Docstoc

Standardbeskrivelse af Sm skolen p Christianshee Zoo

Document Sample
Standardbeskrivelse af Sm skolen p Christianshee Zoo Powered By Docstoc
					     Småskolen på Peterslyst


Standardbeskrivelse
             Revideret juli 2010
                                     Indholdsfortegnelse e
    Indledning                              s. 3

    1. Basisdata
        1.1  Navn og adresse                     s. 4
        1.2  Organiseringsform                    s. 4
        1.3  Godkendende myndighed                  s. 4
        1.4  Antal pladser og aldersgruppe              s. 5
        1.5  Takster i 2010                     s. 5
        1.6  Åbent 365 dage                     s. 5
        1.7  Fysisk beliggenhed og fysiske rammer          s. 5
        1.8  Aktiviteter og nogle definitioner            s. 5

    2. Målgruppe og personale
        2.1  Målgruppe                        s. 6
        2.2  Varighed af opholdet                  s. 7
        2.3  Personalenormering                   s. 7
        2.4  Personalekompetencer                  s. 7
        2.5  Supervision                       s. 8
        2.6  Personalesamarbejde                   s. 8

    3. Socialpædagogisk tilgang
        3.1  Koncept: Dygtiggørelse på alle livets områder      s. 8
        3.2  Om kontaktlærerrelationen                s. 9
        3.3  Socialpædagogisk metode                 s. 9
        3.4  Rammerne                        s. 10

    4. Undervisning og mere konkret om programmet             s. 10
        4.1 Hestene i pædagogisk perspektiv              s. 10

    5. Forældrene og højdepunkter
        5.1 Forældrene og højdepunkter                s. 11

    6. Indskrivningsprocessen
        6.1  Henvisning                       s. 12
        6.2  De første uger                     s. 12
        6.3  Samarbejde med sagsbehandler og øvrige professionelle  s. 12
        6.4  Efter Peterslyst                    s. 13
Standardbeskrivelse af Småskolen på Peterslyst Ridecenter                  2
                        Småskolen på Peterslyst

Standardbeskrivelse


                                     Revideret juli 2010


Indledning
De børn og unge, som kommer på Småskolen på Peterslyst, har været udsat for mange nederlag og
svigt, og har i det hele taget haft mange negative oplevelser med de voksne, der har omgivet dem.
Årsagerne bag det hele kan være svære at gennemskue, men på overfladen er der typisk tale om et
samspil af sårbarheder. Disse miljømæssige og organiske sårbarheder hober sig op til en situation,
hvor de gængse socialiseringssystemer spiller fallit overfor den unges væremåde. Alle har opgivet,
også typisk den unge selv, der møder op på Peterslyst med prædikater som ”uunderviselig” eller
”uden for pædagogisk rækkevidde”

Disse børn og unge, som har opgivet at tro på egne muligheder, bruger ofte megen energi på at
modarbejde personalets tilbud om læring og udvikling. Dette stiller store krav til de ansatte. For
det første skal den generelle modstand fra den unges side overvindes. Dernæst skal den manglende
selvtillid udvikles. Men der skal meget til fra de voksnes side. De unge møder ofte op med en
årelang negativ påvirkning, og derfor er tidsfaktoren væsentlig. Personalet på Småskolen har som
erklæret mål, at man skal gøre alt for at undgå et sammenbrud, hvor alle opgiver. I stedet sættes
alle kræfter og ideer ind for at bevare modet til at kæmpe videre.

Med tiden og med det lange træk, hjælper det. Underskuddet udlignes.
Der kommer ro og balance og dernæst retning.
Standardbeskrivelse af Småskolen på Peterslyst Ridecenter                    3
1. Basisdata

1.1. Navn og adresse

navn:     Småskolen på Peterslyst Ridecenter
adresse:    Vesterlundvej 96
        Virklund
        8600 Silkeborg

telefon:    20 41 26 13
telefax:    87 24 50 01
cvr. nr    2202 8634
website:    www.peterslyst.dk
e-mail:    christiane@peterslyst.dk


1.2. Organisationsform

Fonden Småskolen på Peterslyst Ridecenter har hjemsted i Silkeborg Kommune. Fondens formål er
at drive et socialpædagogisk opholdssted i henhold til lov om social service § 142 stk. 5

Bestyrelse
Fonden ledes af en selvsupplerende bestyrelse på 5 medlemmer. Medlemmerne udpeges ud fra det
kriterium, at de pågældende har kompetence indenfor de socialpædagogiske/uddannelsesmæs-
sige/ledelsesmæssige områder. Bestyrelsesformand er forstander Inger Bertelsen, Nakkebølle,
Fåborg.

