HL Hrvatska Lutrija Pravila igre - kladionica by AldoUrem

VIEWS: 1,073 PAGES: 20

More Info
									Ulica grada Vukovara 72 
Ur. br. HLOS‐02/3‐2010/55 
Zagreb,  23. 08. 2010.

     Na osnovi članka 9. st. 1. i 2.,  i članka 54. st. 1. Zakona o igrama na sreću (NN br. 
87/09), članka 44. Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću 
u  casinima  (NN  br.  38/10),  na  automatima  i  uplatnim  mjestima  kladionica,  kao  i  čl.  3. 
Pravilnika  o  priređivanju  igara  klađenja  na  daljinu  (NN  br.  8/10),  Uprava  Hrvatske  Lutrije 
d.o.o. donijela je dana 23. kolovoza 2010. godine :
 
 
                OPĆA PRAVILA KLAĐENJA
  
 
 
I. TEMELJNE ODREDBE
 
                       Članak 1. 
    Ovim Pravilima potanje se uređuju uvjeti priređivanja igara klađenja koja organizira 
Hrvatska Lutrija d.o.o. (dalje: priređivač).
    Preduvjeti  za  sudjelovanje  u  igri  klađenje  putem  interneta  propisani  su  Općim 
pravilima  sudjelovanja  u  igrama  Hrvatske  Lutrije  putem  interneta  (dalje:  Opća  pravila  
Internet sudjelovanja).

                          Članak 2. 
       Klađenje  je  igra  na  sreću  u  kojoj  sudionik  (dalje:  igrač)  pogađa  ishode  sportskih  i 
drugih  događaja  predloženih  od  priređivača,  a  iznos  mogućeg  dobitka  je  određen  visinom 
koeficijenta po kojem je zaključena oklada i iznosom uloga.
              Nisu  dopuštena  klađenja  koja  su  u  suprotnosti  s  pozitivnim  zakonskim  propisima  i 
općim moralnim načelima.  
                              
                          Članak  3. 
       Uplata za igru klađenje može se primati na uplatnim mjestima ili putem interneta. 
       Uplatno  mjesto  u  smislu  ovih  pravila  jest  mjesto  opremljeno  on‐line  terminalom  za 
primanje uplata u stalnoj vezi sa sustavom priređivača (dalje: ON‐LINE sustav) pomoću kojeg 
igrač može uz posredovanje predstavnika priređivača odigrati igru klađenje. 
       Primanje  uplata  za  igru  klađenje  putem  interneta  vrši    se  na  internet  stranicama 
priređivača  putem  kojih  igrač  može  u  interakciji  sa  ON‐LINE  sustavom  priređivača 
samostalno odigrati  igru. 

                            
                            
                       Članak 4.
     Ova  Pravila  jesu  isključiva  zakonska  i  pravna  osnova  za  zaključivanje  ugovora  o 
sudjelovanju u klađenju (adhezijski ugovor).
     Na uplatnim mjestima ugovor iz stavka 1. zaključuje se između priređivača i igrača na 
osnovi  prihvata  općih  uvjeta  (ponude)  sadržanih  u  ovim  Pravilima,  po  slobodno  izraženoj 
volji igrača, činom uplate iznosa ispisanog na izdanoj potvrdi o uplati. 
     Za sudjelovanje u igri klađenje putem interneta  ugovor iz st.1. zaključuje se između 
priređivača i igrača na osnovu prihvata Općih pravila Internet sudjelovanja, te prihvata općih 
uvjeta  propisanih  i  sadržanih  ovim  Pravilima,  po  slobodno  izraženoj  volji  igrača,  odabirom 
ponuđenih  opcija  za  odigravanje  i  potvrdom  uplate  odabrane  kombinacije  na  Internet 
stranici priređivača. 
     Ova Pravila obvezuju ugovorne strane. 
      
                        Članak 5. 
    Potvrda  u  smislu  ovih  Pravila  smatra  se  potvrda  o  uplati  i  njen  identičan  zapis  u 
centralnom sustavu priređivača, kao i elektronička potvrda o uplati (dalje: e‐potvrda). 
    Igračem  u  raznovrsnim  klađenjima  smatra  se  punoljetna  fizička  osoba  koja  je  sa 
priređivačem zaključila ugovor iz čl. 4. ovih Pravila, u dokaz čega posjeduje potvrdu o uplati 
ako je svoju igru uplatila na uplatnom mjestu ili u čijoj je e‐potvrdi zapisan njegov (igračev) 
identifikacijski  broj,  pod  uvjetom  da  je  sadržaj  potvrde  zapisan  na  neizbrisivi  medij  prije 
početka odigravanja događaja zapisanih na istoj, te da su računalni ispis na potvrdi i zapis na 
neizbrisivom mediju identični. 
    Fizička osoba mlađa od  18 godina ne može biti sudionik u igri.  
    Radi potvrde punoljetnosti sudionik je dužan, na zahtjev priređivača predati istom na 
uvid važeću osobnu ispravu.  
    Djelatnicima    priređivača  neposredno  uključenim  u  rad  kladionica  (Služba  klađenja, 
prodavači) nije dopušteno klađenje na uplatnim mjestima priređivača. 

 
II. OPIS I VRIJEME TRAJANJA KLAĐENJA
 
                          Članak 6.
       Priređivač  priređuje  klasično  klađenje  (uplate  se  zaprimaju  do  početka  određenog 
događaja) i klađenje uživo (uplate se zaprimaju prije početka i za vrijeme trajanja određenog 
događaja).
               Priređivač ne smije nuditi oklade na događaje u kojima su natjecatelji u vlasništvu ili 
suvlasništvu priređivača.
               Klađenje se priređuje trajno.

 
 
 
 
 
Primanje uplata oklada na uplatnom mjestu 
                          
                       Članak 7. 
    Uplate  za  sudjelovanje  u  igri  klađenje  na  uplatnom  mjestu  primaju  se    isključivo 
putem    ON‐LINE  sustava,  očitavanjem  popunjenog  pomoćnog  listića  ili  unosom  koda 
unaprijed pripremljenog listića. 

 
Primanje uplata putem interneta 
                           
                        Članak 8. 
     Za  sudjelovanje  u  igri  klađenje  putem  interneta,  igrač  se  mora  registrirati  kod 
priređivača  na  način  kako  je  to  opisano  u  Općim  pravilima  Internet  sudjelovanja,  prihvatiti 
ista  i uplatiti novčana sredstva na svoj virtualni račun (dalje HL račun) za pokriće uplate igre.  
     Svaki registrirani igrač dobiva jedinstveni 9‐znamenkasti identifikacijski broj. 
     Uplate  za  sudjelovanje  u  igri  klađenje  putem  interneta  primaju  se  isključivo  na 
Internet  stranici  priređivača  putem  ON‐LINE  sustava,  odabirom  ponuđenih  opcija  za 
odigravanje i potvrdom uplate.  
      

