; Aregreieslur skila sér ekki inn í landie
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Aregreieslur skila sér ekki inn í landie

VIEWS: 58 PAGES: 12

 • pg 1
									                                                       Sögurnar... tölurnar... fólkið...
Miðvikudagur 17. nóvember 2010 – 12. tölublað – 6. árgangur                                                  Veffang: visir.is – Sími: 512 5000

               Tækni                Íslenskur kuldaklæðnaður                     Í glasi með Óla Kristjáni:
                Hvernig farsíma Er að finna um                                    Hvað er þetta
                vill fólk?   allan heim                                      Laphroaig?
                                4                               6-7                                  10
  Verðbólgan
hjaðnar milli ára
                       HELST Í ÚTLÖNDUM

                                        Arðgreiðslur skila
Verðbólga hér á landi í október
mældist 4,6 prósent samkvæmt
samræmdri vísitölu neysluverðs
sem Eurostat, Hagstofa Evrópu-
sambandsins, tók saman og birti í     Engin fjárlög
                                        sér ekki inn í landið
gær. Verðbólga minnkar því um 0,5     Evrópusambandið verður fjárlaga-   Gjaldeyrishöft og skattabreytingar hvetja ekki til þess að
prósentustig milli mánaða en hún     laust í byrjun næsta árs, og þarf
var 5,1 prósent hér á landi í septem-   því að láta sér duga þær upphæðir  fjármagn sé flutt heim, segir sérfræðingur í skattamálum.
ber samkvæmt vísitölunni.         sem um var samið í fjárlögum fyrir
  Í Morgunkorni greiningar Ís-      árið 2010. Samkomulag tókst ekki         Jón Aðalsteinn Bergsveinsson                  ARÐUR AF REKSTRI
landsbanka kemur fram að miðað      milli Evrópuþingsins og aðildar-               skrifar                     ERLENDRA DÓTTURFÉLAGA
við þetta hafi verðbólga hér á landi   ríkjanna um fjárlögin vegna þess                                árin 2000 til 2010.
hjaðnað umtalsvert síðasta árið en    að sum aðildarríkin vilja ekki að  Dótturfélög íslenskra fyrirtækja og félög í eigu inn-    70
í október í fyrra mældist hún 13,8    Evrópuþingið fái meira að segja   lendra aðila í útlöndum sendu ekki arð af rekstri                           65,9
                                                                      60
prósent. Þar segir jafnframt að      um afgreiðslu fjárlaga.       þeirra heim til móðurfélaga hér á fyrri hluta árs. Arð-
                                                                      50                                                                         milljarðar
meginástæða hjöðnunar sé styrk-                        greiðslur voru sömuleiðis ekki fluttar heim á fyrstu
                                                                      40
ing krónu frá upphafi árs.     - þj  Karpað um skatta           sex mánuðum síðasta árs.
                                                                      30
                     Timothy Geithner, fjármálaráð-     Arður af rekstri fyrirtækja hefur ekki verið flutt-
                     herra Bandaríkjanna, vill að     ur heim á fyrsta ársfjórðungi á síðustu tíu árum en     20
Petrobras ætlar              Bandaríkjaþing
                     a fg r eið i s em
                                        óvanalegt er að hann vanti fyrir annan ársfjórðung.
                                        Það hefur aðeins gerst í ár og í fyrra síðastliðinn ára-
                                                                      10
                                                                       0
                                                                         2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                                                                                                   2010
 á toppinn                f y r s t t i l lög u r
                     repúblikana um
                                        tug, samkvæmt upplýsingum frá Seðlabankanum.
                                         Arðgreiðslurnar töldu alla jafna í hundruðum millj-
Brasilíska olíufyrirtækið Petro-     að skattaafslátt-          óna króna fram til 2002 þegar þær fóru yfir einn millj-  breytt í fyrrahaust á þann veg að yfirfæranlegt tap
bras hyggur hátt, en það áætlar      ur til handa auð-          arð króna. Hæstar voru þær árið 2007 þegar 82,6      móðurfélagsins lækkar sem nemur fjárhæð móttekins
að verða stærsti olíuframleiðandi     jöfr u m sta nd i          milljarðar voru fluttir heim.               arðs frá dótturfélagi. Viðskiptaráð og Samtök atvinnu-
heims árið 2015.             þ ei m t i l b o ð a          Páll Jóhannesson, lögmaður hjá Nordik Legal, segir    lífsins sögðu fyrr á árinu þetta leiða til tvísköttunar
 Fundur mikilla olíulinda í hafinu    til frambúðar.            skiljanlegt við núverandi aðstæður að fyrirtæki haldi   á arðgreiðslum og myndu arðgreiðslur ekki flytjast
út af ströndum landsins síðustu ár    Geithner segir Bandaríkjastjórn   erlendum gjaldeyri utan landsteina. „Ég held að fáir    heim.
hefur gefið góðar vonir og hefur     eftir sem áður andvíga þessum    séu hrifnir af því að flytja gjaldeyri inn í landið. Með   „Þessar breytingar á skattalögum hvetja fyrirtæki
verið ákveðið að leggja út í fram-    hugmyndum.              því að greiða arð frá erlendu dótturfélagi til íslensks  ekki til þess að flytja gjaldeyri heim. Í ljósi hafta má
kvæmdir fyrir um 25 þúsund millj-                       móðurfélags er notkun fjármuna bundin gjaldeyris-     velta fyrir sér hvort ekki hefði verið eðlilegra að fara
arða íslenskra króna á næstu fimm     Kínverjar kaupa meira        höftum, þar með talinni skilaskyldu nema við eigi     í þveröfuga átt og skapa skattalegan hvata til þess að
árum. Petrobras stefnir að því að      K í nverskt stjór nvöld hafa    þröngar undanþágur,“ segir hann. Dótturfélög inn-     arður sé greiddur hingað til lands. Þess í stað voru
framleiða um 5,4 milljónir tunna     haldið áfram að kaupa banda-     lendra fyrirtækja í öðrum löndum falla ekki undir     slíkar arðgreiðslur gerðar ófýsilegri en áður, sem
af olíu á dag, en BP var stærsti     rísk ríkisskuldabréf í stórum    gjaldeyrishöft sem voru innleidd fyrir tveimur       eykur neikvæð áhrif gjaldeyrishafta. Notkun erlends
framleiðandinn í fyrra með rétt      stíl. Í september áttu Kínverjar   árum.                           gjaldeyris er frjálsari í höndum erlends dótturfélags
tæplega fjórar milljónir tunna á     883,5 milljarða dala í bandarísk-   Arður af rekstri erlendra dótturfélaga var áður al-   auk þess sem móðurfélagið glatar yfirfæranlegu tapi
dag.                   um ríkisskuldabréfum, og hafði    mennt undanþeginn tekjuskatti þar sem búið var að     sem það gæti annars notað á móti síhækkandi skatt-
 Fyrirtækið er að meirihluta í      eignin þá hækkað um 1,7 prósent   skattleggja hagnað dótturfélaga í heimalandi þess.     lagningu hagnaðar hér. Ákvörðunin er ekki flókin
eigu brasilíska ríkisins.    - þj   milli mánaða.            Lögum um meðhöndlun arðs og söluhagnaðar var        nema fjárþörfin sé þeim mun meiri.“ segir Páll.
  Mundu að panta posa fyrir
  jólaverslunina!
2                                                                                               17. NÓVEMBER 2010 MIÐVIKUDAGUR MARKAÐURINN
                                                               FRÉTTIR

Óbreyttir vextir
Íbúðalánasjóðs
                              Spónn fyrir íslenskan landbúnað
                              Endurvinnslan Fengur ehf. áætlar að              þar sem áhersla er lögð á vistvæna orku-
Íbúðalánasjóður hefur í kjölfar út-            framleiða 3-4 þúsund tonn af spóni              gjafa til framleiðslunnar, eins og jarð-
boðs á íbúðabréfum og í samræmi              á ári fyrir íslenskan landbúnað. Við             gufuna. Nú þegar hafa skapast nokkur
við breytingu á vaxtaálagi ákveð-             endurvinnsluna er hrein orka, jarðgufa,            ný störf og vonir standa til að þeim fjölgi
ið að útlánavextir sjóðsins verði             notuð við framleiðsluna. Þá er verið að            í allt að tíu á næstu misserum.
óbreyttir. Útlánavextir íbúðalána             búa til vöru úr endurvinnanlegu hrá-               Töluvert magn af vörubrettum og
með uppgreiðsluákvæði verða 4,5              efni, með því að nýta timbur sem áður             öðru timbri fellur til hérlendis á hverju
prósent og 5 prósent á íbúðalánum             var að mestu urðað í jörðu eða notað til           ári. Fengur hyggst endurnýta timbur
án uppgreiðsluákvæðis.                   brennslu í stóriðjum, að því er segir í            í auknum mæli. Timbrið býður einnig
 Vaxtaákvörðun Íbúðalánasjóðs               tilkynningu.                         upp á mikla möguleika á framleiðslu á
byggir á ávöxtunarkröfu í útboði               Spónninn er notaður til undirburðar            fleiri vörum.
íbúðabréfa sem haldið var 15. nóv-             fyrir hesta og annan búfénað hér á landi,            Fengur ehf. hyggur á frekari vöru-
ember síðastliðinn ásamt vegnum              en í dag nemur innflutningur á undir-             þróun, að því er segir í tilkynningu.
fjármagnskostnaði uppgreiðslna               burði 300-500 milljónum króna á ári.               Fengur ehf. var stofnað árið 2009 af    FENGUR Fyrirtækið framleiðir spón fyrir íslenskan landbúnað og hyggur á
ÍLS-veðbréfa.          - þj             Endurvinnslan er til húsa í Hveragerði           Sigurði G. Halldórssyni.           frekari vöruþróun.
  Samanburður á
  vaxtatöflum bankanna
                     BANKABÓKIN

