Ruotsinkielisen päivähoidon ja opetustoimen hallinnon yhdistäminen

Document Sample
Ruotsinkielisen päivähoidon ja opetustoimen hallinnon yhdistäminen Powered By Docstoc
					HELSINGIN KAUPUNKI
OPETUSVIRASTO
SOSIAALIVIRASTO
RUOTSINKIELISEN PÄIVÄHOIDON JA OPETUSTOIMEN
HALLINNON YHDISTÄMINEN
JATKOSELVITYS
                                                                                         2


1 TYÖN TAUSTA, TOIMEKSIANTO JA TAVOITTEET ......................................................................................... 3

2 RUOTSINKIELISEN PÄIVÄHOIDON JA OPETUSTOIMEN LAAJUUS ........................................................... 4

  2.1 TOIMINTAYKSIKÖT SEKÄ LASTEN JA NUORTEN MÄÄRÄ ............................................................................................. 4
  2.2 ENNUSTEET................................................................................................................................................................ 7

3 TYÖRYHMÄN SELVITYKSET JA EHDOTUKSET............................................................................................... 8

  3.1 JOHTOSÄÄNNÖT ......................................................................................................................................................... 8
  3.2 HALLINTO ................................................................................................................................................................ 10
  3.3 TILAT JA RAKENNUSHANKKEET ............................................................................................................................... 12
  3.4 TIETOHALLINTO ....................................................................................................................................................... 14
  3.5 IRTAIN OMAISUUS JA HANKINNAT ............................................................................................................................ 15
  3.6 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT ................................................................................................................................. 17
  3.7 HENKILÖSTÖ ............................................................................................................................................................ 18
  3.8 TALOUS ................................................................................................................................................................... 23

4 TIIVISTELMÄ TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA................................................................................................ 25

LÄHTEET ....................................................................................................................................................................... 28

LIITTEET ....................................................................................................................................................................... 29
                                               3


1 Työn tausta, toimeksianto ja tavoitteet
  Vuoden 2007 alusta voimaan tullut sosiaalihuoltolain (710/1982) lasten päivähoidosta
  annettua lakia koskeva muutos (22.12.2006/1330) antaa kunnille oikeuden
  harkintansa mukaan päättää, minkä toimielimen alaisuuteen lasten päivähoidon sekä
  kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen hallinnointi sisällytetään. Kuntaliiton tietojen
  mukaan vuoden 2008 alkuun mennessä 82 kuntaa on toteuttanut päivähoidon ja
  opetustoimen hallinnon yhdistämisen ja useat kunnat selvittävät hallinnon asemaa
  kunnassa vuoden 2008 aikana (Päivähoidon hallinto kunnissa www.kunnat.net).
  Pääkaupunkiseudulla Vantaa on yhdistänyt päivähoidon ja opetustoimen vuoden
  2008 alusta lukien. Espoossa ruotsinkielinen päivähoito ja opetustoimi ovat olleet
  samassa organisaatiossa 10 vuotta, ja suomenkielisen päivähoidon ja opetustoimen
  osalta yhdistäminen on suunnitteilla.

  Kaupunginhallitus kehotti 25.6.2007 (948 §) opetusvirastoa ja sosiaalivirastoa
  selvittämään ruotsinkielisen päivähoidon ja opetustoimen hallinnon yhdistämistä.
  Asiasta laadittiin 31.3.2008 valmistunut selvitys, joka on liitteenä 1. Selvityksessä
  esitetään jatkotoimenpiteiksi, että Helsingin ruotsinkielinen lasten päivähoito ja
  ruotsinkielinen opetustoimi yhdistetään 1.1.2010 alkaen siten, että

          -  luottamushenkilöorganisaation muodostavat opetuslautakunta ja
            ruotsinkielinen jaosto
          -  opetusviraston organisaatioon muodostetaan osastotasoinen
            yksikkö, ”Ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja”, johon
            kuuluvat ruotsinkielinen yleissivistävä koulutus ja ruotsinkielinen
            lasten päivähoito
          -  päiväkodit ja koulut toimivat erillisinä hallinnollisina yksikköinä.

  Lisäksi työryhmä esitti, että asetetaan organisaatiouudistusta valmisteleva työryhmä,
  jolla on ohjausryhmä sekä tarvittavat alatyöryhmät ja päätoiminen
  koordinaattori/projektipäällikkö. Selvityksessä todettiin vielä, että
  organisaatiouudistuksen valmistelu tulisi saada valmiiksi helmikuun loppuun
  mennessä 2009.

  Kaupunginjohtaja päätti 11.6.2008 (Päätösluettelo Kj/4) asettaa työryhmän, jonka
  tehtävä on selvittää ruotsinkielisen päivähoidon ja opetustoimen hallinnon
  yhdistämistä mm. organisaatiomuutoksen hallintoon, johtosääntöihin, sopimuksiin,
  henkilöstöön, talouteen, tiloihin, tietojärjestelmiin ja teknologiaan liittyvät
  muutostarpeet ja tehdä asiaa koskevat esitykset. Työryhmän tuli saada työnsä
  valmiiksi vuoden 2008 loppuun mennessä.

  Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin kehittämisjohtaja Paula Sermilä
  opetusvirastosta. Työryhmän jäseniksi nimettiin linjanjohtaja Margareta Nygård
  opetusvirastosta, ruotsinkielisten sosiaalipalveluiden päällikkö Ulla Liljelund sekä vt.
  päivähoitoalueen päällikkö Inge-Gerd Berghäll sosiaalivirastosta ja
  organisaatiopäällikkö Vesa Paavola talous- ja suunnittelukeskuksesta. Ulla Liljelundin
  viransijaisena on 1.9.2008 lähtien toiminut Roger Nordman. Järjestöt nimesivät
  edustajikseen Tuija Laineen (Tehy), Liisa Paavolan (JYTY), Eila Pelttarin (JHL), Päivi
  Salménin (TNJ) ja Merja Winterin (JUKO). Järjestöjen edustajat nimesivät
  varahenkilöikseen Marja Kuisman (TNJ), Mirja Reijosen (Tehy), Kirsti Timosen (JYTY)
                                             4


  ja Arja Holmin (JHL). JUKO ei nimennyt varajäsentä.

  Työryhmä kutsui asiantuntijoikseen opetuskonsultti Gun Sandberg-Wallinin ja
  johtavan koulutuskonsultin Inari Salosen opetusvirastosta sekä suunnittelija,
  päiväkodinjohtaja Jenni Tirrosen sosiaaliviraston ruotsinkielisistä palveluista. Inari
  Salonen toimi myös valmistelijana. Selvityshenkilönä on toiminut Helena Byfält 1.10.-
  31.12.2008. Työtä on valmisteltu 12 alatyöryhmässä. Alatyöryhmissä työskennelleet
  esitellään liitteessä 2.

  Työryhmän esitystä käsiteltiin opetusviraston virastotoimikunnassa 23.9.2008 ja
  sosiaaliviraston henkilöstötoimikunnassa 20.10. ja 19.12.2008.

  Työryhmä kokoontui seitsemän kertaa ja järjesti kaksi seminaaria.
  Aloitusseminaarissa 8.10. kuultiin opetustoimen johtaja Barbro Högströmin esitys
  Espoon kaupungin ruotsinkielisen päivähoidon ja opetustoimen yhdistämisestä sekä
  ruotsinkielisen opetus- ja kasvatustyön päällikkö Johan Auran esitys vastaavasta
  työstä Vantaalta.

  Raportin liitteenä on JHL:n eriävä mielipide.


2 Ruotsinkielisen päivähoidon ja opetustoimen laajuus
  Käsitteellä päivähoito tarkoitetaan päivähoitolaissa määriteltyä lapsen hoidon
  järjestämistä päiväkotihoitona, perhepäivähoitona, leikkitoimintana tai muuna
  päivähoitotoimintana (Laki lasten päivähoidosta 36/1973, 1§). Varhaiskasvatuksen
  piiriin kuuluu: kunnan järjestämä päivähoito käsittäen sekä kunnallisen että kunnan
  ostaman päivähoidon, kunnan tukema yksityisen hoidon tuki, lasten kotihoidon tuki,
  esiopetus sekä leikki- ja muu toiminta eli avoin varhaiskasvatustoiminta. Esiopetus on
  vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista tarjottavaa suunnitelmallista opetusta ja
  kasvatusta. Päivähoitopalveluja järjestetään pääsääntöisesti lapsille noin 10
  kuukauden iästä 6-vuotiaaseen. Selvityksen ulkopuolelle rajataan leikkipuistotoiminta
  koska ruotsinkielistä leikkipuistotoimintaa ei järjestetä.

  Perusopetuslain mukaan (1998/628) oppivelvollisuus alkaa siitä vuodesta kun lapsi
  täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy kun perusopetus on täyttynyt tai
  kun perusopetuksen alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Helsingissä ruotsinkieliseen
  opetustoimeen kuuluu esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus sekä koululaisten
  iltapäivätoiminta.


2.1 Toimintayksiköt sekä lasten ja nuorten määrä

  Päivähoito

  Ruotsinkielisen päivähoidon palveluverkko muodostuu maantieteellisesti toisistaan
  etäällä olevista pienistä yksiköistä (liite 3).

  Ruotsinkielinen kunnallinen päivähoito toimii 29 päiväkodissa ja 12
  ryhmäperhepäiväkodissa (taulukko 1). Syksyllä 2008 omassa kodissaan
                                            5


työskenteleviä perhepäivähoitajia on neljä. Esiopetus on pääsääntöisesti integroitu
päiväkotitoimintaan. Lisäksi on kaksi erillistä esiopetusryhmää, joista toinen on
integroitu erityisryhmä, sekä kaksi iltapäiväryhmää koululaisille, joista toinen on
kehitysvammaisille. Ruotsinkieliseen päivähoitoon kuuluu myös 10
ostopalvelupäiväkotia ja kolme yksityistä päiväkotia.

Lapsia on hoidossa yhteensä 1781, joista noin 200 on esiopetuksessa.

Taulukko 1. Ruotsinkielinen päivähoito, toimipisteet ja lasten määrät.


   Ruotsinkielinen päivähoito (31.12.2007)   0-5 v.  6-7 v.   Yhteensä
   Kunnalliset päiväkodit  hoidossa olevat   1013    203     1216
   (29 päiväkotia)     lapset
                joista              195
                esiopetuksessa
                kerhotoiminta,                32
                iltapäivätoiminta
   Ostosopimuspäiväkodit hoidossa olevat     217    129     346
   (10 päiväkotia)     lapset
                joista              21
                esiopetuksessa
   Kunnallinen       hoidossa olevat   121           121
   perhepäivähoito (12   lapset
   ryhmäperhepäiväkotia,
   4 kotona
   työskentelevää
   perhepäivähoitajaa)
   Yksityiset päiväkodit (3 hoidossa olevat               66
   päiväkotia)       lapset
   Yhteensä                               1781Vuonna 2009 avataan uudet päiväkodit Arabianrantaan ja Oulunkylään. Vallilan
alueelle ja Munkkiniemeen perustetaan uusia ryhmiä.

Sipoon liitosalueelta siirtyy vuodenvaihteessa 2009 Helsingin ruotsinkieliseen
päivähoitoon päivähoitoyksikkö, jossa on yksi ruotsinkielinen ryhmä sekä toinen
päivähoitoyksikkö, jossa on kaksi ruotsinkielistä ryhmää. Lisäksi kuntaliitoalueelta
siirtyy yksi ostosopimuspäiväkoti ja yksi yksityinen päiväkoti. Lapsiryhmiä on
kaikkiaan viisi ja näissä on yhteensä 50 lasta.

Lasten päivähoidon yhteiskäyttöä laajennetaan pääkaupunkiseudulla asteittain
syksystä 2008 lukien kuntien yhteistyöhankkeena (Kaupunginhallituksen päätös §
130 6.5.2008).

Ruotsinkieliset koulut ja oppilaitokset

Kaupungin ylläpitämiä ruotsinkielisiä peruskouluja on 22, joista kolme on
erityiskouluja (taulukko 2). Helsingissä on myös yksi valtion ylläpitämä ruotsinkielinen
erityiskoulu sekä yksityinen Rudolf Steiner -koulu, jossa on suomen- ja ruotsinkielisiä
luokkia. Lukioita on 1.8.2009 lukien neljä, joissa yhdessä on myös aikuislukiotoiminta.
                                            6


Peruskouluissa on oppilaita yhteensä 3100 ja lukiokoulutuksessa yli 1300.
Taulukko 2. Helsingin kaupungin ruotsinkieliset koulut ja oppilasmäärät 20.9.2008.


