d_word_refe_ekono_322 by qingyunliuliu

VIEWS: 179 PAGES: 12

									              1     Bakı Dövlət Universiteti

    Mexanika - Riyaziyyat fakültəsi


     “Ümumi iqtisadiyyat” kafedrası


       II kurs 428 №-li qrup tələbəsi


       Əliyeva Ülkər Yavər qızının


 “Azərbaycanda ÜDM və onun hesablanma dinamikası”

           mövzusundan
   FƏRDİ İŞİ
Müəllim: Mustafayev A.           BAKI 2009
                     2
   Milli iqtisadiyyat məsələsi “milli iqtisadi inkişaf” və “milli iqtisadi güc”
anlayışları ilə sıx əlaqəlidir. Həmin anlayışlar müxtəlif baxımdan milli
iqtisadiyyatın müəyyən zaman, il üçün vəziyyətini aşkar etmək, başqa ölkələrin
milli iqtisadiyyatları ilə müqayisə aparmaq üçün lazımdır. Yalnız milli iqtisadi
inkişaf səviyyəsi və gücü olan dövlətdə yüksək iqtisadiyyatdan söz gedə bilər.
   Klassik mə’nada iqtisadiyyat – insanların qeyri-məhdud tələbatının məhdud
təbii və istehsal imkanları ilə ödənilməsi problemlərini həll etməyə çalışan elm və
praktiki fəaliyyət sahəsidir. Bütövlükdə iqtisadiyyat iki böyük bölməyə ayrılır:
mikroiqtisadiyyat və makroiqtisadiyyat.
 Mikroiqtisadiyyat – ayrı-ayrı iqtisadi elementlərin iqtisadi davranışını öyrənir.
Belə elementlərə ev təsərrüfatları, firmalar sahələr və konkret bazarlar aiddir.
 Makroiqtisadiyyat isə əksinə iqtisadiyyatın bütövlükdə fəaliyyətini
tənzimləyir. Burada əsas diqqət məhsul və xidmətlərin ümumi həcmi və
qiymətlərin orta səviyyəsinin dəyişməsi, işsizliyin artıb-azalması kimi problem
üzərində cəmlənir. Məlum olduğu kimi iqtisadi proseslər tətbiq olunduğu
səviyyələrdən asılı olaraq fərqləndirilir. Bu baxımdan makroiqtisadi səviyyədə baş
verən proseslərin öyrənilməsi və onların məntiqi nəticələrini əvvəlcədən
müəyyənləşdirmək dövlətlər üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu tip nəticələrə
nail olmaq üçün müvafiq sahə ilə bağlı informasiyalar mövcud olmalıdır. Ayrı –
ayrı dövlətlər öz inkişaf xüsusiyyətlərinə və iqtisadiyyatının xarakterinə uyğun
olaraq makroiqtisadi göstəriciləri özündə əks etdirən sistemlər yaradırlar. Buna
baxmayaraq əksər İEÖ dünyadaqəbul edilmiş vahid yanaşmağa üstünlük
verməkdədirlər. Məhz buna görə də istər xarici iqtisadi fəaliyyətin reallaşdırılması
ilə əlaqədar olaraq, istərsə də ölkənin özünün iqtisadi inkişafı ilə bağlı təsəvür
yaradılması baxımından vahid nümunəyə malik göstəricilər sisteminin yaradılması
daha məqsədəuyğun hesab edilir. Həmin göstəricilər müasir dövrdə “Milli
Hesablar Sisitemi”nin əsasını təşkil edir. Başqa sözlə desək, Milli Hesablar
Sistemini iqtisadiyyatın mövcud vəziyyətini xarakterizə etmək üçün tətbiq edilən
göstəricilərin məcmusundan ibarətdir. MHS – iqtisadiyyatda ümumi məcmu
istehsalı ölçmək üçün, bir növ mühasibat hesabatı sistemi rolunu oynayır. Onun
                      3
əsas vəzifəsi milli məhsul və milli gəlirin yaranması və istifadəsi prosesinin
kompleks təhlili və informasiya tə’minatıdır. Ümumi şəkildə MHS mühasibat
hesabları formasında ikiqat qeyd prinsipi üzrə doldurulan cədvəllərdir. BMT-nin
müasir MHS-nin standart hesablarının sayı 600-ə yaxındır.

