; การผลิตแพะ
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

การผลิตแพะ

VIEWS: 494 PAGES: 30

 • pg 1
									 การผลิตแพะ
Goat Production
      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ   แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่มีขนาดเล็ก กินอาหารได้หลายชนิดอย่าง
กว้างขวาง มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี เจริญเติบโตและ
ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ง่ายต่อการเลี้ยงดู มีความเหมาะสมต่อความต้องการ
ของชุมชน
            ประวัติการเลี้ยงแพะ

    การส่งเสริมการเลี้ยงแพะในประเทศไทยเริ่มต้นครั้งแรกโดยท่านศาตราจารย์
หลวงสุวรรณ วาจกกสิกิจ อดีต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สั่งแพะ
พันธุ์ซาเนนเข้ามาเลี้ยงที่เกษตรกลางบางเขน ซึ่งดาเนินการพร้อมกับการส่งเสริม
การเลี้ยงโคนม เพื่อให้คนไทยได้ดื่มนมที่มีคุณค่าทางอาหารสูง เพราะน้านมแพะมี
คุณค่าทางอาหารเทากับน้านมโค แต่ดีกว่าน้านมโคที่มีปริมาณไขมันมาก และ
ขนาดเม็ดไขมันเล็กกว่าจึงย่อยได้ง่ายนอกจากนี้น้านมแพะยังปลอดเชื้อวัณโรค ซึ่ง
ต่างน้านมโคและกระบือ เพราะแพะเป็นสัตว์ที่มีความต้านทานต่อเชื้อวัณโรคสูง
          ทาไมแพะจึงเหมาะสมกับเกษตรกร
            ในประเทศที่กาลังพัฒนา
• แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่สามารถปรับตัวและดารงชีวิตอยู่ได้ดีในทุกภูมิอากาศและ
 ภูมิอากาศต่างกัน
• แพะกินอาหารได้หลายประเภทและไม่ค่อยเลือกอาหาร
• แพะมีความอดทนและมีอัตราการอยู่รอดสูง
• แพะเป็นสัตว์ที่ทนทานต่อโรคบางชนิด
• แพะมีระยะเวลาการอุ้มท้องสั้น
• ไม่มีกฎหรือบทบัญญัติของศาสนาใดห้ามเลี้ยงแพะ
• แพะสามารถเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความต้องการของผู้บริโภคมาก
• ขนแพะมีลักษณะเป็นมัน สามารถทนความร้อนและชื้นได้ดีกว่าแกะและสัตว์อื่น
• แพะสามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่เปียกและหนาวได้มากกว่าแกะ
      ข้อได้เปรียบของแพะกับสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดอื่น

•  มีความต้องการอาหารในปริมาณน้อย
•  การลงทุนเฉลี่ยต่อหัวต่า
•  ต้องการการเอาใจใส่ในการดูแลรักษาน้อย
•  การเจริญเติบโตจนถึงวัยเจริญพันธุ์ใช้ระยะเวลาสั้น
•  ผลผลิตจากแพะมีปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการบริโภค
          ผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงแพะ

•  การผลิตเนื้อ
•  การผลิตนม
•  การผลิตหนัง
•  การผลิตขน
•  ผลผลิตและประโยชน์อื่นๆ
               จานวนแพะ
   การเลี้ยงแพะในโลก
แพะในโลกมีจานวนทั้งสิ้น 468.7 ล้านตัว ประเทศที่มีการเลี้ยงมากที่สุด ได้แก่
ประเทศในอัฟริกา จีน มองโกเลีย อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาใต้ ยุโรป
และรัสเซีย
   การเลี้ยงแพะในทวีปเอเชีย
จานวนแพะที่เลี้ยงมีจานวน 185.2 ล้านตัว ประเทศที่เลี้ยงมากที่สุด ได้แก่ จีน
มองโกเลีย และอินเดีย
   การเลี้ยงแพะในประเทศไทย
จานวนแพะที่เลี้ยงในประเทศไทยมีจานวน 144,227 ตัว (สถิติจานวนแพะกรมปศุ
สัตว์ปี พ.ศ. 2543
           ความต้องการของตลาด

• ตลาดโลก
• ตลาดเอเชีย
• ตลาดใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
             รายได้จากการเลี้ยงแพะ

• แพะสามารถส่งออกได้หลายประเทศ
• ประเทศที่มุ่งนาเข้าแพะเป็นอาหารมากขั้นที่สุด
       พันธุ์และลักษณะประจาพันธุ์