Daglig ledelse
Leder er Christiane Danckert

Oprettelsesår
Godkendt af Århus Amt 7. juli 2000 med virkning fra 1.08.20001.3. Godkendende og tilsynsførende myndighed

Silkeborg Kommune.
Kontaktperson i kommunen Lykke Kolby Stengaard, tlf. 8970 1799
Standardbeskrivelse af Småskolen på Peterslyst Ridecenter                 4
1.4.  Antal pladser og aldersgruppe

Den oprindelige godkendelse fra 2000 er med virkning fra 1. januar 2010 ændret således, at.
Det socialfaglige Team, Silkeborg Kommune har godkendt, at der drives socialpædagogisk
opholdssted for 13 børn og unge i alderen 13 – 17 år.


1.5. Takst i 2010

Den godkendte takst   55.855 kr./måned


1.6. Åbent 365 dage

Åbent året rundt/alle dage. Indskrivning året rundt.1.7. Fysisk beliggenhed og fysiske rammer

Småskolen på Peterslyst Ridecenter ligger i Virklund. Nærmeste nabo er statsskov: Vestskoven.
Selv om vi ligger midt i Danmarks største skovområde, har vi kun 6 km til Silkeborgs Centrum.
Ejendommen er på 18 hektar, de 10 hektar er græsmarker til hestene, 8 hektar er skov.
Faciliteterne er Rød Hus, som er en 330 kvadratmeter stor villa med plads til 8 unge, bolærer og
værelse til forældre på besøg. Pælehuset med plads til 5 unge, bolærer og gæsteværelse til forældre.
Alle unge har enkeltværelse.
I det hvide hus bor forstanderen, den hvide gård er medarbejderbolig. Centerbygningen rummer
køkken, spisesal, hjemmebiograf, internetcafe, personalerum og musikrum samt ridehal på 20 x 60
meter. I staldbygningen er der foruden 42 hestebokse, foderrum, seletøjsrum, omklædning,
træværksted, metalværksted og fitnessrum.
Gode udendørs arealer: 2 dressurbaner, 1 springbane, beachvolley, forhindringsbane, put-and-take
sø. Dyre- og fuglelivet er rigt og varieret.1.8. Aktiviteter og nogle definitioner
Alle voksne opfattes som lærere, da vi arbejder ud fra et bredt undervisnings- og læringsbegreb.
Skolelærer, ridelærer, bolærer, køkkenlærer osv. For nogle unge bliver krumtappen ridning og
pasning af hestene. Ridning er blevet lidt af et kendemærke for Småskolen på Peterslyst. Vi ligger
midt i Danmarks største skovområde med kilometervis af ridestier og vi har alle faciliteter til at
dyrke ridesporten. Det er dog ikke alle, der er til heste og ridning, hvilket er helt uproblematisk.
Opgaven er at finde noget til alle. Vi bruger naturen (wildlife) og vores værksteder, samt alle de
gode fritidstilbud i nærmiljøet. Vi vil også meget gerne rejse med vores elever. Både kulturrejser
og rejser, der er fysisk krævende. Vi vil have, at nutidens unge lærer en masse, når vi rejser med
dem. Den enkeltes sammensætning af aktiviteter, kalder vi den unges program. Programmet erStandardbeskrivelse af Småskolen på Peterslyst Ridecenter                     5
naturligvis til forhandling, men ingen kan være programløse på Peterslyst. Programmet er
livsnerven og retningsgiveren. Gennem tiden har vi haft mange finurlige og uortodokse
programmer i spil. Vi vil have, at alle på Peterslyst kan være med. Vi vil turde at arbejde med alle
de problemfelter, der står i vejen for den enkeltes udvikling.2. Målgruppe og personale
2.1. Målgruppe
Målgruppen, hvortil godkendelsen er givet, er unge mellem 13 og 17 år, med mulighed for at blive
til det 23. år. Der er tale om meget forskellige unge med mange diverse problemfelter. Det kan
være kognitive, følelsesmæssige, relationelle eller fysiologiske problemer. Og det kan være et
samspil af det hele. Det er børn og unge, som ikke trives. Det er børn og unge, som alle har
problemer med og som ikke kan få det til at fungere i de sammenhænge de indgår i f.eks. hjemmet
og skolen.. Problemerne har mange navne: tidligt skadet, udviklingshæmmet, relationsforstyrret,
opmærksomhedsforstyrret, adfærdsvanskelig, grænseløs, selvdestruktiv, sexualiserende osv. Det er
børn og unge, som har brug for nye muligheder og nye rammer. De mangler en retning og en tro
på sig selv og livet.

