Chaos Theory (DOC) by pptfiles

VIEWS: 80 PAGES: 8

									         ‫چ٧ٍّس جپٌٗجٔ ‪Chaos Theory‬‬
                                  ‫‪ PH YSIA WY‬جپٻحضد‬
‫ض٫طرٍ چ٧ٍّس جپٌٗجٔ ‪ Chaos Theory‬ڂڅ أقىظ جپن٧ٍّحش جپٍّحْٞ س جپٳُّْحتْس -ًضطٍؾځ‬
‫أقْحچح ذن٧ ٍّس جپٳٌَٞ أً جپ٫ڃح ء - جپطِ ضط٫حڂٽ ڂ٩ ڂٌٌٞ٨ جپؿڃٽ جپڃطكٍٺ س‬
‫(جپىّنحڂْٻْس) جپالن٣ْس جپطِ ضرىُ چٌ٪ح ڂڅ جپٓٿٌٸ جپ٫ٌٗجتِ ّ٫ٍٰ ذحپٌٗجٔ،‬‫ًّنطؽ ىًج جپٓٿٌٸ جپ٫ٌٗجتِ ئڂح ٪څ ٢ٍّٵ ٪ىڀ جپٷىٌز ٪ٿَ ضكىّى جپًٍٗ٠ جپرىجتْ س‬
‫(ضأغْ ٍ جپٳٍجٖ س ‪ ) Butterfly Effect‬أً ٪څ ٢ٍّٵ جپ٣رْ٫س جپٳْ ُّحتْس جالقطڃحپْس پڃْٻحچْٻح‬
                                         ‫جپٻځ .‬

 ‫ضكحًټ چ٧ٍّس جپٌٗجٔ أڄ ضٓطٗٱ جپن٧حڀ جپهٳِ جپڃٟڃٍ ٲِ ىًه جپ٫ٌٗجتْ س‬
‫جپ٧حىٍز ڂكحًپس ًٞ٩ ٶٌج٪ى پىٌجْس ڂػٽ ىًه جپن٧ځ ڂػٽ جپڃٌجت٩ ًجپطنرإجش جپؿٌّ س‬
    ‫ًجپن٧حڀ جپٗڃِٓ ًجٶطٛحو جپٌٓٴ ًقٍٺس جألْيځ جپڃحپْس ًجپطُجّى جپٓٻحچِ.‬                                     ‫ڂٷىڂ س ٪حڂس‬

‫أًټ ڂڅ ذكع ٲِ جپٌٗجٔ ٺحڄ ٪حپ ځ جألٌٚحو، جپڃى٪ٌ ئوًجٌو پٌٌّنطُ. ٲٳِ ٪حڀ 0961‬
                    ‫إ‬
‫ڀ، ٺحڄ ّ٫ڃٽ ٪ٿَ ڂٗٻٿس جپطنر ِ ذحپ٣ٷّ. ٪ٿَ قحٌْخ ڂًُو ذن ڃٌيؼ پڃكحٺحز‬
                    ‫ڂ‬
‫ضكٌالش جپ٣ٷّ ڂإپٱ ڂڅ ڂؿ ڃٌ٪س ِڅْ جغنطح ٪ٍٗز ڂ٫حوپس پطٗٻْٽ جپ٣ٷّ. ّٷٌڀ‬
                                 ‫خ‬    ‫ؽ‬
                     ‫ذٍچحڂ ِ جپكحٌْ ِ ىًج ذطٌٶ٩ چ٧ٍُ پٿ٣ ٷّ.‬

   ‫ط‬
‫ٲِ أقى أّحڀ 1961 ڀ، أٌجو ٌؤّس ْٿٓٿس ڂ٫ْنس ڂڅ جپكٓحذحش ڂٍز غحچْس. ًپ ٌَٲْ ٍ‬
                    ‫ال‬           ‫أ‬  ‫ص‬
 ‫جپٌٶ ِ، ذىَ ڂڅ ڂنطٛٱ جپٓٿٓٿس، ذى ً ڂڅ ذىجّطيح الق٥ پٌٌّنطُ ٪نى ٪ٌوضو، أڄ‬
                  ‫ال‬        ‫ش‬
‫جپٓٿٓٿس ٶى ض٣ٌٌ َ ذٗٻٽ ڂهطٿٱ. ذى ً ڂڅ ضٻٍجٌ چٳّ جپنڃ١ جپٓحذٵ، ٲٷى قىظ‬
                             ‫١ ّ‬
    ‫ضرح٪ى ٲِ جپنڃ ِ، َنطيِ ذحچكٍجٰ ٺرٍْ ٪څ جپڃه٣١ جألٚٿِ پٿٓٿٓٿس جألٚٿْس.‬

‫ًٲِ جپنيحّ س جْط٣ح٨ پٌٌّنطُ ضٳٍْٓ جألڂٌٌ، ٲٷى ٶحڀ جپكحٌْخ ذطهُّڅ جأل٪ىجو ذٓط س‬
‫ڂنحَټ ٪ٍّٗس ٲِ جپًجٺٍز. پٻنو ٺحڄ ّ٧يٍ غالغس أٌٶحڀ ٪ٗ ٍّس ٲٷ١. ٪نىڂح ٶحڀ پٌٌّنط ُ‬
‫ذاونحټ ٪ىو ڂڅ ڂنطٛٱ جپٓٿٓٿس أ٪٣حه جپ ٍٶځ جپ٧حىٍ يً جپڃنحَټ جپ٫ٍّٗس جپػالظ ً‬
‫ىًج أوٍ النطالٰ ذْٓ١ ؾىج ٪څ جپٍٶځ جألٚٿِ جپ ڃٌؾٌو ٲِ جپكٓحذحش. ًٌٮځ أڄ ىًج‬
‫جپهالٰ ذْٓ١ ؾىج ًٞثْٽ ٲٷى ض٣ٌٌ ڂ٩ ضٓٿٓ ٽ جپكٓحذحش ئپَ ٲًٍٴ ٞهڃس ضؿٿص‬
‫ذحچكٍجٲحش جپڃه٣٣حش جپٌجٞكس. ٺحچص جألٲٻحٌ جپطٷٿْىّس ًٶطيح ض٫طرٍ ڂػٽ ىًج جپطٷٍّد‬
‫ئپَ غالغ س ڂٍجضد ٪ٍّٗس وٶْٷح ؾىج ًپځ ّٻڅ جپٳُّْحتٌْڄ ّٿٷٌڄ ذحال ئپَ جپٳًٍ ٶحش جپطِ‬
‫ّڃٻڅ أڄ ضنطؽ ذ٫ى ڂىز ڂڅ ىًه جپٳٍ ًٶحش جپٟثْٿس ٲِ جپًٍٗ٠ جپرىجتْ س پٿطؿٍذس، پٻڅ‬
             ‫ٍ‬        ‫ٍ‬      ‫ء‬
 ‫پٌٌّنطُ ٮْ ٍ ىًه جپٳٻٍ. ؾح َ ىًج جپطأغْ ِ پٻِ ّ٫ٍٰ ذطأغْ ِ جپٳٍجٖس. ٲٻڃْس جالنطالٰ‬
‫جپٟثْٿس ٲِ چٷح٠ ذىجّس جپڃنكنْْڅ ٺ حچص ٚٯٍْز ؾىج پىٌؾس ضٗرْييح ذهٳٷحڄ ؾنحـ‬
‫ٲٍجٖ س ٲِ جپيٌجء پٻڅ آغحٌىح ٺحچص ٪٧ْڃس پىٌؾ س جپطنرإ ذا٪ٛحٌ ٍّٟخ ڂن٣ٷس ڂڅ‬
                                         ‫جپ٫حپځ.‬

‫جنطالٲحش جپڃنكنْحش ذ ٫ى ٪ڃٿْحش جپطٷٍّد جپرْٓ٣س جپطِ ٶحڀ ذ يح پٌٌّنطُ. ڂڅ ىًه‬
  ‫و‬          ‫ٶ‬              ‫چ‬      ‫ٍ‬
‫جپٳٻٍز، ٚ ّـ پٌٌّنطُ ذأّو ڂڅ جپڃٓطكْٽ ضٌٶ٩ جپ٣ٷّ ذى ّس. ٪ٿَ أّ س قحټ، ٶح َ ىًج‬
      ‫جالٺطٗحٰ پٌٌّنطُ ئپَ ضٗٻْٽ جپن٧ٍّس جپطِ ٪ٍٲص القٷح ذن٧ ٍّ س جپٌٗجٔ.‬

‫ذىأ پٌٌّنطُ جپركع ٪څ چ٧حڀ ( ڂؿڃٌ٪س ڂ٫حوالش) أْيٽ ڂڅ چ٧حڂو يً جالغنحٍ ٪ٍٗ‬
‫ڂ٫حوپس پْىٌِ قٓحْْطو پٿًٍٗ٠ جپرىتْس. ج٪طڃى پٌٌّنطُ چڃٌيؾح ّٛٱ ؾڃٿ س وًالخ‬
                            ‫ڂحتِ ڂإپٳس ڂڅ غالظ ڂ ٫حوالش .‬