• แพะเนื้อ
• แพะนม
• แพะขน
                 พันธุ์แพะ

•  พันธุ์ชาแนน (saanen Bredd)
•  พันธุ์แอลไพน์ (Alpine Breed)
•  พันธุ์ทอกเกนเบอร์ก (Toggenberg Breed)
•  พันธุ์แองโกลนูเบียน (Anglo Nubian Breed)
•  พันธุ์จามมาปารี
•  พันธุ์อเมริกัน ลาแมนซ่า (American LaManche Breed)
พันธุ์ชาแนน (saanen Bredd)
พันธุ์แอลไพน์ (Alpine Breed)
พันธุ์ทอกเกนเบอร์ก (Toggenberg Breed)
พันธุ์แองโกลนูเบียน (Anglo Nubian Breed)
พันธุ์จามมาปารี
 พันธุ์อเมริกัน ลาแมนซ่า
(American LaManche Breed)
พันธุ์บิตอล
พันธุ์บาร์บารี
พันธุ์แองโกร่า (Angora Breed)
พันธุ์แคชเมียร์
พันธุ์แบลกแบงกอล
พันธุ์แกมปิกัทจัง
พันธุ์บอร์ (Boer Breed)
          การคัดเลือกพ่อและแม่พันธุ์
•  คัดเลือกลูกแพะที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวอื่นในฝูง
•  คัดลูกแพะที่แข็งแรงว่องไว ขยันหากิน แววตาสดใสและไม่อมโรค
•  คัดเลือกแพะที่มีลักษณะท่าทางสง่าผ่าเผย
•  ไม่เลือกแพะมีลักษณะพิการหรือผิดปกติแต่กาเนิด
•  คัดเลือกจากแม่ที่ให้ลูกสม่าเสมอ
•  คัดเลือกลูกแพะเอาไว้ทาพันธุ์
•  เลือกแพะที่ไม่มีเขา
        เปรียบเทียบลักษณะของแม่แพะที่ให้นม

ลักษณะของแม่แพะทีให้นมมาก       ลักษณะของแม่แพะที่ให้นมน้อย
• หัวยาวเรียว ปลายจมูกลาดลง      • หัวและหน้าสั้น ปลายจมูกหงาย
• คอยาว เรียว ขนเรียบนุ่ม       • คอสั้น ขนหยาบกร้าน
• ซี่โครงยาวลึกและถ่างกว้าง ท้องก้าง  • ซี่โครงสั้น ลาตัวสี่เหลี่ยม
• ช่องสวาปสามเหลี่ยม หน้าสะโพก     • ท้องเล็กและแฟบ
  กว้าง                • กระดูกข้อขาหลังทั้งสองข้าง บิดเฉียง
• บั้นท้ายยาวลาดเอียงเล็กน้อย       เข้าด้านใน
• เส้นเลือดใหญ่แผ่กระจายทั่วตัว    • บั้นท้ายสั้นลักษณะค่อนข้างชัน
           โรคและพยาธิของแพะ

   การเกิดโรคหรือพยาธิระบาดขึ้นในฝูงแพะอาจจะเป็นผลเนื่องมาจากอาหาร
การจัดการ การป้องกันโรค และสุขศาสตร์ในการเลี้ยงไม่ดีพอ ทาให้แพะอ่อนแอ
ผอมแห้ง ทาให้โรคและพยาธิเข้ามาแทรกแซงได้ ปัญหานี้เป็นปัญหาที่
สลับซับซ้อนและยากต่อการแก้ไข ดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะควรดูแลเอาใจใส่
แพะของตนให้มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับอาหารเพียงพอ พยายามป้องกันโรคและ
พยาธิที่อาจจะเกิดขึ้น
           การสังเกตแพะป่วย
•  การกินอาหาร
•  การหายใจ
•  ความสมบรูณ์ของร่างกาย
•  ระบบการขับถ่าย
•  อุณหภูมิภายในร่างกาย
          โรคและพยาธิของแพะ

•  โรคที่เกิดจาสารพิษ
•  โรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
•  โรคปากเท้าเปื่อย
•  โรคปอดบวม
     คาแนะนาในการป้องกันและควบคุมโรคและพยาธิ

• การจัดการในการเลี้ยงแพะจะต้องดี ได้รับอาหารอย่างเพียงพอตามความต้องการ
• เมื่อสังเกตเห็นว่าแพะป่วย ต้องรีบแยกแพะออกจากฝูง
• ควรจะตรวจสอบว่า ในพื้นที่ที่กาลังเลี้ยงแพะอยู่นั้นเคยมีประวัติการระบาดของ
 โรคและพยาธิใดมาก่อนหรือไม่
• แพะทุกตัวจะได้รับการไปวัดเพื่อความไม่สบายจา

								
To top