Peterslyst modtager ikke:
   Unge med hårde stofproblemer (de fleste unge vil have prøvet hash)
   Unge med omfattende kriminalitet (hvor denne er en del af dagligdagen)
   Unge, som er fysisk handicappede i en grad, som kræver hjælp til den daglige pleje
   Unge med gennemgribende psykiatriske problematikker (f.eks. de psykotiske lidelser) som i
    udtalt grad hæmmer den unges realitetssans og samarbejdsevne.
   Multihandicappede.

De børn og unge, der optages, skal have en erkendelse af, at de har problemer.

Opholdstedets profil heste, ridning og wild life afgrænser i nogen omfang målgruppen.
Det er dog ikke et krav, at man skal ride for at være på Peterslyst. Men omgangen og arbejdet med
dyrene i stalden er et centralt element i dagligdagen.2.2. Varighed af opholdet

Som oftest to – tre år, op til det 18. år med mulighed for forlængelse til det 23. år.2.3. Personalenormering
15,53 fuldtidsstillinger inkl. leder, administrative funktioner og vikar.
Den samlede personalenormering i opholdsstedet fordeler sig således:Standardbeskrivelse af Småskolen på Peterslyst Ridecenter                       6
1 leder – pædagogisk uddannelse eller pædagogisk erfaring
1 stedfortræder, pædagogisk uddannet
4 stillinger som består af pædagogisk uddannede medarbejdere
8,37 stillinger som pædagogmedhjælpere
½ stilling som ridelærer
0,66 administrativ medarbejder
Forstanderen og en medarbejder bor på stedet.


2.4. Personalekompetencer
Medarbejderteamet er meget erfarent og fagligt veluddannet. Alle sammen mennesker, som hviler i
sig selv, har et personligt engagement og meget at byde ind med.
Foruden pædagogisk uddannelse og erfaring er der i personalegruppen repræsenteret følgende
uddannelser: bager, rejseleder, journalist, husholdningsskolelærer, ridelærer, tjener og EDB-nørd
Samtlige medarbejdere har omfattende rejsevirksomhed bag sig.
Vi deltager i videreuddannelse og følger nysgerrigt med i områdets forskning. Vi har idealer,
traditioner og kæpheste, men kan sagtens vende det hele på ”hovedet” og skifte kurs, hvis vi ikke
ser resultater. Målet er forbedringer og udvikling. Midlerne kan være mange.

Teamet arbejder godt sammen, vi kender hinandens styrker og svagheder, og vi har sammen løftet
mange vanskelige opgaver.

Der lægges vægt på at opbygge bærende relationer med alle unge, og der udvises derfor stor
opmærksomhed over for den enkelte. Hver ung har en kontaktlærer, den unges ”advokat”2.5. Supervision

Ledelsen har supervision hver måned med psykolog eller pædagogisk konsulent.
Personalegruppen har ugentlig supervision med ekstern autoriseret psykolog.
Alle medarbejdere tilbydes individuel supervision.


2.6. Personalesamarbejde
Et dagligt møde mellem medarbejderne tilgodeser et konstruktivt samarbejde, hvor kommunikation
og information de voksne imellem sikres. På mødet diskuteres også pædagogiske holdninger, og der
sikres opbakning til dem, der har brug for det.

I husene føres dagbogsjournal for at opretholde en høj status omkring den enkelte medarbejders
mulighed for indlevelse på arbejdspladsen og for at sikre et højt informationsniveau de voksne
imellem. Medarbejderne har i øvrigt gode traditioner for løbende at stikke hovederne sammen, hvis
og når der er behov for det.