                    Hæstu
                   innlánsvextir
                                    Yfirdráttarvextir
                                     eru hæstir
                                                Yfirdráttarlán
                                                 fyrirtækja
                                                          Stærstir í rekstrarþjón-
                   Markaðsreikningur
                   1,65%A
                   Vaxtaþrep
                                       11,85%           11,7%   ustu og vélbúnaðarsölu
                   2,70%
                                       12,25%           12,25%   EJS og rekstrarlausnir Skýrr hafa sameinast undir nafni
                   Vaxtareikningur
                   2,05%B
                                       12,50%           12,50%   EJS sem verður framvegis eitt af þremur tekjusviðum Skýrr.
                   MP Sparnaður                           10,85 til           Pétur Gunnarsson
                                       12,35%
                   3,40%C                              12,35%                skrifar

                   PM-reikningur                           12,35 til   Við sameingu EJS og rekstrarlausna Skýrr eru
                                       12,75%
                   3,45%                               12,90%   starfsmenn fyrirtækisins 470 talsins og áætluð velta
                   Netreikningur                                 ársins 2010 er 8,5 milljarðar króna, segir Gestur G.
                                       12,95%           13,00%   Gestsson, forstjóri Skýrr.
                   3,60% D
                                                           „Við erum að renna saman tveimur fyrirtækjum í
                   Sparnaðarreikningur                              rekstrarþjónustu og vélbúnaðarsölu og búa til öflug-
                                       11,05%        Ekki í boði.
                   3,00%                                     asta fyrirtæki af þessu tagi hérlendis,“ segir hann.
  *Miðað er við 250.000 króna innlegg og sem skemmsta bindingu. A Bundinn í tíu daga. B Bundinn í sjö      Ekkert í rekstri eða umhverfi EJS og Skýrr hafi
                   daga. C Bundinn í einn mánuð. D Úttektargjald hjá gjaldkera 0,25%      rekið á eftir sameiningunni.
              Athugið að ekki er tekið tillit til árgjalds, sem getur fylgt yfirdráttarreikningum.   „Þetta er ekki gert í hagræðingarskyni,“ segir
                                                          Gestur. „Bæði fyrirtækin hafa staðið sig mjög vel
                                                          og aðlagað sig breyttum efnahagsaðstæðum af mikl-

   Arev eignast rekstur                                             um myndarskap.“
                                                           Fyrirtækin eru bæði í eigu Teymis og Gestur
                                                          segir að þegar skoðað hafi verið hvað hægt væri að
                                                                                       FORSTJÓRI Gestur G. Gestsson, forstjóri Skýrr, segir fyrirtækið
                                                                                       hafa alls 470 starfsmenn eftir sameiningu við EJS.    Next á Íslandi                                               gera betur hafi lykilstjórnendur beggja vegna borðs-
                                                          ins komist að þeirri niðurstöðu að sameining væri
                                                          besta niðurstaðan.
                                                                                       áhrif á þjónustu við þær þúsundir viðskiptavina að
                                                                                       öðru leyti en því að „lausnaúrval og þjónustuþættir
                                                                                       Skýrr og EJS breikka og dýpka við sameininguna,“
Einkafjármagnssjóðurinn Arev                                             Af um 470 starfsmönnum eru nú um 190 starf-       segir Gestur.
NI slhf. sem er í meirihluta-                                           andi hjá EJS og mynda þar öflugustu einingu lands-      Um tíu prósent af ársveltu fyrirtækisins eru nú
eigu Jóns Scheving Thorsteins-                                           ins í þjónustu og sölu á rekstrarlausnum og vélbún-    frá erlendum verkefnum. Gestur segir að eftir hrun
son, eignaðist að fullu tískuvöru-                                         aði, að sögn Gests. Eyjólfur Magnús Kristinsson      gefi slík verkefni mjög vel af sér. Sameiningin þýði
verslunina Next hér á landi í okt-                                         verður framkvæmdastjóri EJS. Hann stýrði áður       að fyrirtækið hafi náð hentugri stærð til þess að
óber. Next rekur eina verslun í                                          rekstrarlausnum Skýrr. Sameiningin hefur ekki       leita í auknum mæli eftir erlendum verkefnum. - pg
Kringlunni á 1.500 fermetrum að
ótöldum lager og skrifstofu.
  Haraldur Bergsson, nýráðinn
framkvæmdastjóri Next, segir
nóg að gera. „Við höfum verið að              HARALDUR Stofnendur Next á Íslandi
                                                          5,2 milljarða hagnaður hjá Icelandair
taka á móti stórum sendingum og              hafa selt reksturinn til meðeigenda sinna.       Icelandair skilaði 5,2 milljarða   ársins miðað við sama tíma-         stjóri Icelandair, í tilkynning-
                                              MARKAÐURINN/VILHELM
fáum eina af þeim stærstu í næstu                                         króna hagnaði á þriðja ársfjórð-   bil í fyrra. Á sama tímabili hafi      unni. „Þrátt fyrir góða afkomu á
viku. Við erum að fylla búðina og             Ragnheiður Anna Jónsdóttir stofn-            ungi ársins. Þetta er töluvert    rekstrargjöld aftur á móti aukist      fyrstu níu mánuðum ársins ligg-
stefnum á að eiga hér mjög góð               uðu Next á Íslandi og áttu verslun-           betri afkoma en á sama tímabili    um 4 milljarða kr. milli ára.        ur fyrir að framundan eru tveir
jól enda góð blanda verðs og vöru-             ina upphaflega í gegnum Nordex,             í fyrra þegar hagnaðurinn nam      „Bætt afkoma skýrist eink-        krefjandi ársfjórðungar. Áfram-
úrvals um þessi jól.“ Haraldur               dótturfélag Árdegis. Félagið varð            fjórum milljörðum króna.       um af auknu framboði og auk-        haldandi óvissa í íslensku efna-
segir reksturinn ganga ágætlega              gjaldþrota í kringum bankahrunið              Í tilkynningu um uppgjörið     inni sölu á Norður-Atlantshafs-       hagslífi er fyrirtækinu kostnað-
og móðurfélagið, Dagsól, skulda              fyrir tveimur árum. Arev keypti             segir að miki ll munur sé á      markaði en jafnframt af góðri        arsöm og á næsta ári eru líkur á
lítið. Arev lagði nýtt fé í rekstur-            Next úr þrotabúi Nordex og seldi            rekstrartekjum félagsins á milli   sætanýtingu og tekjustýringu        að samkeppni í millilandaflugi
inn við kaupin.                      þeim Sverri og Ragnheiði minni-             ára en þær hafi aukist um 5,8     í leiðakerfi Icelandair,“ segir       til og frá Íslandi harðni umtals-
  Sverrir Berg Steinarsson og               hluta í desember 2008.     - jab          milljarða á fyrstu níu mánuðum    Björgólfur Jóhannsson, for-         vert.“       Aðgangur í Bláa Lónið             Spa meðferðir
                                                Snyrtimeð
                                                    ferðir
                                                             Nudd
                                                                        Veitingar á LAVA
                                                                            galind  Blue Lagoon húðvörur
                                                                    a Lóninu – Læknin                     Líkamsrækt
                                                             Gisting í Blá                                        Einkaþjálfu
                                                                                                                 n                                    Gjafakort – þá fá allir eitthvað fallegt!
                              t
                    Gjafakor            Blue Lagoon gjafakort eru fáanleg í verslunum Bláa Lónsins
                                    á baðstað, að Laugavegi 15, Blue Lagoon spa og Hreyfingu í Glæsibæ.
         Microsoft Dynamics NAV:
         Nýjungar í verkefnastjórnun
         Opinn morgunverðarfundur Skýrr föstudaginn 19. nóvember um aukin afköst
         og betri yfirsýn með verkefnastjórnun í Microsoft Dynamics NAV
            Skýrr býður atvinnulífinu til opins morgunverðarfundar  Fundurinn verður haldinn núna á föstudaginn kemur,
            um nýjungar í Microsoft Dynamics NAV. Á fundinum     19. nóvember, frá kl. 8:00 til 10:00.
            verður fjallað um hvernig verkefnastjórnun í NAV og
                                        Ljúffengur morgunverður að hætti hússins verður
            tengdar sérlausnir geta aukið afköst og bætt yfirsýn í
                                        framreiddur frá kl. 8:00 og formleg dagskrá hefst
            rekstri fyrirtækja og stofnana.
                                        stundvíslega kl. 8:30.
            Reynslusaga fundarins kemur frá Mannviti sem nýtir    Fundurinn verður í ráðstefnusal Skýrr að Ármúla 2
            verkbókhald á árangursríkan hátt. Aðrir fyrirlesarar á  í Reykjavík (gengið inn frá Háaleitisbraut).
            fundinum munu fjalla um verkbókhald, vefskráningu
            og bankalausnir í NAV.                  Skráning fer fram á vefsvæði Skýrr (skyrr.is).
HVÍTA HÚSIÐ/SÍA
                                    8:00  Húsið opnað - Morgunverður
                                        Ljúffengar veitingar að hætti hússins

                                    8:30  Morgunverðurinn er aldrei (alveg) ókeypis
                                        Gestur G. Gestsson, forstjóri Skýrr

                                    8:40  Bankalausnir NAV í Classical 2009
                                        Gylfi Þórisson, hugbúnaðarsérfræðingur hjá Skýrr

                                    9:00  Reynslusaga: Gagnsemi verkbókhalds
                                        fyrir verkefnadrifin stórfyrirtæki
                                        Svava Bjarnadóttir, fjármálastjóri Mannvits