‫قٛٽ پٌٌّنطُ ڂڅ ؾىّى ٪ٿَ قٓحْْس ٪حپْ س پٿًٍٗ٠ جپرىجتْس ٲِ ىًج جپنڃٌيؼ ,‬
‫ٲحپن ڃٌيؼ ٺحڄ ّٷىڀ چڃٌيؾح ٌٖجْٖح ّطٯٍْ ڂه٣٣و ذطٯْ ٍ جپًٍٗ٠ جپرىجتْ س پٻڅ‬
‫جپڃىىٕ ٲِ جپڃٌٌٞ٨ أڄ ٖٻٽ جپڃه٣٣حش ٺحڄ وجتڃح ڂطٗحذيح ذٗٻٽ پٌپد ڂُوًؼ.‬
 ‫ضٷٿْىّح، ٺحچص ضٌٚٱ جپك ٍٺحش ذأچيح ئڂح أڄ ضإوُ ئپَ قحپس ڂٓطٷٍز قْع ضٛ ٽ‬
 ‫جپڃطٯٍْجش ئپَ ٶْځ غحذطس ال ضطٯٍْ أً قٍٺحش وًٌّس ضٷٌڀ ذنٳّ جپكٍٺحش ٪ٿَ چٳّ‬
‫جپڃٓحٌجش ذٗٻٽ ڂٓطڃٍ, پٻڅ ٲِ ىًه جپكحپس قٛٽ پٌٌّنطُ ٪ٿَ قٍٺحش يجش ٖٻ ٽ‬
‫ڂطٗحذ و پٻنيح ٮٍْ ڂط٣حذٷس ًذحپطحپِ ٮٍْ وًٌّس, ًىًج جپنڃ١ ڂڅ جپكٍٺس ىٌ ڂح أْڃحه‬
                            ‫پٌٌّنط ُ ٲْڃح ذ ٫ى ذؿحيخ پٌٌّنط ُ.‬                         ‫ذىّحش جپطٳٻٍْ قٌټ جپط ٫ٷْى ًجپٌٗجٔ‬

         ‫ض ى‬          ‫ذ‬
‫الق٥ جپرٍٗ ٢ٌجټ آالٰ جپٓنْڅ أڄ أْرح ًح ٚٯٍْز ّڃٻنيح أڄ ُك ِظ چطحتؽ ٺرٍْز ٮٍْ‬
     ‫ش‬
‫ڂطٌٶ٫س. ًڂح أغحٌ جپ٫ٿ ڃحء أچ و ٲِ ذ ٫ٝ جپڃن٧ٌڂحش ّڃٻڅ أڄ ضٷٌو ضٯٍْج ٌ ٢ٳْٳ س ٲِ‬
     ‫ى‬         ‫ٶ‬        ‫ى‬
‫جپًٍٗ٠ جالذطىجتْس ئپَ ضٌٶ ٫حش ڂطرحّن س ؾ ًج، ذكْع ئڄ جپطٌ ُ٩ (أً جپطنرإ) ذك ِ يجضو ّٛرف‬
‫ذال ٲحتىز. ٲٷى ذٍىڅ جپ ٍّحِٞ جپٳ ٍچِٓ ؾحٸ أوجڂحٌ ‪ ، Jacques Hadamar d‬ٲِ أًجنٍ‬
‫جپٷٍڄ جپـ 61 ، ٪ٿَ جپن٧ٍّ س جپطحپْس: ئڄ ق ٍٺس چٷ٣ س ڂحوّس ذال جقطٻحٸ ٪ٿَ ْ٣ف ض٫طڃى‬
                                ‫ْ‬   ‫و‬
‫ج٪طڃح ًج قٓح ًح ٪ٿَ جپًٍٗ ٠ جالذطىجتْس. ًجپڃػحټ جپٗيٍْ ٪څ ىًه جپن٧ٍّس ىٌ ٺٍجش‬
‫جپرٿْحٌوً ًٺْٱ أچنح ال چٓط٣ْ٩ جپطنرإ جپىٶْٵ ذحضؿحىحضيح ٪نىڂح ضٛ٣ىڀ غالظ ڂنيح ٪ٿَ‬
‫جپ٣حًپس . ًٶى ٲيځ جپ٫حپځ ذْْ ٍ وًى ځ ‪ Pierre Duhem‬ڂٯٍُ چ٧ٍّس أوجڂحٌ ًچٍٗ ٲِ‬
  ‫ى‬                           ‫ٞ‬
‫جپ٫حڀ 9061 ًٌٶس ذكػْس ً َف ٲْ يح ذٓيٌپس أڄ جپطنرإ ٲِ ىًه جپكحالش" ٮٍْ ڂٳْى أذ ًج "‬
‫ذٓرد جپكحؾس ئپَ ڂ٫ٍٲس ًٌٍّٞس ذحپًٍٗ٠ جالذطىجتْس ٮٍْ جپڃإٺىز. ىًج ًپځ ّنطر و‬
‫ىنٍُ ذٌجچٻحٌّ و ‪ Henr i Poincaré‬ئپَ ىًه جألذكحظ، أً ٌذڃح پځ ّٿك٧يح – ًىٌ ڂڅ‬
                                     ‫ّ‬
‫ُى٪َ" أذح "چ٧ٍّس جپٌٗجٔ. ًٶى چٍٗ ٲِ جپ٫حڀ 1061 ٺطحذو جپ٫ٿځ ًجپڃنيؽ ‪Science‬‬
‫‪et méthode‬جپًُ جقطٌٍ ٲٷٍز ض٫طرٍ أڄ ٲٻٍز" جپڃٛحوٲ س "ىِ جپ ٫حڂٽ جپكحْځ ٲِ‬
     ‫ټ‬    ‫أ ڃٿ‬
‫جپڃن٧ٌڂحش جپىّنحڂْس ألچنح چؿيٽ ذ٫ٝ جپ٫ٌجڂ ٽ جالذطىجتْس. ًٶى ُى ِ َصْ أ٪ڃح ُ جپػالغ س‬
 ‫ٿ‬             ‫٣‬
‫جپًّڅ يٺ ٍچحىځ ذٓرد ڂؿِء جپن٧ٍّ س جپٻٌجچطْس جپطِ ٪ َٿص أٲٻحٌ ٪حپځ جپٳُّْحء ٺ َو،‬
‫ًٺًپٹ ذٓرد ٪ىڀ ضٌٲٍ أوًجش ذكػْ س ڂػٽ چ٧ٍّحش جپٗٯ ٽ ‪ ergonomics‬ٲِ ٌّحْٞحش‬
  ‫ّ‬      ‫ى‬      ‫ْ‬                  ‫ٟ‬
 ‫جپٷْحِ، ًأّ ًح ذٓرد ٪ىڀ ًؾٌو قٌجْْد ضكحٺِ ضؿٍّر ًح ڂح ىٌ ڂرٍ َڅ ٪ٿْو چ٧ٍ ًح .‬