Kladionička lista
                              
                           Članak 9.
               Uplate oklada primaju se na temelju javno objavljene (na uplatnom mjestu, teletekst 
i internet stranicama priređivača) kladioničke liste.
                Kladionička  lista  je  skup  svih  događaja  za  koje  priređivač  organizira  (omogućuje) 
klađenje.
               Kladionička lista sadrži  najmanje sljedeće podatke:
               ‐ naziv događaja,
               ‐ šifru događaja,
               ‐ koeficijente za događaj po tipovima,
               ‐ datum i vrijeme početka događaja.
               Podaci na kladioničkoj listi su informativnog karaktera, te su podložni promjenama. 
U slučaju relevantnih naknadnih promjena, važeći su izmijenjeni podaci.
              U slučaju da se naknadno ustanovi kako dodatne obavijesti informativnog karaktera, 
koje služe kao pomoć igračima (podloga u tenisu, rezultat prve utakmice, broj kola i dr. ) nisu 
bile točne, zaprimljene oklade se uzimaju u obzir, neovisno o toj činjenici.
              Vrijednost koeficijenata ponuđenih na kladioničkoj listi utvrđuje priređivač, uzimajući 
u obzir relevantne podatke o ekipama ili pojedincima koji sudjeluju u događaju.
Na relevantnost podataka kladioničke liste ne utječu pogreške u redoslijedu slova u nazivu 
ekipe  (npr.  FC  Barcelona  –  CF  Barcelona)  ili  pojedinca  (npr.  Santoro  –  Samtoro),  ili 
eventualnog  mjesta  održavanja  događaja,  ako  ne  zadiru  u  bit  oklade  i  ne  utječu  na  važeći 
rezultat, pa je takva oklada važeća. Oklada nije važeća ako drugonavedeni natjecatelj igra na 
svom  službenom  terenu,  izuzev,  ako  taj  teren  nije  prijavljen,  kod  službenog  organizatora 
natjecanja,  kao  službeni  teren  prvonavedenog  natjecatelja  (ekipe  i  dr.).  U  tom  slučaju 
zaprimljene oklade  se uzimaju u obzir. Kao službeni teren može biti prijavljen matični teren, 
ali (iz različitih razloga npr. nedostatak tehničkih uvjeta) i neki drugi teren.
              Pravilo  iz  prethodnog  stavka  se  ne  odnosi  na  natjecanja  na  tzv.  neutralnom  terenu 
(razni  turniri,  svjetska,  europska  prvenstva,  olimpijada,  univerzijada  i  sl...).  Svi  sudionici 
takvih natjecanja će se smatrati da igraju na neutralnom terenu bez obzira da li su iz države u 
kojoj se  takvo turnirsko natjecanje održava.
           Oklada nije važeća ako pogreška u nazivu mijenja njezinu bit (npr. Manchester Utd. – 
Manchester City).                      
 
Načini klađenja, simboli 
                              
                          Članak 10.
               Klađenja su moguća  na sljedeće načine:
               ‐ pojedinačno (solo), 
               ‐ zbirno (akumulirano),
               ‐ sistemsko.
               Za označavanje ishoda klađenja upotrebljavaju se simboli: "1", "2", "X", "12" , "1X" i 
"X2", koji u pravilu znače:
                "1"  ‐  pobjedu  natjecatelja  (ekipe  i  sl.)  koji  je  u  ponudi  naveden  kao  prvi  po 
redoslijedu,
                "2"  ‐  pobjedu  natjecatelja  (ekipe  i  sl.)  koji  je  u  ponudi  naveden  kao  drugi  po 
redoslijedu,
               "X" ‐ tip bez pobjednika (neodlučeno, odnosno neriješeno),
               "12" – pobjedu natjecatelja (ekipe i sl.) koji je u ponudi naveden kao prvi ili drugi po 
redoslijedu (na pomoćnom listiću  u stupcu 6 (ishodni tip) prekrižiti kvadratiće 1 i 2),
                "1X"  ‐  neporaženog  natjecatelja  (ekipe  i  sl.)  koji  je  u  ponudi  naveden  kao  prvi  po 
redoslijedu (na pomoćnom listiću  u stupcu 6 (ishodni tip) prekrižiti kvadratiće 1 i X),
               "X2" ‐ neporaženog natjecatelja (ekipe i sl.) koji je u ponudi naveden kao drugi po 
redoslijedu (na pomoćnom listiću  u stupcu 6 (ishodni tip) prekrižiti kvadratiće X i 2).
                Iznimno  ti  simboli  mogu  imati  i  drugačije  značenje  od  gore  navedenog,  što  će  na 
kladioničkoj  listi  biti  naznačeno  u  vidu  napomene  (pr.  NAPOMENA:1=1.mj.  X=1‐3.mj.   2=1‐
6.mj.).
               Za označavanje posebne vrste ishoda klađenja upotrebljavaju se simboli: "11", "12", 
"13", "14", "15", "16", "17", "18" i "19", čije će značenje na kladioničkoj listi biti naznačeno u 
vidu napomene (pr. NAPOMENA: Točan rezultat 11 – 0:0, 12 – 1:0, 13 – 2:0, 14 – 0:1, 15 – 
1:1, 16 – 2:1, 17 – 0:2, 18 – 1:2, 19 – ostali rezultati). 
 
                          Članak 11.
                Pojedinačno  (solo)  klađenje  je  oklada  na  ishod  samo  jednog  odabranog  događaja, 
koji  je  karakteriziran  koeficijentom  klađenja,  pod  uvjetom  da  nije  označen  ograničenjem 
(npr. aku 3, +3 i sl.).
                Pravo na dobitak je ostvareno pogađanjem točnog ishoda događaja.
                 Ukoliko  je  događaj  završio  bez  službenog  rezultata  (nije  ni  započeo,  nije  završen, 
klađenje je bilo zaključeno nakon završetka predmetnog događaja ili tijekom tog događaja…), 
igrač ima pravo na preračunati dobitak sukladno čl. 13. i  14. ovih Pravila.
                Kod  klađenja  uživo  oklade  se  zaprimaju  prije  početka  i  tijekom  odigravanja 
određenog  događaja,  a  oklade  zaprimljene  po  njegovu  završetku  su  ništavne  i  na  njih  se 
obračunava koeficijent 1,00.
               Zbirno (akumulirano) klađenje je oklada na više pojedinačnih događaja na jednom 
listiću.
                U  akumuliranom  klađenju  može  se  igrati  maksimalno  30  događaja  (više  pomoćnih 
listića).  U  pravilu,  pravo  na  dobitak  je  ostvareno  točnim  pogađanjem  ishoda  svih  igranih 
događaja.
               Moguće je kombinirati sve ponuđene događaje, ukoliko nisu označeni ograničenjem 
(npr.  "samo  solo",  "ne  može  se  kombinirati  međusobno").  Npr.:  klađenje  na  događaj  Real 
Madrid‐Barcelona tip 1 i događaj Karlović‐Hewitt tip 1.
               Ne  mogu  se  udruživati  međusobno  ovisni  događaji  kao  na  primjer  klađenje  na 
poredak  natjecatelja  sa  klađenjem  na  pobjedu  istog  u  pojedinačnom  susretu  istog 
natjecanja,  osim  u  iznimnim  situacijama   (npr.:  moguće  je  kombinirati  broj  koševa  igrača  s 
brojem koševa ekipe). 
               Npr.: Karlović "1‐4" u kombinaciji s Karlović‐Hewitt tip 1 na istom turniru.
                Ukupni  koeficijent  je  umnožak  pojedinačnih  koeficijenata  tipova  ishoda  događaja 
koji  je  uvijek  zaokružen  na  dvije  decimale.  Pravo  na  dobitak  ostvareno  je  samo  uz 
pretpostavku da igrač točno pogodi tipove svih odabranih događaja. Npr.: Arsenal‐Liverpool 
tip 1, Milan‐Inter tip X. Pravo na dobitak ostvareno je ako pobijedi Arsenal, a utakmica Milan‐
Inter završi neodlučeno.
Ukoliko  je  jedan  ili  više  događaja  završio  bez  službenog  rezultata  (nije  ni  započeo,  nije 
završen ili je klađenje bilo zaključeno nakon završetka predmetnog događaja ili tijekom tog 
događaja) a kada je su pogođeni ishodi za ostale događaje u akumuliranom klađenju, igrač 
ima pravo na preračunati dobitak sukladno čl. 13. i 14.  ovih Pravila.
Kod  klađenja  uživo  oklade  se  zaprimaju  prije  početka  i  tijekom  odigravanja  određenog 
događaja,  a  oklade  primljene  po  njegovu  završetku  su  ništavne  i  na  njih  se  obračunava 
koeficijent 1,00.
Izuzetno, prilikom žalbe igrača zbog slučaja tzv. "nemoguće oklade", na sve tako obuhvaćene 
događaje obračunava se koeficijent 1,00. 
Npr: tipovanje na istovremenu pobjedu dva natjecatelja na istom teniskom turniru
               Sistemsko klađenje je posebna vrsta klađenja koja omogućuje različite kombinacije 
odigranih  događaja.  Sve  pojedine  kombinacije  izrađuje  računalo.  Npr.:  ako  je  na  listiću 
odigrano 9 događaja i naznačeno da se igra sistem 6 od 9, računalo generira 84 kombinacije 
sa  6  akumuliranih  događaja.  Igrač  ostvaruje  dobitak  ako  pogodi  najmanje  6  bilo  kojih 
događaja  iz  sistema,  kao  i  7,  8  i  svih  9  događaja.  Sistem  je  nedobitni  ako  ima  manje  od  6 
pogođenih događaja.
                U  "sistemu"  igrač  može  igrati  fiksne  (konstantne)  događaje  koji  će  se  ponavljati  u 
svakoj kombinaciji. Pri tome broj kombinacija u sistemu neće se mijenjati, već će se povećati 
broj događaja u pojedinoj kombinaciji.
        Ulog po svakoj kombinaciji unutar jednog sistema jednak je za svaku kombinaciju.     
        Ulog po kombinaciji izračunava se dijeljenjem ukupnog uloga i broja kombinacija.
                Na  svaku  pojedinu  kombinaciju  unutar  sistemskog  klađenja  na  odgovarajući   način 
primjenjuju se odrednice o zbirnom (akumuliranom) klađenju.
               Na jednoj potvrdi  može se odigrati više sistema.
 