   Kaupungin         esiopetus  1-6 lk  7-9 lk  10 lk  yhteensä
   ruotsinkieliset koulut
   Peruskoulut (22)       106    1944  1132    21   3203
   Lukiot (4)                             1192
   Aikuislukiot (1)                           118
   Yhteensä                              4513Sipoon liitosalueelta siirtyy vuodenvaihteessa Helsinkiin yksi ruotsinkielinen koulu,
jossa on noin 90 ruotsinkielistä oppilasta.

Helsingin kaupunki on tehnyt sopimuksen oppilaiden ottamisesta ruotsinkieliseen
kouluun yleisopetuksen osalta kolmen kunnan kanssa ja erityisopetuksen osalta 10
kunnan kanssa.

Esiopetuksen järjestäminen päivähoidossa ja opetustoimessa

Sosiaalitoimen ruotsinkielistä esiopetusta järjestetään 14 kunnallisessa päiväkodissa
tai ostosopimuspäiväkodissa sekä viidessä koulusta vuokratussa tilassa.
Opetustoimen ruotsinkielistä esiopetusta järjestetään kuudessa koulussa.
Esiopetusta järjestetään siis yhteensä 20 toimipaikassa. Sosiaalitoimen järjestämään
ruotsinkieliseen esiopetukseen osallistuu vuonna 2008 yhteensä noin 200 lasta ja
opetustoimen järjestämään esiopetukseen noin 100 lasta.

Koululaisten iltapäivätoiminta

Kaikkien ruotsinkielisten koulujen ala-asteilla tai niiden läheisyydessä järjestetään
iltapäivätoimintaa. Syksyllä 2008 toimintaan osallistui 571 oppilasta (noin 82 %
iltapäivätoimintaan oikeutetuista oppilaista).

Päivähoidon tukihenkilöstö ja koulun oppilashuolto

Päivähoidossa on neljä kiertävää erityislastentarhanopettajaa ja kaksi
kielitukilastentarhanopettajaa, jotka toimivat päivähoidon tukena. Päivähoitoikäisten
lasten terveydenhoito, kehityksen seuranta ja tuki kuuluvat lastenneuvolan työhön.
Päivähoito toimii varhaisen puuttumisen periaatteen mukaan ja yhteistyössä
terveysviraston neuvoloiden ja erityispalvelujen kanssa. Päivähoito käyttää
perheneuvolan psykologipalveluja.

Esiopetus on perusopetuslain alaista toimintaa ja siihen kuuluu oppilashuollon
palvelut opetussuunnitelman/esiopetussuunnitelman mukaisesti.
                                               7


  Koulun oppilashuollon tavoitteena on ehkäistä, tunnistaa ja korjata oppimisvaikeuksia
  sekä huolehtia oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.
  Oppilashuolto on koulukuraattorin ja -psykologin asiakastyötä sekä ehkäisevää työtä.
  He tekevät tiiviistä yhteistyötä kouluterveydenhoitajan ja lääkärin kanssa.
  Kouluterveydenhoito on osa lakisääteistä kansanterveystyötä, joka on terveysviraston
  alaista toimintaa.

  Ruotsinkielisten koulujen oppilashuollossa työskentelee viisi koulupsykologia ja viisi
  koulukuraattoria. Vuonna 2007–2008 psykologeilla ja kuraattoreilla oli yhteensä 679
  asiakaskäyntiä oppilashuollossa. Noin 40 % käynneistä liittyi oppimisvaikeuksiin.


2.2 Ennusteet

  Helsingin väestöennusteessa 2009–2040 arvioidaan ruotsinkielisen väestön säilyvän
  nykytasolla seuraavan 10 vuoden ajan. Taulukossa 3 on esitetty vuoden 2009–2011
  ennusteet. Sipoon alue on mukana ennusteissa.

  Taulukko 3. Ruotsinkielisten lasten ja nuorten väestöennuste 2009–2011 (sisältää
  Sipoon alueen).

   Ennuste      2009    2010    2011
   0–6-vuotiaat   2410    2420    2410
   7–12-vuotiaat   1881    1818    1803
   13–15-vuotiaat  1032    1036    1008  Taulukko 4. Ruotsinkielisen päivähoidon ennuste 2009–2011 (sisältää Sipoon
  alueen).

  Lasten määrä                2009   2010      2011
  Hoidossa olevat alle kouluikäiset 31.12.  1821   1861      1861
  joista: Omissa päiväkodeissa        1321   1361      1361
      Ostopalvelupäiväkodeissa      369    369       369
      Perhepäivähoidossa         131    131       131
      Lasten kodinhoidon tuki
      Yksityisen hoidon tuki  Taulukossa 4 on sosiaaliviraston käyttösuunnitelman mukainen ennuste, jossa
  ruotsinkielisen päivähoidon lapsimäärän arvioidaan kasvavan vuoteen 2011
  mennessä noin 40:llä (taulukko 4). Sipoon alueella arvioidaan tulevan 48 lasta omiin
  päiväkoteihin ja 20 lasta ostopalvelupäiväkoteihin. Lasten kodinhoidon tuki ja
  yksityisen hoidon tuki on sosiaaliviraston lasten päivähoidon yksikön suoritteissa.
  Ruotsinkielisen päivähoidon osuus suhteutettuna hoidossa oleviin lapsiin on lasten
  kotihoidon tuen osalta 585 ja yksityisen hoidon tuen osalta 114 lasta (8%
  Sosiaaliviraston tilaston 10/2008 luvuista).

  Koulujen oppilasmäärän arvioidaan kasvavan vuoteen 2011 mennessä kaikkiaan
  60:llä (taulukko 5). Väestörekisterissä ruotsinkielisten koulujen oppilaista arvioidaan
  olevan jopa 5–10 % äidinkieleltään suomenkielisiä. Sipoon ja Vantaan liitosalueilta
                                              8


  tulee ruotsinkielisiä peruskoululaisia noin 130.
  Taulukko 5. Kaupungin ruotsinkielisten peruskoulujen oppilasmäärät 2009–2011.
  (Helsingin kaupunki. Opetustoimen tulosbudjetti 2009, ruotsinkielinen koulutuslinja.)

               2009 Ennuste      2010 Ennuste     2011 Ennuste
  Esiopetus           107           107          107
  Sairaalaopetus         2            1           1
  Peruskoulupalvelut      3135          3159         3189
  -1-6 luokat          1972          1988         2028
  -7-10 luokat         1163          1171         1161
  Yhteensä           3241          3266         3296  Opetusviraston korkeammat ennusteet verrattuna kaupungin viralliseen
  ennusteeseen selittyvät kaksikielisten ja ulkokuntalaisten määrällä.


3 Työryhmän selvitykset ja ehdotukset
  Ruotsinkielisen päivähoidon ja opetustoimen hallinnon yhdistämistä on selvitetty
  seuraavien alueiden osalta: johtosäännöt, hallinto, tilat ja rakennushankkeet,
  tietohallinto ml. asiakirjahallinta, irtain omaisuus ja hankinnat, ruoka- ja
  siivouspalvelut, henkilöstö sekä talous. Kullakin alueella on selvitetty nykytilanne,
  tilanne 2010 sekä 2009 tarvittavat toimenpiteet.


3.1 Johtosäännöt

  Nykytilanne

  Kunnan hallinto järjestetään johtosäännöillä, joilla määrätään kunnan eri
  viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä.
  Johtosäännöillä määrätään kunnan organisaatiosta ja toimivallan siirtämisestä.
  Yleissäännökset siitä, miten valtuuston toimivaltaa johtosäännöillä siirretään, ovat
  kuntalaissa. Sosiaalihuollon, kuten lasten päivähoidon osalta laissa säädetyn
  päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille, tapahtuu sosiaalihuoltolain 12 §:n nojalla.

  Kuntalain mukaisesti päätöksen lasten päivähoidon tehtävien jakamisesta ja
  antamisesta yhdelle tai useammalle toimielimelle tekee kaupunginvaltuusto.
  Hallinnon järjestämistä koskevassa johtosäännössä tulee, mikäli sosiaalihuoltoon
  kuuluvia lasten päivähoidon järjestämiseen liittyviä tehtäviä annetaan kahdelle eri
  monijäseniselle toimielimelle, tarkoin määritellä eri tehtävien toimeenpanovastuu,
  yleisluonteiset ja valvontatehtävät mukaan luettuina, sekä määritellä ratkaisusäännöt
  toimivaltaepäselvyyksien varalle.

  Helsingin kaupungissa esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet päätetään
  kaupunginhallituksessa.
                                             9Tällä hetkellä opetustoimen johtosäännössä ei ole ruotsinkielisen lasten päivähoidon
järjestämisen sekä yksityisen hoidon ja kotihoidon tukeen liittyvien tehtävien
siirtymisen edellyttämiä määräyksiä.

Lasten päivähoidosta vastaa sosiaalilautautakunta, sen ruotsinkielinen jaosto
ruotsinkielisen päivähoidon osalta sekä sosiaalivirasto. Opetustoimesta vastaa
opetuslautakunta, sen ruotsinkielinen jaosto ruotsinkielisten koulutuspalvelujen osalta
sekä opetusvirasto. Opetuslautakunnan jaosto asettaa kouluille johtokunnat.

Tilanne 2010

Sosiaaliviraston ja opetusvirastojen valmisteleman, ruotsinkielisen päivähoidon ja
opetustoimen hallinnon yhdistämistä koskevan selvityksen (31.3.2008) mukaan
päivähoidon ja opetustoimen hallinnon yhdistäminen tarkoittaa ruotsinkielisen lasten
päivähoidon järjestämisen sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukeen liittyvien
tehtävien siirtymistä opetustoimeen. Käytännössä yhdistyminen merkitsee myös sitä,
että ruotsinkielinen esiopetus kokonaisuudessaan siirtyy opetustoimen
järjestettäväksi.

Organisatorisena lähtökohtana johtosäännön valmistelussa on edellä mainitun
selvityksen mukainen organisaatiomalli. Mallin mukaan Helsingin ruotsinkielinen
lasten päivähoito ja opetustoimi yhdistetään 1.1.2010 siten, että
   - luottamushenkilöorganisaation muodostavat opetuslautakunta ja
     ruotsinkielinen jaosto
   - opetusviraston organisaatioon muodostetaan osastotasoinen yksikkö,
     ”ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja”, johon kuuluvat ruotsinkielinen
     yleissivistävä koulutus ja ruotsinkielinen päivähoito.
   - päiväkodit ja koulut toimivat erillisinä hallinnollisina yksikköinä.

Toimenpiteet 2009

Opetustoimen johtosääntöön tulee sisällyttää ruotsinkielisen lasten päivähoidon
järjestämisen sekä yksityisen hoidon ja kotihoidon tukeen liittyvien tehtävien
siirtymisen edellyttämät määräykset. Vastaavasti määräykset ruotsinkielisen
toiminnan osalta tulee poistaa sosiaalitoimen johtosäännöstä. Sosiaalitoimen
johtosäännössä päivähoidon järjestämiseen liittyvistä hallinnollisista asioista päättää
lautakunta, muutoksenhakua koskevista asioista lautakunnan jaosto ja lasten
päivähoidon, kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea koskevan yksilöhuollon
järjestämisestä viraston päällikön määräämä viranhaltija. Ruotsinkielisen lasten
päivähoidon yhdistäminen opetustoimeen edellyttää vastaavien määräysten ottamista
opetustoimen johtosääntöön. Liitteessä 4 tarkastellaan sosiaalitoimen
johtosääntömallin mukaisesti hallinnon yhdistämisen edellyttämiä muutoksia
opetustoimen johtosääntöön. Samalla on pyritty kartoittamaan mitä vaikutuksia
ruotsinkielisen lasten päivähoidon siirtymisellä on erityisesti opetusviraston hallinto- ja
kehittämiskeskuksen ja koulutuslinjan tehtäviin ja ko. osastojen väliseen työjakoon.

