TiÒn l-¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l-¬ng.

  a. Tæ chøc c«ng t¸c ghi chÐp ban ®Çu:

  §Ó h¹ch to¸n chuyªn ®Ò theo chÕ ®é kÕ to¸n HCSN th×
c«ng t¸c ghi chÐp ban ®Çu cña chuyªn ®Ò gåm c¸c chøng tõ
sau:

  1.         B¶ng         chÊm         c«ng.
MÉu sè C01a - HD

  2.    B¶ng   chÊm     c«ng     lµm   thªm   giê
MÉu sè C01b - HD

    3.   GiÊy     b¸o     lµm     thªm   giê
MÉu sè C01c - HD

  4.    B¶ng    thanh     to¸n      tiÒn   l-¬ng
MÉu sè C02a - HD

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              18
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  5.   B¶ng     thanh   to¸n    thu     nhËp   t¨ng    thªm
MÉu sè C02b - HD

  6.  B¶ng   thanh    to¸n  häc   bæng    (sinh    ho¹t   phÝ)
MÉu sè C03 - HD

  7.    B¶ng      thanh       to¸n      tiÒn       th-ëng
MÉu sè C04 - H

  8.      B¶ng      thanh      to¸n        phô      cÊp.
MÉu sè C05 - HD

  9.          GiÊy            ®i            ®-êng.
MÉu sè C06 - HD

  10.  B¶ng     thanh   to¸n    tiÒn     lµm   thªm     giê.
MÉu sè C07 - HD

  11. Hîp ®ång giao kho¸n c«ng viÖc,

         s¶n         phÈm         ngoµi         giê.
MÉu sè C07 - HD

  12.   B¶ng     thanh     to¸n     tiÒn     thuª     ngoµi.
MÉu sè C08 - HD

  13.  B¶ng   kª   trÝch    nép   c¸c   kho¶n    theo    l-¬ng.
MÉu sè C11 - HD

  14.  B¶ng   kª  c¸c   kho¶n  thanh    to¸n    c«ng  t¸c   phÝ.
MÉu sè C12 - HD

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              19
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan.

    b. Tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n (TK) vµ ph-¬ng ph¸p
h¹ch to¸n mét sè nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh.

  HÖ thèng TK ¸p dông trong c¸c ®¬n vÞ ®-îc ¸p dông cho
tÊt c¶ c¸c TK kÕ to¸n trong hÖ thèng TK kÕ to¸n HCSN nh-
chÕ ®é Nhµ n-íc ®· ban hµnh. §èi víi chuyªn ®Ò nµy hÖ
thèng TK ®-îc ¸p dông bao gåm:

  TK 111 - TiÒn mÆt.

  TK 112 - TiÒn göi.

  TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng chøc, viªn chøc.

  TK 332 - C¸c kho¶n ph¶i nép theo l-¬ng.

  TK 461 - Nguån kinh phÝ ho¹t ®éng.

  TK 661 - Chi ho¹t ®éng.

  Vµ c¸c TK kh¸c cã liªn quan.

  Tuy nhiªn TK chÝnh cña chuyªn ®Ò nµy lµ: TK 332 vµ TK
334.

  * KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 334 -
Ph¶i tr¶ c«ng chøc, viªn chøc.

  Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n
gi÷a ®¬n vÞ HCSN víi c«ng nh©n, viªn chøc vµ ng-êi lao


=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              20
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
®éng trong ®¬n vÞ HCSN vÒ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch
theo l-¬ng.

   + Néi dung kÕt cÊu TK 334.

   Bªn nî:

   - TiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c ®·
tr¶ cho c¸n bé viªn chøc vµ c¸c ®èi t-îng kh¸c trong ®¬n
vÞ.

   - C¸c kho¶n ®· khÊu trõ vµo tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng vµ
c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc
vµ ng-êi lao ®éng.

   Bªn cã:

   - TiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶
cho c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ ng-êi lao ®éng.

   Sè d- bªn cã:

   - C¸c kho¶n cßn ph¶i tr¶ cho c¸n bé, c«ng chøc, viªn
chøc vµ ng-êi lao ®éng.

   + Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n mét sè ho¹t ®éng kinh
tÕ chñ yÕu:

   1. TÝnh ra häc bæng, sinh ho¹t phÝ ph¶i tr¶ cho c¸n
bé, viªn chøc, häc sinh kÕ to¸n ghi:

   Nî TK 631 - Chi ho¹t ®éng SXKD.

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              21
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  Nî TK 635 - Chi theo ®¬n ®Æt hµng.

  Nî TK 661 - Chi ho¹t ®éng.

      Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng chøc, viªn chøc.

  2. Khi thanh to¸n tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng, sinh ho¹t
phÝ cho c¸n bé, viªn chøc, häc sinh kÕ to¸n ghi:

  Nî TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng chøc, viªn chøc.

      Cã TK 111 - TiÒn mÆt.

      Cã TK 112 - TiÒn göi.

  3. C¸c kho¶n t¹m øng, båi th-êng ®-îc khÊu trõ vµo
l-¬ng kÕ to¸n ghi:

  Nî TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng chøc, viªn chøc.

     Cã TK 312 - T¹m øng.

     Cã TK 311 - C¸c kho¶n ph¶i thu.

  4. C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh trÝch quü l-¬ng khen th-ëng
cho c«ng chøc, viªn chøc hoÆc trÝch quü l-¬ng dù phßng æn
®Þnh thu nhËp ®Ó tr¶ l-¬ng kÕ to¸n ghi:

  Nî TK 431 - Quü c¬ quan.

      Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng chøc, viªn chøc

  - Khi chi khen th-ëng cho c«ng chøc, viªn chøc:

  Nî TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng chøc, viªn chøc.

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              22
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
     Cã TK 111 - TiÒn mÆt.

     Cã TK 112 - TiÒn göi.

  - Sè tiÒn BHXH, BHYT cña c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc
ph¶i nép tÝnh trõ vµo l-¬ng kÕ to¸n ghi:

  Nî TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng chøc, viªn chøc.

      Cã TK 332 - C¸c kho¶n ph¶i nép theo l-¬ng.

  5. BHXH ph¶i tr¶ cho c¸n bé viªn chøc theo quy ®Þnh
kÕ to¸n ghi:

  Nî TK 332 - C¸c kho¶n ph¶i nép theo l-¬ng.

      Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng chøc, viªn chøc.

  6. §èi víi ®¬n vÞ chi trî cÊp cho c¸c ®èi t-îng chÝnh
s¸ch khi chi tr¶ kÕ to¸n ghi:

  Nî TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng chøc, viªn chøc.

      Cã TK 111 - TiÒn mÆt.

      Cã TK 112 - TiÒn göi.

  7. Cuèi kú kÕt chuyÓn sè thùc chi vµo chi ho¹t ®éng
kÕ to¸n ghi:

  Nî TK 661 - Chi ho¹t ®éng.

      CãTK 334- Ph¶i tr¶ c«ng chøc, viªn chøc.=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              23
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
       S¬ ®å sè 01:
          + S¬ ®å h¹ch to¸n TK 334 - Ph¶i tr¶
c«ng chøc, viªn chøc:
    TK           111,            112
TK334                    TK661, 662
         Thanh to¸n tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng    L-¬ng
vµ c¸c kho¶n phô cÊp
         phô cÊp l-¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c     ph¶i
tr¶ cho c¸n bé tÝnh vµo


chi ho¹t ®éng.
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              24
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
     TK                          332
TK431
          BHXH,  BHYT,  KPC§  ph¶i  nép  Sè  tiÒn
th-ëng ph¶i tr¶ cho c¸n
          khÊu      trõ      vµo   l-¬ng.
bé c«ng chøc hoÆc trÝch quü dù


phßng æn ®Þnh thu nhËp ®Ó tr¶


cho c¸n bé c«ng chøc


   TK               312,            311
TK 332
        C¸c kho¶n tiÒn t¹m øng, c¸c kho¶n     Ph¶n ¸nh
sè BHXH, ph¶i tr¶
        BHXH ph¶i tr¶ viªn chøc            cho
®èi t-îng ®-îc h-ëng theo


chÕ ®é


  TK             111,              112
TK 661
        Chi trî cÊp cho ®èi t-îng ®-îc         KÕt
chuyÓn sè ®· chi trî cÊp

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              25
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
         h-ëng       ng©n        s¸ch
cho ®èi t-îng ®-îc h-ëng tÝnh


vµo chi ho¹t ®éng
  b. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh tµi kho¶n 332 - C¸c
kho¶n ph¶i nép theo l-¬ng.

  TK nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh c¸c kho¶n ph¶i nép
theo l-¬ng. KÕ to¸n sö dông TK nµy thanh to¸n BHXH, BHYT,
KPC§ cña ®¬n vÞ HCSN. ViÖc trÝch nép BHXH, BHYT, KPC§ cña
®¬n vÞ ph¶i tu©n theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc.

  + Néi dung kÕt cÊu TK 332:

  Bªn nî:

  - Sè BHXH, BHYT, KPC§ ®· nép cho c¬ quan qu¶n lý.
(Bao gåm c¶ phÇn ®¬n vÞ sö dông lao ®éng vµ ng-êi lao
®éng ph¶i nép).

  - Sè BHXH ph¶i nép tr¶ cho c¸n bé viªn chøc ®-îc
h-ëng BHXH t¹i ®¬n vÞ.

  Bªn cã:

  - TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh vµo chi ho¹t ®éng cña
®¬n vÞ.

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              26
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  - Sè BHXH, BHYT mµ c«ng chøc, viªn chøc ph¶i nép
®-îc trõ vµo l-¬ng hµng th¸ng (theo tû lÖ % ng-êi lao
®éng ph¶i ®ãng gãp).

  - Sè tiÒn BHXH ®-îc c¬ quan BHXH thanh to¸n vÒ sè
BHXH ®¬n vÞ ®· chi tr¶ cho c¸c ®èi t-îng h-ëng chÕ ®é b¶o
hiÓm cña ®¬n vÞ.

  - Sè l·i cßn ph¶i nép vÒ ph¹t nép chËm sè tiÒn BHXH
cho c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn.

  Sè d- bªn cã:

  - Sè tiÒn BHXH, BHYT, KPC§ cßn ph¶i nép cho c¬ quan
qu¶n lý.

  - Sè BHXH ®· nhËn ®ñ cña c¬ quan BHXH nh-ng ch-a chi
tr¶ cho c¸c ®èi t-îng ®-îc h-ëng.

  - TK nµy cã thÓ cã sè d- bªn nî: Lµ ph¶n ¸nh sè tiÒn
BHXH ®¬n vÞ ®· chi tr¶ cho c«ng chøc, viªn chøc nh-ng
ch-a ®-îc c¬ quan b¶o hiÓm thanh to¸n.

  * TK 332 cã 3 TK cÊp 2:

  TK 3321 - BHXH.

  TK 3322 - BHYT.

  TK 3323 - KPC§.=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              27
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  + Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô kinh
tÕ chñ yÕu:

  1. Hµng th¸ng trÝch BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh vµo c¸c
kho¶n chi ho¹t ®éng, chi dù ¸n, chi theo ®¬n ®Æt hµng nhµ
n-íc, chi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kÕ to¸n ghi:

  Nî TK 661 - Chi ho¹t ®éng.

  Nî TK 662 - Chi dù ¸n.

  Nî TK 635 - Chi theo ®¬n ®Æt hµng cña Nhµ n-íc.

  Nî TK 631 - Chi ho¹t ®éng SXKD.

  Nî TK 241 - X©y dùng c¬ b¶n dë dang.

      Cã TK 332 - C¸c kho¶n ph¶i nép theo l-¬ng.