 
Vrste klađenja (oklada)
                             
                          Članak 12.
               Priređivač omogućuje slijedeće vrste oklada:
               a) utakmice sa dva moguća ishoda ("1" i "2"),
               b) utakmice sa tri moguća ishoda ("1", "2" i "X"),
               c) pobjeda pojedinca (ekipe i sl.) u kratkotrajnim i dugotrajnim natjecanjima 
               d) poredak pojedinca (ekipe i sl.) u kratkotrajnim i dugotrajnim natjecanjima 
               e) "SVI PROTIV", "SVI OSTALI" i "NE PLASMAN",
               f) ostalo 
                             
                          Članak 13.
               a) Klađenje na događaje sa dva moguća ishoda 
                Kod  ovakvih  klađenja  igrač  pogađa  točan  ishod  događaja,  pri  čemu  u  obzir  dolaze 
dva moguća ishoda ("1" i "2") npr.:
                ‐  na  utakmicama  bez  određenog  redovnog  vremena  igre  kada  o  pobjedi  odlučuje 
propisani broj bodova ili setova (tenis, odbojka i dr.),
 
               b) Klađenje na događaje sa tri moguća ishoda
               Kod ovakvog klađenja igrač pogađa točan ishod događaja, pri čemu u obzir dolaze tri 
moguća ishoda ("1", "X", "2"), npr.: nogomet, hokej, rukomet i dr.
                Posebna  vrsta  klađenja  na  događaje  (utakmice)  sa  tri  moguća  ishoda  su  tzv. 
dvotipovi. Pod dvotipom se podrazumijeva simultano klađenje na dva ishoda. 
                Npr.: dvotip (1X) znači klađenje na pobjedu i/ili neodlučno ekipe koja je navedena 
kao prva u poretku.  Igrač gubi samo u slučaju pobjede ekipe označene kao druge u poretku.
 
               c) Klađenje na pobjedu u dugotrajnim i kratkotrajnim natjecanjima
                Kod  ove  vrste  klađenja  igrač  pogađa  pobjednika  natjecanja  određene  discipline. 
Npr.: igrač tipuje pobjedu Karlovića na US Open‐u  s koeficijentem 10. Za navedeno klađenje 
nebitno je pod kojim okolnostima će do toga doći. Ukoliko tipovani natjecatelj iz bilo kojeg 
razloga ne pobijedi, izuzev nenastupanja, klađenje je izgubljeno. 
 
               d) Klađenje na poredak u dugotrajnim i kratkotrajnim natjecanjima
               Pri klađenju na poredak igrač određuje mjesto u poretku pojedinca,  odnosno ekipe 
u granicama navedenim prema službenoj listi rezultata.
Ako se više pojedinaca ili ekipa nađe na mjestu u granicama navedenim prema službenoj listi 
rezultata,  tada  se  koeficijent  klađenja  mijenja  tako  da  se  (koeficijent)  množi  sa  brojem 
zadovoljavajućih  mjesta  u  navedenim  granicama,  a  dobiveni  umnožak  se  dijeli  sa  brojem 
pojedinaca  odnosno  ekipa  koji(e)  se  nalaze  u  granicama  navedenim  prema  službenoj  listi 
rezultata. U slučaju da je tako dobiveni preračunati koeficijent manji od 1,00, obračunat će 
se koeficijent 1,00.
Npr.:  klađenje  "1‐4"  znači  da  igrač  tipuje  poredak  pojedinca  ili  ekipe  od  1.  do  4.  mjesta. 
Oklada  je  dobitna  ukoliko  se  tipovani  pojedinac  ili  momčad  plasira  na  jedno  od  prva  četiri 
mjesta. Ako se tri ekipe ili pojedinci plasiraju na diobu 3., 4. i 5. mjesta, tada se primjenjuje 
korekcija koeficijenta iz prethodnog stavka, tj. koeficijent na plasman 1‐4. mjesto se množi sa 
2 (3. i 4. mjesto) i dijeli sa 3 (jer 3 sudionika dijele 3., 4. i 5. mjesto). 
 
               e) Klađenje tipa "SVI PROTIV" , "SVI OSTALI" i "NE PLASMAN"
               Kod klađenja "SVI PROTIV" igrač tipuje da neće pobijediti natjecatelj (momčad) koji 
je u ponudi naveden kao pobjednik. Npr.: igrač tipuje da će u  slalomu pobijediti netko drugi 
a ne Janica Kostelić. Listić je dobitan ako pobijedi bilo koji natjecatelj osim Janice Kostelić.
               Klađenje "SVI OSTALI" znači okladu na pojedinca, momčad ili rezultat koji nisu 
pojedinačno naznačeni u ponudi.
               Klađenje na "NE PLASMAN" (npr.: "NE 1‐2" znači da će natjecatelj biti ispod  drugog 
mjesta.
 
               f) Ostale oklade
               Npr.: 
               ‐ točan rezultat odabrane utakmice 
               ‐ rezultat poluvremena i kraja utakmice, rezultat nakon 5 inninga,
               ‐ klađenje na dio događaja (poluvrijeme, set…),
               ‐ pobjeda pojedinca ili ekipe uz unaprijed određenu razliku ‐ hendikep
               ‐ strijelac prvog ili nekog drugog unaprijed određenog zgoditka na utakmici,
               ‐ ukupan broj golova, koševa, kornera itd. na utakmici,
         ‐ broj pogodaka u određenom natjecanju ili broj pogodaka u grupi događaja 
         (jednom  kolu, tjednu, natjecanju…)
               ‐ najbolji strijelac natjecanja,
               ‐ dueli pojedinaca ili ekipe(tko da više golova, koševa)
               ‐ iznimno kod klađenja uživo: sljedeći korner, prekršaj, karton itd.
 