Hallinnon järjestämistä koskevan johtosäännön sisältöön vaikuttaa
kaupunginvaltuuston kannanotto siihen, mikä toimielin kaupungissa päättää kahden
hallintokunnan alaisuudessa toimivan lasten päivähoidon ohjauksesta ja kuntalaisten
                                               10


  etuuksien yhdenmukaisista perusteista kieliryhmistä riippumatta (kunnalliset maksut,
  sosiaalihuollon lainsäädäntöön perustuvat etuudet sekä kasvatustyön yhteiset
  perusteet). Kuntalain mukaisesti johtosäännöt hyväksyy kaupunginvaltuusto.

3.2 Hallinto

  Nykytilanne

  Sosiaaliviraston vastuualueet ovat lasten päivähoito, lapsiperheiden palvelut,
  aikuisten palvelut ja vanhusten palvelut sekä hallinto- ja kehittämiskeskus. Aikuisten
  palvelujen vastuualueella on viisi toimistoa, joista ruotsinkieliset sosiaalipalvelut on
  yksi ja ruotsinkielinen lasten päivähoito on sen osana. Ruotsinkielisiä
  sosiaalipalveluja johtaa ruotsinkielisten palvelujen päällikkö.

  Ruotsinkielisen päivähoidon hallinnon tehtäviin kuuluu varhaiskasvatuspalveluiden
  järjestämistä päivähoitolain edellyttämällä tavalla päiväkotihoitona, perhepäivähoitona
  tai muuna päivähoitotoimintana. Hallinnon henkilöstöön kuuluvat kiertävät
  erityislastentarhanopettajat ja kielitukilastentarhanopettajat.

  Sosiaaliviraston hallinto- ja kehittämiskeskus järjestää viraston hallinto- ja tukipalvelut
  sekä huolehtii viraston suunnittelu- ja kehittämistehtävistä hyväksyttyjen tavoitteiden
  mukaisesti. Ruotsinkielinen päivähoito käyttää hallinto- ja kehittämiskeskuksen
  keskitetysti molemmille kieliryhmille suunnattuja tukipalveluja, kuten tieto-, talous-,
  henkilöstö- ja laki-, tila-, hankinta- ja tietohallintopalveluja sekä tiedotus- ja
  käännöspalveluja.

  Ruotsinkielinen päivähoito on jaettu kahteen päivähoitoalueeseen, pohjoinen-läntinen
  ja eteläinen-itäinen. Helsingin sosiaaliviraston toiminta-ajatuksena on turvata lasten ja
  nuorten hyvän kasvun edellytykset. Päivähoitolain mukaan lapsen huoltajilla on
  oikeus saada lapselleen kunnan järjestämä päivähoitopaikka. Kunnan järjestämän
  päivähoidon vaihtoehtona huoltajat voivat valita joko lasten yksityisen hoidon tuen tai
  kotihoidon tuen.

  Kunnallisten päiväkotien tehtävänä on tarjota päivähoitopalvelua lapsiperheille,
  toiminta-ajatuksena turvata lasten hyvän kasvun edellytykset. Varhaiskasvatus
  koostuu hoidon, kasvatuksen ja lapsen oppimisen kokonaisuudesta.
  Päiväkodinjohtajia on sekä hallinnollisia että ryhmässä työskenteleviä. Osa heistä on
  myös perhepäivähoitajien esimiehiä. Päiväkodeilla on ruotsinkielisen sosiaalijaoston
  hyväksymät varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat.

  Opetusvirastossa on neljä osastotasoista yksikköä joista yksi on ruotsinkielinen
  koulutuslinja. Ruotsinkielinen koulutuslinja huolehtii kaupungin ruotsinkielisestä
  perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta ja osaltaan esiopetuksesta sekä koululaisten
  aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Ruotsinkielisen koulutuslinjan hallinnon henkilöstöön
  kuuluvat koulupsykologit ja koulukuraattorit. Koulutuslinjaa johtaa linjanjohtaja.

  Ruotsinkielinen koulutuslinja käyttää hallinto- ja kehittämiskeskuksen ja
  opetustoimenjohtajan esikunnan keskitettyjä tukipalveluja kuten talous-, tieto-, laki-,
  tiedotus-, hankinta-, tila-, tietohallinto- ja mediakeskuksen palveluja sekä osittain
  henkilöstöpalveluja.
                                             11Kaupunki on jaettu ruotsinkielisten peruskoulujen osalta viiteen suurpiiriin. Jokaisella
koululla on oma oppilaaksiottoalue. Oppilaalla on oikeus päästä siihen lähikouluun,
jonka oppilaaksiottoalueella hän asuu.

Kaikilla kouluilla on oma rehtori, apulaisrehtori ja sihteeriresurssi. Kaikilla kouluilla on
opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston hyväksymä opetussuunnitelma, johon
sisältyy myös esiopetussuunnitelma.

Ruotsinkielistä esiopetusta järjestetään sekä sosiaalitoimessa että opetustoimessa.
Esiopetusoppilaista osallistuu noin 2/3 sosiaalitoimen järjestämään
esiopetustoimintaan ja 1/3 opetustoimen toimintaan.

Kaikkien ruotsinkielisten koulujen ala-asteilla tai niiden läheisyydessä järjestetään
iltapäivätoimintaa. Opetustoimi vastaa oppilaiden iltapäivätoiminnasta ja sosiaalitoimi
kehitysvammaisten oppilaiden iltapäivätoiminnasta.

Tilanne 2010

Varhaiskasvatuksella ja perusopetuksella on yhteinen ydintehtävä: lapsen kasvun,
kehityksen ja oppimisen tukeminen. Sosiaali- ja opetusvirastojen valmisteleman,
ruotsinkielisen päivähoidon ja opetustoimen hallinnon yhdistämistä koskevan
selvityksen (31.3.2008) mukaan ruotsinkielinen päivähoito ja ruotsinkielinen
opetuslinja yhdistetään yhteiseksi ruotsinkieliseksi päivähoito- ja opetuslinjaksi.

Tavoitteena on:
     - muodostaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jatkumo, joka
      perustuu kokonaisnäkemykseen lapsen hoidosta, kasvusta ja
      oppimisesta eri ikäkausina
     - vahvistaa ruotsinkielisten palveluiden hallintoa sekä organisoida
      toiminnan johtaminen, suunnittelu ja toteutus joustavasti ja tehokkaasti
     - saavuttaa synergiaetuja taloudellisten resurssien yhdistämisestä.

Hallinnon organisoinnin lähtökohtana on tärkeää, että 0–15-vuotiaiden lasten ja
nuorten toiminnan sisältö muodostaa kokonaisuuden, jotta käytettävissä olevat
pedagogiset, hallinnolliset ja taloudelliset resurssit voidaan hyödyntää tasapuolisesti
koko toiminnalle. Tavoitteena on, että kahden pienen toimintayksikön yhdistäminen
vahvistaa ruotsinkielistä kasvatus- ja opetustoimintaa ja parantaa mahdollisuuksia
tukea lasten kielellistä ja kulttuurista kehittymistä. Tavoitteena on myös kehittää
oppilashuoltoa kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon 0–15-vuotiaiden
ruotsinkielisten lasten tarpeet.

Koulut ja päiväkodit jatkavat omina hallintoyksikköinään. Päivähoidolla säilyy
nykyinen alueorganisaatio, mutta tavoitteena on nykyistä yhtenäisempi aluejako
päiväkodeille ja kouluille, jotta lapsille luodaan turvallinen siirtymä päivähoidosta,
esiopetukseen ja edelleen kouluun.

Tärkeää on että tiivis yhteistyö suomen ja ruotsinkielisen päivähoidon kesken jatkuu.
Suomen- ja ruotsinkielisille lapsille ja asiakkaille tulee turvata samantasoiset palvelut
hallintokunnasta riippumatta.
                                              12  Toimenpiteet 2009

  Yhdenmukaisen toimintamallin aikaansaaminen edellyttää laajaa valmistelutyötä
  sekä opetusvirastossa että sosiaalivirastossa vuonna 2009 ja mm. seuraavia
  toimenpiteitä:
     - toimintasääntöjen ja delegointipäätösten muuttaminen
     - viraston hallinnon uudelleen organisointi molemmassa virastossa
       yhteistoimintamenettelyn mukaisesti
     - vakanssien siirrot
     - muutoskoulutuksen järjestäminen henkilöstölle.


3.3 Tilat ja rakennushankkeet

  Nykytilanne

  Ruotsinkielisellä päivähoidolla on käytössään yhteensä noin 14 000 huoneistoneliötä,
  mikä on 3,3 % sosiaaliviraston toimi- ja palvelutiloista. Opetusvirastolla on käytössä
  tiloja yhteensä noin 485 000 huoneistoneliötä, mistä ruotsinkielisen koulutuksen
  osuus on 60 000 huoneistoneliötä eli runsas 12 % käytössä olevista tiloista.

  Pääasiallinen vuokranantaja on kiinteistöviraston tilakeskus. Ruotsinkielisten
  päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien vuokrasopimuksia on 45, joista 33 on
  tilakeskuksen kanssa (ko. sopimusten osuus on 5,6 % kaikista sosiaaliviraston
  vuokrasopimuksista). Opetusvirastolla on 31 ruotsinkielisten koulujen sopimusta (8,4
  % opetusviraston vuokrasopimuksista). Ruotsinkielisen päivähoidon tilavuokrat
  vuonna 2008 ovat yhteensä 2,1 m€. Ruotsinkielisten koulujen tilavuokrat ovat
  yhteensä 9,2 m€ (noin 23 % ruotsinkielisen koulutuslinjan käyttötalousbudjetista;
  TB2009).

  Tilakeskus vastaa rakentamisesta ja korjaustöistä vuokraamiensa tilojen osalta.
  Opetusvirasto tekee lisäksi pienimuotoisia kunnossapitotöitä käyttötalousbudjetista.

  Kaavoitusyhteistyö ja lausuntojen valmistelu on sosiaalivirastossa keskistetty vuoden
  2009 alusta sosiaaliviraston tilahallintoon. Opetusvirastossa nämä toiminnot on
  keskitetty tila- ja hankintapalveluihin.

  Molemmat hallintokunnat tekevät toimitiloja koskevat tarveselvitykset, antavat
  lausunnot hanke-suunnitelmista sekä esittävät hankkeensa investointiohjelmaan.
  Investointiohjelmassa 2009–2013 on sosiaaliviraston ruotsinkielistä päivähoitoa
  koskevia osake- ja vuokrahankkeita (uudiskohteita) seuraavasti:
     - Lastenpäiväkoti Sesam, Arabianranta (korvaava), valmistuu 2009
     - Ruotsinkielinen lastenpäiväkoti Jätkäsaari
     - Ruotsinkielinen lastenpäiväkoti Kalasatama
     - Ruotsinkielinen lastenpäiväkoti Kruunuvuorenranta
     - Ruotsinkielinen lastenpäiväkoti Vattuniemi
     - Ruotsinkielinen lastenpäiväkoti, Maunula korvaa ruotsinkielisen
       lastenpäiväkodin Stigenin
     - Ruotsinkielinen perhepäiväkoti Lehtisaari
                                          13


   -  Ruotsinkielinen ryhmäperhepäiväkoti Viikki

Lisäksi on tilakeskuksen hanke:
   - Lastenpäiväkoti Pilten.

Investointiohjelmaan 2009–2013 sisältyy yksi opetusviraston ruotsinkielistä
koulutusta koskeva vuokrahanke (uudiskohde):
   - Arabia Kvarterskola valmistuu vuonna 2009 yhteishankkeena päiväkoti
     Sesamin kanssa.

Seuraavaan investointiohjelmaan selvitetään ruotsinkielisten peruskoulujen tarve.
yhteishankkeina päiväkodin kanssa mm. Kruunuvuorenrantaan ja Jätkäsaareen.

Investointiohjelmaan sisältyvät seuraavat perusparannushankkeet:
   - Gymnasiet Lärkan, Haga lågstadieskola
   - Åshöjdens grundskola
   - Blomängens lågstadieskola, Botby högstadieskola
   - Cygnaeus lågstadieskola
   - Högstadieskolan Lönkan, Tölö gymnasium
   - Brändö lågstadieskola, Brändö gymnasium
   - Lauttasaaren ala-asteen koulu, Drumsö lågstadieskola
   - Munksnäs lågstadieskola, Munksnäs högstadieskola
   - Högstadieskolan Svenska normallyceum, Gymnasiet Svenska
     normallyceum.