  2. TÝnh BHXH, BHYT cña c«ng chøc, viªn chøc ph¶i nép
trõ vµo l-¬ng kÕ to¸n ghi:

  Nî TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng chøc, viªn chøc.

     Cã  TK  332  -  C¸c  kho¶n  ph¶i  nép  theo  l-¬ng
(3321, 3322).

  3. Khi ®¬n vÞ chuyÓn tiÒn nép BHXH, KPC§ hoÆc mua
thÎ BHYT kÕ to¸n ghi:

  Nî TK 332 - C¸c kho¶n ph¶i nép theo l-¬ng (3321,
3322, 3323).

     Cã TK 111, 112, 461, 462
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              28
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  Tr-êng hîp rót dù to¸n chi ho¹t ®éng, dù to¸n chi
ch-¬ng tr×nh, dù ¸n ®Ó nép BHXH, BHYT, KPC§, mua thÎ BHYT
th× ph¶i ®ång thêi ghi Cã TK 008 “Dù to¸n chi ho¹t ®éng”
hoÆc Cã TK 009 “Dù to¸n chi ch­¬ng tr×nh, dù ¸n” (TK
ngoµi b¶ng C©n ®èi tµi kho¶n).

  4. BHXH ph¶i tr¶ cho c«ng chøc, viªn chøc theo chÕ ®é
quy ®Þnh kÕ to¸n ghi:

  Nî TK 332 - C¸c kho¶n ph¶i nép theo l-¬ng (3321 -
BHXH).

      Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng chøc, viªn chøc.

  5. Khi chi tr¶ BHXH cho c«ng nh©n viªn chøc trong ®¬n
vÞ kÕ to¸n ghi:

  Nî TK 332 - Ph¶i tr¶ c«ng chøc, viªn chøc.

      Cã TK 111 - TiÒn mÆt.

      Cã TK 112 - TiÒn göi.
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              29
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
        S¬ ®å sè 02:
       + S¬ ®å h¹ch to¸n TK 332 - C¸c kho¶n ph¶i
nép theo l-¬ng.
TK 111, 112                      TK 332
TK 661, 662
  461,                         462
631, 635
       ChuyÓn tiÒn nép BHXH,       TrÝch BHXH,
BHYT, KPC§
       BHYT, KPC§                trÝch
trªn tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ tÝnh


=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              30
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===


vµo chi cña c¸c bé phËn
  TK                           334
TK 334
       BHXH tr¶ thay l-¬ng cho c¸n   KhÊu trõ vµo
l-¬ng BHXH,
        bé         viªn         chøc
BHYT (6%)
TK             008,             009
TK 111, 112
       Rót dù to¸n nép BHXH,       Sè tiÒn BHXH
®-îc c¬ quan
       BHYT, KPC§               BHXH cÊp
®Ó tr¶ cho c¸n bé,


viªn chøc ®-îc h-ëng
TK 661, 662


=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              31
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===


Sè tiÒn l·i ph¶i nép do chËm nép


BHXH cho c¬ quan qu¶n lý
  c. Tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n:

  Sæ kÕ to¸n dïng ®Ó ghi chÐp, hÖ thèng vµ l-u d÷ toµn
bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ®· ph¸t sinh theo néi
dung kinh tÕ vµ theo tr×nh tù thêi gian cã liªn quan ®Õn
®¬n vÞ. Do vËy c¸c ®¬n vÞ ®Òu ph¶i më sæ kÕ to¸n ghi
chÐp, qu¶n lý, b¶o qu¶n l-u tr÷ sæ kÕ to¸n theo quy ®Þnh
cña luËt kÕ to¸n. Tuú theo h×nh thøc kÕ to¸n ®¬n vÞ ¸p
dông ®¬n vÞ ph¶i më c¸c sæ sau:

  + §èi víi h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung

  -        NhËt        ký        chung.
MÉu sè: S04 - H

  -             Sæ             c¸i.
MÉu sè: S03 - H

  - C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt.

  + §èi víi h×nh thøc NhËt ký - Sæ c¸i=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              32
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  -    Sæ    NhËt     ký     -     Sæ   c¸i.
MÉu sè: S01 - H

  - C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt.

  + §èi víi h×nh thøc kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ:

  -      Chøng       tõ        ghi     sæ.
MÉu sè: S02a - H

  -   Sæ    ®¨ng   ký    chøng    tõ   ghi  sæ.
MÉu sè: S02b - H

  -               Sæ               c¸i.
MÉu sè: S02c - H

  - C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt.
 CH¦¥NG 2: THùC TR¹NG tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n
 tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i phßng tµi
        chÝnh - kÕ ho¹ch trïng kh¸nh.=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              33
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ.

  2.1.1. VÞ trÝ vµ ®Æc ®iÓm cña ®¬n vÞ:

  Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch ®-îc thµnh lËp vµo th¸ng 7
n¨m 1957. N»m ngay trung t©m cña huyÖn Trïng Kh¸nh lµ mét
huyÖn miÒn nói biªn giíi n»m ë phÝa §«ng B¾c cña tØnh Cao
B»ng, c¸ch trung t©m thÞ x· Cao B»ng 62 km, theo quèc lé
3 vµ tØnh lé 206 cã ®Þa giíi gi¸p danh nh- sau:

  - PhÝa B¾c vµ §«ng B¾c gi¸p huyÖn TrÞnh T©y vµ huyÖn
§¹i T©n thuéc Qu¶ng T©y, Trung Quèc.

  - PhÝa §«ng vµ §«ng Nam gi¸p huyÖn H¹ Lang tØnh Cao
B»ng.

  - PhÝa Nam gi¸p huyÖn Qu¶ng Uyªn, tØnh Cao B»ng.

  - PhÝa T©y gi¸p huyÖn Trµ LÜnh, tØnh Cao B»ng.

  Sù ph¸t triÓn cña phßng song song víi sù ph¸t triÓn
tõng b-íc cña nÒn kinh tÕ huyÖn Trïng Kh¸nh lµ mét ®¬n vÞ
HCSN trùc thuéc UBND huyÖn Trïng Kh¸nh vµ chÞu sù qu¶n lý
vÒ nghiÖp vô cña së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t-, së tµi chÝnh tØnh
Cao B»ng. Tõ khi míi thµnh lËp phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch
gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, c«ng t¸c qu¶n lý thu, chi ng©n
s¸ch huyÖn ®¹t tû lÖ thÊp toµn huyÖn cã 20 ®¬n vÞ hµnh
chÝnh (19 x·, 1 thÞ trÊn) cã 8 x· gi¸p biªn giíi chung
víi Trung Quèc dµi 62 km, trong ®ã cßn 9 x· ®-îc c«ng

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              34
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
nhËn lµ vïng ®Æc biÖt khã kh¨n, víi tæng sè d©n toµn
huyÖn lµ 48945 ng-êi víi 9987 hä ®-îc chia thµnh 310 th«n
xãm, bao gåm 3 d©n téc tµy, nïng, kinh cïng chung sèng.
§-îc sù chØ ®¹o s©u s¾c chÆt chÏ cña huyÖn uû, Héi ®ång
nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n huyÖn, mÊy n¨m trë l¹i ®©y
phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch ®· chØ ®¹o ®éi ngò c¸n bé kÕ
to¸n ng©n s¸ch thùc hiÖn tèt luËt ng©n s¸ch Nhµ n-íc gãp
phÇn cho viÖc qu¶n lý kinh tÕ trªn ®Þa bµn huyÖn theo
®óng quy ®Þnh cña luËt ng©n s¸ch.

  2.1.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña phßng Tµi chÝnh - KÕ
ho¹ch.

  a. Chøc n¨ng:

  Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch huyÖn Trïng Kh¸nh lµ ®¬n
vÞ dù to¸n cÊp I thuéc ng©n s¸ch cÊp huyÖn, cã chøc n¨ng
ph©n bæ dù to¸n cho c¸c ®¬n vÞ cÊp d-íi vµ chÞu sù chØ
®¹o cña UBND huyÖn. §©y lµ ®¬n vÞ HCSN tæng hîp sè thu,
chi ®iÒu hµnh duy nhÊt cña huyÖn nªn cã tÇm quan träng
rÊt lín, gi¸m s¸t viÖc thu, chi ng©n s¸ch, chèng thÊt
tho¸t thu chi kh«ng ®óng chÕ ®é trªn ®Þa bµn huyÖn.

  b. NhiÖm vô:

  - Phèi hîp víi c¸c tæ chøc vµ c¬ quan liªn quan, gióp
UBND huyÖn tËp hîp vµ tæng hîp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh


=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              35
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
tÕ x· héi ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n trªn ®Þa bµn
huyÖn.

  - Gióp UBND huyÖn lËp kÕ ho¹ch ph©n bæ c¸c chØ tiªu
ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, c¸c x·, thÞ trÊn, c¸c c¬ quan
®¬n vÞ, tr×nh UBND huyÖn phª duyÖt, phèi hîp víi c¸c
phßng chøc n¨ng cña huyÖn tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn.

  - Qu¶n lý, theo dâi ®«n ®èc thùc hiÖn tæng hîp ®Ó b¸o
c¸o UBND huyÖn vµ së kÕ ho¹ch ®Çu t-.

  - Gióp UBND huyÖn lùa chän, x©y dùng c¸c ch-¬ng
tr×nh dù ¸n ®Çu t- trªn ®Þa bµn, phèi hîp víi c¸c nghµnh
liªn quan thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t-, tr×nh cÊp cã thÈm
quyÒn phª duyÖt.

  - Gióp UBND huyÖn qu¶n lý thÈm ®Þnh c¸c hå s¬ ®¨ng ký
kinh doanh theo quy ®Þnh.

  - H-íng dÉn c¸c ®¬n vÞ dù to¸n thuéc huyÖn, ban tµi
chÝnh x·, thi trÊn x©y dùng dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m
theo luËt ng©n s¸ch vµ h-íng dÉn cña së tµi chÝnh, tr×nh
UBND huyÖn quyÕt ®Þnh.

  - H-íng dÉn kiÓm tra viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ quyÕt
to¸n ng©n s¸ch cña c¸c ®¬n vÞ HCSN thuéc huyÖn.

  - Phèi hîp víi c¸c c¬ quan thuÕ trong huyÖn, qu¶n lý
thu, chi ng©n s¸ch Nhµ n-íc trªn ®Þa bµn.

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              36
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  - Phèi hîp víi kho b¹c Nhµ n-íc thùc hiÖn cÊp ph¸t
®Çy ®ñ kÞp thêi ®óng tiªu chuÈn, chÕ ®é cho c¸c ®èi t-îng
ng©n s¸ch huyÖn.

  - Tæng hîp thu, chi ng©n s¸ch Nhµ n-íc trªn ®Þa bµn,
h-íng dÉn kiÓm tra quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp x·, lËp quyÕt
to¸n ng©n s¸ch cÊp huyÖn vµ tæng hîp quyÕt to¸n ng©n s¸ch
trªn ®Þa bµn theo quy ®Þnh.

  - H-íng dÉn UBND c¸c x·, thÞ trÊn vµ c¸c ban qu¶n lý
x©y dùng c«ng tr×nh trong huyÖn, lËp hå s¬ quyÕt to¸n
c«ng tr×nh, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.

  - B¸o c¸o vÒ tµi chÝnh ng©n s¸ch theo quy ®Þnh.

  - Qu¶n lý lao ®éng vµ tµi s¶n cña phßng theo quy
®Þnh.

  - Qu¶n lý nguån kinh phÝ ®-îc uû quyÒn cña cÊp trªn.

  - Gióp UBND huyÖn qu¶n lý vÒ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô,
th-¬ng m¹i trªn ®Þa bµn huyÖn...

