Docstoc

Bellek Birimleri Sunumu - Slayt 1

Document Sample
Bellek Birimleri Sunumu - Slayt 1 Powered By Docstoc
					           BELLEK BİRİMLERİ
MODÜLE 2: BELLEK BĠRĠMLERĠ
      BELLEK BİRİMLERİ
BELLEKLER
            BELLEK BİRİMLERİ


     Bellek Nedir
• ĠĢlemcinin istediği bilgileri en
hızlı Ģekilde iĢlemciye ulaĢtıran
ve bilgileri geçici olarak
saklayan depolama birimidir
            BELLEK BİRİMLERİ


  Belleğin Görevi
• ĠĢlemcinin iĢleyeceği bilgileri
geçici olarak saklamaktır.
• Eğer işlemci, bellek yerine
sabit diski kullansaydı …
    … bilgisayarlarımızın
    hızları çok düĢerdi
     BELLEK BİRİMLERİ


Hafıza Aygıtları
BELLEK BİRİMLERİ


 Bellek
                           BELLEK BİRİMLERİ


    BELLEĞĠN ÇALIġMASI
• Bilgisayarı açtınız
• M.Ġ.B. bilgisayardaki bütün aygıtların doğru çalıĢıp
çalıĢmadığını kontrol eder.
• Bu aĢamada bellek denetleyicisi de belleğin düzgün çalıĢıp
çalıĢmadığını anlamak için test yapar.
• BIOS yüklenir.
• BIOS, depolama aygıtları, açılıĢ sırası, sistem bilgileri gibi en
temel bilgileri iĢlemciye sunar
• ĠĢletim sistemi sabit diskten belleğe yüklenir
• BaĢlatılan programlar öncelikle belleğe yüklenir
• Yapılan değiĢiklikler kaydedilip program kapatıldığında bilgiler,
bellekten depolama birimine gönderilir ve bellekten silinir.
                       BELLEK BİRİMLERİ


         HAFIZA ÇEġĠTLERĠ
SABĠT DĠSK (Harddisk)  ANA BELLEK(RAM)  ÖN BELLEK (CACHE)
    Ucuz        Daha Pahalı     En Pahalı
Yüksek Kapasite     Küçük Kapasite    Çok Küçük
    (TB)         (1 GB)     Kapasite (2 MB)
Kalıcı Depolama     Geçici Depolama  Geçici Depolama
  YavaĢ (9 ns)      Hızlı (2,5 ns)  En Hızlı (0,3 ns)


  Sanal Bellek
 burada tutulur
              BELLEK BİRİMLERİ

                  RAM
          Random Access Memory
           Rasgele Erişimli Bellek


• ĠĢletim sisteminin, çalıĢan
programların veya kullanılan bilginin
geçici olarak depolandığı yerdir.
• RAM, ön bellekten sonraki en hızlı
bellektir
• Bilgisayar kapandığında RAM deki
bilgiler silinir
               BELLEK BİRİMLERİ

                  RAM
          Random Access Memory
           Rasgele Erişimli Bellek


• RAM ler birbirinden tamamen
bağımsız hücrelerden oluĢur.
• Her hücrenin kendine ait farklı bir
adresi vardır.
• Her hücrenin çift yönlü bir çıkıĢı
vardır.
             BELLEK BİRİMLERİ


      RAM in ÇALIġMA ġEKLĠ

 M.İ.B.


 BELLEK
KONTROL
 ÜNİTESİ
 (KUZEY
KÖPRÜSÜ) BELLEK
 YUVASI
       BELLEK BİRİMLERİ


RAM in ÇALIġMA ġEKLĠ
                    BELLEK BİRİMLERİ


    BELLEK KONTROL ÜNĠTESĠ


• RAM ile M.Ġ.B arasında bir köprü vazifesi
görmektedir
• Bu sebeple diğer bir ismi de Kuzey Köprüsü
(NORTH BRIDGE) dür.
• RAM i yazma amaçlı mı yoksa okuma amaçlı
mı kullanılacağına dair sinyaller üretir.
• RAM deki bilgilerin hemen kaybolmaması için
RAM hücrelerini yeniler.
        BELLEK BİRİMLERİ


   RAM MODÜLLERĠ
RAM MODÜLLERĠ
        BELLEK BİRİMLERİ


    RAM BANKALARI
RAM BANKALARI
    BELLEK BİRİMLERİ


RAM HÜCRELERĠ
               BELLEK BİRİMLERİ


     RAM HÜCRELERĠ
• RAM bellekler, satır ve sütunlardan
oluĢan bir dama tahtasına benzerler
• Satır ve sütunların kesiĢtiği bölgede
Ram hücreleri vardır.
• Her hücrenin farklı bir adresi vardır
• Ram hücrelerine ulaĢmak için önce
satır sonra sütun aktif hale getirilir
• Bir hücrenin içinde 1 veya 0 bilgisi
saklanabilir
                BELLEK BİRİMLERİ


