Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Project Overview Ris

VIEWS: 9 PAGES: 14

Project Overview Ris

More Info
									                              RIS-Lithuania
Regional Innovation Strategy for the “South & East Region” of Lithuania/
      Regioninė inovacijų strategija Lietuvos “pietų ir rytų regionui”Regioninės inovacijų strategijos –
priemonė ūkio konkurencingumui
didinti

 Dr. Pranas B. Milius
 KTU regioninio verslo inkubatoriaus direktorius,
 projekto RIS-Lithuania vadovas Konferencija “Europos inovacijų strategijos”, Vilnius, 2005 m. gruodžio 1 d.
Regionų Inovacijų Strategijų
Projektai
Europos Komisija nuo 1994 m. remia Regionų Inovacijų
Strategijų (RIS) projektus.

 Daugiau nei 120 Europos regionų jau pasinaudojo šia EK
parama

 RIS projektas – priemonė parengti regiono inovacijų strategiją,
kuri skatintų inovacijas ir konkurencingumą regione,
optimizuojant inovacijų politiką ir infrastruktūrą.
Nauji RIS projektai

 2005 m. pradedami 33 nauji RIS projektai, apimantys 34
regionus:
    2 projektai Lietuvoje,
    1 Estijoje,
    7 Lenkijoje,
    4 projektai Bulgarijoje,
    5 Rumunijoje,
    1 Čekijoje,
    1 Norvegijoje,
    1 Maltoje,
    2 Šveicarijoje,
    2 Izraelyje,
    1 Turkijoje
    5 Slovakijoje,
    1 tarptautinis projektas Vengrijoje – Slovakijoje.
RIS metodologija

 RIS patirties perdavimas: kiekviename RIS projekte dalyvauja
bent 2 partneriai (iki 2005 m. – bent 1 partneris) iš regionų, jau
įgyvendinusių RIS projektus.

Projektuose naudojama bendra metodologija, kurią sudaro 3
pagrindiniai elementai:
   Konsensuso formavimas tarp pagrindinių regiono inovacijų
   sistemos organizacijų,
   Regiono inovacijų sistemos analizė,
   Konsensusu pagrįstos inovacijų paramos politikos ir
   strateginių gairių sukūrimas.
RIS-Lithuania regionas
Lietuvos “pietų ir rytų
regionas”
RIS-Lithuania tikslai
Pagrindinis projekto tikslas - skleisti informaciją apie inovacijas
regione ir išplėsti inovacijų sampratą; integruoti inovacijų plėtrą kaip
prioritetinį uždavinį regionų ekonominės plėtros strategijose.

Projekto uždaviniai:
    Apibrėžti strategijos formavimo procesą, prisidedantį
    prie inovacijų politikos kūrimo ir jos koordinavimo gerinimo,
    Įtraukti inovacijas į tolesnes įstatymų leidimo ir
    priežiūros reformas, įskaitant ir mokesčių sistemą,
    siekiant skatinti inovacijas versle
RIS-Lithuania uždaviniai
 Stiprinti žinių ir technologijų kūrimą bei sklaidą ekonomikoje per
 geresnę inovacijų sistemos dalyvių sąveiką, kurią sąlygoja
 žmogiškųjų išteklių mobilumas, bendradarbiavimo infrastruktūros
 tarp MTEP ir verslo sektoriaus gerinimas bei verslo tinklų ir klasterių
 vystymas,

 Padidinti inovatyvių įmonių skaičių per paramą technologijų
 atnaujinimui, pradedančiųjų (start-ups) ir naujomis
 technologijomis pagrįstų įmonių kūrimą, ypač informacinių
 technologijų, lazerių technologijų, biotechnologijų, mechatronikos ir
 nanotechnologijų srityse,

 Padidinti inovacijų žinomumą ir supratimą, skatinti inovacijoms,
 kūrybiškumui ir bendradarbiavimui atviros kultūros formavimą.
RIS-Lithuania
Konsorciumas
P1  Kauno technologijos universiteto regioninis    Lietuva
   verslo inkubatorius
P2  Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros    Lietuva
   programų agentūra
P3  Kauno regioninis inovacijų centras         Lietuva