                                    9:20  Verkbókhald í Microsoft Dynamics NAV í
                                        Role Tailor 2009
                                        Jón Gunnar Gunnarsson, hugbúnaðarsérfræðingur hjá Skýrr

                                    9:40  Vefskráning
                                        Erna Valdís Sigurðardóttir, ráðgjafi hjá Skýrr

                                        Fundarstjóri
                                        Magnús Ingi Stefánsson, sölustjóri viðskiptalausna Skýrr
         569 5100
         skyrr@skyrr.is                                           Velkomin
4                                                                                   17. NÓVEMBER 2010 MIÐVIKUDAGUR MARKAÐURINN
                                                     V I N N U TÆ K I
Flestir kjósa farsíma með góðu
Flestir í viðskiptalífinu nota Blackberry-farsíma, samkvæmt óformlegri könnun
Markaðarins. Þeir sem eiga iPhone-síma frá Apple horfa á útlitið fremur en
aðrir. Jón Aðalsteinn Bergsveinsson skoðaði hverju fólk leitar helst eftir.                                   lyklaborði
B
     lackberry-farsíminn er         Flestir símanna sem þátttakend-
     sími viðskiptalífsins,
     samkvæmt niðurstöðu
     óformlegrar könnunar
                        ur í könnuninni notuðu kostuðu allt
                        frá 50 þúsund krónum og upp úr og
                        var meirihluti þeirra um og yfir
                                                               iPhone frá Apple
                                                 T
     Markaðarins. Aðrir vin-       100 þúsund krónurnar. Þeir eru            æp fjögur ár eru síðan fyrstu iPhone-farsím-    öðrum símafyrirtækjum fleygt fram
sælir símar er Nokia 71 og iPhone-       með svokölluðu QWERTY-lykla-             arnir komu á markað. Símarnir eru sambæri-     og bara í dag var ég að sjá síma sem
farsímar frá Apple. Færri nota far-      borði sem gerir notendum þeirra            legir Blackberry-símunum að mörgu leyti; þeir   virkaði eins og iPhone. Ég efast ekk-
síma frá öðrum fyrirtækjum.          auðveldara um vik að skrifa tölvu-        tengjat þráðlausu neti, taka myndir í mismikilli    ert um að aðrir samkeppnisaðilar
 Meirihluti þeirra sem nota          skeyti, minnispunkta og færa í          upplausn, halda dagbók og sækja tölvupóst.       elta Apple.
Blackberry-símana fær þá hjá          dagbók sína í símanum. Fæstir                                       Ég nota hann til margra hluta svo
vinnuveitendum. Aðrir kaupa sína        vilja taka myndir, þótt sumir kjósi        ÞETTA SÖGÐU EIGENDUR IPHONE-SÍMA:           sem að lesa í gegnum pdf-, excel-, og
síma í mörgum tilvikum sjálfir.        þann möguleika.                  „Frábær netvafri en lítil rafhlöðuending.“       word-skjöl á símanum þar sem auð-
                                                                            velt er stækka letrið. Skoða dagbókina, fylgist með
                                                 „Frábær skjár, falleg hönnun, fer vel í vasa, góður  veðri, nota sem reiknivél og upptökuvél þegar setja

    Aðrir farsímar                                      vefrápari, samhæfður iTunes. Ég nota hann sem
                                                 fjarstýringu á tónlistargræjurnar heima.“
                                                                            þarf inn minnispunkta. Ég nota raunar símann sem
                                                                            úr og vekjaraklukku á ferðalagi og hér heima, les
                                                                            helstu fréttamiðla í gegnum símann, tek myndir,


  Þ
     að er langt því frá að símar frá Blackberry og                     „Var orðinn þreyttur á vefrápara í Blackberry,     hlusta á músík á ferðalögum og fylgist með skila-
     Apple séu þeir einu sem fólk notar.                           og þótti iPhone ómótstæðilega fallegur.“        boðum. Ég hef átt Skype-fundi þar sem myndavélin
                                                                             á honum leyfir það. Nýtt prógram sem ég var að
     ÞETTA SEGJA ÞEIR SEM EIGA AÐRA SÍMA:                          „Lyklaborðið er of lítið og erfitt að skrifa       fá inn á símann leyfir mér að setja inn flugnúmer
  „Hann á það til að frjósa og þarfnast þá endur-                       nema stutt skeyti.“                   og fylgjast með flugi sem ég á bókað erlendis. Öll
  ræsingar. Hef mjög góða reynslu af Nokia.“                                                      þessi prógröm eru mjög ódýr og auðvelt að nálg-
        Hermann Guðmundsson, forstjóri N1, um Nokia E71.                 „Hægt að taka frábærar myndir, stórar og         ast þannig að ég get ekki verið án símans í dag.“
                                                 skýrar og dagatalið er frábært.“                    - Gylfi Sigfússon, forstjóri Eimskips.
            „Ég skipti tiltölulega oft til þess að prófa mismun-
            andi síma. Síminn sem ég nota mest núna er Nokia             „Ég hef alltaf verið hrifinn af                   AÐRIR SEM EIGA IPHONE:
            E71, hef þrjá mismunandi Opera-vafra í símanum              iPhone en ég smitaðist af strák-                   Gísli Hauksson, framkvæmdastjóri
            og nota þá mikið. Mest myndi mig langa í nýja út-            unum mínum þegar ég bjó er-                      GAM Management, Svava Johansen,
            gáfu af Nokia 9210. Sá sími hafði frábært lykla-             lendis. Hef haldið tryggð við                     forstjóri NTC, og Vilhjálmur Þor-
                                                                   GYLFI SIGFÚSSON
            borð sem maður gat notað tíu fingur á.“                 hann síðan en ef laust hefur                      steinsson, stjórnarformaður CCP.
             Jón S. von Tetzchner, stofnandi Opera Software.

           „Hann er bæði fallegur og harðgerður, sem er
  aðalsmerki Nokia og skiptir máli fyrir mig því ég missi símann
  nær daglega í gólfið. Ég er mikill Nokia-maður. Nenni helst ekki
                                                 Blackberry frá Research in Motion
  að læra á Samsung- eða Motorola-stýrikerfi. Síminn er líka í þægi-


                                                 N
  legri stærð og fer vel í hendi og vasa. Skjárinn og lyklaborðið eru í                okkrar gerðir eru til af            „Mér finnst Blackberry-símarnir bera af ef þarf að
  hæfilegri stærð þannig að maður sér vel á skjáinn og auðvelt er að                 Blackbrry-farsímum,               nota síma sem inniheldur tölvupóst. Mér finnst hann
  skrifa á lyklaborðið. Lyklaborðið er QWERTY, sem þýðir að það er                  helstar þeirra eru Black-            vinna hraðar og hann er auðveldari í notkun en aðrir
  með sömu uppsetningu og hefðbundið tölvulyklaborð. Þá er fljótlegra             berry Curve, sem eru í ódýrari             símar. Lyklaborðið finnst mér best. Það eru ófáir
  að skrifa SMS og tölvupóst og að leita í símaskránni.“                    flokki. Blackberry 8900 og Black-           tölvupóstar sem maður fær og þarf að svara í sím-
       Andrés Jónsson, eigandi Góðra samskipta, um Nokia E71.               berry Pearl eru skör hærri.              anum og auðveldar manni starfið.“ – Birkir Hólm
                                                                            Guðnason, forstjóri Icelandair. Hann getur hugsað
  „Léttur og lipur, skjámynd góð og gott að skoða                       ÞETTA SÖGÐU NOKKRIR EIGEND-              sér að fá sér næst Blackberry Torch, sem samein-
  fjölmiðlaefni, tölvupóst og fleira. Auðveldar not-                      UR SÍMANNA:                      ar kosti Blackberry og iPhone.
  andanum notkun á tölvupósti, sms eða símaskrá                        „Algjörlega ódrepandi. Ekkert BIRKIR HÓLM
  og býður upp á vistun á gögnum. Myndavélin er                        venjulegt álag á þessu greyi af GUÐNASON
  frábær.“                                           öllu tagi og hann höktir sama hvað. Hann er rosa-   ÞESSI NOTA BLACKBERRY:
    Rakel Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri Credit-                       sjúskaður – samt ekki nóg til að láta hann fara.“   Aðalbjörg Kristín Jóhannsdóttir, upplýsingafulltrúi í
            info á Íslandi, um HTC Desire.                                                  Kauphöllinni, Árni Tómasson, formaður skilanefnd-
                                                                            ar Glitnis, Ásta H. Bragadóttir, aðstoðarforstjóri
  „Android-símar eru með mjög þægilegt og                           „Kúlan (skrollið) á það til að virka ekki.       Íbúðalánasjóðs, Birkir Hólm Guðnason, forstjóri Ice-
  auðskiljanlegt viðmót. Það er lítið mál að sækja hin ýmsu forrit               Síminn býður ekki upp á „vibrate“ með          landair, Finnur Oddsson, framkvæmdastjóri Við-
  sem bæði geta verið skemmtileg og/eða auðveldað manni lífið í                hringingu sem stundum kæmi sér vel.“           skiptaráðs, Helgi S. Gunnarsson, framkvæmda-
  daglegu amstri.“                                                                    stjóri Regins ehf., dótturfélags Landsbankans,
         Birkir Marteinsson hjá Amivox um farsíma frá LG.                „Allt í einu tæki: net, sími, tölvupóstur –        Herdís Pála Pálsdóttir, framkvæmdastjóri hjá
                                                 nema útvarp.“                       Byr, Hilmar V. Pétursson, forstjóri CCP, Hjördís
  „Hann er sterkbyggður, hefur þolað ýmislegt og virkar enn þokka-                                            Guðmundsdóttir, upplýsingafulltrúi Isavia (áður
  lega. Mér hrýs hugur við að setja mig inn í alla þessa möguleika sem             „Stýrikerfið er flókið og ruglingslegt.“         Flugstoðir), Jafet S. Ólafsson fjárfestir, Páll Bene-
  eru nú í boði. Það væri ótrúlega þægilegt ef einhver sölumaður myndi                                         diktsson, upplýsingafulltrúi skilanefndar Lands-
  hringja í mig og kynna fyrir mér bara eina gerð sem hentar mér.“               „Lítill skjár takmarkar notkunarmögu-           bankans, Ólafur Ísleifsson, lektor við Háskól-
   Margrét Kristmannsdóttir, framkvæmdastjóri Pfaff, um tveggja                leika við að vafra um netið og það vant-          ann í Reykjavík, Þorvaldur Lúðvík Sigurjóns-
                    ára gamlan Sony Ericsson W380.              ar meiri hugbúnaðarmöguleika.“               son, forstjóri Saga Fjárfestingarbanka.
                                                                         Víðtæk tryggingavernd
                                                                         fyrir fjölbreytt atvinnulíf
                                                                         Mikilvægt er að huga vel að vátryggingaþörf
                                                                         fyrirtækja. Fyrirtækjafulltrúar VÍS fara reglulega yfir
                                                                         málin með viðskiptavinum sínum til þess að sníða
                                                                         vátryggingaverndina að þörfum hvers og eins.