Ledelsen vægter ærlighed og åbenhed. Der er ikke tålmodighed med snakken i krogene. De voksne
skal melde klart ud og være der for hinanden. Ingen har på forhånd ret, det bedste argument/resultat
vinder, Der er respekt for faglighed og erfaring, men nøglen til de unges udvikling kan komme alle
steder fra.


Standardbeskrivelse af Småskolen på Peterslyst Ridecenter                     7
3. Socialpædagogisk tilgang

3.1. Koncept: Dygtiggørelse på alle livets områder

De unge skal lære at stille krav til deres egen tilværelse. De skal skaffe sig tilstrækkeligt mod på og
lyst til livet, så de kan lære nyt og udvikle sig. Opholdstedets program aktiverer de kræfter og
længsler, der er hos de unge for at lave noget, opleve og udrette noget, som er værdifuldt.

De unge skal blive dygtige, livsduelige. Der bliver satset på deres uddannelse. De skal have stor
viden og grundig træning i alt, der hører til den traditionelle skolegang: dansk, sprog, matematik,
naturvidenskab, historie osv. De skal blive dygtige til at få noget godt ud af livet.

De unge møder på Peterslyst nogle voksne, der er hele mennesker, som ikke sparer på sig selv i
arbejdet med at gøre sig personligt gældende i de unge menneskers tilværelse. De voksne er der
altid og er parate til at gå ind i dagligdagens forskelligartede problemer.

De voksne vil sikre de rammer, der gør Peterslyst til et rart sted at være – med respekt for den
enkelte og med respekt for fællesskabet.

De unge skal lære at arbejde og leve et aktivt liv. De skal forstå, at de selv spiller hovedrollen i at
få noget til at ske og skabe forandringer. De er med til alle stedets aktive gøremål: gøre rent, ordne
have, vaske biler, de er med i køkkenet og aktive, når der skal laves vedligeholdelse i husene eller
hestene skal fodres. Opgaver som de lærer meget af.

De unge trænes i at være en styret social sammenhæng, i at kunne begå sig indenfor et fællesskabs
rammer.


3.2. Om kontaktlærer-relationen
Inden, en ung starter på Peterslyst, er der på et personalemøde taget stilling til, hvem der skal være
den nyes kontaktlærer. Kontaktlæreren er den unges tætteste samarbejdspartner under opholdet på
Peterslyst. Det er den, der har det største kendskab til den unge.
Kontaktlærerens opgaver er videre:
At skabe et tillidsfuldt og troværdigt forhold til den unge, så vedkommende kan være sikker på, at
kontaktlæreren arbejder videre med - og melder tilbage om de forhold, som den unge bringer på
bane. Alle forhold kan drøftes. I den forbindelse er det vigtigt, at kontaktlærerne aldrig negligerer
eller underkender den unges opfattelse eller følelsesmæssige oplevelser – hvor mærkværdige eller
useriøse de end måtte være. Kontaktlærerne er gode til at lytte og undlade at komme med egne
værdivurderinger. Derimod søger de gennem uddybende spørgsmål at få sagen eller
problemstillingen yderligere uddybet. Formålet med denne metode er at fastholde den unge på
”sagen” og samtidig forsøge at få en fornemmelse af, hvad der kunne ligge bag.
Kontaktlærerën har jævnlig forbindelse med den unges familie og sagsbehandler.
Standardbeskrivelse af Småskolen på Peterslyst Ridecenter                      8
3.3. Socialpædagogisk metode

Vi ønsker at være åbne for nyt. Vi kan lide frie tanker og friske ideer. Det lyse rum med højt til
loftet. Men Peterslyst har naturligvis sine værdier og yndlingsmetoder. Vi kalder det ”den
dialogiske tilgang”. Metoden bruges til at fremelske autentisk erkendelse på mange planer. Den
bæres af ledelsen og de ældste medarbejdere og forplanter sig ofte til nye medarbejdere og unge,
der har været hos os længe. Ikke via lange teoretiske udredninger, men via handlinger og måden vi
møder hinanden og de unge på. Den dialogiske tilgang baserer vi på følgende fire begreber
  1. Gennemsigtighed
  2. Perspektivbevidsthed
  3. Kongruens
  4. Metakommunikation

Ad 1) Det skal være tydeligt for alle, hvad der foregår.      Det giver tryghed og et realistisk
handlegrundlag.