P4  Lietuvos verslo darbdavių konfederacija      Lietuva

P5  RTD Talos Ltd                   Kipras
P6  IMG Innovations-Management GmbH          Vokietija
P7  Aristotle University of Thessaloniki - Urban and  Graikija
   Regional Innovation Research Unit
P8  Latvian Technological Center            Latvija
RIS-Lithuania valdymo
struktūra (1)
VALDYMO ORGANAI:
1. Koordinavimo komitetas (Steering Committee - SC)
  Pagrindinis sprendimų priėmimo/ kokybės kontrolės organas;
  aktyviai remia regioninio konsensuso formavimą. Posėdžiai 3
  kartus per metus.
2. Vadybos grupė (Management Unit - MU)
  Darbo grupė nuolatiniam projekto įgyvendinimo koordinavimui,
  ryšių su EK ir kitais RITTS/RIS regionais užmezgimui ir
  palaikymui. Susistinka 2-3 kartus per metus.
3. Patariamasis komitetas (Advisory Committee - AC)
  Siekia panaudoti Partnerių Regionų patirtį. Remia ir papildo
  projekto rezultatus/ išvadas, prieš jas pateikiant Koordinavimo
  komitetui (SC). Susitinka vidutiniškai 3 kartus per metus, prieš SC
  posėdžius.
RIS-Lithuania valdymo
struktūra (2)
  Inovacijų observatorija (Innovation Observatory - IO)
  Stebės projekto įgyvendinimo progresą, skleis projekto rezultatus,
  teiks informaciją apie paramą technologijų ir inovacijų plėtrai. Bus
  sukurta koordinuojant Patariamajam komitetui II-ajame projekto
  etape.

  Darbo grupės (Working groups - WG)
  Prisidės organizuojant diskusijas regione, užtikrins grįžtamąjį ryšį
  Vadybos grupei (MU) dėl siūlomų priemonių ir politikos gairių,
  susijusių su jų tematine sritimi. Darbo grupes nuolat bendraus. Jos
  bus sukurtos ir koordinuojamos MU.
RIS-Lithuania darbo plano
struktūra (1)

Projektas susideda iš 3 etapų:
    0 etapas: Projekto valdymo struktūros sukūrimas
    Trukmė - 12 mėn.

    1 etapas: Technologijų paklausos ir pasiūlos analizė
    Trukmė - 12 mėn.

    2 etapas: Įgyvendinimas, vertinimas ir kontrolė
    Trukmė - 8 mėn.
RIS-Lithuania darbo plano
struktūra (2)

0 etapas: Projekto valdymo struktūros sukūrimas
    vg0 Projekto valdymas ir koordinavimas
    vg1: Projekto valdymo struktūros sukūrimas
    vg2: Projekto metodologijos apibrėžimas
    vg3: Informacijos/žinių sklaida
    vg4: Regioninio konsensuso formavimas projekto
    įgyvendinimui ir regiono inovacijų strategijos sukūrimui
    vg5: Regiono ekonominės struktūros ir inovacijų sistemos
    tyrimas bei ekonomikos sektorių augimo ateityje analizė
    vg6: Detalios darbo programos sukūrimas
RIS-Lithuania darbo plano
struktūra (3)

1 etapas: Technologijų paklausos ir pasiūlos analizė
    vg7: Regiono technologijų paklausos ir ateities technologinių
    tendencijų analizė
    vg8: Regiono technologijų pasiūlos analizė


Stage 2: Įgyvendinimas, vertinimas ir kontrolė
    vg9: Strateginių gairių ir Veiksmų plano parengimas
    vg10: Bandomųjų priemonių įgyvendinimas
    vg11: Kontrolės sistemos sukūrimas Veiksmų plano
    įgyvendinimo stebėjimui ir vertinimui
RIS-Lithuania rezultatai
  Pagrindinis laukiamas projekto RIS-Lietuva rezultatas –
  bendrai pripažinta ir regiono poreikius atspindinti inovacijų
  strategija Lietuvos “pietų ir rytų regionui”, apimanti
  specifines įgyvendinimo priemones ir atitinkamą kontrolės
  sistemą.


  Tikimės, kad projektas prisidės prie inovacijų ir
  bendradarbiavimo kultūros ugdymo regione, inovacijų
  politikos integravimo regioninėje ekonominės plėtros
  politikoje, inovatyvių įmonių skaičiaus ir jų
  konkurencingumo augimo, regiono ekonominės plėtros.

								
To top