                                                                         Allar nánari upplýsingar veita fyrirtækjafulltrúar
                                                                         VÍS í síma 560 5000.
     Vátryggingafélag Íslands hf. | Ármúla 3  | 108 Reykjavík | Sími 560 5000  | vis.is
                  NÝR RENAULT KANGOO
                  MEST SELDI SENDIBÍLL Á ÍSLANDI
                  ER KOMINN Í NÝRRI ÚTGÁFU
ENNEMM / SÍA / NM44093
             www.renault.is

                                Einn vinsælasti sendibíll landsins er nú fáanlegur í nýrri útfærslu. Nýr Renault Kangoo er bæði 10 cm lengri
                                og 10 cm breiðari en eldri gerðin. Breidd á milli hjólaskála er nú 122 cm og því er Kangoo eini bíllinn í
                                sínum flokki sem rúmar „Euro“ vörubretti. Ný útfærsla þakhlerans leyfir enn meiri opnun og auðveldar
              B&L og Ingvar Helgason       þannig flutning á löngum hlutum. Ökumaður nýtur meiri þæginda en áður og allt vinnuumhverfi bílsins
              Sævarhöfða 2 • 110 Reykjavík    hefur verið endurhannað með tilliti til notagildis.
              525 8000 • www.bl.is • www.ih.is  SJÓN ER SÖGU RÍKARI - KOMDU Í KAFFI OG SKOÐAÐU ÞENNAN VINSÆLA SENDIBÍL FRÁ RENAULT.
6                                                                           17. NÓVEMBER 2010 MIÐVIKUDAGUR MARKAÐURINN
                                              ÚTTEKT

  SJÓKLÆÐAGERÐIN
    66°NORÐUR
Fjöldi starfsmanna: Um 300
Ísland: Um 120
Lettland: Um 180 (2 saumaverksmiðjur/
dreifing/sala)
Bandaríkin: 2
Kína: Saumaverktakar
Föt 66°N eru til sölu í: Svíþjóð,
Danmörku, Noregi, Færeyjum,
Grænlandi, Bretlandi, Þýskalandi,
Frakklandi, Sviss, Austurríki,
Liechtenstein, Belgíu, Hollandi, Ítalíu,
Slóveníu.
Umboðs-sölumenn í BNA og Kanada: 9
Bein sala til: Hong Kong, Ástralíu.

      ICEWEAR

Fjöldi starfsmanna: 8
Ísland: 8
Litháen: dótturfyrirtæki
Föt Icewear eru seld á Íslandi, í
Austurríki, Þýskalandi, Noregi, Kanada,
Bandaríkjunum.
Miklu munar á þeim stærstu og þeim
minnstu sem framleiða íslenskan útivistar-
fatnað. Fjöldi manns starfar hins vegar um
heim allan við að framleiða föt bæði fyrir
innanlandsmarkað og alþjóðamarkaði. Óli
Kristján Ármannsson kynnti sér umfang
starfsemi þeirra fyrirtækja sem haslað hafa
sér völl á þessu sviði.


Íslenskan kuldaklæðnað er að fi
Í
   slenskur útivistarfatnaður er ekki bara  fiskverkunarfólk. Þá er fyrirtækið með      að fari fram á meginlandi Evrópu. „En      að nokkuð stórra tíðinda verði að vænta
   áberandi hér heima heldur hafa hin     langumfangsmesta sölunetið. Tveir starfs-     Skandinavía, Kanada, Bandaríkin, Japan,     af sínu fyrirtæki innan tíðar. „Við höfum
   ýmsu merki haslað sér völl víða um     menn eru í Bandaríkjunum á skrifstofu       Nýja-Sjáland og Ástralía skipta með sér     alltaf verið að horfa til annarra landa og
   heim. Allir eiga það sameiginlegt sem   66°Norður, en að auki eru umboðsmenn       30 prósentum,“ segir hann og kveður fyrir-   höfum undirbúið hlutina nokkuð vel á undan-
   framleiða íslenskan útivistarfatnað að   og dreifingaraðilar bæði þar og í Kanada.     tækið hyggja á mikla sókn á erlendum mörk-   förnum árum. En þegar hrunið gekk yfir
horfa til tækifæra sem gefast í sölu utan    „Auk þess seljum við beint til Hong Kong     uðum á næstu árum, með frekari áherslu á    voru margir hlutir settir á ís, en eru nú
landsteinanna. Fimm íslensk fyrirtæki      og Ástralíu,“ segir Halldór.           eigin verslanir og yfirtöku á dreifingu til   aftur komnir á skrið,“ segir hann.
framleiða útivistarfatnað undir eigin merkj-    Utan eitt eiga fyrirtækin fimm það samm-    verslana á lykilmörkuðum.             Jón var í gær á förum til Indlands til að
um, en eru afskaplega misstór. Stærst er     erkt að mest sala er hér á heimamarkaði, en                            fylgja eftir framleiðslu þar. „Við framleið-
Sjóklæðagerðin 66°Norður, en þar á eftir     í þessum efnum sker Nikita sig nokkuð úr.     VÍÐA ER HUGAÐ AÐ ÚTRÁS             um mest í Kína og á Indlandi, en einnig í
koma í stærðarröð Nikita, Cintamani, ZO-     Halldór Gunnar segir helstu markaði hjá      Í kjölfar hlutafjáraukningar sem gerð var    Portúgal og lítilsháttar í Pakistan,“ segir
ON og Icewear.                  sér Norðurlöndin og Þýskaland, auk Banda-     hjá Cintamani í byrjun síðasta mánaðar er    hann, en líkt og hjá flestum er þar um
  Þrjú stærstu fyrirtækin er að finna á                                                      keypta þjónustu að ræða.
listanum yfir 300 stærstu fyrirtæki lands-                                                      Alls starfa því ekki nema 14 hjá ZO-ON,
ins sem Frjáls verslun birti nýverið. Þar       Við höfum alltaf verið að horfa til annarra landa og höfum undirbúið            en þar eru meðtaldir tveir finnskir hönn-
er 66°Norður í 119. sæti með ársveltu upp       hlutina nokkuð vel á undanförnum árum. En þegar hrunið gekk yfir              uðir, sem eru með aðsetur þar í landi. Jón
á 2,9 milljarða króna í fyrra, Nikita í 166.                                                    segir þó samstarfið við fólkið hér heima
sæti með 1,7 milljarða króna veltu og Cinta-   voru margir hlutir settir á ís, en eru nú aftur komnir á skrið.                  náið og gott, nútímasamskiptatækni hjálpi
mani í 233. sæti með áætlaða veltu upp á                                            JÓN ERLENDSSON
                                                                          þar til, auk þess sem hönnuðirnir komi
900 milljónir króna.                                             FRAMKVÆMDASTJÓRI OG EIGANDI ZO-ON   reglulega í heimsókn. „Við höfum síðastlið-
  Öll eiga fyrirtækin það sammerkt að                                                       in þrjú ár eytt óhemju tíma í nýja hönnun,“
megnið af allri framleiðslu þeirra fer fram   ríkjanna. „Fyrirtækið hefur síðustu fimm     ráðgerð metnaðarfull útrás á Þýskalands-    segir Jón og boðar nýjar vörulínur og tölu-
utan landsteinanna. 66°Norður skera sig þó    ár vaxið um 20 til 30 prósent á hverju ári.    markað. Þá keypti Kristinn Már Gunnars-     verðar breytingar á fatnaði ZO-ON. „Við
úr í því að starfrækja saumastofu hér heima,   Veltan var um einn milljarður árið 2004 en    son kaupsýslumaður þriðjungshlut í Sportís   erum núna að klára alla hönnun fyrir vorið
en að sögn Halldórs Gunnars Eyjólfssonar,    er um þrír milljarðar 2010,“ segir hann.     ehf., framleiðanda Cintamani. Hann sagði    2012,“ segir hann.
forstjóra fyrirtækisins, sinnir hún aðallega    Rúnar Ómarsson, framkvæmdastjóri        þá stefnt að því að opna til að byrja með níu   Jón slær þann varnagla að enn sé ekk-
sérpöntunum, breytingum og lagfæringum.     og einn eigenda Nikita, segir 95 prósent     Cintamani-verslunareiningar í verslunar-    ert fast í hendi með tíðindi af aukinni útrás
Þá er fyrirtækið eitt um að starfrækja sínar   af sölu fyrirtækisins eiga sér stað erlendis.   miðstöðvum víðs vegar um Þýskaland.       fyrirtækisins, en segir ZO-ON komið vel á
eigin saumastofur í útlöndum, meðan aðrir    Telja verður vöxt fyrirtækisins ævintýri     Samhliða því yrði ráðist í markaðssetn-     skrið með stóra samninga um sölu í Japan.
íslenskir framleiðendur fatnaðar „útvista“    líkastan, orðið næststærst á sínu sviði í     ingu, með áherslu á íslenskan uppruna      „Þetta skýrist innan mjög skamms tíma, en
þeirri starfsemi með því að kaupa þjónustu    landinu á rúmum áratug, en Nikita var       fatnaðarins.                  það er náttúrulega ekki enn búið að skrifa
erlendra saumastofa.               stofnað í Reykjavík árið 2000 og starfrækir     Skúli Björnsson, einn eigenda Cinta-     undir. Það er ekkert endanlegt fyrr en það
                         verslun við Laugaveg. Hér á landi er fyrir-    mani, segir markaðsátak í Þýskalandi þegar   er gert.“ Hann segir þó skammt í land og
NIKITA SKER SIG ÚR                tækið með 16 starfsmenn, en að auki starfa    hafið og kveður fatnað fyrirtækisins brátt   að samningarnir séu nokkuð umfangsmiklir
66°Norður reka tvær verksmiðjur í Lett-     16 í Þýskalandi og tveir í Frakklandi. Rúnar   fá kynningu í einum stærsta sportmaga-     þar sem um svokallað „licence“ sé að ræða.
landi þar sem starfa 180 til 200 manns.     segir framleiðsluna svo fara fram í Kína,     sín þætti þýsks sjónvarps. Þá verði innan    Gangi þeir eftir fær því japanska fyrir-
Meðal annars af þessum sökum er fyrir-      Taívan, Víetnam, Túnis og Argentínu. „En     skamms í Þýskalandi tveir sölumenn ráðn-    tækið leyfi til að framleiða fatnað í Japan
tækið með mun fleira starfsfólk á sínum     þar sem við úthýsum framleiðslunni er ekk-    ir til að sinna markaðnum þar.         undir merkjum ZO-ON.
snærum en keppinautarnir, bæði hér heima     ert starfsfólk hjá Nikita í framleiðslu,“ segir   Framleiðsla Cintamani fer fram í Litháen    Fyrir hrun segir Jón að fyrirtækið hafi
og erlendis. „Fyrirtækið framleiðir einn-    hann. Föt fyrirtækisins eru hins vegar til    og í Kína, en fyrirtækið kaupir þjónustu af   verið langt á veg komið með markaðssetn-
ig fatnað í Kína í gegnum verktaka,“ segir    sölu í um 1.500 verslunum í yfir 30 lönd-     þarlendum fyrirtækjum. Skúli áréttar hins    ingu í Bandaríkjunum og þau mál séu einnig
Halldór.                     um. „Jafnframt seljum við beint í gegnum     vegar að efniviðurinn í framleiðsluna komi   komin á fullt skrið á ný. Núna séu helstu
  Núna starfa í allt rúmlega 300 manns     netverslun okkar til landa utan almenna      ekki þaðan, í Litháen sé framleitt úr ítölsku  erlendu markaðirnir hins vegar í Noregi
hjá 66°Norður og fást vörur fyrirtækisins    dreifingarnetsins,“ segir hann og bendir     efni og í Kína úr japönsku, þar sem kín-    og í Þýskalandi. „Síðastliðin tvö ár höfum
í yfir 500 verslunum í 19 löndum. Ef til vill  um leið á að eingöngu hluti af sölu Nikita    verskur efniviður standist ekki gæðakröfur   við lagt áherslu á markaðinn hér heima,“
þarf ekki að furða sig á forskotinu því fyrir-  sé í „útivistarfatnaði“ en annað sé í „lífs-   fyrirtækisins.                 segir hann, en kvíðir ekki samkeppninni
tækið er eitt elsta framleiðslu fyrirtæki    stílsfatnaði“ sem ýmist sé seldur í útivistar-    Er með þessu ekki öll sagan sögð af útrás  utan landsteinanna. „Þetta gengur út á að
landsins, hóf árið 1926 framleiðslu á sér-    eða götutískuverslunum.              íslensks útivistarfatnaðar. Jón Erlendsson,   skera sig úr og vera ekki eins og allir aðrir,“
stökum hlífðarfatnaði fyrir sjómenn og       70 prósent af sölu Nikita segir Rúnar      eigandi og forstjóri ZO-ON, segir líklegt    segir hann og áréttar um leið að standa
 MARKAÐURINN MIÐVIKUDAGUR 17. NÓVEMBER 2010                                           7
                                                  TTUS
                                                 ÚH A E K T