 
Utvrđivanje ishoda sportskih događaja
 
                         Članak 14.
                Pri  određivanju  ishoda  sportskih  događaja  koji  su  predmet  klađenja,  priređivač 
postupa na slijedeće načine:
                Kod  događaja  koji  imaju  čvrsto  određeno  vrijeme  igranja,  kao  važeći  rezultat  se 
uzima u obzir ishod određen (ostvaren, postignut) u regularnom vremenu (vrijeme određeno 
pravilima  određenog  natjecanja  i  eventualna  sudačka  nadoknada),  osim  u  slučaju  kada 
priređivač već u ponudi odredi da se za neki događaj uzima u obzir samo konačni rezultat ili 
rezultat  određenog  dijela.  Iznimno,  regularno  vrijeme  igre  može  biti  i  skraćeno  ako 
zadovoljava  kriterije  zadane  od  službenih  tijela  dotičnog  natjecanja  (npr.:  sudac  može 
prekinutu nogometnu utakmicu proglasiti završenom ako je odigrano više od 80% regularnog 
vremena igre). 
               Kod događaja koji nemaju čvrsto određeno vrijeme igranja, službenim se rezultatom 
smatra onaj rezultat kada su postignuti propisani bodovi, setovi itd. 
Nikakve kasnije izmjene ili odluke pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj prekinut ili nedovršen u događajima koji nemaju točno određeno vrijeme igre 
(skijanje, skijaški skokovi, auto‐moto utrke…), a usprkos tomu je objavljen vrijedeći službeni 
rezultat, dobitci će se isplaćivati sukladno objavljenom rezultatu. 
       Sve dodatne odredbe (napomene) koje su definirane na kladioničkoj listi smatraju se 
važećima  prilikom  određivanja  rezultata  i  odnose  se  isključivo  na  onaj  tip  klađenja  (grupu 
događaja)  ispod  koje  su  napisane.  Iznimno,  sve  napomene  koje  se  odnose  na  osnovni 
događaj (klađenje na susret, poredak…) vrijede i za sve izvedene događaje (tipove klađenja).
     U  slučaju  prestanka  odigravanja  događaja,  vrijedeće  su  sve  oklade  na koje  nastavak 
događaja  ne  bi  mogao  imati  utjecaja  na  ishod  oklade  (npr.  prvi  gol,  prvi  set,  zbroj  golova, 
zbroj  gemova,  rezultat  poluvremena  itd.).  Na  primjer  Teniski  meč  koji  se  igra  na  dva 
dobivena  seta  prekinut  je  pri  rezultatu  6:0  1:6  4:4.  Kod  tipa  klađenja  "zbroj  gemova"  s 
granicom  X=22  dobitni  tipovi  su  2  i  X2  (više  od  zadane  granice)  jer  bi  u  eventualnom 
nastavku navedenog meča, a kako god treći set završio (6:4, 7:5, 7:6, 6:7, 5:7, 4:6) ukupan 
zbroj gemova bio veći od zadane granice. U ovom slučaju tipovi 1, X i 1X su nedobitni.  Kod 
tipa klađenja  "hendikep", a u kojem prvi natjecatelj u prije navedenom teniskom meču ima 
od strane priređivača zadan hendikep od ‐3 gema dobitni tip bi bio X2 jer bi u eventualnom 
nastavku  navedenog  meča,  a  kako  god  treći  set  završio  (6:4,  7:5,  7:6,  6:7,  5:7,  4:6)  drugi 
natjecatelj  imao  ili  više  ili  jednaki  broj  osvojenih  gemova   od  prvog  natjecatelja.  U  ovom 
slučaju tipovi 1X, X i 2 bi bili ignorirani (na njih bi se obračunavao koeficijent 1,00.) jer bi u 
eventualnom  nastavku  meča  u  nekim  situacijama  ti  tipovi  mogli  bili  nedobitni,  a  u  nekim 
dobitni. Tip 1 bi bio nedobitni jer u eventualnom nastavku meča prvi natjecatelj niti u jednoj 
situaciji ne bi mogao imati veći broj osvojenih gemova od drugog natjecatelja. 
     U  slučaju  da  je  pojedini  događaj  započeo  prije  vremena  objavljenog  na  kladioničkoj 
listi, a priređivač zaprimi uplatu nakon stvarnog vremena početka događaja, oklada je za taj 
događaj ništavna i obračunava se koeficijent 1,00.
     Za  događaje  kod  kojih  je  došlo  do  prekida,  predaje  ili  odgode,  a  od  strane 
organizatora  natjecanja  je  službeno  potvrđeno  da  navedeni  događaj  neće  početi  ili  se 
nastaviti  u  roku  48  sati,  priređivač  može  i  prije  isteka roka  od  48  sati  na  te  događaje 
obračunati koeficijent 1,00 i isplatiti eventualne dobitke.
     Kod  klađenja  uživo   ukoliko  događaj  počne  u  roku  od  30  minuta  od  najavljenog 
termina  početka  odigrane  oklade  su  važeće.  Ako  se  događaj  prekine  i  nakon  prekida  se 
nastavi ili ponovno počne u roku od 30 minuta odigrane oklade su važeće. Primljene oklade 
su ništavne ako događaj ne počne (nastavi se, ponovno počne) u roku 30 minuta i na njih se 
obračunava koeficijent 1,00. Iznimno, kod klađenja uživo na tenis ne vrijedi pravilo čekanja 
30 minuta već su u slučaju prekida zbog ozljede, kiše, mraka i sl. primljene oklade ništavne 
odmah nakon što sudac proglasi meč prekinutim i na njih se obračunava koeficijent 1,00.
     Kod klađenja uživo u slučaju smetnji tijekom prijema ili prekida prijema televizijskog 
prijenosa u sjedištu priređivača postupa se na slijedeće načine:
Ukoliko  se  radi  emitiranja  reklama  ili  zakašnjenja  pri  uključivanju  televizijskog  prijenosa  i  u 
prvom i u drugom poluvremenu ne vidi početni udarac, sve oklade na tu izvedenicu događaja 
su ništavne.
U slučaju prekida prijema televizijskog prijenosa priređivač zadržava pravo  ukloniti iz 
ponude klađenje uživo na taj događaj ili  ga zadržati u ponudi i pričekati nastavak emitiranja. 
Sve oklade zaprimljene prije prekida prijema uzimaju se u obzir. 
Ako su oklade zaprimljene prije prekida mogle biti ili jesu završene tijekom prekida prijema, 
njihovi rezultati bit će objavljeni naknadno, najkasnije u roku od 48 sati od prekida prijema 
prijenosa. Ukoliko se iz bilo kojeg razloga rezultati za određene događaje ne mogu utvrditi u 
navedenom roku, oklade za te događaje su ništavne i na njih se obračunava koeficijent 1,00.  
Ukoliko  priređivač  u  nastavku  prijema  prijenosa,  nastavi  s  ponudom  klađenja  uživo  na  isti 
događaj,  oklade  na  događaje,  dijelove  događaja  i  njihove  izvedenice  koji  nisu  mogli  biti 
završeni tijekom trajanja prekida i oklade primljene nakon ponovno uspostavljenog prijema 
prijenosa  isplaćivat  će  se  kao  i  obično,  u  pravilu  odmah  po  odigravanju  događaja,  dijelova 
događaja i njihovih izvedenica.
Ukoliko  dođe  do  prekida  televizijskog  prijenosa  na  uplatnom  mjestu,  a  prijem  televizijskog 
prijenosa u sjedištu priređivača je neometan, sve primljene oklade uzimaju se u obzir.
       Kod klađenja na učinak igrača (broj golova igrača u nogometu, rukometu, vaterpolu, 
broj koševa igrača u košarci itd.), oklada je važeća samo ako je igrač ušao u igru. U slučaju da 
je  igrač  bio  na  klupi  za  pričuve  (nije  aktivno  sudjelovao  u  igri),  oklada  na  taj  događaj  je 
ništavna i na nju se obračunava koeficijent 1,00.
 
