fi rirrrirurarirrlcmtrei rul f rivd rfi r r ris nr r t i by MikeJenny

VIEWS: 9 PAGES: 7

fi rirrrirurarirrlcmtrei rul f rivd rfi r r ris nr r t i

More Info
									          '.:',4    [Li \: .." :".'.j,r]u.fi.,F.           ' 1 1 ," - ' 1 3 ' i , . i 1 ' " , ; i t
                                                           t
                                     "
             'l#rir:.rsir
                  *vriir.l:r rrv dtil! r'r)-tsir-ra.i esrirtt it'Jtvmv!5x1::td!an
           'rv.,v.1r.                  j .1, i r'
     .i              ..ry r .: .L)stc). r f" r,-
                             e!!.                         .lr..i' i-e fr.it"..' r'l'r

          1fi           f 'r:ivd1rfir-ris'n:r.r!t:.i.i'rr-J
           rir:rrirurarirrl:cmtrei'rul!   'r
              dlirn:vr"'rit|:.r.i'rL i0r'rltvxj.il'r.i!r'ult1]s"lr!!l'l:r'vdlll           lillru Loaoiluvtll
  !     A q-                A  A   '          ^     -  2     lcvp
avrli-lrfisltnritn'tr-                          lluIa.iFlllYor:ia'lt|14ui9]{flal'lt!1]t!
                    lnota6fltfl0ta0i11 1frt:Yr6!501,]alr]
                                  -d!
                                           'l14uf)
n:!n1l:.tt:ii1l:0utl6sl3Ji] l!rll:.rrnntf nl9lIa!?!lll:'{            fl .11.fl


              ora-!?ii1,]lnFr:.ria'rrrll.rvtirf;o;ir!-rrtlfi l: o,loa.o/: loLe
                                  n.l           aii!fi mo iivuluu
bd6o t !: ,aooD/! rl a !i!t                                       Loddb Ras
                        kr xl1jla! oddlo vl 1l: oootr/l ob F.i11lvlrsb !{11.1'lul.l

                                    loln':'t:ll1i1l1a!a'ln
d l: .oo',2: I'te a.i;!fr od fif!ruu lsddmnmuf:r-trfr;ri'rlitnt-'dot6onr
       n:::.rfl'l:fil tullIt't:fio tnof -t nr.ivt :r,4eddm$laluvl ob nl-]Jln:JbAdm i i ll11.11-lFl1l6
fr1l5!?i:rorus                                            fl!flfu?l

nr: r-:.riulnnctrvfrrr:nrdnt6or{,r:-rnlrr-r'lariouar:r'r1dlrrr1.rfi{#nirr=rn'-rLtvrill:vmlrdrurtl
:v0!flj    ft.r -l

                  o   ,i   .
              o.  911l[14U,iVA&9'llUUlll5nnlA0n
                           '.
                 ,i"oJ i, r r-'       : r . . : . . . 1 1 1 , " r L , L. , ' r . . r , r j: tri
                                          "
                 ..  .,"," .. r','              j  'lr,ntri    o-

                    L " . 1 . . " , . a L . 1" r L  1   dl-.l6              t[vlttt-1lv  .t.
                                    "
                 (') {tir1Jxrnr:;illifiJr-var!err}.rir}.rfior's1,i'jri    *ob
                                       ::tnn n"rttuti.tta"lil
                 (a) u:-rmu{.lvin'fi'rni      d".
                             s1'ruvxi.i!a1i
                                      d@o
                                nl!t141J.i|r]111
                 ldl |l:.1.i't!a.ivltl!18.r]:1u
                           pl'rnvri.rmrii
                 (u) ur-wrl{.tvfn;irru     anrLo
                 ,r  ,.rl: L!!v.O'.lA" "b'L"        . r 7 L h c t v lb d q


                                      .!
                 ain-nn:tlnrtibt,ijtru ri'r!!r.r lo ei"r!u,i On1]
                            ti-*tv .rratil,il
                 (.) {n:,rrr=-rtrrr-n:r
                 (ro){n:ra:rrar:r:r niurrl,'rati ."
                                -Lr


            di f-n r-!fieru ou:r i'11-r
               n    r'!.li   l'luru             n'ruvril0t1.1
                                     ",r
            (6, tlFi-xir-'l1f 'l:l:rl   nltt14hit31vl b