Ad 2) Alt afhænger af øjnene, der ser. Og hvor man befinder sig. Når man lærer det (f.eks. på
kulturrejser eller via samtaler og samvær med læreren) modnes den sociale forståelse og den
demokratiske indstilling og parathed.

Ad 3) Tale, krop og handlinger skal kommunikere det samme budskab. Det giver respekt, grænser,
troværdighed og tillid.

Ad 4) Vi skal altid være klar til at turde tale om måden, vi er sammen på. Det giver tilgivelse,
albuerum, smidighed, nye chancer og det fjerner misforståelser og forbedrer den mellemmen-
neskelige kemi.3.4. Rammerne
For at sikre programmets gennemførelse, de unges udviklingsmuligheder og en god dagligdag, har
Peterslyst fire rammer, som bliver taget helt bogstaveligt og 100 pct.

Ved visitationen og ved besøget på Peterslyst er det vigtigt, at den unge melder til på at ville
overholde rammerne, som er

    Du skal følge dit program.
    Du må ikke indtage nogen former for rusmidler.
    Du må aldrig bruge vold for at løse dine problemer.
    Du kan altid få en ny chance, hvis du selv gør noget for det.
Standardbeskrivelse af Småskolen på Peterslyst Ridecenter                     9
4. Undervisning og mere konkret om programmet
En væsentlig forudsætning for at kunne få et godt og værdigt liv er, at man kan ”noget” og kan begå
sig. Derfor satser vi på uddannelse og læring i meget bred forstand.

Alle kan lære nyt; alle kan få andre vaner; alle kan gøre noget anderledes, end de plejer; alle kan
gøre nytte; alle kan komme til at holde af andre; alle kan blive regnet med; alle kan komme i
udvikling.

Det siger erfaringen os. Og det er enten de unge har haft ADHD i svær grad, været omsorgs-
svigtede, haft Asperger syndrom, OCD, været småkriminelle, været tidligt skadet eller meget
tilbagestående rent skolemæssigt.

4.1.  Hestene i pædagogisk perspektiv

Vi har heste. En til hver elev. Og stald! Det er fantastiske pædagogiske redskaber.
For at skabe kontakt til hesten må man bruge sine følelser, med intellektet alene går det ikke. Dens
energi appellerer til det. Den har ingen skjulte hensigter eller forventninger til det, den gør. Derfor
projicerer eleverne deres ønsker eller det, de har brug for at slippe af med, over i den. Og når som
helst kan de hente det tilbage igen. Hesten svigter aldrig. Vil man ride må man følge dens
bevægelser – give efter og løsne op – også i overført forstand.
Denne eftergivenhed har mange unge brug for at tilegne sig. Gennem arbejdet med kroppen
kommer man til at arbejde med sine følelser – og kommer ud over følelsesmæssige blokeringer.
Eleverne vil typisk få en reaktion – et følelsesudbrud – livsglæde. Ansvaret for hestens daglige
velfærd er givende og krævende. Man er nødt til at få hænderne op, ligesom man er nødt til at blive
gode venner med ”sin hest”.

En helt særlig givende fornøjelse og ”pote” får man, når man er blevet så ferm i omgangen med
heste, at man deltager i dyrskuer, kåringer eller ridestævner sammen med sin hest. Foruden de rent
tekniske færdigheder, som sættes på prøve, testes man i sådanne situationer også i kammeratskab,
robusthed, selvtillid og parathed til at yde det bedste, når det gælder. Alle konkurrencesituationer er
for vores unge ensbetydende med pres og store sommerfugle, som er præmier værdige, når de
passeres. De unge kommer lidt mere robuste ud på den anden side.
5. Forældrene og højdepunkter
5.1 Forældrene og højdepunkter
Vi opfatter forældresamarbejdet som en hjørnesten. Uden forældrenes opbakning bliver det
selvsagt meget svært at vinde den unges tillid, hvorfor hele indsatsen er i fare. Vi gør derfor meget
ud af at afstemme forventninger med forældrene. Ikke bare under indskrivningsprocessen, men i al
den tid, vi kender hinanden. Jævnligt spørger vi til ønsker og tanker vedrørende ændringer i denStandardbeskrivelse af Småskolen på Peterslyst Ridecenter                      10
pædagogiske kurs. Vi sætter ord på relationen: Har I tillid til os, er der noget vi skal have bedre
styr på? Vi opfatter forældrene som en slags konsulenter, som vi spørger til råds, da forældrene
typisk er de mennesker i verden, der har flest erfaringer med den unges handlemønstre og udtryk.
Den dialogiske tilgang er afgørende for et vellykket forældresamarbejde. Som forældre er man altid
velkommen på Peterslyst og meget gerne til overnatning. Vi aftaler selvfølgelig vores møder med
hinanden først, men følgende mærkedage står fast som en åben invitation. De præcise datoer på
højdepunkerne skrives i vores nyhedsbreve til forældrene i god til.