 A) NOGOMET, RUKOMET, KOŠARKA, VATERPOLO, HOKEJ, AMERIČKI NOGOMET, RUGBY, 
ODBOJKA, MALI NOGOMET, HOKEJ NA TRAVI…
 
       Kod  klađenja  uživo  na  sljedeći  karton  (prekršaj,  izmjenu),  u  slučaju  da  obje  ekipe  u 
istom  prekidu  (pod  prekidom  se  smatra  prekid  aktivne  igre  bilo  radi  odluke  suca,  izlaska 
lopte van terena, nereda na tribinama itd.) dobiju karton (naprave prekršaj, izvrše izmjenu) 
taj događaj je ništavan i na njega se obračunava koeficijent 1,00.
       Kod  klađenja  uživo  na  sljedeći  korner  uzimaju  se  u  obzir  i  bit  će  priznati  samo  oni 
korneri  koji  su  izvedeni  (npr.  u  slučaju  da  je  korner  dosuđen,  ali  nije  izveden  jer  je  u 
međuvremenu odsviran kraj utakmice korner se ne priznaje).
       Kod  klađenja  uživo  u  rukometu   na  tip  klađenja  Tko  daje  X‐ti  gol  (npr.  Tko  daje  43. 
gol)   odnosi  se  i  na  eventualne  produžetke,  ali  ne  i  na  izvođenje  sedmeraca  nakon 
produžetaka.
       Ako  je  događaj  otkazan  ili  odgođen  i  nije  počeo  u  roku  od  48  sati  od  zadnjeg 
objavljenog vremena na kladioničkoj listi, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se 
koeficijent 1,00.
             Ako je događaj prekinut prije isteka regularnog vremena i nije ponovo počeo niti je 
nastavljen  u  roku  od  48  sati,  oklada  za  taj  događaj  je  ništavna  i  obračunava  se  koeficijent 
1,00.
             Ako  je  događaj  prekinut  prije  isteka  regularnog  vremena  i  u  roku  od  48  sati  je 
nastavljen  (odigravanje  događaja  od  trenutka  prekida  do  regularnog  kraja  ),  u  obzir  se 
uzimaju odigrani koeficijenti.
             Ako  je  događaj  prekinut  prije  isteka  regularnog  vremena  i  u  roku  od  48  sati  je 
ponovno počeo (odigravanje događaja od prve minute do regularnog kraja) sve oklade koje 
su u skladu s čl. 14. stavak 5. ovih pravila su važeće i u obzir se uzimaju odigrani koeficijenti, 
a sve ostale oklade su ništavne i na njih se obračunava koeficijent 1,00.
              U  slučaju  promjene  mjesta  događaja  koju  priređivač  nije  navijestio,  oklada  ostaje 
važeća, osim kada drugonavedeni natjecatelj igra na svom službenom terenu. Tada je oklada 
ništavna i obračunava se koeficijent 1,00.
       Pravilo iz prethodnog stavka se ne odnosi na natjecanja na neutralnom terenu (razni 
turniri,  svjetska,  europska  prvenstva,  olimpijada,  univerzijada  i  sl...).  Svi  sudionici  takvih 
natjecanja će se smatrati da igraju na neutralnom terenu bez obzira da li su iz države u kojoj 
se  takvo turnirsko natjecanje održava.
        Ako  momčad  odustane  prije  početka  događaja,  oklada  na  pobjedu  je  ništavna  i 
obračunava se koeficijent 1,00.
 
 
 
 
 
 B) OSTALI SPORTOVI
TENIS, STOLNI TENIS, SNOOKER
               
               U slučaju da su natjecatelji prije vremena završili dvoboj zbog odustajanja jednog od 
natjecatelja (predaja…), ili diskvalifikacije, ili dvoboj nije ni počeo zbog odustajanja jednog od 
natjecatelja, na ishod meča se obračunava koeficijent 1,00.
                Ako  je  događaj  prekinut  ili  ne  počne  u  predviđeno  vrijeme,  ali  je  završen  u  tijeku 
službenog trajanja turnira, u obzir se uzimaju igrani koeficijenti.
Ako je pri definiranju događaja eksplicite navedeno da se utakmica igra na 2 dobivena seta 
(Pr:  NAPOMENA:  Igra  se  na  2  seta.)  a  stvarno  se  igra   na  3  dobivena  seta,  ili  obrnuto,  sve 
oklade na taj susret i sve njegove izvedenice smatraju se nevažećima i na njih se obračunava 
koeficijent 1,00.
 
SKIJANJE, SKIJAŠKI SKOKOVI, SKELETON, SANJKANJE, BOB
 
                Za  rezultat  događaja  uvijek  se  uzima  u  obzir  redoslijed  određen  prvim  službenim 
objavljivanjem organizatora natjecanja.
          Kasnije izmjene, odluke pojedinca ili komisije uzimaju se u obzir ukoliko priređivač 
bude upoznat s njima prije objave svojih službenih rezultata.
          U slučaju da prijavljeni natjecatelj odustane prije početka natjecanja, obračunava se 
koeficijent 1,00.
Sudjelovanjem  u  natjecanju  smatra  se  službeni  start  svakog  pojedinog  natjecatelja,  izuzev 
nastupa na treninzima, kvalifikacijama i probnim serijama.
Ako  natjecatelj  bude  diskvalificiran  ili  odustane  u  vrijeme  događaja,  smatra  se  da  je 
natjecatelj sudjelovao u događaju.
U slučaju da je natjecanje otkazano ili odgođeno i nije održano na istom terenu u roku od 48 
sati od zadnjeg objavljenog vremena na kladioničkoj listi, oklada za taj događaj je ništavna i 
obračunava se koeficijent 1,00.
U slučaju da je natjecanje prekinuto i nije ponovo održano na istom terenu u roku od 48 sati, 
oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00.
Ako se natjecanje održi u roku 48 sati na istom terenu, u obzir se uzimaju igrani koeficijenti.
                Kod  klađenja  na  duel  pojedinca,  oklada  je  nevažeća  ukoliko  oba  natjecatelja 
odustanu u prvoj vožnji, ili ostvare istovjetni plasman. 
               U slučaju da oba natjecatelja u duelu odvoze jednaki broj vožnji, pobjednik duela je 
onaj natjecatelj koji je bio bolje plasiran nakon posljednje odvožene vožnje (serije, skoka).
               U slučaju odustanka oba natjecatelja u različitim vožnjama, pobjednik duela je onaj 
natjecatelj koji je odvozio više vožnji.
                U  slučaju  da  natjecatelj  A  odustane  u  tijeku  prve  vožnje  (iz  bilo  kojeg  razloga  ne 
završi), a natjecatelj B završi prvu vožnju (bez obzira koje je mjesto zauzeo), pobjednik duela 
je natjecatelj B.
               U slučaju da natjecatelj A završi prvu ali se ne plasira u drugu vožnju, a natjecatelj B 
se plasira u drugu vožnju i u toj drugoj vožnji odustane iz bilo kojeg razloga, pobjednik duela 
je natjecatelj B. 
 
 
 
 
NATJECANJE S KONJIMA, AUTOMOBILIMA, MOTORIMA, ČAMCIMA I BICIKLIMA
 
               Za rezultat događaja uzima se u obzir konačni redoslijed, određen prvim službenim 
objavljivanjem organizatora natjecanja.
        Kasnije  izmjene,  odluke  pojedinca  ili  komisije  uzimaju  se  u  obzir  ukoliko  priređivač 
bude upoznat s njima prije objave svojih službenih rezultata.
       Ako  je  događaj  otkazan  ili  odgođen  i  nije  počeo  u  roku  od  48  sati  od  zadnjeg 
objavljenog vremena na kladioničkoj listi, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se 
koeficijent 1,00.
       Ako  je  događaj  otkazan  prije  početka  zbog  odustajanja  jednog  od  natjecatelja, 
obračunava se koeficijent 1,00.
       U slučaju da natjecatelj odustane prije početka natjecanja, obračunava se koeficijent 
1,00.
       Sudjelovanjem  u  natjecanju  ne  smatra  se  nastup  na  treninzima,  kvalifikacijama  i 
probnim serijama.
               Ako natjecatelj bude diskvalificiran ili odustane u vrijeme događaja, smatra se da je 
sudjelovao u događaju.
               Ako događaj ponovo počne na istom terenu u roku 48 sati, u obzir se uzimaju igrani 
koeficijenti.
               Kod klađenja na duel pojedinaca, oklada je važeća ukoliko barem jedan od njih ima 
(ostvari) službeni plasman.
               U slučaju odustanka oba natjecatelja, pobjednikom duela smatra se onaj natjecatelj 
koji  je  prešao  veći  broj  krugova,  a  u  slučaju  istog  broja  krugova  obračunava  se  koeficijent 
1,00.
Kod  klađenja  tipa  završava/ne  završava  utrku,  smatra  se  da  je  natjecatelj  završio  utrku 
ukoliko je ostvario službeni plasman prema važećim pravilima federacije koja je organizirala 
natjecanje.
 
 BORILAČKI SPORTOVI
 
               Pobjednikom događaja smatra se natjecatelj koji je nakon završetka borbe proglašen 
za pobjednika.
               U slučaju da su natjecatelji prije vremena završili dvoboj zbog odustajanja jednog od 
natjecatelja (povreda, predaja, diskvalifikacija...), protivnik se smatra pobjednikom i u obzir 
se uzima igrani koeficijent.
                Ako  je  događaj  otkazan  prije  početka  dvoboja  zbog  odustajanja  jednog  od 
natjecatelja, obračunava se koeficijent 1,00.
           Ako  je  događaj  otkazan  ili  odgođen  i  nije  počeo  u  roku  od  48  sati  od  zadnjeg 
objavljenog vremena na kladioničkoj listi, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se 
koeficijent 1,00.
               Ako se događaj prekine i ne počne ponovo u roku od 48 sati od zadnjeg objavljenog 
vremena na kladioničkoj listi, obračunava se koeficijent 1,00. Ako događaj ponovo počne u 
roku od 48 sati, u obzir se uzimaju igrani koeficijenti.
 