            (u) {n:rr:rtnr:n',r or"ruv
                        rtnt'7rr
            (*) {tirurarr',arrrYurhut"rliott:rlrultn dr[laliiati d'lo    * ln!i
            , { a " ' - " . . " r , r ' - } e t . i f r , , " : t t ' - . @ e , r . t ' : " i o ' . " v 'r-' n t i - " "
            (a){iirrrrnr:en^furior,urilfi        oti:.r.t'rurrn a'rlrr n'rttv ttntfr ooo'
                                            .o
                                q:rulii=rfitr'ruyiitdtfroleo:)
            (o){a'rr:rnr:-anrlnvivlu'r-rliott:t.l'rturn
                               G)6)
                                     tlfi
            io) lirlruranrr-acrl-whlriliottt=.rrrlnrn aital tl''l {!41from6,:)
                                6b            (.) {o r- r: r'lar:- riruvirtetfr <
                r     r,::r

            a-{ finrrufi- gn'uire}.r dtutl a niruvtr.l
             r-r-oa',l               fl.!u

            (.) (r':rr;itnr:nr':r oi'rttvrl.:talfr
                             oo
            (Lo)
             rio'rrrrarr=;irrjnlila:.:vl ltntfi ar,r.
                         riruv
            (o.){a'rurlar:;irrina-or-sr-ltllinl:lt'r.itlr',=ttl'lvtsl a":,  sl'rrrvtilratfr
            ,.
              ti ".   . r ' . . . ^ r . . d . r r - r .' i e
            {a) {tirurlrr:;i'r",inlivr:nr:tiu nr:fry{*avnr:c dtttvri'ttarrfr    l"rl        aa"
                               o r f i .i..". " ' L . v ", " . . v 1 ' .r.f i c . .
            " t J , " . , . i ' 'i . " i v r . r
            ("'i)
              {o'rurI tr:;i'rr.l-r i lir.l::11td o'r rjl ta :t'r
                                     rrv rifr

         u. u6'ntn cinr:fior:rur6'u16on
            L").olilu]lifll:rliur'il.r!nnaifn'lilrl'tn'lrlini]litl:Lr:lnttlrl:=:lqrlu'rl
                                 rrnsl#lilr:iurfrl
l:cifrnr:i!:rta'r: firasfioriralrutiufi,l:vindlun'rrlarur-n::rudrrtllvan
narehurur6ufirl'r
       1                         Io
          riludorldlunr:rlilGrrr.1uor"r nlr--rtr r:ut"; ddoXaluuwttanr
                      ttv',tua:
j .          '                     ti
  ;-e'.,, ." -nl !"' ,!d/ lla l u- ."-ui "' :,

                    lr-ri]!ilar:n-ntf;aardrvlotaudnr:l:vtiulnna Inlfilrr-ar
            b le orLlsn:::.l
             u r-l:vloldrl
ltnoldr.l:snsr1unrr-r.l:vtfi
                      ' ; ; . 1 1 ' ' t ir ' : t : '              r-"c:t-::'ltr't
            "
              ', r{
                   "e
                            l                ": r-i':''juvf
ol"ruvnlrrnvdru;'rtr-r: vnr r r ifr ie rlflu nr: r.lil-fr.t
           rra                   rl
                        toa    lnli;ilr:u'lxrnnlrx.larxllr-fl"hfllr=11it:!ulllluu'lu
                (b) flllrarxl'lr=!l n: ur,lu

lruzuuiioriliLavtlfrfliplt'rit't:-litit;.tttlua:lr:r-lna-'oll-rrildi!"tt't
                   (ar) nTll:vrqfr od nultril luufln'llfirlr nnrr'd:trqFrtavr.lirjfi

     ir-r u1,'-j fi ttarr r -'firr orir r:rltt r-
ffLr,rrca:.r nlr
   r       v,ir
                  ar:ilir,:rtnr':- oo nvw! IF!iaf :rurora';si6f r:tr"r:
            (a) r-l:ri-fr                                           l
j .,rr-rij..r-r                               j
                   "
             r : , . 1 - . : r , . : . r , . i ' . t - t - i t. : r i h " . t r : , r : - . " J ' " r ' : o - ' "
        " r , 6 .L J
                                                       .

1CtfrL.i 5',]:rvn1.l:!lslv'l.i!1,]tl
                                               til:.1
                   (d) qtunfBiuul,r rn'rttvrjrriuqiirirvi rrirllsI al6r,firir
                         ltltir:   lr    oo
'.    ,1;'T'  ' - 1 , L ;l v t l " . o : d " . 1 t   lf r"'..r:,'r'cd ":;.LL


           m. 15nl:ngffiof
                                      rr.:oio
                      r IvN:ctillllcsdrlrFonorafrfi1fr:-lar:
        ntu!r::!fliir,i'l|iun15n:n6or
                ' rluar
               r"1!
lfn! leavrir:r!ruul0:..rdl.lend !!Gftat't!tj:si6nr:Yl;rtrr:toluriavnulhvrlrfr
                   rr;itderF
nrrrl:--!frotaruacnrrlL6ornr:roroir*lttit   onl#rvFot:irvr      lnrbitil ' nu
                              rverliairttvr:
   -)
          r  lt:.it'ti.t olin'll rurrlpiiqr-.iqiot'J
ud:rauo:re{oorala'nris)-?.i    tfi

           lt.1U St.it!Ft1loitllluuulll

                               'J:srrnfl iufr        saI      o'urrnr r.t'l.Ioaa'
                                       (ularifrl:6 arasnirlri)
                                                   ltl
                                          rlalon:vlr:t.:tt:.l