      ‫ٍ‬   ‫ق‬   ‫ٲ‬              ‫طٗ ٱ‬
‫ٲِ جپ٫حڀ 1061 جٺ ُ ِ َ جپٻٌٺد چرطٌڄ، ًأقىظ جٺطٗح ُو ٲٍ ًح ٺرْ ًج ٲِ أًْح ٠‬
    ‫ٶ٫‬                              ‫ّ‬
‫ڂإ ِىُ جپڃْٻحچْٻح جپنٌْضنْ س جپٻالْْٻْس، ألڄ ىًج جپٻٗٱ ٺحڄ ڂطٌ َ ًح ڂڅ ٌٚى‬
       ‫ٍ‬
‫جالچكٍجٲحش جپ٣ٳْٳس ٲِ ڂىجٌ جپٻٌٺد أًٌجچٌِ. ًٺحڄ ٶى قىظ أڂ ٌ ٮٍْ ڂطٌٶ٩ ٲِ‬
           ‫ال‬         ‫ً‬
‫جپ٫حڀ 6111 ٪نىڂح أچٗأ ڂٿٹ جپنٍ ِؼ ؾحتُز پڃڅ ّؿى ق ً پٿڃٗٻٿس جپطحپْس: ى ٽ‬
              ‫ال‬       ‫ى‬
‫جپڃن٧ٌڂس جپٗڃْٓس ڂٓطٷٍز أڀ ال؟ ٶ َڀ ذٌجچٻحٌّ و ق ً پٿڃٗٻٿس ًٲحَ ذحپؿحتُز. پٻڅ‬
            ‫أ ٣ِ‬         ‫أ‬      ‫ٷ‬       ‫ال‬
‫َڂْ ً پو جٺطٗٱ الق ًح أڄ غڃس ن٣ً ٲِ جپكٓحذحش؛ ٲ ُ٪ ِ َ ذٌجچٻحٌّو ڂيٿس ْطس أٖيٍ‬
       ‫ال‬
‫ٺِ ّ٫حپؽ جپڃٓأپس ئيج أٌجو جالقطٳح٤ ذحپؿحتُز . ًٶى ًؾى ذٌجچٻحٌّو، ڂًىٌ ً، أچو ال ٌّؾى‬
                                   ‫ٽ‬
‫ق ٌ پٿڃٗٻٿس، ًضٌٚٽ ئپَ چطحتؽ ٶٿرص جپن٧ٍز جپڃٷرٌپس ٪څ جپٻٌڄ جپكطڃِ جپهحپٙ‬
           ‫٣‬                     ‫ْٿ ځ‬
‫جپطِ ُ ِ َ ذيح ڂنً أڄ ًٞ٩ ئْكحٴ چٌْضڅ جپٍّحْٞحش جپه ِْس .‪linear mathematics‬‬
     ‫ى ُ ٽ‬                              ‫ْ‬
‫ًذ َڅ ذٌجچٻحٌّو ٲِ ذكع ٲِ جپ٫حڀ 0611 أڄ ٶٌجچْڅ چٌْضڅ ال ضٷ ِڀ أ َ ق ٍ پـ "ڂٗٻٿس‬
‫جألؾٓحڀ جپػالغ س " ، أُ ٺْٳْس جپطنرإ ذكٍٺحش جپٗڃّ ًجألٌٜ ًجپٷڃٍ، ًًؾى أڄ ضرحّنحش‬
                      ‫ض ىظ‬
‫٢ٳْٳس ٲِ جپًٍٗ٠ جالذطىجتْس ُك ِ ُ ضرحّنحش ىحتٿس ٲِ جپ٧ٌجىٍ جپنيحتْ س ًضطكى ٍ‬
 ‫٣‬                ‫ش‬                ‫س‬
‫جپكحپ ُ جپطنرإجش. ًىٻًج ٍٚٲصْ جٺطٗحٲح ُ ذٌجچٻحٌّو جپن٧ٍ ٪څ جپنڃٌيؼ جپه ِِ‬
              ‫َ‬
       ‫جپنٌْضٌچِ جپًُ ٺحڄ ّيڃٽ جپطٯٍْجش جپ٣ٳْٳس جپطِ ضرٍَ ذًٍ ًج ٮٍْ ڂطٌٶ٩ .‬

                         ‫ٚ‬
‫أقىظ جپؿٌجخ جپٓٿرِ جپًُ ضٌ َ ٽ ئپْ و ذٌجچٻحٌّ و ٪ٌجٶد ئّؿحذْس ٪ٿَ ئذىج٨ چ٧ٍّ س‬
                           ‫ڂ‬
‫جپٌٗجٔ. ئي ذ٫ى غ ڃحچْڅ ٪ح ًح، ٲِ أًجتٽ جپ ٫حڀ 3961 ، جْطهىڀ ئوًجٌو پٌٌچطّ ‪Edwar d‬‬
  ‫ٳ‬           ‫٣‬   ‫ْ‬    ‫ؾ‬    ‫ٚٳ‬
‫‪ٌّ Lorenz‬حْٞحش ذٌجچٻحٌّو ًج ِ ًح چ ڃٌي ًح ٌّحٞ ًح ڂرٓ ًح پڃن٧ٌڂس جپ٣ٷّ، ڂإپ ًح ڂڅ‬
      ‫چٓ‬                  ‫٣‬
‫غالظ ڂ٫حوالش ضٳحٞٿْس ٮٍْ ن ِْس ڂطٍجذ٣س، ًجْط٣ح٨ ڂڅ نالپو ئ٦يحٌ ِ َد جپطٯٍْ ٲِ‬
  ‫ڃ‬   ‫ى‬   ‫ٺ‬            ‫ٝ‬    ‫ْ‬
‫وٌؾس جپكٍجٌز ًٍْ٪س جپٍّحـ. ذ َنصْ ذ٫ ُ جپ نطحتؽ جپ ڃىىٗس ْٿٌ ًح ڂ٫ٷ ًج چحؾ ًح ٪څ‬
‫جپڃ٫حوالش جپرْٓ٣س جپڃٳط ٍٞس؛ ًٺًپٹ أ٦يٍشْ أڄ ْٿٌٸ ڂن٧ٌڂس جپڃ٫حوالش ٺحڄ ّ٫طڃى‬
                              ‫ْ‬   ‫و‬
‫ج٪طڃح ًج قٓح ًح ٪ٿَ جپًٍٗ٠ جالذطىجتْس پٿنڃٌيؼ جپٍّحِٞ. أًٞف پٌٌچطّ ذال پرّ‬
                              ‫ال‬
‫ڂٟحڂْڅ جٺطٗحٲو ٶحت ً ئچو ئيج ٺحچص غڃس أن٣حء ٲِ ٌٚى جپكحپس جالذطىجتْس پڃن٧ٌڂ س –‬
‫ًىًج جألڂٍ ّط٫ًٌ جؾطنحذو ٲِ جپڃن٧ٌڂحش جپٌجٶ٫ْ س – ٲاڄ جپطنرإ جپىٶْٵ ذحپكحپ س‬
 ‫ض ي‬                   ‫ال‬
‫جپڃٓطٷرٿْس پٿڃن٧ٌڂس ّٻٌڄ ڂٓطكْ ً. ًٶى ًٚٱ پٌٌچطّ ىًه جپڃن٧ٌڂحش جپطِ ُ٧ ٍِ‬
                                 ‫ْ‬   ‫و‬
‫ج٪طڃح ًج قٓح ًح ٪ٿَ جپًٍٗ٠ جالذطىجتْس ذأچيح ضكڃٽ "أغٍ جپٳٍجٖس ‪"butterfly effect‬؛‬
‫ًىًج جپڃٛ٣ٿف جپٳٍّى ّ٫ٌو ئپَ جپ٫رحٌز جپٗحت٫س: ٪نىڂح ضٍٲٍٰ ٲٍجٖس ذؿنحقْيح ٲِ‬
                      ‫ض ى‬
‫ىٌچ٭ ٺٌچ٭ ّڃٻنيح أڄ ُك ِظ ْٿٓٿ س ڂڅ جپًُجذ٩ ٲِ ضٻٓحِ !ضٻٌڄ جپڃن٧ٌڂ س‬
‫جپٌٗجْٖ س ‪ chaotic system‬قٓحْس پٿًٍٗ٠ جالذطىجتْس؛ ًّطٓرد جپٌٗجٔ ٲِ چٷ ٽ‬
                     ‫ٍ‬
‫جپڃن٧ٌڂس ئپَ قحپس ٮٍْ ڂٓطٷٍز. ّ٫ ِٰ ٺحڂر ٽ ‪ Campbell‬جپ ٌٗجٔ ذأچو ّالَڀ ض٫ٷْى‬
    ‫ض ٲ‬
‫جپ٣رْ٫س ًض٫ٷْى جپڃ٫ٍٲس. ًّٓطٿُڀ جپؿحچد جپ٣رْ٫ِ ڂڅ جپٌٗجٔ َٟح ٍُ جپ٫ٿٌڀ‬
‫جپ٣رْ٫ْ س ٺحٲس، ذْن ڃح ض ٫حپؽ جپ٫ٿٌڀ جإلچٓحچْس جپؿحچد جپڃ٫ٍٲِ ڂڅ جپٌٗجٔ. ًّؿى‬
                              ‫ٍ‬
‫جپٌٗجٔ ض٫رْ ًج ٪نو ئڂح ٲِ ٖٻٽ ْٚٯ س أً وجپس أً ٺٿْيڃح. ًىٌ ّىٌِ جال٪طڃحو‬
   ‫ى‬
‫جپڃطرحوټ ذْڅ جألْٖحء ٲِ قحپس جپر٫ى ٪څ جپطٌجَڄ. ٲ٫نىڂح ضٻٌڄ ڂن٧ٌڂس ڂر ِوز ٮٍْ‬
                                ‫٣‬
‫ن ِْس ڂٳطٌقس ڂ ٍضر٣س ذر ٫ٝ جپ٫الٶحش ڂ٩ ڂن٧ٌڂس ڂٳطٌق س أنٍٍ ٲاڄ ٺال‬
‫جپڃن٧ٌڂطْڅ ضطٷح٢٫حڄ ًضطٗحذٻحڄ ًضطٷحٌذحڄ . ً٪نىڂح ّنٗأ جٞ٣ٍجخ ڂڅ ڂٛىٌ وجنٿِ‬
      ‫ْ‬    ‫ٺ‬   ‫ض ي‬
‫أً نحٌؾِ ٲِ جپڃن٧ٌڂحش جپٌٗجْٖس ٲاچيح ُ٧ ٍِ ْٿٌ ًح ٌٖجٖ ًح ّطٟهځ ٪ٿَ‬
 ‫غ‬
‫جپڃٓطٌٍ جپڃْٻًٍُ أً جپڃحٺًٍُ (ّطٟحءټ أً ّط٫ح٦ ځ ( أؾٍٍ ئّٿْح ذ ٍّٯٌؾْڅ ذكًٌح‬
   ‫ْ‬   ‫و‬    ‫ض ي‬     ‫٣‬
‫ئٞحٲْس ٪ٿَ جپڃن٧ٌڂحش جپىّنحڂْس ٮٍْ جپه ِْ س جپطِ ُ٧ ٍِ ج٪طڃح ًج قٓح ًح ٪ٿَ‬
‫جپًٍٗ٠ جالذطىجتْس، ٲرىأ ٪ڃٿو ٪ٿَ جپڃن٧ٌڂحش جپر٫ْىز ٪څ جپطٌجَڄ ٲِ قٷ ٽ‬
         ‫٣‬      ‫ى‬          ‫غ‬
‫جپطٍڂٌوّنحڂْٻح. ًٶى ٶحوضو ذكٌ ُو قٌټ جپرنْحش جپڃر ِوز ٮٍْ جپه ِْس ئپَ ٢ٍـ ڂٳيٌڂِ‬
                         ‫ذ‬
‫"جپطٌجَڄ ‪ً" equilibr ium‬جپـ" ُ٫ى ٪څ جپطٌجَڄ ‪" far-from-equilibr ium‬ٺِ ّٛٱ قحپ س‬
                       ‫غ‬
‫جپڃن٧ٌڂس. ًٶى ٺٗٳصْ ذكٌ ُو ٪څ ًٍٖ٠ جپر٫ى ٪څ جپطٌجَڄ جپطِ ضٷٌو ئپَ ْٿٌٸ‬
‫ڂن٧ٌڂحضِ ڂرحّڅ پٿٓٿٌٸ جپًُ ّطٌٶ٫و جپطٳٍْٓ جپ ڃأپٌٰ پٿٷحچٌڄ جپػحچِ ٲِ‬
‫جپطٍڂٌوّنحڂْٻح. ضنرػٵ ٦ٌجىٍ جپطٗ ٫د ًجپطن٧ْځ جپًجضِ ٪څ جپڃن٧ٌڂحش جپڃطٌجَچ س‬
‫٪نىڂح ضهٟ٩ پالٞ٣ٍجخ أً جپطٷٿٷٽ. ًٶى ٺحچص وٌجْحش جالٞ٣ٍجخ جپه٣ٌز جپطِ ٶحوش‬
‫ئپَ چ٧ٍّس جپط ٫ٷْى / جپٌٗجٔ جپطِ ضكىظ ٪نيح ذٍّ ٯٌؾْڅ ٺڃح پٌ أچ و أٌْ٣ٌ: ّڃٻڅ‬
   ‫ْ‬
‫پٿڃن٧ٌڂس جپر٫ْىز ٪څ جپطٌجَڄ أڄ ضڃِٟ " ڂڅ جپٌؾٌو ئپَ جپًٌٍْٛ ز"؛ ًضر ِڅ ىًه‬
‫جپًٌٍْٛز ٺْٱ ٌّپى جپن٧حڀ ڂڅ جپٌٗجٔ ٲِ جپڃن٧ٌڂحش جپكٍجٌّ س ًجپٻْڃْحتْس، ًٺًپٹ‬
                               ‫ٲِ جپڃن٧ٌڂحش جپكْس.‬