 Bütövlükdə MHS-lərin hesabları 3 sinifə ayrılır:

I sinif hesabları (konsolid hesablar) - iqtisadiyyatı bütövlükdə əhatə edir və əsas
makroiqtisadi nisbətləri xarakterizə edir (buraya ÜDM-nin aqreqasiya olunmuş
hesabları aiddir).

II sinif hesabları - I sinif hesablarının ayrı-ayrı məhsul və xidmətlərin istehsalı,
ehtiyatları və istifadəsi üzrə bölgüsünü xarakterizə edir.

III sinif hesabları - I sinif hesablarının iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sektorlarının gəlir
və xərclərinin nisbətləri kəsimində bölgüsünü və kapital məsrəflərinin
maliyyələşmə mənbələrini xarakterizə edir.

 Ən yüksək səviyyədə aqreqasiya olunmuş MHS 4 balans cədvəli kimi təsvir
oluna bilər: A – məcmu daxili məhsul; B – milli gəlir və onun bölgüsü; V – kapital
məsrəflərinin maliyyələşdirilməsi; F - xarici əməliyyatlar.

 Milli hesablar sisteminin (termin müəllifi Ed van. Klifordir) norveç (REFI –
real, financial) və ingilis (SAM – sosial accounting matrix) modelləri məşhurdur.
İngilis variantının müəllifi Nobel mükafatı laueratı R.Stoundur. BMT ingilis
modeli əsasında standart hesab sistemləri qəbul etmişdir.

 MHS daim təkmilləşdirilir. 1993-cü ildə BMT özünün 1968-ci ildə daxil etdiyi
hesabları əvəz edən yeni standartlar təsdiq etmişdir. Azərbaycan Respublikasında
statistik məlumatlar üzrə hesabatları və iqtisadi analiz metodlarını dünya
praktikasına uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə MHS keçilməsi üçün Respublika
Prezidentinin 1992-ci ilə xüsusi fərmanı olmuşdur.

 MHS mərkəzində ümumi daxili məhsul (ÜDM) durur. İkinci, makroiqtisadi
göstərici ümumi milli məhsuldur (ÜMM). Onların hər ikisi iqtisadiyyatın hər iki
sferasında maddi istehsal və xidmətlərdə fəaliyyətin nəticələrini əks etdirir. Hər
                      4
ikisi, bir il (kvartal, ay) müddətinə əmtəə və xidmət istehsalında bütün son məhsul
həcmini dəyər kimi müəyyən edir. Bu göstəricilər cari, qüvvədə olan qiymətlərdə
və sabit qiymətlərlə (hər hansı baza ilinə nisbətdə və ya xarici sabit valyutaya
nisbətdə) hesablanır.

 ÜMUMİ DАХİLİ MƏHSUL (ÜDM) milli hesаblаr sisteminin ən mühüm
göstəricilərindən biridir, istər mаddi istehsаl, istərsə də qeyri-mаddi хidmətlər
sаhələrində iqtisаdi vаhidlərin-rezidentlərin istehsаl fəаliyyətinin sоn nəticəsini
хаrакterizə edir və bu vаhidlərin sоn istehlак üçün məhsul və хidmətlər istehsаlı
üzrə yаrаtdığı əlаvə dəyərin həcmi ilə ölçülür. ÜDM iqtisаdi vаhidlərin-
rezidentlərin məhsul və хidmətlərin istehsаlçılаrı аrаsındа bölüşdürüldüyü ilкin
gəlirlərin, yəni muzdlu işçilərin əməк hаqqının,istehsаlа və idхаlа görə хаlis
vergilərin, ümumi mənfəətin və ümumi qаrışıq gəlirlərin məbləği, bаşqа sözlə,
gəlirlər üsulu ilə də müəyyənləşdirilə bilər. Ümumi dахili məhsuldаn istifаdə
edilməsi (хərclər üsulu) məhsul və хidmətlərin sоn istehlакını, əsаs каpitаlın
ümumi   yığımını,   mаddi  dövriyyə   vəsаitləri  ehtiyаtlаrının  dəyişməsini,
qiymətlilərin (sərvətlərin) хаlis əldə edilməsini və məhsul və хidmətlərin iхrаc və
idхаl sаldоsunu özündə birləşdirir.