Lisäksi kaupungin talousarviossa on erittelemättömiä pienempiä
perusparannushankkeita.

Tilanne 2010

Ruotsinkielisen päivähoidon ja opetustoimen hallinnon yhdistymisen jälkeen käytössä
on noin 500 000 huoneistoneliötä, mistä ruotsinkielisen päivähoidon tilojen osuus on
14 000 huoneistoneliötä (2,8 % opetustoimen toimi- ja palvelutiloista).

Tiloja ja rakennushankkeita koskeva päätöksenteko ja valmistelu tapahtuvat
yhdenmukaisesti ja opetustoimen hallinnon nykyisen organisointi- ja
päätöksentekomallin mukaisesti.

Toimenpiteet 2009

Organisaation muutos edellyttää riittävän henkilöresurssoinnin ja osaamisen
varmistamisen lisäksi, että
   - tarkistetaan päätöksentekoprosessit, delegointipäätökset ym. hallinnon
    yhtenäistämiseksi
   - virastot valmistelevat yhteistyössä investointiohjelman ja suunnittelevat
    yhdessä hankkeita, joiden toteutusaikataulu 2011–2012. Sosiaalivirasto
    huolehtii investointiohjelman laatimisesta vuosille 2010–2014.
    Investointiohjelman yhdistänee tilakeskus/taske.
   - talousarvio vuodelle 2010 laaditaan sosiaaliviraston ja opetustoimen
    yhteistyönä ottaen huomioon mm. tilojen kunnossapito.
                                              14
3.4 Tietohallinto

  Nykytilanne

  Opetusviraston ja sosiaaliviraston hallinnon IT- infrastruktuurit ovat yhteneväiset
  (Helsinki1-toimialue, Helsinki-vakio) teknologiavarustuksen osalta.

  Päivähoidon asiakaslaskutuksen, tilastotuotannon sekä toimipisterekisterin perustana
  on lasten päivähoidon asiakastyön tietojärjestelmä, lasten päivähoitosovellus Effica
  (LPH). Päivähoitosovelluksen käyttäjiä ovat lasten päivähoidon toimipisteiden ja
  hallinnon henkilöstö. Ruotsinkielisessä päivähoidossa käyttäjiä on noin 200 ja Effica-
  työasemia noin 140.

  Sovelluksesta tuotetaan tiedot:
  - Taske/Talpan laskutusjärjestelmään (ProeL); laskutuksen seurannassa käytetään
    sosiaaliviraston kirjanpitojärjestelmää AdeEkoa
  - sosiaaliviraston tilastointijärjestelmään (DW) (kerran kuukaudessa ja tarvittaessa)
  - tiedot päivähoidossa olevien lasten hoidon alkamisesta ja päättymisestä Kelalle
    (kerran viikossa).

  DW on sosiaalivirastolle räätälöity järjestelmä viraston kuukausi- ja vuositilastojen
  tuottamiseen sekä erillisten tilastojen ja tietotarpeiden toteuttamiseen. Muut
  ruotsinkielisen päivähoidon käytössä olevat ohjelmat ja tietojärjestelmät ovat joko
  samoja kuin mitä opetusvirasto käyttää tai opetusvirastosta löytyy vastaavia.

  Opetusvirastolla on oppilas- ja opetuksen hallintaa varten yleissivistävillä kouluilla
  (sekä kunnan, yksityisten että valtion ylläpitämät oppilaitokset) MultiPrimus-
  järjestelmä ja virastossa Koppi-järjestelmä. Oppilaiden perus- ja huoltajatietojen
  lisäksi järjestelmässä on mm. oppilaspäätökset, oppilaiden suoritukset, koulujen
  opetussuunnitelmat, opettajat, henkilökunta ja erilaisten tietojen tuottaminen
  yhteishakua, ylioppilastutkintolautakuntaa, opetushallitusta ja tilastokeskusta varten.
  Järjestelmissä on lisäksi tietoa iltapäivätoimintaan osallistumisista. Järjestelmiä
  käytetään lakivelvoitteen mukaisesti mm. oppivelvollisuuden valvontaan ja lähikoulun
  osoittamiseen.

  Ruotsinkielisen päivähoidon kirjaamo-, arkistointi- ja asiakirjahallinta sekä
  postituspalvelut hoidetaan pääosin hallinto- ja kehittämiskeskuksesta.
  Opetusvirastossa vastaavat palvelut toteutetaan opetusviraston hallinto- ja
  kehittämiskeskuksesta lukuun ottamatta osaa kirjaamo- ja arkistointipalveluja, joista
  huolehtii ruotsinkielinen koulutuslinja. Kaupungin virastoissa siirrytään yhtenäiseen
  päätösasiakirja- ja kirjaamiskäytäntöön vuoteen 2010 mennessä.

  Tilanne 2010

  Ruotsinkielisen päivähoidon työasemat oheislaitteineen liitetään opetusviraston
  hallinnon verkkoon sekä laiteylläpitoon ja uusimisohjelmaan. Työasemaohjelmien
                                              15


  käyttöoikeudet siirtyvät vaiheittain opetusviraston haltuun. Monikäyttölaitteet siirtyvät
  koulujen kopiopalvelusopimuksen piiriin.

  Asiakas- ja tilastointijärjestelmäympäristön vaihtoehdoista ehdotetaan toteutettavaksi
  a)-vaihtoehto seuraavasti:

      a) Palvelut ostetaan sosiaalivirastolta. Ohjelmat, työasemat ja tekninen tuki
      ovat sosiaaliviraston vastuulla. Opetusviraston hallintoon liittyvät
      ruotsinkielisen päivähoidon toimipisteet käyttävät sosiaaliviraston Efficaa
      asiakastyössä ja laskutuksessa. Opetusvirasto tuottaa tilastot. Sovellustuki
      hankitaan ostopalveluina.
            -vaihtoehto edellyttää joitakin muutoksia Effica-järjestelmään
            (mm. päätöksenteko ja tulosteet), mitkä ovat toteuttavissa
            vuoteen 2010 mennessä. Sen sijaan kysymykset verkon
            oikeuksista voidaan ratkaista vasta syksyyn 2010 mennessä.
      b) Opetusvirasto hankkii Effican. Ohjelmat, työasemat ja tekninen tuki ovat
      opetusviraston vastuulla. Effican sovellustuki sekä järjestelmän ylläpitopalvelut
      jäävät sosiaalivirastoon, mistä opetusvirasto ostaa palvelut.
            - vaihtoehdossa järjestelmämuutokset ja tarvittavat uudet
            järjestelmät tiedonsiirtoja ja tilastointia vaativat edellistä
            vaihtoehtoa enemmän suunnitteluaikaa ja resursseja.

  Telepalvelut liitetään osaksi opetusviraston telepalveluita.

  Asiakirjahallinnan prosessit siirtyvät sellaisenaan opetustoimeen.

  Postituspalvelut liitetään osaksi opetusviraston postituspalveluita.

  Toimenpiteet 2009

  On tarpeen selvittää ja hoitaa seuraavia seikkoja:
          - Effican muutostarpeet
          - ulkoistettujen palveluiden sopimukset
          - kaupungin yhteiset tietojärjestelmien tarpeet
          - päätöksenteon ja kirjaamisen prosessit ja käytännöt.


3.5 Irtain omaisuus ja hankinnat

  Nykytila

  Sosiaaliviraston palvelujen tavara- ja palveluhankintoja koordinoi sosiaaliviraston
  talouspalveluiden hankintayksikkö ohjeistamalla, osallistumalla kilpailutukseen ja
  antamalla asiantuntija-apua päiväkodeille hankintojen tekemisessä. Kuljetukset
  kilpailuttaa kuljetuspalveluyksikkö. Uudet hankkeet ja peruskorjaukset ovat
  sosiaalivirastossa tilapalvelujen päällikön vastuualuetta. Atk-hankinnoista vastaa
  tietohallintopäällikkö.

  Päivähoitopalveluja (peruspäivähoitopalvelut ja esikoululaisten päivähoitoa
  täydentävä hoito) koskevat sopimukset ovat voimassa 31.7.2010 saakka.
                                            16Päivähoidossa irtaimen omaisuuden hankkiminen rahoitetaan vuosittain haettavasta
ja jaettavasta määrärahasta. Jaossa huomioidaan hankesuunnitelman mukaiset
peruskorjaukset ja uudet toimipisteet. Kalustus uusiin ja peruskorjattuihin yksiköihin
hankitaan pääsääntöisesti irtaimesta omaisuudesta hakemusten perusteella.
Hankintoja tehdään myös käyttötalousmenoista.

Opetusvirastossa irtaimen omaisuuden hankinnat on keskitetty hallinto- ja
kehittämiskeskuksen tila- ja hankintapalveluihin, joka huolehtii hankintaohjeiden
laatimisesta, hankintojen valvonnasta ja opetustoimen keskitetyistä tavara- ja
palveluhankinnoista. Teknologiavarustuksen hankinnoista vastaa tietohallinto ja
tietotekniikkakoulutuksen hankintoja tekee myös mediakeskus. Muut hankinnat
hoidetaan hajautetusti opetusvirastossa ja kouluilla. Ruoka-, siivous- ja
kouluisäntäpalvelut tilataan joko kaupungin liikelaitokselta (Palmia) tai kilpailuttamalla
nämä hankinnat kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti.

Opetustoimessa irtaimen omaisuuden budjetointi perustuu investointisuunnitelmaan.
Määrärahaa varataan tilakeskuksen investointiohjelman ja
korjausrakentamisohjelman mukaisesti hankkeittain. Lisäksi tehdään varauksia
yllättäviä tilanteita varten. Koulujen budjeteissa ei ole määrärahaa kalustamiseen tai
varustamiseen, vaan kaikki kalustaminen ja varustaminen hankitaan pääsääntöisesti
keskitetysti irtaimesta omaisuudesta.

Ruotsinkielisten koulujen budjetointi tapahtuu samalla tavalla kuin päivähoidossa
hankkeittain ja varauksin. Varauksiin laskettu määräraha on ollut noin 10 %
suomenkielisten koulujen osuudesta.

Hankintavaltuuksista päätetään lautakunnissa. Kouluissa tilausvaltuus on rehtorilla ja
koulusihteerillä sekä apulaisrehtorilla toimiessaan rehtorin sijaisena. Päiväkodeissa
valtuudet ovat johtajalla ja varajohtajalla. Hankinnoissa käytetään molemmissa
virastoissa Kosti-ostotilausjärjestelmää.

Tilanne 2010

Tavoitteena on, että hallinto ja päätöksenteko ovat yhdenmukainen yhdistetyssä
toiminnassa vuodesta 2010 alkaen. Lähtökohtana on opetustoimen hallinnon
nykyinen organisointi- ja päätöksentekomalli.

Toimenpiteet 2009

Seuraavia toimenpiteitä tarvitaan:
     - käydään läpi päätöksentekoprosessit, delegointipäätökset ym.
       hallinnon yhtenäistämiseksi
     - huolehditaan päivähoitopalveluja koskevista sopimuksista, jotka ovat
       voimassa 31.7.2010 saakka
     - sosiaalivirasto huolehtii irtaimen omaisuuden budjetoinnista
       ruotsinkieliselle päivähoidolle vuodelle 2010.
                                              17
3.6 Ruoka- ja siivouspalvelut

  Nykytila

  Sosiaaliviraston ruoka- ja siivouspalvelut on organisoitu siten, että ruokapalvelujen
  suunnittelu-, koordinointi- ja ohjaustehtävät hoitaa sosiaaliviraston hallinto- ja
  kehittämiskeskuksen talousyksikössä toimiva ruoka- ja siivouspalvelut -tiimi ja
  varsinaisesta tuotantotoiminnasta vastaavat päiväkodit. Ruokapalveluhenkilökunta ja
  päiväkotiapulaiset ovat päiväkodin johtajan alaisuudessa. Päiväkodille kuuluu
  henkilökunnan rekrytointi ja muut henkilöstöhallinnon tehtävät. Ruoka- ja
  siivouspalvelut -tiimin tehtäviin kuuluu tuotantotavan arviointi, hankintojen ohjaus,
  ruoka- ja siivoustuotannon ohjaus, ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnan mitoitus,
  täydennyskoulutus ja asiantuntijana toimiminen uusien tilojen suunnittelussa ja
  saneerauksissa sekä ruokapalvelun kustannusten seuranta. Ruoka- ja siivouspalvelut
  -tiimi toteuttaa myös toimialansa kilpailuttamistehtävät hankintatiimin kanssa.