 
 
 
ATLETIKA, PLIVANJE
 
                Za  rezultat  događaja  u  obzir  se  uzima  konačni  rezultat,  određen  prvim  službenim 
objavljivanjem organizatora natjecanja.
         Kasnije izmjene, odluke pojedinca ili komisije uzimaju se u obzir ukoliko priređivač 
bude upoznat s njima prije objave svojih službenih rezultata.
         Ako se  događaj  prekine i ne počne ponovo u roku od 48 sati od zadnjeg objavljenog 
vremena na kladioničkoj listi, obračunava se koeficijent 1,00. Ako događaj ponovo počne u 
roku od 48 sati, u obzir se uzimaju igrani koeficijenti.
               Sudjelovanjem u natjecanju smatra se službeni start svakog pojedinog natjecatelja, 
izuzev nastupa na treninzima i probnim serijama.
               Ukoliko dva natjecatelja u duelu nastupaju u više utrka do kraja programa tog dana, 
kao pobjednik duela uzima se bolje plasirani u kasnijoj utrci.
                Ako  je  događaj  otkazan  prije  početka  zbog  odustajanja  jednog  od  natjecatelja 
obračunava  se  koeficijent  1,00.  Ako  natjecatelj  bude  diskvalificiran  (npr.  zbog  pogrešnog 
starta, ulaska u tuđu prugu, prijestupa ili slično) ili odustane u vrijeme događaja, smatra se 
da je natjecatelj sudjelovao u događaju.
                Ako  je  događaj  otkazan  ili  odgođen  i  nije  počeo  u  roku  od  48  sati  od  zadnjeg 
objavljenog vremena na kladioničkoj listi, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se 
koeficijent 1,00.
                Kod  klađenja  na  duel  pojedinca  oklada  se  odnosi  samo  na  sudionike  iste  utrke 
(grupe, serije itd.). Ukoliko natjecatelji ne nastupaju u istoj utrci (grupi, seriji itd.) oklada je 
nevažeća.
 
GOLF
 
                Za  rezultat  događaja  u  obzir  se  uzima  konačni  rezultat,  određen  prvim  službenim 
objavljivanjem organizatora natjecanja  (što vrijedi i u slučaju, ako se igra na samo 15 od 18 
rupa).   
                Kasnije  izmjene,  odluke  pojedinca  ili  komisije  uzimaju  se  u  obzir  ukoliko  priređivač 
bude upoznat s njima prije objave svojih službenih rezultata.
               Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije ponovo počeo u roku od 48 sati od zadnjeg 
objavljenog vremena na kladioničkoj listi, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se 
koeficijent 1,00. 
                Ako  je  događaj  otkazan  prije  početka  zbog  odustajanja  jednog  od  natjecatelja, 
obračunava se koeficijent 1,00.
              Ako događaj ponovo počne u roku od 48 sati, u obzir se uzimaju igrani koeficijenti.
              Ako natjecatelj bude diskvalificiran ili odustane u vrijeme događaja, smatra se da je 
natjecatelj sudjelovao u događaju.
 
BASEBALL
               
               Svaka baseball utakmica definirana je imenima obje ekipe i danom početka utakmice 
po lokalnom vremenu (pod lokalnim vremenom se smatra vremenska zona u kojoj se susret 
odigrava).
               Za konačan i službeni rezultat baseball utakmice smatra se onaj rezultat do kojeg se 
došlo i nakon eventualnog produžetka.
               Ukoliko se utakmica u baseballu neće odigrati u objavljenom danu, ili  iz bilo kojeg 
razloga  završi  nerješenim  rezultatom,  ili  je  prekinuta  a  trenutačni  rezultat  nije  priznat  kao 
službeni, obračunava se koeficijent 1,00.
               U slučaju prestanka odigravanja događaja, regularne su sve oklade na koje nastavak 
događaja ne bi mogao utjecati na tip ishoda oklade (npr. rezultat nakon prvih 5 inninga, zbroj 
bodova i sl.).
               Igraju li međusobno iste ekipe istog dana (po lokalnom vremenu u vremenskoj zoni 
u kojoj se utakmica odigrava) dvije baseball utakmice, predmet klađenja je utakmica koja je 
prva odigrana, osim ako nije drugačije navedeno.
                U  slučaju  promjene  mjesta  događaja  koju  priređivač  nije  navijestio,  oklada  ostaje 
važeća, osim kada drugonavedeni natjecatelj igra na svom službenom terenu. Tada je oklada 
ništavna i obračunava se koeficijent 1,00.
Pravilo iz prethodnog stavka se ne odnosi na natjecanja na neutralnom terenu (razni turniri, 
svjetska, europska prvenstva, olimpijada, univerzijada i sl.). Svi sudionici takvih natjecanja će 
se  smatrati  da  igraju  na  neutralnom  terenu  bez  obzira  da  li  su  iz  države  u  kojoj  se   takvo 
turnirsko natjecanje održava.
                Ako  momčad  odustane  prije  početka  događaja,  oklada  na  pobjedu  je  ništavna  i 
obračunava se koeficijent 1,00.

 III. PODRUČJE NA KOJEM SE PRIREĐUJE KLAĐENJE
 
                         Članak 15.
               Klađenje se priređuje na teritoriju RH, osim u slobodnim zonama.
 
 
 
IV. UVJETI I VRIJEME POD KOJIMA SUDIONIK U KLAĐENJU MOŽE 
   ODUSTATI OD IZVRŠENE UPLATE
 
                         Članak 16.
       Uplatna mjesta  
            
       Igrač  može  odustati  od  izvršene  uplate  (stornirati,  poništiti)  najkasnije  u  roku  od  5 
minuta od trenutka zaprimanja uplate na uplatnom mjestu (datuma i vremena zapisanog na 
potvrdi  o  uplati),  pod  uvjetom  da  nije  isteklo  vrijeme  označeno  za  početak  događaja  na 
potvrdi o uplati.               
               Iznimno kod klađenja uživo oklada je zaključena ispisom potvrde i igrač je ne može 
mijenjati ili otkazati (NE POSTOJI MOGUĆNOST STORNIRANJA). 
               Obavijest igračima o uvjetima i vremenu u kojem mogu odustati od izvršene uplate 
mora biti istaknuta na vidnom mjestu na svim uplatnim mjestima priređivača.
  
       Internet  
        
       Za uplatu putem interneta igrač mora izvršiti dvostruku potvrdu željene transakcije 
uplate igre. Jednom izvršena transakcija uplate ne može se poništiti.  

 
V. MINIMALNA VISINA UPLATE PO JEDNOM UPLAĆENOM LISTIĆU   (POTVRDI)
 
                              Članak 17.
               Minimalna uplata po potvrdi iznosi 2,00 kuna.       
               Prilikom svake uplate priređivač naplaćuje manipulativni trošak u visini od 5% od 
vrijednosti uloga.
 
 
 VI. MAKSIMALNI IZNOS DOBITKA PO JEDNOM UPLAĆENOM LISTIĆU (POTVRDI), ODNOS  
       UPLATA ‐ DOBITAK TIJEKOM IGRE I NAČIN IZVJEŠTAVANJA O ISTOM
 
                              Članak 18.
                Maksimalni  iznos  dobitka  po  listiću  (potvrdi),  odnosno  kombinaciji  u  sistemskom 
klađenju, uvjetovan je brojem prognoziranih ishoda događaja, pa shodno tome iznosi:
               
               ‐ do             50.000,00 kn                                        1 do   3 događaja
               ‐ do           100.000,00 kn                                        4 do   6 događaja
               ‐ do           350.000,00 kn                                        7 do 10 događaja
               ‐ do           500.000,00 kn                                      11 do 15 događaja
               ‐ do        1.000.000,00 kn                                      16 do 30 događaja.
 