‫ڂڅ وٌجْطو پركٌظ جپڃكحٺحز ٪نى پٌٌچطّ، جٶطٍـ جپٍّحِٞ ًٌچْو ضٌڀ ‪ René Thom‬ڂح‬
                                    ‫ْ‬   ‫ّ ٍ‬
‫ُ٫ َٰ قحپ ًح ذحْ ځ " چ٧ٍّس جپٻٌجٌظ ‪ ، " catastrophe theory‬أً جپٌٚٱ جپ ٍّحِٞ پٻْٳْ س‬
                               ‫ٍ‬    ‫٫‬
‫ضٗ ُد أً ضٳ ُ٨ جپڃن٧ٌڂس جپٌٗجْٖ س . ًڂڅ وٌجْس ڂن٧ٌڂحش جپطٻْٱ جپڃ ٫ٷىز جپطِ‬
                  ‫ٌ‬
‫جْطهىڂيح ذٌجچٻحٌّو ًپٌٌچطّ ًذٍّ ٯٌؾْڅ، ٢ ٌَ چٌٌڂحڄ ذحٺحٌو ًٺٍّّ الچٯطٌڄ چ٧ٍّحش‬
‫"قحٲس جپٌٗجٔ :‪ " edge of chaos‬ئي ضٓرد جپ٣حٶس جپڃ طىٲٷس ًضٷٿرحضيح ٪رٍ جپڃن٧ٌڂ س‬
             ‫ض تٿ‬           ‫ه‬
‫ضٯٍْجش الچيحتْس، ئڂح أڄ ضٟ ِځ جٓغحٌ جپنحضؿس أً ُٟحِ َيح . ّكىظ ىًج ٪نى " جپطكٌټ‬
         ‫٣‬                           ‫٣‬
‫جپ ٌٌَ ُ ‪" phase transit ion‬پطْحٌ جپٌٗجٔ (ّٛ ٱ جپطكٌټ جپ ٌٌَُ جپڃن٧ٌڂس ٪نىڂح‬
     ‫ٿ‬
‫ضطٯٍْ ڂڅ قحپس ئپَ أنٍٍ) ، ًٶى ّإوُ ئپَ ئ٪حوز ضن٧ْځ ٺحڂٿس پٿڃن٧ٌڂس ٺ ِ يح ذأْٿٌخ‬
   ‫٣‬                           ‫ى‬   ‫ٶ‬
‫ٮٍْ ڂطٌ َ٩ أذ ًج ذ٫ى ىًه جپىٌجْحش، ٪ٛٳص چ٧ٍّس جپٌٗجٔ (أً جپ٫ٿځ جپالن ِِ -‪non‬‬
‫‪ )linear science‬ذ٫حپځ جپ٫ٿ ځ ٺحپ ٍّف، ًضىٲٷص جپركٌظ ڂڅ ڂهطٿٱ جپڃْحوّڅ جپ٫ٿڃْ س‬
‫ًجإلچٓحچْس، ً٦يٍش ڂٳحىْځ چ٧ٍّ س جپط٫ٷْى ًجپٌٗجٔ ٲِ جپرٌْپٌؾْح، ًجإلقٛحء، ً٪ٿځ‬
       ‫ر‬
      ‫جپنٳّ، ً٪ٿځ جال ؾط ڃح٨، ًجالٶطٛحو، ًجپكٌجْْد، ًٲِ ٺحٲس جپكٷٌټ ضٷٍّ ًح.‬                         ‫جپن٧حڀ ًجپالجْطٷٍجٌ ٲَ جپٌٗجٔ‬