  2.1.3. T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu dù to¸n.

  Tõ n¨m 1994 phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch ®· thùc hiÖn
kho¸n chi, víi môc ®Ých t¹o quyÒn chñ ®éng cho c¸n bé
c«ng chøc trong c¬ quan hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, sö dông
kinh phÝ ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶ thùc hµnh tiÕt kiÖm
chèng l·ng phÝ trong chi tiªu. Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              37
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
®· thùc hiÖn theo quy chÕ tù chñ. C¬ quan phßng TC - KH
huyÖn Trïng Kh¸nh ®· x©y dùng ®-îc quy chÕ, chØ tiªu néi
bé nh- sau:

  1. VÒ l-¬ng vµ c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt l-¬ng: Ph¶i ®¶m
b¶o chi tr¶ cho c«ng nh©n viªn chøc, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn
lîi cho c¸n bé hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®-îc giao.

  2. VÒ sö dông ®iÖn trong c¬ quan: Ph¶i tiÕt kiÖm hµng
ngµy khi ®Õn lµm viÖc kh«ng ®-îc bËt ®iÖn khi trêi cßn
s¸ng, c¸c bé phËn dïng vi tÝnh khi kÕt thóc c«ng viÖc
ph¶i t¾t m¸y ngay, khi ra vÒ ph¶i t¾t hÕt ®iÖn trong
phßng (Trõ tr-êng hîp ®Æc biÖt).

  3. VÒ v¨n phßng phÈm:

  - C¸c lo¹i v¨n b¶n mÉu biÓu khi thùc hiÖn song ph¶i
kiÓm tra kü, sè liÖu chÝnh x¸c råi míi thùc hiÖn in vµ
ph« t«, kh«ng in l¹i nhiÒu lÇn.

  - C¸c lo¹i vËt t- v¨n phßng phôc vô cho c«ng t¸c
chuyªn m«n vµ ho¹t ®éng th-êng xuyªn cña ®¬n vÞ cÇn tiÕt
kiÖm vµ b¶o qu¶n cÈn thËn.

  - Mua s¾m dông cô v¨n phßng ®¸p øng ®-îc ho¹t ®éng
cña ®¬n vÞ, kh«ng l·ng phÝ cho c¸c tr-êng hîp kh«ng cÇn
thiÕt.=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              38
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  4. VÒ phÝ ®µm tho¹i: M¸y c¬ quan môc ®Ých lµ ®Ó thùc
hiÖn c«ng viÖc chung, tuyÖt ®èi c¸ nh©n kh«ng ®-îc sö
dông cho môc ®Ých riªng.

  5. VÒ c«ng t¸c phÝ: C¬ quan bè chÝ c¸n bé ®i c«ng t¸c
cho phï hîp víi tõng nghiÖp vô chuyªn m«n cña ®¬n vÞ,
kh«ng cö c¸n bé ®i c«ng t¸c ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc ch-a
thùc sù cÇn thiÕt.

  6. VÒ söa ch÷a mua s¾m tµi s¶n vµ c¸c kho¶n chi cã
tÝnh chÊt th-êng xuyªn kh¸c ®¶m b¶o tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu
qu¶.

  * C«ng t¸c lËp dù to¸n n¨m 2009.

  Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch Trïng Kh¸nh lµ mét ®¬n vÞ
cã chøc n¨ng ph©n bæ dù to¸n cho c¸c ®¬n vÞ, ®Ó c«ng viÖc
thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ vµ cã c¬ së æn ®Þnh, chi tiªu phï
hîp th× hµng n¨m vµo cuèi niªn ®é cña n¨m phßng ph¶i lËp
dù to¸n kinh phÝ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ cho n¨m sau:

  a. ChØ tiªu c¨n cø:

  §Ó lËp dù to¸n ®-îc cã kÕt qu¶ tèt kÕ to¸n c¨n cø
vµo:

  - C¨n cø vµo dù to¸n n¨m ®-îc duyÖt.

  - C¨n cø vµo chÝnh s¸ch chÕ ®é tiªu chuÈn ®Þnh møc
hiÖn hµnh.

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              39
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  - C¨n cø vµo khèi l-îng c«ng t¸c vµ ®Æc ®iÓm n¨m ®ã.

  - C¨n cø vµo biªn chÕ hÖ sè møc l-¬ng phô cÊp tr¸ch
nhiÖm cña tõng ng-êi trong ®¬n vÞ dù to¸n.

  - C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc hiÖn n¨m tr-íc.

  - C¨n cø vµo luËt ng©n s¸ch cña Nhµ n-íc.

  b. C¸c b-íc lËp:

  B-íc 1: C«ng t¸c chuÈn bÞ

  - Xin ý kiÕn cña thñ tr-ëng ®¬n vÞ vÒ viÖc thùc hiÖn
c¸c nhiÖm vô trong n¨m kÕ ho¹ch.

  - Tr-ng cÇu ý kiÕn cña c¸c c¸n bé trong ®¬n vÞ.

  - §¸nh gi¸ tæng kÕt t×nh h×nh thùc hiÖn n¨m tr-íc.

  B-íc 2: LËp dù to¸n, th«ng qua ý kiÕn cña tr-ëng
phßng, c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong ®¬n vÞ tiÕn hµnh
tæng hîp nhu cÇu chi tiªu cña c¬ quan trong n¨m. Tæng hîp
c¸c dù trï thanh to¸n, dù to¸n chi n¨m. Tr×nh l·nh ®¹o
th-êng trùc UBND huyÖn xÐt duyÖt vµ xin ý kiÕn cña nghµnh
däc cÊp trªn.

  B-íc 3: TÝnh to¸n sè liÖu chÝnh x¸c dùa vµo mÉu biÓu
dù to¸n cña tõng ch-¬ng, lo¹i, kho¶n, môc tõ ®ã míi lËp
dù to¸n chi cña tõng lo¹i, kho¶n môc, theo quy ®Þnh cña
luËt ng©n s¸ch.

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              40
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  + Tr×nh tù lËp:

  C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh cña UBND huyÖn vÒ viÖc giao dù
to¸n n¨m 2008 ®¬n vÞ lËp dù kiÕn ph©n bæ dù to¸n göi
phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch thÈm tra. Khi nhËn ®-îc th«ng
b¸o thÈm tra cña phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch ®¬n vÞ lËp dù
to¸n göi kho b¹c Nhµ n-íc.

  C¸c mÉu biÓu lËp dù to¸n bao gåm:

  - Dù kiÕn ph©n bæ dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch Nhµ
n-íc.

  - Th«ng b¸o kÕt qu¶ thÈm tra dù to¸n chi ng©n s¸ch
Nhµ n-íc.

  - Dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch Nhµ n-íc.

  C¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n, kÕ to¸n tæng hîp c¸c
chøng tõ sau ®ã viÕt phiÕu chi vµ lËp b¶ng kª chøng tõ
thanh to¸n. Sau khi lªn b¶ng kª chøng tõ thanh to¸n xong,
kÕ to¸n lµm thñ tôc rót dù to¸n ng©n s¸ch.

  Sau khi dù to¸n n¨m ®-îc cÊp trªn phª duyÖt mµ trong
qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã sù thay ®æi néi dung chi tiªu
gi÷a c¸c môc th× kÕ to¸n ph¶i lµm c«ng t¸c ®Ò nghÞ cÊp
trªn ®iÒu chØnh ®Ó phï hîp víi néi dung chi tiªu vµ thùc
hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña luËt ng©n s¸ch Nhµ n-íc.=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              41
 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
      BiÓu sè 1:
§¬n vÞ: Phßng TC-KH                  CéNG HOµ x·

héi  chñ  nghÜa  viÖt  nam       HuyÖn  Trïng  Kh¸nh
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè: 01/CV-TCKH


Trïng Kh¸nh, ngµy 07 th¸ng 01 n¨m 2009

    dù kiÕn ph©n bæ dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch nhµ n-íc

                 n¨m 2009

   KÝnh göi: Phßng Tµi chÝnh    - KÕ ho¹ch huyÖn Trïng
Kh¸nh.
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              42
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè: 60/2003/N§-CP ngµy 06/6/2003
cña chÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h-íng dÉn thi hµnh
luËt NSNN.

  - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 4011 ngµy 22/12/2008 cña UBND
huyÖn Trïng Kh¸nh vÒ giao dù to¸n NSNN n¨m 2009.

  - C¨n cø chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc chi NSNN hiÖn
hµnh. Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch dù kiÕn ph©n bæ dù to¸n
thu, chi NSNN n¨m 2009 ®-îc giao cho c¸c ®¬n vÞ sö dông
ng©n s¸ch trùc thuéc theo phô lôc ®Ýnh kÌm.

  §Ò nghÞ phßng Tµi chÝnh cho ý kiÕn thÈm tra ®Ó phßng
Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch hoµn chØnh vµ giao dù to¸n ng©n s¸ch
n¨m 2009 cho c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch trùc thuéc./.
               N¬i nhËn:
            thñ tr-ëng ®¬n vÞ

     - Nh- trªn.

     - L-u.

              phô lôc
(KÌm theo quyÕt ®Þnh sè: 01/Q§-TCKH ngµy 07/01/2009 cña
phßng Tµi chÝnh - KÕ


=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              43
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
                         ho¹ch huyÖn
Trïng Kh¸nh).


     Néi dung thùc hiÖn        Tæng sè
   I/ Dù to¸n chi ng©n s¸ch nhµ
                     321.347
         n-íc
   Ch-¬ng 618 lo¹i 460 kho¶n
         463
     1. Kinh phÝ tù chñ        321.347
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              44
 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
         BiÓu sè 2:
UBND huyÖn trïng kh¸nh       céng hoµ x· héi chñ nghÜa
viÖt nam
phßng tµi chÝnh-kÕ ho¹ch                §éc lËp
- Tù do - H¹nh phóc
Sè: 01/TB-DT

             Trïng Kh¸nh, ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2009
                th«ng b¸o
    KÕt qu¶ thÈm tra dù to¸n chi ng©n s¸ch Nhµ n-íc
                N¨m 2009
  KÝnh göi: Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch huyÖn Trïng
Kh¸nh
  Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch th«ng b¸o dù to¸n:
  Ch-¬ng 618: M· sè ®¬n vÞ SDNS: 1076249
  - C¨n cø th«ng t- sè: 59/2003/TT-BTC ngµy 23/6/2003
cña Bé tµi chÝnh. H-íng dÉn thùc hiÖn nghÞ ®Þnh sè:
60/2003/N§-CP ngµy 06/6/2003 cña chÝnh phñ.
  - C¨n cø th«ng t- sè: 155/2008/TT-BTC ngµy 02/12/2008
cña Bé tµi chÝnh. H-íng dÉn mét sè ®iÓm vÒ tæ chøc thùc
hiÖn dù to¸n ng©n s¸ch Nhµ n-íc n¨m 2009.
  - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 4011/Q§-UBND ngµy 22/12/2008
cña UBND huyÖn. Giao dù to¸n thu, chi NSNN n¨m 2009.
  - C¨n cø vµo chÝnh s¸ch, chÕ ®é, ®Þnh møc, tiªu chuÈn
chi ng©n s¸ch. Qua thÈm tra dù to¸n chi tiÕt cña ®¬n vÞ