 ÜDM nələri əhatə etmir: Baxmayaraq ki, ÜDM material və qeyri-material
sferasının hər ikisini əhatə edir, bu göstərciyə nəzərə alınması çətin və mümkün
olmayan bir çox əməliyyatlar və xidmətlər düşmür. Məsələn:

 -  Öz ev təsərrüfatındakı evdar qadınların işi;

 -  Hazır məhsul şəklinə salınmayan, özü üçün işləyən amillərin işləri (məsələn,
 kitab, nümunə, məqalə və s.);

 -  Barter mübadiləsi;

 -  Kölgə və ya gizli biznesin gəlirləri;

 -  Bəxşiş şəklində əmək haqqı və s.;
                  5
 ÜDM bütün üsullarla hesablanmasında qeyri-istehsal sövdələşməsi adlanan, o
cümlədən transfer ödəmələri daxil edilmir. Bu ödəmələrin həcmi, bir qayda olaraq
kifayət qədər böyükdür, lakin onlar sadəcə ÜDM yenidən bölgüsüdür.

 Transfer ödəmələrinə aşağıdakılar daxildir:

 -  Dövlət transfer ödəmələri, məsələn, sosial-sığorta üzrə ödənişlər, işsizliyə
 görə müavinətlər, təqaüdlər dövlət borcuna görə faiz ödəmələri;

 -  Xüsusi transfer ödəmələri, məsələn, xüsusi fondlardan birdəfəlik ödəmələr,
 xüsusi şəxslərə və təşkilatlara təqaüdlər;

 ÜDM-ə həmçinin təmiz maliyyə əməliyyatları daxil deyil. Məsələn, qiymətli
 kağızların alış və satışı. Belə ki, onlar cari istehsalı artırmırlar.

 ÜMM və ÜDM arasındakı fərqlər aşağıdakılardır: ÜDM ərazi əlamətinə görə
hesablanır. Bu müəssisələrin milli mənsubiyyəti nəzərə alınmadan ölkə ərazisində
yerləşən maddi və xidmətlər sferaları məhsullarının məcmu dəyərini göstərir.
ÜMM isə bu milli müəssisələrin yerləşməsindən asılı olmayaraq (öz ölkəsində və
ya xaricdə) milli iqtsadiyyatın hər iki sferasında bütün məhsul və xidmətlərin
məcmu dəyəridir. Beləliklə, ÜMM ÜDM-dan faktor gəlirlərinə görə fərqlənir.
Adətən ÜMM hesablamaq üçün ÜDM göstəricisinə xaricdə olan müəssisələrin və
fiziki şəxslərin mənfəət və gəliri ilə ölkədə olan xarici işçilərin və xarici
investorların mənfəət və gəlirlərinin fərqi əlavə edilir. Bu fərq stabil və liberal
iqtisadiyyatlı ölkələrdə böyük olmur. Qərbin aparıcı ölkələri üçün bu fərq ÜDM-un
1%-dən çox olmur.

 Respublikamızda ÜDM və ÜMM ilk dəfə 1998-ci ildən etibarən hesablanmağa
başlayıb. İstər ÜDM, istərsə də ÜMM hesablanarkən il ərzində istehsal edilmiş
əmtəə və xidmətlər bir dəfə nəzərə alınır, yəni onlar son məhsul kimi qəbul edilir
və bura aralıq məhsullar daxil edilmir. Axı aralıq məhsullar bir neçə dəfə istehsal
prosesinə daxil olur və təkrar hesablanır. ÜDM və ÜMM hesablanarkən təkrar
hesablanmaya yol verməmək üçün hər aralıq emal mərhələsindən sonra yaradılmış
əlavə dəyər nəzərə alınır. Son məhsul istehlakçıların təkrar satış üçün deyil, öz
istifadələri üçün aldıqları əmtəə və xidmətlərin dəyərinə deyilir. Aralıq məhsul isə
                   6
gələcəkdə emal olunacaq və yaxud gələcəkdə bir neçə dəfə təkrar satılacaq əmtəə
və xidmətlərin dəyərinə deyilir.

