FIKIH MUAMALAT (PowerPoint) by dhudunk

VIEWS: 1,277 PAGES: 29

									 Kuliah Non-Kurikuler Ekonomi Islam 2010


   FIKIH MUAMALAT
     pengantar
        Dumairy


Shari’a Economics Forum (SEF) FEB UGM
    SYARIAT dan FIKIH

SYARIAT               FIKIH
Ketentuan2 hukum     Ilmu hukum agama,
dalam agama Islam.     ilmu hukum Islam.

Syariat merupakan pedoman kehidupan bagi
setiap muslim; berisi aturan2 kewajiban dan
larangan serta yang berstatus di antaranya.

wajib — sunnat — makruh — mubah — haram
     Ke-Kaffah-an Ajaran Islam
           ISLAM


 Aqidah       Syariat       Akhlaq


     Muamalah       Ibadah


Sosial   Budaya    Ekonomi     Politik      produksi   distribusi   konsumsi
Ilmu2 tentang Syariat Islam

   AL QUR’AN      AL HADITS   ILMU-ILMU      ILMU-ILMU
   AL QUR’AN       HADITS       USHUL FIQH         FIKIH
     Sejarah Syariat Islam

Syariat (dalam arti: ajaran) Islam, termasuk yang
menyangkut muamalat, sesungguhnya sudah
difirmankan Tuhan sejak rasul pertama (Nabi Adam
a.s.), kemudian mulai tersistematisasi melalui kitab
suci pertama (Taurat, Perjanjian Lama), dan
disempurnakan di dalam Al-Quran.
Q; al-Maidah, ayat 3:
Pada hari ini telah Aku sempurnakan agama (Islam)
untuk kalian, dan Ku-cukupkan nikmat-Ku, serta Ku-
ridhai Islam sebagai agama kalian.
     Sejarah Fikih Islam

Kesempurnaan syariat Islam semakin lengkap,
khususnya dalam urusan muamalat, dengan tuntunan
kehidupan yang diteladankan oleh Rasulullah melalui
hadits/sunnah (sabda, sikap, dan perbuatan) beliau.
Fikih Islam (ilmu tentang hukum Islam sbg agama yg
sudah sempurna) bermula pada masa kenabian
Muhammad s.a.w. manakala para sahabat mulai turut
mensyiarkan ajaran Islam yang diemban Rasulullah.
Kemapanan Fikih Islam mewujud manakala mulai
terdapat perbedaan praktik ajaran Islam sepeninggal
Rasulullah.
     Lingkup Fikih Islam

Muatan inti fikih adalah ketentuan2 mengenai ritus
ibadah, aturan2 praktis tentang tatacara persembahan
kepada Allah s.w.t.
[Persembahan = pemujaan + pernyataan syukur +
permohonan ampun + pemanjatan doa]
Akan tetapi cakupan materi fikih sesungguhnya juga
meliputi semua dimensi dan aspek totalitas ajaran
Islam; yakni dimensi aqidah (keimanan, tauhid, ber-
sifat transendental, hablum minAllah), dimensi akhlaq
(adab diri pribadi, bersifat personal), serta aspek
muamalat (kehidupan bermasyarakat, bersifat
horizontal, hablum minannas).
    Bidang Fikih Islam
     (yang sudah mapan)

Aturan bersuci-diri
Penegakan shalat
Penunaian zakat
Pelaksanaan puasa
Penunaian ibadah haji
        Perkawinan
        Waris dan wakaf
        Pengurusan jenazah
        Perniagaan
 Prinsip Hukum dalam Muamalah


       Hukum Asal


   Ibadah      Muamalah

Semua tidak boleh   Semua boleh
  kecuali yang
 diwajibkan (ada   kecuali yang
 ketentuannya)     dilarang
Strata Rujukan Hukum Islam

• Al-Quran
• Hadits/Sunnah
• Ijtihad
 metode:
   » qiyas
   » mashlahah mursalah
   » istihsan
   » istsh-hab
   » pengakuan atas ‘urf
      Metode2 Ijtihad

Qiyas
 menetapkan hukum berdasarkan adanya per-
 samaan ‘illat (causa prima)
Mashlahah mursalah
 menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan
 kepentingan manfaat bagi masyarakat luas
Istihsan
 menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan
 kebaikan atau manfaat sesuatu
      Metode2 Ijtihad

Istsh-hab
 melangsungkan keberlakuan sesuatu sepanjang
 belum ada ketentuan syariat yang mengubah
 atau membatalkannya
Pengakuan atas ‘urf
 melangsungkan keberlakuan suatu adat atau
 kebiasaan sepanjang tidak bertentangan dengan
 ketentuan syariat dan akal sehat
     AKAR PERMASALAHAN
   KEGIATAN EKONOMI/BISNIS
        DALAM ISLAM


Dipraktikkan dan terkandungnya unsur2 yang
terlarang/haram dalam berbagai kegiatan
ekonomi dan transaksi bisnis.
Praktik dan unsur2 yang terlarang itu adalah
(terutama) Maysir, Gharar, Riba, dan Bathil.
Di lain pihak, sering terjadi unsur yg seharus-
nya diterapkan justru tidak terkandung atau
tidak terlaksana.
 PENYEBAB TRANSAKSI DILARANG
Penyebab Dilarangnya Suatu Kegiatan
  Ekonomi atau Transaksi Bisnis

 [1]     [2]         [3]
Haram   Haram selain    Tidak sah
zatnya   zatnya      akadnya