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              45
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
®Ò nghÞ. Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch nhÊt trÝ dù kiÕn ph©n
bæ dù to¸n cña ®¬n vÞ cã sè liÖu cô thÓ nh- sau:
  1- Tæng dù to¸n ®-îc phª duyÖt lµ: 321.347.000 ®ång
(kÌm theo chi tiÕt cña ®¬n vÞ)
  2- Dù to¸n ch-a ®-îc ph©n bæ lµ: 0 ®ång.
  - §Ò nghÞ (®¬n vÞ dù to¸n) thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch
to¸n, kÕ to¸n ë ®¬n vÞ vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n kinh phÝ
quý, n¨m theo mÉu biÓu quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè:
19/2006/Q§/BTC ngµy 30/3/2006 cña Bé tµi chÝnh; H-íng dÉn
kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp thùc hiÖn luËt
ng©n s¸ch Nhµ n-íc vµ kho¸n chi hµnh chÝnh. Thùc hiÖn
tiÕt kiÖm ®óng chÝnh s¸ch, chÕ ®é Nhµ n-íc hiÖn hµnh.
H-íng dÉn thùc hiÖn nghÞ ®Þnh sè: 60/2003/N§-CP ngµy
06/6/2003 cña chÝnh phñ.
  Th«ng b¸o nµy lµm c¬ së cho viÖc theo dâi qu¶n lý
kinh phÝ vµ kiÓm tra quyÕt to¸n kinh phÝ quý, n¨m cña ®¬n
vÞ. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã vÊn ®Ò g× v-íng m¾c ph¶n
¶nh vÒ phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch ®Ó ®-îc gi¶i ®¸p.
               N¬i nhËn:
        tr-ëng phßng tµi chÝnh kÕ ho¹ch
  Nh- kÝnh göi
  L-u phßng TCKH
         th«ng b¸o thÈm tra dù to¸n
(KÌm theo TB sè: 01/TB-TTDT ngµy 07/01/2009 phßng TC-KH)


§¬n vÞ tÝnh: ngµn ®ång
                     Tæng céng
   I/ Dù to¸n chi ng©n s¸ch nhµ
                     321.347
         n-íc


=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              46
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
   Ch-¬ng 618 lo¹i 460 kho¶n
         463
     1. Kinh phÝ tù chñ       321.347
     BiÓu sè 3:

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              47
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
§¬n vÞ: Phßng TC-KH           Céng hoµ x· héi chñ
nghÜa viÖt nam
HuyÖn           Trïng             Kh¸nh
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè: 01/Q§-§VDT

           Trïng Kh¸nh, ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2009


       dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch nhµ n-íc

              N¨m 2009

    KÝnh göi: Kho b¹c Nhµ n-íc huyÖn Trïng Kh¸nh.

  - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè: 60/2003/N§-CP ngµy 06/6/2003
cña chÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h-íng dÉn thi hµnh
luËt NSNN.

  - C¨n cø Th«ng t- sè: 59/2003/TT-BTC ngµy 23/6/2003
cña Bé tµi chÝnh. h-íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè:
60/2003/N§-CP ngµy 06/6/2003 cña chÝnh phñ quy ®Þnh chi
tiÕt vµ h-íng dÉn thi hµnh luËt NSNN.

  - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 4011/Q§-UBND ngµy 22/12/2008
cña UBND huyÖn Trïng Kh¸nh, vÒ viÖc giao dù to¸n ng©n
s¸ch n¨m 2009.

  - C¨n cø Th«ng b¸o sè: 01/TB-TTDT ngµy 07/01/2009 cña
phßng TC-KH huyÖn Trïng Kh¸nh.

  - C¨n cø chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc hiÖn hµnh.

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              48
 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  - §¬n vÞ dù to¸n phßng TC-KH huyÖn Trïng Kh¸nh ph©n
bæ thu, chi NSNN n¨m 2009 (theo phô lôc ®Ýnh kÌm).

  - §Ò nghÞ Kho b¹c Nhµ n-íc huyÖn Trïng Kh¸nh t¹o ®iÒu
kiÖn gióp ®ì ®Ó ®¬n vÞ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô./.

  N¬i                         nhËn:
thñ tr-ëng ®¬n vÞ
  - Nh- kinh göi
  - L-u.
              phô lôc

   (KÌm theo quyÕt ®Þnh sè: 01/Q§-TCKH ngµy 07/01/2009
cña phßng Tµi chÝnh -

                        KÕ    ho¹ch
huyÖn Trïng Kh¸nh).


§¬n vÞ tÝnh: Ngµn ®ång

       Néi dung thùc hiÖn      Tæng céng
   I/ dù to¸n chi ng©n s¸ch nhµ n-íc   321.347
     Ch-¬ng 618 lo¹i 460 kho¶n
           463
       1. Kinh phÝ tù chñ      321.347
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              49
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
   BiÓu sè 4:
 dù to¸n chi l-¬ng t¹i phßng tµi chÝnh - kÕ ho¹ch huyÖn
        trïng kh¸nh quü ii n¨m 2009.
§¬n vÞ tÝnh: §ång
        TiÓ       Dù to¸n chi
  Nhã
     Môc  u                   Tæng céng
  m        Th¸ng 4   Th¸ng 5   Th¸ng 6
        môc

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              50
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===

  050  600  600                   52.923.00
           17.641.00 17.641.00 17.641.00
  0  0   1                     0
            0     0   0
     610  610
     0   1  650.000  650.000    650.000  1.950.000
        610
        2  2.080.000 2.080.000 2.080.000 6.240.000
        611
        7   303.030  303.030    303.030  909.090

  Cén                         62.022.09
           20.674.03 20.674.03 20.674.03
  g                           0
             0     0      0
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              51
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  2.2. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, h×nh thøc kÕ to¸n ®¬n vÞ
¸p dông, tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ.

  2.2.1. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý:

  Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch huyÖn Trïng Kh¸nh lµ mét
c¬ quan chuyªn m«n trùc thuéc UBND huyÖn, biªn chÕ cña
phßng gåm 7 c¸n bé ®-îc xÕp theo s¬ ®å sau:

S¬ ®å sè 03:    S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i phßng
          TC - KH Trïng Kh¸nh


Tr-ëng phßng
                            (phô
tr¸ch chung)
   Phã      phßng        phô       tr¸ch
Phã phßng phô tr¸ch
   lÜnh       vùc       tµi       chÝnh
bé phËn kÕ ho¹ch
   kiªm qu¶n lý ng©n
   s¸ch=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              52
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
ThÈm             KÕ              KÕ
C¸n bé phô        CB kÕ ho¹ch
kÕ                to¸n           to¸n
tr¸ch NLN, cÊp     phô tr¸ch c«ng
         NS  x·             ®¬n   vÞ
ph¸t §KKD        t¸c th-¬ng

kiªm thñ quü       nghiÖp, XDCB

®¬n vÞ


  * Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng ng-êi trong bé m¸y
qu¶n lý:

  - Tr-ëng phßng: L·nh ®¹o chung c«ng viÖc cña phßng,
chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé vÒ c«ng viÖc cña c¬ quan, trùc
tiÕp phô tr¸ch c«ng viÖc tæ chøc, kÕ ho¹ch thi ®ua, kÕ
to¸n ng©n s¸ch vµ ®Ò xuÊt b¸o c¸o víi th-êng trùc víi
UBND huyÖn.

  - Phã phßng tµi chÝnh: Phô tr¸ch c«ng t¸c tµi chÝnh
ng©n s¸ch, gióp tr-ëng phßng qu¶n lý c«ng t¸c tµi chÝnh
ng©n s¸ch, ph©n bæ ng©n s¸ch hµng n¨m... ®iÒu hµnh tÊt c¶
c¸c c«ng viÖc khi tr-ëng phßng ®i v¾ng. §«n ®èc c¸c ®ång
chÝ trong c¬ quan hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô, tæng hîp
b¸o c¸o thu, chi cña ng©n s¸ch huyÖn ®Ó b¸o c¸o tr-íc
th-êng trùc UBND vµ c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn.=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              53
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  - Phã phßng kÕ ho¹ch: Phô tr¸ch c«ng t¸c kÕ ho¹ch ®Çu
t-, gióp tr-ëng phßng qu¶n lý c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch,
so¹n th¶o c¸c quyÕt ®Þnh giao chØ tiªu kÕ ho¹ch, ®iÒu
hµnh c«ng viÖc cña bé phËn kÕ ho¹ch, theo dâi gi¸m s¸t
viÖc thùc hiÖn cña nghµnh.

  - ThÈm kÕ: Chuyªn thÈm tra ph©n bæ dù to¸n vµ duyÖt
quyÕt to¸n c¸c ®¬n vÞ, theo dâi vµ qu¶n lý quü, sö lý
hµng tÞch thu cña huyÖn, cã c¸c ý kiÕn ®Ò xuÊt víi l·nh
®¹o vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan.

  - KÕ to¸n ®¬n vÞ: X©y dùng dù to¸n thu, chi vµ quyÕt
to¸n nguån kinh phÝ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. KiÓm tra theo
dâi viÖc sö dông nguån kinh phÝ ®óng chÕ ®é, hµng th¸ng
thùc hiÖn viÖc kiÓm quü cña ®¬n vÞ vµ qu¶n lý nguån kinh
phÝ do cÊp trªn uû quyÒn. §ång thêi lµ ng-êi tæng hîp sè
liÖu, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n vµ h¹ch to¸n mäi kho¶n chi
trong c¬ quan.

  - KÕ to¸n ng©n s¸ch x·: Theo dâi ho¹t ®éng thu, chi
cña c¸c x·, thÞ trÊn trong huyÖn vµ kiÓm tra t×nh h×nh
thùc hiÖn dù to¸n vµ quyÕt to¸n cña c¸c x·.

  - C¸n bé kÕ ho¹ch phô tr¸ch, theo dâi tæng hîp vÒ
lÜnh vùc CN - TTCN, XDCB, th-¬ng m¹i, du lÞch vµ v¨n ho¸
x· héi.


=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              54
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  - C¸n bé kÕ ho¹ch phô tr¸ch, theo dâi tæng hîp vÒ
lÜnh vùc n«ng l©m nghiÖp, cÊp ph¸t §KKD, kiªm thñ quü c¸c
lo¹i quü.

  2.2.2. H×nh thøc kÕ to¸n ®¬n vÞ sö dông:

  HÖ thèng TK mµ ®¬n vÞ ¸p dông lµ hÖ thèng TK ®-îc ban
hµnh theo quyÕt ®Þnh sè: 19/2006/Q§-BTC ngµy 30/3/2006
cña bé tr-ëng bé tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh hÖ thèng chÕ
®é kÕ to¸n HCSN.

  H×nh thøc kÕ to¸n mµ phßng ¸p dông lµ h×nh thøc kÕ
to¸n Chøng tõ ghi sæ.

  C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n:

  -       Chøng     tõ      ghi      sæ
MÉu sè: S02a - H

  -    Sæ   ®¨ng  ký   chøng   tõ   ghi   sæ
MÉu sè: S02b - H

  - Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt.
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              55
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
S¬ ®å sè 04:
S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc kÕ to¸n Chøng tõ ghi
              sæ:


 Sæ quü                     Chøng tõ kÕ
to¸n.                  Sæ thÎ kÕ
                          B¶ng tæng
hîp chøng               to¸n chi tiÕt
                          tõ   kÕ
to¸n cïng lo¹i
Sæ ®¨ng ký                  Chøng tõ ghi sæ
chøng tõ ghi
sæ

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              56
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===                             Sæ
c¸i                           B¶ng
tæng

hîp chi tiÕt
                B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh
                             B¸o
c¸o tµi chÝnh


Chó thÝch:               Ghi hµng ngµy
                        Ghi    cuèi
th¸ng
                        §èi chiÕu sè
liÖu cuèi th¸ng

       2.2.3. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n:

  Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch huyÖn Trïng Kh¸nh chØ cã
mét kÕ to¸n ®¶m nhiÖm mäi phÇn hµnh kÕ to¸n ph¸t sinh
trong ®¬n vÞ.
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              57
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  2.3. Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n
TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i phßng Tµi
chÝnh - KÕ ho¹ch.