                            ZO-ON                   N I K I TA
                     Fjöldi starfsmanna: 14           Fjöldi starfsmanna: 34
                     Ísland: 12                 Ísland: 16
                     Finnland: 2                Þýskaland: 16
                     Framleiðsla: Kína, Indland (og Portúgal,  Frakkland: 2
                     Pakistan)                 Framleiðsla: Kína, Taívan, Víetnam,
                     Föt ZO-ON eru seld: á Íslandi, í Noregi  Túnis og Argentína
                     og Þýskalandi.               Föt Nikita eru seld: á Íslandi, í Andorra,
                                          Ástralíu, Austurríki, Belgíu, Kanada,
                                          Króatíu, Tékklandi, Danmörku, Eistlandi,
                                          Finnlandi, Frakklandi, Þýskalandi,
                                          Grikklandi, Írlandi, Ítalíu, Japan,
                                          Lettlandi, Lúxemborg, Hollandi, Nýja-
                                          Sjálandi, Noregi, Póllandi, Portúgal,
                                          Rússlandi, Slóvakíu, Slóveníu,
                                          Spáni, Svíþjóð, Sviss, Bretlandi og
                                          Bandaríkjunum.

                                                C I N TA M A N I

                                          Fjöldi starfsmanna: 30
                                          Ísland: 28
                                          Þýskaland: 2
                                          Framleiðsla: Litháen, Kína.
                                          Föt Cintamani eru seld: á Íslandi,
                                          í Danmörku, Noregi, Færeyjum,
                                          Grænlandi, Kanada, Þýskalandi,
                                          Austurríki og Sviss.
inna víða um heim
 þurfi rétt að málunum eigi vöxtur    saltsríkjunum, þar sem dóttur-       Icewear kemur fram að fyrirtækið,
 utan landsteinanna að geta gengið    fyrirtæki Icewear sem annast        sem stofnað var árið 1972, hafi í
 eftir. „Það eru 15 ár síðan við byrj-  dreifingu á fatnaði á sölustaði í     upphafi sérhæft sig í að framleiða
 uðum á þessu,“ segir hann og telur   Evrópu hefur aðsetur í Litháen.      jakka og peysur úr íslenskri ull,
 að fyrst þurfi fyrirtæki að ná að    Þá hefur fyrirtækið áður látið       en tekið töluverðum breytingum
 verða „spámenn í eigin heima-      framleiða fyrir sig í Lettlandi,      í gegnum árin. „Í dag framleiðum
 landi“ áður en ráðist verði í útrás-  eins og fram kom í Bændablaðinu      við útivistarfatalínu sem spannar
 ina. „En það er ekki spurning að í   um miðjan september 2003 þegar       allt frá ullarpeysum til hátækni-
 þessu er fullt af tækifærum.“      Guðjón Kristinsson, framkvæmda-      legra dúnúlpna,“ segir þar og tekið
                     stjóri Ístex, kvartaði undan inn-     er fram að með tilkomu vefverslun-
 ULLARFRAMLEIÐSLAN VATT UPP       flutningi á ullarteppum frá Lett-     ar séu vörur seldar um heim allan.
 Á SIG                  landi sem seld voru undir merkjum     Í viðtali við Fréttablaðið í október í
 Icewear hefur ekki svarað fyrir-    Icewear. Vildi hann meina að um      fyrra sagði Ágúst Eiríksson, fram-
 spurnum blaðsins um framleiðslu     ódýrar eftirlíkingar á teppum úr      kvæmdastjóri Icewear, að utan
 sína eða fjölda starfsmanna. Því    íslenskri gæðaull væri að ræða.      Íslands fáist vörur fyrirtækisins
 liggja ekki fyrir upplýsingar um      Allnokkrar upplýsingar um        í um 150 verslunum, en þær séu
 hvar í heiminum fatnaður fyrir-     starfsemi Icewear er þó að finna á     seldar til Austurríkis, Þýskalands
 tækisins er framleiddur. Leiða má    vef fyrirtækisins, í ársreikningi og    og Noregs, auk Kanada og norður-
 þó að því líkur að það sé í Eystra-   fyrri skrifum um fyrirtækið. Á vef     hluta Bandaríkjanna.
8                                                                17. NÓVEMBER 2010 MIÐVIKUDAGUR MARKAÐURINN
                                    VIÐHORF                              Um traust og samfélagslega
                              ábyrga bankastarfsemi
                                                 og föllnu bankarnir starfi allir   TILTRÚ VERÐUR AÐ SKAPAST
                                   ORÐ Í BELG         enn. Ekki hefur tekist að búa til   Það skiptir miklu fyrir framtíðar-
                                                 skil á milli gamla kerfisins og    uppbyggingu íslensks samfélags
                                                 þess nýja og ekki hefur tekist    að fólk öðlist tiltrú á fjármála-
                                                 að skapa traust á nýju fjármála-   kerfið. Sú tiltrú skapast aldrei
                                                 kerfi. Kannanir sýna að einung-    ef sífellt er verið að tala bank-
                                 Ari Skúlason          is 3% þjóðarinnar treysta fjár-    ana niður. Neikvætt umtal bitn-
                                  framkvæmda-
                                                 málakerfinu, og 6% Fjármála-     ar reyndar mest á stóru bönkun-
                               stjóri Landsvaka hf.
                                                 eftirlitinu. Til þess að við getum  um, kannski vegna þess að for-
                                                 byggt upp eðlilegt samfélag aftur   verar þeirra eru taldir hafa átt
                              Í síðustu viku kviknaði dálítil   skiptir miklu að fólk geti treyst   mesta sök á vandamálum fólks
                              u m ræð a u m s a m fél a gslega   fjármálakerfinu.           og fyrirtækja. Að mínu mati eru
                              ábyrga banka í tengslum við       Íslensk a ba n k a ker fið lék   nýju bankarnir að ósekju látnir
                              þing Norðurlandaráðs. Þar voru    marga grátt og allt frá hruninu    bera sök forvera sinna og þeir fá
                              þremur litlum og sérhæfðum      hefur verið unnið að því að bæta   í engu að njóta þeirra breytinga
                              bönkum veitt verðlaun fyrir sjálf-  þar úr. Flestum hefur þótt ganga   sem gerðar hafa verið í starfsemi
                              bæra bankastarfsemi. Bankar     hægt. Margir hafa tilhneigingu    þeirra og starfsháttum. Þar sem
                              villtust dálítið af leið á síðustu  til þess að varpa allri ábyrgð í   ég þekki best til, í Landsbankan-
                              árum og þurfa nú að rétta sig    þessum efnum á nýju bankana.     um, hefur t.d. verið skipt alger-
                              af. Fjármálaþjónusta fólst upp-   Enginn deilir um að gömlu bank-    lega um stjórnendur og mikið
                              haflega m.a. í því að greiða fyrir  arnir og stjórnendur þeirra bera   starf unnið meðal starfsmanna
                              viðskiptum, draga úr áhættu og    mikla sök, en að benda sífellt á   við að færa starfshætti og að-
                              óöryggi, og veita stuðning á erf-  nýju bankana sem blóraböggla er    ferðir til betri vegar. Kannski
                              iðum tímum. Með þessari nálgun    ekki mjög uppbyggjandi.        hefði mátt kynna þessar breyt-
                              tókst að byggja upp auðæfi og vel-                     ingar betur eða sýna þær í verki,
                              ferð í aldanna rás.         BENT Á BANKA             en umræðan er samt eins og ekk-
                                Á síðustu árum misstu menn    Undanfarið hefur það einkennt     ert hafi gerst. Jafnvel ráðamenn
                              að stórum hluta sjónar á þess-    stjórnmálaumræðu hér á landi     tala áfram um nýju bankana, sem