  Opetusvirasto tilaa koulujen ruoka-, siivous- ja käyttäjäpalvelut niiden tuottamiseen
  erikoistuneilta palveluntuottajilta.

  Sipoon alueen koulun ja päiväkotien ruoka- ja siivouspalvelut tilataan palvelun
  tuottajilta kilpailuttamalla hankinnat.

  Tilanne 2010

  Ruotsinkielisen päivähoidon ruoka- ja siivouspalvelut siirtyvät opetusvirastoon siten,
  että ne toteutetaan nykyisen sosiaalitoimen organisointimallin mukaisesti sekä
  hallinnon, johtamisen että tuotannon osalta. Opetusvirasto ostaa ruokahuollon
  suunnittelun palvelut sosiaalivirastolta.

  Toimenpiteet 2009

  Seuraavia toimenpiteitä tarvitaan:
       - vuoden 2010 ruoka- ja siivouspalvelujen tulosbudjettitietojen valmistelu
         tehdään sosiaalivirastossa taloussuunnitteluohjeiden mukaisesti
       - sosiaaliviraston ruoka- ja siivouspalvelusopimukset siirretään
         ruotsinkielisen päivähoidon osalta opetusvirastoon, voimassaolo
         tarkistetaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet ruotsinkielisen
         päivähoidon sopimusten osalta
       - palvelukuvaukset (sisällöt, määrä, laatu, tuotantotapa/kohde)
         valmistellaan siirrettäväksi/käyttöön otettavaksi ottaen huomioon
         ikäryhmäkohtaiset erityispiirteet
       - menettelyiden ja ohjeiden yhdenmukaisuus varmistetaan
         tukipalveluissa eri hallinnollisissa virastoissa
       - erityistarpeet käydään läpi.
                                                18
3.7 Henkilöstö

  Nykytilanne

  Ruotsinkielisessä päivähoidossa työskentelee 367 henkilöä (31.1.2008). Vakanssien
  määrä on 339 (liite 5). Ruotsinkielisestä päivähoitohenkilöstön vakansseista hoito- ja
  kasvatushenkilöstöä on 256 (75,5 %), ruoka- ja siivouspalvelun henkilöstöä 53 (15,6
  %), muuta henkilöstöä 21,5 (6,4 %) ja hallintohenkilöstöä 8,5 (2,5 %). Lisäksi osa
  ruotsinkielisten palveluiden ja hallinto- ja kehittämiskeskuksen henkilöstöstä hoitaa
  myös ruotsinkielisen päivähoidon hallinto- ja tukipalveluja. Henkilökunnan
  palkkarahat on budjetoitu vuosittaiseen budjettiin myös niiden henkilöiden osalta,
  joilla ei ole vakansseja. Päivähoito käyttää Seuren sijais- ja rekrytointipalveluja.
  Mainittujen vakanssien lisäksi Sipoosta siirtyy Helsinkiin 9 ruotsinkielisen päivähoidon
  hoitohenkilöstöön kuuluvaa vakanssia vuoden 2009 alussa.

  Opetusvirastossa ruotsinkielisellä koulutuslinjalla on yhteensä 448 vakanssia, joista
  yhdeksän on opetusviraston hallinnossa. Rehtoreita on yhteensä 27 ja heistä 14:llä
  rehtorin virka. Koulusihteerin vakansseja on 22, mikä vastaa tuntimäärältään 14,8
  kokopäiväistä henkilöä. Oppilashuollon henkilöstä on 109 vakanssia, 99 on
  koulunkäyntiavustajien toimia, mikä tuntimäärältään vastaa 47 kokopäiväistä
  henkilöä. Ruotsinkielisessä oppilashuollossa työskentelee koulutuslinjalla 5
  koulukuraattoria ja 5 koulupsykologia. Muut oppilashuollon vakanssit ja toimet ovat
  kouluilla. Sipoosta siirtyy Helsinkiin 6 opetustoimen vakanssia vuoden 2009 alussa.

  Ruotsinkielisten sosiaalipalveluiden päällikkö johtaa ruotsinkielistä päivähoitoa.
  Virastohallinnossa työskentelee myös muita henkilöitä, joiden tehtäviin kuuluu
  päivähoidon hallintotehtäviä sekä kaksi päivähoitoalueen päällikköä, toimistosihteeri
  ja puolipäiväinen suunnittelija ja kuusi päivähoidon tukitehtävissä toimivaa henkilöä.
  Toimistossa tehdään siten tehtäväkuvausten perusteella päivähoidon tarpeisiin
  hallintotyötä seuraavasti:
          - 2 x 100 % päivähoitopäällikköä (sisältyy vakansseihin liitteessä 5)
          - 1 x 100 % päivähoidon sihteeriä eli toimistosihteeri (sisältyy
            vakansseihin)
          - 1 x 50 % suunnittelijaa (kysymyksessä on päiväkodinjohtaja, jonka
            työkapasiteetista käytetään 50 % hallintotyöhön eli hän toimii
            suunnittelijana) (sisältyy vakansseihin)
          - 1 x 25 % asiakasneuvojaa (sosiaalitoimiston työntekijä)
          - 1 x 20 % toimistopäällikköä (sosiaalitoimiston työntekijä)
          - 1 x 15 % rekrytointihenkilöä (sosiaalitoimiston työntekijä)
          - 1 x 20 % johdon sihteeriä (sosiaalitoimiston työntekijä)
          - 4 x 100 % erityislastentarhanopettajaa (sisältyy vakansseihin)
          - 2 x 100 % kielitukilastentarhanopettajaa (sisältyy vakansseihin).

  Kunnallisten päiväkotien johtajista seitsemän on hallinnollisia johtajia; heistä viisi on
  myös perhepäivähoidon ohjaajia. Osalla johtajista on useita päiväkoteja vastuullaan
  ja 19 päiväkodin johtajaa työskentelee myös lapsiryhmässä.
                                             19Ruotsinkielisen päivähoidon tarpeisiin tuotetaan palveluja sosiaaliviraston muista
yksiköistä seuraavasti:
        - kotihoidon tukeen (vanhempien itse hoitamaan/järjestämään
          päivähoitoon), kuten mm. Kela-sopimuksen tekeminen, rahan
          siirrot Kelan määräämälle tilille, seuranta ja tiedoksianto
        - yksityisen päivähoidon tukeen Helsinki-lisän valmisteleminen
          päätökseen, Kela-sopimusten teko, rahansiirrot, valvonta
        - päivähoitopäällikön suunnittelutyön pohjalta hankintatiimi,
          talouspalvelut ja muut yksiköt hoitavat kunnan järjestämän
          päivähoidon ostopalvelut, kuten kilpailuttamisen, sopimukset,
          vuosittain solmittavat toteuttamisohjelmat (sopimuksiin
          perustuvat), suunnittelutyön, tilastoinnin, laskutuksen ja valvonnan
          sekä oman päiväkotitoiminnan ateria-, siivous-, hankinta-,
          arkkitehti-, tila- ym. tukipalveluiden koordinoinnin
        - sosiaaliviraston kielenkääntäjän palveluja satunnaisesti
        - tilastointi-, tietohuolto- ja tietohallinnon palvelut
        - lakipalvelut lakipalveluista, vuodesta 2009 laki- ja perintäyksiköstä
        - perheneuvolan psykologipalvelut
        - rekrytointi-, palvelussuhdeasiat, koulutus ja kansainväliset asiat
          hoidetaan osittain sosiaalitoimen henkilöstöyksiköstä ja osittain
          ruotsinkielisestä sosiaalitoimesta
        - kirjaamo-, arkistointi- ja asiakirjahallinnan palvelut
        - postituspalvelut
        - työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut sekä henkilöstöyksikkö
          huolehtivat työsuojelu- ja työturvallisuuspalveluista
        - työterveyshuollon palvelut järjestetään työterveyskeskuksen
          palveluilla.

Ruotsinkielinen koulutuslinja käyttää palveluita hallinto- ja kehittämiskeskuksen
palveluita kuten luvussa 3.2 on kuvattu.

Tilanne 2010

Taulukkoon 6 on koottu henkilöstöresurssitarpeita ruotsinkielisen päivähoidon ja
opetustoimen hallinnon yhdistämisessä. Sosiaalitoimessa arvioidaan ruotsinkielisten
palveluiden henkilöresurssin olevan vuonna 2009 kokonaisuudessaan noin 398,2
henkilötyövuotta, joista vakansseja on 360, muuta henkilöstöä noin 28, ja
ruotsinkielisten palveluiden ja muun sosiaalitoimen hallinnon ruotsinkieliselle
päivähoidolle palveluja tuottavaa henkilöstöä (ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen muu
hallinto sekä muu sosiaalivirasto) noin 10,7 henkilötyövuotta. Opetustoimeen
siirrettäväksi tulee 392 vakanssia/henkilöä, ostopalveluina sosiaalitoimelta tarvitaan
6,7 henkilötyövuoden työpanos ja lisäresurssia opetusvirasto tarvitsee 1,5
henkilötyövuotta. Arvio on alustava ja sitä on täydennettävä työmääräarvioilla.

Ruotsinkieliselle päivähoito- ja koulutuslinjalle siirretään ruotsinkielisten
sosiaalipalveluiden toimistosta päivähoidon hallintohenkilöstö (henkilöstöresurssi
vastaa 4,5 henkilötyövuotta) ja päivähoidon tukihenkilöstö (6 henkilöä). Sen lisäksi
siirretään linjalle taloudellisia resursseja käännös-, viestintä- ja psykologipalveluja
varten (vastaa 0,5 henkilötyövuotta). Sekä kouluilla että päiväkodeilla on kielilain
                                           20


mukaan oikeus saada ruotsinkielisiä palveluja. Tämä edellyttää myös ruotsinkielistä
informaatiota (ohjeita, ryhmäkirjeitä, oppaita jne.) henkilöstölle ja vanhemmille.
Ruotsinkielisellä koulutuslinjalla on yksi kielenkääntäjä-viestintä-vakanssi johon on
myös liitetty opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston sihteeritehtävät. Edellä olevan
perusteella ruotsinkieliselle linjalle esitetään 0,5 henkilötyövuoden lisäresurssia.

Opetusviraston tila- ja hankintapalveluissa paine lisääntyvistä töistä kohdistuu lähes
kaikkiin toimintoihin, erityisesti arkkitehti- ja hankintapalveluihin.
Tarkoituksenmukaista on ostaa osa tarvittavasta osaamisesta sosiaalivirastolta ja/tai
ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Tarve on kaksi henkilötyövuotta
asiantuntijapalveluihin. (Tae 2010 200 000 euron suuruinen määräraha, jota
käytettäisiin kaikkiin asiantuntijapalvelutarpeisiin.) Tämän lisäksi tarvitaan yksi
henkilötyövuosi arkkitehtipalveluihin. Vastaava vähennys tulisi toteuttaa
tilakeskukselta ostettavista palveluista.

Muutoksen lähtökohtana on, että vakinaisen henkilöstön työsuhde kaupunkiin säilyy
ja, että ketään ei irtisanota yhdistämishankkeen vuoksi. Henkilöstön siirroissa
noudatetaan kaupungin hallinnossa käytössä olevia menettelytapoja.

Toimenpiteet 2009

Seuraavia toimenpiteitä tarvitaan:
        - henkilöstösuunnitelman laatiminen siirtyvästä henkilöstöstä ja
        - siirtyvien henkilöiden suostumus/kuuleminen lainmukaisessa
         järjestyksessä
        - vuoden 2010 talousarvioehdotuksessa huomioitava mm.
         vakanssimuutokset, sosiaalitoimen koko henkilöstöä koskeva
         täydennyskoulutussuosituksen mukainen yhteensä 3–10 päivän
         täydennyskoulutus, muutoskoulutus, työterveyshuollon palvelut ja
         muut henkilöstösidonnaiset erät kuten työhyvinvointi- ja
         virkistystoiminta
        - suunnitellaan ja aloitetaan muutoskoulutus ja muut henkilöstön
         tukitoimet ruotsinkielisen päivähoidon ja ala-asteen koulujen koko
         henkilöstölle sekä hallintohenkilöstölle opetusvirastossa ja
         sosiaalivirastossa.
                                                                              21


Taulukko 6. Koonti henkilöstöresursseista.