  2.3.1. Tr×nh tù h¹ch to¸n:

  Hµng th¸ng vµo ®Çu th¸ng kÕ to¸n ®¬n vÞ c¨n cø vµo
b¶ng chÊm c«ng cña c¬ quan kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp thµnh
hai b¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn
trong ®¬n vÞ (1 b¶n l-u chøng tõ, 1 b¶n th«ng b¸o cho c¸n
bé trong c¬ quan biÕt sè tiÒn thùc lÜnh cña m×nh), sau ®ã
lËp b¶ng kª chuyÓn tiÒn vµo tµi kho¶n c¸ nh©n, sau ®ã kÕ
to¸n lËp giÊy rót dù to¸n ng©n s¸ch kiªm chuyÓn kho¶n
chuyÓn sè tiÒn thùc lÜnh vµo tµi kho¶n tõng c¸ nh©n trong
®¬n vÞ. §ång thêi lËp b¶ng kª c¸c kho¶n ®ãng gãp sau ®ã
lËp chøng tõ chuyÓn kho¶n lu«n 5% BHXH, 1% BHYT, khÊu trõ
vµo l-¬ng cña c«ng nh©n viªn. §Þnh kú vµo cuèi mçi quü kÕ
to¸n rót dù to¸n ng©n s¸ch kiªm chuyÓn kho¶n chuyÓn nép
phÇn BHXH, BHYT (17%) cho c¬ quan b¶o hiÓm, 2% KPC§ nép
cho C«ng ®oµn cÊp trªn, sau ®ã lËp chøng tõ ghi sæ vµ vµo
sæ c¸c tµi kho¶n liªn quan.

  2.3.2. Tæ chøc hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n:

  -        B¶ng       chÊm        c«ng.
MÉu sè: C01a - HD


=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              58
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  -    B¶ng    thanh    to¸n   tiÒn    l-¬ng.
MÉu sè: C02 - HD

  -   GiÊy   rót    dù   to¸n   ng©n   s¸ch.
MÉu sè: C2-02/NS

  - Vµ mét sè chøng tõ kh¸c liªn quan.

  2.3.3. Tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n:

  + TK kÕ to¸n sö dông:

  - TK 661: Chi ho¹t ®éng.

  - TK 461: Nguån kinh phÝ ho¹t ®éng.

  - TK 334: Ph¶i tr¶ c«ng chøc, viªn chøc.

  - TK 332: C¸c kho¶n ph¶i nép theo l-¬ng.

  - TK 112: TiÒn göi ng©n hµng.

  - Vµ c¸c TK kh¸c cã liªn quan.

  * H×nh thøc tr¶ l-¬ng:

  §¬n vÞ ¸p dông h×nh thøc tr¶ l-¬ng cho c¸n bé c«ng
nh©n viªn chøc theo h×nh thøc l-¬ng thêi gian. Theo h×nh
thøc nµy tiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng ®-îc tÝnh theo
thêi gian lµm viÖc vµ theo cÊp bËc chøc danh.

  * C¸ch tÝnh l-¬ng:
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              59
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  C¨n cø vµo hÖ sè l-¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp (nÕu cã)
cña tõng c«ng nh©n viªn chøc ®Ó tÝnh tr¶ l-¬ng theo c«ng
thøc:

  - TiÒn l-¬ng ng¹ch bËc = L-¬ng tèi thiÓu x hÖ sè
l-¬ng.

  - Phô cÊp = L-¬ng tèi thiÓu x hÖ sè phô cÊp.

  - L-¬ng c¬ b¶n = TiÒn l-¬ng ngh¹ch bËc + Phô cÊp.

  - L-¬ng thùc lÜnh = L-¬ng c¬ b¶n - 5% BHXH - 1% BHYT
- 1% KPC§.

  * T×nh h×nh trÝch nép BHXH, BHYT, KPC§ t¹i phßng Tµi
chÝnh - KÕ ho¹ch huyÖn Trïng Kh¸nh nh- sau:

  Do tÝnh chÊt cña ®¬n vÞ HCSN c¸c kho¶n ph¶i nép theo
l-¬ng ®-îc tÝnh theo tû lÖ quy ®Þnh.

  - §èi víi ®¬n vÞ sö dông lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm nép:

  15% BHXH, 2% BHYT, 2% KPC§ tÝnh vµo chi phÝ ho¹t ®éng
nh- vËy sè tiÒn BHXH, BHYT, KPC§ ph¶i nép theo l-¬ng cña
®¬n vÞ hµng n¨m ®-îc tÝnh nh- sau:

  BHXH = (L-¬ng ng¹ch bËc + phô cÊp chøc vô + th©m niªn
v-ît khung) x 15% x sè th¸ng ph¶i nép.

  BHYT = (L-¬ng ng¹ch bËc + phô cÊp chøc vô + phô cÊp
khu vùc + th©m niªn v-ît khung) x 2% x sè th¸ng ph¶i nép.

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              60
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  KPC§ = (L-¬ng ng¹ch bËc + phô cÊp chøc vô + phô cÊp
khu vùc + th©m niªn v-ît khung) x 2% x sè th¸ng ph¶i nép.

  - §èi víi ng-êi lao ®éng ph¶i nép:

  + 5% BHXH, 1% BHYT mçi th¸ng trªn tæng tiÒn l-¬ng c¬
b¶n, sè tiÒn nµy hµng th¸ng ®¬n vÞ nép ngay cho c¬ quan
b¶o hiÓm.

  + 1% KPC§ lµ kho¶n tiÒn kh«ng b¾t buéc ph¶i nép nh-ng
riªng ®èi víi ®¬n vÞ mµ em thùc tËp th× kho¶n tiÒn nµy
còng ®-îc khÊu trõ vµo l-¬ng cña tÊt c¶ c¸c c¸n bé trong
c¬ quan.

  BHXH = (L-¬ng ng¹ch bËc + phô cÊp chøc vô + th©m niªn
v-ît khung) x 5% x sè th¸ng ph¶i nép.

  BHYT = (L-¬ng ng¹ch bËc + phô cÊp chøc vô + phô cÊp
khu vùc + th©m niªn v-ît khung) x 1% x sè th¸ng ph¶i nép.

  KPC§ = (L-¬ng ng¹ch bËc + phô cÊp khu vùc + phô cÊp
chøc vô + th©m niªn v-ît khung) x 1% x sè th¸ng ph¶i nép.

  Sè tiÒn BHXH, BHYT, KPC§ cña ®¬n vÞ phßng TC - KH nép
theo tõng quý trong n¨m cô thÓ nh- sau:

  - BHXH, BHYT nép cho c¬ quan BHXH huyÖn.

  - KPC§ nép cho c¬ quan c«ng ®oµn huyÖn.

  HiÖn nay ®¬n vÞ vÉn gåm c¶ phô cÊp khu vùc vµo ®Ó
tÝnh BHYT vµ KPC§.
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              61
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  * T×nh h×nh trÝch nép BHXH, BHYT, KPC§ trong th¸ng 6
n¨m 2009 nh- sau:

  VD1:  TrÝch  dÉn  c¸ch  tÝnh  l-¬ng  ¤ng:  La  V¨n  Hång
tr-ëng phßng TC - KH nh- sau cã:

  HÖ sè l-¬ng: 3,66

  Phô cÊp chøc vô: 0,6

  Phô cÊp khu vùc: 0,4

  Phô cÊp tr¸ch nhiÖm: 0,3

  Phô cÊp kiªm nghiÖm: 0,426

  §-îc tÝnh nh- sau:

  + L-¬ng ng¹ch bËc: 650.000 x 3,66 = 2.379.000

  + C¸c kho¶n phô cÊp = Chøc vô + khu vùc + tr¸ch nhiÖm
+ kiªm nghiÖm:

             650.000   x  (0,6  +  0,4  +  0,3  +
0,426) = 1.121.900

  L-¬ng c¬ b¶n: 2.379.000 + 1.121.900 = 3.500.900

  - C¸c kho¶n khÊu trõ vµo l-¬ng (5% BHXH, 1% BHYT, 1%
KPC§).

  + BHXH: 2.769.000 x 5% = 138.450

  + BHYT: 3.029.000 x 1% =      30.290

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              62
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  + KPC§: 3.029.000 x 1% =    30.290

                      Céng: 199.030

  VËy tæng l-¬ng ®-îc lÜnh lµ: 3.500.900 - 199.030 =
3.301.870

      - §¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp 19% tÝnh vµo
 chi ho¹t ®éng:

  + BHXH: 2.769.000 x 15% = 415.350

  + BHYT: 3.029.000 x   2% =   60.580

  + KPC§: 3.029.000 x   2% =   60.580

                       Céng: 536.510

  VD2: TrÝch dÉn c¸ch tÝnh l-¬ng Bµ: Lôc ThÞ Bµnh phã
phßng TC - KH nh- sau

  HÖ sè l-¬ng: 4,06

  Phô cÊp chøc vô: 0,2

  Phô cÊp khu vùc: 0,4

  §-îc tÝnh nh- sau

  + L-¬ng ng¹ch bËc: 650.000 x 4,06 = 2.639.000

  + Phô cÊp khu vùc + chøc vô: 650.000 x (0,2 + 0,4) =
390.000

  Tæng l-¬ng c¬ b¶n: 2.639.000 + 390.000 = 3.029.000

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              63
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
      - C¸c kho¶n khÊu trõ vµo l-¬ng (5% BHXH, 1%
 BHYT, 1% KPC§).

  + BHXH: 2.769.000 x 5% = 138.450

  + BHYT: 3.029.000 x 1% =    30.290

  + KPC§: 3.029.000 x 1% =    30.290

                       Céng: 199.030

  VËy tæng l-¬ng ®-îc lÜnh lµ: 3.029.000 - 199.030 =
2.829.970

   - §¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm ph¶i nép 19% tÝnh vµo chi
 ho¹t ®éng:

  + BHXH: 2.769.000 x 15% = 415.350

  + BHYT: 3.029.000 x   2% =  60.580

  + KPC§: 3.029.000 x   2% =   60.580

                        Céng: 536.510

  * Tr×nh tù c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n TiÒn l-¬ng vµ
c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch
huyÖn Trïng Kh¸nh tõ th¸ng 4 ®Õn th¸

  Hµng th¸ng kÕ to¸n lËp b¶ng chÊm c«ng vµ theo dâi
thêi gian ®i vÒ cña mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®¬n
vÞ ®Ó lµm c¨n cø tÝnh l-¬ng.