                           Lh-:;;r-'nlflli:unt: ii'rtii.:trrr6t t5oltiioliol{n:rtl'lr
                               l,rc

                         " n , . . i . r " c , d'rr - . . o ,rrli# j " r . " . ( v ! 1 1 i . r 1 ' " " - , t
                                    t                    .            ::vt-'rt

                                    !.di!i,,"vd1t u 1 1:? ::Y,"' dl
                                          ::
                                               1


                                      [[uu!!dq,i{o alnna
                                    $n!uFt.iFl.i
                        tllo :8fl oufl1:Flq[aofl    [119']5{9l1ll14u.l
                                   U:smndru':anr::s6'ua.r                               r
                                                                          :rlriro irnir


I . 1 0 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u ] : ] a f l f i . . . . . . . . . .


2

3
   1Jr_srtvtFl|l11u.i i] a'tutultt:rt!                                Ll':tllr'r5 :iq!.lj]urrynl:i'\]|flt

                                       1 . .1
   l . l l . l l F l O l - 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.1 . .1             ..........................r'rvr
                                              riur.l:yrirolrur.lrL............
   n lan                  I arr-a
5. r'e::fr41J-r'r
                            al,ltJrlll
   tl 1.l|5ntua'11.11,,,54
             t:J                           Mttil                                 ou "l
                            I a i r ar

          t:"hilr,

6  tl:ti!un t:fltltJ't    :vrttni:flnur                             6frlr-r1l                   1t:nn-t:frtl9't
                                                             111]fr          lt't:tFillYtu


  r.lirurylvr/  11 ) = : : U n 1 : = 5 1 l ' f r ' , t 5

   iur:r-rLrir:-l';rtar:                    . .... iirrrvll .                         ..;t,r'i,l
   : a t v t r n r r J i r : ' 6 r = t n r r -.' . . . ...r..... . . . . . . i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i d 0 1
                          ;:r
                        q'r:inhuvril'h::6'r
                                z
  "$1.il.r.i
110U                            1l:ina"tlt0ll.iu'1t1141.1.! tltl'ta'ro't:.i0t1tlyl.r.l
 1
2
                                  g
                        q'r:ifl'r$vri.rlu:cniu
        li0r1[u!n        ,J mlrrlr*l.il.r'
                     r-:         1-l.rlntvftt:.iF1114ur    :!:.rnoratt.tFt'1114u.i
1
2.
3.


*rl:vr;rvroiirrv i#r-v!iirl:!iyr::-sqlrflcri/ei'lrrufr:/,41r61rranrcfrmnr:
       r

s. nr:flfa!::r (ua"feF:;irn'r!
              l)

                          fiandFttvtorJtll
   1JAvAaaFt5/na5it1ltititi.l     141.11U,l',-r111ln0 6tl1.t1t0utu      1t?.it!al     ltu|'D 01.1tx.l
              F
9 f r l l 0 ! ' 1 r{ 1 r r d r n lrl

                           nltu.illl
           t50.i            a0a!11          )=vy?'1.!'LM       ltltn ! t1.l
to. nrr-liuGlrufrrnrs
                                          fl
                                     'r'rr1lJtlr i 1r.111!rlri
             rie.l                     arrrfr.Jfri6.rr       tr usrl al!tt1r fl.il1.l  r.tnf,1:!
         nrr:Ldrurqfrtau
i1. nruarrr:nfirnu      uavfnuvdl
                   1
    r ! i''l tllr

    n 0 ! 1 1 1 ! f l d. :. .. . . . . . . . . . . . . . . ...

    al..l" f]tr:t       1"


11. j.r l[ ll_]U
   )-g   )frllf l:Alt1]uill:vll             I l1l!
      l.J    h]|na                O rnr dorirurrririr tr-s1).

                                     "
   l . r i r - , r . " . ' v . . rd . i " ' " r . . r r i " rr..". . 1 O 1 r . -
   \-, :J )! t r l[L ...1 J 1 l ) l l ! l t . . t l l L O l L n l , 1 " 1 , r" " l n " V " r p L r 1 l t F " 1 - f l l 1 l , l - l l A l

                     :titn/Ln!llfl FttuytLlrl!n-l!nLai
lr   ,,tue !3.&:6r'tl,",'..erl..14.vLl.rL..e..                 t.. d1.1LL
                                              1\) t o a !  1l
     ,2
:5
?
e
a
   .E

								
To top