Henkilöstöryhmä          Sosvi  joista     Opevin   Näkökulmia/perusteluita
                 r    opetusvirasto  lisäres
                 resur  on       urssitoi
                 ssit  siirto ostop  veet
                 2009  na   alvel
                         uina
Yhteensä             398,7  392  6,7   1,5
Vakanssit             339   339            256 päiväkotien hoito- ja kasvatushenkilöstöä, 74,5 päiväkotien muuta
                                   henkilöstöä ja 8,5 hallinnon henkilöstöä (liite 5) (1 kielitukihenkilön vakanssi?).
                 12   12             12 uutta vakanssia vuonna 2009 uusiin päiväkoteihin/ryhmiin.
                 9    9             Sipoosta 2009 siirtyvät 9 vakanssia.
Ilman vakansseja         28   28             Henkilökunnan palkkarahat on budjetoitu vuosittaiseen budjettiin myös niiden
työskentelevä henkilöstö                       henkilöiden osalta, joilla ei ole vakansseja.
Ruotsinkielisen          arvio  1             Tehtäväkuvausten mukaan päivähoidon tukipalveluita on noin yhden (80 %)
sosiaalipalvelun hallinnon tuki  1                 henkilötyövuoden verran (25 % asiakasneuvonnan, 20 % toimistopäällikön, 15%
                                   rekrytointihenkilön ja 20 % johdon sihteerin työstä).
Psykologi-, viestinnän ja     arvio     0,5   0,5    Muilta sosiaaliviraston yksiköiltä hankitut psykologipalvelut ja viestinnän sekä
käännöspalvelut muilta      0,5                käännöspalvelut, joissa myös on tarvetta korottaa tasoa. (Tehtävien hoitamista
yksiköiltä                              varten opetusvirastoon perustetaan vakanssi.)
Tilapalvelut, hankinnat,     arvio     2    1     (Ks. kohdasta Tilanne 2010.)
ruoka- ja siivouspalveluiden   2
asiantuntijatehtävät
Tietohallinto-, tieto- ja     arvio  1   2          Työasematuen resurssi tarvitaan opetusvirastossa lisääntyneiden
ennakointipalvelujen tehtävät   3                 tukipalvelutehtävien hoitamiseksi. Sipoosta siirtyvät päivähoidon yksiköt liitetään
kuten                                tämän tuen piiriin.
- tietohuolto ja tilastointi                     Postin hoitoon sosiaalivirastossa käytettävä resurssi tarvitaan opetusviraston
- tietotekniikka                           postitukseen postin määrän ja asiakasmäärän kasvun mukaisesti.
- turvallisuuspalvelut                        Tilastointi- ja rekisteri- sekä tietohuolto- ja turvallisuuspalvelut hankitaan
- arkisto, kirjaamo                         ostopalveluina sosiaalivirastosta.
- postitus                              Mahdollinen asiakas- ja tilastointijärjestelmän määrittelyprosessi resurssoitava.
                                   Kirjaamo-, arkisto-, neuvontapalveluiden työmäärä kasvaa.
Henkilöstö- ja lakipalvelut ja  arvio  1   0,2         Yksityisen päivähoidon asiantuntijan tehtävät, lausuntojen ja sopimusten
viestintätehtävät         1,2                valmistelu päätöksentekoon sekä henkilöstö-, viestintä- ja työsuojeluasiat
- henkilöstöhallinto                         edellyttävät yhden henkilötyövuoden lisäystä opetustoimeen (siirtona), lähinnä
- lakimiespalvelut                          henkilöstösuunnitteluun.
- työsuojelu- ja                           Työsuojelu- ja työturvallisuus ostopalveluina
työturvallisuuspalvelut                       Opetusviraston lakimiesten työmäärä kasvaa.
                                                                   22
Luottamusmiehet
Talouspalvelut, tehtävät kuten  arvio  1  2  Opetusviraston talouspalvelujen henkilökunta huolehtii osin itse ja osin
- taloussuunnittelu,       3        ostopalveluina sosiaalitoimesta mm. päivähoidon maksupalveluista (omista ja
johtaminen                    ostopalveluista), yksityisen päivähoidon tuesta ja kotihoidon tuesta. Vähintään
- päivähoitomaksut                yhden henkilön siirto on tarpeen taloussuunnitteluun ja seurantaan. Lisäksi
- sisäinen laskenta               ostetaan ostopalveluja talpalta ja sosiaalivirastolta noin kahden henkilötyövuoden
- kotihoidon tuki                verran.
- yksityisen päivähoidon tuki
- ostopalvelut
                                              233.8 Talous

   Nykytila, taloushallinto

   Talousarvioesitys laaditaan sosiaalivirastossa organisaatiorakenteen mukaisesti
   vastuualueittain. Vastuualuejohtaja ja vastuualueen johtoryhmä päättää
   vastuualueen sisäisen raamijaon. Alueiden välisen raamijaon perusteena on
   käytetty laskennallista lasten määrää. Päivähoidon aluepäälliköt laativat ennusteet
   euroista, suoritteista ja henkilöstöstä. Sosiaalivirastossa on päiväkotikohtainen
   lasten läsnäoloon perustuva yksikköhintalaskenta.

   Taloushallinnon sisäinen laskenta toimittaa budjettivuoden aikana olemassa
   olevista talous- ja suoritetiedoista raportteja ja laskentoja johdon ja toiminnan
   ohjauksen käyttöön. Sisäinen laskenta tuottaa lakisääteisiä tai muuten sovittuja
   tilastoja taloustiedoista eri yhteistyökumppaneille. Lisäksi haetaan lakisääteiset
   korvaukset sosiaaliviraston toiminnasta valtiolta ja kunnilta. Tärkeimmät työtehtävät
   ovat:
         - toiminnallinen tilinpäätös
         - kuusikko-tilastot
         - tuottavuuslaskenta
         - yksikkökustannuslaskenta
         - korvaukset pakolaisista ja paluumuuttajista
         - ateriakustannuslaskenta
         - talous- ja toimintatilasto.

   Kaikkiin yllä oleviin tehtäviin liittyy ruotsinkielisen päivähoidon osuus. Se, että
   ruotsinkielinen päivähoito on pieni osa päivähoidosta, ei pienennä työmäärää kovin
   paljon, koska töiden luonne on sellainen, että niihin käytetty aikamäärä ei suoraan
   ole sidoksissa toiminnan laajuuteen. Aikaa siis kuluu lähes sama määrä lukuun
   ottamatta korvaushakemuksia, joissa työhön käytetty aikamäärä on sidoksissa
   asiakasmäärään.

   Nykytila, ruotsinkielisen päivähoidon menot ja tulot

   Ruotsinkielisen päivähoidon menojen osuus sosiaaliviraston päivähoidon
   kokonaisuudesta on arviolta 6,5 % ja tulojen osuus 10 %.

   Ruotsinkielisen hallinnon jyvitykset vuonna 2008 tulosbudjetin mukaan ovat 1,74 %
   koko hallinnon kustannuksista (434 000 euroa) ja atk-kustannukset 6,1 %
   sosiaaliviraston keskitetyistä atk-kustannuksista (34 000 euroa).

   Työryhmä toteaa, että laskennallinen jyvitys ei vastaa todellista resurssitarvetta,
   koska se ei kata edes arvioituja hallinnon henkilöstömenoja.

   Taulukossa 7 on ruotsinkielisen päivähoidon käyttösuunnitelma 2009 päivähoidon
   osalta, mutta luvut eivät sisällä edellä mainittuja laskennallisia hallinnon
   kustannuksia.
                                                   24Taulukko 7. Ruotsinkielisen päivähoidon suoritteet ja eurot (x1000 €).

                                   X)
Lasten päivähoito /ruotsinkieliset         TP    TB    TAE     TS     TS
Käyttösuunnitelma 2009 / suoritteet        2007   2008   2009    2010    2011

Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset 31.12.   1 639  1 816   1 753    1 790   1 790
Omissa päiväkodeissa                1 191  1 317   1 273    1 313   1 313
Ostopalvelupäiväkodeissa               337   357    349     349    349
Perhepäivähoidossa                  111   142    131     128    128
Lasten kotihoidon tuki, lapset             0    0     0      0     0
Yksityisen hoidon tuki, lapset             0    0     0      0     0
 X)2009 - 2010 -2011 arviot vielä ilman Sipoota


                                   X)
Käyttösuunnitelma 2009 / eurot            TP   TB    TAE     TS   TS
                          2007  2008   2009    2010  2011
MENOT YHTEENSÄ                   16 411  17 341  19 056   19 458 19 458
TULOT YHTEENSÄ                   2 646  2 604   2 604    2 604 2 604
 X)2009 - 2010 -2011 arviot vielä ilman Sipoota
Sipoon ruotsinkielisen päivähoidon kustannukset eivät sisälly em.
käyttösuunnitelmaan. Sipoon arvioitu osuus ruotsinkieliseen päivähoitoon vuodelle
2009 on yhteensä 625 000 euroa.

Lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen suoritteet ja eurot ovat
kokonaisuudessaan suomenkielisen päivähoidon luvuissa, eikä niitä ole jyvitetty
ruotsinkieliseen päivähoitoon. Tukia on ruotsinkielisen päivähoidon osalta arviolta
noin 700 hoidossa olevien lasten suhdeluvulla (8 %) laskettuna. Laskennallinen 8
%:n osuus vuoden 2008 tulosbudjetista tarkoittaisi lasten kotihoidontuesta arviolta
2,4 miljoonaa euroa, Helsinki-lisä lasten kotihoidontuesta 1,2 miljoonaa euroa,
lasten yksityisen hoidon tuesta 0,2 miljoonaa euroa ja Helsinki-lisä lasten yksityisen
hoidon tuesta 0,3 miljoonaa euroa. Yhteensä avustusten määrä olisi noin 4,1
miljoonaa euroa.

Ruotsinkielisen päivähoidon tilavuokrat vuonna 2008 ovat yhteensä 2.100.000
euroa, joista

4817 Toimitilojen vuokrat                            1.619.000
4820 Toimitilojen ulkopuoliset vuokrat                      448.000
4839 Muiden rakennusten ja huoneistojen vuokrat                  15.000
4843 Kopiokonevuokrat                               13.000
4879 Muut vuokrat                                  5.000.


Tilanne 2010

Osa taloushallinnon palveluista (pääosin laskutusta) ostetaan sosiaalivirastosta ja
nykyisen käytännön mukaan Talpasta.
                                             25  Ruotsinkielisen päivähoidon menojen arvioidaan olevan 2010 noin 24,3 m€ (ilman
  keskitetyn hallinnon ja atk:n kustannuksia).

  Toimenpiteet 2009

  Yhdistyvä toiminta edellyttää, että taloushallinnon sisäiseen organisointiin ja vuoden
  2010 tulosbudjetteihin ja sisäisiin laskentatunnisteisiin liittyvät periaateasiat on
  ratkaistu 31.10.2009 mennessä. Toimenpiteitä:
          - sosiaalivirasto vastaa osaltaan vuoden 2009 tilinpäätöksen
            tiedoista
          - vuoden 2010 talousarvioehdotus laaditaan sosiaali- ja
            opetusvirastojen yhteistyönä
          - opetusvirasto huolehtii vuoden 2010 toiminnan käynnistämiseen
            1.1.2010 lukien tarvittavista toimenpiteistä
          - käytännön toteutusta varten perustetaan taloushallinnosta
            vastaava toimeenpanoryhmä.


4 Tiivistelmä työryhmän ehdotuksista
  Sosiaali- ja opetusvirastojen valmistelemassa selvityksessä ruotsinkielisen
  päivähoidon ja opetustoimen hallinnon yhdistämisestä (31.3.2008) esitettiin, että
  Helsingin ruotsinkielinen lasten päivähoito ja opetustoimi yhdistetään 1.1.2010 siten,
  että
    - luottamushenkilöorganisaation muodostavat opetuslautakunta ja
      ruotsinkielinen jaosto
    - opetusviraston organisaatioon muodostetaan osastotasoinen yksikkö,
      ”ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja”, johon kuuluvat ruotsinkielinen
      yleissivistävä koulutus ja ruotsinkielinen päivähoito.
    - päiväkodit ja koulut toimivat erillisinä hallinnollisina yksikköinä.