=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              64
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  D-íi ®©y lµ b¶ng chÊm c«ng cña phßng Tµi chÝnh - KÕ
ho¹ch huyÖn Trïng Kh¸nh:
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              65
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              66
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              67
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
BiÓu sè 7:
 Kh«ng ghi vµo           giÊy rót dù to¸n ng©n s¸ch
            MÉu sè: C2-02/NS
khu vùc nµy    Thùc chi  x T¹m øng    ChuyÓn kho¶n   x
TiÒn mÆt      Niªn ®é:2009
                          (§¸nh dÊu X
vµo « t-¬ng øng)                  Sè:01
§¬n vÞ rót dù to¸n: Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch Trïng Kh¸nh
PhÇn KBNN ghi
M·            §VQHNS:             1076249
Nî TK: 321010000002
Tµi kho¶n: 321010000002.     T¹i KBNN: huyÖn Trïng Kh¸nh
Cã TK:..........................
M·  cÊp   NS:........................      Tªn   CTMT,
DA:.........................                 M·
quü:.......................
...........................................      M·  CTMT,
DA:..........................    M· §BHC: 047


=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              68
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===


M· KBNN: 2370
          M·        M·
Néi dung thanh       M·        M·
         nguån      ngµnh      Sè tiÒn
   to¸n         ch-¬ng      NDKT
          NS        KT
L-¬ng vµ phô
cÊp        0113   618   463
th¸ng 6/2009
HÖ sè ng¹ch
                      6001  16.406.130
bËc
Phô cÊp chøc
                      6101
vô                         604.500
Phô cÊp khu
                      6102
vùc                        2.038.400
Phô cÊp tr¸ch
                      6113
nhiÖm                        195.000
Phô cÊp th©m
                      6117
niªn                        281.818
Phô cÊp kiªm
                      6118
nhiÖm                        276.900

         Tæng céng          19.802.748
Sè tiÒn ghi b»ng ch÷: M-êi chÝn triÖu, t¸m tr¨m linh hai
ngµn, b¶y tr¨m bèn m-¬i t¸m ®ång ch½n./.
§¬n vÞ nhËn tiÒn: Phßng Tµi chÝnh - kÕ ho¹ch huyÖn Trïng
Kh¸nh.
§Þa chØ: HuyÖn Trïng Kh¸nh, tØnh Cao B»ng
M· §VQHNS: 1076249
Tªn                           CTMT,
DA:......................................................
.........M· CTMTDA:.....................
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              69
 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
Tµi kho¶n: 4599030011.           T¹i NH: Ng©n hµng NN vµ
PTNT huyÖn Trïng Kh¸nh
HoÆc    ng-êi     nhËn    tiÒn:.....................Sè
CMND:............CÊp ngµy:..........N¬i cÊp:............
Bé     phËn      kiÓm     so¸t     cña     KBNN
§¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch
Ngµy......th¸ng......n¨m                      2009
Ngµy......th¸ng......n¨m 2009
KiÓm so¸t         Phô tr¸ch              KÕ to¸n
tr-ëng          Thñ tr-ëng ®¬n vÞ
Ng-êi nhËn tiÒn          KBNN A ghi sæ vµ ngµy.........
KBNN A ghi sæ ngµy............
(Ký, ghi râ hä tªn)      Thñ quü kÕ to¸n KÕ to¸n tr-ëng  Gi¸m ®èc
KÕ to¸n KÕ to¸n tr-ëng  Gi¸m ®èc
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              70
 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
BiÓu sè 8:
§¬n vÞ: Phßng tµi chÝnh-kÕ ho¹ch
huyÖn trïng kh¸nh
      b¶ng kª chuyÓn tiÒn vµo tµi kho¶n c¸ nh©n
       L-¬ng vµ phô cÊp th¸ng 6 n¨m 2009


§¬n vÞ tÝnh: §ång
               Sè hiÖu tµi         Ghi
  Sè TT  Tªn tµi kho¶n          Sè tiÒn
                  kho¶n         chó
   1   La V¨n Hång    8306211,0113  3.301.870
   2   N«ng Thanh     8306211,0110  3.386.110


=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              71
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
     H¹c
   3  Lôc ThÞ Bµnh    8306211,0111  2.829.970
     Hoµng ThÞ
   4            8306211,0109  3.065.725
     Thoa
     Tr-¬ng ThÞ
   5            8306211,0108  2.549.603
     S×nh
   6  TrÇn ThÞ Liªn    8306211000099  1.524.250
   7  Lý ThÞ Quý     8306205012640  1.620.970
     NguyÔn ThÞ
   8            8306205021499  1.524.250
     Loan


         Tæng céng          19.802.748


Sè tiÒn b»ng ch÷: M-êi chÝn triÖu, t¸m tr¨m linh hai
ngµn, b¶y tr¨m bèn m-¬i t¸m ®ång ch½n./.


      Trïng Kh¸nh, ngµy........th¸ng........n¨m 2009
      KÕ                       to¸n
Tr-ëng phßng
     (Ký,           hä          tªn)
(Ký, hä tªn)
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              72
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              73
 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
BiÓu sè 10:
   Kh«ng ghi vµo    giÊy rót dù to¸n ng©n s¸ch
           MÉu sè: C2-02/NS
khu vùc nµy    Thùc chi   x T¹m øng   ChuyÓn kho¶n
x TiÒn mÆt    Niªn ®é:2009
               (§¸nh dÊu X vµo « t-¬ng øng)
               Sè:
§¬n vÞ rót dù to¸n: Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch Trïng Kh¸nh
phÇn kbnn ghi
M·           §VQHNS:             1076249
Nî TK: 321010000002
Tµi kho¶n: 321010000002     T¹i KBNN: huyÖn Trïng Kh¸nh
Cã TK:.........................
M·  cÊp  NS:.......................       Tªn  CTMT,
DA:.......................                  M·
quü:......................
..........................................      M· CTMT,
DA:.......................   M· §BHC: 047


M· KBNN: 2370

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              74
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
           M·       m·
 Néi dung thanh        M·       M·
          nguån      ngµnh       Sè tiÒn
   to¸n         ch-¬ng      NDKT
          NS       KT
- ChuyÓn 15%
           0113  618   463   6301  2.789.105
BHXH, 2%
BHYT th¸ng 6 n¨m
                       6302   413481
2009
- ChuyÓn 5%
                       6001  1.058.460
BHXH, 1%
BHYT th¸ng 6 n¨m
                       6101   39.000
2009
                       6102   20,800
                       6117   18.182

           Tæng céng
                       4.339.028
Tæng sè tiÒn ghi b»ng ch÷: Bèn triÖu, ba tr¨m ba m-¬i
chÝn ngµn, kh«ng tr¨m hai m-¬i t¸m ®ång ch½n./.


§¬n vÞ nhËn tiÒn: B¶o hiÓm x· héi huyÖn Trïng Kh¸nh.
§Þa chØ: HuyÖn Trïng Kh¸nh, tØnh Cao B»ng
M· §VQHNS: 1056589
Tªn                           CTMT,
DA:......................................................
.M· CTMT, DA:..............................
Tµi kho¶n: 943.10.000.0001                T¹i
KBNN: HuyÖn Trïng Kh¸nh
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              75
 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
HoÆc    ng-êi     nhËn      tiÒn:...................Sè
CMND:.............CÊp              ngµy.............N¬i
cÊp............
      Bé    phËn     kiÓm    so¸t   cña   KBNN
§¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch
      Ngµy......th¸ng......n¨m               2009
Ngµy......th¸ng......n¨m 2009
KiÓm so¸t             Phô tr¸ch          KÕ to¸n
tr-ëng         Thñ tr-ëng ®¬n vÞ
Ng-êi nhËn tiÒn      KBNN A ghi sæ ngµy................
KBNN A ghi sæ ngµy...............
(Ký, ghi râ hä tªn)     Thñ quü kÕ KÕ to¸n tr-ëngGi¸m ®èc    KÕ
to¸n  KÕ to¸n tr-ëng Gi¸m ®èc


BiÓu sè 11:
  Kh«ng ghi vµo           giÊy rót dù to¸n ng©n s¸ch
              MÉu sè: C2-02/NS
khu vùc nµy     Thùc chi    x   T¹m øng    ChuyÓn kho¶n
x  TiÒn mÆt    Niªn ®é: 2009
                           (§¸nh dÊu X vµo
« t-¬ng øng)                      Sè:=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              76
 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
§¬n vÞ rót dù to¸n: Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch Trïng Kh¸nh
phÇn kbnn ghi`
M·             §VQHNS:              1076249
Nî TK: 321010000002
Tµi  kho¶n:   321010000002.T¹i   KBNN:  HuyÖn  Trïng   Kh¸nh
Cã TK:.........................
M·   cÊp    NS:........................      Tªn    CTMT,
DA:.........................                    M·
quü:.......................
...........................................         M· CTMT,
DA:.........................      M· §BHC: 047


M· KBNN: 2370
           M·          M·
Néi dung thanh         M·         M·
          nguån        ngµnh        Sè tiÒn
   to¸n           ch-¬ng        NDKT
           NS          KT
ChuyÓn 1% KPC§    0113   618    463   6001    529.230
quý II n¨m
                          6101     19.500
2009
                          6102     62.400
                          6117     9.090

         Tæng céng          620.220
Tæng sè tiÒn ghi b»ng ch÷: S¸u tr¨m hai m-¬i ngµn, hai
tr¨m hai m-¬i ®ång ch½n./.


§¬n vÞ nhËn tiÒn: C«ng ®oµn khèi UBND huyÖn Trïng Kh¸nh

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              77
 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
§Þa chØ: HuyÖn Trïng Kh¸nh, tØnh Cao B»ng
M· §VQHNS:
Tªn   CTMT,   DA:.......................................M·
CTMT, DA:............................................
Tµi kho¶n: 946900000031             T¹i KBNN: huyÖn Trïng
Kh¸nh
HoÆc      ng-êi     nhËn       tiÒn:...............Sè
CMND:..............CÊp              ngµy:............N¬i
cÊp:............
     Bé    phËn    kiÓm      so¸t    cña    KBNN
§¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch
      Ngµy......th¸ng......n¨m                 2009
Ngµy......th¸ng......n¨m 2009
  KiÓm so¸t               Phô tr¸ch           KÕ
to¸n tr-ëng          Thñ tr-ëng ®¬n vÞ


Ng-êi  nhËn   tiÒn     KBNN  A  ghi  sæ  ngµy.............
KBNN A ghi sæ ngµy..............
(Ký, ghi râ hä tªn)    Thñ quü  KÕ to¸n tr-ëng   Gi¸m ®èc  KÕ to¸n
KÕ to¸n tr-ëng  Gi¸m ®èc   * C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ë phÇn tr-íc ta h¹ch to¸n
kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cña phßng Tµi
chÝnh - KÕ ho¹ch huyÖn Trïng Kh¸nh nh- sau:
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              78
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  NghiÖp  vô  1:  Ngµy  08  /  6/  2009  tÝnh  l-¬ng  th¸ng
6/2009:

  Nî TK 661(21): 21.145.930

      Cã TK 334: 21.145.930.