                              ari sýn. Nú þarf fjármálageir-    að menn grípa til þess í árangurs-  þeir eiga að hluta, eins og þar sé
                              inn að bindast raunhagkerfinu    leysinu að benda á eitthvað annað   um gömlu bankana að ræða.
                              aftur og hverfa frá því gervihag-  til þess að bæta sitt eigið böl.
                              kerfi sem byggt var upp. Bankar   Yfirleitt er bent á bankana. Það   SANNGIRNI SÉ GÆTT
                              þurfa að hyggja að upprunalegu    var t.d. ekki hægt að skilja for-   Ég held því ekki fram að fjármála-
                              hlutverki sínu sem er að greiða   sætisráðherra öðruvísi í stefnu-   starfsemi hér á landi sé hafin yfir
                              fyrir viðskiptum í raunhagkerf-   ræðu hennar, en að það væri      gagnrýni eða nýju bankarnir séu
                              inu og byggja á gegnsæi, áreiðan-  fyrst og fremst bönkunum um      fullkomnir, þeir geta enn bætt sig
                              leika og einfaldleika. Fjármála-   að kenna að lítill árangur hefði   að mörgu leyti. Það er hins vegar
                              fyrirtækin þurfa að ganga lengra   náðst í skuldaaðlögun einstakl-    mikilvægt að menn gæti sín í um-
                              í að sýna samfélagslega ábyrgð    inga. Þegar betur var að gáð höfðu  ræðunni og að meiri sanngirni sé
                              en áður, sýna samfélaginu virð-   bankarnir hleypt mun fleirum í    gætt ef endurvekja á traust á ís-
                              ingu og viðfangsefnunum auð-     gegn en aðrir og stærstu hindran-   lensku fjármálakerfi. Það geng-
                              mýkt. Það er besta leiðin til þess  irnar var að finna hjá opinberum   ur ekki til lengdar að alltaf megi
                              að endurvinna orðspor heiðar-    aðilum. Stjórnmálamenn staglast    böl bæta með því að benda á eitt-
                              leikans í augum viðskiptavina.    í sífellu á samskiptum við bank-   hvað annað. Það er ljóst að a.m.k.
                              Fyrir starfsemi af þessu tagi    ana í sambandi við lausn húsnæð-   sumir bankanna hafa sýnt vilja til
                              var verið að verðlauna norrænu    islánavanda þegar allir vita að    þess að haga starfsemi sinni með
                              bankana þrjá.            Íbúðalánasjóður á mikinn meiri-    öðrum hætti, kannski eitthvað í
                                                 hluta skuldanna. Einblínt hefur    áttina til norrænu bankanna sem
                              TRAUST HEFUR EKKI SKAPAST      verið á bankana í sambandi við    nefndir voru í upphafi. Það væri
                              Hér fóru þrír stórir bankar á    uppboðsbeiðnir þegar tölur sýna    nær að hvetja íslenska banka til
                              hausinn. Þeir hafa ekki stundað   að Íbúðalánasjóður og tryggingar-   þess að halda áfram á réttri leið
                              venjulega starfsemi síðan. Aðrir   félög eiga stærri hlut að máli. Það  í stað þess að vera sífellt að hall-
                              bankar voru stofnaðir á grunni    er auðvelt og vænlegt til vinsælda  mæla þeim fyrir verk sem þeir
                              þeirra en samt er umræðan eins    að kenna bönkunum sífellt um.     bera í reynd enga ábyrgð á.


                                                     Í NÆRMYND                               Steinþór Pálsson bankastjóri
                               Steinþór Pálsson settist í stól                       áhugamál sín, sérstaklega
                               bankastjóra Landsbankans                          golf. Frítíminn hafi þó verið
                               í sumar eftir að hafa verið                         af skornum skammti undan-
                               valinn úr hópi 42 umsækj-                          farið eftir að hann tók við
                               enda. Hann er ekki ókunnug-                         stjórn Landsbankans. „Hann
                               ur bankageiranum þar sem                          er eiginlega búinn að vera að
                               hann vann frá 1986 til 2000                         vinna allan sólarhringinn síð-
                               hjá Verzlunarbankanum og                          ustu fjóra mánuðina,“ segir
                               síðar Íslandsbanka. Eftir það                        hún.
                               starfaði hann hjá líftækni-                          Samstarfsmenn Steinþórs
                               fyrirtækinu Urði Verðandi                          kunna vel að meta stjórnunar-
                               Skuld í rúmt ár þar til hann                        stíl hans og segir Kristján
                               gekk til liðs við Actavis.                         Kristjánsson, upplýsingafull-
                               Hjá Actavis var hann fram-                         trúi Landsbankans, að hann
                               kvæmdastjóri á Möltu, í                           sé sérlega öflugur, en sann-
                               Bandaríkjunum og síðustu                          gjarn stjórnandi.
                               tvö árin á Íslandi áður en                          „Hann er gríðarlegur
                               hann gekk til liðs við Lands-                        vinnuþjarkur, fljótur að
                               bankann.                                  hugsa og óhræddur við að
                                Steinþór fæddist á Reykja-                        framkvæma. Svo er mottó
                               nesi við Ísafjarðardjúp, þar                        hjá honum að bestu rökin eigi
                               sem foreldrar hans sinntu                          að ráða för hjá bankanum.
                               skólastjórn og kennslu við                         Hann tekur því þess vegna
                               héraðsskólann, og þar ólst                         mjög vel ef menn tefla fram
                               hann upp til sex ára aldurs,                        andstæðum rökum.“
                               þegar fjölskyldan flutti í Mosfellssveit.        Einn besti vinur Steinþórs er Eyjólfur Jónsson,
                                Hann lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum     en þeir hafa verið vinir allt frá bernskuárum
                               í Hamrahlíð árið 1980, prófi í viðskiptafræði     í Mosfellssveit. Eyjólfur segir að Steinþór sé
                               frá Háskóla Íslands árið 1985 og MBA-námi frá     ákaflega hress og skemmtilegur. Hann sé harð-
                               Edinborgarháskóla árið 1995.              duglegur, samviskusamur og framtakssamur
  FRÉTTIR    VIÐSKIPTI  ÍÞRÓTTIR  LÍFIÐ  UMRÆÐAN    Hann er kvæntur Áslaugu Guðjónsdóttur og      sem sést vel þegar hann hefur tekið að sér að
                               eiga þau tvær dætur.                  skipuleggja uppákomur í vinahópnum. „Þá er
  MEIRI FRÓÐLEIKUR
  Meiri Vísir.
                                Áslaug segir Steinþór alltaf hafa unnið mikið,
                               en reynt að gefa sér tíma fyrir fjölskylduna og
                                                          mikið um að vera. Hann skipuleggur göngutúra
                                                          og útilegur og þess háttar.“
MARKAÐURINN MIÐVIKUDAGUR 17. NÓVEMBER 2010                                                                                   9
                                                  FRÉTTIR