  Jatkoselvityksessä organisatorisena lähtökohtana on edellä mainitun selvityksen
  mukainen organisaatiomalli.

  Hallinnon yhdistämistä tarkasteltiin ensimmäisessä selvityksessä (31.3.2008) lasten
  ja perheiden palveluiden ja asioinnin, hallinnon ja toiminnan sekä talouden kannalta.
  Selvityksessä asetettiin yhdistämiselle kolme tavoitetta: kasvatuksen jatkuvuus ja
  kokonaisnäkemys, ruotsinkielisten palvelujen hallinnon vahvistaminen, toiminnan
  joustavuus ja tehokkuus sekä synergiaedut resurssien yhdistyessä.

  Työryhmä toteaa, että lasten päivähoito on yhdistämisen jälkeen kahdessa
  hallintokunnassa, minkä vuoksi on erityisen tärkeää rakentaa tiivis yhteistyötapa
  suomen ja ruotsinkielisen päivähoidon kesken sekä hallinnon tasolla että poliittisessa
  päätöksenteossa. Suomen- ja ruotsinkielisille lapsille ja asiakkaille tulee turvata
  samantasoiset palvelut hallintokunnasta riippumatta.

  Tarkoitus on, että opetusvirastoon siirtyy ruotsinkielisen päivähoidon järjestämisen
  edellyttämät resurssit. Hallinnon yhdistäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että
  sosiaalivirastosta siirretään opetusvirastoon ruotsinkielisen päivähoidon vakanssit
                                             26


sekä tukipalvelujen vakansseja, ostopalvelut sekä toiminnan toteuttamiseen
tarvittavat määrärahat. Sosiaalivirastolta ostettavien palveluiden ostopalveluratkaisua
(osa tiedonhallinnosta, tilahallinnosta, ruokahuollon suunnittelusta, taloushallinnosta)
perustellaan keskinäisten palvelujen tuottamisen tehokkuudella ja yhdenvertaisen
päätöksenteon turvaamisella. Työryhmä ei esitä muutoksia päiväkotien hallintoon
eikä päiväkotien aluejakoon.

Muutoksen lähtökohtana on, että vakinaisen henkilöstön työsuhde kaupunkiin säilyy
ja että ketään ei yhdistämisen takia irtisanota. Henkilöstön siirroissa noudatetaan
kaupungin hallinnossa käytössä olevia menettelytapoja.

Työryhmä painottaa päätöksenteon kiireellisyyttä, jotta yhdistäminen voidaan
toteuttaa siten, että turvataan kasvatus- ja opetustyön ja hallinnon häiriötön toiminnan
jatkuminen myös siirtymävaiheessa. Mikäli ruotsinkielinen päivähoito ja opetustoimi
päätetään yhdistää vuoden 2010 alusta, on vuodelle 2009 tehtävä kiireellisesti
toteuttamissuunnitelma, jonka yhteydessä tarkistetaan resurssitarpeet ja laaditaan
yksityiskohtainen henkilöstösuunnitelma. Myös viestintäsuunnitelma muutoksen
toteuttamisesta tulee valmistella pikaisesti.

Muutoksen toteuttaminen edellyttää vuodeksi 2009 lisäresursseja koordinaattorin
palkkaamiseen, muutos- ja täydennyskoulutukseen sekä yhteisiin
suunnitteluseminaareihin. Työryhmä ehdottaa varattavaksi 200 000 €. Työryhmä
esittää, että vuonna 2009 toteutetaan seuraavat toimenpiteet:

Johtosäännöt

        Opetustoimen ja sosiaalitoimen johtosääntöjen uudistaminen
        käynnistetään vuoden 2009 alussa. Opetustoimen johtosääntöön
        sisällytetään ruotsinkielisen lasten päivähoidon järjestämisen sekä
        yksityisen hoidon ja kotihoidon tukeen liittyvien tehtävien siirtymisen
        edellyttämät määräykset. Vastaavasti määräykset ruotsinkielisen
        toiminnan osalta poistetaan sosiaalitoimen johtosäännöstä. Lisäksi
        selvitetään, miten turvataan päivähoidon tehokas ohjaus ja
        yhdenmukaiset palvelut kuntalaisille kieliryhmästä riippumatta.

Hallinto
        -  määritellään toimeenpano-organisaatio ja nimetään päätoiminen
          projektipäällikkö
        -  määritellään päätöksentekoprosessit sekä muutetaan
          toimintasäännöt ja delegointipäätökset
        -  kuvataan palveluiden tuottamisprosessit
        -  organisoidaan hallinto uudelleen molemmissa virastoissa
          yhteistoimintamenettelyn mukaisesti
        -  sovitaan suomenkielisen ja ruotsinkielisen päivähoidon yhteistyön
          rakenteista.

Tilat ja rakennushankkeet
        - valmistellaan investointiohjelmat ja vuonna 2011 alkavat hankkeet
          suunnitellaan yhteistyössä sosiaali- ja opetusviraston kesken
          (sosiaalivirasto huolehtii investointiohjelman laatimisesta vuosille
                                            27


          2010–2014 ja tilakeskus/taske yhdistänee ohjelman).


Tietohallinto
        -  ratkaistaan Effican muutostarpeet
        -  selvitetään ruokahuoltoon liittyvät tietojärjestelmätarpeet
        -  siirretään ulkoistettujen palveluiden sopimukset opetusvirastoon
          tarvittavilta osin
        -  selvitetään kaupungin yhteiset tietojärjestelmät, mm. HETA-
          johdon raportointi
        -  selvitetään asiakirjahallinnon prosessit.

Ruoka- ja siivouspalvelut
        - palvelukuvaukset (sisällöt, määrä, laatu, tuotantotapa/kohde)
          valmistellaan siirrettäväksi/käyttöön otettavaksi ottaen huomioon
          ikäryhmäkohtaiset erityispiirteet
        - menettelyiden ja ohjeiden yhdenmukaisuus varmistetaan ruoka- ja
          siivouspalveluissa sosiaali- ja opetusvirastossa.

Henkilöstö
        -  laaditaan henkilöstösuunnitelma siirtyvästä henkilöstöstä
        -  siirtyvien henkilöiden suostumus/kuuleminen lainmukaisessa
          järjestyksessä
        -  vuoden 2010 talousarvioehdotuksessa huomioitava mm.
          vakanssimuutokset, sosiaalitoimen koko henkilöstöä koskeva
          täydennyskoulutussuosituksen mukainen yhteensä 3–10 päivän
          täydennyskoulutus, muutoskoulutus, työterveyshuollon palvelut ja
          muut henkilöstösidonnaiset erät kuten työhyvinvointi- ja
          virkistystoiminta
        -  suunnitellaan ja aloitetaan muutoskoulutus ja muut henkilöstön
          tukitoimet ruotsinkielisen päivähoidon ja ala-asteen koulujen koko
          henkilöstölle sekä hallintohenkilöstölle opetusvirastossa ja
          sosiaalivirastossa.

Talous
        -  sosiaalivirasto vastaa osaltaan vuoden 2009 tilinpäätöksen
          tiedoista
        -  vuoden 2010 talousarvioehdotus laaditaan sosiaali- ja
          opetusvirastojen yhteistyönä
        -  opetusvirasto huolehtii vuoden 2010 toiminnan käynnistämiseen
          1.1.2010 lukien tarvittavista toimenpiteistä.
                                             28
LÄHTEET
Ajankohtainen tilanne päivähoidon hallinnossa. Kysely lasten päivähoidosta hallinnosta
       kunnissa. www.stakes.fi/ajankohtaista/PHhallinto
Finlands Kommunförbund, Enheten för undervisning och kultur, 2002.
       Utvärderingsrapport. De administrativa, ekonomiska och kulturella effekterna
       av den svenska dagvården och det svenska utbildningsväsendet i Esbo.
       7.1.2002.
Finlands Kommunförbund, Enheten för undervisning och kultur, 2002. Tillägg till
       utvärderingsrapport. De administrativa, ekonomiska och kulturella effekterna
       av den svenska dagvården och det svenska utbildningsväsendet i Esbo.
       15.5.2002.
Helsingin kaupungin tietokeskus, 2008. Tilastoja 2008/30; Helsingin väestöennuste 2009-
       2040. Edita Prima Oy, Helsinki.
Helsingin kaupunki. Sosiaaliviraston käyttösuunnitelma vuonna 2009.
Helsingin kaupunki. Opetusviraston vuoden 2008 tulosbudjetti.
Helsingin kaupunki. Opetusviraston tulosbudjetti 2009.
Kuntaliitto. Päivähoidon hallinto kunnissa. www.kunnat.net
Laki lasten päivähoidosta 1973/36 sekä muutokset.
Perusopetuslaki 1998/628 sekä muutokset.
Pääkaupunkiseudun kaupunkisuunnitelman sisältyvän päivähoitopalvelujen yhteiskäytön
       toisen vaiheen toteuttaminen.1.8.2008 alkaen.
       - Helsingin kaupunginhallituksen päätös § 130 6.5.2008.
Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta. Yhteistyöhankkeiden jatkovalmistelua varten
       asetettujen työryhmien raportit. www.helsinginseutu.fi
Sosiaalihuoltolaki 1982/710 sekä muutokset.
Strategi för specialundervisningen. Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior
       och utredningar. 2007:47
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2007. Toinen tarkistettu painos. Oppaita 56.
       Helsinki: Stakes.
Vantaan kaupunki, 2007. Varhaiskasvatuksen yhdistyminen sivistystoimeen. Työryhmän
       raportti 2.5.2007.
                                                    29
LIITTEET

LUETTELO LIITTEISTÄ
  1. Selvitys ruotsinkielisen päivähoidon ja opetustoimen hallinnon yhdistämisestä
   (31.3.2008). Erillisenä liitteenä.
  2. Alatyöryhmät.
  3. De svenska daghemmen, grundskolorna samt gymnasierna.
  4. Ruotsinkielisen lasten päivähoidon ja opetustoimen hallinnon yhdistämisen
   edellyttämien johtosääntömuutosten alustava ehdotus.
  5. a) Ruotsinkielisen päivähoidon vakanssit 31.1.2008.
   b) Ruotsinkielisen koulutuslinjan vakanssit.
  6. Eriävä mielipide.


  Liite 2. Alatyöryhmät.

  Alatyöryhmä       Opetusviraston vastuuhenkilö(t)    Sosiaaliviraston vastuuhenkilö(t)
  1. Opetus- ja      Gun Sandberg-Wallin,         Inge-Gerd Berghäll,
  kasvatustyön      opetuskonsultti            vt. päivähoitoalueen päällikkö
                                 Jenni Tirronen,
                                 päiväkodinjohtaja, suunnittelija
  2.           Niclas Grönholm, opetuspäällikkö   Roger Nordman,
  Aluejaot/johtamisen                      vs. ruotsink. palvelujen päällikkö
  verkostot
  3. Henkilöstö      Tarja Malmivirta,           Hilkka Vesterinen,
              henkilöstöpäällikkö          työmarkkinalakimies
  4. Taloussuunnittelu,  Harri Pirkkalainen, talousjohtaja   Irene Mahlanen,
  -hallinto        Jan Kiljunen, taloussuunnittelija   taloussuunnittelija
  5. Hankinnat ja     Susanna Sarvanto,
  ostopalvelut      tilapalvelupäällikkö
  6. Ruokailu, siivous,  Airi Rintamäki,            Liisa Airaksinen,
  vahtimestaripalvelut  ruokapalvelupäällikkö         ruokapalvelupäällikkö
  7. Tilat, vuokrat ja  Susanna Sarvanto,           Pirkko Suppanen,
  investointisuunnitelm  tilapalvelupäällikkö         tilapalvelupäällikkö
  a            Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti
  8. Irtain omaisuus   Päivi Koskinen, hankintapäällikkö   Irene Mahlanen,
                                 taloussuunnittelija
  9. Tietojärjestelmät  Hannu Suoniemi,            Pentti Reiterä,
              tietohallintopäällikkö        tietotekniikkapäällikkö
                                 Maarit Vajavaara,
                                 tietojenkäsittelyn suunnittelija
  10.           Hannu Suoniemi,            Pentti Reiterä,
  Teknologiavarustus   tietohallintopäällikkö        tietotekniikkapäällikkö
                                 Anders Lindborg,
                                 järjestelmäasiantuntija
  11. Asiakirjahallinto  Hannu Suoniemi,            Sirkku Ilmonen,
              tietohallintopäällikkö/        hallintopalvelupäällikkö
              Ann Holm-Dellringer,
              kääntäjä-tiedottaja
  12. Johtosääntö/    Minna Antila, hallintolakimies    Sirkku Ilmonen,
                          30

hallinnon        hallintopalvelupäällikkö
järjestäminen/työnjak
olinja /HAKE
Liite 3. De svenska daghemmen, grundskolorna samt gymnasierna.  31
                                            32


Liite 4. Ruotsinkielisen lasten päivähoidon ja opetustoimen hallinnon yhdistämisen
edellyttämien johtosääntömuutosten alustava ehdotus

Esitetyt muutettavat pykälät ovat merkitetyt lihavalla tekstillä ja epäselvät kohdat
kysymysmerkillä.