‫جپن٧حڀ ‪ :order‬جٺطٗحٰ جپن٧حڀ ٲِ ِٖء ڂح أڂ ٍ ًٌٍُٞ ذحپنٓرس پٿ٫ٿ ڃحء ًجپ ڃإٌنْڅ‬
‫ًجپٳنحچْڅ ًجپ ڃٌْْٷْْڅ ًجپالىٌضْْڅ، ذٽ قطَ ذحپنٓرس پٿنحوالش ٲِ جپڃ٣ح٪ځ أً‬
  ‫ْ‬                        ‫ض‬
‫جپ٣رحنْڅ أً جپؿىجش جپٿٌجضِ ٍِّرڅ وڂَ ٪ْى جپڃْالو. ّڃٻڅ جپط٫رٍْ ٪څ جپن٧حڀ ٌّحٞ ًح أً‬
‫ذحْط٫ڃحټ جپڃه٣٣حش جپرْحچْس. ًجپڃػحټ جپرْٓ١ ٪څ جپن٧حڀ ىٌ جپه١ جپڃٓطٷْځ؛ ئي‬
                         ‫١‬
‫چٓط٣ْ٩ ٲيځ جپن٧حڀ ٲِ جپه ِ جپڃٓطٷْ ځ ذٓيٌپس ألچنح چٓط٣ْ٩ ئچٗحء ىًج جپه١ ٪ر ٍ‬
  ‫ٟ‬
‫ْٿٓٿس ڂڅ جپٷ٣٩ جپڃٓطٷْڃس جپڃطٓحًّس. ًّڃٻڅ أڄ چؿى جپن٧حڀ ٲِ جپ٫ٌٗجء أّ ًح .‬
                  ‫ث‬         ‫ُ‬
‫ّٷٌټ ذٌىځ ڂح ڂٳحوه ئڄ أ َ قىظ ّٷ٩ ّڃطٿٹ ْٖ ًح ڂڅ جپن٧حڀ؛ پًپٹ ٲاڄ ٲٻٍز جالٲطٷحٌ‬
     ‫غ‬                               ‫ٿ‬
‫جپٻ ِِ ئپَ جپن٧حڀ پّْ پيح ڂ٫نَ ًجٶ٫ِ . ًذحپٳ٫ٽ، ٲاڄ ڂح چى٪ٌىح أقىجًح ٪ٌٗجتْ س‬
                       ‫ٍ‬
‫ضٷ٩ ٲِ ض٫حٶد ڂٌٌٰٚ ًڂ٫ َٰ، ًّڃ ٻڅ ضڃُْْىح ٪څ أقىجظ ٪ٌٗجتْس أنٍٍ. ًذيًج‬
      ‫ٷ‬   ‫ٶ‬          ‫ڂ‬
‫جپڃ٫نَ جألًپِ ڂڅ جپٌجٞف أڄ پيًه جألقىجظ چ٧ح ًح .ّٻٌڄ جپن٧حڀ قحي ًح وٶْ ًح ٲِ جپٿٯ س‬
‫ًجپٳڅ ًجپڃٌْْٷَ ًجألپ٫حخ ًجپ٫ڃحٌز ًجپرنْحش جالؾطڃح٪ْس ًجپٗ٫حتٍ ًجأل٪ٍجٰ ألچ و‬
       ‫ٽ‬
‫ّ٫طڃى ٪ٿَ جپڃكْ١؛ ً٪ٿَ جپڃٗحٌٸ ٲِ ىًه جپڃْحوّڅ أڄ ّٳيځ ٺ َ ض ٫ٷْىجضو پٻِ‬
‫ّٛٽ ئپَ ئوٌجٸ ڂٷن٩ ًيُ ڂ٫نَ پيح. ّطٓځ جپن٧حڀ ٲِ جپ٣رْ٫س ًجألْٖحء ٮٍْ جپكْ س‬
        ‫ٟ‬
‫ًجپڃن٧ٌڂحش جپٳُّْحتْس ذأچو ٮٍْ ڂكىًو، پٻنو چ٧حڀ وٶْٵ ًقحيٴ أّ ًح. ّڃٻڅ پٿڃحء أڄ‬
                             ‫ٓ‬   ‫ٷ‬
‫ّطىٲٵ ضىٲ ًح ْٿ ًح ٪نىڂح ال ّ٫طٍٞو ٪حتٵ، پٻڅ جپىًجڂحش ضنٗأ ٪نىڂح ضٻٌڄ ىنحٸ‬
      ‫ٲ‬    ‫چ‬
‫٪ٌجتٵ ضطٓ رد ٲِ قىًظ چ٧حڀ ٌٖجِٖ ّػٌٌ ًّؿْٕ ؾْٗح ًح ڂط٣ٍ ًح .ًّڃٻڅ أڄ‬
  ‫ى‬                           ‫ٟ‬
‫ضنٗأ جپ٫ٌٗجء أّ ًح، ًّؿد أڄ چٳيڃيح ىنح، ٺنطْؿس پٳ٫ٽ جپ٫نحٍٚ جألٚٯ ٍ ؾ ًج ٲِ‬
                 ‫ً‬          ‫ٍ‬
‫جپْٓحٴ جإلؾڃحپِ جپً ُ ضٷ ٌِه قىًو جپػٌٌجڄ جأل َپِ پٿڃحء. ًىنح ضن٣رٵ چ٧ٍّس جپٌٗجٔ‬
     ‫ال‬             ‫ّ ر‬
‫٪ٿَ ٲٻٍز جپن٧حڀ؛ ئي ئڄ ؾٍّحڄ جپڃحء ُ٫ط ٍَ ڂن٧ٌڂس وّنحڂْس ض ٫٣ِ ڂػح ً ٪څ چ٧ٍّ س‬
                                 ‫٣‬
                               ‫جپڃن٧ٌڂحش جپالن ِْس.‬

‫ئڄ "جپڃٍٓـ" جپًُ ضؿٍُ ٲْو أقىجظ ًضكٌالش جپڃن٧ٌڂس ّٓ ڃَ" ٲٟحء جپكحپ س "أً‬
‫"ٲٟحء جپ٣ٌٌ .‪ُ "space phase‬ن ٍَ ٌّحٞ ًح ئپَ ٲٟح ء جپ٣ٌٌ ٪ٿَ أچ و جپٳٟحء قْع ٺ ُ‬
‫ٽ‬                    ‫ْ‬    ‫ّ٧‬
 ‫ى‬                ‫ڄ ٽ‬             ‫ٍ‬       ‫ذ‬
‫ُ٫ى ّٷحذٽ ڂطٯْ ًج ٲِ جپڃن٧ٌڂس. پًپٹ ٲا َ ٺ َ چٷ٣س ڂڅ ٲٟحء جپكحپس ّڃٻڅ أڄ ضٷ ِڀ‬
                                  ‫ال‬   ‫ٳ‬
‫ًٚ ًح ٺحڂ ً پٿڃن٧ٌڂس ٪څ أقى قحالضيح جپڃڃٻنس (جپڃكطڃٿس) ؛ ًئڄ ض٣ٌٌ جپڃن٧ٌڂس ّ٧يٍ‬
‫چٳٓو ٺحٌضٓحڀ ٲِ أقى ٢ٍٴ أً ڂٓحٌجش ٲٟحء جپكحپس. پًپٹ ٪نىڂح چطٷَٛ ًچركع‬
‫ٲٟحء جپكحپس ( ڂن٣ٷس جپٓٿٌٸ جپڃن٧ٌڂحضِ )ٲِ ڂن٧ٌڂس وّنحڂْس ْْرىً پنح أڄ‬
       ‫ٍ‬
‫ضٌٖٗحش أً جٞ٣ٍجذحش ذحپٯس جپٛٯٍ ًنحٌؾْس ّڃٻن يح أڄ ضٓرد ضٯْ ًج ٲِ جپڃن٧ٌڂ س‬
       ‫و‬            ‫٣‬
‫ذأٺڃٿيح. ّڃٻڅ ض٫ٍّٱ ىًه جپهحْٚس جپالن ِْس ٺڃح ّٿِ : ٪نىڂح ّٻٌڄ َنْٽ جپڃن٧ٌڂ س‬
            ‫٣‬                 ‫ن‬
         ‫‪ input‬ٮٍْ ڂطنحْد ڂ٩ ٍَْؾيح ‪ output‬چى٪ٌىح " ڂن٧ٌڂ س الن ِْس ."‬

        ‫ي‬   ‫ٺ‬   ‫ض ي‬  ‫٣‬                   ‫ْ‬
‫ضر ِڅ پنح چ٧ٍّس جپٌٗجٔ أڄ جپڃن٧ٌڂحش جپالن ِْس ُ٧ ٍِ ْٿٌ ًح ٖح ًج ًٮٍْ ڂن٣ٷِ؛ ئي‬
‫ّڃٻنيح أڄ ضهٟ٩ پطٿٷْڃحش ٌجؾ٫س ْحپرس أً ڂٌؾرس، ًٶى ضنطؽ جالْطٷٍجٌ أً جپالجْطٷٍجٌ .‬
‫ًّڃٻنيح أڄ ضنطؽ جپطالقځ ًجپط ڃحْٹ ڂڅ نالټ جپطٷحٌخ ًجالٶطٍجڄ، أً ضنطؽ جالنطالالش‬
‫ًجپطٗ٫رحش، ذٽ ًقطَ جپطٯٍْجش جالچٳؿحٌّس. ئيڄ، پٻِ ّ كىظ جپٌٗجٔ ّنرٯِ أڄ ضٻٌڄ‬
‫پىّنح ڂن٧ٌڂس قٓحْس پٿًٍٗ٠ جالذطىجتْس، ً٪ٿَ ضٍجذ١( ضىجنٽ) ًغْٵ ڂ٩ ذْثطيح‬
                    ‫٣‬
‫جپڃكْ٣س. ٪نىڂح چٳيځ جپڃن٧ٌڂحش جپالن ِْس ْطرىً پنح ڂط٣حذٷس ڂ٩ ڂح ّؿٍُ ٲِ ٪حپځ‬
                             ‫جپكْحز جپٌْڂْس جپًُ چ٫ْٗو‬