           RAM ÇEġĠTLERĠ

        RAM

SRAM   DRAM   FPM RAM  EDO DRAM
 SDRAM   DDR RAM   DRD RAM
              BELLEK BİRİMLERİ

               DRAM
              Dinamic RAM
              Dinamik RAM


• RAM hücrelerinin elektrik sinyali
gönderilerek sürekli yenilendiği
bellek türüdür.
• Yenileme iĢlemini Bellek Kontrol
Birimi yapar.
• Saniyede binlerce kez yenileme
yapılır.
• Sürekli dolup boĢaldığından
dinamik denmiĢtir.
                BELLEK BİRİMLERİ

                 SRAM
                  Static RAM
                  Statik RAM


• DRAM deki gibi bilgiyi tutmak için
yenilemeye ihtiyaç yoktur.
• Bu sebeple daha güvenilir , hızlı ve
pahalıdırlar.
• SRAM ler önbelleklerde kullanılırlar.
                        BELLEK BİRİMLERİ

                         SDRAM
                      Synchronous DRAM
                       Eş Zamanlı DRAM

• ĠĢlemci ile eĢ zamanlı çalıĢabilecek Ģekilde
tasarlandı
• Böylece iĢlemci bellekten gelecek bilgiler için daha
az beklemektedir.
• Bir bilgiye ulaĢmada 3 farklı gecikme yaĢanır
        • RAS (Row Address Strobe) : Bilginin
        bulunduğu satıra ulaĢırken oluĢan gecikme
        • CAS (Column Address Strobe: Bilginin
        bulunduğu sütuna ulaĢırken oluĢan gecikme
        • RAS to CAS : Satırdan sütuna geçerken
        oluĢan gecikme
                     BELLEK BİRİMLERİ

                DDR SDRAM
                 Double Data Rate SDRAM
                   Çift Veri Hızlı DRAM

• SDRam belleklerden iki kat daha hızlıdır
• Bunun sebebi: Her bir saat darbesinde SDRam
bellek bir bilgi okurken DDR SDRam bellek iki bilgi
okumaktadır.
• Bu nedenle 133 MHz hızındaki bir DDR ile 266 Mhz
hızındaki bir SD Ram aynı performansı
göstermektedir
                        BELLEK BİRİMLERİ

                   DDR SDRAM
                   Double Data Rate SDRAM
                     Çift Veri Hızlı DRAMFAYDALARI

• 100 Mhz SDRam de veri yolu geniĢliği 800 MB / sn
iken 100 Mhz DDR Ram de veri yolu geniĢliği 1600
MB/sn dir.
• Grafik ağırlıklı iĢlemlerde çok baĢarılıdır
• Dijital ve multimedia iĢlemlerde çok baĢarılıdır
• Fiyat olarak SDRam den çok farklı değildir
• Daha az enerji harcar
                      BELLEK BİRİMLERİ

                 DDR SDRAM
                 Double Data Rate SDRAM
                   Çift Veri Hızlı DRAMİSİMLENDİRİLMELERİ

Hızına göre veya veri yolu geniĢliğine göre
isimlendirilirler
Örneğin 266 Mhz hızında olan bir DDR SD Ram
“DDR266” Ģeklinde gösterilir
Örneğin veri yolu geniĢliği 2100 MB/sn. olan bir DDR
SDRam “PC2100 DDR” Ģeklinde gösterilir.
                        BELLEK BİRİMLERİ

                      DRD RAM
                     Direct Rambus DRAM
• Rambus isimli firma tarafından üretilmiĢtir
•DDR Ram 64 bitlik veri yolu kullanırken DRD ram 16
bitlik veri yolu kullanmaktadır.
• Ġlk defa dar bir veri yolunda yüksek hızlar elde
edilmiĢtir.
• Veri yolu geniĢliği 1.6 GB/sn. dir
• Günümüzde kullanılan en son teknolojidir.
                   BELLEK BİRİMLERİ

                      ROM
                  Read Only Memory
               Sadece Okunabilir Bellek• Bilgileri kalıcı olarak saklayabilir
• Ġçine bilgi bir kere yazılır, daha sonra
değiĢtirilemez, silinemez.
• Ġlk yazma iĢlemini üretici yapar
•3 çeĢit ROM bellek bulunmaktadır
           BELLEK BİRİMLERİ


        ROM ÇEġĠTLERĠ


    ROM
PROM  EPROM    EEPROM
           BELLEK BİRİMLERİ

             PROM
          Programmable ROM
         Programlanabilir ROM• Standart ROM dan farkı
programlanabilir olmasıdır
• BoĢ olarak alınıp bir
kereye mahsus olmak
üzere içine bilgi
yerleĢtirilebilir.
                   BELLEK BİRİMLERİ