               Maksimalni dobitak po sistemskom listiću ne može biti veći od 1.000.000,00 kuna.
               Maksimalni iznos dobitka po listiću (potvrdi,) kod klađenja uživo iznosi 10.000 kuna.
 
 
 VII. POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA ILI ODGODE DOGAĐAJA 
        KOJI JE PREDMET PONUDE KLAĐENJA
 
                              Članak 19.
                U  slučaju  otkazivanja  ili  odgode  događaja  koji  je  predmet  ponude  klađenja 
primjenjuju se odrednice članka 14. ovih Pravila.
 
 
VIII. OPIS POMOĆNOG KLADIONIČKOG LISTIĆA, POTVRDE O UPLATI I E‐POTVRDE
 
Pomoćni kladionički listić
                                    
                              Članak 20.
               Jedinstveni pomoćni kladionički listić sastoji se od jednog dijela, pravokutnog oblika, 
dimenzija  105 x 169,1 mm.
               Pomoćni kladionički listić sadrži slijedeće elemente:
               ‐ redni broj događaja,
               ‐ polja za označavanje fiksnih događaja,
               ‐ polja za označavanje šifre događaja,
               ‐ polja za označavanje tipa klađenja (oklade),
               ‐ polja za označavanje broja događaja u sistemu,
               ‐ polja za označavanje manipulativnog troška
               ‐ polja za označavanje odabira uloga (uplate) ukupno ili po kombinaciji
               ‐ polja za označavanje visine uloga (ili uplate) po kombinaciji
               ‐ polja za joker broj
               ‐ serijski broj listića
 
 
Potvrda o uplati 
                              
                          Članak 21.
               Potvrda o uplati je računalni ispis na vrpci.
               Gledajući odozgo prema dolje, potvrda o uplati sadrži slijedeće podatke:
 
a) potvrda o uplati za solo ili zbirno (akumulirano) klađenje
               ‐ logo priređivača
               ‐ skraćeni naziv priređivača (Hrvatska Lutrija d.o.o.),
               ‐ adresa priređivača,
               ‐ osobni identifikacijski broj i žiro račun priređivača,
               ‐ telefon i Internet adresa priređivača,
          ‐adresa uplatnog mjesta
               ‐ potvrda o uplati
               ‐ naziv igre (Klađenje),
               ‐ redni broj važećeg tjedna,
               ‐ uplatni broj (šifra prodavača i redni broj potvrde),
               ‐ broj, opis igranih događaja i koeficijent svakog događaja,
               ‐ ukupni koeficijent,
               ‐ ulog,
               ‐ iznos manipulativnog troška,
               ‐ ukupna uplata,
               ‐ najveći mogući dobitak,
               ‐ šifra prodajnog mjesta,
               ‐ datum i vrijeme uplate,
               ‐ kontrolni kod.
 
b) potvrda o uplati za sistemsko klađenje
               ‐ logo priređivača
               ‐ skraćeni naziv priređivača (Hrvatska Lutrija d.o.o.),
               ‐ adresa priređivača,
               ‐ osobni identifikacijski broj i žiro račun priređivača,
               ‐ telefon i Internet adresa priređivača,
          ‐adresa uplatnog mjesta
         ‐ naziv igre (Klađenje),
               ‐ potvrda o uplati
               ‐ redni broj važećeg tjedna,
               ‐ uplatni broj (šifra prodavača i redni broj potvrde),
               ‐ broj, opis igranih događaja i koeficijent svakog događaja,
               ‐ broj kombinacija,
               ‐ ulog po kombinaciji,
               ‐ ukupni ulog,
               ‐ iznos manipulativnog troška,
               ‐ ukupna uplata,
               ‐ najveći mogući dobitak,
               ‐ šifra prodajnog mjesta,
               ‐ datum i vrijeme uplate,
               ‐ kontrolni kod.
       Potvrde o uplati mogu sadržavati i druge informacije.
       Potvrda  o  uplati  je  isključivi  dokaz  sudjelovanja  u  klađenju  prilikom  uplate  na 
uplatnom mjestu, te mora sadržavati sve navedene podatke.  
              Potvrde o uplati koje nemaju podatke iz prethodnog stavka su nevažeće.
 
 
Elektronička potvrda o uplati – e‐potvrda  
                             
                          Članak 22. 
       E‐potvrda  je  elektronički  zapis  potvrde  o  uplati  koja  se  nalazi  na  virtualnom  računu 
igrača  (HL  račun)  u  centralnom  sustavu  priređivača  i  označena  je  identifikacijskim  brojem 
igrača.  E‐potvrda  je  isključivi  dokaz  za  sudjelovanje  u  igri  onih  igrača  koji  u  istoj  sudjeluju 
putem interneta. 
       E‐potvrda  sudjeluje  u  onom  kolu  igre  za  koje  je  njen  računalni  ispis  zapisan  na 
neizbrisivom mediju. 
       U e‐potvrdi osim podataka koji se nalaze na potvrdi o uplati iz članka 21. nalazi se i 9‐
znamenkasti identifikacijski broj igrača. 
                             

IX.  NAČIN OBJAVLJIVANJA IZNOSA DOBITAKA I REZULTATA 
      KLAĐENJA (OKLADA)
 
                         Članak 23.
       Izvješće  o  rezultatima  (ishodima)  klađenja  pojedinog  dana  (službeni  rezultati) 
priređivač će objaviti javno, u pravilu idućeg dana, na oglasnim pločama uplatnih mjesta, te 
na svojim Internet stranicama. 
       Izvješće iz prvog stavka obvezno sadrži: šifru događaja; naziv događaja; tip događaja. 
 
 
X. NAČIN I ROK ISPLATE NOVČANIH DOBITAKA 
 
                         Članak 24.
               Igrač ima pravo na isplatu dobitka ukoliko je točno prognozirao ishode događaja na 
potvrdi o uplati (listiću), u svemu sukladno članku 11. i  14. ovih Pravila.
               Za okladu koja je ništavna (nevažeća), obračunava se koeficijent 1,00.
               U slučaju da su oklade na listiću (potvrdi o uplati) za sve događaje ništavne, igrač ima 
pravo na povrat ukupne uplate (ulog+manipulativni trošak).
 
                            
                         Članak 25.
                Dobici se u pravilu isplaćuju nakon  objavljivanja službenih rezultata, a najkasnije u 
roku 30 dana od objave. 

                       Članak 26. 
    Za uplatu primljenu na uplatnim mjestima:   
    Dobici u iznosu do 20.000,00 kn isplaćuju se u pravilu na uplatnom mjestu na kojem 
je uplaćena oklada, a sve dobitke priređivač isplaćuje u svom sjedištu, odnosno u sjedištima 
svojih poslovnica, ukoliko internim aktima nije drugačije odlučeno. 
                          
                       Članak 27. 
    Pri isplati dobitka igrač je dužan priređivaču predati ispravnu (neoštećenu) potvrdu o 
uplati, koja u potpunosti sadrži sve elemente navedene u čl. 21. ovih Pravila. 
    Dobitna potvrda o uplati je ona za koju se provjerom putem ON‐LINE sustava utvrdi 
da je dobitna. Uz predaju potvrde o uplati iz st.1. ovog članka, dobitnik je dužan predati na 
uvid svoju osobnu ispravu (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putovnica) osobi koja obavlja 
isplatu. 
 
                       Članak 28. 
    Za uplatu primljenu putem interneta: 
    ‐ Isplata svih dobitaka evidentira se na virtualnom računu igrača (HL računu) 
početkom isplate za pojedini dobitak.  
    ‐ Isplaćeni dobitak odmah se umanjuje je za iznos poreza na dobitke ako dobitak 
podliježe tom porezu 
    ‐ Isplata dobitka sa HL računa igrača, obavlja se na zahtjev igrača u roku 3 radna dana. 
     
                       Članak 29. 
    Na dobitke, ostvarene u igri klađenja dobitnik plaća porez sukladno čl.52 Zakona o 
igrama na sreću.  