                                             HS Orka hagnast um 1,2 milljarða
                                             Hagnaður HS Orku á fyrstu níu mánuðum þessa árs
                                             nemur ríflega 1,2 milljörðum króna eftir skatta. Á
                                             sama tímabili í fyrra nam hagnaðurinn ríflega 2,2
                                             milljörðum krónum.
                                              Þetta kemur fram í tilkynningu um uppgjörið. Þar
                                             segir að tekjur félagsins á fyrstu níu mánuðum ársins
                                             hafi numið 5,1 milljarði króna, sem er um 800 milljón-
                                             um króna meiri tekjur en á sama tímabili í fyrra.
                                              Eignir HS orku nema nú 41,7 milljörðum króna. Af
                                             þeim nemur hlutafé 17,5 milljörðum króna eða um 42
                                             prósentum af heildareignum.
                                              Ef þriðji ársfjórðungur er skoðaður kemur í ljós að
                                             hagnaður á honum hefur þrefaldast milli ára. Er 3,6
                                             milljarðar króna í ár en var rúmlega 1,2 milljarðar     HS ORKA Eignir félagsins nema nú 41,7 milljörðum króna,
                                             króna í fyrra.                    - fri  þar af er hlutafé 17,5 milljarðar.
HOLLUSTAN Í FYRIRRÚMI Þær Unnur og Þórdís geta ekki verið annað en sáttar við
gengið síðustu tvö árin.                    MARKAÐURINN/PJETUR
Hollur matur í Happi
Þrátt fyrir erfiða tíma í atvinnu-    vörur á markaðinn og ákvað að
og efnahagslífi eru enn vaxtar-      leysa málið sjálf,“ segir Unnur.
möguleikar fyrir nýjar og góðar      Hún rekur nú fyrirtækið ásamt
hugmyndir. Dæmi um þetta er        Þórdísi Jónu Sigurðardóttur.
Happ ehf. sem hefur vaxið fisk-       Umsvifin hafa aukist jafnt og
ur um hrygg frá stofnun þess       þétt. „Það er mjög gaman að á
fyrir um tveimur árum.          þessum erfiðu tímum höfum við
 Happ er orðið myndarlegt        stöðugt verið að fjölga starfs-
fyrirtæki þar sem um tuttugu       fólki.“ Lagt er upp úr vönduðu
manns vinna í framleiðslu fyrir      hráefni. „Við erum bæði með
hundruð viðskiptavina, meðal       grænmetisrétti og rétti með
annars í veisluþjónustu og skóla-     kjöti. Við stefnum að því að
mat, og fyrr í haust opnaði Happ     bjóða upp á alvöru mat, án auka-
veitingastað í Höfðatorgi.        efna og þess háttar.“
 Starfsemin hófst með því að        „Við finnum að fólk hefur ekki
Unnur Guðrún Pálsdóttir, stofn-      bara áhuga á matnum heldur
andi og annar eigenda Happs,       vill það læra meira. Þess vegna
bauð upp á þjónustu þar sem fólk     erum við að fara í gang með
gat keypt heils dags skammt af      fimm daga námskeið sem fer
hollum mat. „Ég hafði aldrei       fram í Stykkishólmi þar sem
staðið í rekstri áður, en hafði      við kennum fólki á mat, hreyf-
starfað við heilsurækt. Þar fann     ingu og fleira. Svo kemur fólk
ég að fólki fannst vanta svona      til baka reynslunni ríkara.“ - þj     Hætt við sölu á
     skemmtigörðum
Breski fjárfestingarsjóðurinn
Candover hefur hætt við sölu
á Parques Reunidos, spænsku
móðurfélagi 69 afþreyingar- og
skemmtigarða víða um heim.
Meðal þeirra er BonBon-Land í
Danmörku.
 Sjóðurinn vonaðist til að fá
tvo milljarða evra, þrjú hundruð     STJÓRNENDUR SKEMMTIGARÐA
milljarða króna, fyrir Parques      Rekstur skemmtigarða er ekki alltaf dans á
                     rósum. Eigandi Parques Reunidos á í basli
Reunidos. Nokkur tilboð bárust
                     með að losa sig við garðinn. MARKAÐURINN/AFP
og voru þau öll undir vænting-
um, að sögn breska dagblaðsins
Financial Times.             stjórnendur þurft að segja upp sex-
 Candover var á meðal helstu       tíu manns frá áramótum og selja
fjárfestingarsjóða Evrópu en       eignir til að forðast gjaldþrot.
lenti í vandræðum eins og önnur       Á meðal helstu eigna Candover
félög sem stunduðu skuldsettar      er hollenska iðnfyrirtækið Stork,
yfirtökur í aðdraganda fjármála-     sem félagið á með Eyri Invest,
kreppunnar. Félagið gat ekki       helsta hluthafa Marels og stoð-
staðið við skuldbindingar og hafa     tækjafyrirtækisins Össurar. - jab
          Evrópusambandið og
            virðisaukaskattur
      KPMG heldur tvö námskeið 22. og 23. nóvember nk. þar sem
     kynntar verða reglur ESB um virðisaukaskatt og álitamál tengd
    virðisaukaskattskyldri starfsemi íslenskra fyrirtækja innan ESB.

         Skráning og nánari upplýsingar er að finna á kpmg.is
10                                                                       17. NÓVEMBER 2010 MIÐVIKUDAGUR MARKAÐURINN
                                      U TA N D A G S K R Á R                                    Nafnið hefur valdið hugarangri
                                               Islay heitir eyja við vesturströnd Skot- geta fellt sig við. „Reykur á flösku“ segja
                                      Í GLASI      lands sem pistlahöfundur vonast til að sumir og trúlega er sú lýsing ekki fjarri
                                      MEÐ ÓLA      geta heimsótt einhvern tímann á lífsleið- lagi. Móreykur er áberandi í bragði viskís-
                                      KRISTJÁNI     inni. Frá þessari litlu eyju kemur nefni-  ins. En þá á eftir að bæta við tjörguðum
                                               lega obbinn af þeim guðaveigum sem      og sjóreknum kaðli, brenndri karamellu,
                                               líklegastar eru til að                      hóstasaft, joði og fleiri
                                               gleðja í honum bragð-
                                               laukana. Sér í lagi er
                                               tilhlökkunarefni að
                                               sækja heim brugghús
                                               maltvískiframleiðand-
                                                            10      ára Laphroaig er     litbrigðum bragðsins
                                                                   einhver kraftmesti sem allsmanni ættu
                                                                                að vekja
                                                                   og mest gefandi un í að fá sér annan
                                                                                      ekki
                                                                                         löng-