‫جپالجْطٷٍجٌ ‪ّ :instability‬طٟڃڅ جپط ٫ٷْى /جپٌٗجٔ جپىّنحڂْس ‪ ، dynamics‬أً ڂح و٪حه‬
                      ‫ٺ‬
‫پٌٌچطّ" قحالش جپر٫ى ٪څ جپطٌجَڄ ."ضً ٍِچح ٺٿڃ س" ضٌجَڄ "ذڃٗيى جپركٍْز جپيحوتس. ئڄ‬
    ‫ٟ‬
 ‫قحپس جپٓٻٌڄ أً جالْطٍنحء ىِ ئقىٍ ض٫ٍّٳحش جپطٌجَڄ، پٻن و ّط٣ٿد أّ ًح ٲٻٍز‬
  ‫ً‬                    ‫ٌ‬       ‫ّ٫ى‬
‫"جالضُجڄ .‪ ُ َ ُ " balance‬جپطٌجَڄ چحو ًج ٲِ جپڃن٧ٌڂحش جپىّنحڂْس جپڃ٫ٷىز أً چٌ ٪ح ڂڅ‬
           ‫ى‬
‫" ڂٍقٿس ٌؾكحڄ ڂإٶط س ." ًٺِ ضرىأ جپًٌٍْٓجش جپىّنحڂْس ال ذ َ أڄ ضنكٍٰ جپڃن٧ٌڂس ٪څ‬
‫قحپس جپطٌجَڄ . ٍٍّ ذٍّٯٌؾْڅ ًْطنٯٍِ أچو ٺٿڃح ٺحچص جپڃن٧ٌڂس أ٪ٷى ٺحچص‬
     ‫و‬
‫جپطٌٖٗحش ًجالٞ٣ٍجذحش ًجپطٷٿرحش جپطِ ضيىو جْطٷٍجٌ جپڃن٧ٌڂس أًٲٍ ٪ى ًج. ً٪نىڂح‬
‫ضٛرف جپڃن٧ٌڂس ٪ٍٞ س پٿطأغٍ ذ يًه جالٞ٣ٍجذحش ٲاڄ ڂط٣ٿرحضيح ڂڅ جپ٣حٶس ضط٫ح٦ځ ٺِ‬
‫ضكحٲ٥ ٪ٿَ ض ڃحْٻ يح. ّكىظ جالْطٷٍجٌ ٲِ ؾڃْ٩ أچٌج٨ جپرنْحش، جپؿٌجڂى ًجپ ٯحَجش،‬
  ‫ْ‬
‫جپڃن٧ٌڂحش جپكْس ًٮٍْ جپكْس، جپ٫ٌّٟس ًٮٍْ جپ٫ٌّٟس، ًٺًپٹ ٲِ جپڃإ َٓحش‬
             ‫ال‬
‫ًجأل٪ٍجٰ. ضٓرد جپطٷٿرحش جپهحٌؾْس أً جپىجنٿْس ضكٌ ً ٲِ جپڃن٧ٌڂ س ڂڅ جالْطٷٍجٌ‬
         ‫ُ‬     ‫ُ‬
‫ئپَ جپالجْطٷٍجٌ؛ پٻڅ ىًج ال ّكىظ ذحپًٌٍٟز ذٓرد أ ِ ضٷٿد ٪حو ٍ ّٷ٩، ذٽ ئچو ّ٫طڃى‬
                                 ‫ٶ‬
‫٪ٿَ چڃ١ ً َىٌْ جپطٷٿد أً جالٞ٣ٍجخ، ذحإلٞحٲس ئپَ وٌؾس قٓحْْس جپڃن٧ٌڂس پٿطأغٍ .‬
                ‫ض ر‬
‫ىًج جألڂٍ ّؿد أڄ ّإنً ذحپكٓرحڄ ٶرٽ أڄ ُ٫ط ٍَ جپڃن٧ٌڂس ٮٍْ ڂٓطٷٍز. ًٲِ ذ ٫ٝ‬
‫جألقْحڄ ، ٶى ضكطحؼ جپڃن٧ٌڂ س ئپَ أٺػٍ ڂڅ چٌ٨ ڂڅ جالٞ٣ٍجخ ٺِ ضطكٌټ ئپَ قحپس ٮْ ٍ‬
‫ڂٓطٷٍز. ًّطكىظ ذ ٍّٯٌؾْڅ ًْطنٯٍِ ٪څ" جپطنحٲّ ذْڅ جالْطٷٍجٌ ڂڅ نالټ‬
    ‫ى‬              ‫ٿ‬
‫جالْطڃٍجٌّس، ًجپالجْطٷٍجٌ ڂڅ نالټ جپطٷ ُد " ؛ ًقْٛٿس ىًج جپطنحٲّ ضك ِو" ٪طرس‬
‫جالْطٷٍجٌ .‪" threshold of stability‬ذٻٿڃحش أ نٍٍ، ّؿد أڄ ضنٟؽ جپًٍٗ٠ جپ ڃالتڃس‬
                             ‫َْ‬
‫ٺِ ّكىظ " جپؿ َٗحڄ ."ّڃٻڅ أڄ چ٫٣ِ أڂػٿ س ٪څ جپالجْطٷٍجٌّس ڂڅ ڂْحوّڅ ٪ىز،‬
‫ٺحألڂٍجٜ ًجپٷالٶٽ جپْٓحْْس ًجالنطالالش جالؾطڃح٪ْس ًجألٍّْس. ًّٓطهىڀ ٺحڂر ٽ‬
‫جپٷٌټ جپڃأغٌٌ ٪څ أچو ٌذڃح ضٻٌڄ جپٷٗس جپطِ ٶٛڃص ٦يٍ جپر٫ٍْ ىِ ڂح ّؿ٫ ٽ‬
                             ‫جپڃن٧ٌڂس ضًًٌىح جپ ٍّحـ !‬

‫ضطكٍٍ چ٧ٍّس جپٌٗجٔ ٪څ جپڃن٧ٌڂس ذحپطٓحؤټ قٌټ جپهحْٚ س جپ ٫حڂس پٓٿٌٺيح ٪ٿَ‬
‫جپڃىٍ جپ٣ٌّٽ. ًضركع جپكٿٌټ جپٌٗجْٖس ٪څ جپطٳٍْٓ جپٻْٳِ ‪ quality‬پٓٿٌٸ‬
‫ڂن٧ٌڂس ٲِ جپڃٓطٷرٽ. ئڄ جپكٿٌټ جپٻڃْ س ‪ quant ity‬جپٷ ٍّرس ٌذڃح ضهرٍچح ڂطَ ضطٍجٚ ٱ‬
‫غالغس ٺٌجٺد ٲِ ڂىجٌجش ئىٿْٿؿْس؛ ذْنڃح ضهرٍچح جپكٿٌټ جپٻْٳْس ٺْٱ ضطٗٻٽ ىًه‬
‫جپڃىجٌجش ٲِ ئىٿْٿؽ، ًپّْ ٲِ وًجتٍ أً ٶ٣ٌ٨ ڂٻحٲثس، ًضركع نٛحتٙ ؾڃْ٩‬
‫جپكٿٌټ پيًه جپڃن٧ٌڂس ًٺْٱ ْطٯٍْ جپڃن٧ٌڂس ْٿٌٺيح. ئڄ ڂن٧ٌڂس ڂڅ ٶرْٽ ٺٍز‬
         ‫ض‬   ‫ً‬                 ‫ٿ‬
‫ٚٯٍْز (ٺ َس) ٲِ أْٳٽ ً٪حء، ٶى ضٓطػحٌ؛ ً٪نىت ٍ ٌْٰ ُرىُ ذ٫ٝ جپٓٿٌٺ ْحش‬
       ‫ٟ‬
‫جپڃٟ٣ٍذس، ًپٻنيح ٲِ جپن يحّس ضٓطٷٍ ٲِ أْٳٽ جپٌ٪حء. ًجپٓح٪س أّ ًح، ٪نىڂح ضط٫ٍٜ‬
‫الٌضؿحؼ أً ٚىڂس نٳْٳس ڂٳحؾثس، ٶى ضطٌٶٱ پٿك٧س، پٻنيح ضٓطأچٱ وًٌجچ يح ذ ٫ى يپٹ .‬
‫ًچٷٌټ ئڄ ىًه جپڃن٧ٌڂحش ڂٓطٷٍز، ذْنڃح جپڃن٧ٌڂحش جپالڂٓطٷٍز (ًٮٍْ جپىًٌّس) ال‬
    ‫ى‬   ‫ٺ‬
‫ضٓط٣ْ٩ أڄ ضٷحًڀ ىًه جال ٞ٣ٍجذحش جپ٣ٳْٳس، ًٌْٰ ضرىُ ذٓرر يح ْٿٌ ًح ڂ٫ٷ ًج ّؿ٫ ٽ‬
                                 ‫ال‬
          ‫جپطنرإ ڂٓطكْ ً، ٲطٻٌڄ جپٷْحْحش ٪ن يح ٲِ ىًه جپكحپس ٪ٌٗجتْ س.‬