                                      Članak 30.
                Pravo  na  isplatu  dobitka  zastarijeva  u  roku  od  60  dana  od  dana  objave  izvješća  o 
rezultatima klađenja, odnosno događaja na dobitnoj potvrdi. 
               
                                      Članak 31.
                Za  obveze  prema  igračima  priređivač  odgovara  svim  svojim  sredstvima  ako  su 
ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim Pravilima.
               Za isplatu dobitaka ostvarenih klađenjem temeljem ovih Pravila jamči RH.
                                                                                                                                                           
                                      Članak 32.
               Igrači koji smatraju da su ostvarili neki od dobitaka a priređivač ih nije utvrdio, imaju 
pravo podnijeti prigovor najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za isplatu dobitaka iz čl. 
30. ovih Pravila.
               Prigovor se dostavlja priređivaču preporučenom pošiljkom ili neposredno predaje u 
radnom vremenu priređivača.
                Pravovremeno  podnijeti  prigovor  je  onaj  koji  je  primljen  kod  priređivača  u  roku  iz 
stavka 1. ovog članka.
                Prigovori  primljeni  nakon  isteka  roka  iz  stavka  1.  ovog  članka  smatraju  se 
nepravovremenim i odbacuju se.
 
                         Članak 33.
          Pravovremeno primljene prigovore razmatra Komisija imenovana od priređivača.
                Nakon  provedenog  postupka  i  utvrđenog  činjeničnog  stanja,  Komisija  o  nađenom 
sastavlja zapisnik, te odlukom obavještava igrača.
 
 
 XI. NAČIN UPOZNAVANJA IGRAČA S OVIM PRAVILIMA
 
                         Članak 34.
        Ova Pravila biti će objavljena na internetskim stranicama priređivača, najkasnije do  
dana  29.08.2010. godine
 
                         Članak 35.
       Ova Pravila nalaze se na prodajnim mjestima priređivača.
       Osobama zainteresiranim za sudjelovanje u klađenjima priređivač je dužan omogućiti 
upoznavanje s ovim Pravilima, odnosno dati ih na uvid.
 
 
 XII. OBVEZNE EVIDENCIJE
 
                         Članak 36.
               Tijekom priređivanja raznovrsnih klađenja predviđenih ovim Pravilima, priređivač je 
obvezan voditi mjesečne evidencije sukladno čl. 51 Zakona o igrama na sreću. 
 
 
XIII. UVJETI POD KOJIMA PRIREĐIVAČ MOŽE ODREĐENIM OSOBAMA PRIVREMENO ILI  
         STALNO ZABRANITI ILI OGRANIČITI SUDJELOVANJE U KLAĐENJU
 
                         Članak 37.
       Priređivač  zadržava  pravo  da  u  određenom  trenutku  može  potpuno  ili  djelomično 
odbiti klađenje, a naročito u slučajevima:
‐  eventualne  pogreška  priređivača  (pogreška  na  kladioničkoj  listi,  krivo  upisani  događaji  ili 
koeficijenti, povučen događaj iz ponude ili slično)
‐ kada postoji opravdana sumnja u namještanje ishoda sportskih događaja ili ukoliko postoji 
sumnja  da  igrač,  grupa  njih  ili  treća  osoba  raspolaže  informacijama  koje  ishod  sportskog 
događaja čine izvjesnim
‐ kada igrač na bilo koji način ometa tijek klađenja
‐ kada je igrač pod utjecajem alkohola, odnosno opijata
‐ kada je iz bilo kojeg razloga ugrožen interes priređivača
       U  tim  i  sličnim  slučajevima  priređivač  ima  pravo  zaustaviti  zaprimanje  klađenja  svih 
vrsta, odnosno može na razne načine ograničiti klađenje.
 
 
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
                          Članak 38.
                Priređivač  je  dužan  čuvati  zapise  potvrda  na  neizbrisivom  mediju  u  skladu  s 
poreznim propisima.
                Dobitne  i  poništene  potvrde  priređivač  mora  sigurnosno  arhivirati  i  čuvati  do  roka 
određenoga za čuvanje uplate za klađenje.
                Izuzetno,  u  slučaju  kada  je  pokrenut  sudski  spor  radi  ostvarivanja  prava  iz 
sudjelovanja u klađenju, priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na neizbrisivom mediju do 
pravomoćnog okončanja sudskog  postupka.
 
                          Članak 39.
               Za rješavanje sporova koji proisteknu iz sudjelovanja u klađenju, mjesno i stvarno je 
nadležan Općinski sud u Zagrebu.
 
                          Članak 40.
               Ova Pravila stupaju na snagu danom objavljivanja, a primjenjuju se od 30.08.2010. 
godine sukladno čl. 54. st. 1. Zakona o igrama na sreću.
                              
                          Članak 41.
                Stupanjem  na  snagu  ovih  Pravila  prestaju   važiti  Opća  pravila  klađenja  na  koja  je 
Ministarstvo  financija  RH  dalo  suglasnost,  klasa:  UP/I‐461‐05/10‐01/600,  ur.br.:513‐07‐21‐
07/10‐2 od 05.07.2010. godine. 
 
                                                                                                                     Hrvatska Lutrija d.o.o. 
                                                                                                                      predsjednica Uprave 
                                                                                                                        mr. Vesna Bakran 
     

 

Ova Pravila odobrilo je Ministarstva financija RH, rješenjem  klasa:  UP/I‐461‐05/10‐
01/745 , ur. broj:  513‐07‐21‐07/10‐02, od26.08.2010.  godine.  

 

 

 

 

 
 

Na  temelju  članka  9.  stavak  1  i  2,  a  u  svezi  članka  54.  Zakona  o  igrama  na  sreću  (Narodne 
novine  br.  87/09),  Uprava  Hrvatske  Lutrije  d.o.o.,  Zagreb,  Ulica  grada  Vukovara  72,  dana 
13.09.2010. godine, donijela  je  
 


           IZMJENE I DOPUNE OPĆIH PRAVILA KLAĐENJA
 


                                       Članak 1. 

    U Općim pravilima klađenja ur. br. HLOS‐02/3‐2010/55  od 23. 08. 2010. godine, koja 
je  odobrilo  Ministarstvo  financija  RH,  klasa:  UP/I‐461‐05/10‐01/745,  ur.  broj:   513‐07‐21‐
07/10‐02 od 26. kolovoza 2010. godine u članku 9. dodaje se novi stavak koji glasi: 

    U  slučaju  očiglednih  pogrešaka  (npr.  pogrešan  unos  koeficijenta  250  umjesto  2,50, 
obrnuto postavljeni hendikepi i koeficijenti i sl.) prilikom ispisa tečajne liste, prikazu ponude 
za igrače, na potvrdi o uplati ili prilikom unosa podataka u računalo priređivača, priređivač 
zadržava  pravo  na  poništenje  takvih  oklada  ili  prema  vlastitoj  prosudbi  na  isplatu  takvih 
oklada po ispravnom tečaju čak i ukoliko je pogreška uočena nakon završetka događaja. 

                                       Članak 2. 

     Sve  ostale  odredbe  Općih  pravila  klađenja  ur.  br.  HLOS‐02/3‐2010/55    od  23.  08. 
2010.  godine,  koja  je  odobrilo  Ministarstvo  financija  RH,  klasa:  UP/I‐461‐05/10‐01/745,  ur. 
broj:  513‐07‐21‐07/10‐02, od 26. kolovoza 2010. godine, ostaju na snazi u nepromijenjenom 
obliku. 

                                       Članak 3. 

    Ove  izmjene  i  dopune  Općih  pravila  klađenja  stupaju  na  snagu  danom  javne  objave  na 
internetskim stranicama priređivača (03.10.2010.), a primjenjuju se od 04.10.2010. godine, sukladno 
članku 54. Zakona o igrama na sreću.   

                                                                                                                                            

                                                                                                                              Hrvatska Lutrija d.o.o.

                                                                    predsjednica Uprave

                                                                      mr. Vesna BakranOva Pravila odobrilo je Ministarstva financija RH, rješenjem klasa: UP/I-461-05/10-
01/800, ur. broj: 513-07-21-07/10-02 od 20. listopada 2010. godine.

								
To top