                  EPROM
             Erasable Programmable ROM
           Silinebilir Programlanabilir ROM• RAM lerin elektrik kesildiğinde
silinmesi, ROM ların ise sadece bir
kere programlanabilmesi sorununu
ortadan kaldırmak için üretilmiĢtir.
• Ġstenildiği kadar yazılıp silinebilir
kalıcı hafızadır.
• Üzerindeki pencereye kızılötesi ıĢık
gönderilerek silinir.
                     BELLEK BİRİMLERİ

                 EEPROM
        Electrically Erasable Programmable ROM
       Elektrikle Silinebilir Programlanabilir ROM• Bilgileri silmek için kızıl ötesine
ihtiyaç yoktur.
• Elektrikle silinebilir. Silinme iĢlemi
daha kolay olduğu için daha çok tercih
edilir.
• Bilgisayarımızda bulunan BIOS
EEPROM dur.
               BELLEK BİRİMLERİ


          FLASH ROM

• EEPROM ile aynı ailedendir.
• EEPROM aynı anda 1 byte lık bilgi
üzerinde iĢlem yapabilirken, FLASH
Rom 512 byte üzerinde iĢlem
yapabilir.
• Bu sebeple daha hızlıdır.
         BELLEK BİRİMLERİ
BELLEK MONTAJI
            BELLEK BİRİMLERİ

 MODÜL YAPISINA GÖRE
         RAM BELLEKLER


• SIMM
• DIMM
• SODIMM
• ÖZEL BOYUTLAR
                  BELLEK BİRİMLERİ

                    SIMM
           Single Inline Memory Module
             Tek Yerleşik Bellek Modülü• SIMM modüllerde her iki yönde
bulunan karĢılıklı pinler birbirine
bağlıdır.
                  BELLEK BİRİMLERİ
                     SIMM
           Single Inline Memory Module
             Tek Yerleşik Bellek Modülü• Ana karta belli bir eğimle takılırlar
                  BELLEK BİRİMLERİ

                   SIMM
          Single Inline Memory Module
            Tek Yerleşik Bellek Modülü• SIMM modüller, DIMM modüllere göre
daha eski teknolojiye sahiptirler ve daha
küçüktürler.
                           BELLEK BİRİMLERİ

                            SIMM
                  Single Inline Memory Module
                     Tek Yerleşik Bellek Modülü

    • Ġki çeĢit SIMM vardır

                      30 pin SIMM
                      72 pin SIMM• 30 pin SIMM modüller 8 bit veri aktarabilirken
• 72 pin SIMM modüller 32 bit veri aktarabiliyorlar
• Ayrıca 72 pin SIMM modüllerin ortasında bir çentik
bulunmaktadır
                  BELLEK BİRİMLERİ

                   DIMM
            Dual Inline Memory Module
             Çift Yerleşik Bellek Modülü• DIMM modüllerde her iki yönde
bulunan karĢılıklı pinler birbirine bağlı
değildir.
                  BELLEK BİRİMLERİ

                    DIMM
            Dual Inline Memory Module
             Çift Yerleşik Bellek Modülü• Ana karta dik olarak takılırlar
                   BELLEK BİRİMLERİ

                    DIMM
            Dual Inline Memory Module
             Çift Yerleşik Bellek Modülü

• DIMM modüllerde pin sayısı 168 tir.
• 64 bit bilgi aktarabilirler
                BELLEK BİRİMLERİ

               SODIMM
              Small Outline DIMM
               Ufak Anahat DIMM

• DIMM modüllerden tek farkı küçük
 olmasıdır.
• Notebook bilgisayarlar için üretilmiĢtir
                BELLEK BİRİMLERİ

              SODIMM
             Small Outline DIMM
              Ufak Anahat DIMM

• Ġki çeĢittir:
• 72 pin SODIMM 32 bit veri iletimini
 destekler
• 144 pin SODIMM 64 bit veri iletimini
 destekler
                   BELLEK BİRİMLERİ

                 SODIMM
                 Small Outline DIMM
                  Ufak Anahat DIMM

• Belli bir eğimle takılırlar.
• Kart üzerinde yatay dururlar
                  BELLEK BİRİMLERİ

                   RIMM
         RAMBUS Inline Memory Module
          RAMBUS Yerleşik Bellek Modülü

• Bilgileri 16 bitlik paketler halinde
 iletirler
• Hızlı olmalarından dolayı çabuk
 ısınırlar
• Isıyı dağıtmak için alüminyum tabaka
 ile çevrilidirler.
• RIMM modüllerde pin sayısı184 tür.
               BELLEK BİRİMLERİ

              C-RIMM
              Continuitiy RIMM
             RIMM Sonlandırıcısı

• RIMM modülleri takıldıktan sonra boĢ
 kalan yuvalara C-RIMM modülleri
 takılır
• BoĢ RIMM yuvası kalmamıĢsa C-
 RIMM takmaya gerek yoktur
• Amaç RIMM modüllerin bittiğini haber
 vermektir
  BELLEK BİRİMLERİ

 C-RIMM
Continuitiy RIMM
RIMM Sonlandırıcısı

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1258
posted:1/2/2011
language:Turkish
pages:46