 ÜDM əsasən 3 metodla hesablanır: məsrəflər üzrə; gəlirlər üzrə; əlavə edilmiş
dəyər üzrə.

I.ÜDM-un məsrəflər üzrə hesablanması:

1) əhalinin istehlak xərcləri - (C),

2) ümumi xüsusi investisiyalar - (I),

3) əmtəə və xidmətlərin dövlət alışı - (G),

4) xalis ixracat (idxal və ixracın fərqi) - (Xn).

Deməli,

               ÜDM = C + I + G + Xn
II.ÜDM-un gəlirlər üzrə hesablanması:

1) əmək haqqı - (W),

2) faiz – (r),

3) renta – (R),

4) mənfəət – (m).

Bu gəlirlərin cəminə amortizasiya ayırmaları (d), dolayı vergilər (T) və
mülkiyyətdən vergi (T1) də əlavə edilir. Onda

           ÜDM = W + r + R + m + d + T + T1
Ölkədə fəaliyyət göstərən daxili və xarici vətəndaşların gəlirləri ÜDM-də daxil
edilir.

III.ÜDM-un əlavə dəyər üzrə hesablanması:

     Bu metod istehsal metodu adlanır və ÜDM-un bir il ərzində istehsal
olunmuş son məhsulun hər bir mərhələsində əlavə edilmiş dəyərlərin məcmusudur.
Əlavə edilmiş dəyər firmaların istehsal etdiyi məhsulun dəyəri ilə başqa firmaların
                  7
xammalın, materialın, yəni aralıq məhsulların alınmasına sərf etdiyi məbləğ
arasındakı fərqdir. Bu halda ÜDM-un kəmiyyəti bütün istehsalçı firmaların əlavə
etdikıəri dəyərlərin cəminə bərabərdir.

    Makroiqtisadi göstəricilər əksər hallarda MHS-nə aid olan göstəricilərlə eyni
məzmun daşıyır. Lakin makroiqtisadiyyat təhlil prosesində həmin göstəricilərinin
bir qismini ümumiləşdirə bilər: əgər ölkədə ÜDM hesablanirsa, bu zaman aralıq
istehlak müəyyən edilmir, çünki həmin istehlak yeni yaranan dəyərdə qiymətlə
ifadə olunur. Əgər aralıq istehlak da nəzərə alınardısa, onda ÜDM-un qiyməti
şişirilmiş olardı. Makroiqtisadiyyat etibarilə ÜDM il ərzində ölkədə istehsal edilən
son məhsul və xidmətlərin bazar dəyərindən ibarətdir. Burada son məhsul dedikdə
ÜDM-un o hissələri nəzərdə tutulur ki, həmin hissə cari istehsaldan kənarlaşdırılır
və istehlakın ödənilməsi üçün istifadə edilir. Bəzi hallarda bu göstəricilər altında
xalis ixrac və fondların amortizasiyası da əks etdirilir. Ümumilikdə son məhsul
cəmiyyətin ehtiyacları üçün, habelə şəxsi istehlakın ödənilməsi baxımından istifadə
edilən məhsul və ya xidmətdir. Bundan fərqli olaraq aralıq istehlak ÜDM-dən
çıxılır.