  NghiÖp vô 2: C¨n cø vµo b¶ng kª trÝch nép c¸c kho¶n
theo l-¬ng ngµy 08/6 /2009:

  - TrÝch 15% BHXH, 2% BHYT, 2% KPC§ tÝnh vµo chi ho¹t
®éng:

  Nî TK 661(21): 3.616.067

     Cã TK 332: 3.616.067

  - TrÝch 5% BHXH, 1% BHYT, 1% KPC§ tÝnh vµo chi ho¹t
®éng:

  Nî TK 334: 1.343.182

     Cã TK 332: 1.343.182

  NghiÖp vô 3: Ngµy 08/6 kÕ to¸n lËp giÊy rót dù to¸n
chuyÓn kho¶n sè tiÒn thùc lÜnh vµo tõng tµi kho¶n c¸ nh©n
trong ®¬n vÞ:

  Nî TK 112: 19.802.748

     Cã TK 461(21): 19.802.748

  §ång thêi: Cã TK 008: 19.802.748

  NghiÖp vô 4: Ngµy 08 /6 chi l-¬ng th¸ng 6/2009:
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
               79
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  Nî TK 334:19.802.748

     Cã TK 112: 19.802.748

  NghiÖp vô 5: §ång thêi c¨n cø vµo b¶ng kª c¸c kho¶n
ph¶i nép kÕ to¸n lËp chøng tõ chuyÓn kho¶n sè tiÒn ph¶i
®ãng gãp cña ®¬n vÞ lªn c¬ quan cÊp trªn: 5% BHXH, 1%
BHYT, 1% KPC§ cÊp trªn khÊu trõ vµo l-¬ng. 15% BHXH, 2%
BHYT, 2% KPC§ th¸ng 6 n¨m 2009:

  Nî TK 332: 4.959.249                  (TK
3321: 3.718.807

      Cã TK: 112: 4.959.249              TK
3322: 602.221


TK 3323: 602.221)
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              80
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
   * C¨n cø vµo c¸c chøng tõ vµ nghiÖp vô ph¸t sinh ë
phÇn trªn vµo cuèi mçi th¸ng kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ:

§¬n        vÞ:          Phßng          TC-KH
MÉu sè: S02a - H
HuyÖn Trïng Kh¸nh                         (Ban
hµnh theo Q§ sè: 19/2006/Q§-BTC


ngµy 30/3/2006 cña Bé tr-ëng BTC
             Chøng tõ ghi sæ
               Sè: 01
          Ngµy 08 th¸ng 6 n¨m 2009
             Ch-¬ng 816.460.463
                Sè hiÖu tµi     Sè tiÒn
Chøng tõ                             Ghi
        DiÔn gi¶i       kho¶n
                                 chó
Ngµy  Sè            Nî     Cã
        TÝnh l-¬ng
08/6  01           661(21)    334  21.145.930
       th¸ng 6/2008
...   ...    ...      ...     ...   ...
 x    x     Céng      x      x   21.145.930  x


KÌm theo 01 chøng tõ gèc
                           Ng-êi lËp biÓu
                     Ngµy 08 th¸ng 6 n¨m 2009


=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              81
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
     (Ký, hä tªn)
Phô tr¸ch kÕ to¸n


(Ký, hä tªn)
§¬n vÞ: Phßng TC-KH
MÉu sè: S02a - H
HuyÖn Trïng Kh¸nh                      (Ban
hµnh theo Q§ sè: 19/2006/Q§-BTC


ngµy 30/3/2006 cña Bé tr-ëng BTC)
            Chøng tõ ghi sæ
              Sè 02:
          Ngµy 08 th¸ng 6 n¨m 2009
           Ch-¬ng 816.460.463
               Sè hiÖu tµi
 Chøng tõ                          Ghi
        DiÔn gi¶i      kho¶n    Sè tiÒn
                               chó
Ngµy  Sè           Nî      Cã
08/6  02   TrÝch 15%   661(21)  3321   2.789.105

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              82
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
          BHXH

        2% BHYT   661(21)   3322
                        413.481

        2% KPC§   661(21)   3323
                        413.481
 x   x      Céng    x     x   3.616.067  x


KÌm theo 01 chøng tõ gèc


                        Ng-êi lËp biÓu
                  Ngµy 08 th¸ng 6 n¨m 2009
     (Ký,           hä           tªn)
Phô tr¸ch kÕ to¸n


(Ký, hä tªn)
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              83
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
§¬n        vÞ:          Phßng         TC-KH
MÉu sè: S02a - H
HuyÖn Trïng Kh¸nh                         (Ban
hµnh theo Q§ sè: 19/2006/Q§-BTC


ngµy 30/3/2006 cña Bé tr-ëng BTC)
              Chøng tõ ghi sæ
                Sè: 03
          Ngµy 08 th¸ng 06 n¨m 2009
           Ch-¬ng 816.460.463
                 Sè hiÖu tµi
 Chøng tõ                            Ghi
        DiÔn gi¶i        kho¶n    Sè tiÒn
                                 chó
Ngµy  Sè             Nî      Cã
       KhÊu trõ vµo
08/6  03             334    3321    929.702
       l-¬ng  5%BHXH
        1% BHYT      334    3322    206.740
        1% KPC§      334    3323    206.740
 x   x      Céng      x      x  1.343.182  x


KÌm theo 01 chøng tõ gèc


                           Ng-êi lËp biÓu
                     Ngµy 08 th¸ng 6 n¨m 2009


=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              84
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
    (Ký,             hä         tªn)
Phô tr¸ch kÕ to¸n


(Ký, hä tªn)
§¬n        vÞ:         Phßng       TC-KH
MÉu sè: S02a - H
HuyÖn Trïng Kh¸nh                     (Ban
hµnh theo Q§ sè: 19/2006/Q§-BTC


ngµy 30/3/2006 cña Bé tr-ëng BTC)
             Chøng tõ ghi sæ
               Sè: 04
          Ngµy 08 th¸ng 6 n¨m 2009
           Ch-¬ng 816.460.463
                Sè hiÖu tµi
 Chøng tõ                        Ghi
        DiÔn gi¶i      kho¶n   Sè tiÒn
                             chó
Ngµy  Sè           Nî     Cã

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              85
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
        Rót dù to¸n
        chuyÓn kho¶n
08/6  04           112  461(21) 19.802.748
        l-¬ng th¸ng
          6
...  ...     ...    ...    ...   ...
 x   x     Céng    x     x   19.802.748  x


KÌm theo 01 chøng tõ gèc


                         Ng-êi lËp biÓu
                   Ngµy 08 th¸ng 6 n¨m 2009
    (Ký,            hä           tªn)
Phô tr¸ch kÕ to¸n


(Ký, hä tªn)
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              86
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
§¬n         vÞ:          Phßng         TC-KH
MÉu sè: S02a - H
HuyÖn Trïng Kh¸nh                         (Ban
hµnh theo Q§ sè: 19/2006/Q§-BTC


ngµy 30/6/2006 cña Bé tr-ëng BTC)
              Chøng tõ ghi sæ
                Sè: 05
          Ngµy 08 th¸ng 6 n¨m 2009
             Ch-¬ng 816.460.463
                 Sè hiÖu tµi
 Chøng tõ                            Ghi
        DiÔn gi¶i       kho¶n     Sè tiÒn
                                 chó
Ngµy  Sè             Nî      Cã
        Chi l-¬ng
08/6  05            334     112  19.802.748
        th¸ng 6/2009
...  ...     ...     ...     ...   ...
 x   x      Céng     x      x  19.802.748  x


KÌm theo 01 chøng tõ gèc


                           Ng-êi lËp biÓu
                     Ngµy 08 th¸ng 6 n¨m 2009
       (Ký,            hä           tªn)
Phô tr¸ch kÕ to¸n
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              87
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===


(Ký, hä tªn)
§¬n        vÞ:          Phßng        TC-KH
MÉu sè: S02a - H
HuyÖn Trïng Kh¸nh                        (Ban
hµnh theo Q§ sè: 19/2006/Q§-BTC


ngµy 30/6/2006 cña Bé tr-ëng BTC)
             Chøng tõ ghi sæ
                Sè: 06
          Ngµy 08 th¸ng 6 n¨m 2009
           Ch-¬ng 816.460.463
                    Sè hiÖu tµi
 Chøng tõ                             Ghi
          DiÔn gi¶i       kho¶n    Sè tiÒn
                                 chó
Ngµy  Sè                Nî    Cã
08/6  06  * ChuyÓn kho¶n nép:     3321   112  929.702

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              88
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
       - Trõ vµo l-¬ng 5%
           BHXH
          1% BHYT    3322  112   206.740
          1% KPC§    3323  112   206.740
       - TrÝch vµo chi phÝ          2.789.1
                  3321  112
          15% BHXH               05
          2% BHYT    3322  112   413.481
          2% KPC§    3323  112   413.481
...  ...      ...      ...   ...     ...
                          4.959.2
 x   x       Céng      x    x
                            49


KÌm theo 01 chøng tõ gèc


                         Ng-êi lËp biÓu
                  Ngµy 08 th¸ng 6 n¨m 2009
      (Ký,          hä            tªn)
Phô tr¸ch kÕ to¸n


(Ký, hä tªn)
Sau ®ã c¨n cø vµo Chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n vµo Sæ ®¨ng ký
           chøng tõ ghi sæ
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              89
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
§¬n        vÞ:         Phßng         TC-KH
MÉu sè: S02b - H
HuyÖn Trïng Kh¸nh


         sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ
             Th¸ng 6 n¨m 2009
      Chøng tõ ghi sæ
                        Sè tiÒn
    Sè hiÖu      Ngµy
      A        B          1
      01      08/6/2009     21.145.930
      02      08/6/2009       3.616.067
      03      08/6/2009       1.343.182
      04      08/6/2009     19.802.748
      05      08/6/2009     19.802.748
      06      08/6/2009       4.959.249
             Tæng céng     70.669.924


KÌm theo 06 chøng tõ gèc


    Ng-êi ghi sæ                KÕ to¸n tr-ëng
Thñ tr-ëng ®¬n vÞ
    (Ký, hä tªn)                    (Ký, hä
tªn)               (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)


=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              90
 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
 * Sau ®ã kÕ to¸n vµo sæ c¸i tµi kho¶n 334 vµ tµi kho¶n
                 332

Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch                    MÉu
sè: S02c - H (Ban hµnh theo Q§ sè:
HuyÖn             Trïng              Kh¸nh
19/2006/Q§/BTC ngµy 30/3/2006 cña Bé


tr-ëng BTC)
               sæ c¸i
              N¨m 2009
       TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng chøc, viªn chøc.
ngµy Chøng tõ
                   Sè    Sè tiÒn      Gh
th¸n  ghi sæ
                  hiÖu              i
 g    ngµy   DiÔn gi¶i
   Sè              TK ®èi             ch
 ghi    th¸n               Nî      Cã
   hiÖu              øng              ó
 sæ     g
 A  B   C      D       E  1       2    F
          - Sè d- ®Çu
                             0
            th¸ng
           - Sè ph¸t
          sinh trong
            th¸ng
10/6  01  08/6  TÝnh l-¬ng   661(21      21.145.
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              91
 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
         th¸ng 6/2009 )            930
           TrÝch 5%
           BHXH, 1%
           BHYT, 1%       1.343.18
10/6  03  08/6        332
          KPC§ khÊu         2
           trõ vµo
            l-¬ng
          Chi l-¬ng       19.802.7
10/6  05  08/6        112
         th¸ng 6/2009        48
          - Céng sè
                      21.145.9  21.145.
          ph¸t sinh
                       30    930
          trong th¸ng
         - Sè d- cuèi
 x    x   x         x           0    x
            th¸ng                  Ngµy 08 th¸ng 6 n¨m 2009


    Ng-êi ghi sæ               KÕ to¸n
tr-ëng               Thñ tr-ëng ®¬n vÞ
    (Ký, hä tªn)                  (Ký, hä
tªn)                      (Ký, hä tªn)
Phßng     Tµi    chÝnh     -     KÕ     ho¹ch
MÉu sè: S02c - HD
HuyÖn Trïng Kh¸nh                      (Ban
hµnh theo Q§ sè: 19/2006/Q§-BTC


ngµy 30/03/2006 cña Bé tr-ëng BTC)
             sæ c¸i
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              92
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
                N¨m 2009
       TK 332 - C¸c kho¶n ph¶i nép theo l-¬ng


§¬n vÞ tÝnh: §ång
Ngµy  Chøng tõ                 Sè
                               Sè tiÒn
th¸n   ghi sæ                hiÖu
                                      Ghi
  g  Sè  Ngµy     DiÔn gi¶i       TK
                                      chó
 ghi  hiÖ th¸n                 ®èi   Nî     Cã
 sæ   u   g                øng
  A   B   C         D       E    1       2  F
             - Sè d- ®Çu th¸ng               0
            - Sè ph¸t sinh trong
                 th¸ng
             TrÝch 15% BHXH,2%
                        661(2       3.616.0
10/6  02  08/6   BHYT,2% KPC§ tÝnh vµo
                        1)          67
               chi ho¹t ®éng
              TrÝch 5% BHXH,1%
                                 1.343.1
10/6  03  08/6   BHYT,1% KPC§ trõ vµo   334
                                   82
                 l-¬ng
           ChuyÓn kho¶n c¸c kho¶n
                            4.959.2
10/6  06  08/6    ®ãng gãp nép lªn c¬   112
                             49
               quan cÊp trªn
            - Céng sè ph¸t sinh      4.959.2  4.959.2
               trong th¸ng         49     49
 x   x   x     - Sè d- cuèi th¸ng   x          0   x
                       Ngµy 08 th¸ng 6 n¨m 2009
    Ng-êi ghi sæ                         KÕ to¸n
tr-ëng               Thñ tr-ëng ®¬n vÞ
    (Ký, hä tªn)                        (Ký, hä
tªn)                  (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              93
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
   - Sè tiÒn BHXH, BHYT ®-îc tÝnh vµo chi ho¹t ®éng ®¬n
vÞ sÏ chuyÓn nép cho c¬ quan B¶o HiÓm mçi quý mét lÇn vµo
cuèi cña mçi quý.