‫ًجپطحٌّم جإلچٓحچِ ىٌ جپڃػحټ جپڃڃطحَ ٪څ جپڃن٧ٌڂحش ٮٍْ جپىًٌّس. ضرُ٬ جپكٟحٌجش‬
                       ‫ى‬
‫ًضطالَٖ، پٻڅ جألْٖحء ال ضكىظ أذ ًج ذحپ٣ ٍّٷس يجضيح. ٲأقىجظ ٚٯٍْز أً أٖهح٘ أٲٍجو‬
                                 ‫ْ‬
‫ٶى ّٯ ًٍِڄ جپ٫حپځ ڂڅ قٌپيځ. ًضكطٌُ جألڂػٿس جپڃ٫ًٍٲس ٪څ جپٓٿٌٸ ٮٍْ جپىًٌ ُ‬
                           ‫ڃ‬   ‫٫‬
‫ًجپالڂٓطٷٍ ضؿڃ ًح ٞه ًح ڂڅ جپٌجقىجش جپڃطٳح٪ٿس. ٶى ضط ٍٺد جپڃن٧ٌڂس ڂڅ ٪ٌجڂ ٽ‬
‫ذٍّٗس ڂطنحٲٓس أً ؾُتْحش ٮحَ ڂطٛحوڂس. ًٶى ضكىظ جپطٯٍْجش ذٗٻٽ ڂط٫حٶد ٲِ‬
‫جپڃن٧ٌڂحش جپڃ٫ٷىز جپر٫ْىز ٪څ جپطٌجَڄ، ًضإوُ ئپَ ضٳٻْٹ جپٍذح٠ ذْڅ جپٷٌ ٍ جپىجنٿْ س‬
‫جپطِ ض٫٣ِ جپڃن٧ٌڂس ض ڃحْٻ يح ًجپٷٌٍ جپهحٌؾْس جپطِ ضڃػٽ ذْثس جپڃن٧ٌڂس. ًّطْف‬
 ‫ى‬
‫جپٍذح٠ پٿڃن٧ٌڂس، ٲِ أٮٿد جألقْحڄ، أڄ ض٫ڃٽ ذٓالْس؛ ًپٻڅ ٪نىڂح ضطٛح٪ى ق َز‬
‫جالٞ٣ٍجذحش، ًضهٟ٩ جپڃن٧ٌڂس پـ"ٞٯٌ ٠ "ضطؿحًَ ٪طرحش ڂكىو ز، ضرٍَ والتٽ قحوز ٪ٿَ‬
                     ‫٣‬
‫جپٷٿٷٿس، ًٶى ّكىظ ٌٖجٔ الن ِِ ڂٳحؾة، ٲطرىأ جألٖٻحټ جپكحوز پٿٌٗجٔ ذٓٿٌٸ‬
            ‫ذ‬
‫َجت٭. ًّٓرد جالچطٷحټ أً جالچُّحـ ڂڅ ؾحيخ ئپَ آنٍ ضٟحٌ ًح ٲِ ْٿٌٸ جپڃن٧ٌڂس. ٲڃح‬
                     ‫ال‬
‫جپً ُ ّٓط٣ْ٩ ٲ٫ٿو أقى جپرٍٗ، ڂػ ً، ٪نىڂح ّؿى چٳٓو، ٪ٿَ قْڅ ٮٍز، أڂحڀ ڂٗٻالش‬
                                ‫ٿ‬
‫ٺػٍْز ّنرٯِ ٲِ ٦ ِيح جضهحي ٶٍجٌ ڂح؟ ٍٍّ أقى جپ٫ٿڃحء أڄ جپڃن٧ٌڂس جپرٗ ٍّس ّنر ٯِ أڄ‬
                               ‫ى‬
  ‫ض٫ٍْ ّٷ٧س ًجچطرح ًح ً٪نحّس أٺرٍ ٺِ ضكٳ٥ ًٌجذ٣يح جپىجنٿْس ًٖرٻحش جپطٌجٚٽ ٲْيح.‬

                                   ‫ط‬
‫ًض َٓځ ًٌٍْْز جضهحي جپٷٍجٌ ٪نى جإلچٓحڄ ذرٛڃحش جپٌٗجٔ جپٌجٞكس؛ ئي ّٻٌڄ ىنحٸ‬
                            ‫ٿ‬
‫جپٻػٍْ ڂڅ جپىًجٲ٩ ًجپڃٓ َ ڃحش ًجپڃٟحڂْڅ جپطِ ّنرٯِ ج٪طرحٌىح ٪نى جضهحي ٶٍجٌ . ٲينح‬
‫ّٓح٪ى" جپؿحيخ جپٯٍّد ‪ " strange attractor‬ٲِ ىًه جپًٌٍْٓز ًّىٲ٩ ٲِ جضؿحه أقى‬
‫جپڃڃٻنحش . ًٶى ّٻٌڄ جپؿحيخ جپٯٍّد ٪ٷىز چٳْٓس، أً ّطهً ٖٻٽ جپڃن٧ٌڂس جال٪طٷحوّ س‬
                                     ‫پإلچٓحڄ.‬

                ‫ٍ‬    ‫ال‬
‫جپؿحيخ جپ٣حٌ ب (جپٯٍّد): پّْ ْي ً أڄ چ٫ ِٰ ذحپؿحيخ. پٷى أ٪٣َ أقى جپ٫ٿ ڃحء‬
‫جپط٫ٍّٱ جپطحپِ : جپؿٌجيخ ىِ ڂؿڃٌ٪س ڂكىًوز ضكطٌُ جپڃٓحٌجش. جپؿحيخ جپ٣حٌ ب‬
  ‫ْ‬       ‫ر‬
‫ىٌ، ذرٓح٢س، چڃٌيؼ پٿڃٓحٌ جپًُ ٍّْڃو ْٿٌٸ جپڃن٧ٌڂس ٪نىڂح چ٫ ٍِ ٪ن و ضه٣ْ٣ ًح .‬
                      ‫٣‬
‫ًّڃْٽ ْٿٌٸ جپڃن٧ٌڂحش جپالن ِْس ئپَ جپطٷٿٙ أً جالچٷرحٜ ٞڃڅ ڂنح٢ٵ ڂكىوز ڂڅ‬
             ‫ر‬
‫ٲٟحء جپكحپس. چٓڃِ ىًج جالچٷرحٜ ذـ"جپؿحيخ " ؛ ًىٌ ّ٫ ٍِ، ڂڅ جپنحقْس جپٳ٫ٿْس، ٪څ‬
       ‫ّ٫ى‬      ‫س‬
‫" ڂؿڃٌ٪س ڂڅ جپنٷح ٠ جپطِ ضطٷحٌخ ؾڃْ٩ جپڃٓحٌجش ڂطؿي ً چكٌىح ." ُ َ ُ ڂٳيٌڀ جپؿحيخ‬
                               ‫ّ‬
‫جپ٣حٌب ڂٍٺُ ًح ٲِ چ٧ ٍّس جپٌٗجٔ. ٲ٫نىڂح چٳطف ٚنرٌٌ جپ ڃحء ٺِ چكٛٽ ٪ٿَ ضْحٌ‬
 ‫ٓٿ‬
‫ڂحتِ أٍْ٨ ًأٍْ٨، ّڃٻننح أڄ چٿك٥ ض٣ٌٌ ٲ٫ٽ جپطْحٌ جپ ڃحتِ ڂڅ جالچ٣الٴ جپ َ ِّ‬
                                   ‫ال‬
‫ًٌٚ ً ئپَ جپؿْٗحڄ. ضڃػٽ ىً ه جألچٌج٨ جپڃهطٿٳس ڂڅ جپؿٍّحڄ چڃحيؼ ڂطنٌ٪س ّنؿًخ‬
   ‫ئپْيح ؾٍّحڄ جپڃحء. ًغڃس غالغ س چڃحيؼ ڂڅ جپؿٌجيخ جپطِ چٗحىىىح ٲِ جپڃن٧ٌڂحش:‬

‫(1) جپؿحيخ جپنٷ٣ِ: ًّط٫ٿٵ ذحپڃن٧ٌڂحش جپطِ ضٛٽ ئپَ ضٌجَڄ ڂٓطٷٍ؛ ًضڃػٽ پو‬
                ‫قحپس چٌجِ ّطأٌؾف، غځ ال ّٿرع أڄ ّطٌٶٱ ٲِ چٷ٣ س .‬

   ‫ال‬       ‫ؾ‬        ‫ٍ‬
‫(2) جپؿحيخ جپىًٌُ: ّط٫ٿٵ ذحپڃن٧ٌڂحش جپطِ ضٻ ٌِ يجضيح ٲِ ضأٌ ُكحش وًٌّس. ٲڃػ ً، ئيج‬
                        ‫ٟ‬
‫أٞٳنح ئپَ جپنٌجِ جپٓحذٵ چحذ ًح پٻِ ّطٯٿد ٪ٿَ ٶٌ ٍ جالقطٻحٸ، ضٛرف پٿنٌجِ وًٌز‬
               ‫ً‬
‫ڂكىًوز ٲِ ٲٟحء جپ٣ٌٌ جپه ح٘ ذو. ًچٷٌټ ٪نىت ٍ ئڄ جپؿحيخ جپىًٌُ ٍّْځ ًٌٍْْجش‬
                                         ‫ٍ‬
                                    ‫ضٻ ٌِ يجض يح.‬