             1. Rukunnya tidak
              terpenuhi
     1. Maysir
             2. Syarat tidak
     2. Gharar     terpenuhi
     3. Riba     3. Rukun dan Syarat
              tidak terpenuhi
    Larangan “MaGhRib”

Maysir
 transaksi yang mengandung unsur judi
Gharar
 perbuatan curang atau spekulatif yang
 menyebabkan kerugian pihak lain
Riba
 tambahan atas pengembalian pokok utang yang
 ditetapkan sebelumnya
               RIBA

   RIBA UTANG-PIUTANG         RIBA JUAL-BELI


  Riba Qardh  Riba Jahiliyyah   Riba Fadhl  Riba Nasi'ah


RQ: kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap
   pengutang.
RJ : utang yg dibayar melebihi pokoknya karena
   tidak lunas tepat waktu.
RF: pertukaran antarbarang sejenis dgn kadar
   atau takaran yang berbeda (lebih besar)
RN: penambahan jumlah atas penyerahan-
   tangguh.
  Larangan Tadlis dan Ihtikar

Tadlis
 tindakan penyembunyian informasi (atau
 sebagian informasi) dalam berniaga/berdagang,
 asymmetric information.
Ihtikar
 penimbunan barang dagangan untuk tujuan
 pelonjakan harga
Al Musyarakah (Kerjasama Modal Usaha)


NASABAH               BANK SYARIAH
 parsial                 parsial
Asset Value               Pembiayaan
        Projek / Usaha


         Keuntungan

        Bagihasil keuntungan
  sesuai dengan porsi kontribusi modal (nisbah)
       AL MUDHARABAH

       PERJANJIAN BAGIHASIL

NASABAH                 BANK
(Mudharib)             (Shahibul Maal)


        Projek / Usaha


       Pembagian Keuntungan


          MODAL
Murabahah
   dongeng kelahiran (asbabun nuzul)
 Ekonomika (Ilmu Ekonomi, Economics)
Kebutuhan manusia cenderung tak berbatas
Manusia senantiasa tidak pernah merasa puas
   barang     jumlah (quantity)
   jasa      mutu (quality)


Kelangkaan                Prinsip
         Optimalisasi
 (scarcity)               Ekonomi


Sumberdaya pemuas kebutuhan relatif terbatas
Sumberdaya diperoleh tidak dengan cuma-cuma
Isu kelangkaan merupakan premis ilmu
atau teori-teori ekonomi konvensional.

Premis: keyakinan mendasar tentang
sesuatu dan menjadi titik-tolak bagi
sebuah sikap atau tindakan.

Teori2 dalam ekonomika konvensional
dibangun/dirumuskan berdsrkan keya-
kinan mendasar bhw kebuthn manusia
tdk terbatas dan sumberdaya pemuas
kebuthn terbatas.
     Prinsip Ekonomi

manfaat maksimal        pengorbanan tertentu
Meraih manfaat maksimal dengan pengorbanan tertentu.
Dengan pengorbanan tertentu meraih manfaat maksimal.


manfaat tertentu       pengorbanan minimal
Meraih manfaat tertentu dengan pengorbanan minimal.
Dengan pengorbanan minimal meraih manfaat tertentu.

BUKAN:
Meraih manfaat maksimal dengan pengorbanan minimal !
   DAMPAK PRINSIP EKONOMI
   thd Perilaku para Pelaku Ekonomi

Landasan Kegiatan           Efisiensi

Suasana Kegiatan          Persaingan

Muara Suasana      Survival of the fittest

Sikap Pribadi          Individualistis

Kriteria Kinerja         Fisis-Materiil
EKONOMIKA ISLAMI
  (IQTEESHAD)
 [ISLAMONOMICS]
   DEFINISI EKONOMIKA ISLAMI
Ilmu ekonomi yg diturunkan dari ajaran Al-Qur’an
  dan hadits [Hasanuzzaman]
Implementasi sistem etika Islam dlm kegiatan ekn yg
 ditujukan utk pengemb moral masy. [MA Mannan]
Representasi perilaku ekonomi ummat muslim utk
 melaksanakan ajaran Islam secara kaffah [Naqvi]
Pengeth utk merealisasikan kesejahteraan manusia
 melalui alokasi dan distribusi sumberdaya seirama
 dgn maqasiq syariah [Umer Chapra]
LANDASAN EKONOMI ISLAM

LANDASAN AKIDAH
 Ridha Allah SWT
LANDASAN SYARIAH
 Al-Qur’an
 Hadits
 Ijtihad
LANDASAN AKHLAK
 Kejujuran
 Keadilan
 Kerja sama
 PILAR-PILAR EKONOMI ISLAM

1. Larangan Riba
2. Kewajiban Zakat
3. Larangan Berjudi
  (termasuk berspekulasi)
4. Keharusan Sukarela
5. Larangan Swa-Aniaya
  (apalagi menganiaya orang/pihak lain)
6. Pembolehan Peranserta Pemerintah
     Falsafah Ekonomi Syariah

           Falah
     Kesejahteraan dunia dan akhirat

 Keadilan    Keseimbangan     Kemaslahatan
 menghindari    Riil-Finansial     Iman/taqwa
 hal-hal yang:   Risiko-Hasil     Regenerasi
 Riba, Maysir   Bisnis-Sosial       Jiwa
Gharar, Dzalim,  Material-Spiritual    Harta
 dan Haram     Kini-Kelak       Akal
          UKHUWAH
    SYARIAH            AKHLAQ
           AQIDAH

								
To top