   - Sè tiÒn KPC§ ®-îc nép lªn c¬ quan C«ng ®oµn theo
mçi quý nh- BHXH.

   Cuèi cïng kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh
vµ c¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp, chi tiÕt ë phÇn tr-íc vµo sæ
c¸i chi ho¹t ®éng (Sæ c¸i TK 661)

Bé         phËn:         Phßng       TC-KH
MÉu sè: S02c - H
§¬n vÞ: HuyÖn Trïng Kh¸nh                (Ban hµnh
theo Q§ sè: 19/2006/Q§/BTC


ngµy 30/6/2006 cña Bé tr-ëng BTC)
                Sæ c¸i
                N¨m 2009
            Tµi kho¶n cÊp 1: 661
           Tµi kho¶n cÊp 2: 6612
    Chøng tõ               Sè
Ngµy                        Sè tiÒn
     ghi sæ               hiÖu
th¸n
                       tµi         Ghi
 g             DiÔn gi¶i
    Sè   Ngµy            kho¶n         chó
 ghi                        Nî    Cã
    hiÖu  th¸ng             ®èi
 sæ
                       øng
 A    B   C     D          1E   2  F
           -Sè d- ®Çu
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
               94
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
              th¸ng
            TiÒn l-¬ng
           ph¶i tr¶ cho      21.145.9
10/6  01   08/6           334
             CNV trong        30
              th¸ng
            TrÝch BHXH,
                       3.616.06
10/6  02   08/6   BHYT, KPC§   332
                         7
              (19%)
                             ..
...  ...   ...     ...     ...   ...
                             .
           Céng ph¸t sinh     24.761.9
            trong th¸ng       97
             Sè d- cuèi      24.761.9
 x   x    x            x          x
              th¸ng         97

                             - Sæ
nµy cã 100 trang, ®¸nh tõ trang 01 ®Õn trang 100
                             -
Ngµy më sæ:...................
                 Ngµy......th¸ng......n¨m 2009
Ng-êi ghi sæ                  KÕ to¸n tr-ëng
Thñ tr-ëng ®¬n vÞ
(Ký, hä tªn)                   (Ký, hä tªn)
(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              95
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
       Ch-¬ng 3: mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn
   thiÖn tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l-¬ng
   vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i phßng tµi chÝnh -
               kÕ
      ho¹ch huyÖn Trïng kh¸nh, tØnh cao b»ng.

  3.1. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n
TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i phßng Tµi
chÝnh - KÕ ho¹ch Trïng Kh¸nh.

  §Ó ®¸p øng ®-îc nguyÖn väng thùc tËp vµ n©ng cao
nghiÖp vô c«ng t¸c, em ®· ®-îc ban l·nh ®¹o phßng Tµi
chÝnh - KÕ ho¹ch cho phÐp vÒ thùc tËp t¹i ®¬n vÞ. Sau hai
th¸ng thùc tËp nghiªn cøu vµ t×m hiÓu thùc tÕ cïng víi sù
h-íng dÉn tËn t×nh cña c¸c c«, chó em ®· hiÓu s©u s¾c h¬n
nh÷ng kiÕn thøc nghiÖp vô chuyªn m«n, nh÷ng c«ng viÖc
ph¶i lµm hµng ngµy còng nh- nh÷ng quy ®Þnh b¾t buéc mµ
mçi c¸n bé kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn. Qua ®ã em xin cã mét
vµi nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i phßng nh- sau:

  Nh×n chung c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ nãi chung lµ
tèt, m« h×nh c¬ cÊu chÆt chÏ, cã c¸c quy ®Þnh quy chÕ cô
thÓ trong ®¬n vÞ. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n “TiÒn l­¬ng vµ
c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng” ®· gãp phÇn thu thËp ph¶n ¸nh
xö lý vµ tæng hîp th«ng tin vÒ nguån kinh phÝ c¸c kho¶n
thu, chi trong ®¬n vÞ. Th«ng qua ®ã lµm c¬ së cho viÖc

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              96
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
kiÓm tra, kiÓm so¸t t×nh h×nh chÊp hµnh dù to¸n thu, chi
c¸c chØ tiªu c«ng t¸c chuyªn m«n tµi chÝnh vµ c¸c tiªu
chuÈn ®Þnh møc cña Nhµ n-íc.

  3.1.1. ¦u ®iÓm:

  - §¬n vÞ cã ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc cã n¨ng lùc, cã
tr×nh ®é vÒ chuyªn m«n vµ th-êng xuyªn tham gia c¸c buæi
tËp huÊn nh»m n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n, ®¬n vÞ lu«n
phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cÊp trªn giao nªn ®·
®-îc tÆng rÊt nhiÒu b»ng khen

  - Nguån kinh phÝ cÊp ®-îc ®¬n vÞ sö dông theo chÕ ®é
tù chñ vµ sö dông ®óng theo ch-¬ng, lo¹i, kho¶n.

  - C¸c chøng tõ kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n ®-îc ghi chÐp ®óng
víi chuÈn mùc kÕ to¸n vµ qu¶n lý cña ngµnh

  Tãm l¹i c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ lu«n chÊp hµnh
®óng quy ®Þnh, chÕ ®é cña Nhµ n-íc ban hµnh, mäi nghiÖp
vô ®-îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chÝnh x¸c, c¸n bé nh©n viªn cã
tr×nh ®é nghiÖp vô, cã th©m niªn c«ng t¸c. ViÖc ghi chÐp
m¹ch l¹c, râ rµng vµ dÔ hiÓu ®· th«ng tin cho ban l·nh
®¹o c¸c sè liÖu vµ kÕt qu¶ cÇn thiÕt.

  3.1.2. Nh-îc ®iÓm: Ngoµi nh÷ng -u ®iÓm trªn vÉn cßn
mét sè mÆt tån t¹i mµ ®¬n vÞ cÇn sím ®-îc kh¾c phôc:=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              97
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
  - Sè l-îng c¸n bé biªn chÕ cña ®¬n vÞ cßn thiÕu ch-a
®-îc bæ sung kÞp thêi ph¶i kiªm nhiÖm nhiÒu c«ng viÖc g©y
khã kh¨n cho ®¬n vÞ trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc.

  3.2. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c
h¹ch to¸n t¹i ®¬n vÞ:

  Tuy nhiªn ®Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a tæ chøc c«ng t¸c h¹ch
to¸n kÕ to¸n TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng nãi
riªng, c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh- c¸c ho¹t ®éng kh¸c t¹i
®¬n vÞ nãi chung, em m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn nh-
sau:

  - §¸p øng kÞp thêi vÒ mét sè c¸n bé cã n¨ng lùc,
tr×nh ®é t¨ng c-êng c«ng t¸c ®µo t¹o nghiÖp vô chuyªn m«n
cho ®éi ngò c¸n bé cña ®¬n vÞ.

  - X©y dùng bé m¸y kÕ to¸n theo chøc n¨ng, theo tõng
c«ng viÖc cô thÓ ®Ó cã h-íng ®µo t¹o chuyªn s©u, gióp cho
bé m¸y kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ ngµy cµng hoµn thiÖn.

  - Båi d-ìng thªm cho c¸n bé c«ng chøc cña phßng sö
dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh, cµi ®Æt phÇn mÒm ch-¬ng
tr×nh dù to¸n, quyÕt to¸n trªn m¸y.

  - HiÖn nay ®¬n vÞ chØ cã mét b¶o vÖ hîp ®ång ngoµi
giê theo em ®¬n vÞ nªn tuyÓn thªm mét b¶o vÖ lµm chÝnh
thøc ®Ó ®¶m b¶o an ninh vËt chÊt vµ mét nh©n viªn lµm t¹p

=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              98
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
vô ®Ó gióp cho c¸c c¸n bé trong ®¬n vÞ cã thªm thêi gian
lµm viÖc tèt h¬n.

  * KÕt luËn:

  Qua thêi gian thùc tËp t¹i phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch
huyÖn Trïng Kh¸nh, em thÊy r»ng c«ng viÖc h¹ch to¸n cña
mét c¸n bé kÕ to¸n thËt quan träng gãp phÇn tiÕt kiÖm
hiÖu qu¶ trong viÖc sö dông nguån tµi chÝnh cña Nhµ n-íc.
Víi thêi gian thùc tËp t-¬ng ®èi ng¾n, kinh nghiÖm thùc
tÕ còng nh- tr×nh ®é b¶n th©n cßn h¹n hÑp nªn khi tiÕp
xóc víi c«ng viÖc cßn gÆp nhiÒu bì ngì, ch-a cã c¸i nh×n
tæng qu¸t hÕt vÒ c«ng viÖc cña mét kÕ to¸n. Nªn viÖc
nghiªn cøu bµi kho¸ luËn tèt nghiÖp cña em ch¾c ch½n
kh«ng thiÕu khái nh÷ng thiÕu sãt vµ sai ph¹m trong b¶n
b¸o c¸o nµy. V× vËy em rÊt mong sù ®ãng gãp, bæ sung ý
kiÕn cña c¸c c«, chó trong c¬ quan còng nh- c« gi¸o h-íng
dÉn thùc tËp cïng toµn thÓ c¸c thÇy, c« gi¸o tr-êng C§
Kinh tÕ - Tµi chÝnh Th¸i Nguyªn tham gia bæ sung, gãp ý
kiÕn ®Ó bµi b¸o tèt nghiÖp cña em ®-îc ®Çy ®ñ vµ hoµn
thiÖn h¬n.

  Cuèi cïng em xin tr©n thµnh c¶m ¬n c¸c c«, chó trong
c¬ quan phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch huyÖn Trïng Kh¸nh,
còng nh- c« gi¸o §inh Xu©n Thuû ®· h-íng dÉn chØ ®¹o=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              99
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
nhiÖt t×nh, chu ®¸o gióp ®ì em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o
trong thêi gian võa qua.

  Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !

           Trïng Kh¸nh, ngµy 27 th¸ng 7 n¨m 2009.


Sinh viªn viÕt b¸o c¸o :


N«ng ThÞ Sao
  * NhËn xÐt, ý kiÕn cña ®¬n vÞ thùc tËp:
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              100
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
                 tr-ëng phßng tµi chÝnh kÕ ho¹ch


(Ký, hä tªn vµ ®ãng dÊu)
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              101
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              102
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              103
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              104
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              105
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp .......   ....... TiÒn
      l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng
==============================================================
               ===
=========================================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              106
=====================================
              ===
 SVTH: Lª thÞ H-¬ng ..    .. Tr-êng TC KTKT Hoµ An-
             Cao B»ng
              106

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:172
posted:1/3/2011
language:Vietnamese
pages:106