1 § Toimiala
Helsingin kaupungin opetuslautakunta, sen suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto
sekä lautakunnan alainen Helsingin kaupungin opetusvirasto huolehtivat kaupungin
opetustoimesta sekä osaltaan esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnasta ja ruotsinkielisestä lasten päivähoidosta
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

3 § Esittely
Ruotsinkielisen päivähoito- ja koulutuslinjan toimialaan kuuluvat asiat esittelee
osastotasoisen yksikön päällikkö (3. mom.)

6 § Lautakunnan tehtävät
(pykälän sisältöön vaikuttaa se, kuka kahden hallintokunnan alaisuudessa olevaa
lasten päivähoitoa ohjaa)

Lautakunta päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä hyväksyy
perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista (opetustoimen js 6
§ 3 k)
> olemassa oleva määräys mahdollistaa lasten päivähoidon maksuperusteista
päättämisen
> kuka päättää kaupungin omasta ja ostopalveluna hankitusta lasten päivähoidosta
perittävästä maksusta? (sosiaalivirastossa taloushallinnon palvelujen viranhaltija)

Lautakunta myöntää vapautuksen virastolle tulevan maksun, korvauksen ja muun
saatavan suorittamisesta sekä hyväksyy perusteet, joiden mukaan viranhaltija
myöntää vapautuksen (opetustoimen johtosääntö 6 § 13 k)
> kuka päättää kaupungin omasta ja ostopalveluna hankitusta lasten päivähoidosta
perittäväksi määrättyjen maksujen alentamisesta tai kokonaan perimättä
jättämisestä yksilöllisten olosuhteiden perusteella? (sosiaalivirastossa
talouspäällikkö)

Lautakunta päättää hoitopaikkojen määrästä ja toimintayksiköiden
aukioloajoista sekä vahvistaa perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää
mainituista asioista (sosiaalitoimen johtosääntö 6 § 17 k)
> perustaa ja lakkauttaa päivähoitopaikka
> päättää hoitopaikkojen nimet ja toimipaikat

7 § Jaostojen tehtävät
päättää niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän
päätöksen saattamista toimielimen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta kuntalain
mukaista oikaisuvaatimusta (sosiaalitoimen johtosääntö 11 § 2 mom.1 kohta)
- osoitettuun hoitopaikkaan ei voi hakea muutosta
- lasten päivähoitoon ottamista koskevaan viranhaltijan päätökseen tyytymättömällä
on oikeus saada päätös toimielimen käsiteltäväksi, jos hän 14 päivän kuluessa
                                           33


päätöksen tiedoksi saatuaan sitä vaatii. Toimielimen päätökseen ei voi enää hakea
muutosta valittamalla (laki lasten päivähoidosta 31 §)
- johtosäännöllä määrätään toimivaltainen toimielin

11 § Organisaatio
Virastossa on seuraavat osastotasoiset yksiköt:
- perusopetuslinja
- ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja
- nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja
- hallinto- ja kehittämiskeskus

14 § Ruotsinkielisen päivähoito- ja koulutuslinjan toimiala
Ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja huolehtii kaupungin ruotsinkielisestä
lasten päivähoidosta, esi- ja perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta sekä
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

16 § Hallinto- ja kehittämiskeskuksen toimiala
Hallinto- ja kehittämiskeskus huolehtii opetusviraston keskitetyistä hallinto- ja
kehittämistehtävistä sekä koulujen ja oppilaitosten tukipalveluista hyväksyttyjen
tavoitteiden mukaisesti
- ruotsinkielisen lasten päivähoidon yhdistymisen vuoksi hallinto- ja
kehittämiskeskukselle tulee tehtäviä > ei johtosääntövaikutuksia

20 § Ruotsinkielisen päivähoito- ja koulutuslinjan linjanjohtajan erityiset tehtävät

28 § Henkilökunnan ottaminen
Toimistotasoisen yksikön päällikön ja päivähoitoalueen päällikön ottaa lautakunta
(3 mom.)?
Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä (10 mom.)
> opetustoimen johtajan delegointipäätös päiväkodin henkilöstön ja hallinnon
henkilöstön ottamisesta

29a § (uusi) Päätösvallan siirtäminen lasten päivähoidon
järjestämisessä

Lasten päivähoidon, kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea koskevan
yksilöhuollon järjestämisestä ja antamisesta sekä palvelusta perittävän
maksun määräämisestä päättää viraston päällikön määräämä viranhaltija
lautakunnan vahvistamien perusteiden sekä säännösten ja määräysten
mukaisesti
> Opetustoimenjohtajan delegointimääräys kuka päättää mm.
- päivähoidon antamisesta (sosiaalivirastossa päiväkodin johtaja/perhepäivähoidon
ohjaaja)
- kiellosta pitää lapsi yksityisessä päivähoitopaikassa (sosiaalivirastossa
päivähoitoalueen päällikkö)
- kuljetuspalveluiden antamisesta päivähoidossa olevalle lapselle
(sosiaalivirastossa päivähoitoalueen päällikkö)
- kunnallisen lisän (Helsinki-lisän) myöntämisestä (sosiaalivirastossa yksityisen
päivähoidon asiantuntija)
                                            34
Muuta huomioitavaa
Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (8 §)
”Laissa tarkoitettujen palvelujen valvonta kuuluu ao. lääninhallitukselle sekä sille
kunnalle, jossa palveluja annetaan. Kunnassa valvontaviranomaisena toimii
sosiaalihuollosta vastaava toimielin tai sen määräämä viranhaltija.”
- toimivaltamääräys laissa > ei tarvetta johtosääntömääräykselle
- kahden hallintokunnan alaista toimintaa > valvonta opetuslautakunnalla tai sen
määräämällä viranhaltijalla ruotsinkielisten lasten päivähoitopalvelujen osalta?

Lasten päivähoidosta määrättyjen maksujen perinnästä luopumisesta
- viraston päällikkö päättää saatavien perimistoimenpiteistä luopumisesta (Hgin
kaupungin taloussääntö 14 §)
- päätösmäärät?

Toimenpiteistä päättäminen, kun sosiaalihuollon antaminen tai järjestäminen on
perustunut henkilön antamiin erehdyttäviin tietoihin
> kuka päättää? (sosiaalivirastossa hallintopalvelupäällikkö)

Asetus lasten päivähoidosta (11 §)
” Sosiaalilautakunnan tulee lasten päivähoidosta annetun lain 28 §:n 1 momentissa
säädetyn päivähoidon harjoittamista koskevan ilmoituksen saatuaan välittömästi
suorittaa tarkastus päivähoitopaikassa sekä huolehtia siitä, että päivähoitopaikka ja
siellä annettava hoito vastaavat asetettuja terveydellisiä ja muita vaatimuksia”
- kuka päättää?

Kannanotto siihen mikä toimielin kaupungissa päättää kahden hallintokunnan
alaisuudessa toimivan lasten päivähoidon ohjauksesta ja kuntalaisten etuuksien
yhdenmukaisista perusteista kieliryhmistä riippumatta?

Sosiaalihuollon lainsäädäntöön perustuvat etuudet.
                                                   35
Liite 5 a. Ruotsinkielisen päivähoidon vakanssit 31.1.2008 (ilman Sipoon vakansseja).

      Nimike         Hoito- ja     Ruoka- ja     Hallinnon     Vakanssit
                  kasvatus-     siivouspalvel   henkilöstö    yhteensä
                  henkilöstö    u- ja muu
                  päiväkodeiss   henkilöstö
                  a         päiväkodeiss
                           a
      Erit.avustaja                  15                  15
      Erit.lt opett           4                          4
      Keitt/pk-apul                     1                1
      Keittiöapul                      1                1
      Keittäjä                       18                18
      Kielitukihenk.                            1         1
      Kiert er.lt op                            4         4
      Lastenhoitaja          129                         129
      Lastentarhanop          75                         75
      Perhepäivähoit           7                          7
      Päiväh pääll                             2         2
      Päiväk.apul                     31                31
      Päiväkodin joht          19       7 (6,5)     (0,5)       26
      Ruokap.työntek                    2
      Ryhmäper.päiv.h          22                         22
      Toimistosiht                             1         1
      Toimistotyöntek                                    0
                                   1)       2)
      Vakanssit yhteensä        256      75 (74,5)    8 (8,5)       339
          1) Ruoka- ja siivouspalvelun vakansseja on 53 ja muita vakansseja 22 (21,5).
          2) Päivähoidossa toimii kaksi kielitukihenkilöä.
                                                        36
Liite 5 b Ruotsinkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssit (ilman Sipoon vakansseja).


                           2007   2008   2009  2009   Muutos
   HENKILÖSTÖSUUNNITELMA                                2008-2009
                           TB    TB    TAE   TB    kpl    %

   VIRAT JA TOIMET YHTEENSÄ             448    447    452   459   12     2,7
     Esi- ja peruskoulut yhteensä         371    371    375   382   11     3,0
     Lukiot yhteensä                72    72    73   73    1     1,4
     Aikuislukiot yhteensä             5     4     4    4    0     0,0

   Rehtorit                      14    14   14     14   0    0,0
     Peruskoulut                   9     9   9     9    0    0,0
     Lukiot                      4     4   4     4    0    0,0
     Aikuislukiot                   1     1   0     0   -1   -100,0
     Aikuislukion apulaisrehtori                    1     1

   Opetushenkilöstö                 303    302    307   311     9   3,0
     Peruskoulut ja esiopetus           235    235    239   243     8   3,4
      -lehtorit                  93    93    93   93      0   0,0
      -erityisopettajat              17    17    18   18      1   5,9
      -erityisluokanopettajat           14    14    17   17      3   21,4
      -luokanopettajat              103    103    103   107     4   3,9
      -esiluokanopettajat             8     8     8    8      0   0,0
     Lukiot                     64    64    65   65      1   1,6
      -lehtorit                   63    63   64     64     1    1,6
      -erityisopettajat               1     1   1     1     0    0,0
     Aikuislukiot                  4     3   3     3     0    0,0

   Koulusihteerit                   22    22   22     22     0    0,0
     Peruskoulut                   18    18   18     18     0    0,0
     Lukiot                     4     4   4     4     0    0,0

   Oppilashuoltohenkilöstö             109    109    109   112     3   2,8
     - psykologit ja kuraattorit          10    10    10   11      1   10,0
     -koulunkäyntiavustajat            99    99    99   101     2   2,0

   PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT             76    66   68     69     3    4,5
     Peruskoulut                   60    54   55     55     1   1,9
     Lukiot                     12    9   10     11     2   22,2
     Aikuislukio                   4     3   3     3     0   0,0

   MUUT KUIN VIRAT JA TOIMET              3     3    3     3     0    0,0
     (henkilötyövuotta)
     Projektihenkilöstö                0     0    0     0     0
     Työllistetyt                   1     1    1     1     0    0,0
     Oppisopimuskoulutettavat             0     0    0     0     0
     Siviilipalvelusmiehet              2     2    2     2     0    0,0
     Koulunkäyntiavustajat              0     0    0     0     0

   HALLINTO
                                      37


      Ruotsinkielinen opetustoimen hallinto  9  9  9  9  0  0
Liite 6. Eriävä mielipide.