     ‫ڃ‬
‫(3) جپؿحيخ جپ٣حٌب ( جپٯٍّد): ًّط ٫ٿٵ ذحپڃن٧ٌڂحش جپٌٗجْٖس. ًّىټ جْ ُو ٪ٿَ أچ و‬
          ‫٣‬
‫ّ٣ٍأ ٪ٿَ جپڃن٧ٌڂس (ذ ٫ى أڄ ضىنٽ ٲِ ڂٍقٿس جپطكٌټ جپ ٌٌَُ) ذٗٻٽ ٮٍْ ڂطٌٶ٩‬
    ‫ًٮٍْ ٶحذٽ پٿطنرإ ذو، ڂڃح ٌّقِ ذأچو ٮٍّد ٪څ ٲٟح ء جپ٣ٌٌ جپهح٘ ذحپڃن٧ٌڂس.‬                                  ‫جپطكٌټ جپ٣ٌٌٍ‬

                          ‫٣‬
‫ّكىظ جپطكٌټ جپ ٌٌَُ پٿڃن٧ٌڂس ٪نى قحٲس جپٌٗجٔ. ئچو جپڃٌٞ٩ قْع ضطٗٻ ٽ‬
‫نْحٌجش جپڃن٧ٌڂس. غڃس جٞ٣ٍجخ ٲِ جپٻٌڄ ٪ٿَ جپىًجڀ؛ ًٶى ج٪ط ٍٰ جپ٫ٿڃح ء ذًپٹ ڂنً‬
‫أذكحظ ذٌجچٻحٌّو ًپٌٌچطّ قٌټ ضٯٍْجش جپڃنحل ً٪الٶس يپٹ ذحپطنرإ جپؿٌ ُ .ًٶرٽ ئي ٺحڄ‬
‫جپط٫حڂٽ ڂ٩ جالٞ٣ٍجخ ٲِ جپطؿحٌخ جپ٫ٿڃْس ّطځ ئڂح ذاىڃحپو، أً ذطرْٓ٣و، أً ذحپطٛ ٍّف‬
‫ذٳٗٽ جپطؿٍذس. پٻڅ جپ٫ٿڃحء أغرطٌج ٲْ ڃح ذ ٫ى أڄ جالٞ٣ٍجخ ّڃٻڅ ڂٌجؾيط و ًْٚحٮط و‬
                       ‫٣‬             ‫ْ‬
‫ٌّحٞ ًح ذٌجْ٣س جپڃ٫حوالش جپالن ِْس . ًذًپٹ ٲيٌ ّطٛ ٽ ڂرحٍٖز ذڃٓأپ س جپكٓحْْ س‬
     ‫٣‬
‫پٿًٍٗ٠ جالذطىجتْس، ًّڃٻڅ ًٚٳو ذٌجْ٣س جپؿحيخ جپ٣حٌب ٶرٽ جپطكٌټ جپ ٌٌَُ ضىن ٽ‬
 ‫جپڃن٧ٌڂس ٲِ ڂٍقٿس جپٌٗجٔ جپ٫ڃْٵ .‪ًّ deep chaos‬كىظ ىًج جپط٫ٷْى ٲِ‬
‫جپڃن٧ٌڂحش جپ٣رْ٫ْس، ًجپڃن٧ٌڂحش جپرٍّٗس جپٛن٩، ًٺًپٹ ٲِ جپرنْحش جالؾطڃح٪ْس .‬
‫ًىنح، ٲِ جپٌٗجٔ جپ٫ڃْٵ، ضىنٽ جپڃن٧ٌڂس أ٪ٷى قحالض يح ؛ ًّڃٻڅ ًٚٱ ىًه جپڃٍقٿس‬
                                ‫ذأچيح ڂٛن٩ جپڃڃٻنحش.‬

‫٪نىڂح ضٻٌڄ جپًٍٗ٠ جپڃٳًٍٞس ٪ٿَ جپڃن٧ٌڂس ٶٌّس ئپَ وٌؾس ٺحٲْ س( أُ أڄ ىنحٸ‬
‫جپٻػٍْ ڂڅ جپطٷٿٷالش جپڃط٫حٌٞس جالضؿحىحش ذكىز) ّڃٻڅ پٿڃن٧ٌڂس أڄ ضطٻْ ٱ ڂ٩ ذْثطيح‬
‫ذ٣ٍٴ ڂط ٫ىوز ًڂطرحّنس. ٶى ضٻٌڄ ىنحٸ قٿٌټ ڂط ٫ىوز ڂڃٻنس؛ ًال ّ ڃٻڅ پٿڃٛحوٲ س‬
                  ‫ٷ‬            ‫ٍ‬
‫ًقىىح أڄ ضٷ ٌِ ڂح ىٌ جپكٽ جپًُ ْْطك َٵ ( أُ ڂح ىٌ جپڃٓحٌ جپٳ٫ٿِ جپًُ ٌْٰ‬
           ‫ٷ‬    ‫ٍ‬   ‫ٌ‬
‫ضٓٿٻو جپڃن٧ٌڂس). ًّٿ ٫د جپؿحيخ جپ٣حٌب وً ًج ٺرْ ًج ٲِ ضك ُٵ أقى ىًه جپكٿٌټ .ئيڄ،‬
‫پّْ غڃس جضؿحه أً ڂٓحٌ ڂٓرٵ ًقطڃِ ٺِ ضٍْٓ ٪ٿْو جپڃن٧ٌڂس، ذٽ ئڄ جألڂٍ أٖر و‬
  ‫ٿ‬             ‫٣‬
 ‫ذٷٍجٌ ڂڅ چڃ١ ئڂح ... أً. ىينح ّكىظ جپطكٌټ جپ ٌٌَُ پٿڃن٧ٌڂس ًّٛح٬ ڂٓطٷر ُيح‬
                                       ‫جپالقٵ .‬

                        ‫٣‬
‫ّڃٻڅ أڄ چٷحٌڄ جپطكٌټ جپ ٌٌَُ ڂ٩ ڂ٫نَ جٓڄ ‪ NOW‬جپًُ أٶٿٵ جپٳالْٳس ًجپ٫ٿ ڃحء‬
 ‫ٌ‬
‫ًجپالىٌضْْڅ ٪رٍ جپطحٌّم. ج٪طرٍ ٺحٌټ ذٌذٍ أڄ جٓڄ ّٗرو پٷ٣ س ڂٳٍوز ڂڅ ٍّٖ١ ڂٛ ٌَ‬
‫ڂطٓٿٓ ٽ – جپڃحِٞ ًجپڃٓطٷرٽ ڂ٫ًٍٰ ٲِ جپْٓحٴ جإلؾڃحپِ پٿٓٿٓٿ س .ًٶى أٶٿٵ‬
‫ڂٳيٌڀ جٓڄ أّنٗطحّڅ؛ ئي ئڄ جپٳُّْحء ٺحچص ض٫طرٍ أڄ ْإجټ جٓڄ ّهٙ جإلچٓحڄ ًقىه،‬
‫ًال ڂ٫نَ پو ٲِ جپٳُّْحء. أڂح ٲِ چ٧ٍّس جپط ٫ٷْى / جپٌٗجٔ ٲاڄ جٓڄ ىٌ قحپس جپطكٌټ‬
       ‫ضٿ‬                ‫٫‬              ‫٣‬
‫جپ ٌٌَُ، قْع ضٻٌڄ جپهْحٌجش ؾڃْ ًح ڂٳطٌقس . ّطكىظ جپٳْٿٌٰٓ ذٌټ ِ ِم ‪Paul Tillich‬‬
‫ذرالٮ س ٪څ جإلچٓحڄ جپًُ ّ٫ْٕ ٲِ جٓڄ جپىجت ځ .‪ًٌ the Eternal Now‬ذڃح ٺحڄ ىًج‬
                    ‫ٽ‬
‫ذحپٟر١ ڂح چٳ٫ٿو ٺرٍٗ؛ ئي ئڄ ٺ َ پك٧س ڂڅ پك٧حش قْحضنح ىِ قحپس ضكٌټ ٢ٌٌ ُ‬
                     ‫ى‬
   ‫ّنٷٿنح ئپَ جپٿك٧س جپطحپْ س. ئڄ نْحٌجضنح ضك ِو، پك٧س ذٿك٧س، جپكْحز جپطِ چ٫ْٗيح .‬

								
To top