    Makroiqtisadi göstərici olan qiymətin ümumi səviyyəsi üzrə əldə olunan
qiymət indeksi ölkədə yeni yaranan dəyərin real artımını müəyyən etməyə imkan
verir. Başqa sözlə, qiymət indeksi vasitəsilə ÜDM-un artımında inflyasiyanın təsiri
aradan qaldırılır. Əgər qiymət indeksi cari il üçün müəyyən edilirsə, bu zaman cari
ilin qiymət indeksi baza içindəki qiymət bölünməklə əldə olunur və “%”
formasında ifadə olunur.
Azərbaycanda 1992-2006-cı illər üzrə Ümumi Daxili Məhsulun indeksinin artım
dinamikası aşağıdakı dioqramda göstərilmışdir.


       Ümumi Daxili Məhsulun indeksi (əvvəlki ilə nisbətən faizlə):
                    8
   Makroiqtisadi   baxımdan   iqtisadiyyatın  mövcud    vəziyyətinin
müəəyyənləşdirilməsi üçün müvafiq göstəricilərin qiymətləndirilməsi həyata
keçirilir. Bu baxımdan ümumi iqtisadiyyatda baş verən dəyişikliyi ÜDM özündə
əks etdirir. Başqa sözlə, ÜDM-un tərkib elementlərində baş verən bu və ya digər
dəyişiklik son nəticədə onun kəmiyyətcə dəyişməsinə səbəb olur. Qəbul olunmuş
qaydaya əsasən ÜDM-un strukturunda istehlak, investisiya, dövlət xərcləri, xalis
ixrac kimi fərqləndirilən elementlər daxil edilir. Həmin göstəricilər arasında olan
münasibətlər istənilən halda ÜDM-un ümumi həcminə bərabər olmalıdır. Bu
baxımdan onları aşağıdakı kimi ifadə etmək olar:


               Y = C + I + G + Nx
                     9
 Bu asılılıq onu göstərir ki, ÜDM-un ayrı-ayrı elementləri üzrə kəmiyyət dəyişikliyi
 baş verərsə, bu eyniliyi dəyişməyə səbəb ola bilməz.
      İldən ilə ÜDM istehsalında qeyri-neft sektorunun payı, eləcə də qeyri-neft
 sektoruna ayrılan investisiyaların həcmi artır. 2007-ci ilin yanvar-sentyabr
 aylarında Azərbaycanda ÜDM-in ümumi həcmi 27,1% artaraq 16 mlrd. 608 mln.
 manat təşkil edib. Proqnozlara görə, ÜDM-in artımı 2007-ci ilin sonlarına qədər
 28-29% səviyyəsində saxlanılacaq. Bununla yanaşı, hesabat dövründə ÜDM-in
 qeyri-neft sektorundakı həcmi 6 mlrd. 301,5 mln. manat təşkil edib ki, bu da 2006-
 cı ilin yanvar-sentyabr aylarının göstəricisindən 8,9% çoxdur. Bu da öz növbəsində
 kifayət qədər böyük göstərici hesab edilir. 2007-ci ilin 9 ayı ərzində Azərbaycanda
 televizor istehsalı 2,2 dəfə- 6,285 min ədəd artıb ki, bu da istehsalı 4,7 dəfə - 489
 ədəd artan minik avtomobilləri kimi ölkə üçün yeni məhsul hesab edilir. Bundan
 əlavə, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 331 traktor istehsal olunub. İllər üzrə ÜDM-in həcmi (manatla) və qeyri-dövlət sektorunun respublikanın

                     ÜDM-də xüsusi çəkisi (%-lə)