Nytårskoncert i Forum Horsens – januar
Forældredag april
Sommerteater juni
Eksamensfest juni
Forældreferie på Peterslyst juli
Ungdomsskolernes sportsolympiade september
Forældredag november
Efterårskoncert november
Juletræsfest december
6. Indskrivningsprocessen

6.1. Henvisning

Som oftest er det familiens socialrådgiver, der henvender sig til Peterslyst i forbindelse med
indskrivning. Her tager vi så på baggrund af den unges papirer, handleplan og § 50 undersøgelse
stilling til, om vedkommende er indenfor målgruppen. Denne visitationsproces sker i et åbent
samarbejde med tilsynsførende myndighed, Silkeborg Kommune. Hvis den unge er indenfor
målgruppen, aflægges et besøg på Peterslyst. Den unge bliver præsenteret for tilbudet, program og
rammer og tager på den baggrund stilling til evt. ophold på Peterslyst Ingen kan være her imod
deres vilje.
For de undervisningspligtige elever benytter vi os af dagskoletilbuddet på Christianshede (15 km fra
Peterslyst),6.2. De første uger

De første to uger afsættes resurser til, at den nye kommer ordentligt på plads, f. eks., med indretning
af værelse, evt. flytning af møbler, helbredstjek, rådgivning, gennemgang af særlige behov, indkøb
af personlige ting, planlægning af undervisning og fritidsaktiviteter.Standardbeskrivelse af Småskolen på Peterslyst Ridecenter                      11
De voksne er med til at sikre, at der bliver taget sig godt af den nye.

I den indledende fase afdækkes umiddelbare problemer, og undervisningsforløb og pædagogik må
ofte ændres lidt, indtil lærerne har pejlet sig ind på, hvad der er brug for.
6.3. Samarbejde med sagsbehandler og øvrige professionelle

Uddannelses- og udviklingsplan med mål for faglig, personlig og social udvikling sendes til de
implicerede parter: forældre, sagsbehandler og PPR. Efter tre måneder udarbejdes den første
rapport, derefter sendes rapporter hvert halve år. Nyhedsbreve sendes ca. hver måned til forældre
og sagsbehandler samt PPR.

Småskolen søger at have en god og ukompliceret kontakt til sagsbehandlerne, gerne per telefon eller
e-mail.
6.4. Efter Peterslyst

På Peterslyst har vi udviklet et tilbud om opfølgning/efterværn i forlængelse af det ordinære ophold.
Den unges kontaktlærer fortsætter med baggrund i de opbyggede relationer som kontaktperson i en
periode efter opholdets ophør, hvis socialforvaltningen ønsker det. Vi holder gerne møde med
studievejledere / psykologer / nye sagsbehandlere eller andre professionelle, som har med den unge
elev at gøre for at ”give stafetten videre”.

Der holdes altid ”en dør på klem” til Peterslyst, og hvis den unge ønsker det, holdes kontakten -
telefonisk, pr. e-mail eller sms. De, der tidligere har været på Peterslyst bliver inviteret til de store
stævner: Nytårskoncert, Sommerteater, ”OL” på Tvind Vi opfordrer dem til at holde kontakten med
hinanden, og vi har erfaret, at dette fungerer meget fint. Ligesom ”de gamle” også velkomne at
komme forbi, når det passer for dem.
Standardbeskrivelse af Småskolen på Peterslyst Ridecenter                       12

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:12/30/2010
language:Danish
pages:12
Lingjuan Ma Lingjuan Ma
About