                                                                                sopa, en renna í þess-
                                               ans sem valdið hefur sopi sem Skotland hefur           um veigum saman í
                                               ófáum viskíunnendum alið í formi maltviskís.           harmóníu sem geng-
                                               um heim allan hugar-                       ur stórkostlega upp.
                                               angri af því þeir vita ekki hvernig bera á Drykkurinn gengur niður eins og hann
                                               fram nafn veiganna. Laphroaig!        á að gera.
                                                 Áherslan í nafninu er hins vegar á ph-ið  10 ára Laphroaig er einhver kraftmesti
                                               sem borið er fram sem eff, nokkurn veg- og mest gefandi sopi sem Skotland hefur
                                               inn svo: laFrojg! Og getur þá hver sem er  alið í formi maltviskís. Ráðlegt er að fara
                                               pantað án þess að verða sér til skammar. að því þjóðráði sem gefið er á heimasíðu
                                               Þakka má þennan fróðleiksmola skoska framleiðandans (www.laphroaig.com) að
                                               rithöfundinum Iain Banks sem var svo skella örfáum dropum af vatni út í glasið,
                                               viðkunnanlegur að láta framburðar-      með því fer mesti broddurinn úr spíran-
                                               leiðarvísi í bók sína Raw Spirit: In Search um og hægt að gleyma sér dágóða stund
                                               of the Perfect Dram, en hún fjallar um eftir einn sopa í því ferðalagi sem bragð-
                                               ferðalag hans um Skotland í leit að besta  laukunum er boðið upp á. Svo er bara að
                                               sopanum.                   feta sig upp aldursstigann (viskí eru því
                                                 Drykkurinn viskí er hins vegar ekki    eldri eftir því sem þau fá að bíða lengur á
                                               allra. Sumir hafa líkt fyrstu smökkun við tunnum þar til þeim er tappað á flöskur)
                                               að drekka uppþvottalög. Þeir sem hark- og upplifa breytinguna. Einhvern tímann
                                               að hafa af sér hafa hins vegar uppgötv-   væri gaman að bragða Laphroaig 30 ára
                                               að hafsjó upplifunar, þar sem leikið er gamalt, en þá segja kunnugir það nálgast
                                               við bragðlaukana. Laphroaig er svo viskí   fullkomnun. Það bíður hins vegar betri
                                               sem ekki einu sinni allir viskíunnendur   tíma.                  - óká
                                    Culiacan flytur í stærra húsnæði
                                    Fleiri vilja halda aukakílóunum fjarri og línunum í lagi, segir Sólveig Guðmundsdóttir.
                                    „Fólk veltir því meira fyrir sér   segir Sólveig og bætir við að veit-
                                    hvað það borðar. Það kýs nú frek-   ingahúsarekstur almennt tekið við
                                    ar hollari mat,“ segir Sólveig Guð-  sér eftir dýfu haustið 2008 og í
                                    mundsdóttir, framkvæmdastjóri     fyrra, ekki síst hjá þeim sem bjóði
                                    veitingastaðarins Culiacan.      upp á heilnæmari mat en aðrir.
                                     Veitingastaðurinn, sem býður    „Fólk spáir orðið mikið í matinn,
                                    upp á heilsusamlega mexíkóska     úr hverju hann er og hversu fersk-
                                    rétti, flutti í byrjun mánaðar úr   ur,“ segir hún.
                                                                           NÓG AÐ GERA Í HÁDEGINU Stofnandi
                                    Faxafeninu þar sem hann hefur      Sólveig, sem er iðnhönnuður að
                                                                           veitingastaðarins Culiacan segir fleiri með-
                                    verið í rúm sjö ár í stærra hús-   mennt, innréttaði eldra húsnæði     vitaða en áður um það sem þeir setji ofan
                           VERSLUNARTÆKNI  næði við Suðurlandsbraut. „Það    Culiacan. Það sama á við um nýja    í sig. Fólk vilji snæða hollan og ferskan
                                    var orðið ansi þröngt um okkur,“   staðinn.            - jab  mat.            MARKAÐURINN/VILHELM
                                                                           Stefna á útrás
                                                                           bókhaldsforrits
                                                                           Fyrirtækið Regla hefur síðast-
                                                                           liðin tvö ár prufukeyrt samnefnt
                                                                           bókhaldskerfi fyrir lítil og meðal-
                                                                           stór fyrirtæki á netinu. Stefnt er
                                                                           að því að markaðssetja það erlend-
                                                                           is á næstu mánuðum. Þetta er ís-
                                                                           lensk nýsmíði frá grunni, sem fór í
                                                                           gang af fullum krafti eftir banka-
                                                                           hrunið 2008.
                                                                            Kjartan
                                                                           Ólafsson, fram-
                                                                           kvæmdastjóri
                                                                           Reglu, telur
                                                                           fyrirtækið eiga
                                                                           mik la mögu-
                                                                           leika ytra. Við-
                                                                           ræður hafa
                                                                           staðið yfir við KJARTAN
                                                                           helsta ráðgjafa ÓLAFSSON
                                                                           Breta í þessum málum um mark-
                                                                           aðssetningu þar og lofa þær góðu.
                                                                           „Margir stefna á þennan markað,
                                                                           en við höfum nokkurra mánaða
                                                                           forskot,“ segir Kjartan og bend-
                                                                           ir á að fyrirtækið hafi notað bók-
                                                                           haldsbúnaðinn í ýmsum myndum
                                                                           í þrjú ár auk þess sem tuttugu til
                                                                           þrjátíu fyrirtæki hafi sömuleiðis
                                                                           prufukeyrt það. „Við höfum náð að
                                                                           minnka bókhaldstengda vinnu um
                                                                           rúman helming,“ segir hann.
                                                                            Hugbúnaðurinn er miðlægur
                                                                           á netinu og notkun hans keypt í
                                                                           áskrift. Notendur losna bæði við
                                                                           rekstur eigin tölvukerfa og dýran
                                                                           hugbúnað.
                                                                            „Við höfum sagt bæði í gríni og
                                                                           alvöru að þetta sé bókhald sem
   FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU                                                              færir sig að miklu leyti sjálft,“
   Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið sendan daglegan tölvupóst                              segir Kjartan en möguleiki er á
                                                                           að hringja inn færslur í bókhalds-
   með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing
                                                                           kerfið með farsíma.       - jab
MARKAÐURINN MIÐVIKUDAGUR 17. NÓVEMBER 2010                         11
                              FRÉTTIR


  Meta verð-
  tryggingar
Árni Páll Árnason, efnahags- og
viðskiptaráðherra, hefur skipað
nefnd sem mun kanna forsendur
verðtryggingar á Íslandi.
  Í tilkynningu frá ráðuneytinu
segir að nefndin muni meðal ann-
         ars meta kosti
         og galla þess að
         draga úr vægi
         verðtryggingar
         í fjármálakerf-
         inu.
           Nefndin mun
         skoða áhrif
         verðtryggingar
ÁRNI PÁLL     á l á nt a k a o g
ÁRNASON
         lánveitendur á
heildstæðan hátt sem og áhrif
hennar á virkni hagstjórnar og
efnahagslegan stöðugleika al-
mennt, eins og segir í tilkynn-
ingunni.
  Nefndin á að skila áliti sínu og
tillögum til ráðherra í lok árs. - þj

Viðsnúningur
 hjá Magma
Magma Energy skilaði 13,4 millj-
óna dala eða rúmlega 1,5 millj-
arða hagnaði á fyrsta ársfjórðungi
rekstrarárs síns en það hófst um
mitt sumar.
 Á sama tímabili í fyrra var tap
af rekstri Magma upp á 2,6 millj-
ónir dollara eða tæplega 300 millj-
ónir króna.
 Greint er frá þessu í Winnipeg
FreePress. Þar kemur fram að tap
Magma í heild á síðasta rekstrar-
ári hafi numið 16,4 milljónum
dala. Winnipeg FreePress fjallar
stuttlega um yfirtöku Magma á
HS Orku en í byrjun september
síðastliðinn var eignarhluturinn
kominn í 98,5 prósent.
 Þá er sagt að Magma eigi um-
talsverðar eignir í Bandaríkjun-
um og Suður-Ameríku.      - fri
                       Sniðið að þörfum
 Eignir trygg-                þíns fyrirtækis
 ingafélaga                 Treystu Vodafone fyrir þínum
                       fjarskiptamálum
  minnka                  Gott dreifikerfi og traust þjónusta skiptir
Heildareignir tryggingafélaga
námu 136 milljörðum króna í lok       lykilmáli. Hafðu samband við söluráðgjafa í
september og lækkuðu um 1,2         599 9500 og við finnum leið sem hentar
milljarða á milli mánaða.
 Þetta kemur fram í hagtölum        þínu fyrirtæki.
Seðlabankans. Þar segir að útlán
og markaðsverðbréf námu 85,3
milljörðum króna og lækkuðu um
714 milljónir króna. Verðtryggð
markaðsskuldabréf lækkuðu um
873 milljónir króna og önnur útlán
um 680 milljónir króna en hlut-                        vodafone.is
deildarskírteini hækkuðu um 976
milljónir.
 Skuldir tryggingafélaga námu
79,4 milljörðum í lok september
og lækkuðu um 1,2 milljarða sem
stafar af lækkun á iðgjaldaskuld.
Eigið fé nam 56,6 milljörðum í lok
mánaðarins.           - fri
                         SÍMANÚMER MARKAÐARINS: 512 5000, fax: 512 5301, ritstjorn@markadurinn.is Auglýsingadeild: auglysingar@markadurinn.is Veffang: visir.is

    BANKAHÓLFIÐ


 Garðyrkjustóriðja          85  milljarðar króna af útlánum banka og spari-
                      sjóða hafa veð í íbúðarhúsnæði sem er
                      lægra metið en lánsupphæðin sjálf.      48    klukkustundir verða að líða frá umsókn um
                                                 smálán þar til lánið er afgreitt, samkvæmt nýju
                                                 frumvarpi efnahags- og viðskiptaráðherra.     64  milljarðar er sú upphæð sem einstaklingar greiddu í
                                                                             tekjuskatt hér á landi fyrstu níu mánuði ársins. Það er
                                                                             fimm milljarða aukning frá sama tímabili á síðasta ári.
                        fór út ....
Margir urðu hvumsa í síðustu
viku þegar tónlistarkonan                nei ekki í dag...því miður e
Björk Guðmundsdóttir sagð-
ist í spjallþættinum Návígi í
Ríkissjónvarpinu mundu nýta
grunninn að álverinu í Helguvík
með vægast sagt nýstárlegum
hætti fengi hún bæjarstjórastól-
     inn í Reykjanesbæ í
      einn dag. Hugmynd
      Bjarkar fólst í því
       að ofan á grunninn
       yrði byggt risa-
                er á fundi...svarar ekki....
                því miður ekki við...
       stórt gróðurhús
       þar sem ræktað
        yrði grænmeti í
        þvílíku magni að
        ekki þyrfti að                Þú ert númer 15 vinsamle
        flytja neitt inn. Tíu fótboltavellir
Við nánari athugun er þetta ekki
svo galin hugmynd. Síðastliðin
sjö ár, eða allt frá árinu 2003,
hefur Fjárfestingarstofa, sem
nú er deild innan Íslandsstofu,
með reglubundnum hætti gert
                   reynið síðar.........
athugun á hagkvæmni þess að
byggja hundrað þúsund fermetra
gróðurhús á Reykjanesi með
     innlendum og erlendum
     fjárfestum. Þetta jafn-
       ast á við heila tíu
        knattspyrnuvelli,
         sem plantað yrði
          niður í hraunið.
          Aðstæður voru
       gróðurhúsinu ekki
        í vil á árum áður
        en hafa batnað
        talsvert síðan þá,
        ekki síst er raf-
        orkuverð hér nú
        talsvert   lægra
        en    á megin-
             l a n d i
             Evrópu.Speisuð hugmynd
 ratar á Alþingi
Hugmyndin um risagróðurhúsið
hefur í raun gengið það langt
að nokkrir þingmenn
Framsóknarflokksins,
Hreyfingarinnar       og
Samfylkingar lögðu fram
þ i n g s á l y k t u n a r-
tillögu á Alþingi
á síðasta þingi
sem fjallaði um
græna hagkerfið.
Á meðal tillagna
var     bygging
risa gróðurhúss.
Nýjustu      hug-
myndirnar fela
í sér að gróður-
húsið verði lýst
upp allan sólarhring-
inn allt árið um kring og tengt
jarðvarmaveitum. Tvennt var
þó ekki að finna í tillögunum;
ekki skyldi það rísa á grunni
álversins í Helguvík né græn-
metisframleiðslan þvílík að ekk-
ert þyrfti að flytja inn. Þvert á
móti er framleiðslan öll ætluð til
útflutnings.
                                 Auglýsingasími

								
To top