                                                    2005
  İllər                               2001
       1994  1995   1996   1997 1998  1999  2000       2002  2003   2004  (AZ
                                   (AZ
       (AZM)  (AZM   (AZM   (AZM (AZM)  (AZM)  (AZM       (AZM)  (AZM)  (AZM)  N)
Göstə-                                 M)
       mild  ) mild  ) mild  ) mild mild  mild  ) mild      mild   mild   mild  milyo
ricilər                                mild
                                                     n
 Ümumi
  Daxili                               2657       35732,  41872,
       1873,4 10669,0 13663,2 15791,4 17203,1 18875,4 23590,5     30312,3          11875,6
 Məhsul                                8,0        5    5
 (ÜDM)
  ÜDM-
 da özəl
       29,0  30,3   38    48  60,1  63,8  70,8  71,8   73,0   73,3   73,5  77
 sektorun
 payı(%)
      ÜDM-un kəmiyyət baxımından artımı bəzi hallarda əlavə təsirlər hesabına
 baş verə bilər: qiymətlərin səviyyəsinin yuxarı olması ÜDM-un səviyyəsini artırır,
 lakin reallıqda dəyər nisbətində həmin fərq yaranmır. Məhz bu amili aradan
 qaldırmaq üçün real ÜDM və nominal ÜDM ayrı-ayrılıqda müəyyən edilir.
                       10
     Nominal ÜDM      hesablandığı zaman cari ildəki məhsul və ya xidmətin
qiymətinin onların kəmiyyətinə hasili götürülür. Real ÜDM hesablandığı zaman
isə baza içinə nisbətən inflyasiya təsiri aradan qaldırılır. Real ÜDM və nominal
ÜDM arasındakı asılılıq defilyator əmsalı ilə müəyyən edilir. ÜDM-un
defliyatoru      ölçmək üçün nominal ÜDM-u           real ÜDM-a bölmək və
nəticəni 100 ə vurmaq lazımdır.


                    Qiymət və kəmiyyət


Illər     A məhsulunun    A məhsulunun   B məhsulunun    B məhsulunun
        qiyməti       miqdarı      qiyməti      miqdarı
  2001      1 AZN      100       2 AZN       50
    2002     2        150        3        100
    2003     3        200        4        150
İllər             Nominal ÜDM -un hesablanması
    2001  (1 AZN A məh x 100 A məh)+(2 AZN B məh x 50 B məh)=200 AZN
    2002  (2 AZN A məh x 150 A məh)+(3 AZN B məh x 100 B məh)=600 AZN
    2003   (3 AZN A məh x 200 A məh)+(4 AZN B məh x 150 B məh)=1200 AZN


        Real ÜDM-un hesablanması (2001-ci il baza ili kimi)
    2001   (1 AZN A məh x 100 A məh)+(2 AZN B məh x 50 B məh)=200AZN
    2002   (1 AZN A məh x 150 A məh)+(2 AZN B məh x 100 B məh)=350AZN
    2003   (1 AZN A məh x 200 A məh)+(2 AZN B məh x 150 B məh)=500AZN
                 ÜDM defliyatorunun hesablanması
    2001   200 AZN / 200 AZN x 100% = 100
    2002   600 AZN / 350 AZN x 100% = 171
    2003   1200 AZN/500 AZN x 100 % =240
Biz bu göstəricidən istifadə edib infilyasiyanı hesablaya bilərik:
                       11
          Sahələr üzrə ÜDM-nin artım dərəcəsi, 2002-05 (faiz)


                        Faktiki     Hesablanmış Proqnozlaşdırılmış
Sahə                  2002       2003   2004      2005

ÜDM                   10        11    10       26
Qeyri-neft ÜDM-             12        16    13       8
Sənaye                  4        6     4       57
Kənd təsərrüfatı             6        6     5       8
Tikinti                 82        48    41       2
Ticarət                 6        9     9       10
Nəqliyyat                              4.5      11.5
Rabitə                  10        11    36       36
Digər xidmətlər             8        12    11       11
                        12

                  Ədəbiyyat siyahısı:
1. N. Süleymanov «İqtisadi tarix» Bakı -1999


2. A.Eren “ Makro iktisad” Bursa 1992


3. «Ekonomika»   A.S. Bulatova. Moskva – 1997.


4. “İqtisadi nəzəriyyə” T.S. Vəliyev Ə.P.Babayev M.X.Meybullayev 2001


5. ”İqtisadi nəzəriyyə” Teymur Süleyman oğlu Vəliyev Bakı 2002


                  Həmçinin internet saytları:

    1. http//www.azstat.org

    2. http//www.referat.firststeps.az

    3. http//www.economy.gov.az

    4. http//www.deyerler.org

    5. http//www.wikipedia.org

								
To top